YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

Instytucje Unii Europejskiejdr Artur Adamczyk

www.ce.uw.edu.pl

Instytucje Unii Europejskiej

Rada Europejska

Rada Unii Europejskiej

Komisja Europejska

Trybuna Sprawiedliwoci UE

Parlament Europejski

Trybuna Obrachunkowy

Bank Centralny

Komitet Ekonomiczno

Spoeczny

Komitet Regionw

Rada Europejska

instytucja nadrzdna wobec pozostaych

organw UE

skad: szefowie paostw i rzdw,

przewodniczcy Rady (wybierany na 2,5 roku) ;

a mog rwnie: przewodniczcy Parlamentu, ministrowie, czonkowie komisji, wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeostwa

KOMPETENCJE Rady Europejskiej :

wybiera przewodniczcego Rady Europejskiej

mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeostwa (za zgod przewodniczcego Komisji)

wskazuje, biorc pod uwag wynik wyborw do Parlamentu Europejskiego kandydata na przewodniczcego Komisji Europejskiej (wybieranego przez Parlament Europejski)

ustala, w porozumieniu z przewodniczcym Komisji, list komisarzy

mianuje zatwierdzony przez Parlament Europejski skad Komisji

wybiera prezesa, wiceprezesa i czonkw Zarzdu Europejskiego Banku Centralnego

okrela strategiczne cele w zakresie wsplnej polityki zagranicznej i bezpieczeostwa

okrela oglne wytyczne polityki Unii Europejskiej wyznacza kierunki rozwoju organizacji

Przewodniczcy Rady

Europejskiej - Herman Van

Rompuy

Rada Unii Europejskiej

Skad: ministrowie poszczeglnych resortw paostw czonkowskich

Czonkowie Rady reprezentuj interesy poszczeglnych paostw.

COREPER Komitet Staych Przedstawicieli (skada si z ambasadorw paostw czonkowskich) przygotowuje posiedzenia Rady

Rada w gosowaniu moe podejmowad decyzje:wikszoci zwyk jest to domylny sposb podejmowania uchwa, jednak w praktyce stosuje si go tylko do spraw technicznych;wikszoci kwalifikowan obecnie uchwala si tak wikszod decyzji merytorycznych jednomylnie dawniej sposb stosowany najczciej, po zmianach wprowadzonych przez jednolity akt europejski, traktat amsterdamski, traktat nicejski i traktat lizbooski stopniowo ograniczono jego uywanie na rzecz wikszoci kwalifikowanej; wstrzymanie si od gosu nie stoi na przeszkodzie do jednomylnego podjcia uchway.

Kompetencje Rady UE Prawodawcze:

wydawanie aktw prawotwrczych (rozporzdzenia, dyrektywy, decyzje)

wydawanie aktw nie majcych mocy prawnie wicej (zalecenia, opinie, memoranda, stanowiska)

wzywanie Komisji Europejskiej do okrelonych dziaao, w tym do inicjatywy ustawodawczej

zmiana traktatw zaoycielskich

kompetencje w zakresie zawierania umw midzynarodowych - negocjuje je KE

decyzje dotyczce zawierania wzmocnionej wsppracy

Kreacyjne:

zatwierdzanie list czonkw Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego

prawo skadania wstpnego projektu budetu przysuguje Komisji i jest on nastpnie przedkadany Radzie, ktra dziaajc wikszoci kwalifikowan ustala projekt budetu, przesyajc go nastpnie do Parlamentu, aby ten wyda opini. Rada Unii Europejskiej decyduje o ksztacie wydatkw obligatoryjnych, Parlament Europejski za o nieobligatoryjnych.

koordynuje polityk gospodarcz w przypadku braku kompetencji wycznych Wsplnoty

realizuje polityk w ramach II i III filaru

Kontrolne:

moe kierowad skargi do ETS o stwierdzenie niewanoci aktw prawa wsplnotowego, oraz skargi na bezczynnod organw

Rada Unii Europejskiej

rok pierwsze procze drugie procze

2007 Niemcy Portugalia

2008 Sowenia Francja

2009 Czechy Szwecja

2010 Hiszpania Belgia

2011 Wgry Polska

2012 Dania Cypr

2013 Irlandia Litwa

2014 Grecja Wochy

2015 otwa Luksemburg

2016 Holandia Sowacja

2017 Malta Wielka Brytania

2018 Estonia Bugaria

2019 Austria Rumunia

2020 Finlandia

Komisja Europejska

skad: 27 komisarzy (nie mog reprezentowad interesw swoich paostw, musz dziaad w interesie UE)

Organ wykonawczy UE

kadencja Komisji trwa 5 lat

przewodniczcy: Jose Manuel Barroso

odpowiada za biec polityk Unii,

nadzoruje prace wszystkich jej agencji

Komisja skada si z 24 dyrekcji generalnych

Komisja - kompetencje Zajmuje si wszystkimi biecymi zagadnieniami dotyczcymi funkcjonowania

Unii, a wic polityk roln, gospodarcz, spoeczn, obronnoci i polityk midzynarodow itp.

Konstruuje i przedstawia wszystkie akty prawne gosowane w Radzie UE lub Parlamencie (w tym przygotowuje propozycje traktatw)

Nadzoruje te rzdy paostw czonkowskich w sprawie wdraania zmian prawa poszczeglnych krajw wynikajcych z przystosowywania prawa krajowego do ustaleo unijnych

Prowadzi negocjacje z krajami kandydujcymi do UE

Jako jedyny organ unijny ma prawo tzw. bezporedniej inicjatywy legislacyjnej

Tworzy biae i zielone ksigi

Parlament Europejski przewodniczcy: Jerzy Buzek (2,5 letnia kadencja)

PE peni funkcj opiniodawczo-doradcz i kontroln

czonkowie wybierani w wyborach bezporednich (736 eurodeputowanych) na 5 letnia kadencj

posowie pracuj w 20 staych komisjach parlamentarnych

Kompetencje PE wspudzia w tworzeniu prawa poprzez procedury konsultacji, wsppracy,

wspdecydowania i akceptacji (

uprawnienia budetowe zatwierdza corocznie budet i udziela KE absolutorium z jego wykonania

uprawnienia kontrolne

zatwierdzanie Komisji i jej przewodniczcego

prawo uchwalenia wotum nieufnoci wobec Komisji (wikszoci 2/3 gosw)

prawo zadawania pytao Komisarzom

zwyczajowa moliwod zadawania pytao Radzie

Komisja jest zobowizana do skadania PE sprawozdania z dziaalnoci wsplnot oraz systematycznego udzielania informacji na temat wsplnej polityki zagranicznej i bezpieczeostwa a take wsppracy policyjnej i sdowej w sprawach karnych

Komisja ma obowizek udzielania informacji w ramach parlamentarnej kontroli wykonania budetu

PE ma prawo do ustanawiania komisji ledczych na wniosek swoich czonkw

do badania domniemanych wykroczeo lub

niewaciwego zarzdzenia w stosunku do prawa Wsplnoty

powoywanie Rzecznika Praw Obywatelskich

obrona praw czowieka, demokracji i paostwa prawa

przyznawanie Nagrody Sacharowa

Trybuna Sprawiedliwoci

skad: 27 sdziw na 6 lat oraz 8 rzecznikw generalnych

rozstrzyga spory midzy paostwami czonkowskimi oraz midzy nimi a organami Unii

bada zgodnod aktw prawnych wydawanych przez organy z traktatami

peni funkcj sdu administracyjnego, cywilnego i rozjemczego

dokonuje oficjalnej wykadni prawa unijnego

Trybuna Obrachunkowy

skad: 27 czonkw powoywanych na 6 lat przez Rad UE

kontrola wszystkich wpyww i wydatkw instytucji unijnych

niezaleny od innych instytucji

Komitet Regionw:Organ doradczy i opiniodawczy

Czonkowie: wybierani przedstawiciele z organizacji samorzdowych paostw cz.

Komitet przedstawia stanowiska wadz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE (w postaci opinii)

Komitet Ekonomiczno-Spoeczny:

organ doradczy i opiniodawczy

skada si z przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego spoeczeostwa obywatelskiego (m.in. pracodawcw, zwizkw zawodowych, rolnikw, konsumentw i pozostaych grup interesw

funkcja doradcza wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczcych polityki gospodarczej i spoecznej

Bank Centralny:

nadzoruje systemy bankowe w paostwach czonkowskich UE

zbiera dane statystyczne niezbdne do prowadzenia polityki monetarnej

nadzoruje systemy patnicze

zapobiega faszerstwom banknotw

Dzikuj za uwag!!!

Zapraszam na kolejny wykad!

www.ce.uw.edu.pl


Related Documents