YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 1/303

SABLAST KOD KAMENITIH VRATA 

Grič spava dubokim snom M!"s"# !" ra$as%ro sr"brn p&a'% nad #rkv"n" %orn!"v"()radsk" ku&"( p&"mi*k" dvorov" i ku*i#" )rički+ pur)ara ,&i#" su $amr&"( a

-"&!"$ni kap#i na pro$orima kao da su $akovani Ni)d!" $naka budno)a čov!"ka I&av"- pasa v"* !" $amuknuo ,sr"d %i'in" $a'u'%i n"'%o na $idu pod M"sničkomku&om . br'&!an s" po&ako ra$maknuo( u $idu s" o%vor" ma&a -"&!"$na vra%a i

 po!avi s" čudna visoka s!"na( $amo%ana od )&av" do p"%" u du)i %amni p&a'%/o!ava s" oba$r" na sv" s%ran"( na!"dnom i'č"$n"( a&i s" uskoro op"% vra%ivod"*i $a ruku dru)u po!avu u %amnom p&as%u( a i$a n!" s%upa %r"*a( č"%vr%a(

 p"%a d"s"%a Oči su im svima v"$an" rup#ima( pa korača!u n"si)urno( dr-"*i!"dna dru)u $a ruk"/ovorka $aokru-i )rm&!" i drv"*"( sad obi&a$i !"dan( sad dru)i )rm( sad s" op"%savi!a oko 'ikar!a( oko kro'n!a%o) drv"*a0 obi&a$i naoko&o o)ra1"no) vr%a i op"%s" )ubi u 'ikar!u M!"s"# kao da s" i$ $na%i-"&!" usp"o vi'" nad ob$or!"( n" bi&i dokučio kakva s" %o %a!novi%a povorka prov&ači kro$ 'ikar!" i )rm&!" kaov"&ika #rna $mi!a i nas%av&!a svo!u %a!ans%v"nu op+odn!u po %i+o! no*i A&i kao

da s" povorka pr"s%ra'i&a $na%i-"&!no) sv!"%&a m!"s"č"va . -urno s" spus%i do&!" pr"ma M"sničko! u&i#i( sk&an!a s" m!"s"č"vu sv!"%&u i n"ču!no )ubi u %mini Ni$ Opa%ičku u&i#u $a'%ropo%a&i su od&učni kora#i i n"u)odno od!"knu&i u %i+o!(san"no! no*i

 Visok( u)o!"n mu'kara# s%upa u&i#om 2"'ir nosi u ru#i /o bi!"&o! v&asu&!i prosu&a mu s" m!"s"čina 3ini s" da!" uv!"r"n kako n!")ovu sna-nom %i!"&u n" mo-" ni%ko odo&!"%i( pa $a%o mirno id" pus%om u&i#omKod !"dnoka%n" )ospodsk" $)rad" s%an" i prodrma -"&!"$n" kapk" na pro$oru. 4"s%" &i vi( )ospodin" )radski odv!"%ni#"5 . o)&asi s" i$akapaka p&a+ mu'ki )&as. 4a )&avom6 4"s%" &i spr"mni5Kap#i s" ra$mako'"( a m"du n!ima pomo&i s" mr'avo( bradom obras&o du)o&!as%o&i#"( s b"$bo!nim sivim očima( '%o i+ !" m!"s"č"v s!a! učinio !o' b"$bo!ni!im

2iroka s%isnu%a us%a bo!a-&!ivo s" o%vori'"( a i$ n!i+ prodr" u no* pri)u'"n+rapav )&as7. 8ar da $ais%a id"mo( )ospodin" Dvo!kovi*u5. 3"mu sam onda do'ao5 9"&!"&i s%" da po1"mo na

 Mandu'"va# i sada do1i%"6 . r"č" od&učno )radski odv!"%nikKap#i s" $a%vori'" N"ko&iko %r"nu%aka kasni!" o%vori'" s" dvori'na vra%a I$a1")radski suda# u du)o! #rno! surki( sa -u%im či$mama i s kapom od kunovin". Dak&"( id"mo( )ospodin" Kra!ači*u6 . r"č" )radski od v!"%nik i pri1" k su#u ko!i !" pr"ma n!")ovo! o)romno! po!avii$)&"dao kao da mu %i!"&o ni!" dos")&o ni sr"dn!i u$ras%/odu ravno /&"banu'kom u&i#om i kra! kra&!"vo) dvora( i$a1u na Dv"r#" i spus%"s" pr"ma Harmi#i Gradski suda# na!"dnom s%an" i r"č" svom dru)u7

. Eno( po)&"da!%"( kod Mandu'"v#a n"ma niko)a6

. V!"'%i#" do&a$" %"k oko po&a no*i6

. N"( n"( n" id"m da&!"6

. Dobro( s!"dnimo ovd!" i č"ka!mo6Suda# s!"dn" na pan! pod ra$)rana%im +ras%om. M"ni!" $&o( ma)ni:i#"6; Kao da mi s" smuči&o6. Va&!da s" n" bo!i%"5 3"ka!%" !o' ma&o( v!"'%i#" *" si)urnodo*i. A $a'%o da s" i$vr)avam %o&iko! po)ib"&!i5.A !a5 Ni!" &i po)ib"&! $a m"n" !"dnaka5. Vi s%" )radski odv!"%nik( vi bab" samo %u-i%"( a&i !a i+(

 ma)ni:i#"( sudim na &omaču M"n" bi na!radi!" sku+a&" vra

)u $a v"č"ru6.Vidim da i+ s" bo!i%"6

Page 2: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 2/303

. A %ko i+ s" n" bo!i5 I vi s" bo!i%"( samo s" pr"%vara%" kaoda vas %o $abav&!a6. Dak&"( )ospodin" su#"( +%!"&i bis%" da po+va%a%" v!"'%i#"na n!i+ovim sas%an#ima( a n"ma%" odva-nos%i ni da i+ samoi$da&"ka doč"ka%" kada s" sas%a!u. Da( %o !" -iva is%ina6 /ri$na!"m da!" %o bi&a &uda $amisao

 A&i( r"#i%"( kako bi bi&o da po'a&!"mo onamo na'" pandur"( dai+ oni po+va%a!u5. /oku'a!%"6 Ni%ko s" -iv n"*" odva-i%i da i$a1" no*u pr"d v!"'%i#" Sva%ko s" bo!i da )a n" po)rab"( n" odn"su sa sobom u $rak i n" ra$d"ru To s" v"* n"ko&iko pu%a do)odi&o . r"č"odv!"%nik i po)&"da su#a ispod oka. Do1i%"( ma)ni:i#"6 . 'apn" suda# i povuč" :i'ka&a $a rukav . Id"mo6 8ar vas n" podi&a$" srsi56. Bo)m"( ni !a s" n" bi+ dao ras%r)a%i i&i ur"*i od %i+ baba6

 A&i vi s%" n"s%rp&!ivi( pa bis%" +%!"&i da vam i+ na!"dnom s%o%inu dov"d"m pr"d sud Gd!" *u i+ u$"%i sv" od!"dnom5; Ma)ni:i#"6 <&a%= .V"&"mo-ni( p&"m"ni%( u$vi'"n

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 4a sam samo uvi!"k $ami'&!ao da bi na!bo&!" bi&o kad bismo i+ i$n"nadi&i na sas%anku Tada bismo i+ mo)&i u+va%i%i

 mno)o i %im pri!" is%ri!"bi%i6. Dra)i mo! )ospodin" su#"( i dru)i bi &!udi vo&!"&i da i+ s"os&obod" /ro'&" su )odin" spa&i&i u !"dnom n!"mačkom )radu s%o%inu baba( a ipak !o' uvi!"k n"ma!u &!udi od n!i+ mira i

 poko!a N" da!u s" iskori!"ni%i6

Suda# obri'" $no! sa č"&a i r"č" pri)u'"no7 ./r"s%ani%"6 Id"mo6. Dobro6 . odvra%i odv!"%nik i kr"n" u&i#om Sad makar vidi%" . nas%avi . da !" va'a osnova n"mo)u*a ,$da!%" s" u

 m"n"( !a *u i+ makar !"dnu po !"dnu( a&i %im si)urni!"( pr"da%i u va'" ruk"/o1o'" kra! po%oka M"dv"'čaka( pri!"do'" pr"ko mos%a i usp"'" s" ra$)ovara!u*i o)radskim pos&ovima pr"ma Kam"ni%im vra%ima. Ti+o6 . %r)n" s" na!"dnom suda# i u+va%i :i'ka&a $a rukav. N" vidi%" &i ono5. N"'%o bi!"&o na Kam"ni%im vra%ima5. 8a im" Bo-!" . du+6. 9"na !"6 Kao da!" us%a&a i$ )roba6. Samo %i+o( da vidimo '%o radi

. Sada s" maknu&a( id" k #oprničkom %orn!u6

.Bi% *" v!"'%i#a6Suda# s" %r)n"( i s")n" rukom na prsa( i$vadi n"'%o bi!"&o( '%o mu !" vis!"&o o#rno! vrp#i na vra%u i 'apn" $ur"*i u bi!"&u s!"nu7. M"ni n" mo-" ni'%a( imam u$a s" sv"%" mo*i6. Vidi%" &i kako s" vr$ma oko %orn!a5 . 'apn" Dvo!kovi*. Si)urno +o*" da pomo)n" v!"'%i#ama ko!" su u %orn!u. , %oran! s" s ov" s%ran" n" mo-"

. V!"'%i#a s" mo-" provu*i i kro$ na!u-u puko%inu Ona *"u %oran! kro$ r"'"%k"( vid!"% *"%"6. 2u%i%"6 3učnimo ovamo pod )rm6

Page 3: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 3/303

Obo!i#a s" sakri'" pod )us% )rm i upi&!i'" oči pr"ma Kam"ni%im vra%ima( a m!"s"#rasvi!"%&i punim s!a!"m %amn" $idin" č"%v"rou)&as%o) %orn!a '%o s" pris&onio oKam"ni%a vra%a/od r"'"%kama na!ni-") pro$orči*a 'u&!a s" -"na u bi!"&om ru+u Korača kao da s"i n" do%ič" $"m&!"( o)&"dava s" i sa)iba na sv" s%ran" /ri'u&!a s" posv" b&i$uk %orn!u( uspn" s" na kam"n!" s%o!" &"-a&o na $"m&!i i pris&oni s" na $id

 N"ko!" vri!"m" s%a!a&a kao da s&u'a( $a%im s" rukama u+va%i $ida( kao da *" s"usp"%i k r"'"%kama. Sv"%i Marko( pomo$i nam6 . 'apn" suda#. /odi)&a !" ruk"6 . %i+o *" )radski odv!"%nik. Sad *" kro$ r"'"%k" u %oran!( "%o( )&"da!%"6. N" dr'*i%"( )ospodin" su#"( $ar n" vidi%" svaki danv!"'%i#" pr"d sudom5.To !" n"'%o dru)o68rakom $adr+%i muk&i !"#a!( $a%im duboki bo&an u$da+.8abo)a( s%o!" %o5. To !" )&as v!"'%i#" i$ %orn!a. Vidi%"( oda$va&a !o! s"6 Si)urno !" pos&a&a k n!o! kro$ r"'"%k" u %oran! vra)a( pa s" sada do)ovara!u kako da i+ spasi

To !" si)urno kap"%ani#a v!"'%i#a. Si&a$i s kam"na . 'apn" Dvo!kovi*. Samo kad bi br$o o%i'&a . promu#a suda# %r"su*i s" od s%ra+aBi!"&a s!"na op"% s" o)&"da&a na sv" s%ran"( po&ako s" od'u&!a od %orn!a in"s%ad" u %ami pr"d Kam"ni%im vra%imaDvo!kovi* skoči i$ )rma a&i suda# )a u+va%i $a sku% :ran#usko) kapu%a. 8a im" Bo-!"( sakri!%" s"6. 8ar n" vidi%" da!" o%i'&a5. A ako s" sakri&a pod vra%ima5. Os%ani%" ovd!"( !a *u po)&"da%i s%o!" s n!om6Suda# u+va%i odv!"%nika !o' čvr'*" $a kapu%

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. /us%i%" m"6 /o)&"da% *u samo kamo !" o%i'&a( odma+ *u s"vra%i%i I !a imam u$a s" sv"%" mo*i6. N"( %o ni!" si)urno6/od s%ropom $)usnu&a s" #rna %ama( samo pr"d s&ikom Bo)orodi#" na s%i!"ni %in!a

 ma&a u&!ani#a Mu%ni %ra#i sv!"%&a pada!u po $"m&!i Dvo!kovi* na prvi po)&"dopa$i n"'%o n"obično s!a!noSa)n" s" i napipa n"'%o u$ano( +&adno( %"'ko /od" k sv!"%&u

. 9"nski po!as6Sakri!" skupo#!"n -"nski ur"s pod kapu% i br$o s" spus%i k su#u ko!i !" !o'uvi!"k čučao pod )rmom. /ridi)ni%" m"( ma)ni:i#"6 Skam"nio sam s" od s%ra+a6

 V"* sam mis&io da s" n"*"%" nikad vi'" vra%i%i. I'č"$&a !"6 Id"mo ku*i( dos%a !" %" +a!k"6 . r"č" Dvo!kovi*Ispod Kam"ni%i+ vra%a na!"dnom n"'%o pro&"%i i sun" pr"d n!i+Kra!ači* s" pr"s%ra'i i s%isn" u$ Dvo!kovi*a. 2%o vam !" op"%5

 V"&iki #rni mačak $aus%avi s" pr"d n!ima i upr" s!a!n" oči u su#a( a on s"%r"sao od s%ra+a i kri-ao s". >rni mačak . r"č" Dvo!kovi*

. Ma)ni:i#"( %o !" vra)6 . 'apn" suda# . On s" uvi!"k pr"%vara u #rno) mačka V!"'%i#a nas !" primi!"%i&a( pob!")&a !" i

Page 4: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 4/303

sada !" pos&a&a vra)a. Apa)"( sa%anas6@ . r"č" Dvo!kovi* mačku. Gospodin" odv!"%ni#"( skoči% *" na nas6Gradski s" suda# op"% pr"kri-i( a mačak pob!"-" du- $ida. Da s" nisam pr"kri-io( bi&i bismo i$)ub&!"ni6. Ha!d"( po1imo sad ku*i . r"č" Dvo!kovi* oma&ova-ava!u*i

opom"n"@Apa)"( sa%anas6 <)rč= . Nosi s" vra-"6

. Ni!" ba' u)odno pro*i sada kro$ Kam"ni%a vra%a Nikad nisam čuo da bi s" bab" sas%a!a&" na ovim vra%ima Dos"&" sus" okup&!a&" samo na M"sničkim vra%ima. A&i mi smo !"dnu vid!"&i svo!im očima( a %o $nači da su s"v"* i ovd!" udomi&",1o'" na Kam"ni%a vra%a Oči su im bi&" privik&" m!"s"č"vom sv!"%&u pa im !" pods%ropom Kam"ni%i+ vra%a bi&o po%puno %amno Kra!ači* !" sa s%ra+om )&"dao okos"b" Bo!ao s" da n" bi i$ %amno) ku%a op"% iskočio pr"d n!")a kakav #rni mačak8a%o pobr$a napri!"d i oda+n" is%om kad !" s%a!ao pr"d kap"&om sv ,r'u&"

Dvo!kovi* )a o%pra%i u Opa%ičku u&i#u( $a%im s" upu%i u svo!u pa&aču u/&"banu'ko! u&i#i M!"s"# !" %onuo na $apadu8ora s" pr"nu&a od sna( raskri&i&a bi!"&" ruk"( $a)r&i&a Grič( probudi&a n!")ov"

 pur)ar"( %r)ov#"( ma!s%or"( km"%ov" i s&u)" Na pro$orima s" o%vara!u -"&!"$ni kap#i( ku*na vra%a 'krip"( a na u&i#ama s" po!av&!u!u mar&!ivi &!udi , M"sničko! si!"ku u svo!im m"sarni#ama m"so da )aspr"m" $a svo!" kup#" /i&!ari#" vuku ko'ar" sa $"&"n!"m( )ura!u svo!a ma&ako&i#a( puna -iv"-a( )or" na Markov %r) /ur)ari#" i$ V"&ik" v"si nos" posud" s

 m&i!"kom( a s Kap%o&a do&a$" -"n" s !a!ima i p"radi( s vo*"m i )&!ivama Na Markovu %r)u podi)ao s" -amor i$ ko!") probi!a!u r"ski )&asovi svad&!ivi+ pi&!ari#a/od Kam"ni%im vra%ima ur"du!" svo! du*anči* +&!"bop"k Andri!a /a&či* On !"+ranio pur)ar" sv!"-im kru+om i po!io i+ komovi#om na ko!u su &!udi navra*a&i

v"* u rana !u%ra/a&či* s" pos%avio na vra%a i č"kao da prodavači s Kap%o&a( '%o do&a$" na Grič(navra%" k n!"mu na ča'i#u N!")ovo ma&o od"b"&o %i!"&o i v"&ika *"&ava )&avaispuni'" #i!"&i pros%or vra%a /ro%")nuo s"( pa s" s%ao o)&"dava%i i -mi)a%isvo!im oči#ama na pro&a$nik"( n" bi &i ko)a namamio u du*an

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 2%o b&"!i' u svi!"%5 . $akri!"'%i i$a n!")a %anak( +rapav

)&as 3"s%i%i /a&či* :rkn" od s%ra+a s pra)a( a i$a n!")a s" po!avi visoka i mr'ava -"na s m"%&om u ru#i 8a'i&!"no &i#" i %anaknos( s%isnu%a us%a i n"mirn" podmuk&" oči okr"nu&a k /a&či*ui okomi&a s" bi!"sno7. N"ma' &i pos&a5 >ind"kovi#a *" sad napuni%i svo! pro$orkru+om do vr+a( a %i bro!i' kap%o&sk" :i!ak"r"6Tada okr"n" mu-u &"da( $ama+n" m"%&om ispr"d pra)a i s%ad" m"s%i pra'inu ispr"d

 ma&o) du*ana N"ko&iko pu%a spus%i&a !" m"%&u i po)&"da&a na pokra!ni du*an na ko!"m s" bi!"&io na%pis Bara >ind"k( +&!"barka Tada promum&!a i doba#i svom" mu-u7. Hm( )umbar Adam v"* id"( a >ind"kovi#" !o' uvi!"kn"ma6/a&či* proviri i$ du*ana i po)&"da pr"ma Opa%ičko! u&i#i odak&" s" po!avio

visok( s%asi% momak( $asukani+ p&avi+ brkova Momak po$dravi /a&či*"v" i o%vorisvo! du*an

Page 5: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 5/303

. No( sada *" si)urno do*i i ona6 . $&obno *" /a&či*kaod)urnuv'i sm"*" u ku% Na!"dnom pr"s%an" m"s%i( sa)n" s"

 pr"s%ra'"no kao da n"'%o )ro$no )&"da i krikn"7. Sv"%a Barbaro( pomo$i nam6/a&či* i$mi&!i *"&avom )&avom i$ du*ana i $a)&"da s" u -"nu. Ko)a bi!"sa vič"'56

. Svi sv"#i i sv"%i#" Bo-!"( pomo$i%"6 . pr"vi!a&a s" /a&či*kai +va%a&a s" $a )&avuL!udi ko!i su pro&a$i&i u&i#om $aus%avi'" s" i na)nu'" k /a&či*kiGumbar Adam priskoči prvi k ma!s%ori#i da vidi '%o s" do)odi&o. S%o %i !"5 8a'%o vič"'5 . pi%ao !" /a&či*. G&"da!%" do&!" . r"č" /a&či*ka pr"vi!a!u*i s" kao da !u !"n"'%o u)ri$&o

Gumbar po)&"da na $"m&!u i opa$i u ku%u n"ki pr"dm"% pokriv"n rup#"m ispodko!")a !" viri&a ma&a( modra d!"č!a no)a On od)rn" i skin" ruba# ispod ko!")as" na op*i u-as poka$a&o s&aba'no di!"%"( mr%vo i ukoč"no Ruči#" !" s%isnu&okao da s" s n"kim bori&o $a svo! %"k probu1"n -ivo% L!udi s" na%iska&i podKam"ni%a vra%a da ču!u '%o s" do)odi&o i da vid" mr%vo di!"%"

,skoro s" sa$na&o %o i po či%avu )radu Do'ao !" na Kam"ni%a vra%a i )radskiodv!"%nik L!udi s" odmaknu Odv!"%nik pri1" b&i-" d!"%"%u i o)&"da )a Bi&o !" mr%vo( b"$ ikakva %ra)a nasi&!a Odv!"%niku s" čini&o da!" di!"%" i$&o-i&an"$akoni%a ma%i pa !" umr&o od )&adi Kada !" pokrio ma&i &"' rup#"m okr"n" s" k&!udima i povikn"7. 3u!%" m"( č"s%i%i pur)ari i pur)ari#"6 Dana'n!i dan osvanuo !" %u-an i -a&os%an $a na' )rad6 Na'&i smo di!"%" ko!" suukra&" i ubi&" v!"'%i#"6. Na &omaču s n!ima6 . povič" n"ko&iko )&asova. ,miri%" s"6 Mi nosimo u ru#i mač pravd" i bdi!"mo sn!im" nad vama6 Mi *"mo s" pobrinu%i da svaku $ad"si ka$nako!u !o! propisu!" $akon6. 9ivio )radski odv!"%nik6 9ivio )radski suda#6

. Hva&a vam( dra)i pur)ari( a&i mi vr'imo samo svo!udu-nos% pr"ma $akonu i vama I vr'i% *"mo !" !o' sav!"sni!"n")o dosada Nikada !o' nismo ima&i bo&!" pri&ik" vid!"%i -r%vu #oprničko) $&od!"&a n")o danas Tom" ma&om &!udskom s%voru( ko!") !" Bo) s%vorio da -ivi i radu!" s" -ivo%u kao i

 mi( odu$"'" prok&"%ni#" -ivo% da )a -r%vu!u vra)u( da mo)u pravi%i svo!" #opri!"( &"%!"%i po $raku i ba#a%i do&!" na nas o&u!u( %uču( )romov"( bo&"s% i smr%6I$ s%o%inu us%a prova&" povi#i o)orč"n!a i mr-n!". 4a *u vam( č"s%i%i pur)ari( ka$a%i %ko !" učinio %on"d!"&o6/ovi#i i$n"na1"n!a i $na%i-"&!" $aču&i su s" i$ mno'%va( a p&a+i( $as%ra'"ni iosv"%nički po)&"di upr&i s" u )radsko) odv!"%nika ko!i !" nas%avio7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Ov" no*i podosmo !a i )ospodin )radski suda# na Mandu'"va# n" bismo &i ond!" vid!"&i v!"'%i#" Vi s" sn"biva%" '%o smo s" usudi&i onamo6 Mi smo %o učini&i vr'"*i svo!udu-nos%( dov"&i smo u po)ib"&! i -ivo%( !"r smo od&uči&i da na')rad os&obodimo %i+ s%ra'ni+ s&u-b"ni#a vra)a /os&u'a!%"(

 mo!i pur)ari6 Vra) !" obavi!"s%io v!"'%i#" da i+ mi č"kamo na

 Mandu'"v#u i nisu do'&" A&i kad smo s" vra*a&i ku*i( opa$i&ismo ipak !"dnu kod Kam"ni%i+ vra%a

Page 6: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 6/303

Sv!"%ina $amukn" I$n"na1"n!" pomi!"'ano sa s%ra+om $aus%avi !o! ri!"č. Bi&a !" od!"v"na u b!"&inu 2u&!a&a s" oko %orn!a( ma+a&a svako!ako rukama( a kada !" $avr'i&a svo! b"$bo-ni posao(n"s%ad" pod Kam"ni%im vra%ima /o'&i smo $a n!om( a&i !" i'č"$&a Tada podosmo ku*i( a&i nismo u %ami pod vra%ima ni'%aopa$i&i Si)urno !" di!"%" ubi&a pri!" n")o '%o smo !" vid!"&i 4a

vam ob"*avam da *u !" na*i( !"r v"* $nam kako *u !o! u*i u%ra) Ona !" %u n")d!" m"du nama( u na'"m )radu( i moramo!" prona*i

 N"'%o s" %"'ko s&")&o nad sv!"%inom( kao da s" na n!u survao s%rop s Kam"ni%i+vra%a Oči mu'kara#a sv" s" vi'" $aus%av&!a&" na -"nama ko!" su s" na%iskiva&"oko n!i+( i kao da!" u svači!"m po)&"du &"bd!"&a sumn!a7 Da nisi %i %a

 prok&"%ni#a5G&asovi -"na ko!" su vika&" s mu'kar#ima kao da su i$)ubi&i sna)u i si)urnos%

 N"'%o s" uvuk&o m"du n!i+ kao %i+i( pri%a!"ni s%ra+ Oči im s" n"+o%i#" podi)&" pr"ma sivom %orn!u i$a či!i+ !" $idina čami&o n"ko&iko n!i+ovi+ sus!"da i$nani#a Na!"dnom s%ado'" -"n" vika%i kao pomamn" i na)nu'" sv" k )radskomodv!"%niku Svaka !" +%!"&a da s" '%o bo&!" vidi kako !" o)orč"na $bo)n"po$na%i+ v!"'%i#a

. 4a vam ovd!" pr"d va'im č"s%i%im obra$ima ob"*avam da*"%" !" vid!"%i na &omači( pa makar m" %o s%a!a&o )&av"6 . dovr'i)radski odv!"%nik i pod" Kam"ni%om u&i#om pr"ma Markovu%r)u

Sv!"%ina !" bučno po$drav&!a&a )radsko) odv!"%nika i na)nu&a $a n!im( $a)radskim su#"m i pandurima ko!i su nosi&i na ma)is%ra% na1"n &"'/a&či* !" os%ao pr"d du*anom i srdi%o )&"dao kako &!udi %rč" na Markov %r)( an!")ova komovi#a s%o!i na s%o&u n"%aknu%aGumbar Adam %ako1"r ni!" imao mu'%"ri!a( pa !" i$a'ao i$ du*ana i ra$)ovarao sasvo!om sus!"dom Barom >ind"k ko!a s" pris&oni&a na vra%a du*ana i nasmi!"'"na&i#a )&"da&a s%asi%o) Adama N!"$ino s%ro!no %i!"&o( &ak" kr"%n!"( čis%o odi!"&oi $dravo rum"no &i#" bi!a+u na!bo&!i #im"r $a n!"$in du*an

. 2%o mis&i%"( Adam"( %ko !" v!"'%i#a '%o !u !" vidio )radskiodv!"%nik5 . o)&asi s" /a&či* i$ svo)a du*ana samo da pr"kin"ra$)ovor udovi#" s )umbarom. Tko bi $nao6 On *" !" v"* na*i. Na!pri!" bi s" mo)&a u&ovi%i kad bi s" sa$na&o či!" !" umor"no di!"%"6 . umi!"'a s" >ind"kovka. 2%o *" sa$na%i5 . okosi s" /a&či*ka . Ako )a!" sama ma%i

 proda&a v!"'%i#i( %ada bom" n"*" pripovi!"da%i da !o! !" n"s%a&o di!"%" A ima i %akvi+ -"na ko!" n"ma!u mu-a a ima!u dra)o)a( pa kada di!"%" %r"ba sakri%i proda!u )a !"dnos%avnov!"'%i#i6 . /a&či*ka !" %" ri!"či i$r"k&a s osobi%im na)&askom iu!"d&!ivo. I %o !" mo)u*"6 . mirno *" >ind"kovi#a n!i'u*i s" na

vra%ima s podboč"nim rukama . A kako %o #opra!u #oprni#"s d!"%"%om5 . upi%a. To #i!"&i svi!"% $na samo vi n" $na%"6 . $&obno *" /a&či*kai s%isn" svo!a 'iroka( %anka us%a. Dra)a mo!a sus!"do( mno)o !" vi'" %o)a na svi!"%u '%o vin" $na%"6 . odvra%i >ind"kovi#a i po)&"da pr"ma kap"&i#i sv,r'u&". Eno( id" &u)ar )ro:i#" Ra%kav po kru+ . nas%avi >ind"kovi#a pr"ma )umbaru . To !" :ina kon%a( mno)o %r"ba!u i do

 bro p&a*a!u6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 7: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 7/303

S&u)a u čis%o! surki do'ao !" s v"&ikom ko'arom i po$dravio +&!"barku. Kako n!"$ina mi&os% )ro:i#a5 . upi%a ona. Hva&a na pi%an!u( dobro Gro:i#a !" poruči&a da bis%" danas do'&i k n!o! i na!avi&i s" %ako da kon%"sa N"ra n" $na

. Da( $nam v"č $a'%o6 Su%ra !" kon%"sin ro1"ndan6 Isp"*i*u !o! +&!"b kakav !o' ni!" ni sam ban !"o

. Hm6 >i!"&i svi!"% n" )ovori ni o č"mu dru)om n")o o na1"nom d!"%"%u( a >ind"kovi#a +va&i svo! kru+ i )ovori o )ro:i#i Vič"( samo da ču!"mo kako ona proda!"6 . /a&či*ka !" b!"sni&a proma%ra!u*i s%o& na ko!"mu !" &"-a&o %rid"s"%ak n"%aknu%i+ +&!"bovaS Markova %r)a dopira&a !" u pokra!n!" u&i#" )ra!a sv!"%in" '%o s" sakupi&a pr"d

 ma)is%ra%om da ču!" '%o)od o v!"'%i#i na Kam"ni%im vra%ima Svaki pandur( svaki pris"-nik ko!i !" i$i'ao i$ ma)is%ra%a( bio !" obasu% upi%nim po)&"dima i povi#ima $na%i-"&!n" sv!"%in"Sada s" po!avio na vra%ima čudan m&adi* ,$di)ao !" ponosno u $rak dr$ovi%o(obri!ano &i#" sa $avinu%im nosom i spr"mao va-no +rpu spisa u d-"p #rn" surk"

ko!a mu !" bi&a pr"uska( a rukavi pr"kra%kiSv!"%ina na)n" pr"ma n!"mu( viču*i v"s"&o7. Evo Miki#" Sm"rn!aka6 2%o v"&" )ospoda5 Kako s" $ov"v!"'%i#a5 R"#i '%o $na'6On n" od)ovori ni ri!"či( n")o s%ad" !o' br-" sakriva%i u d-"p svo!a pisma Sv"oči i ruk" pos")nu'" $a n!ima( kao da su &!udi bi&i uv!"r"ni da !" u %im spisimaono '%o bi +%!"&i sa$na%i

 N!")ovo !" dr-an!" po%vrdi&o n!i+ov" nad". R"#i nam( Miki#"( '%o *" podu$"%i5 . vika&i su &!udi. To vam n" mo)u r"*i6 8na%" da )ospoda u m"n" v!"ru!u(da !a uvi!"k $nam sv"( a&i moram 'u%!"%i. 4"su &i v"* na'&i v!"'%i#u5

. N" buda&i%"( kao da %o id" %ako &ako6

. No( r"#i '%o $na'5 Miki#a s" udari po d-"pu u ko!i !" spr"mio spis" i r"č"7. Sv" *" do*i na vid!"&o( samo s" pou$da!%" u )ospodinaodv!"%nika Da n!")a n"ma( &"%!"&" bi v!"'%i#" oko nas po bi!"&om danu kao vran" 4a %o na!bo&!" $nam6 ,čio sam kn!i)" i$nam prosudi%i '%o %ko vri!"di Gradski odv!"%nik !" na' spas6Od!"dnom nas%ad" kom"'an!" Sv!"%ina s" u$bu1"no %iska&a napri!"d( dok su

 panduri nas%o!a&i o%!"ra%i d!"čur&i!u ko!a s" na%iskiva&a oko u&a$a u ma)is%ra% Na %r)u s" po!avio m&ad kapu#in( &i!"pi+ p&"m"ni%i+ #r%a i b&i!"do) o$bi&!no)&i#a( a sv!"%inom s" pronio 'apa%7. O%a# Smo&"6

. Ispov!"dnik v!"'%i#a6Danas !" pobudio po$ornos% v"*u n")o dru)i+ danaL!udi su )a )&"da&i s n"kim s%ra+opoči%an!"m( uv!"r"ni da on $na o v!"'%i#i vi'"n")o svi dru)i i da *" u dana'n!"m do)a1a!u ima%i i on svo!u ri!"č Miki#a i$a1"

 pr"d n!")a i nak&oni mu s" napadnom srdačno'*u( samo da poka-" kako on pri!a%"&!u!" s %ako va-nom osobom Miki#a o%pra%i kapu#ina do vra%a ma)is%ra%a($a%im s" vra%i i nas%avi pričan!"L!udi su s" %iska&i oko n!")a i s&u'a&i )a kao proroka Bro! s&u'a%"&!an"pr"s%ano s" pov"*avao( a posao u )radu poma&o !" $amiraoTr)ov#i i n!i+ovi pomo*ni#i( ma!s%ori i n!i+ov" ka&:"( doma*i#" i s&u-avk"(

 prodavači i prodavači#" os%avi'" posao i po+i%a'" pr"d ma)is%ra% Na %r-i'%u pr"d Markovom #rkvom u%i+nu&a !" uobiča!"na )a&ama0 i pi&!ari#" s" pr"s%a&"sva1a%i pa s%o!" u )rupama i pripovi!"da!u %ko !" vidio bi!"&u v!"'%i#u i '%o *"

s" danas s n!om" do)odi%i

Page 8: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 8/303

Gospoda su s" ra$i'&a Dvo!kovi* i$a1" i$ sob" )radsko) su#a( pro1" +odnikom iu1" u svo!u pisarni#u Spus%i s" na visok s%o&a#( pr"svuč"n #rnom ko-om( iokr"n" )&avu k pan.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

duru ko!i !" pokorno s%a!ao kod vra%a i č"kao n!")ov" $apovi!"di7. Ni%ko n" smi!" u*i u sobu6 Ra$umi!"'5 Ni%ko( pa makar

 bio mo! o%a#6. Mo&im( va'a mi&os%i6/andur !" s+va%io -"&!u svo)a )ospodara i odma+ $a%vorio pro$or da s" n" ču!"-amor sv!"%in" pr"d ma)is%ra%om( $a%im !" i$a'ao i$ sob" i pomno $a%vorio vra%aDvo!kovi* po)&"da oko s"b"( pod" do vra%a i povuč" -"&!"$ni $apor( vra%i s" k

 pisa*"m s%o&u( i$vadi i$ d-"pa k&!uč i o%vori !"dnu &adi#u/r"d n!im !" &"-ao #rv"ni po!as od %"'k" svi&"( i$v"$"n $&a%om i ob&o-"n

dra)u&!imaDvo!kovi* )a u$m" i$ &adi#"( sas%avi mu oba kra!a i s%ad" proma%ra%i obu!am po!asa0 povuč" i$ d-"pa ri: ko!im %r)ov#i m!"r" %kaninu i s%ad" m!"ri%i du&!inuKad !" %o svr'io spr"mi ri: u d-"p( ponovno u$m" u ruk" po!as i promrm&!a7. Dak&"( bo)a%a'i#a i&i p&"mkin!a6 Sv"!"dno( u%"*i mi n"*"6Smi!"'ak pr"&"%i podmuk&im( obri!anim &i#"m

 Na vra%ima n"%ko poku#a. 4a sam( Kra!ači*6Dvo!kovi* ba#i po!as u &adi#u( m"%n" na n! n"ko&iko spisa( $ak&!uča br$o pisa*is%o&( pod" k vra%ima( o%vori i r"č"7. 8ak&!učao sam s" da mo)u mirno radi%i Danas *" si)urnon"pr"s%ano do&a$i%i $na%i-"&!ni#i. Opros%i%"( a&i !a sam vam morao sm"%a%i Vani s" &!udi

n"*" ra$i*i( u$bu1"n!" ras%". Id"m i+ umiri%i68ama&o s" po!avi )radski odv!"%nik pr"d ma)is%ra%om i ma+n" 1aku Miki#iSm"rn!aku ko!i !" !o' uvi!"k sv!"%ini pričao o v!"'%i#ama. /r"s%ani v"* !"dnom( n"ka &!udi odu ku*i6 . r"č" muDvo!kovi*

. Kad n"*" da idu6 . od)ovori mu Miki#a( okr"n" s" pr"ma pub&i#i i povikn"7 . 9ivio )radski odv!"%nik Dvo!kovi*6 9ivio6Sv!"%ina !" bučno pri+va%i&a %a! pok&ik Dvo!kovi* ma+n" rukom Sv!"%ina umukn"(a on r"č"7. /o1i%" mirno svo!im ku*ama( č"s%i%i pur)ari6 /ravda bdi!" nad nama( a !a vam ob"*avam da n"*u mirova%i dok bi!"&u

v!"'%i#u s Kam"ni%i+ vra%a n" s%i)n" ka$na A&i i vi mi mora%" pomo*i6Sv!"%ina !" na ponovnu Dvo!kovi*"vu mo&bu kr"nu&a konačno svo!im ku*ama( a&i

 posao u )radu ni!" či%av dan mo)ao do*i u pravu ko&o%"činu/o s%o%i pu% rasprav&!a&o s" o bi!"&o! v!"'%i#i kod Kam"ni%i+ vra%a

 V4ESTI>INA K>ISu%radan popodn" s!"dio !" o%a# Smo&" $ami'&!"n u sobi#i kapu#insko) samos%ana, samos%anu v&ada dubok mir( no os!"*a s" %"'ki pri%isak &!"%n" -")"

 M&adi kapu#in upro !" )&avu o ruk" i mis&i B&a)" n!")ov" p&av" oči smrknu&" s"(a p&"m"ni%" #r%" &i#a skru%i&a mu n"ka %"'ka misao i odni!"&a )a da&"ko i$ %"sobi#" Tad s" o%vor" vra%a i u sobu ud" s"&!ačka d!"vo!ka Vodi&a !" $a rukudva d!"čaka. Vi s%" oči%o $a&u%a&i( ovamo ni!" dopu'%"no u&a$i%i6 . r"č"

o%a# Smo&". Nisam $a&u%a&a( sv"%i oč" . odvra%i d!"vo!ka . ,vuk&a

Page 9: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 9/303

sam s" kro$ #rkvu. 9"&i%" &i s" ispovi!"da%i5D!"vo!ka um!"s%o od)ovora $ap&ač"( a s n!om i n!"na bra*a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA Kapu#in !" $aču1"no i pa-&!ivo po)&"dao svo %ro!" i kad !" vidio da ni!"dno n"

 po$na( upi%a i+7. 8a'%o p&ač"%"( d!"#o5 2%o -"&i%" od m"n"5. Mi&os%( sv"%i oč"( mi&os%6 Smi&u!%" nam s" bi!"dni#ima( nako&!"nima vas mo&imo6D!"vo!ka k&"kn"( a d!"ča#i u is%i ma+ s n!om". Kako da vam pomo)n"m5 3im"5. Ma!ka nam !" u %orn!u6Kapu#in !" s+va%io mo&i%"&!" i &i#" mu s" !o' vi'" uo$bi&!i&o( obrv" s%is&"( oči$as!a&". N" da!%" da nam ma!ku spa&"( oč"( na ko&!"nima vas mo&imo6. To&iko v&as%i n"mam Sva mo!a v&as% u du-nos%i !" da %vo!u ma!ku ispov!"dim i odv"d"m do &omač"

. Bo-"6 . vrisnu'" oba d!"čaka čuv'i ri!"č &omača. 8ar *" !" spa&i%i5 . upi%a d!"vo!ka pr"s%ra'"no

. Kada s" ko!a $a%oč"ni#a vra%i&a i$ %orn!a ku*i5

. 8nam( $nam( a&i mo-da ni!" ni !"dna do'&a da vas mo&ispas6O%a# Smo&" odvra%i &i#" od d!"vo!k"( namr'%i obrv"( s%isn" us%a i dubokou$da+n", sobi nas%ad" %i'ina( ču&o s" samo !"#an!" d!"čaka M&ada s"&!akin!a k&"ča&a !"!o' uvi!"k pr"d kapu#inom u bi!"&o! od!"*i( )o&o)&ava( )&a%ko poč"'&!ana. Kako s" $ov" %vo!a ma!ka5 . upi%a Smo&". Mar)ar"%a Ku'"nka. Ona *" su%ra bi%i osu1"na6I op"% $ap&aka'" i $arida'" %ri )&asa( a kapu#in sa)n" )&avu

. /o)&"da!%"( oč"( ovo dvo!" d!"#"6 4o' su %ako ma&"na dan" mo)u radi%i 2%o *" oni b"$ ma%"r"5 Oč"( r"#i%" samo ri!"č)ospodi u ma)is%ra%u6. Dra)a mo!a( !a ond!" n"mam ri!"či. Kad ima%" ri!"č u #rkvi( kako !" n" bis%" ima&i u ma)is%ra%u5

KONTESA NERA Kapu#in ni!" od)ovorio 3"&o mu s" nabora&o( u očima mu n"'%o si!"vnu&o( a

 po)&"d !" upro kro$ pro$or i čini&o s" kao da sabir" svu sna)u svo!i+ mis&i Napokon upi%a7.Tko su )&avni sv!"do#i ko!i su sv!"doči&i pro%iv %vo!" ma!k"5Do'&!akin!a o%vori 'iroko oči( upr" u kapu#ina pr"s%ra'"n po)&"d i odvra%i %i+o7

. Mo! o%a# i .!a Da( !a6O%a# Smo&" !" os%ao miran( kao da )a n!"n" ri!"či nisu i$n"nadi&". A %ko %" na %o prisi&io5. O%a#6 Kad su ma!ku odv"&i u %oran!( r"č" mi o%a#7 4"&i#"(ako pr"d sudom n" po%vrdi' sv" ono '%o *u r"*i o ma%"ri(čuva! s"6 Nikad vi'" n"*"' s%a%i na no)"6. Idi ku*i i r"#i o#u n"ka do1" k m"ni( a&i da o %om" nikom"n" ka-"' ni ri!"či6D!"vo!#i po%"ko'" su$". O%a# n"*" do*i6 /ob!")ao !"5. /ob!")ao5 8a'%o5 Kamo5

. Kad su ma%"r odvuk&i u %oran! i kad su )a pr"s&u'a&i(

o%i'ao !" n"kamo u svi!"% sa -"nom na'")a sus!"da. Tako6 . r"č" kapu#in kao da )ovori sam s"bi . A dr-i' &i

Page 10: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 10/303

%i da %i !" ma!ka dois%a v!"'%i#a5. 4a .!a mis&im da ni!"6 Is%ina( mi smo ima&i uvi!"k sv")adovo&!no pr"mda o%a# ni!" mno)o radio Bi&o !" uvi!"k kru+a(u dvori'%u uvi!"k -ivadi Ma%i !" nosi&a u n"d!"&!u svi&"n ruba#na )&avi( a nas !" &i!"po odi!"va&a( a&i !a ipak mis&im da ni!"

 bi&a v!"'%i#a6 Ona !" radi&a V!"'%i#" n" %r"ba!u radi%i( a ipak

ima!u sv")aKapu#in pod" pr"ma vra%ima( a&i d!"ča#i skoč" pr"d n!")a i ba#" mu s" pr"d no)"(a i$ s&abi+ d!"č!i+ )rudi prova&i !"#a!( pun oča!no) s%ra+a da *" os%a%i b"$

 ma!k" Nisu ra$umom s+va*a&i svu bi!"du ko!a i+ č"ka( a&i su %o os!"*a&i usvo!im ma&im sr#ima i nas&u*iva&i u d!"č!im )&avi#ama ko!" su po&o-i.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

&i pr"d kapu#inov" no)"( kvas"*i i+ su$ama N!i+ova ma&a sr#a bi!a+u uv!"r"na da

im on mo-" pomo*i( pa su i$n"mo)&im )&asi*ima vika&i7. Smi&u!%" s"( smi&u!%" s"6O%a# Smo&" sa)nuo s" i podi)ao d!"#u s poda Li#" mu !" prob&i!"di&o( oči s"ov&a-i&" /ri1" kr"v"%u( u$" svo! k&obuk i kao da!" n"'%o od&učio r"č"7. Do1i%"6 Id"mo )radskom su#u6D!"ča#i su obrisa&i su$"( 4"&i#a !" pr")ačom o%r&a &i#"( i sv" %ro!" i$i1o'" $akapu#inom puni nad" u pomo* O%a# Smo&" i+ !" i$v"o kro$ #rkvu na u&i#u/ur)ari ko!i su i+ sr"%a&i pu%"m $as%a&i bi i o)&"da&i s" $a n!ima 8ap&akanis"&!ači*i i m&ada d!"vo!ka s &i#"m nabu+&im od n"pr"s%ano) p&ača i$a$va'"svači!u po$ornos% Kad s%i)o'" pr"d )radsku vi!"*ni#u( pri'apn" o%a# Smo&"d!"vo!#i. R"#i su#u sv" ono '%o si pripovi!"da&a m"ni6Kapu#in po1" prvi u $)radu i poku#a na vra%ima sob" u ko!o! !" s!"dio kod

 pisa*") s%o&a suda# Kra!ači* On !" upravo pisao iska$ o %om" kako !" !uč"r kodKam"ni%i+ vra%a vidio v!"'%i#u i kako !" na1"no umor"no di!"%" N!")ov" s" mrk" b"$bo!n" oči upri!"'" u kapu#ina( ko!i !" prvi u'ao u sobu( a $a n!im 4"&i#a in!"$ina bra*a Svo %ro!" )&"da&o !" p&a+o po sobi i n"si)urno koraknu&o pr"dsu#a. Ovo !" k*i Mar)ar"%" Ku'"nk"6 . r"č" kapu#in. /o$na!"m !"( v"* sam !" !"dnom sas&u'avao6 . odvra%iKra!ači*( okr"n" s" k d!"vo!#i i s%ro)o !" upi%a7. Dak&"( ima' &i !o' '%o iska$a%i pro%iv svo!" ma%"r"5 Ona !"v"* sama pri$na&a da!" v!"'%i#a6. Ni!"( va'a mi&os%i( ona ni!" v!"'%i#a6. S%aa5 Ti porič"' svo!" sv!"dočans%vo5 . $a)rmi Kra!ači*. Krivo sam sv!"doči&a( o%a# m" na %o prisi&io6 Sv" '%o sam 

r"k&a bi&a !" &a-6. Tko %" napu%io da %o opor"č"'5. Mo!" sr#"( va'a mi&os%i( !"r sam &a)a&a( o%a# mi!" pri!"%io6

. 2u%i6 Ni ri!"či vi'"6 Ona !" v"* sama pri$na&a( a %o nam !"dovo&!noD!"vo!ka umukn" i po)&"da pr"s%ra'"no kapu#ina( kao da )a pi%a7 8ar !" $ais%ais%ina da!" pri$na&a5. Nosi%" s"6 . r"č" suda#O%a# Smo&" )&"dao !" 'u%"*i %a! pri$or Kad s"&!anku s bra*om ods%rani'"(

 po)&"da suda# mrko kapu#ina i r"č" mu7.Va'a !" du-nos% da ov" bab" pr"d smr% ispovi!"da%"( a&i n"ma%" pravo da s"$au$ima%" $a n!i+ To pobo-nom čov!"ku i :ra%ru n" do&iku!" i n"ka s" %o vi'" n"

do)odi6 Mo&im vas da s" n" mi!"'a%" u propis" $akona i pos&ov" )radsko) suda. Opros%i%"( ma)ni:i#" . od)ovori kapu#in mirno .!a sam 

Page 11: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 11/303

do'ao s d!"vo!kom u posv" #rkv"no! s%vari. Tada i$vo&i%" r"*i '%o -"&i%"5. D!"vo!ka !" bi&a sa svo!om ma!kom u $avadi( a !a pr"masvom" uv!"r"n!u n" mo)u niko)a odri!"'i%i od )ri!"+a ako s"sa svima n" i$miri 8a%o vas mo&im( dopus%i%" da s" ma%i i k*isas%anu6

. Sas%anak n" dopu'%am6 Mo-"%" !" sprov"s%i do s%ra-ar.ni#"( no da&!" n" smi!" Tamo i$vo&i%" obavi%i i$mir"n!" Da%*u vam pism"nu do$vo&u( no n" dopu'%am da ma%i i k*i ra$)ovara!u S%ara bi v!"'%i#a mo)&a !o' i d!"vo!ku nauči%i kakvučaro&i!u da s" spasi i&i da !o' i nama nan"s" $&oKapu#in po+i%i $a svo!im '%i*"ni#ima S%a!a&i su pr"d vra%ima vi!"*ni#" i

 p&aka&i. Do1i%" sa mnom6 . po$ov" i+ kapu#in i( kad su bi&i na u&i#i( pri'apn" d!"vo!#i7. Sad *"mo sa$na%i da &i %i !" ma%i dois%a pri$na&a da !"v!"'%i#a i&i ni!" Ako !"s%( n"ma !o! pomo*i6. 4a sam ču&a da u %orn!u %ako s%ra'no muč" da mora!u pri$na%i i ono '%o nisu učini&"6 . r"č" d!"vo!ka

/o1o'" pr"ma v"&ikom %orn!u na ko!"mu !" ura sunčani#a poka$iva&a da !" v"* p"%sa%i pos&i!" podn" O%a# Smo&" u'ao

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

!" na vra%a s%ra-arni#" ko!a su s" pris&oni&a na visok č"%v"ro.u)&as%i %oran!kra! Kam"ni%i+ vra%a , nisko! sobi#i s!"dio !" s%ra-ar( dok su dru)a dvo!i#a%vrdo spava&aKapu#in poka-" s%ra-aru Kra!ači*"vu do$vo&u da mo-" )ovori%i s v!"'%i#om

Ku'"nkom( a u!"dno mu ukra%ko ispripov!".di da mora prov"s%i i$mir"n!" i$m"1u ma%"r" i k*"riS%ra-ar nar"di d!"vo!#i da s d!"ča#ima prič"ka( a oni s" i$)ubi'" i$a !"dni+vra%a ko!a su vodi&a n"kamo do&!"D!"vo!ka us%ad" i pod" k vra%ima Os&u+n" i o%vori i+/r"d n!om" $in" %amna( mrka soba Na $idu su vis!"&a k&adiva( s!"kir" ik&i!"'%a( u sr"dini sob" bio !" $apr&!an s%o& s os%a#ima !"&a i s okru)&ims%oči*ima oko n!")a Na podu su &"-a&" %ri s&amn!ač"( n"ko&iko p"+ara ira$bi!"ni+ %an!ura , ku%u $ak&opi&a s" čvrs%a -"&!"$na vra%a i d!"vo!ka odma+ra$ab"r" da !" kro$ %a vra%a u'ao o%a# Smo&" sa s%ra-arom u %oran! /oku'a i+o%vori%i( a&i su bi&a $ak&!učana V"* s" +%!"&a vra%i%i( kad !" %r)nu'" %"'kiu$dasi 3ini&o s" kao da n"%ko s%"n!"4"&i#a pro%rnu Ti s%ra'ni )&asovi i$bi!a&i su %ako b&i$u kao da !" n"%ko s

n!om" u sobi O)&"da s" na sv" s%ran"( a&i soba !" bi&a pra$na Na!"dnom op"% n"%ko $as%"n!" i %ada ra$ab"r" -"nski )&asD!"vo!ka pod" $a )&asom( ko!i kao da !" do&a$io i$ $ida u ku%u sob" , %amiopa$i u $idu %orn!a #rn" r"'"%k"( posv" b&i$u poda I$a r"'"%aka bi!a'" sv"#rno( kao u )robu( a&i kad s" sa)nu&a i po)&"da&a do&!"( opa$i sv!"%&o Tin!a&o!" u dubini kao sv!"*i#a u )robni#i( a i$ %" )robni#" di$a&i su s" u$disa!i(

 pri)u'"n p&ač i %i+o !aukan!"Sva !o! uda %i!"&a $adr+%a'"( a i$ )rudi prodr" pok&ik u-asa. Tko !" %o )or"5 . čuo s" )&as kapu#ina i$ %" dubin". 4a sam( 4"&i#a6 . dr+%avim *" )&asom s"&!anka( o+rabr"nas%o!" ču&a da!" do&!" kapu#in. B!"-i oda%&"( da n" do1" s%ra-ar6 . dovikn" !o!. 4"&i#"( di!"%" mo!"6 . krikn" u dubini v"* napo&a os&ab&!"n

)&as -"n"

Page 12: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 12/303

. Mami#"6 . vrisnu d!"vo!ka )or" i$a r"'"%aka . Mami#"(nisam %" !a op%u-i&a( o%a# m" !" prisi&io Nisam +%!"&a6

 Vrisak d!"vo!k" dopr" do bra*" u dru)o! sobi i d!"ča#i do1o'" k n!o! Vid!"v'i!" kako $uri kro$ r"'"%k"( ba#" s" na pod i s%ado'" %ura%i )&avi#" popu% psi*akro$ r"'"%k"( n" bi &i dokuči&i ma%"r. Mami#"( )d!" s%"6 Mamo( da!%" mi ruku6 . mo&io !" kro$

su$" s%ari!i d!"čak. Mami#"( !a sam dobar( n" p"n!"m s" vi'" na kru'ku6 . priča n"vino man!i d!"čak. Da!%" i m"ni ruku( mami#"6 8a'%o n" do1"%"5 Gd!" s%"5Svo %ro!" č"ka&o !" nap"%o od)ovor( a&i i$ %" s%ra'n" dubin"dosi$ao !" do n!i+ samo p&ač( %ako $dvo!an i +rapav kao da do&a$i i$ ra$d"rani+umiru*i+ )rudi. N" p&ači%"( mami#"( n"*" vas spa&i%i6 . s%ad" d!"vo!ka %!"'i%i ma%"r . 4o' *"mo bi%i $a!"dno. A!( nikad( nikad vi'"( d!"#o mo!a6 Nikad s" vi'" n"*"movid!"%i6 N"ka m" spa&"( samo n"ka %o bud" br$o( '%o pri!"6 N"

 mo)u du&!" -iv!"%i6 Oč" Smo&"( $a'%o č"ka!u5T" ri!"či( i$r"č"n" muk&im( raskinu%im )&asom( u$di)o'" s" sab&asno i$ )robn"

dubin" k r"'"%kama( )d!" su %ri $apr"pa'%"na &i#a $uri&a i č"ka&a bar !"dnuri!"č u%!"+". Mami#"( n" )ovori %o Mamo( do1i b&i-"6 . mo&i&a !" d!"vo!ka kro$ su$" . Do1i( po)&"da! nas6. N" mo)u( d!"či#" mo!a6. 8a'%o n" mo-"'( mami#"5. N" mo)u( no)" su mi $drobi&i6. Kris%"( Bo)orodi#"6 . vrisn" d!"vo!ka i ba#i s" na pod D!"ča#i nisu s+va%i&i '%o !" ma%i r"k&a( a&i su os!"*a&i da !" n"'%os%ra'no i poč"'" p&aka%i. Mo&i%" s"( d!"či#"( da s" '%o pri!" &i'im muka6 . o)&asi s"op"% ma%i i$ dubin" . 4o' danas n"ka m" spa&"( odma+6. Da %" bar mo)u !o' !"dnom vid!"%i( ma!ko6 . prop&ač"

4"&i#a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. N" -"&i %o( k*"ri mo!a6 S%ra+ovi%o i$)&"dam( nisam vi'"&!udsko s%vor"n!"6

 Na vra%ima s%ra-arni#" po!avi s" napo&a sn"n s%ra-ar i s%ad" vika%i i k&"%i dasu s" sv" %r"s&i ma&i pro$ori. /rok&"%a pa'čad( %ko vam !" dopus%io da u1"%" ovamo5 .

r"kn" on, %a! čas os!"%i 4"&i#a dvi!" )vo$d"n" ruk" '%o !" po)rabi'" $a ram"na i )urnu'"u prvu sobu( odak&" !" po&"%!"&a na vra%a s%ra-arni#"4o' s" ni!" pravo ni osvi!"s%i&a( kad s" na vra%ima s%ra-arni#" po!avi ko'ča%s%ra-ar nos"*i u svako! ru#i po !"dno)a pr"s%rav&!"no) d!"čaka Dr-ao i+ !" $a'i!" popu% mači*a i !"dnim i+ $ama+om ba#io na #"s%u da su im ma&" )&avi#"$a$v"ča&" na %vrdom kam"nu 4"&i#a s" u prvi ma+ ni!" mo)&a maknu%i Os!"*a&a s"kao da !o! s" %i!"&o pr"%vori&o u kam"n4"&i#a !" %"k %ada opa$i&a da!" o%a# Smo&" i$a'ao i$ %orn!a( a s n!im i s%ra-arRa$abra&a !" da n"ka -"na ispir" n!"$ino! bra*i krv '%o im !" #uri&a i$ nosa i)&av" i rum"ni&a #"s%u No ni!" s" mo)&a pomaknu%i B&i!"da i ukoč"na s%a!a&a !"

 pr"d s%ra-arni#om $ur"*i u krvav" mr&!" na #"s%i. B"$du'ni &!udi6 . vikn" >ind"kovi#a s%ra-arima . 2%o su

vam d!"#a skrivi&a5 8ar su ona kriva '%o im !" ma%i u %orn!u5. N"mo!%" sus!"do6 . pri'apn" !o! Adam . Ni!" dobro $a

Page 13: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 13/303

 m!"ri%i s" ovim +aramba'ama6/a&či*ka !" sa s%ran" proma%ra&a kako s" >ind"kovi#a brin" oko v!"'%ičin" d!"#"(no ona ni!" do'&a u b&i$inu. I %o *" bi%i v!"'%i#a . r"č" /a&či*ka s mr-n!om( po)&"da4"&i#u i povikn" )&asno7. Kakva ma%i( %akva k*i6

4"&i#a os!"%i da !o! !" krv udari&a u &i#" i da !" n"'%o si&i da s" %o! -"ni ba#i $a vra% i u)u'i !"( a&i u %a! čas s%ad" pr"d n!u o%a# Smo&". Nisi sm!"&a po*i onamo6 Kro$ ona! pro$or pa$" )raban%ino*u na v!"'%i#"

. Bar sam ču&a ma%"rin )&as6 8ar !" $ais%a pri$na&a( oč"Smo&"5. 4"s%6 A sad u$mi d!"#u( 4"&i#" i po1i ku*i Vi'" n"ma po

 mo*i. 4u%ros su nas is%!"ra&i i$ dvori'%a( !"r smo d!"#av!"'%i#". H%io sam %i pomo*i( a&i vidi' da n" mo)u6 . r"č" o%a#

Smo&" . Siroma+ sam( n"mam ni )ro'a u d-"pu6 /o%ra-i( mo-da *"' n")d!" na*i dobr" &!ud"4"&i#a !" 'u%!"&a i s&u'a&a kako !o! bra*a p&aču Mu%nim !" očima )&"da&a kako!" o%a# Smo&" po'ao pr"ma Markovu %r)u( kao da n" mo-" du&!" s&u'a%i p&ačd!"čaka ko!i su s%a!a&i na #"s%iKao da s" probudi&a i$ n"sv!"s%i#" pri1" d!"#i( u$" i+ $a ruk" i pov"d" Markovim%r)om ravno u #rkvu kapu#ina Ni!" k&"k&a da s" mo&i( n")o !" povuk&a d!"#u kro$

 ma&a vra%a ko!a su vodi&a i$ #rkv" u dvori'%" , dvori'%u ni!" bi&o -iv" du'"( usr"dini bi!a'" 'irok $d"na#( opasan niskom kam"nom o)radom 4"&i#a pus%i ruk"svo!" bra*" i %i+o im r"č"7. Os%ani%" ovd!"( vama *" s" kapu#ini smi&ova%i6 Vas n"*"$apus%i%iOs%avi&a !" $ab"$"knu%u d!"#u pr"d #rkvom( po%rča&a pr"ma bunaru i s%a&a s"

uspin!a%i na o)raduD!"#a su n"sv!"sno nas&u%i&a '%o s"s%ra kani( po%rča&a su vri'%"*i k n!o! ičvrs%o s" u+va%i&a $a n!"n" +a&!in" 4"&i#a u pos&!"dn!"m času )urn" s%ari!")d!"čaka %ako da s" s%ropo'%ao ni$ o)radu( dok s" man!i čvrs%o dr-ao n!"$ini+sukan!a Ni!" )a mo)&a o%kinu%i od s"b" i ma&i'an s" s%rova&io s n!om" u bunar

 Na $dvo!ni vrisak d!"čaka do%rča'" sa svi+ s%rana kapu#ini i samos%ansk" s&u)"Kad su ra$abra&i da s" u bunaru u%apa!u -iva bi*a( privuku br$o v!"dro( a un!"mu s" spus%i i !"dan odva-an s&u)a 8a kra%ko vri!"m" povuko'" d!"vo!ku )or"Bi&a !" b"$ svi!"s%i( a&i ma&i bra% ni!" vi'" disao ,$a&ud su )a kapu#inido$iva&i u -ivo% T"k %ada do1" o%a# Smo&"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Kad !" opa$io '%o s" do)odi&o( pokri!" &i#" rukama Kapu#ini su )a $aču1"no)&"da&i i pi%a&i '%o %o $nači. Ma%i !o! !" v!"'%i#a( su%ra *" !o! sudi%i . r"č" o%a# Smo&")vardi!anu . Os%avi%" !" kod nas do su%ra. 2%o vam pada na pam"%5 K*i v!"'%i#" pod na'im posv"*"nim krovom6 To n" mo-" bi%i6 Tko $na ni!" &i ona v!"'%i#a( pa

 bi mo)&a !o' i nama doni!"%i kakvu n"sr"*u /rav"dan čov!"kn" srč" u smr% Vi s%" krivi '%o s" %o ovd!" do)odi&o i upam%i%"7

 pos&i!" po$drav&!"n!a n" smi!" bi%i m"du na'im $idinama6

Page 14: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 14/303

Gvardi!an $apov!"di svima da ni%ko o %om" do)a1a!u n" pro$bori ri!"č i od" i$dvori'%a O%a# Smo&" s" n"mo*no o)&"dao kako nos" mr%vo) d!"čaka i i$n"mo)&ud!"vo!ku u pri$"m&!" )d!" !" s&u-inčad ima&a svo!u sobu/o'ao !" n"si)urno napri!"d( kao čov!"k ko!i !" po'ao u %amu i n" $na kamo id" ikamo *" do*i/r"d samos%anom s" o)&"da kao da %ra-i pomo* od pro&a$nika( a&i oni su pro&a$i&i

 b"$ ikakv" su*u%i i ra$umi!"van!a $a ono '%o mu !" pri%is&o du'uTada mu po)&"d pad" na dvora# '%o !" virio i$a visoko) $ida( upravo na u)&uGriča( s!"v"rno od pa&ač" 8rin!sko)Tračak nad" odra$io mu s" na &i#u /o1" pr"ma dvor#u Koračao !" na!pri!"

 po&ako( ko&"ba!u*i( a&i $a%im ubr$a korak" i $a n"ko&iko %r"nu%aka !" v"* s%a!ao pr"d vra%ima ko!a su vodi&a u dvor )ro:i#" Ra%kav( u >rv"ni dvorKONTESA NERA Kad !" o%a# Smo&" $a%vorio $a sobom vra%a o)rad"( na'ao s" u mirisnom#v!"%n!aku ,sr"d vr%a s%a!ao !" dvora# obra'%"n ru-ama Da nisu uvis viri&a dva%orn!i*a i krov( mis&io bi čov!"k da dvora# ni!" $idan od kam"na( n")o da !"sas%av&!"n od 

sami+ #rv"ni+ ru-a 8bo) %i+ ru-a( kakvi+ ni!" imao ni%ko u )radu( na$va'"

 pur)ari dvora# )ro:i#" Ra%kav >r&"ni dvor, samu $)radu vodi&o !" '"s% s%"p"ni#a S ob!" s%ran" u$di$a&a s" ba&us%rada od mramora( obras&a %ako1"r ru-amaKapu#in po1" ravno pr"ma s%"p"ni#ama da u1" u $)radu( a&i %"k !" $akoračio kadi$a s"b" $aču!" od&učan( a&i s&adak -"nski )&as7.Oč"( oč"6Kapu#in s" oba$r" Li#" mu s" ra$v"dri/r"d n!im s%a!a'" d!"vo!ka( m&ada i s%asi%a( od!"v"na u ru-ičas%u +a&!inuLi!"po ova&no &i#" s :inim( odr!"'i%im nosi*"m srdačno mu s" smi!"'i&o( a v"&ik"oči( #rn" popu% no*i i dubok" popu% sv"mira( )&"da&" )a proni#avo /o č"&u i okos&!"pooči#a &"pr'a&i su !o! )us%i pram"novi čudn" p"p"&!as%" bo!" i %ako s"napadno odra-ava&i od bar'unas%o) #rni&a oči!u da!" kapu#in )o%ovo $aboravio naono $bo) č")a !" do'ao

. Mo! duboki pok&on( kon%"so6 . r"č". H%!"&i s%" mi pob!"*i u ku*u( a&i vam ni!" usp!"&o6 . r"č"kon%"sa v"drim )&asom . Od pr"k!uč"r vas ni!" bi&o( a !avas n"s%rp&!ivo č"kam6 R"#i%" mi !" &i is%ina da su !uč"r kod Kam"ni%i+ vra%a na'&i di!"%" i da su %o počini&" v!"'%i#"5. Tako ka-u )radski suda# i )radski odv!"%nik. A '%o ka-"%" vi5 Do1i%" i priča!%" mi o %om"( oč" Smo&"6Danas ionako n"*"%" baki#i či%a%i Baki#a !" u pos!"%ima6. , pos!"%ima5. To vas !" i$n"nadi&o( !" &i5. O%kada po$na!"m )ro:i#u( ni!" i$a'&a i$ ku*"6. /uni+ d"s"% )odina ni!" i$a'&a ni u #rkvu( samo da n" vidisvi!"%( a danas s"( "%o( odv"$&a u po%puno! paradi k baruni#i

Sk"r&"#Kapu#in po)&"da d!"vo!ku $nača!no. 8nam '%o sada mis&i%"6 , pravu s%"6 I !a %o s&u%im6Kapu#inovo &i#" $as%r" kopr"na s!"%". Kao da bi vam bi&o -ao da m" uda!u( oč" Smo&"5.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 4o' s%" vr&o m&adi i nis%" dovo&!no upo$na&i &!ud"( a $a vas

 bi bi&a n"sr"*a da s" uda%" pri!" n")o '%o upo$na%" svi!"%. To s%" po)odi&i6 8a%o !a i n"*u %ako br$o os%avi%i &i!"po

Page 15: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 15/303

)ni!"$do mo!" baki#". A&i !"dnom ipak mora%" savi%i i svo!" )ni!"$do. Moram5 N"ra n" mora '%o n"*" Do1i%" u s!"ni#u( oč"Smo&"( pa priča!%" '%o !" %o !uč"r bi&o Baki#a s" n"*" br$ovra%i%i. Danas sam ionako do'ao k vama( a n" k baki#i H%io bi+ s

vama )ovori%i na samu( da nas ni%ko n" ču!".Vr&o s%" sv"čani( oč"6 To n" s&u%i na dobro( a&i !a s" n" bo!im Id"mo u sobuD!"vo!ka s" uspn" u dvor( popn" s" u prvi ka% i uv"d" kapu#ina u kn!i-ni#u. Ovd!" s" dad" )ovori%i o o$bi&!nim s%varima . r"č" ona(s!"dn" i ponudi kapu#inu s%o&a#On !" časak 'u%io( kao da sabir" mis&i( %ada po)&"da kon%"su u oči( pa *" p&a+oi n"si)urno. N"*u oko&i'a%i Radi s" o v"&iko! bi!"di( kon%"so N"ka s"&!ačka d!"vo!ka( a&i vr&o bis%ar i vri!"dan -"nski s%vor( i$)ubi&a!" n"sr"%nim načinom o#a i ma!ku6 D!"vo!ka !" os%a&a sa dvo!"

 ma&" bra*" i bi!"da !" na%!"ra&a u smr% /oku'a&a s" u%opi%i i ma&o pri!" i$vuko'" !" i$ vod" Os%a&a !" -iva( a&i m&adi n!"$in bra%( ko!i s" o n!u ob!"sio kad s" ba#i&a u vodu . u%opio s"

D!"vo!ka n"ma ni kru+a ni krova( pa s" bo!im da *" ponovno pri%!"*i samoubo!s%vu. 8ar !o! s" n" bi mo)&o pomo*i5 R"#i%"( mo)u &i !a po

 mo*i5. Bo!im s" da *" vam %o $adava%i bri)a. O$bi&!no s" &!u%im na vas '%o %ako )ovori%"( a $a ka$nuskrbi% *u s" $a d!"vo!ku i n!"$ina bra%a dok bud"m -iva. N"( %o ni!" po%r"bno6 4a vas samo mo&im da !" $adr-i%"kod s"b" n"ko&iko dana( dok nad" posao. 8ar kod m"n" n"ma pos&a5 ,$"% *u !" k s"bi6

Kapu#in s" sm"o. Oč"( oč"( vi mi n"'%o %a!i%"6 . $a)ro$i s" kon%"sa

. N"( nipo'%o6 M"ni!" samo n"u)odno '%o sam vas %im" op%"r"%io( a v!"ru!%" mi( ni!" po%r"bno da d!"vo!ku $adr-i%"

. A&i $a'%o da !" n" $adr-im5 8ar s" %o)a bo!i%"5 Samo mir"#i%" )d!" !"( pa *u pos&a%i po n!uKapu#in s" op"% sm"o i u prvi čas ni!" mo)ao od)ovori%i( a&i s" sab"r" i odva-nor"č"7. Kod nas !" u samos%anu Do'&a !" u #rkvu i ba#i&a s" u na'

 bunar. Bo-" mo!( sad s+va*am va'u n"pri&iku N" mo-" os%a%ikod vas6 A&i kako !o! !" mo)&o pas%i na um da s" ba#i upravou kapu#inski bunar5. Do&a$i&a !" u #rkvuR"dovniku $apn" ri!"č( po)&"da kon%"su kao da s" bo!i da *" $ami!"%i%i n!")ovu

&a-( a&i ona ni!" ra$abra&a $a'%o s" kapu#in sm"o. Sada ra$umi!"m6 . r"č" ona . Vi s%" !o! bi&i ispov!"dnikTo s%" mi %r"ba&i odma+ r"*i6 Idi%" ku*i . nas%avi kon%"sa . in"ka d!"vo!ku sm!"s%a odv"du do&!" na maro:( a su%ra *u !"

 pos!"%i%i /o'a&!i%" k m"ni s&u)u po su+" +a&!in" $a n"sr"%ni#u(%o si)urno %r"baO%a# Smo&" us%ad" Kon%"sa mu pru-i ruku i on !" +%!"d" po&!ubi%i. 2%o vam pada na um5 . r"č" ona i is%r)n" ruku. Kon%"so( vr&o sam vam $a+va&an6 Vi s%" s mo!" du'" skinu&i na!v"*i %"r"%. Tada s" dvos%ruko v"s"&im '%o mo)u pomo*i n"sr"%no!d!"vo!#ira%ar po)&"da kon%"su( %op&im( odanim po)&"dom( opros%i s" i vra%i ku*i 4"&i#u

!" v"* na'ao sasvim kod svi!"s%i L"-a&a !" na kr"v"%u i $uri&a u s%rop

Page 16: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 16/303

Kra! n!" !" s!"dio s%ari!i d!"čak i %i+o p&akao $a n"sr"%nim svo!im bra%om ko!i!" &"-ao na s%o&u mr%av Kapu#in ni!" +%io s

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

d!"vo!kom )ovori%i o n!"$inom činu Ni s%ari vr%&ar ko!i !" bio u sobi ni!" o%om" )ovorio( !"r !" %o )vardi!an svima $abranioKapu#in po'a&!" vr%&ara da don"s" od )ro:i#" Ra%kav +a&!in" $a 4"&i#u( a kad !"os%ao s n!om" na samu pri1" kr"v"%u i r"č" !o!7. Vr%&ar *" %" odv"s%i s bra%om na maro: k )ro:i#i Ra%kav. 8nad" &i ona da sam k*i v!"'%i#"5 . upi%a d!"vo!ka mirno. N" $na6 Su%ra *" do*i kon%"sa na maro: i )ovori%i s %o

 bom Ako %" pi%a $a rodi%"&!"( r"#i !o! da!" obo!" ubi&a bo&"s%. Ako m" pi%a!u odak&" sam i kako s" $ov"m5. R"#i da si i$ 8a)or!a i da si do'&a ovamo %ra-i%i rodbinu(

a&i da !" sva pomr&a( a im" da %i !" 4"&i#a Ko$!ak Na!bo&!" *" bi%i ako n" i$&a$i' i$ sob" i ni s kim" da n" )ovori'. A '%o *u kasni!"5. 8a n"ko&iko dana po*i *"' n"kamo u 8a)or!" Tamo n"mani -iv" du'" ko!a bi %" po$nava&a( pa *"' na*i s&u-bu Ovd!"n" mo-"' os%a%i Ako %i kon%"sa i ka-" da os%an"' kod n!"( %i!o! r"#i da mora' u svo! kra!( !"r n" mo-"' -iv!"%i ovd!" )d!" %i!" sv" s%rano. /os&u'a% *u vas( oč"6 . u$da+n" d!"vo!ka. 4o' !"dno upam%i7 n" spomin!i nikom"( osim kon%"si( mo!"im"6 Ni%ko n" smi!" o dana'n!"m do)a1a!u ni'%a sa$na%i Vas*"%" dvo!" sada odma+ na maro:( a $a ovo)a siro%ana . obra%is" :ra%ar ma&om mr%va#u . n" brini Sam *u )a pokopa%i

. N!"mu vi'" ni'%a n" %r"ba68a !"dan sa% s!"di&a !" d!"vo!ka s bra%om u ma&o! čis%o! sobi na ma!uru )ro:i#"Ra%kav u su+o! čis%o! +a&!ini /r"d n!ima na s%o&u pu'i&a s" %op&a v"č"raD!"čak !" i$n"mo)ao prionuo odma+ u$ !"&o( dok !" 4"&i#a )&"da&a pr"da s"ukoč"nim očima u ko!ima !" dr+%a&o oča!no pi%an!" o budu*nos%i

S4ENE /RO2LOSTITanka pr"dv"č"rn!a ma)&i#a bi&a !" v"* pokri&a Grič kad s" m&adi kapu#in %!"dandana kasni!" na'ao op"% pr"d vra%ima >rv"no) dvor#a 8aču1"no !" )&"dao )rupu&!udi '%o s" skupi&a na #"s%i pr"d dvorom i $na%i-"&!no po)&"dava&a na pro$or"O%a# Smo&" ni!" $nao $a'%o pr"d dvorom s%o!" %o&iki &!udi( pa s" po-urioo%vori%i vra%a o)rad" kako bi vidio '%o s" u dvoru do)odi&o

 Na s%"p"ni#ama u dvoru opa$i kon%"su N"ru Krasno %i!"&o $ao)mu&a !o! bi!"&a

od!"*a( skromno i$r"$ana i op'iv"na čipkama Na )rudima bi&a !o! ki%a bi!"&i+ru-a( sv!"-a kao da !" upravo i$ras&a , kovrčas%o! kosi ponosi%o s" koči&a

 bi!"&a par%a op'iv"na bis"r!"m popu% krun"Kapu#in !" $as%ao i$n"na1"n kod vra%a i u$di)ao oči k N"ri , prvi ma+ )o%ovo !"ni!" pr"po$naoSav s" i$)ubio u %om" po)&"du i po$dravio !" %"k kada )a !" kon%"sa os&ovi&a7. Do1i%"( do1i%" oč"6 Nis%" pravo ni u'&i u dvor( a v"* s"sn"biva%"6. Vani s%o!" &!udi i )&"da!u u va'" pro$or"( a vi s%" %akosv"čani5. L!udi s" s pravom okup&!a!u Do)odi&o s"( naim"( čudoBaki#a s" i$vuk&a i$ svo!" pu-"v" ku*i#" i op"% o%vori&a svo!"dvoran" i sr#" dru'%vu

. 2%o s" %o s n!om do)odi&o5

. Vi %o n" $na%"5 Mis&i&a sam da vam ona ka$u!" vi'" n")o

Page 17: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 17/303

 m"ni. Vara%" s" Gro:i#i samo či%am i&i s n!om ra$)ovaram ov!"ri( a&i o svo!im os!"*a!ima pr"ma dru'%vu ni!" !o' )ovori&a.; nikada vam ni!" ka$a&a $a'%o s" povuk&a od svi!"%a5 .V!"ru!%" mi( ni!"6

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Mis&im da !" bi&a vi'" o)orč"na $bo) smr%i mo!" ma!k"(n")o mo)a o#a On !" pao u bo!u( a na %o !" sva%ko pripravan %ko ima u ra%u ko)a od svo!i+ A&i kad !" ma!ka umr&a od -a&os%i $a o#"m( %ada !" baka u$"&a m"n" k s"bi i $a%vori&a s"u >rv"ni dvor kao u samos%an A $na%" &i '%o s" m"ni čini5Da!" mo!a siro%a ma!ka sama s"bi odu$"&a -ivo%( i %o !" baki#u s&omi&o. Ta !" misao č"s%o ni#a&a i u mo!o! )&avi

. /us%imo %o6 Danas ni!" dan da )ovorimo o %ako %u-nim s%varima Vi( dak&"( nis%" s&u%i&i $a'%o m" danas i$n"nadi&a novom +a&!inom i r"k&a mi da *"mo nav"č"r ima%i )os%" Sv" !"da&a po%a!i#" spr"mi%i( a ni!" mi r"k&a ni $a'%o po$iva )os%"

 Nas&u*u!"m da m" baki#a -"&i uda%i $a mo)a ro1aka baruna Sk"r&"#a Dru)i ni!" mo)u*0 Ivo !" !"dini mu'kara# ko!")a$nam. A '%o v"&i%" vi na %o5. Samo %o da vi mora%" danas os%a%i kod nas6 Danas moram ima%i pri!a%"&!" u$a s". Nisu &i ovd!" va'" pri!a%"&!i#" 9"nka i T"rka5. N" %ro'i%" ri!"či On" su mo!" vr'n!akin!"( s n!ima s" v"s"&im i %ra%im suvi'no vri!"m"( a&i vi s%" mo! pri!a%"&! s ko!im ra$

)ovaram kad n"'%o os!"*amI$vanr"dna sr"*a pri!"1" &i#"m m&ado) kapu#ina. Do*i *u kasni!"( kon%"so6 Moram !o' obavi%i !"dnudu-nos%. Dobro( a&i -uri%"6O%a# Smo&" s" opros%i i od"( a N"ra po)&"da !o' !"dnom $a n!im i uspn" s" na

 prvi ka% ko!i !" ispun!avao -amor )os%i!u N"ra !" os%a&a na vra%ima i i$a $as%ora proma%ra&a 'ar"ni&o kakvo !o' nikad ni!"vid!"&a Sama s"bi ni!" v!"rova&a da !" %o dois%a dvora# n!"$in" bak" Dvoran"či!a vra%a ni!" vid!"&a o%vor"na v"* d"s"% )odina( p&anu&" su u sv!"%&u s%o%inusvi!"*a '%o su s" odra-ava&" u v"&ikim kris%a&nim o)&"da&ima( %i%ra&" udra)u&!ima i b&is%avo! svi&i )os%i!u

 V"* d"s"% )odina ni!" ni%ko s!"dio na %im skupo#!"nim s%o&i#ama i divanima( ni%isu no-i#" u svi&"nim #ip"&ama korača&" po %im sa)ovima 8avidn" oči )ospo1a nisuv"* d"s"% )odina proma%ra&" $&a%n" &us%"r" na s%ropovima( va$" i kipov" nas%o&ovima i pr"krasn" s&ik" na s%i!"nama ob&o-"nim %ap"%ama

 N"ra !" %"k sada( kada !" vid!"&a %" dvoran" u svom s!a!u( ra$abra&a da !o! !" baka $ais%a bo)a%a A&i opa$i&a !" i %o da!" ona $na&a svo!" sob" i &!"p'"ur"di%i n")o '%o su ur"1"n" kod %"%k" Sk"r&"# i kod pri!a%"&!i#a( kon%"s" T"rk"

 Nada-di i 9"nk" Dra'kovi*S v"&ikom rado'*u opa$i&a !" N"ra kako s" bakina bi!"&a )&ava i$vanr"dno is%ič"od #rn" svi&"n" +a&!in"( kako v"&ik bri&!an%ni &ana#( '%o !o! visi oko vra%a(%i%ra na #rno! svi&i kao ni$ $v!"$di#a 8a&!ub&!"no !" proma%ra&a baku i du)oni!" mo)&a s n!" skinu%i oka 8a%im s%ad" i$ svo) skrovi'%a proma%ra%i )os%"/o$nava&a !" samo %"%ku baruni#u Sk"r&"# ko!a !" svo!" ma&o %i!"&o s%")nu&a u

%amno#rv"nu svi&u( a )&avu ur"si&a bi!"&om v&asu&!om N!"n supru) barun Sk"r&"#(u)o!"n( mno)o vi'i od n!"( od!"nuo !" sv"čanu +rva%sku odoru , odi!"&u )a !"

Page 18: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 18/303

s&i!"dio i n!")ov %anani i visoki sin barun Ivi#a D"b"&i )ro: /"%ar Or'i*ispunio !" v"&iki nas&on!ač i pos%o!ano s!"dio kra! )ro:i#" Ra%kav( n"pr"s%anos" +&adio &"p"$om i )&"dao naoko&o kao da s" bo!i da *" $bo) bi&o č")a mora%ius%a%iGro:i#a 4u&i!a 3iku&ini( visoka p&avu'a u modro! +a&!ini s du)om pov&akom(ra$)ovara&a !" s m&adim časnikom Ma&ako#$v!"m i proma%ra&a $a!"d&!ivo svo!"

dvi!" )o'*"( #rnoman!as%u visoku T"rku Nada-di i sm"1u nisku 9"nku Dra'kovi*ko!" su čavr&!a&" sa s%asi%im b&i$an#ima )ro:ovima Erdodv N"rin s" po)&"d$aus%avi na baruni#i Or"+o#$v ko!u su svi na$iva&i baron"som Linčikom

 N"pr"s%ano !" 'vr&!a&a oko )os%i!u( %rčkara&a oko svako)a mu'kar#a i svakom"ima&a n"'%o r"*i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

,$a&ud !" poskakiva&a( smi!a&a s" i kr"%a&a popu% d!"vo!či#" N!"$ino nabu+&o

sivo &i#"( d"b"&" i$boč"n" usn" i navora.no č"&o ru)a&o s" kr"%n!ama ko!ima s"+%!"&a prika$a%i d!"vo!či#om N"ra s" n"+o%i#" nasmi!a&a n!"$inim #rv"nim vrp#ama u napra'"no! kosi i #rv"nom&iči&u na i$boč"nim uv"&im obra$ima

 M"du )ospodom upado'" !o! osobi%o u oči kanonik /u&in)ar( sa sv!"-im &i#"m inasmi!"'"nim očima '%o su -"&!no ob&i!"%a&" i$r"$" na ram"nima )radski+ )ospoda(i )radski kap"%an Ladis&av Sa&"( ko!i !" s%a!ao pokra! kanonika u svi&"no!odori( n"pr"s%ano )&adio obri!ano &i#" i podmuk&im po)&"dom $irkao u )ospod"Opa$i&a !" da n"'%o %i+o 'ap*u i sm!"'ka!u s" kad )od bi kra! n!i+ pro'&a ko!a

 m&ada( &i!"pa -"na Napokon s" N"ra s!"%i da mora v"* !"dnom u*i u sa&on da s" upo$na s )os%ima ko!isu n"%om do'&i i s onima ko!i n"pr"s%ano do&a$"Rask&opi %amni svi&"ni $as%or i s%upi u dvoranu

/r"d %amnim $as%orom is%ak&a s" n!"-na po!ava dvos%ruko i privuk&a sv" po)&"d"/od" ravno pr"ma )ro:i#i ,$ pu% !o! pad" po)&"d na kanonika /u&in)ara i)radsko) no%ara 8ami!"%i da!" Sa&" kanonika )urnuo i kad !" pro'&a kra! n!i+n"'%o mu 'apnuo( a&i !" pro'&a kra! n!i+ ponosi%o( sa)nu&a s" )ro:i#i i )&avaunuči#" do%akn" s" s%aričin" Dvi!" )&av" kao s&ik" dva!u -ivo%a6 4"dnu !" %"kobas!a&o pro&!"*"( dru)u!" pokrio sni!")( a&i s" !asno ra$abira&o da !"s%aričina kosa u m&ados%i bi&a !"dnako bu!na kao N"rini pr"krasni uvo!#i( da !"s%aričino %i!"&o n"ko* bi&o s%ro!no i &i!"po kao s%o!" %i!"&o n!"n" unuk"Gospoda su s udiv&!"n!"m proma%ra&a krasnu unuku &i!"p" s%ari#"( a )ospo1" su sa$avi'*u ra$mi'&!a&" o %om" kako *" N"ra !"dnom ba'%ini%i &ana# od bri&!ana%a '%os" b&is%ao oko s%aričina vra%a

Dok !" N"ra ra$)ovara&a s )ro:i#om( ud" u sobu )ro: 3iku.&ini i r"č"7

. Vidio sam s ba&kona b&a)ovaoni#" kako s" i$a M"sničk"u&i#" di-" n"kakav p&am"n N" $nam '%o !" %oSvi podi)o'" )&av"( a %ko !" bio +i%ri!i po%rči na ba&kon da vidi s%o!" 3ak s"i )ro: /"%ar Or'i* pridi)ao i po'ao s os%a&ima u b&a)ovaoni#uDu)i s%o&ovi bi&i su pros%r%i( a du- #i!"&" dvoran" o%varao s" -"&!"$ni ba&konGospod" i )ospoda na%isnu&i su s" na ba&kon i na pro$or" Vani !" bi&o %amno

 M!"s"# !o' ni!" i$a'ao( a pov!"%ara# !" donosio sv!"- $rak i$ vino)rada '%o s"spu'%ao od >rv"no) dvor#a sv" do M"sničk" u&i#"

 Na u$vi'i#i i$nad M"snički+ vra%a $as!a&o !" n"ko&iko p&a.m"ni+ !"$ika( a )us%idim u$di)ao s" pr"ma n"bu. To !" va%ra6 . k&iknu'" )ospod" u s%ra+u. Tamo n"ma ku*a6 . umirivao i+ !" )ro: /"%ar Or'i*. V!"%ar pu'" i mo-" doni!"%i iskr" u )rad6 . primi!"%i )ro

:i#a Ra%kav . To !" ipak po-ar ku*"6. N" bo!%" s" . o)&asi s" sada kanonik /u&in)ar . %o ni!"

Page 19: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 19/303

 po-ar6 To !" &omača6. Lomača5 . ponovi )ro:i#a po&u)&asno

. Da( danas pa&" !"dnu v!"'%i#u6 . obavi!"s%i )os%" no%arSa&". 4" &i m&ada i&i s%ara5 . upi%a n"ko&iko )ospoda u is%i

 ma+. Ni m&ada ni odvi'" s%ara6 . ra$!a'n!avao !" )radski no%ar Sa&" Bi&a !" uda%a( no mu- !u !" os%avio $bo) %o)a s%o!"opa$io da!" v!"'%i#a. Kako s" $ov" %a -"na5 . upi%a N"ra. Mar)ar"%a Ku'"nka. Ima &i d!"#"5 . pi%a&" su )ospod". Naravno( ima6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

, %a! čas $ačuo s" ispod M"snički+ vra%a s%ra'an( pri)u'"n i i$naka-"n krik-ivo) bi*a Svi umuko'"Gro:i#a Ra%kav $uri&a !" ni!"mo u -arki p&am"n( u ko!"mu su s" )ubi&i )&asovis%ra'no) umiran!aLi#" !o! !" prob&i!"di&o( us%a s" s%isnu&a( a i$ ukoč"ni+ oči!u viri&a !o!s%rava i u-as

 N"ra !" opa$i&a kako !o! baka b&i!"di( sk&apa oči i %"%ura /o-uri k n!o!Gro:i#a s" s&om&!"na u+va%i $a n!"n" ruk" i k&on" !o! u naruča! D!"vo!ka m&adomsna)om svo!")a %i!"&a $adr-i baku i posadi !" u nas&on!ačGospod" su s" okupi&" oko s%ar" )ro:i#" Kada su vid!"&" da !" s%aričino &i#"

 b&i!"do( oči sk&op&!"n"( %i!"&o kao b"$ -ivo%a( s%ado'" vika%i( u$disa%i i

 pr"s%ra'"no do$iva%i &i!"čnika S%i&&"ra ko!i !" s%a!ao kod pro$oraLi!"čnik po-uri do )ro:i#"( opipa !o! bi&o i $amo&i )os%" da s" uda&!"/r"s%ra'"na &i#a i$ado'" )os%i i$ b&a)ovaoni#"( a &i!"čnik !" s%ao %r%i )ro:i#is&!"pooči#"( -i&" na rukama i masira%i !" vodom i o#%om. Bo-" sv"%i( '%o s" %o s n!om do)odi&o5 . upi%a N"ra dr+%avim )&asom . 4o' !" nikad nisam %akvu vid!"&a. S%aros% i n"obično u$bu1"n!" na '%o )ospoda ni!" pri.vik&a6 . r"č" &i!"čnik . A&i n" bo!%" s"( %o !" samo &aka n"sv!"s%i#aLi!"čnik uskoro do$ov" s%ari#u k svi!"s%i. Ma&o vam !" po$&i&o( va'a mi&os%i6 . r"č" S%i&&"r )ro:i#ikad s" oporavi&a. Gd!" su mo!i )os%i5

. , dru)im sobama6

. R"#i%" im( mo&im vas( da os%anu( s&abos% !" pro'&a

. Da( da( %o r"ko+ i !a6 4avi% *u im va'u -"&!u . r"č" &i!"čniki od"

 N"ra !" os%a&a s )ro:i#om sama

. Baki#"( $a'%o vas !" %ako u$ru!a&a ona va%ra5 . upi%an!"-no. A %"b"( N"ro5 8ar %"b" ni!" $a$"b&o u kos%ima kad siču&a ona! s%ra+ovi% krik5 Kao da sam os!"%i&a kako !o! !" p&a

 m"n u+va%io kosu( kako !o! s" pr-i -ivo m"so( -iva( vru*a krv6Gro:i#a s" %ako s%r"s&a kao da!" #i!"&im %i!"&om os!"%i&a -ar p&a

 m"na. Baki#"( $abo)a6 . k&ikn" N"ra . ,miri%" s"( mo&im vas(

Page 20: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 20/303

umiri%" s" $a &!ubav svo!o! N"ri6Gro:i#a spus%i oči na d!"vo!ku s%o!" k&"ča&a pr"d n!om m&ada kao rosa( a &i!"pakao pro&!"*"Raskri&iv'i ruk" privin" d!"vo!ku na )rudi i $ap&ač". N"ro mo!a( kad bi %i $na&a6. 2%o baki#"5 R"#i%" mi( bi% *" vam &ak'"

 A&i )ro:i#a s" %r)n"( ispravi )&avu i od&učno r"č"7. N"( n"6 Nikada6 Nisam %i ni'%a r"k&a Ra$umi!"' &i . ni'%a%i nisam r"k&a 2u%i( di!"%" mo!"( i n" pi%a! Nikad m" vi'" o%om" ni'%a n" pi%a! /oravna! mi kosu i po1i )ro:u /"%ru( n"kado1" da m" pov"d" u sa&on S v"č"rom moramo prič"ka%i dokdo1u svi u$vani#i

 N"ra !" ur"di&a si!"d" v&asi svo!" bak" i u'&a u sa&on Gos%i su s%a!a&i oko)radsko) odv!"%nika ko!i !" čas pri!" do'ao i pričao im o bi!"&o! v!"'%i#i sKam"ni%i+ vra%a i na1"nom d!"%"%u( a pri%om pomno proma%rao -"n"Svr'io !" upravo kad !" N"ra u'&a u sobu i 'apnu&a n"'%o u u+o )ro:u Or'i*uGradski odv!"%nik Dvo!kovi* opa$i N"ru i 'apn" kanoniku /u&in)aru7. Do1i%"( pr"ds%avi%" m" krasno! doma*i#i6 Nisam !o' imaosr"*" da !o! i$b&i$a po)&"dam u oči

Dok su oni ra$)ovara&i( ud" u dvoranu )ro:i#a s Or'i*"m i )radski odv!"%nik ni!" po'ao k N"ri. Gro: Or'i* !" pri!a%"&! ku*"5 . upi%a Dvo!kovi* kanonika. Da( !o' i$ m&adi+ dana . odvra%i kanonik i -mirn" $&obnim očima.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Tako5 A sad moram )ro:i#u po$dravi%i i pr"ds%avi%i !o!

)ro:a Vo!k::v!a N"ra( )ro:i#a T"rka i 9"nka s!"do'" u ma&i sa&on )d!" bi!a'" )&asovir Oko n!i+s" okupi&a m&ad"-( m"du n!ima oba b&i$an#a )ro:ovi Erdodv( Mi&an i Marko( %"

 m&adi barun Sk"r&"# Govori&o s" o )&a$bi i poku'ava&o svira%i sad ovo( sad ono8abava s" načas pr"kinu&a kad im !" pri'ao o%a# Smo&" N"ra mu pod" u susr"%(

 po$dravi )a srdačno i ponudi mu m!"s%o. A sada nam ispripovi!"da!%"( oč"( )d!" s%" s" %ako du)o$adr-a&i5 . r"č" N"raKapu#in s" ispričavao da !" imao va-ni+ v!"rski+ du-nos%i. Samo r"#i%" iskr"no( sprov"&i s%" v!"'%i#u do &omač"6 .up&"%" s" u ra$)ovor n"%ko i$a N"rini+ &"da Ona s" okr"n"(no ba' u %a! čas pris%upi k n!o! )radski odv!"%nik i nak&oni s"7. 4a sam )radski odv!"%nik( p&"m"ni%i Dvo!kovi*6

 N"ri s" oči%o ni!" svidio nas%up )radsko) odv!"%nika( pa )a ni!" po$dravi&aodvi'" srdačno. Tko !" bi&a spa&!"na v!"'%i#a5 . upi%a $na%i-"&!no )ro:i#aT"rka. N"ka s"&!anka i$ Trn!a( Mar)ar"%a Ku'"nka . od)ovori Dvo!kovi* . /o)ib"&!na v!"'%i#a6 A&i )o%ovo sam $aboravio( va'a mi&os%i . obra%i s" Dvo!kovi* N"ri . dov"o sam n"

 po$na%o) )os%a V"* sam )a pr"ds%avio )ro:i#i i $amo&io !" $aopro'%"n!" '%o sam )a s" usudio dov"s%i Do'ao mi !" n"nadano u pos!"%"( a !"r s" nisam +%io &i'i%i sr"*" da proboravim n"ko&iko sa%i u )ro:ičino! ku*i( dov"do+ )a ovamo Smi!"m &ivam )a pr"ds%avi%i5. I$vo&i%"6 Ako )a!" baki#a radosno primi&a i m"ni!" mio

)os%6

Page 21: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 21/303

Dvo!kovi* pod" n"ko&iko koraka na%ra)( do m!"s%a )d!" !" s%a!ao mu'kara# u odori:ran#usko) kro!a od modro) bar'una( s obri!anim &i#"m( o'%ri+ mu-"vni+ #r%a iv&a-ni+ sivi+ oči!u

G&avu mu !" pokri&a :ina bi!"&a v&asu&!a poč"'&!ana sasvim po novo! modi. Gro: Ma%i!a Vo!k::C . pr"ds%avi )a Dvo!kovi*

 Novi $nana# pok&oni s" N"ri vr&o o%m!"no i r"č" u)odnim )&asom7. Smi!"m &i s" nada%i mi&os%i $a nam"%nika5. Ako nas kani%" dobro $abav&!a%i . nasmi!"'i s" N"ra .onda vam !" pod!"&!u!"mo( !" &i( T"rka5D!"vo!k" su po%vrdi&" i po$dravi&" )ro:a N!")ovo o%m!"no dr-an!"( u)&a1"n"kr"%n!"( $anim&!ivo &i#" i u&a)u!u*i po)&"d osvo!i'" ob!" )ro:i#"

 Novi )os% primamio !" i baron"su Linu( %" ona doskaku%a u sa&on vod"*i sa sobomsu#a Kra!ači*a ,p&"&a s" odma+ u ra$)ovor i upi%a&a )radsko) odv!"%nika7. Mo&im vas( ma)ni:i#"( m"n" vr&o $anima kako *"%" sa$na%i %ko !" ona bi!"&a v!"'%i#a '%o s%" !" vid!"&i kod Kam"ni%i+vra%a5. To !" $asad !o' mo!a %a!na6. A r"#i%" mi kakv" su %" v!"'%i#"5 Nisam !o' ni!"dnu vid!"

&a( a %o m" si&no $animaDvo!kovi*u !" %o pi%an!" oči%o bi&o u)odno i poč"o )a op'irno ra$)&aba%i. To su -"n"( baron"so( ko!" su i$ po+&"p" $a nov#"m iudobnim -ivo%om proda&" du'u vra)u I$m"1u %akv" v!"'%i#"i vra)a sk&apa s" u)ovor i on n!o! da!" nova#a da mo-" dobro-iv!"%i( i mo* da mo-" svim &!udima ko!ima -"&i čini%i $&o kakvo !o! s" svidi. Dak&"( v!"'%i#a mo-" '%"%i%i kom" +o*"5. Naravno6 Ona mo-" uni'%i%i sus!"dov us!"v( osaka%i%i svo)a n"pri!a%"&!a( u#i!"pi%i mr-n!u i&i &!ubav. O+( %o !" s%ra'no )ospodin" odv!"%ni#"6 . u$da+n" usid!"&i#a. A ima &i v!"'%i#a u o%m!"nim kru)ovima5 . upi%a N"ra i po

)&"da ironički na'minkanu baron"su Linu. MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Dakako da i+ ima6 , N!"mačko! !" spa&!"no ba' u pos&!"d n!" vri!"m" mno)o p&"mkin!a i bo&!arki. On" n" %r"ba!u od vra)a nova#a6 . r"č" N"ra. On" pos%a!u v!"'%i#ama $a%o da čin" $&o 8&a -"na moračini%i $&o( !"r inač" n" bi mo)&a -iv!"%i . r"č" )radski odv!"%

nik o$bi&!no. Nisu &i %" čaro&i!" bi&" mo-da &!"po%a5 . upi%a N"raGradski odv!"%nik po)&"da N"ru ispod oka( a )radski suda#Kra!ačič po#rv"ni. 8ar s" ni!" do)odi&o da su s&uča!no spa&i&i n"vinu -"nu5 .upi%a N"ra b"$a$&"noSuda# !o' vi'" po#rv"ni i sad su v"* dru)i opa$i&i kako !" rum"n od &!u%in". Sud !" pravda( a ona n" mo-" po)ri!"'i%i6 Ni!"dna v!"'%i#ani!" spa&!"na ako ni!" pri$na&a da !" v!"'%i#a. 8ar ima samo -"nski+ v!"'%i#a5 . pi%a&a !" da&!" N"ra. 3"s%o s" i mu'kara# da!" na %a! $&očinački posao , ran#usko! i N!"mačko! spa&!"no !" i n"ko&iko mu'kara#a( čak id!"čaka ko!i su s&u-i&i vra)u

. A kod nas5

. Na'i su mu'kar#i bo)obo!a$ni( pa s" n" dadu od vra)a

Page 22: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 22/303

 primami%i( no -"na !" s&aba 8a'%o ni!" vra) $av"o Adama54"r !" on bio !ak i o%poran Tom" !" doka$ i mu- v!"'%i#" ko!usmo danas spa&i&i Ona )a!" +%!"&a $av"s%i da pris%upi u n!"$ino ko&o( a&i on !" %o odbio i pr"dao !" sudu( dok s"( napro%iv(n!"$ina k*i da&a namami%i.; n!"$ina !" k*i v!"'%i#a5 . upi%a baron"sa Lina

. To !" pri$na&a sama ma%i dan pri!" smr%i. /ri$na&a !"5 Kada5 . upi%a Smo&"

. Odma+ po'%o s%" !" vi ispov!"di&i D!"vo!ka !" bi&a kod Kra!ači*a i opo$va&a iska$ A %o !" )ospodinu su#u bi&o sum n!ivo Ni!" &i k*i opo$va&a iska$ od s%ra+a da *" !o! s" ma%iosv"%i%i i oda%i !"5 8a%o !" s%aru !o' !"dnom s%avio na muči&a iona !" pri$na&a da !o! !" i k*i v!"'%i#a

Dominikan#u s" pričini&o da s" oko n!")a $avr%io sa&on sa svim )os%ima i $ak&opinačas oči. A +o*" &i sada i d!"vo!ku spa&i%i5 . upi%a N"ra. Si)urno( ako is%ra)a doka-" da !" kriva No m&ada !"v!"'%i#a n"s%a&a i$ s"&a Oči%o su !" v!"'%i#" sakri&"( !"r bi&a

 bi '%"%a da i$)ub" %akvu ma!s%ori#u N"ki s"&!a#i ka-u da $na pravi%i %uču. M"ni !" n"dokučivo kako bi &!udi mo)&i pravi%i %uču5 .r"č" N"ra. To !" mo* dobiv"na od vra)a . pri+va%i )radski suda#. Kad s" vra) $dru-i sa $&om -"nom( ona dobi!" v"&iku mo*8a%o !" vra) posvuda i s%vorio či%ava udru-"n!a v!"'%i#a n" bi&i $av&adao svi!"%om

 N"ra s" okr"n" Kra!ači*u i r"č" odr!"'i%o7. To n" mo)u s+va%i%i6I$a n!"$ini+ &"da po!avi&a s" na vra%ima )ro:i#a Vid!"v'i da !o! !" unuka u-ivom ra$)ovoru( $as%ad". Vi s%" odvi'" umni da %o n" bis%" s+va%i&i6 . od)ovori

)radski odv!"%nik. Napro%iv( nisam( !"r mi )&ava %o nikako n" da v!"rova%i6Dvo!kovi* !" $irnuo u N"ru sumn!ivim po)&"dom( )radskom su#u 'iknu&a krv u &i#"(o%a# Smo&" !" prob&i!"dio( a barun Sk"r&"# !" u n"pri&i#i s%ao &is%a%i n"kukn!i)u

 Ni%ko u dru'%vu ni!" smo)ao ri!"či Svi su č"ka&i '%o *" r"*i )radski odv!"%nik(a&i on !" 'u%io( !"r )a!" )ro: Vo!k::v opom"nuo pokr"%om ruk". Kon%"so . pri+va%i um!"s%o odv!"%nika Kra!ači* . vi n" v!"ru!"%" u $akon"5. Gospodin" Dvo!kovi*u . o)&asi s" s vra%a s%ro) )&as )ro:i#" Ra%kaC. mis&im da sam vas i )ospodina su#a po$va&a ova

 mo da s" $abav&!a%"( a n" da vodi%" !uris%ičk" rasprav" s d!"%"%om ko!" !" odras&o i$m"1u č"%iri $ida ovo) dvor#a i ko!"mu

nisu po$na%i va'i $akoni6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 N"ra !" o%vori&a us%a kao da !" +%!"&a )ro:i#u ispravi%i( a&i n!"$in" s" oči u%a! čas sr"%o'" s bakinima i n" r"č" ni'%a

Page 23: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 23/303

. N"ka mi opros%i va'a mi&os% . r"č" odv!"%nik us%a!u*i sas%o&i#" . a&i kon%"sa !" pos%av&!a&a %ako umna pi%an!a da mora!u !uris%" i$n"nadi%i( pa sam )o%ovo $aboravio kako )ovorim s m&adom damom. Ona !" bis%ra )&ava( a&i o va'im $akonima n" $na ni'%a( pa

 bi od vas mora&a oč"kiva%i da s n!om n"*"%" )ovori%i o onom"

č"mu !o' nikada ni!" ni'%a ču&aGro:ičina po!ava i svaka n!"$ina ri!"č u&i!"va&a !" svima duboko poči%an!"Dru'%vo !"dno)&asno po%vrdi n!"$in" ri!"čiGradski odv!"%nik pod" pr"ma )ro:i#i( sm!"rno s" nak&oni; r"č" pokorno. /ri$na!"m svo! )ri!"+ i mo&im va'u mi&os% $a opro'%"n!"64a sam $ais%a kriv6 I vas( kon%"so( mo&im $a opro'%"n!"6. Sada *u o%kri%i %a!nu ovo) ra$)ovora . r"č" Vo!k::vus%av'i sa s%o&i#" . Gospodin odv!"%nik ni!" $nao kako bidrukči!" prisi&io kon%"su da svo!" &i!"p" oči upravi na n!")a(

 pa !" $apoč"o s n!om ra$)ovor. 3ini s" da!" )ro: u pravu . nasmi!"'io s" o%a# Smo&". /osv" u pravu . pri+va%i )radski odv!"%nik . Smi!"m &i

vam kon%"so( u $nak pokor" po&!ubi%i ruku5. Ni!" &i %o pri!"vara5 Sad +o*"%" !o' i na)radu . pri!"korno*" Vo!k::v

 N"ra pru-i smi!"'"*i s" Dvo!kovi*u ruku( i r"č"7. 8a pokoru podučava% *"%" m" !uris%ičkom umi!"*u. S n"i$m!"rnom rado'*u primam %u pokoru . odvra%i)a&an%no Dvo!kovi*. E%o . primi!"%i Vo!k::v . $ar !" vri!"dno bi%i prav"dnikom(kad s" )ri!"'ni#i na)ra1u!u6Dobra s" vo&!a popravi&a Gro:i#a !" $a+va&no )&"da&a svo!u unuči#u( adominikanč"vo &i#" op"% !" $adobi&o naravnu bo!u

I barun Sk"r&"# bio !" op"% dobr" vo&!" %" !" s%ao ra$ma%ra%i $amis&i kako *" s"

 m&ad"- pos&i!" v"č"r" $abav&!a%iS!"do)&avi upravi%"&! )ro:ičina dvor#a na!avi )ro:i#i da !" v"č"ra spr"mna i ona po$ov" )os%" da do1u u b&a)ovaoni#u Kad su i$&a$i&i i$ sa&ona( Vo!k::v r"č"%i+o )radskom odv!"%niku7. Ko!") 1avo&a dovodi' svo!im raspravama ova! a&"m &!"po%" u n"u)odan po&o-a!6O%a# Smo&" čuo !" %u prim!"dbu( a kad !" )ro: %o opa$io( po+i%i br$o napri!"d. Od danas bi% *" Kra!ači* va' n"pri!a%"&! . 'apn" o%a#Smo&" N"ri kad !" pro'ao kra! n!". 8ar !" %o %ako v"&ika n"sr"*a5Ona s" nasmi!" i pri+va%i ruku baruna Sk"r&"#a ko!i s" ponudi da !" odv"d" ks%o&u Kod v"č"r" ni!" ni%ko ni pomis&io na %a! ma&i do)a1a!( pa ni sama N"rako!a !" n"pr"s%ano pa$i&a na svo!u baku Sa% pri!" &"-a&a !" s%ari#a u %o! sobi

on"svi!"'%"na i N"ra s" bo!a&a da *" !" sam po)&"d na ba&kon u$ru!a%i /r"vari&as" Baka bi!a'" v"s"&a( čak s" n"pr"s%ano smi!a&a )ro:u /"%ru ko!i !o! !" svaki

 pu%a( kad mu !" s&u)a ponudio !"&o( va-no )ovorio7. Opros%i%"( )ro:i#"( vi'" n" smi!"m !"s%i( mo)ao bi+ od".

 b&!a%i6, is%o !" vri!"m"( m"1u%im( na svom" %an!uru imao či%avo brdo !"&aSamo !" o%a# Smo&" bio n"miran( snu-d"n i $ami'&!"n Ono s%o!" )radski odv!"%nikr"kao o Ku'"nki( %"'ko )a!" pora$i&o On ni!" v!"rovao da bi ma%i bi&o '%o r"k&ao svo!o! k*"rki ko!u !" on sm!"s%io na ma!uru )ro:i#" Ra%kavDok s" kapu#in borio sa svo!im n"u)odnim mis&ima( os%a&i su )os%i n"pr"s%anon"'%o oč"kiva&i/o$iv )ro:i#" Ra%kav i$n"nadio !" sv" pa su bi&i uv!"r"ni da *" s" u n!"$ino!ku*i do)odi%i n"'%o va-no 4"dni su bi&i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

Page 24: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 24/303

KONTESA NERA 

uv!"r"ni da *" s" kon%"sa N"ra $aruči%i sa Sk"r&"#om( !"dinim mu'kar#"m ko!i !"

$a&a$io u )ro:ičinu ku*u( dok su dru)i dr-a&i da !" %a! po$iv samo pro&a$na mu'i#a s%ar" )ro:i#"( a %r"*i su %vrdi&i da!" %a! po$iv imao !"dino %u svr+u das" N"ra uv"d" u dru'%vo Ona sama ni!" $na&a '%o !" %o danas s n!om naumi&an!"$ina baka

 V"č"ra pro1" i )os%i us%ado'" od s%o&a ra$očarani !"r s" ni!" ni'%a $bi&o '%o biim mo)&o ra$!asni%i $a'%o su bi&i po$vani

 M&ad"- s" nakon v"č"r" ras%rča&a po vr%u i N"ru !" opko&i&o či%avo !a%o m&adi+&!udi Ona s" s n!ima $abav&!a&a v"s"&o i bučno A&i %o ni!" po%ra!a&o du)o( !"rim s" naskoro prib&i-io o%a# Smo&" i r"kao kon%"si da!" )ro:i#a mo&i n"ka do1"načas )or" u sa&on

 N"ra s" opros%i od )ospod". Kon%"so . $ovn" !" kapu#in. I$vo&i%"( dra)i oč"5 . upi%a )a ona okr"nuv'i s"

. Moram s vama n"'%o vr&o va-no )ovori%i su%ra pri!" podn"

. Dobro( do1i%"

. A sad mi dopus%i%" da od"m ku*i

. N"( %o n" dopu'%am6Kapu#in !" )&"dao u n!u n"mo*nim po)&"dom Ni!" !o! mo)ao pro%us&ovi%i .Dobro(os%a% *u6. Opa$i&a sam da s%" u$ru!ani i n"mirni. Nisam vičan dru'%vu . ispriča s" kapu#in

 N"ra )a os%avi na s%"p"ni#ama i po+i%i da ču!" '%o -"&i baka. S&u'a! m"( di!"%" mo!" . 'apn" )ro:i#a . Ivo %" n"pr"s%ano %ra-i( +%io bi da i$v"d" n"k" vr%n" i)r" Ti $na' da on ni!"nam"%&!iv pa %" n"*" o%kida%i od os%a&i+( a on bi +%io da s" n"

'%o i)ra. O( i !a6 . osmi!"+n" s" N"ra . Odma+ *u po%ra-i%i )ospodina bra%i*a i po%")nu%i )a $a u'i6 8a'%o ni!" sam do'ao k

 m"ni5

 N"ra po)&"da u sv" dvoran"( a&i n" nad" bra%i*a i upu%i s" u vr%/odno s%"p"ni#a sr"%n" )ro:a Vo!k::v!a On !" na ba&us%radi o)&"davao #vi!"*" poko!"mu !" pa&a m!"s"čina. 2%o vi %u radi%"( )ro:"( %ako sami5. Ra$)&"davam va' vr%( kon%"so6 Vo&im #vi!"*" i $anima!u

 m" po!"din" vrs%" Kakvo !" ono )rm&!" '%o s" na m!"s"čini#ak&i kao da mu !" &i'*" od sr"bra5 Kad sam danas u'ao u ova!vr%( os%ado+ $apan!"n nad %om kraso%om #vi!"*a . r"č" on

. 4a s" osobi%o rado $abav&!am n!")ovan!"m #vi!"*a

. To vam $ais%a uspi!"va6I$i1o'" u ma&u a&"!u od #v!"%no) )rm&!a Kad su ra$)&"da&i -u%" ru-"( o%kin"

 N"ra !"dan pupo&!ak i $aki%i s". 3ini mi s" da s" sv" '%o )od vi do%akn"%" rukom i&i očima

 budi na -ivo%. O%kud vi %o $na%"5On s%ad" i po)&"da !o! u oči

 M!"s"# mu !" rasvi!"%&io &i#" i N"ra opa$i da u n!")ovu po)&"du n"'%o p&am%i. 4a %o os!"*am . r"č" )ro:. Dru'%v"ni običa!i propisu!u da s" ku*"doma*i#i u '%o vi'"

 pri)oda i$r"č" n"ko&iko &askavi+ ri!"či. N"( kon%"so6 Nisam do'ao ovamo da vas obasp"m &aska

vim ri!"čima Do'ao sam da vas mo)u )&"da%i i$ b&i$in". A dos"&" s%" m" vid!"&i samo i$da&"ka5 . nasmi!" s" ona(

Page 25: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 25/303

a&i !" %a! smi!"+ br$o i'č"$nuo s usana Gro: !" s%a!ao pr"d n!om kao prikovan( sa)nuo s" i )&"dao !" kao da *" !o! po)&"dom probi%i do dna du'" I$ n!")ovi+ !" oči!u sipao p&am"nkakav ni!" vid!"&a ni u či!"m okuDok su n!")ov" oči bi&" upr%" u n!u( 'ap%ao !o! !" n"kim čudnim )&asom7. G&"dao sam vas i$da&"ka( a&i bio sam vam b&i-" n")o '%o

s%" ikada s&u%i&i6

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

T" ri!"či bi&" su %ako na)&a'"n" da s" d!"vo!ka ni!" vi'" mo)&a smi!a%i. 4a sam s" pro)urao si&om ovamo( prisi&io sam )radsko)odv!"%nika da m" pov"d" sa sobom( samo da vas mo)u vid!"%iokom u oko( da mo)u ču%i ri!"či s ovi+ va'i+ us%a. 8ar )ospoda uvi!"k ovako &a-u dami5. Kon%"so( va'" m" ri!"či i$a$iva!u da s" opravdam6 N" običava%" &i vi danomi#" !a'i%i pod S&!"m"5 Nis%" &i nikada !o' bi&is va'im kon!u'arom u 'umi#i sv 9av"ra i ond!" či%a&i5 Nis%"&i !"dnom i$!a'i&i pod S&!"m" pa vam s" u 'umi#i na povra%kuup&a'io kon!5 4"dan )a!" pro&a$nik u+va%io $a u$d"( no vi s%"od!uri&i da&!". 4"s%( %o !" sv" is%ina6 Vi s%" bi&i ona! čov!"k ko!i mi!" pri!"osam dana u mraku $aus%avio kon!a5

. Da( kon%"so6. Kako s%" vi m"n" vid!"&i kod sv 9av"ra( a da vas !a nikadanisam opa$i&a5. 4"r sam vas ond!" uvi!"k č"kao u skrovi'%u( samo da vas

 mo)u vid!"%i Sad s" mo-"%" uv!"ri%i da vas danas n" vidim  prvi pu% i da s%" mi učini&i krivo6. /ri$na!"m( )ro:"6 Kako da %o popravim5. Dopus%i%" mi da smi!"m ka%kad boravi%i u va'o! b&i$ini. To vam rado dopu'%am . r"č" N"ra sa smi!"'kom na u.s%ima i pru-i mu rukuGro: pri+va%i po+&"pno ma&u bi!"&u ruku( kao )&adna $vi!"r dobač"nu mrvi#u( iu%isn" na n!u %ako vru*( )o%ovo &u1ački #!"&ov( kao da *" !" us%ima $drobi%i

 N"ra s" %r)n" i s n"kim čudnim s%ra+om po)&"da u )ro:a ko!i kao da!" $aboravio

na sv" oko s"b"( omam&!"n s&a'*u od dodira n!"$in" ruk". Gospodin" )ro:"6 . opom"n" )a N"raOn podi)n" us%a s ruk" i $aus%avi na n!o! svo! p&am"ni po)&"d

 N"ra povuč" ruku na%ra)( a )ro: sa)n" )&avu( kao da!" ni!"mo mo&i $a opro'%a!S dru)" s%ran" a&"!" . ču&i su s" br$i kora#i N"ra opa$i i$m"1u )ran!a vi%ku

 po!avu m&ado) baruna Sk"r&"#a. Ivo( Ivo6 . $ovn" ona svo)a bra%i*a( a )ro: Vo!k::v podi)n" )&avu i doba#i !o! pri!"koran po)&"d

 M&adi Sk"r&"# s" oba$r" i skr"n" pr"ma N"ri Kad opa$i )ro:a( +&adno s" pok&oni. 8a'%o &u%a' po vr%u5 . ukori )a N"ra od&učno . 3"kam %"da pripr"mimo kakvu i)ru. Smi!"m &i!a s vama5 . upi%a )ro:

. 2%ovi'"( vi mora%"6 . r"č" N"ra od&učno .Va&!da nis%" od &uči&i da sa s%arom )ospodom napi!a%" $dravi#"6 /o1i%" )or" i

Page 26: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 26/303

dov"di%" nam )radsko) odv!"%nika( kanonika /u&in)ara i o#aSmo&"aGro: ni!" po'ao dobrovo&!no( a&i s" ipak po-urio ispuni%i kon%"sinu -"&!uI'ao !" o%m!"no( čvrs%im korakom i N"ra !" mora&a pri$na%i da!" vr&o &i!"po)s%asa. Svi1a &i %i s" )ro:5 . upi%a !" Sk"r&"#( po)&"dav'i N"ru svo

!im p&avim %u)a&!ivim očima. Da &i mi s" svi1a5. On umi!" -"nama br$o omi&i%i. To n" $nam. /a i %i si -"na6Ona %r)n" )&avom( po)&"da srdi%o baruna i doba#i mu o'%ro7.4a sam.!a6. N" $nam '%o %im" kani' r"*i. N" $na'5 Tada *u %i %o ra$&o-i%i H%!"&a sam r"*i da !aimam svo!u )&avu i svo!u du'u( a ako %i %o n" $na'( n" sudi m"

 pr"ma dru)ima Ra$umi!"' &i5A&"!a <:ran#= . drvor"d

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Opros%i mi( N"ro( nisam s" dobro i$ra$io6 ,op*" vi'" n"$nam '%o )ovorim6. N" $na'5 2%o5 8ar si odvi'" pio5. N"ro( mo&im %"( n" muči m" du&!"6 Ob"*a&a si da *"' miod)ovori%i. Na!pri!" moram $na%i na '%o da %i od)ovorim5. Nisam &i %" $aprosio da bud"' mo!a -"na5

. 4"si( a&i !a !o' n" $nam +o*u &i po*i $a %"b" i&i n". A baka bi %o -"&!"&a v"* danas sa$na%i6

. Baka5 Hm( baka !" n"s%rp&!iva6 Kako s" mo-" ovako na)ovori%i m&adi*a da po%ra-i od)ovor5. Tvo!" su ri!"či bod&!ikav" 8ar mis&i' da i !a sam n" -"&im v"* !"dnom sa$na%i is%inu5 Baka !" samo +%!"&a da %o bud" danas( da pro)&asi na'" $aruk". V"* $aruk"5 A m"ni o %om" ni!" r"k&a ni ri!"či. V"* %ri dana u$a&ud poku'avam s %obom ra$)ovara%i. A %i u$a sv" %o nisi imao odva-nos%i da s%an"' pr"da m"(u+va%i' m" $a ruk" i upi%a' m"7 R"#i mi( +o*"' &i bi%i mo!a i&in"5. ,vi!"k s" vr$ma' oko&o( n"čim si $apos&"na( uvi!"k s" n"

čim dru)im bavi' i b!"-i' od m"n". A %i mi $akrči pu% i prisi&i m" da s" bavim s %obom6 /risi&i

 m" da po)&"dam u sr#" i po%ra-im u n!"mu !"si &i u n!"mu %ii&i %ko dru)iTo&ika bo& odra-ava&a s" u &i#u barunovom i č"$nu%&!ivim mu očima( da!" N"ra

 pri'&a k n!"mu i r"k&a7.Ivo( da! mi ruku6, sr#u m&ado)a baruna uskrsn" nada i on padn" pr"d n!om na ko&!"na Top&omodano'*u pru-i pr"ma n!o! ob!" ruk"( a ona i+ pri+va%i i po)&"da mu iskr"no uoči7. Ivo( kad bud" $a %o vri!"m"( r"*i *u %i +o*u &i bi%i %vo!a i&in"6 Danas !" !o' pr"rano6 R"#i %o i bakiBarunovo &i#" poprimi op"% -a&os%an i$ra-a! /o&!ubi !o! ob!" ruk"( %op&o(

iskr"no( odano i p&a+o

Page 27: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 27/303

. N"ro( N"ro6 . čuo s" )&as T"rk" Nada-di ko!a !" do&a$i&aa&"!om. Evo m"6 . odvra%i N"ra i pod" pr"ma kon%"si T"rkiBarun Sk"r&"# upu%io s" k baki da !o! priop*i N"rinu od&uku T"rka( &i!"pa()arava #rnka( pris%upi k N"ri( u+va%i !" oko pasa i 'apa%om !" upi%a7

. 2%o mis&i'( N"ro( ima &i ra$&ik" i$m"1u po&!up#a !"dno) idru)o) mu'kar#a5 N"ra s" $ačudi nad %im pi%an!"m( $amis&i s" ma&o( $a%im od)ovori7. Mis&im da ima6 V"* kad %i %ko po&!ubi ruku os!"*a' ra$&ikui$m"1u n!")ova po&!up#a i či!")a dru)o) D!"vo!k" po1o'" u%i+om ra$)ovoru a&"!om

 M"1u%im( od i)r" n" bi!a'" ni'%a 3im !" barun Sk"r&"# )ro:i#i Ra%kav ispričaosvo! ra$)ovor s N"rom( po$ov" ona sv" )os%" u b&a)ovaoni#u )d!" !" s%o& v"* bioi$nova pros%r% %" su s" nudi&a +&adna !"&a i p!"nu'a#Kad s" )os%i okupi'" us%ad" s%ari barun Sk"r&"#( a svi up"ri'" u n! $na%i-"&!n"

 po)&"d". Mo!a s"s%ra( )ro:i#a Ra%kav . r"č" barun . ov&as%i&a m"da u n!"$ino im" i$r"č"m n"ko&iko ri!"či Oči%o !" da s%" s"

$ačudi&i '%o !" )ro:i#a i$a'&a i$ svo!" du)o)odi'n!" $abi%i i po$va&a u svo!u ku*u vas( visokorodn" )os%" Su%ra'n!im danom navr'ava( naim" n!"$ina m"$imi#a kon%"sa N"ra s"dam na"s%u )odinu( i )ro:i#a ovim časom napu'%a svo! pus%in!ački-ivo% M&ada( n!"$ina unuka s%upa u dru'%vo( pa vas )ro:i#a

 mo&i da n!"$ino m"$imč" primi%" s onom dobro+o%no'*u i&!ubav&!u s ko!om *" i ona o%vara%i svo!a vra%a va'im b&a)orod.nos%ima ,!"dno mo&i da !o! s%ari i novi pri!a%"&!i opros%" '%o!u !" %u)a $a i$)ub&!"nim d!"%"%om i $"%om %ako po%isnu&a das" od dru'%va povuk&a T"bi( N"ro( u im" %vo!" bak" i svi+nas ro1aka -"&im da prvi %vo! korak u dru'%vo bud" okrun!"nsr"*om i b&a)os&ovom( a da %i %a! dan os%an" do kon#a -ivo%a u

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

u)odno! uspom"ni( daru!" %i baka dana'n!im danom sva svo!a pokr"%na i n"pokr"%naiman!a6Grobna %i'ina nas%ad" u sobi N"ra !" s%a!a&a kod pro$ora Sv" su oči bi&" upr%"u n!uSvi su oč"kiva&i n!"$in od)ovor A&i ona samo po%rči k baki i pad" !o! na )rudi

 N"ko&iko časaka dr-a&" su s" baka i unuka u ni!"mom $a)r&!a!u S%ar" su )ospod" brisa&" su$"( )ro: /"%ar oborio !" oči( a kad s" N"ra i$vinu&a i$ bakina

$a)r&!a!a( nas%ad" u dvorani k&i#an!"7. 9iv!"&a kon%"sa N"ra6

 M&adi &!udi na)rnu'" k d!"vo!#i %" !o! kao na !a)mu č"s%i%a!u ro1"ndan i bakindarSk"r&"# !u !" po)&"dao %u-nim po)&"dom N"ra !" odma+ s+va%i&a %a! po)&"d ,is%i ma+ s %om s&avom ima&a !" pos%a%i i n!")ovom $aručni#om( a ona !" %ospri!"či&a

 Vo!k::v !" pris%upio k n!o! pos&!"dn!i i ni!"mo !o! po&!ubio ruku Ta! #!"&ov bio !" naoko s&u-b"n( a&i vru* kao -"ravi#a i N"ra )a !" os!"*a&a i onda kad !" pru-i&a ruku kapu#inu ko!i !o! !" č"s%i%ao i u!"dno s" s n!om opros%io da pod"ku*i. Su%ra pri!" podn"6 . 'apn" N"ra kapu#inu na od&asku i onos%avi dru'%vo

>i!"&u v"č"r bio !" )ro: Vo!k::v u b&i$ini N"r" i doba#ivao !o! č"s%o vru*" po)&"d"

Page 28: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 28/303

Barun Sk"r&"# !" %o opa$io i %o )a !" %ako u$ru!ava&o da !" )ro:a s%ao pr"$irno m!"ri%i Svi su m&adi &!udi )&"da&i N"ru $a&!ub&!"nim očima( a&i Sk"r&"# !"vidio samo Vo!k::v!a Ta! ni!"mi bo! oko d!"vo!k" pr"kinuo !" )ro: /"%ar ko!i !"

 pos&i!" po&a no*i us%ao da napus%i dvor( n"ka s" )ro:i#a odmori( a %o bi!a'"$nak i $a os%a&" )os%" da im va&!a po*i, dvoranama )ro:i#" Ra%kav bi&o !" uskoro %i+o i %amno S&u)" po)asi'" svi!"*" i

u #i!"&om dvor#u $av&ada op"% mir

Gro:i#a Ra%kav spr"ma&a s" na počinak Sobari#a !o! rasp&"&a sr"brnu kosu iop&"&a !" $a no* Kad !" %o svr'i&a( pos&a !" )ro:i#a k N"ri s porukom da bi-"&!"&a pri!" n")o &")n" s n!om" pora$)ovara%i

 N"ra !" %i+o i opr"$no u'&a u spava*u sobu svo!" bak" Napo&a rasp&"%"na kosadosi$a&a !o! do ko&!"na( a m&ado %i!"&o sakri&a !o! ru-ičas%a no*na +a&!ina. Kako %i !"( baki#"5 4"si &i umorna5. V"* sam s" odvik&a od du-nos%i doma*i#". A $a'%o si s" odvik&a5. 4"r sam pos&i!" smr%i %vo!i+ rodi%"&!a $amr$i&a dru'%vo. Oni nisu krivi '%o su %a%u ubi&i u ra%u( ni%i su krivi '%o !"siro%a ma!ka %ako n"sr"%no svr'i&a

. Nisu krivi5 . povikn" )ro:i#a %ako o'%ro da s" N"ra pr"s%ra'"no %r)nu&a Nikada !o' ni!" u očima %" dobr" -"n" vid!"&a %o&iko bi!"sa i mr-n!" i nakon%o)a bakino) pok&ika bi&a !" !o' !ač" uv!"r"na da!" smr% n!"$in" ma!k" obavi!"nan"kom %a!nom Gro:i#a s"( m"1u%im( br$o sab"r" i opa$iv'i kako s" N"ra pr"pa&ar"č" mirno7. Ima' pravo( di!"%" mo!"6 Oni nisu krivi. 4" &i( baki#"( da s" mo!a ma!ka ba#i&a s ku&" u Mokri#amai$ oča!a $a %a%om5 . upi%a&a !" bo&no N"ra.Tko %i !" %o r"kao5. 3u&a sam od T"rk"Gro:i#a s" $amis&i&a( a N"ra !" ni!" +%!"&a sm"%a%i u mis&ima v"* !" %i+o)&"da&a pr"da s"

Kro$ o%vor"n pro$or do&a$io !" do n!i+ sv!"- no*ni $rak( a s u&i#" ču&i su s" po&a)ani kora#i kako pro&a$" )or".do&!". N"%ko '"*" pod pro$orom . r"č" )ro:i#a

 N"ra pod" k pro$oru( a&i s" odma+ %r)n" na%ra). Tko !"5 . upi%a )ro:i#a i( kao da s" n" pou$da!" u N"ru

 pod" sama k pro$oru

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 Na m!"s"č"vu sv!"%&u ra$abra&o s" :ran#usko odi!"&o i obri!ano &i#" )ro:a Vo!k::v!aGro:i#a s" okr"n" k N"ri( po)&"da !" proni#avim po)&"dom i r"č"7. N" i$)&"da &o'" %a! )ro:( samo n" $nam kakav !" čov!"k 4asam %i u svo!o! du'i nami!"ni&a dru)o)a( no ako si %i odabra&aovo)a do&!". 4a nisam !o' niko)a odabra&a6. Govori' &i is%inu5. 9ivu is%inu6 T"bi( baki#"( n"*u nikada &a)a%i. Ako $ais%a nisi !o' niko)a odabra&a( onda s" %om" v"s"&im Mo-da *" %vo! i$bor ipak pas%i na baruna Sk"r&"#a5 Mo!!" n"*ak dobar i po'%"n čov!"k V"oma %" &!ubi. Baki#"( !a od &!ubavi oč"ku!"m mno)o vi'"

. 2%o oč"ku!"'5

. Sm!"&" čin"( div&!u borbu( vra%o&omn" -r%v"( n"'%o &i!"po(

Page 29: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 29/303

 pr"&i!"po. Govori' &i u pri&o) ono) do&!"5 . r"č" )ro:i#a i poka-" nao%vor"ni pro$or . Mis&i' &i da nisam $ami!"%i&a n!")ov" po)&"d"5. A&i( baki#"( %i m"ni n" v!"ru!"'6 4a n" )ovorim danas !o'nikom" u pri&o)

. Radi( di!"%" mo!"( kako $na' N"*u %i niko)a nam"%nu%iKo)a odab"r"'( $a %o)a s" uda!( samo +o*u da %i n"'%o ka-"m i$ svo) -ivo%a( mo-da *" %i koris%i%i Kad mi!" bi&o osamna"s%)odina( ima&a sam is%o %akv" mis&i kao i %i H%!"&a sam vi%"$ako!i *" $a m"n" prorova%i $"m&!u i sru'i%i n"bo I %a! mo! &udisan $amu%io mi !" sr#" da !" na sv" su$" mo) pri!a%"&!a /"%raOr'i*a os%a&o ni!"mo i b"'*u%no Tada do1" u 8a)r"b m&adi

 Ma1ar 8nao !" mno)o priča%i o svom !una'%vu i on pos%ad"#i&!"m mo!i+ san!a A&i pr"vari&a sam s" 4"dn" no*i( u prvo!)odini na'") braka( nava&i'" na na' dvor km"%ovi( a mo! !unački vi%"$ pob!"-" i os%avi m"n" samu n!ima na mi&os% i

n"mi&os% Km"%ovi su( m"1u%im( bi&i pr"ma m"ni p&"m"ni%i!i i os%avi'" mi -ivo%

Od %o) dana !a sam bi&a na!n"sr"%ni!a -"na na svi!"%u Mu- mi s" $)adio i poč"+-a&i%i $a /"%rom On ni!" $nao mno)o )ovori%i( a&i bio !" $ais%a vi%"$ Vidi'(ovako svr'ava!u pr"%!"ran" san!" m&ad" krvi. Mo-da ima' pravo( baki#"( a&i !a n" %ra-im da mo! mu-vodi $a m"n" vo!nu 4a %"k -"&im da m" &!ubav o)ri!" svo!im -arom( a n" da s" udam i$ običa!a. Bira! po vo&!i čov!"ka i vri!"m" 4a *u %i samo sav!"%ova%i(a %i mo-"' mo! sav!"% primi%i i&i odbi%i Samo( u !"dno! s%varin" smi!"' mo! sav!"% odbi%i7 danas si $apa&a u ra$)ovor ko!i !"

 mo)ao svr'i%i kobno. v!"'%i#ama5. Da( di!"%" mo!" N" )ovori vi'" o %om. A&i r"#i mi( baki#"( $ar %i v!"ru!"' da v!"'%i#" $ais%a mo)u

 pravi%i %uču i da im vra) da!" %u mo*5. 4a v!"ru!"m samo u &!udsku $&o*u i &!udsk" $&očin".Vidi'( baki#"( %ako mis&im i !a . radosno *" N"ra. A&i ono '%o mis&i' n" smi!"' uvi!"k i$r"*i6 A onda . da . n"$aboravi '%o sam %i r"k&a B&a)ovaoni#a s" mora pr"m!"s%i%ii$ dvoran" s ba&kona u onu v"&iku sobu s%ra)a '%o ima i$)&"d 

 pr"ma S&!"m"nu Dosada'n!a b&a)ovaoni#a mora s" $auvi!"k$a%vori%i. A $a'%o %o( baki#"5. N" pi%a! m". A&i baki#"( $ar !a nisam v"* doras&a da s %obom di!"&im sv"

 bo&i i bri)"5 Vidi'( bi% *" %i &ak'" kad %vo!a N"ra podi!"&i s %o bom sv" '%o %i !" %"'ko

. N"( di!"%" mo!" /ro'&os% !" mo!a( a budu*nos% %vo!a6 N"*u da !" pomi!"'am s %om pro'&o'*u ko!a bi!a'" ispun!"nas%ra+o%ama i bo&ima. A&i onda bar"m $aboravi i %i na pro'&os% i u-iva! u mo!o!

 budu*nos%i.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. To sam i +%!"&a A&i %ada s" na!"dnom( u času kad +%!"do+$akopa%i sv" '%o !" bi&o( po!avi'" i$ $as!"d" s!"n" pro'&os%i i

Page 30: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 30/303

 pomu%i'" mo! mir.A kad bi+ !a( baki#"( raspr'i&a %" $&okobn" s!"n"5 4a bi+ %o %ako rado čini&a(

 baki#"6 R"#i '%o %" smu*u!"5. 2u%i( N"ro6 /r"d %vo!om mo&bom o%vori&" bi s" i %vrd"

 p"*in" 2u%i i n" pi%a! m" vi'"6 S&u'a! m" Danas %i !" s"dam na"s% )odina Svo!im od)o!"m nisam %" spu%ava&a v"* sam 

%vo!"m m&adom umu pus%i&a da s" ra$vi!" s&obodno( načis%om $raku ko!i nisu okru-i&i &!udi svo!om $&obom i krivom naukom Ti si danas )o%ovo i odv"* ra$vi!"n" )&avi#"( a&i ipak. n" pi%a! m" $a u$rok onom" '%o si sv" vid!"&a( a ni $a povod 

 mo!" čudn" odr"db" o pr"m!"'%an!u b&a)ovaoni#" Ta dvorana mora s" $a%vori%i( i %o n"ka %i bud" dos%a6 Ra$umi! m"7 kad 

 bud" do'&o vri!"m"( sama *u %i v"* sv" r"*i A sada idi( no*!" odmak&a

 N"ra odano po&!ubi baku u ruku i pod" u svo!u sobuTu s" spus%i&a na nas&on!ač i $av"$&a u dubok" mis&iKad n" smi!" pi%a%i( bar *" mis&i%i na ono '%o baka pr"d n!om %a!i /onovno s"bido$ov" u pam"% sav u-as '%o !" u ono! b&a)ovaoni#i po%r"sao va$da mirnu i +&adnu)ro:i#u Ona n"mo*( ona! s%ra+ i n"sv!"s%i#a( oča!ni po)&"d s%ari#" ko!u !o'

nikad ni!" vid!"&a pr"vi'" u$bu1"nu i&i )anu%u . i$a$va'" u n!o! sumn!u da !"%a!na ko!u pr"d n!om skriva n"'%o v"&iko i s%ra'no I u n!"$ino! s" du'i n"'%on"sv!"sno po%r"s&o Kao da unapri!"d os!"*a )ro$o%u s%o!" u s"bi skriva!u s!"n"

 bakin" pro'&os%iI$ %akvi+ mis&i %r)o'" !" op"% kora#i s u&i#"( čvrs%i( odm!"r"ni i s%rp&!ivikora#i )ro:a Vo!k::v!a N"ra i+ !" s&u'a&a( a&i ni!" i$a'&a na pro$or

, SIG,RNOM SKROVI2T, N"ra !" us%a&a vr&o kasno T"k s%o!" o%vori&a oči( na!avi sobari#a da!" do'&ači%ava č"%a -"na da !o! č"s%i%a ro1"ndan i da !" o%a# Smo&" č"ka u kn!i-ni#i

 N"ra !" br$o sp&"&a svo!" &i!"p" p&"%"ni#"( od!"nu&a novu modru od!"*u( )&avuur"si&a modrom par%om i $na%i-"&!no s" po-uri&a u kn!i-ni#u da ču!" '%o !o! %o%o&iko va-no ima r"*i o%a# Smo&" Sv" !o! s" čini&o da!" %a va-na s%var u v"$i s

 bakinom %a!nom. Du)o s%" č"ka&i( oč" Smo&" Opros%i%" . pr"vario m" san .r"č" kapu#inu kad !" u'&a u sobu

 M&adi :ra%ar pa-&!ivo po)&"da kon%"su i smi!"'"*i s" r"č"7. Kako vi danas dobro i$)&"da%"Tako !o! !" )ovorio uvi!"k kad !" bi&a osobi%o &i!"pa. A vi danas i$)&"da%" vr&o &o'"6 Kao da nis%" spava&i #i!"&"no*i. To dois%a i nisam. A '%o s%" radi&i5. 2ibao sam svo!u sav!"s%. Kako čudno )ovori%" Va&!da nis%" učini&i '%o $&a5. 4"sam( kon%"so6

. N" v!"ru!"m

. A %o sam $&o učinio ba' vama6

. To po)o%ovu n" v!"ru!"m6 No '%o vam !"5 8a'%o s%" sus%a.&i5 Vama s" dois%a n"'%o do)odi&o5. 8&orabio sam pov!"r"n!" i dobro%u ko!om s%" m" obasi

 pa&i. A&i čim"5. La)ao sam6 Vi $na%" kako i$mo&i+ od vas da s" pobrin"%"$a onu s"&!anku. 4"&i#u Ko$!ak i$ 8a)or!a ko!a !" i$)ubi&a rodi%"&!"5.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 31: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 31/303

. Ni%i s" ona $ov" 4"&i#a Ko$!ak( ni%i !" i$ 8a)or!a To !" ba'ono $&o Ona d!"vo!ka !" k*i v!"'%i#" On" is%" ko!u su !uč"rspa&i&i6. 4"&i#a Ku'"nka5

.Da( kon%"so6.; vi s%" s" $a n!u $au$"&i i$ mi&osr1a5 . upi%a ona po$orno mo%r"*i :ra%raOn !" oč"kivao ukor( pa s" sasvim i$n"nadio nad %im n!"$inim dr-an!"m /o)&"dao!" m&adu d!"vo!ku u oči i pr"s"n"*"no odvra%io7. Da( kon%"so6. A&i nis%" s" $)ro$i&i s%o!" k*i v!"'%i#"56 Vi s%" ima&i sami&os%i $a %o s%vor"n!"5. Da( kon%"so Ako m" sas&u'a%"( r"*i *u vam sv"

 N"ra !" u'u%!"&a( a on ispripov!"di kako s" s d!"vo!kom susr"o i kako !"n"sr"%ni#i +%io pomo*i( sv" po%anko( onako( kako s" do)odi&o. Kad sam !uč"r od Dvo!kovi*a čuo da !" n"sr"%ni#a pod sumn!om da!" v!"'%i#a i da!" %ra-i sud bi&o mi!" kao da s" na

 m"n" survao či%avi svi!"% Mo&io sam Bo)a n"ka mi samo do

%&" sačuva -ivo% dok vas n" os&obodim s%ra'n" od)ovornos%is%o!" %a d!"vo!ka pod va'im krovom. Ta d!"vo!ka *" os%a%i i nada&!" kod m"n"( oč" Smo&"

 N"mo!%" prosv!"dova%i( %o i onako n" poma-" Kad !a n"'%o+o*u( onda %ako mora bi%i. N"( nikada To !a n" mo)u dopus%i%i S+va*a%" &i s%ra+o%usvo) čina ako sakri!"%" v!"'%i#u ko!u %ra-i sud5. Ona s"&!ačka d!"vo!ka da!" v!"'%i#a5 To !" pr")&upo( pr".smi!"'no. A&i sud v"&i da !"s% Oni !" %ra-"( a vi !" sakriva%"6 4a *u4"&i#u pos&a%i u svi!"%( n"ka id" s mi&im Bo)om( i %o *u učini%iodma+6 V"* sam bio do&!" na ma!uru i r"kao !o! n"ka s" spr"

 mi $a pu%

. N" dra)i oč"( %o !a n"*u dopus%i%i Vi u$a&ud prosv!"du!"%" 4a sam )ospodar6, %o n"%ko poku#a na vra%ima Kon%"sa pod" da vidi %ko !" , +odniku s%a!a'"n!"$ina sobari#a s m&adom d!"vo!kom u )ra1anskom odi!"&u u či!o! ru#i bi!a'"sv"-n!i* N"ra !" povuč" u sobu Bi!a'" %o 4"&i#a( pr"od!"v"na na )ra1anskura%ar skoči sa s%o&i#" i pod" !o! u susr"%. 2%o si do'&a5 Nisam &i %i r"kao da s" n" makn"' pri!" no*i5. Mora&a sam o%i*i Kud )od sam s" okr"nu&a( svuda sam ču&a da !" Ku'"nka na muči&ima pri$na&a kako !o! !" k*iv!"'%i#a Sva s&u-inčad o %om" )ovori( a !a %o n" mo)u s&u'a%i.n" mo)u6. Kako si mo)&a ovamo po bi!"&om danu5 Ako %" pr"po

$na!u5 . ukori !" kapu#in. Tko bi m" pr"po$nao5 Tko $na m"n"5. 3"mu si do'&a ovamo56 . srdi%o *" kapu#in Bi&o mu !"n"u)odno s%o!" d!"vo!ka do'&a u )ro:ičinu ku*u. Mora&a sam !o' !"dnom vid!"%i kon%"suO%a# Smo&" po)&"da N"ru( kao da !o! +o*" r"*i7 I ovu s%" očara&i6

 N"ra !" časak )&"da&a 4"&ičino &!"pu'no b&i!"do i pa%ničko &i#"( a onda od&učnor"č"7. Id"mo )ro:i#i6O%a# Smo&" ni!" mo)ao prosv!"dova%i N"ra )a!" po)&"da&a $apov!"dnički i kapu#in!u !" ni!"mo s&i!"dioGro:i#u na1o'" s!"d"*i na divanu kako či%a kn!i)u Opa$iv do'&!ak"( )urn")ro:i#a br$o kn!i)u pod !as%uk divana

Page 32: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 32/303

 N"ra !" %u kr"%n!u dobro uoči&a Obu$m" !" $na%i-"&!a7 kakva mo-" bi%i %a kn!i)ako!u !" )ro:i#a sakri&a5 A&i ni!" ima&a kada na %o mis&i%i Kad s" kapu#in

 po$dravio s )ro:i#om( pr"d.v"d" N"ra s"&!anku i b"$ ikakva uvoda r"č"7. Baki#" smi!"m &i u$"%i ovu d!"vo!ku u na'u ku*u5 N"maniko)a svo)a( a !uč"r su !o! ma!ku spa&i&i na &omači7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Gro:i#i s" &i#" pr"obra$i&o , n!"mu !" op"% $adr+%ao ni!"mi u-as kakav !" N"rasino* $ami!"%i&a u bakinim očima N"ra i kapu#in i$mi!"ni'" po)&"d Dr-an!")ro:ičino bi!a'" im $a)on"%no( a s"&!anki s" čini&o da s" )ro:i#a $)ra-a nadn!om pa bri-nu u p&ačTa! p&ač kao da!" )ro:i#u osvi!"s%io. Ti si k*i on" -"n" ko!u spa&i'"5 . upi%a d!"vo!ku pri%a!"nim dr+%avim )&asom

. 4"s%( baki#" . od)ovori um!"s%o n!" kon%"sa . Ni!" &i %os%ra'na bo& i$)ubi%i ma!ku na &omači i bi%i os%av&!"n od #i!"&o)a svi!"%a56. ,$mi !"( u$mi6 . ispr"kidano *" )ro:i#a. A&i i n!u okrivi'" da!" v!"'%i#a6 . upo$ori kapu#in. N"ka6 ,$mi !"6 . -ivo *" s%ara )ro:i#a n" pa$"*i na ka

 pu#inov" ri!"či No !"dva '%o !" %o i$)ovori&a pridi)n" s" i na)&o od"( )o%ovo pob!")n" u svo!u spavaoni#u. N" p&ači6 . %!"'i&a !" N"ra v!"'%ičinu k*"r . /o1i onamou dru)u sobu i č"ka! N" p&ači( sobari#a n" smi!" vid!"%i %vo!"su$"6Kad !" s"&!anka i$a'&a( N"ra pri1" kapu#inu8amis&i&a s" Op"% !o! s" vra%i&" uspom"n" na !uč"ra'n!i dan /onav&!a&a !"

 bakin" ri!"či i nas%o!a&a u n!ima prona*i pravo $nač"n!" Na!"dnom !o! po)&"d padn" na divan )d!" s" ispod !as%uka #rv"ni&a kn!i)a /ris%upi b&i-"( s!"dn" iu$m" kn!i)u u ruk" , %a! ma+ skoči kapu#in k n!o! i u+va%i kn!i)u kao da *" !o!!" o%"%i. Kako5 Vi $na%" kakva !" %o kn!i)a( a nis%" !" ni po)&"da&i58a'%o mi!" +%!"dos%" odu$"%i5O%a# Smo&" po#rv"ni i n" od)ovori( a N"ra br$o rask&opi kn!i)u Na prvo!s%rani#i #rnio s" &a%inski na%pis7>au%io >rimina&isOdma+ i$a %o)a na%pisa proči%a&a !" n!"mačkim !"$ikom ispisan" ri!"či7

G&as !"dno) čov!"ka pro%iv spa&!ivan!a v!"'%i#a. Oč"( vi s%" $na&i '%o !" u %o! kn!i$i5

. 8a'%o s%" %o učini&i( kon%"so5 Gro:i#i n" bi bi&o dra)o kad  bi sa$na&a da s%" %u kn!i)u vid!"&i. A $a'%o5

. 4"r !" %a kn!i)a $abran!"na Tko !u či%a( ka-n!ava s"i$op*"n!"m i$ #rkv". A vi s%" !" baki#i doni!"&i i s n!om !" či%a&i56 I )ro: /"%ar !"

 bio s vama( a vi s%" s" pr"da mnom $a%vara&i da n" bi+ ni'%aču&a6. Vidim da pr"d vama n" mo)u vi'" $a%a!i%i.; n" smi!"%" mi ni'%a %a!i%i . r"č" d!"vo!ka i spr"mi kn!i)u na pri!a'n!"

 m!"s%o . 4a nisam vi'" di!"%" Kad bis%" vi $na&i čim" s" !a sv" bavim( '%o sv" mis&im i radim5 To n" $na ni%ko -iv Sv" *u vam pripovi!"da%i( a&i samo ako vi

 bud"%" iskr"ni

Page 33: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 33/303

,s%a&a !" s divana i pris%upi&a posv" b&i$u k n!"mu( po)&"da&a )a umi&no i pru-i&a pr"ma kapu#inu svo!u &i!"pu bi!"&u ruku. Ho*"%" &i bi%i !"dini mo! pri!a%"&!( !"dini mo! pou$danik(oč" Smo&"5

 M&adi kapu#in !" dva.%ri +ipa 'u%"*i )&"dao u n!"$ino &i#" ko!" s" %ako odanosmi!"'i&o Onda pri+va%i pru-"nu ruku i r"č"7

. Ni'%a dru)o u -ivo%u nisam -"&io vi'" n")o %o N!")ov )&as $vučio !" %op&o( a &i#" si!"vnu&o pri%a!"nom sr"*om, %o )ro:i#a o%vori vra%a N"ra opa$i da su !o! oči $ap&akan" To !" si&noi$n"nadi 4o' nikada ni!" vid!"&a svo!u baku da p&ač" Gro:ičin s" po)&"d$aus%avi na divanu )d!" !" &"-a&a #rv"na kn!i)a N"ra !" odma+ s+va%i&a $a'%o s")ro:i#a vra%i&a. Id"m s" pobrinu%i $a na'u '%i*"ni#u . r"č" N"ra i os%avi)ro:i#u i kapu#ina sam"

4L

 M>

7 F

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Oko podn" %o)a dana !uri&" su Markovim %r)om bro!n" koči!" i $aus%avi&" s" pr"d>rv"nim dvor#"m S koči!a si&a$i&" )ospod" u 'u'%"*o! svi&i i )ospoda us!a!nim +rva%skim odorama i bo)a%im :ran#uskim odi!"&ima od svi&" i bar'una Sv"

!" do'&o da č"s%i%a ro1"ndan unu#i )ro:i#" Ra%kav( na!po'%ovani!" dam" u )raduSvi su -uri&i da '%o pri!" u)&"da!u m&adu sv"čari#u Samo !" baron"sa LinaKukini* pri)ovara&a mrm&!a!u*i pr"d svo!im bra%om7. 8a'%o da s" mi k&an!amo %o! m&ado! d!"vo!#i5 Tko !" ona5. 2u%i dra)a mo!a . od)ovarao !o! bra% ko!i !" %ako1"r o.s%ao b"$ bračno) para . To sv" činimo s%aro! )ro:i#i $a vo&!u

 N!u !"( kad !" bi&a u B"ču( i kra&!i#a pos!"%i&a i s n!om" ra$)ovara&a !"dan sa%. 8nam !a i $a'%o6 Ona !" pri!" p"%na"s% )odina pos&a&a kra&!i#i v"&iku svo%u nova#a $a ra%ovan!" No( pa %o i ni!" %ako n"obična $as&u)aLina u'u%i !"r su v"* bi&i u )ro:ičinom vr%u Oda%&" s" usp"'" s%"p"ni#ama u

 prvi ka% )d!" !" )ro:i#a prima&a )os%" u #rno! svi&i( nasmi!"'"na &i#a( dr-"*i

svo!u si!"du )&avu uspravno kao da !o! !" !"dva %rid"s"% )odina V"&ika'k" i v"&ika'i obasu'" N"ru s!a!nim darovima >i!"&a soba bi&a !" od!"dnom puna V"&ika'k" s" po običa!u kod nas%upa u dru'%vo mora&o dariva%i Sva%ko !"darovao skupo#!"nu va$u( s&iku( sa)( v"$ivo( &"p"$u i s&ičn" s%vari BarunSk"r&"# pok&onio !" N"ri dvi!" va$" $a #vi!"*"( a )ro: Vo!k::v pos&ao !o! !"ko'aru sp&"%"nu od $&a%ni+ ni%i Na dr'ku ko'ar" bi&" su dvi!" $&a%n" p%iči#" .svaka !" od n!i+ ima&a u k&!unu &is%i* od b!"&okos%i Sva !" ko'ari#a bi&aispun!"na sv!"-im #vi!"*"m Gro: !" ko'aru pos&ao( a&i sam ni!" do'ao Dar !"i$a$vao svači!" udiv&!"n!"( pa i v"&iko $aču1"n!" '%o )ro: ni!" do'ao da osobnoč"s%i%a ,pravo $a%o '%o i sam ni!" ovd!" pobu1iva&a !" n!")ova ko'ari#a !o'v"*u pa-&!ivos%Kad su č"s%i%ari o%i'&i( pris%upi )ro:i#a ko'ari#i i r"č" unu#i7

. Di!"%" mo!"( vidim unapri!"d da s" ova! )ro: )ura u na'u

Page 34: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 34/303

ku*u. 8a'%o( baki#"5. Evo( )&"da!( ni!" &i ova ko'ari#a po%isnu&a svo!om $amis&isv" os%a&" darov"5 N" )ovori &i sasvim dru)im !"$ikom n")osvi os%a&i darovi5 Ko&iko mi %a! čov!"k ni!" dra)( ova s" n!")ova $amisao doima i si&om %" ku#a u č"&o da s" na n!")a s!"%i'

3ov!"k umi!" svra%i%i po$ornos% na s"b"6.To sam i !a opa$i&a. Opasno !" %o $a %"b"( di!"%" mo!". Mis&i'( baki#"5 4a n" os!"*am nikakvu opasnos%. Kad !" bud"' os!"*a&a( bi% *" v"* pr"kasno, %a! čas sobari#a o%vori vra%a i na!avi )ro:i#i da s&u-inčad mo&i kon%"su n"ka

 primi n!i+ov" č"s%i%k" N"ra( na mo&bu sobari#"( pod" u svo!" oda!"/o s%i!"nama( na &us%"ru i na pro$orima( svuda su vis!"&i vi!"n#i od birano)#vi!"*a i ru-a Sv" !" %o učini&a s&u-inčad ko!a s" %u skupi&a u sv"čanimodorama sa svo!im darovima Sva%ko !" donio bi&o kakav dar '%o )a!" sam svo!omrukom i$radio $a omi&!"nu )ospodari#u8a!"dno sa s&u-inčadi do'&a !" i m&ada s%ro!na udovi#a( +&!".barka Barka >ind"kDoni!"&a !" N"ri +&!"b kakav !o' ni%ko nikad u )radu vidio ni!" I$)&"dao !" kao

v"&iko sr#"( a bio !" u.pravo um!"%nički isp&"%"n S&u-inčad ni!" skida&a oči s%o) +&!"ba( a i sama N"ra i )ro:i#a divi&" s" spr"%nos%i +&!"bark" A ova !" ponosi%o )&"da&a kako s" n!"$inom d!"&u svi čud" i div" N"ra !" sv" č"s%i%ar" na)radi&a( a )ro:i#a !" odobri&a s&u-inčadi da #i!"&i dan pra$niku!"Kod ob!"da bio !" prisu%an samo s%ari )ro: /"%ar On s" do)")ao u svo!o! 'iroko!surki( s !o' 'irim +&ačama i u 'irokim či$mama N!")ovo d"b"&o &i#" rum"ni&o s"kao ras#va&i mak( a ma&" modrikas%" oči#" )&"da&" su smi!"'"*i s" /o)&adio !"

 N"ru po ku'%ravo! p"p"&!as%o! kosi i upi%ao !" kako !" $adovo&!na sa svo!imsv"čanim nas%upom u dru'%vu

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. V!"ru! mi . r"č" )ro: /"%ar . n" s!"*am s" da su ko!o! od na'i+ d!"vo!aka )ospoda iska$iva&a %o&iko počas%i kao %"biOpa$io sam !a kako su %" $avo&!"&i i brka%a m&ad"- i obri!ana)ospoda. Ko)a %o mis&i' kum"5. Sv" 4uč"r si prou$roči&a či%av" po-ar" u sr#ima m&adi+

 bračni+ kandida%a. Tom" !" kriv bakin dar6 . od)ovori smi!"'"*i s" N"ra. B"$bo-na n"$a+va&ni#"6 . ukori !" )ro: . /rok'"na si( di

!"%" mo!"0 priroda %" !" odvi'" iski%i&a svo!im &!"po%ama. Tko $na !" &i %o na mo!u sr"*u . $ami'&!"no *" N"ra. Na dana'n!i dan( pa ovako -a&os%an )&as . opa$i )ro:i#a. N"'%o mi !" s!"%no u du'i( baki#" Os!"*am kao da mi s"sr#" n"č"sa pr"s%ra'i&o A č")a5 N" $nam. Kakv" su %o mis&i6 Mo!a N"ra n" običava ovako )ovori%i/o1imo na '"%n!u Odr"di%" n"ka s" upr")n"( )ro:" /"%r"8a po&a sa%a s!"di&a !" )ro:i#a u č"%v"ropr"-no! koči!i N!o! nasupro%( #i!"&o'iroko s!"da&o $apr"mio !" )ro: /"%ar( a u$ )ro:i#u !" s!"&a N"ra u bi!"&o!od!"*i( s &!ubičas%im p&a'%"m i po&!skim k&obuči*"m na )&avi '%o !o! s" nakovrčas%o! kosi dra-"s.no na+"rio3"%iri krasna siva kon!a povuko'" koči!u pr"ma Kam"ni%im vra%ima Tu !" na pra)udu*ana s%a!a&a +&!"barka >ind"kovka i sm!"rno i+ po$dravi&a Sv" s" oči o)&"da'"

$a &i!"pom kon.%"som Samo !" -"na +&!"bara /a&či*a po$"&"ni&a od bi!"sa vi.d"*ikako !" kon%"sa ma+nu&a rukom n!"$ino! konkur"n%i#i >ind"kovki

Page 35: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 35/303

Dru)i dan pos!"%io !" suda# Kra!ači* )ro:i#u Ra%kav u v"$i s n"kom parni#om $bo) ma!ura Kad su svr'i&i pos&ovni ra$)ovor( nav"d" on pripovi!"da%i o v!"'%i#ama( pa onda ispripov!".di kako s" obra%io podbanu da mu pomo)n" u borbi pro%ivv!"'%i#a Gro:i#a upi%a7

. /a '%o bi podban mo)ao učini%i5. Mora primi%i mo! sav!"% 4a sam s" pro'&" )odin" upo$naou S&avoni!i sa časni#ima s&avonski+ pandura Vi $na%" da su%o %r"nkov#i. 8nam /os&i!" smr%i baruna Tr"nka kra&!i#a !" n!")ov" pandur" pr"us%ro!i&a u č"%u ko!a s" sada $ov"

. S&avonski ba%a&!on . pomo)n" Kra!ači* )ro:i#i . Ka p"%anu %o) ba%a&!ona pričao sam o v!"'%i#ama( a on mi %adar"č"7 Do%!"rao bi+ vam !a sv" %" va'" v!"'%i#" nasr"d Markova%r)a $a!"dno s n!i+ovim vra)ovima6 Sada s+va*a%" $a'%o sam s" s!"%io %o) kap"%ana /odban mora nas%o!a%i da !"dna č"%a%r"nkova#a do1" ovamo( !"r !a +o*u da v"* !"dnom bud" kra!

)ro$nom s%ra+u u ko!"m -ivimo. Ako vam %o uspi!" . r"č" N"ra . narod *" vas pros&avi%i i po$&a%i%i6Kra!ači*"vim &i#"m pr"&"%i smi!"'ak $adovo&!s%va T" su mu ri!"či oči%o )odi&". Va'a !" mi&os% odvi'" &!uba$na pr"ma m"ni( a&i !a činim samo svo!u du-nos% Gradski odv!"%nik i kap"%an %vrd" da s"v!"'%i#a n" mo-" ri!"'i%i svi+ na!"dnom i da i+ s" n" mo-" po+va%a%i n")o !"dna po !"dna No !a *u im doka$a%i da s" %o

 mo-"( samo kad ima &!udi ko!i su odva-ni da i+ no*u u+od". Da( %o !" ono '%o sam i !a č"s%o mis&i&a . up&"%" s" N"ra .Tr"ba&o bi i+ &ovi%i kad s" sas%a!u 8a'%o s" %o v"* dosad ni!"nikada učini&o5. 4"r s" &!udi bo!" . r"č" suda# . V!"'%i#" s" n" mo)u %ako

&ako sv&ada%i On" *" konačno poč"%i da obi!a!u i rob". 8ar v!"'%i#" n"ma!u nova#a5 Ta n!ima da!" nov#" vra)6 .r"č" N"ra. On" n"ma!u nikad dos%a nova#a( a upravo su do s%ra+o%"$&obn" Mo-da s%" ču&i kako su pri!" vi'" m!"s"#i !"dn" no*ikrčmaru kod sv 9av"ra is%oči&" vino i napuni&" mu bačv" vodom5.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. /a %o su on" učini&" u !"dnu no*5 Kako s" mo-" %ako br$ona%oči%i bačv" vodom5 . op"% *" N"ra( a na us%a !o! s" po%kra.d" smi!"'ak. Va'o! !" mi&os%i %o smi!"'no( a&i( v!"ru!%"( $a m"n" !" %os%ra'no 4a moram bd!"%i nad siroma'nim pukom ko!i v!"'%i#"%ako n"mi&o pro)on". N" . odvra%i N"ra . ni!" mi smi!"'no( samo mi s" s%varčini n"obična. V!"ru!"m da !" %o n"obično ,pravo sam $a%o i $abrinu%$a si)urnos% svo!i+ su)ra1ana 4uč"r smo spa&i&i Mar)ar"%uKu'"nku( a sad %ra-imo n!"$inu k*"r 4"&i#u Ma%i !" na muka

 ma oda&a da !o! !" k*i v!"'%i#a

. 4"s%" &i!" na'&i5 . upi%a N"ra mirno

. Ra$as&ao sam svo!" &!ud" na sv" s%ran"( no bo!im s" da!"

Page 36: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 36/303

n"*u %ako &ako prona*i V!"'%i#" su !" si)urno dobro sakri&". Mo-da !" )d!" dru)d!" na'&a skrovi'%"5 . upi%a )ro:i#a. N" v!"ru!"m6 Ni%ko !" n"*" sakri%i( !"r s" sva%ko v!"'%i#"

 bo!i A onda i sva%ko $na '%o )a č"ka ako bi!" $a'%i%io. Mo-da vam ipak uspi!" %o da!" prona1"%" . r"č" N"ra. N"*u mirova%i sv" do%&" dok !" n" na1"m Va'a mi&os%i(

dopus%i%" da s" opros%im Moram k podbanu( v"* sam na!avio svo! pos!"%. Hva&a vam '%o s%" nas pos!"%i&i . r"č" )ro:i#a i pru-i su#uruku ko!u on po&!ubi( opros%i s" od N"r" i po1" kro$ vr%Gro:i#a i n!"$ina unuka ni!"mo su )&"da&" $a su#"m( a kad s" vra%a vr%a $a n!im$a%vori'"( skoči N"ra svo!o! baki i pro'ap*"7. Baki#"( !"si &i )a ču&a5 Tra-" 4"&i#u6, %o s" ponovno o%vor" vra%a od vr%a. O%a# Smo&"6 . k&ikn" N"ra i po+i%i mu u susr"%( !"dva č"ka!u*i da mu sv" %o do!aviKapu#in !" kora#ao br$o Li#" mu bi!a'" smrknu%o i b&i!"do. 2%o s" do)odi&o5 . upi%a N"ra

. Va'a mi&os%i( mora&i bismo o$bi&!no pora$)ovara%i . r"č"kapu#in . a&i n" ovd!". /o1imo )or" . po$ov" i+ )ro:i#a Sv" %ro!" po1u u dvor iudu u ma&i in%imni )ro:ičin sa&on.Va'a mi&os%i . poč" kapu#in kada !" )ro:i#a s!"&a na divan . Vi si)urnoos!"*a%" kakva s%ra'na po)ib"&! &"bdi nad ovim dvor#"m 4"&i#a n" smi!" ni časavi'" os%a%i pod ovim krovom6. 8ar da!" sada odba#imo i pr"damo u ruk" Kra!ači*u5 N"

 bi &i %o bi&o kukavno od nas5 . r"č" N"ra. N" v"&im da!" moramo pr"da%i Kra!ači*u No ona mora i$va'" ku*" O%pr"mi% *"mo !" n"kamo u dru)i kra!. A&i ako !" %ko pu%"m pr"po$na5

Dok !" N"ra !o' bi&a u ri!"či( dopr" !o! do u'i!u )a&ama i vika s u&i#" N"kikr"'%avi )&as čuo s" i$ %" )a&am" i vikao7. Svaki pobo-ni i po'%"ni s%anovnik ovo)a )rada ko!i v!"ru!" u Bo)a i po'%u!" $akon"( ako '%o $na i&i !" )d!" vidio 4"&i#uKu'"nku( mora %o pri!avi%i sudu i&i !" pr"da%i u ruk" $akonaTko bi propus%io da v!"'%i#u pri!avi( n!"$ino boravi'%" o%kri!"i&i !" mo-da i $a'%i%i( %a! !" sam u v"$i s v!"'%i#ama %" *" )a s%i*ika$na na &omači6Gro:i#a( N"ra i Smo&" 'u%!"&i su Sv" %ro!" ni!"mo !" s&u'a&o kr"'%av" ri!"či'%o su %ako ra$)ovi!"%no dopira&" do n!i+ i ob!avi&" %ako s%ra'nu pri!"%n!u

 Ni!"dno s" od n!i+ ni!" mak&o( ni%i po'&o do pro$ora 2u%"*i $uri&i su pr"da s"( pris&u'ku!u*i kako sv!"%ina )rn" u&i#ama( kako kr"'%avi )&as op"%u!" s%ra'nuob!avu i kako s" po&ako )ubi u dru)u u&i#u

, +odniku s" n"%ko us%rčao 3u&i s" br$i kora#i N"%ko na)&o o%vori vra%a sob" i pr"d n!i+ ban" d!"vo!ka u )ra1anskom odi!"&u Ba#i s" na pod kao da !u !" n"kan"vid&!iva si&a pri.%is&a o %&". Nisam kriva( nisam( ni'%a nisam učini&a6 Ni'%a n" $nam(va'a mi&os%i6 N" da!%" m"( kon%"so( n" da!%" m" onom s%ra'nom čov!"ku da mi po&omi kos%i6 . vika&a !" d!"vo!ka )u'"*is" u p&aču i oča!no &ama%a!u*i rukama

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

O%a# Smo&" br$o $a%vori vra%a( a N"ra priskoči d!"vo!#i i r"č" po&u)&asno7

Page 37: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 37/303

. N" viči( 4"&i#"( da %" n" ču!" sobari#a6D!"vo!ka u%i+n"( a&i s" ba#i #i!"&im %i!"&om na pod i s%ad" s" svi!a%i od

 pri)u'"no) p&ača. /rimiri s"6 . %!"'i&a !" N"ra . Mi %" n"*"mo da%iKra!ači*uD!"vo!ka !" podi)&a )&avu i oča!no okr"nu&a &i#" pr"ma )ro:i#i kao da i n!u pi%a

!" &i kon%"sa r"k&a is%inu S%ara )ospoda ukoči&a s" )&"da!u*i %o &i#"i$naka-"no s%ra+om i u-asom i r"č" !o!7. Kon%"sa !" )ovori&a is%inu. 8abo)a( '%o kani%"5 . upi%a Smo&" p&a+o )ro:i#u. Va&!da n" mis&i%" da *u d!"vo!ku sada pus%i%i i$ ku*"5. 4a po$nam v"&iku dobro%u va'" mi&os%i( a&i vi !" mora%"

 pos&a%i i$ ku*". To bi bi&o od nas !adno i pod&o6 . od&učno *" N"ra . Mi$namo da!" d!"vo!ka n"vina pa !" moramo brani%i. I !a %o +o*u( kon%"so( a&i promis&i%"( $abo)a( da bi vas %o

 mi&osr1" mo)&o s%a!a%i )&av"6S%ara )ro:i#a skoči s divana , &i#" !o! udari rum"n o)orč"n!a Ona s" us%obočii povikn" )&asom kakav !o' ni Smo&" ni N"ra nisu nikada od n!" ču&i7

. Nikada6 /ra) mo!" ku*" n"*" pr"korači%i Kra!ači*"vav&as%6 8a %o vam !a !amčim6 Ova *" d!"vo!ka os%a%i u mo!o!ku*i i !a ču!" '%i%i%i Ra$umi!"%"5 Ni %i( N"ro( n" $na' ni'%a o %o!d!"vo!#i( ni vi oč"6 Vi n" $na%" ni o%kud !"( ni %ko !"( ni s%o!" 4asam!" u$"&a u s&u-bu( !a od)ovaram $a n!u Samo !a Da vidim %ko *" s" usudi%i po%vori%i )ro:i#u Ra%kav $a v!"'%ič"n!"56. Bo!im s"( )ro:i#"( da ovi &!udi ko!i pa&" &omač" kao od $abav"( n" bi ni vas po'%"d!"&i. Samo bi im %r"ba&o da pri!"1u pra) mo)a dvora6 4o' !"n"%ko v"*i od n!i+( a %o !" kra&!i#a6

. Mis&i%" &i da bi vas kra&!i#a s&u'a&a5

. 3u!%" m"( oč" Smo&" Bi&o !" %o u doba kad !" kra&!i#a -iv!"&a u v"&iko! bi!"di Sa svi+ s%rana $apri!"%i&i !o! ra%ovi( a dr-avn" b&a)a!n" bi&" su pra$n" Kad sam ču&a u kakvo! !" n"pri&i#i( od&uči+ s" na n"običan čin /os&a+ po%a!i#" kra&!i#i o)ro

 mnu svo%u nova#a $a ra% Kad !" sa$na&a da sam %o bi&a !a( pos!"%i m" u mom s%anu u B"ču( $a)r&i m" i r"č"7 Ako ikada u -ivo%u'%o )od us%r"ba%"( )ro:i#"( mo!a su vam vra%a uvi!"k o%vor"naSvaku va'u -"&!u !a *u ispuni%i 8na!%"( dak&"( oč" Smo&"7 akos" samo do%aknu mo)a im"na( id"m u B"č kra&!i#iO%a# Smo&" oborio !" )&avu i $a'u%io( a N"ra !" pris%upi&a svo!o! baki i %i+o!o! r"k&a7. Baki#"( ispuni&a si mi na!v"*u -"&!u6 Mi *"mo ovu siro%u$a'%i%i%i

. Samo kamo *"%" !" sakri%i5 . upi%a o%a# Smo&" ko!i s" na pokon pokorio -"&!i i osnovi obi+ )ospo1a. 4a $nam kamo6 . r"č" N"ra . , %orn!i*u ima vr&o $abi%nasobi#a( ond!" *"mo sm!"s%i%i 4"&i#u. S&u-inčad *" ipak sa$na%i da ond!" čuva%" n"ku d!"vo!ku. opa$i Smo&". 4"&i#a *" s" pričini%i bo&"snom Ona mora &"*i i bo&ova%i(a mo!a sobari#a *" !" dvori%i S&u-inčad !" n" po$na( dak&" !o!n"*" bi%i ni na kra! pam"%i da!" %o Ku'"nkina k*i. To !" dobra $amisao6 . po%vrdi )ro:i#a. Konačno *" ipak !"danpu% uminu%i u$bu1"nos% u )radu i

 pr"s%a% *" !" %ra-i%i( a onda *"mo 4"&i#u pos&a%i na na'" iman!"u 8a)or!" )d!" n"ma po)ib"&!i da *" !" Kra!ači* i&i %ko dru)i

 pr"po$na%i. Dobro . r"č" )ro:i#a . ,čini ovako a&i odma+6

Page 38: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 38/303

. Bi&o u sr"%an čas6 . %i+o *" kapu#in . Mo&i% *u Bo)a da$a'%i%i va'" dobro d!"&o. Bo) vam p&a%io . r"č" kro$ p&ač 4"&i#a pa i$&!ubi ruk"s%aro! )ro:i#i( N"ri i kapu#inu.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 N"ra !" odma+ odv"d" u %oran! '%o !" imao i$)&"d pr"ma S&!"m"nu i sm!"s%i %u pr"p&a'"nu i oča!nu d!"vo!kuKad s" op"% vra%i&a u sobu( na svo!" i$n"na1"n!" nad" %u baruna Sk"r&"#a s)ro:om Vo!k::v!"m. Tom" s" nismo nada&i . r"č" N"ra po)&"dav'i oba

 mu'kar#a. Do1osmo da po$dravimo )ro:i#u . ra$&o-i Vo!k::v

, ra$)ovoru nav"do'" konv"r$a#i!u o bi!"&o! v!"'%i#i na Kam"ni%im vra%ima pa ora$nim $&očinima v!"'%i#a ko!" prav" &!ubavn" napi%k". O+o6 Dak&" i %akvi+ napi%aka ima5 . $ačudi s" N"ra. 8ar %o n" $na'5 . upi%a Ivi#a Sk"r&"#. 4o' )a nisam okusi&a . nasmi!" s" N"ra. A&i okusi&i su i+ dru)i6 . r"č" Vo!k::v . Vr"&i po)&"di krasni+ m&adi+ oči!u mo)u opi%i do &udi&a. Mi smo ima&i sobari#u . up&"%" s" Ivi#a Sk"r&"# . ko!a !"%ro!i#i na'i+ &ak"!a da&a ispi%i %akav napi%ak i sva %ro!i#a )o%ovo po&ud!"'" $a n!om Oni su %o sami pripovi!"da&i. Dobro da ni!" %"bi ponudi&a %o pi*" . r"č" N"ra .!"r bi+

 bi&a dobi&a n"u)odnu 'ur!akin!uSk"r&"# !" os!"*ao ironi!u s%o!" s%ru!i&a i$ %i+ ri!"či

Gro:i#a pr"kin" ra$)ovor po$ivom da )ospoda $a!"dno s kapu#inom os%anu nadoručku %" i+ pov"d" u ma&u b&a)ovaoni#u u pri$"m&!u Vo!k::v $aos%an" na po&asku na čas i pri'apn" N"ri7. N" $nam kako s%" s+va%i&i '%o vam !uč"r nisam do'aoosobno č"s%i%a%i. Tako da s%" bi&i $apri!"č"ni . od)ovori N"ra. N"6 A&i sam $nao da *u bi%i prisi&!"n ispriča%i vam n"ko&iko pra$ni+ ri!"či( a %o nisam +%io 9"&io bi+ vam %očni!"ra$!asni%i( a&i s" bo!im da m" n" bis%" ra$um!"&i. Ako umi!"%" du+ovi%o )ovori%i( v!"ru!%" da *u vas ra$u

 m!"%i

. N"( vi m" n" bis%" ra$um!"&i( !"r n"*"%" da m" ra$umi!"%"

 A ipak $nam da vr&o dobro po)a1a%" kako !uč"r nisam do'ao!"r s" n" bi+ mo)ao sv&ada%i( a danas sam do'ao !"r nisam mo)ao i$dr-a%i da vas op"% n" vidim/ri %om" )ro: u+va%i obim rukama n!"$inu ruku i privin" !" na us%a. Gospodin" )ro:"( do&!" nas č"ka!u

 N"ra s mukom os&obodi ruku i pod" napri!"d Gro: !" ni!"mo po'ao $a n!omDoručak !" odma+ $apoč"o N"ra s" $abav&!a&a s kapu#inom( Sk"r&"#om i Vo!k::v!"mi pri%om %očno odm!"ri&a $a svako)a !"dnaki dio &!uba$nos%i/os&i!" doručka( kad )os%i odo'"( po)&"da baka svo!u unuku is%ra-u!u*i i

 primi!"%i7. 4uč"r u no*i bio !" Vo!k::v op"% pod pro$orima. 4a sam odma+ usnu&a i nisam )a $ami!"%i&a. 3ini s" da s" $bi&!a u %"b" $a&!ubio A '%o v"&i' %i5

. Ni'%a6 Danas bar !o' ni'%a T"bi s" on n" mi&i5

. N" $nam N"'%o m" od n!")a odvra*a( a&i '%o %o sama n"

Page 39: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 39/303

$nam Ka-u da mu !" v"* č"%rd"s"% )odina Naravno( on vr&odobro i$)&"da( kao da mu !" %"k %rid"s"%( a&i !" ipak ma&o pr".s%ar $a %"b" /r"mda( sr#" n" pi%a $a %akv" si%ni#".Vidim da s" mo!a baki#a bo!i $a Sk"r&"#a6. 8a n!")a n"( v"* $a %"b". Tvo! s%ra+ !" suvi'an( baki#" Danas !a !o' n" mis&im na

uda!u. Ni na &!ubav5. O( da( č"s%o mis&im na %o i )o%ovo sam $na%i-"&!na kakvo!" %o čuvs%vo i ko)a *u &!ubi%i. 4a samo %o -"&im da n" u$&!ubi' n"vri!"dno)a. 4a mis&im da ono '%o n"ma vri!"dnos%i( čov!"k i n" opa$i6S%ari#a po)&adi pramov" svo!" &i!"p" unuk" i r"č"7. Vi'" %i n"*u $anovi!"%a%i Vidim da si dos%a ra$bori%a dasama ravna' svo!im sr#"m

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Gradski odv!"%nik !o' uvi!"k ni!" mo)ao sa$na%i či!" bi!a'" di!"%" umor"no naKam"ni%im vra%ima( is%o %ako ni!" ni suda# Kra!ačič do$nao )d!" s" na&a$i 4"&i#aKu'"nka4"dan i dru)i ob"*ava&i su &!udima na)radu( obasipa&i i+ ob"*an!ima a&i sv"u$a&ud Ni)d!" ni u )radu ni u oko&i#i( ni!" s" prona'&a ma%i ko!o! bi ukra&idi!"%"( ni v!"'%i#a ko!a )a !" umori&a( ni%i su mo)&i prona*i da s" mo-da

 po%a!i#" rodi&o kakvo di!"%" Svi su mu'kar#i( a osobi%o -"n" $mi!skim okomis%ra-i&" svo!" sus!"d" n" bi &i opa$i&" '%o sumn!iva i n"obična A&i sv" bi!a'"u$a&ud 8&a%ni v"n"#i!anski duka% '%o )a !" )radski odv!"%nik ob"*ao onomu %ko

 prona1" ma!ku umor"no) d!"%"%a !o' !" uvi!"k počivao u n!")ovu d-"pu( a sva

ob"*an!a su#a Kra!ači*a o v"&ikim na)radama nisu mo)&a dov"s%i ra$!ar"n" ina)rad" -"&!n" &!ud" u %ra) 4"&i#i Ku'"nki( ko!u su &!udi sad !o' vi'" %ra-i&i ivi'" -"&!"&i prona*i n")o bi!"&u v!"'%i#u s Kam"ni%i+ vra%a

 N!"$ino !" im" bi&o na svači!im us%ima i svaku m&adu n"po$na%u s"&!anku ko!usr"%o'" na #"s%i( na u&i#i i&i na %r)u( dovuko'" pr"d su#a Kra!ači*a da vidini!" &i %o Ku'"nka Svaki pu% kad mu dov"do'" kakvu s"&!anku( on !" !urnuo sas%o&i#"( s%r)nuo !o! p"ču s )&av"( $irnuo u &i#"( a&i onda bi op"% kim.nuo)&avom( udario 'akom o pisa*i s%o& i viknuo psu!u*i7. Ni %o ni!" ona64"&i#a !"( m"1u%im( &"-a&a u čis%o! i pri!a%no! sobi#i %orn!a ko!i s" pris&onioo s!"v"rni dio >rv"no) dvor#a L"-a&a !" $ur"*i u bi!"&i va&ovi%i s%rop i

 pris&u'ku!u*i svakom )&asu( svakom 'u'%an!u '%o bi !o! dopira&o do u'i!u I kad)od !" ču&a u dvor#u n"k" korak" i&i u vr%u mu'ki )&as( skoči&a bi s pos%"&!"( a

du'a !o! poč"&a dr+%a%i7. To id" Kra!ači*6>i!"&" dan" i no*i &"bd!"&o !o! pr"d očima samo n!")ovo su+on!avo b&i!"do &i#" s

 bod&!ikavim očima kakv" !" mis&i&a da

 mo)u ima%i samo v!"'%i#" ,vi!"k !" ču&a n!")ov )&as i s&u'a&a kako !" osu1u!una &omačuI$n"mo)&a $akopa&a bi )&avu m"1u !as%uk" i usnu&a , snu !o! s" pričin!a&o da!"$a%vor"na u %orn!u v!"'%i#a i da pr"d n!om s%o!i Kra!ači* N!")ovo su+on!avo&i#" pr"%vara&o s" na!"dnom u mr%vačku &uban!u( a n!")ov" podmuk&" oči u $mi!sk")&av" ko!" siknu'" i$ pra$ni+ očn!aka i spus%i'" s" do&!" k n!o! na s&amn!ačuOna +%!"d" pob!"*i( a&i svuda su bi&i d"b"&i #rni $idovi( a )or" visoko -"&!"$n"r"'"%k" Div&!" !" b!"-a&a po %amni#i( dok su s" $mi!" ba#a&" $a n!om sik*u*i

du)im o%rovnim !"$i#ima

Page 40: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 40/303

4"&i#a s" probudi Vru*i $no! #i!"dio !o! s" ni$ #i!"&o %i!"&o Skoči s pos%"&!"i po)&"da oko s"b"( a&i s%i!"n" su bi&" bi!"&"( na pro$oru n"ma r"'"%aka( a kro$

 bi!"&o s%ak&o u)&"da&a !" $&a%no sun#", %a! čas kon%"sa N"ra na)&o o%vori vra%a4"&i#a vrisnu od s%ra+a i s%ad" s" ba#a%i po podu. Do'&i su( do'&i su po m"n"6

. 2%o %o radi'( 4"&k"5 Ni%ko ni!" do'ao po %"b" 8ar n" vidi'da sam %o !a5

. 8ar mi nis%" do'&i ka$a%i da!" Kra!ači* sa$nao )d!" sam56

. 2%o %" nav"&o na %ako &udu pomisao5

. O%vori&i s%" %ako na)&o vra%a i po)&"da&i m" %ako $apr" pa'%"no6. 4"r sam ču&a da oča!no vič"'D!"vo!ka !" %"k sada s+va%i&a $a'%o !" N"ra %ako banu&a u sobu i ma&o s" umiri. Snio mi s" s%ra'an san( kon%"so . r"č" 4"&i#a . Sad min"ma spasa. 2%a %i pada na um5 San uvi!"k vara. O+( kad bi m" bar"m pr"vario6 A&i !a san usni&a da m"u!"&a $mi!a( a %u n"ma spasa Vid!"% *"%"( dopas% *u 'aka

Kra!ači*u A&i!a *u s" pri!" ubi%i6 9ivu m" n"*" dobi%i u ruk". MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 N"ra !" opa$i&a da !" n!"$ina '%i*"ni#a dois%a v"* bo&"sna Odmi#ao !"!"dana"s%i dan '%o !" bi&a $a%oč"na u %orn!u( a&i +a!ka $a n!om !o' uvi!"k ni!"

 pr"s%a&a A %o !" d!"vo!ku si&no u$bu1iva&o pa !" kon%"sa vid!"&a da !o!'%i*"ni#a propada( &i#" !o! b&i!"di( a oči p&am%" u n"ko! vru*i#i 8a%o !" pr"kodana č"'*" do&a$i&a k n!o! da!" bodri i %!"'i

. R"k&a sam %i( 4"&i#" . od&učno *" kon%"sa . da %" ovd!"ni%ko -iv n"*" na*i Bud"' &i ovako n"pr"s%ano dr+%a&a od s%ra+a( obo&i% *"' , ova! dvor n" mo-" ni%ko od Kra!ači*"vi+&!udi Kako bi oni mo)&i i pomis&i%i da bi %i bi&a u ovom %orn!u(kod )ro:i#" Ra%kav5. Is%ina !"( a&i m"n" !" ipak s%ra+ 4a $nam da su mi ova!s%ra'an san da&" #oprni#". Kakv" su %o &ud" mis&i6. 4"s%( kon%"so( danas !" n!i+ov dan6. Kakav n!i+ov dan5. Danas !" u%orak( pa s" #oprni#" sas%a!u na kri-an!u kod sv 9av"ra i onda 'a&!u &!udima s%ra'n" sn". Kod sv 9av"ra s" danas sas%a!u5 Tko %i !" %o r"kao5

. To $na sav svi!"%6 Na dana'n!i dan u Trn!u ni%ko pos&i!" po$drav&!"n!a n" i$&a$i i$ ku*". A %"k pos&i!" po$drav&!"n!a dobiva!u v!"'%i#" svo!u mo*5. 4"s%( va'a mi&os%i . %i+o *" 4"&ka . 8a%o s" danas si&no

 bo!im N"ra po)&"da na pro$or Kro$ s%ak&o -ari&i s" pos&!"dn!i %ra#i sun#a s%o!"$amira&oG&"da!u*i kro$ pro$or kon%"sa s" $amis&i Onda s" okr"n" 4"&i#i i s%an" !"umiriva%i u%!"'nim ri!"čima( a $a%im pod" )ro:i#i. Bako( spopa&a m" v"&ika -"&!a da ma&o i$!a'im A&i sama. Ni!" mi dra)o kad si sama( uvi!"k s" bo!im da *" %i s" do)odi%i '%o $&a. N" bo! s"( baki#" Br$o *u s" vra%i%i

Page 41: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 41/303

. N"ka %" ipak o%pra%i s&u)a

. N"( bako 4a *u do Sk"r&"#ovi+( n"ka pod" sa mnom Ivo, )ro:ičinim očima po!avi s" pri%a!"na rados%. Idi samo Ivo *" bi%i pr"sr"%an ako )a %o&iko počas%i'3"%vr% sa%a i$a %o)a o%vori&a s" v"&ika vra%a >rv"no) dvor#a a kro$ n!i+

 ponosi%o i$a'ao bi!"&a#( nos"*i na svom" +rp%u &i!"pu( odva-nu !a+ači#u u

odi!"&u od #rno) bar'una Oko vra%a &"pr'a&" !o! bi!"&" čipk"( a na p"p"&!as%im pramovima na+".rio s" dra-"sno mu'ki k&obuk I$)&"da&a !" kao kakva !unakin!a'%o vodi vo!sku Mu'ki k&obuk po!ačao !" u n!"$inom &i#u #r%u mu'karačk"odva-nos%iS!"d"*i na vi%kom bi!"&#u kon%"sa !" okr"nu&a ispr"d samos%ana kapu#ina( a&ini!" po'&a u /&"banu'ku u&i#u( u Sk"r&"#ov dvor Kad !" bi&a si)urna da !" i$n!"$ina dvor#a ni%ko n" mo-" opa$i%i( na%")n" u$d"( a ponosi%i bi!"&a# po&"%ido&!" ni$ Kam"ni%u u&i#u i po!uri kra! ma&i+ du*ana pod Kam"ni%im vra%ima. Kamo %o id" kon%"sa posv" sama5 . čudi&a s" +&!"barka>ind"kovka s%o!"*i na vra%ima du*ana i )&"da!u*i $a krasnom !a+ači#omTA4ANSTVENI SASTANAKHi%ri bi!"&a# nosio !" N"ru sv" da&!" od )rada pr"ma 8a)r"bačko! )ori G&asovi

&!udi i &av"- pasa )ubi&i s" sv" vi'" i$a n!"( a pr"d n!om ispod s&!"m"nski+obronaka s%ru!i&i su prvi va&ovi )orsk" %i'in" po ko!o! s" sada ra$&i!")ao %opo%kon!aSa $vonika #rkvi#" sv 9av"ra $an!i+ao s" )&as $vona i od$van!ao po da&!ini( sGriča mu s" oda$vao ponosni $vuk s %orn!a sv Marka( onda s" o)&asi&o $vono s

 mar)ar"%sk" #rkv"( a napokon $abru!i v"&ičans%v"no $vono s ka%"dra&" I da&!"do&!" !avi&i s" si%ni( n!"-ni $vonovi kap"&i#a( a&i su u%onu&i u

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

va&ovima oni+ v"*i+ i !ači+ $vukova '%o su nad umornim Gri.č"m %ka&i uspavankusn"nom danu

 N"ra !" $aus%avi&a kon!a i $a)&"da&a s" po -av"rsko! do&ini pris&u'ku!u*i$vu#ima '%o s%ru!" $rakom kao prvi )&asni#i no*no) spoko!a( a onda po&a)anos!"%no $amiru u $račnim visinama Ona s" pr"n" op"% na%")n" u$d" kon!u %" skr"n"

 bi!"&#a u 'umi#u pokra! #"s%"/r"d očima N"ri raspin!a&o !" pr"dv"č"r!" svo! sivi $as%or ko!i !" bivao sv"%amni!i Kro$a n! s" bi!"&i&" samo dvi!" #"s%"( '%o su s" do&!" pr"d 'umomkri-a&"( a na ovom m!"s%u )d!" su s%vara&" kri- %amni&o s" visoko rasp"&o sdrv"nim Kris%omKon%"sa $aus%avi kon!a nas%o!"*i pro$r"%i u %amu i upiru*i svo!" oči( pun"i'č"kivan!a( u rasp"&o A&i ono !" sv" vi'" )ubi&o ob&ik i $ama&o su n!"$in" oči

$ami!"%i&" samo %amni s%up( a pod n!im s" %"k s&abo ra$abira&a siva s!"na #"s%"Bi!"&#u do$&o)rdi č"kan!" i on poč" %apka%i kopi%ama i )r"ps%i $"m&!u kao daopomin!" svo!u )ospodari#u n"ka v"* !"dnom kr"nu ku*i

 A&i ona po)&adi kon!a po vi%kom vra%u i %i+o mu 'apn"7. Ti+o( %i+o( Dido . s%rpi s"6 Vid!"% *"mo v!"'%i#"6Li!"pa -ivo%in!a s" umiri kao da!" s+va%i&a ri!"či svo!" )ospodari#"/ro'&o !" )o%ovo po& sa%a( a kon! !" op"% pos%ao n"s%rp&!iv( kao da mu ni!"udobno u %o! %ami i %i'ini u 'umi da&"ko od )rada

 N"ra )a !" op"% %!"'i&a( )&ad"*i mu &i!"pi ponosni bi!"&i vra%( a&i -ivo%in!ani!" vi'" s&u'a&a ri!"či svo!" )ospodari#" N"pr"s%ano !" %apka&a po su+om)ran!u i mu%i&a %i'inu ko!a d!"vo!#i bi!a'" %ako dra)o#!"na

 N"ra s" spus%i s kon!a( priv"-" )a o s%ab&o i %i+o pod" do&!" b&i-" kri-an!uTu !" s%a&a pod s%ab&o( nas&oni&a s" o drvo i č"ka&a !"dva pro$ri!"va!u*i )us%u

%amu

Page 42: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 42/303

 No* !" bi&a sv" )u'*a Ni)d!" s" ni!" ni%ko mi#ao i sv" !" bi&o %i+o kao da sv"oko n!" n"'%o i'č"ku!"

 Na!"dnom u 'ikar!u i$a n!"$ini+ &"da n"'%o su'n" N"ra ra$ab"r" da 'u'%an!do&a$i s pro%ivn" s%ran" Oba$r" s"( a&i u %ami ni!" mo)&a ni'%a vid!"%i T"k !"ču&a da pu#k"%a!u )ranči#" i 'u'%i &i'*" pod n"či!im s%opama 3vrs%o s" privin"u$ s%ab&o i pri%a!i N"'%o s" 'u&!a&o k n!o! Ti+o( po&a)ano( kao da na n!u

vr"ba/o&a)ano s")n" $a po!as )d!" !" nosi&a pi'%o&!4o' )a ni!" ni do+va%i&a kad os!"%i da !o! oba &ak%a obu.+va%i'" n"či!" %"'k"-"&!"$n" ruk"

 Ni !"dan )&as ni!" prodro i$ n!"$ini+ us%i!u N"ra s" +%!"d" is%r)nu%i( a&i su!" dvi!" sna-n" ruk" %ako čvrs%o dr-a&" da s" ni!" mo)&a )o%ovo ni maknu%iOkr"n" )&avu i ra$ab"r" kro$ %amu da !" dr-i visoki mu'kara# O pasu $v"k"%a&o

 mu oru-!" i %a! $v"k"% n"u)odno !" od!"knuo kro$ n!"$inu du'uDa!" bar"m mo)&a dos"*i svo! pi'%o&!6 A&i čov!"k !" dr-a'" upravo $a ruk"H%!"&a !" da s" is%r)n" i upo%ri!"bi svo!u sna)u( a&i ruk" mu'kar#a obu+va%i'"!" kao k&i!"'%a

 Vid"*i da s" %ako n"*" mo*i obrani%i( N"ra odus%an" od borb"( pus%i svo!" ruk"napadaču i r"č" mirnim )&asom7

. Ni!" po%r"bno da m" ovako napada%" Ako m" ubi!"%"(n"*" vam doni!"%i nikakv" koris%i 4a *u vam da%i dra)ovo&!nosvo!" dra)u&!" i sav nova# s%o!" u m"n". Hva&a vam6 Ni%i +o*u va' -ivo% ni%i va'" dra)u&!" H%io bi+%"k $na%i '%o ovd!" radi%"5Ovo čudno pi%an!" osoko&i N"ru i ona odvra%i !"dnakim )&asom7. A '%o vi radi%" ovd!"5. G&"( )&"6 Vi nis%" %"k obična -"na Dopus%i%" da vas ma&oi$ b&i$a po)&"dam N"mo!%" s" o%ima%i Ta vidi%" da sam !avr&o pris%o!an ra$bo!nik N"*u ni'%a dru)o n")o ma&o po)&"..

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

da%i u va'" &i#"( da vidim imam &i čas% sa s%arom i&i s m&adom -"nom( !"r !" %o$a m"n" va-no

 N"ra !" os%a&a mirno s%a!a%i dok s" visoki mu'kara# sa)nuo k n!o! i posv" i$ b&i$a po)&"dao !o! u &i#"

. Ba' m" no* i$n"v!"ri&a Tamno !" kao u ro)u( a&i va' )&as$vuči %ako m&ado i od&učno da os!"*am kako s%" m&adi( a %o mi!"( svakako( dra-"( n")o da s%" kakva s%ara baba. S%o -"&i%"( dak&"5 . upi%a N"ra s%ro)o . M"ni s" -uriku*i. Vama s" ba' nima&o n" -uri Ond!" )or" s!"di&i s%" či%avsa% na kon!u( a sad s%" ovd!" s%a!a&i )o%ovo po& sa%a Dak&"(ni!" vam %ako si&no pr"'no6

 N"ra !" s&u'a&a duboki i $vonki n!")ov )&as( ispun!"n ironi!om i n"kim pri%a!"nim $&oradim smi!"+om Nikad u -ivo%u ni!" ču&a %akav )&as pa ni!" mo)&ani s&u%i%i %ko bi %o mo)ao bi%i. /a dobro . r"č" ona . m"ni s" n" -uri A&i onda mi r"#i%"$a'%o m" $adr-ava%"5

. 4"r -"&im $na%i '%o s%" č"ka&i ba' ovd!"( na %ako opasnom  m!"s%u( )d!" s" roč" v!"'%i#"

Page 43: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 43/303

. To s" vas n" %ič"

. O+o( vi s"( mo-da( vara%"5 Mo-da ba' !a imam pravo na%o da vas pi%am( '%o vi'"( na %o da vas prisi&im na od)ovor. N"*u vam ni na '%o od)ovori%i6

. E( pa dobro Onda *"%" od)ovori%i )radskom su#u

Kra!ači*u. Kra!ači*u56 . $ačudi s" ona i u s"bi pomis&i7 2%o ova!čov!"k ima pos&a s Kra!ači*"m5 Da ni!"( mo-da( ma)is%ra%ski

 pandur i&i kakav )raban%. Vi s%" u'u%!"&i5 3ini s" da vam sav!"s% ni!" ba' čis%a kad vas !" im" )radsko) su#a %ako $as%ra'i&o Ako vas odv"d"m Kra!ači*u( on *" bi%i uv!"r"n da s%" ovd!" na kri-an!u ima&isas%anak s vra)om( a( vidi%"( !a sam ipak uv!"r"n da va'vra) n"ma ni ro)ov" ni kon!ska kopi%a Budi%"( dak&"( pa

 m"%ni i r"#i%" mi ko)a s%" ovd!" č"ka&i

. /a dobro( r"*i *u vam 3"ka&a sam svo)a &!ubavnika

. To !" onda n"'%o dru)o 4a sam %o( uos%a&om( i s&u%io. A sada vas mo&im( pus%i%" m" da po1"m ku*i

. Opros%i%"( a&i %o n" mo)u učini%i

.Vi s%" dr$ovi%i6

. Napro%iv( !a sam s vama vr&o :in i udvoran Sada bi+(naim"( morao da vas odv"d"m u 8a)r"b su#u Kra!ači*u( a on

 bi vas ond!" mučio i r"kao da s%" v!"'%i#a i +%io bi $na%i '%o s%"%u radi&i ba' na kri-an!u u ovo no*no doba A&i vidi%"( !a %o n"činim n")o vam pr"d&a-"m da s!"dn"%" na %ravu i da mi prikra%i%" vri!"m" Bira!%". 8a'%o mi n"pr"s%ano spomin!"%" Kra!ači*a. 3ini s" da vam !" n!")ovo im" vr&o n"u)odno Dak&"(

 pr"s%animo o n!"mu 4a bi+ vr&o rado $nao kakav !" %o ma)ara#( %a! va' dra)i( ko!i vas pu'%a u ovo no*no doba %ako du)oč"ka%i

 N"ra !" uvid!"&a da !o! s" u$a&ud opira%i i da *" bi%i na!bo&!" ako i ona sn"po$na%im čov!"kom )ovori onako kao i on s n!om i ako mirno os%an" ovd!" 4"r(uma*i mu n" bi mo)&a. Ni!" &o' mo! &!ubavnik 4o' nikad ni!" dopus%io da na n!")a č"kam. A $a'%o )a danas n"ma5. N" $nam Mo-da mu s" '%o)od do)odi&o

 Mu'kara# s" sa)n"( ba#i n"'%o na %ravu i r"č"7. I$vo&i%" s!"s%i na mo! o)r%ač 9a&im '%o vam n" mo)u ponudi%i m"kani!i &"-a!

 N"$nana# s!"dn" nasupro% n!o! N"ko vri!"m" ni!" ni'%a )ovorio D!"vo!ka !"ra$abra&a da puni &u&u( a čas $a%im p&anu iskra i ba#i %"k mu%no sv!"%&o nan!")ovu )&avu N"ra !" opa$i&a %"k kon%ur" n!")ova pro:i&a i pričini&o !o! s"da!" m&ad i da ima du)u kovrčas%u kosu Ona s!"dn" na %ravu č"ka!u*i '%o *"

 bi%iTko !" %a! čov!"k5 2%o ovd!" radi i $a'%o !" $adr-ava5 pi%a&a s" d!"vo!ka( a&ini!" mo)&a da na %o pi%an!" od)ovori ,

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 44: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 44/303

 prvi !" ma+ nakani&a da )a napadn" pi'%o&!"m( a&i !" od %o)a odus%a&a On *" bi%i( oči%o( br-i od n!" N"ra s"( dak&"( posv"ma smiri sa sudbinom i od&uči da*" ovd!" s!"di%i do%&" dok !" %a! čov!"k !"dnom ipak n" pus%i ku*i Ta va&!dan"*" ovd!" bi%i do !u%ra6 A na!bo&!" *" )a ra$oru-a%i ako s" prika-" kao da )as" ni'%a n" bo!i(( pomis&i N"ra. 3u!%" m" . o)&asi s" op"% n"$nana# . n" bis%" &i mi +%!"&i

r"*i %ko s%" vi5. Obično s" mu'kara# pr"ds%avi -"ni. Ha.+a . nasmi!" s" on . Vi ima%" posv" pravo A&i(vidi%"( !a mr$im dru'%v"n" propis" 3"mu da uvri!"dimo ovu

 pr"krasnu 'umu( %amno n"bo i $"&"nu ma+ovinu( na ko!o! s!"dimo( propisima dru'%va5D!"vo!#i s" sv" vi'" čini&o da!" čov!"k ko)a !" dr-a&a ra$bo!nikom o%m!"ni)ospodin. S&a-"m s" s vama . r"č" ona . Sasvim !" sv"!"dno kakos" $ov"m !a i kako s" $ov"%" vi6.Vi mi s" i$vanr"dno svi1a%". Ipak m" n" vidi%". Ba' $a%o '%o vas n" vidim( !"r vas %ako vi'" os!"*am Va'

)&as i va'" ri!"či doim&!u m" s" kao &i!"pa p!"sma i$ )r&a )orsko) pas%ira i pričin!a mi s" kao da sam svaku no* ovd!" svama s!"dio i pričao Kakav do!am činim na vas .!a5. Svakako s%" ma&o n"običan sva% G&as vam !" vr&o u)odan( ri!"či nisu b"$ du+a( a&i va'" pona'an!" pr"ma m"ni ni!"

 ba' &i!"po.A&i ni!" ni ru-no Ako vas %u dr-im si&om( %o !" oči%o $a%o '%o mi!" s vamavr&o &i!"po N" os!"*a%" &i i vi da!" %o n"obično &i!"po5 Oko nas )us%a 'uma i%i'ina( ni)d!" -ivo) s%vora Samo nas dvo!" Di!"&" nas samo dvi!" s%op" )us%"%am"

 N"ra !" os!"%i&a da s" &ak%ima nas&onio o $"m&!u i do%akao ruba n!"$in" !a+a*"sukn!"/ričini&a s" da %o i n" opa-a( samo !" d"snu ruku primak.

&a svom po!asu )d!" !o! !" sakriv"n pi'%o&! da )a u kra!n!"m s&uča!u upo%ri!"bi/risi&i s" na osmi!"+ i s ironi!om r"č"7. Va&!da n"*"%" s&a)a%i s%i+ov"5. Skoro6 4a sam v"* č"s%o &"-ao do no)u -"na i )&"dao im čarobnu &!"po%u( a&i nisam !o' os!"%io %o&iko s&a%k" vo&!kos%ikao sada %u do vas ko!u nisam !o' nikada vidio( a ni sada vasn" vidim. Kad bis%" m" u)&"da&i( pro'&a bi vas %a vo&!kos%6. To ni!" mo)u*" Vi s%" si)urno pr"krasni. Ha.+a . nasmi!" s" N"ra +in!"nim smi!"+om . Ba' s%" s"

 pr"vari&i( !"r !a $ais%a nisam &i!"pa. Mis&i%" &i da !" &!"po%a $apisana samo na &i#u5 L!"po%a !"

kao miris #vi!"%a Vi'" pu%a #vi!"% ni!" &i!"p( a&i miris omam&!u!" svo!om čarobn!ačkom b"$umnom n"$nanom &!"po%om I$va'i+ ri!"či( i$ va'") bi*a( s%ru!i &!"po%a ko!a $amam&!u!" mis&ii ubi!a svi!"s%

 N"ra s" up&a'i n!")ovi+ ri!"či '%o su s" kro$ %i+u %amu dr'*u*i i 'ap*u*iuv&ači&" u n!"$ino u+oTr)n" )&avom kao da s" si&om +o*" o%r"s%i %i+ čudni+ )&asova Obo!" su čas'u%!"&i

 Na!"dnom do&!" na !u)u b&!"sn" n"bo N"ra po)&"da i opa$i u %om b&!"sku da nadn!ima &"bd" d"b"&i ob&a#i. E%o( do&a$i o&u!a . r"č" ona. Da( o&u!a( do&a$i o&u!a . ponovi on %i+o kao da )ovori $as"b"

Op"% n"ko&iko pu%a b&!"sn"( a onda $a)rmi. 3u!"%" &i5 . upi%a ona

Page 45: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 45/303

. 3u!"m6 Krasno !" %o Bura( )rom( %o m" ub&a-u!"6 N"ri v"* bud" %!"skobno. Bi% *" p&!uska . op"% *" d!"vo!ka -"&"*i da pods!"%i n"$nan#a da v"* !"dnom kr"nu odav&" i&i da!" samu pus%i ku*i. /&!usak5 4a sam mu vičan. A&i!a nisam . r"č" N"ra

. MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. A vi s" privikni%"6 . %i+o *" on i n" maknuv'i s" sa svo)a m!"s%a N"ra !" 'u%!"&a i smi'&!a&a '%o da uradi i kako da s" os&obodi %o)a čov!"ka Napokon s" od&uči7 nap"ri% *" na n! pi'%o&! i od&učno $a%ra-i%i da !" pus%iku*i , %a! čas b&!"sn" nad n!ima( sv" s" oko n!i+ rasvi!"%&i kao bi!"&i dan

 N"ra !" u sv!"%&u ra$abra&a &i#" m&ado) momka kako $uri u n!u %amnim dubokim

očimaB&!"sak u)asn".Vi s%" po&ud!"&i7 8a'%o &u%a%" po %o! %ami kad s%" &!"p'i od sun#a i m&adi od$or"5 Va' !" dra)i ni%kov( +u&!a( n"vri!"dnik6 8a'%o pu'%a svo! #vi!"% u %amno!'umi n"ubran da $amam&!u!" %u1" )rudiOp"% bi!"snu mun!a i osvi!"%&i N"rino &i#" i #i!"&u po!avu 8a b&!"skom !"s&i!"dio )rom Ova! puč" i u$)iba #i!"&u 9av"rsku do&inu i $a%u%n!i o 8a)r"bačku)oru Onda s" op"% sv" umiri( kao da su $"m&!a i n"bo $amr&i

 N"ra od&uči da $apod!"n" borbu $a svo!" os&obo1"n!" Di)n" s"( a&i u %a! časos!"%i oko svo)a s%ruka sna-nu mu'ku ruku( os!"%i %op&i da+ s m&adi+ usana ira$ab"r" pri!"%"*i p&am%"*i )&as7. Samo !"dan dodir %vo!i+ usana6

 N"ra s" u+va%i $a s%ab&o i s%ad" s" o%ima%i( a&i !" ruka čvr'*" u+va%i

. N" mo-"' mi u%"*i( n"*"' mi s" o%"%i6Ona sakupi svu sna)u i is%r)n" mu s" i$ ruku( on s" uspravi na ko&!"na( +%!"d"us%a%i( a&i u %a! %r"n prasn" +i%a#

 N"ra !" dr-a&a u ru#i ispa&!"ni pi'%o&! i pris&u'kiva&a u )robno! %i'ini '%o !"nas%a&a i$a %o)a +i#a N"$nana# s" n" o)&asi( ni%i s" makn". 8ar !" mr%av5 . pomis&i N"ra i os%an" časak n"pomična$ur"*i u %amuOnda pri1" n"ko&iko koraka b&i-" k n!"mu

. Ba' nis%" odv"* dobro )a1a&i6 . o)&asi s" duboki )&as sa%rav" . Nas%ri!"&i&i s%" mi samo ruku

 N"ra s" %r)n" na%ra) i ods%upi n"ko&iko koraka. N" bo!%" s" . r"č" on . va&!da n" mis&i%" da bi+ %r)nuo

oru-!" na -"nu 8av"$a% *u s"bi ranu i %im" !" sv" u r"duGovorio !" mirno i +&adnokrvno kao da s" ni!" ni'%a do)odi&o. Kako %o krv bri$)a( kao da !" !"dva doč"ka&a da s" mo-"i$&i%i i$ mo!i+ -i&a Ta %o !"( napokon( posv" dobro ,čini&i s%"dobro d!"&o( mo-da *u ods"&" bi%i man!" &ud N"mo!%" mis&i%ida sam ni%kov 4a sam samo usi!ana m&ados%( a vi po)ib"&!na&!"po%a Ako mi dopus%i%"( o%pra%i% *u vas do Griča Vi *"%"!a'i%i( a !a *u i*i pokra! vas. Hva&a . n" %r"ba6. Kako )od -"&i%" A&i bi% *" dobro da o %om" n" )ovori%"nikom"( !"r do$na &i Kra!ači* da sam vas ovd!" na'ao mo)&o

 bi %o po vas bi%i vr&o $&o ,$buni% *" sav svi!"% da s%" v!"'%i#a Va'"m &!ubavniku spr"man sam ponudi%i $adovo&!'%inu Kako

s" $ov"5. Nis%" vri!"dni da %o do$na%"6 . r"č" ona i po+i%i )or" k

Page 46: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 46/303

svom" kon!u ko!i !" čuv'i +i%a# &oma%ao sobom i +%io s" od ri!"'i%i od s%ab&a A&i čim !" o*u%io N"rinu ruku ko!a )a !" po%ap'a&a po vra%u i os!"%io da!" s!"&a u s"d&o( po&"%i do #"s%" kao

 pomaman u %amnu no* pr"ma Griču 8a n!im su +i%a&i ob&a#i( mun!" i )rm&!avina N"ra !" čvrs%o nap"&a u$d"( a n!"$in !"

 bi!"&a# pr"skakivao mos%ov"( )udur" i kam"n!" na #"s%i( samo

da '%o pri!" do1" na Grič i u%"č" n"vr"m"nu A&i p&!usak i+$a%"č" !o' da&"ko od )rada I$ ob&aka si!"va&" su n"pr"s%ano mun!" i )rm&!avina( a po%om s" ra$&i&a d"b"&a )us%a ki'a2%o da uradi5 Kamo da s" sk&on"5 Kro$ %amu s!a&o s" ma&o sv!"%&o i pr"mda ni!"ni'%a vid!"&a u )us%o! %ami pomi!"'ano! s p&!uskom ipak s" dos!"%i da bi %o

 mo)&" bi%i ku*i#" n!i+ovi+ km"%ova ko!i s%anu!u n")d!" na kra!u 8av"rsk" do&in"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 Nada !" ni!" pr"vari&a Bi!a+u %o ku*i#" N"ra skr"n" kon!a u dvori'%"( skoči sas"d&a( po+i%i pro$orči*u %" udari po n!"mu 'ipkom,SRED B,RE I OL,4EKi'a !" &i!"va&a kao i$ kab&a( a N"ra !" č"ka&a da !o! s" %ko!aviI$ ku*i#" s"( m"1u%im( ni%ko n" oda$va , n!o! !" sv" bi&o %i+o( a b&!"do&ikosv!"%&o %in!a&o !" u n!o! kao da )ori kandi&o u )robni#i. L!udi Bo-!i( o%vara!%"6 Ovd!" !" )ro:i#a Ra%kav . povič"

 N"raSad s" p&a+o po!avi na pro$orči*u pr"s%ra'"no &i#" mu'kar#a. Mi'ko( o%vori%" 4a sam %o( kon%"sa N"ra6, ku*i $ani!"mi&i )&asovi kao da su uskrs&i od mr%vi+ Vra%a na ku*i $a'krip"( asv!"%&o u&!"ni#" $as!a u n"či!o! ru#i Sv!"%&o obas!a d"s"%ak &!udski+ bi*a

. Mi'ko( mo&im vas( spr"mi%" mi kon!a u s%a!u( sm&avi% *")a p&!usakS%ari s"&!ak br$o skoči u p&!u'%avi#u i duboko s" nak&oni .Va'a mi&os%i( na'a)ospodari#". /us%i%" %o( samo s" -uri%" s kon!"m pod krov6 . r"č" N"rai pr"skoči dvi!" s%"p"ni#" %" ud" u ku*uI$ svi+ ku%ova podi)&" s" ku'%rav" )&av" , N"ru su $uri&a b&i!"da &i#a i

 pr"s%ra'"ni po)&"di Ni%ko s" ni!" usudio pro$bori%i ni ri!"či. Vi s" čudi%" kako sam dosp!"&a ovamo5. /o %o! s%ra'no! buri( pa sami5 . os&obodi s" m&ada s"&!a.kin!a. I$!a'i&a sam na '"%n!u i $a&u%a&a u 'umi To mi s" !o' ni!"

do)odi&o Nisam $na&a ni &i!"vo ni d"sno

S"&!akin!" s" $)&"da&" u čudu i opko&i&" m&adu i promoč"nu )ospodari#u. Bo-" sv"%i( va'a mi&os%i( %o su vam v!"'%i#" $am"&" pu%6. N" mo)u on" m"ni naudi%i6. Va'a mi&os% ima si)urno kakva sv"%i'%a kod s"b"5. Naravno . odvra%i N"ra. O+ ni 'kapu&ar vi'" pu%a n" poma-" , no*i ni'%a n" po

 ma-". 2%o %i $na'5 . r"č" s%ara s"&!anka i$ ku%a svo!o! sna+i N!"$ina mi&os% ima si)urno mo*i kakvo) sv"#a Bo)a%a )ospoda

 mo)u s"bi kupi%i %akv" s%vari. A vi n"ma%" nikakvi+ sv"%i'%a5

. O( imamo va'a mi&os%i( a&i samo !a)nu'" . r"č" s%ari#a ii$vadi i$ )rudi!u n"'%o ma&"no( du)o&!as%o

Page 47: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 47/303

 N"ra ra$ab"r" da !" %o komad voska na kom" !" u%isnu% kri-. A o%kud vam %o5Kupi&a sam )a kod kapu#ina( a b&a)os&ov&!"n !" na samu bi!"&u n"d!"&!u i $a%o !"vr&o skup A&i( %o !" is%ina( #oprni#" mi nisu nikada mo)&" na'kodi%i

 Na %o s%upi u sobu ku*")a$da. 4"s%" &i pokis&i( Mi'ko5 . upi%a )a N"ra

. Hva&a na pi%an!u va'a mi&os%i( !"sam A&i va'a !" mi&os%sasvim prokis&a

. Ni'%a $a%o Ovd!" kod vas !" %op&o

. Kad s" va'a mi&os% n" bi srdi&a( ponudi&i bismo vam m&i!"ka i sira . r"č" s"&!ak . Dru)o ni'%a n"mamo. To !" pam"%na ri!"č( dra)i Mi'ko Top&o) m&i!"ka upravo-"&im. Vidi'( 4a)i#" . ukori s"&!ak svo!u sna+u . Tu brb&!a%"( an" mis&i%" da!" n!"$ina mi&os% mo-da )&adna i&i da bi %r"ba&a%op&i ruba# 2kapu&ar . dvi!" sv"%ačk" s&iči#" na p&a%nu( spo!"n" u$i#om( ko!" s" nav&ač"

 pr"ko )&av" !"dna na )rudima( dru)a na p&"*ima Nosi s" kao +ama!&i!a

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Kako %o vani p&!u'%i6 8na&a sam !a da *" m" mo!i km"%ovirado primi%i i podvori%i m"6 . nasmi!"'i&a s" N"ra. Kako n" bi kad nam !" va'a mi&os% %ako dobra Ni)d!"nada&"ko i 'iroko ni!" km"%ima %ako kao nama Ni%i nas %ko

 bi!"( ni%i nas nav&ači( v"* radimo sv" dobrovo&!no( kad ima!u snama mi&osr1a Lani nas po%uk&a %uča( a )ro:i#a nam opros%i&a %&aku

.; vi mora%" svak" )odin" nosi%i nama d"s"%inu5. E( pa '%a *"mo( kad !" %ako6 N"ra po)&"da oko s"b" Na $"m&!i ko!a ni!" bi&a popod"na &"-a&" su #rn"s&amn!ač" pokri%" %ro'nim )un!"vima , !"dnom ku%u s%a!ao !" drv"ni s%o& in"ko&iko k&upa( a na s%o&u i na k&upama )un!"vi i !as%u#i na ko!ima su oči%ospava&a d!"#a N"ko&iko po&i#a sa $"m&!anim %an!urima( #i!"&i čopor d!"#"( -"nai mu'kara#a ispuni&o !" ma&i pros%or pod ča1avim niskim s%ropom( a n!i+ovasun#"m opa&!"na i$muč"na &i#a obori&a s"( ni!"mo pr"dana radu i oskudi#i/r"d očima kon%"s" po!avi s" s&ika s!a!ni+ dvorana u dvor#u n!"$in" bak" i onauspor"di ona! s!a! s ovim siroma'%vom Bud" !o! %!"skobno u du'i i ona s" okr"n"ku*")a$di7Kad s%" m" %ako &i!"po primi&i u svo!u ku*u( opra'%am vas i ov" )odin" od svi+%"r"%a N" %r"ba%" ni'%a p&a%i%i ni u -iv"-u ni u %"-a#ima

S%ara# !" n"ko&iko časaka bio b"$ ri!"či( a onda u+va%i ruku m&ad" kon%"s" ina)&o !" po&!ubiSvi uku*ani bi&i su kao i$van s"b" od čuda i rados%i( a N"ra !" bi&a $adovo&!navid"*i kako im !" pribavi&a rados%

 M"1u%im( ud" u sobu sna+a( pros%r" čis%im p&a%nom s%o&( dok !" dru)a m&adas"&!anka nosi&a m&i!"ko i kukuru$ni kru+Kon%"sa !" s&asno !"&a s!"d"*i pod ča1avim s%ropom( m"du $ama$anom d!"#om i odrada i sun#a i$muč"nim &!udima i čavr&!a&a s n!ima o n!i+ovom )ospodars%vu( o

 prirodi i o sv"mu '%o i+ !" mo)&o $anima%i

Sv!"-"( v"s"&"( v"dr" i svima ra$um&!iv" ri!"či m&ad" kon%"s" pada&" su nan!i+ov" umorn" du'" kao kap&!" ros" na opar"no &i'*" 8aboravi&i su i na buru i

 p&!usak s%o!" p&!u'%io po si%nim pro$orima i na v!"%ar '%o s" opirao o s&amna%i

krov ku*i#"

Page 48: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 48/303

Page 49: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 49/303

. Ima!u( va'a mi&os%i /o)&"da!%" samo onamo Ono !" mo!a unuka /ri!" )odinu dana radi&a !" na po&!u i %amo !"

n"ka -"na $amo&i vod" Di!"%" %o dois%a i učini i od ono) dana b&i!"di i su'is"( a ni%ko !o! n" mo-" pomo*i ,r"k&a !" v!"'%i#a6Sad !" N"ra sa$na&a %ko !" ona! b&i!"di kos%ur /ri1" k d!"vo!#i '%o !" &"-a&a

na s&amn!ači Ona upr" u n!u svo!" u)as&" bi!"&" oči( a da !o! ni!" ni na !"dno pi%an!" od)ovori&a Kon%"sa primi!"%i7. Mo-da bi !o! pomo)ao na' &i!"čnik. N"( va'a mi&os%i . odvra%i Mi'ko . Ni%ko n!o! n" mo-" po

 mo*i kad !o! nisu pomo)&" sv" na'" -"n"( ni m"-narka Vodiosam !" u kapu#insku #rkvu( skupo p&a%io m"-naru da !o! da

 po&!ubi%i sv"%" mo*i( a&i ni %o !o! ni!" pomo)&o 2%o bi onda po mo)ao &i!"čnik5. Ni'%a $a%o( !a *u ipak poku'a%i /os&a% *u vam na'") &i!"čnika. A+( va'a mi&os%i( n"ma pomo*i kad čov!"ka u$mu #opr.ni#" . r"č" !"dan m&adi s"&!anin. 8a'%o )ovori' o #oprni#ama . okosi s" na n!")a -"na .

 Mo)&" bi s" vra%i%i6. Na pro$oru n"%ko poku#aS"&!a#i s" pr"pado'"( a pr"p&a'"na d!"#a $)rnu'" s" u ku% kao pr"s%ra'"no s%adoovči#a. Sv"%i Bo-"6 Vra%i&" su s"6

 Vani !" !o' uvi!"k &i!"va&a ki'a( a&i !" v!"%ar popu'%ao 8a čas n"%ko op"% poku#a( a&i mno)o !ač" L!udi s" ukoč"( $amuknu N"ra pod" k pro$oru. 8a p"% rana Isusovi+( va'a mi&os%i( n"mo!%" . 'ap%ao !"

 Mi'ko. O%vori%"6 .vikn" n"%ko i$vanaTa! )&as po$nam6 .v"s"&o *" N"ra, %a! čas pukn" pro$or( drv"ni s" kap#i o%vori'"( s"&!ak" u+va%i u-as( a kro$

 pro$orči* pomo&i s" )&ava s%ari!") mu'kar#a

. &ori!an6 . k&ikn" N"ra opa$iv'i )&avu svo) kon!u'ara . Mi'ko( )&"da!%"( %o !" na' s&u)a O%vori%" mu6

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

S%ara# ni!" mo)ao da s" makn"( n"'%o od s%ra+a( a n"'%o od čuda 8a%o kon%"sai$a1" i sama o%vori ku*na vra%a M!"s%o s&u)" ud" na vra%a barun Ivo Sk"r&"#. N"ro( '%o s" %o s %obom do)odi&o5 . upi%a barun( a )&askao da mu !" n"'%o sapin!a&o

D!"vo!ka po)&"da n!")ovo b&i!"do $abrinu%o &i#" Barun pri+va%i ob!" N"rin" ruk"i privuč" i+ k s"bi kao da bi!" rado privinuo na svo!" )rudi. 2%o si %o učini&a56 8a'%o si nas %ako si&no up&a'i&a56 . korio!u !" on dr-"*i !" !o' uvi!"k $a ruk". Do)odi&a mi s" n"pri&ika A&i kako si %i do'ao ovamo5. Ispi%iva&i smo pu%"m od km"%a do km"%a !"su &i %" vid!"&i

 pro!a'i%i( pa smo do'&i ovamo. A kako si %i $nao da sam i$!a'i&a5. Baka !" pos&a&a po m"n" da %" %ra-im Tada sam sa$naood &!udi da si po'&a pr"ma S&!"m"nu Sad po1imo odma+( na#"s%i !" koči!aS"&!a#i s" napokon oporavi'" od s%ra+a Mi'ko !" poku'ao $a%vori%i po&upani

 pro$or

. N"mo!%" s" &!u%i%i( Mi'ko . pri!a$no *" N"ra . To *u v"*sv" !a su%ra da%i ur"di%i

Page 50: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 50/303

I onda s" opros%i i ob"*a mu da *" '%o pri!" do*i Kad !" i$&a$i&a i$ sob" dopr"!o! do u'i!u )&as b&i!"d" d!"vo!či#" u ku%u sob" ko!a !" %ako čudno $uri&a u n!ukad su s"&!a#i k&"ča&i i mo&i&i. Mama( $ar nisi vid!"&a da s" ni!" pr"kri-i&a kad su pro'&"#oprni#"5Kon%"sa !" ču&a %" ri!"či( nasmi!"'i&a s" b"$a$&"nos%i d!"vo!či#" i i$a'&a i$

ku*"Barun Sk"r&"# skid" svo! o)r%ač( omo%a n!im" N"ru( %" !u pov"d" pr"ko dvori'%ana #"s%u Ona odr"di da kon!a odv"du ku*i( a onda s" sm!"s%i u pokriv"nu koči!uBarun s!"dn" nasupro% n!o! Koči!a od!uri pr"ma Griču

. 4" &i %i dos%a %op&o5 . upi%a barun N"ru nakon kra%k"'u%n!". /osv" dos%a( vr&o mi!" u)odnoBarun u'u%i I n!"mu bi!a'" u)odno( a&i nipo'%o $a%o '%o !" popu% N"r" umo%ao

 pokis&o %i!"&o n")o $a%o s%o!" s!"dio u koči!i sam s n!om" u %ami ko!u su %"k ma&o raspr'iva&" sv!"%i&!k" s obi+ s%rana koči!". N"ro( $a'%o nisi do'&a po m"n" kako si ob"*a&a baki5

. N"%ko mi !" u va'o! u&i#i r"kao da si %i od!a'io pr"maS&!"m"nu( pa nisam onda do&a$i&a k vama Mis&i&a sam da *u%" sr"s%i. Tko !" mo)ao r"*i da sam od!a'io kad sam #i!"&i dan kod ku*"5 8a'%o po&a$i' sama na '"%n!u5 ,$mi s&u)u ako ba'

 m"n" n"*"'Os!"%i&a !" da barun n" v!"ru!" u &a- ko!om s" ispriča&a i da !" pos&!"dn!"ri!"či i$r"kao %ako kao da !o! n"'%o pr"dba#u!". 8ar !" baka u v"&iko! bri$i5 Ta ni!" mi s" do)odi&a nikakvan"sr"*a. A&i mo)&a s" do)odi%i Osobi%o sada( u doba kad s" pod S&!"m"nom ski%a!u v!"'%i#". A&i( Ivo( $ar %i v!"ru!"' u v!"'%i#"5

. 8a'%o n" bi+ v!"rovao5. 8ar si %i svo!om pam"*u i v&as%i%im ra$mi'&!an!"m do'aodo %o) uv!"r"n!a da v!"'%i#" pos%o!"5. Kad #i!"&i svi!"% pa&i v!"'%i#" na &omačama i kad pos%o!i $akon da i+ s" uni'%ava( onda . ipak n"'%o pos%o!i. Da( n"'%o !"s% . a&i '%o56 To bi+ +%!"&a od)on"%nu%i. To !" v"* ri!"'"na s%var6. Tim" '%o &!udi v"&"7 !"s%( ima v!"'%i#a5 4a mis&im da bi s"ipak mora&o o %om" ra$mi'&!a%i !" &i sv" %o is%ina i s%o!" is%ina(a '%o ni!". /a o %om" su dos%a ra$mi'&!a&i vr&o uč"ni &!udi po svi!"%ui us%anovi&i da v!"'%i#" pos%o!" I na' Sabor !" primio $akon o.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

v!"'%i#ama( a da ima %u %ra)a sumn!i( n" bi )a Sabor bio primio A&i r"#i mi( N"ro( $a'%o s" %i %o&iko bavi' %im s%varima. 8anima!u m". /us%i %o Ni!" %o s%var $a %"b" 4"dnom su %" v"* Kra!ači*i Dvo!kovi* krivo s+va%i&i 3"mu da %i s"bi %im" ra$bi!a' )&avu kad %o n" rad" ni !uris%i( ni uč"n!a#i( ni v&adari5 8akon !"%akav( pa n"ka bud"6 Mi( +va&a Bo)u( n"*"mo ima%i pos&a s

v!"'%i#ama. A kad bi Kra!ači* pos")nuo u na'" kru)ov" i prona'ao

Page 51: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 51/303

kakvu v!"'%i#u5. Onda bi!" s%i)&a $akoni%a ka$na kao i sv" dru)". Ti si( dak&"( posv" uv!"r"n da v!"'%i#" pos%o!"5. 4"s%( svaka $&a -"na v"* !" napo&a v!"'%i#a( !"r nas%o!iučini%i '%o vi'" $&a dru)ima i $a%o s" &a*a ra$ni+ sr"ds%ava .

 pa makar s" poda&a i vra)u A&i č"mu mi ovd!" rasprav&!amo o

%akvim s%varima5 8ar n"mamo s"bi ba' ni'%a dru)o r"*i5. 4" &i baka !ako $abrinu%a5. Tko n" bi bio pr"s%ra'"n i $abrinu%5 Mo)&a %i s" do)odi%ikakva n"sr"*a( a %o bi bi&o s%ra'no 4a n" bi+ mo)ao pr"-iv!"%ikad bi %i s" '%o $&o do)odi&o6

 N"ra !" u dr+%an!u n!")ova )&asa ra$abra&a da )ovori iskr"no i$ dna du'" i ona$aboravi na n!")ov" na$or" o v!"'%i#ama radi ko!i+ s" na n!")a &!u%i&a. Ivo( $ar m" $bi&!a %ako !ako &!ubi'5. 8a'%o %o pi%a' kad $na' da sam vr&o n"sr"%an5. 8a'%o si n"sr"%an5 4o' nisam r"k&a svo!"( a %ko $na kako*u %i od)ovori%i. N" s+va*am $a'%o m" muči'5. Bi&o bi $a %"b" bo&!" da si s%rp&!ivi!i Da! mi vr"m"na da

ispi%am samu s"b"7 !" &i ono '%o $a %"b" os!"*am &!ubav -"n"i&i s"s%r" Nisu vi'" pro)ovori&i ni ri!"či N!"mu !" bi&o u du'i n"i$m!"rno bo&no

Kako !" sada &i!"po u %o! koči!i6 pomis&i Ivo /o krovu 'umi ki'a( vani$vi-di v!"%ar( a %u !" %ako u)odno i %op&o N"ra mu s!"di suč"&i#" u ku%u koči!"i mis&i %ko bi $nao '%o . a on ovd!"( u dru)om ku%u( umir" $a n!om i č"$n" $a!"dnim dodirom n!"$in" ruk" Kako bi bi&o &i!"po da mu pru-i ruku( da )a po$ov"n"ka s!"dn" u$ n!u( da o)r&i n!"$in s%ruk( da %ako s!"d" %i+i i sr"%ni Kako bionda bi&o u)odno s&u'a%i '%ropo% ki'" po ko-na%om krovu koči!"6 Kako bi bi&ou)odno s&u'a%i $vi-duk v!"%ra6Koči!a s%an" pr"d >rv"nim dvorom

 N"ra br$o sid" i pod" s barunom u dvorBaka !" ni!" kori&a . samo kad !" bi&a op"% kod n!"6 Ni!" !" mno)o ni pi%a&a( akamo&i '%o spoči%ava&aKad su baka i unuka os%a&" sam"( ispi%a&a !" s%ari#a d!"vo!ku $a'%o !" po'&asama na '"%n!u( a N"ra !" i n!o! onako ispriča&a kao i barunu Sk"r&"#u/r"'u%!"&a !" ono '%o s" do)odi&o kod 9av"ra da n" u$ru!a svo!u baki#uT" v"č"ri N"ra ni!" mo)&a du)o usnu%i S!"di&a !" kra! o%vor"no) pro$ora()&"da&a u vr% Ki'a !" v"* davno pr"s%a&a( n"bo s" ra$v"dri&o i osu&o$vi!"$dama( a u po&u%ami s" &!"ska&" kap&!i#" ki'" na no*no! v"driniDo&!" u vr%u ka%kad bi $a'u'%io )rm( a d"b"&" kap&!" ki'" s%r"s&" s" s )ran!a i'umi&" pada!u*i s &is%a na &is%

 Na!"dnom n"'%o u&"%i kro$ pro$or N"ra s" &"#n" Na sa)u !" &"-a&a mokra ki%i#a #vi!"*a Ona !" di)n" i opa$i da

!" na ki%i#i ma&i &is%i* N"ra )a o%vori i proči%a ovi+ n"ko&iko r"daka7Mi&os%6 /rova&io sam u va' vr% da vas mo)u vid!"%i Mi&os% prova&niku S%o!im%u do&!" m"1u #vi!"*"m( č"$n"m $a vama i od&a$im pr"sr"%an '%o sam vas vidio

 Vo!knC N"ra s" časak $amis&i( onda $a%vori pro$or

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

, /ALA3I GROI>E >IK,LINI

. Oč" Smo&"( $ar n" da s%" vi mo! na!v!"rni!i pou$danik i pri!a%"&!5 . upi%a N"ra kapu#ina kad !" do'ao u pos!"%" )ro:i#i

Page 52: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 52/303

i os%ao s kon%"som na samu. 4"sam( kon%"so( i bi% *u do%&" dok bud"m -iv( pa makar

 m" vi i odba#i&i6 . :ra%ar *" i po)&"da kon%"su %op&im iskr"nim očima. Nikad vas n" bi+ mo)&a odba#i%i( oč"6 Ta vi s%" mi %ako po%r"bni 4a vo&im svo!u baku( %o vi $na%"( a&i n!o! ipak n" mo)u

r"*i sv" kao vama Ima( dodu'"( !o' vr&o mno)o %o)a '%onisam ni vama r"k&a( a&i !a *u vam po&ako ispripov!"di%i sv"'%o mi!" na sr#u V!"ru!%" da s" čov!"k %"'ko &i'ava svo!i+ %a!na i onda kada ima %ako dobro) pri!a%"&!a kao !a Vidi%"( !uč"r

 mi s" n"'%o do)odi&o '%o vam nisam mo)&a odma+ ispriča%i iupi%a%i vas $a sav!"%. Govori%" samo( kon%"so Bi% *u sr"%an ako m" $api%a%" $asav!"%. 4uč"r dok sam ra$)ovara&a s na'om 4"&i#om( u+va%i&a m"n"odo&!iva si&a da vidim !" &i is%ina da s" na kri-an!u kod sv8av"ra sas%a!u v!"'%i#" i '%o ond!" rad" Nisam os!"*a&a nikakav s%ra+ . vi $na%" da s" !a niko)a n" bo!im . i od&uči+ pr"vari%i baku da mo)u sama i$!a'i%i k sv"%om 8av"ru

. 8abo)a( kakva !" %o $amisao6 Vi s%"( dak&"( $ais%a ond!" bi&i5

. Dakako A&i nisam bi&a sama

. S%o5 8ar vas !" %ko vidio5

. 4"s%6 N"mo!%" s" odma+ u$ru!ava%i( oč"( s&u'a!%" m" dokra!a

 N"ra mu iskr"no ispripov!"di #i!"&i do)a1a! kod kri-an!a Li#" s" kapu#inovo sv"vi'" smrkava&o( a kad !" N"ra dovr'i&a( s%an" m&adi :ra%ar pr"d n!u( po)&"da uoči i ukori !"7

. Kon%"so( vi s%" učini&i %ako v"&iku n"smo%r"nos% da *"%"!"dva uma*i %"'kim pos&!"di#ama

. Vi m" )&"da%" oč"( kao da sam v"* na &omači6 . nasmi!"s" ona . S%o !" u %om" %ako s%ra'na5Kapu#in u$da+n"( u+va%i N"ru $a ob!" ruk" i %i+o !o! r"č"7. ,-as m" spopada kad pomis&im da vam mo-" $apri!"%i%ikakva po)ib"&! S+va*a%" &i %o( ma&a mo!a pri!a%"&!i#"5 A ova!

 pu% !" po)ib"&! v"*a n")o '%o i mis&i%" 4"s%" &i upam%i&i &i#"%o) čov!"ka5. , sv!"%&u mun!" )&"da&a sam !a n!")a( a on m"n" i pr"

 po$na% *u )a m"du s%o%inama

. Onda !"( si)urno( i on vas dobro uočio Kako !" biood!"v"n5. Na %o nisam u %ami pa$i&a 4a sam %"k nap"%o pra%i&a n!"

)ov" kr"%n!" A&i %o&iko $nam( odi!"&o mu !" bi&o %amno( ni!"km"% i imao !" ku'%ravu kosu. Dak&"( ni!" imao v&asu&!u6 Onda !" mo)ao bi%i )ra1anin. Ri!"či su mu bi&" du+ovi%"( a&i )&as i pona'an!" dr$ovi%o. On vas svakako mo-" pr"po$na%i i oda%i da vas !" na'aona kri-an!u( %o vi'" '%o s%" )a rani&i. A&i m" !" kasni!" pus%io da od"m. Tko $na ni!" &i )a samo rana spri!"či&a da vas si&om n"$adr-i5. Sada( dak&"( n" mo)u na u&i#u( a da s" n" moram bo!a%ikako *" na!"dnom i$a*i od n"kuda pr"da m" čov!"k i poka$a%i na m"n" prs%om7 Ovu sam na'ao no*u na kri-an!u Li!"p"&i n"pri&ik"6

. Sav!"%u!"m vam da %o pov!"ri%" baki

.Vid!"% *u

Page 53: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 53/303

. 8na%" &i '%o mi!" ova! čas pa&o na pam"%5 Kad !" ono bioKra!ači* kod nas( r"kao nam !" da *" dov"s%i u 8a)r"b č"%us&avonsko) ba%a&!ona da %ra-i v!"'%i#" Da nisu mo-da %i &!udiv"* u 8a)r"bu( a %a! čov!"k !"dan od n!i+5 To bi bi&a dvos%ru.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

ka po)ib"&! 4"r ako !" %a! čov!"k ra$bo!nik( 'u%!"% *"( a&i ako !" bio

%r"nkova#( onda *" vas si)urno pri!avi%i A kako s%" )a !o' i nas%ri!"&i&i( %on" mo-"%" uma*i n"pri&ikama. A&i !a sam brani&a s"b"6. Tko *" vam %o v!"rova%i5 Na'&i su vas na kri-an!u( a kad vas !" +%io odv"s%i Kra!ači*u( pu#a&i s%" u n!")a( s+va*a%" &i %o5Ovako mo-" on prika$a%i s%var( a vi s%" onda i$)ub&!"ni Mo&im vas( r"#i%" sv" odma+ baki( spr"mi%" svo!" kovč")" i pu%u!%"odav&"6Kapu#in !" )ovorio b&i!"da &i#a i su+im )&asom. A&i( dra)i oč"( !a sam kon%"sa( a %ko *" s" usudi%i da okrivič&ana v"&ika'ko) s%a&"-a5. 4"dnom !" v"* !"dna p&"mkin!a nas%rada&a na &omači. 8a'%o s" vi %o&iko u$ru!ava%"( oč"5

. Bo!im s" $a vas. A&i č"mu s" %o&iko bo!a%i $a m"n"5 . upi%a )a N"ra %op&im )&asomKapu#in !" po)&"da u &i#" i r"č"7. 4"r( -"&im da vam bud" samo &i!"po i dobro . i da bud"%"uvi!"k sr"%ni i v"s"&i. Kako s%" vi iskr"ni( oč"( kako s%" mi dobri6 Hva&a vam6. Onda s&u'a!%" mo! sav!"%. /os&u'a% *u vas Samo !o' danas n" mo)u sv" %o r"*i baki

 Vi $na%" da $a dva sa%a moramo na $abavu )ro:i#i 3iku&ini M&adi )ro: bio !" dva pu%a ovd!" i mi smo mu ob"*a&i da *"modo*i Od danas do su%ra n"ma va&!da po)ib"&!i Do )ro:a 3iku.&ini!a moramo samo pri!"*i pr"ko #"s%"( a %o *" bi%i u mraku(

!o' *u i &i#" $amo%a%i u 'a& Dak&" m" mo! n"$nana# od sv9av"ra !o' danas n" mo-" na*i( a su%ra *u sv" r"*i baki

 N"ra s" opros%i od $abrinu%o) kapu#ina i ud" u svo!u sobu Tu s" sv" s!a&o odsvi&"( sr"bra( $&a%a i kris%a&ni+ &us%"ra 8as%an" i pomis&i7Ba' n" bi bi&o u)odno $ami!"ni%i ovu rasko'nu udobnos% s %amni#om u %orn!u6

 N"ra s" )&asno nasmi!"( dr-"*i %akvu misao samo vri!"dnom smi!"+a( a onda po$ov"sobari#u da!" opr"miIpak ni!" mo)&a $aboravi%i kapu#inov" ri!"či ko!ima !o! !" pr"dočio po)ib"&! '%osada &"bdi nad n!"$inom )&avom A !uč"r( kad !" po'&a na kri-an!"( ni!" nis&u%i&a da bi n!"$ina $amisao da č"ka v!"'%i#" mo)&a ima%i %ako po)ib"&!ni+

 pos&!"di#aDok s" N"ra od!"nu&a spus%io s" mrak Ona s" $a)&"da u pro$or" pr"ko u&i#" Tamo

!" sv" s!a&o u moru sv!"%&a Kro$ o%vor"n" pro$or" vid!"&o s" kako s" dvoran" pun" o%m!"nim damama i )ospodom

Page 54: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 54/303

Ko&iko )od nas%o!a&a da s" ra$v"dri( ni!" s" mo)&a o%"%i n"ko! u$bud"nos%i Ni!"$na&a !" &i %om" povod opasnos% ko!a s" %ako n"nadano sru'i&a na n!u( i&i kakvan"u)odna s&u%n!a /rvi pu% u -ivo%u os!"%i kako !o! krv -ivo k&!uča po -i&ama ikako !o! sr#" br-" udara A&i nas%o!"*i s" os&obodi%i %o) u$bu1"n!a( podi)n"od&učno )&avu i pod" sa svo!om bakom pr"ko #"s%"( u dvor )ro:a 3iku&ini!aS%ubi'%" u pa&ači )ro:a 3iku&ini.!a pokri&i su sa)ovima( a vi!"n#ima od ru-a

o)radu s%ubi'%a sv" do )o&"m" dvoran" kakv" n" bi!a'" u #i!"&om )raduHi&!ad" svi!"*a sipa&o !" čarobno sv!"%&o po dvorani s bi!"&im svi&"nim %ap"%amaukra'"nim $&a%om i s poku*s%vom pr"kriv"nim $"&"nim bar'unom To bi!a'" o)romnadvorana $a p&"s i m&ad"- s" v"* skup&!a&a od&učiv'i da p&"'" una%oč vru*iniGro:i#a 3iku&ini( &i!"pa )ospoda od %rid"s"% )odina u bi!"&o! svi&i sa $&a%nimru-ama u kosi( prima&a !" )os%" $a!"dno sa svo!im pas%orkom )ro:om ran!om3iku&ini!"m

 M&adi* u #rnom :ran#uskom odi!"&u s p&avom &!"pu'nom )&avom( oma&"n( n!"-an iokr"%an po+i%i u susr"% )ro:i#i Ra%kav i n!"$ino! unu#i i i$vanr"dno i+ srdačno

 po$dravi/o)&"di )os%i!u svrnu'" s" k N"ri ko!u !" m&adi 3iku&ini po$drav&!ao sav u-ar"nu &i#u i u n"ko! n"pri&i#i 3ini&o s" da s" !"dva usu1u!" po)&"da%i u &i#"&i!"po! d!"vo!#i A ipak kao da !" bio sav us+i*"n kad !u !" u)&"dao

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Gos%i su s v"&ikim po'%ovan!"m po$drav&!a&i )ro:i#u Ra%kav( a s us+i*"n!"m&i!"pu bo)a%u n!"nu unuku ko!a !" u od!"*i od ru-ičas%a %i&a na&iči&a vi&i/r"ko ru-ičas%" svi&"n" od!"*" pr"ba#i&a !" mr"-u sa%kanu od bi!"&i+ kru-i*a3udna %unika bi!a'" obrub&!"na r"sama od pravi+ bis"ra Na )&avi !o! s" is%i#a&aru-ičas%a par%a op'iv"na bis"rom i smara)dima( a kos" sp&"%"n" u dvi!" p&"%"ni#"vis!"&" su )o%ovo do ko&!"na

. 8a'%o !"dino kon%"sa N"ra nosi ovako oč"'&!anu :ri$uru5. upi%a %i+o )ro:i#a Erdodv T"rku Nada-di

. Si)urno $a%o '%o %ako +o*" )ro:i#a Ra%kav i&i )ro: Or'i*

. Dakako6 . umi!"'a s" baron"sa Lina . 8a%o !" %ako p&"%"da mo-" poka$a%i svo!" du)" p&"%"ni#"

 M"1u%im !" doma*i#a pris%upi&a k N"ri. Do1i%" da vas pr"ds%avim os%a&o! )ospodi ko!u !o' n" po$na%" Ova !" v"č"r va'a( di!"%" mo!" 4a sam upravo -ivo-"&!"&a da mo!a ku*a bud" prva i$van va'") doma u ko!o! *"%"i$a*i pr"d na'" v"&iko dru'%vo. Hva&a mi&os%iva )ospodo )ro:i#"6 . odvra%i d!"vo!ka .

 Vr&o s" v"s"&im '%o s%" m" %ako počas%i&i. Nadam s" da *"mo bi%i dobr" pri!a%"&!i#" . r"č" )ro:i#a .

u$a sv" %o '%o s%" vi !o' di!"%" A&i vi s%" %ako dra-"sna( bis%ra)&avi#a da vas čov!"k mora $avo&!"%i. Va'a mi&os% m" pr"#!"n!u!"6 . odvra%i N"ra L!uba$nos%)ro:i#" do!mi&a s"!" vr&o u)odnoGro:i#a >iku&im prov"d" N"ru svim dvoranama i upo$na !" s bro!nim )os%ima '%o sunapuni&i dvoran" )o&"m" pa&ač" Kad !" do'&a do )ro:a Or'i*a r"č" mu7. Vama pr"da!"m svo!u m&adu novu pri!a%"&!i#u da mi !"čuva%" od nasr%&!iv" )ospod" M"n" $ov" du-nos% doma*i#"Gro:i#a os%avi N"ru )ro:u /"%ru( a onda pod" u b&a)ovaoni#u. Vi s%" n"'%o $&ovo&!ni( kum" /"%r" . primi!"%i N"ra. ,vi!"k sam %akav kad moram do*i ovamo N" vo&im )ro:i#u 3iku&ini Danas sam do'ao samo radi %"b" i bak"

, %a! čas pri1" k n!ima barun Sk"r&"# i po&!ubi N"ri ruku. Kako %i !"5 Nisi &i s" na+&adi&a5

Page 55: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 55/303

. N" /osv" sam $drava i či&a

. O č"mu %o )ovori%"5 . upi%a Or'i* na '%o mu Sk"r&"# is priča kako !" N"ra sama i$!a'i&a pa !" sna'&o n"vri!"m"Do%&" s" kupi&a oko N"r" m&ad"- i ona po1" pra*"na )ospodom u v"&iku dvoranu Tus" pr"d N"rom na!"dnom s%vori )ro: Vo!k::v ,pravo !" nai'ao na %r"nu%ak kad !"ona na čas os%a&a sama( %" !o! s" prib&i-i i po$dravi !"

. Vi mi n"*"%" pru-i%i ruku5 . upi%a on ra$očarano. 4"r s" na vas &!u%im

. Da s+va*a%" mo!u č"-n!u onda bis%" mi opros%i&i

. Nadam s" da !" %o pos&!"dn!i pu%a '%o s%" no*u bi&i una'"m vr%uKad s" vi $bo) %o)a &!u%i%"( onda bi+ vo&io umri!"%i n")o s" ubudu*" usp"%i

 pr"ko va'" o)rad" N"mo!%" m" ka$ni%i I onako sam dos%a pr"pa%io kad s%" mionako okru%no pr"d nosom $a%vori&i pro$or. 8ar s%" mo)&i oč"kiva%i '%o dru)o5

 Vo!k::v !o! čvrs%o s%isn" ruku /o)&"dav'i p&am"nim po)&"dom u N"rin" oči( pro'ap*"7S%o )od sam učinio( bi&o !" samo $a%o '%o mi !" sr#" n"s%rp&!ivo 4a vas &!ubim(kon%"so( i os%a!"m dovi!"ka va' rob A&i !a os!"*am da mi nis%" sk&oni i $a%o *u

ubi%i svako)a %ko pridobi!" va'" sr#"/r"s%ra'"no po)&"da N"ra )ro:ovo $a-ar"no &i#" I$ oči!u suk&!a&a mu n"ka va%rakakvu N"ra !o' ni!" vid!"&a u očima ni!"dno) mu'kar#a. 4"s%" &i ra$um!"&i( kon%"so5 Tko $adobi!" va'" sr#" %a!

 mora umri!"%i6 Na %o vam s" kun"m )robom svo!" ma!k"Ova! čov!"k %u pr"d n!om kun" s" da *" ubi%i svako) ko)a bud" ona &!ubi&a6 8ar!" %ako s%ra'no &!ubi5 4" &i %o mo)u*"5 Go%ovo ni!" v!"rova&a da n"%ko mo-"ovako &!ubi%i A ipak( on s" $ak&"o )robom svo!" ma!k"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 N"ko&iko časaka !" ra$mi'&!a&a( a onda s" sab"r". Ko!im pravom brani%" m"ni da &!ubim ko)a +o*u5 . upi%aona i na)&o s%r)n" svo!u ruku i$ n!")ov". Ni'%a vam !a n" branim Vi mo-"%" bira%i po sr#u( a&iimam pravo da s" borim s dru)ima $a va'u &!ubav Ako !" n"

 mo)u pridobi%i !a( n"*" !" u-iva%i ni dru)i I op"% v"&im da *uubi%i svako)a ko)a vi usr"*i%" svo!om &!ubav&!u. A kad bis%" %o bi&i . vi5. Onda bi+ bio va' rob.A kad bi+ !a $a%ra-i&a da ispuni%" %u $ak&"%vu i na s"b"5. Ispa&io bi+ s"bi pi'%o&! u )&avu

. Moram pri$na%i da s%" n"običan sva%( )ospodin" )ro.:" A&i budi%" mirni Danas !o' n" %r"ba%" puni%i pi'%o&! ni $ako)a. Kako bi&o da bi&o( !a sam smr%nu osudu po%pisao. /a$i%"( )ro:"( mo)&o bi vam s" %o osv"%i%i

 Vo!k::v !" +%io !o' n"'%o r"*i( a&i )a udari po ram"nu -"nska &"p"$a. Mo&im vas( )ro:"( n"mo!%" nam kon%"su %ako du)o $adr-ava%iBi&a !" %o doma*i#a ko!a u+va%i N"ru pod ruku7. Kon%"so( pr"ds%avi% *u vam $anim&!ivo) )os%a ko!i !" %"kn"ko&iko dana u na'"m )radu ,pravo !" prispioGro:i#a s" okr"n"( a N"ra opa$i da i$a n!" s%o!i mu'kara# u časničko! odori. Kap"%an Sini'a( $apov!"dnik s&avonsko) ba%a&!ona . pri

ka-" )a )ro:i#a >iku&ini . On !" mo! dobar $nana# pa *" vassi)urno i$vrsno $abav&!a%i

Page 56: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 56/303

Page 57: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 57/303

na ma)is%ra%6Kap"%an u'u%i Lični mi'i*i ma&o mu s" %r)nu&i N!")ovo &i#" pos%ad" o$bi&!no(a&i )&as mu !" $vučio mno)o m"k'" n")o pri!". Kon%"so( vo&io bi+ da su mi ob!" no)" i ruk" ovako sv"$an" n")o da moram danas učini%i n"'%o '%o !o' nisam učinionikada i ni pr"d kim u -ivo%u E%o( !a vas mo&im ispriča!%" mo!u

usi!anu m&ados% /ripravan sam vam da%i svako ra$!a'n!"n!" isvaku $adovo&!'%inu N!")ov" ri!"či n" samo da N"ru nisu )anu&"( v"* su( napro%iv( uspiri&" u n!o!vi'" &!u%in". 8adovo&!'%inu5 8adovo&!'%inu mo)u pru-i%i samo vi%"$i. Kon%"so . p&an" kap"%an( a &i#" mu s" $amrači . Ako sam 

 počinio &udos%( nisam s" o)ri!"'io o svo!u čas% i !a vas upo$oravam da n" dira%" u n!u n")o da m" sas&u'a%"

. N" )ospodin" kap"%an" N"mam $a %o vo&!"

. 4a imam pravo na %o da s" opravdam

. A !a op"% da vas n" s&u'am

. Onda s%" du-ni $a%ra-i%i da dad"m $adovo&!'%inu !"dnom  mu'kom č&anu va'" obi%"&!i

. Vi%"$i bran" -"nu i onda kad !" sama i b"$ obran" 4"s%"&i %o učini&i vi ond!" u 'umi5Oči mu iskoči'" ispod obrva i upi&!i'" s" u N"ru kao dvi!" o'%ri#" no-a( usn" mus" s%isnu'"( a $ubi 'krinu'" Garavo n!")ovo &i#" po%amni !o' vi'"( a nosni#" mu$adr'*uD!"vo!ka pro%rn" Vid!"&a !" da!" m&ado) kap"%ana pro-"o bi!"s. Ho*"%" &i opor"*i svo!" ri!"či( kon%"so5 . upi%a on pri!"%"*im )&asom. N"*u6. Kon%"so( mi *"mo s" !o' sr"s%i6, ovim !" ri!"čima od$van!a&a pri!"%n!a

Kap"%an okr"n" d!"vo!#i &"da i i$a1" i$ sob" /ri!"%n!a ko!u !" i$r"kao !o' !"uvi!"k $u!i&a u kon%"sino! )&aviOn *" m" dak&" op%u-i%i6 On *" m" pri!avi%i Kra!ači*u6 8a'%o nisam mo)&a

 podni!"%i da s" opravda5 8a'%o sam os!"%i&a pr"ma n!"mu %ako n"obu$dani bi!"s(&!u%inu( mr-n!u( '%o &i5S!"dn" u nas&on!ač Sino*( kad !" ra$mi'&!a&a o sv"mu '%o s" do)odi&o ond!" podsv 9av"rom( ni!" os!"*a&a %o&iko mr-n!" pr"ma n"$nan#u ko!i !u !" napao

 M"1u%im( danas( kad )a !" vid!"&a( po%r"s&a !o! s" #i!"&a du'a( krv !o! 'iknu&a-i&ama( a )r&o s%is&o n"ko čuvs%vo bi!"sa i -"&!" da %o)a čov!"ka udari( da mu%r)n" pov"$ s ran!"n" ruk" i da !o' !"dnom pu#a u n!")a( ravno u sr#"

 Ni!" $na&a ras%umači%i $a'%o !u !" $a+va%i&o %akvo čuvs%vo kad !" u)&"da&a svo)an"$nan#a &i#"m u &i#"( da )a!" mora&a uvri!"di%i i da )a !" -"&!"&a vri!"1a%i pa

 makar !" odma+ pr"dao u Kra!ači*"v" ruk" Ona !" sad po-"&!"&a da s" on op"%

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

vra%i u ovu sobu( da )a mo-" ponovno uvri!"di%i i doba#i%i mu u &i#" na!v"*a poni-"n!a i uvr"d", sa&on ud" či%avo dru'%vo m&adi+ &!udi( s n!ima bi!a+u i barun Sk"r&"#( )ro:

 Vo!k::v i m&adi )ro: 3iku&ini. To ni!" &i!"po kon%"so . r"č" Vo!k::v . da s" skriva%" od nas E%o #i!"&a !" po%ra)a $a vama Doma*i#a nas !" pos&a&a da

vas dov"d"mo k v"č"ri. Vi mora%" da odab"r"%" !"dno)a i$m"1u nas . na)&asi

Page 58: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 58/303

 Vo!k::v po)&"dav'i N"ru čvrs%o i $nača!noSvi su na časak $amuknu&i oč"ku!u*i N"rin i$bor. Ta naravno da *u odabra%i . r"č" ona v"s"&o . Ni%ko m"dru)i n" mo-" pov"s%i k s%o&u n")o ku*"doma*in6

 Vo!k::v !" s%isnuo usn" Kao da!" +%io r"*i7 i$i)ra&a si m"6 Sk"r&"# s"nasmi!"'i( a os%a&i su sa $adovo&!s%vom )&"da&i &i!"po) ran!i#u 3iku&ini!a kako

!" do č"&a porum"nio i sav s" n"kud i$)ubio( a&i ipak u is%i ma+ )a&an%no pru-ioruku svo!o! &i!"po! )o'*i Ni%ko od )ospod" ni!" bio na n!")a &!ubomoran Mu'kar#i po1o'" $a n"običnim parom smi!"'"*i s" /a i sva%ko dru)i %ko )a!" po)&"dao smi!"'io s" i pri'apnuo7. G&"da!%"( kako s" ma&i pa- rum"ni od sr"*" '%o smi!" vodi%i prin#"$u6Kod s%o&a posadi&a !" doma*i#a na prvo m!"s%o )ro:i#u Ra%kav( kao na!u)&"dni!uaris%okra%kin!u Sk"r&"# !" dobio m!"s%o pokra! )ro:i#" T"rk" Nada-di( banov"k*"rk"( kap"%ana Sini'u sm!"s%i&a !" doma*i#a nasupro% s"bi( a N"ru pokra! s"b". Ho*u da vas bar"m kod s%o&a imam u$a s" . r"č" )ro:i#a. /os&i!" *" mi vas ionako o%"%i m&ada )ospoda 8ar n" da s"n" &!u%i%" '%o sam vas posadi&a kra! s"b"5. Napro%iv( )ro:i#"( vr&o s" radu!"m

S d"sna s!"dio !" )ro: Vo!k::v ko!i s" #i!"&" v"č"ri brinuo da N"ri bud" priru#i sv" '%o !o! %r"ba Točio !o! pi*" i dr-ao $d!".

&u kad !" u$ima&a !"&o( a pri%om ni!" $aboravio da ispod oka pa$i na &i!"po) m&ado) kap"%ana A&i ova! ni!" N"ru ni!"dnom po)&"daoSk"r&"# !" bio n"'%o $&" vo&!"( a&i !" nas%o!ao $abavi%i &i!"pu #rnokosu T"rkuči!" su oči n"pr"s%ano &u%a&" po &i#ima m&adi+ mu'kara#aSini'a !" !o' i sad bio b&i!"d Opa-ao !" kako s" po)&"di m&adi+ dama sas%a!u nan!"mu S!"dio !" kra! )ro:i#" Dra'kovi*"v" i imao $ada*u da!" $abav&!a '%o mu !"i$vanr"dno uspi!"va&oT"k '%o su doni!"&i dva !"&a( do'ao !" dvorski )ro:i#" 3iku&ini i na!aviodoma*i#i da!" s%i)&a koči!a i$ Mokri#a i dov"$&a )ro:i#u Au"rsp"r) i n!"$ino)

 bra%a )ro:a Kar&a Au"rsp"r)a

Ku*"doma*i#a namr'%i obrv" N"ra !" primi!"%i&a da )ro:i#i ova! pos!"% ba' ni!"u)odan Ipak !" udvorno us%a&a i po'&a pr"d nov" )os%"8a n"ko&iko časova ud" u dvoranu visoka( %anka )ospoda s visokom :ri$urom od

 p&avi+ !ako opra'"ni+ kosa( u &!ubičas%o! svi&"no! od!"*i ko!a !" oko prsi!u iram"na bi&a vr&o duboko i$r"$ana( kako s" %o kod os%a&i+ )ospo1a ni!" vid!"&o

 Na )&avi i oko vra%a ni$a&i !o! s" dra)u&!i( pa !" oko &i!"p" )ro:i#"( kad !"u'&a u dvoranu( sv" $ab&i!"'%i&o. Krasn" &i )ospo1"6 . pri'apn" N"ra )ro:u Vo!k::v!u. Bi&a !" krasna . r"č" ova! . Ona !" kra&!ičina dvorska )ospo1a( pa !" n"ko* b&i!"'%i&a &!"po%om kao '%o sada b&i!"'%" n!"$ini dra)u&!iDo'&!a#i su s" po$dravi&i s )os%ima i onda op"% svi pos!"da'" Gro:i#a Au"rsp"r)s!"dn" u b&i$inu doma*i#" i uskoro s" m"1u )os%ima op"% raspr"d" u)odna i

n"prisi&!"na $abava. S%o !" %o vama na ru#i5 . upi%a Au"rsp"r)ova kap"%anaSini'u. Ma&"nkos%6 Tan" mi!" ma&o po'kak&!a&o mi'i#". A kako s%" $adobi&i %u ranu5 . upi%a )a op"% )ro:i#a.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 59: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 59/303

. To !" odv"* du)a pripovi!"s% . odvra%i on )&asno

. Da!%"( pripovi!"da!%" . -ivo *" 9"nka Dra'kovi*

. To s" n" mo-" pripovi!"da%i u na$očnos%i %ako n"vin" in!"-n" du'" kakva s%" vi . r"č" Sini'a %ako )&asno da !" ču&a

i N"ra. O+( %o $nači da !" priča vr&o pikan%na . umi!"'a s" )ro:i#a Au"rsp"r) Mo-da bis%" $na&i pripovi!"da%i %ako da niko)a n" povri!"di%"5. Ako )ospod" %o $abav&!a( !a *u !" dra)" vo&!" ispripovi!"da%i

 N"ra !" po)&"da&a kap"%ana kriomi#" On s" na n!u i n" osvrn"Oni ko!i su bi&i u b&i$ini po)&"da'" Sini'u oč"ku!u*i da počn" pripovi!"da%i( aoni poda&!" s%ado'" )a mo&i%i da ispriča $)odu. Vi $na%" da m" $apa&a čas% da vas i č"s%i%" )ričk" )ra1an"čuvam od v!"'%i#a 4uč"r sam( dak&"( sam sam#a% po'ao na kri-an!" kod sv 9av"ra( dok sam svo!" momk" os%avio u na'"m %aboru pod S&!"m"nom

. Vi s%" bi&i na kri-an!u5 . divi&a s" s%ara baron"sa Linčika.; nis%" s" bo!a&i v!"'%i#a5

. 3ov!"k i+ vi'" pu%a sas%an" i na mno)o &!"p'im m!"s%iman")o !" kri-an!" pa s" onda privikn" . ironično *" kap"%an. /a !"s%" &i vid!"&i v!"'%i#"5 . upi%a )ro:i#a 3iku&ini. Samo !"dnu !"dinu sam vidio. 8ar $bi&!a5 /riča!%"( priča!%". Oči%o !" bi&a kr"$uba baba5. Napro%iv6 Bi&a !" &i!"pa i m&ada. A '%o !" ond!" radi&a5. 3"ka&a !" &!ubavnika( a do%&" !" i$vodi&a ra$n" čaro&i!". 8bi&!a5 A '%o s%" učini&i vi5. Ni'%a6 8arobio sam &i!"pu v!"'%i#u i s n!om s" u %amno!

'umi $abav&!ao Bi&a !" pr"ma m"ni osobi%o &!uba$na

. 8bi&!a . ironično upi%a )ro:i#a 3iku&ini

. N!"$ino pona'an!" m" napokon ponuka&o da bud"m i !a&!uba$anSvi s" nasmi!a'"( pa i )ro: Vo!k::v Samo !" N"ra ukoč"no )&"da&a pr"da s" inas%o!a&a bi%i ravnodu'na A&i sr#" !o! !" burno udara&o i krv !o! na)&o ko&a&a

 po -i&ama. A da&!"5 . upi%a )ro:i#a Au"rsp"r). Da&!"5 8ar da vam ka-"m i ono s%o!" da&!" bi&o5Kap"%an !" pri%om !"dan %r"nu%ak po)&"dao u N"ru i nasmi!ao s" $&orado oči%ou-iva!u*i s%o!" d!"vo!#i na &i#u či%ao da!" s%av&!a na muk"

. Naravno Vi s%" r"k&i da *"%" nam ka$a%i kako s%" $adobi&iranu na ru#i . %ra-i&" su n"s%rp&!iv" )ospod". A onda nam r"#i%" kako s" $ov" %a &i!"pa v!"'%i#a . ponu.ka )a )ro: Vo!k::v. Bi&a !" vr&o o%m!"na dama. O%m!"na56 2%o vam pada na um5 . ukori )a )ro:i#a 3iku&ini( a os%a&i s" nasmi!a'". Da!"m vam ri!"č da!" dois%a bi&a o%m!"na dama Vi!" svivr&o dobro po$na%"Gospod" s" i$n"na1"no po)&"da'" N"ra prob&i!"di i po)&"da pr"ko s%o&a u svo!u

 bakuKad bi ona %o $na&a6 pomis&i N"ra s!"d"*i ukoč"no i i'č"ku!u*i sa $"bn!om udu'i s%ra'an čas kad *" kap"%an spom"nu%i n!"$ino im" i ba#i%i u pra+ svu

n!"$inu s&avu( obo-avan!" i &!ubav ko!om !" obasip&!" ovo o%m!"no dru'%vo Ipak(ona ni!" poku'a&a ni!"dnom ri!"č!u da $aus%avi kap"%ana u pripovi!"dan!u

Page 60: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 60/303

. Mi +o*"mo da $namo %ko !" bi&a v!"'%i#a . nava&!iva&i su)os%i( a na!vi'" suda# Kra!ači*. Isprva nisam ni !a $nao %ko !" ona . nas%avi Sini'a . Ni!"

 mi +%!"&a ka$a%i svo!" im"( a u %ami !o! nisam mo)ao vid!"%i&i#a Tada b&!"sn" mun!a i !a !o! po)&"dam u &i!"po &i#"6 A+6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

k&ikn"m !a Sad vam ni'%a n" poma-" /o$na!"m vas( %a vi s%" . po$na%a&!"po%i#aI$)ub&!"na sam( da+n" N"ra i sk&opi oči da bar n" vidi kako *" sva )ospoda un!u up"ri%i po)&"d" i kako *" !" Kra!ači*"v" si%n" ma&" oči probos%i V"* !"os!"%i&a $&orad" po)&"d" o%m!"ni+ )ospo1a( ču&a krik svo!" bak" i pok&ik"i$n"na1"ni+ o%m!"ni+ )os%i!u i os!"%i&a kako s" na n!u sa svi+ s%rana ru'isramo%a i poni-"n!"

. Da!%"( priča!%" da&!" . si&i&" su )ospo1" . 2%o s%" r"k&i5Ko!a po$na%a &!"po%i#a5

. R"kao sam . nas%avi kap"%an po)&"dav'i $na%i-"&!n" )ospod" . ovo7 4a vas po$nam( vi s%"( dodu'" vr&o o%m!"nadama( a&i vam n" mo)u pomo*i 8a'%o do&a$i%" u %o no*nodoba u 'umu na kri-an!"5 Ako s%" v!"'%i#a( $&o po vas( a akos" %u sas%a!"%" s va'im &!ubavnikom( sramo%a po vas Vi mi n"*"%" pob!"*i( &i!"pa mo!a v!"v"ri#" . !"r vas po$na sva%ko( %avi s%". A&i )ovori%" . srdi&" s" u$bu1"n" )ospod" . Vi s%"5.Vi s%" .baron"sa.Baron"sa56 Ko!a( ko!a5Sini'a upr" u N"ru osv"%nički po)&"d

. Baron"sa , %a! čas os!"%im bo& u ru#i i . probudim s"6, dvorani nas%ad" na časak muk( a onda prova&i ra$očaran!" I$ &i!"pi+ us%a$na%i-"&!ni+ )ospoda sasu&a s" na kap"%ana či%ava pr")r'% pri!"kora. Ovako s" s nama na'a&i%i6. Gospodin" kap"%an"( ovo !" ru-no od vas. 3"ka!%"( č"ka!%"6 . obra%i s" )ro:i#a Au"rsp"r) )ospo1a

 ma . Ako s%" sv" %o samo sniva&i( kako s%" mo)&i os!"%i%i bo& uru#i5 Kako s%" dopa&i ran"5. To !" ba' ono7 pi'%o&! mi !" u snu ispa&io u rukuKap"%an ni!" vi'" ni !"dan %r"nu%ak po)&"dao N"ru ko!a !"s!"di&a kao da !" okam"n!"na Svi su s" bavi&i Sini'om i %ako ni%ko ni!" niopa$io kako !" b&i!"di&a

Kad !" kap"%an r"kao I probudim s"( sr#" !o! s" %ako %r)nu .&o kao da!" u n!$arinu&a o'%ri mač Na)&i pr"okr"% is%o !u %ako po%r"sao kao '%o !u !" u$drma&ai kap"%anova pripovi!"s%Dok su dru)i nava&!iva&i na Sini'u da )a i$)rd" $bo) %" 'a&"( N"ra s" oporavi&ai pripovi!"da&a s )ro:om Vo!k::v!"mKad s" v"č"ra svr'i&a( ra$di!"&i&o s" dru'%vo u )rup" M&ad"- !"( u$a svuvru*inu( $ap&"sa&a kao pomamna Opa$iv'i N"ru na čas samu( kap"%an Sini'a po1" kn!o!. Mo&im vas $a !"dan p&"s( baron"so. 2 vama n" p&"'"m6. Vi ba' nis%" $a+va&ni6 A&i sv"!"dno Vi mora%" sa mnom 

 p&"sa%i. N"*u6

. Dobro( a&i onda n"*"%" p&"sa%i ni s kim dru)im

. To !" drskos% Vi n"ma%" pravo ovako )ovori%i 4a *u p&"

Page 61: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 61/303

sa%i s kim +o*u N"ra )a odm!"ri &!u%i%im po)&"dom( okr"n" s" i na)&o po1" u p&"snu dvoranu NENADANE 8AR,KE Ma&o $a%im na'ao s" u dvorani i Sini'aSvi s" $ačudi'" kad !" kap"%an u$"o )ro:i#u Au"rsp"r) da s n!om p&"'"Sv" su -"nsk" oči č"$nu%&!ivo počiva&" na Sini'i T"k sada s" ra$abira&a

s%asi%os% kap"%anova( n!")ovo &i!"po )aravo &i#" i sna-na ram"na /&"sao !"va%r"no i o%m!"no( a pri%om su n!")ov" %amn"( dubok" oči si!"va&" kao bak&!"Sva -"nska m&ad"- %"'ko !" oč"kiva&a s ko!om *" Sini'a $ap&"sa%i Kad su vid!"&"da r"dom svaku vodi na p&"s( bi&" su i$van s"b" od rados%i I baron"su Linčikuod&ikovao !" m&adi kap"%an i kad !u !" obu!mio oko pasa ona s" )o%ovo pr"&omi&aod mi&!a i rados%i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Kad !" kap"%an o%p&"sao sa svima damama( pod" po dvoranama kao da n"ko)a %ra-iKod !"dno) pro$ora s%an" I$ vr%a !" dopr&a v"s"&a buka i Sini'a s" odma+ spus%i po s%ubama u vr%Tu !" na 'irokom pros%oru pod kro'n!as%im drv"*"m p&"sa&o n"ko&iko parova u$$vukov" )&a$b" '%o su dopira&i i$ p&"sn" dvoran"Sini'a opa$i N"ru kako p&"'" s barunom Sk"r&"#omOn pri1" k n!ima i $aus%avi i+. Opros%i%"( )ospodin" barun" . r"č" kap"%an mirnoBarun spus%i ruk" s po!asa svo!" &i!"p" p&"sači#" i upi%a7. 2%o -"&i%"( )ospodin" kap"%an"5. Mo&io bi+ vas &i!"po da $a kra%ak p&"s pr"pus%i%" kon%"su

 m"niSk"r&"# po)&"da kap"%ana i$n"na1"no( a N"rin" oči p&a.nu'" )n!"vom

. Ko!im pravom5 . upi%a barun. /ravom prv"ns%va 4a sam prvi $amo&io kon%"su $a p&"s i mis&im da!" n!"$ina du-nos% da pri!" dru)i+ p&"'" sa mnom. 8ar %" kap"%an uis%inu prvi $amo&io $a p&"s5 . upi%aSk"r&"# N"ru. 4"s% . odvra%i N"ra . is%ina !" A&i( )ospodin" kap"%an". obra%i s" N"ra Sini'i .!a s vama n"*u p&"sa%i 4"s%" &i ra$u

 m!"&i5. A&i!a vama prisi-"m7 do%&" n"*"%" p&"sa%i ni s kim dru)im dok n" i$vr'i%" svo!u du-nos% pr"ma m"niG&asna pr"pirka u$buni&a !" os%a&" parov" Oni po+i%a!u k N"ri i Sk"r&"#u daču!u '%o s" do)odi&o. Ivo( p&"'imo da&!" . r"č" N"ra dr'*u*i od &!u%in"

, %a! čas Sini'a na v"&iko i$n"na1"n!" na$očni+ po%")n" i$a po!asa pi'%o&!Svi s" %r)o'" i up"ri'" pr"s"n"*"n" po)&"d" u n!")a 2%o kani5

Kar&o Erdodv pris%upi kap"%anu i r"č" mu %i+o7. Gospodin"( kap"%an"( vi s%" po&ud!"&i. 8ar su &!udi ko!i bran" svo!" pravo kod vas &u1a#i5. Vi s%" dois%a u pravu( a&i va&!da n"*"%" ovd!" pu#a%i. /o$ivam vas da od&o-i%" oru-!" . r"č" Sk"r&"# dok n" odu)ospod". Kon%"sa N"ra mora os%a%i ovd!" i iskupi%i svo!u du-nos%

 pr"ma m"niGospoda s" m"1u%im okupi&a oko Sk"r&"#a i kons%a%ira&a da!" kap"%an si)urno

 pi!an( pa da )a va&!a ods%rani%i /oku'a&i su )a odv"s%i pomir&!ivim na)ovorom

. Da s" ni%ko n" bi do%akao kra&!ičino) časnika . opom"n"i+ Sini'a . 4a s" odavd" n" mič"m dok mi s" n" podi!"&i pravo

Page 62: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 62/303

i čas% ko!a id" svako) mu'kar#a u ovo! ku*iSini'a podi)n" pi'%o&! i ispa&i )a u $rak s ri!"čima7. Ho*u da )a isku'am

 A $a%im nas%avi7. /ribavi%"( )ospodin" barun"( svo! pi'%o&!( pa *"mo s%varodma+ ri!"'i%i6

. Bi% *"%" s&u-"ni . od)ovori $ačudo mirno Sk"r&"# i nar"di!"dnom s&u$i da mu don"s" pi'%o&! N"ra !" s%a!a&a b&i!"da i n"pomična( a oči su !o! si!"va&" od u$bu1"n!a M"1u%im( +i%a# !" pobunio #i!"&u ku*u i svi po+i%" u vr% Kad !" doma*i#asa$na&a o č"mu s" radi sva pro%rn" i r"č" )ospodi7. 8abo)a( on n"*" odus%a%i od svo!" nakan" On !" div&!"*udi. /ravi Tr"nkov pandur . doda Vo!k:rC . Na p&"su bi s" po%ukao i ra$bi!ao. Mora' )a umiri%i . 'apn" doma*i#a )ro:i#i Au"rsp"r) .Inač" n"*" pro*i b"$ krviGro:i#a Au"rsp"r) povuk&a s" do Sini'" i n"'%o mu %i+o )ovori&a A&i on !"

 prkosno %r"snuo )&avom I$ oči!u si!"vao mu )n!"v Gro:i#a 3iku&ini s%ad" mo&i%i

 N"ru7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Kon%"so( vidi%"( on !" u pravu 8a'%o n"*"%" da s n!im  p&"'"%"5 Dru)" su -"n" bi&" sr"%n" ako !" +%io s n!ima p&"sa%i 8ar n" vidi%" da bi %o baruna Sk"r&"#a mo)&o s%a!a%i -ivo%a5 Sini'a i$vanr"dno )ada i si)urno *" )a ubi%i Kap"%an !"s%ra'n" *udi( !a )a po$nam Di!"%" mo!"( učini%" mi %u &!ubav

. p&"'i%" s n!im. Da s" poni$im i popus%im5 Nikada( )ro:i#"6 To n"*u i n" mo)u( pa makar m" svi osudi&iI )ro: Or'i* sa)n" s" k N"ri i pri'apn" !o!7. I !a %" mo&im da popus%i' Ovo ni!" čov!"k kao dru)i0 n"vidi' &i da mu i$ oči!u viri s%o%inu +a!duka5

 A&i N"ra !" s%isnu&a p"s%i i od)ovori&a7. N" mo)u popus%i%i( makar odma+ umr&a6Gro:i#a >iku&ini bi&a !" i$van s"b" Gro: Or'i* pos&ao !" odma+ po )ro:i#uRa%kav( a )ospoda s" vr%i&a oko baruna Sk"r&"#a i kap"%ana Sini'". Dok n"mam $adovo&!'%in"( do%&" n" mo)u i$ ov" ku*"6 .)ovorio !" Sini'a. On ima pravo . 'ap%a&i su m&adi p&"mi*i( dok su )ospod" s

div&!"n!"m )&"da&" u kap"%ana ko!i !" s%a!ao mrk i b&i!"d dr-"*iu ru#i pi'%o&! Gro:i#" Au"rsp"r) i >iku&ini n"'%o su u$bu1"no)ovori&" i ba#a&" bi!"sn" po)&"d" pr"ma N"ri

 Napokon do1" s&u)a ko!i !" donio Sk"r&"#u pi'%o&! Kap"%an i Sk"r&"# s%ado'"!"dan pr"ma dru)om" i po$va'" )ospod" da s" uda&!" On" s" uskom"'a'"( $av&ada&o!" op*" u$bu1"n!"Sada s" po!avi visoka impo$an%na po!ava )ro:i#" Ra%kav Ona s%an" i$m"1u Sini'"i Sk"r&"#a. Di!"%" mo!" . r"č" )ro:i#a N"ri . %i n"*"' ras%u-i%i s%ar"dan" svo!" bak" 3ini mi s" da si %vrdo)&avi!a od samo) ka

 p"%ana Ako i !"s% n!")ov nas%up čudan( ipak !" u pravu( a %inisi I $a%o !"r %i n"ma' pravo( n" smi!" ovd!" pas%i( mo-da(!"dan -ivo%

Svi su nap"%o )&"da&i N"ru i č"ka&i n!"$in od)ovor

Page 63: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 63/303

. Kon%"sa !" u pravu . r"č" Sk"r&"# u$bu1"nim )&asom . i!a pr"u$imam na s"b" po%punu d)ovornos% $a n!"$in" ri!"či

 N"ra po)&"da Sk"r&"#a $a+va&nim po)&"dom On s" $a n!u $a&o-io I sad !o! u)&avi si!"vn" misao ko!a !u !" oči%o si&no obradova&a Sva s" ra$v"dri&a i

 povi'"nim )&asom r"k&a7. 4"s%( bako( !a sam u pravu >i!"&" v"č"ri !a nisam ni s kim 

 p&"sa&a osim s barunom Sk"r&"#om Ni%ko od )ospod" n" mo-" m" prisi&i%i da p&"'"m s dru)im osim sa svo!im . v!"r".nikom6, dru'%vo kao da !" udario )rom Svi su $amuknu&i( oka.m"ni&i s"( svima !"$ap"&a ri!"č u )r&uBarun Sk"r&"# )o%ovo i$)ubi svi!"s%( kao omam&!"n pri1" kap"%anu i r"č"7. Ako s" mo!a v!"r"ni#"a o vas o)ri!"'i&a( onda od)ovaram i sada i uvi!"k $a n!"$in" čin"Sini'a s" +&adno( ukoč"no nak&oni7. To !"( naravno( sasvim dru)a s%var Budu*i da kon%"sani!" p&"sa&a i n"*" s dru)im da p&"'" n")o s vama( a vi s%" !o!v!"r"nik( onda s" mi os%a&i moramo s %im $adovo&!i%i A&i minismo $na&i da!" baron"sa va'a v!"r"ni#a A sada -"&im mno

)o sr"*"( )ospodin" barun" /i'%o&!" spr"mi% *"mo $a . dru)u$)odu, %om %r"nu%ku s" $a%"%ura )ro:i#a >iku&ini i sru'i u n"svi!"s% N!"$ina

 pri!a%"&!i#a )ro:i#a Au"rsp"r) na)&o s" sa)n" )ro:i#i i pri'apn" !o!7. 8abo)a( 4u&i!o( $a'%o s" n" sav&ada'56 2%o *" oni mis&i%i6Gospod" s" '%r#a&" oko n!" i nas%o!a&" !" do$va%i k svi!"s%iGospoda su )&"da&a n" $na!u*i '%o da rad"( dok s&u-inčad odma+ po+i%i po&i!"čnikaSk"r&"# !" os%ao pos%ran#" sam s N"rom N!")ovo !" &i#" bi&o b&i!"do( a očiv&a-n" kao da su s" napuni&" su$ama Hva%ao !" N"rin" ruk" i &!ub"*i i+ 'ap%ao7. S&a%ka mo!a( pr"krasna mo!a6 N"nadana sr"*a omami&a

 m"( pa n" $nam ni '%o radim ni '%o )ovorim6

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Kao $ao du+ po!avio s" na!"dnom i$a Sk"r&"#ovi+ &"da Vo!k::v. Idi( po$ovi baku . 'apn" N"ra Sk"r&"#u %ako da !u !"

 Vo!k::C morao ču%i . Mo)&i bismo svi %ro!" o%i*i ku*iBarun pos&u'a i od" da $ovn" )ro:i#u Li#" mu !" s!a&o od sr"*"Gro: Vo!k::v pri1" k N"ri Bio !" miran( +&adan i mračan. Kon%"so( vi s" n" s!"*a%" na'") ra$)ovora pri!" v"č"r"5 .upi%a on po&a)ano

. S!"*am s"

. 8na%" &i da sam ob"*ao da *u ubi%i svako)a ko)a bis%" vi&!ubi&i5. 8nam. Mo&im vas da %o n" $aboravi%". N"*u . od)ovori +&adno N"raGro: s" okr"n" i os%avi N"ru samu8a po& sa%a s!"di&i su )ro:i#a Ra%kav( barun Sk"r&"# i N"ra $a!"dno u >rv"nomdvor#uLi#" s%ar" )ro:i#" i m&ado) baruna s!a&o s" od sr"*" i $adovo&!s%va N"ra s"n"pr"s%ano smi!"'i&a I$a %o) smi!"'ka skrivao s" n"ki %a!ni n"mirL,>IERITamna !" i ob&ačna no* V!"%ar $avi!a 'umom i &omi )ran!" /od )us%im s%ab&ima u

d"b"&om mraku s%upa čov!"k , %ami s" !asno n" vidi n!")ovo &i#" ni%i odi!"&o

Page 64: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 64/303

I$)&"da %"k kao #rna prika$a i samo po kora#ima s" po$na da!" %o mu'kara# 9urikro$ 'umu krč"*i s"bi pu% u )us%om 'ikar!u

 Napokon i$a1" i$ 'um" /r"d n!im u$di)ao s" bri!") ispod M"sničk" u&i#" , %ami#rni&i s" vr'#i M"sničk" ku&" Sv" !o!

s" vi'" prib&i-avao i s%upao sv" br-" Na!"dnom( do&!" pod ku&om( upravo na

8v!"$di'*u( $as!a mu u &i#" sv!"%&o 3ov!"k s%an" Na 8v!"$di'*u pod ku&om di$a&i su s" u vis p&am"ni %ra#i Rum"ni&o sv!"%&aobas!a&o !" n"ko&iko s%aba&a naoko&o va%r" I$a !"dno) drv"%a i$a1" mu'kara#$amo%an u p&a'% , -aru sv!"%&a i$)&"dao !" kao #rv"na krabu&!a 3ov!"k !" n"'%o

 ba#io u va%ru kad s" po!avi i dru)a prika$a( is%o %ako od!"v"na Obo!i#a s!"do'"oko va%r"( kao da s" )ri!u3ov!"k u %ami &")n" u visoku %ravu i s%ad" po $"m&!i pu$a%i kao $mi!a Ti+o(opr"$no i po&a)ano vuč" s" napri!"d No* i )us%a %rava $ak&oni'" n!")ovo %i!"&oS brda s" na!"dnom o)&asi čudan )&as Kao kakva sa%r%a :ru&a G&as s" čuo ispod

 M"sničk" ku&" 4"dnom i dva pu%a( posv" %i+o i kra%ko>rv"n" prika$" kod va%r" na)&o us%anu i ba#" n"'%o u p&am"n O)an! p&anu uviskao da s" o%vorio pakao , p&am"nom sv!"%&u po!avi'" s" dvi!" nov" po!av"( is%o%ako $amo%an" u p&a'%"v" Sad s" v"* !asno ra$abira&o da su na )&av" i pr"ko

&i#a pr"ba#i&i kapu#"( a na %!"m"nu )&av" u$di)&a im s" dva $a'i&!"na du)a ro)a'%o su s%r'i&a uvis kao ro)ovi vra)ova Tako su im s%r'i&i u $rak i prs%i, #rv"nkas%om sv!"%&u va%r" bi&i su na&ik na 1avo&" Dok su prva dvo!i#a

 mar&!ivo &o-i&i da&!" va%ru i u #rv"nom -aru sv!"%&a sab&asno s" kr"%a&i( dru)advo!i#a niko'" ispod brda( kao da su pa&i s ku&"8a sobom su n"'%o vuk&i 3ov!"k u %ravi podi)n" ma&o )&avu da bo&!" vidi '%o $asobom pov&ač" Ra$ab"r"7 -"nsko %i!"&o Sv"$ano !" u$"%ima( odi!"&o s" ras%r)&okad su !" vuk&i Kosa !o! ra'čupana( a krv s" bi!"dni#i #i!"di i$ no)u i #i!"&o)%i!"&a ko!" s" pu%"m nabada&o na %rn!" i )ran!"( odira&o o u)&a.s%o kam"n!" i$adira&o o pan!"v"S%ra'no ra$mr#var"no %i!"&o dovuko'" do va%r" 9"na !"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

oči%o b"$ svi!"s%i Li#" !o! s" ni!" ra$abira&o( !"r !" ima&a sv"$ana us%a4"dan od on" dvo!i#" ko!i !" &o-io va%ru po&i!" -"nu odma+ čim !" dovuko'" don!i+ n"kom %"ku*inom( a onda !" sva č"%vori#a do+va%i'" i !"dnim $ama+om ba#i'"u p&am"n9"na s" %r)n" i ispru-i ruk" A&i!" dvi!" -"&!"$n" 'ipk" u rukama dvo!i#"#rv"ni+ po!ava op"% pri%isnu u p&am"n

 N!"$ino s" %i!"&o svi!a&o popu% $mi!" A&i ubr$o u%on" op"% u s%ra'nom -aru/&am"n !" suk&!ao i sop%ao( a %i!"&o -"n" sv" vi'" n"s%a!a&o Sada #rv"n"

 prika$" di)o'" ruk" u $rak pr"ma p&am"nu( a !"dan od n!i+ poč" )ovori%i7. >rni dru-i -arko)a pak&a6 /rimi%" -r%vu &i!"p" pokorni#" in"ka vam bud" na v"s"&!" i s&as% kao s%o!" bi&a i nama6 N"ka!o! du'a )ori u v!"čnom p&am"nu( !"r +%!"d" da i$da!om o#rni&i#" va'i+ v!"rni+ s&!"db"nika na $"m&!i V!"%ar n"ka ra$n"s"

 pra+ n!"$in i ni%ko -iv n"ka n" spomin!" da !" n"kad -iv!"&a m"du nama6Smr% i propas% budi !o! v!"čna6. Am"n6 . odvra%i'" os%a&a %ro!i#a/&am"n !" pro-dirao pos&!"dn!" os%a%k" -"nino) %i!"&a Onda i on u)asn" Na$)ari'%u %in!a&a !" -"ravi#a kao pos&!"dn!i spom"nik o)n!"no) )robaSva č"%vori#a 1avo&a os%ado'" u %ami. A sad( bra*o &u#i:"ri( +a!d"mo na karmin"

. Ho*" &i bi%i danas sv!"-i+ du'i#a na na'"m pak&"nom s%o&u5

Page 65: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 65/303

. ,%orak !" bab&!i dan( danas baba ,r'a ima posv" sv!"-i+)o&ubi#a na proda!u. 8a :ri)a%i i&i $a p"*i5. I $a!"dno i $a dru)o. A '%o !" s na'om &!"po%i#om N"rom5. Gor" n")o ikad 8aruči&a s"

. S onim komar#"m Sk"r&"#om5

. Nasadi )a na ra-an!6

. Lako $a n!")a A&i s%ara !" %u6

. S%ara !" s"dmo)&avi $ma!

. Odrubi $ma!u svi+ s"dam )&ava . ako si !unak

. I n" bo! s"6 Smis&io sam n"'%o č"mu ni s%o vra)ova n" biu'&o u %ra)6 N"ra !" na'a. Ti+o S%ani%" 3ini mi s" da sam n"'%o čuo. Ma%ič"k( %i si kukavi#a6. 3uo sam u b&i$ini su'an!. To v!"%ar 'u'ka po &i'*u( a %"bi s" va&!da čini da!" -"nska

sukn!a6. Bra*o Lu#i:"ri( n" 'a&i%" s". 4a sam o-"dnio Evo( -"ravi#a !" v"* u%rnu&a. A&i!a sam ipak n"'%o čuo. Da ni!" du+ poko!n" &i!"p" 4"&i#"5. i&ip s" uvi!"k 'a&i 8ar mis&i%" da va%ru ni!" mo)ao opa$i%i ni%ko i$ )rada5. Kako n"6 Ako ima i %amo kakvi+ Lu#i:"ra ko!i no*u kra&!u.!u pod M"sničkom ku&om( onda su va%ru vid!"&i. A&i %ko bi s" od n!i+ usudio ovamo5 Ha.+a6 4"dnom bi+$ais%a +%io da nas ovako %ko $a%"č". 4a imam u svakom d-"pu po !"dan pi'%o&!( da im sasp"m 

 pra+a u oči

. N" bi %r"ba&o %ro'i%i baru%a ,mro bi n"sr"%nik od s%ra+ačim bi nas opa$io

. 3u!"' &i5 No*obdi!a s" !av&!a6

. Dr'*" mu %rub&!a Va&!da !" opa$io p&am"n i su%ra *" pur)arima priča%i kako su v!"'%i#" na 8v!"$di'*u pa&i&"kr"sov"6. A Kra!ači* *" naruči%i s&avonski ba%a&!on. A Sini'a vri!"di sam %o&iko ko&iko !"dan #i!"&i ba%a&!on. N" brb&!a!%" %o&iko6 Ha!d"mo 4a sam v"* $na%i-"&!an nadana'n!u s&avu i na nov" )o'*"

;

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 M"ni !" ,r'a ob"*a&a onu &i!"pu udovi#u od Kam"ni%i+ vra%a. ,dovi#u >ind"kovu5 Dra)i mo! M":is%o( %i ima' sasvim pur)arski ukus

 avo&ski smi!"+ čuo s" ispod kapu#a( a po %ravi $a'u'%a&i kora#i avo&i su odmi#a&i i$m"1u )ran!a Onda i+ n"s%ad"( kao da su dois%a propa&i u pod$"m&!"3ov!"k u %ravi ni!" s" mi#ao Kao da!" i on umro od s%ra+a kako su %o 1avo&i

)ovori&i L"-ao !" n"pomično( mr%vo

Page 66: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 66/303

/ro'&o !" po&a sa%a V!"%ar !" savi!ao )ran!" i kro$ no* sab&asno $vi-dao kao das" do$iv&!u no*ni dusiS M"snički+ vra%a spus%i&a s" do&!" pr"ma 8v!"$di'*u č"%a s!"na Ko&iko i+ !"(n" mo-" s" u %ami $ami!"%i%i8ar nisu dusi5 N"( nisu( !"r im kora#i 'u'%" po &i'*u 3ov!"k u %ravi samo !"

 ma&o podi)ao )&avu

S!"n" su s" prib&i-ava&" k n!"mu , %ami ra$ab"r" samo &!udsk" prika$" $ao)rnu%"u n"'%o %amno sv" do s%opa&aOči su im sv"$an" S%upa!u !"dna i$a dru)" i $aokru-u!u )rm&!" i drv"*" oko&onaoko&o( kao da su i+ obmami&" v!"'%i#"( pa s" vr%" oko %amno) )rm&!a Vodi i+n"%ko sakriv"n u p&a'% i kapu#u Kad su ovako n"ko&iko pu%a oba'&" )rm&!" idrv"*"( i$)ubi'" s" prika$" na!"dnom pod brdom ispod ku&"( kao da!" i n!i+

 pro)u%a&a $"m&!a Ni)d!" s" ni%ko vi'" ni!" !av&!ao( samo !" v!"%ar &omio )ranama i 'u'%io &i'*"m3ov!"k '%o s" sakrio u %ravu po&ako s" di)ao Oba$r"o s" na sv" s%ran"( a ondas" s%ao opr"$no 'u&!a%i )or"( pr"ma M"sničkim vra%ima

 V!"%ar !" ur&ikao nad Grič"m( a ki'a p&!u'%i&a po pro$orima kapu#insko)samos%ana

Kapu#ini su odavna v"* spava&i kad u vra%ar"vo! sobi $a$voni $von#" S%arivra%ar %r)n" s" oda sna i skoči s pos%"&!". Tko %o $voni u ovo doba no*i5 . promrm&!a Obuč" br$osvo!u kapu#insku +a&!u i i$a1" na +odnik Kad !" o%voriookan#" na vra%ima( upi%a po&u)&asno7.Tko !" Bo-!i5. 4a sam( no*obdi!a Mo&im vas da bi o%a# Smo&" odma+do'ao do&!" S%var !" vr&o +i%na( ovd!" umir" čov!"k i mo&i da)a o%a# ispov!"di. Odma+ . o)&asi s" :ra%ar i po1" )or" u prvi ka%( poku#a navra%ima kapu#ina i priop*i mu '%o s" do)odi&o. Id"m odma+ . čuo s" )&as o#a Smo&"a 8a n"ko&iko %r"nu%aka i$a1" od!"v"n i$ svo!" *"&i!"

. Ba' ni!" u)odno vri!"m" . primi!"%i vra%ar. ,miru*"m s" n" mo-" uskra%i%i %akva -"&!a( makar pada&okam"n!" s n"baO%a# Smo&" po1" do&!" , bravi 'kripnu k&!uč. Da!%" mi( oč"( va' k&!uč . r"č" Smo&" . da vas n" budim kad s" bud"m vra*ao. Evo( "vo Vi s%" uvi!"k %ako ob$irni pr"ma m"ni( m&adi

 bra%" . $adovo&!no *" s%ara# i da k&!uč m&adom kapu#inuSmo&" i$a1" V!"%ar i ki'" punu'" mu u &i#" /o)&"da oko s"b" /r"d s%ubamas%a!ao !" čov!"ku du)o! ko-na%o! kabani#i. Tu sam( no*obdi!o Gd!" !" n"sr"%nik5. Evo )a . r"č" no*obdi!a i poka-" na #rni &i!"s s%o!" &"-aona $"m&!i /okra! n!")a s%a!a&a su dva čov!"ka u %amnim p&a'%".

vima a na )&avi su ima&i ko-na%" kapu#" da i+ bran" od ki'". 2%o5 8ar !" čov!"k mr%av5. 4"s% . r"č" %i+o !"dan od dvo!i#" . H%!"&i smo samo dan" u$bunimo #i!"&i samos%an pa smo vas $a%o po$va&i pod i$&ikom ispovi!"di Mo&imo vas( oč" Smo&"( o%vori%" nam #rkvuda mr%va#a sm!"s%imo u n!u. A %ko !" %a! n"sr"%nik5.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Vid!"% *"%" Va' dobar $nana# Mo&im vas( učini%" mu %u

Page 67: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 67/303

 pos&!"dn!u us&u)uKapu#in ni!" du)o ra$mi'&!ao O%vori vra%a samos%ana( a ona dvo!i#a u+va%" &i!"si pon"su )a No*obdi!a os%an" vaniO%a# Smo&" upa&i na kandi&u svi!"*u i pod" napri!"d8a n!im su nosi&a ona dvo!i#a &i!"s Ti+o su s%upa&i pod mračnim svodovima+odnika I$a ovo)a $aokr"nu'" dru)im +odnikom( a onda o%vori o%a# Smo&" ma&a

-"&!"$na vra%a /od" napri!"d u ru#i dr-"*i svi!"*u 3udn" no*n" po!av" s%upa&"su po&a)ano nos"*i #rni &i!"s. Mr%vo !" %i!"&o %"'ko( oč" . r"č" !"dan

 Napokon un"so'" &i!"s u #rkvu i po&o-i'" na $"m&!u Smo&" !" nas%o!ao dan"po$na%im &!udima $a)&"da u oči A&i oni os%ado'" u %ami( a sv!"%&o svi!"*"

 bi&o !" %ako ma&"no da ni!" mo)&o rasvi!"%&i%i #rkvu. Tko !" mr%va#5 . upi%a Smo&". Gro:i#a Su$ana Ra%kavSmo&" posrn" Svi!"*a mu ispadn" i$ ruku i u)asi s" , #rkvi nas%ad" %ama kao u)robni#i Smo&" ni!" mo)ao niko)a vid!"%i T"k !" čuo disan!" n"$nana#a. 8abo)a . da+n" kapu#in . '%o s" s n!om do)odi&o5. Vi $na%" da !" pos&i!" on" $abav" kod )ro:a 3iku&ini!ao%i'&a na svo!" iman!" Tamo !" danas umor"na

. Sv"%i Bo-"6 Tko bi n!u mo)ao da umori5. N!"$ini v&as%i%i km"%ovi

. To ni!" mo)u*"6 Ona !" svima bi&a %ako dobra

. To mi n" $namo( ni%i nas s" %o %ič"( a&i moramo )ro:i#u pr"da%i kon%"si Mo&imo vas da !o! opr"$no priop*i%" '%o s"do)odi&o N"ka do1" ovamo da vidi )ro:i#u i da !o! priop*imo

 po%ankos%i )&"d" smr%i n!"$in" bak". N"( n"( ov" no*i n"ka !o' mirno prospava.Mi moramo o%i*i( oč" Mi smo i$ )ospo'%i!" Ma&ako#$v!"v"( pa s" moramo vra%i%iI$vo&i%" ovo pismo

S%rana# pru-i :ra%ru pismo ko!" !" )&asi&o7Sv"%i oč"(

8na!u*i da s%" pri!a%"&! ku*" Ra%kaC( 'a&!"m vam mr%vo %i!"&o n"sr"%n" )ro:i#" Mo&imo vas n"ka )a mo!i &!udi osobno pr"da!u kon%"si i n"ka !" i$vi!"s%" kako s"s%var do)odi&a Nakon %o)a po'a&!i%" mi i+ na%ra)0 %r"bamo i+ $a po%!"ru $a$&ikov#ima

 M p&"mi* Ma&ako#$vAko !" %ako( onda !" moramo probudi%i Bo-" mo!( $a'%o si %ako ka$nio %o dobrokrasno di!"%"( u$disao !" u s"bi kapu#in i uspin!ao s" s%ubama kao u n"ko!vr%o)&avi#i 8a kapu#inom s%upa&a su oba s%ran#a N!i+ovi #rni ko-na%i kapu%i)rubo su 'um!"&i kod svako) koraka. 9"&i%" &i ovd!" prič"ka%i5 . upi%a Smo&" n"$nan#". Ni!" po%r"bno /rič"ka% *"mo vani( vični smo ki'iSmo&" !" po'ao s n!ima na u&i#u )d!" su &!udi os%a&i da č"ka!u( a on pod" u>rv"ni dvora# Sr#" mu !" p&aka&o kad !" povukao $von#" na dvor#u

Bo-" mo!( kakvu s%ra'nu poruku nosim( !adikovao !" u svo!o! du'i m&adikapu#inO%vorio mu !" $aču1"n vra%ar Kapu#in ud" i dad" probudi%i sobari#u /riop*i !o!da n"od)odivo mora )ovori%i s kon.%"som8a č"%vr% sa%a po!avi s" N"ra Bi&a s" samo o)rnu&a du)im o)r%ač"m. Mora da s" n"'%o va-no do)odi&o kada do&a$i%" u %odoba6. Vr&o va-no( kon%"so6. V"* po)a1am( Kra!ači* $na da čuvamo Ku'"nku. 4o' n"'%o )or"

 N"ra $abrinu%o po)&"da u kapu#ina /rimi!"%i da mu !" &i#" )o%ovo $"&"nkas%o( a)&as mu dr'*" .S%o!"( $abo)a5

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

Page 68: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 68/303

KONTESA NERA 

. /o1i%" sa mnom( kon%"so Od!"ni%" s" N"ra !" b"$ ikakvo) pi%an!a po&"%!"&a u svo!u sobu i ba#i&a na s"b" n"'%o

odi!"&a i ki'ni o)r%ač. N"*"%" &i odma+ ka$a%i '%o s" $bi&o5. /u%"m *u vam ispriča%i. A kamo id"mo5. , na'u #rkvu Ond!" počiva n"%ko mr%av ko)a vi vr&o do

 bro po$na!"%". Sk"r&"#6 . pri)u'"no *" N"ra s!"%iv'i s" Vo!k::v!"v" pri!"%n!" . Da( da( on !" i$vr'io svo!u pri!"%n!u6.Ni!" Sk"r&"# Do1i%"6

 Vra%ar $a%vori $a n!ima vra%a( a oni po1o'" pr"ma kapu#in.skom samos%anu Nas%ubama su s%a!a&a dva čov!"ka i po$dravi&a N"ru No*obdi!a !" '"%ao upravoispr"d #rkv" Smo&" u1" prvi( i$a n!")a N"ra( a onda ona dvo!i#a I$a n!i+ !"u'ao no*obdi!a( a da %o o%a# Smo&" ni!" mo)ao ni opa$i%i Svi u1o'" u #rkvu

 Na!"dnom os!"%i Smo&" da )a!" n"%ko udario po ru#i u ko!o! !" imao svi!"*u i ovuu)asio , #rkvi nas%an" %ama i Smo&" ra$abra kako s" n"%ko i$a n!")a +rva. Kon%"so . $ovn" Smo&" A&i mu pos&!"dn!" s&ovo $amr&ona us%ima 4aka 'aka s%isnu&a mu us%a i čvrs%o )a dr-a&a I$a&"1a čuo !" n"kakav su'an! i !"dan pri)u'"n )&as( onda udarn"č"sa drv"no)( na'%o op"% p&an" sv!"%&oKod &i!"sa s%a!a&a su dvo!i#a &!udi i dr-a&a u ru#i svi!"*u T"k sad !" Smo&"opa$io da &!udi ispod ko-ni+ kapu#a ima!u #rn" krink"Bo-" mo!( pomis&i u s"bi kapu#in( $ar sam pao -r%vom s&!"para i&i ra$bo!nika5

 A )d!" !" kon%"sa58aokru-i po)&"dom po rasvi!"%&!"nom pros%oru A&i kon%"s" ni)d!" n" bi!a'"Kra! n!")a s%a!ao !" %r"*i čov!"k u ko-na%om o)r%aču i s%iskao mu us%a

8abo)a( %o !" no*obdi!a6 pomis&i :ra%arImao !" o)r%ač no*obdi!"( a&i !" i n!")ovo &i#" n!"mu skriva&a krinka 4"dan odon" dvo!i#" kod &i!"sa %r)n" u %o dva pi'%o&!aBo-"( primi du'u mo!u( pomo&i s" kapu#in kad !" vidio da su oba pi'%o&!aup"r"na u n!")a. Vidi' &i ovo( :ra%r"5 . upi%a okrinkani čov!"k . Sad *"'

 po*i s nama kamo )od mi +o*"mo Ako pisn"'( mo)u %i pi'%o&!"m ra$di!"&i%i mo$ak( i&i ovim bod"-om probu'i%i r"braDak&"( napri!"d68akrinkani &!udi di)o'" &i!"s. Mo&im vas( &!udi( )d!" !" kon%"sa5. Ni!" %" bri)a6. 2%o s%" s n!om učini&i5 . nava&!ivao !" kapu#in

. Nosi s" napri!"d6 . $apov!"di osorni )&as i nap"ri nan!")a pi'%o&! . Ako nas %ko susr"%n"( r"*i *"' da !" u &i!"suv!"'%i#a ko!a !" ov" no*i umr&a u %orn!u i da !" sprovodi' na8v!"$di'*"I$a1o'" n"ču!no i$ samos%ana Vra%ar !" spavaoKapu#in po1" napri!"d( a u$ n!")a !"dan okrinkani čov!"k ko!i !" nosio u !"dno!ru#i bod"-( a u dru)o! pi'%o&! 8a n!ima su ona dru)a dvo!i#a nosi&a &i!"sO%a# Smo&" !" +odao %"%ura!u*i( a u )&avi mu s" vr%!"&o Bio !" pr"s&ab da

 podn"s" si&no u$bu1"n!" ko!" )a!" #i!"&o) u+va%i&o Svaka !" -i&i#a u n!"mudr+%a&aGd!" !" kon%"sa5 Kamo !" n"s%a&a i$ #rkv"5Ovo pi%an!" %ako mu !" obu$"&o #i!"&u du'u da !" $a-"&io n"ka )a ovi &!udiubi!u( samo da n" mora pro-iv&!ava%i %u s%ra'nu n"i$v!"snos% i u-asan s%ra+

Smo&" s" nas%o!ao s!"%i%i sv")a '%o !" bi&o u #rkvi Sv" !" po%ra!a&o n"ko&ikočasaka Kamo su !"( dak&" mo)&i o%pr"mi%i5 Kako !" mo)&a %ako br$o n"s%a%i5

Page 69: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 69/303

 Mo-da &"-i ond!" u %ami sv"$ana5 I&i su !" mo-da umori&i5 /ri %o! pomis&i %r)n"s" kapu#in kao da )a !" po)odio )rom

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 Na *"&o iskočio mu +&adan $no!( a sv" mu !" %i!"&o dr+%a&o kao u pr"s%ra'"no)d!"%"%aOnda )a op"% sna1" dru)o pi%an!"7Kamo nos" %a! &i!"s5 8a'%o )a nos"5 8ar !" pismo p&"mi*a Ma&ako#$v!a bi&okrivo5 8ar !" n"%ko vr"bao na )ro:i#u i n!"$inu unuku5A&i )d!" !"5 Gd!" !" ona5 /ri %im mis&ima uvi!"k !" kapu#in sus%a!ao !"r muk&"#nu'" ko&!"na. No)" su %i s&ab"( !" &i( kapu#in"5 /rič"ka! !o' ma&o( na' !"

 pu% da&"kKapu#in !" 'u%io /ovorka !"( m"1u%im( s%i)&a u M"sničku u&i#u i Smo&" u ku*i

!"dno) od na!u)&"dni!i+ m"sara( B&a-a >"s%ara( spa$i mno)o sv!"%&a i $ami!"%i%i+" )&asov" n"ko) )&a$ba&a. /a$i :ra%r" . r"č" mu pra%i&a# . ovd!" su &!udi budni Akosamo pisn"'( )&"da!( ovo !" bod"- ko!i *" %i sudi%i6O%a# Smo&" !" s+va%io %u pri!"%n!u Nikada ni!" bio odva-an i domi'&!a% A&i( uovom času( kad mu s" čini&o da !" sv" i$)ub&!"no( na!"dnom mu s" nam"%nu&a !"dna

 misao Ni$ u&i#u spo%i#ao s" n"pr"s%ano o kam"n!" '%o !" &"-a&o po #"s%i/o)&"da pos%ran#" svo)a pra%io#a ko!i mu !" s%upao $d"sna( a&i %ama )a !" sasvim$ak&an!a&a i Smo&" !" bio si)uran da %a! čov!"k n" mo-" vid!"%i '%o on radiKapu#in s" na!"dnom +o%imi#" spo%akn" o kam"n( posrn" i padn" na ko&!"na , %omčasu po)rabi kam"n sa $"m&!" i ba#i )a pr"ma pro$oru rasvi!"%&!"n" ku*" Kam"n!" po)odio ku*na vra%a. S%o !" %o5 . %i+o *" okrinkani čov!"k

Kapu#in s" di)ao sa $"m&!" kao da ni!" ni'%a čuo i +%!"d" po*i da&!"

8AGONETNI DOGAA4 ,dara# kam"na o vra%a u$bunio !" budnu dru-inu u ku*i m"sara >"s%ara Na

 pro$orima s" po!avi'" &!udi u sv"čanim odi!"&ima( oki*"ni ru-marinom. Tko !" %o vani5 . upi%a vi'" )&asova. Vi s%" &upa&i na vra%ima5 2%o -"&i%"5 . upi%a d"b"&i m"sar. Mi s" nismo ni prib&i-i&i va'o! ku*i . r"č" kapu#inov pra%i&a#( a da okrinkano &i#" ni!" okr"nuo pr"ma rasvi!"%&!"no!ku*i( v"* s" povukao u %amu. To ni!" is%ina . vikao !" m"sar či!" !" &i#" poka$iva&o da!" popio n"'%o pr"vi'" -"s%ok" kap&!i#" . S%ani%"( vi s%" &upa&i na na'a vra%a6 4a *u vam poka$a%i kako s" č"s%i%" )ra1an"

u$n"miru!" u %o doba no*i Mis&i%" &i vi da smo mi kakva )od s%oka ko!a %u #i!"&" no*i pi!"5

 M"sar po&"%i ku*nim vra%ima i o%vori i+( a os%a&i po%rča'" $a n!im bo!"*i s" dan" bi do'&o do %učn!av"

 A&i s" m"sar ni!" dao $aus%avi%i On po)rabi sv!"%i&!ku u +odniku i i$a1" i$ku*"( a $a n!im na)rnu #i!"&o dru'%voSmo&" !" s pri%a!"nom rado'*u ra$abrao da su %o sva%ovi i sad s" sma%raospa'"nim

 M"sar podi)n" sv!"%i&!ku i osvi!"%&i dva čov!"ka ko!i su nosi&i na ram"nima #rni&i!"s i i$a n!")a sakri&i svo!" )&av" da im &!udi n" vid" okrinkana &i#a/ra%i&a# kapu#inov s%ao !" s on" s%ran" &i!"sa( samo !" kapu#in os%ao u sv!"%&usv!"%i&!k". 8abo)a( %a %o !" o%a# Smo&"6 . k&ikn" pur)ari#a Bara

>ind"kovka ko!a !" s%a!a&a poda&!" od m"sara( %ako1"r u sv"čanom svadb"nom ru+u

Page 70: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 70/303

. Kamo %o id"%"( sv"%i oč"5 . upi%a&i )a pur)ariOkrinkani čov!"k ko!i !" pri!" pra%io kapu#ina( okr"n" s"%ako da mu sv!"%&o ni!" mo)&o dopri!"%i u &i#" i r"č"7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Nosimo na 8v!"$di'č" v!"'%i#u ko!u !" no*as u %orn!u vra)$a)u'ioDo!am %i+ ri!"či opa$io s" odma+ na &i#ima svadb"nika ko!i os!"%i'" n"ku%!"skobu i s%ra+Svi su ima&i !"dnu %" is%u misao( samo s" m"sar( ko!i !" bio odv"* pi!an( usudioda!" )&asno i$ra$i7. Sad $namo $a'%o &upa%" po vra%ima/ra%i&a# kapu#inov povuč" :ra%ra $a +a&!u( a&i ova! mu s" poku'a is%r)nu%i i

 povič"7

. Ni!" is%ina( dr-i%" i+ . %o su $&ikov#i6, %a! čas os!"%i kapu#in u svo!im r"brima bod"- i sru'i s" na #"s%uSva%ovi poč"'" vika%i 9"n" s%ado'" b!"-a%i( mu'kar#i su bi&i pr"n"ra-"ni Ni%koni!" opa$io kad !" okrinkani čov!"k rinuo bod"- u kapu#ina( ni%i su $na&i $bo)č")a s" :ra%ar sru'ioOna dvo!i#a ko!a su nosi&a &i!"s ba#i'" svo!" br"m" na #"s%u i s%ado'" b!"-a%i. /rok&"%" kukavi#" . promrm&!a %r"*i( pa s" i on da $a n!i

 ma u bi!")Sada !" %"k &!udima puk&o pr"d očima Gumbar Adam( ko!i !" s%a!ao u$ >ind"kovku(

 pri1" kapu#inu. To mora da su &opovi . r"č" onO%a# Smo&" &"-ao !" n"pomično na $"m&!i Gumbar mu ma&o podi)n" )&avu i opa$ida!" pod n!im m&aka krvi

. 8abo)a( krv6 To !" n"kakva &up"'%ina6 B!"-mo $a n!ima(%ko ima pi'%o&! i&i kakvu pu'ku56Dva m&ada momka us%rča&a s"( po+i%i&a u ku*u i pobra&a sv" '%o !" bi&o oru-!a u

 m"sara( %" na)nu'" %amnom u&i#om $a b!")un#ima. 3"ka!%"6 . r"č" )umbar . /ris&u+nimo( mo-da *"mo ču%ikako b!"-"Sva %ro!i#a s" us%avi'"/r"d sobom nisu ni'%a vid!"&i ni ču&i

. Da s" nisu )d!" sakri&i5 . pri'apn" !"dan momak

. To !" &ako mo)u*" Mo)&i su skoči%i u či!i vr% i ond!" sad č"ka!u Da su po%rča&i #"s%om( !o' bismo im mora&i ču%i kora

k" Tako br$o samo 'i'mi' pr"&"%i u$du- M"sničk" u&i#". Ima%" pravo( ma!s%or". Na!bo&!" *" bi%i da os%an"mo %u i č"kamo dok s" )d!" n"o)&as". Ako su pob!")&i na !"dan i&i dru)i bri!")5. /rok&"%s%vo6 . povikn" bi!"sno )umbar. S%o !"( $abo)a5Gumbar !" os!"%io da mu !" u$ u+o pro&"%!"&o %an" Dva praska od!"knu'" kro$%amnu no*. Mom#i( &"-i%" na #"s%u( ovd!" im s%o!imo na ni'anu, !"dnom +ipu &"-a&a su sva %ro!i#a na $"m&!i O%vori'" pu#n!avu pr"ma ono!s%rani odak&" !" do'&o %an". B!"-" )or" nad M"sničku u&i#u

I oni s" di)o'" %" okr"nu u&i#om )or" )d!" su s" pr"d m"sa.r"vom ku*om kom"'a&i&!udi

Page 71: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 71/303

Kad u)&"da'" )umbara i n!")ov" dru)ov"( nava&i'" na n!i+ pi%an!ima7. 4"su &i %o oni pu#a&i i&i vi5.; mi i oni( a&i nas n" po)odi'" 4"smo &i mi ko)a po)odi&i( %o n" $namo No* !"odv"* %amna( %ko *" $a n!ima6. S%o!" s kapu#inom5. N" mič" s" Mr%av !"6

I$ ob&i-n!" ku*i#" i$i1o'" %ako1"r %"k na po&a od!"v"ni uku*ani ko!" bi!a'" probudi&a pu#n!ava. Nosi%" kapu#ina u ku*u . r"č" )umbar Va&!da )a n"*"moovd!" pus%i%i. A &i!"s5 Tr"ba&o bi )a odni!"%i na ma)is%ra%. N"ka )a nos" sami6. G&"( i )ospodina )radsko) odv!"%nika i )ro:a Vo!k::v!a(

 probudi&a pu#n!ava.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

,&i#om spu'%a&i s" k n!ima Dvo!kovi# i )ro: Vo!k::v( obo!i#a %"k u o)r%ačimaispod ko!i+ su viri&" no*n" ko'u&!". 2%o s" %o do)odi&o5 Tko !" %u pu#ao5 . upi%a odv!"%nik. Tko !" ubio kapu#ina5 . upi%a Vo!k::v opa$iv'i :ra%ra na$"m&!iL!udi ispriča'" '%o s" do)odi&o i poka$a'" im &i!"s s%o!" &"-ao u %ami nasr"dini #"s%". Kako su i$)&"da&i &!udi ko!i su nosi&i &i!"s5. Li#a im nismo vid!"&i Tamno !". N"ka ko!i od momaka pod" )or" na ma)is%ra% da probudina'" &!ud"( n"ka do1u po %a! &i!"s

. G&"da!%"( u %i!"&u mu !" bod"- . upo$ori Vo!k::v ko!i !"o)&"davao kapu#ina . Tr"ba&o bi svakako po$va%i ranarnika( mo-da !o' ni!" mr%avDvo!i#a &!udi odo'" na ma)is%ra%( a !"dan po ranarnika. Kapu#ina n" mo-"mo o%pr"mi%i u samos%an( %o !" pr"da&"ko Ha!d" &!udi( pon"simo )a u mo!u ku*u . r"č" )radskiodv!"%nik. N"( )ospodin" odv!"%ni#" . od&učno *" m"sar 3ov!"ku ko!")a ubi'" pr"d mo!om ku*om da% *u !a m!"s%a u svom domuI on sam podi)n" kapu#ina( a )ro: Vo!k::v priskoči da mu pomo)n"( %" )a un"so'"

 pod krovDok su okup&!"ni )ra1ani pripovi!"da&i i na)a1a&i '%o s" %u do)odi&o( mr'%io !")radski odv!"%nik č"&o

. Sad vidimo da &!udi ko!i su nosi&i &i!"s nisu bi&i od ma)is%ra%a Ta $a'%o bi oni ubi&i kapu#ina5 8a'%o bi pob!")&i5. To !" dois%a n"v!"ro!a%no . r"č" Vo!k::v I os%a&i su po%vrdi&i mni!"n!" Dvo!kovi*"vo. A&i !a sv" nas&u*u!"m da su %o bi&i or%a#i v!"'%i#a. /a kako bi onda nosi&i mr%vu v!"'%i#u $a 8v!"$di'*"5 .r"č" op"% )ro:

 Mo-da su mr%vu babu +%!"&i ukras%i da !o! n" bi %rup&o spa&i&i

. To *" bi%i( )ospodin" . r"č" m"sar . Si)urno su !" n!"$inior%a#i +%!"&i u)rabi%i. I&i sam vra) . primi!"%i s%ara /a&či*ka . Oni su bi&i #rni

kao vra)ovi i sakriva&i su &i#a. To su b"das%o*" . r"č" )umbar i ma+n" rukom . S%ar"

Page 72: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 72/303

 bab" svuda vid" vra)a/a&či*ka bi!"sno po)&"da m&ado)a )umbara i okosi s" na n!")a7. Kad vas )&"dam( uvi!"k mis&im da vidim vra)aS%ara bi bi&a sasu&a na n! !o' vi'" po)rda( a&i !" u%o ba' do'ao ranarnik i$amo&io os%a&" da s" uda&!" kako bi mo)ao pr")&"da%i kapu#ina Is%odobno s%i)o'"i dva op*inska pandura Dvo!kovi# i+ upi%a7

. Kom" !" od na'i+ momaka bi&o nar"1"no da nos" na8v!"$di'*" %rup&o !"dn" v!"'%i#"5

. N" $namo( )ospodin" , %orn!u su dvo!i#a na s%ra-i( a mismo bi&i na ma)is%ra%u. Dobro( u$mi%" ova! &i!"s i nosi%" )a na 8v!"$di'*" . N"%ko!" +%io ukras%i v!"'%ičino %i!"&o. Samo( s%o!" onda pri%om imao pos&a o%a# Smo&"5. On ni!" i'ao s n!ima dra)ovo&!no . r"č" )umbar . !"r !"

 pri!" n")o '%o s" sru'io poviknuo7 Dr-i%" i+( %o su $&ikov#i. A %o $nači da su )a oni &!udi prisi&i&i da po1" s n!ima .upadn" mu u ri!"č )radski odv!"%nik . Sad v"* n"ma sumn!"da imam pravo Kad bi kapu#in do'ao k svi!"s%i( onda bismosv" do$na&i

 Na #"s%i su !o' uvi!"k s%a!a&a oba pandura. 2%o s%o!i%"5 . vikn" im )radski odv!"%nik . Nosi%" &i!"s. N"ka nam )ospodin )radski :i'ka& opros%i . r"č" !"dan od 

 pandura . a&i u ovo doba i*i na 8v!"$di'*"( pa !o' u u%orak6. Sm!"s%a da s%" u$"&i &i!"s i da mi )a čuva%" na 8v!"$di'*u(i&i *u vas odma+ ba#i%i i$ s&u-b"/anduri pokorno u$"'" &i!"s i po1o'" ni$ u&i#u

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Doma*in po$ov" )ospodu u ku*u Svi s" skupi'" u v"&iko! >"s%ar"vo! sobi )d!" s"!o' sa% pri!" ori&a svadb"na p!"sma Sad su bi&i po%i'%"ni i $abrinu%i

 N"s%rp&!ivo su oč"kiva&i '%o *" bi%i s kapu#inom Gradski !" odv!"%nik pos&ao!o' i po &i!"čnika S%i&&"ra da i on pr")&"da :ra%ra( a u!"dno dao na&o) da s"

 pod" u po%!"ru $a $&ikov#imaKad !" do'ao &i!"čnik( )ro: Vo!k::v i )radski odv!"%nik ra$)ovara&i su !o'uvi!"k s pandurima Sva %ro!i#a u1o'" u sobi#u )d!" s" ranarnik %rudio dakapu#ina do$ov" k svi!"s%i I$ ran" mu !" i$vadio bod"- i ranu pov"$ao. Sr#" mu !o' ku#a . r"č" &i!"čnik . a&i vr&o s&abo 3ini mi s"da %a! vi'" n"*" ispovi!"da%i v!"'%i#"Li!"čnik +%!"d" o%i*i A&i!" kapu#in poč"o odava%i $nakov" -ivo%a. Os%a% *"mo( dak&"( ovd!" . r"č" )radski odv!"%nik .

 Mo-da s" osvi!"s%i( pa *u )a pr"s&u'a%i( a vi( )ospodin" )ro:" .r"č" Vo!k::v!u . i$vo&i%" samo ku*i i spava!%" da&!" 3"mu da %us!"di%" kad va'" pomo*i vi'" n" %r"bamo5 M"n" v"-" du-nos%da os%an"m( pa s" n"*u vra%i%i dok n" i$vr'im sv" '%o %r"baI8G,BL4ENI LI4ESBara >ind"k bi&a !"( kao i os%a&i uku*ani( vr&o -a&osna. Siroma'ni :ra%ar . u$disa&a !" . kako !" bio dobar6. 2%o *" r"*i )ro:i#a5 . primi!"%i )umbar. Bo-" sv"%i6 Ona ni'%a i n" $na Tr"ba&o bi !o! %o !avi%i. Gro:i#a !" vani( na iman!u. A&i !" kon%"sa kod ku*" Ona bi s" &!u%i&a da !o! %o n" !avim. Id"m s vama( ma!s%ori#" . ponudi s" )umbar . V"* s"

 ma&o v"dri( bi% *" skoro dan( a&i ipak n" smi!"%" sami

Page 73: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 73/303

I oni obo!" i$a1u br$o i$ ku*". Ha . +a . primi!"%i $&obno /a&či*ka . da&a bi+ s"bi )&avuodr"$a%i da !o! ni!" do kon%"s". N"mo!%" ovako sus!"do . ukori !" m"sar . Ond!" umir"čov!"k

 Adam i Bari#a -uri&i s" m"1u%im na Grič

2u%"*i usp"&i su s" do dvor#a )ro:i#" Ra%kav )d!" !" udovi#a po$voni&a navra%ima dvor#a I$nu%ra su s" ču&i -urni vra%ar"vi kora#i. G&"( vra%ar !" budan . primi!"%i Bari#a i$n"na1"noBara i )umbar udu u dvora#. /robudi%" odma+ kon%"su . r"č" Bara . Do)odi&a s"n"sr"*a( moram !o! %o odma+ !avi%i. Onda !o! !" %o si)urno v"* !avio kapu#in On !" bio ovd!"

 po kon%"su i odv"o !" sa sobom.Vi s%"( va&!da( pi!ani5 Ko!i kapu#in5. Va&!da s%" vi pi!ani( a&i !a nisam N!u !" odv"o u po& no*ikapu#in Smo&" i $a%o i+ č"kam da s" vra%"Bara sk&opi ruk" od pr"n"ra-"n!a. 3u!"%" &i( Adam"5 Tu s" n"'%o do)odi&o

S %im ri!"čima po+i%i Bara op"% i$ dvora n" brin"*i s" da&!" $a vra%ar"va pi%an!a i po+i%i Kapu#inskim %r)om. Br$o u /&"banu'ku u&i#u . r"č" Bara )umbaru b"$ da+a

 Na vra%ima !"dn" pa&ač" povuko'" -"s%oko $a $von#" Vra%ar i+ ni!" &!uba$no primio( a&i Bari#a mu "n"r)ičnor"č"7. /robudi%" br$o m&ado) baruna Sk"r&"#a N"ka odma+do1" u dvor )ro:i#" Ra%kav

 Vra%ar ni!" ni'%a pi%ao n")o !" po%rčao odma+ )or"( dok su s" Bara i Adamvra%i&i u dvora# )ro:i#" Ra%kav i ond!" č"ka&i m&ado) baruna On !" dois%a br$odo'ao i $ačudio s" na'av'i +&!"barku i )umbara pr"d vra%ima u vr%u dvora. Gospodin" barun"( !a sam mis&i&a da u %o! n"sr"*i mo)u

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

samo vas $va%i N"'%o s" čudno do)odi&o Kon%"sa !" sino* bi&a kod ku*" . poč" priča%i Bari#a. Gd!" !" kon%"sa5 . upadn" !o! barun u ri!"č i po)&"davra%ara. Mo&im( va'a mi&os%i . ob!asni vra%ar . oko po&a no*i

 po$vonio !" kapu#in Smo&" i dao kon%"su probudi%i N"'%o sukra%ko )ovori&i( a onda s" kon%"sa od!"nu&a i o%i'&a s kapu#i

nom( a da mi ni!" r"k&a ni'%a. 8ar !" o%i'&a s kapu#inom posv" sama5. Da( posv" sama. A&i sada do&a$i %"k ono s%ra'no( )ospodin" barun" . r"č"Bari#a . 4a sam ma&o pri!" do'&a po kon%"su( !"r do&!" kod 

 m"sara >"s%ara &"-i kapu#in napo&a mr%av I$vadi&i su mu i$&"da bod"- kao mo! &aka%. A kon%"sa( )d!" !" kon%"sa5. N!u nismo ni)d!" vid!"&i( a !"r ni!" ni ovd!"( %o sam do'&a

 po vas. Gd!" !" %a! m"sar5 Odv"di%" m" k n!"mu . na)&o *" barunSk"r&"#( )umbar i Bara po1o'" do&!" u M"sničku u&i#u /u%"m mu !" Bari#a po%ankoispriča&a sv" '%o s" s kapu#inom do)odi&o

Kad !" barun u'ao u sobu )d!" !" &"-ao kapu#in( )radski odv!"%nik( &i!"čnik iranarnik upravo su či%a&i n"ko pismo

Page 74: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 74/303

. Vi ovd!"( )ospodin" barun"5 . $ačudi s" Dvo!kovi*

. Da( obavi!"s%i&i su m" 4" &i Smo&" -iv5

. 4"s%( a&i bun#a . od)ovori &i!"čnik S%i&&"r . Vid!"% *"mo( mo-da *" pr"bo&!"%i( a&i rana !" vr&o duboka M"1u%im( moram vam priop*i%i !o' !"dnu mno)o n"u)odni!u vi!"s% n")o'%o !" ova

Sk"r&"# prob&i!"di. Va'a mi&os%i . nas%avi &i!"čnik pokornim )&asom ko!im !"uvi!"k )ovorio s v"&ika'ima . kad sam pr")&"davao kapu#ino.vo odi!"&o da vidim kako mu !" bod"- pro'ao kro$ +a&!u(na'ao sam ovo To !" pismo ko!" )&asi na kapu#ina

Li!"čnik dad" barunu pismo p&"mi*a Ma&ako#$v!a ko!im mu ova! !av&!a da mu 'a&!"%rup&o umor"n" )ro:i#" Ra%kavSk"r&"#u !" pismo u rukama $adr+%a&o Obu$"&o )a si&no u$bu1"n!"( !"dva s"sv&adavao. A )d!" !" &i!"s s )ro:i#om5 . upi%a barun. To mi n" $namo6 . odvra%i &i!"čnik. Bi% *" si)urno u kapu#inskom samos%anu( !"r ako su )a od 

ni!"&i kapu#inu( on )a ni!" mo)ao nikamo dru)amo spr"mi%in")o u samos%an . r"č" )radski odv!"%nik. Gospodin" dok%or" . obra%i s" barun S%i&&"ru ko!i !" v"*

 bio na po&asku . mo&im vas da s" n" uda&!i%" od kapu#ina Ako bi s" vra%io k svi!"s%i( mo&im vas da )a sv" ispi%a%" '%o s" s n!im do)odi&o i da mu ka-"%" da !a %o -"&im $na%i Mo&im vas( učini%" sv" da s" bar"m %o&iko osvi!"s%i( da mo-"mo s n!im )ovori%i Va' %rud i $nan!" bi% *" obi&no na)ra1"niS%i&&"r br$o skin" '"'ir s )&av"( od&o-i &!"kari!" i s!"dn" kra! kapu#ina Li#"

 mu !" odava&o da s" os!"*a osobi%o poča'*"n Sk"r&"#ovim na&o)omBarun !"( m"1u%im( i$i'ao s Dvo!kovi*"m na u&i#u i ispri.pov!"dio s%o!" $nao o

 N"ri. To bi bi&o upravo s%ra'no( )ospodin" barun"( a&i !a n" v!"

ru!"m da s" kon%"si '%o $&o do)odi&o . r"č" Dvo!kovi* . /ona!pri!"( id"mo kapu#inima Mo-da !" kon%"sa ond!" kod &i!"sa svo!" bak"Kad su do'&i u samos%an( upi%a'" vra%ara na&a$i &i s" u samos%anu kon%"sa N"ra

 Vra%ar ni!" o n!o! ni'%a $nao( ni%i !" $nao da bi %ko donio kakav &i!"s/r")&"da'" #rkvu i )robni#u Gradski odv!"%nik sam !" pr"%ra-io sv" ku%ov"( a&iu$a&ud Ni)d!" ni!" bi&o ni %ra)a ni kon%"si ni &i!"su )ro:i#" Ra%kavDvo!kovi* i Sk"r&"# po1u do )radsko) no%ara Ladis&ava Sa&"a da mu priop*" '%o s"$bi&o Sa&" !" dma+ us%ao i ob"*ao Sk"r&"#u da *" pov"s%i is%ra)u i učini%i sv"da prona1" kon.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

%"sino boravi'%" /o'ao !" sm!"s%a s barunom da odr"di s%o!" po%r"bno $a po%ra)u/u%"m sr"%o'" Kra!ači*a ko!i !" do&a$io i$ %orn!a od Kam"ni%i+ vra%a /o'%o s"

 po$dravi'"( upi%a Dvo!kovi* su#a7. O%kud vi %ako rano5. Bio sam u %orn!u kod muč"n!a od %ri sa%a u no*i pa sv"do sada. Mo&im vas( )ospodin" su#" . up&"%" s" Sk"r&"# . r"#i%" mi!" &i ov" no*i umr&a u %orn!u kakva v!"'%i#a5

. N"( ni no*as( ni pro'&" no*i( ni či%av m!"s"#

Page 75: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 75/303

Sk"r&"# po)&"da )radsko) odv!"%nika i no%ara7. 2%o v"&i%" na %o5 Dak&" u onom &i!"su ni!" bi&a v!"'%i#a6. Onda su $&ikov#i nosi&i u &i!"su )ro:i#u Ra%kav. r"č" Sa&". Tko $na nisu &i %o bi&i sami ubo!i#" ko!i su )ro:i#u umori&i iovako nas%o!a&i da!" ods%ran"5Suda# !" $aču1"no s&u'ao n!i+ov ra$)ovor 4o' s" vi'" pr"n"ra$io kad !" čuo '%o

s" do)odi&o. Gd!" !" &i!"s ko!i su nosi&i panduri5 . upi%a Sk"r&"#. /os&ao sam )a na 8v!"$di'*" Dr-ao sam da !" $ais%aumr&a ko!a v!"'%i#a . od)ovori Dvo!kovi*. 8a'%o nis%" da&i &i!"s o%vori%i . upi%a Sk"r&"#. Na %o ima pravo samo )radski suda# pri!" spa&!ivan!a 4asam dois%a dr-ao da s" radi o %rup&u kakv" v!"'%i#" i n"mam 

 prava ur"dova%i. /o1imo( dak&"( na 8v!"$di'*" . r"č" Sa&" Suda# Kra!ači*%ako1"r !" po'ao s n!imaKad su do'&i onamo( &i!"sa( na svo!" v"&iko čudo( vi'" nisu na'&i Tamo )d!" s"obično pa&i&a &omača( bi&a !" ma&a ko&ibi#a $a spr"mi'%"( a&i b"$ ikakva &i!"sa

 Na vr'ku u$vi'i#" na ko!o! s" pa&i&" &omač" opa$i'" sv!"-" %ra)ov" kon!ski+

kopi%a. 2%o !" %o5 To su posv" sv!"-i %ra)ovi( kao da su ko!i čas pri!" u%isnu%i u i&ovaču. Kao da !" ovuda n"%ko pri!" kra%ko) vr"m"na pro!a'io .r"č" Sa&"

. Opros%i%"( )ospodin"( na ovo! sk&isko! povi'i#i( 'iroko!!"dva po& +va%a( n" mo-" kon! os%avi%i %o&iko %ra)ova Ovo i$)&"da kao da !" d"s"% kon!a %uda )a$i&o G&"da!%" ovo . upo$ori Sa&"Kra!ači* s" posv" sa)nuo k $"m&!i( proma%rao %ra)ov"( namr'%io &i#" i r"kaoo$bi&!no7. Ovo !" sumn!ivo6 4asno !" da %u ni!" mo)&o p&"sa%i i d"

s"% kon!a( a %ra)ovi su ipak od kopi%a Osim %o)a( %u su kopi%a%ako p&i%ko o%isnu%a kao da su kon!i %"-i&i @ :un%i Sv" da!"nas&u%i%i da s" %u $bi&o n"'%o %a!ans%v"no Vi $na%" da s" naovom m!"s%u pa&" v!"'%i#" ops!"dnu%" vra)om Mo-da su vra$i odni!"&i mr%va#a( a onda skaka&i po 8v!"$di'*u. 8ar vra$i ima!u kon!ska kopi%a5 . upi%a Sk"r&"#. /a vi %o n" $na%"5 . čudio s" suda#. Li!"sa( dak&"( n"ma . r"č" Sa&". A&i !a sam )a pos&ao po dvo!i#i pandura ovamo i na&o-ioim da )a čuva!u. /o1imo )or" da ču!"mo )d!" su %i panduri i '%o v"&" .

 pr"d&o-i )radski no%ar Sa&" V"* !" davno bio dan kad su s%i)&i na ma)is%ra% No%ar Sa&" sa$vao !" sv" svo!"

 pandur" A&i on" dvo!i#" ko!i su nosi&i &i!"s v!"'%i#" n" bi!a'" 4"dan n!i+ovdru) ispriča no%aru da i+ !" vidio kad s" dani&o kod M"snički+ vra%a kako suupravo od&a$i&i i$ )rada. 4"su &i nosi&i &i!"s5 . upi%a Sa&". Nisu( od&a$i&i su b"$ ič")a i r"k&i su mi7 8bo)om( 2imun"(

 mi s" vi'" n" vra*amo Gradski odv!"%nik +o*" da mi nosimona 8v!"$di'*" &i!"sov" i čuvamo ond!" #oprni#" Vo&imo os%avi%i s&u-bu. A )d!" su os%avi&i &i!"s5. To n" $nam( va'" )ospods%vo Oni mi o &i!"su nisu ni'%a

 pripovi!"da&iGradski no%ar na&o-i pandurima da posvuda %ra-" &i!"s

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

Page 76: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 76/303

Page 77: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 77/303

. Da( %"%ko A onda ima !o' n"'%o N"ra !" i'č"$&a

. MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Gro:i#a s" u+va%i $a )&avu( k&on" Gospoda !o! priskoči'" u pomo* i pos!"do'" !"na s%o&a#. Kako si r"kao5 2%o s" do)odi&o5 . 'ap%a&a !" s%ara )ro:i#aSk"r&"# !o! r"č" '%o !" sa$nao od vra%ara i +&!"bark" Bar"ko!a !" bi&a prisu%na kad !" Smo&" probod"n no-"mGro:i#a !" s&u'a&a obor"n" )&av" Li#" !o! s" posv"ma smrknu&o Sad !" i$)&"da&a!o' sa%rv"ni!a. S%o mis&i%" sada o sv"mu '%o s" do)odi&o5 . upi%a Sk"r&"#)ospodu. Gro:i#u su +%!"&i umori%i( %o !" v"* !asno 2%o su +%!"&i s kon.%"som( %o n" $namo( a&i svakako !" %u oči%a v"$a . r"č" Sa&"

. A pismo p&"mi*a Ma&ako#$v!a5 . upi%a Sk"r&"# i poka-")a )ro:i#i

. To ni!" pisa&a n!")ova ruka . r"č" s%ari#a

. Onda !" %o pismo ima&o bi%i varka $a o#a Smo&"a . upo$ori Sk"r&"# . N"%ko !" +%io umori%i )ro:i#u( i %o is%" v"č"ri kad !" ima&a i$)inu%i N"ra Samo %ko( č"mu i $a'%o bi!" o%ima&i5. N"ma &i( mo-da( )ospodin barun kakvi+ n"pri!a%"&!a ko!i

 bi +%!"&i da vam učin" $&o5 . pi%a Sa&". N"( n"mam n"pri!a%"&!a N" bavim s" ni po&i%ikom nisp&"%kama ni%i čim dru)im. A n"ma &i va'a mi&os% $avidnika $bo) kon%"s" N"r"5. N" $nam. Tko $na ni!" &i posri!"di n"us&i'ana &!ubav( pa s" n"$nana#

i&i osv"*u!" i&i +o*" si&om da s" dokopa d!"vo!k". Ni o %om" n" $nam ni'%a ni od svo!" ni od kon%"sin"s%ran".A&i n" $aboravi%" . upo$ori Dvo!kovi* . da su $&očin#i )ro:i#u orobi&i 3ov!"kko!i s" samo sv"*u!" bio bi )ro:i#u ubio( a kon%"su o%"o( a&i n" bi p&!ačkaoSvi su pri$na&i Dvo!kovi*u da ima pravoGro:i#a !" napokon us%a&a da pod" ku*i Sv" !" vi'" ma&aksa.&a i Sk"r&"# !u !"

 morao )o%ovo uni!"%i u koči!u

Kad !" s%i)&a u dvora# i na'&a pra$n" oda!" svo!" unuk"( u.+va%i&a !" dr+%avi#aOdma+ !" da&a do$va%i )ro:a /"%ra Or'i*a Kad !" čuo '%o s" sv" $bi&o( orosi'"s" )ro:u oči su$ama. /"%r" . r"č" mu )ro:i#a dr'*u*im )&asom . os!"*a' &i %i '%o

%o $nači5 Ni!" &i %o sasvim is%o kako s" do)odi&o i s n!"$inom  ma!kom5. Bi&o bi )ro$no da!" sasvim onako Bo-" sačuva!6. /"%r"( %o !" odvi'" .!a *u po&ud!"%i6. Smiri s"( dra)a Su$ano Mo-da !o' ni!" sv" propa&o .

 mirio !u )ro: /"%ar V"* s" s&")&a i no*( a )ro:i#a Ra%kav !o' !" uvi!"k &u%a&a po svo!im s!a!nimsobama kao &u1akin!a Su$nim očima do$iva&a !" i$)ub&!"nu unukuGro: Or'i* i barun Sk"r&"# bi&i su !"dini ko!i bi!a+u sv!"do#i i sudioni#in!"$in" %u)" Dru)i ni%ko ni!" smio k n!o! pr"mda s" či%av dan svi!"% okup&!aooko n!"$ino) dvor#a( a pri!a%"&!i i $nan#i do&a$i&i da !" %!"'" A&i )ro:i#ani!" +%!"&a niko)a da primi/ono* !" bi&a v"* odbi&a Sk"r&"# !" sav s&om&!"n po'ao ku*i A s%ari#a !" !o'

uvi!"k s!"di&a s )ro:om Or'i*"m u svo!o! sobi I č"ka&a( u$disa&a i p&aka&aGOS/OA S KRINKOM 

Page 78: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 78/303

Baba 4ana kr"*" s" n"mirno po svo!o! ku*i#i Ma&a sv!"%i&!ka %in!a na drv"noms%o&u i %"k d!"&omi#" osv!"%&!u!" niski drv"ni s%rop Tri!"movi su v"* posv"

 počada&i( a i i&ovača ko!om su bi&" nama$an" s%i!"n" v"* !" sasvim po%amn!"&a oddima s o%vor"na o)n!i'%a na ko!"mu !" va%ra v"* bi&a $apr"%ana, niskom %amnom pros%oru n"ma ni'%a dru)o n")o k&u.!k pa( s%ara drv"na

 pos%"&!a i !"dan sanduk Oko o)n!i'%a nas&a.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

)ani su &on#i( #rni kao da su s" na o)n!i'%u pr"%vori&i u u)&!"n Si%na s%ari#au )ra1ansko! od!"#i s v"&ikim rup#"m na )&avi o%vori pro$orči*Gor" na Griču s!a!i s" n"ko&iko svi!"%&i+ pro$ora( a do&!" na M"sničkim vra%ima-miri kro$ no* č"%v"rou)&as%a sv!"%i&!kaBaba 4ana $uri&a !" n"ko vri!"m" u ov" &uči( a onda s" povuk&a u ku*u i op"%nas%avi&a +oda%i po ko&ibi#i kao da n"ko)a č"ka

8a ma&o na vra%ima n"%ko poku#a. Tko !" Bo-!i5 . upi%a s%ari#a v"* v"dri!a &i#a. Lovro . čuo s" i$vana m&a1a+ni )&as. Lup"-u( )d!" si bio %ako du)o5 Gd!" !" ,r'a5. Baba ,r'a ni!" doma( o%i'&a !" u )oru bra%i bi&!"( pa *" s"vra%i%i %"k $a dva dana. Onda *"mo sami na posao. 8ar *"mo $bi&!a v!"'%i#i odr"$a%i kos" i probos%i !o! sr#"5. Vid!"% *"'( +a!d" ,$mi u d-"p &o!ani#u i ova! no-S%ara mu pru-i )o&"mi no-( a ma&i )a spr"mi u $obuna#Kad su +%!"&i i$a*i( poku#a op"% n"%ko na vra%ima. Tko %o do&a$i u ovo doba5 . %r)n" s" s%ari#a i pod" kvra%ima

. Tko %o ku#a5. Bi!"&a sova . oda$va s" i$vana m"kani )&asS%ari#a br$o o%vori vra%a I$ %am" ban" u sobu -"na )ra1anski od!"v"na( o)rnu%adu)im o)r%ač"m G&avu !" pokri&a #rnim rup#"m od čipaka( a &i#" krinkom. S%o !"( va'a mi&os%i5 . upi%a s%ari#a sa s%ra+opo'%ovan!"m. Bab" ,r'" n"ma kod ku*"( a !a !" si&no %r"bam Moram sn!om )ovori%i. O%i'&a !" u )oru po %rav"( a&i !a sam !o! s"s%ra n" samo pokrvi n")o i po $nan!u( va'a mi&os%i. 8a%o sam i do'&a k vama 4" &i vam ,r'a ka$u!" sv" svo!"

 pos&ov"7

. Svaka ima svo!" kon%" . pa n"*"mo s"bi kvari%i posao( a&ivi'" pu%a i $a!"dno radimo. 4uč"r su #rni ima&i obavi%i !"dan va-an posao( a&i im ni!" usp!"&o Baba ,r'a da&a im !" n"k" upu%"( a&i s%var ni!" is

 pa&a kako %r"ba Vama ni!" ni'%a o %om" r"k&a5. Ni!"( a&i ako -"&i%" da !a %u '%o pomo)n"m( mo-da $nam i bo&!i+ %rava. N"( radi s" o dru)o! s%vari N"'%o s" ima&o doni!"%i na !"d no m!"s%o( a&i ni!" don"s"no T" !" s%vari n"s%a&o i sad smo uv"&iko! n"pri&i#i I$v"&i su či%avu s%var vr&o )&upo( pa sad n"$na!u kamo !" dospio %a! &i!"s. 2%o5 Li!"s5 Kakav &i!"s59"na ukori samu s"b"7

Do 1avo&a( sad sam s" i$brb&!a&a A #i!"&i dan ni'%a s" n" )ovori( ni'%a s" n"s&u'a i n" priča n")o samo o %om i$)ub&!"nom &i!"su

Page 79: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 79/303

Baba 4ana s%isn" us%a( nam!"s%i s" na k&upi i učini vr&o va-no &i#"( kao da !"unapri!"d uv!"r"na da *" %a!ans%v"no! )ospo1i učini%i us&u)u. Hm( '%"%a( va'a mi&os%i( da nis%" pr"ma m"ni iskr"ni kao

 pr"ma ,r'i Vi v"&i%" da s" i$)ubio &i!"s5. Da( !"dan &i!"s. S n"kom mr%vom v!"'%i#om5

. Da( %ako ka-u Va&!da )a ni!" pro)u%a&a $"m&!a Baba ,r'a bi )a si)urno prona'&a( ona ima :ini nos

. A kad bi+ %o učini&a !a56

. Vi5 /oku'a!%"( dra)a 4ano( a ako na1"%"( dobi% *"%" p"%duka%a. /"% duka%a5 . s%aričino s" usko &i#" ra'iri od sr"*". Li!"s ko!i !" n"s%ao mora bi%i n")d!" unu%ar )radsko)$ida Dva pandura nosi&a su )a M"sničkom u&i#om.A !"dna baba i+ !" sas%a&a i upi%a&a7 2%o %o nosi%"5 upadn" 4ana V!"'%i#u6od)ovori'" oni( a&i !" n"*"mo nosi%i da&".

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

ko N"ka os%an" %u u )rm&!u( a mi id"mo s mi&im Bo)om Ta baba bi&a sam !a ir"ko+ im na %o7 Nosi%" &i!"s k m"ni( da% *u vam $a n! svakom po 'kudu Oni %orado učini'" i odn"so'" )a k m"ni( a !a sam )a dobro spr"mi&a. Vi s%" )a spr"mi&i5 Vi5 8abo)a( !" &i %o mo)u*"5 . k&ikn"%a!ans%v"na )ospoda i$van s"b" od rados%i A&i s" br$o smrkn"i upi%a sumn!ivo7. 4"s%" &i po)&"da&i u &i!"s5. Kako bi+ po)&"da&a5 To s" smi!" učini%i samo pos&i!" po&ano*i

. /oka-i%" mi )a. I$vo&i%" sa mnom . r"č" s%ara i nami)n" d!"čaku da o%vorivra%a Sv" %ro!" i$a1" i$ ku*" u %amnu )us%u no*Svuda naoko&o bi&o !" pus%o Ko&ibi#a !" s%a!a&a na br"-u&!ku poda&"ko od

 M"sničk" ku&" Baba 4ana pod" napri!"d i $a n"ki+ %rid"s"%ak korača!a upo$ori-"nu u krinki da pripa$i S%a!a&i su pr"d os%a#ima napo&a poru'"n" ku*" či!i sun"ki $idovi bi&i !o' sačuvani pa !" %u baba 4ana ima&a spr"mi'%" $a drva i n"k"dru)" s%variD!"čak ud" prvi m"du $idin". Sad $apa&i &o!ani#u . %i+o *" 4ana d!"čaku . A&i %ako !"okr"ni da n" bi sv!"%&o prodr&o kro$ ko!u puko%inuD!"čak upa&i &o!ani#u i rasvi!"%&i uski pros%or pun kam"n!a i obras%ao drač"moko ko!")a s" di$a&i $idovi u visini čov!"ka

Baba 4ana pod" u ku% '%o )a s%vara+u $idovi( podi)n" n"k" krp"( a sv!"%&o&o!ani#" rasvi!"%&i drv"ni &i!"s. 4"s%( %o !" %a! . r"č" -"na u krinki . 2%o s%" +%!"&i sn!im"5. /os&a&a sam po babu ,r'u da do1" k m"ni i da n"'%o

 poku'amo A kad !" n"ma kod ku*"( +%!"&a sam %o učini%isama Ako s" pos&i!" pono*i odr"-" mr%vo! v!"'%i#i s"dam v&asi i s"dam ni%i i$vuč" i$ ko'u&!"( dobiva čov!"k s"dam v"&iki+

 mo*i A kad !o! s" s"dam pu%a ubod" no-"m u sr#"( onda !" %akav no- čudo%voran i ra$r"$" sv" '%o čov!"k +o*" ras%avi%i

.Vi %o ova! pu% n"*"%" učini%i n")o &i!"s proda%i m"ni6

. Ako va'a mi&os% -"&i

. Ti+o N" $ovi%" m" va'a mi&os%( mo)ao bi %ko ču%i6 Tavi n" $na%" %ko sam

Page 80: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 80/303

Page 81: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 81/303

D!"čak i$a1" i$ ru'"vin" da s" uv!"ri n"ma &i ko)a u b&i$ini i !" &i baka v"* uku*i Onda pri1" k &i!"su i s%ad" skida%i pokrov ,$m" s!"kiri#u s%o!" &"-a&a u

 bakinom spr"mi'%u oru1a( i$vadi k&in#" ko!ima !" pokrov bio pričvr'*"n i po&ako)a podi)n"

, &i!"su !" &"-a&o %i!"&o Vidio !" na!pri!" no)" Onda podi)n" pokrov !o' vi'"(

%ako da s" o%k&i$nuo i$nad )&av" na $"m&!u. Is%ina !" . k&ikn" ma&i' . v!"'%i#" s" dois%a pom&a1u!uOvakvo m&ado &i#" v!"'%i#" !o' nisam ni)d!" vidio A&i $a'%oima sv"$ana us%a i nos5 Tko !o! !" sv"$ao na us%a i nos ovo $".&"n!"5D!"čak skin" pov"$ s &i#a( a n"kakv" $"&"n" bi&in" pado'" !o! na prsa D!"čak i+u$m" u ruk"7.Kako %o miri'i6 /a %o !" pospan"#6 Baka !" r"k&a da čov!"k od %o)a $aspi N"(!a n"*u %o mirisa%i A&i *u osvi!"%&i%i v!"'%i#i &i#" i po)&"da%i !o! u č"&o .

 pa makar vidio i na!s%ra'ni!u s&iku budu*nos%i Ho*u da vidim kako *" mi s" %ouka$a%i6D!"čak s" primakn" b&i-" ka )&avi( rasvi!"%&i mr%vo &i#" i $a)&"da s" u n!oč"ku!u*i da *" mu s" u %om &i#u prika$a%i n!")ova budu*nos% G&"dao !" i $urio

u n! časov" i časov"( )o%ovo po&a sa%a( a&i s" s&ika nikako ni!" +%!"&a po!avi%i 2%o !" du&!" )&"dao( %o !" si)urni!" i -"&!"ni!" oč"kivao8abo)a( s%o!" %o5 /ričini mu s" da!" mr%va v!"'%i#a o%vori&a oči( maknu&a us%imai podi)&a )&avuLovro s" %r)nu na%ra) /r"s%ra'i s" i pr"kri-i, is%i ma+ opa$i da !" v!"'%i#a u &i!"su s!"&a i po)&"da&a )a čudnim po)&"domD!"čak +%!"d" kriknu%i( a&i u %o opa$i pr"d sobom čov!"ka s du)om sab&!omTo !" vra)( pomis&i ma&i( a krv mu s" s&"di u -i&ama H%!"d" s" pr"kri-i%i(a&i s" ni!" mo)ao ni maknu%i , ru#i !" )rč"vi%o dr-ao &o!ani#u %ako da mu s"ruka )o%ovo skam"ni&a. Do s%o 1avo&a( kon%"so( '%o radi%" vi u %om čudnom sa&onu u ovo! smr%no! pos%"&!i5 . čuo s" duboki )&as mu'kar#aD!"čak opa$i da!" -"na u &i!"su po)&"da&a čov!"ka( pr"n"ra.$i&a s" i na)&o s"

+%!"&a pridi*i A&i ni!" mo)&a Lovro !" +%io vika%i( a&i )a n"'%o sap"&o u)r&u. Ta )ovori%" v"* !"dnom( !"r *u !o' i !a mis&i%i da s%" samo

 prika$a( kon%"so N"ro . )rubo *" mu'kara#

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Do'&i s%"( dak&"5 . o)&asi s" ona s!"d"*i u &i!"su( b&i!"da popu% mramora Kupi&i s%" m" $a d"s"% duka%a( )ospodin" ka

 p"%an"6. Sini'a( pus%i !" . o)&asi s" s%ra)a dru)i )&as 3ini s" da!" siro%a si'&a s uma Id"m br$o !avi%i s%var )ro:i#i( a %i os%aniovd!" . r"č" %a! )&as i čov!"k s%o!" s%a!ao i$a Sini'" i'č"$n". Bako( bako . s%an" vika%i Lovro dr'*u*i od s%ra+a Kad )au+va%i ruka i$ &i!"sa( on s" sru'i na $"m&!u 4o' s" nikada ni!"%o&iko bo!ao i nikada do-ivio ovakav čas. N" bo! s" . r"č" mu N"raD!"vo!ka s" +%!"&a pridi*i i Sini'a pri1" da !o! pomo)n". Od&a$i%"6 . vikn" ona G&as !o! !" dr+%ao kao da s" u n!o!ra$&i&a -uč od bi!"sa i mr-n!". Mo&im( !a vam s" n" kanim narinu%i( a&i rado bi+ ipak$nao '%o sam vam skrivio ako sam s&uča!no nabasao ovamo

. S&uča!no5 Kakv" &i dr$ovi%os%i6

. Ova! pu% ima% *u s vama ob$ira( !"r ba' nis%" u u)odnom 

Page 82: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 82/303

 po&o-a!u Kad sam pro&a$io sa svo!im časnikom ovuda( vidiosam i$ podr%in" sv!"%&o i $anima&o m" s%o!" %o. Mis&i%" &i da nisam ču&a sv" '%o !" Bi!"&a sova )ovori&a5

 Ako s" i nisam mo)&a maknu%i( a&i ču&a sam sv"( svaku ri!"č( i%o kako *" dva čov!"ka do*i da m" s &i!"som n"kamo odn"suI "vo( dodos%" dvo!i#a6

. Sv"%i Bo-"6 . k&ikn" Lovro uspraviv'i s" . vi onda nis%" mr%va v!"'%i#a5 Vi s%" samo spava&i( a !a sam vas probudio5 Vis%" spava&i od pospan#a5 Tu*i *" m" baba 4ana '%o sam uradio Bo-"( smi&u! mi s"( ubi% *" m" baka6 ,bi% *" m". 2u%i i n" viči6 . $apov!"di mu Sini'aLovro $a'u%i( a&i su$a ni!" mo)ao sus%avi%i N"ra s" ponovno poku'a&a pridi*i i%o !o! !" sada usp!"&o Bi&a !" sva s&om&!"na( a&i ona br$o korakn" pr"ma i$&a$ui$ ru'"vin" Sini'a !o! $akrči pu%. 3"ka!%" dok do1u po vas( časnik !" o%i'ao )ro:i#i

. La-"%" . vikn" N"ra i +%!"d" kap"%ana odrinu%i da s"bi si&om prokrči pu% . /os&a&i s%" po va'" &!ud" da m" op"% odvu

ku( kao ono u #rkvi. Vi )ovori%" &udos%i( a&i ni'%a $a%o Odav&" n"*"%" i$a*isami

 N"ra us%an" S%ra+ !o! !" dao op"% sna)u i ona s" svom si&om po%isn" pr"mai$&a$u i$ ru'"vin" A&i !" kap"%an u+va%i obim rukama $a ram"na( kao ono u 'umikod sv 9av"ra i r"č" !o! onim is%im )&asom7. ,$a&ud vam svaki poku'a! Vi *"%" os%a%i ovd!". Ra$bo!nik Hu&!a . i$&an" N"ra( b&i!"da i i$n"mo)&a. /us%i%" !" . vikn" ma&i Lovro s%upiv'i k Sini'i . 2%o vam !" učini&a5

 Vika !" u$buni&a babu 4anu ko!a !" do%rča&a k ru'"vini i os%a&a pr"s%rav&!"na$ur"*i kro$ !"dnu puko%inu i s&u'a!u*i '%o s" do)a1a Ni!" pravo s+va*a&a( a&i!" vid!"&a pra$an &i!"s i os!"%i&a da s" n"'%o do)odi&o '%o *" !o! u)rabi%i

n!"$in" duka%" , da&!ini( m"1u%im( $as!a&" bak&!"( ču&i s" )&asovi i br$ikora#i &!udi /rvi !" do'ao m&adi časnik i na!avio7. V"* idu( n" bo!%" s"( )ospo1i#" kon%"so

 N"ra s" ukoči&a Ona !" č"ka&a da *" do*i $akrabu&!"ni &!udi i op"% !" s%rpa%i uona! s%ra'ni &i!"s A&i s" pr"vari&a Na u&a$u u ru'"vinu po!avi&i su s" n!"$iniv!"rni s&u)" Da( ona i+ !" pr"po$na&a A&i ni!" mo)&a pro)ovori%i ni ri!"čiOs!"%i&a !" da !o! s" sr#" s&"di&o i ri!"č $ap"&a u )r&u /o1" do&!" na M"sničkuu&i#u )d!" !" v"* bi&a koči!a u ko!o! !" s!"dio sam )ro: /"%ar Bio !" odv"*d"b"o( a da bi mo)ao br$o do*i )or" N"ra ni!" mo)&a ni'%a da mu ka-"( a ni onni!" ni'%a pi%ao /ris&onio !u !" k s"bi( pri)r&io !" na )rudi Ovako su s!"d"*i'u%!"&i sv" do dvor#a )d!" su svi pro$ori bi&i rasvi!"%&!"niGro:i#a Ra%kav ni!" $na&a '%o s" $bi&o Kad !" s&avonski časnik do'ao !avi%i da!" na'ao N"ru( Or'i* !" bio kod )ro:i#" ko!a !" ma&o usnu&a On !" po%a!i#" u$"o

s&u)" i koči!u i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

o%i'ao po d!"vo!ku Gro:i#a s" pr"nu&a u svom nas&on!aču kad !" koči!a u'&a uvr% /r"po$na&a !" '%ropo% ko&a i r$an!" svo!i+ kon!a i po+i%i&a k pro$oru/ričini&o !o! s" da!" ču&a )&as svo!" dra)" unuk" i da !" $ami!"%i&a u$da+( a $a

 ma&o i po&a)an" i n"odr"1"n" korak"Gro: Or'ič o%vori vra%a i dov"d" u svom naruč!u u )ro:ičinu sobu b&i!"du i

i$n"mo)&u d!"vo!ku. N"ro( di!"%" mo!"6 . kriknu baka i privin" i$)ub&!"nu unu

Page 83: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 83/303

ku na )rudi. Baki#" mo!a6 . u$da+n" i k&on". 2%o su od %"b" učini&i5 Kako si b&i!"da i s&om&!"na6 R"#i'%o su %i učini&i6Baka i unuka $a)r&i'" s" i $ap&aka'" kao da s" nisu v"* davno vid!"&" Kad i+ !"

 pro'&a prva bo& i rados%( posadi )ro:i#a N"ru na divan Ona !" s!"&a pokra! n!"

i )&"da&a u n!"$ino &i#" da '%o pri!" proči%a na n!"mu s%o!" pro-iv!"&a,%o s" o%vor" vra%a( a na n!ima s" po!avi b&i!"do &i#" m&ado) baruna Su$nimočima po+i%i do N"r"( i$&!ubi !o! ruk"( $a)r&i !" i po&!ubi u kosuBi!a'" %o prvi n!")ov v!"r"nički #!"&ov. Siroma'ni( dobri mo! Ivo . N"ra mu po)&adi kosu .

 Mno)o si %rpioD!"vo!ka im s%ad" priča%i '%o s" sv" $bi&o s n!om u #rkvi i kako !" do'&a s o#"mSmo&"om da vidi n"ko)a ko!i !" umro( a ko)a ona %o&iko vo&iGro: Or'i* i baka i$mi!"ni'" po)&"d" N"ra( dak&"( !o' ni!" $na&a $a

 Ma&ako#$v!"vo pismo Da&!" im !" priča&a kako !u po)rabi'" č"%iri sna-n" ruk" ikako su !o! na us%a i nos sv"$a&i n"kakvo mr$&o &i'*" ko!" !" si&no $amirisa&o iodma+ !" oraa.mi&o Os!"%i&a !" kako !u s%rpa'" u &i!"s )d!" !o! s" #i!"&o%i!"&o ukoči&o kao da!" mr%va Ni!" s" mo)&a ni maknu%i( pr"mda !" mo)&a mis&i%i

i sv" oko s"b" ču&a i ra$abira&a. Bi&o !" s%ra'no L"-a&a sam kao mr%va( a nisam s" mo)&a maknu%i pr"mda sam %o +%!"&a V"* sam s" pobo!a&a da!"(

 mo-da( smr% %ako s%ra'na da čov!"k sv" ču!" i o sv"mu mis&i( a n" mo-" kr"%n!amas&i!"di%i svo!" mis&i i vo&!u Os!"%i&a sam da!" na &i!"su n"kakav ma&i o%vor(!"r mi!" )&as s &i!"v" s%ran" !asno dopirao do u'i!u( dok s d"sn" ni!" biora$)ovi!"%an Tako sam ču&a sv" '%o s" oko m"n" $biva&o .; %o da su o#a Smo&"a

 probo&i bod"-om5. 3ak i %o kako su panduri ko!ima !" Dvo!kovi* na&o-io danos" &i!"s na 8v!"$di'*" pu%"m ra$)ovara&i da *" &i!"s m"%nu%iu )rm&!" i pob!"*i Na!"dnom $aču!"m )&as s%ar" bab" ko!a i+!" $aus%avi&a i kad !" do$na&a da nos" v!"'%i#u na)ovori&a da

!o! &i!"s proda!u /anduri su pris%a&i i !a sam ra$abra&a kakosu m" nakon kra%ko) vr"m"na spus%i&i na $"m&!u /od &i!"som $a'%ropo%a&o !" kam"n!" To bi!a'" u ono! podr%ini u ko!o! su m" na'&i 3i%av dan ni!" niko)a bi&o Nisam ču&a &!udsko

 bi*"( a&i po $vi-duku v!"%ra ra$abra&a sam da sam n")d!" nao%vor"nom 3"ka&a sam i č"ka&a +o*" &i %ko do*i( +o*" &i %koopa$i%i &i!"s i poku'a%i da u n! $aviri Sv" vi'" sam s" uv!"rava&a da !" ono '%o su mi sv"$a&i na us%a i nos n"kakva bi&!kako!a učini da čov!"k $amr" Os!"*a&a sam miris &i'*a( a&i sam 

 bi&a kao mr%vaDu)o sam ovako &"-a&a kad $ami!"%i+ )&asov" dvi!u -"na Spo$na&a sam i$ra$)ovora da !" !"dna v&asni#a &i!"sa( a dru)a n!"$ina pos!"%i%"&!i#a dok sam u%r"*"m )&asu ra$abra&a d!"čaka ko!i mora da!" unuk !"dn" od n!i+

Sada ispripov!"di N"ra sv" '%o !" baba 4ana ra$)ovara&a s %a!ans%v"nom )ospodomko!u !" os&ovi&a va'a mi&os%iTo !" )ro:i#u Ra%kav( baruna i )ro:a /"%ra si&no i$n"nadi&o Tko bi mo)&a bi%i%a )ospoda5 Tko su %i &!udi ko!i su s n!om" +%!"&i da o%mu N"ru5. Va&!a ispi%a%i d!"čaka . r"č" )ro: Or'i* . 4a sam dao nasvo!u od)ovornos% i d!"čaka i s%ari#u dopr"mi%i ovamo( a pos&ao sam i po )radsko) no%ara T" s" +u&!" mora!u prona*i3as kasni!" dov"do'" dvana"s%o)odi'n!") d!"čaka ko!i !" n"pr"s%ano p&akao kao da

 mu !" ku#nuo $adn!i čas

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 84: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 84/303

. N" p&ači . os&ovi )a b&a)o N"ra . Ti si m" spasio i dobi%*"' $a %o na)radu Samo r"#i %ko !" bi&a ona )ospoda ko!a !"do'&a k %vo!o! baki. N" $nam( va'a mi&os%i( os&i!"pio ako $nam Oni!"mio ako$nam

. 4" &i v"* pri!" do&a$i&a k %vo!o! baki5.4"s% Ona !" do&a$i&a vi'" pu%a k babi ,r'i po &!ubavn" napi%k"

.A $a ko)a5 . upi%a Or'i*

. 8a n"ko) )ospodina ko!i vo&i dru)u

. Mo-da $na' %ko !" %a! )ospodin5

. To n" mo)u $na%i( !a samo ka%kad n"'%o ču!"m N"ka miva'a mi&os% ni'%a $&a n" učini . mo&io !" d!"čak . ionako *" mi

 baka po&omi%i kos%i '%o sam skrivio ovo s &i!"som,pravo kad po$va'" u sobu babu 4anu( do'ao !" )radski no%ar Bio !" napadno$&ovo&!an. Opros%i%" '%o smo vas da&i probudi%i . r"č" )ro:i#aBaba 4ana s%a!a&a !" pr"d )radskim no%arom mirno( dok su

 mu os%a&i pripovi!"da&i o č"mu s" radi

 No%ar !" nava&io osornim pi%an!ima na babu 4anu( a&i ona !" odvra*a&a da ni'%an" $na( ni%i po$na onu )ospodu 8na !"dino da!" i$ vr&o o%m!"ni+ kru)ova. A $a'%o s" na$iva Bi!"&a sova5 . upi%a Sk"r&"#. N" $nam Tako s" !av&!a kad do&a$i k babi ,r'iSa&" $amo&i )ro:i#u $a dopu'%"n!" da babu 4anu pr"s&u'a na samu( !"r *" onda

 pri!" r"*i is%inuGro:i#a ponudi no%aru da pod" sa s%ari#om u pobočnu sobu A N"ra !" bo)a%ona)radi&a ma&o) Lovru či!" !u !" pra$nov!"r!" spasi&o

 Ma&i' primi dar , is%i ma+ opa$i N"ra da u dru)o! ru#i s%i'*" $&a%nik ko!i muni!" ona da&a. Tko %i !" dao %a! nova#5 . upi%a )a N"ra. Ona! )ospodin '%o vas !" po)rabio $a ruk" i bio s vama%ako )rub . od)ovori Lovro

. A $a'%o %i !" %o dao5

. N" $nam N"ra s" s!"%i&a kako s" ma&i Lovro $a n!u $au$"o kad !u !" Sini'a $adr-avao dan" pob!")n" i$ podr%in" I ona os!"%i pr"ma d!"čaku mno)o $a+va&nos%i. Ako %i bud" kad)od u -ivo%u $&o( do1i samo k m"ni,vi!"k *u %i pomo*iD!"čak $a+va&i i i$a1" i$ sob"

 Nakon č"%vr% sa%a vra%io s" Sa&" s babom 4anom i$ pobočn" sob" i pri'apnuo)ro:i#i7. Va'a mi&os%i( ova !" -"na vračari#a( a&i dois%a ni!" ni'%akriva u ovo! s%vari A&i *u u+va%i%i onu dru)u( n!"$inu s"s%ru

 babu ,r'u Ona *" si)urno n"'%o vi'" $na%i o %a!ans%v"nom do)a1a!uSa&" na %o o%pus%i babu 4anu( a onda s" sam opros%i i od"TA4NA IMENA RATKAJSva !" s&u-inčad u dvor#u bi&a budna , ku+in!i spr"ma&a s" $a kon%"su !u+a iku+a&o s" vino da s" okri!"pi nakon pr".pa*"ni+ muka Gro:i#a !" sama nad$ira&akako s" %o priprav&!a( a Or'i* !" po'ao u kapu#inski samos%an )d!" !" &"-aoSmo&" da vidi kako mu !" i !" &i do'ao k svi!"s%i

 N"ra i Sk"r&"# os%ado'" sami. Kako sam sr"%an '%o si op"% mo!a6 . r"č" on d!"vo!#i%op&im )&asom . A&i nisi sm!"&a po*i sama s kapu#inom. Tko bi s&u%io na $&o5. A&i ni!" bi&o ni $)odno po*i s n!im v"* i $bo) s&u-inčadi i

&!udi 8na' da !" svi!"% odma+ spr"man da ko!"'%a i$mis&i N"ra i$n"na1"no po)&"da svo) v!"r"nika

Page 85: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 85/303

. 2%o %"bi n" pada na pam"%5

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. I mo!a ma!ka i )ro:i#a 3iku&ini r"k&" su da s kapu#inom(ko!i !" ipak m&adi čov!"k( n" bi sm!"&a no*u sama i$&a$i%i i$ku*". A %i si %o od n!i+ poprimio5 Ru)a' s" sam s"bi6. Ti si odv"* sm!"&a S!"*a' &i s" on" v"č"ri kad si po'&asama na '"%n!u pod S&!"m"5 I ono ni!" bi&o opr"$no A&i sada%o vi'" n"*"' učini%i( !" &i5 Sada si mo!a v!"r"ni#a i !a *u %"svuda pra%i%i

 N"rino s" &i#" n"'%o smrknu. L!u%i' &i s" '%o sam %i %o r"kao5. N" &!u%im s"( v"* %i -"&im r"*i n"'%o dru)o '%o mi s" čini da

!" i $a %"b" i $a m"n" mno)o va-ni!" od ono) '%o *" svi!"% r"*i$bo) %o)a '%o sam o%i'&a s kapu#inomSk"r&"# os!"%i u N"rinim ri!"čima n"ku )orčinu A&i mu ona ni!" da&a vr"m"na dao %om" '%o r"kn" n")o nas%avi. Sumn!a' &i %i %ko !" mo)ao da m" na ovakav način u)rabi5. N"( ni i$da&"ka. 4a ipak sumn!am na kap"%ana Sini'u6. Na kap"%ana5 2%o %i pada na um56 To ni!" mo)u*" 3asnik( pa %akav )rdni n"dos%o!ni čin5 8ar n" vidi' da !" %vo!ao%mi#a u v"$i s poku'a!"m da s" )ro:i#a umori A $ar bi Sini'arobio5. 8ar časni#i nisu nikada počini&i n"dos%o!ni+ čina5 On !"%r"nkova#( %i su &!udi spr"mni na sv" $&o

. Sini'a n"ma ra$&o)a da %o čini. Mr$i m"( !"r sam )a osramo%i&a na p&"su pa !" mo-da+%io da mi s" osv"%i Ni!" &i čudno da !" ba' on do'ao s onim časnikom upravo u času kad su n"ki &!udi ima&i do*i po &i!"s5. A&i časnik !" po%rčao prvi u dvor da obavi!"s%i baku. Kad su vid!"&i kako im vi'" n" mo-" usp!"%i da $&očin i$v"du do kra!a( +%!"&i su da $aba'ur" svo!u krivn!u i pričini&i s"(%obo-"( mo!im spasi%"&!ima. Mo-da ima' pravo( a&i $a %o %r"ba doka$a

. 3u! m"( Ivo6 Ho*"' &i mi pomo*i da %" doka$" skupimo pro%iv kap"%ana5

. 3"mu %o( N"ro( kad smo sada op"% sr"%ni i kad si %i os&o bo1"na5 /us%imo i kap"%ana i n!")ova časnika( pa s" v"s"&imo'%o si %i %ako sr"%no umak&a. 8ar s" %i n" bi +%io osv"%i%i čov!"ku ko!i !"( mo-da( pro%iv

 m"n" snovao )ro$ni $&očin5. Vidim i$ %vo!i+ ri!"či da mi pr"dba#u!"' kao da %" n" &!u

 bim Moram %i( dak&"( )ovori%i iskr"no Da!" $&očina# %ko dru)i n" bi+ ni časa ok&i!"vao da )a smrvim A&i ako !" %o Sini'a(onda s" %o n" mo-" prov"s%i Ti n" $na' da!" on u osobi%o! mi&os%i kod kra&!i#" Sini'a s" poka$ao v"&ikim !unakom u$ poko!no) Tr"nka On ima na dvoru %akvi+ v"$a da mu n" bismo

 mo)&i učini%i ni'%a na-ao( n")o bismo s"( napro%iv( $am!"ri&in!")ovim $a'%i%ni#ima na dvoru A %i $na' da m"n" na dvoru

č"ka od&ično dip&oma%sko m!"s%o Ti *"' bi%i !o' i dvorska )ospoda #ari#" 3"mu da s"bi pokvarimo &i!"pu budu*nos% $bo)

Page 86: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 86/303

Sini'" ko)a ionako n" bi nikad s%i)&a $as&u-"na ka$na5 N"ra !" sk&opi&a ruk" u kri&u( )&"da&a svo) v!"r"nika i s&u'a&a n!")ov" ri!"či A&i na &i#u !o! s" !avi&o n"'%o &"d"no. Ima' pravo . r"č" ona +&adno. 8nao sam da si ra$bori%a d!"vo!ka . od)ovori Sk"r&"# sav

 b&a-"n

,%o s%upi u sobu &aka! nos"*i na p&adn!u !u+u 8a ma&o s" N"ra u kru)u svo!" bak"( )ro:a Or'i*a i v!"r"nika okri!"pi&a A onda )ro: i Sk"r&"# os%avi'" dvorBaka i unuka os%ado'" sam"

 N"ra !" )&"da&a kako !o! baka sama nam!"'%a pos%"&!u Danas %o ni!" dopus%i&asobari#i. Na '%o mis&i'( du'o mo!a . upi%a baka pris%upiv'i k d!"vo!#i i u+va%iv'i !o! &i#" obim rukama. Mis&im kako bi bi&o &i!"po da imam bra%a ko!i bi m"vo&io6

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Gro:ičino s" &i#" smrkn" N"ra %o opa$i( us%an" i ba#i s" svo!o! baki u naruča!7. Baki#"( $a'%o %i n" vo&i' mo)a bra%a( $a'%o si )a pro%!"ra&au svi!"%56. Tko %i !" %o r"kao5. Ona okrinkana )ospoda 3u&a sam kako !" )ovori&a babi4ani7 )ro:i#i !" n"s%a&o unuk"( a %o !u !" Bo) ka$nio '%o svo)aunuka ni!" +%!"&a pri$na%i i pus%i&a )a u svi!"% da s" po%u#a od n"mi&a do n"dra)aTko !" %a -"na ko!a %o $na5 8a'%o !" %o pripovi!"da&a babi 4ani5 Mo-da $a%o da%o ra$)&asi po #i!"&om )radu5 Da m" osramo%i5

Rum"n bi!"sa $a-ario s" na )ro:ičinom &i#u A&i kad !" po)&"da&a N"ru( op"% prob&i!"di7. Ti nisi sm!"&a $a %o sa$na%i( N"ro6. Baki#" dra)a( $ar !" mo)u*" da bi %i mr$i&a mo)a bra%a(di!"%" mo!" ma!k" i mo)a o#a ko!" si %o&iko &!ubi&a5Baka s" okr"n" k pro$oru da sakri!" b&i!"do &i#". R"#i '%o %i !" skrivio da si )a odba#i&a5 Si)urno !" počiniokakvo v"&iko $&o6 A&i mo-da bi mu mo)&a opros%i%i5 R"#i mi!"&i m&adi i&i s%ari!i od m"n"5 Gd!" !"5. Gd!" !"5 . pro'ap*" s%ari#a . Tko bi %o $nao6. A kako i$)&"da5. N" $nam N" vid!"+ )a od ko&i!"vk"6. 8abo)a( %a onda %i ni!" mo)ao ni'%a skrivi%i kad !" !o' bio

u ko&i!"v#i5. N"ro( du'o( pus%i %o6 Ako m" &!ubi' i -"&i' da baki#a -ivi(onda !" ni'%a n" pi%a! To !" %a!na im"na Ra%kav( a !a +o*u da

 bud" s n!im i pokopana Ti si k*i )ro:a K")&"vi*a i bi% *"' -"na baruna Sk"r&"#a( #rn" %a!n" mo) n"sr"%no) im"na n"ka n"do%aknu im"na %vo!" budu*" obi%"&!i. A&i( baki#"( $ar ni!" sudbina mo)a bra%a v"$ana s mo!im im"nom5

. N" Nikako ni!" 8ak&in!"m %"( N"ro( n" pi%a! m" vi'" o n!"mu ako n" -"&i'svo!u baku b"$m!"rno ras%u-i%i i pomu%i%i !o! -ivo%6

 N"ko&iko časaka kasni!" &"-a&a !" kon%"sa u svo!o! svi&"no! pos%"&!i nad ko!oms" spus%io svod od modrikas%" svi&" Nakon %vrda &"-a!a u &i!"su bi!a'" !o!

n!"$ina pos%"&!a( puna pa+u&!i#a( čipaka i svi&"( dvos%ruko m"ka( %op&a i dra)a/a ipak( ni!" mo)&a usnu%i

Page 87: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 87/303

Dvi!" %"'k" mis&i s&")&" s" na m&adu du'uRa$)ovor sa Sk"r&"#om i bakom os%avi'" u n!"$inom sr#u dubok do!am,skrsnu&a sam )o%ovo od mr%vi+( pomis&i ona( a Ivo5 On s" bori s bri)ama '%o*" svi!"% r"*i da sam o%i'&a sama s kapu#inom I kad +o*u da na1"m doka$a pro%ivčov!"ka ko!i !"( mo-da( $asnovao na!)ro$ni!" $&očins%vo pro%iv m"n"( on )a$a)ovara i brani i na kra!u r!"'ava krivn!"( !"r s" bo!i $a svo!" čas%i i

nas&ov"6 8a'%o sam s"( $apravo( $aruči&a s %im čov!"kom5 4a( ko!a sam uvi!"ksan!a&a o &!ubavi( sm!"&os%i( odva-nos%i vra%o&omni+ -r%ava5 8aruči&a sam s" sn!im samo $a%o da n" moram p&"sa%i s kap"%anom Sini'om6 Ivo s" onda +%io $a m"n"

 pobi%i u dvobo!u( a&i )a!" kap"%an i$a$vao Ivu sam vo&!"&a( bio mi !" dobar i bi&o mi !" -ao '%o m" %ako n"sr"%no &!ubi A&i %o n" mo-" da bud" &!ubav Ona mora da !" v"&ika( s%ra'na( ona mora da pus%o'i( osv"*u!"( ubi!a Vo!k::v6 Da( on !" r"kao da *" ubi%i svako)a ko)a bud"m &!ubi&a To !"( mo-da( &!ubav N"( n"( !a n" mo)u niko)a &!ubi%i( !a n"*u niko)a &!ubi%i Mo!"sr#" sniva o !una#ima( a ovo su &!udi ko!i č"ka!u čas%i i im"novan!aDa imam sada dra)o) bra%a6 On n" bi sada &")ao spava%i /o'ao bi u no* da nad"

 mo) o%mičara( s%ao bi mu &i#"m u &i#"( %r)nuo bi mač i osv"%io m"8a'%o n"mam bra%a5Tko $na )d!" i kamo svi!"%om &u%a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 N"ra s" os!"%i&a n"sr"%na i os%av&!"na /rvi pu% u -ivo%u na.kvasi&a !" svo!svi&"ni !as%uk su$ama,ROTNI>ISun#" s" probudi&o od no*no) sna( nasmi!"'i&o s" m&ado! $ori i o)r&i&o !" %op&im$&a%nim %ra#imaRaspupano #vi!"*"( rosna %rava i kro'n!a%o bus"n!" pru-i&i svo!" vr'k" pr"ma

$&a%no! %op&ini '%o s" nad n!ima ra$asu&a sa p&avo) n"ba Sv!"-" !u%ro disa&o !"opo!nim da+om i budi&o &!ud" na posao Km"%ovi s" +r&o oda$iva&i po$ivu novo)!u%ra Oko Bukov#a i R"m"%a $abi!"&i'" s" mu'k" ko'u&!" i $a.rum"ni'" #rv"n"

 p"č" -"na N!i+ova p!"sma i$mi!"'a&a s" s p!"smom !u%arn!i+ p%i#a budi&i#a( akro$ br"-u&!k" i do&ini#"( orani#" i po&!an" od!"knu'" prvi )&asovi rada/u%"&!kom pr"ma R"m"%ama ponosi%o s" uspin!ao p&"m"ni%i bi!"&a# Km"%ovi su )a

 po$nava&i( kao '%o su po$nava&i i n!")ovu )ospodari#u N"ru ko!a !" spoko!nos!"di&a na s"d&u i udi.sa&a sv!"-"( mirisno !u%roI$a kon%"s" po!avi&a s" !o' dva !a+ača Bi!a+u %o n!"$ini s&u)" ko!i su ima&i

 budno pa$i%i na svo!u )ospodari#u da !o! s" n" do)odi kakvo $&o Tako !"odr"di&a s%ara )ro:i#a dopus%iv'i unu#i da po1" na Bukova# u pos!"% svo!o!

 pri!a%"&!i#i 9"nki Dra'kovi* N"ra !" $aus%avi&a kon!a na vr+un#u br"-u&!ka i svrnu&a po)&"d do&!" u %i+u

do&ini#u R"m"%a( )d!" s" bi!"&i&a #rkvi#a( a u$ n!u samos%an r"m"%ski+ :ra%araKra! ma&o) !"$"ra s%upa&a !" povorka bi!"&i+ :ra%ara 'ap*u*i !u%arn!u mo&i%vu

 N"ra $aokru-i ma&u do&inu i okr"n" na pro%ivnu s%ranu Bukov#a Onda s" spus%i uuva&i#u pr"ma s&!"m"nskim obron#ima Tu !" u )us%om 'ikar!u s%a!a&a ma&ako&ibi#a u ko!u su

s" č"s%o svra*a&i &ov#i s &ova nad Bukov#"m i po s&!"m"nskim obron#ima N"ra s" $aus%avi&a n"da&"ko od ko&ibi#" i nar"di&a svom s&u$i7. Marko( pri+va%i kon!a i prič"ka! m" 8a po&a sa%a s"vra*am. Na s&u-bu( va'a mi&os%iKon%"sa pokupi svo!" du)" sukn!" i pribod" i+ o s%ruk %ako da su !o! s" vid!"&"&i!"p" -u%" či$m"( a onda s" uspn" p!"'k" sv" do siv" ko&ibi#" /r"d %ro'nim

vra%ima s%an"( udari bič"m %ri pu%a po vra%ima i r"č"7. Vivan% R"m"%in#i6

Page 88: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 88/303

Kao na $apovi!"d %ro'na s" vra%a o%vor" i N"ra ud"Kro$ ma&" pro$or" prosipa&i s" -arki %ra#i sun#a i osvi!"%&i&i n"ko&iko m&adi*ako!i su v"s"&o po+i%a&i u susr"% N"riSvi su bi&i od!"v"ni u &ovačka odi!"&a i svi su ima&i pu'k"( a&i on" su počiva&"u ku%u ko&ib". Kako s" du)o nismo vid!"&i6 . r"č" kon%"sa . Va'" b"čk"

nauk" odv"* du)o %ra!u( a pra$ni#i su odv"* kra%ki Da!%" davidim !"s%" &i svi.Evo nas( svi smo6 .r"č" m&adi 3iku&ini .Ti%o Kra!ači*( pros&av&!"ni sin

 pra$nov!"rno) )radsko) su#a( Mar#"& Bo)ovi*( b&a)i unuk s%ra'no) s"na%ora( Mirko Ma&ako#$v( /aska& Kuki*( Vi&im S%i&&"r( Dra)an K")&"vi* A ovo su %ro!i#a na'i+novi+ pris%a'a7 L"o( Andro i Sr"*ko /"%ri*( sva %ro!i#a sinovi -upani!sko)%a!nika i p&"mi*a /"%ri*a Sad vidi%" da u B"ču nismo os%a&i skr'%"ni+ ruku( v"*smo s%"k&i i novi+ pri!a%"&!a

 N"ra pru-i svakom ruku i &!uba$no s" po$dravi M&adi*i s" okupi'" oko n!" i obasu'" !" pi%an!ima '%o s" %o s n!om do)odi&o ikako !" u%"k&a s%ra'no! sp&"%ki Ona im ispriča po%anko sv" '%o s" $bi&o poč"v'iod on" v"č"ri kad !" u)rabi'" n"po$na%i &!udi. I !o' uvi!"k n"ma %ra)a $&ikov#ima5 . upi%a m&adi )ro:

3iku&ini( na!m&a1i m"du n!ima

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Ni %ra)a ni )&asa6 Tko su o%mičari n" $nam( a&i m"du n!i ma !" i n"ka o%m!"na )ospoda V!"ro!a%no !"( dak&"( da su o% mičari i$ bo&!i+ kru)ova . r"č" N"ra

Ona o%m!"na )ospoda $a&a$i babi ,r'i5 . upi%a 3iku&ini .To bi s" da&ois%ra-i%i. 4"s%( i !a sam od&uči&a da po1"m k %o! babi pr"od!"v"na da%obo-" %ra-im od n!" n"kakav napi%ak Mo-da bi s%aro! #"kinira$v"$a&i us%a( a mo)&o bi s" i &ukavo'*u '%o)od sa$na%i o %o!o%m!"no! )ospodi. N"( vi n"*"%" k babi ,r'i 4a!" po$nam( ona !" )o%ov ra$

 bo!nik Ako !" pak u v"$i s %im &opovima ko!i su vas u)rabi&i(onda bi ona učini&a sv" da vas pr"da u ruk" %o! č"%i Budi%"uv!"r"ni da vas oni &up"-i si)urno nisu pus%i&i s oči!u( v"* vasu+od" Kad bi im s" pru-i&a pri&ika( oni bi vas si)urno ponovno u)rabi&i Vi s" n" smi!"%" i$&a)a%i( %o mi n" dopu'%amo6 .od&učno *" Ti%o Kra!ači*

Svi su !"dnodu'no po%vrdi&i n!")ov" ri!"či. Ti%o ima pravo . r"č" 3iku&ini . Vi n" smi!"%" pr"korači%i

 pra)a %" s%ra'n" bab"( a&i mi *"mo !" v"* prisi&i%i da )ovori. Dobro . r"č" N"ra . N"*u ni'%a podu$ima%i b"$ vas iva'" pomo*i A&i moramo prodri!"%i u %a!n" %" #rn" č"%" i $a%o*"mo $a!"dno n"'%o $asnova%i Svaki n"ka o n"č"m ra$mis&i(

 pa kad s" su%ra sas%an"mo( onda *"mo od&uči%i. 4a vas( bra*o( moram( na -a&os%( v"* na prvom sas%ankuovi+ pra$nika i$vi!"s%i%i o vr&o n"u)odno! s%vari . r"č" odma+nakon %o)a Ti%o . Nan!u'i&i su nas E%o( ču!%" 4uč"r m" !"

 mo! o%a# i$n"nadio ovim ra$)ovorom7Ti%o( r"č" mi on( čuo sam da m"du m&adim 1a#ima ko!i s%udira!u u B"ču iman"kakvi+ usi!ani+ )&ava ko!" +o*" bi%i pam"%ni!" od prava i $akona N"'%o ru!u

 pro%iv posv"*"ni+ $akona o spa&!ivan!u v!"'%i#a ko!" u)ro-ava!u -ivo% i sr"*una'") )ra1ans%va

Page 89: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 89/303

. Tko %i !" %o r"kao( oč"5 . upi%am )a

Gradski odv!"%nik On $na da ovi 1a#i pripovi!"da!u o prosv!"%i kao da mi dru)i&!udi nismo prosvi!"%&!"ni( i !a %" upo$oravam da pa$i' da n" bi do'ao u b&i$inu%i+ uro%nika 4"r( ako i+ !a u&ovim i doka-"m da su rova&i pro%iv s%aro) na'")$akona( onda im n" )in" %amni#a

 M&ad"- !" i$n"na1"no )&"da&a u Ti%a. Mi smo( dak&"( uro%ni#i56 . $ačudi s" Kuki*. A&i kako su mo)&i $a %o sa$na%i5. E%o kako . o)&asi s" ran!o 3iku&ini . S!"*a' s" %i( /aska&"(kako smo s" mi pri!" n"ko&iko dana na u&i#i po$dravi&i5 4asam %i r"kao7 Vivan% prosvi!"%&!"ni6 , is%i ma+ s" okr"n"m iopa$im kako !" pokra! nas pro'ao )radski odv!"%nik Kad smos" opros%i&i( do1" on k m"ni i upi%a m"7 2%o $nači %a! po$drav()ospodin" )ro:"5 M"n" !" ra$&!u%i&o '%o m" on po$iva na r"d 

 pa sam mu od)ovorio7 8nači ono '%o sam r"kao7 Vivan% svioni ko!i su prosvi!"%&!"ni( a !a s" nadam da *"%" i vi spada%i

 m"1u n!i+ /ri$na!"m da %o ni!" bi&o od m"n" pam"%no( a&isam uskipio kad mi!" onako )ovorio

Svi su 'u%!"&i 2u%n!a kao da !" n"u)odno d!"&ova&a na m&ado)a )ro:a i on i+ po)&"da svo!im &!"pu'nim b&a)im &i#"m u ko!"m s" $r#a&i&a d!"%in!a iskr"nos% idu'"vna čis%o*a. Vi s" srdi%" na m"n"5 . upi%a p&a+o. Mora&i bismo s" &!u%i%i . r"č" Ti%o svo!im dubokim od &učnim )&asom .!"r si bio n"spr"%an. >i!"&a s%var ni!" %ako po)ib"&!na . r"č" N"ra u ran!inuobranu . To !" bo&!" ako %" s%ar" p"r)am"n%" sa$na!u da ima&!udi ko!ima ni!" pam"% p&!"sniva i ko!i pa$" na n!i+ov" prs%"

 Ni!" &i %ako5 Napokon( '%o nam mo)u5 2%o smo učini&i5 Ni'%adru)o n")o '%o n" v!"ru!"mo u )&upos%i6 . r"č" N"ra i odma+nas%avi7. A sada da vam !a priop*im n"'%o '%o !" mno)o u)odni

!" od Ti%ovo) i$v!"'%a!a Dok s%" vi bi&i na naukama u B"ču(o%kri&a sam &!ud" ko!i mis&" kao i mi Oni n"ma!u svo) im"..

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

na kao mi( ni svo!" &o$ink"( a&i ima!u is%o uv!"r"n!" kao i mi7 da su pro)on ispa&!ivan!" v!"'%i#a na!s%ra'ni!i $&očin '%o )a!" čov!"čans%vo ikad počin!a&o>i!"&o dru'%vo sas%o!i s" od )ro:a /"%ra Or'iča( o#a Smo&"a i mo!" bak". A+( k&iknu'" m&adi &!udi radosno . Oni su %ako mo*ni6

To vri!"di vi'" n")o da imamo s%o%inu dru)i+ pris%a'a O%a#Smo&" !" ispov!"dnik v!"'%i#a( )ro: Or'i* mo*an !" u p&"ms%vu(a )ro:i#a !" u osobi%o! mi&os%i kra&!i#" Bra*o( %o !" )o&"ma

 po%pora N"ka sada )radski suda# )ovori o uro%ni#ima6. 4"s%" &i )ro:i#i v"* r"k&i '%o o nama5 . upi%a Ti%o. Nisam Kad smo s" pos&!"dn!i+ pra$nika ras%a&i( mi smos" $av!"ri&i da n"*"mo nikom" oda%i na'u %a!nu I !a sam svo!u $ak&"%vu odr-a&a Ni o#u Smo&"u nisam ni'%a pripovi!"da&a(

 pr"mda mi!" on uvi!"k bio na!v!"rni!i pou$danik A&i sada *us va'om do$vo&om baki i n!"mu sv" pri$na%i. Gro:i#a vas si)urno n"*" $bo) %o)a kori%i i %ako *"moonda ima%i u na'o! dru-bi %ri -"n". Tko !" %r"*a5 . upi%a N"ra $na%i-"&!no

. Mo!a s"s%ra . odvra%i Ti%o . Ona !" #i!"&u )odinu bi&a sa mnom u B"ču Tada !" č"s%o do&a$i&a u dru'%vo s na'im dru

Page 90: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 90/303

)ovima i pos%a&a )or&!ivom na'om poborni#om Ona *" doskora prisp!"%i ovamo s doručkom $a . &ov#"6 Tako smo u)ovori&i

 pr"d o#"m. Kako s" radu!"m6 . v"s"&o *" N"ra . Sad *u bar ima%idru)ari#u ko!a mis&i kao i !a

 M&ad"- s" radova&a( priča&a( os!"*a&a s" kao n"ka %a!ans%v"na uro%nička dru-ba

 A %o !o! !" u v&as%i%im očima podava&o va-nos% i n"ku osobi%u čas%

BI4ELA V4E2TI>A , %a! čas udari n"%ko %ri pu%a po vra%ima ran!o 3iku&ini o%vori , ko&ibu ud"

 m&adi* visok kao Ti%o( p&av kao 3iku&ini( a p&"*a% kao Ma&ako#$v. 9ivio ran#"sko6 . k&iknu m&ad"- . Gd!" si bio %akodu)o5. 3"kao sam na )ospo1i#u Sandu, ko&ibi#u u1" i m&ada n!"-na d!"vo!ka( sm"1i+ kosa s v"&ikim modrim očima iokru)&om &i!"pom )&avi#om ko!a !" prkosno i dra-"sno počiva&a na bi!"&om vra%u

 Na usnama !o! %i%rao vra)o&!as% mi!"'ak Kad !" u)&"da&a N"ru( po'&a !" ravno kn!o! i pros%odu'no !o! r"k&a7. Vi s%" kon%"sa N"ra 4a vas v"* davno dobro po$na!"m

Kad bis%" vi $na&i ko&iko sam su$a isp&aka&a kad vam s" do)odi&a ona n"sr"*a6 N"ra !" srdačno $a)r&i i )anu%o odvra%i7. Os!"*am da s%" )ovori&i is%inu i mo&im vas da bud"%" mo!adru)ari#a. O+( kon%"so( kako sam sr"%na Vi i n" s&u%i%" ko&iko sam vas vo&!"&a Mo! bra% i os%a&i pri!a%"&!i %ako su mi č"s%o u B"ču)ovori&i o vama

 N"ra !" bi&a i$vanr"dno obradovana Osvo!i&a !u !" m&ada d!"vo!ka svo!imdra-"snim &i#"m( !o' dra-"sni!om po!avom i pros%odu'nim &!upkas%im čavr&!an!"m. Evo doručka( bra*o &ov#i . upo$ori ran#"sko . 4"s%" &iumorni od &ova5 Gd!" su vam $"č"vi da i+ m"%n"mo na ra.-an!5

 V"s"&i smi!"+ pr"kin" ran#"ska. Eno i+6 A&i mi ovd!" &ovimo is%inu( a p"č"mo na ra-n!u pra$nov!"r!". /a$i%" da n" bi bi&o obra%no7 da n" m"%nu na ra-an! is%inu. r"č" Ti%o.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Samo nas mo)u isp"*i na ra-n!u( a&i is%inu n" mo-" spa&i

%i na &omači ni na' )radski suda# sa svim svo!im )radskim odv!"%ni#ima( +"nkarima i )raban%ima . r"č" ran#"sko. Viva%6 To !" prava ri!"č6 . k&iknu'" m&adi &!udi( a ran#"skoi$vadi $a!u%rak i$ ko'ar" i po$ov" m&ad"- na posao. Bra#o uro%ni#i( pris%upi%" da -r%vu!"mo6

 M&adi &!udi pos!"da'" oko $a!u%arka /u'k" su nas&oni&i na vra%a( a na n!i+ob!"si&i n"ko&iko $"č"va. 4" &i %o va'a &ovina5 . upi%a N"ra. 2umar i+ !" us%ri!"&io( a mi smo i+ doni!"&i amo kao#orpus d"&i#%i ako bi %ko s&uča!no nai'ao na na'u uro%ničku'pi&!u . od)ovori Ti%o i po)&"da $abrinu%o pr"ma vra%ima . I&ovački doručak s" samo $a%o prir"1u!" da prikri!"mo svo!"sas%ank"

S!"do'" svi oko doručka i skupi'" )&av" kao da *" s" sada n"'%o va-na do)odi%i, ko&ibi#i nas%ad" nap"%os% i %i'ina

Page 91: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 91/303

. Dra)" s"s%r" i bra*o . $apočn" u %i'ini m&adi Ti%o Kra!ači*

. Danas smo s" sas%a&i prvi pu% nakon na'i+ pra$nika I imanas mno)o vi'" n")o nas !" bi&o pro'&" )odin" A&i i na na'"m Griču kao da ov" )odin" ima vi'" s%rasni!") pra$nov!"r!an")o pro'&" )odin" Do)odi&o s"( naim"( da su na'&i umor"no di!"%" Tko bi sada mo)ao da pra$nov!"rnim &!udima do

vikn"7 N"ma v!"'%i#a( -"n" ko!" vi spa&!u!"%" posv" su n"vin" Oni ima!u doka$a( a mi smo pra$ni+ ruku Mi( dak&"(n" mo-"mo ni'%a dru)o učini%i n")o da budno pa$imo na %okako s" vod" is%ra)" pro%iv v!"'%i#a( da %ako skupimo doka$akako -"n" nisu nikada učini&" ono '%o su pri$na&" Ima &i %ko'%o)od priop*i%i o %om"5. 4a . r"č" po&u)&asno N"ra . Dok s%" vi i$biva&i u B"ču(!a sam( uko&iko mi!" bi&o mo)u*"( pa$i&a na sv" '%o s" radi&okod suda i u+odi&a na'u mudru )ospodu na sv" s%ran"4"dno) sam dana( m"1u%im( ču&a da %obo-n!" v!"'%i#" u $a%voru %ako s%ra'no muč"%" su n"k" i$)ubi&" pam"% H%!"&a

sam %o ču%i i !"dn" no*i po1"m pod ku&u na Kam"ni%a vra%a A&i pro$or !" bio

%ako visok da nisam ni'%a dru)o ču&a n")o n"ko&iko u$disa!a R"#i%" mi !"s%" &iv"* ču&i o bi!"&o! v!"'%i#i na Kam"ni%im vra%ima5 . upi%a ona dru)ov" smi!u*i s"&ukavo. Naravno da !"smo Mo! o%a# i )radski odv!"%nik no* i dansniva!u kako bi!" dobi&i u 'ak" . r"č" Ti%o. Ta bi!"&a v!"'%i#a bi&a sam .!a6Svi s" %r)nu'"( a Sanda i Ti%o i$mi!"ni'" po)&"d". 8abo)a( kon%"so( vi mo-da i n" s&u%i%" čim" okriv&!u!ubi!"&u v!"'%i#u6 . r"č" Sanda. N"( %o nisam ču&a. Gradski odv!"%nik %vrdi da!" bi!"&a po!ava na Kam"ni%im vra%ima umori&a ono di!"%" '%o !" na1"no kod s&ik"Bo)orodi#"

 N"ra po)&"da 'iroko o%vor"nim očima svo!" dru)ov". Dak&"( !a sam %o . nasmi!" s" ona . To dois%a nisam nis&u%i&a6 Ta n"mo!%" m" )&"da%i %ako %u-no kao da sam v"* na&omači6 Tko bi mo)ao i s&u%i%i da sam ond!" bi&a !a5 Osim vas%o n" $na ni%ko. Ipak !" %o odv"* v"&ika sm!"&os% +oda%i ovako no*u pod v!"'%ič!i %oran! . r"č" ran#"sko. Mo-da( a&i m"n" č"s%o +va%a %ako n"odo&!iva -"&!a da pro.dr"m u %a!n" pro)ona n"vini+ -"na da n" mo)u os%a%i kod ku*" Vidim( vi s%" $abrinu%i( kao da sam dois%a v"* u n"smi&!"nim rukama na'" varo'k" )ospod". /omis&i%"( N"ro . r"č" ran#"sko . da s" v"* puna dva

 m!"s"#a vodi po%ra)a $a %om bi!"&om v!"'%i#om

. Is%ina( i !a sam o %om" vr&o spr"%no 'u%!"&a A&i kad bi s"sa$na&o( r"#i%" mi( %ko bi mo)ao pr"dmi!"va%i da sam v!"'%i#ai da sam ubi&a di!"%"6 Svi bi s" %om" nasmi!a&i

 N"ra s" oba$r" Sandi i mirno r"č"7. Kad bi va' o%a# i sa$nao da sam ono bi&a !a( on m"( va&!da(n" bi sma%rao v!"'%i#om

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 92: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 92/303

Page 93: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 93/303

n!")u!" samos%ansko #vi!"*". Vidi%"( bra*o . r"č" Ti%o . kakav !" %o usp!"+6 V"* imamo&!udi ko!i s" usu1u!u da op%u-"nu n"sr"%ni#u $a'%i%" Nadam s" da *"mo u p&"ms%vu na*i !o' vi'" %akvi+ &!udi( !" &i( N"ro5Doskora *"%" nam doni!"%i v"s"&" vi!"s%i da!" i barun Sk"r&"#.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

u na'"m ko&u On si)urno mis&i is%o onako kao i n!")ova v!"r"ni#a. Da ni!" %ako( n" bi )a kon%"sa si)urno nikada u$ima&a $a

 mu-a . primi!"%i Sanda N!"$in s" po)&"d sukobi s po)&"dom s%asi%o) ran#"ska. 4"s%( Sanda !" po)odi&a . r"č" N"ra i us%an" . M"ni !"

 po*i M&ad"- od&uči da svi o%pra%" N"ru u Bukova# V"s"&o kr"nu'" na pu%( na%ovari'"

na &"da pu'k" i %obo-n!u &ovinu Svi su po'&i p!"'i#" Ma&a Sanda i N"ra s%upa&" su $a!"dno. Ho*"%" &i s" skoro uda%i5 . upi%a $na%i-"&!no &!"pu'na d!"vo!ka N"ru. Imam !o' vr"m"na. Li!"po !" bi%i $aruč"n( !" &i5 . %i+o *" Sanda5. I vi s%" $aruč"ni5 . upi%a N"ra. Da( a&i samo po%a!i#" To !" ran#"sko Mi s" %ako si&novo&imo A $na%" &i )d!" smo s" sas%a&i5 , na'"m uro%ničkom dru'%vu u B"ču 8b&i-i&i su nas $a!"dnički na$ori Kako !" &i!"

 po kad oni ko!i s" vo&" !"dnako mis&"6 N"ra !" os!"*a&a n"ku pra$ninu u du'i kad s" spomin!a&o Sk"r&"#a A ipak pos%a%*" n!")ovom -"nom6 8a'%o5 . pi%a&a s" 8a%o '%o sam +%!"&a kap"%anu Sini'i

doka$a%i da n"*u s n!im p&"sa%i i da s" on mora pokori%i mirno mo!o! vo&!i5S/LETKE,$ M"sničku ku&u( ko!a !" n"ko* s&u-i&a $a obranu )rada Griča( pris&oni&a s")o&"ma rasko'na pa&ača )radsko) odv!"%nika i p&"mi*a Dvo!kovi*a 8)rada !" bi&asa)ra1"na na !"dan ka% s %ri %orn!i*a Li!"vo !" bi&a spo!"na s M"sničkom ku&om(a

d"sno spu'%ao s" ni$ $)radu )o&"mi pr"krasan p"rivo! , sr"dini visokim $idomopasano) p"rivo!a di$ao s" po$na%i s%ak&"nik o kom" !" pričao #i!"&i )rad , %om!" s%ak&"niku !"dan Ni!"ma# $imi n!")ovao Dvo!kovi*"vo #vi!"*" i !u-no bi&!"( a&!"%i bi!a'" pr"ur"1"n kao &!"%na dvorana u ko!o! su s" odr-ava&" $abav" na čudoči%avo)a )radaI danas skupio s" $na%i-"&!ni svi!"% na Griču i )&"dao pr"ko )d!" s" s vr+a ku&"

s!a&a #rv"na sv!"%i&!ka( a do&!" pod n!om( na m"sničkom bri!")u( %i%rao p"rivo!u čarobnom sv!"%&u ra$nobo!ni+ sv!"%i&!aka( dok s" s%ak&"nik b&is%ao popu%kris%a&n" pa&ač" Sv" !" i$)&"da&o u no*no! %ami kao $ačarani dvor, vr%u i u s%ak&"niku vrvio !" o%m!"ni )rički svi!"% i divio s" čudovi'%ima '%oi+ !" i$mudrio Dvo!kovi*"v rasko'ni p&"mi*ki ukusBi&o !" v"* pos&i!" v"č"r" '%o s" odr-ava&a u pa&ači i m&ad"- !" na)rnu&a us%ak&"nik )d!" su )&a$b"ni#i( od!"v"ni u :an%as%ično #rv"no odi!"&o( svira&i $a

 p&"s N"ra !" '"%a&a u samo%nom di!"&u p"rivo!a pod ruku sa svo!om novom dru)ari#omSandom ko!u !" od !uč"r $avo&!"&a. 4"s%" &i v"* pripovi!"da&i svo!o! baki )d!" smo !uč"r bi&i5 .upi%a Kra!ači*"va k*i N"ru. 4o' ni!" bi&o pri&ik"( a&i mo-da su%ra

. Na'i su R"m"%in#i svi ovd!" N" vidi%" &i ran#"ska kakos" o)&"dava5 To m"n" %ra-i N"*"%" &i s" &!u%i%i ako po1"m k

Page 94: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 94/303

n!"mu5. Nima&o Samo po1i%" kad vas sr#" k n!"mu vuč"Sanda po+i%a pr"ma m&adom p&"mi*u ko!i !" n"pr"s%anon"ko)a očima %ra-io Kad !" opa$io Sandu( po1" br$o pr"ma n!o! i u+va%i !" $aob!" ruk"

 N"ra !" vid!"&a kako mu s" od&učno &i#" ra$n!"-i&o i kako !" $aronio po)&"dom u

n!"$in" oči Dirnu%a %im pri$orom povuk&a s" pod !"dnu s!"ni#u u ko!o! !"čarobna ru-ičas%a sv!"%i&!ka bi&a v"* do)or!"&a( pa !" u s!"ni#i bi&o po&u%amno

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Kon%"sa os!"%i da !" %u-na( a da ni!" $na&a u$roka Bi&o !o! !" kao da !"n"i$r"#ivo usam&!"na i da $avida ma&o! Sandi na n!"$ino! sr"*i i &!ubavi S!"dn"na k&upu( kad opa$i pr"d sobom )ro:a Vo!k::v!a ko!i s" po!avio kao da!" niknuoi$ $"m&!"

.Vi s" sakriva%"5 . upi%a on. Ho*u da s" odmorim

. Vr"bao sam da vas na1"m nasamu O%kako !" n"či!a prok&"%a ruka pos")nu&a $a vama( mi s" nismo vid!"&i. 2%o -"&i%" od m"n"( )ro:"5. H%io sam vas upo$ori%i da vas !" Bo) ka$nio S!"*a%" &i s"oni+ dana kad !" pod va'im pro$orima '"%ao !"dan čov!"k(

 pun č"-n!" i &!ubavi5 Sada on vi'" n"ma prava na %o da boravi ispod va'i+ pro$ora( !"r s%" v!"r"ni A da %o nis%"( on bisvaku no* bdio u$ va'u ku*u( a onda vas ra$bo!nička ruka n"

 bi dos")&a Sad n"ma %ko da vas čuva. 2%o -"&i%" %im" r"*i5. Da ra$ri!"'i%" $aruk"( !"r nisu v"$ va'") sr#a Vi( %o&ika

odva-nos%( %o&iko bis%ri um( pa da &!ubi%" čov!"ka onako m&ak" du'" i m&aki+ os!"*a!a5. 8abran!u!"m vam da %ako )ovori%" o mom v!"r"niku. Va' od)ovor ni!" odr!"'i%( !"r i sami uvi1a%" ono '%o m"ni$abran!u!"%" spomin!a%i Vi n"*"%" os%a%i n!")ovom v!"r"ni#om6 Nisam &i s" $ak&"o da *u ubi%i svako)a kom" bud"%" pri

 pada&i5. Vi m" %im" +o*"%" prisi&i%i da raskin"m $aruk"5. 4a sam samo +%io da spasim -ivo% %omu siroma+u ko!")aionako n" &!ubi%" No ako vi n"*"%" da )a os%avi%" dobrovo&!no( !a *u )a ubi%i !o' ov" no*i

 N"ra i$n"na1"no po)&"da )ro:a N!")ov )&as $vučio !" %ako od&učno kao da!" svo!"d!"&o v"* napo&a i$v"o

. Ako )a i ubi!"%" !a ipak n"*u bi%i va'a

.A&i ni n!")ova6

. A $akon5 N" $na%" &i '%o s%i-" po $akonu ubo!i#"5

.A&i!a n"*u č"ka%i na %o Vidi%"6 Ovo !" mo! $akonGro: i$vadi i$ svo) pr"krasno) :ran#usko) kapu%a sr"brom iski*"ni pi'%o&!.Vi *"%" $a !"dan sa% sa$na%i da!" )ro: Vo!k::v odr-ao svo!u ri!"č D!"vo!ka s"$amis&i8ar s" $bi&!a čov!"k '%o s%o!i pr"da mnom spr"ma ubi%i Sk"r&"#a i s"b"5 8a'%oda ubi!" Ivu5 M"ni bi )a bi&o -ao On !" dobar i po'%"n m&adi*. Spr"mi%"( )ro:"( $a danas i $a su%ra pi'%o&! . r"č" d!"vo!ka. Da!%" mi dva dana vr"m"na 4a vas mo&im $a %o . r"č" ona

 b&a)o . Tko $na ni!" &i va' -ivo% mo-da kom" dra)o#!"n56

 Vo!k::v s" spus%i pr"d d!"vo!ku na ko&!"na( u+va%i !o! ruk" i s%ad" i+ ma+ni%o#!"&iva%i

Page 95: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 95/303

. N"ro( vi os!"*a%" kakva si&na &!ubav k&!uča mo!im sr#"m(vi mora%" os!"%i%i p&am"n -ara mo!i+ )rudi!u. /us%i%" m"( )ro:"6 . s%ro)o *" d!"vo!ka . N"mam s+va*an!a $a va'" os!"*a!"

. N"*u vas pus%i%i . 'ap%ao !" )ro: kao ma+ni% . Vi s%"

 mo!a( vi s%" s%vor"ni samo $a m"n" .!a vas vi'" n" pu'%am. A '%o *" na %o va'a supru)a( )ospodin" )ro:"5T" !" ri!"či i$r"kao duboki impo$an%ni )&as O)romna( !aka po!ava s%vori&a s"

 pr"d n!ima na u&a$u u s!"ni#u N"ra po)&"da onamo Go%ovo da ni!" kriknu&a Na u&a$u u s!"ni#u s%a!ao !" . kap"%an Sini'a Ruk" !" pr"kri-io s%ra)a( i s%ao ponosno( !ak kao div Li#"m mu s" rasuo $&obni( ironični podsmi!"+Gro: Vo!k::v !" sa)nuo )&avu kao da )a!" n"%ko $)odio %a.n"%om 8)urio s" ius%ao N"ra bi!"sno om!"ri kap"%ana i upi%a )a s%ro)o7. Tko vas !" ov&as%io( )ospodin"( da m" '%i%i%"5 4a sam s"

 mo)&a $a'%i%i%i i od pandurski+ pros%a'%ava( $na% *u s" brani%ii od &!ubavni+ i$!ava !"dno) vi%"$a. D!"vo!ka ko!a no*u &u%a 'umama &a)&!" *" s" $a'%i%i%i od 

 pandura n")o od vi%"'ko) pus%o&ova u s!a!nim pa&ačama

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Takvim načinom -"&i%" vi da $a s"b" pridobi!"%" kon%"si.nu sk&onos%5 . upi%a Vo!k::CKap"%an s" nasmi!a7 . Kon%"sinu sk&onos% pr"pu'%am vama i Sk"r&"#u i onom" %ko)od %o $a-"&i( a !a sam ovd!" podi)ao )&as u im" !"dn" p&"m"ni%" -"nsk" du'"( a%o !" va'a -"na

. Gospodin" kap"%an"( !a ova! čas n"mam vr"m"na da svama ra$)ovaram . r"č" Vo!k::C

. A&i !a imam vr"m"na

.To !" dr$ovi%os%

. Mis&i%" &i5 . nasmi!" s" Sini'a $&obno . Onda m" i$vo&i%" po$va%i na dvobo!. 8aborav&!a%" da ovd!" s%o!imo pr"d kon%"som i da nam n"do&iku!" pr"d n!om r!"'ava%i ovakv" pos&ov". Kon%"si n"*" 'kodi%i ako ču!" da kava&ir ko!i !" prosi n"

 mo-" da odr-i ri!"č( !"r !" o-"n!"n. 4a vas nisam $a %o pi%a&a . vikn" N"ra . Vi s" nam"*"%"6

 Vi s%" pros%ačina. Mo-da ino !" vara%i i &a)a%i( a&i !" pros%o $ač"pi%i &a-nu

)ubi#u To !" po va'"m ukusu /o mom !" op"% *":u )ospodina )ro:a upo$ori%i da mu -"na -ivi od mi&os%in!" . povi'"nim *" )&asom Sini'a

. Tko vas !" ov&as%io da s" u %o up&"*"%"5 . vikn" Vo!k::C

.Va' sin( )ospodin" )ro:"

. Mo! sin n" -ivi . promrm&!a )ro: pora-"nim )&asom

. 4"s%( )ospodin" )ro:" . on -ivi Ni!" vam usp!"&o da )a makn"%" s pu%a kako s%" -"&!"&i Vo!k::v s" povukao u %minu kro'n!a%a s%ab&a.4o' samo časak( )ro:" Va' sin r"kao mi!" sv" Ra$umi!"%" &i( sv" I on vam

 poruču!"7 ako n!")ovo! ma!#i n" vra%i%" n!"$in mira$ ko!i s%" !o! o%"&i( do*i *"ovamo( na Grič( i ba#i%i vam %o&iko b&a%a i$ va'" pro'&os%i u &i#" da vas ni%ko

n"*" pr"po$na%i. To !" m"ni poručio mo! sin5 Gd!" !" mo! sin5 R"#i%"( )d!"5

Page 96: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 96/303

. Ha . +a . +a6 Da )a mo-"%" ods%rani%i5 N"( odv"* mi !"dra) pri!a%"&!6 On *" do*i na Grič kad s" i n" bud"%" nada&i

. N"ka s" samo po!avi6 On !" ubo!i#a i č"ka!u )a v!"'a&a

. Danas s" on vi'" n" bo!i v!"'a&a Sav *" )a svi!"% u$"%i u

obranu( !"r ono '%o !" počinio bi&o !" u obrani ro1"n" ma!k"4a vas u n!")ovo im" po$ivam7 odab"ri%" . i&i vra%i%" n!")ovo! ma!#i mira$ i&i s" us%ri!"&i%" ovim pi'%o&!"m ko!im s%" pri!"%i&i kon%"si. Kap"%an"( ni ri!"či vi'" . $apri!"%i mu dr+%avim )&asom )ro: . Vi s%" s" nam"%nu&i su#"m i opomin!"m vas s dobra da

 m" os%avi%" na miru. To n"*u učini%i( !"r +o*u da !o' n"'%o ka-"m kon%"si. N"( ni ri!"či od vas n" -"&im ču%i 9"&im da m" os%avi%" s)ro:om. 9a&im '%o vam n" mo)u učini%i po vo&!i Gro:"( i$vo&i%"sm!"s%a odav&" o%i*i( a kon%"sa *" m" s&u'a%i( !"r mora s&u'a%i. 4" &i %akvo pona'an!" pandurski običa!5 . vikn" N"ra

dr'*u*i od &!u%in". Mo&im vas( )ospodin" kap"%an"( da nas os%avi%" . osoko&is" Vo!k::v i s%upi i$m"1u Sini'" i N"r" Sini'a prom!"ri )ro:a

 posprdnim po)&"dom i $a)rmi7. Miči mi s" s pu%a6. Gospodin" kap"%an"( vi -"&i%" op"% i$a$iva%i

 A&i Sini'a ni!" č"kao da )ro: dovr'i ,+va%i )a $a prsa( s%r"s" )a i rin"sna-no) )ro:a i$ s!"ni#" %akvom &ako*om kao da !" s&amna%a &u%ka Onda s" okr"n"k N"ri i po&u)&asno r"č"7. Kon%"so( kad vas nado+ on" v"č"ri u &i!"su ru'"vin" s%ar"ku*"( vi s%" m" obi!"di&i s &opov'%in" Vi s%" mi doba#i&i da sam u %o! o%mi#i $apr&!ao ruk". Da( vi i ni%ko dru)i6

.Vi s%"( dodu'"( vr&o &i!"pi( a&i( opros%i%"( v!"ru!%"7 si% sam &!"po%i#a i n" bi+ pos")nuo $a vama ni%i da mi vas ponud" Vi mis&i%" da sam s" +%io osv"%i%i(!"r s%" mi odbi&i p&"s5. Ni ri!"či vi'" n"*u da ču!"m . upadn" ona. Vi m" mora%" s&u'a%i Imam vam priop*i%i n"'%o '%o !"samo u va'u koris% i $a si)urnos% va'") -ivo%a.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. N"*u vas s&u'a%i( pa makar odma+ umr&a . vikn" N"ra(skoči pr"ko k&up" i os%avi Sini'u ko!i s" $ama&o i$)ubio u %ami

 pros%rano) vr%aKad !" N"ra os%avi&a Sini'u( dr+%a&a !" od u$bu1"n!a , %akvom !" raspo&o-"n!u$a%"č" Ti%o Kra!ači*. S%o vam !"( kon%"so5. Ova! čas po%vrdi&a s" !"dna mo!a sumn!a7 da!" samo ka

 p"%an Sini'a bio kadar $amis&i%i !"dnu onakvu pak&"nsku osno

vu da m" -ivu s%rpa u &i!"s i dad" o%"%i po svo!im &!udima

Page 97: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 97/303

Ti%o s" $ačudio n!"$ino! %vrdn!i i ob"*ao da *" odsad na m&ado) kap"%ana po$orni!" pa$i%i i u+odi%i )aDok su oni ra$)ovara&i o Sini'i( s%a!ao !" on s dvorskom )ospo1om Au"rsp"r) i)ro:i#om 3iku&ini u !"dnom ku%u p"rivo!a. Ovo !" n"čuv"no( Sini'a( '%o %i radi' . &!u%i&a s" dvorska)ospoda . Ovako )ro:a osramo%i%i pr"d d!"vo!kom6 Tko !"

%"bi )ro:i#a Vo!k::v da s" $a n!u %ako $au$ima'5. A %ko !" %"bi Vo!k::v da s" %i $a n!")a $au$ima'5 . +&adnoodvra%i Sini'a. Ti si od n"ko) doba podiv&!ao Skra!n!" !" vri!"m" da od"'odav&"6. Dra)a A&ma( %i si $aboravi&a da nisi ni mo!a -"na ni mo!akra&!i#a A !a s" n" pokoravam nikom" osim kra&!i#i. Onda *" %i ona $apovi!"da%i kad od"' odav&". /o$nam %vo!u mo* kod kra&!i#"( i ako m" kra&!i#a opo$ov"i$ 8a)r"ba( !a *u opo$va%i %"b" N" dam s"bi $apovi!"da%i od -"na( %o upam%iDvorska )ospo1a u)ri$&a s" $a usn" i po)&"da&a svo!u pri!a%"&!i#u. 8a'%o kvari' Vo!k::v!"vu sr"*u5 Kon%"sa N"ra *" s" napo

kon ipak $a&!ubi%i u n!")a i os%avi%i Sk"r&"#a. A onda *"' s" %i uda%i $a n!")a To bi m" v"s"&i&o6. Lu1ak6 Ti $na' da osim %"b" niko)a n" &!ubim

. Hva&a6 4a n" &!ubim %"b"( ni%i iko!u dru)u 4a nisam s%vor"n $a mu-a To sam %i v"* mno)o pu%a r"kao N"*u %" nikadao-"ni%i N"ma $a %o nikakva ra$&o)aDvorska )ospo1a prob&i!"di&a !" ispod &iči&a i po)&"da&a )ro:i#u 3iku&ini ko!a!" !o' uvi!"k 'u%!"&a. 3u!"' &i )a( 4u&i!a5 On !" n"poprav&!iv Govori kao da !" !o'uvi!"k Tr"nkov pandur. Da !o' uvi!"k s" nisam m"du vama naučio &a)a%i. Budi pam"%an( Sini'a( i pus%i )ro:a na miru Ti )a -"&i'

 prisi&i%i da s" s %obom bi!"( pa !o' $bo) !"dn" )ro:i#" Vo!k::v. 4a sam $adao ri!"č n!")ovu sinu ko!i !" mo! pri!a%"&! i %u *uri!"č odr-a%i( bi&o %i pravo i&i n". A&i n" i$a$iva! n"pr"s%ano sab&a$ni. /o'%"di m" pouka $a dvorsk" )ospo1"6S %im ri!"čima kap"%an os%avi ob!" )ospo1" On" su u$bu1"no nas%avi&" svo!ra$)ovorSini'a !" +odao i$m"1u )ospo1a i d!"vo!aka ko!" su )a )&"da&" s udiv&!"n!"m i

 pri%a!"nom č"-n!om da s" $aus%avi kod n!i+ A&i on !" po'ao da&!" i s%ao kodsvo) poručnika %" mu pri.'apnuo7. Branko( po1i na čas sa mnom( +o*u da i$a$ov"m na dvo

 bo! )ro:a Vo!k::v!a 4o' ov" no*i6 Odma+6. 8ar %" !" uvri!"dio5

. 4a sam uvri!"dio n!")a( a&i &opov čuva svo!u ko-u Ipak*u )a po'kak&!a%i Do1i( id"mo $a n!im da ponovno i$a$ov"m sab&a$an

 M"1u%im su )ro:i#a 3iku&ini i dvorska )ospo1a u$"&" ispod ruk" N"ru i pov"&" !"u pa&aču,sp"'" s" mramornim s%ubama Ku*"doma*i#a( Dvo!ko.vi*"va s"s%ra( s%a&a !")ospo1ama poka$iva%i sob" ko!i+ !" bi&o '"sna"s%( a bi&" su sasvim novo ur"1"n"(s pravim kra&!"vskim s!a!"m Doma*i#a !" vodi&a N"ru ko!a !" bi&a prvi pu% uku*i )radsko) odv!"%nika( dok su ob!" )ro:i#"( kao s%ar" $nani#"( sam" pro&a$i&"sobama

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 98: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 98/303

Kad su u'&" u ku&u( na!"dnom doma*i#a posrn" N"ra opa$i da s" u+va%i&a $as%i!"nu No pri!" n")o '%o !o! !" d!"vo!ka mo)&a priskoči%i u pomo*( sru'i s" na

 podKon%"sa priskoči Doma*i#a !" &"-a&a na podu b"$ svi!"s%i , b&i$ini ni!" bi&o

ni s&u)" ni obi+ )ro:i#a i N"ra s" br$o vra%i da do$ov" bi&o ko)a u pomo* /ro1"kro$ prvu sobu( sr"%n" )ro:a Vo!k::v!a i r"č" mu u$bu1"no7. Gospodin" )ro:"( doma*i#a s" on"svi!"s%i&a. Samo n" r"#i%" nikom" ni'%a . odvra%i )ro: . da s" )os%i n" u$n"mir" To !" n!"$ina obična bo&"s% Do1i%"( po$va%*"mo komorkin!u( ona !" upu*"na u %o '%o va&!a u %akvom s&uča!u učini%iGro: po1" s N"rom( o%vori !"dna ma&a vra%a i pus%i kon%"su na +odnik. 8abo)a( %u !" mrak . r"č" kon%"sa kad !" i$a'&a i$dvoran". N" $nam $a'%o n" )or" sv!"%i&!k"

 N"ru !" mrak i$n"nadio Ipak !" po'&a n"ko&iko koraka Na!"dnom os!"%i da !uobu!mi'" dvi!" !ak" ruk" H%!"d" s" is%r)nu%i n"nadanom $a)r&!a!u( a&i ruk" !"

 poč"'" vu*i kro$ +odnik N"ra vikn" i$ sv")a )&asa i u %r"n oka p&an" u %ami ma&o sv!"%&o. Tko !" %u5 . $a)rmi kro$ %amni +odnik duboki )&as

 N"ra !" pr"po$na&a Sini'in )&as i opa$i da %o ma&o sv!"%&ou dnu +odnika dr-i u ru#i on( a kra! n!")a s%o!i poručnik Branko , is%i časo%vor" s" vra%a na ko!a !" pri!" kon%"sa i$a'&a Na vra%ima s%a!a'" Vo!k::vdr-"*i u ru#i svi!"*n!ak ko!i !" rasv!"%&!avao #i!"&i +odnikSvi su s%a!a&i i$n"na1"ni i ni!"mo su )&"da&i Kra! N"r" ni!" bi&o niko)aSini'a i poručnik bi&i su u dubini +odnika( Vo!k::v !" s%a!ao na vra%ima sasvi!"*n!akom u ru#i A ona !" ipak vr&o dobro os!"%i&a n"mi&i $a)r&!a! i poku'a!da !" n"%ko n"kamo vuč"

. Gd!" s%"( )ro:"( bi&i do sada5 . upi%a N"ra Vo!k::v!a. 8aos%ao sam da u$m"m svi!"*n!ak( !"r s%" s" bo!a&i po*i po %amiSv" %o ni!" pravo s+va*a&a Gro: !" bio i$a n!"ni+ &"1a( a&i !o! s" čini&o da !"na!bo&!" ako odav&" i$a1" Doma*i#a !" o.s%a&a u n"svi!"s%i i N"ra spo$na da !o!!" prva du-nos% n"ko)a do$va%i 8a%o s" b"$ da&!n!i+ ra$!a'n!"n!a vra%i udvoranu i$ ko!" !" i$a'&a( os%aviv'i )ospodu u +odniku. Ovo !" $ais%a :a%a&an s&uča! . nasmi!" s" kap"%an Sini'a.V"* dru)i pu%( )ospodin" )ro:"( '%o vam kvarim &!ubavni sas%anak6. Vi s%" po&ud!"&i6 4a nisam imao nikakav &!ubavni sas%anak. N" ispričava!%" s"( m"n" %o ionako n" $anima Do'ao sam ovamo %ra-"*i s mo!im poručnikom va'u mi&os%( a kad( na!"d 

nom( na1osmo s" u %mi#i. M"n" s%" %ra-i&i5 2%o -"&i%" od m"n"5. Mo&im vas( po1i%" s nama pa *u vam r"*iGro: !" s&i!"dio Sini'u ko!i po1" u dubinu +odnika( o%vori !"dna vra%a i u1" u

 pros%ranu dvoranu sr"dn!") %orn!a pa&ač". Kako vidi%"( dobro po$na!"m %" pros%ori!" . r"č" Sini'a. Ovo !" dvorana da !" bo&!" n" mo-"mo na*i Svu#i%"( )ro:"( svo! dra)o#!"ni kapu%( skini%" ovra%nik i u$mi%" mač mo)a

 poručnika Vi s%" m" na$va&i dr$ovi%im pandurom( a !a n"č"kam na $adovo&!'%inu ni dva sa%a. Vi m" kani%" prisi&i%i na dvobo!( a $na%" da !" $abran!"n5. Ovako n" )ovori vi%"$ i p&"mi* I dru)i s" bi!u pr"mda !"dvobo! $abran!"n Ako odma+ n" pri+va%i%" mač( onda *u !av

no pr"d svim )os%ima op"%ova%i ono '%o sam vam r"kao pr"d kon%"som

Page 99: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 99/303

. ,dovo&!im &i va'o! -"&!i( +o*"%" &i onda o mo!im s%varima'u%!"%i5. 8ada!"m vam svo!u časničku ri!"č. Onda da!%" sab&!u6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

/oručnik Branko pr"da svo!u sab&!u Vo!k::v!u. 8ovni Dvo!kovi*a . r"č" Sini'a poručniku . da i )ro: imasv!"doka /oručnik s" upu%i do )radsko) odv!"%nika( a oba

 pro%ivnika os%ado'" sami. 8a ko)a s" vi sada kani%" sa mnom pobi%i5 . upi%a )ro: .8a mo!u -"nu i&i $a kon%"su N"ru5. Ni $a !"dnu ni $a dru)u n")o $a va'") sina. A '%o bis%" vi učini&i kad bi kra&!i#a sa$na&a da kri!"%" mo)

sina ko!i !" ubio čov!"ka5. Va' sin ni!" ubio čov!"ka n")o !"dnu p"&ivanku ko!a bi!a'"va'a &!ubavni#a i ko!u s%" vi +%!"&i pos%avi%i na m!"s%o n!")ov"

 ma!k" Danas s" v"* poka!ao $a ono '%o !" učinio kao osam na"s%o)odi'n!i d!"čak Vi s%" kasni!" %o&iko %i+ &!ubavni#a pro

 mi!"ni&i da bi n"sr"%nik morao poubi!a%i po&ovi#u B"čanki A '%o s" %ič" kra&!i#"( n"ka vas n" bo&i )&ava 4a *u i nada&!" %a!i%i

 boravi'%" va'") sina( makar m" $a %o s%i)&a i ka$na, %o do1" Dvo!kovi* Ku*"doma*in !" u$a&ud poku'avao Sini'u ponuka%i da dvobo!od)odi i odvra%i%i )a od %o)a da s" u n!")ovo! ku*i n" pro&i!" krvKap"%an !" $a+%i!"vao da s" )ro: odma+ bi!" I oni $apoč"'" dvobo!Sini'a nava&i prvi i rani )ro:a &ako u ram" Tada nava&i )ro:( a&i Sini'aodbi!" Onda Sini'a u %r"n oka $asi!"č" duboko )ro:u u ram" N!"mu ispadn"

sab&!a i$ ruk" i )o%ovo s" b"$ svi!"s%i sru'i na pod/oručnik Branko i Dvo!kovi* pri%"knu )ro:u u pomo* i po.&o-i'" )a na divan. Do$va% *u vam dok%ora S%i&&"ra . r"č" Sini'a pr"$irnom sami&o'*u i doda7 . Ovo vam !" %"k prva ka$na( )ro:" Na'i računi nisu !o' u r"du6Sini'a od" i$ dvoran"( sid" u p"rivo! i po'a&!" S%i&&"ra u pa&aču A onda( kaoda s" ni!" ni'%a do)odi&o( s%ad" p&"sa%i kro$ #i!"&u no*

 Ni%ko od )os%i!u ni!" s&u%io da u %orn!u Dvo!kovi*"v" pa&ač" &"-i %"'ko ran!"ni)ro: Vo!k::v A ni%ko( a ni on sam( i ni!" s&u%io $as%o!" Sini'a si&om +%io das" !o' %" no*i s n!im po%uč"TA4ANSTVENO L4,BAVNO /ISMODru)o) !u%ra N"ra !" rano us%a&a Ni!" mo)&a spava%i Ono '%o !o! s" do)odi&o u

+odniku Dvo!kovi*"v" pa&ač" ispuni&o !" n"mirom I uvr"da ko!u !o! !" nanioSini'a pro-"&a !" o)orč"n!"m Ona ko!u su svi obo-ava&i mora&a !" s&u'a%i %akv"uvr"d" %o)a kap"%ana R"kao !" da di!"&i svo!u sk&onos% svakom" %ko )od %o$a-"&i To !u !" %ako $abo&!"&o da!" )o%ovo $ap&aka&aKad !" us%a&a baka( od&uči N"ra da s%ari#i pov!"ri svo!" sas%ank" u R"m"%amaS&u'a&a !" svo!u unuku 'irom o%vor"nim očima i kad !o! !" N"ra ispripovi!"da&akako s" no*u 'u&!a&a oko %orn!a kod Kam"ni%i+ vra%a( kriknu&a !" s%ari#a

 pr"n"ra-"no7. Di!"%" mo!"( s%o!" %"b" na)na&o da počini' %akv" n"čuv"n" s%vari5 8abo)a( '%o %" obu$"&o5. Baki#"( n"mo! s" &!u%i%i Sama n" $nam( a&i os!"*am us"bi n"ku %a!nu si&u ko!a m" )oni da n"'%o %ra-im( da n"ko)au&ovim N"ka m" n"odo&!iva si&a %!"ra napri!"d i sv" mi n"'%o

)ovori da moram n"ko)a raskrinka%i( da moram o%kri%i n"kuv"&iku n"pravdu 4"r( $biva s" n"'%o s%ra'no

Page 100: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 100/303

Gro:ičino s" &i#" pr"obra$i&o N!"$in" s" oči upr&" u d!"vo!ku kao da!" n" pr"po$na!". 2%o %i !"( baki#"5 8a'%o m" %ako s%ra'no )&"da'5. N"ro( idi samo napri!"d %im pu%"m S&i!"di )&as n"po$na%"si&"( on do&a$i i$ )robaD!"vo!ka s" pr"s%ra'i&a bakini+ ri!"či S%a&a s" pi%a%i '%o $nač" %" n!"$in"

ri!"či A&i s%ari#a os%ad" n"pomična u svo!o! 'u%n!i ko!a !" N"ru ispuni&an"i$v!"snim s&u%n!ama

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 4o' ni!" vri!"m" da %i sv" ka-"m . r"č" baka $a%im . Ho*u da u-iva'n"pomu*"nu sr"*u m&ado) -ivo%aKad !" N"ra vid!"&a da !o! baka n" od)ovara( os%avi !" i pod" u svo!u sobuSun#" s" $a)&"da&o kro$ pro$or" u %"'k" sa)ov" i svi&"n" nas&on!ač" bo)a%"

 ba'%ini#" A&i s" ona ni!" radova&a !u%arn!"m sun#u Os!"*a&a !" u du'i n"ku%"-inu( kao da !o! !" )rudi pri%is&o o&ovo,morno s!"dn" u$ s%o&i* $a v"$"n!" i u$m" i$ ko'ari#" v"$ivoS%o!" %o5 /od v"$ivom pismo /isano !" #rv"nim s&ovima( a )&asi na n!u Nikad!o' ni!" vid!"&a %akv" #r%" pisma O%kud !"5 Kako !" %o pismo dosp!"&o ovamo5Du)o )a !" o)&"dava&a( a onda raskin" p"ča% i o%vori )a /apir bi!a'" savispisan #rv"nim s&ovima S%ad" či%a%i s n"kim pri%a!"nim s%ra+om /ismo !")&asi&o7N"ro6Ho*"' &i s" pr"$irno nasmi!"'i%i ovo! bi!"&o! +ar%i!i '%o !" sami&osno primi&a'apa% !"dno) sr#a ko!" si %i $apa&i&a sunčanim -arom5 N"mo! s" smi!"'i%i( !"r

 b&i!"di *" papir prop&aka%i n"vid&!ivim su$ama( a krv ko!om su pisan" ri!"či(o%kinu%" i$ ran!av" du'" . pro.b&i!"di% *"

 N"ro( %i n" $na' %ko sam i )d!" sam Od %"b" m" di!"&i i $"m&!a i n"bo Sun#" !"da&"ko od %"b"( a&i ono %" )r&i svo!om $&a%nom %op&inom 8vi!"$d" su da&"ko od%"b"( a&i on" %i 'ap*u dr+%avim svo!im %i%ran!"m u %i+o! &!ubavno! no*i 4a sam!o' da&!" od %"b"( a ipak . budim %" u!u%ro )&asnim ku#a!ima sr#a svo)a(uspav&!u!"m %" uv"č" 'apa%om p!"sm" $akopan" &!ubavi svo!" N"ro6 Kad s!"dimosam&!"n u no*no! %ami i s&u'am su'an! &i'*a( %ad mis&im da!" %o su'an! %vo!"+a&!in"Kad s&u'am p!"v p%i#a 'umski+( mis&im da s&u'am %vo! čarobni )&as Kad )&"damkako s" budi sunčani dan( os!"*am da si %o %i6 Krv i$ mo!" d"sni#" doni!"% *" %i

 p!"smu '%o !" mo!" )rudi p!"va!u %"bi

 N"( na svi!"%u n"ma ni'%a dra)o#!"ni!") od bi!"&" +ar%i!" i ru!n" krvi i$ mo!i+-i&a

Da mo)u na*i +ar%i!u v"&iku kao #i!"&a $"m&!a( i da na n!u po%ro'im svu krvsvo)a %i!"&a( !o' mi n" bi mo)&o sr#" da iska-" svu &!ubav '%o !" os!"*am $a %"8nam da si v!"rna( $nam da si n"dos%i-na( a&i sam sr"%an !"r mi!" sva )rudispun!"na %obom/o%pisa ni!" bi&o

 Nikad !o' ni!" či%a&a %akvo pismo 8ar !" mo)u*" da !" n"%ko &!ubi %ako -arko( ais%odobno %ako %i+o( skrovi%o( s %o&iko samopri!")ora5Kakav !" %o čov!"k5 Gd!" !"5 8a'%o v"&i da i+ di!"&i n"bo i $"m&!a5 4" &i naGriču i&i )d!" dru)d!"5 Sva %a pi%an!a $avr%!".&a !o! s" &i!"pom )&avom Ondadad" do$va%i sobari#u i s&u)"( &aka!"( svu s&u-inčad( sv" '%o bi!a'" u ku*i( paispi%a $na!u &i '%o o n"kom pismu ko!" !" n"%ko $a n!u donio Ni%ko ni!" $naoni'%a ni o kakvom pismu( ni o donosio#u pismaTo !" m&adu kon%"su učini&o !o' $na%i-"&!niom i ona !" mora&a ponovno s!"s%i i

 ponovno či%a%i . dva( %ri i vi'" pu%a/ismo !u !" vi'" u$budi&o n")o sv" &!ubavn" č"-n!" i po)&"di m&adi+ kava&ira

Page 101: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 101/303

/os&i!" podn" spr"mi s" N"ra da pos!"%i 4"&i#u u samos%anu4"dva !" i$a'&a( kad s" sr"%n" s )ro:i#om 3iku&ini Ova !o! s" )o%ovo ba#i okovra%a i ispripov!"di !o! da !" +%!"&a upravo k n!o! Do)odi&o s" n"'%o s%ra'noGro: Vo!k::v pobio s" s kap"%anom Sini'om. A&i !o' s" n"'%o do)odi&o . r"č" )ro:i#a pov!"r&!ivo . Gro:n"pr"s%ano bu&a$ni o vama i Sk"r&"#u /os!"%i&a sam )a i $na%"

s%o!" r"kao5 Da bi pri!" n")o umr" +%io vid!"%i vas6. N"um!"sna misao6. 4a sam mu( naravno( r"k&a da %o n" mo-" bi%i M"1u%im($ak&in!ao m" !" n"ka mu ovu mo&bu n" odbi!"%" i da %o n"*"ni%ko sa$na%i( pa ni Sk"r&"#.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Vidim da )ro: $ais%a bun#a . r"č" N"ra . inač" n" bi mo

)ao $amis&i%i n"'%o ovako &udo. Is%ina !"( di!"%" mo!"( !a sam vam %o priop*i&a samo $a%oda ispunim umiru*"m -"&!u

 N"ra s" opros%i i upu%i s" k opa%i#amaD4EVI>A HELENA , samos%anu su kon%"su dobro po$nava&i Kad )od !" do'&a da pos!"%i svo!u'%i*"ni#u d!"vi#u H"&"nu( dopus%i'" !o! da )ovori s n!om na samu ko&iko !" )odvo&!aI danas upu%i'" kon%"su da!" m&ada d!"vi#a u vr%u )d!" n"pr"s%ano )a!i #vi!"*"Kon%"sa !" po'&a )o&"mim pr"krasnim vr%om. Vidi%" . r"č" opa%i#a ko!a !" vodi&a kon%"su . ovako !o'nikada ni!" i$)&"dao na' vr% 8"&"n krasno uspi!"va( a ru-" sui$vanr"dno sv!"-"( sv" vrvi od pupo&!aka i #v!"%ova To !" sv"

učini&a ruka d!"vi#" H"&"n". Mis&im da !" H"&"nina ma!ka $na&a osobi%o )a!i%i #vi!"*"( pa !" %o od n!" nauči&a i k*iOpa%i#a s" opros%i( a N"ra pod" da po%ra-i Ku'"nku Opa$i&a !u !" m"du )us%im)rm&!"m Nadvi&a s" nad ru-" Bi&a !" visoka %anka( u #rno! +a&!ini s bi!"&omkapi#om na )&avi 3is%i&a !" )rm od su+i+ &is%i*a i korova %ako pomno da ni!"ra$abira&a i'%a oko s"b"Do'av'i v"* posv" u n!"$inu b&i$inu N"ra od!"dnom opa$i da s" i$a d!"vi#" H"&"n"

 popu% mačk" 'u&!a n"ki pris%a&i mu'kara#( oči%o vr%&ar 8a%o s" sakri!" da vidi'%o %o $nači Kad !" do'ao posv" b&i$u k d!"vo!#i( ona podi)n" )&avu i r"č"7. Vidi%"( ipak n"*" propas%i ni ova! )rm Doskora *" posv"o$dravi%i

 A(

. A !a5 Ni!" vam s%a&o +o*u &i!a propas%i5

. Mo&im vas( budi%" pam"%ni 4a *u pos%a%i opa%i#a( pus%i%" m" na miru Vr%&ar s" sav $a-ario u &i#u i upro s%ras%v"ni po)&"d u 4"&i#u. No pri!" *"%" bi%i mo!a( pa makar morao do vas pr"ko sa

 mos%anski+ o&%ara Danas uv"č"r u sa%i č"kam vas na ovom  m!"s%u A ako n" do1"%"( pri!avi% *u su%ra opa%i#ama da $a mnom %rči%" kao /u%i:arka. B"$bo-ni čov!"č"6 N"*u da vas vidim ni da '%o ču!"m ovama

. H"&"no . poč" sada vr%&ar mo&i%i . >i!"&i dan n" mo)uradi%i( n"pr"s%ano s%" mi vi u pam"%i( a po no*i n"pr"kidno

Page 102: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 102/303

san!am o vama Tako bi nam bi&o &i!"po kad bis%" vi %o +%!"&iOpa%i#" n" bi ni'%a $na&" kako !" m"du nama

 Na!"dnom u+va%i vr%&ar d!"vi#u oko pasa. Vi s%" u mo!im rukama i ako samo pisn"%"( r"*i *u da s%"

 mi s" ba#i&i oko vra%aSada N"ra po+i%i napri!"d

3uv'i vr%&ar korak"( pus%i d!"vi#u i pob!"-"4"&ka bi!a'" sr"%na s%o!" pr"d sobom u)&"da&a N"ru Ispri.pov!"di !o! kako !"napas%u!" samos%anski vr%&ar( a ona n" $na kako bi )a s" os&obodi&a Kon%"sa !"odma+ o%i'&a k nads%o!ni#i i sv" !o! ispriča&a0 na '%o opa%i#a po$ov" vr%&ara i$abrani mu da da&!" radi u vr%u0 odsad ima pos&ova%i u samos%anskom vino)raduDva dana i$a %o)a pri!avi'" )radskom su#u da n"ki čov!"k -"&i )ovori%i s n!im nasamu Bio !" %o pris%a&i vr%&ar samos%ana. Dvi!" )odin" vr%&ario sam u samos%anu i -ivio sr"%no i$adovo&!no . s%ad" on priča%i Kra!ači*u . Na!"dnom( !"dno)a dana pri!" dva m!"s"#a( do1" u samos%an d!"vi#a H"&"na

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Opa%i#" su !o! odr"di&" da radi u vr%u Od ono)a dana n"mam mira ni spoko!a N"pr"s%ano m" n"'%o muči( n" mo)u radi%i( ni spava%i( n" mi&i mi s" !"&o( ni pi&o >i!"&" no*i san!am o n!o! A kad sam !o! ponudio da os%avi samos%an i bud" mo!a( ona m" %ako s%ra'no po)&"da&a da m" odma+ $abo&!"&a )&ava, no*i( kad spavam( prika$u!" mi s" u snu napo&a od!"v"na i do&a$i k m"ni pa m"

 muči( %uč" i nav&ači A kad s" probudim( sasvim sam i$muč"n( $no! mi #uri sa#i!"&o) %i!"&a Osobi%o m" muči ova dva dana '%o su m" opa%i#" o%pr"mi&" uvino)rad Kamo )od po)&"dam uka$u!" mi s" ona( a onda m" pro&a$" srsi( u )&avi

 mi s" vr%i( no)" mi k&"#a!u i u s&!"pooči#ama mi kipi krv V"* sam posv"

i$n"mo)ao Va'a mi&os%i( spasi%" m" od n!" N" mo)u s" vi'" ni mo&i%i( niradi%i( ni)d!" n"mam mira ni spoko!a. Hm( +m6 Ono '%o %i pripovi!"da' poka$u!" da bi %o mo)&a

 bi%i v!"'%i#a A $na' &i '%o !o' o n!o!5. N" $nam( va'a mi&os%i( a&i $nam( da *"%" m" vi od n!" spasi%i Bio sam kod -upnika( a on m" pos&ao k vama( !"r da %oni!" b"$ vra)a . )ovorio !" vr%&ar( dok su mu oči p&am%!"&" uva%ri. Kakva !" %a -"na inač"5 V"s"&a( mirna5. ,vi!"k 'u%i( n" )&"da čov!"ku u oči( b&i!"da !" u &i#u( a&i !"

 pris%a&a Samo ka%kad m" !" po)&"da&a( a onda mi s" $ama)&i&o i po%r"s&a m" $imi#a. Hm( +m( %o !"( b"$ sumn!"( $ao po)&"d v!"'%i#" A !"si &i

'%o)od opa$io u n!"$inom pos&u '%o bi bi&o n"obično5. 4"s%( va'a mi&os%i /od n!"$inom rukom $a$"&"ni s" -u%o&i'*" i pro#v!"%a drač O%kako ona u n!"mu radi( samos%anskivr% pro#vao !" kao ra! A !a sam s" u$a&ud %rudio da i$ on"i&ovač" i$mamim #vi!"%. Kako %i !" im" i '%o si $animan!"m5. 8ov"m s" /avao Ga&ovi* 8imi sam u samos%anu kro!ač(a &!"%i vr%&ar Nikad( va'a mi&os%i( nisam imao ovakvi+ časova(nikad nisam %o do-ivio( dok ni!" do'&a ona k nama u k&o'%ar

. Sad idi . promrm&!a Kra!ači* i r"č"7 . Kad us%r"ba( !a *u%" po$va%iGradski suda# po'a&!" odma+ u samos%an dva pandura i 1aka Miki#u ko!i !" donio

nads%o!ni#i pismo )radsko) su#a s na&o)om da pr"da pandurima d!"vi#u H"&"nu( !"r!" sudu do'&o do $nan!a da!" v!"'%i#a Sud +o*" da!" %"k pr"s&u'a

Page 103: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 103/303

Opa%i#" !" i$n"nadio suč"v na&o) A&i od&uč" pokori%i s" suč"vo! v&as%i Nads%o!ni#a na&o-i d!"vi#i H"&"ni da s" pr"o.d!"n" u ono odi!"&o u ko!"m !"do'&a u samos%an %" !o! priop*i $a'%o su do'&i panduri Kad !" H"&"na %o ču&a(+%!"d" s" ba#i%i s pro$ora dru)o)a ka%a( a&i !" opa%i#" u %om spri!"či'" i

 pr"da'" pandurima4"&i#a s" ba#i&a na $"m&!u i vika&a da n"*" -iva na ma)is%ra% To !" pobudi&o

 Mikičinu po$ornos%Bi% *" da!" kriva kad ovako vič"6 pomis&i Miki#a i ispru-i svo! du)i su+i vra%i sa)n" )&avu da mo-" bo&!" proma%ra%i n!"$ino su+o &i#"/anduri !" di)o'" sa $"m&!" Ona !" !"dva kora#a&a p&aču*i i viču*i i oko n!" s"skup&!ao svi!"%

 ak Miki#a n"ko&iko !" pu%a po)&"dao u &i#" d!"vi#i H"&"ni A onda s" na!"dnomuspravi( po+i%i napri!"d na ma)is%ra% i( do&"%!"v'i )o%ovo b"$ da+a uKra!ači*"vu sobu( vikn"7.Va'a mi&os%i( "vo Ku'"nk"( %o !" Ku'"nka6. Tko5 Gd!"5 . pi%ao !" suda#( a oči mu $a%i%ra'". Evo( ova d!"vi#a( %o !" Ku'"nka /r"po$nao bi+ !" da !" u#i)ansko! krpi i&i u kra&!"vskom p&as%uO%vori'" s" vra%a /anduri do)ura'" u sobu d!"vo!ku ko!a s" i$n"mo)&a ba#i na

ko&!"na i s%an" vika%i7 . Nisam kriva6 Ni'%a nisam učini&a6Kra!ači*"vo s" &i#" ra$v"dri&o , d!"vo!#i !" pr"po$nao v!"'%i#u ko!u !" %o&iko%ra-io. Ti si 4"&i#a Ku'"nka5 8a'%o si promi!"ni&a im" i odi!"&o5. Gro:i#a !" %o +%!"&a( !a nisam kriva( ni'%a nisam kriva6.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Ko!a )ro:i#a . i$n"nadi s" Kra!ači*

. M&ada )ro:i#a N"ra . )ro$ničavo !" od)ovori&a d!"vo!kaviču*i7 . /i%a!%" i+( on" *" posv!"doči%i( !a nisam ni'%a kriva(smi&u!%" s"6Kra!ači* s" $a-ario u &i#u čuv'i im" kon%"s" N"r" Ona !"( dak&"( $na&a )d!" s"na&a$i Ku'"nka5 Ni!" oč"kivao %akvo o%kri*". Ni'%a %i n"*u učini%i ako pri$na' )d!" si bi&a sv" %o vri!"m" '%o %" !" %ra-io sud 8a'%o si s" pr"od!"nu&a i %ko %" !" na%o napu%io5D!"vo!ka s" ponada&a da *" suda# dois%a ispuni%i svo!" ob"*an!" S%ad" priča%ikako !u !" N"ra sakri&a u svo! dvora#( a kasni!" u samos%an Kra!ači* !" sam

 bi&!"-io n!"$in iska$ A kad !" dovr'i&a( po$ov" pandur" i na&o-i im7. Odv"di%" !" u %oran!

 Vrisak prodr" i$ 4"&ičini+ )rudi Ona s" ba#i na pod i u+va%i $a s%o& )radsko)

su#a/anduri !" si&om o%kinu i odvuku na u&i#u Svi!"% s" $a čas skupio i )&"dao kako4"&i#u vuku u %oran! Miki#a !" s%upao $a pandurima i +va&isao s" sv!"%ini7. Evo( !a sam !" u+va%io To !" Ku'"nka Da n"ma m"n"( n"

 bi!" ima&i6, &!udima s" probudi&a odvra%nos% pr"ma s%ra'nim v!"'%i#ama V!"'%i#a !"( dak&"(i ova m&ada d!"vo!ka ko!a %r"ba da!" n"vina( čis%a i kr"posna6 Odvra%nos% s"uskoro pr"%vori&a u bi!"s L!udi su sv" vi'" vika&i( psova&i i prok&in!a&iv!"'%i#u Gura&i su i poma)a&i pandurima da !" odvuku u %oran! Od si&no) s%ra+ai u-asa sru'i s" 4"&i#a na $"m&!u i i$)ubi svi!"s% Ni%ko ni!" os!"%iosmi&ovan!a /anduri i oni ko!i su !o! b&i$u bi&i s%ado'" !" %u*i i #ik%a%i7. Vra) !u !" uspavao6 G&"da!%" prok&"%ni#u( sad ni'%a n"os!"*a Vra) !o! !" pomo)ao da ni'%a n" os!"%i kad !" %uč"mo6

I !o' !ač" s%ado'" po n!o! udara%i Sva%ko !" nas%o!ao da!" bar"m )urn" či$momi&i ba%inom

Page 104: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 104/303

 N"sr"%ni#a s" od si&ni+ udara#a konačno probudi&a Tad !" panduri po)rabi'" i povuko'" pr"ma %orn!u Tu s" rask&opi'" vra%a( a na n!ima s" po!avi !aka&!ud"skara. H"nkar( +"nkar6 . vika&a !" sv!"%ina . Da!%" !" +"nkaruOn *" pro%!"ra%i vra)a i$ n!"$ini+ kos%i!u6

 Na vra%ima %orn!a nas&onio s" na $id )radski krvnik Mari!a /un#"r On !" u!"dno bio )&avni upravnik muči&i'%a u %orn!u ,spravio !" svo!" %i!"&o( a na &i#u mus" po!avi&a ponosna va-nos% i uv!"r"n!" da sada sav ova! svi!"% od n!")a oč"ku!"n"'%o v"&iko Mirno !" )&"dao kako masa &!udi %!"ra u krvničk" 'ak" novu -r%vuD!"vo!ka s" o%ima&a( brani&a i opira&a Vra%a '%o su s" pr"d n!om o%vori&a

 pričin!a&a su !o! s" kao vra%a pak&a( vra%a )roba i$ ko!")a nikada vi'" n"*"i$a*i 3i%avo !o! s" %i!"&o %r"s&o od u-asa pr"d %amom s%o!" $uri&a i$ vra%a(

 pr"d čov!"kom ko!i u %o! %ami č"ka na n!u. 8abi! !o! čav&" u vra-!" %i!"&o6 . vika&a !" sv!"%ina /un#"m . da vra) ima kuda i$a*i i$ n!"/anduri !" )urnu'" u %oran!( a /un#"r !" po)rabi $a kosu( povuč" u %amu9"&!"$na s" vra%a $a%vori'" $a n!omSv!"%ina !" os%a&a pr"d %orn!"m Skupi&a s" oko 1aka Miki#" i obasu&a )a

 pi%an!ima( rasprav&!a&a o s%ra'nim činima '%o i+ !" počini&a Ku'"nka. Samo č"ka!%" . )ovorio !" Miki#a . bi% *" %u !o' sva'%a8inu% *"%" kao ona! &av na )radsko! ku*i kad sa$na%" ono '%o!a $nam A&i sad moram 'u%!"%i dok n" prov"d"mo is%ra)uTo !" &!ud" !o' vi'" u$budi&o pa im s" nikako ni!" +%!"&o ra$i*i N"ki su ipakskr"nu&i pod Kam"ni%a vra%a u du*an Andri!" /a&či*a( dok su dru)i po'&i k Bari#i>ind"k ko!a !" ispuni&a svo! pro$or sv!"-im kru+omSv!"%ina !" $apr"mi&a či%av pros%or pr"d Kam"ni%im vra%ima i u$bu1"norasprav&!a&a H"nkar <n!"m= . krvnik( i$vr'i%"&! smr%n" osud"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 Na!"dnom $a%opo%a'" kon!ska kopi%a 3"%a m&adi+ !a+ača po!avi s" pr"d vra%imaBi!a+u %o R"m"%in#i( uro%ni#i( ko!i su s" vra*a&i sa svo) si!"&a S n!ima bi!a+u

 N"ra i Sanda( ob!" na kon!imaOpa$iv'i %o&iki svi!"% m&ad"- s" i$n"nadi&a i $aus%avi&a kon!"Kad !" Miki#a opa$io N"ru( &i#" mu s" $&obno nasmi!"'i /ri1" n!"$inom kon!u. S%o!" %o5 . upi%a kon%"sa &!ud". 8a%vori&i su u %oran! 4"&i#u Ku'"nku . odvra%i Miki#a $&o.rado

 M&adi !a+ači ni!"mo s" po)&"da'"( a N"rino &i#" prob&i!"di

. Ku'"nku56 Gd!" su !" na'&i5

. Kod opa%i#a . odvra%i Miki#a . /rona'ao !u !" samos%anski vr%&ar

 N"ra po)&"da sv!"%inu Ova !" bi&a %ako u$ru!ana da !" !"dva opa-a&a !a+ač" '%osu s%a!a&i pod s%ropom Kam"ni%i+ vra%a /o)&"d !o! $apn" o mu'kar#a ko!i s"

 pris&onio o du*an Bari#" >ind"k , n!"mu !" odma+ pr"po$na&a samos%ansko)vr%&ara Bio !" b&i!"d( oči su mu u$bu1"no %i%ra&" N"ra s" spus%i s kon!a(

 pr"da u$d" ran#"sku ko!i !" !a'io u$ n!u i po1" k vr%&aru7. Vi s%" op%u-i&i d!"vi#u H"&"nu5 . upi%a )a ona po&u)&asno

 Vr%&ar !" po)&"da i namr'%i s"7. 4"sam N"'%o mi!" uvi!"k )ovori&o da ona ni!" prav"dni#a A&i da !" %a d!"vi#a k*i v!"'%i#" Ku'"nk"( %o ipak n" bi+nikad pomis&io Sad $nam $a'%o ni!" m"n" +%!"&a6 Ima&a !" s

vra)om pos&a( pa sam !o! !a bio mr$ak To !" kao na d&anu6. N"*" &i vas $abo&!"%i sav!"s% '%o s%" !" op%u-i&i i$ osv"%"5

Page 105: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 105/303

. Nisam i$ osv"%" Tra-io sam pomo*i V"* sam posv" bo&"s%an . muči&a m" dan i no*6 I sad !o' n"mam mira Sv" m" n"'%o %i'%i u prsima Kamo )od po)&"dam( svuda !" vidim i ču!"m kako !" vod" u %oran! N" $nam '%o da počn"m sa sobomDok !" %o )ovorio( bio !" /avao Ga&ovi* b&i!"d( obrv" mu podr+%ava&" N"ra !"i$n"na1"na )&"da&a u n!")ovo &i#" u ko!"m 

s" odra-ava&a pa%n!a ,s%a su mu bi&a su+a( kao da!" u vru*i#i( a oči p&am%!"&". 3ov!"č"( vi s%" si'&i s uma Vi s%" s" u n!u $a)&"da&i( pa $ar!" ona %omu kriva5. Tko !" kriv da m" muči u snu i po danu5 4a nisam6 E%o( na

 ma)is%ra%u su mi da&i #"kin" $a na)radu '%o sam( n" $na!u*i(o%krio Ku'"nku Napi% *u s" $a %a! nova# da s"bi o&ak'am du'u. /roda&i s%" $a nova# po'%"nu d!"vo!ku. Va'a mi&os%i( kako mo-"%" r"*i da!" v!"'%i#a po'%"na5. A kad bi s" do$na&o da ni!" v!"'%i#a( da vam ni!" učini&ani'%a $&o i ni!" vas mr$i&a( v"* po'%"na d!"vo!ka ko!a ni!" +%!"&a da vam bud" &!ubavni#a5

/avao !" čudno )&"dao N"ru i odvra%io7. Onda bi mi bi&o !ako %"'ko A&i $a'%o bi+ !a onda %o&iko%rpio od n!"5 Kad )ospoda na ma)is%ra%u v"&" da !" v!"'%i#a(onda !" %o kao am"n u Oč"na'u6 Gospoda su uč"ni!a od m"n"

 pa $na!u N"ra opa$i da s" oko n!i+ vr%i n"ki čov!"k Okr"n" s" i ra$a.bra da !" Miki#a pris&u'kivao n!i+ov ra$)ovor O'%ro )a po)&"da7. Tko s%" vi5 2%o +o*"%" ovd!"5. 4a sam od ma)is%ra%a6.Nosi%" s" odav&"6

 Miki#a !" bio i$n"na1"n Ovako !o' ni%ko ni!" )ovorio s n!im( čov!"kom od ma)is%ra%a ,spravi s" i r"č" va-no7. 4a n" mo)u o%i*i( va'a mi&os%i( !"r sam od ma)is%ra%a(

a mi vodimo is%ra)u i $a%o moram pa$i%i na sv!"doka . /ri%om" !" Miki#a poka$ao na samos%ansko) vr%&ara N"ri !" Miki#a bio odvra%an( pa s" $a%o vra%i svom" kon!u( u$!a'i )a i $abrinu%a&i#a kr"n" s dru)ovima pu% dvor#a svo!" bak"Dok !" do&!" sv!"%ina !o' uvi!"k prok&in!a&a v!"'%i#u i %ra-i&a Ku'"nkinu smr%(s!"di&o !" u sa&onu )ro:i#" Ra%kav n"obično

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

dru'%van#" I$m"1u m&adi+ R"m"%ina#a bi!"&i&a s" s%aračka )&ava )ro:i#" Ra%kavI o%a# Smo&" ko!i s" !"dva pridi)ao od %"'k" ran" i )ro: Or'i* bi&i su s n!ima. Vi *"%"( d!"#o( do-iv!"%i . )ovori&a !" s%ara )ro:i#a . da *"s" %a is%a sv!"%ina !"dno* is%o %ako buni%i pro%iv oni+ ko!i danas pro)on" n"sr"%n" i n"vin" -r%v" 8a%o vam sav!"%u!"m das" du&!" n" sakriva%"6 G&asno i !asno ispovi!"da!%" svo!" uv!"r"n!"( a !a *u vas podupira%i makar po'&a sv" do kra&!i#". Evo( sad nam s" pru-i&a pri&ika da s" o%vor"no borimo $ais%inu i pravdu Moramo uni'%i%i %o) prok&"%o) $&o%vora ko!i

 pro)oni n"vin" -"n"KOD BABE ,RSEGus%a %ama pokri&a )ričk" u&i#" T"k kro$ okan#" !"dn" ku*i#" na Opa%ovini $uriu no* ma&o b&i!"do sv!"%&o

Gričani dobro po$na!u %u ku*i#u Tamo baba ,r'a č"ka da !o! don"su ko!i )ro'(ko!u :orin%u( pa i $&a%nik( i odn"su od n!" kakav &!ubavni napi%ak i&i &i!"k

Page 106: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 106/303

,&i#om kora#a %ro!" &!udi No* i %amni o)r%ači sakri'" n!i+ov" po!av" 2u%" is%upa!u napri!"d br$im kora#ima( kao da im s" !ako -uri/r"d okan#"m kro$ ko!" viri sv!"%&o s%ado'" i %i+o poku#a'" na pro$or /oka-" s"okru)&a ku'%rava )&ava d!"čaka ko!i upi%a7. Tko !"5 Ko)a %ra-i%"5. Babu ,r'u i n!"$inu pomo*

/ro$or s" $ak&opi Ma&o i$a %o)a o%vor" s" vra%a na drv"no! o)radi Sv" %ri po!av" u1o'" u dvori'%"( puno %am"( !ama i kam"n!a. Vi s%" danas prvi pu% ovd!" . r"č" d!"čak ko!i !" po'ao

 pr"d n!ima &akim korakom . N" po$na%" na'i+ !ama

S%ran#i n" od)ovori'"/o dvori'%u pru-io s" drv"ni %ri!"m( #rn popu% s%ra'i&a Ma&a vra%a po %ri!"mu

 bi&a su o%vor"na( a b&i!"do sv!"%&o poka$iva&o !" s%ran#ima pu% ,du u sobu>rni s%rop spus%io im s" do )&ava /o s%i!"ni vis" #rn"( $apr&!an" sv"%" s&ik"Ormari puni %an!ura( vrči*a i sv"%i+ kipova( a u ku%u na o)n!i'%u %in!a-"ravi#a( pod)ri!ava p&!"snivi $ada+ sob" , sr"dini na)ura&i s" &!udi( -"n"(d!"vo!k" i dva mu'kar#a 9"n" sakriva!u svo!" &i#" povukav'i rup#" do nosa/r"d %om )omi&om s%o!i -"na od ko!i+ p"d"s"% )odina Visoka !" i 'iroka G&avu

!" pokri&a #rnim rup#"m( a ispod n!")a vidi s" mrko( 'iroko naborano &i#" sd"b"&im podbra%.kom Li!"vim !" okom -mirnu&a( a d"sno !o! n"mirno %i%ra isumn!ičavo proma%ra mu'%"ri!" To !" baba ,r'a( na!)&asovi%i!a vračari#a naGriču. Dak&"( mu- %i !" n"v!"ran5 . )ovori s%ara n"ko! -"ni '%o s"

 posv" i$)ubi&a u v"&ikom o)r%ačuS%ara !ač" -mirn" &i!"vim okom( #mokn" us%ima i r"č"7 .,$mi mač" '%o s" isko%i&ona v"&iku subo%u( $ako&!i )a i is#i!"di mu krv( onda u$mi krv i po1i onim pu%"mko!im %i mu- id" k svo!o! dra)o! /o'kropi %a! pu% mač"%ovom krv&!u Kad %i mu-

 bud" op"% do'ao k dra)o!( s po&a *" s" pu%a vra%i%i k %"bi. A&i )d!" da u$m"m mač" i n!")ov" krvi5. Ma&a boči#a s%o!i dvi!" nov" :orin%" . r"č" baba ,r'a9"na s")n" u d-"p( a baba ,r'a na ormar $a !"dnom boči

#om Dad" !" siroma'no! -"ni. 2%o -"&i' %i5 . upi%a baba s%ar#a ko!i !" s%a!ao prvi nar"du. Od n"ko) doba +o*" kr%i#" da mi uni'%" #i!"&o $"m&!i'%"

 N" $nam '%o *u Ako ima $a %o &i!"ka( da% *u %i :orin%u. Ima &i!"ka( ima S%ar si( siroma'an( da% *u %i )a $a :orin%uS%ara# !" v"* imao pripr"m&!"n nova# i odma+ !o! )a pr"daKad )a!" baba spr"mi&a( upu%i s%ar#a7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Sku+a! u ponoč r"$an#" ko!" %i mora $ami!"si%i m&adasna+a u bračno! no*i Onda m"%ni r"$an#" u $d!"&u( odn"si i+u po&!" i s%ani no)om u r"$an#" To učini u p"%ak nav"č"r pri!"

 po$drav&!"n!aS%ara# od" $a+va&!u!u*i ,r'i i b&a)os&iv&!a!u*i !". A '%o !" %"bi5 . upi%a baba ,r'a m&ado) mu'kar#a ko!i s"$)rbio kao da !" bo&"s%an. 9u%i#a m" muči i ni%ko mi n" mo-" pomo*i ako m" %iodbi!"'

 M&adi* !o! s%ao priča%i svo!u bo&"s%( a&i )a s%ari#a pr"kin" i r"č"7. Dos%a su mi dvi!" ri!"či Da! ovamo :orin%u

On !o! pru-i nova#( a s%ara u$m" boči#u s ormara7. Ovo !" -učno kori!"n!"7 Sad pa$i6 G&"da! čvrs%o u m"n" i

Page 107: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 107/303

Page 108: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 108/303

. Mo)u . r"č" s%ari#a i #mokn" us%ima .A&i &!ubav !" skupas%var( dra)a mo!a6. Evo vam novi #"kin . r"č" -"na i pru-i )a s%aro! Ona )au$m" i po-udno )a spr"mi u n!"dra. Dak&"( %i &!ubi' m&ado) čov!"ka ko!i %"b" n" &!ubi5 Ta! !"si)urno časnik( a im" mu !" Sini'a 8a n!")a su m" v"* po

%ra-i&" %o&ik" -"n" i d!"vo!k" da bi morao ima%i s%o%inu srda#a kad bi i+ sv" mo)ao &!ubi%i A&i ima !"dno sr"ds%vo ko!" !o'nisam nikom" r"k&a( !"r !" odv"* skupo. N" radi s" o Sini'i . odvra%i -"nski )&as. N"5 Onda mi mora' r"*i %ko !"( !"r inač" sr"ds%vo n" po

 ma-"9"na u krinki %r"nu%ak u'u%i( po)&"da n"ko&iko pu%a pi.%a!u*im po)&"dom svo!udru)ari#u( a onda odvra%i %i+o7. Kad mora bi%i( r"*i *u 8ov" s" Sk"r&"#6. 8a n!")a sam da&a &!ubavni napi%ak samo !"dno! Bi% *"(dak&"( posao &ak'i. Kom"5 . upi%a -"nski )&as i$n"na1"noBaba #mokn" us%ima i nasmi!" s"7

. Mis&i' &i da m" !"$ik svrbi5 Ako si $a%o do'&a( onda n"mam nikakva pos&a s %obom

. /a dobro N" %ra-im od %"b" ni'%a n")o da mi pomo)n"'

. To !" dru)i posao /ona!pri!" don"si mi komadi* ko'u&!"%o) m&adi*a( a onda s" ubodi i)&om u &i!"vu ruku( is%isni n"ko&iko kapi krvi u ma&u boči#u i %o mu umi!"'a! u pi*" N"ka %oispi!"( a&i prvo) p"%ka u m!"s"#u To *" usp&am%!"%i n!")ovu&!ubav Onda mi don"si komadi* u-"%a na ko!"m !" ispus%iodu'u čov!"k na v!"'a&ima i( napokon( !"dno sr#" od )o&ubi#"

. O%kud da %i pribavim u-"5

. Mo-"' )a kupi%i od m"n" Do1i su%ra kad od$voni po.

$drav&!"n!"( pa *"mo radi%i da&!". A '%o %ra-i' %i5 . upi%a dru)u -"nu. 4a sam do'&a %"k da ispra%im svo!u dru)ari#uS%ara namr'%i &i#" i -mirn" na mu'kar#a '%o !" s!"dio u$ -"n". Va&!da i %i nisi %"k u pra%n!i5. N" 4a imam %"'ku bo& L!ubim )ospodu. Tko !" %a )ospoda5 To moram $na%i. Bi!"&a sovaBaba ,r'a %ako s" i$n"nadi&a da !" &i!"vo oko ma&o o%vori&a i upi&!i&a us%ran#a. O%kud %i $na' $a n!u5.4a sam i$ pak&aS%ara isk"si svo!a du)a dva s%r'"*a $uba i pr"$irno odvra%i

. /r"visoko &"%i'6 Bi!"&a sova ni!" p"č"nka $a %akva &ov#a No( č"ka! ma&o Ako si od n!i+ i$ pak&a( $a'%o onda do&a$i'k m"ni pod krinkom5. 4"r n"*u da m" po$na' N"*u da mi s" ru)a%" %i i Bi!"&asovaS%ari#a !o' vi'" $a-miri /romo%ri okrinkano) n"$nan#a sumn!ivim po)&"dom d"sno)oka( a onda u$m" sa s%i!"n" ba% i &upi %ri pu%a o pod Muk&im '%ropo%om napunis" #i!"&a ko.mori#a. 8abo)a( po1imo( !a s%r"pim . pri'apn" man!a )ospodasvom" pra%io#u . /o'&i s%" pr"da&"ko. Sad !" v"* pr"kasno N" bi bi&o dobro b!"-a%i . 'apn" dru)a -"na4"dva su i$mi!"ni&i %" ri!"či kad s" u podu podi)nu dask" kao vra%a Kro$ n!i+

 po!av" s" #rn" )&av" s ro)ovima Kao da do&a$" i$ pod$"m&!a Ob!" -"n" s%isnu'"s" k pro$oru( a mu'kara# us%an"

Page 109: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 109/303

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

I$ podruma po &!"s%vama usp"&a s" dva mu'kar#a sa #rnim kapu#ama. S%o!"( babo5 8a'%o nas n" pu'%a' da počin"mo5 . upi%a'"&!udi. Ova! čov!"k ovd!" %vrdi da pripada vama. N"ka ka-" &o$inku6 . $apov!"di mrki krupni )&asS%rana# !" 'u%io. N" $na !"6 Ba' imam :ini nos . nasmi!" s" s%ari#a . Sad 

 mu sudi%" kako $na%". Torn!a! s" do&!"6 . $apov!"di krupni )&as prvo) mu'kar#ai poka-" s%ran#u &!"s%v" u podrum. Dobro No pri!" %o)a moram i$v"s%i i$ ku*" ov" dvi!"-"n"

. A+a6 N" bi &i !o' '%o5 N" bo! s" $a n!i+( &up"-u . nasmi!"s" dru)i . Do1i%" amo( )o&ubi#", %a! čas &upnu'" vra%a u dnu komori#" Na n!ima s" po!avi visok čov!"k $ao)rnu%#rv"nim p&a'%"m do us%i!u $as%r% krinkom

 Mu'kar#i upi%no po)&"da'" babu ,r'u. Tko s%" vi5 . upi%a s%ara do'&!aka . Kako s%" u'&i ovamo5Lovro( )d!" si5D!"čak !" $a čas do%rčao Li#" mu !" bi&o mirno i b"$bri-no. Tko !" %a! čov!"k5 Kako !" u'ao u ku*u5 . vikn" baba nad!"čaka. Si)urno na'a kon%a( do'ao !" s dru)ima Ima punu 'aku#"kina . 'apn" ma&i s%aro! To !" promi!"ni&o n!"$ino dr-an!". 4"s%" &i do'&i k m"ni po sav!"% i&i po &i!"k5 . upi%a )a s%ara

. Do1i%" u dru)u sobu. 4a sam dopra%io svo!" pri!a%"&!" . o)&asi s" čov!"k )&asom ko!i !" odma+ odavao da!" iskriv&!"n. Do&!" krink" . $apov!"di krupni )&as ono)a '%o !" do'aoi$ podruma

4o' ni!" ni i$)ovorio( kad prasn" +i%a# /ro$or s" raspr'i na si%n" komadi*"( au komori $avon!a pu'čani pra+ Okrinkana -"na '%o !" s%a!a&a do pro$ora ispa&i&a!" kro$ s%ak&o +i%a# i$ pi'%o&!a , is%i čas po!avi s" na pro$oru )&ava Ti%aKra!ači*a( a u dvori'%u $amni!"'" mu'ki )&asovi Oba mu'kar#a sa #rnim kapu#amaspus%i&i su s" u podrum kao da i+ !" pro)u%a&a $"m&!a Nad n!ima s" $ak&op"dask" kao da su ond!" prikovan"3ov!"k '%o !" s%a!ao u dubini komori#" i'č"$n"( a u ku*u bab" ,r'" nava&i'"

R"m"%in#i u sv"čanim odorama kao da su do'&i s kakv" sv"čanos%iBaba ,r'a prob&i!"di A&i !" os%a&a mirna( samo !o! !" &i!"vo oko %i%ra&o. /odi)ni%" %a vra%a . r"č" okrinkani s%rana# ko!i !" dopra%io -"n" i skin" krinku Bio !" ran#"skoDvo!i#a R"m"%ina#a ba#" s" na pod da podi)nu dask" ,$a&ud( pod !" bio ravan( ani)d!" ni'%a $a '%o bi u+va%i&i da podi)nu. /&"m"ni%a )ospodo . r"č" baba ,r'a . n" $nam %ko vam !" dopus%io da ovako prova&!u!"%" u mo!u po'%"nu ku*u5. ,$a&ud 'ara'( babo( sad %i vi'" n"*" ni%ko pomo*i6O%vori ovo i&i *"mo po$va%i )radsko) kap"%ana . $apri!"%iran#"sko. Do$ovi%" sv" )radsk" kap"%an" i sv" )radsk" pandur" akovas !" vo&!a 4a s" n" bo!im niko)a . r"č" s%ara i s!"dn" b"$

 bri-no na %rono-a#

Page 110: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 110/303

 M&adi* s" na!pri!" pobrinuo da pov"d" ob!" )ospod" i$ ku*" Kad su pro&a$i&idvori'%"m( s%a!ao !" ovd!" visoki čov!"k u #rv"nom p&as%u /ovukao !" k s"biLovni i pri'apnuo mu7. R"#i ono! visoko! )ospodi da n" do1" nikada vi'" ovamoDru)i pu% n"*" i$a*i odavd"Lovro !" bio spr"man $a nova# učini%i sv"

. 4"s%" &i s" pr"s%ra'i&i( N"ro5 . upi%a ran#"sko. Nisam( a&i Sanda !o' uvi!"k dr'*"

. MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Lovro pri1" k n!ima i po)&"da na!pri!" ko!a !" )ospoda vi'a Onda !o! %i+oisporuči poruku čov!"ka u #rv"nom p&as%u( a N"ra i Sanda i$a1u na u&i#uTu im do%rči u susr"% )ro: 3iku&ini. Na'i *" os%a%i u vračarino! ku*i dok n" do1" Sa&" s pandu

rima A vi s%" nas pus%i&i odv"* du)o č"ka%i na $nak. S%ara !" ima&a mno)o mu'%"ri!a . odvra%i N"ra . 4a sam ra$abra&a da nam !" $apri!"%i&a po)ib"&! čim !" )ro: spom"nuoBi!"&u sovu( a&i nisam +%!"&a odma+ ispa&i%i +i%a#( !"r m" !"s%ara o'%ro )&"da&a. Baba !" posumn!a&a da smo u+od" Bi% *" da !" Bi!"&asova vr&o va-an č&an %" prok&"%" dru-b" kad s" baba %ako u$ru!a&a. A ipak nismo sa$na&i %ko !" . r"č" Sanda. N" bo! s"( sa$na% *"mo i %o O%kri&i smo vi'" n")o smo s"nada&i Sad bar $namo dvorov" u ko!ima s%o&u!u n"pri!a%"&!i. r"č" N"ra3iku&ini po+i%i napri!"d da obavi!"s%i La#ka Sa&"a '%o s" do)odi&o( a ran#"sko(

 N"ra i Sanda kr"nu'" u >rv"ni dvora#. ran#"sko( nis%" &i opa$i&i da !" ona! čov!"k u #rv"nom  p&as%u )ovorio pr"d ,r'om kao da +o*" da nam pomo)n"5 A sada mi!" poručio po Lovri da nikada vi'" n" po1"m ovamo(!"r da dru)i pu% n"*u odav&" i$a*i . upo$ori N"ra. Kon%"so( onda vas %a! čov!"k po$na po )&asu( a %o $načida!" va' $nana#. Kad sam )a )&"da&a m"ni s" n"kako čini&o da!" pod onim 

 p&a'%"m n"%ko ko)a po$na!"m A&i n" mo)u s" nikako dos!"%i%i %ko bi %o mo)ao bi%i, ra$)ovoru po1o'" da&!" Na u)&u ban" pr"d n!i+ čov!"k N"ra s" %r)n" i

 pri'apn" ran#"sku7. To !" ona! is%i 4"s%( !a )a po$nam Obi'ao nas !" i po'ao

i pu%"m

3ov!"k im po1" u susr"% Sanda s" pr"s%ra'i&a i pri)u'"no viknu&a. Okr"ni%" na%ra) . 'apn" im čov!"k kro$ krinku . ond!" na$aokr"%u č"ka!u vas %ro!i#a sumn!ivi+ &!udi. Ti%o( ko!i !" bio s n!ima( s%an" i po)&"da s%ran#a A&i %ama!" bi&a %ako )us%a da ni!" ni'%a mo)ao ra$abra%i. Ima &i %o bi%i s%upi#a5 . upi%a on s%ran#a . 4a s" n" bo!im niko)a.Vra%i%" s" na%ra) i okr"ni%" dru)om u&i#om6 . ponovno *" s%rana# . ,čini%" %oradi )ospoda, prvi čas ni!" $nao '%o da uradi 3ini&o mu s" v!"ro!a%no da s" ova! čov!"k $an!i+ iskr"no $au$ima( a op"%( ako +o*" pomo*i( $a'%o s" skriva5

. Ko!im pu%"m da po1"mo5 . upi%a da ču!" '%o *" r"*iKo!im )od +o*"%"( samo n" ovim

Page 111: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 111/303

. /os&u'a!mo )a . pri'apn" N"ra . Os!"*am da )ovori is%inuI oni okr"nu pu%"m na Markov %r)3ov!"k !" os%ao $a n!ima i pris&onio s" na $id n"k" ku*"I$ !"dno) vr%a skoč" %ri čov!"ka s kapu#ama na )&avi7. Odo'" dru)im pu%"m . primi!"%i !"dan od n!i+ i opsu!"

. Id"mo da&!" i prič"ka!mo i+ kod Vo!k::v!"v" pa&ač"Oni po1u da&!" A&i s" u %a! čas od $ida o%kin" čov!"k '%o s" pri!" ond!"nas&onio( s%upi pr"d n!i+ i drsko i+ upi%a7. Tko s%" vi5 2%o radi%" ovd!" u %o doba5. A %ko s%" vi5 . odvra%i is%o %ako drskim )&asom !"dan od %ro!i#"

. Na%ra)6 . $apov!"di ona! u p&as%u i %r)n" dva pi'%o&!a

.Ni koraka da&!"6

. /o)rabimo )a( mom#i6Ti%o i ran#"sko ču&i su dva praska( povik i n"ko&iko k&"%vi( a onda kako n"%ko%rči /obr$a!u s )ospo1ama i sr"%no dospi!u u dvora# )d!" i+ !" )ro:i#a v"*$abrinu%o č"ka&a -a&"*i s%o!" N"ru pus%i&a i$ ku*" u %o kasno doba

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 M&ad"- ispripov!"di sv" s%o!" vid!"&a i ču&a A onda su či%av sa% sn"s%rp&!"n!"m č"ka&i R"m"%in#" ko!i os%ado'" kod bab" ,r'" A&i n!i+ov i$v!"'%a!ni!" niko)a ra$v"s"&io Sa&" !" odma+ dov"o pandur" i pr"%ra-io #i!"&u ku*u bab",r'"( ra$)&"dao i podrum( a&i niko)a ni!" na'ao /odi)o'" i vra%a Sa&" !"

 m&ad"- i$vi!"s%io da su %o obična vra%a ko!a vod" u podrum Baba ,r'a da&a i+ !"napravi%i da mo-" $imi i$ sob" u podrum )d!" ima -iv"-

I na kra!u do!uri ma&i 3iku&ini Ispripov!"di da su s" pr"d ku*om La#ka Sa&"a pobi&i n"ki &!udi i da!" n"ki visoki čov!"k ond!" dvo!i#u ranio Tko su ran!"nii %ko !" napadač . n" $na s"

 M&ad"- s" opros%i i pod" ku#i Ti%o !" u$"o ispod ruk" svo!u s"s%ru Sandu( a u$n!i+ !" kora#ao ran#"sko Ma&ako#$v Bio !" sr"%an s%o!" v!"%ar &"pr'ao s vrp#omd!"vo!čina '"'ira i n"ko&iko pu%a s" do%akao n!")ova &i#a

 NOVA I8NENAEN4A Kad !" N"ra po'&a u svo!u spava*u sobu( u$"&a !" svi!"*n!ak da posvi!"%&i kro$+odnik u kom" !" v"* bi&o %amno Na!"dnom !o! s" pričini da su s" vra%a n!"$in"sob" na)&o $a%vori&a i da!" n"%ko po+i%ao ni$ s%ub". Tko !" ovd!"5 . upi%a ona )&asno A&i s" ni%ko n" oda$vaKon%"sa !" ponovi&a svo!" pi%an!" Ni%ko !o! n" od)ovori

 N"ru !" ču&a )ro:i#a i ona o%vori vra%a svo!" sob"

. N"%ko !" bio ovd!" . r"č" N"ra )ro:i#iGro:i#a po$voni( po!avi s" komorkin!a s !o' !"dnom sobari#om Gro:i#a dad"

 po$va%i svu s&u-inčad /r"%ra-i&i su s%ub" i sv" sob"( da s" ni!" mo-da sakriokakav %a% A&i n" na1o'" niko)a

. N"%ko !" ipak bio ovd!" . %vrdi&a !" N"ra . Mo!" u+o ni!" m" pr"vari&o. Sad mi pada na um . r"č" !"dan od s&u)u . 3as pri!"do'ao !" u dru-insku sobu na' novi s&u)a On uvi!"k &u%a no*u

 po ku*iGro:i#a nar"di da )a odma+ po$ovu /r"d n!u i N"ru s%upi mu'kara# sr"dn!")as%asa( prosi!"di+ kosa( obri!an( pri!a%na &i#a i !aki+ prsi!u Bio !" miran

Li#" mu !" bi&o %ako %vrdo kao da!" isk&"sano Ni okom ni!" %r"pnuo. Vi s%" bi&i ma&o pri!" )or" u +odniku56 . o'%ro *" N"ra

Page 112: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 112/303

. 4"sam( va'a mi&os%i

. A '%o s%" %amo radi&i5

. ,)asio sam sv!"%i&!k" u b&a)ovaoni#i i spr"mao sr"brno posud". A $a'%o s%" b!"-a&i do&!"5 8a'%o s" nis%" oda$va&i kad sam vas $va&a5

. Nisam vas čuo( va'a mi&os%i Va&!da sam bio v"* $a%voriodon!a vra%a kad !" va'a mi&os% i$vo&!"&a $va%iOb!" )ospod" nisu mo)&" da )a da&!" ispi%u!u N!")ovo im s" &i#" čini&o %ako

 pri!a%no i po'%"no( a od)ovori %ako mirni da nisu mo)&" u n!")a posumn!a%iKad !" N"ra u'&a u svo!u spava*u sobu( bi&a !" uv!"r"na da !o! s" samo pričini&okao da!" n"%ko ma&o pri!" $a%vorio vra%a S!"&a !" u nas&on!ač da ra$mi'&!a osv"mu onom" s%o!" danas do-iv!"&a 4o' uvi!"k !o! !" pr"d očima &"bd!"&a s%ara,r'a( &!udi '%o s" po!avi'" i$ podruma i ona! čov!"k u #rv"nom p&as%u ko!i !o!s" učinio %ako po$na% Konačno od&uči da pod" spava%i Na!"dnom s" %r)n" Nas%o&u &"-a&o !" is%o onakvo pismo kakvo !" v"* !"dnom na'&a u svo!o! sobi Inas&ov&!"no !" bi&o #rv"nim s&ovima kao onda I$n"na1"no )a!" )&"da&a Op"% s"o)&"da&a po sobi kao da %ra-i n"vid&!ivi s%vor ko!i !" %o pismo pos%avio nas%o& /adn" !o! na um novi s&u)a ko!i !" svakako danas b!"-ao ni$ s%ub" Da ni!"

on %o pismo ovamo m"%nuo5 N"ra !" ra$d"ra&a omo% i s%a&a či%a%i ov" ri!"či7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

N"ro6Danas sam %" vidio6 I su%ra *u %" op"% vid!"%i6 /o$na' &i dan" kad %murni ob&a#i$ak&on" sun#" i kad !" sv" sivo( mu%no i %u-no5 4a i+ po$nam To su dani kad n"vidim %"b" N"ro6 8a'%o nisam sv!"%&os% dana '%o %" obas!ava od !u%ra do mraka58a'%o nisam #rna no* '%o %" uspav&!u!" od v"č"ri do $or"5 N"ro( %i si pro'&a

u&i#om Da sam s" mo)ao pr"%vori%i u #rnu $"m&!u da m" do%akn"' svo!om svi&"nom#ip"&i#om6 Vidio sam %"( N"ro( i sr#" mi k&ič" kao '"va o i$&a$u sun#a Li!"pasi( N"ro( a&i s%o%inu su pu%a &!"p'a čuvs%va '%o si i+ probudi&a u mom sr#u>rn" %vo!" oči ponori su i !a sam s" s%rova&io u n!i+ i &"-im %u ra$.bi%i+)rudi V!"čno bi+ +%io &"-a%i ovako i krv&!u '%o %"č" i$ mo) ran!"no) sr#a

 pisa%i svo!" u$disa!" N"ro6 8a'%o nisam sun#" '%o %" #!"&iva svo!im vru*im #!"&ovima5 8a'%o nisam m!"s"# '%o mi&u!" u snu mi&o %vo!" &i#"5 Samo sam čov!"k( i od %"b" m" di!"&i pakao i ra!Op"% nikakav po%pis6 pomis&i N"ra Tko !" čov!"k '%o !o! pi'" %a pisma5 8a'%oi+ pi'" kad $na da!" ona v!"r"ni#a dru)o)a5 N" . ona i+ vi'" n"*" či%a%i N"smi!" i+ či%a%i Ivu bi %o si)urno -a&os%i&o

 N"ra spr"mi pismo( uv!"r"na da !o! !" pismo podm"%nuo novi s&u)a po na&o)u n"ko)

kava&ira i od&uči da *" na %o) čov!"ka bo&!" pa$i%i/ri1" k pro$oru Vani !" bi&o %amno i pus%o Oči !o! s" $aus%av" na n"ko! #rno!%očki u b&i$ini kapu#insko) samos%ana Ond!" pod kro'n!a%im k"s%"nom kao da !"n"%ko s%a!ao 4"s%( %o !" čov!"k Maknuo s" i povukao s" op"% pod s%ab&o 3ini&os" da u n!u )&"da( da!" vidi Tko!" %o5 2%o radi ond!" onako n"pomično5 Da

 Vo!k::v ni!" bo&"s%an( pomis&i N"ra( onda bi+ bi&a uv!"r"na da!" %o pisao onOvako !" %o n"mo)u*"8uri&a !" u %amu či%av sa%( a&i %a! !" čov!"k os%ao pod s%ab&ima i ni!" odan&"i$a'ao Napokon !" sv&ada umor i ona &")n"

Dru)o !u%ro č"ka&a !" N"ra baruna Sk"r&"#a Od&uči&a !" da *" mu danasispripovi!"da%i sv" '%o s" $bi&o s Ku'"nkom i pov!"ri%i mu %a!n" sas%ank" sR"m"%in#ima

Ivo !" bio mrk( -a&os%an N"ra )a!" n"ko&iko pu%a pi%a&a '%o mu !" &")&o nadu'u Na %o !o! Sk"r&"# ispriča kako !" čuo da s" Vo!k::C $bo) n!" po%ukao sa

Page 113: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 113/303

Sini'om i da!" obasipa &!ubavnim i$!avama N"ra mu iskr"no ispriča sv" '%o s"$bi&o i$m"1u n!" i Vo!k::C!a i ovo)a i Sini'"( a onda )a upo$ori da s" )ro:

 pri!"%i da *" )a ubi%i ako ona n" ra$ri!"'i $aruk". N"*" ima%i $a %o vr"m"na6 . r"č" Sk"r&"# . Dok on o.$dravi( mi *"mo s" v!"nča%i i nas%ani%i u B"ču Ovi+ dana s%i*i*" mo!" im"novan!" $a kra&!"vsko) komornika

Kon%"sa s" %om" ni!" nada&a O svadbi nisu !o' ni )ovori&i. Kad sam i$ %vo!i+ us%a čuo '%o !" s Vo!k::v!"m( sad sam op"% miran . nas%avi on. 4a s" nadam( Ivo( da %i n" bi nikad v!"rovao onom" '%o bi%i o m"ni dru)i ka$iva&i5. Kako bi+ mo)ao o %"bi $&o mis&i%i6 . r"č" barun. A %ko %i !" )ovorio o )ro:u5. Dobio sam pismo od n"po$na%" osob" ko!a mi %o !av&!aGro: !o! dois%a poka$a pisam#" napisano -"nskom rukomTko )a !" pisao( ni!" mo)ao ni s&u%i%iSad poč" kon%"sa priča%i Sk"r&"#u sv" '%o s" $bi&o s Ku'"nkom Sk"r&"# !" s&u'aoi n!")ovo s" &i#" sv" vi'" mrači&o Kad !" svr'i&a( on !" bio %ako u$ru!an da s"!"dva su$dr-avao

Kako s%" sm!"&i učini%i %ako s%ra'nu s%var5 . r"č" on mrko .8ar nisi pomis&i&ada!" sakri%i v!"'%i#u ka-n!ivo d!"&o5. A&i ona ni!" v!"'%i#a( dra)i Ivo Ta sama pam"% nas morauči%i da sv" %o '%o &!udi )ovor" o %im -"nama ni!" is%ina6. A&i( $abo)a( N"ro( va&!da n"*"' %vrdi%i da su#i sud" n"vin" -"n"5. 4"s%( Ivo( n"vin" i+ sud"6Sk"r&"# !" us%ao Ra$)ovor )a!" si&no u$budio A&i N"ra %o ni!" opa$i&a

 Napro%iv( čini&o !o! s" da !" upravo sada do'ao

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

čas da mu ka-" kako ima #i!"&a č"%a m&adi+ &!udi '%o is%o mis&" kao i ona i sko!ima pri!a%"&!u!" Sk"r&"# !u !"( m"1u%im( pr"%"kao. Mo&im %"( N"ro( da n" )ovori' ovako o $akonima o ko!ima ni%ko n" smi!" da i$rič" %akav sud( a na!man!" v!"r"ni#akra&!"vsko) komornika( budu*") prono%ara( budu*a kra&!ičina dvorska )ospoda. S%idi s" %i+ ri!"či( Ivo6 Ovako nisu nikad )ovori&i Sk"r&"#i6. r"č" N"ra o'%roSk"r&"# ni!" dospio od)ovori%i Na vra%ima !" s%a!a&a )ro:i#a Ra%kav i &!u%i%o

 m!"ri&a svo) n"*aka

. Govori' kao ukoč"na &u%ka ko!u su napravi&i i na#i:ra&idvorski &aka!i6 . r"č" mu o$bi&!na &i#a s%ara )ro:i#aBarun prob&i!"di /r"d %om odva-nom( ponosnom i dos%o!ans%v"nom -"nom uvi!"k !"

 poniknuo kao 'ko&sko di!"%" pr"d uči%"&!"m. ,v!"r"na sam . nas%avi )ro:i#a . da %i %ako n" mis&i' kakosi r"kao Mi Sk"r&"#i nismo nikad s!"di&i na svo!o! pam"%i( panam n"*"' va&!da ni %i nani!"%i sramo%" Mis&i' &i da &!udi u visokim s&u-bama n"ma!u svo)a mi'&!"n!a o $akonima ako su&o'i5 Mo&im %"( N"ro po1i u dru)u sobu( +o*u da mu n"'%o ka-"m u č"%iri okaKom"'a s" di)n" i od" i$ sob" A )ro:i#a o'%ro po)&"da svo) n"*aka i r"č" mu !o'o'%ri!im )&asom7. Bo!im s" da si svo!" na$or" pokupio u dru'%vu svo!" ma!

k"( ko!o! svaka čas%( a&i ko!a svo!" $nan!" #rpi i$ )&ava )ro:i#" Au"rsp"r)ov" i )ro:i#" 3iku&ini 8nam i %o da m" %vo!a ma!ka

Page 114: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 114/303

ni!" nikad vo&!"&a( a pr"ma %om"( n" vo&i ni mo!u N"ru 8a%o%" upo$oravam( Ivo7 uv!"rim &i s" da sam s" u %"bi pr"vari&a( !a*u N"ri o%vor"no sav!"%ova%i da n" pod" $a %"b"Barun s" u$n"mirio Modr" mu s" oči $as!"ni'" n"kom %i+om %u)om. T"%ko . r"č" on . nisam $&o mis&io Govorio sam N"ri $a%o!"r s" bo!im da n" bi op"% )d!")od onako pos%upi&a kao on"

v"č"ri na svo! ro1"ndan kad si %i mora&a poprav&!a%i n!"$in" i$!av" da n"v!"ru!" u v!"'%i#". Danas su s" vr"m"na promi!"ni&a Mi *"mo o%vor"no u

 borbu pro%iv sr"dov!"čno) pra$nov!"r!a( pa od %"b" %ra-im dan" bud"' pro%iv nas( ako v"* n"*"' bi%i s nama. 4a *u vam pomo*i ko&iko mo)u( a&i !a nisam do'ao ovamoradi %o)a v"* radi mno)o &!"p'" s%vari( no %i si m" pr"kinu&aT"%ko( !a *u $a m!"s"# dana u B"č 8ovu m" u dvor Mo! o%a#ima !o' nada&!" os%a%i prono%arom( a !a *u bi%i im"novan ko.

 mornikom n!"$ino) v"&ičans%va. Tako5 Tom" s" nisam nada&a v"* sada. N"'%o su s" u B"ču pr"domis&i&i A&i!a n"*u N"ru os%avi%i

ovd!" Mo&im %"( %"%ko( n"ka na'" v!"nčan!" bud" v"* $a m!"s"# danaGro:i#a !" bi&a !o' vi'" i$n"na1"na.A !a5 Da!" %ako br$o i$)ubim5 Ivo( %i odvi'" $a+%i!"va'. Ti *"' s nama( %"%ko . %i !" n"*"' i$)ubi%iGro:i#a !" n"ko vri!"m" ra$mi'&!a&a( a onda r"č"7. Govori% *u s n!omKad !" barun o%i'ao( rasprav&!a&" su baka i unuka vr&o du)o o Sk"r&"#ovom

 pri!"d&o)u Na kra!u r"č" )ro:i#a7. ,pam%i '%o %i v"&im Ivo *" bi%i savr'"n čov!"k ako do1"u dobr" ruk" On n"ma ni'%a od Sk"r&"#ov" od&učnos%i( a&i !"ipak dobr" *udi /omis&i N"ro( ako $apod!"n"mo bo! pro%ivspa&!ivan!a v!"'%i#a na samom dvoru kod kra&!i#"( mi *"mo u.

sp!"%i Kra&!i#a !" umna( a %i *"' nas%o!a%i da !o! u1"' u vo&!u N"ra ni!" ima&a kada da od)ovori , %a! čas !" u sobu u'ao s&u)a i navi!"s%io)ro:i#i da!" dobi&a pismo od su#a Kra!ači*a Gro:i#a )a o%vori Kra!ači* !u !"u&!udno mo&io da bi s" u vr&o va-no! s%vari '%o pri!" po%rudi&a s N"rom u)radsku vi!"*ni#u Gro:i#a i N"ra s" po)&"da'". Bi% *" $bo) Ku'"nk" Id"mo odma+ . r"č" )ro:i#a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

/RED GRADSKIM S,>EM Gradski suda# Kra!ači* i )radski odv!"%nik Dvo!kovi* s!"di&i su u !"dno! sobi)radsk" vi!"*ni#" kad im na!avi'" da su prisp!"&" )ro:i#a Ra%kav i n!"$inaunuka Dvo!kovi* !" os%ao u sobi da i on bud" prisu%an na pr"s&u'avan!uSuda# pona!pri!" $amo&i da )ro:i#a ud" sama( a kon%"sa N"ra da prič"ka u

 pokra!n!o! sobiSi!"da s%ari#a u'&a !" u #rno! svi&"no! +a&!ini i sa #rnim k&obukom na bi!"&o!)&avi /onosi%o i uspravno s%upi&a !" pr"d su#a ko!i !o! s" sm!"rno nak&onio. Bio sam prisi&!"n . r"č" )radski suda# . da va'u mi&os% $a

 mo&im n"ka bi s" po%rudi&a ovamo /ri!" par dana $a%vor"na!" u %oran! n"ka %obo-n!a d!"vi#a H"&"na $a ko!u s" ispos%avi&o da!"( $apravo( mno)o %ra-"na v!"'%i#a 4"&i#a Ku'"nka Ona!" u svom iska$u spom"nu&a i va'u mi&os%( a !"dno i kon%"su(

%vrdi da!" bi&a u va'o! ku*i i da s%" !" vi pos&a&i u samos%an. 4"s%( %o !" is%ina . odr!"'i%o *" )ro:i#a

Page 115: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 115/303

. 4a sam )o%ovo uv!"r"n da va'a mi&os% ni!" $na&a ko)a imau svo!o! ku*i. Napro%iv( !a sam vr&o dobro $na&a da!" %a d!"vo!ka k*i spa&!"n" Mar)ar"%" Ku'"nk" i upravo $a%o sam !" primi&a u ku*uSuda# i )radski odv!"%nik upri!"'" u )ro:i#u i$n"na1"n" po)&"d". N" $nam kako bi+ %o s+va%io Va'a mi&os% $na da !" na

spom"nu%u Ku'"nku pa&a opravdana sumn!a da!" v!"'%i#a N"$nam kako bi bi&o mo)u*" da !u !" va'a mi&os% ipak sakri&a5. 4"s%( !a sam !" ipak sakri&a( a da !" '%o bo&!" sk&onim dado+ !" u samos%an. Mis&im da n" moram va'o! mi&os%i %"k pr"dočava%i pos&!"di#" ko!" bis%" mora&i snosi%i $bo) %o) čina ako )a n" opo.$ov"%" i&i s" n" ispriča%" da nis%" $na&i

. Ni%i '%o opo$ivam( ni%i s" ispričavam I$vo&i%" mi samo sudi%i( )ospodin" su#" . ironično *" )ro:i#a. Va'a s" mi&os% mo-" iskupi%i od svak" ka$n" ako nam '%oiska-" pro%iv %" Ku'"nk" . r"č" suda# b&a-"

. Gospodin"( vi m" %om ponudom vri!"1a%" 4a *u !asno i)&asno pri$na%i da sam Ku'"nku +%!"&a o%"%i va'o! ka$ni( !"r Ku'"nka ni!" v!"'%i#a i kad bis%" !" osudi&i počini&i bis%" $&očinKra!ači* us%an"( uo$bi&!i s". Mo&im va'u mi&os% da u v&as%i%om in%"r"su ovako n" )ovori i da n" $aboravi da s%o!i pr"d sudom. Ako s%o!im pr"d sudom ko!i !" prav"dan onda %a! sud 

 mo!" ri!"či n" mo)u uvri!"di%i 4a *u( '%ovi'"( )ospodinu su#ur"*i !o' i ovo7 n" samo da Ku'"nka ni!" v!"'%i#a n")o su i sv"-"n" ko!" s%" v"* osudi&i bi&" n"vin" spa&!"n"Suda# !" porum"nio od &!u%in". ,su1u!"m s" sav!"%ova%i va'o! mi&os%i da ono s%o!" r"k&a. opo$ov" . r"č" )radski suda#

. 2%o sam r"k&a( n" opo$ivam nikada 4a mis&im da smo%im" svr'i&i

. 4"s%( )ospodo )ro:i#"6 . r"č" suda#Kad !" )ro:i#a i$a'&a( u sobu ud" kon%"sa N"ra D!"vo!ka !" u'&a od&učnimkora#ima Oko n!" 'u'%i&a !" #rv"na +a&!ina od b&!"'%av" svi&" Li!"pu p&avu)&avu u$di)&a !" ponosno( kao i n!"$ina baka. Mo&io bi+ vas( kon%"so . r"č" suda# . da bis%" mi i$vo&!"&ir"*i kako !" 4"&"na Ku'"nka dosp!"&a u va'u ku*u5. Kad !" ču&a da!" %ra-i sud( u%"k&a !" k m"ni $a pomo*. Kako %o da s%" upravo vi bi&i ona u ko!u s" %o&iko pou$dava&a5. Va&!da ni!" mo)&a do*i k vama da u vas %ra-i pomo* .ironično *" N"ra

.Vi s%" $na&i kakva !" ka$na pro)&a'"na $a on" ko!i bi $a%a!i&i Ku'"nkin boravak( a ipak s%" !" sakri&i5

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Naravno da !"sam i učini&a bi+ %o ponovno sa svakom -"nom ko!u vi pro)&asi%" v!"'%i#om. N" $na%" &i vi( kon%"so( da s" oni ko!i sakriva!u v!"'%i#"sma%ra!u n!i+ovim sukriv#ima5

. /o$na%" su mi sv" %" b"smis&i#" ko!ima s" $a&udu!" svi!"%

. Kon%"so( vi vri!"1a%" sud . o'%ro *" Kra!ači*

Page 116: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 116/303

. A vi vri!"1a%" $dravu pam"% Ku'"nka !" is%o %o&ikov!"'%i#a kao i )ospodin suda# i )radski odv!"%nik. /a$i%" '%o )ovori%" Ku'"nku !" oda&a v&as%i%a n!"$ina

 ma%i. Naravno Na muči&ima !" mora&a pri$na%i sv"( samo da s"

ri!"'i muka6. 2%o vi $na%" o muči&ima56. Vara%" s" ako mis&i%" da n" $nam 3"s%o sam bi&a u b&i$iniku&" na Kam"ni%im vra%ima i s&u'a&a %" bi!"dn" -"n" kako !a.diku!uSuda# po)&"da $nača!no )radsko) odv!"%nika. Kad s%" sv" bi&i kod )radsk" ku&"5. Vr&o č"s%o Onuda !a'im na '"%n!u . r"č" N"ra Ra$abra&a!" da n" bi bi&o dobro kad bi su#u r"k&a da !" bi&a !"dn" no*ina Kam"ni%im vra%ima. A $na%" &i vi( kon%"so( '%o su %o v!"'%i#"5. To su pripovi!"s%i $a )&up" i pra$nov!"rn" &!ud"Kra!ači* s" od $)ra-an!a )o%ovo sru'io sa s%o&i#" Gradski

odv!"%nik s" pridi)ao( po'ao s n")odovan!"m pr"ma kon%"si( a&i !o! pomir&!ivor"č"7. Vi oči%o n" mis&i%" o$bi&!no Ra$mis&i%" ma&o o %om" '%o)ovori%". 8ar vi ovako )ovori%" i dru)ima5 . upi%a !" Kra!ači*. 4"s%( )ospodin" su#". 8na%" &i vi da %o $nači pobunu pro%iv $akona5. To $nači s&i!"di%i )&as prosvi!"%&!"no) ra$uma( a v!"ru!%"

 mi da ima u na'"m )radu !o' &!udi ko!i %ako mis&"

. Onda s%" i+ vi na %o napu%i&i( sami s%" i+ na %o na+u'ka&i V"* ona! dan kad s%" prvi pu% s%upi&i u dru'%vo i$r"k&i s%" da

n" v!"ru!"%" u v!"'%i#" i ru)a&i s" m"ni( čuvaru $akona A&i !asada -"&im da mi ka-"%" im"na oni+ ko!i su s" odm"%nu&i od $akona kao i vi. To *" oni )ospodinu sami r"*i . nasmi!"'i s" N"ra $nača!no . N" %r"ba da i+ !a oda!"m, %a! čas u1" pandur ko!i na!avi )radskom su#u da svi!"%&i podban -"&i s n!imodma+ )ovori%iKra!ači* pr"kin" pr"s&u'avan!" i i$a1"( a )radski odv!"%nik r"č" kon%"si %i+o7. 8a'%o s%" s" ovako n"opr"$no op%u-i&i( kon%"so( kad $na%"da Kra!ači* n" )a!i pr"ma vama pri!a%"&!s%vo5 Vi( čini s"( n" s&u%i%" da bi %o $a vas i va'u baku mo)&o ima%i %"'ki+ pos&!"di#a. 8a'%o da n" )ovorim is%inu5. M"ni!" %o vr&o -ao( !"r sam vam iskr"no odan

. Gospodin" odv!"%ni#"( mi s" n" bo!imo

. 8nam da va'a baka ima mo*nu $a'%i%ni#u u kra&!i#i( a&ivas ponovno mo&im da s" Kra!ači*u n" $am!"rava%" Kra&!i#an"*" nikad dira%i u $akon"Dvo!kovi* !" N"ru o%pra%io do )ro:i#" ko!a !" č"ka&a u pokra!n!o! sobi( %" s"opros%io i o%i'ao u svo!u ur"dovni#uTu !" $a%vorio opr"$no $a sobom vra%a( i$vadio i$ pisa*") s%o&a -"nski po!as od#rv"n" svi&" op'iv"n dra)u&!ima Bio !" %o ona! is%i '%o )a !" na'ao naKam"ni%im vra%ima on" no*i kad !" vidio bi!"&u v!"'%i#u , mis&ima !"uspor"1ivao #rv"nu N"rinu +a&!inu i #rv"ni po!as '%o )a!" dr-ao u rukama Li#"m

 mu pr"&"%i smi!"'ak $adovo&!s%va

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 117: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 117/303

L4,BAVNI NA/ITAK, pa&ači )ro:a Ivana Dra'kovi*a u /&"banu'ko! u&i#i odr-ava&a s" %" v"č"riv"&ika sv"čanos% S&avio s" dvad"s"%i v!"nčani dan )ro:a Dra'kovi*a s n!")ovom

-"nom )ro:i#om Dra'kovi*( ro1"nom Su$anom Ma&a%inskiGro:ovski par -ivio !" u Vara-dinu( a&i kako im !" k*i bi&a u 8a)r"bu kod %"%k"()ro:i#" >iku&ini( od&uči&a !" )ro:i#a da %o ovd!" pros&avi/r"krasna pa&ača '%o !" s%a!a&a u b&i$ini )radsk" vi!"*ni#" s!a&a !" u +i&!adamasv!"%i&!aka i svi!"*a ko!" su rasv!"%&!ava&" rasko'ni s!a! i nam"%&!ivurasipnos% ko!om !" )ro: Dra'kovi* ur"dio svo!u pa&ačuBi&o !" po$vano sv" p&"ms%vo s Griča i oko&i#" Svuda !" 'u'%a&a %"'ka svi&a(s!a&i s" obi%"&!ski dra)u&!i Gospoda u ra$nobo!nim v"&ika'kim odi!"&ima sa$&a%nim )a!%anima o'%ro s" is%i#a&a od oni+ ko!i su s" odi!"va&i u :ran#usk"kapu%" ra$nobo!na bar'una( kra%k" +&ač"( visok" čarap" i i$r"$an" #ip"&"/ri!" v"č"r" skupi&i s" )os%i u )rup" i oč"kiva&i sv"čar" /os&!"dn!i !" u'ao udvoranu kap"%an Sini'a u sv"čanom odi!"&u kap"%ana s&avonsko) ba%a&!ona Kad !"

 pri'ao )ospodi i s n!ima s" po$dravio( uoči&" su )ospod" da!" od svi+ vi'i(

 p&"*a%i!i i u )rupi vi%ki+ %anani+ kava&ira i$)&"da popu% diva N"ra !" s%a!a&au dnu dvoran" sa svo!im v!"r"nikom okru-"na R"m"%in#ima Sini'a !" +&adno po$dravi i pod" da&!". G&"( i ban Nada-di !" do'ao i$ Vara-dina . %i+o *" Sini'asvom poručniku Branku s ko!im !" bio n"ra$dru-iv. To !" naravno kad !" ovd!" )ro:i#a Dra'kovi*Gro: Nada-di pod" pr"ma Sini'i i r"č" mu7. Vi s%" kap"%an Sini'a5 To sam odma+ pomis&io Gospod"su mi %o&iko o vama priča&" A&i nisu pr"%!"ra&" Kra! sv")a%o)a 4a vas ipak moram po$va%i na r"d

Ban )a pov"d" ispod ruk" po dvorani( a Sini'a upi%a7. 8a'%o( va'a pr"u$vi'"nos%i5

. 4"r s%" u$n"miri&i sr#" mo!" k*"ri T"rk".Vara%" s" Kako bi+ s"!a usudio da !o! udvaram5

. 8nam( vi nis%" po%omak v"&ika'ko) roda . upadn" mu uri!"č ban . a&i mo)&i bis%" %u čas% i dobi%i. Mo! obra$ !" mo!" p&"ms%vo( a mo!a sab&!a mo!a -"na. Takav od)ovor mo)ao sam od vas oč"kiva%i A&i( r"#i%" mi$a'%o vas svi $ovu samo kap"%an Sini'a( va'" pravo im" kaoda i n" $na!u5. Va'a pr"u$vi'"nos%i( vo!niku n" %r"ba im"na On %r"basamo +rabros%i i o'%ru sab&!u( pa *" sva%ko $na%i $a n!. N"*u vas da&!" ispi%iva%i Vi s%"( "%o( i b"$ p&"mi*ko))rba osvo!i&i sr#a na'i+ -"na i d!"vo!aka Ako s" '%o pri!" n"

sk&oni%" u %vr1avu braka( mu'kar#i *" s" pro%iv vas pobuni%iEvo( id" T"rka M"ni *" bi%i vr&o dra)o ako vam s" svidi . r"č"

 ban i pr"pus%i Sini'u svo!o! k*"riLi!"pa d!"vo!ka #rni+ va%r"ni+ oči!u pri1" k Sini'i( u+va%i mu s" ispod ruk" i

 pod" s n!im dvapu% dvoranom( a onda pov"d" kap"%ana u ma&i sa&on Tu su nas%o&i*u s%a!a&" dvi!" bo#" 'ampan!#a sa dvi!" ča'". G&"( upravo kao s%vor"no $a m"n" Si&no sam -"dna .r"č" ona i na%oči !"dnu ča'u i$ &i!"v" bo#" pa !" ispi!"( a ondana%oči i$ d"sn" bo#" dru)u ča'u Sini'a !" po$orno proma%rao '%o d!"vo!ka radi Kad mu !" pru-i&a ča'u sa 'ampan!#"m(on !" na n!"$ino v"&iko i$n"na1"n!" ba#i o %&" i u$m" n!"$inuča'u pa !" napuni i$ on" bo#" i$ ko!" !" i ona pi&a. Ho*u da pi!"m i$ va'" ča'"6 . r"č" on i ispi!" do dna

T"rka !" bi&a u is%i čas ra$očarana i sr"%no u$bu1"naS!"dn" i ponudi Sini'i nas&on!ač

Page 118: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 118/303

. R"#i%" mi( kon%"so( $a'%o s%" m" dov"&i ovamo5 . upi%aSini'a d!"vo!kuT"rka porum"ni do č"&a

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Ovo !" pi%an!" dois%a ru-no . spoči%n" mu

. 8ar bi &!"p'" bi&o da s" s vama i)ram kad s" ionako nikad n"*u -"ni%i5 To sam vam v"* r"kao. Onda *u s"!a uda%i $a dru)o)a . k&ikn" s%ras%v"no d!"vo!ka. To bi mi( svakako( bi&o mno)o dra-"

 A&i T"rka kao da ni!" ni'%a ču&a N!om !" posv" ov&ada&a b&i$ina m&ado) časnika,s%an"( po)&"da )a s č"-n!om i s%ad" mu )ovori%i7. 3u!"%" &i m"( Sini'a5 8bo) vas *u s" uda%i( $bo) vas *u

 pr"vari%i mu-a ko) odab"r"m /r"vari% *u s%o%inu mu-"va $a

vas( Sini'a( ra$umi!"%" &i5. V"* unapri!"d -a&im ono) n"sr"%nika ko!i *" vam bi%i mu-. N"mo!%" )a -a&i%i6 Samo vas &!ubim I kad s" vi n"*"%" das%")n"%" u !aram braka( dobro . a&i !a +o*u da bud"%" mo!

 Mis&i&a sam da *u i$a*i i$ ov" sob" kao va'a v!"r"ni#a( a&i isada . !a sam va'a v!"r"ni#a Ra$umi!"%" &i5 Dru)i *" dobi%iv!"ridb"ni prs%"n( a vi m"n"6 N"*u da bud"m du&!" s vamaovd!" na samu da %ko n" posumn!a 8bo)om6 . 'apn" ona s%ras%v"no i po+i%i i$ sob"Sini'a s" nasmi!"( poravna #rnu ku'%ravu kosu( a onda na%oči i$ d"sn" bo#" ma&o'ampan!#a u ča'u( podi)n" !" pr"ma sv!"%&u i opa$i da !" n"kako $"&"nkas%" bo!". Oči%o su %o kap&!i#" bab" 4an" i&i bab" ,r'" . r"č" Sini'a

sam s"bi . A&i m"n" n"*"' opi!a%i svo!im &!ubavnim napi#ima6I$ dru)" sob"( ko!a bi!a'" %"k pri%vor"na( $ačuo s" u$bu1"ni -"nski ra$)ovor. N"mo! s" &!u%i%i( 4u&i!a Svim sam si&ama nas%o!a&a da baruna im"nu!u kra&!ičinim komornikom( samo da id" u B"čTo mi!"( kako $na'( usp!"&o A&i sad s" Sk"r&"# +o*" v!"nča%i s

 N"rom6 Mi( dak&"( nismo ni'%a pos%i)&" Bi&a sam uv!"r"na da*" u B"č b"$ N"r" Onda bi+ )a &ak'" pridobi&a $a %"b". N" bo! s"( nisam k&onu&a On N"ru n"*" v!"nča%i pri!" po&aska u B"č

. Kako *"' spri!"či%i v!"nčan!"5

. Vr&o &ako Danas s" u )radsko! vi!"*ni#i do)odi&o n"'%o

'%o mi id" u pri&o) Gro:i#a Ra%kav i N"ra bi&" su pr"s&u'an"(!"r su sakri&" v!"'%i#u Ku'"nku To mi !" pov!"r&!ivo 'apnuoDvo!kovi* On" su s" na pr"s&u'avan!u si&no op%"r"%i&" Ti *"'Sk"r&"#u pri'apnu%i da s" o %om pr"s&u'avan!u )ovori na sv"s%ran" i da *" s" na dvoru $)ra-a%i kad sa$na!u da n!")ovav!"r"ni#a skriva v!"'%i#" Tada mu pri!a%"&!ski sav!"%u! n"kaod)odi v!"nčan!" dok s"( %obo-"( sv" %o n" $aboravi. Ako Sk"r&"# privo&i N"ru da svo! iska$ opor"č"5. N" bo! s" Ona !" odv"* %vrdokorna da bi opor"k&a '%o!" !"dnom r"k&a /a onda( ona $na da unuku )ro:i#" Ra%kavn"*"( bom"( ni Kra!ači* dira%i. To bi dois%a bio i$vrs%an u$rok da v!"nčan!" od)odimo( aon ipak mora u B"č

. 4"s% 4a *u rasp&"s%i sv" svo!" mr"-" Nisam %ako &i!"pakao N"ra( a&i imam iskus%va i -ara( pa mi n"iskusni m&adi* s&a

Page 119: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 119/303

 b" vo&!" mora pas%i u naruča!. I %ada *" s" ispuni%i %vo! san da bud"' dvorska )ospodakao '%o sam !a A&i s" u %om s&uča!u mora' odr"*i svi+ u-i%akau pak&u. /us%i %o6 /ak&"ni+ u-i%aka ima sva)d!"Sini'a !" nap"%o s&u'ao n" maknuv'i )&avom i n" %r"pnuv'i okom Tada s" vra%a

o%vori'"( a u sobu u1o'" )ro:i#a Au"r.sp"r) i )ro:i#a 3iku&ini. 2%o ovd!" radi'( Sini'a56 . $ačudi s" dvorska )ospo1a. Dvi!" ča'" i 'ampan!a# 2%o %o $nači5 . usk&ikn" )ro:i#a

 Au"rsp"r) Gro:i#a 3iku&ini diskr"%no i$a1" i os%avi i+ nasamu. To $nači da s" ovd!" od&uči&o $abav&!a%i dvo!" m&adi+ i&i

 mo-da samo !"dno od n!i+ I&i s" pravio ra-an! b"$ $"#a( pasad( "%o( n"ma niko)a. Sini'a( moram s %obom )ovori%i.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. To !" na!)or" '%o si odabra&a

. Ovako da&!" n" mo-" bi%i Ho*u $na%i $a'%o n" do&a$i' k m"ni6 2%o radi'5. Tra-im )ričk" v!"'%i#". Sini'a( %i $na' '%o mis&im Nisam &i $bo) %"b" do'&a i$ B"ča

na dopus%5 A %i od n"ko) doba vi'" n" do&a$i' k m"ni 8ar m"vi'" n" &!ubi'5. Ko&iko %i &!ubi' m"n"( &!ubim i !a %"b". 4a %" &!ubim kao '%o nisam &!ubi&a niko) dru)o). O%kad si %i na!"dnom poč"&a os!"*a%i5 N"mo! )ovori%i o

 pravo! &!ubavi( !"r bi+ mo)ao posumn!a%i da si na'&a u kosi si!"du v&as. Mo)ao bi s" okanu%i %ako $&obni+ ri!"či6. Iskr"nos% $ov"' $&obom6 Kako %" vo&!a A&i +o*"' &i prav"&!ubavi( dra)a mo!a( onda s" obra%i na ko)a dru)o)a 4a sam $a %o !o' pr"m&ad. Sini'a( %ako mi nisi nikada )ovorio. 4"si &i m" ikad pi%a&a5 Nismo nikad )ovori&i o kakvo! &!u

 bavi6 Ha!d"( mo&im %"( id"mo u dvoranu. N"*"' da %" %ko vidi sa mnom na samu5Sini'a mrko po)&"da &i!"pu )ro:i#u i r"č" !o! +&adno. Opros%i( &!ubomorni pri$ori m"du nama bi&i bi *u'ka u

 po'%"ni obra$( a !a n" $nam +ini%i Ako %i !" %ako mno)o s%a&odo m"n"( i$vo&i mi r"*i kada da %" pos!"%im A sad mi pru-iruku . da id"mo V"* s" spr"ma!u k v"č"riDvorska )ospoda s%isnu&a !" us%a i pos&u'a&aKad s" op"% sas%a&a s )ro:i#om 3iku&ini( pri'apn" !o! %i+o7. On mis&i da m" n"*" o-"ni%i6 A&i!a imam u ru#i oru-!" ko!im *u )a na %o prisi&i%i. N" $nam '%o bi mo)&o s&omi%i n!")ovu %vrdo)&avos%. Mo-" n"'%o( a %o !" n!")ova %a!na6 On i n" s&u%i da !u !a

$nam i čuvam Kad !" vi'" n" bud"m +%!"&a čuva%i( onda !"ko#ka pa&a( i on *" ipak bi%i mo! mu-

Page 120: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 120/303

Page 121: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 121/303

Gro: sm!"s%i svo!" oma'no( pr"$asi*"no %i!"&o u v"&iki nas&on!ač Bi&o mu !"upravo udobno Opa$iv'i na s%o&u dvi!" o.%vor"n" bo#" p!"nu'#a pomis&i u s"bi78a'%o n" bi+ !o' ma&o $a&io v"č"ru56 Bi% *" mi &ak'" pro.vari%iI on na%oči i$ !"dn" bo#" 'ampan!#a( počn" ma&o pi!u#ka%i( a onda $adri!"maKad s" probudio( opa$i pr"d sobom &!"pu'nu k*"r )ro:i#" Dra'kovi* ko!a )a!")&"da&a i smi!a&a s"

Gro:ovo s" &i#" ra$n!"-i&o On us%an" i u %r"n oka m&ad"načkim -arom d!"vo!ku$a)r&i i s%ad" !" #!"&iva%i. 8ar s%" po&ud!"&i )ro:"5 To vam ba' n" pris%o!i6 . r"č"9"nka i !"dva s" is%r)n" i$ $a)r&!a!a s%aro) )ro:a i po%rči i$sob"

 Na vra%ima sva $apu+ana do1" !o! u susr"% n!"$ina %"%ka ba.ron"sa Linčika. R"#i mi !" &i %ko u sa&onu5 Rado bi+ s" odmori&a( p&"sa&a sam s kap"%anom O+( kako va%r"no p&"'"( sva sam s" $a)ri!a&a/ri!" n")o !" dobi&a od)ovor pobr$a pr"ma sa&onu( u&"%i u sobu i ba#i s"i$n"mo)&a u nas&on!ač( pravo u kri&o )ro:u /"%ru. A+( %u si( ma&a6 . nasmi!" s" s%ara# i obim rukama obu

+va%i Linčiku, prvi ma+ +%!"&a !" da vrisn"( a&i s" pri!" oba$r"&a da vidi %ko !" Kad opa$i&i#" )ro:a /"%ra( pričini&o !o! s" da )&"da $a.-ar"ni m!"s"# H%!"d" mu s"is%r)nu%i i$ naruč!a( a&i !" on čvrs%o privin" k s"bi7. O+o6 N"*"' mi u%"*i( )o&ubi#"6. Gro:"( '%o %o $nači5 . upi%a Linčika $)ra-a!u*i s". 2%o %o $nači5 Ha( +a6 Ta va&!da $na%". Vi m" &!ubi%"( )ro:"5 4" &i5. Naravno da vas &!ubim. O+( )ro:"( nisam ni s&u%i&a da vi umi!"%" %ako s%ras%v"no)r&i%i( nisam ni san!a&a da m" obo-ava%".Ni !a6Linčika s" konačno i$vi!" i$ )ro:ova naruč!a

. 8a'%o u$mič"'( )o&ubi#"5. Gr&i%i s" smi!u samo v!"r"ni#i6

. 4a n"mam v!"r"ni#" i n"*u !" ima%i6

. Gro:"( pus%i%" m" 4a bi+ vas mora&a sma%ra%i svo!im v!"r".nikom kad bi vam dopus%i&a da m" )r&i%" Ima%" &i sa mnom o$bi&!n" nam!"r"5.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Naravno6

. O+( )ro:"( oki%i%" mo!u ruči#u na!dra)o#!"ni!im naki%om v!"r"ni#"S%ara# !o! pru-i svo!u ruku punu prs%"n!a( a Linčika odma+ u$m" dva. Ovo !" prs%"n v!"r"nički( a ovo !" v!"r"nikov dar . r"č"Linčika i $a)r&i )ro:aOva! s" )o%ovo ras%opi od mi&in" i privin" Linčiku %o&ikom si&om da !o! s"rasku'%ra&a )o%ovo sva :ri$ura Linčika od sr"*" ni!" $na&a )ovori%i

 Napokon s"( dak&"( ipak na'ao n"%ko %ko *" !o! da%i nas&ov )ospod"I Linčika s%ad" )ro:u priča%i kako !" !o' u kra%kim sukn!i#ama san!a&a o n!"mu i&!ubi&a )a ,vi!"k !" -"&!"&a d"b"&o) mu-a To )ro:a oči%o ni!" $anima&o On !u!" %"k )r&io i privi.!ao na svo!" 'irok" )rudi/o&ako s" o%vori'" vra%a sa&ona I$a n!i+ s" pomo&i'" dvi!" -"nsk" )&av"

Page 122: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 122/303

9"nka !" i$a ono) $a)r&!a!a( ko!im !u !" )ro: i$n"nadio( po'&a k N"ri i sv" !o!ispriča&a Sada do1o'" da vid" '%o s" %o $biva sa s%arim )ro:om 8apr"pas%i'" s"kad su vid!"&" Linčiku u )ro:ovu $a)r&!a!uLinčika vrisn" i i$vin" s" i$ naruč!a svo)a v!"r"nika( a N"ra i 9"nka(suspr"-u*i smi!"+( u1o'" u sobu Linčika s%upi s&avodobi%no pr"d n!i+ Kosa !o!

 bi!a'" rasku'%rana( &iči&o na &i#u ra$ma$ano s%arč"vim #!"&ovima( a n!")ova us%a

od &iči&a n"nadan" v!"r"ni#" posv" #rv"na. Mo! v!"r"nik . pr"ds%avi Linčika )ro:a( srdi%a '%o su s"d!"vo!k" smi!a&" No pro'ao i+ !" smi!"+ N"ra !" i$n"na1"no)&"da&a u )ro:a /"%ra ko!i !" us%ao i pri'ao k n!o! pa s%ao i n!u)r&i%i i #!"&iva%i Linčika !" skoči&a popu% $mi!" &!u%i#" Du)o !o!s" &i#" !o' vi'" produ&!i&o4"dva s" N"ra is%r)&a s%ras%v"nom $a)r&!a!u svo)a skrbnika( na)&o u1" u kabin"%T"rka 4o' s" ni!" pravo ni o)&"da&a

 po sobi kad v"* os!"%i d"b"&" ruk" s%aro)a )ro:a ko!ima !u !" o)r&io n" pu'%a!u*i !". 8abo)a )ro:"( '%o %o radi%"5 . opom"n" )a N"ra . Kakv"%o $bi!a%" 'a&"5

 A&i )ro: Or'i* ni!" niko)a s&u'ao v"* !" i da&!" #!"&ivao Kad !" T"rki usp!"&oda s" os&obodi n!")ova $a)r&!a!a( po)&"da )ro:a N!")ovo &i#" bi!a'" ra$n!"-"no(a oči mu )or!"&" čudnim -arom N"ka s&u%n!a obu$m" T"rku /o+i%i k s%o&u(

 po)&"da u napo&a pra$nu bo#u p!"nu'#a i pr"s%ra'"no $api%a )ro:a7. Vi s%" pi&i i$ %" bo#"( )ro:"5. 4"sam( du'i#" Da! mi !o' !"dnu ča'i#u To !" čudo%vornovino6T"rka po)rabi ča'u u ko!o! !" bi&o !o' n"'%o p!"nu'#a i ba#i )a na sa) Ondau$m" bo#u i +%!"d" s n!om pob!"*i Li#" !o! bi!a'" b&i!"do i pr"s%ra'"no

 N"ra !" sv" pra%i&a /o1" k T"rki pa !" %i+o upi%a7. S%o!" bi&o u %om p!"nu'#u5. N" $nam( pus%i m"6

 Mno)o !ača od T"rk"( N"ra !o! odu$m" bo#u i r"č" s%ro)o7

. T"rka( n"*"' dobi%i %" bo#" dok mi n" ka-"' '%o !" bi&o u p!"nu'#u6

. Ni'%a s%ra'no . 'ap%a&a !" T"rka u n"pri&i#i . Ma&i napi%akko!i ni!" bio nami!"n!"n )ro:u v"* n"kom dru)om Mo&im %"(učini n"'%o da )ro:a odv"du ku*i i vra%i mi %u n"sr"%nu bo#u. R"#i mi kom" !" bio nami!"n!"n napi%ak . upi%a N"ra . pa*u %i bo#u vra%i%i. Tvo)a v!"r"nika n" kanim osvo!i%i( a $a dru)o)a ni!" %"

 bri)a. R"#i mi bar"m )d!" si %a! napi%ak nabavi&a. Kod !"dn" vračari#" Bud" &i i %"bi kada %r"ba&o( pov"s%*u %" onamo

 N"ra !o! da bo#u i T"rka !" br$o odn"s" M"1u%im !" )ro: ovio ruku oko Linčikina

s%ruka i s%ao !o! 'ap%a%i n"ku p!"smu Kon%"sa N"ra $amo&i 9"nku n"ka do$o.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

v" )ro:ova s&u)u ko!i !" uvi!"k č"kao na svo) )ospodara kad !" bio )d!" nav"č"riI s&u)a !" dobio n"ko&iko $a)r&!a!a( no )ro: s" ipak dao o%pra%i%i ku*i Vr&on!"-no opros%io s" od svo!" v!"r"ni#" Linčik"9"nka !" $ami'&!"na o%i'&a i$ sa&ona Kao da !u !" mori&a bri)a7 $a ko)a !" %o

T"rka pripravi&a ona! &!ubavni napi%ak5 N"ra !" os%a&a sama u sa&onu Sa&"%!"&"!" mis&i T"rka !" n"kom nami!"ni&a &!ubavni napi%ak( a m!"s%o n!")a ispio )a

Page 123: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 123/303

)ro: /"%ar Dak&"( ipak ima %akvi+ napi%aka5 T"rka !" po%ra-i&a %a! napi%ak kodvračari#" To *" bi%i samo baba ,r'a i&i baba 4ana Dak&"( i T"rka $a&a$ivračari#ama kao i %a!ans%v"na Bi!"&a sova5Ona *" ipak u*i u %ra) %o! %a!ans%v"no! -"ni( bi&o '%o bi&o6I$ %i+ !" mis&i %r)n" Dvo!kovi* ko!i !" u'ao u sa&on,dvorno !o! s" nak&oni i srdačno r"č"7

. >i!"&u v"č"r nas%o!im da vas n")d!" $a%"č"m ,čim m&ad"- novu i)ru Ho*"%" &i s" ma&o po%rudi%i sa mnom5Dvo!kovi* ponudi N"ri ruku i odv"d" !" u dvoranu u ko!o! !" m&ad"- svira&a)&asovir I R"m"%in#i su bi&i ond!"Dvo!kovi* navi!"s%i da *" i+ nauči%i i)ru vr&o u)odnu $a dru'%vo u ko!"m ima

 mno)o &i!"pi+ dama. 9"&io sam . r"č" Dvo!kovi* N"ri . da i vi( kon%"so( i)ra%"s nama. Sada mo&im po$or( )ospod" i )ospodo . r"č" Dvo!kovi*dok !" m&ad"- pa-&!ivo s&u'a&a . 4"dna od dama okriv&!"na !"da !" $ačara&a n"ko) m&adi*a u dru'%vu Ovu %u-bu podnosi

 pos"bno pov!"r"ni'%vo )ospod" Ta s" )ospoda ima opasa%i!"dnim po!asom o ko!"m visi &anči* i sv"$a%i $a s%up Na %o s"

sas%avi sud ko!i !o! sudi7 i&i smr% i&i pomi&ovan!"( i&i %amni#a Na smr% osu1"na mora prona*i m&adi*a ko!i *" !" iskupi%i( asud odr"1u!" kako Ona ko!a !" osu1"na na %amni#u mora po&!ubi%i !"dno)a i #i!"&u v"č"r os%a%i n!")ova $arob&!"ni#a( onako!a !" pomi&ovana mora i$&!ubi%i sv" m&adi*" r"dom A sada

 mo&im )ospod" $a !"dan po!as

. Ko!a *" vam da%i( ovd!" u sa&onu( svo! po!as5 Mora&i s%")a doni!"%i sa sobom. Imam !"dan po!as '%o sam )a dobio od n"ko) )ospodina(a&i %a! !" po!as i$)ub&!"n pa ni!" &i!"po da )a upo%ri!"bim $ai)ru

. Amo s n!im . vika&i su m&adi*i . Mi +o*"mo da s" i)ra moDvo!kovi* sa)n" )&avu( pr"kri-i ruk" na prsima kao sv"%i apos%o& i nasmi!" s"7. Dobro( !a s" pokoravam6,$m" i$ d-"pa omo% i s%ad" priča%i da !" n"ki n!")ov $nana# na'ao %a! po!as pa

 mu )a!" pr"dao n" bi &i on mo)ao prona*i &i!"pu v&asni#u /ri%om ra'iri po!as od#rv"n" svi&"( op'i.v"n dra)u&!ima. To !" mo! po!as6 . i$n"na1"no k&ikn" N"ra. ,is%inu5 . upi%a Dvo!kovi*( a )&as mu !" $vonio od $adovo&!s%va. Evo( po)&"da!%"6 . D!"vo!ka u$m" po!as i prikopča )a os%ruk. A )d!" s%" )a i$)ubi&i5 . upi%a Dvo!kovi*

. To n" $nam Oči%o mi s" o%kopčao i ispao

. Dak&"( smi!"mo &i s" i)ra%i s va'im( %o&iko sr"%no na1"nim  po!asom5 . upi%a !"dan kava&ir N"ru. Naravno To s" samo po s"bi ra$umi!". A&i onda mi dopus%i%" . r"č" Dvo!kovi* N"ri . da vam )aovi+ dana osobno don"s"m i pr"dam Bi% *u sr"%an '%o *" ova!

 po!as bi%i povod da vas mo)u ponovno vid!"%iSmi!"'"*i s" barun !" Sk"r&"# proma%rao %a! pri$or i onda pris%upi i on i)riko!u !" m&ad"- bučno pov"&a

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 124: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 124/303

3I4A S, L4,BAVNA /ISMA Dru)i dan do'ao !" /"%ar Or'i* )ro:i#i Ra%kaC s&om&!"n( b&i!"d i pos%id"n Li#"

 mu !" bi&o namr'%"no smrknu%o N"ru !" na'ao u vr%u( po$dravio !" i onda poka!nički upi%ao7. 2%o !" %o bi&o !uč"r sa mnom5

. 8aruči&i s%" s" s baron"som Linčikom6 . odvra%i ona i prasn" u smi!"+

. 3u!"'( N"ro( ni!" &i s" %o %ko na'a&io sa mnom5 Bio sam n"'%o n"obično pripi%. Da kum"( ma&o( ma&o A&i %o ni'%a n" čini . r"č" ona +%i.!uči pr"d )ro:om $a%a!i%i '%o s" do)odi&o. Vra)a n" čini6 Danas mi!" ono s%ra'i&o( baron"sa Linčika(

 pos&a&a ru-" i po$va&a m" na ručak /o$iva k s"bi svo) mi&o)v!"r"nika I prs%"n!" sam !o! dao6 3u!"'( N"ro( !a sam !" uis%inu $aručio N"mo! mi s" smi!a%i( %o ni!" 'a&a M"ni s" čini da!"u 'ampan!#u bi&o n"'%o '%o ni!" bi&o nami!"n!"no m"ni6. Ni!"( kum" . r"č" N"ra . A&i n" ra$bi!a!%" )&av" $a %o6. 4a i n" bi+( a&i Linčika *" mi ra$bi%i )&avu

Gro: s" i$!adao N"ri i %ada s" upu%io )ro:i#i da s" i n!o! po%u-i na !uč"ra'n!ido)a1a! N"ra !" os%a&a u vr%u sama Sun#" !" prip"k&o i ona po$ov" s&u)u i&ipa ko!i s"n"'%o vr$ao u b&i$ini da !o! don"s" n"ku kn!i)u i&ip s" $a n"ko&iko časakavra%io i pr"dao !o! -"&!"nu kn!i)u

 N"ra o%vori m!"s%o )d!" !" dan pri!" pr"s%a&a či%a%i A&i skoči s k&up" i po)&"da $a s&u)om ko!i !" odmi#ao u $)radu , kn!i$i bi!a'" op"% is%o onakvo pismo kakvo !" N"ra v"* dva pu%a dobi&a 8ovn" na%ra) s&u)u Kad !" s%ao pr"dn!om( po)&"da mu ona pa-&!ivo u &i#" i s%ro)o mu r"č"7. Kako si s" usudio ovo m"%nu%i ovamo5S&u)a ni!" ni okom %r"pnuo G&"dao !" mirno N"ri u oči

. 4a nisam( va'a mi&os%i( ni'%a s%avio u kn!i)u N" $nam '%o!" %o

. La-"' Ova pisma mi donosi' %i Evo( u$mi i r"#i onom"%ko i+ 'a&!" da i+ n" -"&im či%a%iS&u)a !" s%a!ao mirno kao da ni'%a n" s+va*a. Kom" da nosim i '%o( va'a mi&os%i5 . upi%a on. Onom" ko!i %i !" pismo dao. N"ka mi va'a mi&os% opros%i( a&i !a n" $nam ni'%a ni okakvom pismu. Tko %o 'a&!"5 Ho*u da $nam6. Kako bi+ !a %o $nao( ako n" $na va'a mi&os%. Ti s" v!"'%o pr"%vara' I&i pri$na! sv"( i&i *u %" odma+ o%

 pus%i%i

. Ako va'a mi&os% %ako -"&i( !a *u s" pokori%i i o%i*i( !"r n" mam '%o pri$na%i. Dobro Odma+ da si os%avio ova! dvor6. S&u'am( va'a mi&os%i( makar s%" o%!"ra&i na!v!"rni!")s&u)ui&ip s" okr"n" i pod" u dvor

 N"ra ni!" mo)&a $a%a!i%i da !" v"* po-a&i&a '%o !" ovako pos%upa&a s %imčov!"kom či!" su mirn"( bis%r" oči )&"da&" %ako v!"rnoSpus%i s" na k&upu i upr" po)&"d u %o %a!ans%v"no pisam#" ko!" kao da!"( popu%oni+ pri!a'n!i+( bi&o pisano krv&!u um!"s%o #rni&om N" ra$mi'&!a!u*i du)o skin"ona omo% s pisma i poč" )a či%a%i7N"ro6/riroda !" $aki%i&a svi!"% bo-anskim &!"po%ama( a&i ni!"dna ni!" kao %i6 Ni!"dna

n"ma %ako &i!"pi+ ri!"či( %ako umni+ mis&i i %ako odva-an +od Mo* %vo!a ni!"&!"po%a %vo!a( N"ro0 %vo!a mo* si . %i Ti si sna)a orkana( -ar sun#a( sv!"-ina

Page 125: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 125/303

 pro&!"%no) !u%ra Ti si %a!novi%os% %amn" no*i obas!an" da&"kim $vi!"$dama Tisi iskra s n"ba s%o!" i$)ubi&a $vi!"$da pu%u!u*i b"skra!nim!sv"!niro)i (

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 N"ro( s!"dim sam u no*no! %ami i )&"dam )or" u n"do+va%n" visin" Tamo s!a!i$vi!"$da . mo!a $vi!"$da i )&"da $&a%nim svo!im okom u %amu S%o ona $na %ko %odo&!" u %o! %ami č"$n" $a n!om5 I v!"čno *" ovako s!a%i( ponosi%o( da&"ko)or" Nikad n"*" pro)&"da%i %amu( nikad opa$i%i su$n" oči ispun!"n" č"-n!om

 N"ro6 Ko&iko )od !" $"m&!a uda&!"na od n"ba( %o&iko sam !a da&"ko od %"b" Kad bi v!"čno v&ada&a %ama da u n!o! sakri!"m s"b" i kad bi n"bo bi&o v!"čno osu%o$vi!"$dama da mo)u )&"da%i %"b"68a'%o mi %o pi'"5 3"mu5 Tko !" %a! čov!"k5 pi%a&a s" N"ra os!"*a!u*i da biipak +%!"&a $na%i %ko !" %o bi*" ko!" !" %ako p!"snički &!ubi , mis&ima !"s%a&a na)a1a%i

 Vo!k::v!"v" ri!"či i po)&"di posv" su drukči!i n")o '%o su ova pisma S!"%i&a s" po!"dini+ m&adi*a Da ni!" ona! od m&adi+ )ro:ova Erdodv ko!i !" uvi!"k %akon"obično )&"da5 I&i!" mo-da Ti%o Kra!ači*5 M&adi Ma&ako#$v5 Mo-da ma&i 3iku&ini5I&i mo-da S%i&&"r5/r"'&a !" mis&ima sv" R"m"%in#"( sv" $nan#" i kava&ir" A&i ni!" mo)&a na iko)aod n!i+ posumn!a%iVa&!da ni!" o%a# Smo&" i&i mo-da )radski odv!"%nik5 pomis&i ona i nasmi!" s"sama s"bi 4a *u %o ipak sa$na%i( od&uči d!"vo!kaSad !o! $apnu oči o čov!"ka ko!i !" pro&a$io kro$ vr% Bio !" %o i&ip On s"oba$r"o na kon%"su i s%ao( a N"ra )a $ovn" S&u)a pod" k n!o! , ru#i !" imaosv"-an! rub&!a. i&ip"( mo-da %i činim krivo( a&i &!udi su po)r"'iviKon%"sa opa$i da su s" i&ipov" oči ov&a-i&"

. Va'a mi&os%i . r"č" on mirno( a&i %op&im )&asom . uvi!"k *uvam v!"rno s&u-i%i( i onda kad n" bud"m vi'" na va'"m dvoru

. Ako nisi ni'%a kriv( mo-"' i da&!" os%a%i kod nasS&u)a po&!ubi N"ri ruku i r"č"7. 4o' *" s" va'a mi&os% osv!"doči%i o mo!o! v!"rnos%iS %im ri!"čima vra%i s" on u dvor N"ra s" ni!" mo)&a o%"%i sumn!i da!" ipak on%a! ko!i donosi n"obična pisma

,v"č"( mora&a !" N"ra s bakom na v"č"ru '%o !u !" na svom iman!u u Bukov#u prir"dio )ro: Nada-di Tu !" on uvi!"k s%anovao kad !" do&a$io i$ Vara-dina u8a)r"b

 Nada-di !" bio &!uba$an doma*in pa !" po$vao u svo! dvor sv" s%o!" pripada&ov"&ika'kim i p&"mi*kim kru)ovima

Gro:i#i Ra%kav ni!" bi&o dobro( a&i !" %o $a%a!i&a samo da n" mora odbi%i banov po$iv N"ra !" poni!"&a sobom ma&u kn!i)u u #rv"no! ko-i i pomno !" sakri&a uo)r%ač Kad s" pos&i!" v"č"ri m&ad"- ra$i)ra&a( don"s" N"ra kn!i)u( o%vori ir"č" $na%i-"&!no )ospodi7. Mis&im da n"*"mo vi'" du)o boravi%i $a!"dno. 8ar *"%" s" uis%inu $a m!"s"# dana v!"nča%i i o%i*i u B"č5. sa&"%!"'" !" sa svi+ s%rana. 4"s% . 8a%o bi+ +%!"&a da imam od svi+ $nana#a uspom"nu Vidi%" &i ovu kn!i)u5 Bi!"&a !"( pra$na N"ka mi sva%ko od )ospod" napi'" n"ko&iko opro'%a!ni+ ri!"či i n"ka s" po%pi'"To *" mi u %u1ini bi%i dra)a uspom"na A&i( mo&im( sviI svi prionu'" da ispun" -"&!u &i!"p" N"r"( da u %o! kn!i$i ov!"kov!"č" svo!"im" i svo! um Ma&a Sanda( na N"rinu mo&bu( pr"u$"&a !" kn!i)u i i'&a od )os%a

do )os%a mo&"*i $a N"ru n"ko&iko ri!"či i po%pis

Page 126: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 126/303

Kon%"sa !" do%&" s!"di&a u dru'%vu )ro:i#" 3iku&ini i dvorsk" )ospod" )ro:i#" Au"rsp"r) i v"s"&o čavr&!a&aSakup&!a!u*i po%pis"( pris%upi i Sanda dru'%vu u kom su bi&i poručnik Branko(kap"%an Sini'a i Sk"r&"# Svi su s" r"dom po%pisiva&i /oručnik Branko po%pi'"na!pri!" s"b"( a onda kap"%ana Sini'u i pru-i mu vr'ak dr-a&a On u+va%i sa dva

 prs%a dr-a&o i onda )a op"% spus%i( a poručnik kod Sini'ino) po%pisa učini kri-

. 2%o %o $nači5 . i$n"na1"no *" Sanda. To $nači( &i!"pa )ospo1i#" . r"č" Sini'a . da !a n" umi!"m  pisa%i Ma&a Sanda po1" da&!" Gospoda( oko Sini'" umuknu'"

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Oči%o im !" bi&o n"u)odno kap"%anovo pri$nan!" Barun Sk"r&"# s" nasmi!"'i( a&iokr"n" )&avu da sakri!" smi!"+ Bi!a'" pr"kasno Sini'a !" %o opa$io Osin"

 pri!"%"*im po)&"dom baruna i r"č"7. 4a nisam učio pisa%i po papiru p"rom n")o sab&!om po)&upo! ko-i ra$ni+ dip&oma%a i budu*i+ kandida%a $a dvorsk"&aka!"Gospoda s" u$buni'" Sk"r&"# prob&i!"di( pri1" Sini'i i upi%a )a7. Ko)a s%" +%!"&i %im" uvri!"di%i5. Svako)a %ko s" ru)a vo!niku '%o n" $na #rni&om ma$a%i)&upos%i I vi s%" s" smi!a&i6Gospoda '%o su bi&a u dru'%vu nas%o!a+u da %o i$ravna!u A&i Sini'a us%an" ir"č"7. N"ka mi )ospodin barun poka-" umi!" &i %ako dobro bara%a%i sab&!om kao p"rom( pa *u mu iska$a%i čas%S %im ri!"čima i$a1" kap"%an sa svo!im poručnikom i$ sob"

Oko po&a no*i don"s" Sanda N"ri kn!i)u ispisanu s%i+ovima i r"č"ni#ama N"ra !" po$orno proma%ra&a po!"dina pism"na Mis&i&a !" da ovako mora prona*i ono) ko!i!o! !" pisao ona &!ubavna pisma A&i ni!"dna #r%a ni!" na&ikova&a s&ovima kakvimsu bi&a pisana %a!novi%a &!ubavna pismaTo !" si&no i$n"nadi Dak&"( %a! mu'kara# pripada onim )ra1anskim s&o!"vima ko!inisu ima&i pris%upa m"du p&"ms%vo5 Kad s" !o' s!"%i&a da !o! n"$nana# uvi!"k

 pi'" da )a od n!" di!"&i n"bo i $"m&!a . %ada s" sv" vi'" uv!"rava&a da !" %a!čov!"k !"dnos%avni )ra1anin A ipak( kako mu !" pismo o'%ro i čvrs%o( ri!"čio%m!"n" i p!"sničk"6. 2%o $nači ova! kri-5 . upi%a N"ra Sandu. To !" Sini'in po%pis /omis&i%"( kon%"so( on n" $na pisa%iG&asovi% !" vo!nik( a&i kako vidi%"( vr&o n"uk. /ravi Tr"nkov pandur6 . r"č" N"ra

Kad !" dru)i dan pri!" podn" pomno i u$a&ud uspor"1iva&a pisma v"&ika'a i p&"mi*a s %a!novi%im &!ubavnim pismima( u&"%i u sobu baruni#a Sk"r&"# ,)o!"na)ospo1a !"dva !" disa&a B"$ po$drava s%a&a !" pr"d N"ru7. 2%o si učini&a( n"sr"%ni#"( od mo) sina5 2%o si uradi&a5Ko!i %i !" $ao du+ pri'apnuo %ako &udu misao5. A&i( $abo)a( %"%ko . i$n"nadi s" N"ra . '%o vam !"5 2%osam vam skrivi&a5. 8a'%o si doni!"&a onu prok&"%u kn!i)u5 8na&a sam !a da*"' %i bi%i n!")ova n"sr"*a5. Kakvu kn!i)u5 3i!a n"sr"*a5. Nisi &i %ra-i&a da %i &!udi pi'u n"k" &udos%i u n"kakvu kn!i)u5 8bo) %" &u#kas%" %vo!" $amis&i posvadio s" Ivo s onim ra$

 bi!ač"m Sini'om /ros%i pandur n" $na ni pisa%i i $bo) %o)asada mo! sin mora da &"-i ran!"n Ako %o sa$na kra&!i#a6

Page 127: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 127/303

. Ran!"n5 . k&ikn" N"ra . Ivo ran!"n5

. /obio s" na dvobo!u sa Sini'om Ako %o sa$na kra&!i#a( bi% *" $a%vor"n( a n!")ova budu*nos% $auvi!"k uni'%"na A %r"ba&o !" samo !o' n"ko&iko dana da mu s%i)n" im"novan!"Sv"mu si %i kriva6 . nas%avi&a !" baruni#a svo!" pr"dba#ivan!". Os!"*a&a sam da *"' )a %i uni'%i%i( a&i on mi ni!" v!"rovao6

 N"mo!%" m" %ako okriv&!ava%i( %"%ko( radi!" m" pov"di%" ku*i k n!"mu6. Ku*i5 Ni ku*i )a n" mo)u poni!"%i /o%uk&i su s" n"da&"kood &!"%nikov#a )ro:i#" 3iku&ini i sad kod n!" &"-i O+( '%o sam 

 mora&a do-iv!"%i6 . !adikova&a !" baruni#a i i$a'&a da po%ra-i )ro:i#u Ra%kav

 N"ra !" os%a&a sama Ona ba#i svo!u #rv"nu kn!i)u s pismima n"po$na%o)$a&!ub&!"nika u ormar( u$m" k&obuk i o)r%ač i i$a1" na +odnikTu susr"%n" ran#"ska. Vi v"* $na%" sv"5 . upi%a !" m&adi*. 8nam6 3ini mi s" da !" %a! kap"%an do'ao ovamo samo$a%o da ra$bi!a . srdi%o *" N"ra.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 4a sam bio prisu%an dvobo!u

. 4" &i Ivo %"'ko ran!"n5

. N" mis&im Ni časkom ni!" i$)ubio svi!"s%

. Bo-" mo!( %a! pandurski ra$bi!ač mo)ao )a!" ubi%i

. N"mo!%" s" &!u%i%i( kon%"so Sini'a ni!" kriv

.Vi $a)ovara%" %o)a čov!"ka( a !a sumn!am da!" $&o%vor5

. N"( pr"vari&i s%" s" 3uo sam kako s" i$a$ov do)odio i vidio na svo!" oči kako !" dvobo! pro'ao Bi&o !" sv" %ako da )a

!" Sini'a mo)ao na m!"s%u usmr%i%i( no on !" u pos&!"dn!i čas povukao sab&!u i spasio Sk"r&"#a od oči%" smr%i. , svo!u koris% Da )a !" ubio n" bi i$b!")ao %amni#i( a

 mo-da ni smr%i6. /ravom ra$bi!aču bi&o bi %o sv"!"dno On u %akvo! borbin" mis&i ni na '%o n")o ma+ni%o si!"č". /us%i%" m" N" mo)u s&u'a%i kad )a $a)ovara%" 8a'%o !"$vao na dvobo!5 4" &i Sk"r&"# kriv '%o on n" $na pisa%i5. Bio sam prisu%an kad !" do'&o do pr"pirk" Barun s" mo-da i n"+o%i#" naru)ao( a Sini'a !" pr"ponosan da podn"s"ikakvu poru)u Tr"nkov#a n" smi!"' ismi!a%i( !"r *" %" ubi%i6O%vor" s" vra%a( a i$ sob" i$a1" baruni#a s )ro:i#om Ra%kav N"ra !" odma+opa$i&a da su s" ob!" )ospod" o$bi&!no po.r!"čka&" Gro:i#a !" ipak po$va&a N"ru

da s" s baruni#om odv".$u k ran!"nom barunuKad su s%i)&" onamo( barun !" $a+va&no s%isnuo ruku svo!o! v!"r"ni#i i -a&osnor"kao7. N" bo! s"( N"ro( n"*u umri!"%i( a&i na'" !" v!"nčan!" od )o1"no To m" bo&i vi'" n")o ranaKon%"sa !" -a&i&a svo) v!"r"nika /r"mda s"bi ni!" mo)&a pr"dba#iva%i nikakv"krivn!"( ipak !u !" bo&!"&o I n"+o%i#" i ona !" povod dvobo!u Os!"*a&a !"krivn!u i )ri-n!u sav!"s%i '%o !" !uč"r sv" %o učini&a samo $a%o n" bi &i

 prona'&a n"po$na%o) pis#a &!ubavni+ pisama N"ra od&uči da *" svo! )ri!"+iskupi%i %im" '%o *" ran!"no) v!"r"nika n!")ova%i i pa$i%i Do kasn"

v"č"ri os%a&a !" s bakom kod )ro:i#" 3iku&ini ko!a i+ !" i$vanr"dno ispra%i&asv" do s%uba svo) dvor#a

. 4a *u vas uv!"ri%i . r"č" )ro:i#a 3iku&ini N"ri . ko&iko sam vam iskr"na i kako vas vo&im Mis&im da *u %o na!bo&!" posv!"

Page 128: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 128/303

doči%i %im" '%o *u pa$i%i na bo&"snika( kao da mi!" bra%Kad !" )ro:i#a Ra%kav s unukom o%i'&a( vra%i&a s" m&ada udovi#a k svo!o!

 pri!a%"&!i#i Au"rsp"r)ovo! ko!a !" bi&a n!"$in )os% i odu'"v&!"no !o! 'apnu&a7. R"#i( ni!" &i nam s&uča! sr"%no pomo)ao5 Tvo! rabi!a%niSini'a i n" s&u%i kakvu mi!" us&u)u učinio Od ovo) časa barun Ivo !" mo!6

>RVENI /O4ASDvo!kovi* !" v"* %r"*i dan u$a&ud do&a$io u dvor )ro:i#" Ra%kav Sa svo!omunukom ona !" boravi&a kod )ro:i#" 3iku&ini )d!" !" &"-ao Sk"r&"# Barun !"

 ponovno $a+%i!"vao da )a odv"$u ku*i i os!"*ao s" $a %o dos%a !akim A&i&i!"čnik S%i&&"r ni!" dopus%io da s" barun makn" i$ dvor#a Ni%ko ni!" s&u%ioda!" %o &i!"čnik odr"dio po -"&!i &i!"p" udovi#" ko!a s" mno)o vr%!"&a oko

 bo&"snika i sama pr"u$"&a svu bri)u nad n!im( a na osobi%o srdačan način ondakad nisu bi&" prisu%n" )ro:i#a Ra%kav i n!"$ina unukaKad !" )ro:i#a ču&a da !u !" Dvo!kovi* vi'" pu%a %ra-io( bi&a !" uv!"r"na da s"radi o n!"$inom iska$u radi Ku'"nk" /oruči )radskom odv!"%niku da!" po%ra-i

 pos&i!" podn" 8a%o s" )ro:i#a br$o vra%i&a i$ vino)rada )ro:i#" 3iku&ini( dok!" N"ra s )ro:om Or'i*"m !o' os%a&a kod Sk"r&"#aDvo!kovi* !" %očno do'ao Bio !" u odi!"&u od #rno) bar'una( oko vra%a prikopčao

!" popu% sni!")a bi!"&" čipk"( a )&avu pokrio :inom v&asu&!om i$ ko!" s" napadnois%i#a&o n!")ovo sv!"-" rum"no &i#" Visoka po!ava( n"'%o u)o!"na( o.

i.i im

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

s%av&!a&a !" uvi!"k u)odan do!am( a n!")ov oduvi!"k pri!a%ni smi!"'ak ni!" davaonas&u*iva%i )ro:i#i da bi odv!"%nik imao ka$a%i '%o $&a

. 2%o mi dobro nosi%"5 . upi%a )ro:i#a Dvo!kovi*a. ,po$oravam va'u mi&os% da sam danas do'ao k vama isk&!učivo kao va' pri!a%"&! i da na' ra$)ovor mora os%a%i na!s%ro-a %a!na. 2%o %o $nači5. Odma+ *u vam ra$!asni%i i n"*u oko&i'a%i( va'a mi&os%iS%var $bo) ko!" sam vas v"* n"ko&iko pu%a %ra-io u v"$i !" sva'im pr"s&u'avan!"m kod su#a Kra!ači*a Mis&im da !" va'o!

 mi&os%i pri&ično !asno u kakav s%" po&o-a! dosp!"&i pr"d sudom kad s%" vi i kon%"sa N"ra i$vo&!"&i sakri%i Ku'"nku ko!u !" sud %ra-io i pro)&asio da *" svako)a %ko !" n" bi pr"dao sudu sma%ra%i n!"$inim sukriv#"m. Da( )ospodin" )radski odv!"%ni#"( %o ima%" pravo Ko&iko

!" Ku'"nka v!"'%i#a( %o&iko smo i !a i N"ra. O %om sam %vrdo uv!"r"n . od)ovori Dvo!kovi* . a&i n"radi s" ni o m"ni( a ni o vama( sv!"%&a )ospodo( n")o o va'o!unu#i kon%"si N"ri ko!u vi %o&iko &!ubi%"( a ko!o! sam i !a duboki pok&on. O n!o!5 . ponovi s%ari#a i podi)n" )&avu kao $v!"rka kad nan!u'i da s" n!"nim m&adima prib&i-ava po)ib"&!. 4"s%( o n!o!6 Ho*u da vas kao pri!a%"&! upo$orim na ono '%on" bi+ smio učini%i kao brani%"&! $akona Kon%"sa !" na pr"s&u'avan!u pri$na&a da !" ona obi&a$i&a oko ku&" kod Kam"ni%i+vra%a i s&u'a&a kako muč" v!"'%i#" Kako $na%"( v!"'%i#" s"

 muč" samo u no*i( i$ č")a !" !asno da!" kon%"sa mora&a obi&a$i%i ku&u u no*i A %o !" dos%a da suda# Kra!ači* posumn!a

kako !" kon%"sa %ako$vana bi!"&a v!"'%i#a ko!u v"* %ri m!"s"#a %ra-imo( a vi1"na !" pr"d ku&om 4a sam o %om( naravno(

Page 129: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 129/303

dru)o) mni!"n!a( a&i !a n"mam v&as%( a va'a mi&os% po$naKra!ači*a On !" kadar posumn!a%i i u m"n"( i u svo) o#a( a

svo!u bi ma!ku mirna sr#a osudio na &omaču da!" %ko op%u-i kao v!"'%i#u.V!"ru!"m On !" pra$nov!"rni &u1ak i %r"ba&o bi )a pos&a%i u &udni#u( a n" usudni#u

. A&i narod )a ba' dr-i i obo-ava( !"r on v!"ru!" u sv" '%ov!"ru!" puk To( naravno( v"&im samo vama Sa svo!" sam s%ran" uv!"r"n da ima v!"'%i#a( a&i Kra!ači* u svako! -"ni )&"da v!"'%i#u M"1u%im( %o !" $a danas spor"dno Vra%imo s" nas%varDvo!kovi* i$vadi i$ d-"pa po!as od #rv"n" svi&" i upi%a )ro:i#u7. 8na &i va'a mi&os% kom" pripada ova! po!as5. Mo!o! unu#i N"ra mi !" pripovi!"da&a o %om po!asu O%kud vam %o5. Donio mi )a !" !"dan o%m!"ni )ospodin kom" sam $adaočasnu ri!"č da *u mu pr"'u%!"%i im" On mi !" ka$ao da !" %a!

 po!as i$)ubi&a na Kam"ni%im vra%ima . bi!"&a v!"'%i#a On )a!" podi)ao po'%o !" ona pro'&a pr"d n!im

Gro:ičin" s" oči sa s%ra+om upi&!i'" u )radsko) odv!"%nika. Gospodin o kom" !" ri!"č dao mi!" %a! po!as da %ra-im %ra) bi!"&o! v!"'%i#i Dr-ao sam da %a! po!as pripada ko!o! bo)a%o!)ra1anki( pa sam %o) dana pr"ma v"č"ri po'ao Dra'kovi*u i(na n"sr"*u( imao po!as !o' kod s"b" i u $ao čas )a upo%ri!"

 bio u !"dno! i)ri 3im )a !" kon%"sa opa$i&a( k&iknu&a !" pr"d svima da!" po!as n!"$in A $na%" &i %ko !" bio m"1u onima ko!isu %o ču&i5 Ta! )ospodin6 On m" dru)i dan po%ra-io da mu dad"m po!as( !"r id" Kra!ači*u da sam s%var pri!avi i po&o-i sv!"dočans%vo No( n"mo!%" s" u$ru!ava%i )ro:i#" . r"č" Dvo!kovi*. !o' ni!" sv" propa&o Kra!ači*( dodu'"( mis&i da !" kon%"sa

 bi&a on" no*i pod ku&om. /a ako !" i bi&a5 8ar !" nisu onamo mo)&" dov"s%i !adi

kovk" u%amnič"ni+ v!"'%i#a5. To !" v!"ro!a%no( a&i Kra!ači* !" uv!"r"n( a s n!im i svi s"na%ori i pris"-ni#i( da!" ba' ona bi!"&a -"na umori&a di!"%" ko!" !"

Hn

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

na1"no pod Kam"ni%im vra%ima i $a svo!" čaro&i!" i$vadi&a mu sr#" ,kra%ko7 onisu uv!"r"ni da!" ona -"na prava v!"'%i#aGro:i#a prob&i!"di /os&!"dn!a kap&!i#a krvi i'č"$n" !o! s &i#a.Vi +o*"%" %im" r"*i( da!" mo!a N"ra. ,pravo $bo) %o)a '%o sam uv!"r"n o pro%ivnom do'ao sam ovamo S&u'a!%" m"( dak&"( Kra!ači* mis&i o kon%"si na!)or"Tu !" i ona! )ospodin ko!i mi !" dao po!as i on *" s" pri!avi%ikod suda da sv!"doči A vi $na%"( dovo&!an !" !"dan %akav sv!"dok Suda# m" mo-" prisi&i%i da podi)n"m %u-bu. Gospodin"( vi s%" do'&i ovamo da mi priop*i%" '%o s" spr"

 ma mo!o! unu#i5. 4"s%( da vam %o priop*im i da!" pomo)n"m spasi%i. Spasi%i5 8ar n!o! %r"ba kakav spas5 Onom čis%om an1"&u(

unu#i )ro:i#" Ra%kav5 N"( %o n" mo-" da bud". Na -a&os%( )ro:i#"( ipak !" %ako Vi po$na%" Kra!ači*a

Page 130: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 130/303

/ovr+ %o)a on kon%"su mr$i od on" v"č"ri kad !" r"k&a da n"v!"ru!" u v!"'%i#" On ima v&as% u ru#i( a ako s" nad" samo !"dan sv!"dok . a %a! !" v"* %u . s%var !" i$)ub&!"na Vi $na%" da%a! sv!"dok n" %r"ba ni'%a da doka-"( a da n!")ovi iska$i budu

 pravova&!ani A kad ima u ru#i !o' i %akav doka$ kao s%o!" ova! po!as( onda po)o%ovu

.Mo!u unuku da op%u-" kao v!"'%i#u5 8na%" &i vi( )ospodin"( '%o %o $nači5 .k&ikn" )ro:i#a )u'"*i s" od u$bu1"n!a Sva !" dr+%a&a( &i#" !o! pos%a!a&o sv" b&!"1" i b&!"1" Na!"dnom ona skoči uvis i vikn" kao da v"* vidi svo!u unuku na&omači7. N"( n"( %o s" n"*" do)odi%i 4a id"m kra&!i#i6. Da( %o sam i !a mis&io Vi bis%" kod kra&!i#" si)urno pos%i)&iusp!"+ a&i samo s%o!" $a %o v"* . pr"kasno6. /r"kasno5 4"s%" &i si'&i s uma5 Kako pr"kasno( $a'%o

 pr"kasno5 N"ra6 N"ra6 . s%ad" vika%i )ro:i#a do$iva!u*i svo!uunuku oča!nim s%ra+om kao da s" bo!i da su !" v"* odv"&i u%amni#u

. N" bo!%" s"( )ro:i#" . mirio !u Dvo!kovi* . Va'a !" unuka!o' na s&obodi( a&i !o! pri!"%i s%ra'na po)ib"&! No ako +o*"%" mi !" !o' mo-"mo spasi%i . %i+o *" odv!"%nik. Spasi%i5 Mo!" unuč" da spasim5 Ako !" is%ina '%o s%" r"k&i(onda r"#i%" sm!"s%a kako da o%k&onim od n!" %u s%ra'nu sum n!u. Ono '%o *u vam sada pr"d&o-i%i n" bi+ smio učini%i 4asam ovd!" brani%"&! $akona i mo!a !" du-nos% da čuvam pravdu na'" $"m&!"( a&i !a *u kao va' pri!a%"&! učini%i ono '%o nisam !o' nikad učinio /o)a$i% *u svo!u du-nos% samo da pomo)n"m spasi%i kon%"su. Kako5 Kako5 Govori%"5. Ono)a čov!"ka ko!i !" na'ao po!as i ko!i +o*" da sv!"doči

 pro%iv kon%"s" va&!a podmi%i%iGro:ičin" od&učn" oči upri!"'" s" u )radsko) odv!"%nika. Vi %o v"&i%"5 Vi5 . krikn" ona. Os!"*am( )ro:i#"( da !" %o s%ra'na ri!"č $a čuvara $akona

 M"1u%im( !a sam ovd!" va' pri!a%"&! i v"&im vam7 %o !" !"dinispas 8a ko!i sa%( $a ko!i čas( mo-" %a! sv!"dok s%upi%i pr"d Kra!ači*a i kon%"su op%u-i%i( a onda n"ma si&" ko!a bi !" mo)&a spasi%i Ona *" u %amni#u( a dok vi učini%" korak $a n!u(dok po1"%" kra&!i#i( n!u *" v"* s%avi%i na muči&a( a mo-da( ina &omačuGro:i#a !" upi&!i&a po)&"d kro$ pro$or ko!i s" -ario od sun#a '%o !" $a&a$i&o/ri)u'"n krik o%"o s" n!"$inim )rudima Ona us%an" i po&"%i k pro$oru Li#" !o!s" posv" iskrivi&o( oči iskoči&" i$ očni#a kao onda kad !" )&"da&a -ar s

Ku'"nkin" &omač". 8abo)a( )ro:i#"( smiri%" s". Gd!" !" %a! čov!"k56 . krikn" )ro:i#a . N"ka do1"6. Vi $na%" da su %akv" +u&!" v"&ik" kukavi#" On s" sam n"usu1u!" do*i Na)ovarao sam )a da %o sam obavi s vama( a&ini!" +%io( n")o m" !" ov&as%io da pr")ovaram s vama um!"s%on!")a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Ko.&i.ko5 . 4"dva i$)ovori )ro:i#a . Ko.&i.ko +o*"5

Page 131: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 131/303

. Dvad"s"% +i&!ada :orin%i6Gro:i#a poka-" rukom na ormari* s%o!" s%a!ao u ku%u sob" Bio !" o%vor"n( a u&adi#i s" #rv"ni&a svi&"na k"sa Ona s" o%isn" od pro$ora i %"%ura!u*i po+i%i kormari*u H%!"d" k"su pru-i%i )radskom odv!"%niku( a&i !o! ova padn" i$ ruk"Gro:i#a !" $uri&a pr"da s" i$ob&ič"nim &i#"m( kao da u da&!ini vidi n"kakvus%ra'nu prika$u

. 2%o vam !"( va'a mi&os%i5 . upi%a !" Dvo!kovi* pris%upiv'i b&i-" .Vama !" po$&i&o6, %a! čas i$ob&iči s" &i!"po )ro:ičino s%aračko &i#" N!"$ino visoko( čvrs%o%i!"&o k&onu i ona s" sru'i na sa)Gradski odv!"%nik bio !" prvi čas i$n"na1"n( no onda u+va%i #rv"nu k"su( a sn!om i po!as( i sv" spr"mi u d-"p Tada o.%vori vra%a i s%ad" do$iva%i u pomo*,pravo u %a! čas dov"$&a s" u dvor kon%"sa N"ra s )ro:om /"%rom Or'i*"m ,'&a !"

 mirna i ni'%a n" s&u%"*i( a&i čuv'i '%o s" do)odi&o po&"%i u$ s%ub" Kad !"vid!"&a svo!u dra)u baku &"-a%i na podu kao da!" mr%va( vrisn" i ba#i s" k n!o!(

 podi)n" !o! )&avu i po)&"da !o! u &i#" Na svo! u-as opa$i da !o! !" &i#"iskriv&!"no( a %i!"&o &"-i kao da !" obamr&o Gro: Or'i* )o%ovo s" sam sru'io un"svi!"s% vid!"v'i svo!u s%aru pri!a%"&!i#u u %akvom s%an!u, ku*i s" sv" uskom"'a&o Sv" !" %rča&o po sobama i +odni#ima kao da!" i$)ubi&o

)&avu S&u)" po+i%i'" po &i!"čnika S%i&&"ra( a )radski odv!"%nik !" nas%o!ao daim bud" od pomo*i. 2%o s" %u $bi&o . upi%a N"ra sabrav'i s" i opa$iv'i Dvo!.kovi*a. Ra$)ovara&i smo posv" mirno kad( na!"dnom( )ro:i#i po.$&i i ona s" sru'i na podDvo!kovi* pomo*u s&u)" i&ipa po&o-i s%ari#u na divan N"ra !" +oda&a po sobi+va%a!u*i s" $a )&avu nariču*iKad !" do'ao &i!"čnik S%i&&"r i u$ dr+%avo oč"kivan!" N"r" i

Or'i*a pr")&"dao )ro:i#u( i$!avi im da !o' uvi!"k ima nad" da *" !o! s" svi!"s%vra%i%i. Gospodin" dok%or" . r"č" N"ra sk&opiv'i ruk" . spasi%" mi baku

Li!"čnik !" dao )ro:i#u po&o-i%i u pos%"&!u i podu$"o sv" da !" do$ov" ksvi!"s%iDvo!kovi* !"( opros%iv'i s" su*u%no( ma&o $a%im o%i'ao ku*i Li!"čnik( )ro:Or'i* i N"ra os%ado'" u$ )ro:i#u ko!a !" v"* op"% poka$iva&a $nakov" -ivo%aBAKINA TA4NA , >rv"nom dvor#u s" sv" na!"dnom pr"obra$i&o Sv" !" u dvoru bi&o -a&osno(svači!" &i#" odava&o !" $abrinu%os% Svi su +oda&i opr"$no( $a%vara&i vra%a%i+o( a )ovori&i po&u)&asnoGro:i#a !" !o' uvi!"k &"-a&a onako b"$ svi!"s%i kako !u !" N"ra na'&a podv"č",nuka !" pa&a na ko&!"na pr"d bakinom pos%"&!om( sakri&a )&avu u !as%uk" i

 p&aka&a Si%na ki'a udara&a !" po pro$orimaGro:a Or'i*a sv&ada&a !" -a&os% N"%r"mi#" !" )&"dao u &i#" svo!" pri!a%"&!i#"(ob&iv"no smr%nim b&!"di&om

8a !"dan sa% op"% s" po!avio &i!"čnik Kad !" od&a$io( i$ra$io !" N"ri svo!učvrs%u nadu da *" baka op"% o$dravi%i

 N"ra !" s!"&a k svo!o! baki i pa$i&a na svaki pokr"% bo&"sni#" oč"ku!u*i kad *"s" osvi!"s%i%i

 Napokon )ro:i#a o%vori oči i po)&"da oko s"b". Baki#"6 . k&ikn" N"ra kao da s" s n!om sas%a&a nakon du)o) ras%anka . Kako %i !"( dra)a mo!a baki#"5. Ti si %u56 . pro'ap*" s%ari#a . Ti si %u( N"ro56. 8a'%o %" %o %ako si&no čudi( baki#"5 Gd!" da bud"m dru)d!" n")o kra! svo!" baki#" ko!u %ako si&no vo&im6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 132: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 132/303

Gro:ičin" oči upr&" s" u &i!"pu unuku '%o s" nadvi&a nad n!u svom svo!omd!"%in!om &!ubavi. A on !" o%i'ao5 . upi%a s%ari#a. Tko( baki#"5

. Dvo!kovi*. 4"s%( o%i'ao !" v"* odavno 8a'%o pi%a' $a n!")a( baki#"5

. Ni'%a6 Ni'%a Ra$)ovara&i smo

. S%o s%" ra$)ovara&i( baki#"5

. O Ku'"nki

. Ni!" &i %" %a! ra$)ovor u$budio5

. N" Sasvim smo &i!"po )ovori&i kad mi s" na!"dnom $avr%!"&o u )&avi /o)&"da! !" &i ond!" na podu n")d!" mo!a #rv"na k"sa5

 N"ru %o $ačudi Ipak učini baki po vo&!i. Ni!"( baki#" Tu n"ma ni'%aLi#"m s%ari#" pri!"1" n"ki mir( kao da !o! !" %a! od)ovor u)odio Dak&"Dvo!kovi* !" u$"o nova# Sad !" bi&a mirna N"ri s" n"*" ni'%a do)odi%i6

. Ho*"' &i baki#" '%o $a&o-i%i5 . upi%a !" N"ra. Rado bi+ ma&o m&i!"ka A&i $a'%o n" mo)u maknu%i ruku5I no)a mi!" obamr&a. S%rpi s"( dra)a baki#" 4o' si s&aba( a&i %i *"' br$o o$dravi%i( vr&o br$o( a onda *"mo op"% bi%i sr"%n" i v"s"&". 4"si &i poruči&a Ivi da sam bo&"sna5. /isa&a sam mu ,!ak Sk"r&"# bio !" ovd!"( i %"%ka !" do'&a(a&i su v"* o%i'&i Kum /"%ar !" !o' %u I o%a# Smo&". Dobr"( v!"rn" du'". Id"m im r"*i da %i !" v"* bo&!"6. Idi( a&i n"ka m" !o' pus%" s %obom na samo Ho*u da %i n"'%o ka-"m. N"ra !" pobr$a&a u b&a)ovaoni#u i %i+o usk&iknu&a7

. Kum"( baki#a !" pro)ovori&a i posv" !" pri svi!"s%i A&i o.s%ani%" !o' ovd!"( !a *u vas po$va%i kad bud" +%!"&a da vas vidi

Onda s" op"% br$o vra%i u spava*u sobu S%ari#a !" &"-a&a n"pomično i )&"da&a uvra%a na ko!a !" u'&o n!"$ino &i!"po m"$imč". N"ro( $a%vori vra%a i do1i posv" b&i$u k m"ni6D!"vo!ka !o! ispuni -"&!u i pri1" k s%aričinom kr"v"%u. Bo!im s" da su do'&i pos&!"dn!i časovi mo) -ivo%a. A&i baki#"( $a'%o m" ras%u-u!"'5 Ti *"' o$dravi%i6

. Di!"%" mo!"( mi smo &!udi siromasi Ni %o n" $namo '%o *"s" s nama do)odi%i $a po&a sa%a 8a%o !" do'ao čas da %i ka-"m ono

. 2%o %o mis&i'( baki#"5

. 8na' ono o č"mu m" nisi sm!"&a pi%a%i

. Danas5 /rič"ka!( baki#"( dok s" oporavi'

. N"( +o*u da %i %o ka-"m danas 4"dnom %r"ba da $na'svu is%inu Tko $na '%o m" su%ra č"ka5 S!"*a' &i s" on" v"č"rikad smo bi&i u ono! dvorani s ba&konom '%o ima i$)&"d na

 M"sničku u&i#u5. S!"*am s"( baki#" . r"č" N"ra( a sr#" !o! s" s%is&o od n"ko)s%ra+a Onu !" v"č"r mo&i&a baku da !o! r"č" $a'%o s" on"svi!"s%i&a i $a'%o !u !" %ako u$ru!a&a ona &omača A danas !" $as%r".

 pi&a pr"d onim s%o!" ima&a ču%i. Budi !aka . r"č" s%ari#a . i s&u'a! m" pomno. Bi&o !" %o pri!" d"s"% )odina( %"bi s" navr'i&o %"k s"dmo

 pro&!"*" Tvo! o%a# $vao s" )ro: K")&"vi* Bio !" dobar i &!ubio!" %vo!u ma!ku( a&i !" ba'%inio od o#a &akoumnos% 3"s%o !" po

Page 133: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 133/303

'ao u &ov i u v"s"&o dru'%vo( pa s" ni!" vra*ao ku*i po dva(%ri %!"dna Na iman!" )d!" su -iv!"&i %vo!i rodi%"&!i do&a$i&i su

 m&adi sa svi+ s%rana Tvo!a ma%i bi&a !" &i!"pa i v"s"&a i mno)isu i$)ubi&i $a n!om oči i sr#" A&i ona !" &!ubi&a %vo) o#a i odbi!a&a r"dom sv" napasnik"4"dno) !u%ra( kad ni!" bio %vo! o%a# kod ku*"( do1o'" u dvora# n"kakvi &ov#i i

na!avi'" %vo!o! ma!#i da !" o%a# u &ovu na.s%ri!"&!"n0 n"ka odma+ do1"( !"r da!" on -"&i vid!"%i Ni časa

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

ni!" časi&a Odv"$&a s" s n"po$na%im &ov#ima u koči!i $a ko!u r"ko'" da !u !" pos&ao %vo! o%a# Bi&a sam %ada u )os%ima %vo!i+ rodi%"&!a i č"ka&a sam dr'*u*ikad *" s" vra%i%i s ran!"nim %vo!im o#"m .A !" &i'" vra%i&a5. 3"ka! di!"%"( po&ako( umorna sam

S%ari#a !" n"ko&iko časaka počinu&a , sobi !" v&ada&a %i'ina Samo !" ki'audara&a po pro$orima 8"&"nkas%o sv!"%&o osv!"%&!ava&o !" )ro:ičino &i#" %u-nood bo&ni+ uspom"na8a n"ko&iko časaka baka ponovno pr"kin" %!"skobnu %i'inu. 3"ka&a sam $abrinu%a( a du'u su mi ispun!ava&" n"i$v!"sn" s&u%n!" Na!"dnom ban" u sobu %vo! o%a#

 N"ra s" %r)n" i k&ikn"7 .8drav56. 8drav( %"k omam&!"n pi*"m 4o' nisam dosp!"&a da mu '%oka-"m( kad m" upi%a7.Gd!"!" O&)a5. To pi%am !a %"b" . r"ko+ On s" s%an" smi!a%i. N"mo! $bi!a%i 'a&" . ra$&!u%i+ s" . Gd!" si os%avio -"nu5 .

 N!")ovo &i#" pos%a o$bi&!no

. N" ra$umi!"m vas( ma!ko . r"č" on. 8a'%o si pos&ao po O&)u i poručio da si nas%ri!"&!"n kad %oni!" is%ina5. 4a5 2%o vam pada na um( ma!ko6 . k&ikn" on . Nisam !aniko)a pos&ao ni%i '%o poručio Gd!" !" O&)a5Dr'*u*im )&asom ispripov!"di+ '%o s" do)odi&o On prob&i.!"di I$ ruku padn" mu

 pu'ka o ko!u s" upirao. To !" n"%ko učinio 'a&u i&i . &opov'%inu . r"č" promuk&im )&asom Odma+ sa$ov" svu s&u-inčad i sv" '%o bi!a'" u dvorui ispi%a i+( a&i ni%ko ni!" po$navao %" &!ud"4o' smo n"ko vri!"m" č"ka&i( a onda s" %vo! o%a# vra%i na &ovi'%" M&adiv"&ika'i !o' su uvi!"k u 'umi pi&i i $abav&!a&i s"(

ni%ko od n!i+ ni!" $nao ni'%a o %om da bi %ko pos&ao u dvor %vo)a o#a kakvukoči!u i&i poruku

 Nas%ado'" $a nas s%ra'ni dani Tvo! s" o%a# promi!"nio( +odao po dvoru kao&u1ak( a !a sam bi&a i$)ub&!"naL!udima smo r"k&i da !" ma!ka o%pu%ova&a u B"č( u po+od svo!o! sv"krvi4"dno) dana n"s%a&o !" i %vo) o#a M"ni !" os%avio pismo( "no %amo !" uormari*u( d"sno /o%ra-i )a( sv"$ano !" #rv"nom vrp#om

 N"ra !" po%ra-i&a u ormari*u i na'&a pisam#" Dr'*u*om rukom o%vori i s%ad"či%a%i7Mi&a mo!a ma!ko(Sv" sam skrivio !a M!"s%o da sam -ivio $a svo!u obi%"&!( %ra-io sam $abav"( a&i

 prisi-"m vam da sam O&)u &!ubio svom du'om I ba' $a%o n" mo)u du&!" podnosi%i%a! -ivo% b"$ n!" N" $nam !" &i m" os%avi&a '%o sam bio %ako &akouman i&i !"

 pa&a -r%vom &opovu ko!i s" u n!u $a)&"dao ,$a&ud !" bi&a mo!a po%ra)a $a n!om(du&!" n" mo)u -iv!"%i ,'u&!ao sam s" u sobi#u mo!" dra)" d!"vo!či#" .mo!" ma&"

Page 134: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 134/303

 N"r" Spava&a !" s&a%ko /o&!ubio sam ono &i!"po č"&o '%o m" %ako s!"*a n!"$in" ma!k" Mo!" *" ma&o siroč"( mo!a N"ra( p&aka%i kad upi%a $a svo)a o#a i ma!ku(a&i n" mo)u os%a%i u$ n!u .svaka m" #r%a n!"$ino) &i'*a s!"*a mo!" i$)ub&!"n"sr"*" ,$mi%" !"( ma!ko( čuva!%" !" i r"#i%" !o! da !o! !" o#a ubi&o sr#" ko!"!" mno)o bo&!" n")o n!")ova &akoumna *ud R"#i%" !o! n"ka mi opros%i '%o sam !"os%avio u svi!"%u samu

8bo)om ma!ko( čuva!%" mi N"ru( mo!" dra)o( &i!"po( n"sr"%no di!"%"6 Va' n"sr"%ni $"% Niko&a K")&"vi*, %i'ini bo&"sničk" sob" $adr+%ao !" !"#a! N"ra !" privinu&a pos&!"dn!" pismosvo)a o#a na )rudi i p&aka&a či%avom svo!om du'om Gro:i#a !" 'u%"*i s&u'a&akako s" od m&ado)( d!"%in!") sr#a o%kida bo&D!"vo!ka s" od!"dnom %r)n"( podi)n" pr"ma baki $ap&akano &i#" i upi%a !" sas%ra+om7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. A kamo !" o%i'ao( baki#"5

. N"ko&iko m!"s"#i i$a %o)a o)&asi&i su u )radsko! vi!"*ni#i na Griču da !" u ra%u pro%iv N!"mačk" pao )ro: Niko&aK")&"vi* O%ada )a op&aku!"m mr%va. A mo!a ma!ka5

. Tvo!a ma!ka5 3"ka! dok oda+n"m . op"% *" )ro:i#aIspru-i ma&o vra% kao da!" n"'%o )u'i( a onda nas%avi7. /ro'&o !" d"s"% m!"s"#i od n!"$ino) n"s%anka 4"dno)dana do1" k m"ni n"ka s%ari#a i r"č" mi da n"ki koči!a'( ko!iumir" u S%ubi#i( -"&i sa mnom )ovori%i /ri!" n")o umr" +o*"da mi priop*i n"'%o o mo!o! k*"ri

Kr"nu&a sam na pu% u S%ubi#u Na'&a sam %o) čov!"ka( a&i v"* mu !" smr% bi&a naus%ima Dr'*u*im sr#"m pri1o+ k n!")ovo! pos%"&!i. Va'a mi&os%i . 'ap%ao on umiru*im )&asom . v"* p"% dana

 muči m" smr%( a&i du'a mi s" n" mo-" odi!"&i%i od %i!"&a( !"r !"%i'%i v"&iki )ri!"+. Govori . $apov!"di+ mu !a Sr#" mi ispuni s%ra+. Opros%i%" mi( va'a mi&os%i . s%ad" on mo&i%i . !a sam bio

 m"du onima ko!i vam !"dno) dana odv"do'" k*"r. Govori )d!" !"5 . pi%a&a sam u$bu1"no. Bio sam koči!a' kod na'") -upnika 4"dno) !u%ra moraosam s koči!om po n!")a u p"%o s"&o /u%"m m" sas%a&i n"ki&ov#i i $amo&i&i da i+ odv"$"m na va' dvor( !"r da s" do)odi&a n"ka n"sr"*a u &ovu( a mora!u po m&adu )ro:i#u Ni'%a n"

s&u%"*i( učinim im %u us&u)u( dov"$"m i+ do va'") dvora( aonda op"% pov"$"m &ov#" i )ro:i#u( na%ra) R"ko'" mi da !"&ovi'%" u$ pu% ko!im kr"*"m i !a Na!"dnom( kad smo bi&i u)us%o! 'umi( s%vori s" pr"da mnom n"ki )ospodin On ma+n"rukom( a &ov#i mi $apov!"di'" da $aus%avim ko&a , %a! %r"nra$abra+ da mi !" n"%ko ba#io na )&avu vr"*u( sv"$ao mi !"oko vra%a i $apov!"dio da os%an"m miran Ako s" makn"m(ubi% *" m"

Obamro od s%ra+a s!"dio sam na ko&ima 3uo sam vrisak )ro:i#" Ra$abrao sam kakosu !o! sv"$a&i us%a N")d!" u b&i$ini ima&i su priprav&!"na dru)a ko&a i )ro:i#uodni!"&i onamo Kad !" sv" bi&o svr'"no( r"ko'" mi7. Ako kom" pisn"' '%o s" do)odi&o( do*i *"' u %amni#u Nas

n"*" ni%ko na*i( a&i mi *"mo ra$)&asi%i da si %i sam )ro:i#u oro bio i ubio

Page 135: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 135/303

Onda s" n"'%o vr%!"&o oko mo!i+ ko&a( a !"dan od n!i+ r"č" %i+o dru)om"7. Sad !" sv" u r"du( K")&"vi* n"*" nikada ni s&u%i%i da si %iona! !as%r"b ko!i mu !" ra$orio )ni!"$do Samo mora' pa$i%ida dvorska )ospo1a n" nan!u'i kakvu &!"po%i#u čuva' u ku&isvo)a dvora. N" bo! s" . od)ovori dru)i )&as . Gro:i#a $na da sam !a

n"s%a&an i n"v!"ran &!ubavnik( pa m" n"*" ni pi%a%i $a u$rokako n"ko vri!"m" n" do1"m k n!o!Ona! s%o!" %!"rao mo!" kon!"( na!"dnom $aus%avi ko&a( od.v"-" kon!a ko!i !" biosv"$an $a koči!u( u$!a'i )a i os%avi m" usr"d 'um" N"kako sam s" os&obodiospona oko vra%a i skinuo vr"*u s )&av" 2u%io sam od s%ra+a da n" bi+ na kon#u!o' !a bio kriv da sam )ro:i#u dois%a orobio Tko bi v!"rovao bi!"dnom km"%u56

 N"sr"%nik !" sakupio !o' n"'%o sna)" i nas%avio priča%i7. /ri!" m!"s"# dana susr"o m" n"ki n"po$na%i čov!"k( od!"v"n na )ra1anski( upravo kad sam vo$io ku*i -upnikov kukuru$ Nosio !" di!"%" $amo%ano u ruba# i $amo&io m" da )a

 mo-" m"%nu%i na ko&a( !"r mu !" di!"%" %"'ko( a nosi )a u s"&osvo!o! 'ur!akin!i6 /o&o-i&i smo di!"%" na ko&a Kako mu %o n"

 bi+ dopus%io6 Onda s" upus%i sa mnom u ra$)ovor Hoda&i

smo u$ ko&a p!"'k" Kad smo do'&i do 'um"( na!"dnom čov!"ks%an" i r"č"7. S%o mis&i'( či!" !" %o di!"%"54a sam s" $ačudio

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. To !" di!"%" va'" 'ur!akin!" . od)ovori+

. Ludo . r"č" mi on posprdno . To !" sin on" )ro:i#" '%o si

!" pri!" d"s"% m!"s"#i vo$io s K")&"vi*"va iman!a 2%o m" )&"da'5 I !a sam onda bio s %obom N" po$na' m"( !" &i( onda sam imao bradu. A )d!" !" )ro:i#a5. 8ar nisi čuo kako !" s%ara Ra%kavi#a ra$)&asi&a da !o! !"$"% umro u ra%u( a k*i s" ba#i&a s )radsk" ku&" od -a&os%i $a

 mu-"m6. Ako !" %o sv" is%ina( )d!" !" onda )ro:i#a5. Ni!" !o! s" dopa&o kod mo)a )ospodara( pa !" +%!"&a po

 b!"*i A&i smo !" !o' u pravi %r"n u&ovi&i i nam!"s%i&i !o! m"ku pos%"&!u s v!"'%i#ama na &omači6 Ona !" v"* m!"s"# dana pra+i p"p"o

 N"ra !" pa&a na ko&!"na Onda !" na pos%"&!i svo!" bak" )rč"vi%o $a!"#a&a

S%ari#a s" -uri&a da '%o pri!" svr'i svo!u %u-nu pripovi!"s%. A sad . r"č" %a! n"$nana# pr"n"ra-"nom koči!a'u . %u %i!" di!"%" Odn"si )a )ro:i#i Ra%kav i r"#i da !o! 'a&!"mo unuka

 N"ka !o! bud" na v"s"&!". Od&učio sam . pripovi!"dao mi !" koči!a' . da %o)a čov!"ka po)rabim i sv"-"m( da )a pr"dam sudu A&i on !" %onas&u%io( pa m" udario( po&omio mi r"bra i n"s%ao u 'umiOdonda( "%o( umir"m. 8ar !" koči!a' umro5 . upi%a N"ra kro$ p&ač. H%!"&a sam da )a spasim i pov"d"m po či%avo! $"m&!i dana1"mo %o) n"po$na%o) čov!"ka ko!i !" donio di!"%" On bi )asi)urno bio pr"po$nao A&i pri!" n")o sam mo)&a pos&a%i po&i!"čnika( n"sr"%nik !" i$da+nuo

. A ono di!"%"( baki#"56Gro:i#a $a%vori oči i %i+o pro'ap*"7

Page 136: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 136/303

. Os%a&o !" u s"&u Ni vid!"%i )a nisam +%!"&a

.O+( Bo-" mo!6

. 3"s%o m" !" muči&a sav!"s% H%!"&a sam o%i*i u ono s"&oi upi%a%i $a di!"%" A&i onda mi s" pr"d očima po!avio n"ki

 mu'kara# kako mi s" smi!" i podru)u!" '%o mu od)a!am di!"%"

n!")ova $&očina , mo!o! s" du'i %ada porodi&a mr-n!a i pr" ma %om n"vinom i n"sr"%nom d!"%"%u A onda sam ispi%iva&a !" &i na ko!"m iman!u bi&a spa&!"na kakva v!"'%i#a. 8ar mo)u )ospodari iman!a v!"'%i#" pa&i%i sami i b"$suda5. Svi ko!i ima!u pravo mača mo)u da spa&" -"nu ko!u op%u-" kao v!"'%i#u 2%ovi'" mora!u( !"r im $akon na&a-" da svo!u km"%i#u spa&" ako !" op%u-"na i ako ima!u sv!"doka Dak&"(da sam )a prona'&a( n" bi+ )a mo)&a ni op%u-i%i( a osramo%i&a

 bi+ bi&a %vo!" im" 8a%o sam 'u%!"&a 3u&a sam samo %o da!" uS%ubi#i spa&!"no vi'" v!"'%i#a( a&i im"na nisam mo)&a sa$na%iBi&o !" m"du spa&!"nima %akvi+ ko!ima ni%ko ni!" $nao ni $aim" Sada s+va*a'( di!"%" mo!"( $a'%o sam s" povuk&a i$ ovo)

svi!"%a i $a%vori&a u %i'inu Sad $na' $a'%o sam bi&a onako u$ bu1"na on" v"č"ri kad su spa&i&i Ku'"nkinu ma%"r i $a'%o sam da&a $a%vori%i onu dvoranu Odan&" s" vid" &omač"Li#" s%aričino odra-ava&o !" n"i$m!"rnu %u)u A N"rin" oči pos%ado'" vr"&o su$ako!" s" ni!" mo)&o $aus%avi%i . Ma!ku mo!u spa&i'" popu% v!"'%i#"56. /&ači samo( di!"%" dra)o( su$" o&ak'ava!u bo&i . 'ap%a&a!" s%ari#a . S!"*a' &i s"( N"ro( kako si mi !"dno) dana )ovori&a u is%o! ovo! sobi7 Baki#"( u m"ni ima n"'%o '%o mi 'ap*" da!" spa&!ivan!" s%ra'an $&očin N!im" s" čin" v"&ik" n"pravd" in"ka m" %a!na si&a vodi da is%ra-u!"m( da n"'%o o%kri!"mTo !" u %"bi pro)ovorio )&as %vo!" ma%"r" '%o s" di-" i$ p"p"&a &omač". O+ baki#"( sad i !a os!"*am $a'%o m" %ako si&no $aoku

 p&!a&o %o s%ra'no spa&!ivan!"( $a'%o sam s" %o&iko %im" bavi&a

 Ma!ku mo!u spa&i'"6

 MARI4A 4,R;? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. D"s"% !" )odina pro'&o '%o s" %o do)odi&o i s%o!" i$da+nuoona! koči!a' T"bi !" onda bi&o %"k s"dam )odina. Onda !" ono di!"%"( mo! bra%( sada navr'io d"s"% )odinaBaki#" '%o mi sada pada na um5 Ona )ospoda s%o!" kod bab"4an"( $na'( on" no*i( )ovori&a !" o mom bra%u Ona !" r"k&a

 babi 4ani7 Gro:i#u Ra%kav ka$nio !" Bo) '%o ni!" +%!"&a pri$na%isvo) unuka. 4"s%( di!"%" mo!" I kad si mi ono r"k&a( !a sam !"dn" v"č"ri( $as%r%a )us%om kopr"nom( o%i'&a k babi 4ani i ispi%iva&a!" i mi%i&a nov#"m A ona mi n" +%!"d" ni'%a r"*i Tada sam $a%ra-i&a pomo* )radsko) kap"%ana Sa&"a( a&i ni on ni!" mo)aoni'%a sa$na%i Baba!" pr"d n!im sv" pori#a&a A u S%ubi#i ni%kovi'" n" $na o d!"%"%u. 8ar !" $bi&!a mo)u*" da os%an" n"ka-n!"n ona! so%onako!i !" upropas%io mo!u ma!ku i o#a i ra$orio na' %i+i sr"%nidom5 . k&ikn" N"ra( a )&as !o! $adr'*". N"ro( do1i b&i-" . 'apn" s%ari#a . 3u! m" N" $nam '%o

 m" č"ka Mo-da n"*u vi'" us%a%i i$ ov" pos%"&!" N"mo! p&a

ka%i . samo sam %ako r"k&a Dok sam d"s"% )odina -iv!"&a $a%"b" i da&a %i svu &!ubav svo)a sr#a( sakup&!a&a s" u mo!o! du'i

Page 137: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 137/303

s%ra'na mr-n!a na čov!"ka ko!i mi!" uni'%io k*"r i $"%a Samasam bi&a n"mo*na( a&i mi'&!a+7 kad %i bud"' sr"%na( kad bud"'ima&a mu-a ko!i *" %" &!ubi%i i brani%i( ko!i %" n"*" nikada o.s%av&!a%i samu . onda *" do*i %r"n da %ra-imo čov!"ka ko!i !"ra$orio -ivo% %vo!" ma!k" i o#a . i da s" osv"%imo. Baki#"( %a! čas v"* !" %u Ako s" !o' na&a$i m"du -ivima(

 mi *"mo )a na*i i on mora da skupo p&a%i -ivo% mo!" ma!k" io#a. Kad su ono %"b" u)rabi&" $&očinačk" ruk"( čini&o mi s" das" di-u i$ pak&a #rni vra$i ko!i s" $ak&"'" da ba' m"ni o%musv" '%o mi !" -ivo% dao I onda s" $ar"ko+ da *u %i sv" o%kri%ičim bud"' sr"%na i $ak&on!"na !akim ram"nima svo)a mu-a

 A ipak( kao da m" +va%a s%ra+ da Ivo ni!" dos%a odva-an da %"'%i%i i da s %obom us%ra!" na %om pu%u

 N"ra !" 'u%!"&a N!"$ino !" sr#" bi&o %ako ispun!"no %u)om nad sudbinom n!"$ini+rodi%"&!a da ni!" mo)&a ni mis&i%i o onom" s%o!" baka )ovori&a o Sk"r&"#u. 2%o v"&i' na %o( N"ro5 . upi%a s%ari#a. N" $nam( bako( '%o da ka-"m

. S&u'a! Su%ra *"' po*i s )ro:om /"%rom k n!"mu On !"v"* napo&a $drav( n"ka )a( makar na nosi&ima don"su k m"niHo*u s n!im )ovori%i u č"%iri oka A sad mi $ovni )ro:a /"%raOn !"dini $na mo!u %a!nu

 N"ra !" o%r&a su$" i s&om&!"n" du'" po'&a u b&a)ovaoni#u )d!" su č"ka&i Or'i* io%a# Smo&"Kad !" $a ma&o vr"m"na pri'ao )ro:ičino! pos%"&!i n!"$in s%ari pri!a%"&! Or'i*(ona )a po)&"da i pro'ap*" %i+o7. /"%r"( os!"*am da!" sv" svr'"no. N" k&oni du+om( Su$ano To !" %"k pro&a$na bo&!"%i#a. Spr"mna sam na sv" Os!"*am da mi s" b&i-i pos&!"dn!ičas /"%r"( !"si &i mi opros%io5Gro: Or'i* !" 'u%io Ni$ s%arč"vo &i#" k&i$nu'" d"b"&" su$"

. Mno)o sam %i i$mami&a su$a . %i+o *" ona . 8nam( a&inisu os%a&" n"nap&a*"n" Ti i nisi s&u%io da s" i$a v"s"&o)smi!"'ka n"ko* mo!i+ m&adi+ usana sakriva&o %"'ko poka!an!"i . mo-da . n"'%o vi'". Su$ano6

. Sad( "vo( %o pri$na!"m Kad s" raspr'io san mo!" usi!an" m&ad" du'"( %"k sam onda os!"%i&a po%r"bu $a %vo!om do

 bro%om( v"drom i odanom &!ubav&!u Onda sam !" -"&!"&a ič"$nu&a $a n!om A&i bi&o !" pr"kasno Obo!" smo bi&i v"$aniu$ dru)" To !" !"dini )ri!"+ mo)a -ivo%a 9iv!"&a sam u$ dru)o)a ko!i mi s" omra$io( a &!ubi&a %"b" ko)a sam n"ko* odbi&a. Su$ano( $a'%o si mi %o %a!i&a5 8a'%o si dopus%i&a da -ivim 

 pus%im i ispra$nim -ivo%om( $a'%o si mi sv" %o %a!i&a i pos&i!"5.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Kad smo obo!" obudov!"&i5 Dra)i pri!a%"&!u( onda smo bi&iv"* pr"s%ari Onda mi !" sr#" bi&o sr"%no da smo mo)&i provodi%i dan" u %i+om pri!a%"&!s%vu '%o )a!" os%avi&a &!ubav/"%ar !" pokrio &i#" rukama N!")ovo oma'no !ako %i!"&o podr+%ava&o !" pod %i+im

!"#a!"m Gro:i#a !" $ak&opi&a oči Ispod v!"da i$mi&i'" !o! %i+"( %op&" su$"

Page 138: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 138/303

Page 139: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 139/303

Page 140: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 140/303

$bo) )ro:i#"( pa m" $amo&io da mu !o' ov" no*i svakako po'a&!"m )&as kako !o! !". I$vo&i%" u sobu( ond!" !" i o%a# Smo&". Hva&a . r"č" Dvo!kovi* . samo *u napisa%i barunu pismoi pos&a%i mu po s&u$iDvo!kovi* s" po$dravi s o#"m Smo&"om i s!"dn"

. Nadamo s" da *" bi%i bo&!" . r"č" Or'i* kad !" Dvo!kovi*upi%ao $a )ro:ičino $drav&!" Li!"čnik nam !" r"kao da )a po$ov"mo ako bi po'&o na $&o

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Barun i baruni#a %ako1"r su kod svo) sina( pa i oni -"&"$na%i kako !" )ro:i#i 4" &i kod svi!"s%i5. /osv" Sad !" čak %vrdo usnu&a

. I$vrsno Ona !" -i&ava( pr"bo&!"% *" i !o' posv" o$dravi%i4a sam v"* č"s%o vidio &!ud" ko!i su s"( udar"ni od kapi( mo)&isasvim dobro kr"%a%i kao da im ni!" ni'%a ni bi&o

 N"ko su vri!"m" !o' ra$)ovara&i( a onda upi%a Dvo!kovi*7. Smi!"m &i kod vas napisa%i barunu pismo5. I$vo&i%" onamo( u dru)u sobu Samo( mo&im( %i+o( da n"

 probudi%" )ro:i#u,1o'" u ma&i kabin"% u$ )ro:ičinu spava*u sobu Tu !" s%a!ao v"&iki pisa*i s%o&. Ovd!" ima papira i #rni&a . r"č" )ro: Or'i* i os%avi )rad sko) odv!"%nika na samuOn !" br$o u$"o #rni&o i p"ro i s%ao pisa%i barunu Sk"r&"#u onako kako )a !"i$vi!"s%io Or'i*/ri%om s" n"ko&iko pu%a o)&"dao po sobi i dr-"*i p"ro u ru#i os&u+nuo Svaki čas

oba$irao s" pr"ma b&a)ovaoni#i kao da n"'%o č"ka Na!"dnom s" u ku*i n"'%o u$buni&o /o s%ubama s" n"%ko us%rčao( u b&a)ovaoni#is" pomak&i s%o&#i( sa svi+ s%rana ču&i su s" povi#i i s%rka( onda %rčan!" ni$s%ub" A i$ vr%a dopira&i su )&asovi7 .Va%ra( va%ra6Dvo!kovi* na)&o us%an" i ukoči s" ,+a mu s" nap"&a kao $"#u Okr"n" s" pr"ma

 b&a)ovaoni#i( o%vori vra%a i kad !" vidio da u n!o! vi'" n"ma niko)a( okr"n" s"i s n"ko&iko koraka pr"va&i pu% do vra%a )ro:ičin" spavaoni#" Tu op"% ma&o pri.s&u+n"( a onda na)&o o%vori/r"d n!im s%vori s" N"ra( )o%ovo da s" n" sukobi'". 2%o !"5 . pro'ap*" ona i$n"na1"no u)&"dav'i Dvo!kovi*a. 3uo sam )d!" u vr%u viču da!" i$bi&a va%ra. Bo-" sv"%i . da+n" N"ra . a baka spava6. Ako !" po)ib"&!no( i$ni!"% *"mo !" odma+ i$ dvora

. /o)&"da!%" '%o !" . r"č" N"ra Dvo!kovi* po+i%i napri!"d io%vori vra%a kro$ ko!a su s" ču&i povi#i7 Va%ra( va%ra6 N"ra po%rči ni$ s%ub" da vidi )d!" s" $apa&i&o

 A Dvo!kovi*( kad !" N"ra po%rča&a pokra! n!")a( kr"n" ravno u )ro:ičinu sobuOna !" !o' spava&a dubokim okr"p&!u!u*im snomOn pri!"1" n"ču!no pr"ko d"b"&i+ sa)ova( prib&i-i s" k s%o&i#i na ko!o! !"s%a!a&a boči#a s &i!"kom( pos")n" opr"$no $a n!om( sasp" n"kakvu %"ku*inu( pa s"na)&o okr"n" i i$)ubi u dru)o! sobi V"* !" čuo N"rin" korak" Br$o s" spus%i nako&!"na i povuč" svom si&om s poda d"b"&i sa) i s%an" )a s&a)a%i

 N"ra !" do'&a na%ra) i $as%a&a opa$iv'i )radsko) odv!"%nika. 2%o %o radi%"5. Spr"mam nosi&!ku $a )ro:i#u ako bud" po%r"bno

. Hva&a vam na dobro%i( )ospodin" odv!"%ni#"( n"ma po)i b"&!i , ku+in!sko! $)radi n"'%o )ori

Page 141: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 141/303

. Vidio sam( a&i %ko $na Va%ra !" po)ib"&!na s%var i čov!"knikad n" $na )d!" bi mo)&a p&anu%i iskra. Ima%" pravo( a&i nadam s" da *" ipak sv" dobro pro*i. Onda *u radi!" po)&"da%i do&!"( mo-da bi+ %amo mo)ao'%o koris%i%iDvo!kovi* s" spus%i ni$ s%ub"( a N"ra opa$i na s%o&u $apoč"%o pismo )radsko)

odv!"%nika Ona )a proči%a i ra$ab"r" da!" upu*"no n!"$inom v!"r"niku Sad !"s+va%i&a $as%o!" Dvo!kovi*a na'&a u ovo! sobi Ni'%a $&a n" s&u%"*i u1" uspavaoni#u svo!" bak"S%ari#a s" probudi&a i po)&"da&a oko s"b". Ti si %o( N"ro5. 4"sam baki#". Kakva !" %o buka5. Ni'%a S&u-inčad s" '%r#a&a( !"r !" !"dnom po$&i&o . r"č"d!"vo!ka $na!u*i da bi s" baka u$budi&a kad bi !o! r"k&a is%inuS%ari#a op"% $ak&opi oči( a N"ra s!"dn" pokra! pos%"&!"

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Do&!" u dvori'%u s&u-inčad !" po)asi&a va%ru ko!a !" %"k poč"&a p&am%!"%i u u)&uku+in!" , b&i$ini o)rad" d"rao s" n"ki mu'kara# ko!") !" i&ip )u'io. 8a'%o si +%io po%pa&i%i ku*u5 Govori( !"r *u %" $adavi%i(+u&!o. 4ao( !ao . ubi% *" m"6 . vikao !" čov!"k( a )&as mu s" op"%i$)ubio pod !akim i&ipovim rukama,pravo u %o s%i)ao !" Dvo!kovi* 3uv'i !auk po+i%a onamo odak&" !" čuo$apoma)an!" Tu nad" kako i&ip )u'i pa&iku*u i od n!")a pri!"%n!ama %ra-i da

 pri$na $a'%o !" +%io po%pa&i%i ku*u

. /us%i )a . r"č" Dvo!kovi* s&u$i. Mora r"*i $as%o!" podm"%nuo va%ru

. N" bo! s"( pri$na% *" v"* on sv" kad mu m"%n"mo ruk" u pa&č"ni#" Odv"di%" )a na ma)is%ra%S&u)" s" skupi'" oko )radsko) odv!"%nika '%u!u*i n!")ovu $apovi!"d M&adi*aodv"do'" na ma)is%ra%

 Ma&o i$a %o)a opros%i s" Dvo!kovi* s Or'i*"m i N"rom( u$" sobom pismo $aSk"r&"#a i od" ravno na ma)is%ra% Tu odma+ dad" pr"dv"s%i u+ap'"nika u !"dnusobu Kad !" bio s n!im na samu( r"č"7. Kako si vra)a mo)ao bi%i %ako n"spr"%an da su %" u&ovi&i6. Ona! &opov i&ip bio !" n")d!" u b&i$ini 3im !" p&anuo prvi

 p&am"n( v"* m" dr-ao $a vra%. 8a+va&i m"ni i s&uča!u '%o si i$nio -ivu )&avu Sad skini %o

odi!"&o i n" poka$u! s" Evo %i p&a*" . s%vari si( konačno( ipakdobro i$v"o 8adovo&!an sam

 M&adi* skin" s"&!ačko odi!"&o ko!" !" Dvo!kovi* spr"mio u !"dnu &adi#u Ondai$vadi )ra1ansko odi!"&o i pr"da )a m&adi*uOva! s" od!"n"( a na )&avu m"%n" kapu i navuč" !" do u'i!u( pa br$o i$a1" i$)radsk" kuri!"Sad s" i Dvo!kovi* spr"mi na od&a$ak /r"d n!")ovim vra%i.

 ma %vrdo !" spavao pandur i on s" pokra! n!")a %i+o i n"ču!no od'u&!a s ma)is%ra%a, >rv"nom dvor#u )or!"&o !" !o' uvi!"k $"&"nkas%o sv!"%&oGro: Or'i* s!"dio !" s o#"m Smo&"om u b&a)ovaoni#i i rasprav&!ao %ko bi mo)ao

 bi%i ona! m&adi* ko!i !" +%io $apa&i%i ku+in!sku $)radu i $as%o!" %o učinio

 N"ra !" us%a&a( po)&"da&a na sa%( na)nu&a s" nad svo!u baku i upi%a&a !" %i+o7. Baki#"( +o*"' &i &i!"k5 V"* !" vri!"m"

Page 142: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 142/303

. Ho*u( di!"%" mo!" Os!"*am da m" kri!"piD!"vo!ka pri1" k s%o&i*u na ko!"m !" s%a!a&a boči#a s kap&!i.#ama Bi&a !"$ač"p&!"na i sv" bi!a'" onako kako !" N"ra na s%o&i*u os%avi&a kad !" baki pri!"%ri sa%a dava&a &i!"k

 N"ra na&i!" n"ko&iko kap&!i#a u vodu( pridi)n" )&avu svo!" bak" i pris&oni !o!ča'i#u na us%a Baka srkn" &i!"k( po)&"da u oči svo!o! unu#i i r"č" dr'*u*im

)&asom7. Dra)o( dobro mo!" di!"%"6 Tako mi !" %!"skobno u du'ikao da %" sada )&"dam pos&!"dn!i pu%. 8a'%o %" sa&i!"%a!u %ako #rn" mis&i( dra)a mo!a baki#"5 Ti*"' o$dravi%i( %a '%o bi+ !a b"$ %"b"6 Ti mora' o$dravi%i .!"r!a %o +o*u( !"r os!"*am da bi+ b"$ %"b" bi&a n"sr"%na i os%av&!"na. N"( n"( du'o mo!a 4a %" n" smi!"m os%avi%i u svi!"%u( +o*u-iv!"%i( +o*u da %" branim i čuvam /r"ko mo!" &"'in" do'&i bido %"b" #rni )avraniS%ari#a k&on"

 N"ra s" $a)&"da u b&i!"do s%aričino &i#" Ona !" sk&opi&a oči i usnu&a N"ra !" o%i'&a u b&a)ovaoni#u i upu%i&a o#a Smo&"a i )ro:a Or'i*a da po1u ma&o

o%počinu%i Ona *" bd!"%i do !u%ra( a onda *" !" oni $ami!"ni%i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

D!"vo!ka !" od!"nu&a svo!" no*no odi!"&o( povuk&a $"&"ni $as&on sasvim nasv!"%i&!ku( s!"&a u nas&on!ač i nas&oni&a na n!")a umornu )&avuSv!"%i&!ka sa s%ropa ba#a&a !" po sobi $"&"nkas%" s!"n" , %im s!"nama i$)&"da&a!" baka na pos%"&!i kao sab&as% Samo !" n!"$ino odm!"r"no disan!" poka$iva&o da!" -iva

 N"ra !" n"%r"mi#" )&"da&a u $"&"nkas%u sv!"%i&!ku( a )&avom !o! s" kri-a&" mis&i Nikad ni!" ni pomi'&!a&a da bi !"dnom mo)&a i$)ubi%i baku ko!a !o! bi!a'" i o#"mi ma!kom

 V!"%ar !" vani %i+o $vi-dukao p&a'"*i no* i n!"$in" sab&as%iKad bi d!"vo!#i san sk&opio v!"1"( v!"%ar bi $a$v"čio o pro$or" %r)nuv'i !" op"%kao da!" opomin!"7N" spava!( bdi!6T,9NI DAN8ora s" pomo&i&a na is%oku( a&i !" $as%r&a svo!" bi!"&o &i#" sivim ob&a#imaTu-no !" )&"da&o n"bo do&!" na Grič i prosipa&o na $"m&!u %i+u si%nu ki'u Kaoda s" rasp&aka&o

 N"ra s" pr"nu&a i ba#i&a po)&"d na bakinu pos%"&!u Baka !" 'iroko o%vor"nim

očima bu&!i&a u s%rop i n"'%o n"!asno )ovori&aD!"vo!ka skoči s nas&on!ača( pri1" k pos%"&!i i upi%a s%ari#u n!"-no7. Baki#"( !" &i %i bo&!"5S%ari#a !" ni!" po)&"da&a( ni%i !o! od)ovori&a Samo !" ukoč"no $uri&a u s%rop. Baki#"( !" &i %i dobro5 . upi%a ponovno N"raOp"% nikakva od)ovora,nuka po)&adi bi!"&u kosu svo!" bak" i op"% upi%a7

. 8ar m" nisi ra$um!"&a( baki#"5S%ari#a !" da&!" čudno mi#a&a usnama

 N"ki +&adni dr+%a! pr"&"%i %i!"&om m&ad" d!"vo!k"( a &i#" !o! s" $amrači/onovno s%ad" do$iva%i baku( a&i sv" u$a&udS%ra'na %!"skoba obu$" !o! sr#" /o&"%i i$ sob"( po$voni ko.morkin!i i dad"

 probudi%i )ro:a /"%ra On !" spavao od!"v"n( pa !" do'ao odma+. S%o !"5 . upi%a on sn"nim očima

Page 143: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 143/303

 N"ra mu s" ba#i na )rudi i pro'ap*"7. Kum"( !a n" $nam '%o %o $nači Baki#a $uri u s%rop i n"oda$iv&!" s" S%o!" %o( $abo)a5Gro: !" br$o po'ao u spava*u sobu Na'ao !" )ro:i#u u is%om po&o-a!u N!")ovouvi!"k rum"no &i#" na!"dnom prob&i.!"di7. N" $nam s%o!"( a&i dobro ni!" /o'a&!i po S%i&&"ra

8a po& sa%a do'ao !" &i!"čnik i pr")&"dao bo&"sni#u Ona s" ni!" ni oda$iva&a(ni%i promi!"ni&a svo!" dr-an!" Samo !" $uri&a u s%rop i ka%kada usnama mi#a&ai&i n"'%o mrm&!a&aLi!"čnik po)&"da sami&osno N"ru i )ro:a i r"č"7. N" $nam( a&i mis&im da !o! !" n"'%o udari&o u mo$ak Ona!" i$)ubi&a svi!"s% svo)a du+a/opu% mun!" o'inu&" su N"ru %" ri!"či ,+va%i s" $a )&avu i sru'i s" na divanGro: Or'i* $an!i+ao s" kao da *" pas%i na $"m&!u. A '%o *" bi%i sada5 . upi%a &i!"čnika nakon n"ko&iko ča.saka. Vid!"% *"mo Nas%o!%" !o! u&i!"va%i ova! &i!"k u us%a da bar"m )u%n" ko!u kap Ako !o! %o n" pomo)n"( onda n"*" bi%i

 bo&!"

Li!"čnik !" o%i'ao( a )ro: Or'i* i N"ra os%ado'" s&om&!"na sr#a i po%i'%"n"du'" Nisu mo)&i )ovori%i( pr"mda im !" oboma &"bd!"&o na du'i s%ra'no pi%an!"72%o *"mo mi( siro%"( sada $apoč"%i5

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

D!"vo!ka ni!" mo)&a )&"da%i na pos%"&!u /ra$ni usa+&i po)&"d s%ari#" ispun!avao!" s%ravom To ni!" bio po)&"d n!"$in" bak"( kro$ %" oči ni!" vi'" )&"da&a usvi!"% bakina du'a Kao da !" umr&a i od n!" os%ado'" samo pra$n"( +&adn" oči

 N"ra ni!" mo)&a du)o da s" sab"r" i da po!mi '%o s" %o na!"dnom $bi&o u n!i+ovomdra)om i v"s"&om domu Ni!" mo)&a v!"rova%i da !" $ais%a u ov" sob"( ispun!"n"sr"*om( u'&a n"sr"*a sa #i!"&om pra%n!om %u)" i -a&os%i/robudi'" i o#a Smo&"a Sv" %ro!" %i+ v!"rni+ du'a( '%o su )ro:i#u %ako iskr"no&!ubi&"( s%a!a'" %u pr"n"ra-"no( b"spomo*noOdma+ dado'" po$va%i s%aro)a baruna Sk"r&"#a( bra%a )ro.:ičino) I on bi!a'"%"'ko pora-"n kad !" vidio '%o s" do)odi&o A&i &i!"čnik ko!i !" op"% do'ao i

 proboravio #i!"&o pri!" podn" u$ s%ari#u( uv!"ravao i+ !" da bi !o' mo)&o bi%idobro Samo va&!a s%rp&!ivo č"ka%i/os&i!" podn" u$!a'" N"ra svo)a kon!a i u pra%n!i dva!u s&u)a upu%i s" u&!"%nikova# )ro:i#" >iku&ini, pr"dsob&!u ni!" bi&o niko)a od s&u-inčadi( pa !" ona u'&a ravno u v"&ikisa&on

Tu !" na'&a baruna Ivu( )ro:i#u >iku&ini i )ro:i#u Au"rsp"r) Sv" %ro!" bi&o !"u -ivom ra$)ovoru 3im su opa$i&i N"ru umuknu'" Barun Ivo porum"nio !"( a N"raopa$i da !o! !" v!".r"nik u n"pri&i#i I ob!" )ro:i#" su bi&" oči%o $a%"č"n"(a&i su %o br$o prikri&" po+i%iv'i d!"vo!#i u susr"% Ob!" !" s%ado'" )r&i%i i#!"&iva%i( i$ri#a&" !o! svo!" duboko sauč"'*" $bo) n"sr"*" '%o !" s%i)&a n!"$inu

 baku Kon%"si !" u %a! čas ovo mi&ovan!" bi&o n"u)odno Os!"*a&a !" da su %"-"n" u %r"nu%ku kad !" u'&a )ovori&" o n!o! N"'%o !o! !" 'ap%a&o da %o ni!"

 bi&o $a n!u povo&!noBarun Ivo s!"dio !" u nas&on!aču V"* s" %ako oporavio da!" mo)ao prov"s%i v"*idio dana i$van pos%"&!"

 N"ra pri1" k n!"mu i pru-i mu -a&osnim &i#"m ruku ko!u on po&!ubi

Ob!" )ro:i#" i$ado'" i$ sob" da( %obo-"( n" sm"%a!u v!"r"ni.#ima

Kad su os%a&i na samu( upi%a N"ra v!"r"nika iskr"nom su*u%i7. Kako %i !"( Ivo5 8ar n"( vi'" n" os!"*a' bo&i5

Page 144: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 144/303

. Samo ka%kad Inač" mi!" dobro

. Hva&a Bo)u( %ako si&no -"&im da op"% o$dravi' . r"č" muona %op&o os!"*a!u*i iskr"nu -a&os% '%o mu !" n"+o%i#" skrivi&a%u bo&"s% . Kako !" bi&o dobro kad sam mo)&a u$a %" s!"di%i6Bi&o %i !" &ak'"6.; sada bi mi bi&o &ak'" da mi nisi $ada&a %o&iko bo&i

. 4a5 3im"5. 2%o si )ovori&a pr"d )radskim su#"m5 ,pravo !" n"v!"ro!a%no da s" mo-" $dravim ra$umom onako )ovori%i 2%o si

 mis&i&a u ona! čas kad si onako )ovori&a5 8ar nisi pomis&i&a da%akvim iska$om op%u-u!"' s"b" i s%av&!a' u na!n"u)odni!u n"

 pri&iku m"n" i #i!"&u na'u obi%"&!5. Ivo( ovom s" po$dravu od %"b" nisam nada&a 4a sam %"na!pri!" upi%a&a $a %vo!" $drav&!" i oč"kiva&a sam da *" %"b" u

 prvom r"du $anima%i kako !" baki. 2%o da pi%am kad $nam kako !o! !"6 A&i %i s" n" bi sm!"&auvri!"di%i kad %" korim !"r sama $na' kakvi+ mo-" %o ima%i

 pos&!"di#a $a sv" nas. Ako s" %i bo!i' $a s"b" i svo!u obi%"&!( onda !" %om" &ako

doskoči%i. Nisam ni'%a dru)o mis&io n")o da svo! iska$ mora' '%o pri!" opo$va%i.To n"*u učini%i6. N"ro( mo&im %"( n" budi %vrdo)&ava 8ar n" vidi' da %" %o

 mo-" upropas%i%i6 Kra!ači* n" bi '%"dio ni svo)a sina N" pou$da! s" %o&iko u svo! dru'%v"ni po&o-a! i u bakin u)&"d. 4a s" pou$da!"m u pob!"du is%in" i u prosv!"%&!"n!"$a&u1"ni+ pra$nov!"mika

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Govori' kao apos%o& Ti nisi $vana da di-"' r"vo&u#i!"9"na si i &!ub&!"na si( pa budi pam"%na i dobra i opor"#i ono'%o si r"k&a i sv" *" bi%i dobro Kra!ači* s" n"*" usudi%i da n"

 primi na $nan!" ako sv" opor"č"'. N"( Ivo6 2%o sam !"dnom r"k&a( %o n" oporič"m. A&i( $abo)a( o %vom iska$u v"* svi )ovor" i v"* s" ko!"'%a'ap*" 8ar n" vidi' da do%&" dok n" op"r"' &!a)u svo) iska$an" mo-"mo bi%i svo!i5D!"vo!ka !" i$n"na1"no )&"da&a u m&ado)a baruna i n"ko vri!"m" 'u%!"&a Ondar"č" mirno i +&adno7

. 9a&im( a&i u %om s&uča!u i n"*"mo bi%i svo!i

. Ti( dak&"( n"*"' opo$va%i svo! iska$ ni pod kakvim uv!"%om5. N"( ni$a'%o Ono '%o sam r"k&a sv" !" čis%a is%ina 4a n"*uda p&!u!"m is%ini u &i#" i da s" $apr&!am &a-i Ti( kao vi%"$( n"

 bi mi nikad smio %ako n"'%o ni pr"d&a)a%i i $a%o sam oč"kiva&ada *"' m" %i podupira%i i brani%i. Da %" branim kad +u&i' na $akon"6. Tvo!" mis&i $ais%a n" pris%a!u mo!ima Ti $a'%i*u!"' svo!u

 budu*nos%( a !a '%i%im svo!" uv!"r"n!" To s" n" mo-" s&o-i%i Ako m" %i kao mo! v!"r"nik n" mo-"' s+va*a%i i brani%i( ako s"n" mo-"' $a m"n" $au$"%i ni uvid!"%i da imam pravo( onda !"

 posv" naravno( '%ovi'"( da nas dvo!" n" mo-"mo da bud"mo

svo!i Mi( '%ovi'" n" smi!"mo da bud"mo mu- i -"na( !"r bina' brak bio na!v"*a i na!)adni!a &a- Evo %i v!"ridb"ni prs%"n(

Page 145: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 145/303

Page 146: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 146/303

 V"* !" dru)i pu% sun#" $apa&o o%kako !" N"ra u$a&ud do$iva&a svo!u baku N!"$in"su oči b"'*u%no kru-i&" po s%ropu N!"$in po)&"d bi!a'" pra$an i +&adan Samoka%kad bi pro.mrm&!a&a n"ko&iko n"ra$um&!ivi+ ri!"či( a onda bi op"% či%av" sa%"

 bu&!i&a u s%rop i&i $apa&a u duboki san N"ra !" no*i&a u spava*o! sobi svo!" bak" , &ako! od!"*i &")&a !" na divan ič"ka&a n"*" &i s"( mo-da( baka ipak pr"nu%i i$ n"svi!"s%i ko!u &!udi $ovu

 por"m"*"n!" uma, ku*i sv" bi!a'" u%i+nu&o Gro: /"%ar po'ao !" na iman!" S&av"%i* da ond!"ur"di svo!" pos&ov" kako bi mo)ao os%a%i du&!" vr"m"na u 8a)r"bu kod bo&"sni#"Ona bi!a'" !"dina &!ubav i$ n!")ovi+ m&adi+ dana

 No* !" v"* davno odmak&a i pokri&a %u)u >rv"no) dvor#a(

n!")ov #v!"%ni p"rivo! i 'umu ru-a '%o su s" uspin!a&" pod sam krov Na vra%ima ko!a su vodi&a i$ vino)rada u p"rivo! dvor#a s%a!a'" čov!"k/ri%isnuo s" o $id kao kip No* )a!" sakriva&a( i$)&"da kao s!"na Na vra%ima

 p"rivo!a na!"dnom n"'%o %i+o ku#n" 3ov!"k s" sa)n" pr"ma k&!učani#i i po&akoo%vori vra%a

 Na vra%ima s" po!av" dvi!" %amn" po!av" s kapu#ama na )&aviSpava &i sv"5 . upi%a %i+o !"dan od do'&!aka

. Kao da su mr%vi . odvra%i vra%ar. Ti *"' os%a%i ovd!" kod vra%a . r"č" dru)i Eno( )&"da!(vani s%o!" dvo!i#a na'i+ pou$danika Ako si nas i$dao( pa nas%ko u&ovi( oni *" %i pr"r"$a%i )rk&!an. 8a'%o da vas pr"varim5 /o'%"no s%" mi p&a%i&i( po'%"novam s&u-imOba mu'kar#a ima&a su o)r%ač" do poda /o1o'" po&ako napri!"d skriva!u*i s" u%ami drv"*a Hoda&i su po %ravi( pa im s" kora#i nisu ču&i /o&ako( %i+o 'u&!a&is" k vra%ima dvora /od !"dnim drv"%om s%ado'". Vidi' ono sv!"%&o )or"5 To su pro$ori s%ar" )ro:i#"Oba mu'kar#a pro'u&!a'" s" kro$ )rm&!" do vra%a $)rad"( usp"'" s" n"ču!nos%ubama i o)&"da'" vra%a. O%vor"na su . 'apn" !"dan

. Idi napri!"d( %i bo&!" po$na!"' ku*u n")o !a. Samo po&ako Ako N"ra spava( omami% *"mo !"( a ako n"spava( va&!a !o! na!pri!" sv"$a%i us%a i br$o !" odni!"%i u vr%Ond!" *"mo !" &ak'" opr"mi%i $a da&!n!i pu% u pakao Nadam s" da *"mo posao danas bo&!" obavi%i n")o onda s &i!"som. Ono !" bi&a %ako naivna osnova da ni!" mo)&a usp!"%i. 8na' da!" $ami'&!"na pri 'ampan!#u6. Ako danas n" uspi!"mo( osramo%i% *"mo Lu#i:"ra $auvi!"k Onda s" mora i&ip ob!"si%i o vra% Bi!"&o! sovi( a %i *"'dobi%i babu ,r'u.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Op"% nas%ad" %i'ina Ona! prvi s%ad" po&ako o%vara%i pri%vor"na vra%a Na!"dnoms" pr"vrn" na ono) dru)o) i obo!i#a s" na1o'" pr"va&!"ni na s%ubama kao da i+ !"obori&a n"ka n"vid&!iva si&a , is%i ma+ ban" i$a vra%i!u pr"d n!i+ čov!"k i

 ba#i s" na n!i+ /rvi od $akrabu&!"ni+ do'&!aka ko!i !" pao pod s%ub" na)&oskoči uvis i po+i%a svom dru)u u pomo*

 Nas%ad" s%ra'no rvan!" 4"dan čov!"k bio !" bo! s dvo!i#om( bran"*i im u&a$ udvor Ni%ko od n!i+ ni!" dao ni )&asa( samo s" ču&o %"'ko disan!" bora#a. ,s%ri!"&i )a . 'apn" u )u-vi !"dan od dvo!i#". /robudi% *"mo uku*an" Da! bod"-6

Samo !o' n"ko&iko časova %ra!a&a !" borba , %ami b&!"sn" bod"-( a ona! '%o !" bi!"sno popu% &ava branio u&a$ u dvor ba#i s" pr"ma bod"-u i po)rabi )a )o&om

Page 147: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 147/303

Page 148: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 148/303

 N"ra !" $a+va&no )&"da&a u i&ipa ko!i !" pr"d n!om s!"dio dr-"*i &i!"vom rukomran!"nu d"sni#u 3vrs%o( ko'%un!avo n!")ovo &i#" bi&o !" n"'%o upa&o( a&i sm"1"oči bi&" su mirn" i +&adn"( a ni!"dna #r%a ni!" poka$iva&a u n!"mu bi&o kakavdu'"vni napor N!")ovo %i!"&o -"&!"$ni+ mi'i#a $adiv&!ava&o !" N"ru Ona %"ksada opa$i da !" %a! čov!"k dois%a kadar da s" bi!" sa dvo!i#om i vi'" &!udi. Hva&a %i( i&ip" . r"č" %op&o i m"%nu mu ruku na ram" .

Ti si mi dobar( %i si mi pri!a%"&! S&u)a ko!i ni!" )ospodaru pri!a%"&! n"*" $a n!")a nikad i$&o-i%i -ivo%i&ip ni!" ni'%a od)ovorio( samo !" poprav&!ao pov"$ na ru#i 4"dan &aka! ud" usobu nos"*i u ru#i kapu#u od #rn" svi&". Gd!" si %o na'ao5 . upi%a i$n"na1"na N"ra. Na s%ubama . va'a mi&os%i. 4a sam %o !"dnom od prova&nika s%r)nuo s )&av" . r"č"i&ipKon%"sa !" pomno pr")&"da&a kapu#u i na'&a na unu%ra'n!o! s%rani $&a%omi$v"$"no7Svom Lu#i:"ru . Kap"%ani#a pak&aTo !" i$n"nadi Du)o !" $uri&a u čudni na%pis Onda s&o-i kapu#u i dad" odv"s%ii&ipa u !"dnu sobu %" mu na&o-i da svakako &")n" A kad !" do'ao ranarnik( po

ko!")a !" pos&a&a i pro%iv i&ipov" vo&!"( ona !" bi&a sama prisu%na dok mu !" pov"$ao -i&"Kad !" N"ra i$a'&a i$ sob" svo)a s&u)"( na&o-i sobari#i da pripa$i na n!")a ako

 bi )a mo-da u+va%i&a )ro$ni#a. Va'a mi&os%i . r"č" sobari#a pov!"r&!ivo svo!o! )ospodari#i. on !" unapri!"d s&u%io da *" nas +%!"%i orobi%i O%kako !" kod 

nas( ni!" no*u s%isnuo oka Tako pripovi!"da!u oni dru)i ko!i s n!im spava!u usobi Ka-u da s" uvi!"k pov&ači po ku*i kao mačak i sv" n"'%o %ra-i( č"ka i

 pa$i Samo pri!" $or" &")n" i ma&o spava dok n" i$a1" sun#"Kad !" op"% bi&a u spava*o! sobi svo!" bo&"sn" bak"( poč"&a !" ponovno

 pr")&"dava%i čudnova%u kapu#u i !o' čudni!i na%pis i$v"$"n $&a%om2%o s" sv" kri!" i$a %o) na%pisa5 mi'&!a'" ona Tako skupo#!"na svi&a i

$&a%om v"$"ni na%pis po%!"č" samo i$ bo)a%o) dvora/OR,KA GRADSKOG S,>A Suda# Kra!ači* '"%ao !" pos&i!" ob!"da )or".do&!" po sobi i pu'io &u&u Sanda iTi%o )&"da&i su $aču1"no svo) o#a Svaki dan pos&i!" ob!"da svukao !" on sukn"nusurku i s!"o u nas&on!ač da ovako popu'i svo!u &u&u Danas !" n"pr"s%ano n"mirno+odao ovamo.onamo N!")ovo sivo &i#" bi&o !" mirno( samo su mu ma&" proni#av"oči svaki čas po)&"dava&" na vra%a Kao da n"ko)a u$ru!ano č"ka

 Na vra%ima( $a kra%ko vri!"m"( n"%ko $aku#aKra!ači* s%an" i upr" oči u vra%a na ko!a !" u'ao Miki#a Kapu !" dr-ao pod

 pa$u+om( a i$ d-"pova su mu viri&a pisma. D!"#o( os%avi%" m" ma&o na samu . r"č" suda# Sandi iTi%u Oni us%anu i i$a1u i$ sob"Kad s" $a n!ima vra%a $a%vori'" pri1" Kra!ači* Miki#i i upi%a )a po&u)&asno

. Gd!" su 'kapu&ari5

. Evo i+( va'a mi&os%i Ova! čas su b&a)os&ov&!"niKra!ači* po&!ubi 'kapu&ar"( m"%n" i+ oko vra%a i sakri!" i+

 pod prs&uk. 4"si &i s"bi dao ponovno b&a)os&ovi%i 'kapu&ar5

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 4"sam( i$vo&i%" po)&"da%i . Miki#a i$vuč" ispod s%ar"

Page 149: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 149/303

surk" 'kapu&ar. A !" &i sv" os%a&o u r"du5. Da( va'a mi&os%i6. Onda mo-"' i*i Samo pa$i da s" mudro v&ada'. Va'a mi&os% bi% *" $adovo&!na6

 Miki#a i$a1" 8a n"ko&iko časaka s%upao !" Markovim %r)om ponosno u$di-u*i

)&avu O+o&o !" koračao kao da s" os!"*a vi'i od svi+ &!udi ko!" !" susr"%aoTada okr"n" u Gospodsku u&i#u pa na Kapu#inski %r) i po$voni na vra%ima >rv"no)dvor#aO%vori novi vra%ar Miki#a mu r"č" da !" do'ao od n!")ov" mi&os%i )radsko) su#ai -"&io bi isporuči%i kon%"si !"dnu poruku8a n"ko&iko časaka Miki#a s" duboko k&an!ao kon%"si N"ri. Na!poni$ni!i s&u)a va'"m visokorodu( svi!"%&a kon%"so .

 po$dravi !" Miki#a . N!")ova mi&os%( #arski kra&!"vski suda#/"%ar Kra!ači* mo&i va'" visokoro1" i sv!"%&os% da bis%" s" i$vo&!"&i po%rudi%i u )radsku vi!"*ni#u. 2%o -"&i od m"n" )radski suda#5. To !" s%var is%ra)"( a dok is%ra)u n" dovr'imo( n" bi s"sm!"&o ni'%a r"*i A&i!a bi+ va'u mi&os% si)urno si&no obrado

vao kad bi+ !o! r"kao '%o %o -"&i od va'" mi&os%i n!")ova mi&os%#arski i kra&!"vski suda#. Dak&"( r"#i . ponuka )a N"ra. Kako nismo na'&i na Ku'"nkinom %i!"&u vra-!") p"ča%a( ni%i !" ona pri$na&a da !" v!"'%i#a( i$)&"da kao da *" s"Ku'"nka i$vu*i i$ %orn!a( %o vi'" '%o su $a n!u posr"dova&" va-n" osob" Sad bi n!")ova mi&os% #arski i kra&!"vski )radski suda# +%io da va'a mi&os% pod pris")om iska-" da Ku'"nka ni!"v!"'%i#a To bi Ku'"nku $na%no od%"r"%i&o Sad va'a mi&os%(svi!"%&a kon%"so( $na s%o!" na s%vari Ku'"nka *" bi%i prva ko!a!" i$ %orn!a i$a'&a -iva i vra%i&a s" ku*i( a %o *" ima%i da $a+va&isamo va'o! mi&os%i

. Dobro( do*i *u odma+ . r"č" N"ra ko!u !" %a vi!"s% u)od no obradova&a Miki#a s" duboko pok&oni( i$a1" i$ dvora i po1" po&ako ni$ Gospodsku u&i#u N"ko&iko časaka i$a %o)a +i%a&a !" kon%"sa u Gradsku vi!"*ni#u /u%"m su !"$aus%av&!a&i $nan#i i pri!a%"&!i i ispi%iva&i !" o baki i Sk"r&"#u( -a&i&i !" idava&i !o! sav!"%" kako da!" n!")u!" 4o' ni%ko ni!" $nao kako s" N"ra ras%a&asa Sk"r&"#om

 Napokon !" N"ra prisp!"&a pr"d )radsko) su#a On !" primi n"obično udvorno( ponudi !o! svo! nas&on!ač i pos%avi !o! n"ko&iko pi%an!a o Ku'"nki N"ra !u !"-ivo brani&a. Sada !" samo !o' po%r"bno . r"č" Kra!ači* . da vas s n!om suočim. I$vo&i%"( )ospodin" su#"

. N" $nam n"*" &i vam( kon%"so( bi%i n"u)odno po*i sa mnom u %oran!( a&i suoč"n!" s" n" mo-" prov"s%i ovd!" Kad  bi+ d!"vo!ku dao dov"s%i ovamo( sakupio bi s" či%av )rad. Gospodin" su#"( !a *u dra)" vo&!" po*i s vama u %oran! .odvra%i kon%"sa ko!a !" svim sr#"m -"&!"&a da '%o pri!" spasiKu'"nkuGradski suda# $amo&i kon%"su da pod" napri!"d( a on *" odma+ do*i Samo dokspr"mi po%r"bn" spis" i dok do1u dva s"na%ora pr"d ko!ima s" suoč"n!" mora

 prov"s%i 4o' r"č" da ni -ivo! du'i n" ka-" kamo id" i po kakvu pos&u N"ra pod" ni$ Kam"ni%u u&i#u pr"ma %orn!u Odma+ i$a n!" do1" Miki#a i ponudi!o! da ud" u s%ra-arni#u( !"r da )ospoda v"* do&a$" D!"vo!ka ud" u sobi#u uko!o! !" n"ko* 4"&i#a Ku'"nka s&u'a&a !auk i p&ač svo!" ma%"r" Napokon s%i)o'"suda# i dva s"na%ora

 Miki#a na&o-i pandurima da o%vor" -"&!"$na vra%a ko!a su vodi&a u %oran! V"&iki k&!uč 'k&!o#nu u s%aro! $ar1a&o! bravi

Page 150: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 150/303

. Sv!"%i&!ku amo6 . $apov!"di Miki#a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

S%ra-ar pod" napri!"d dr-"*i uvis sv!"%&o. N"ka va'a mi&os% pripa$i . upo$ori Miki#a N"ru . ov" s%u

 b" vod" do&!", s&abom sv!"%&u ra$ab"r" N"ra kam"ni%" krivudav" s%ub" ,+va%i s" $a mokr"+&adn" s%i!"n" i s%ad" s" spu'%a%i do&!"8a)u'&!ivi p&!"snivi $rak dopirao !" i$ %am" i bivao sv" )ad.ni!i in"sno'&!ivi!i '%o s" dub&!" spu'%a&a Kad su s%i)&i na dno( okr"n" s%ra-aru$anim pros%orom Li!"vo i d"sno ra$ab"r" N"ra dvo!a vra%a s r"'"%kama kro$ ko!asu s" ču&i muk&i u$disa!i i !"#a!i

 N"u)odno čuvs%vo obu$m" !" Ona s%an". Samo !o' n"ko&iko koraka( va'a mi&os%i . ponuka !"

Kra!ači* . odma+ *"mo bi%i na #i&!u6Kra!ači* i s"na%or po'&i su $a n!omS%ra-ar s%an" Op"% 'k&!o#nu brava N"ra os!"%i n"ku %!"skobu( a&i pod" $as%ra-aromDo'&a !" u posv" u$ani i pra$an %amni pros%or Odo$)o( visoko nad n!ima(svi!"%&i&o !" sv!"%&o dana kro$ )us%" r"'"%k" Do&!" pr"d n!om bi&o !" %amno kaou )robni#i Ona s" o)&"da da vidi )d!" !" %u Ku'"nka A&i!" ni!" primi!"%i&aS%ra-ar $a%akn" sv!"%i&!ku na čavao na $idu i N"ra opa$i kako sa $ida visi d"b"o&ana#

 N"ra s" oba$r" $a su#"m i Miki#om Na n!"$ino pr"n"ra.-"n!" n!i+ ni!" bi&o /od"opr"$no pr"ma u&a$u da vidi )d!" su $aos%a&i , is%i čas os!"%i na svom ram"nudvi!" %"'k" ruk". S%o!"5 . %r)n" s" ona H%!"d" s" os&obodi%i( a&i !" on" dr.

-a+u popu% )vo$da/r"n"ra-"na N"ra opa$i mrko &i#" s%ra-arovo i os!"%i da!u !" povukao k $idu8a$v"ča&i su &an#i. 2%o +o*"%" sa mnom5 . vikn" d!"vo!ka s%ra-aru. Ni'%a( &i!"pa )ospo1i#"( ma&o *u %" sv"$a%i. 8ar s%" po&ud!"&i5 4a sam ovamo do'&a na suoč"n!" Gospodin" su#"6 Gospodin" Kra!ači*u6 . $ovn" N"ra )&asno sa.)nuv'i s" k vra%ima

. 8ovi %i ovd!" u pomo* svo)a vra)a( a n" su#a6 . naru)as" s%ra-ar. A&i( čov!"č" Bo-!i( vi s%" s" $abuni&i Suda# !" do'ao sa

 mnom da m" suoči s 4"&i#om Ku'"nkom( a n". Ha.+a6 . smi!ao s" )ro+o%om s%ra-ar . Ba' %" :ino dova

 bio u )a!bi#u. Vi s" vara%"( čov!"č"6 /us%i%" m" da )ovorim sa su#"m. Nisam s" !a ni'%a $abunio /o$na!"m !a %"b"( dra)a )ro:i#" Suda# mi!" nar"dio da %" sv"-"m( '%o *" bi%i da&!"( %o *"'v"* vid!"%iI s%ra-ar sv"-" N"ri oko s%ruka d"b"&i -"&!"$ni obruč s %"'kim &an#"m Ona s"ni!" opira&a Vid!"&a !" da bi %o bi&o u$a&ud S%ra-ar i$a1"( $ak&opi vra%a ,$ar1a&o! bravi 'k&!o#n" k&!uč. 2%o !" %o sa mnom5 . pi%a&a s" napo&a )&asno da s" uv!"rini!" &i !" u+va%i&o &udi&o Ono '%o !" os!"*a&a bi&o !" i$n"na1"n!"( pr"n"ra-"n!" 4o' uvi!"k ni!" bi&a sv!"sna '%o s" %o

s n!om do)odi&o i '%o *" s" do)odi%i 8a'%o bi n!u $a%vara&i u%oran!5 A&i ni!" os!"%i&a nikakva s%ra+a( !"r !" posv" si)urno

Page 151: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 151/303

oč"kiva&a da *" v"* $a čas do*i sam suda# da!" os&obodiTo mora da!" samo &uda pomu%n!a s%ra-ara . pomis&i ona u s"bi i pris&u+n"uv!"r"na da suda# mora svaki čas do*i

 A&i ni%ko ni!" do'ao, č"kan!u pro1o'" či%av" ur"( a da s" ni%ko ni!" !avio/a $ar !" %o mo)u*"56 k&ikn" ona oča!no 8ar !" mo)u*" da su m"n" +%!"&i

$a%vori%i i da su m" ovamo namami&i5 Kako !" suda# bio udvoran( kako :in( kakoi$mi!"n!"n5 8ar !" %o sv" bi&a +imba i smi'&!"na &a-5 8ar s%ra-ar ima pravo5/r"d očima s%vori&a !o! s" spava*a soba n!"$in" bak" Ispod $"&"nkas%o) sv!"%&a%u &"-i ona sama( b"$ pomo*iN"( n"6 )ovori&a !" N"ra sama s"bi Danas s" si)urno v"* vra%io )ro: /"%ar(

 pa kad opa$i da m" n"ma( on *" odma+ po*i da m" %ra-i i m"n" *" pus%i%i nas&obodu Ta kako bi mo)&i $a.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

%vori%i unuku )ro:i#" Ra%kav( n"*akin!u pro%ono%ara Sk"r&"#a . i v!"r"ni#u N"( v!"r"ni#a nisam vi'"6 8ar !" mo)u*" da Ivo Sk"r&"#( ako m" !" ikad &!ubio(n" bi učinio ni'%a da m" os&obodi5Ipak s" uv!"rava&a da *" pri!" n")o i$a1" m!"s"# v"* bi%i u svom dvor#u( kodsiro%" bo&"sn" bak"Sa%ovi su pro&a$i&i Ona !" !o' n"pr"s%ano s%a!a&a u pod$"mno! %ami( m"du č"%irid"b"&a $ida Nad n!om( )or" u visini( s%r'i&" su r"'"%k"Kon%"sa N"ra pa u %orn!u56 To !" &udos%( pomis&i ona ,-asna &udos%6 Oni *"do*i po m"n"6 Oni mora!u do*i po m"n"6 umiriva&a !" ona n"pr"s%ano samu s"b" Ič"ka&aGro: /"%ar Or'i* vra%io s" sa svo)a iman!a 8apravo s" u'u&!ao u dvora# )ro:i#"Ra%kav bo!"*i s" da )a n" bi )d!")od sr"&a baron"sa Linčika Od on" v"č"ri kad

s" s n!om onako $aručio b!"-ao !" pr"d n!om i sakrivao s" kao pr"d 1av&om N" na'av'i N"ru bio !" uv!"r"n da !" kod Sk"r&"#ovi+ Nadao s" da su s"v!"r"ni#i pomiri&i( pa !" N"ra op"% pos!"%i&a baruna Ivu A&i kad s" ni!"vra%i&a ni podv"č"r( po'a&!" on po kon%"su baruni#i Sk"r&"# Odan&" mu !avi'" dani!" kod n!i+ ni bi&a i )ro: s" $a%o upu%i )ro:i#i >iku&ini da po)&"da ni!" &i

 mo-da kod n!"Gro:i#a >iku&ini s!"di&a !" u ma&om sa&onu ,'ao !" Miki#a Sm"rn!ak. Dak&"( !"si &i su#u sv" onako ispričao kako sam %" nauči&a5. 4"sam( va'a pr"sv!"%&os%i. /a kako !" %o na n!")a d!"&ova&o5. Tako da )a ni Bo) n" bi mo)ao uv!"ri%i da kon%"sa N"rani!" v!"'%i#a

. A %i *"' s" pobrinu%i da svi!"% '%o pri!" do$na6

. N" bo!%" s"( va'a pr"sv!"%&os%i( svi!"% *" do$na%i N"ka mi

va'a pr"sv!"%&os% dopus%i da !o! na!avim n"'%o '%o *" !" na!vi'" v"s"&i%iKon%"sa ni!" vi'" u dvor#u. N")o5., %orn!u6Gro:i#a kao da s" pr"s%ra'i&a %" novos%i. To !" ipak ma&o pr"br$o. A&i )ospodinu su#u ni!" u %om pos&u ni'%a pr"br$o

. A )d!" ima%" sv!"dok" ko!i o n!o! '%o $na!u5 Suda# smi!"$a%vori%i v!"'%i#u samo onda ako !" %ko op%u-i

. N" bo!%" s"( va'a mi&os%i Sv!"doka( kad us%r"ba' uvi!"k dos%a Kon%"su N"ru op%u-i&" su( osim %o)a( !o' i dvi!"

Page 152: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 152/303

v!"'%i#". Sad idi . r"č" ona Miki#i . Ako '%o us%r"ba'( do1i 8asada "vo %i n"'%o si%ni'aI )ro:i#a dad" Miki#i modru svi&"nu k"si#u On s" %ri pu%a pok&oni i i$a1"

 Na +odniku opa$io !" Miki#a )ro:a Or'i*a Br$o s" sakrio i upu%io dru)ims%ubama Kad )ro:i#i >iku&ini na!avi'" )ro:a /"%ra( s!"di&a !" ona u v"&ikom

sa&onu( &i#" pr"kri&a svi&"nim rupči*"m i !"#a&a. 2%o vam !"( )ro:i#"5 . upi%a !" )ro:.Vi !o' n" $na%"5 Bo-" mo!( %o !" )ro$no. S%o!" %ako )ro$no5 . upi%a )ro: i$n"na1"no . 8ar vam s"

 pas%orku '%o do)odi&o5.A+ n"( dra)i )ro:" Na'a dra)a( n"sr"%na N"ra Gro: /"%ar s" &"#n". N"ra5 2%o !" s n!om5 ,pravo sam do'ao da vas upi%am ni!" &i mo-da kod vas . r"č" s%ara# s n"kim s%ra+om. A+( da!" bar kod m"n"6 N"sr"%na d!"vo!ka6 N" usu1u!"m s" ni da vam ka-"m . A&i( $abo)a( r"#i%" 4a moram $na%i )d!" !" i '%o !" sn!om5. Ona !" u . %orn!u

. MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

S%ari )ro: ni!" mo)ao da i$r"č" ni !"dn" ri!"či Kao da !" oni!"mio ,s%a su mu podr+%ava&a( a oči $a%r"p%i&" Sav !" pro%rnuo Du)o !" %r"ba&o da s" sab"r" iodvra%i7.To ni!" mo)u*"6. 4"s%( o %om v"* )ovori #i!"&i GričGro: Or'i* bio !" i$van s"b"

. ,miri%" s"( )ro:" . r"č" udovi#a %obo-" %ronu%o . ,čini%*u sv" da s" ona i$bavi i$ %orn!a Mi va&!da n"*"mo dopus%i%i da s" na'" v"&ika'k" $a%vara!u kao v!"'%i#" Vi $na%" da

 mo-"%" računa%i na mo!u po%poru( kao i na po%poru )ro:i#" Au"rsp"r) ko!a ima v"&iki u)&"d kod kra&!i#"Gro: s" ubr$o opros%i i pod" ravno k su#u Kra!ači*u ko!i !" bio !o' u svomur"duTu !" )ro: Or'i* sa$nao #i!"&u is%inu Kad !" s%ao "n"r)ično %ra-i%i od su#a da

 N"ru pus%i na s&obodu i $apri!"%io da *" po*i do kra&!i#" ko!a n"*" dopus%i%i das" unuku )ro:i#" Ra%kav okriv&!u!" kao v!"'%i#u( suda# s" osorno o%r"s" i r"č"7. 4a s" dr-im $akona ko!i !" kra&!i#a po%vrdi&a Kon%"sa !"op%u-"na i !a !o! n" mo)u pomo*i6. Tko !u !" op%u-io5

. Ku'"nka i Ka%i#a Do&"n"#( ob!" v!"'%i#" On" su kon%"suoda&"( a !a s" n" mo)u o)&u'i%i %ako v"&ikom doka$u 8akon!" $a sv" !"dnako s%vor"n7 $a )ra1an" i )ro:i#"( pa makar vi

 po'&iido kra&!i#"6Gro: Or'i* bio !" oča!an Opros%i s" i pod" k svom bra%u Krs%i Or'i*u ko!i !"

 bio v"&iki -upan $a)r"bački i podmar'a& 8amo&i )a da n"'%o učini $a N"ru/odmar'a& !" bio si&no i$n"na1"n N!")ovo dobro*udno &i#"( s ma&im p&avim

 brči*ima( poka$iva&o !" v"&iku $abrinu%os%. To !" vr&o %"'ka s%var( dra)i /"%r"6 Ti $na' da suda# imau %im parni#ama pro%iv v!"'%i#a svu v&as% u ru#i 4a )a mo)usamo mo&i%i $a susr"%&!ivos%( no on mi( naravno( mo-" mo&buodbi%i Suda# !" samo pur)ar( a $na' kako s" pur)ari!a v"s"&ikad nas dobi!" u 'ak"

. A&i( $abo)a( va&!da su v"&ika'i %o&iko !aki kao !"dan su

Page 153: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 153/303

da# ko!i n" radi pravo5 Ako s" svi s&o-imo i $a%ra-imo n"ka s"d!"vo!ka pus%i na s&obodu( va&!da *" s" %o i učini%i Onda n"kas&obodno prov"d" is%ra)u da ču!"mo čim" !" ob!"du!". 4a *u odma+ k su#u . r"č" v"&iki -upan . a %i m" č"ka!Gro:u /"%ru pro&a$i&i su časovi po&ako( kao da su ur" s%a&"Kad s" napokon bra% vra%io( bi!a'" /"%ar is%o %ako oča!an kao pri!" V"&iki

-upan do$nao !" od su#a ono is%o '%o i )ro: /"%ar7 da n"*" i n" mo-" pus%i%i N"ru. Suda# s" i$)ovara da %o n" mo-" učini%i( !"r bi )a svi!"% kam"novao Ako dva sv!"doka op%u-" -"nu da!" v!"'%i#a(onda !" %o dos%a( a ako pri$na na mukama samo !"dna -"nada!" ova i&i ona v!"'%i#a( onda %akvo! -"ni n"ma pomo*i. Vidi'( Krs%o . r"č" mu bra% . nikad s" nismo brinu&i '%o s"%o u Hrva%sko! radi s %im v!"'%i#ama Sad nam s" %o osv"*u!"5. 2%o da uradimo5. Bi&o bi dobro obavi!"s%i%i )ro:i#u Au"rsp"r) da ona n"'%oučini kod kra&!i#". 3ini kako $na' 4a pu%u!"m Samo kom" da pov!"rim n!")u siro%" Su$an"5

. Govori% *u sa svo!om -"nom . r"č" Krs%o . Ona !" dobradu'a( pa *"' mo*i pu%ova%i

. Sva !" n"sr"*a u %om" '%o su N"ra i Su$ana sakri&" %un"sr"%nu Ku'"nku6 . r"č" Krs%o i $abrin" s". To n" bi bi&a nikakva n"sr"*a da !" Su$ana $drava A&in!"$ina n"nadana bo&"s% ba' u %o doba prava !" s%ra+o%a $a

 N"ru Kra!ači* !" samo $a%o imao odva-nos%i da !" $a%vori(!"r !" Su$ana %ako s%ra'no nas%rada&a Kad bi ona o$dravi&a6Siro%o di!"%"6 Kako !o! !" n")d!" u %amni#i6 To *" m" ubi%i N"

 mo)u ni pomis&i%i na %o da ona čami n")d!" u %om s%ra'nom %orn!u i da *" !" mo-da muči%i. To n" id" %ako br$o Na!pri!" !" mora sud pr"s&u'a%i/o'%o su oba bra%a du)o rasprav&!a&a( pod" )ro: /"%ar

Dvo!kovi*u

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. To !" s%ra'an s&uča!( )ro:" A&i !a vas uv!"ravam da ona!sv!"dok ni!" ni'%a )ovorio . r"č" Dvo!kovi*. V"* $nam sv" N"kakv" bab" su !" op%u-i&" na %or%uri

9r%vova% *u sav im"%ak samo da !" pus%" na s&obodu( a ondan"ka vod" is%ra)u. 4a sam %u posv" n"mo*an Moram $as%upa%i $akon Sv"!" kriv %a! n"sr"%ni Kra!ači* A&i n" bis%" &i poku'a&i da )a po%kupi%"5. /onudio sam mu !amč"vinu( ponudio sam či%av svo!im"%ak./a s%o!" r"kao5. 8a#rv"nio s" kao rak i )o%ovo m" i$ba#io van viču*i da #i!"&a kra&!"vina n"ma %o&iko nova#a $a ko!i bi on pus%io v!"'%i#una s&obodu Ta! )&upan !" $bi&!a uv!"r"n da!" N"ra v!"'%i#a. V"* odavna nosi on u s"bi -a&a# pro%iv kon%"s" $bo) n!"$ini+ r"vo&u#ionarni+ nač"&a o v!"'%i#ama 4a bi+ !" rado spa

sio( samo '%o( na -a&os%( n"mam nikakvi+ ov&as%i. Kra&!i#a !" ipak !ača od n!")ov" v&as%i Id"m u B"č5 Mo&im 

Page 154: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 154/303

vas( r"#i%" mi kako du)o mo-" %ra!a%i pro#"s5. Vi'" %!"dana ,$mi%" kon%"si dobro) odv!"%nika( a !a *us%var $av&ači%i %ako da do%&" mo-" &ako do*i od kra&!i#" $apovi!"d da!" pus%" na s&obodu. Dobro6 Ako s%var $avuč"%"( dok u$mo)n"m is+odi%i od kra&!i#" %akvu $apovi!"d( !a *u vas na)radi%i sa dvad"s"% +i&!a

da :orin%i6. 4a ni'%a n" %ra-im. Vi *"%" %o ipak primi%i6Gro: s" opros%i od Dvo!kovi*a i pod" k banu ko)a !" na'ao kod )ro:a Dra'kovi*a8amo&io )a !" da n"'%o učini $a N"ru( a&i on mu !" odvra%io da n"ma up&iva nasu#a ,$a sv" %o ban !" ob"*ao )ro:u da *" sam pisa%i u B"č kra&!i#i( !"r !"uv!"r"n da!" N"ra n"vinaKad !" )ro: /"%ar o%i'ao( r"č" )ro:i#a Dra'kovi* banu7

. 3u!"'( )ro:"( n"mo! s" pača%i u %u s%var Ti( napokon( n"$na' ni!" &i %a &i!"pa kon%"sa ipak n"'%o skrivi&a Svakako ni!"u r"du '%o !" skriva&a v!"'%i#u Kon%"su ipak n"*" spa&i%i( !"r !"

)ro:i#a( a&i Sk"r&"# !" svakako os%ao v"* pri!" v!"nčan!a udova# Ra$umi!"' &i m"5 Nakon ovo)a '%o s" do)odi&o( kon%"sun"*" u$"%i( pa %ako op"% imam nad" da bi mo)ao o-"ni%i mo!u9"nku. 2%"%a !" m&ad" d!"vo!k" . odvra%i Nada-di . A&i kra&!i#a*" !" pomi&ova%i i b"$ mo!" pr"poruk". Tako !" . po%vrdi )ro:i#a . a %i pus%i sv" kako !"s% Sk"r&"#*" !" os%avi%i( a %o nam id" u pri&o)Gro: /"%ar od&učio !" da pod" i do Iv" Sk"r&"#a ko!i !" v"* bio u svo!o! pa&ačiSk"r&"# !" v"* sv" $nao Mirno !" sas&u'ao )ro:a Or'i*a Kad )a!" ova! upi%ao'%o kani učini%i $a N"ru( odvra%i Sk"r&"#7. 4a sam !o! +%io pomo*i i sav!"%ovao sam !o! da opo$ov"svo! iska$ pr"d sudom( a&i ona !" %o %vrdo)&avo odbi&a Iskr"no

sam !" vo&io( a vo&im !" i sada( a&i kad !" ona sama po%rča&a usvo!u propas%( !a n" mo)u $a n!u ni'%a učini%i Vi $na%" da %uod&uču!" sud Mo&io sam !" n"ka s%var popravi dok !o' ni!" svi!"% $a %o $nao Kako mo)u sada %o učini%i kad o %om v"* )ovoriči%av )rad5Or'i* !" us%ao( po)&"dao Sk"r&"#a pr"$irno i r"kao mu o'%ro7. S%idi s"( Ivo6 Ti nisi vi%"$6S %im ri!"čima os%avio !" s%ara# baruna Ivu Sk"r&"#a( biv'") N"rino) v!"r"nika, v"&ikom sa&onu susr"o s" )ro: s barunovom ma!kom ko!a mu r"č"7. Su$ana !" uvi!"k bi&a svo!")&ava i uvi!"k !" radi&a ono '%oni!" sm!"&a Tako !" un"sr"*i&a( "%o( i siro%u N"ru6. Baruni#"( va' um dois%a ni!" doras%ao da sudi o činima va'"'ur!akin!" Ona !" %ako visoko nad vama da vi n"ma%" pra

va o n!o! i$ri#a%i nikakvo mni!"n!".

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Kad !" do'ao u dvor )ro:i#" Ra%kav bio !" posv" s&om&!"n Kako ni!" bio vičan da mno)o +oda( !"r n!")ovo d"b"&o %i!"&o ni!" podnosi&o v"*i+ '"%n!a( bio !"i$muč"n , sa&onu na'ao !" o#a Smo&"a i R"m"%in#" S%a!a&i su svi u !"dno! )rupii u$bu1"no rasprav&!a&iO%a# Smo&" pokrio !" &i#" rukama da sakri!" su$"

. ,miri%" s"( oč" . %!"'i&i )a m&adi &!udi

. Da N"ru pra%im na &omaču5 To n" mo)u6 Vo&im umri!"%i6

Page 155: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 155/303

. )ovorio !" Smo&" u$bu1"no

. Oč" Smo&" . r"č" ran#"sko . s%var !o' ni!" i$)ub&!"na

. 4a sam bi!"dan n"sr"%nik ko!i nisam nikad imao odva-nos%ida s" $au$m"m $a %" n"sr"%n" -"n" Kad bis%" vi $na&i ko&ikosam )&"dao &omača na ko!ima spa&i'" po'%"n"( n"sr"%n" -"n"(a č"s%o i &u1akin!" ko!" su priča&" da su v!"'%i#"6 Osi!"dio sam 

)&"da!u*i )d!" )inu n"sr"%n" n"vin" -r%v" 4"dno) dana( kad v"* nisam mo)ao )&"da%i bi!"du( $au$"o sam s" $a Ku'"nkinuk*"r . i s n!om upropas%io kon%"su6 4a %o n" mo)u pr"-iv!"%i

 N" mo)u6 Sv"mu sam !a kriv Samo !a6. ,miri%" s"( oč" Smo&" . +rabri&i )a m&adi &!udi. Vi %o mora%" podni!"%i( !"r mi vas %r"bamo B"$ vas n" mo-"mo spasi%i N"ruSmo&" !" podi)ao )&avu( a )ro: Or'i* s" uspravio. 2%o %o $nači5 Vi mis&i%" N"ru spasi%i5 . upi%a )ro:. I$ %orn!a s" n" mo-" pob!"*i . u$disao !" Smo&". A&i mi !" ipak moramo spasi%i Ima nas p"%na"s% M&adismo i odva-ni( n" n"dos%a!" nam ni pam"% ni +rabros%. Vi n" mo-"%" ni'%a učini%i . r"č" Or'i* . Ona ko!a bi !"

 mo)&a !"dnom ri!"č!u spasi%i &"-i ond!" b"$ svi!"s%i 4a *u( m"1u%im( poku'a%i da !" N"ri bar don"k&" nadom!"s%im Su%ra u $oru pu%u!"m kra&!i#i i nadam s" da *" m" primi%i i n"*"dopus%i%i da s" unu#i )ro:i#" Ra%kav počini %ako s%ra'na n"

 pravda M&adi su &!udi !o' du)o rasprav&!a&i i %a!ans%v"no s" do)o.

vara&i( a )ro: /"%ar s!"dio !" u$ n"sr"%nu pri!a%"&!i#u ko!a !" $uri&a u s%rop i p&aka&a kao di!"%"Dok s" %o $biva&o u >rv"nom dvor#u( u )radsko! s" vi!"*ni#i sakupi&o ri!"%kodru'%vo Gradski suda#( )radski odv!"%nik Dvo!kovi*( no%ar La#ko Sa&" i )ro:

 Vo!k::v ko!i !" danas prvi pu% i$a svo!" bo&"s%i i$a'ao na u&i#u. ,v!"r"n sam da s" vi( ma)ni:i#"( vara%" . )ovorio !" )ro:

 Vo!k::v u$bu1"no Kra!ači*u . Ova m&ada d!"vo!ka n" mo-" bi%i v!"'%i#a( %o n"*" ni%ko v!"rova%i N!u vo&" i pur)ari i puk( ivi *"%" %im" samo pokvari%i svo! u)&"d. Hva&a vam na bri$i6 . r"č" suda# . 4a $nam kako moram čuva%i svo! u)&"d Ako !" Ku'"nka pri$na&a da !" N"rav!"'%i#a. 4" &i dobrovo&!no pri$na&a5. /ri$na&a !" na mukama. Onda !" %o ra$um&!ivo Da m"n" ra$apn"%" na %" &!"s%v" i&i

 m" navuč"%" na ko%ač( i !a bi+ pri$nao da sam vas $ačarao. Ako -"&i%"( mo-"%" s" kon%"si pri!avi%i $a odv!"%nika .r"č" suda# . ,+i%io sam !"( !"r mi %o na&a-" $akon /ov"s% *"s" is%ra)a( pa ako s" doka-" da ni!" kriva( bi% *" pu'%"na

. Gro: Vo!k::v ima u%o&iko pravo . r"č" )radski odv!"%nik . da bismo mora&i ima%i n"ko) ob$ira pr"ma v"&ika'imaD!"vo!ka !" ipak i$ na!o%m!"ni!i+ kru)ova( a svakako !" $a v"&ika'" sramo%a '%o !" !"dna kon%"sa dosp!"&a u $a%vor6. M"n" su $a su#a i$abra&i )ra1ani . odvra%i Kra!ači*

 N!")ova s" su+on!ava po!ava s%r"s&a od pri%a!"no) bi!"sa . Iod)ovoran sam samo )ra1anskom $akonu. To ima%" pravo . pri+va%i ri!"č Sa&" . Vas su dois%a bira&i )ra1ani i mora%" računa%i na n!i+ovu sk&onos%( a&i !a bi+ s"usudio sav!"%ova%i vam da n" bi bi&o $)odno ni %o da navuč"%"na s" mr-n!u v"&ika'a. Ko!i su %o v"&ika'i5 Do sada su s" $a kon%"su $au$"&i samo

)ro:ovi Or'i* Ni v&as%i%i n!"$in v!"r"nik ni!" s" po%rudio do m"n"( !"r oči%o $na kako !" po)ib"&!na v!"'%i#a

Page 156: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 156/303

. MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 2%o vam pada na um56 . pr"kin" )a )ro: Vo!k::C . 3im" bi ona bi&a po)ib"&!na5. Ako ni!" ni'%a dru)o učini&a( a ono !" 'iri&a nauku dan"ma v!"'%i#a i da su %o &udos%i Tim" !" okrivi&a sud da!" sudio na smr% n"vin" -"n" To $nači da!" +u'ka&a svi!"% na $akon i na m"n". 4a vas upo$oravam( )ospodin" su#"( da *"%" ima%i n"mi&i+ n"pri&ika Kra&!i#a n"*" dopus%i%i da spa&i%" unuku )ro:i#"Ra%kav6 . r"č" Vo!k::v. Gro:i#i !" po%amnio um( ona n" mo-" do kra&!i#". A&i Or'i* id" u B"č6 . r"č" Sa&"Kra!ači* !" bio %om vi!"'*u n"'%o i$n"na1"n 3asak!" ra$mi'&!ao( a onda s!"dn" k

svom pisa*"m s%o&u i r"č" mirno7. N" $nam do&iku!" &i vama( )ospodin" Sa&"( da s" $au$i ma%" $a v!"'%i#u5 A i )radski !" odv!"%nik $aboravio da!" čuvar $akona i da mu !" sada !"dina du-nos% da '%o pri!" sas%avi%u-bu. Opros%i%"( !o' n"mam nič")a na %"m"&!u č")a bi+ sas%avio%u-bu. Dobro Is%ra)a *" bi%i $a ko!i dan dovr'"na . r"č" suda#I( n" po)&"dav'i svo!" )os%"( počn" pisa%iKad su Dvo!kovi*( Sa&" i Vo!k::C i$a'&i i$ sob" )radsko) su#a( pri'apn"Dvo!kovi* )ro:u7. Sad !o! n"ma pomo*i( dra)i )ro:"6 Ova! %i !" s%ari &u1aksv" pokvario N"ra !" $a %"b" i$)ub&!"na6

. Ni!"6 Sada %"k n"*u popus%i%i Ona n"*" i$)or!"%i na &o mači n")o na mo!im )rudima6

, M,3ILI2T,,r" su pro&a$i&" !"dna $a dru)om Kao v!"čnos% A N"ra !" !o' uvi!"k č"ka&asvo!" os&obo1"n!" Kro$ r"'"%k" da&"ko )or" u %orn!u provirkiva&" su do n!"sr"brnas%" $rak" m!"s"#a N"ra ni!" sma&aksa&a 4o' s" čvr'*" nada&a da *" !"odav&" os&obodi%iNi!" mo)u*"( mis&i&a !" ona( da *" m" Ivo napus%i%i u ovom %r"nu%ku6 Ako m"!" ikad vo&io( on *" $a m"n" učini%i sv"

 Vična s!"di%i u svi&"nim nas&on!ačima( mora&a !" sada s%a!a%i na +&adno! b&a%no!$"m&!i( na dnu %orn!a $a v!"'%i#" N"pr"s%ano !" $uri&a u -"&!"$n" r"'"%k" i

 mis&i&a na %i+u spava*u sobu svo!" baki#" ko!a ond!" &"-i sama i os%av&!"na i n"

 mo-" s+va%i%i da!" n!"$ina &!ub&!"na N"ra $a%vor"na u +&adnu #rnu %amni#u Tko*" !" danas n!")ova%i5 Tko *" !o! da%i &i!"k5 Tko *" !o! da%i m&i!"ko5 . Su%ra*u v"* si)urno bi%i na s&obodi( pa *u sv" %o nadom!"s%i%i . )ovori&a !" samas"bi Tako !" -ivo pr"doči&a on" dra)" svo!" sob" da!" )o%ovo na čas $aboravi&ada !" okru-u!" %amni#a, ku%u n"'%o su'n" N"ra po)&"da u %amu( a&i ni!" mo)&a ni'%a opa$i%iOp"% n"'%o su'n" Kao da!" ond!" n"ki -ivi s%vor N"ra pri.s&u+n"4"s% . n"'%o s" mič"( n"'%o pu-a po $"m&!iSad s" n"'%o do%ak&o s&am" '%o !" bi&a na $"m&!i S&ama $a.'u'%i kao da s" n"'%ouv&ači u n!u N"ra !" nap"%o s&u'a&a

 Na!"dnom s" ono u s&ami %r)n"( $a#vi&i N"ra os!"%i da !" n"'%o skoči&o na n!u ida !" rukom do%ak&a n"ku )adnu -ivo%in!u/o $"m&!i s" )an!a&" -ivo%in!" '%o su #vi&i&" i mno-i&" s" kao da niču i$

$"m&!" Svaki čas $a&"%!"&" s" u n!u

Page 157: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 157/303

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Bo-"( %o su '%akori6 N"ra os!"%i mučnu odvra%nos%2%akori su s" $av&ači&i u s&amu i op"% s" ra$&"%!"&i po $"m&!i( skaka&i pr"ko N"rini+ no)u( i$vodi&i svo! div&!i &ov N"ri s" čini&o kao da!" muč" po n"či!o!$apovi!"di Na!"dnom !" i$ dubin" +odnika ču&a korak"Konačno6 pomis&i N"ra Do&a$" Sad *" m" i$v"s%i i$ %o) s%ra'no) pros%ora

 Na n!"$inim vra%ima $a'kripi brava Sv!"%&o bak&!" rasvi!"%&i N"ru ko!a s"sv"$ana &an#"m pri%is&a o #rni $id , %amni#u u1" s%ra-ar i os&obodi !" &ana#a. Nisam &i vam r"k&a da s%" m" n"vinu sv"$a&i5. 3"ka!( č"ka! &!"po%i#"6 N"mo! mis&i%i da *"' %ako &ako pro*i( dra)a )ro:i#"6I )&as i ri!"či napuni'" !" n"u)odnim os!"*an!"m A&i ona !" mirno po'&a $an!im( samo da mo-" i$a*i i$ %o) s%ra'no) pros%ora u ko!"m !" prov"&a po&a no*i/ro&a$i&a !" uskim pros%orom i$m"1u +&adni+ s%i!"na V&a-an s%rop visio !" nad

n!om kao krov od )robni#"( čov!"k s bak&!om okr"n" na!"dnom na &i!"vo N"ras%upi na pra) n"k" s%ra'n" pros%ori!" Tu $as%an" Ono '%o !" u)&"da&a skam"ni&o!o! no)"( pa ni!" mo)&a da&!", 'irokom č"%v"rou)&as%om pros%oru u ko!i !" s%upi&a ni!" bi&o ni pro$ora nir"'"%k" , sr"dini su )or!"&" č"%iri bak&!" i napun!a&" pros%or $a)u'&!ivimdimom /os%ran#" !" s!"dio suda# Kra!ači*( do n!")a !" bio )radski s"na%or( pa)radski kap"%an( no%ar Sa&"( $a%im nad)&"dnik u$a( a pos"bno kod ma&o) s%o&as!"dio !"( va-na &i#a( 1ak Miki#a , sr"dini !" s%a!ao +"nkar Ma%i!a /un#"rRukav" ko'u&!" $asukao !" do ram"na( a pr"da s" sv"$ao pr")aču od d"b"&" ko-"Oko n!")a s" vr%!"&a č"%iri )raban%a( č"%iri !aka ko'ča%a mu'kar#a Li#a su im

 bi&a u-ar"na od pi*a( ko'u&!" ra$)a&!"n"( rukavi $asukani I$)&"da&i su kao m"sari ko!i s" spr"ma!u na k&an!" N"ra !" $aokru-i&a po)&"dom po %o! s%ra'no! pros%ori!i i odma+ !" $na&a da s"

na&a$i u muči&i'%u v!"'%i#a A&i $a'%o su !"

dov"&i ovamo5 To pi%an!" ispuni&o !u n"kim pri%a!"nim s%ra+om Kad !" opa$i&aKra!ači*a( po1" na)&o pr"ma n!"mu i upi%a )a o'%ro i )&asno7. Vi s%" m" dov"&i ovamo da m" suoči%" s Ku'"nkom( )ospodin" Kra!ači*u5. 4a *u vas s n!om" suoči%i . r"č" Kra!ači* mirno . Samos" s%rpi%"6. Ko!im pravom s%" m" $adr-a&i u %amni#i i da&i m" sv"$a%i5. Na %o *" vam od)ovori%i va'a '%i*"ni#a Ku'"nka . odvra%isuda# i $apov!"di +"nkaru da dov"du Ku'"nku. Nis%" &i m" ovamo dov"&i samo kao sv!"doka5 . upi%a op"%

 N"ra . I&i s%" s" pos&u-i&i pros%om varkom n"dos%o!nom sudačk" čas%i5. Ko&ik" &i dr$ovi%os%i6 . r"č" )radski s"na%or. /ro*i *" !" odma+ dr$ovi%os% . odvra%i mu suda#. A )ospodin no%ar Sa&"6 . upi%a N"ra . vi 'u%i%"5. 4a n"mam ovd!" ri!"či . odvra%i on %i+oH"nkar uv"d" u muči&i'%" -"nsko bi*" N"ri s" učini&o da!" vi'" du+ n")o$"ma&!ski s%vor A ipak %o bi!a'" 4"&i#a Ku'"nka /&a%n"na ra$d"rana ko'u&!a

 pokriva&a !o! %i!"&o Kosa !o! bi!a'" ra'čupana( oči upa&" duboko u &i#" H"nkar!u !" vukao $a ruk"( a ona !" b"'*u%no kora#a&a $a n!im +ram&!u*i. 4"&"no Ku'"nko . r"č" )radski suda# Kra!ači* . po$ivam %" da ovd!" obnovi' svo! iska$ o svo!o! biv'o! )ospodari#i R"#i!o! u &i#" '%o si r"k&a nama R"#i !o! da !" svak" v"č"ri pos&i

!" po$drav&!"n!a s!"di&a na Mandu'"v#u i ond!" sabira&a okos"b" v!"'%i#"( r"#i !o! da si %i prava v!"'%i#a6

Page 158: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 158/303

4"&i#a s" sukobi s N"rinim po)&"dom Kad !" pr"po$na&a svo!u dobročini%"&!i#u(sru'i !o! s" do no)u i s%ad" p&aka%i. N"( n" . sv" %o ni!" is%ina6 Sv" !" &a-6 Kon%"sa ni!" #oprni.#a . sv" sam &a)a&a Nikad ni!" bi&a #oprni#a( nikad !" nisam vid!"&a na Mandu'"v#u

Hi .I

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Ti porič"'( dak&"( sv" ono '%o si dosada iska$a&a5 . pi%ao!" bi!"sno suda#. La)a&a sam( sv" !" &a- . &a-6 Nikad ni!" mo!a dobra )ospodari#a učini&a nikom" $&a Nikad( nikad6Kra!ačič ma+n" rukom +"nkaru A ova! pri1" 4"&i#i( povuč" !" $a kosu i odvuč" po

$"m&!i kao kakvu s%var do sr"din" mu.či&i'%a N"ra !" $uri&a u +"nkara Sa s%ra+om !" )&"da&a n!")ov" ko'%un!av" ruk" ko!" suvuk&" 4"&i#u Tada dva )raban%a pri.s%upi'" Ku'"nki( sv"$u !o! o%ra)a ruk"( aonda prikopča!u u-" na -"&!"$nu kopču ko!a !" visi&a na d"b"&om u-"%u '%o bi!a'"

 pričvr'*"no na okru)&i ko%ačD!"vo!ka !" u'u%!"&a i s%ak&"nim po)&"dom bu&!i&a u N"ru. /ovu#i6 . $apov!"di +"nkarDva momka po)rabi'" dru)i kra! u-"%a i s%ado'" d!"vo!ku di$a%i uvis Ona vikn"da s" N"ri sr#" skam"ni&o Ram"na !o! iskoči&a( a ruk" s" nadvi&" nad )&avu. 8vi!"ri6 2%o %o radi%" s n!om56 . krikn" N"ra skočiv'i pr"d Kra!ači*a

 A&i ni%ko !" ni!" s&u'ao Svi upri!"'" po)&"d" u 4"&i#u ko!a !" vis!"&a u $raku N!"$ino s" %i!"&o di$a&o sv" vi'"( a kos%i !o! iskoči'" kao da *" prodri!"%i

 m"so i ko-u N"ra s" nas&oni&a na $id Ti!"&om !o! pr"&"%i dr+%avi#a 4"&i#a !" vriska&a Na!"dnom bivao !" vrisak s&abi!i i s&abi!i( dok ni!" posv" umuknuo Kra!ači* in!")ova svo!%a skoči'" sa s!"da&a. S%o!" %o5 4uč"r !" kod ovi+ muka sv" v"* iska$a&a5 A danas 'u%i6Kra!ači* s" okr"n" k N"ri ko!a !" ukoč"ni po)&"d upi&!i&a u Ku'"nku. G&"da!%"( )ospodo6 . r"č" Kra!ači* poka$av'i N"ru .G&"da!%" ova! po)&"d6 Ona !o! da!" vra-!u sna)u Ona !o! !" po)&"dom odu$"&a *u%i&a( $a%o Ku'"nka 'u%i

. Vi s%" po&ud!"&i6 . krikn" N"ra odskočiv'i od $ida . 8arn" vidi%" da !" on"svi!"'%"na6 Mo-" &i )ovori%i kad !" b"$

svi!"s%i5Kro$ s%ra'ni pros%or prodr" +rapavi smi!"+ +"nkara i n!")ovi+ )rabana%aH"nkar s" okr"n" )raban%ima i $apov!"di7. ,%")" na no)"6 Svi!"*" ovamo6Graban%i podi)o'" -"&!"$n" u%")" 8a!apuri'" s" od si&n" %"-in" Onda spus%i'"d!"vo!ku do $"m&!" i priv"$as" !o! na no)" u%")" /odi)o'" !" op"% uvis( upa&i'"svaki po !"dnu svi!"*u /&am"n svi!"*" prin"so'" Ku'"nki pod %aban" i pod ram"da !o! s" s%a&a ko-a pr-i%i Ti!"&o s" d!"vo!čino %r)n"( ona !aukn" dva( %ri

 pu%a i op"% $ani!"mi( spus%iv'i s" kao da!" mr%va. 8vi!"ri s%"( $vi!"ri6 . vikn" N"ra . 8ar mo-" čov!"k ko!iima du'u )&"da%i ovako mirno %" s%ra'n" muk"5 8ar !" u vamai$umr&a &!udska sami&os%5. Ona !o! n" da )ovori%i6 . vikn" suda# dr'*u*im )&asom i

 poka-" na N"ru . Ona !o! !" doni!"&a u s"bi vra)a. Vi s%" po&ud!"&i6 . vikn" N"ra

Page 159: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 159/303

Page 160: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 160/303

Page 161: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 161/303

Tu !" m&ada -"na pr"kinu&a pričan!" Sru'i&a s" na $"m&!u i os%a&a n"pomična

. Vra) !" učinio da obamr" . r"č" +"nkar . da n" bi vi'" )ovori&a o kap"%ani#iSudb"no pov!"r"ns%vo od&uči da s" $a danas obus%avi muč"n!" i di)n" s" da i$a1"i$ muči&i'%a

Opa$iv'i da od&a$" N"ra s%ad" vika%i su#u7. Odv"-i%" m" i pus%i%" m" ku*i dok !" vri!"m"( !"r *" vasinač" s%a!a%i )&av"6Kra!ači* !" i$vadio svo! 'kapu&ar( po&!ubio )a i r"kao os%a&ima7. 3u!"%" &i5 /ri!"%i s"6 Ona s" nada da *" mi s" vra) osv"%i%i$bo) n!" A&i m"n" '%i%" sv"%i&i'%a( )ospo1i#" v!"'%i#". 2%o *"mo s %om )ro:ovskom #oprni#om5 . upi%a +"nkarsu#a. Os%avi !"( n"ka )&"da muči&i'%" Mo-da *" ipak pri$na%isvo!a $&od!"&a . dobrovo&!noGradski suda# i Sa&"( ko!i su n"ko* bi&i )os%i )ro:i#" Ra%kav i n!"$in" unuk" us!a!nim dvoranama >rv"no) dvor#a( os%avi'" N"ru sv"$anu u s%ra'nom pod$"mnom

 muči&i'%u

Graban%i i +"nkar o%vori'" ma&a vra%a u $idu )d!" s" na&a$i&o n!i+ovo spr"mi'%"i i$i1o'" i$ muči&i'%a os%aviv'i !" s napo&a mr%vom -"nom Miki#a pri1" i nasmi!" !o! s"7. 4"si &i vid!"&a kako mi vodimo is%ra)u5 Sad mi r"#i( v"&".

 po'%ovana )ro:i#"( n"ka s" nosim ispr"d %vo)a &i!"po)a &i#a(kao '%o si m" o%!"ra&a ond!" pr"d >ind"kovkinim du*anomDanas m"ni( su%ra %"bi6 . nasmi!ao s" on i onda po'ao i sam $a )raban%ima

 Vra%a !" os%avio ma&o o%vor"na Do N"rini+ u'i!u dopirao !" raska&a'"ni smi!"+ i pros%ačk" opask" '%o su i+ s%av&!a&i )raban%i 3u&a !" kako !"du( kako s"opi!a!u i kako s" !unač". Su%ra *"mo )ro:i#i s%avi%i na bi!"&" prs%" m!"s%o $&a%ni+rukavi#a okov"( a m!"s%o prs%"n!a pa&č"ni#"

. /rok&"%o !" !aka %a #ura6 Tr"ba% *" nam dvos%ruka por#i!avina i s&anin"6

5

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Kad s" )ro:i#a nav&ači na ko%ač( onda bi nam %r"ba&i da%i:in"p"č"nk"6

. N" bo! s"( s%ara )ro:i#a pos&a% *" nam p"č"no) purana i)ibani#"Graban%i s" od sr#a nasmi!a'"( a +"nkar r"č"7. Ha( bo)m" *"mo uračuna%i s"bi dvos%ruku p&a*u $a muč"n!" ovako :in" #oprni#"

 Na vra%ima s" poka-" Mikičina )&ava On $irn" u muči&i'%" da vidi '%o radi N"raKon%"sa !" $uri&a u $"m&!u( kao da s" i$)ubi&a u s%ra'nom oč"kivan!u '%o *" s" sn!om" do)odi%i. 8ar !" mo)u*" da *" !" ovd!" os%avi%i5 8ar !" mo)u*" da!" n"*" os&obodi%i i$ ovo) s%ra'no) m!"s%a5 Gd!" su svi n!"$ini pri!a%"&!i i $nan#i5 Gd!" su svi oni ko!i su !" obasipa&i &!u

 bavnim ri!"čima( &!ubavnim i$!avama i $ak&in!a&i s" &!ubav&!u5Ka%i#a Do&"n"#( ko!a !" &"-a&a na $"m&!i u n"svi!"s%i( probudi&a s"( po)&"da&a

oko s"b" H%!"&a s" podi)nu%i( a&i ni!" mo)&a /u$a&a !" upiru*i s" rukama o$"m&!u( $aus%avi&a s" kod N"r"

Page 162: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 162/303

. N" $nam %ko s%" . poč" ona 'ap%a%i ispr"kidanim )&asom 

. a&i n"mo!%" m" prok&in!a%i '%o sam vas op%u-i&a Kad vas m"%nu na %akv" muk"( onda *"%" i vi op%u-i%i ko)a )od oni budu+%!"&i. Kako si mo)&a pripovi!"da%i o )o$bi( o kap"%ani#i( o vra)ovima u #rv"nom i $"&"nom odi!"&u56 Gd!" si %o ču&a5 . upi

%a !" N"ra. 4a %o nisam samo ču&a Bi&o !" %ako. Ti si '"nu&a umom( -"no Kakvi vra$i5 Kakv" )o$b"5 Tosu i$mi'&!"n" s%vari. Nisu( nisu6 Da&a sam s" $av"s%i od prok&"%i+ baba i bi&asam na spravi'*u i ima&a vra)a $a dra)o)a Bio !" &i!"p( visoki vr&o :in )ospodin. Ludu!"'6 Gd!" si )a vid!"&a( kada5. Dva pu%a u %!"dnu bi&a sam na )o$bi u n!")ovom dvoruna M"dv"dni#i

. Ti )ovori' u snu Na M"dv"d)radu n"ma nikakvo) dvora(

)rad !" v"* poru'"n. N" $nam( a&i r"k&i su mi da smo na M"dv"dni#i Vo$io nas!" vra) i bi&o nam !" &i!"po A&i nisu sv" #oprni#" :ino -iv!"&"On" ko!" vra)ovi nisu vi'" rado ima&i mora&" su bi%i s&u'kin!"/ra&" su posud" i nosi&" drva( radi&" kao d!"vo!k" i dobiva&"ono '%o !" dru)ima os%a&o Kako !" krasno u vra-!"m dvoru(kakva sv!"%&os% u n!"m v&ada6 8&a%o s!a!i kao sun#"Ti )ovori' u vru*i#i Sv" %o ni!" is%ina. Sv" !" is%ina Samo %o sam &a)a&a da s%" i vi( &i!"pa )ospo1i#" %amo bi&i Kap"%ani#a !" bi&a !"dna dru)a( %ako1"r &i!"pa i visoka kao i vi O+( Bo) m" ka$nio '%o sam s" da&a na)ovori%i od prok&"%" bab" 4"dno) sam dana do'&a doma !ako

 pi!ana Mu- mi !" o%i'ao u 'umu( a !a sam u pi!ans%vu sva'%a

)ovori&a i onda m" !" sv"krva op%u-i&a Sad *" m" op"% muči%ida odam svo!" dru)ari#" A&i n"ka6 Svima *u im $aso&i%i /rok&"%a sv"krva6 Sa-)a% *" m"n"( a&i i n!o! n"*" :a&i%i o)n!"na

 pos%"&!a N"ra ni!" mo)&a ra$abra%i )ovori &i ova -"na u &udi&u i&i u )ro$ni#i Ono '%o!o! !" pripovi!"da&a čini&o !o! s" %ako &udo i n"mo)u*" da ni!" mo)&a nikakodokuči%i '%o !u !" na)na&o da %ako )ovori/ro'ao !" či%av sa% kad s" po!avi'" )raban%i( a s n!ima i Miki#aSmi!a&i su s" i $bi!a&i raska&a'"n" 'a&". A sudb"no pov!"r"ns%vo n"*" do*i5 . upi%a !"dan )raban%. To sam sada !a6 . r"č" ponovno Miki#aI on s!"dn" k s%o&u i s%an" po&u)&asno )ovori%i7 /r"s&u'avan!" v!"'%i#a Ka%i#"Do&"n"# i Mari!" Vu)rin"# obav&!"no u prisu%nos%i )radsko) no%ara Sa&"a(

)radsko) s"na%ora /av&a /u'kari*a i v"&iko) su#a /"%ra Kra!ači*a u dva sa%a uno*i. /ov!"r"ns%vo !" v"* na papiru( sad bismo mo)&i poč"%i .r"č" Miki#a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

I oni $apoč"'" H"nkar s" o)&"da $a Ka%i#om Do&"n"# Opa$iv'i !" u N"rino! b&i$ini primi!"%i7

. G&"( kamo !" o%pu$a&a Bo)m"( dos%a !" !aka Da !" po.s!"dn"mo na kon!a5

Page 163: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 163/303

. N"( $a im" Bo-!"6 . brani&a s" ona . 2%o +o*"%" da vam r"č"m56. Tko su %vo!" dru)ari#" #oprni#" u #oprn!ačkom #"+u5. upi%a Miki#a va-no s" isprsiv'i On !" sada ovd!" $as%upaosud( pa !" bio si&no o+o& . 4"si &i ču&a56 . op"%ovao !" Miki#asvo!" pi%an!" . Kako s" $ovu on" ko!" su s %obom bi&" u #opr

n!ačkom #"+u5. Bi&a !" mo!a sv"krva Barbara Do&"n"# Ona !" prava #opr.ni#a i ona !" da&a vra)u svo!" di!"%" /risi&i&a m" da do1"m 

 m"du #oprni#" i $a)ro$i&a mi s" da *" m" os&i!"pi%i ako i !a n"*u k vra)u 4"dno) !u%ra( kad !" i'&a na prič"s%( doni!"&a !" uus%ima doma sv"%u +os%i!u( p&!unu&a !" i$ us%a i da&a !" vra)uOn !" +os%i!u po)a$io i dao sv"krvi svi&"ni ruba#. Ko!" si !o' #oprni#" vid!"&a u #"+u5 . upi%a Miki#a bi&!"-"*i mar&!ivo n!"$in iska$. Vid!"&a sam Bo&a'inku( 'o'%ari#u( onda Doro%"!u M&ina.ri*ku( ko!a !" bi&a dra)a mo!")a mu-a( a onda !" op"% ima&a'o'%ara /av&"ka I mo! %as% Iv"k Do&"n"# pravi !" #oprn!ak. 4o' nisi r"k&a sv"6 Govori da&!" Vidi'( +"nkar !" spr"man6

. Onda . onda . nas%avi Ka%i#a domi'&!a!u*i s" i s%ad" r"dom nabra!a%i sv" -"n" ko!" su !o! učini&" '%o $&o( o)ovara&"!" i&i !u )rdi&" Nabra!a&a !" n"sr"%n" -"n"7 . Lu#i!a 9i%ari*ka(4a)a Sobička i$ Nov" v"si( Mar)ar"%a Dumbovi*( Ma)daKrvari* i$ Trn!a( Barbara Tordi* i$ R"m"%a i )a$dari#a kanonika /u&in)ara H"&"na 2krvari*. A Bari#a >ind"kovka5 I ona !" u #"+u. >ind"kovka5 N!u n" po$nam. La-"'5 Ona !" v"* ima&a pos&a sa svim vra)ovima

Ka%i#a !" 'u%!"&a i domi'&!a&a s" %ko bi mo)&a bi%i %a >ind"kovka To !" Miki#ura$&!u%i&o Nami)n" +"nkaru Ova! pos")n" odma+ svo!im -"&!"$nim rukama $aKa%i#om( a&i i+ ona s%ad" mo&i%i7

. Da!%" poč"ka!%"6 N" mo)u s" !a odma+ s!"%i%i ko!a !" %oBi&o nas !" %o&iko da im n" $nam svima im"na Ima nas #opr.ni#a kao &i'*a u )ori. Dak&"( pri$na!"' da !" s vama bi&a i >ind"kovka( m&adaudovi#a s Kam"ni%i+ vra%i!u5. A %o !" ona6 4"s%( !"s%6 . r"č" Ka%i#a Do&"n"# . Sad s" s!"*am I ona !" bi&a

 Miki#a od&o-i p"ro i pro)&asi pr"s&u'avan!" dovr'"nim. 8a danas !" na' posao dobro uspio . doda po&u)&asno .Sad imamo s"dam novi+ p"č"nki. To *" bi%i $a m"n" d"s"% :orin%i( $a %"b" '"s%( a $a )ra.

 ban%" s"dam )ro'i6. Tr"ba da nam povisi p&a*u( dra)i mo! Gradski !" od 

v!"%nik s"bi v"* napunio d-"pov"( a nama . brus Ova )ro:i#a mora p&a%i%i ono '%o smo $a dru)" dobi&i pr"ma&o Miki#a i +"nkar pus%i'" Do&"nč"vu na $"m&!u( a N"ru sv"$anu u$a $id( %" s" op"%upu%i'" u pokra!n!u komori#u da s" ond!" okri!"p"Dok su oni pi&i( smi!a&i s" i $bi!a&i 'a&"( unuka )ro:i#" Ra%kav s%a!a&a !"sv"$ani+ ruku i no)u u v!"'%ič!"m muči&i'%u

 NEO3EKIVANE OB4EDEDru)i dan u!u%ro uranio !" )radski suda# posv" n"obično V"* u osam sa%i s!"dio!" u )radsko! vi!"*ni#i , +odniku !" bi&o mno)o &!udi /r"d n!")ovim pisa*ims%o&om s%a!a&a !" m&ada p&a+a d!"vo!ka

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 164: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 164/303

Kra!ači* !" po)&"da svo!im ma&im očima ko!" su viri&" i$ su+o) n!")ova &i#a popu% dvi!" bod&!ik". Ti si sobari#a kod )ro:i#" Ra%kav . upi%a suda# d!"vo!ku. 4"sam . odvra%i ona dr+%avim )&asom

. /a$i '%o č"' iska$a%i( !"r ako %" u+va%im u &a-i do*i *"' u%oran!Sobari#a pro%rn"( a oči !o! s" napun" su$ama. Kakva !" bi&a %vo!a m&ada )ospodari#a5 4"si &i '%o n"obično i $&o vid!"&a u n!"5Sobari#a s%ad" dr+%a%i N" $na!u*i '%o da uradi( padn" pr"d su#a na ko&!"na7. Va'a mi&os%i( !a n" $nam '%o bi+ r"k&a 8nam samo %o da!"kon%"sa N"ra u %orn!i*u dvor#a sakri&a v!"'%i#u Ku'"nku i da!"na svo! ro1"ndan dobi&a od +&!"bark" Bari#" >ind"k kru+ ko!i!" bio čudno isp&"%"n( kako )a n" bi mo)&a sp&"s%i &!udska ruka8nam da!" bi&a -iva $akopana u &i!"s i op"% o-iv!"&a Da Bo) daos&i!"pi&a( o)rbavi&a i i$!"&i m" -ivu #rvi( ako '%o dru)o $namKad sobari#a ni!" ni'%a vi'" $na&a r"*i( o%pus%i !" suda#( a u sobu dov"do'"

vra%ara )ro:i#" Ra%kav To bi!a'" ona! ko!") !" N"ra o%pus%i&a nakon on" v"č"rikad !" pus%io u dvor dva okrinkana čov!"ka Vra%ar !" pripovi!"dao da!" uvi!"k bio uv!"r"n kako !" N"ra v!"'%i#a i da !"č"s%o vidio pod n!"$inim pro$orima n"ko) mu'kar#a da s"%a. 4a sam oduvi!"k bio uv!"r"n da !" %o n"čas%ivi . )ovorio!" on . 4"dn" v"č"ri( kad sam bio u vr%u( u1o'" kro$ $a%vor"na vra%a dvi!" po!av" u #rv"nim p&a'%"vima 8apov!"di&i su mida 'u%im i os%an"m mirno na m!"s%u 4a sam +%io pob!"*i( a&inisam mo)ao Kao da m" !" n"'%o prikova&o na $"m&!u 2%osu uradi&i u vr%u n" $nam( no i sad bi+ pris")ao da su %o bi&in"čas%ivi dusi4"dn" v"č"ri i$!a'i&a !" kon%"sa n"kamo pod S&!"m" Tada s" podi)&a bura i o&u!ai mi smo mora&i kon%"su po*i %ra-i%i

 Na'&i smo !" kod km"%a Mi'ka I barun Sk"r&"# bio !" s nama On %o bo&!" $nan")o !a

 Nakon vra%ara po$ov" suda# km"%a Mi'ka i n!")ovu sna+u S n!ima !" u'&o u sobu id!"vo!č" od ko!i+ p"%na"s% )odinaSuda# i+ !" ispi%ao kako !" %o !"dnom N"ra po buri i o&u!i do'&a k n!ima( as%ara# mu s%an" priča%i7. Nikad nisam s&u%io da bi na'a )ospodari#a bi&a #oprni#aOn" v"č"ri kad !" bi&a kod nas na!"dnom s" u)asi&o o)n!i'%"(

 p"p"o s" podi)ao uvis i s%ao s" vr%!"%i po $raku( %ako da!" svasoba bi&a puna dima Na krovu !" n"'%o #vi&i&o i $avi!a&o( svas" ku*a %r"s&a i ču&i smo s%ra'ni '%ropo% To su si)urno na %avanu p&"sa&" #oprni#" Svi smo pok&"knu&i i mo&i&i s" Bo)u( na

'%o su #oprni#" o%i'&". Samo )ro:i#a ni!" k&"knu&a ni%i s" pr"kri-i&a6 . upadn" uri!"č d!"vo!či#a. To !" mo!a unuka . r"č" km"% . Odma+ kad !" )ro:i#a o%i'&a spom"nu&a !" ma&a da s" kon%"sa ni!" pr"kri-i&a Onda %onisam v!"rovao( a&i sad vidim da!" is%ina. A kon%"sa !" do'&a ispod S&!"m"na5 . upi%a Kra!ači*. Da( va'a mi&os%i6 . pri+va%i m&ada sna+a . Odma+ $a%im !" nas%a&a s%ra'na o&u!a Osim %o)a( va'a mi&os%i( odma+ dru)idan kako !" kon%"sa bi&a kod nas( kr"pa&o nam !" !"dno %"&"( a

 pos&i!" nam !" %uča po%uk&a #i!"&i prirod. Na!vi'" m" $ačudi&o . r"č" op"% s%ara# . '%o !" kon%"sao$dravi&a mo!u unuku Vidi%"( va'a mi&os%i( ovu d!"vo!či#u5

Ona !" bi&a kos% i ko-a i v"* !o! !" smr% bi&a na vra%u Kon%"sa!" pos&a&a d!"%"%u &i!"čnika( a&i ni on ni!" pomo)ao Onda !" po

Page 165: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 165/303

č"&a ma&u sama &i!"či%i S&a&a !o! !" svaki dan !u+"( m"sa i vinai uvi!"k )ovori&a da di!"%" mora samo dobro !"s%i( pa *" s" oporavi%i >i!"&o !" s"&o $na&o da mi !" unuku ur"k&a !"dna #oprni#a A va'a mi&os% $na da urok" mo-" i$&i!"či%i samo #oprni#ai ni%ko dru)i I nakon m!"s"# i po& mo!a !" unuka o$dravi&a .kako va'a mi&os% i$vo&i!"va i sama vid!"%i

. MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Suda# !" upravio na km"%a !o' n"ko&iko pi%an!a( a onda )a o%pus%io i po$vaokoči!a'a )ro:i#" Ra%kav. Ona !" bi&a kura-ni!a od nas mu'kara#a i ni!" s" nikad nič")a bo!a&a( a( mo&im( svi $na!u da su -"n" s%ra'&!ivi!",vi!"k !" po no*i !a'i&a( a vi'" pu%a i rano u !u%ro Onda !" s&u)ama $apovi!"da&a da !" č"ka!u( a ona bi s" n")d!" i$)ubi&a

4"danpu% sam bio s n!om rano u !u%ro u R"m"%ama i čuo sam od dru)i+ da s"!" ond!" %a!no sas%a!a&a s n"kakvim m&adi*imako!i su bi&i vra$i Tako sada pripovi!"da!u &!udi u R"m"%ama

 A sobari#a )ro:i#" 3iku&ini v"&i da !" kon%"sa u !u%ro pobira&arosu i pravi&a &!ubavn" napi%k" $a m&adu )ospoduKad !" koči!a' svr'io svo! iska$( po$va'" sobari#u )ro:i#" 3iku&ini Ona !" %a!iska$ po%vrdi&a i !o' pridoda&a kako !" ona bi&a uvi!"k uv!"r"na da kon%"saopi!a )ospodu &!ubavnim napi#ima( !"r inač" n" bi bi&i svi u n!u %ako$a&!ub&!"ni , )radu da ima i mno)o &!"p'i+ d!"vo!aka pa s" ni!" či%av )rad un!i+ $a)&"daoKonačno !" pr"s&u'an i vr%&ar i kro!ač i$ samos%ana( /avao Ga&ovi* ko!i !" pri!"dva %!"dna op%u-io Ku'"nku /ripovi!"dao !" da )a!" N"ra !"danpu% kod Kam"ni%i+vra%a upu*iva&a n"ka opo$ov" svo!u op%u-bu pro%iv Ku'"nk" Onda !" poč"o priča%i

o 4"&i#i7. N"ka va'a mi&os% samo po)&"da '%o !" od m"n" učini&aKu'"nka O%kako !" u %orn!u nisam imao ni!"dn" mirn" no*i

 N" mo)u spava%i( uvi!"k mi !" pr"d očima kako !" vuku u %oran! A kad m" sna1" san( onda mi op"% do&a$i u snu sa svo!om 

 ma%"rom S%ara mi s" )ro$i i vič"7 3"ka!( č"ka!( $na% *"' %i '%osi učinio s mo!om k*"rkom Onda m" %uč" i muči kao n"čas%ivi( a 4"&i#a !o! poma-" 4uč"r mi s" prika$a&a u snu i r"k&a

 mi7 Vi *"%" m" ima%i na du'i Bi&a !" sva b&i!"da i ra'čupana i m"ni s" %ako smi&i&a pa sam onda poč"o p&aka%i I %ako sam s" mučio u snu da sam !"dva danas us%ao i$ pos%"&!" Gospodin-upnik mi !" r"kao n"ka svaki dan p&a%im !"dnu misu i n"ka

dad"m #rkvi !"dnu koko' i dva purana( pa *" m" Bo) spasi%i od %i+ s%ra'ni+snova

 Napokon !" i Ga&ovi* op%u'%"n Miki#a !" mar&!ivo pisao sv" %" iska$" Suda# !" č"kao na baruna Sk"r&"#a( )ro:a Vo!k::v!a i kap"%ana Sini'u ko!" !" %ako1"r dao po$va%i pr"da s"Sva %ro!i#a sas%a&a s" $a!"dno u sobi )radsko) su#aSini'a !" u'ao pos&!"dn!i Bio !" i$n"na1"n kad !" vidio svo!a dva pro%ivnikako!a !" pri!" m!"s"# dana svo!im mač"m ba#io u pos%"&!u Kad !" u'ao po$dravio!" su#a( a Sk"r&"#a i )ro:a Vo!k::v!a ni!" ni po)&"dao

 Miki#a mu s" %ri pu%a nak&oni( a&i s" Sini'a ni!" udos%o!ao da %o opa$i. /o$vao sam vas( p&"m"ni%a )ospodo . r"č" Kra!ači* . da

 pr"d ovim sudom )ovori%" kao sv!"do#i iskr"no i o%vor"noGospodin Vo!k::v bio !" %"k n"davno bo&"s%an( a m"ni!" do'&o

do $nan!a da !" bo&"s% va'" mi&os%i bi&a vr&o čudnova%a 3uosam da !" pr"svi!"%&i )ospodin )ro: obo&io us&i!"d uroka( pa

Page 166: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 166/303

 pos%o!i sumn!a da!" %o učini&a kon%"sa N"ra ko!u sv!"do#i op%u-u!u $bo) čaro&i!a. Mo!a bo&"s% !" bi&a posv" prirodna( )ospodin" su#" . r"č")ro:. a kako s" radi o čas%i !"dn" -"n"( !a *u vam oda%i %a!nu7

 pobio sam s" u dvobo!uSuda# rasko&ači oči

.Vi mo-da $a'%i*u!"%" kon%"su( a&i vas moram upo$ori%i. N"( !a )ovorim -ivu is%inuSuda# po)&"da mrko )ro:a Vo!k::v!a i obra%i s" Sk"r&"#u ko!i !" $urio pr"da s"/os%avi i n!"mu is%o pi%an!" A&i Sk"r&"# mu odvra%i7.; !a sam s" pobio u dvobo!uSuda# !" !o' vi'" rasko&ačio oči i usk&iknuo7.Va'a pr"sv!"%&os%i( %o ni!" mo)u*"6 Dvobo! !" $abran!"n( a vi s" si)urno nis%"o)ri!"'i&i o $akon6

I

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Sk"r&"# !" u n"pri&i#i 'u%io Vid"*i da n"*" dobi%i od)ovor Kra!ači* nas%avi7. Va'a sv!"%&os% n"k" !" burn" no*i na'&a kon%"su N"ruK")&"vi* kod km"%a )ro:i#" Ra%kav Onda !" bi&a v"&ika o&u!a(a kon%"sa !" sama i$!a'i&a( i %o no*uBarun !" ma&o ok&i!"vao( a onda odvra%i7. 4"s%( %ako !" bi&o. A ni!" &i va'o! mi&os%i ikad bi&o napadno %o s%o!" u kon%"su bi&o $a&!ub&!"no %o&iko p&"m"ni%" )ospod"5. Ni!"6 . odvra%i barun . 4a $a %o nisam $nao

. A ni!" &i( mo-da( kon%"sa va'u sv!"%&os% omami&a kakvim &!ubavnim napi%kom5

. To n" $nam . odvra%i Sk"r&"# po&u)&asno . Dr-im da ipakni!"Kra!ači* $apov!"di Miki#i da po$ov" u sobu babu ,r'u Baba ,r'a u'&a !" $amo%anau v"&iki ruba# Ona -mirn" na su#a !"dnim okom i #mokn" !"$ikom č"ka!u*i na

 pi%an!". 4" &i kada k %"bi do'&a kon%"sa N"ra K")&"vi* po &!ubavninapi%ak5. V"&"po'%ovana va'a mi&os%i( u mo!o! ku*i i u mo!o! ru#ini!" bi&o nikada vračari!a S%ara sam -"na( mno)o sam pr"%rp!"&a u -ivo%u i svi!"% m" č"s%o pi%a $a sav!"%" To !" sv" A&i!"dn" no*i do1o'" k m"ni dvi!" -"n" i !"dan m&adi*( %" su si

&om od m"n" +%!"&i &!ubavni napi%ak Kad sam i+ +%!"&a is%!"ra%i i$ ku*"( nava&i'" na mo!u ku*u m&adi !ura%u'i i +%!"do'"

 m" obi!"di%i $bo) n"kakvi+ n"podop'%ina R"ko'" da s" kod  m"n" skriva!u n"ki $&i &!udi A&i !a sam po'%"na pur)arka( pakod m"n" nisu ni'%a na'&i To *" posv!"doči%i )ospodin no%ar Sa&" ko!i !" on" v"č"ri pr"%ra-io mo!u ku*u Kasni!" sam do$na&a da!" !"dna od oni+ -"na '%o su %ra-i&" &!ubavni napi%ak bi&a unuka )ro:i#" Ra%kavSk"r&"# po)&"da i$n"na1"no babu ,r'u. A !" &i %i r"k&a $a ko)a %r"ba %a! napi%ak5 . upi%a Kra!ači*

. 8a baruna Sk"r&"#aT" ri!"či po)odi'" baruna kao )rom

On na)&o us%an" sa s%o&i#" i upi%a babu ,r'u7. Mo-"%" &i vi na %o po&o-i%i pris")u5

Page 167: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 167/303

. S%o pu%a( va'a pr"sv!"%&os%i Kun"m s" -ivim Bo)om da mi!" r"k&a va'" im"Kra!ači* o%pus%i s%aru vračaru i$ sob"( a onda s" obra%i Sk"r&"#u7. Mo-" &i sada va'a mi&os% posumn!a%i da s"( mo-da( ipakkon%"sa pos&u-i&a &!ubavnim napi%kom5Sk"r&"# !" bio b&i!"d i u$bu1"n

. Mo-da . odvra%i on i $amo&i su#a da )a o%pus%iKra!ači* mu ispuni -"&!u( nas%o!" barun odma+ o%i'ao Sad s" suda# obra%i )ro:u Vo!k::v!u i is%o pi%an!" upravi na n!")a Gro: odvra%i7. N"( )ospodin" su#"6 4a sam s"( dodu'"( u kon%"su bio si&no $a&!ubio( a&i nisam pio &!ubavno) napi%ka Takvi+ sr"ds%ava kon%"sa n" %r"ba . ona ima odv"* &i!"p" oči( a da bi !o!

 mu'kara# mo)ao odo&!"%i. Ba' u %om i !"s% čaro&i!a( )ospodin" )ro:" Vi s%" !o' uvi!"komam&!"ni i opčarani &!ubavnim napi%kom. Ako vi %vrdi%" da su &i!"p" oči &!ubavni napi%ak( onda vam n" mo)u doka$a%i pro%ivno A&i!a *u uvi!"k %vrdi%i da kon%"sani!" v!"'%i#a6 . r"č" )ro:Kra!ači* )a br$o o%pus%i Od)ovor )ro:a ni!" mu bio po vo&!i

Sini'a !" #i!"&o %o vri!"m" s%a!ao kod pro$ora i )&"dao na u&i#u Kra!ači* )akonačno po$ov" k s"bi %" mu r"č"7. Gospodin" kap"%an"( moram vam pos%avi%i !"dno vr&ova-no pi%an!" S!"*a%" &i s" on" v"č"ri kad smo bi&i kod )ro:i#" 3iku&ini( kad !" da&a v"č"ru u čas% kon%"s" N"r"5 Tada s%"vi( )ospodin" kap"%an"( pripovi!"da&i dru'%vu !"dan va' do)a1a! s n"kom m&adom v!"'%i#om u 'umi b&i$u kri-an!a Ta vas

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

!" v!"'%i#a onda nas%ri!"&i&a u ruku i vi s%" r"k&i da !" %o bi&a n"ka o%m!"nadama. A&i( )ospodin" su#"( %o !" bio san ko!im sam +%io $abavi%idru'%vo. Opros%i%"( dra)i kap"%an"( a&i !a n" v!"ru!"m da s%" vi %osan!a&i. Kad vam !a %o v"&im( onda mi mora%" v!"rova%i. /a dobro Ako !" %o dois%a bio san onda mi r"#i%" %ko !"

 bi&a o%m!"na )ospoda ko!u s%" u snu vid!"&i i da!" na kri-an!uč"ka&a v!"'%i#". Va'a poko!na baba6G&as ko!im !" %o r"kao Sini'a morao !" su#a uv!"ri%i da mu s" kap"%an ru)a

Takav od)ovor si&no )a u$budio. 4a sam uv!"r"n da!" %o bi&a kon%"sa N"ra i da!" vi -"&i%"$a%a!i%i. Opros%i%"( m"n" n"*" ni%ko prisi&i%i da )ovorim ono '%o bikom" mo-da i'&o u pri&o) 4a )ovorim onako kako !"s%. Gospodin" kap"%an"( !a vas sada pr"s&u'avam kao suda#n!"$ino) v"&ičans%va i mo&im vas da mi ka-"%" %ko !" bi&a -"nao ko!o! s%" sniva&i da!" bi&a na kri-an!u. 3asnik n!"$ino) v"&ičans%va ima dru)o) pos&a n")o davam kao baba pripovi!"da svo!" sn"6 N"dos%o!no !" da m"uop*" %akvo '%o pi%a%". Dobro( onda *u vam r"*i $a'%o vas %o pi%am Ono '%o s%"

 pripovi!"da&i do)odi&o s" on" v"č"ri kad !" barun Sk"r&"#

na'ao kon%"su kod km"%a )ro:i#" Ra%kav( pa !" opravdanosumn!ao da!" sv" ono '%o s%" pripovi!"da&i prava is%ina i da!"

Page 168: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 168/303

ona dama bi&a kon%"sa N"ra. Ni%i !" bi&a ona( ni%i ko!a dru)a. 4a mis&im da s" n" s&a-" s va'om ča'*uSini'a p&an" i $a)rmi7. O mo!o! čas%i n"ma%" pravo sudi%i vi( )ospodin" su#"6

 M"ni su kon%"su N"ru prvi pu%a prika$a&i !"dn" v"č"ri kod 

)ro:i#" 3iku&ini( a ako ova! mo! iska$ n" da%" uni!"%i u $apisnik( !a *u na*i pu%a da priop*im u B"č kako s" ovd!" provod" is%ra)"3im !" Sini'a i$)ovorio ri!"č B"č( us%an" Kra!ači* br$o sa s%o&#a i po1" pr"makap"%anu7. N"mo!%" s" -"s%i%i( )ospodin" kap"%an" Kao suda# moram bi%i ma&o o'%ri!i( a&ivi $na%" da s" va'a i$!ava po'%u!" Evo . mo! pisar !" v"* bi&!"-iSini'a !" %očno proči%ao s%o!" Miki#a napisao( a onda os%avi sobu )radsko) su#a/RVI GLAS ,T4EHE

 Nad m&inom n"da&"ko od Krvavo) mos%a di-" s" -u%a )us%a -ivi#a i uspin!" s" doKam"ni%i+ vra%a /od vra%ima !" %amno( samo o%a!s%v"no sv!"%&o pr"d kipomBo)orodi#" rasv!"%&!u!" ma&i pros%or oko s&ik", ku%u( posv" b&i$u /a&či*"va du*ana( n"'%o s" mič" Ti+i 'apa% pr"nosi s" od

$ida do $ida. Mo-da i n"*" do*i5. Ho*"6 Svak" no*i vra*a s" ovuda s Kap%o&a na GričSv" !" %i+o i mirno Samo u&!ani#a pr"d Bo)orodi#om dr'*" kao da s" bo!isab&asn" %am"Do&!"( ispod Kam"ni%i+ vra%a( ču!u s" s Kap%o&a kora#i N"%ko s" uspin!" pr"maGriču. Eno )a6 . 'apn" s!"na pod Kam"ni%im vra%ima. /a$i6Kora#i biva!u sv" )&asni!i( b&i-i , Kam"ni%a vra%a u1" čov!"k T"'ko di'" i

 ma&o %"%ura /ro1" kro$ )us%u %amu pod d"b"&im s%ropom ku&"3asak s%an" i po)&"da u s&iku Onda po1" pr"ma n!o!( ra$o%kri!" s" Sv!"%&ou&!ani#" rasvi!"%&i &i#" Miki#" Sm"rn!aka Vino )a &!u&!a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Hva&a i dika %i budi( V"&ika )ospo . nak&oni s" Bo)orodi#i, %om %r"nu%ku banu'" pr"d n!")a dva čov!"ka

 Miki#a ni!" b!"-ao O%vrdnuo kao kam"n i pr"s%ra'"no $urio u n!i+ Vidio !" %"kdvi!" okrinkan" )&av"( !"dan bod"- i k"su od mr"-" kro$ ko!u su s!a&i #"kini

 Ni!" odma+ ra$abrao da!" !"dan čov!"k nap"rio u n!")ova prsa bod"-( a dru)i mu

%urio pod nos k"su sa $&a%om Miki#a !" sv" 'ir" ras%varao oči i %i!"&o mu !" poč"&o dr+%a%iS%o!" %o5 /rika$a i&i !ava5 8ar )a!" vino %ako omami&o da )a sa&i!"*u s%ra'n"s&ik"5. Ni da si pisnuo6 . čuo !" 'apa% !"dno) čov!"kaSad mu !" bi&o !asno da su %o &!udi i da mu pri!"%i $&o. G&"da!6 Ovo !" bod"-( a ovo #"kini 2%o +o*"'( bod"- usr#" i&i #"kin" u d-"p5 Odab"ri

 Miki#a ni!" mo)ao od)ovori%i pr"mda mu !" odma+ bi&o !asno '%o *" odabra%i. >"kin" bi+ radi!"6. Onda s&u'a! i od)ovori7 ima &i danas kakvo pr"s&u'avan!"u %orn!u5. N"ma

. Gd!" su sada )raban%i5

. Kod ku*"( spava!u

Page 169: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 169/303

. A s%ra-ari5

. Oni s%ra-ar"

. Mo-"' &i %i sada u*i u %oran!5

. Mo)u

. Onda s&u'a! dobro 8nam da si +u&!a . s&u-i' svako)a $anova#

. Kako bi+ inač" -ivio5 Radi%i s" mora . poč" Miki#a brani%i svo!u čas% kad !" vidio da )a n"*" ubi%i

. Vidi' &i ovo pismo5 Ti *"' )a pr"da%i kon%"si N"ri

 Miki#a s" pr"p&a'i i n" od)ovori. N"*"' &i5 . upi%a )a 'ap*u*i čov!"k u %ami.Vi!" +o*"%" spasi%i5 To !" n"mo)u*" S%ra-ari. Ni'%a s" od %"b" n" %ra-i n")o da !o! pr"da' ovo pismoG&"da!( pismo !" na :ran#uskom i n"*"' )a mo*i proči%a%i /ri.'%"di s"bi %rud da )a o%vara' Kad )a kon%"sa proči%a( da% *"'!o! #rni&o i papira da nam od)ovori Ta! od)ovor doni!"% *"'

 m"ni To !" sv" N" učini' &i %o i upo$ori' &i s%ra-u na nas( onda%i n"ma spasa 4a nisam ovd!" sam Eno( %amo u ku%u !o' su

%ro!i#a( a do&!" pr"d vra%ima u -ivi#i op"% %ro!i#a s nabi!"nim  pi'%o&!ima. Dobro 4a *u pismo pr"da%i kon%"si i doni!"%i vam od )ovor. Ako n" i$v"d"' sv" u r"du i&i ako nas i$da'( $na! da n"*"'-iv!"%i ni d"s"% sa%i Mo! *" %" bod"- na*i makar pr"d o&%arom

 Ako i$vr'i' sv" %očno( dobi% *"' ovu k"su Miki#a s" od s%ra+a ma&o o%ri!"$nio i sasvim dobro s+va%io '%o +o*" n"$nana#. /a napokon $a'%o n" bi+ $as&u-io #"kin"5 . pomis&i onS%o!" %o pr"da%i pismo5 S%o!" pismo5. Napri!"d6 8a po&a sa%a mora' s" vra%i%i

 Miki#a pod" odma+ u s%ra-arni#u Tu !" na'ao dvos%ruku s%ra-u Sam nad$orniks!"dio !" u s%ra-arni#i i pio sa svo!im &!udima i ko#kao s"

. O+o6 2%o %o $nači5 . upi%a i+ Miki#a . Kao da čuva%" su&%ana

. Tako !" odr"dio Kra!ači* $bo) on" )ro:i#" . r"č" nad)&"d nik . A '%o %i radi' u %o doba ovd!"5. N"ka vra) odn"s" mo!u pam"%6 Os%avio sam danas kod 

 pr"s&u'avan!a u muči&i'%u k&!uč"v"( pa n" mo)u u ku*u I$vadio sam i+ i$ d-"pa i m"%nuo na s%o&. Bio si op"% kod 4ani#" na Kap%o&u( !" &i5. A+( n"ka !" bi!"s odn"s" O%vori mi . r"č" !"dnom s%ra-a.ru . i poda! mi svi!"*u.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 Nad)&"dnik s" ni!" pro%ivio Miki#a !" bio %ako pov!"r&!iva osoba da n" binikom" pa&o na pam"% uskra%i%i mu pravo da u bi&o ko!" doba dana i no*i ud" u%oran!On po1" s%ubama do&!"( nos"*i u ru#i svi!"*u Br$o !" pro'ao +&adnim +odnikom u

 muči&i'%" Tu !" na'ao N"ru ko!u su +o%imi#" os%avi&i u %ako s%ra'nom pros%oru .da )&"da sva muč"n!a Kon%"sa !" bi&a sv"$ana du)im &an#"m u$a $id i &"-a&a !"na s&ami 3im !" u'ao Miki#a( ona podi)n" )&avu. Ti+o . 'apn" Miki#a . N"'%o imam $a vas od !"dno) pri!a%"&!a 8akuni%" mi s" da m" n"*"%" oda%i

. Ako mi nosi%" poruku od pri!a%"&!a( bi&o bi &udo da vasodam

Page 170: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 170/303

To s" i n!"mu čini&o ra$um&!ivo i on pru-i N"ri pismoD!"vo!ka )a o%vori Sr#" !o! !" burno ku#a&o Bi!a'" #rv"nom krv&!u pisano kao isva os%a&a( samo '%o !" bi&o na :ran#uskom To !" N"ru i$n"nadi&o/ri sv!"%&os%i svi!"*" ko!om !o! !" Miki#a posvi!"%&io s%ad" či%a%i7N"ro( č"ka! mirno s&obodu svo!u6 3u!"m kro$ d"b"&" $idov" %orn!a oča!ni %vo!)&as6 3u!"m kako %ra-i' s&obodu6 Ni'%a i niko)a vi'" n" ču!"m( samo %"b"6 Miru!

 N"ro6 Or'i* !" po+i%ao u B"č kra&!i#i( a pri!" n")o $apa&" %"bi &omaču( p&anu%*" sav Grič i sv" '%o u n!"mu -ivi6Od ovo) časa s&avim sv" +u&!" ovo)a svi!"%a( !"r !" po !"dno! od n!i+ mo! )&asdopro do %"b"6 3"ka! m" .!a *u do*i. 4"s%" &i proči%a&i5 . upi%a Miki#a kon%"su. 4"sam

 Miki#a u$m" papir i p"ro sa s%o&a na kom" !" bi&!"-io iska$" v!"'%i#a. 3"ka!%"( "vo %u !" papir i p"ro namoč"no u #rni&o Ta!čov!"k +o*" od)ovor. 4"s%" &i )a vid!"&i5.Vidio )a !"sam( a&i po$nao nisam Sakrio !" &i#" krinkom

 N"ra po&o-i papir na s&amu i u$" pru-"no p"ro Napi'" :ran#uski7

, s%ra+ovi%o! samo*i vi s%" uskrs&i mo!u nadu6 Hva&a vam6 Hva&a 3"kam vassvaki čas( svaki %r"nu%akKon%"sa !" osu'i&a papir na svi!"*i( s&o-i&a pismo i pr"da&a )a Miki#i

 Nikako ni!" s+va*a&a kako !" n"$nana# pridobio Miki#u da !o! don"s" %o pismo A&i pismo bi!a'" dois%a od n!")a( od n"po$na%o) čov!"ka( ko!i !o! !" pos&ao prvi)&as u%!"+" i prvi $nak da mis&i o n!"$ino! s&obodiSad !" dvos%ruko os!"*a&a $a+va&nos% $a %o) čov!"ka i -"&!u da sa$na %ko !"

 V"* !" mis&i&a da su !" svi os%avi&i Nikako ni!" mo)&a s+va%i%i da !o! dosad ba' ni%ko ni!" dao $naka od s"b"Sad !" sa$na&a $a'%o ni!" bi&o )ro:a Or'i*a On !" o%i'ao u B"č kra&!i#i Bo-"(a kom" !" os%avio baku . n!"$inu &!ub&!"nu siro%u baku5Dok !" ovako ra$mi'&!a&a( i$vukao !" Miki#a i$ d-"pa pr")r'% k&!uč"va( u$"o i+ uruk" i( os%aviv'i $a sobom kon%"su u %ami( po'ao )or"( u s%ra-arni#u

. No( !"si &i na'ao k&!uč"v"5 . upi%a )a nad)&"dnik. 4"sam Sam n"čas%ivi i+ !" sakrio da m" muči u %o kasnodoba no*i ,moran sam .!"dva č"kam da dospi!"m pod b&a.$inu

 Miki#a i$a1" i$ s%ra-arni#" Ma&o !" vani s%a!ao da vidi n"*" &i s&uča!no %ko $an!im i$a*i A&i vra%a s%ra-arni#" os%ado'" $a%vor"naBr$o s" spus%i pod Kam"ni%a vra%a Tu s%an" Ispod Bo)o.rodičin" s&ik" maknu&"su s" op"% dvi!" s!"n" 4"dna pri1" k n!"mu i upi%a7. Gd!" !" od)ovor5. Evo )a

i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

3ov!"k mu na)&o o%m" pismo( pris%upi u&!ani#i ispod Bo)orodi#" i $aviri kro$krinku u n! Ruk" su mu &ako dr+%a&"Kad !" proči%ao N"rin" ri!"či( smo%a br$o papir i spr"mi )a u n!"dra Onda pru-i

 Miki#i k"su od svi&"n" mr"-i#"7. Evo %i . $as&u-io si i+ /r"bro!( ovako %" !o' ni%ko ni!" p&a%io. Bo)m" ni!"

. 4" &i !o' '%o r"k&a5

. /i%a&a m" !" da &i sam vas vidio Dru)o ni'%a

Page 171: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 171/303

Page 172: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 172/303

 Miki#a !"( m"1u%im( po'ao kanoniku /u&in)aru i $a%ra-io od n!")a kn!i)a ko!"rasprav&!a!u o v!"'%i#ama >i!"&i dan či%ao !" Miki#a %" kn!i)"( a onda s"

 pr"dv"č"r( upu%io na Man.du'"va# Sun#" s" spu'%a&o na počinak i n!")ov krvavi-ar $arum"nio !" ma&" ob&ači*" '%o su p&ovi&i po ob$or!u Bis%ra voda napuni&a!" $d"na#( o%!"#a&a kam"ni%im -&i!"bom Gradsk" su -"n" do&a$i&" s drv"nimsvo!im posudama po vodu Si&a$i&" su s%ubama( s!"da&" na kam"ni%" k&up" naoko&o

$d"n#a i nas&oni&" s" na o)radu( ispi%iva&" o )radskim novos%ima i pripovi!"da&"'%o s" sv" $bi&o u )raduDoskora na $d"n#u s" skupi&a sva si&a -"na Bi&" su %u i baba 4ana i baba ,r'a(-"na Andri!" /a&či*a i -"na +"nkara /un#ara 4"dini mu'kara# m"du n!ima bi!a'"$vonar sv Marka ran!o 9a!&"r On !" bio po$na%i )radski brb&!ava#( na%kri&!i.vao !" sv" )ričk" pi&!ari#"

 Miki#a s" %obo-" s&uča!no spus%i k $d"n#u i $a%ra-i od !"dn" m&ad" sna+" vrčvod" 3im )a -"n" opa$i'"( nava&i'" na Miki#u pi%an!ima !" &i is%ina da!" u%orn!u )ro:i#a N"ra i da su !" sv!"do#i %"'ko op%u-i&i. 4"s%( is%ina !"6 . r"č" Miki#a i ispi!" na si&u vrč vod" Svisu upr&i oči u n!")a. 8ar !" %o ona &i!"pa unuka )ro:i#" Ra%kav5 Ona pav!"'%i#a6

. Da( da( ba' ona . $a)ri-&!ivo *" Miki#a. N"ka( n"ka . r"č" $&obno s%ara pi&!ari#a B"nkovi*ka .8a'%o bi samo siroma'n" #oprni#" vodi&i u %oran!( a :in" :ra!&"

 pu'%a&i da mirno -iv" i s&u-" vra)u5. 8ar !" n!o! bi&o po%r"bno da s" proda vra)u5 Ni!" &i !o! bi&odos%a iman!a s%ar" Ra%kavi#"5. Kra%ka %i !" pam"%( dra)i $vonaru6 . r"č" Miki#a . Siro.

 ma'n" -"n" pos%a!u #oprni#" da s" dobav" nova#a( a bo)a%" $a%o da im vra) dad"svu mo*6. Bo-"( Bo-"( %a &i!"pa m&ada kon%"sa( pa #oprni#a6 . čudi&"s" -"n". 2%o vi mis&i%" . r"č" Miki#a . da vra) i$abir" samo s%ar"

 bab"5 Ta )ro:i#a !" na!v"*a #oprni#a od svi+ ko!" smo dosad spa&i&i Kon%"sa !" ima&a sv" mo*i '%o i+ ima vra) 2%o ni!" daoni!"dno!( %o !" dao n!o! Ona !" svo!u s&u-inčad i km"%" pr"%vara&a u vo&ov" i da&a i+ upr"$a%i pod p&u)( pa !" %ako da&a i$o.ra%i sv" svo!" orani#"9"n" su u'u%!"&" Ono '%o im !" Miki#a pripovi!"dao( nisu !o' nikada ču&" Bi&"su upravo pora-"n" od čuda A&i onda na!"dnom prova&i i$ n!i+ si&an bi!"s i on"s%ado'" N"ru prok&in!a%i. Takv" s%vari mo)u počini%i samo )ro:ovsk" #oprni#"6 .r"č" B"nkovi*ka. /rok&"%a #oprni#a . p&an" 4a&-a /un#"rka . Tr"ba&o bi !"%ri dana p"*i na &omači.4o' !" pi%an!" +o*" &i!" spa&i%i . va-no *" Miki#a . Gro:ovi *" učini%i sv"

da!" spas". 2%a5 Da!" spas"5 N"ka s" samo usud" . p&anu'" -"n" .

 Ako !o! n"*"%" vi $apa&i%i &omaču( p&anu% *" im ku*a nad )&avom To mo-"' r"*i )radskom su#u. Ako $a osam dana n" bud" na &omači( po%u*i *"mo svu)ospodu( bi&a kriva i&i prava . $a)ro$i&a s" m"sari#a R")inaSu+ar.Bo)m" +o*"mo6 Ni%ko od )ospod" n"*" pr"korači%i #rkv"ni pra)( ako !o! '%o pri!"n" na&o-" o)an! pod M"sničkom ku&om. Na!pri!" moramo prov"s%i is%ra)u . r"č" o$bi&!no Miki#a. Su%ra pri!" podn" bi% *" v"* prvo pr"s&u'avan!" pr"d sudom/r"s&u'ava% *" !" u -upani!sko! ku*i ko!a s" dr-i %orn!a( !"rkad bi !" vodi&i po u&i#i u sudb"nu ku*u( mo)ao bi !" ko!i od 

v"&ika'a spasi%i

Page 173: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 173/303

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. N"*"( n"*" . viknu'" -"n" . Ona *" )or!"%i kao i sv" dru)"

. 8akoni su $a sv" !"dnaki6 . vikao !" 9a!&"r

. Da( da( nikada ni!" mo&i&a . r"č" B"nkovi*ka . Vid!"&asam !" u #rkvi Nikad ni!" mi#a&a usnama ,vi!"k !" )&"da&a uo&%ar( a&i us%a su !o! bi&a mirna 4" &i onda mo&i&a5. Do&a$i&a !" u #rkvu samo $a%o da svi!"% n" vidi da!" #opr.ni#a. Sada mi pada na pam"%7 kad s" prič"'*iva&a( vid!"&asam kako s" !"dnom na)nu&a i m"%nu&a rupči* na us%a . r"č"/un#"rka. Si)urno !" u$"&a i$ us%a +os%i!u da!" odn"s" n"čas%ivom6. A s!"*a' &i s" . r"č" B"nkovi*ka babi 4ani . kako !" uvi!"k

onda kad !" pokra! nas pro!a+a&a na kon!u nas%a&a o&u!a5. A kako !" ono bi&o( babo 4ano( kad !" umr&a i op"% uskrsnu&a5 . upi%a Miki#a babu 4anuBaba s" namr'%i i s%ad" pripovi!"da%i kako su u !"dno! podr.%ini na'&i &i!"s skon%"som i kako !" ona na!"dnom i$ n!")a i$a'&a -iva. N"ka mi %ko r"č" da %u ni!" imao pos&a vra)6 . $akima )&avom $vonar. 3u% *"%" vi !o' ko!"'%a . r"č" Miki#a . 9a&im '%o !o' $asada n" mo)u o %om" )ovori%i( !"r !o' %ra!" is%ra)a A&i %o vam 

 mo)u r"*i7 da !" samo ona počini&a sv" $&o '%o !" s%i)&o Grič3"%iri s%o%in" )odina vra) dr-i na svi!"%u #oprni#"( a&i %akv"!o' ni!" nikad bi&o na Griču

 Miki#a !" !o' n"ko vri!"m" ra$)ovarao s babama i $vonarom( a onda !" o%i'ao

Bab" i $vonar odo'" ubr$o i$a n!")a i ra$&"%!"'" s" po Griču da svo!im pri!a%"&!i#ama i pri!a%"&!ima pripovi!"da!u '%o su sv" ču&i

/RED S,DOM /ri!" podn" s&i!"di&o !" N"rino pr"s&u'avan!" pr"d sudom Kra!ači* !" radio)ro$ničavom br$inom da s" pro#"s pro%iv kon%"s" '%o pri!" svr'i i da '%o pri!"do1" do osud"/r"s&u'avan!" s" ima&o obavi%i u s%ra-arni#i odma+ u$ %oran! Tamo !" biosm!"'%"n du)i s%o& sa s%o&i#ama $a su#" Vani( u Kam"ni%o! u&i#i( skupio s"svi!"% i pripovi!"dao o s%ra'nim n"d!"&ima )ro:ovsk" v!"'%i#" Bučio !" č"ka!u*ida ču!" '%o !" pr"d sudom iska$a&a, d"s"% sa%i pri!" podn" u1o'" u s%ra-arni#u suda# Kra!ači*( s"na%or Bra!di*()radski no%ar Sa&"( ma&i suda# Babi* i č"%iri pris"-nika /ona!pri!" su s"

do)ovori&i da *" N"ru( !"r !" kon.%"sa( os&ov&!ava%i s vi da v"&ika'i n" bi pri)ovara&i( a onda $au$"'" svo!a m!"s%a Nad$ornik u$a pod" odma+ u %oran! i $an"ko&iko časova o%vor" s" -"&!"$na vra%a I$a n!i+ po!avi s" N"ra N!"$ina kosa

 bi!a'" ku'%rava i n"poč"'&!ana( svi&"na +a&!ina b&a%na i $)u-vana( &i#" b&i!"do(a ruk" okovan" &an#ima S%a&a !" mirno pr"d sudački s%o& i om!"ri&a r"dom svu)ospodu N"ko* su s" svi ovi &!udi k&an!a&i n!o! i n!"$ino! baki Sada !o!( "%o(okova'" ruk" ko!" su n"ko* s poči%an!"m &!ubi&i/rvi !" pos%avio pi%an!" s"na%or.Kako vam !" im"5. N"ra K")&"vi*. 4"s%" &i dobi&i po$ivni#u da s" !avi%" na sud5. Nisam ni'%a primi&a Gradski suda# pos&u-io s" pros%om varkom da m" namami u %oran! Ni!" imao odva-nos%i da m"

 po$ov" pr"d sud kako %o $akon propisu!"

Page 174: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 174/303

Kra!ači* !" srdi%o po)&"dao s"na%ora '%o ni!" propus%io ovo propisno pi%an!"Ova! !" bio u n"pri&i#i( a&i !" b"$ ob$ira na n!"$in od)ovor nas%avio pi%a%i7. 8na%" &i $a'%o s%o!i%" pr"d ovim sudom5

P

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 8a%o !"r !" &!udski ra$um obo&io i !"r s%" vi po)a$i&i $akon"Od)ovor !" u$budio )ospodu A&i nas%avi'"7. 8na%" &i %ko vas !" op%u-io5. N" $nam i $a%o %ra-im od vas da mi ka-"%" %ko m" !" op%u-io i $a'%o. Na %o vam sud ni!" du-an od)ovori%i

. Sud mi( dak&"( n" da da s" branim5 I vi %o $ov"%" sudom5To !" ra$bo!s%vo6

. ,po$oravam vas da s" ima%" v&ada%i mirno i od)ovara%isamo da i&i n". Vi s%" m" po$va&i ovamo da s" op%u-im( a n" da s" obranim5. /o$va&i smo vas da nam ka-"%" '%o s%" radi&i !"dn" no*ina sam u%orak u 'umi na kri-an!u kad s%" nava&i&i pi'%o&!"m na kap"%ana Sini'uOvo !u !" pi%an!" si&no i$n"nadi&o8ar !" mo)u*" da m" !" %a! čov!"k ovako s%ra'no op%u-io5 pomis&i ona, n!"$ino! s" du'i u$di)&a u $a%voru $aborav&!"na mr-n!a pr"ma kap"%anu. I$!a'i&a sam na '"%n!u( kao svaki dan . odvra%i ona

. A $as%o!" on" v"č"ri sna'&a #i!"&u oko&i#u pod S&!"m"nom o&u!a5 . upi%a s"na%or

. To *" vam $na%i samo )ospodin Bo)6

. 8a'%o s" on" no*i u ku*i va'")a km"%a( ko!i vas !" primio pod svo! krov( u)asnu&o o)n!i'%" i p"p"o s" u$vi%&ao po #i!"&o!sobi5. 4"r !" kro$ o%vor krova udario na o)n!i'%" v!"%ar. 8a'%o nis%" on" v"č"ri kad su udari&i )romovi s km"%ovi

 ma k&"knu&i i pr"kri-i&i s"5. 4"r s" n" bo!im ni bur" ni )romova Samo pra$nov!"rni&u1a#i dr'*u pr"d )romom i o&u!om

. Kako %o da!" va'a baka !"dno) dana na)&o( b"$ ikakva po

voda( pa&a u bo&"s% i i$)ubi&a pam"%5.To nisam kriva !a. 4"s%" &i s" bavi&i &i!"č"n!"m5. 4a sam nas%o!a&a &i!"či%i samo !"dnu bo&"s%( a %o !"7 )&u

 pos%6 Kako vidim( ni!" mi usp!"&o. Onda( dak&"( pri$na!"%" . primi!"%i s"na%or i nas%avi7. 8a'%o s%" !"dn" no*i kod bab" ,r'" %ra-i&i &!ubavni napi%ak i $a ko)a5. To !" bi&a samo i$&ika da vidim '%o s" do)a1a u ku*i %"-"n".; %o( dak&"( pri$na!"%"6.; po$ivam s" na sv!"dok"( na ran#"ska i )ro:a 3iku&ini!a da sam r"k&a is%inuSuda# ni!" sv!"dok" $abi&!"-io i pr"ko %o)a s" pr"'&o kao da i+ ni!" ni nav"&a

. /ri$na!"%" &i da s%" v!"'%i#a i da s%" kap"%ani#a u #"+uv!"'%i#a5

Page 175: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 175/303

. V!"'%i#a n"ma( ni%i i+ !" bi&o Samo i+ vi s%vara%"( a va'id-"povi $na!u i $a'%oSu#i s" na ovo -"s%oko ra$&!u%i'" Odr"di'" da s" op%u-"ni#i ima!u s%avi%i naruk" i no)" %"'ki okovi

 N"ra i+ !" i$dr-a&a pr"mda su bi&i )o%ovo n"podno'&!ivi. Is%ini s%av&!a%" okov" A&i pam"% n" mo-"%" okova%i L!udi

*" !"dnom ipak uvid!"%i da !" sv" %o bi&a &a- i $ab&uda I va'ad!"#a s%id!"% *" s" va'" $ab&ud" . doba#i im onaGospoda su od )n!"va poskaka&a sa s%o&i#a Ni%ko vi'" ni!" mo)ao os%a%i miran

 N"ki su čak i$vadi&i svo!" 'kapu&ar" . da i+ v!"'%i#a n" bi ur"k&a. Na muči&a s n!om6 . povika'" sva )ospoda u!"dan )&as

 Nad)&"dnik u$a povuč" N"ru $a sobom u %oran! %ako na)&oda !" )o%ovo pa&a po s%ubama Sud po$ov" odma+ pravno) $as%upnika Dvo!kovi*a dasas%avi pri!"d&o) n"ka s" N"ra s%avi na muč"n!"

;

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Dva sa%a i$a %o) pr"s&u'avan!a podnio !" )radski odv!"%nik Dvo!kovi* pri!"d&o)7Op%u-"na kon%"sa N"ra K")&"vi*( pr"mda !" n"pobi%nim sv!"dočans%vom okriv&!"nada !" v!"'%i#a( ipak sv" !"dnos%avno ni!"č" i %im" nikakvo) pravno) i !asno)od)ovora ni%i $a svo!u obranu( a !o' man!" pro%iv %obo-" n"prav"dno) +ap'"n!a i%amnič"n!a n" donosi 8a %ako v"&ik" i %"'k" $&očin" ko!ima !" op%u-"ni#aop%u-"na ni!" dovo&!no samo !"dnos%avno ni!"kan!"( '%ovi'" ono okriv&!"ni#u !o'vi'" okriv&!u!"( !"r s" pros%o ni!"kan!" po $akonu na'" kra&!"vin" n" mo-"uva-i%i Ni!"ču*i čin poka$u!" !" upravo krivom( a %o s" po%vr1u!" !o' i dru)imn"pobi%nim doka$ima kao '%o su7 dobrovo&!n" i pos&i!" muč"n!a po%vrdn" i$!av"

dru)i+ op%u-"ni#a da!" s n!ima dru)ova&a i počini&a mno)o '%"%" &!udima( mar.vii us!"vima( $a%im '%o !" n"kakvom nadnaravnom mo*i s%vara&a %uču i dru)" $račn"n"po)od" i( napokon( '%o !" sk&opi&a o)avni sav"$ s vra)om ko!i !o! !" %u mo*udi!"&io Dak&"( v"* $bo) sv")a %o)a ima&a bi s" odma+ osudi%i i sm!"s%aspa&i%i A&i da s" $adovo&!i pravi#i( da s" do$na i $a dru)a %a!na n!"$inan"d!"&a i da s" o%kri!u i n!"$in" dru)ari#"( mo&im i $a+%i!"vam da s" pr"ma

 pos%o!"*"m $akonu udari na muk"B&a- Dvo!kovi* pravni $as%upnik )rada Griča( vrSu#i su ova! pri!"d&o) prič"ka&i u )radsko! vi!"*ni#i 3im !" s%i)ao u n!i+ov"ruk"( !"dno)&asno )a pri+va%i'" i odr"di'" da s" su%ra u @ sa%a no*u s%avi N"rana muk" u )radskom mu.či&i'%uKad !" Dvo!kovi* i$a %o)a do'ao ku*i( ispriča Vo!k::C!u '%o s" do)odi&o i doda7. N" mo)u %i pomo*i( mo!" mi $van!" $apovi!"da da %ako pos%upam Ako %i mo-"'

'%o)od učini%i $a N"ru( učini 4a *u %i pomo*i samo u%o&iko ko&iko %o $asi!"#a u mo!" $van!" kao $as%upnika pravd" 4a n" mo)u kr'i%i $akon pr"d !avno'*u( !"r bina m"n" )raknu&a( a&i po%a!no mo)u učini%i '%o +o*"' 8akon n" mo-" vika%i

 NA SAVI Ma&a Sanda +oda&a !" na prs%ima( %i+o i opr"$no( i $a%vori&a sva vra%a ko!a vod"u n!"$inu sobu Onda !" u$"&a ma&u ru-ičas%u sv!"%i&!ku i m"%nu&a !" na s%o&i*do pro$ora( po'&a %i+o na dru)i pro$or( o%vori&a )a i po)&"da&a u vr% Vani

 bi!a'" sv" %i+o i %amnoSanda s" nadvi&a nad pro$or i pris&u'kiva&a( a onda s" op"% povuk&a u sobu ič"ka&a 8a)&"da&a s" u s&iku svo!" poko!n" ma!k" s%o!" vis!"&a nad v"&ikimdivanom N"ko&iko pu%a !" u$da+nu&a i op"% po'&a do pro$ora, vr%u su s" ču&i kora#i( %i+i i opr"$ni

 Mu'kara# pru-i ruku kro$ pro$or( a Sanda mu 'u%"*i dad" k&!učOnda br$o $a%vori pro$or"( spus%i $as%or" i o%vori vra%a

Page 176: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 176/303

 Na pra)u s" pomo&i m&adi* )arava &i#a i san!arski+ oči!u Ti+o pris%upi k Sandi(u+va%i !o! ob!" ruk" i vru*" i+ i$&!ubi. Sanda( !"si &i mis&i&a na m"n"5. Ti $na'( ran#"sko. Dra)a( mi&a mo!a

 M&adi* !" s %op&im us+i*"n!"m )&"dao d!"vo!ku ko!a !" u bi!"&o! +a&!ini#i( s

ku'%ravim p&avim kosama( i$)&"da&a kao di!"%". A )d!" su dru)i5. Evo i+( v"* do&a$"Ti+o( +oda!u*i na prs%ima( unidu )ro: 3iku&ini( pa r"dom svi R"m"%in#i( a

 pos&!"dn!i o%a# Smo&" 2u&!a&i su s" u sobu( 'ap*u*i po$dravi&i Sandu i ondas!"&i oko s%o&a kao uro%ni#i ko!i s" pripr"ma!u $a n"ki v"&iki po%+va%Svi su bi&i o$bi&!ni( od&učni Samo s" o%a# Smo&" sasvim po)nuo N!")ovadon"davno napo&a si!"da )&ava sada mu !" posv" posi!"di&a I$)&"dao !" s%ar is&om&!"n

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

S!"di&i su %i+o( n" pro)ovoriv'i ni ri!"či Na!"dnom s" i$ +odnika $aču&i čvrs%ii od&učni kora#i

 M&ad"- di)nu&a )&av" i upr&a oči u vra%a Ova s" o%vor"( a u sobu u1" Ti%o Sviu !"dan ma+ kr"nu'" pr"ma do'&!aku.S%o!"5

.,spio sam6Sva s" &i#a ra$v"dri'"( a m&ad"- s" u$)iba&a

. 4" &i bi&o %"'ko5 . upi%a&o )a n"ko&iko )&asova

. Sasvim &ako Do'ao sam pos&i!" N"rina pr"s&u'avan!a ko#u u Gradsku vi!"*ni#u Sudb"no !" pov!"r"ns%vo upravo vi!"*a&o i odr"di&o da s" N"ra su%ra u $oru ima s%avi%i na muk"Sanda !" %i+o #iknu&a( a oči !o! s" napuni'" su$ama. A onda5 S%o!" bi&o da&!"5 . pi%ao !" n"s%rp&!ivo 3iku&ini. S!"o sam k o#u i r"kao mu7 u$a sv" %o s%o!" pr"s&u'avan!"%ako ispa&o( v"&ik dio svi!"%a n" v!"ru!" da !" N"ra v!"'%i#aOva! pu% ni!" či%av puk u$ vas. Na -a&os%( !"s% . r"č" Sanda . S&u-inčad mi priča upravos%ra'n" s%vari o N"ri

. 8nam . pr"kin" !" Ti%o . a&i !a sam o#a uv!"rio da ima!"dna s%ranka ko!a -"s%oko brani N"ru R"ko+7 Ova s%ranka+u'ka puk pro%iv %"b" i suda O%a# si mi pa %i v"&im7 u$drman!" %vo! sudački po&o-a!6

 Mo! s%ari i$bu&!io u m"n" oči( pun" s%ra+a i $abrinu%os%i. 4"s% . r"ko+ mu !a . Mno)o i+ $nam ko!i n" v!"ru!u da !"kon%"sa $ais%a v!"'%i#a i moram pri$na%i da s" v"* i u kru)ovi

 ma dvorsk" )ospod" Au"rsp"r) )ovori&o kako !" N"ra n"vinai da si!" %i n"$akoni%o $a%vorioDa s%" vid!"&i &i#" mo)a o#a6 Siroma+( prob&i!"dio !" i posv" s" $)urio u svoms%o&#u. 4a *u im doka$a%i da!" v!"'%i#a . $apri!"%i on. N"'%o bi+ %i sav!"%ovao . r"ko+ !a

On m" po)&"da pi%a!u*i. Danas vi'" ni!" običa! da s" v!"'%i#" vod" na Savu( a&i %o bi

Page 177: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 177/303

ipak bio na!bo&!i doka$ ,čini %a! poku'a! po%a!i#" /ri!" n")o !" s%avi' na muk"( odv"di !" na Savu i učini pokus S%ari m" 'iroko )&"dao. Ti $na' kako s" v!"rova&o u %o6 Ako !" op%u-"ni#a po%onu&a u vodu( bi&a !" i$)ub&!"na( svi su bi&i uv!"r"ni( da !" ro1"na v!"'%i#a Ako %o učini' danas( osvo!i% *"' sv" n"v!"rn"

Toma'"S%ari !" časak mis&io( a onda mi r"č"7. To bi onda morao učini%i !o' ov" no*i( pri!" n")o do1" na

 muči&a5. Naravno . r"ko+ !a . Ona *" si)urno po%onu%i( a su%ra*" s" %o ob!avi%i puku i %im" *" pr"s%a%i sumn!ič"n!" oni+ ko!isada bran" N"ru da ni!" v!"'%i#aS%ari m" !" us+i*"no u+va%io $a ruku Ta! čas bi&o mi!" n"u)odno '%o )a ovako)adno varam A&i radi s" o !"dnom n"vinom -ivo%u( pomis&i+ !a( i op"% pos%ado+%vrd. /omo$i mi kako da %o ud"sim . $amo&i m" o%a# . Na1i

 pov!"r&!iva čov!"ka ko!i umi!" %a! posao. I mi smo odma+ sv" do)ovori&i( do na v&as onako kako

*"mo N"ru mo*i &ako spasi%i. Ti si i$vrs%an in%ri)an% . r"č" ran#"sko m&adom Kra.!ači*u. N"prav"dno m" +va&i'6 Mo! n"sr"%ni o%a# %ako !" &akov!"ran da )a mo-"' na sv" napu%i%i Samo $a%o mi !" i usp!"&oda )a na)ovorim na va'u osnovu.Ko&iko !" sa%i5. ,pravo d"v"%. I$vrsno Sada !o' imamo vr"m"na da sv" ud"simo. Kada *" dov"s%i N"ru na Savu5. , !"dana"s% no*u Onda !o' n"ma m!"s"čin"( pa *" s%var%o bo&!" usp!"%i. R"#i mi samo '%o $nači %a! vod"ni pokus5 . upi%a Sanda

. Bo!im s" $a N"ru. MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. N" %r"ba' s" bo!a%i , pri!a'n!" doba vodi&i su v!"'%i#" naSavu( sv"$a&i i+ na dasku i ob!"si&i na u-"( a onda i+ spus%i&iu vodu Ako !" op%u-"ni#a po%onu&a( svi!"% !" bio uv!"r"n da!" v!"'%i#a. Oni *" !" spus%i%i u vodu5 Naravno da mora po%onu%i6

. N" bo! s" . u%!"'i !u Ti%o . Sv" !" %o ud"'"no samo $a%oda N"ru i$vuč"mo i$ %orn!a Kad !"dnom u)&"da nad sobom v"dro n"bo( onda !" vi'" n"*" vodi%i na%ra) u %oran!. Dao Bo) . %i+o *" Sanda . a&i !a sam si&no n"mirna. L"$i i č"ka! dok %i n" !avim da !" N"ra u S&av"%i*u. Na Or'i*"vu iman!u prir"di&i s%" !o! u%oči'%"5. 4"s% Danas !" odan&" do'ao ran#"sko i prir"dio sv" '%o!" po%r"bno. Onda s" -uri%" M"n" +va%a prava )ro$ni#a . r"č" Sanda. A sad( d!"#o( id"mo na Savu . po$ov" i+ Ti%oO%a# Smo&" po1" prvi On !" n"pr"s%ano 'u%io O%kako !" N"ru $ad"si&a ovan"sr"*a( bio !" kao i$)ub&!"n Odobravao !" osnov" m&adi+ &!udi i podupirao i+(no uvi!"k !" 'u%io i $urio pr"da s"

I m&ad"- pod" $a kapu#inom I$a'&a !" %i+o i n"ču!no( kako !" i u'&a

Page 178: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 178/303

ran#"sko !" %op&o po&!ubio ruku svo!o! ma&o! v!"r"ni#i( a onda i$a'ao i on . pos&!"dn!i Sanda !" $a%vori&a vra%a i !o' du)o pris&u'kiva&a n!i+ov" korak"ko!i su odmi#a&i sv" da&!" i da&!", %amno! no*i &!"ska&a s" Sava +i%"*i 'irokom do&inom ko!u !" -ubor va&ovanapunio u)odnim 'umom

 Na oba&i ispod %orn!a &"-" na pi!"sku č"%iri čov!"ka Ispru-i&i s" po%rbu'k"(

a&i n" spava!u Kao da n"ko)a č"ka!u u $as!"diKra! -ivi#" '%o !" poras&a u$ oba&u $aču!" s" na!"dnom su'an! &i'*a /odi)o'")&av"( a i$ )rm&!a i$a1" čov!"k u du)om #rnom o)r%aču7

. Vivan%Q R"m"%in#i6Kad !" čov!"k i$r"kao ov" ri!"či( skoči'" m&adi &!udi na no)" .S%o!"5. ,pravo sada i$v"do'" N"ru i$ %orn!a i posadi'" !" u ko&a. Kako s" dr-a&a5

. Ti+o i apa%ično Nisam !o! mo)ao ni'%a do!avi%i O#aSmo&"a nisu pus%i&i k n!o!. Id"mo &i5. Ha!d"mo Vri!"m" !"

3"%vori#a &!udi u km"%ovskim surkama i sa 'ubarama na )&avi po1o'" $a!"dno sonim ko!i !" do'ao u #rnom o)r%aču I'&i su 'u%"*i u$ oba&u i br$o prisp!"&i kdrv"nom mos%u na d"b"&im s%upovima. 4" &i sp&av pripr"m&!"n5. Sv" !" u r"du kako smo s" do)ovori&i

 N"obični s"&!a#i i$)ubi'" s" pod %amnim mos%om( a ona! p"%i u #rnom o)r%aču po1" pr"ma #"s%i ko!om s" do&a$i&o i$ 8a)r"ba N"ko!" vri!"m" s%a!ao mirno č"ka!u*i Na!"dnom i$da&"ka $adrnda!u ko&a On br$oskupi svo! o)r%ač i po1" na mos%Kad su ko&a s%i)&a pr"d mos%( i$a1u i$ n!i+ Kra!ači*( ma&i suda# Babi* i Sa&"I$a n!i+ s%a!a+u !o' !"dna ko&a I$ n!i+ si1" N"ra s dvo!i#om s%ra-araSvi po1o'" na mos% Dvo!i#a s%ra-ara no'a+u bak&!". Ti si v"* ovd!"( Ti%o5 . čuo s" )&as )radsko) su#a

.4"sam6 N"ra !" i$n"na1"no $uri&a u svo)a pri!a%"&!a Ti%a On !o! s" ma&o prib&i-io is%isnuo !o! ruku

 N"ra !" uvid!"&a da s" radi o n"č"mu '%o n" ra$umi!"( a&i !" s&u%i&a da *" ono'%o *" s" do)odi%i bi%i n!o! u pri&o)Q Vivan% <&a%= . 9iv!"&i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

S%ra-ari u+va%i'" N"ru i pris&oni'" !" u$ !"dnu dasku ko!a !" ima&a karik" $aruk" i no)" Go%ovo !" ra$ap"'" na dasku Onda !" ob!"si'" na !ako u-" i s%ado'"!" spu'%a%i pr"ko o)rad" mos%a do&!"( u Savu. N"%ko bi morao do&!" pa$i%i da &i *" po%onu%i . r"č" Sa&". Sv" !" u r"du( do&!" pod mos%om !" čov!"k u &adi#i . od vra%i Ti%o

 N"ra !" ra$abra&a da !" spu'%a!u u duboku +&adnu %amu Os!"*a&a !" pod sobom ioko s"b" pra$ninu( kao da !o! !" n"s%a&o dna H&adni mokri $rak s%ru!io !o! oko

%i!"&a 2%o su !" dub&!" spu'%a&i pod mos%( biva&o !o! sv" +&adni!" Onda !o!

Page 179: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 179/303

 b&!"sn" pr"d očima +i%ra Sava( a &i#" !o! poprska'" si%n" kap&!i#" savski+va&ova/ričini&o !o! s" da s" i$ b"$dan" %am" di-u pr"ma n!o! o)romn"( du)" ruk" i

 posi-u $a n!om kao $ma!"vi , %a! čas u+va%" !" %" ruk" i ona os!"%i n!i+ovdodir( onda %vrdo %&o pod sobom i 'apa% n"ki+ po$na%i+ )&asova Sad !" s+va%i&ada s" na&a$i na sp&avi

Dvi!" ruk" odr"$a'" u-" na ko!"m !" bi&a spu'%"na( a um!"s%o n!" ob!"si'" %"-aku%") , %a! čas o%isn" s" sp&av po +i%ro! bu!i#i N"ra !" os!"*a&a da +r&in"kamo da&"ko( da s" oko n!" vr$u &!udi( da!" pokriva!u rup#ima i n!"-no !o!'apu*u7. Sad s%" op"% na'i( N"ro( sad s%" op"% s&obodni6Ona ni!" od)ovara&a L"-"*i na sp&avi $uri&a !" pr"da s" u %amu kro$ ko!u su

 pr'%a&" +&adn" kap&!i#" Sav" i moči&" !o! &i#"R"m"%in#i su N"ru odv"$a&i s dask" i os&obodi&i !o! ruk" i no)" i$ -"&!"$ni+karika( dok !" sp&av +i%ro i )&a%ko k&i$io po ri!"#iGor"( s mos%a( ču&a s" buka i vika Bak&!" s" maknu&" i kao da su po&"%!"&"%amom Bak&!ono'" su %rča&i( a $a n!ima s" ču&a psovka( pr"pirka i )a&amaS N"rom na sp&avi s!"di&a su dva n!"$ina pri!a%"&!a ran.#"sko i S%i&&"r

. 8abo)a( m"ni s" čini da snivam6 . r"č" N"ra

. Hva&a Bo)u da %o ni!" san6 . r"č" ran#"sko . 4o' ma&o pa *"mo s" iskr#a%i Na oba&i na u)ovor"nom m!"s%u č"ka nas3iku&ini s pri!a%"&!ima( a onda *"mo ravno u S&av"%i* )d!"*"mo vas sakri%i u dvor#u )ro:a /"%ra Sv" !" %o osnova na'")Ti%a. Ti%a5 . op"%ova'" N"ra u s"bi I pomis&i na pismo '%o )a!" dobi&a u %amni#i

 No* !" bi&a %amna i +&adna Sava !" +i%i&a kao da s" i ona -uri da '%o pri!"odn"s" sp&av onamo )d!" s" N"ra ima&a iskr#a%i/r"d očima spa'"n" N"r" i$mi#a&" su %amn" s!"n" )rm&!a '%o !" ras&o po oba&amaKon%"sa !" sk&opi&a ruk" i %i+o pro.'ap%a&a7

. 4a sam os!"*a&a da *" m" n"%ko spasi%i6 Nisam s" bo!a&asmr%i( a&i oni+ muka6 To !" bi&o s%ra'no4"dva '%o !" N"ra s R"m"%in#ima pro)ovori&a n"ko&iko ri!"či( u$vrpo&!i'" s" onii us%ado'" .Evo nas na #i&!u6. Vidi' #rv"nu sv!"%i&!ku5 Ono !" 3iku&iniSpr"%no $aus%avi'" sp&av i iskr#a'" N"ru na pi!"sak Gor" na oba&i #rv"ni&a s"sv!"%i&!ka oko ko!" !" s%a!a&o n"ko&iko &!udi N"ru dov"do'" na oba&u , susr"%do&a$i&o im !" vi'" &!udi ko!ima s" &i#" u %ami ni!" mo)&o ra$abra%i. 3iku&ini6 8ovn" ran#"sko

 M!"s%o od)ovora u+va%" )a na!"dnom dvi!" !ak" ruk" i$a &"da L"#n" s" i +%!"d"s" is%r)nu%i Tada opa$i da su dva )radska s%ra-ara v"* po)rabi&a N"ru i s%a&a!" vu*i( a is%odobno da su n"ki &!udi po)rabi&i os%a&u %ro!i#u n!")ovi+ dru)ovako!i su s" iskr#a&i sa sp&avi

 N"ko&iko časaka $uri&i su u &!ud" ko!ima su pa&i u ruk" i ko!i su i+ u %r"n okasv"$a&iIma&i su u$a s" oru-!"( a&i su %ako si)urno oč"kiva&i svo!" &!ud" da u prvi ma+nisu mo)&i s+va%i%i '%o s" %o do)a1a

Bi(

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

3iku&ini!a i n!")ovi+ dru)ova ni!" bi&o M!"s%o n!i+ doč"ka'" i+ &!udi no%araSa&"a

Page 180: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 180/303

2%o %o $nači5 pi%ao s" ran#"sko Samo i$da!a mo)&a nas !" ovako na%!"ra%i u'ak" Sa&"ovi+ &!udiI$da!i#a !" mo)ao bi%i samo R"m"%ina# Ni%ko dru)i ni!" $nao $a n!i+ovu osnovu)d!" *" s" iskr#a%i( ni da *" im si)na& bi%i #rv"na sv!"%i&!ka M&adi*a obu$m"

 po%i'%"nos% Dak&"( m"du n!ima ima i$da!i#a5 Gd!" !" 3iku&ini5 8na&i su da!" m&adi )ro: $a&!ub&!"n u N"ru( a sumn!a&o s" i o Ti%u da N"ru o$bi&!no &!ubi

 Ni!" &i mo-da &!ubomora kriva i$da!i5Dok !" ran#"sko ra$mi'&!ao( pov"$a'" Sa&"ovi &!udi 1ak" i prisi&i'" i+ da s"uspnu na ko&a N"ru su v"* s%ra-ari vo$i&i na Grič( u onu s%ra'nu ku&u u ko!o!!" mora&a bi%i !o' ov" no*i s%av&!"na na muk"/o%i'%"nos% !" obu$"&a N"ru kad s%ra-ari $a n!om ponovno $a%vori'" vra%a )ro$no)%orn!a na Kam"ni%im vra%ima4o' čas pri!" os!"*a&a !" oko s"b" $rak s&obod"( )&"da&a !" i s&u'a&a svo!"

 pri!a%"&!"( a sada !"( "%o( op"% uv"do'" u %amnu rupu kamo !" $a%vori'" prvi dann!"$ino) %amnovan!a Ni!" u prvi ma+ mo)&a ni da s+va%i kako !" dosp!"&a u ruk"s%ra-ara T"k kad !" poč"&a o %om ra$mi'&!a%i( s%ad" ra$abira%i da s" radi oi$da!i

 No %ko !" mo)ao i$da%i domi'&!a%u $amisao Ti%a Kra!ači*a5Sin )radsko) su#a poku'ao !u !" s R"m"%in#ima o%"%i

Ti%o5 mi'&!a'" N"ra 8ar da !" on n!"$in n"po$na%i pri!a%"&! ko!i !o! !"navi!"s%io os&obo1"n!" i bio bi )a prov"o da )a ni!" i$dao n"ki b"$du'nii$da!i#a5

 Ako !" Ti%o( onda n"*" ni sada k&onu%i du+om On *" m" mo-da ipak spasi%i(nada&a s" N"ra On $na sv" osnov" svo) o#a( on $na sv" '%o suda# kani s n!omSad s" N"ra s!"%i da !o' ov" no*i ima bi%i s%av&!"na na muk" Ta!" pomisao

 pr"s%ra'i /r"d očima !o! osvanu'" muči&a '%o i+

!" )&"da&a u muči&i'%u i %rn#i !o! prodo'" %i!"&om Bo-"( sad !o! vi'" n"maspasa6 No*n" ur" su pro&a$i&"0 u dva sa%a no*u s%avi% *" !" na muk" Sada !"s+va*a&a da su !" R"m"%in#i +%!"&i ov" no*i os&obodi%i da n" do1" na muk"8ar $bi&!a na muk"5 Ako m" ra$apnu na s%ra'na muči&a( onda sam $auvi!"ki$)ub&!"na Mo! du+ *" i$dr-a%i( a&i %i!"&o n"*" Oni n"*" ni'%a od m"n" ču%i(

a&i %i!"&o *" mi osaka%i%i Onda !" bo&!" da m" odma+ m"%nu na &omaču( muči&"su N"ru %"'k" mis&iOb&i!" !" +&adni $no! /omisao da *" $a ko!i čas i&i sa% n!"$ino %i!"&o bi%ii$mr#var"no( ispun!ava&a !" v"*im u-asom n")o misao na smr%Kad bi samo $na&a ko&iko !" sa%i6 Sa s%ra+om !" pris&u'kiva&a oko s"b" Svakičas !" pomis&i&a da *" s"( "%o( sada o%vori%i vra%a i po!avi%i muči%"&!i sa$asukanim rukavima i $&obnim is.#"r"nim &i#ima

 A&i oko n!" bi!a'" sv" %i+o Samo !" ka%kad prodro kro$ %amu do n!" pri)u'"niu$da+ v!"'%i#" '%o su !" pro'&u no* i$muči&i ,$di)n" )&avu )or"( pr"mar"'"%kama( kro$ ko!" !" m!"s"# rasipao svo!" s!a!no sr"brno sv!"%&oKako !" b&i$u %o sv!"%&o( u$da+n" N"ra To $nači da s" m!"s"# di)ao Dva sa%asu b&i$u( pomo*i n"ma N"ra s" ba#i na s&amu 2%akori '%o su s" sakri&i pods&amu $a#vi&!"'" i raspr'i'" s" na sv" s%ran" Sad i+ s" ni!" vi'" bo!a&a Nad

n!om su &"bd!"&a s%ra'na muči&a3asovi su pro&a$i&i /r"d %amni#om ra$abira&i s" )&asovi Tr"nu#i muč"n!a bi&isu sv" b&i-"

I

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

SVETA> RAAEL

Page 181: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 181/303

 M!"s"# !" v"* visoko p&ovio na v"drom n"bu i rasv!"%&!avao )ričk" u&i#" Samodu- B"n"%ičk" u&i#" spu'%a&a s" %amna s!"na '%o su !" ba#a&i i$boč"ni krovoviku*a/o %o! s!"ni %ik u$ ku*" 'u&!a s" visok čov!"k( o)rnu% ko-na%im p&a'%"m G&avu!" pokrio kapu#om i navukao !" sv" do nosaKora#a %i+o i o)&"dava s" na sv" s%ran" Vidi &i )a mo-da %ko5 /r"d !"dnom ma&om

drv"n!arom s%an"( pris&oni )&avu k oknu i poku#a 4"danpu% . dvapu% Ni%ko s" u ku*i n" makn" 3ov!"k poku#a i po %r"*i pu% 8a n"ko&iko časakao%vori s" pro$orči*( a ispod )us%a $as%orči*a po!avi s" %amna s!"na. Tko %o ku#a5 . upi%a )&as s pro$orči*a. 3ov!"k ko!i odma+ %r"ba %vo!u pomo* . od)ovori )&as

 pod pro$orom. 4" &i km"% i&i )ospodin5. Imam $&a%a ko&iko %r"ba'. /oč"ka! časak( da %i o%vorim63ov!"k u p&as%u povukao !" kapu#u !o' dub&!" na &i#" i $amo%ao s" !o' opr"$ni!"u p&a'%O%vor" s" drv"na vra%a dvori'%a( a no*ni pos!"%nik ud" Ma&"n( su+ čov!"k uv"d")a u drv"ni %ri!"m ku*" i$ ko!")a su vodi&a vra%a u sobu

 Ma&a sv!"%i&!ka na s%ropu samo !" don"k&" rasv!"%&!ava&a siroma'no ur"1"nusobi#u Na sr"dini !" s%a!ao %"k ma&"n s%o&( a na n!"mu kri-( $"m&!ana posuda sasv"%om vodom i ma&a )ranči#a $"&"no) &i'*a , !"dnom ku%u s&amn!ača( do n!"s%o&a#( na n!"mu vrč vod">i!"&a !" soba inač" pra$na Samo su s%i!"n" ob&i!"p&!"n"sv"%im s&ikama %ako da s" $id $apravo i n" vidi S&ik" čin" u%o! pus%o'i n"običan do!am

3ov!"k u p&as%u o)&"dao s" po sobi Onda uspravi po)&"d na svo) ku*"doma*inas%o!" pr"d n!im i$)&"dao kao pa%u&!ak Ma&"n( su+( s du)u&!as%om )&avom i o'%rim#r%ama &i#a( vr&o proni#avim očima i du)om p&avom bradom( s&ičio !" n"kom#rkv"nom sv"#u Samo nos( n"obično du)ačak i +"br"!ski $a.vinu%( kao da s" ru)an!")ovu sv"%ačkom &i#u

. 2%o -"&i'5 . upi%a do'&!aka. 4"si &i %i Ra:a"& ko)a &!udi dr-" sv"#"m i u či!" ri!"či sva%kov!"ru!" kao u Sv"%o pismo5. 4"s%( !a sam %a! . %ako !" vo&!a Gospodn!a. ,napri!"d %i ka-"m da !a n" v!"ru!"m u %vo!a proročans%va i %vo!a )a%an!a. 2%o si onda do'ao5. 4"r *"' mi ipak pomo*i svo!im sv"%ačkim $van!"m. Ako n" v!"ru!"' u Bo)a i u sv"%u mo* ko!u on dad" svom s&u-b"niku( n" mo)u %i pomo*i3ov!"k u p&as%u s")n" u d-"p( i$vadi pr")r'% #"kina i ba#i i+ na s%o& da!"#i!"&a soba $a$v"ča&a. A&i %i v!"ru!"' i u ovo) Bo)a6 . nasmi!" s" čov!"k u p&as%u

i poka-" na #"kin"Li#" s" ma&omu čov!"ku o%")&o( proni#av" n!")ov" oči ska.ka&" po #"kinima kaooči )rab"-&!iv" $v!"rk". S&u'a! m"( Ra:a"&" Ti bi s" sada -"&io $)ra-a%i nad onim '%o sam %i r"kao( a&i s!a! ovi+ #"kina 'kak&!a %i du'u /r"da

 mnom s" n" %r"ba' pr"%vara%i . !a po$na!"m %vo!u sv"%os% i%vo!a sv"%a proročans%va. 2%o )ovori'( )ospodin"5 . pi%ao !" Ra:a"& $bun!"no. Govorim ono '%o $nam. O%kud bi %i $nao kad bi %o i bi&o is%ina5 Mo! -ivo% !" &!udima $a)on"%ka. A&i m"ni ni!" . nasmi!" s" ona! u p&as%u i onda nas%avio'%ri!"7 . Ha!d"( +a!d"( n"mam kada( vri!"m" !" +i%no S!"d.

nimo( pa s" &!udski pora$)ovorimo

Page 182: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 182/303

i L

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

S%rana# s!"dn" na s%o& na ko!"mu su &"-a&i #"kini( a Ra:a"& na !"dini s%o&a# '%o)a!" primakao posv" b&i$u s%ran#u. 3u! m"( Ra:a"&" . r"č" s%rana# pr"kri-iv'i no)" . N"mo!

 mis&i%i da %" pr"da mnom i$da!" samo nos Mi smo s" dvo!i#av"* n")d!" vid!"&iRa:a"& prob&i!"di i upi%a7. 2%o +o*"' %im" r"*i5 R"#i odma+6 Ho*"' &i m" pr"d svi!"%om i$da%i5. Ni!" mi ni na kra! pam"%i( m"ni !" u pri&o) da %i svi!"% %o&iko v!"ru!". N"mo! mis&i%i( )ospodin" . s%ad" s" ispričava%i Ra:a"& .

da sam !a pros%i vara&i#a 4a sam samo čov!"k ko!i ima ma&ovi'" pam"%i od dru)i+( pa svo!u pam"% unovču!" 4"dno)adana pror"kao sam svo!o! )a$dari#i da *" ima%i v"&iku i dobru-"%vu . a %o !" &ako pror"#i Dru)i dan ra$)&asi&i m" po )raduda sam n"ko nadnaravno bi*" Kad sam vidio kako &!udi v!"ru!u svako!akim vračari!ama( s%vorio sam s"bi od %o)a $ana%To !" sv" naravno 3ov!"k %r"ba či$m" i $a %o ima či$maraSvi!"% +o*" da s" s&u-" mis"( $a %o %r"ba popa( puku s" +o*"

 pra$nov!"r!a pa $a %o( "%o( ima sv"#a Ra:a"&a Budu*i da m"%r"ba!u( moram( dak&"( pos%o!a%i 2%o &!udi %ra-"( s onim s"%r-i( !a proda!"m robu ko!u svi!"% %r"ba To !" kao na d&anu .dovr'i s &ukavim smi!"'kom Ra:a"&. Tako !" . po%vrdi s%rana# i udari rukom po s%o&u da su #"

kini ponovno poskoči&i i $a$v"ča&i( a sv"#u $ai)ra&" oči .4a %r"bam %vo!" sv"%" rob" . i %o odma+ Bud"' &i mo!u -"&!ui$vr'io( ovi #"kini bi% *" samo pr"du!am( ako !" n" i$vr'i'(onda *u %vo!u sv"%os% ob!"si%i na )a&-"ni#u na Savsko! #"s%i2%o m" %o&iko proma%ra'5 H%io bi $na%i %ko sam5. G&as mi !" po$na%( a&i &i#" !" odvi'" prikri%o kapu#om. Tko sam( %o %" ni!" bri)a( n")o pi%a! '%o +o*u od %"b". Dak&"( )ovori( )ospodin" . %i+o *" Ra:a"&. Ti dobro po$na' )radsko) su#a Kra!ači*a i on %" č"s%o$ov"

. 3"s%o m" pi%a $a sav!"%" u svo!im sudačkim činima

. I$vrsno6 . k&ikn" s%rana# i skoči sa s%o&aRa:a"& !" prob&i!"dio od s%ra+a( a čov!"k u p&as%u $&obno s" nasmi!"'i( pr"kri-iruk" i r"č" mu7. 3u! m"( Ra:a"&" Nikad !o' nisi u -ivo%u svo!u sv"%os% %akoskupo prodao kao '%o *"' !" mo*i proda%i m"ni Dobi% *"' %o&iko $&a%a da *"' mo*i u$"%i &i!"pu Sidu $a ko!om si !"dnom i$)ubio svo!" sv"%ačk" očiRa:a"& !" pro%rnuo i pr"s%ra'"no po)&"dao n"$nan#a ko!i !" kao od 'a&" k&!u#kao

 po n!")ovim na!skrovi%i!im %a!nama. Samo s" smiri . r"č" s%rana# . a&i napni u+a i mo$akSuda# Kra!ači* k&an!a s" %vo!o! sv"%os%i Tvo!" proročans%von!")ovo !" Sv"%o pismo( %i si ona! ko!i $a n!")a pi'" $akon". Tako !" vo&!a Gospodn!a . sk&opi Ra:a"& ruk" na prsima

. Tu )&upos% spr"mi $a Kra!ači*a /o1i sad odma+ k n!"mu( po%ra-i )a )d!" )od bio( ra$umi!"' &i m"5

Page 183: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 183/303

. Ra$umi!"m

. Ako !" u kr"v"%u( i$vu#i )a ispod pokrivača( ako !" u%orn!u v!"'%i#a( prodri u %oran!( bi&o si&om i&i kri-"m( kunu*ii&i mo&"*i( bi&o kako( a&i %i mora' $a č"%vr% sa%a )ovori%i sKra!ači*"m. N"ma bri)"( !a mo)u do n!")a i kad !" u ispov!"daoni#i

. Kad do1"' pr"d Kra!ači*a( n"ka s" %vo!a časna sv"%os% pr"%vori u na!sv"%i!" sv"%i'%" Ti *"' Kra!ači*u u%uvi%i u )&avuda !" u %orn!u $a%vor"na v!"'%i#a N"ra K")&"vi* drukči!a od svi+ dru)i+ v!"'%i#a Vra) da !u !" učinio %akvom da !" nikad 

 muk" n"*" prisi&i%i da '%o)od pri$na Da ima samo !"dan način kako s" mo-" dobi%i pri$nan!" svi+ čaro&i!a '%o i+ !" počini&a Naim"7 ako !" b"$ muč"n!a osud" na smr% i pov"du na &o

 maču Ond!" n"ka mo&" &i%ani!" ko!" sam !a( "vo donio Kad i$mo&"( n!"$ina *" s" sna)a s&omi%i i ona *" sv" pri$na%i Tir"#i da %i s" uka$a&a D!"vi#a Mari!a i da&a %i ov" &i%ani!" i sav!"% Ona *" pri$na%i čaro&i!" i n"d!"&a kakva svi!"% !o' nikad ni!" čuo.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. N" $nam '%o %im" kani%"( a&i ra$umio sam '%o -"&i%"

. T"bi i n" %r"ba ni'%a dru)o da $na' n")o %o da *"' dobi%idvos%ruko ono&iko #"kina ko&iko i+ vidi' ovd!" na s%o&u A&isamo onda ako Kra!ači* i$v"d" ono '%o %i r"ko+ Sad !" b&i$u!"dan sa% u no*i( a u dva kan" !" s%avi%i na muč"n!" /ri!" dvasa%a mora' svo!u $ada*u obavi%i /a$i7 N"ra K")&"vi* n" smi!"do*i na muči&a

. Ra$umi!"m . r"č" Ra:a"& . Gd!" *"mo s" sas%a%i5. , Kam"ni%im vra%ima( pr"d kipom Ma!k" Bo-!" u %ri sa%au no*i. Dobro . r"č" Ra:a"& . id"m odma+ na posao. /a$i da bud"' %očan( !"r bi mo)ao i$)ubi%i ko!" sv"%or"broS%rana# i$a1" i$ sob" u dvori'%"( a Ra:a"& mu o%vori vra%a kro$ ko!a i$a1" nau&i#u7 Tu s" s%isn" u$ o)radu i po)&"da oko s"b" Ni)d!" ni!" bi&o niko)a T"k!" po $idovima i krovovima ku*a dr+%a&a m!"s"činaS%rana# s" o%isn" %i+im kora#ima ni$ u&i#u /ro'ao !" kro$ B"n"%ačku u&i#u )or"($aokr"nuo u$ Opa%ičku i spus%io s" na #"s%u '%o !" vodi&a s Griča na Kap%o& Na#"s%i bi&o !" pus%o( ni)d!" -iva s%vora Na %ra%ini kra! #"s%" pru-i&i s" uvis

 ba)r"movi i ba#i&i na %ra%inu 'iroku s!"nu S%rana# s!"dn" /r"d n!im &"-a&i su

Grič i Kap%o&( pr"kriv"ni sr"brnim p&a'%"m m!"s"čin" S%rana# okr"n" &i#" pr"maku&i Kam"ni%i+ vra%a3ini&o s" kao da nad #i!"&im Grič"m v&ada mir i da sv" sniva čarobni san u %i+o!

 m!"s"čini Samo i$ on" ku&" prodiru u$disa!iS%rana# u p&as%u na)&o s" di)n" i počn" +oda%i po %ra%ini )or" i do&!" Svakičas po)&"davao !" na m!"s"# kao '%o po)&"dava!u km"%ovi u sun#" kad +o*" $na%iko&iko !" sa%iOnda !" op"% po'ao du- #"s%" i spus%io s" sv" do&!" do Kam"ni%i+ vra%a( sakrios" u s!"n" drv"*a i )&"dao n"pr"kidno u #rnu ku&u( obas!anu m!"s"činom Kro$r"'"%k" n!"$ini+ pro.

$ora $uri&a !" u s!a!nu n* %ama navi!"'%a!u*i da s" u %o! ku&i do)a1a n"'%os%ra'no

Page 184: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 184/303

S%rana# !" pos%a!aoUsv" n"mirni!i Vra*ao s" op"% na%ra) do ba)r"mova( ba#ao s"na &"dinu( n"pomično mo%rio pr"da s" i op"% di$ao( +odao po #"s%i )or".do&!" inav&ačio kapu#u na svo!" &i#" Kao da s" bo!i da )a m!"s"# n" bi pr"po$naoGLAS S NEBA , muči&i'%u bi!a'" sv" spr"mno Sudb"no pov!"r"ns%vo $au$"&o v"* svo!" m!"s%o( a1ak Miki#a dr-ao !" u ru#i svo!" p"ro i vr&o va-nim i$ra-a!"m &i#a po)&"davao

)ospodu pris"-nik"( s"na%ora Babi#a( no%ara Sa&"a i su#a Kra!ači*a Graban%i suu po$adini muči&i'%a po-udno )u%a&i pos&!"dn!" os%a%k" s%aro) vina '%o im )a!" pos&ao Kra!ači* kako bi s" '%o bo&!" okri!"pi&i $a dana'n!" muč"n!"Svi su s" n"kako n"obično os!"*a&i( svi su oč"kiva&i da *" dana'n!" muč"n!" bi%i$anim&!ivi!" od svi+ dru)i+ Svi su bi&i uv!"r"ni da *" )raban%" s%a!a%i mno)o%ruda da !aku i čvrs%u kon%"su navuku na muči&aSuda# Kra!ači* !"dva !" č"kao čas da mu pr"dv"du omra-"nu v!"'%i#u N"ko&iko

 pu%a opom"nuo !" )ospodu pris"-nik" da s" dobro po'krop" sv"%om vodom i i$vad"svo!" 'ka.pu&ar" i$ n!"dara kako i+ v!"'%i#a n" bi ur"k&a

 Napokon su )raban%i nam!"s%i&i ko%ač"( pripr"mi&i 'pan!o&sk" či$m"( i$vuk&i i$ku%a drv"no) kon!a i m"%nu&i na drv"ni s%o& pa&č"ni#"Kra!ači* dad" $nak( a dva s%ra-ara upu%" s" u %amni#u po N"ruOna !" !o' uvi!"k &"-a&a na s&ami I$)ubi&a !" svaku nadu Ni R"m"%in#i !" nisu

 mo)&i o%"%i( ni vi!"s% da *" !" kra&!i#a os&obodi%i ni!" s" obis%ini&a

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

S%ra-ari o%vori'" -"&!"$na vra%a i u1o'" u %amni#u. ,s%ani6 . vikn" s%ra-ar

 N"ra us%an"3"mu da s" opir"m5 mis&i&a !" u s"bi Sad !" ionako sv" svr'"no N"ka učin"sa mnom '%o i+ !" vo&!a Mo-da imam u s"bi %o&iko sna)" da pr"pa%im( a mo-da *u

i umri!"%i/o'&a !" $a s%ra-arima kro$ %amni p&!"snivi +odnik i u'&a mirno pr"ko pra)a u muči&i'%" /o)&"dom !" $aokru-i&a #i!"&i pros%or i odma+ $na&a $a'%o ovd!" s!"di%a! sud( $a'%o s!"di Miki#a( $a'%o su pripr"mi&i muči&a i $a'%o su )raban%i i+"nkar $asuka&i rukav"Suda# Kra!ači* po$ov" N"ru da s%upi u sr"dinu 4"dan s%ra-ar raspros%r" pr"dn!om bi!"&u kabani#u( a suda# Kra!ači* upi%a7. 4" &i %o va'a kabani#a5. 4"s% . odvra%i N"ra

. /ri$na!"%" &i da s%" u %o! kabani#i do'&i pr"d ku&u kod Kam"ni%i+ vra%a i ubi&i ond!" !"dno novoro1"nč"5 /ri$na!"%"&i da s%" vi bi&a ona bi!"&a v!"'%i#a ko!u smo u$a&ud %ra-i&i

. 2%o +o*"%" od m"n"5 . vikn" N"ra . 3"mu %o pi%an!" kad  bi+ s" ionako u$a&ud brani&a5. A&i i ovu kapu#u v"$&i s%" vi $a svo) &!ubavnika 1avo&a .r"č" s"na%or Babi* i poka-" !o! kapu#u ko!u !" i&ip is%r)nuonapadačima '%o su !"dn" no*i +%!"&i prova&i%i u N"rin dvora#

 N"ra !" )o%ovo apa%ično )&"da&a u %" doka$" Da !" bi&o pr"d n!om sudi'%"ra$bori%i+ &!udi( ona bi im ispripovi!"da&a kako !" do'&o do %" kapu#" i bi&a biim obra$&o-i&a $a'%o !" u ovom bi!"&om o)r%aču do&a$i&a pr"d ku&u A&i pr"d ovim

 bi sudom svaka ri!"č bi&a u$a&udna , n!i+ovim očima vid!"&a !" v"* sada svo!usmr%nu osudu 8ar da s" pr"d n!ima brani kad su !" u s"bi v"* osudi&i na &omaču5. Na muči&a s n!om6 . povikn" #i!"&o pov!"r"ni'%vo u!"dan)&as

. Krvni#"( pripr"mi o)n!"na k&i!"'%a6 . vikao !" bi!"sno

Page 185: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 185/303

Kra!ači* . Svu*i s" .$apov!"di krvnik N"ri. Nikad6 . vikn" N"ra. /o)rabi%" !" . $apov!"di krvnik )raban%ima Dvo!i#a $ano)"( dvo!i#a $a )&avu i po&")ni%" !" na $"m&!uDok su !" nav&ači&i( o%kopča !o! s" na )&avi raspu'%"na kosa( padn" !o! ni$

ram"na i pokri!" n!"$ino )o&o %i!"&o Svi su usupnu%o )&"da&i pr"krasnu p"p"&!as%o.p&avu kosu s%o!" n!i+ovim očima sakriva&a )o%ovo či%avo s%ro!no(krasno d!"vo!čino %i!"&o. 8a'%o !o! !" pa&a %a kosa na!"dnom s )&av"65 . upi%aKra!ači* 'ap*u*i svom sus!"duOd svo) s%o&a podi)ao s" Miki#a( pri'ao Kra!ači*u i upo$orio )a7.Va'a mi&os%i( čas% mi!" upo$ori%i vas na ovu kosu Ako s" s!"*a%"( kon%"sa !"nosi&a uvi!"k sp&"%"n" p&"%"ni#" kako %o danas n" nosi ni!"dna p&"mkin!a S%ar"kn!i)" ka-u da vra) svo!im na!mi&i!im v!"'%i#ama da!" uvi!"k du)u kosu( !"r s" un!o! mo-" na!&ak'" sakri%i A onda( n"ka va'a mi&os% samo po)&"da !" &i ikadvid!"&a kod iko!" na'" -"nsk" %akvu bo!u kos"5. Da( ona ima n"ku p"p"&!as%u kosu6 . 'apn" Kra!ači* $u.r"*i u N"ru

. 4"s%( p"p"&!as%u( a va'a mi&os% $na da s" v!"'%i#" uvi!"kvr%" oko o)n!i'%a i oko p"p"&a( pa p"p"o sipa!u po %u1im pra)ovima( da!" p"p"o -i) v!"'%i#a 3udno !" da ba' ona ima p"

 p"&!as%u kosuKra!ači* !" $a+va&no po)&"dao Miki#u i 'ap%ao sam s"bi7. Da( da( %o !" %ako6 Kako %o nisam opa$io v"* odavna6 Ka

 p"%ani#a v!"'%i#a( naravno( mora ima%i p"p"&!as%u kosuOnda s" okr"n" pr"ma krvniku i r"č" mu7 . Odr"-i !o! kosu i ba#i !" u va%ru

 N"ra s" &"#nu&a i koraknu&a napri!"d

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. 2%o vam !" skrivi&a mo!a kosa5 . vikn" ona pr"maKra!ači*u. Vra)a nosi' u svo!o! kosi6 E%o( !o' ma&o pri!" pokrio %"n!om" da %" $a'%i%i od na'i+ po)&"da. Nisam $na&a da !" vra) %ako sram"-&!iv . pr"$irno *"

 N"ra . Gospodo . okr"n" s" ona pr"ma os%a&om sudb"nom  pov!"r"ns%vu . $ar !" mo)u*" da s%" ba' svi ko!i s%" ovd!" s&i!" pi kao ova! čov!"k i da ba' svi mis&i%" )&avom ovo) &u1aka5 Na čas !" nas%a&a %i'ina A&i br$o !" pr"kinu'" pris"-ni#i o'%ro prosv!"du!u*iKra!ači*( m"1u%im( us%an" i sv"čano pro$bori propisani )ovor7

. /o'%o op%u-"na N"ra K")&"vi* n" pri$na!" dobrovo&!nosv" opravdan" sumn!" ko!" pado'" na n!u7 da !" sk&opi&a sav"$ s vra)om i čini&a $&a d!"&a &!udima( us!"vima i marvi( odr"1u!"m da s" ima odma+ s%avi%i na muk"

 N"ra s%isn" $ub"( a #i!"&im %i!"&om pro1u !o! +&adni srsi. Dak&"( čas !" ku#nuo6 . r"č" N"ra )&asom ko!i !" prodiraou sr#" . /omo*i mi n"ma ni od kuda /r"da mnom s%o!i $a.)&up&!"no sudb"no pov!"r"ns%vo( i$a m"n" n"smi&!"ni krvniks )raban%ima( a oko nas d"b"&" $idin" #rn" popu% pak&a6 Ni!"dan )&as n"*" dopri!"%i kro$ d"b"&i kam"n $ida i ni%ko n"*"ču%i mo!" muk" Ra$d"ra% *" mi m&ado %i!"&o( -ivu *" m" $dro

 bi%i( a -ivo m"so isp"*i bak&!ama ,čini% *" od m"n" k&!as%is%vor( i N"ra K")&"vi* *" n"s%a%i Os%a% *" samo k&upko m"sa

sa $drob&!"nim kos%ima A&i i$ mo!i+ us%i!u n"*"%" ču%i ono '%o-"&i%" N"ra n"*" nikada pri$na%i ono '%o ni!" is%ina samo $a%o

Page 186: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 186/303

da!" n" muči%"4o' !"dnom vam v"&im7 Nisam v!"'%i#a( !"r v!"'%i#a n"ma Ima $&obni+ &!udi i)&upi+ suda#a6 A sad mo-"%" čini%i sa mnom '%o vas !" vo&!a 4a *u 'u%!"%i i'u%!"%i( %rp!"%i i umri!"%i

 N"ko&iko %r"nu%aka svi su bi&i pod do!mom %i+ N"rini+ ri!"či Onda Kra!ači* ma+n" krvniku i ova! don"s" pa&č"ni#"

 Na pr"n"ra-"n!" svi+ N"ra sama pru-i pr"ma pa&č"ni#ama ob!" ruk"Sudb"no s" pov!"r"ns%vo $)&"da&o( a Kra!ači* pro'ap*"7. To !" $naka !u !" vra) svo!om mo*i učinio n"os!"%&!ivom6. Onda )&asno $apov!"di krvniku7. /a&č"ni#" %u n"*" koris%i%i( na!bo&!" da !" pos%avimo od 

 ma+ na ko%ačGraban%i u+va%i'" N"ru i s%ado'" !" v"$a%i na ko%ač

 Na!"dnom kro$ ku&u n"'%o $a%u%n!i Kao da !" udario )rom i$ v"dra n"ba Svi s"&"#nu'" 4o' nisu ni oda+nu&i( kad s" %u%an! ponovio Na svim s" &i#ima odra$i&o

 pr"n"ra-"n!". Sv"%" vod" ovamo . 'apn" Kra!ači* . To !" )&as so%on"ko!i +o*" da nas $as%ra'i

 Miki#a skoči( u$m" sv"%u vodu s%o!" s%a!a&a na n!")ovu s%o&u i pru-i !"Kra!ači*u Ova! i su#i s%ado'" s" n!om" 'kropi%i i kri-a%iI po %r"*i pu% d"b"&im !" s%i!"nama od$van!ao n"ki bučni '%ropo%. N" bo!%" s" . bodrio !" Kra!ači* )ro$ničavo . Na posao(krvni#" 8a$ovi%" u pomo* Bo)a pro%iv vra)a ko!i nam pri!"%i, %a! čas po!avi s" na vra%ima s%ra-ar i usop&!"n od %rčan!a na!avi Kra!ači*u7. Va'a mi&os%i( sv"%a# !" pr"d ku&om On &upa na vra%a i+o*" odma+ )ovori%i s )radskim su#"mKra!ači* na)&o us%an". Gospodo( bi% *" va-na s%var kad m" !" sv"%a# ovd!" po%ra-io . r"č" on . 4a *u s" odma+ vra%i%i. A mi *"mo do%&" nas%avi%i5 . upi%a krvnik su#a

. Nipo'%o( va'a mi&os%i6 . sav!"%ova'" Sa&" . Ovako va-no pr"s&u'avan!" na mukama n" mo-"mo obavi%i b"$ vas Mi*"mo do%&" prič"ka%i/ov!"r"ns%vo !" pris%a&o( a Kra!ači* odr"di krvniku da ni'%a n" učini dok s" onn" vra%i

 N"ra !" $uri&a pr"da s" kao b"$ svi!"s%i A pov!"r"ns%vo s" skupi&o irasprav&!a&o o %om kakvu !" novos% mo)ao doni!"%i sv"%a# Ra:a"&Kra!ači* !" u'ao u s%ra-arni#u kra! ku&" u ko!o! !" v"* s%a!ao Ra:a"& Bio !")o&o)&av( u bi!"&o! ko'u&!i pr"ko ko!" !" sv"$ao bi!"&o ovč!" kr$no Na no)ama!" imao sanda&"( a u ru#i '%ap Du)a p&ava brada( &i!"po $aob&!"na( spu'%a&a mus" do po&ovi#" prsi!u( d#k su mu du)" kos"( n"'%o ma&o #rv"nkas%" i !akokovrčas%"( pada&" na ram"na Na prsima visio mu i$ obično) drva i$r"$an kri-

S%a!ao !" obor"ni+ oči!u kao da!" i$)ub&!"n sam u s"b" B!"&ina n!")ova odi!"&asab&asno s" odra-ava&a od %amni+ $idina s%ra-arni#"( kao da su i$ni!"&i i$ #rkv"kam"ni kip i m"%nu&i )a u %amnu s%ra-arni#u. 2%o %ra-i' ovd!"( sv"#"( u ovo doba no*i5 . upi%a )aKra!ači* n"kim poči%an!"m ko!im ni!" )ovorio ni s kim na svi!"%uSv"%a# podi)n" ruku i oči i odvra%i sv"čanim proročanskim )&asom7. Nosim %i )&as s n"ba( su#" )r"'nika6. /r"poni$no s&u'am '%o mi poruču!" )ospodin6. Gospodin $na da si posv"%io svo! -ivo% %om" da i$a)na' i$svi!"%a vra)a i n!")ov" s&u-b"nik" Ti si i$vr)nuo svo!u )&avu

 po)ib"&!i da spa'ava' svi!"% oni+ prok&"%ni#a ko!" s" $dru-i'"s vra)om da s" uro%" pro%iv samo)a Bo)a No ko&iko )od si i

sam mudar( v"* sam %i mno)o pu%a sav!"%ovao '%o da učini' s%im v!"'%i#ama

Page 187: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 187/303

.; dobro si mi sav!"%ovao6

. Mo! sav!"% !" )&as s n"ba 3u! m"( su#" Nikad nisi imaou svo!o! ru#i v!"'%i#u kao '%o !" unuka )ro:i#" Ra%kav Ona!" v!"'%i#a nad v!"'%i#ama b"$ ko!" n" bi mo)ao vra) odr-a%isvo!" vra-!" udru-"n!" na Griču Ona !" kra&!i#a v!"'%i#a( !"r !"u n!o! usr"do%oč"na sva mo* pak&a Ti !" mora' uni'%i%i

. Ho*u . r"č" Kra!ači*

. A&i kako5 . upi%a Ra:a"& povi'"nim )&asom

. Sudi&i smo !o! kao i svako! dru)o!

. 8ar mis&i' da onim čim" si mo)ao uni'%i%i bi&o kakvuv!"'%i#u mo-"' uni'%i%i i kra&!i#u v!"'%i#a5. Mi smo !" osudi&i na muči&a. Mis&i' da *" v!"'%i#a ko!a ima svu mo* pak&a pri$na%i na

 muči&ima svo!av"&ika n"d!"&a5 /a$i '%o %i v"&im( su#" I$r"$i!" -ivu na komadi*"( $drobi !o! svaku ko'%i#u u %i!"&u( a&i ona*" 'u%!"%i Ni'%a n"*"' od n!" do$na%iLi#" Kra!ači*"vo prob&i!"di( a us%a mu n"+o%i#" 'ap%a&a7

. 8abo)a( %o nam !" sama r"k&a da mo-"mo s n!om" radi%i '%o nas !" vo&!a( pa da ipak n"*" ni'%a pri$na%i Ima' pravo(sv"#" Ti $na' sv". 4"s%( $nam i %o da ima %o&iki+ mo*i da *" !" vra) na muka

 ma usmr%i%i samo da ni'%a n" ka-" A čim" *"' onda doka$a%isvi!"%u da !" nisi n"vinu $a%vorio5 Ti mora' dobi%i pri$nan!"(da n" bi %ko)od r"kao da!" n"vino op%u-"na i po sudu umor"na Ti $na' da!" ona )ro:ovsko) roda( pa mora' bi%i opr"$an. 2%o( dak&"( da radimo( sv"#"5 2%o da učinimo5 Sad v"* vidim $a'%o 'u%i i $a'%o !" onako +&adnokrvno pru-i&a ruk" pr"

 ma pa&č"ni#ama Ona !" $na&a da *" !" vra) spasi%i od mukasmr*u 2%o da uradim5. Da% *u %i sav!"% Ni!" %o običan sav!"%( su#"( v"* !" )&as s

n"ba6 . r"č" Ra:a"& i podi)n" ruk" k n"bu . Kad sam ov" no*i mo&io svo!" mo&i%v"( po!avi s" pr"da mnom Sv D!"vi#a Mari!ai r"č" mi73u! m"( sv"#" s )ričko) bri!")a6 Ho*"' &i učini%i dobro )ra1anima svo!im(

 po%"#i su#u Kra!ači*u i r"#i mu7Gro:ovska v!"'%i#a n" smi!" do*i na muk"( !"r *" !" vra) odma+ ri!"'i%i -ivo%a iona *" umri!"%i b"$ pri$nan!a( a onda *" v"&ika'i nava&i%i na sud i okrivi%i )ada!" mučio n"vinu -"nu Tako *" pas%i u)&"d %vo!( )ospodin" su#" N"ra dak&" n"smi!" umri!"%i b"$ pri$nan!a( ako %i !" do %vo) u)&"da( a s%avi' &i !" na muk"(vra) *" !" usmr%i%i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. O Bo-"( +va&a %i '%o si pos&ao sv"#a6

. S&u'a! dobro Kon%"sa *" pri$na%i sva svo!a v"&ika n"d!"&akad !" s%avi%" pr"d rasp&amsam &omaču. Kako *u !" s%avi%i na &omaču pri!" osud"5 Mo)u !" osudi%ina &omaču samo onda ako !" pri$na&a svo!a $&a d!"&a. Ako upa&i' bi&o kakvu &omaču na 8v!"$di'*u i n!u dov"d"'

 pr"d &omaču i ond!" s%an"' sa sudom mo&i%i( "vo( ov" &i%ani!". vra) *" !" os%avi%i( a ona *" s" ba#i%i pr"d %"b" na ko&!"na i

 pri$na%i pr"d #i!"&im svi!"%om n"d!"&a i $&očins%va kakvi+ !o'

nikad ni!" ču&o u+o Gričana Sv"%a D!"vi#a mi dad" ov" &i%ani!"( b&a)os&ovi m" i n"s%an" 4a po+i%i+ odma+ %"bi u ku*u )d!"

Page 188: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 188/303

 mi r"ko'" da si u %orn!u . i "%o m" %u5. Hva&a sv"%om Marku '%o si !o' na vri!"m" s%i)ao. 2%o *"'( dak&"( učini%i5 . upi%a Ra:a"& su#a. Ku'"nka !" sv" pri$na&a i su%ra u $oru sa$va% *u sud i i$r"*i smr%nu osudu /os&i!" podn" u p"% sa%i vodi% *"mo !" na8v!"$di'*"( a s n!om $a!"dno i N"ru K")&"vi* 3im $apa&imo

Ku'"nki &omaču( r"*i *u N"ri da !" %o n!"$ina &omača( i onda*"mo mo&i%i &i%ani!" Tako *" ona pr"d Gričanima ispov!"di%isv" svo!" $&očin" i svi!"% *" vid!"%i da sam !a $nao ko)a sam dr-ao v!"'%i#om. Mudar si %i . r"č" sv"%a# . i dobro si %o smis&io6 I sam *u do*i onamo da s&u'am n!"$ino pri$nan!" i s&av&!" '%o *"' )as&avi%i %i ko!i si o%krio v!"'%i#u nad svim )ričkim v!"'%i#amaSamo pa$i da %vo!i &!udi n" m"%nu sami kon%"su na muči&a6Bi% *" im krivo '%o !" n" da' muči%i . radi dop&a%ka. Is%ina !"( pa$i% *u Kako da %i %o nap&a%im( sv"#" Ra:a"&"5. /us%i( Bo) *" mi p&a%i%i6. Ko&ik" &i sr"*" '%o si do'ao u pravi čas. To !" bi&a vo&!a Gospodn!a6 . r"č" Ra:a"& i op"% podi)n"

ruku k n"buRa:a"& u$m" kri- '%o mu !" visio o prsima i da )a Kra!ači*u da )a po&!ubi a ova!s" sv"#u duboko nak&oni

. Sam Bo) %" pos&ao( sv"#"( sam Bo) n"ka %" pra%i6Ra:a"& u$di)n" )&avu i dos%o!ans%v"no i$a1" i$ s%ra-arni#"Kra!ači* pod" na%ra) u muči&i'%" V"dra &i#a s%an" na pra)i $apov!"di7. Op%u-"ni#a n"ka s" odma+ odv"d" na%ra) u $a%vor Muč"n!" *"mo nas%avi%i dru)i pu% Do)odi&o s" n"'%o va-no $bo)č")a mo&im sudb"no pov!"r"ns%vo da s" ra$i1" i prič"ka dok)a op"% sa$ov"mOpa$iv mrko &i#" /un#"rovo Kra!ači* mu 'apn"7

. Ti mo-"' s"bi i )raban%ima dop&a%k" uračuna%i kao da !" muč"n!" prov"d"no( a %ako i Miki#a Ni%ko ni!" s+va*ao Kra!ači*"v" odr"db"( a&i s" sva%ko pokorio N"ru su s%ra-ari pov"&i u %amni#uKad !" spr"mi'" u n!"$inu usku ma&u %amni#u( dado'" !o!( na Kra!ači*"vu odr"dbu(!o' i kru+a i komad sira( dok !" dosad -iv!"&a samo od kru+a i vod"

 Na %o !" )radski suda# $ak&!učao svo!om rukom N"rinu %amni#u i u$"o k&!uč ks"bi( os%aviv'i N"ru po%puno! n"i$v!"snos%i o %om '%o s" do)odi&o i $a'%o su !"skinu&i s mukaKad !" Ra:a"& i$a'ao i$ s%ra-arni#"( bi&a !" u&i#a pus%a i pra$na On s" spus%i

 pr"ma Kam"ni%im vra%ima Bi&a !" duboka %ama( a&i ipak n" %o&iko da n" bi opa$io pr"d s&ikom Bo)orodi#" čov!"ka u %amnom p&as%uOva! mu pod" u susr"% i upi%a )a7

. 4"su &i !" muči&i5

. Nisu . odvra%i Ra:a"& . Samo su !" ob!"si&i $a v&asi( a&i suda# !u !" na mo! sav!"% dao odma+ skinu%i Inač" s" ni!"dnim 

 muči&ima nisu do%ak&i n!"$ino) %i!"&a. A &omača5. Su%ra u p"% sa%i pos&i!" podn" $apa&i% *" na 8v!"$di'*u &o

 maču $a Ku'"nku( a kon%"su *" pov"s%i onamo( da vidi n!"$in-ar i pri$na svo!a $&od!"&aI$ s%ra-arni#" i$a1" u %o sudb"no pov!"r"ns%vo( a s n!ima

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 189: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 189/303

i Miki#a i krvnik /un#"r ko!i !" dobio do$vo&u da mo-" po*i ku*i. Eno i+( vidi'( od&a$" . 'apn" sv"%a# . 4a s" moram br$osakri%i. Dobro( odvra%i n"$nana# %i+o . Su%ra u %ri sa%a pos&i!"

 podn"( kad bud"m v"* posv" si)uran da si %očno ispunio svo

!" pos&ans%vo( do*i *" k %"bi !"dan mo! čov!"k i pr"da%i k"su#"kina Da $na' da!" nova# od m"n"( r"*i *" %i pri%om7 Ovo!" $a )ričku v!"'%i#u A sad $bo)om6 Bi% *" mo-da !o' pri&ik"da *u %" po%ra-i%i

 N"$nana# os%avi Ra:a"&a ko!i ni!" bio odv"* $adovo&!an '%o v"* sada ni!" dobionov#" A&i !" sam s"bi morao pri$na%i da s%rana# ima pravo da s" na!pri!" uv!"ri!" &i dois%a i$vr'io n!")ov na&o)Ra:a"& s" kro$ )ričk" u&i#" upu%i ku*i , bi!"&o! odori( po ko!o! s" prosipa&a

 m!"s"čina( kora#ao !" kao du+ s%o!" n"%om pao i$ n"ba,$ ku&u kod Kam"ni%i+ vra%a 'u&!ao s" čov!"k u du)om( %amnom p&as%u Ti+o !"+odao po)&"dava!u*i ka%kad na -"&!"$n" r"'"%k"( a n!")ovi kora#i biva&i su sv"vi'" n"odm!"r"ni i u$bu1"ni3as !" o%i'ao da&"ko od ku&"( pa s" op"% vra%io( a onda s" nas&onio na d"b"&i

$id i podi)ao )&avu )or" pr"ma r"'"%kama( kao da n"ma mira Kao da )a n"%ko muči( )oni i %!"ra pa n" mo-" da s" u$dr-i na!"dnom m!"s%u M!"s"# !" spoko!no p&ovio na $apad N"ra !" &"-a&a na s&ami sva i$muč"na($)rč"ni+ ruku( up"ri&a oči )or" pr"ma m!"s"čini kao da u onim sr"brnim $rakamaos!"*a b&i$inu pri!a%"&!a '%o !" s%a!ao do&!" pod ku&om i upirao po)&"d ur"'"%ku n!"$in" %amni#"

STRA2AN DAN NA GRI3, V"* od rana !u%ra bi!a'" Grič u )ro$ničavom u$bu1"n!u Od Griča pa do Kap%o&a od M"sničk" pa do Kam"ni%i+ vra%a pr"nosi&a s" vi!"s% da *" danas u p"% sa%i pos&i!" podn" spa&i%i s%ra'nu v!"'%i#u 4"&i#u Ku'"nku No !o' vi'" u$ru!a&a !" Grič vi!"s% '%o !u !" pronio )radom Miki#a7 da *"spa&!ivan!" mora%i )&"da%i i na!v"*a )ri#ka v!"'%i#a( kon%"sa N"ra K")&"vi*

Suda# !" odr"dio %ako da sm"k'a okor!"&u v!"'%i#u ko!a n"*" da pri$na sv" osvo!im n"d!"&ima,$bu1"na sv!"%ina( ko!a !" v"* osam dana )ovori&a samo o s%ra'no! v!"'%i#i N"ri(s rado'*u !" primi&a %u vi!"s%

 Na Markovu !" %r)u nas%a&a m"1u pi&!ari#ama prava u$buna( !"r pur)ark" nisudo&a$i&" kupova%i n")o s" $aus%av&!a&" pr"d ma)is%ra%om i -"&!no č"ka&" Miki#uKad s" ova! po!avio( va-na &i#a i kr#a% spisima( na+rupi'" svi na n!")a

 pi%an!ima7. Kako *" %o bi%i5 S%o *" bi%i5 Ho*" &i )ro:i#u vo$i%i i&i vodi%i p!"'i#"5 Kako*" s" dr-a%i5 Kako *" bi%i od!"v"na i %ko *" !" sv" pra%i%i5 .; !o' s%o%inudru)i+ pi%an!a

 Ni%ko ni!" ni pi%ao $a 4"&i#u Ku'"nku Ona !" na!"dnom i'č"$nu&a u pur)arsko! ma'%i Sv" !" )ovori&o samo o )ro:i#i N"ri ko!a *" mora%i pro*i kro$ r"dov"

s%o%ina &!udi da ispra%i na &omaču v!"'%i#u ko!u !" n"ko* sakri&aOd ma)is%ra%a sakup&!ao s" svi!"% sv" do&!" do Kam"ni%i+ vra%a Od Markova %r)asv" do >rv"no) dvor#a pro&a$io svi!"% i $na%i-"&!no po)&"davao na osam&!"nidvor u kom !" b"$ svi!"s%i &"-a&a n"sr"%na )ro:i#a Ra%kav n" $na!u*i '%o s"do)a1a s n!"$inom unukomTu i %amo po!avi&a s" po ko!a )ospodska koči!a( kr#a%a v"&ika'a i v"&ika'i#aSv" s" vo$i&o n"kud i$van )rada( pa !" narod $a n!ima 'ap%ao7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. G&"( )&"( n" b!"-" &i )ospoda $a%o da n" mora!u )&"da%i

Page 190: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 190/303

kako !"dan od n!i+ovi+ p&"m"ni%a'a s%upa na 8v!"$di'*"5/r"d Markovom #rkvom sas%a&i su s" )ro: Vo!k::C( no%ar Sa&"( )radski odv!"%nikDvo!kovi* i kanonik /u&in)"r N"'%o su u$bu1"no rasprav&!a&i9"n" i mu'kar#i s%ado'" i+ obi&a$i%i i po)&"dava%i i+ &!ubo.pi%no n" bi &i n"'%o*u&iDoma&o po!avi s" na %r)u kap"%an Sini'a s poručnikom Brankom

/i&!ari#" i$bu&!i'" oči u kap"%ana 'ap*u*i !"dna dru)o!7. Bo-"( ko&iki !"6 Kao %oran! sv Kra&!a6 Bo-" pros%i )ri!"+"onom" ko)a %a! u+va%i $a 'i!uKap"%an !" pro'ao pokra! )rup" u ko!o! !" bio )ro: Vo!k::v i %"k +&adno(vo!nički( od$dravio na n!i+ov" po$drav"Oko n!i+ vrvio svi!"% da su !"dva pro&a$i&iI$ /&"banu'k" u&i#" po!uri na Markov %r) koči!a , n!o! su s!"di&" dvorsk")ospod" Au"rsp"r)ova i )ro:i#a 3iku&ini( a u$ n!i+ barun Ivo Sk"r&"#3im su )ospod" opa$i&" Sini'u( $aus%av" koči!u i po$ovu kap"%ana Sini'u b&i-". Do1i%" s nama . r"č" )ro:i#a 3iku&ini . mi id"mo u 2"s%in" N"*"mo bi%i danas pos&i!" podn" na Griču. Do1i%" s nama . $amo&i dvorska )ospo1a( dok !" Sk"r&"#n"kako u n"pri&i#i oborio oči

. Ho*u . odvra%i Sini'a . Danas *" mo!i vo!ni#i odr-ava%ir"d kod spa&!ivan!a v!"'%i#a( pa moram !o' da%i svom poručniku na&o)a( a onda *u odma+ $a vamaGospo1" )a v"s"&o po$drav"( a )ro:i#a 3iku&ini( ko!o! !" nasupro% s!"dio barunSk"r&"#( sr"%no s" nasmi!"'i&aKoči!a po!uri da&!"( a Sini'a po1" na ma)is%ra%3i%av dan v&ada&a !" na Griču %akva )ro$ničava u$bu1"nos% i i'č"kivan!" da ni%koni!" )o%ovo ni'%a radioSv" !" n"s%rp&!ivo č"ka&o podn" kad !" ima&a )radom pro*i )ro:ovska v!"'%i#a

 N"ra ni!" o sv"mu ni'%a $na&a , n!"$ino! du'i n"pr"s%ano su s" ponav&!a&a pi%an!a '%o s" do)a1a i '%o *" s" do)odi%i( a&i ni!" $na&a na*i od)ovor Da s"n"'%o ipak do)a1a( %o !" !asno vid!"&a( !"r su !o! u podn" doni!"&i %op&o) !"&a

i komad kru+a( a osim %o)a od čvrs%o) p&a%na sa'iv"no bi!"&o odi!"&o(na!obični!") )ra1ansko) kro!a Da&i su !o! i č"'a&! da ur"di kosuSv" %o napun!a&o !" s&u%n!om da s" n"'%o prib&i-u!"Da &i smr% na &omači( pi%a&a s"/os&i!" podn" ni%ko od Gričana ni!" os%ao kod ku*" Sv" s" ras%rča&o po )radu

 Na 8v!"$di'*u i pod M"sničkom ku&om )radski %"-a#i )radi&i su &omaču Oko n!i+)rnuo svi!"% i rado$na&o proma%rao posao /riča&i su pri%om s%o%inu pripovi!"s%io v!"'%i#i ko!u *" danas vid!"%i pr"d &omačom i mo*i s" nas&a1iva%i n!"$inim

 mukama kad bud" mora&a )&"da%i kako !o! p&am"n pro-dir" dru)ari#uDru)i su s" op"% por"da&i poč"v'i od M"snički+ vra%a sv" do Kapu#insko) %r)a i>rv"no) dvor#a N!")ova n"ko* obo-avana v&asni#a mora% *" danas pro&a$i%iovuda kao pr"$r"na u$ni#a( kao omra-"na v!"'%i#a4o' pri!" n"ko&iko %!"dana dava&i su !o! u počas% )o$b" i $abav"( svi!"% s"

skup&!ao oko n!"$ino) dvor#a da vidi %u %o&iko s&av&!"nu m"$imi#u v"&ika'ko)dru'%va A danas s" sv!"%ina )omi&a da!" )&"da poni-"nu( omra-"nu i napu'%"nu

 Mno'%vo !" s%a!a&o i da&!"( ispod kapu#insk" #rkv"( i po svim u&i#ama ko!ima !"ima&a pro*i povorka s v!"'%i#ama Na!vi'" s" &!udi nakupi&o ispod Markova %r)a(a od kap"&i#" sv ,r'u&" pa do Kam"ni%i+ vra%a sv" do s&ik" Bo)orodi#" na%iska&as" sv!"%ina da s" ni!" mo)&o pro*i 3ov!"k !" s%a!ao do čov!"ka( a i u du*anima

 Andri!" /a&či*a i Bari#" >ind"k bi&a !" s%iska kao na sa!mu4o' vi'" )u-v" bi&o !" u samo! u&i#i b&i$u Kam"ni%i+ vra%a( od kap"&i#" sv,r'u&" do s%ra-arni#" i$ ko!" s" u&a$i&o u ku&u

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 191: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 191/303

, m"%"-u nisu s" samo is%i#a&" pur)"rk" u sm"1im sukn!ama i modrim rup#ima( n")oi on" u svi&"nim +a&!"#ima( s oko )&av" sp&"%"nom kosom i $&a%nim ukosni#ama Nadru)o! s%rani u&i#" viri&" su i$&i$an" 'ubar"( #rni&" i 'ar"ni&" s" #"+ovsk"kap" ponosni+ ma!s%ora( a i$m"1u n!i+ s" is%i#a&" bi!"&" v&a.su&!" )radsk")ospod"( %rou)&a%i k&obu#i( a )d!")od i po ko!i p&"mi*ki ka&pak Na)rnu&a na

u&i#" i sva si&a rado$na&i+ s&u-avki( ka&:a( '")r%a i pi&!ari#aSv!"%ina !" po)&"dava&a na %oran! Sunčana !" ura poka$iva&a da *" $a n"ko&ikočasova i$a*i i$ %orn!a sudb"no pov!"r"ns%vo s v!"'%i#amaL!udi su do%&" kra%i&i vri!"m" pripovi!"da!u*i o N"ri sv" )ro$o%" '%o i+ !" samo

 mo)&a smis&i%i &!udska ma'%a Ono '%o !" Miki#a pričao &!udima na Mandu'"v#u iono '%o su sv!"do#i iska$a&i pr"d su#"m Kra!ači*"m pro%iv N"r"( pu%ova&o !" odus%a do us%a I na %om pu%u dodava&i $&i &!udi ovim pričama %o&iko )ro$o%" da s"narod poč"o si&no u$bu1iva%i i da !" im" N"r" K")&"vi* pos%a&o na!o)avni!omri!"či( obav&!"nom s%ra'nom mr-n!om puka ko!i !" sma%ra'" $&o%vorom naroda

 Mr-n!a !" bi&a %o v"*a s%o!" s%ra'na v!"'%i#a( ko!a !" %amani&a &!ud"( us!"v" i marvu siroma+a( bi&a )ro:ovsko) rodaI dok !" sv!"%ina č"ka&a na n!u( s%o!"*i u )us%im r"dovima sv" od &omač" na8v!"$di'*u pa do %orn!a na Kam"ni%im vra%ima( ni!" )ovori&a ni o č"m dru)om n")o

o s%ra+o%ama '%o i+ !" počini&a N"ra N"ko&iko časaka pri!" n")o&i !" ura na %orn!u poka$a&a p"% sa%i( po!av" s")ospoda od ma)is%ra%a u po%puno! paradiI$a )radsk" )ospod" po!avi s" č"%a s&avonsko) ba%a&!ona na kon!ima pod vods%vom

 poručnika Branka Sv" oči up"ri'" s" u n!i+ov" modr" surk" sa svi!"%&imdu)m"%ima 4o' nikada ni!" pri spa&!ivan!u sud!"&ova&a vo!ska pa !" %o sv!"%inu!o' vi'" u%vr1iva&o u uv!"r"n!u da !" %a i$nimka samo $bo) s%ra'n" v!"'%i#"kakv" ni!" nikad dosad bi&o . $bo) N"r"

Tr"nkov#i ra$di!"&i'" sv!"%inu u dva di!"&a i podr-ava+u s%ro)i r"d No%ar Sa&" s%i-" sav u #rnom bar'unu s bi!"&om v&asu&!om. 8ar )ro: Vo!k::v i Dvo!kovi* nisu do'&i5 . upi%a Sa&"a s"na%or Babi*

. Nisu N" $nam )d!" su. A na'a m&ad"-5 Ni n!i+ n"ma %u5 8ar %o $nači d"mons%ra#i!u5. Oni su !o' uvi!"k $a%vor"ni u )radsko! vi!"*ni#i Ta va&!da$na%" '%o su učini&i pri!" dva dana6 . okosi s" Sa&" na s"na%orai po1" napri!"d

 Na!"dnom s" o%vor" vra%a s%ra-arni#"Sv!"%ina s" $a%a&asa&a kao mor" kad s" u n! upr" bi!"sni v!"%ar

 Na!pri!" su s%upa&i s%ra-ari( onda )raban%i( a i$a n!i+ ponosno in"prispodobivim mirom krvnik Ma%i!a /un#"r I$a n!")a do&a$i&" su %"k v!"'%i#"/rva i$a1" 4"&i#a Ku'"nka( po&ako( +ram&!u*i N!"$ino &i#" bi!a'" sivo i $"&"no(oči u)as&" i upa&"( %i!"&o ispr"bi!ano( a !"dnu !" ruku sakri&a pod pr")ačuB&i!"do( n"sr"%no( i$muč"no &i#" ni!" s" doima&o &!udi Sv!"%ina !" ni!" -a&i&a

 N"ka $&okob.nos% i $&orados% obu$" &!ud" N"ko&i#ina sm!"&i!i+ s%ad" vika%i7. 2"pa'( !" &i5 /r"kinu&a si no)" &"%"*i na m"%&i5. 2%o skriva' ruku5 Va&!da ima' u n!o! kakvu čaro&i!u5Ku'"nka u$di)n" ruku pr"ma &!udima i poka-" da su !o! prs%i)o%ovo posv" $drob&!"ni A&i ni sad ni!" na'&a smi&ovan!a. 8a'%o %i ni!" vra) pomo)ao5. 8a'%o ni!" dao svo!" prs%" $drobi%i m!"s%o %vo!i+5

. Da&a si du'u i %i!"&o vra)u6 Sram %" bi&o6 Gad"6 . vika&"su -"n". >opra&a si s )ro:i#om H%!"&o %i s" )ro:ovsko) vra)a6. 3"ka!( č"ka!( sad *" )a isp"*i i$ %"b"6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

Page 192: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 192/303

KONTESA NERA 

4"&i#a !" 'u%!"&a( obori&a oči i sa)nu&a )&avu Na!"dnom krikn" n"%ko u sv!"%ini Dvi!" -"n" $adr-a'" n"ko) čov!"ka ko!i s"

 poč"o ru'i%i u n"svi!"s%Bi!a'" %o /avao Ga&ovi*( vr%&ar u samos%anu duvna I on !" do'ao da vidi 4"&i#uko!u !" %ako s%ra'no op%u-io No kad !" u)&"dao n!"$ino i$mr#var"no %i!"&o(sru'io s" u n"svi!"s% Sv!"%ina poč"&a o'%ro vika%i7. Osv"%i&a mu s" ,r"k&a )a!". ,dri%" po n!o!6Sv" s" uskom"'a&o Masa svi!"%a na)rn" pr"ma ko&ima u$ ko!a !" s%a!a&a Ku'"nka

 A&i %r"nkov#i su $adr-a&i &!ud" i po%isnu&i i+ na%ra) u$ pri!"%"*" psovk"ra$!ar"no) mno'%vaDru)a s" po!avi Mari!a Vu)rin"# Ona !" s%upa&a od&učno( sna-na n"s&omiva i-i&ava( kao da su !o! -iv#i od -"&!"$a /rs%i su !o! bi&i $)n!"č"ni od

 pa&č"ni#a( a&i ona kao da %o ni!" ni o.s!"*a&a9u%a ko&a u ko!ima *" s" vo$i%i v!"'%i#" s%a!a&a su na #"s%i pr"d s%ra-arni#om

Sv!"%ina s" na%isnu&a oko n!i+( a&i !" poručnik Branko i$dao na&o) da vo!ni#i po%isnu &!ud" Sam !" s%ao u b&i$ini ko&a $a'%i*u!u*i Ku'"nku i Vu)rinč"vu da i+svi!"% n" $&os%aviSvaki čas ču&a s" po ko!a )rdn!a( psovka i&i k&"%va i$bač"na pr"ma v!"'%i#ama'%o su s%a!a&" u$ ko&a pod ko!a su upr")nu&i vo&ov"S%ra-ari odr"di'" na!pri!" Ku'"nki da s" popn" u ko&a Bi&a !" sva i$ran!"na ini!" %o mo)&a učini%i( a svi!"% !o! s" smi!ao i ru)ao7. 8ovni vra)a( n"ka %i pomo)n"6. Kad %i !" pomo)ao pravi%i %uču( n"ka %i pomo)n" i sada8a ma&o !" v"* sav svi!"% $aboravio na Ku'"nku Na vra%ima s%ra-arni#" po!avi&as" N"ra( u du)o! bi!"&o! od!"*i( s&ično! ko'u&!i i s rasp&"%"nom kosom . kako !"%o nar"dio Kra!ači* da Gričani u$mo)nu )&"da%i kakvu kosu ima kra&!i#a v!"'%i#a

I$ b&!"di&a n!"$ino) &i#a i #rni+ ko&obara is%i#a&" s" dvos%ruko !ač" N"rin"v"&ik"( #rn" oči Ona i+ !" upravi&a ravno u sv!"%inu Kao da!" svo!im po)&"dom pi%a&a &!ud"7. 8ar !" mo)u*" da s%" vi svi podiv&!a&i5 Da vi v!"ru!"%" dasmo mi ovd!" v!"'%i#" i da sam !a $bi&!a počin!a&a $&očin"5

 A&i n!"$in !" po)&"d pao na sv!"%inu kao iskra u vru*" u&!". Kako b"s%idno )&"da6. Ni da bi obori&a oči6. N"ma s%ida( pri&"-ni#a vra-!a6. G&"da!%" kakv" su !o! v&asi6 /osipa&a i+ !" p"p"&om i$ pak&"n" p"p"&ni#"6Dru)i su #"ri&i svo!a &i#a( ra-ar"na od bi!"sa i bu&!i&i očima $amu*"nim od

 mr-n!"

. /ravi&a si %uču i v!"%ar . vikao !" biv'i N"rin vra%ar )rom kim )&asom . sad podi)ni v!"%ar pa od&"%i6. /r"%vori s" u sovu i od&"%i ako mo-"'6. Gd!" %i !" vra) da %i pomo)n"5 Ha5 . vika&a !" !"dna pi&!ari#a ko!o! su s" $ap!"ni&a us%a. N"ka sada o$dravi Ku'"nku kako !" o$dravi&a mo!u ur".č"nu k*"r6 . povič" sna+a s"&!aka Mi'ka( km"%a )ro:i#" Ra%.kaC. Gd!" %i !" :ačuk '%o si )a rodi&a s vra)om5. ,)u'i&a )a i podm"%nu&a )a pod Kam"ni%a vra%a6. Trovači#" prok&"%a6. I$m"%" vra-!i6. Da&a !" s%aro! )ro:i#i o%rova6

. Evo %i kon!a6 . povič" !"dan ka&:a i doba#i !o! m"%&u . 8a.!a'i i od&"%i6

Page 193: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 193/303

. Ho*"' &i )ospodski p&"%"no) kru+a5 . vikn" +&!"barka/a&či*ka i pri%om srdi%o po)&"da Bari#u >ind"k ko!a !" s%isnu&aus%a i prikriv"nom su*u%i )&"da&a &i!"pu po)ru-"nu kon%"suDo%&" s" Ku'"nka muči&a da s" uspn" na ko&a Mara Vu)rin"# s%a!a&a !" i$a n!" dai ona ud" u ko&a /os&!"dn!a bi&a !" N"ra

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Gradska )ospoda i sudb"no pov!"r"ns%vo )&"da&i ni!"mo ovo o)orč"n!" svi!"%aO%a# Smo&" s%a!ao !" pos%ran#"( b&i!"d( propa&a &i#a( posv" si!"d i po)nu% kao

 pravi s%ara# N"ra )a ni!" ni opa$i&a( %ako !" bi&a i$)ub&!"na s&u'a!u*i psovk"sv!"%in" N!"mu !" bi&o dopu'%"no da ispovi!"da Ku'"nku i kad !" %o učinio( imao!u !" o%pra%i%i do &omač" N"pr"s%ano !" %ra-io N"rin po)&"d( a&i s" ni!" mo)aos n!im" sr"s%iI no%ar Sa&" n"'%o s" vr%io oko v!"'%i#a , !"dnom času prib&i-io s" n"opa-"no k

 N"ri i pri'apnuo !o!7. Budi%" mirni( !o' ni!" sv" propa&o6

 N"ru su ov" ri!"či si&no i$n"nadi&" A&i n!"$ino &i#" ni!" poka$iva&o nikakvu prom!"nuOna !" i da&!" )&"da&a u &!ud" ko!i su kao ra$dra-"n" os" nasr%a&i pr"ma n!o!sik*u*i !o! i$boč"nim -a&#ima u &i#" o%rov. 4o' %i ni!" dos%a5 . vika&" su -"n" i mu'kar#i. 4o' uvi!"k b"sramno )&"da6

. Grdobo vra-!a6. Kras%ačo i$ pak&"n" m&ak"6

. Srami s"( mr#ino )ro:ovska6

. Ra$ni!"&o %" %ris%o s%ri!"&a Bo-!i+6

., o)an! s n!om6

. 8a'%o )ospoda č"ka!u5 8a'%o !" n"*" spa&i%i v"* danas5 .vika&i su n"ki m&adi mu'kar#i v"* posv" +rapavim )&asom. 4"r su )ospoda o%i'&a u B"č da ispros" $a n!u kod kra&!i#"

 mi&os% . povič" n"ki pos%o&arski d!"%i* . 8a%o i !"s% podi)&a%ako dr$ovi%o )&avu 8a%o !" i ni!" ob&io sram6Ov" ri!"či pado'" kao su+o )orivo u p&am"n

 N"ki s%ado'" vika%i pr"ma sudb"nom pov!"r"ns%vu da s" N"ra odma+ s%avi na

&omaču( a dru)i s" pri!"%"*i po%isnu'" pr"ma N"ri A&i s&avonski vo!ni#i$adr-a&i su raspa&!"n" &!ud"

 N"ki su )rdi&i vo!nik"( dru)i i+ op"% na)ovara&i da n" bran" %akvu $&o%vorku Novo!ni#i su( na $apovi!"d poručnika Branka( svo!im kon!ima napravi&i oko N"r"obruč i po%isnu&i svi!"%

Gradski suda# oči%o !" s u-ivan!"m )&"dao bi!"s sv!"%in"Sa&" !" davao Miki#i $nakov" n"ka po-ur" sa sm!"'%a!"m v!"'%i#a u ko&a O%a#Smo&" u$a&ud !" nas%o!ao da s" pro)ura do N"r" i $a'%i%i !" makar svo!im%i!"&om

 N"ra !" s%a!a&a n"pomična( b&i!"da i odva-na s %vrdokorno u$di)nu%om )&avom(spr"mna na smr%. G&"da!%"( &!udi Bo-!i6 4o' !" vi'" podi)&a )&avu6

. Ba#i%" !o! kam"n u )ubi#u

. Ra$d"rimo ob"'ča'*"no %i!"&o6

Page 194: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 194/303

. ,bi!mo #oprni#u6

. N"ka #rkn" ovd!" na #"s%i kao pa'č"

. 3"ka!( okupa% *"' s" u svo!o! krvi69"n" i mu'kar#i %iska&i su s" i )ura&i napri!"d( %ko *" pri!" dos"*i v!"'%i#u S)&ava im pado'" rup#i( mu'kar#i i$)ubi'" 'ubar"( $no! im s" #i!"dio po u-ar"nom&i#u Sv!"%ina !" &oma.%a&a p"sni#ama i pri!"%i&a ba%inama( a n"ko&iko kam"nova(

ko!i po&"%!"'" $rakom( udari'" N"ru po )rudima( po )&avi i ram"nima N!"$in" oči p&anu'" i ona )n!"vno n"'%o vikn"( a&i ni%ko ni!" čuo '%oI$a &"da sv!"%in" oko %orn!a po%r"s" u %a! ma+ $rak s%o%inu oča!ni+ vrisakaI$nad kap"&i#" sv ,r'u&" va&!a &!ud" s%rava 4"dni s" sk&o.pi'" u n"pomičnok&upko( dru)i na)nu'" u bi!")( a %r"*i od s%rav" i u-asa popada+u po #"s%i/r"ko n!i+ovi+ %!"&"sa !urio !" ni$ brdo podiv&!a&i vrana# Oči mu si!"va!u( ai$ ra&!a #i!"di mu s" p!"na Na n!"mu s!"di s%ra'an kon!anik Od p"%" do )&av"#rv"n !" kao da mu !" po %i!"&u i$ras&a #rv"na ko-a >rv"n mu !" vra% i &i#" i)&ava( a na vr+ )&av" ispru-io !" #rv"ni&o i du)i 'i&!ak Samo oko oči!u

 pror"$ana mu !" #rv"na ko-a Kro$ o%vor suk&!a!u dva p&am"na( pri!"%"*a( s%ra'naoka kao upa&!"n" -"ravi#"Kao da!" nikao i$ pak&a !urnuo !" pr"ko sv!"%in" ravno u&i#om na Kam"ni%a vra%aSv!"%ina vri'%i( )ura s" na%ra)( !"dni

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 pada!u na ko&!"na( dru)i pokriva!u oči rukama( -"n" s" ru'" u n"svi!"s%( m&ad"- b!"-i b"$ ob$ira( a s%ar#i s" kri-a!u i pada!u na ko&!"na 4"dan ka&:a( +%i!u*ida pob!")n"( i$)ubi od s%ra+a svi!"s%( po%rči kon!u ravno pod no)" i ova! )a

 pr")a$i( !ur"*i ni$ brdo kao da )a v!"%ar %!"raS%ra'ni kon!anik do!uri do v!"'%i#a /ri%")n" kon!a ko!i s" propn" ba' u$

 pr"s%ra'"nu kon%"su , is%i ma+ na)n" s" k N"ri i !"dnim dobro po)o1"nim $ama+om

 po)rabi !" ispod pa$u+a( povuč" !" s%r"&ovi%o k s"bi na kon!a Onda !urn" da&!" pr"ko sv")a '%o mu !" s%a!a&o na pu%u( pa i$!uri ispod Kam"ni%i+ vra%a i n"s%ad"ispr"d oči!u sv!"%in" kao b&!"sak mun!"

 Na us%ima mno'%va osu'io s" krik( u )rudima $as%ao da+ Sv!"%ina !" s%a!a&ani!"ma( o'inu%a s%ravom( ukoč"na( kao da !o! !" u$ &i#" $vi$nu&a s%ri!"&aOno s%o!" sada vid!"&a po%r"s&o !" do kos%i!uTu( "%o( vid!" vra)a6 Na svo!" $drav" oči6 Ono) vra)a o kom" !" svaki dans&u'a&a i )ovori&a Da !" %o bio dois%a so%ona( o %om ni!" ni%ko posumn!ao Ona!

 podiv&!a&i kon! mo)ao !" do*i samo i$ pak&a S%ra'ni kon!anik( s du)im #rv"nimno)ama i rukama( #rv"nom )&avom i #rv"nim kapu%i*"m( ko!i !" &"pr'ao na $rakukao da su kri&a( mo)ao !" bi%i samo pravi prav#a%i 1avo Tako on i$)&"da6 Takosu )a opisiva&" i v!"'%i#" Odi!"&o #rv"no i&i $"&"no( a&i na!vi'" #rv"no6 Ova!!"( dak&"( bio #rv"n( ba' onakav( kakva su )a uvi!"k $ami'&!a&i6

, prvi čas $aokupi&a !" &!ud" vi'" sama po!ava n"čas%ivo) n")o n!")ova o%mi#aTo&iko su ču&i o vra)u ko!i da!" v!"'%i#ama nadnaravn" mo*i6 4o' od d!"%in!s%va$na&i su da!" od!"v"n u #rv"no( da ima s%ra'n" oči( da vo$i v!"'%i#" na č".%v"ropr")u sa č"%iri va%r"na vran#aSada( "%o( vid!"'" %o)a vra)a po bi!"&om danu( nasr"d u&i#"( kako !" na va%r"nomvran#u 'vi)nuo pokra! n!i+ kao +i%a# i$ pu'k" I . o%"o v!"'%i#u Da( on s"sa)nuo( po)rabio svo!u kap"%ani#u( povukao !" na kon!a i od!urio Od!urio u

 pakao( i sv" %o u %r"n oka Ova! im !" pri$or sada $ai)rao pr"d očima kao prika$a( kao . san A&i %o n" bi!a'" san. Eno . v!"'%i#" vi'" n"ma6,$a&ud s" sv" oči upri!"'" onamo )d!" !" pri!" s%a!a&a, -u%im ko&ima s!"di samo Ku'"nka( napo&a on"svi!"'%"na( a u$ ko&a s%o!i %"k

 Mari!a Vu)rin"# Kra&!i#" v!"'%i#a n"s%ad"( n!u !" ova! čas odnio n"čas%ivi ispasio !" od &omač"

Page 195: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 195/303

Sad s" sv!"%ina s%a&a osv!"'*iva%i i s+va*a%i '%o s" $apravo do)odi&o Sad s"%"k s%a&a mi#a%i Sus!"d !" ni!"mo po)&"davao sus!"da( kao da )a pi%a7. 4"si &i %i vidio5Sv" !" %o pro+u!a&o n!i+ovim du'ama $a n"ko&iko %r"nu%aka( dok !" !o' sa #"s%"

 pr"ko b"d"ma od$van!ao %opo% pak&"no) kon!a Napokon s" $ačuo po&u)&asni -amor sudb"no) pov!"r"ns%va i )rabana%a i( konačno

sv!"%in" L!udima s" vra*a&a svi!"s% T"k sada su spo$na&i '%o s" do)odi&oSvi!"%( sudb"no pov!"r"ns%vo( )raban%i( s%ra-ari( čak i +i%ri %r"nkov#i( pr"s%ra'i&i su s" kad !" banuo 1avo Ni%ko ni!" pomis&io da $apri!"či 1av&uo%"%i v!"'%i#u6Sa svi!"'*u vra*a&o s" &!udima i pri!a'n!" raspo&o-"n!" Op"% !" u$avr"&ao%rovna mr-n!a pr"ma N"ri( sada i podvo.s%ruč"nom sna)om Sada !" sv!"%inaos!"*a&a da !" b!"&odano po%vr1"no ono čim" !" N"ru okriv&!ava&a 8a%o !"dvos%ruko ra$!ar"na podi)&a p"sni#" i ba%in" i dvos%rukim bi!"som s%a&a vika%i(

 pri!"%i%i s" i k&"%i pr"ma onom m!"s%u odak&" !" N"r" n"s%a&o.Vra) !" o%"o svo!u kap"%ani#u6. 8a n!im( &!udi . vikao !" krvnik /un#"r. Hodi )a &ovi%i %i6 . nava&io na n!")a n"ki kro!ački ma!s%or. 8a'%o nis%" bo&!" pa$i&i na #oprni#u5

. Isus"6 . k&iknuo suda# . Bo-" smi&u! s"( 1avo !" pr"variosv"%u Bo)orodi#u6 Tko ima odva-nos%i da id" $a 1av&om5

II

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

/oručnik Branko na!"dnom povikn" sudb"nom pov!"r"ns%vu7. 4a *u pro)oni%i 1av&a6 Mom#i( napri!"d6I %r"nkov#i po!ur" kro$ Kam"ni%a vra%a 8a n!ima s" podi)n" či%av ob&ak pra'in"Sv!"%inu %o ni!" umiri&o. Tr"nkovi panduri n"*" u&ovi%i 1av&a. 8a'%o su da&i o%"%i #oprni#u56 . vika&i su pur)ari.; mi smo bi&i $a%"č"ni i n"pripravni6 . branio !" Miki#a svo!" &!ud" . Da !"sam Tr"nk bio %u( i on bi bio n"mo*an6 Tko !" %o oč"kivao5Sv!"%ina !" pri+va%i&a Mikičino mni!"n!"( pa !" svo! bi!"s op"% obra%i&a pr"maKu'"nki i Vu)rin#"vo! ko!" su pr"p&a'"n" i pr"n"ra-"n" s!"di&" u -u%im ko&imaSuda# Kra!ači* posav!"%ovao s" sa sudb"nim pov!"r"ns%vom I$da na&o) nad)&"dnikuu$a7. /ov"di%" ob!" v!"'%i#" na%ra) u %oran!6

. Va'a mi&os% n"ka mi dopus%i . opom"n" krvnik su#a . &o mača !" na&o-"na( pa *" drva badava i$)or!"%i( a onda *u op"% mora%i Ku'"nku !o' du&!" +rani%i na )radski %ro'ak N!o! n"ma mo '%o proda%i. Sada ni!" $)odno vodi%i !" na &omaču Dos%a !" '%o smodo-iv!"&i ovu sramo%u 8a%vori%" v!"'%i#" u %oran! dvos%rukim 

 bravama i pos%avi%" dvos%ruku s%ra-u6 . na&o-i suda# nad)&"d niku u$aSudb"no !" pov!"r"ns%vo nas%o!a&o da s" '%o pri!" uk&oni sv!"%ini bo!"*i s" dan" bi n!i+ okrivi&i s%o!" 1avo mo)ao %ako &ako o%"%i v!"'%i#u3u&i su s" povi#i7 $a'%o s" v!"'%i#" n" vod" na &omaču okovan"( $a'%o u$a n!i+nisu s%a!a&i s%ra-ari s oru-!"m i&i )raban.%i( v"* su pu'%"n" da ovako sam" i

 b"$ oru-an" s%ra-" u&a$" u ko&a

8a n"ko&iko časaka n"s%a&o !" su#a Kra!ači*a i )radsk" )ospod"( a )raban%i br$oodv"do'" v!"'%i#" u %oran!

Page 196: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 196/303

. O( Bo-" . u$disao !" Kra!ači* . mo-da nisam dobro ra$u mio sv"#a Tr"ba&i smo &i%ani!" odma+ mo&i%i . si)urno smo%r"ba&i &i%ani!" mo&i%i v"* pu%"m6

 A vani sv!"%ina ni!" u prvi čas ni opa$i&a da su v!"'%i#" odv"&i na%ra) A kad!" %o primi!"%i&a( bio !" %oran! v"* $a%vor"n( a )ospod"( a s n!ima i Miki#"(

v"* !" n"s%a&oTo !" &!ud" ra$b!"sni&o Do1o'" pr"d ma)is%ra% i %u poč"'" vika%i( )a&ami%i i$a+%i!"va%i da s" Ku'"nka odma+ pov"d" na &omaču. Sram vas budi6 Bo!i%" s" vra)a6 Na &omaču vodi%" Ku'"nku6 .vika&a!" sv!"%ina

 Miki#a s" !"dini usudio i$a*i i$ ma)is%ra%a i s%ao &!udima doka$iva%i da sada mora!u na!pri!" pos&a%i na sv" s%ran" s%ra-u u po%!"ru $a v!"'%i#om( a Ku'"nkuda *" spa&i%i ko!i dru)i dan. Ni!" &i %o sramo%a da!" vra) sudu ispr"d nosa o%"o #oprni#u6 . vikao !"dan pur)ar . To s" !o' nikad ni!" do)odi&o6. /o bi!"&om danu6 Kakva !" %o prok&"%a s%ra-a5.V"* smo do-iv!"&i ku)" i )&adi( a&i %o)a ni!" !o' nikada bi&o kod nas( da bisam n"čas%ivi !a'io na'im u&i#ama

. 8ar !" %om" kriv suda#5 . u$vikao s" Miki#a ma'u*i rukama . 8ar !" Kra!ači* kriv ako s" na Griču na'&a %a prok&"%a)ro:ovska #oprni#a5 Da ni!" bi&o n!"( n" bi s" %o do)odi&o. Is%ina !"6 . vikn" n"ko&iko -"na. To !" -iva is%ina . po%vrd" &!udi. 4"s%( samo ona !" kriva . povič" Miki#a. Gro:ovska #oprni#a( prok&"%a !o! bi&a krv5 8a'%o dru)"#oprni#" ni!" n"čas%ivi spasio5. Sada *" op"% %amani%i na'" b&a)o . ra$b!"sni s" 'o'%arskika&:a. I sipa%i %uču nad na'im )ori#ama kao p&!"vu . kričao !"n"ki ka&:a s d"b"&om )&avom. /a$i%" 4o' ov" no*i pr"%vori% *" s" u sovu i do&"%!"%i u svo!

dvor da nam is#opra kakvu n"sr"*u . r"č" Miki#a.S%o%in!ak po)&"da padn" u %om času na >rv"ni dvora# '%o s" !" u $apadu sun#a!o' !ač" $a#rv"nio i $a-ario kao da )ori u #rv"no! va%riSva mr-n!a '%o !" kip!"&a u sv!"%ini( sav bi!"s '%o !" prova&!ivao i$ %" mr-n!"odra$io s" u po)&"dima '%o pado'" na dvora#. N"*" ona vi'" )ospodari%i u %om dvoru . povič" b!"somučno n"ko&iko m&adi*a. , svako! si%ni#i ko!u !" #oprni#a ima&a u ru#i i u svakom kon#u ko!i !" nosi&a na s"bi skriva s" n"čas%ivi . povič" d"b"&ikovač. Svaki komadi* ovo)a dvor#a vra-!" !" )ni!"$do . dodadru)i

. N"*" vi'" ovd!" #opra%i6 . vika&a m&ad"-( -"n" i s%ar#i

. Ra$ru'imo #oprničin s%an6 . povikn" !"dan )&as( a s%o%inus" )&asova oda$va7. Ra$ru'imo )a6Kao da !" $apu+ao orkan podi)n" s" sv!"%ina )or" pr"ma dvor#u Mno'%vo uskipikao vu&kan pri!" n")o '%o *" prova&i%i 8a n"ko&iko časova prova&i mr-n!a i

 bi!"s popu% kipu*" ra$orn" &av"( pus%o'"*i n"umo&!ivo b"smis&"no( b!"somučno( b"sv!"sno/ro$ori >rv"no) dvor#a rasprs&i s"( vra%a s" s&omi&a( o)rada popu#a&a S!"kir"

 b&!"snu&" kao da su upravo n")d!" nas&a)an" doč"ka&" ra$dra-"ni puk. ,-)i%" #oprni#u5 ,-)i%" )ni!"$do6 . vika&o s%o%inu )&asova. Kad n"*" suda#( u-)imo mi &omaču

. N"ka )ori sovino )ni!"$do

Page 197: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 197/303

.S&am" da!%"6

. 9"ravi#u don"si6I !"dva s" povi#i i$mi!"ni&i( v"* !" p&anuo u $raku n"či!i k&obuk V&asnik )a)oru*") ba#i kro$ ra$bi!"ni pro$or u dvora#

Onda s" po!avi'" &!udi sa s&amom '%o su !" doni!"&i i$ )ro:i.čino) +ambara i

s%ado'" pa&i%i s%ra'n" bak&!" od snopova i ba#a%i i+ u dvorS&u-inčad u dvoru s%a&a vri'%a%i( %rča%i i b!"-a%i( os%aviv'i sv" '%o !" ima&a udvoru Na !"dnom s" pro$oru po!avi si!"da )&ava s%aro) s&u)" )ro:i#" Ra%kavSk&op&!"nim rukama mo&io on sv!"%inu7. L!udi( budi%" mi&os%ivi6 S%ara )ro:i#a &"-i udar"na od kapii n" mo-" b!"-a%i Smi&u!%" s"6. Ha( n"ka )ori s%ara $a m&adu6. Hi%ro( +i%ro . %o Bo) %ako +o*". N"k s" isp"č" s%ara #oprni#a. Ako !" i$n"s"'( ba#i% *"mo %"b" skupa s n!om u -"ravi#u . poviču &!udi /&am"n sakri!" si!"du )&avu v!"rno) s&u)" is%ad" s" +va%a%i i di$a%i sa svi+ s%rana dvor#a s%ra'nom br$inom Kao da su $idin" dvor#a samo na %o č"ka&" da mo)u '%o

 pri!" i$)or!"%iDvor !" i$)&"dao kao )o&"ma u-asna &omača Svu svi&u( svo $&a%o sv"dra)o#!"nos%i( svo bo)a%s%vo '%o !" r"si&o >rv"ni dvora# pro-dirao !" po+&"pni

 p&am"n naoči)&"d sv!"%in" ko!a !" os!"*a&a $adovo&!s%vo i smir"n!" Bar n"kako!" udovo&!"no n!"$ino! s%ra'no! mr-n!i pr"ma )ro:ovsko! v!"'%i#i, s%is#i oko p&am%"*") dvora $avič" n"%ko i$ sv")a )r&a7. L!udi6 Gd!" !" )ro:i#a Ra%kav56L!udi s" osvrnu i opa$i'" v"&iko) -upana $a)r"bačko)( )ro:a Krs%u Or'i*a/akosni smi!"+ sv!"%in" bi!a'" mu od)ovor. /"č" s" na &omači um!"s%o m&ad" #oprni#" . $avikn" n"ka

 pi&!ari#aKrs%o Or'i* odma+ !" uvidio '%o s" do)odi&o i ra$abrao da n" smi!" dira%i u

 podiv&!a&u sv!"%inu /o'a&!" svo!" &!ud" da prodru s%ra)a( kro$ vino)rad( u

dvor A&i ond!" !" dvora# !o' !ač" )orio n")o pr"ma #"s%i Ni!" s" vi'" mo)&o ni mis&i%i na spa'avan!"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Gro: !" dao %ra-i%i s&u-inčad svuda naoko&o a&i !o! n" bi!a'" ni)d!" %ra)a. 2%o *" ka$a%i mo! /"%ar56 . $a!auč" u s"bi Krs%o i pokri!"&i#" rukama Ni!" mo)ao )&"da%i u -arki p&am"n u kom" !" i$.)iba&a s%ara )ro:i#a( a ni!" !o! mo)ao pomo*i

. No* s" spu'%a&a nad )rad Grič"m s" pronio bučan )&as7

. >rv"ni dvora# )ori6Sv" '%o bi!a'" -ivo '%r#a&o s" s Kap%o&a( Bukov#a i Trn!a na Grič da )&"das%ra'an o)an! Sv!"%ina !" okru-i&a dvora#( smi!a&a s" i $&orado vika&a7. Gori vra-!" )ni!"$do kao su+a smo&a6. N"ka sad do1" mi&os%iva )ro:i#a #oprni#a.Ru'i s" %oran!6. Ha.+a.+a( vra)ovi s" ko%ura!u po -"ravi#iI &i!"pi( dra-"sni %oran! dvor#a( sa)ra1"n od r"$bar"no) drva( pod)ri-"n

 p&am"nom( s%ropo'%ao s" na )ari'%"( a s n!im s" s%ao ru'i%i i krov dvor#a u$div&!" ur&ikan!" sv!"%in"

 No* s" spu'%a&a( a p&am"n s" u %ami sv" !ač" -ario /o ob$or!u skup&!a&i s"ob&a#i Sa S&!"m"na pu+ao v!"%ar( upirao s" u )oru*" )r"d"( podi)ao #i!"&u ki'u

iskri#a( poi)rao s" n!ima nad )&avama sv!"%in" i nosio i+ do&!"( na M"sničkuu&i#u

Page 198: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 198/303

>rv"ni dvora# pi'%io !" praskao( a v!"%ar sv" vi'" ra$nosio iskr" po Griču. Kris%" sv"%i6 , M"sničko! u&i#i )ori6 . $aču!" s" na!"dnom n"či!i oča!ni )&asOva! povik n"ko) m"sara uskom"'a načas sv!"%inu Svi oni ko!i su s%anova&i u %o!u&i#i po%rča'" da vid" s%o!" I dois%a , M"sničko! u&i#i suk&!ao !" p&am"n i$%ri!u s&amna%i+ krovova( pri!"%"*i i sus!"dnim ku*ama

. 4ao( %o )ori mo!a ku*a . mo!a6 . k&ikn" -"na m"sara>"s%ara i sru'i s" na $"m&!u Ni!" vi'" us%a&a /ad" !o! kap od si&no) s%ra+a. >oprni#a !o! s" osv"%i&a . vika&" su -"n" usop&!"n"( $a.-ar"n" i $no!n" od si&n" vik" i bi!"sa

. Tako Sad imamo '%o smo %ra-i&i . krikn" !"dan pur)ardo%rčav'i i$ M"sničk" u&i#" . Sv" *" m"sni#" i$)or!"%i. >oprni#a i+ !" u-)a&a6. >oprni#a +o*" da nas u%amani6. 8a'%o su !" da&i o%"%i5 To su kriva )ospodaRa$!ar"na sv!"%ina u$di)n" p"s%i i s%ad" s" pri!"%i%i v!"'%i#i(

su#ima( )raban%ima( ma)is%ra%u i svo! )ospodi( okriv&!u!u*i !" s%o!" n"čas%ivio%"o #oprni#u ko!a im s"( "vo( sada osv"*u!" i po%pa&!u!" n!i+ov" ku*"3uv"ni( ponosni >rv"ni dvora#( bo)a% i krasan N"rin dom( pr"%vorio s" u krvavo

 mor" -ara i -iv" -"ravi#"( a oko n!")a na)rnu&a !o' !ač" sv!"%ina kunu*id!"vo!ku i pri!"%"*i !o! s%ra'nom osv"%omDo&inom sv 9av"ra od$van!a %opo% kon!a >rv"ni kon!anik( dr-"*i pr"d sobom

 N"ru( !uri s%r"&ovi%om br$inom Tko )a )od susr"%n"( pr"s%ravi s"( pob!")n" i&i pada na $"m&!u( mo&i s" i kri-a N"ra s" os!"*a&a kao da &"%i po $raku /r"d očima u$mič" !o! drv"*" popu% s!"n"($rak !o! $vi-di oko u'i!u( a $apada!u*" sun#" %i%ra !o! pr"d očima H%!"&a bi s"uspravi%i na kon!u( a&i #rv"ni čov!"k dr-i !" čvrs%o svo!om d"sni#om N"ko&iko

 pu%a v"* podi)ao !o! )&avu( da !o! bud" udobni!"( i onda !" os!"%i&a kako su mu)rudi 'irok"( kako mu s" br$o u$di-u i pada!u( kako mu udara sr#"

>RVENI KON4ANIKObu$" !" s%ra+ i %!"skobaTko !" %a! #rv"ni čov!"k5 8a'%o !u !" o%"o i kamo !" nosi5 Ta dva pi%an!a muči&a!" i ispun!ava&a sv" v"*im s%ra+om /oku'a&a s" mi#a%i( a&i !" on prikvači popu%k&i!"'%a i priku!" u$a s" na kon!a

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Ruk" !o! bi!a+u s%ra)a sv"$an" kako !" $av"$a'" !o' )raban.%i( pa !" bi&a

n"mo*na da s" s n!im bori i da mu s" o%m" Ona okr"n" )&avu na%ra) da bar"m vidiko!im %o sm!"rom kon!anik !a'i kad na!"dnom opa$i da $a n!ima na dvi!" s%o%in"ko.rača!a !ur" %r"nkov#i /r"d n!ima !a'i poručnik Branko i %!"ra svo) bi!"&#akao pomamanOni nas pro)on"6 k&ikn" N"ra u s"biI vi'" n" okr"n" )&avu na%ra) Tada opa$i da i$a %r"nkova.#a !uri !o' !"dankon!anik A&i %a! n" bi!a'" od!"v"n u vo!ničko odi!"&o , n!"m pr"po$na N"rasvo)a s&u)u i&ipa I$n"nadi&a s"( ukoči&a od čuda/ro&"%!"'" v"* #i!"&u 8av"rsku do&inu( a onda $aokr"n" #rv"ni kon!anik pr"maS&!"m"nu N"ru !" obu$ima&a sv" v"*a %!"skoba( a&i s" nada&a da !" %o ipakspas"n!" Kad su bi&i i$m"1u dva obronka( N"ra opa$i da !" !"dan od %r"nkova#a$aus%avio kon!a i na)&o okr"nuo na%ra)( a oni dru)i da su $aos%a&i S%o !" %o58a'%o s%ado'"5 8a'%o bar i&ip bo&!" n" po%!"ra svo)a kon!a5

Samo !" #rv"ni kon!anik !"dnakom br$inom %!"rao svo) vran#a

Page 199: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 199/303

 N"ra po)&"da o%mičara I$ #rv"n" ko-" si!"va&a su dva -arka oka i ona pro%rn"Onda s" od&uči i r"č"7. Kamo %o id"mo( $abo)a5 Tko s%" vi5

 A&i #rv"ni !o! kon!anik n" od)ovori On !" čvr'*" obu+va%i d"sni#om i !o' br-" po%!"ra kon!a Ako !" pri!a%"&!( $a'%o !o! n" od)ovara5 N"ru !" obu$ima&a %!"skoba

Kon! !" pr"skakivao po&!a( &ivad" i po%oči*" '%o su s" -ubo.r"*i spu'%a&i i$)or"( a onda uskim pu%"&!kom $aokr"n" m"du dva s&!"m"nska obronka I$ da&"ka p&avi&i s" vr'#i )or" u pr"dv"č"rn!"m sumraku 8as%ru!i +&adni $rak( a kon! po&"%i !o' br-"( kao da sam -"&i '%o pri!" s%i*i na #i&! Na!"dnom opa$i N"ra pr"d sobom u 'umsko! pus%o'i &ovački dvora# svo!" bak"

S%o!" %o5 pi%a&a s" i$n"na1"na 8ar !u !" ovamo nosio %a! div&!i vrana# i#rv"ni kon!anik5 I&i!" %"k s&uča!no ovamo $a&u%ao5 4o' s" ni!" oporavi&a odi$n"na1"n!a kad kon! pr"skoči &!"su i s%ad" u 'irokom dvori'%u ispod kro'n!a%i+s%aba&a

 N"ki čov!"k do%rči i$ dvora i pri+va%i kon!a ko!i !" %"'ko di'u*i )ri$ao u$d"Ta! čov!"k ni!" ni'%a r"kao ni%i s" i$n"nadio kad !" vidio čudno) kon!anika s

 N"rom Kao da i+ !" oč"kivao

>rv"ni čov!"k u+va%i i spus%i d!"vo!ku po&a)ano i opr"$no s kon!a N"ra !" sakupi&a sv" svo!" si&" da čvrs%o s%an" na no)" !"r s" os!"*a&a s&abom Ni%ko ni!" pro)ovorio ni ri!"čiSad skoči s kon!a i o%mičar i ra$v"-" !o! ruk"

 Na!"dnom s" N"ri $ama)&i pr"d očima Sv" '%o !" do-iv!"&a kro$ osam s%ra'ni+dana u %orn!u i danas pr"d sv!"%inom( a( na!pos&i!"( %a n"nadana o%mi#a po%r"s&a!" i n!"$ino sna-no %i!"&o pa s" )o%ovo sru'i&a >rv"ni kon!anik pri+va%i !"(

 podi)n" &a)ano kao da !" %"k ma&o d!"vo!č" i ud" u dvora# Tu s" uspn" u prvika% i un"s" !" u v"&iku( pros%ranu( &i!"pom sv!"%i&!kom rasvi!"%&!"nu sobu ko!a!" bi&a udobno ur"1"na /o&o-i !" na divan i ba#i na n!u !"dan pokrivač sa s%o&ada s" u)ri!" A&i N"rina !" n"sv!"s%i#a bi&a %"k pro&a$na Ona odma+ o%vori oči(

 podi)n" s" i po)&"da oko s"b"Oko !o! padn" na #rv"no) čov!"ka ko!i s%a!a'" pr"d n!om Sad !" %"k opa$i&a kako

!" visok( s%asi% i 'iroki+ ram"naTko !" %a!56 4" &i ona! ko!i !o! navi!"'%a'" spas u pismu( ko!i !o! !" s&ao&!ubavn" u$da+" . !" &i on sam i&i !" n!")ov na!amnik( pri!a%"&! i&i pomo*nik5. 8a'%o s%" m" dov"&i ovamo5 . upi%a )a ona i$muč"no. 8ar bi vam bi&a dra-a &omača5 . upi%a on )o%ovo 'ap*u*im )&asom u kom" !" podr+%ava&o n"'%o %a!ans%v"no

 N"ra s" &"#n" Ta! !" )&as v"* n")d!" ču&a Ta! is%i 'ap*u*i )&as s n"kim čudnimdr+%an!"m 4"s%( ona )a!" v"* n")d!" ču&a N"ra na)&o us%an" i upi%a7

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Tko s%" vi5 Ako s%" vi%"$( poka-i%" mi &i#"5On podi)n" ruk"( o%kopča sa )&av" ko-na%u kapu#u i ba#i !" na pod/r"d n!om s%a!a'" #rv"ni kon!anik b"$ kapu#" N"rin po)&"d ukočio s" na n!")ovu&i#u( da+ !o! $as%ao( a ri!"č 'u'%a&a Ni!" mo)&a pro)ovori%i ni !"dn" !"din"ri!"či( %"k !" u mis&ima pr"s%ra'"no k&iknu&a7. Sini'a5 Kap"%an Sini'a56

Page 200: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 200/303

Sad !o! bi!a'" posv" !asno )d!" !" s&u'a&a %a! dr+%avi 'ap*u*i )&as Bi!a'" %oon" v"č"ri kad s" s n!im prvi pu%a sas%a&a no*u u 'umi i kad !" mora&a ovo)ačov!"ka rani%i pi'%o&!"mI kad !" sada vid!"&a %ko !" n!"$in o%mičar( u du'i !o! uskrsn" s%ara mr-n!a8aboravi da !u !" %a! čov!"k i$nio i$ n"sr"*" bi&o po svo!o! i&i %u1o! vo&!i( pa*" mu osorno7

. Bi&a bi+ vam $a+va&na da s%" m" radi!" pus%i&i sv!"%ini da m" ubi!" i&i Kra!ači*u da m" spa&i na &omači6Sini'a s" nak&oni kao da ra$)ovara u kakvom sa&onu i r"č"7. Da sam %o $nao( n" bi+ va'u mi&os% dois%a bio u$n"mirio

 Mis&io sam da vam n"*" bi%i -ao ako vas %ko o%m" &omači.A&i n" vi6. Da( va'a mi&os%i To bi svakako imao učini%i barun Sk"r.&"# A&i on %o ni!" učinio( a !a mis&im da!" čov!"ku pri&ično sv"!"dno %ko !" ona! ko!i )a o%m" od smr%i. Ima !o' mno)o )ro$ni!i+ s%vari od smr%i. E( onda opros%i%" A&i sada vam vi'" n"ma pomo*i( va'a mi&os%i6 Vi( "%o( mora%" os%a%i na -ivo%u( a&i %o ni!" !o' na!)or"6

, d!"vo!#i s" skup&!ao )n!"v( mr-n!a i pr"$ir i pr"ma kap"%anu 9"&!"&a !" da musasp" u &i#" sv" uvr"d" ovo)a svi!"%aOna pris%upi b&i-" k Sini'i i upi%a )a o'%ro( po)&"dav'i mu i$a$ovno u oči. Ako os!"*a%" bar ma&o po'%ovan!a pr"ma vo!ničko! čas%iko!u nosi%" r"#i%" mi o%vor"no7 %ko vas !" pos&ao po m"n"5

. Kap"%an Sini'a6

. Dak&" vi sami od svo!" vo&!"5

. Opros%i%" mi %u drskos% Vi s%"( "%o( -"&!"&i umri!"%i( a !a

. 4a sam č"ka&a da m" spasi n"%ko dru)i A&i sad r"#i%"7 $a'%o s%" %o učini&i vi5Sini'ino &i#" os%ad" %vrdo i mirno

. Vr&o rado . odvra%i on udvorno( na!ravnodu'ni!im )&asom

. L!ubim pus%o&ovin"( a ovo mi !" bi&a na!$abavni!a pus%o&ovina u -ivo%u Osim %o)a( učinio sam dobro d!"&o Mis&iosam7 8a'%o da pr"pus%im Kra!ači*u da &o-i svo!u &omaču %ako&i!"pim )orivom kakvo s%" vi( a $nam da *" mi $a %o bi%i $a+va&ni mno)i &i!"pi kava&iri ko!i vas &!ub" I !a s" od&uči+ na posaoKro$ p"% dana bi&i su mo!i vo!ni#i . 'v"&!" 2i&i smo ovu #rv"nuodoru( ba' onako( kako &!udi opisu!u vra)a6 Vi s"bi n" mo-"%"$amis&i%i mo!" u-ivan!" kad sam onako banuo m"du sv!"%inu8nao sam %ako dobro da *" s" svi( poč"v'i od '")r%a do )ospodina su#a( pr"s%ra'i%i i da *u vas mo*i posv" &i!"po o%"%i Svo!skom bi s" bi&a sv!"%ina po%uk&a do krvi( a&i vra)a su s" svi

 pr"s%ra'i&i . ni%ko )a s" ni!" usudio ni pro)oni%i I sv" !" %akousp!"&o kako sam unapri!"d prorokovao Vi nis%" os!"%i&i kakovas !" poručnik Branko( u času kada sam s" po!avio( povukao$a ram" na d"snu s%ranu5 To !" učinio $a%o da vas &ak'" mo)udo+va%i%i A onda !"( kako s%" vid!"&i( po'ao Branko $a mnom u po%!"ru6Sini'a s" iskr"no nasmi!ao i nas%avi7. /ovukao sam $a nos #i!"&i 8a)r"b N"ka $na!u kad suim %r"nkov#i s%ra-ari&i v!"'%i#" pod S&!"m"nom A sada s"i$vo&i%" odmori%i( a onda *u bi%i %ako s&obodan da vas ponudim s ma&om v"č"rom Ni!" odv"* :ina( a&i svakako bo&!a od Kra!ači*"v" v"č"r" u %orn!u. 4a n" -"&im dru)o n")o da odma+ od"m odav&" . od&uč

no *" N"ra.

Page 201: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 201/303

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Opros%i%" mi( va'a mi&os%i( a&i ovu -"&!u vam n" mo)u is puni%i6

. Onda *"%" s" vi uda&!i%i i$ ovo) dvor#a

. To bi bi&a mo!a na!vru*a -"&!a( a&i %u -"&!u op"% n" mo)us"bi ispuni%i( !"r moram %ra-i%i v!"'%i#" na M"dv"dni#i Mi dak&" obo!" os%a!"mo ovd!". Vi )ovori%" kao da m" sma%ra%" svo!om $arob&!"ni#om. Tako n"kako i$)&"da A&i( $apravo( vidi%" i sami da s" mora%" sakriva%i 8na%" '%o bi s" do)odi&o da vas %ko pr"po$na. Vi s" $a m"n" brin"%"5 Vi5 . osorno *" N"ra i po)&"da )as na!v"*im pr"$irom. Va'a mi&os% posv" pravo nas&u*u!" da s" !a dois%a n" brin"m $a vas n")o $a s"b" Kad bi u&ovi&i vas( mo)&o bi s" do$na

%i da sam s" !a poi)rao sa su#"m i o%"o op%u-"ni#u $akonu( aonda bi mi odu$"&i vo!ničku čas% i sudb"na )ospoda na&o-i&a bi &omaču mo!im %i!"&om To im( bo)m"( n"*u priu'%i%i. La- !" '%o )ovori%" Vi s" n" bo!i%" niko)a i nikakv" ka$n"(sv" !" &a-. Vi mi( dak&"( n" v!"ru!"%"5. 3ov!"k ko!i m" onako napao u 'umi( čov!"k ko!i m" !" op%u-io pr"d Kra!ači*"m6. 4a sam vas op%u-io5

. 4"s%( vi Vi s%" skrivi&i mo!u n"sr"*u

.Kon%"so

. Vi s%" m" spr"mi&i u %oran!

. Tko !" %o r"kao5 N"ra p&an" i vikn" bi!"snim )&asom7

. Ho*"%" &i por"*i i %o da s%" pr"d sudom ispriča&i da sam !aon" no*i( kad m" !" n"sr"*a nani!"&a na vas( bi&a na kri-an!u5Ima%" &i obra$a %o por"*i5. Imam. Onda s%" na!v"*i pod&a# na svi!"%u Suda# m" $bo) %o)aop%u-u!"

Sini'a !" prob&i!"dio A&i mu !" &i#" os%a&o %vrdo i mirno On !" %"k )&"dao u N"rin" oči ispun!"n" bi!"som i mr-n!om N!u !" od %o) po)&"da obu$"o s%ra+ pr"dSini'om No ona %o pri.kri!" i odva-no nas%avi7. 4"dino '%o !o' po'%"no mo-"%" učini%i !"s% da m" pus%i%"

o%i*i. Kako vidim( vi s" ovd!" n"č")a bo!i%"( kon%"so6 Evo( i$vo&i%" ova! mo! pi'%o&! Vi s%" vični brani%i s" pi'%o&!"m . pa *"%"s" u)odni!" os!"*a%i i primiri%i s" kad bud"%" op"% ima&i u$as" ovakvo oru-!"Sini'a pru-i N"ri pi'%o&! '%o )a!" povukao ispod svo) #rv"no) +a&!"%ka i ondadoda7. 4a *u vas pus%i%i( a&i samo onda ako vas mo)u pr"da%ikom" od va'i+ ro1aka Gro: /"%ar !" u B"ču( !a *u dak&" od 

 ma+ od!a'i%i na Grič i pri!avi%i va'"m v!"r"niku barunu Sk"r.&"#u( n"ka do1" po vas. 4a n"mam vi'" v!"r"nika Sama sam svo!a. A&i barun vam !" ipak krvni ro1ak( pa *" vas $a'%i%i%i

 Na n!"$inu du'u pado'" ov" ri!"či kao %"'ka ironi!a4"s%( Sk"r&"# bi m" morao $a'%i%i%i( pomis&i N"ra A ipak(

Page 202: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 202/303

on bi bio prvi ko!i bi m" pr"dao na%ra) Kra!ači*u I %a! mi s" čov!"k ovd!" $bo)%o)a i$ru)u!". N"6 . od)ovori ona )&asno . N" %r"bam niči!u $a'%i%u. 8ar bis%" +%!"&i o%i*i ovako sami po 'umi5. Nisam s" nikad nič") bo!a&a. 8nam( a&i !a vas ipak n"*u pus%i%i odav&" I$vo&i%" s" od 

 mori%i i sabra%i svo!" mis&i Mo-da s" pr"domis&i%" Evo . #i!"&i prvi ka% s%o!i vam na raspo&a)an!u , ovo! sam sobi pri!" s%anovao !a /r"pu'%am !" vamaSini'a pos%avi pi'%o&! na s%o& i r"č" !o! &!uba$no7. Do vi1"n!a( kon%"so6I$a'ao !" i $a%vorio $a sobom vra%a N"ra !" nap"%o s&u'a&a +o*" &i vra%a$ak&!uča%i( a&i on %o ni!" učinio Napro%iv( ona

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

opa$i da !" k&!uč u bravi i$nu%ra Br$o pod" k vra%ima %" i+ $abravi A&i %o !"!o' ni!" umiri&o i $a%o u$m" sv!"%i&!ku( o%vori vra%a pokra!n" sob" Tu !" bi&osv" kao $a vri!"m" dok !" ona do&a$i&a ovamo sa svo!om bakom I pod" da&!" posobamaSvuda s" sna'&a Kao da!" %u n"%ko spr"mao i r"dio sob"Da bud" si)urni!a( ona !" sv" sob" $ak&!uča&a i onda s" vra%i&a u prvu sobu(s!"&a na divan i $ani!"&a s" u mis&iSini'a !o! !" dao pi'%o&! i o%i'ao %" !u pus%io na samu( a&i !" r"kao7 dovi1"n!a6To !u !" s%ra'no u$n"miriva&o Bi&a !" uv!"r"na da Sini'a ima s n!om $&" nam!"r". kao ono u 'umiOn m" !" dov"o ovamo da mu bud"m &!ubavni#a6 4"s%( samo )a !" %o mo)&o

 po%aknu%i da m" o%m" na %akav vra%o&omni način Sam mi!" r"kao da m" !" o%"o $asvo!u pus%o&ovinu A $a'%o mi!" dao pi'%o&!5 Gd!" su os%a&i %r"nkov#i5 Gd!" !"os%ao i&ip5/omisao da!" sada sama s n!im u %om dvor#u si&no !" s%ra'i&a i ona )a!" $a%o sv"vi'" mr$i&a i pr"$ira&a N"%ko poku#a na vra%ima Ona s" &"#n" i n" od)ovoriKu#an!" s" ponovi. Tko !"5 . upi%a napokon.Va' v!"rni s&u)a i&ip6i&ip5 4"s%( %o !" n!")ov )&as6D!"vo!ka pod" k vra%ima i o%k&!uča i+( a pr"d n!u dois%a s%upi i&ip( primi !o!ruku i s%an" !" #!"&iva%i. Sr"%an sam( va'a mi&os%i5 Vi s%" spa'"ni6. R"#i mi( i&ip"( kako si dospio ovamo( kako s" %o sv" do

)odi&o5. Sakrio sam s" m"du sv!"%inu i vidio kako vas !" 1avo povukao na kon!a i o%"o 4a sam( dakako( $nao da %o ni!" 1avo(!"r n" v!"ru!"m u %" &udori!"( a&i sam s&u%io da!" %o n"%ko %kovas !" +%io spasi%i /o+i%io sam %ada u va' dvor i u$"o kon!aBio !" +i%ar i dos%i)ao sam %r"nkov#"( a&i m" nisu +%!"&i pus%i%i

napri!"d da vas dos%i)n"m( '%o ionako n" bi bi&o mo)u*"( !"r !" kap"%anov kon!&"%io popu% v!"%ra S&i!"dio sam )a da vidim kamo *" va'u mi&os% %a! n"$nana#odv"s%i( da vam bud"m na pomo*i Ova! čas dospio sam ovamo i ispripovi!"daokap"%anu da sam va' s&u)a i $amo&io )a n"ka mi dopus%i s vama )ovori%i. 8a'%o si %i bio !"dini ko!i !" s&i!"dio %r"nkov#"5. 4"r sam bio !"dini ko!i nisam v!"rovao da !" %o 1avo A i

da sam v!"rovao( i onda vas n" bi+ napus%io. i&ip"( %i si v"* !"dnom $a m"n" s%avio na ko#ku svo! -i

Page 203: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 203/303

vo%. Ho*"%" &i da %o op"% učinim5. Ti mi mora' pomo*i da i$ ovo) dvor#a pob!")n"m( i %o !o'danas N"*u da bud"m pod is%im krovom s %im čov!"kom

. S kap"%anom5

.Da.s n!im6. Kad bi mi va'a mi&os% dopus%i&a da r"č"m '%o !a mis&im

. R"#i Vidi' da n"mam niko)a %ko bi mi sada pri!a%"&!ski)ovorio. Ni)d!" nis%" %ako si)urni kao ovd!". T"b" !" kap"%an pridobio da )ovori' $a n!")a5. Tako mi Bo) pomo)ao da ni!" A&i vidi%"( va'a mi&os%i(

 bi&o bi na!bo&!" kad bis%" os%a&i ovd!" do%&" dok s" n" vra%i)ro: /"%ar On *" doni!"%i od kra&!i#" $apovi!"d da vam sud n"smi!" sudi%i n")o vas mora pus%i%i( a onda *"%" s" mo*i vra%i%iop"% u svo! dvor. A mo!a baka5 Mo!a siro%a baka6

. N!u n!")u!" )ro:i#a Or'i*( -"na v"&iko) -upana. N"( n"( !a +o*u odav&" 4a n"*u da os%an"m ovd!"6, %a! čas ud" u sobu Sini'a On !" čuo pos&!"dn!" N"rin" ri!"či

 V"* !" bio skinuo svo!" #rv"no odi!"&o i od!"nuo časničku odoru

 MARI4A 4 , R I ? 8AGORKA . /odi do&!" . r"č" Sini'a i&ipu . mo! *" %i ku+ar da%i v"č"ru $a kon%"su Don"si !" ovamoi&ip !" o%i'ao pri!" n")o '%o !" N"ra dosp!"&a da s" %om" opr". Mo&im va'u mi&os% . mrko *" Sini'a N"ri . da pr"d svo!im s&u)om n" )ovori%" o m"ni pr"$irno Bi% *" mi dra-" ako misvo!u &!uba$nos% ba#i%" u &i#" u č"%iri oka Kad sam u'ao )ovori&i s%" da -"&i%" po svaku #i!"nu odav&" No!a vas ni po kakvu

#i!"nu n"*u pus%i%i i$ dvor#a To i$vo&i%" upam%i%i. Vi s%"( dak&"( naumi&i da m" %u $asu-n!i%"5 . p&an" N"ra. Mis&i%" &i da nisam pro)&"da&a va'" pod&" nam!"r"56Sini'a s" nasmi!"( nak&oni s" ironično i r"č" drskim )&asom7. N"mo!%" m" krivo s+va%i%i( kon%"so Vi s%"( dodu'"( &i!"

 pi( a&i m"ni s%" s" svid!"&i samo !"danpu%( i %o samo na n"ko&iko časaka Danas s%" mi na!ravnodu'ni!i s%vor na svi!"%u,v!"ravam vas da n"*"%" ima%i pri&ik" da s" !o' !"dnom brani%" od m"n"

 N"ra mu doba#i pr"$irni po)&"di&ip ud" s v"č"rom Na drv"nom p&adn!u nosio !" !u+u( p"č"nu div&!ač( vina ikru+aBr$o i spr"%no pros%r" s%o& i pos%avi v"č"ru pr"d N"ru

Ona !" )&"da&a u pod dok !" Sini'a na%očio u dvi!" ča'" vina. Dopus%i%" da vas skromno po$dravim kao svo)a )os%a .r"č" Sini'a i ku#n" s" o dru)u ča'u ko!u !" N"ra pri+va%i&asamo $bo) i&ipaSini'a iskapi ča'u do dna i ponudi N"ri da $a&o-i. Os%ani ovd!" . r"č" i&ipu kad !" ova! +%io i$a*i . /odvori%*"' n!"$inu mi&os% kod v"č"r"Ona okusi n"ko&iko -&i#a !u+" ko!a !o! !" vr&o pri!a&a Sini'a !" do%&" s%a!aokod pro$ora i )&"dao van Na!"dnom opa$i da s" pr"ma 8a)r"bu -ari n"bo Br$o o.

KONTESA NERA %vori pro$or i pru-i kro$a n! )&avu N"ra !" %o opa$i&a( us%a&a i po)&"da&a i$akap"%ana u %amu

. Sv"%i Bo-"( %o n")d!" )ori

. Mora da!" v"&ika va%ra . primi!"%i Sini'a

Page 204: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 204/303

. To !" u sm!"ru 8a)r"ba . doda i&ip

. N"mo!%" s" u$bu1iva%i . primi!"%i Sini'a N"ri . I$vo&i%"!o' ma&o $a&o-i%i( mis&im da na' ku+ar ni!" pos&!"dn!i

 A&i d!"vo!ka ni!" mo)&a !"s%i Na %amnom ob$or!u #rv"nio s" ob&ak krvavo)a -ara N"ra ni!" mo)&a skinu%i s n!")a svo!" oči. Sa$na% *"%" br$o Mo!i s" vo!ni#i mora!u uskoro vra%i%i

Oni su po'&i u )rad na!avi%i su#u Kra!ači*u da!" 1avo $a!"dnos v!"'%i#om propao u $"m&!u6 N"ra !" !o' uvi!"k s%a!a&a u$ pro$or i )&"da&a u n"bo Tada $aču!" %opo% kon!a. Evo i+6 . r"č" Sini'a . Id"m da ču!"m s%o!"I on pod" do&!" Tr"nkov#i su s" dois%a vra%i&i Branko odma+ skoči s kon!a i

 po%rči k Sini'i7. S%ra'n" vi!"s%i6. 2u%i . ona !" na pro$oruSini'a )a povuč" u dvora# i pov"d" u prvu sobu do u&a$a .S%o!"5. Sv!"%ina !" u si&nom )n!"vu '%o !" 1avo o%"o v!"'%i#u $a

 pa&i&a >rv"ni dvora#. /rok&"%i )&upi svi!"%5. A sa dvorom i$)or!"&a !" i )ro:i#a Ra%kav

Sini'a obori )&avu i s%an" ni!"mo '"%a%i po sobi Onda s" $aus%avi pr"d poručnikom i r"č" %i+o7. To sam( dak&" !a skrivio. Da( ova pus%o&ovina bi&a !" skupaI op"% s" '"%ao po sobi( a Branko mu ispripov!"di kako su s" $apa&i&" i m"sni#"u M"sničko! u&i#i. /o$ovi momčad n"ka ud" . na&o-i Sini'a Branku

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

8a ma&o do1" u sobu #i!"&a č"%i#a %r"nkova#a( sv" sami či&i( s%asi%i !una#i('iroki+ )rudi i &i!"pi+ mu-"vni+ &i#a Sini'a po%ap'a po ram"nu prvo)a ko!i !"s%a!ao do n!")a7. D!"#o( danas s%" učini&i po'%"no i vi%"'ko d!"&o Spasi&is%" n"vinu d!"vo!ku( a %o !" du-nos% svako)a !unaka N" %r"

 ba vam %"k spom"nu%i da o %om 'u%i%" i da na'u '%i*"ni#u pa$i%" N"ka ni%ko od vas n" )ovori )&asno o po-aru kod )ro:i#"

Ra%kav i o n!"$ino! smr%i A sad( +a!d"%" na v"č"ru 8as&u-i&is%" !"6

 Mom#i os%avi'" svo) kap"%ana $a+va&!u!u*i mu %op&im iskr"nim po)&"dimaDoma&o ud" Sini'a ponovno u sobu i r"č" N"ri. 8apa&io s" n"či!i +ambar pun si!"na Na'i su mom#i bi&ina )ari'%u. A&i %o i$)&"da kao da s" $apa&io Grič5. To samo %ako odav&" i$)&"da , %amno! no*i pričin!a s" po-ar dvapu% v"*i . odvra%i kap"%an i okr"n" s" i&ipu7. 9"&i' &i %ra!no os%a%i kod n!"$in" mi&os%i5. To mi !" !"dina -"&!a. Ako dopus%i%"( kon%"so( n"ka i&ip os%an" u$ vas do%&"dok bud"%" prisi&!"ni os%a%i ovd!" 3ini s" da vam !" v!"ran s&u

)a i po$na va'" -"&!" pa *" vas bo&!" s&u-i%i n")o mo!i mom#iLaku no*( kon%"so

Page 205: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 205/303

Kap"%an po$dravi po vo!nički i os%avi N"ru s i&ipom n" č"ka!u*i da mu onaod)ovori

 NA BI4EG,/o&ako )asnuo -arki ob&ak nad Grič"m( dok napokon ni!" posv" u%rnuo, d"b"&o! %ami u%onu'" Grič i ponosni s&!"m"nski prop&an#i , ma&om &ovačkomdvor#u nas%a&a %i'ina Sv" su sv!"%i&!k"

u)a'"n" I N"ra !" u)asi&a sv!"%&o( a&i ni!" usnu&a Sa svi+ s" s%rana$ak&!uča&a /r"d vra%ima u +odniku &"-ao !" i&ip popu% v!"rno) psa R"kao !o!!" da *" bd!"%i i pa$i%i N"ra ipak ni!" mo)&a na*i %o&iko mira da usn" S!"&a!" u$ pro$or( $uri&a u %amu i smi'&!a&a '%o da uradi i kako da s" os&obodi i$novo) rops%va

 Na!"dnom( $aču!" do&!" u dvori'%u korak" /o&a)an"( od&učn" i čvrs%" korak" Nas%o!a&a !" pro$r"%i %amu da vidi %ko %o +oda do&!" ispod dvor#a Kro$ no*ra$abra&a !" %"k n"ku #rnu po!avu( a&i !" ni!" mo)&a pr"po$na%i /o kora#ima !"s&u%i&a da !" %o kap"%an Ra$abra&a !" da '"*" )or".do&!"( ka%kad !" $as!a&a u%ami n!")ova )oru*a smo%ka /omno !" pris&u'kiva&a n!")ov" korak" , du'i !o!

 biva&o %!"skobnoTako !" pro'ao či%av !"dan sa%( kad !" napokon kap"%an odba#io os%a%ak smo%k" i

u'ao u ku*u( $a%vorio !" %i+o vra%a( a onda s" ču&i po ku*i kora#i( kako pro&a$i+odnikom i u&a$i u$ s%ub" N"ra pro%rn" od s%ra+a Kora#i u%i+nu'"( ču&o s" samo pu+an!" kao da kap"%an)asi sv!"%i&!ku s%o!" vis!"&a na s%ubama Onda s" ponovno ču&o kako id" ni$s%ub" i $a%vara vra%a sob"/robudi&a s" kad !" sun#" v"* bi&o visoko O%vori pro$or da !o! ud" u sobu $rakDo&!" na dvori'%u s%a!ao !" i&ip 3im !" opa$io svo!u )ospodari#u( ud" u ku*u i$a ma&o do1" )or" nos"*i !o! $a!u%rak( is%i onakav kakav !" u$ima&a kod ku*" usvom dvor#uOna %o ni!" ni opa$i&a( %ako !" bi&a $aokup&!"na mis&ima. i&ip"( !a s" pou$da!"m u %"b" . r"č" s&u$i.Va'a mi&os%i( pri!" *u svo! -ivo% i$)ubi%i n")o&i vas i$da%i. Ti *"' r"*i kap"%anu da sam s" smiri&a i od&uči&a os%a%i

ovd!" dok %o bud" po%r"bno. Ho*u( va'a mi&os%i. Onda *"' po*i odma+ na Grič da vidi' kako !" baki Nas%o!da do1"' do )ro:i#" Or'i* i ču!"' '%o ona mis&i o m"ni i o %om".

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

kako m" u)rabi'" Ra$umi!"' &i5 A&i !o! ni'%a n" r"#i )d!" sam Ho*u pri!" daču!"m !" &i m" i ona odba#i&a Kad do1"' u na' dvora#( u1i spr"%no u mo!uspava*u sobu Ond!" *"' na*i ma&u ko'ari#u s v"$ivom Na dnu ima n"ko&iko$&a%nika ,$mi i+ i kupi pod !"dnom i$&ikom od mo!" sobari#" kakvo odi!"&o( a udu*anu nabavi !"dnu )ra1ansku surku i vun"ni ruba# Onda nas%o! sa$na%i '%o !" sR"m"%in#ima ko!i su $bo) m"n" $a%vor"ni i s%o!" učini&o pro%iv m"n" sudb"no

 pov!"r"ns%vo. I$vr'i% *u sv"( va'a mi&os%i

 Ma&o kasni!" vid!"&a !" N"ra i&ipa kako !" od!a'io na GričDok !" bio odsu%an( primi!"%i&a !" kap"%ana kako !" o%i'ao p!"'k" u 'umu( dok !"

Branko os%ao u dvori'%u Do podn"va bi&a !" sasvim sama /os&i!" podn" vra%io s"i&ip

Page 206: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 206/303

. Kako !" )ro:i#i5 . upi%a )a N"ra -"&!no i'č"ku!u*i vi!"s%io svo!o! baki. Va'a mi&os%i( danas po podn" spr"mi&a !" )ro:i#a Or'i*na'u )ro:i#u u S&av"%i*( a i ona !" o%i'&a s n!om Tako nisam 

 mo)ao )ovori%i s n!"$inom mi&os%i A&i na'a s&u-inčad v"&i das%aro! )ro:i#i ni!" ni )or" ni bo&!" R"m"%in#i su !o' uvi!"k $a

%vor"ni( svi do !"dno)a( a sudb"no pov!"r"ns%vo pro)&asi&o !" po #i!"&om kra!u da sva%ko %ko bi s" susr"o s vama i&i sa$nao$a vas ima %o odma+ pri!avi%i sudu pod pri!"%n!om smr%i

 N"ra !" 'u%"*i s&u'a&a( a onda upi%a5. Bio si u >rv"nom dvor#u5. 4"sam . &a)ao !" i&ip.; na'ao nov#"5. 4"sam . "vo( va'a mi&os%i( odi!"&o( ruba# i nov#i '%o su o.s%a&i od u%r'ka. Dobro( +va&a %i Ovo %"bi . i pru-i i&ipu $&a%nik. N"ka m" va'a mi&os% ovako n" ras%u-u!" . r"č" on i n"+%!"d" ni$a'%o primi%i nova#. 4o' n"'%o imam $a va'u mi&os% . doda

.2%o5

. 4"dno pismo

. /ismo5 Kako %o5 Tko $na )d!" s" !a na&a$im5

. Kad sam u va'o! sobi >rv"no) dvor#a %ra-io u ko'ari#inova#( na'ao sam ond!" ovo pismo

 N"ra )a o)&"da. >rv"no pismo5 . i$n"nadi s" ona . Is%o onakvo pismo kakvi+ sam v"* mno)o primi&a5Ova! pu% ni!" )rdi&a i&ipa '%o !o! !" donio pismo od n"po$na%o) čov!"ka n")o )aupi%a7. R"#i mi( i&ip"( $na' &i od ko)a su ova pisma $bo) ko!i+

sam %" !"dnom onako i$)rdi&a i )o%ovo o%!"ra&a5. N" $nam( va'a mi&os%i V!"ru!%" mi6 Kako vam %o n" bi+r"kao5 Dois%a i n" s&u%im o%kud suKon%"sa mu !" mora&a v!"rova%i Dok !" pismo o%vara&a( i$a1" i&ip os%aviv'isvo!u )ospodari#u na samu

 N"ra !" či%a&a i či%a&a( ra$mi'&!a&a i op"% či%a&a %o ma&o pisam#" ko!" !")&asi&o7N" v!"ru!"m u 1av&"( N"ro6 3ov!"k !" ona! ko!i %" o%"o smr%i6 I&i !" vi%"$ i&i. +u&!a . a&i !a )a mr$im !"r !" učinio ono '%o +%!"do+ učini%i !aKad bi+ $nao da si spa'"na6 Tamni#a bi bi&a mo! ra!( $v"k"% okova ra!ska

 p!"sma6 Oko m"n" %i'ina i samo*a( dva dra)a( !"dina pou$danika mo!a S!"dimo%u sami i s&u'amo kako buk%" m&ad" )rudi( kako i$)ara -ivo% m&adi od -ara

 p&am"na i bo&i b"$dan"6 N"ka )in"( n"ka sa+n" ,sa+nu%i mora m&ado pro&!"*" kad

u$a&ud č"$n" $a sun#"m,$a&ud č"$n" $a sun#"m5 To si)urno mis&i da )a nikad n"*u &!ubi%i( pomis&i

 N"ra On os!"*a da mi!" sr#"( m&ados% i -ivo% ra$ori&o &!udsko pra$nov!"r!"Gd!" da smo)n"m &!ubavi u pus%om sr#u5 Gd!" da smo)n"m v!"ru u &!ud" kad s"ra$bi&a i smrvi&a5 Da( sad $nam )d!" bi+ mora&a %ra-i%i ono)a ko!i mi %o pi'"Govori o %amni#i i okovima( dak&" s" na&a$i m"1u R"m"%in#ima

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Bo&!" da )a n" %ra-im 3"mu5 L!ubav %ra-i sr"*u( a !a sam bi!"da( n"sr"*a iosv"%a Samo *u $a osv"%u -iv!"%i( %o sam pri.s")&a baki

Page 207: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 207/303

I$ ovi+ mis&i %r)nuo !" i&ip ko!i !o! !" donio ob!"d N"ra !" u$"&a !"&o( ai&ip !u !" dvorio kao da !" u >rv"nom dvor#u $a bo)a%im s%o&om )ro:i#"Ra%kav. i&ip" . r"č" mu N"ra po&u)&asno . Danas u no*i mi*"mo odav&" pob!"*i. A&i vi s%" poruči&i kap"%anu da *"%" os%a%i

. To r"ko+ samo $a%o da vi'" n" pa$i na m"n". I$vo&i%" $apovi!"da%i

. 8na' &i da s%ra)a pos%o!" !o' !"dn" ma&" drv"n" s%ub" ko!"s" spu'%a!u s%rmo pa s" po n!ima mo-" ravno u 'umu5. 8nam( va'a mi&os%i. Mi *"mo( dak&"( onuda pob!"*i. A kamo -"&i va'a mi&os%5. , S&av"%i*( k baki. Ako vas %ko na pu%u pr"po$na5. /r"od!"nu% *u s" u ovo odi!"&o '%o si mi donio Ti *"' sa

 mnom. Dobro( va'a mi&os%i. H%!"&a sam č"ka%i do su%ra u no*i( a&i sam s pro$ora ču&a

da kap"%an ov" no*i kani s mom#ima u pa%ro&u To !" dobra pri)oda. On *" si)urno os%avi%i n"ko&iko momaka u dvoru. A %i nas%o! da i+ opi!"' kako bi $aspa&i. ,čini% *u sv" '%o -"&i%". A sam r"#i kap"%anu da -"&im i$a*i ma&o na $rak( akon"ma po)ib"&!i da m" %ko $a%"č"i&ip !" po'ao da i$vr'i N"rin na&o)( a ona svuč" svo!u bi!"&u +a&!inu ko!u !"dobi&a od Kra!ači*a( od!"n" na s"b" opravu svo!" sobari#"( prikopča oko )&av"svo!" du)" p&"%"ni#" i sv"-" i+ %amnim rup#"m

Kap"%an !o! !" poručio da s" u i&ipovo! pra%n!i mo-" pro'"%a%i oko dvoraSun#" !" bi&o visoko kad !" N"ra pro&a$i&a ispod kro'na%o) drv"*a

i&ip !" os%ao kod !"dno) drv"%a i nas&on!"n na d"b"&o s%ab&o proma%rao kako s"na ob$or!u skup&!a!u ma&i bi!"&i ob&ači*i Do%&" !" n!")ova )ospodari#a$ami'&!"na +oda&a )or".do&!" po sv!"-o! ma+ovini/oručnik Branko i$a'ao !" van( po$dravio !" i poč"o ra$)ovara%i I$a1" i Sini'a(

 po$dravi !" vo!nički i $apod!"n" s n!om na!obični!i ra$)ovor N"ra !" s n!im" ra$)ovara&a ravnodu'no )&"da!u*i )a ispod %amno) rup#a ko!i !"!o' vi'" is%i#ao b&!"di&o n!"$ino) &i#a Kap"%an i Branko doskora s" opros%"( a

 N"ra s" op"% vra%i u ku*u/odv"č" vid!"&a !" kako su Sini'a( Branko i !"dan dio momaka od!a'i&i, &ovačkom dvor#u bi&o !" sv" %i+o kad !" i&ip poku#ao na vra%a svo!")ospodari#"Spr"mna sam . 'apn" ona i o%vori vra%a.Vo!ni#i $aspa'" kao $ak&ani

. Onda mo-"mo i*i8akopča&a !" du)i )ra1anski kapu% i %i+o i$a'&a i$ svo!" sob" na +odnik i&ip!" i'ao napri!"d( a N"ra )a s&i!"di&a /o&ako o%vori'" vra%a '%o su vodi&a nadrv"n" o%vor"n" s%ub" H&adni $rak $as%ru!i N"ri u &i#" Sv" !" okru-ava&a %ama(a pr"d n!om #rni&a s" 'uma i&ip s" spus%i po s%ubama( $a n!im sid" N"ra i&ip!" s%a!ao u$ !"dno s%ab&o i č"kao Kad !" ona si'&a( po1o'" obo!" napri!"d

 N"ra !" br$a&a samo da '%o pri!" odmakn" i$ dvori'%a u 'umu Na!"dnom ban" n"%ko pr"d n!u i u+va%i !" $a oba ram"naOna s" %r)n" i pri)u'"no krikn"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 208: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 208/303

. Tko !"5 . upi%a u %ami mu'ki )&asD!"vo!ka n" od)ovori /r"po$na&a !" %a! )&as i %" ruk" ko!" !" čvrs%o dr-a+u. Mi smo( )ospodin" kap"%an" .!avi s" i&ip %i+o. I$vo&i%" s" vra%i%i . $apov!"di Sini'a kon%"si

 N"ra ni%i !" od)ovori&a ni%i s" maknu&a

. Ako s" sami n" vra%i%" na%ra)( !a *u vas si&om odni!"%i .$apri!"%i s" kap"%anSad !" uvid!"&a da s" mora vra%i%iSv" %ro!" pod" 'u%"*i u dvor Kad su u'&i u N"rinu sobu( po'a&!" Sini'a i&ipavan( a on os%ad" s N"rom sam. Vi s%" vr&o &ukavi i %vrdo)&avi( kon%"so /ričin!a&i s%" s"kao da kani%" os%a%i( a $asnova&i s%" bi!"). 8a'%o +o*"%" da m" si&om $adr-i%"5 2%o +o*"%" sa mnom5. 8ar vam nisam r"kao da vas -"&im pr"da%i )ro:u /"%ru5. N" v!"ru!"m vam6. Kon%"so6 Vi s%" pam"%na d!"vo!ka 3"mu dopu'%a%" da vas

 mr-n!a %o&iko $as&!"p&!u!" 8ar n" uvi1a%" da vam n"*u $&o5Sini'a !" i$)ovorio ov" ri!"či )&asom ko!im s" )ovori pri!a%"&!u

. Gospodin" kap"%an"( vi $na%" '%o o vama mis&im6. Kako n"( i pr"dobro

. Ako m" danas i&i su%ra pus%i%" o%i*i odav&"( uv!"ri% *"%" m" da sam vam učini&a krivo. M"ni( dodu'"( n" bi bi&o -ao kad bis%" promi!"ni&i svo!"

 mi'&!"n!" o m"ni( a&i !a %u prom!"nu n"*u kupi%i Vi *"%" os%a%iovd!" bi&o mi&om i&i si&om( i %o radi va'" si)urnos%i. 3ov!"k ko!i !" sv!"dočio pro%iv m"n" na!"dnom s" brin"$a mo!u si)urnos%5 La-"%"6 Vi pos%upa%" sa mnom kao +u&!a. Mo&im vas &i!"po( r"#i%" !"danpu% da sam &opov( %a% i&i ra$

 bo!nik( da bud" i %u prom!"n"6Sva krv u$avr"&a !" u d!"vo!#i Ona !" os!"*a&a da bi ovo) čov!"ka mo)&a sada na

 m!"s%u us%ri!"&i%i N!")ov" dr$ovi%"

ri!"či i !o' dr$ovi%i!i )&as ko!im !" %o i$r"kao i$a$va&" su sav n!"$in bi!"s. Vid!"% *"mo %ko *" ko)a prisi&i%i6 Vi m"n" da os%an"m i&i!a vas da m" pus%i%" o%i*i. Vi *"%" os%a%i( pa makar vas !a morao $a%vori%i kao su.-n!aS %im ri!"čima os%avi Sini'a N"ru i i$a1" Kon%"sa po$ov" u sobu i&ipa( po)&"da)a o'%ro u oči i r"č" &!u%i%o7. i&ip"( kako s" kap"%an mo)ao vra%i%i( a da %o nismo ču&i5. N" $nam( va'a mi&os%i. i&ip"( %i si m" i$dao. Krivo mi čini%" Vr&o krivo I$da&a m" sr"*a kao '%o sam !a vas6

. Idi i pus%i m" na samuDru)o !u%ro du)o !" ku#ao i&ip na kon%"sina vra%a Ona s" %"k vr&o kasnooda$va&ai&ip !o! don"s" $a!u%rak( a&i )a!" N"ra odbi&a On !" odnio !"&o n"%aknu%oTako !" bi&o i u podn" ,$a&ud !" i&ip mo&io N"ru da !"d". Do%&" dok n" i$a1"m ispod ovo)a krova( n"*u ni'%a okusi%ii&ip !" bio %u-an N"ra ni!" vi'" )ovori&a pr"ma n!"mu onako b&a)o i

 pov!"r&!ivo kao pri!" , n!"$inom )&asu bi&o !" %o&iko sumn!ičavos%i da !u !" morao opa$i%i,v"č" !" ponovno mo&io N"ru da n"'%o $a&o-i A&i ona !" odr!"'i%o r"k&a da *"

 pri!" umri!"%i n")o okusi%i kakvo !"&o I s&u)a od"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

Page 209: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 209/303

KONTESA NERA 

KA/ETAN SINISA  Vra%a kap"%anov" sobi#" u pri$"m&!u %i+o s" o%vori&a

. Sini'a6 Sini'a( $ar n" ču!"'5 . 'ap%ao !" n"%ko u su mraku

. Tko !"5 . o)&asi s" $&ovo&!no kap"%an

. 4a sam( i&ip 8a'%o n" upa&i' sv!"%&o5

.Suvi'no mi!" N"ko&iko %r"nu%aka v&ada&a !" 'u%n!a. 2%o si do'ao5 Ako ona $ami!"%i da do&a$i' k m"ni5. V"* ionako n" v!"ru!" u m"n".Ti+o6 3u!"' &i 2um -"nsk" sukn!"Obo!i#a su pris&u+nu&a Sa s%uba u prvom ka%u ču&i su s" %i+i i br$i kora#i. Sad nas !" si)urno ču&a Do 1avo&a( '%o si %ako n"opr"$an5 . &!u%io s" kap"%an Onda( $ačas( nas%avi7. 4" &i u$"&a v"č"ru5

. Ni!"8av&ada&a !" op"% 'u%n!a( a&i n" $adu)o

. Ipak !" n"'%o čudno . s%an" )ovori%i i&ip . kad vo&i smu%i u po)ib"&! n")o os%a%i kod nas Ako od"( mo-" pas%i u ruk"Kra!ači*uOp"% n" bi!a'" od)ovora. Dobra !" kao v"dro n"bo( a&i %vrdo)&ava Mo-da si !o! '%oskrivio5Sini'a n" od)ovori. 8ar bi !o! %i mo)ao '%o na-ao učini%i( Sini'a5. /us%i m". A&i ipak( m"ni bi %o mo)ao r"*i. 3u! m" i&ip"( !"si &i s" ikada pr"ma m&ado! d!"vo!#i ponio

&udo( n"pris%o!no( a kad si s%ao ra$mi'&!a%i o %om" os!"*ao sida nisi kriv( a ipak si kriv5

;

. Do)odi&o s" i %o

. A da &i %" !" $a %o d!"vo!ka mr$i&a5

. Kako ko!a

.Vidi'( %o !" ono

. Ti va&!da nisi nikada bio pr"ma n!o! n"pris%o!an5Sini'a n" od)ovori

. Tako Sad mi!"( naravno( s+va%&!ivo $a'%o +o*" si&om od nas Sad mi!" sv" ra$um&!ivo A&i %i si!" ipak o%"o od smr%i( pa

 bi mo)&a mis&i%i da ima' n"k" nam!"r". 2%o bi mo)&a mis&i%i56 O%"o sam !" smr%i !"r mi s" svid!"&oda s" nasmi!"m svi!"%u i ni'%a dru)o . ra$umi!"'5. Da( da( a&i $a'%o si m" onda s&ao u n!"$inu s&u-bu kad !"!o' bi&a na Griču5. /i%a' suvi'n" s%vari Ni!" &i m" okrivi&a da sam !" !"dnom o%"o i$ kapu#insk" #rkv"( !"r si&om +o*u da bud" mo!a5 A nisam &i %i r"kao da bdi!"' i pa$i' svak" no*i da &i s" %ko v"r"oko ku*"5 H%io sam da 'č"pam ni%kov" i da !o! doka-"m7 akosam m&ad i &ud( nisam +u&!a6. Da( da( %"bi !" do %o)a da %" ona n" pr"$ir"6

. Ni ona( ni%i %ko dru)i6

. A&i $a'%o o sv"mu %om" s n!om n" )ovori'5 8a'%o s" n"

Page 210: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 210/303

opravda' kad %i !" %o&iko do n!". N" brb&!a! )&upos%i Do mo!" mi!" čas%i i ni do č")a vi'"Govori' kao baba sp&"%kari#a. Sa mnom bi mo)ao da bud"' iskr"ni!i. Do bi!"sa( kakv" iskr"nos%i +o*"'5 2%o bi +%io $na%i5. ,$a&ud m" )rdi'( vidim da si u$bu1"n

. Va&!da s+va*a' da n" mo)u bi%i ravnodu'an pr"mas%ra'no! smr%i )ro:i#" Ra%kav Nisam &i !a kriv '%o su &!udi $a pa&i&i dvor i '%o !" u n!"mu i$)or!"&a i )ro:i#a5 2%o *" r"*i onakada %o do$na5 8a%o !" nisam +%io pus%i%i odavd" da n" sa$na%u s%ra+o%u. Nisi +%io5 8ar si s" pr"domis&io5

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Va&!da n"*u )&"da%i kako umir" od )&adiObo!i#a su 'u%!"&i Svaki !" bio $abav&!"n svo!im mis&ima /ro'&o !" n"ko&iko%r"nu%aka Sini'a r"č"7. Idi )or" k n!o! i r"#i !o! n"ka s" umiri6 Su%ra u no*i pu%u!"mo Ti i !a ispra%i% *"mo !" u S&av"%i*( a&i pod uv!"%om dau$m" !"&o6. N" $nam +o*" &i mi v!"rova%i Odma+ !" nas&u%i&a da sam %i odao n!"$in bi!"). Grdi m" i psu! pr"d n!om( čini '%o $na'( samo s%"kni op"%n!"$inu v!"ru Ti mora' os%a%i kod n!" u S&av"%i*u i . pa$i%i. Os%a% *u Vo&im !" ba' kao i %"b". M"ni !" sv"!"dno vo&i' &i !" i&i n"( !a bi+ samo +%io da s"doč"pam &opova $bo) ko!") pos%ado+ !a . +u&!om A !as%r"b

ko!i vr"ba n!u( nan!u'i% *" !" I on si)urno v!"ru!" da !u !" dois%a o%"o 1avo Sad idi i ponudi !o! v"č"ru. Id"m( mo-da *" ipak !"s%i. 3u!"'( i&ip"6 N"ka !o! da!u %op&" !u+" i s%aro) vina( aonda !" pi%a! +o*" &i da !o! ku+ar !o' '%o dru)o pripravii&ip !" i$a'ao ispuni%i Sini'inu $apovi!"d Br$o s" vra%io v"dra i v"s"&a &i#a. Dak&"( u$"&a !" v"č"ru5 . upi%a kap"%an. ,$"% *"( a&i +o*" da !o! %i sam ka-"' '%o si !o! po m"ni poručioSini'a n" r"č" ni'%a Os%avi i&ipa i uspn" s" u$ s%"p"ni#" Kad !" u'ao u sobu(s%a!a&a !" pr"d N"rom n"%aknu%a v"č"ra. Va'a %vrdo)&avos% mno)o !" v"*a n")o '%o sam mis&io .r"č" on nakon po$drava . Vi s%" m"( dak&" prisi&i&i da vas pu

s%im odav&" o%i*i /a dobro( a&i !a *u vas sam pra%i%i u S&av"%i*. To !" posv" suvi'no. N"*u da mi )ro: /"%ar( kad s" vra%i( spoči%n" da nisam i$vr'io du-nos% ko!u bi u %om s&uča!u imao svaki mu'kara#

 pr"ma -"ni u va'"m po&o-a!u. /r"ma m"ni vi n" mo-"%" ima%i du-nos%i

Sini'a !" čas )&"dao( a onda s" nak&oni i na)&o i$a1" i$ sob"8a n"ko&iko časaka dvorio !" i&ip N"ru kod v"č"r"( a Sini'a !" i$v"o i$ s%a!"svo) vran#a i od!a'io u %amnu 'umu,skim pu%"&!kom nosio )a n!")ov kon! br$im kasomOkru-i&a i+ !" +&adna !"s"nska no* Na ob$or!u %r"p"ri&" $vi!"$d" , 'umu ni!"dopirao ni !"dan %račak n!i+ova sv!"%&a Gus%o drv"*" sakriva&o s" u %ami Kon!

!" +i%ao( Sini'a )a !" %!"rao kao ono kad !" nosio N"ru kro$ )ričk" u&i#" Lu%ao!" 'umom u$brdi#"( ni$brdi#" pr"skakivao !aru)" i uva&" sv" br-" i br-" Kon! !"

Page 211: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 211/303

u %ami posr%ao( $as%ao i op"% pr"skakivao )rab" i vod"n" s&apov" '%o s" spu'%a+uni$ s%rmin" S&!"m"na4ur"*i ovako( kon! s" na!"dnom spo%akn"( posrn" i padn" na pr"dn!" no)" Sini'asid" s kon!a i podi)n" )a 9ivo%in!a !" %"'ko disa&a i dr+%a&a /r"s%ra'i&a s"od pada Sini'a !" po%ap'a po vra%u Onda privin" k s"bi &i!"pu vranč"vu )&avu ir"č" mu kao da )ovori s čov!"kom

. A $a'%o !a %"b" mučim5 2%a si %i m"ni( !adni#"( skrivio5I onda i$v"d" kon!a i$ !aru)" na pu%"&!ak( u$!a'i i vra%i s" u &ovački dvora#Kad !" prispio onamo( v"* !" sv" %vrdo spava&o I pro$or N"rin bio !" v"* u%amiSini'a s%ad" u$no!"no) kon!a %r%i( a onda )a uv"d" u s%a!u Tada s!"d" podkro'n!a%u &ipu i $apa&i smo%kuOko n!")a #vrku%a&i su no*ni kuk#i( na )rani sm!"'%a&" s" p%i#"( v!"%ri* bika%kada $a'u'%io &i'*"m( a i$a s%a!" $adrndao pas &an#"m na kom" !" bio sv"$an/ro'&a !" v"* davno davno pono* kad !" u'ao u ku*u i %i+o $a%vorio vra%aSv!"%i&!ka na s%ubama %in!a&a !" On !" u%rn"( ud" ravno u svo!u sobu i s!"dn" u%ami Nakon n"ko&iko časaka $apa&i u&!ani#u Top&o -u%o sv!"%&o obas!a )a i$a%i%ra( kao da s" i$n"nadi&o kad mu !" u)&"da&o &i#"

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Bi!a'" b&i!"do( ispun!"no )rubom b!"somučnom bo&i( kao da pa%i od %"'k" %!"&"sn" bo&"s%i ko!a )a!" %a! čas napa&a Tako !" du)o $urio u mračnu s%i!"nu kao bo&"snik ko!i !" s%isnuo $ub" da n" vič" Li#" mu s" posv" pr"obra$i&o( sasvims" s%i.snu&o( $)urio s" kao da )a +va%a!u smr%n" bo&i Onda %r)n" sa s%o&a no- i

 mirnom kr"%n!om povuč" &i!"vi rukav )or" i $ar"-" u pod&ak%i#u Garava( sna-naruka s" $a#rv"ni( krv s" prosu po s%o&u On !" )&"dao krv kao da mu !" u)odno i$abavno proma%ra%i kako kap&!" po s%o&u I sada kao da s" kru%a( b!"somučna bo&

ub&a-i&a( a &i#" mu s" pokri&o bo&"snim č"$nu*"m /ri+va%i p"ro( $amoči )a ukrv( pon"s" na bi!"&u +ar%i!u i povuč" !"dno s&ovo . pa dru)o i %r"*"8na' &i( N"ro( '%o !" p&ač b"$ su$a5 /a%n!a b"$ !auka5 8a'%o ov" #rv"n" kap&!"n" mo)u kriknu%i5 8a'%o m" muč" ni!"mo5 N"ro6 Smi!"' &i s" '%o param svo!uruku da %i 'a&!"m krvav" svo!" u$disa!"5 Smi!"' &i s" ran!"niku '%o krv&!u pi'"na samr%nom bo!i'%u u vru*i#i5Smi&u! s"( N"ro6 /&aču*i do$iv&!" s&avu! s&avu!i#u sr#a &"d"na S!"%na no*

 mo-" $ap&aka%i b&a)u rosu( i ob&ak mo-" !"#a%i )rm&!avinom( a )rom $a%u%n!i danad" oda+a Samo !" mo!a bo& ni!"ma( &u1ački ni!"ma i s%ra+ovi%a

 N"( n" smi! s"( N"ro . pus%i &udu n"ka vič" i &udu!"( %o !o! )odi( %o !o! b&a-ismu*"nu du'u/"ro mu i$makn" i padn" na papir( a Sini'a spus%i )&avu na ruk"

 Vani pod pro$orom i)rao s" v!"%ar su+im &i'*"m( a nad dvor#"m 'umi&o )ran!" i

 muk&o !"#a&a omorika No* !" p&ovi&a da&!"Sini'a podi)n" )&avu Sumorna bo& na b&i!"dom &i#u susr"&a s" sa -u%im sv!"%&omu&!ani#" On !" u%rn"4o' či%av sa% bi&o !" u sobi %i+o i %amno Samo s" ču&o kako Sini'a u$bu1"nodi'" Nad dvor#"m sab&asno !" $vi-dao v!"%ar

4u%arn!" sun#" prova&i&o kro$ pro$or" i ispuni&o sobu( a %op&i %ra#i $na%i-"&!nos" pov&ači&i po bi!"&om papiru punom krvavi+ u$disa!aSini'a skoči kao da )a!" %ko na)&o probudio i po)&"da oko s"b" /odi)n" &i!"vuruku i opa$i $akrvav&!"ni &aka% Tr)n" )&avom kao da mu ni!" !asno '%o s" %o sn!im do)odi&oRukom pri!"1" pr"ko č"&a( s%isn" oči i po)&"da op"% svo! &aka%Kao da s" n"č"mu dos!"%io( skoči s pos%"&!"( po+i%i k s%o&u s n"kim s%ra+om da!"

odan&" n"č")a n"s%a&o /o)&"d mu padn" na pismo ispisano krv&!u /o)rabi pismo(

Page 212: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 212/303

Page 213: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 213/303

 N"ra os%avi Sini'u i pod" s poručnikom Brankom na '"%n!u( dok !" Sini'a od!a'iou )oru/OS4ETNI>IBi&o !" o $apadu sun#a

 N"ra !" s%a!a&a kod pro$ora N"bo !" bi&o v"dro( a $rak čis% i sv!"- Bi% *"(dak&"( &i!"pa( a&i +&adna no* . mis&i&a !" %"'ko oč"ku!u*i sumrač!" kada *"

kr"nu%i na pu% u S&av"%i# 4"dino !" p&a'i&a pomisao na n!"n" supu%nik" Ona !"vid!"&a i&ipa kad s" 'u&!ao u kap"%anovu sobu Osim %o)a( bi&a !" uv!"r"na da!"i&ip obavi!"s%io Sini'u o n!"$inom bi!")u Sada s" os!"*a&a m"du n!ima kaon"pri!a%"&!ima Kako !" bi&a spr"mna da Sini'i mis&i uvi!"k na!)or"( na čas !" spopadn" %!"skobna

 misao7. Ako m" n" odv"du u S&av"%i#65

 Ni!" ima&a kad da o %om" da&!" ra$mi'&!a I$ 'um" čuo s" &ovački ro) 4"dan(dva( %ri i sva si&a &ovačk+ ro)ova $a$u!i'" u n!"$inim u'ima kao da i+ !" ču&asv" !asni!"; b&i-", dvori'%u nas%an" u$buna Sini'ina momčad '%r#a&a s" i )&"da pr"ma 'umiSini'a( Branko i i&ip i$ado'" do &!"s" i os%ado'" )&"da%i %ko %o do&a$i

. Ovi nam nisu dobro do'&i . %i+o *" Sini'a i po1" br$o udvor k N"ri

. Kon%"so( do&a$" n"ki &ov#i Tr"ba%" s" dobro sakri%i i ni po'%o s" n" prib&i-ava!%" pro$oru Nas%o!a% *u da odma+ odu. Ako os%anu du&!"5. 4a *u i+ v"* &i!"po o%pravi%i( a vi s" dobro $ak&!uča!%"Dok s" Sini'a vra%io u dvori'%"( do!a'i&i su mno)obro!ni &ov.

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

#i u bo)a%im &ovačkim odi!"&ima( s pu'kama o ram"nu( viču*i i k&iču*i O%m!"n")ospod" u dra-"snim &ovačkim kos%imima i !o' dra-"sni!im kapi#ama na )&avi$aus%avi'" svo!" obi!"sn" kon!" pr"d dvor#"m 3i%av pros%or ispunio s" vikom(smi!"+om i srdačnim k&i#an!"m m&adi+ &!udi ,&"%!"&i su %ako na)&o u dvori'%"kao da su pa&i i$ n"ba Momčad kap"%anova s%rča.&a s" oko )ospod" i )ospoda %"im pri+va%i&a kon!" Sini'a !" pr"n"ra-"n )&"dao n"u)odn" )os%" i !"dva $a%omiosvo!u &!u.%inu '%o su do'&i ovamo pa im i ni!" po'ao u susr"% 8a ma&o časaka

 po+i%i k n!"mu #i!"&a č"%a m&adi+ dama pru-a!u*i mu ruk" i k&iču*i7. 8dravo( kap"%an"6 Dobar v"č"r( kap"%an"6. 4"smo &i vas i$n"nadi&i5. Mi smo danas va'i )os%i6Gospod" ko!" su mu ovo )ovori&" nisu bi&" ni%ko dru)i n")o )ro:i#a Au"rsp"r)(

)ro:i#a 3iku&ini( kon%"sa T"rka Nada-di( kon%"sa 9"nka( &i!"pa k*"rkaDra'kovi*"va( baron"sa Linčika i !o' d"s"%ak m&adi+ p&"mkin!a ko!" su s" okupi&"oko kap"%ana kao &"p%iri*" oko m"d"no) #vi!"%aSini'a im !" u$vra*ao po$drav"( &!ubio im r"dom ruk"( pi%ao $a $drav&!" i r"kaosvako! n"ko&iko &!uba$ni+ ri!"či. R"kao sam !a. o)&asi s" )ro: Ivan Dra'kovi* ko!i !" pris%u

 pio v"s"&o! )rupi )ospoda . čim s" po!avi kap"%an Sini'a i$)u bi&i su svi os%a&i mu'kar#i svo!u vri!"dnos%Gro: !" is%inu r"kao Os%a&a )ospoda os%ado'" $aborav&!"na M"1u n!ima bi&i su

 barun Sk"r&"#( )ro: Vo!k::v( )radski odv!"%nik Dvo!kovi*( no%ar Sa&"( )ro:oviIvan i Kar&o Erdodv sa mno)im svo!im pri!a%"&!ima Dru'%vo !" bi&o v"s"&o(ra$i)ranoGospoda su ima&a do ko&!"na $apr&!an" či$m"( a i či$mi#" )ospoda poka$iva&" su

da s" vra*a!u s du&!") i$&"%a To s" vid!"&o i po %om" '%o su na+rupi&i u

Page 214: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 214/303

dvori'%" i dru)i &ov#i i sva si&a )oniča ko!i su nosi&i na &"1ima $"č"v"( p%i#"i n"ko&iko srna

. Mi *"mo danas os%a%i kod vas . r"č" Dvo!kovi* . Nadam s" da *"%" nam da%i $ak&oni'%"

. Vr&o rado . odvra%i Sini'a . Samo( !a nisam ovd!" ku*".doma*in Vi dobro $na%" kom" dvora# pripada

. Da( da . odvra%i Dvo!kovi* . a&i sada s" mo-" sma%ra%i ku.*"doma*inom ovo) dvor#a barun Sk"r&"#. Mi *"mo danas ovd!" v"č"ra%i i prospava%i no* . r"č" )ro:i#a 3iku&ini. O+o( i barun Ivo Sk"r&"# !" ovd!"5 . po&u)&asno *" Sini'a)ro:i#i $nača!no s" čud"*i. /risi&i&i smo )a da po1" s nama( da s" $abavi i $aboravina sv". Vi *"%" s" v"* pobrinu%i $a %o( dra-"sna )ro:i#"( odvra%i)a&an%no Sini'aGro:i#a )a udari dr'kom biča po ram"nu

Kap"%an ni!" ni na!man!" poka$ivao da !" bio $bun!"n A&i dok s" po$drav&!ao s)ospodom( sv" su mu mis&i bi&" u ono! sobi u ko!o! !" s!"di&a N"ra kod$a%vor"no) pro$ora Oči%o !" mora&a ču%i buku i smi!"+ pr"d svo!im dvor#"mKap"%an !" smi'&!ao '%o da sada uradi6 Kamo *" s N"rom5

 M"1u%im( davao !" odr"db" kamo s" ima!u s%avi%i kon!i i sav!"%ovao s" s )ospodomi )ospo1ama kamo i kako *" i+ sm!"s%i%i. V"č"ra% *"mo u prvom ka%u( u ono! v"&iko! sobi( a spava%*" )ospod" u prvom ka%u( a )ospoda do&!" . r"č" Dvo!kovi*. Ima%" &i dobro) ku+ara5 . $api%a )ro: Dra'kovi*. Imam N"ma!%" bri)" . umiri )a kap"%an. Dak&"( +a!d"mo u dvora# . r"ko'" )ospodaSini'a $amo&i $a opro'%"n!" '%o mora po*i napri!"d( pr"d )ospo1ama( i uspn" s" s)ro:om Dra'kovi*"m u$a s%ub" u prvi ka% 8a n!ima navri!"'" )ospo1" i )ospoda

8ačas su $idovi ma&o) dvor#a od$van!a&i v"s"&im )&asovima i smi!"+om/o sobama ra$i'&" s" )ospo1" i n!i+ovi pra%io#i( %" s" poč"'" sm!"'%a%i(ra$)&"dava%i i rasprav&!a%i )d!" *" %ko spava%i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

/ona'a&i su s" %ako kao da su u svom" i da sv" '%o)od !" u dvoru pripada n!imaGospod" nisu mo)&" propus%i%i da kri%ičnim okom n" ra$)&"da!u i na!man!u si%ni#uko!a im s" čini&a n"$)odna pa su pri)ovara&" ukusu )ro:i#" Ra%kav i n!"$in"

unuk" , po!"dinim sobama sakupi&" su s" ma&" skupin" )ospo1a i )ospod" M"dun!ima s" o)ovara&o ku*"doma*i#u kao da !" !o' -iva i od)ovorna $a sv" ono '%o ims" u sobama ni!" svid!"&oBarun Ivo Sk"r&"# ni!" poka$ivao ni na!man!" u$bu1"n!a Kao da i n" mis&i na %oda )a sv" '%o vidi u dvor#u s!"*a na n!")ovu biv'u $aručni#u

 Napokon su s%vori&i osnovu kako *" s" sm!"s%i%i Onda po.$va'" kap"%anova ku+arada s" do)ovor" o v"č"ri Kad !" i %o bi&o svr'"no( $amo&i'" )ospo1" svo!"kava&ir" da do1u do&!" i da s" pro'"*u po 'umi i ma&o probrb&!a!uOko dvor#a )ro:i#" Ra%kav bi&a !" prava opsadaS!"dn" s%ran" sm!"s%i'" )onič" da s" odmor" N"ki od n!i+ +rani&i su &ovačk"

 ps"( a dru)i po&i!")a&i na $"m&!u i $apu'i&i &u&" Gospoda i )ospo1" bučno su s"ra$)ovara&i( dra'ka&i s" i $bi!a&i 'a&"( dok su )ospod" aran-ira&" i)ru s

 po!asom ko!u i+ !" !"dnom naučio Dvo!kovi* s N"rinim po!asom

, ku+in!i vr%io s" ku+ar( a oko n!")a poma)a&i su vo!ni#i da v"č"ra bud" '%o br-" sprav&!"na , prvom ka%u nosi&i su %r"nkov#i su1" i$ v"&iki+ ormara s%ar"

Page 215: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 215/303

)ro:i#" ko!a !" ovd!" ima&a sv")a u i$obi&!u i č"s%o pri!" d"s"% )odina dvori&av"s"&a dru'%va, !"dnom ma&om kabin"%u $a%vori'" s" na do)ovor Sini'a i i&ip. Ovi+ nam $ais%a ni!" %r"ba&o6 . r"č" Sini'a mr$ovo&!no .Da sam mo)ao s&u%i%i( spr"mi&i bismo kon%"su odma+ na pu%. Kad bismo !" mo)&i bar"m kriomi#" i$v"s%i i$ dvora5 .

r"č" i&ip. To !" sada n"mo)u*" H%io bi+ $na%i či!a !" prok&"%a $a misao da do1u ovamo

. Samo ako ni!" )ro:i#" Au"rsp"r)6

. Bi&o %ko mu dra)o( sam 1avo mu !" pri'apnuo %u $amisao A&i sad !" )&avno kako *"mo sakri%i kon%"su. 4a sam či%avo vri!"m" s%a!ao u b&i$ini N"rini+ vra%i!u( a&i(na sr"*u( ni%ko s" ni!" na n!i+ ni oba$r"o Mo-da im %o n"*"ni ubudu*" pas%i na pam"%. Svakako bismo mora&i kon%"si do!avi%i sv" da $na kakoovi &!udi kan" os%a%i ovd!" pr"ko no*i A '%o v"&i' na %o kako

su nava&i&i na dvor5. /rava !" sramo%a Dru)ima s" i n" mo-" $am!"ri%i( a&i %a! m&adi Sk"r&"#6 Kako !" mo)ao samo dov"s%i i+ ovamo kao da!" on ovd!" v"* )ospodar5 /a da mu du'a n" $adr'*" u ovim 

 pros%ori!ama u ko!ima !" ona n"kad v&ada&a5 Na!vi'" bi+ vo&ioudari%i )a u )ubi#u Samo !"dno m" !" s%ra+7 da *" N"ra $bo)%" dr$ovi%os%i p&anu%i i da n"*" os%a%i mirna. Idi( dak&"( k n!o! i upo$ori !" na po)ib"&!Sini'a !" po'ao +odnikom i kad !" vidio da niko)a n"ma u b&i$ini( %i+o poku#a nakon%"sina vra%a. Kon%"so . 'apn" on %i+o . Br$o o%vori%"6

 Vra%a su s" po&ako o%k&!uča&a Kap"%an !" odma+ primi!"%io da !" N"ra po%r"s"naLi#" !o! bi!a'" b&i!"do( a u očima !o! !" opa$io duboko o)orč"n!" Kap"%an !o! s

n"ko&iko ri!"či priop*i da *" )os%i os%a%i ovd!". 4a bi+ vam sav!"%ovao da bud"%" posv" mirni i da prič"ka%" dok s" pru-i $)oda da vas sr"%no i$v"d"mo i$ dvora. Ho*" &i %o bi%i mo)u*"5. Ho*"( kad s" )ospoda ponapi!u i dru'%vo ra$i)ra 4a *uvas i$v"s%i onim s%ubama ko!ima s%" mi v"* !"dnom +%!"&i po

 b!"*i. Bi% *" od koris%i $a nas obo!" da i+ i$b!")n"m . r"č" N"ra.Vi $na%" '%o bi s" do)odi&o kad bis%" m" i n"+o%i#" i$da&i. A&i( $abo)a( kon%"so6 Kad s" ba' ni'%a n" pou$da!"%" u

 m"n"( bar mi %o v!"ru!%"( da *u nas%o!a%i očuva%i svo!u ko-u.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

4amčim vam da *u vas bar u svo!u koris% i$v"s%i i$ dvora Kako( %o pr"pus%i%" m"ni Mo&i% *u vas samo da bud"%" mirni( da s" n" mič"%" po sobi i nikom" n"o%vara%" S on" s%ran" pr"ma pokra!n!o! sobi $abravi%" vra%a vi( a s ov"dopus%i%" mi da !a u$m"m k&!uč Kad bi+ vam ku#ao( mo)&o bi %o pobudi%i n"či!u

 po$ornos%Kon%"sa !" samo )&avom po%vrdi&a da pris%a!" Sini'a !" uvidio da s" u n!"$ino!du'i podi)&a bura /o)a1ao !" kakvi su !" os!"*a!i sna'&i kad !" ču&a v"s"&!" irados% dru'%va ko!"mu !" ona n"kada bi&a sr"di'%"( a sad s"( "%o( mora pr"d

n!ima skriva%i Sini'a !" os!"%io da!" on n" mo-" %!"'i%i Grubo bi odbi&a kad bi nas%o!ao da !o! r"kn" ko!u pri!a%"&!sku ri!"č S%o)a s" pok&oni( opr"$no

Page 216: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 216/303

os%avi sobu i $ak&!uča vra%a 4"dva '%o !" spr"mio k&!uč u d-"p( kad mu do1" ususr"% )ro:i#a Au"rsp"r) s )ro:om Vo!k:rC!"m. H%!"&a bi+ vas i$miri%i( )ospodo . r"č" )ro:i#a. Mi s" nismo posvadi&i . od)ovori Sini'a . pa s" n"*"mo ni

 miri%i Mi smo pro%ivni#i( a&i %o n" spada ovamoGro: Vo!k::v !" opa$io da Sini'a n"ma vo&!u da s n!im ra$)ovara pa s" uda&!io

Kad su )ro:i#a i Sini'a si'&i u dvori'%"( u$m" )a )ro:i#a ispod ruk" i pod" sn!im poda&!" od m&ad"-i ko!a !" p!"va&a. 8na' &i či!a !" $amisao da smo do'&i ovamo5 Mo!a6. To sam i mis&io . r"č" on . A&i mora&a si m" obavi!"s%i%i. Ba' napro%iv( +%!"&a sam %" i$n"nadi%i . Gro:i#a po)&"dakap"%ana sumn!ičavo i r"č" mu %i+o( a&i -"s%oko i s%ras%v"no7. 2%o sv" %o $nači5 8a'%o v"* č"%vr%i dan n" do&a$i' b&i$u58a'%o nisi do'ao u 2"s%in" kako si mi ob"*ao5 M"ni s" sv" činida s" %i ovd!" vr&o dobro $abav&!a' R"k&a bi+ da u ovom kra!uima vr&o &i!"pi+ v!"'%i#a. Opros%i mi( dra)a( a&i !a sam ovd!" da vr'im svo!u s&u-bu(a n" $a%o da s!"dim u$a %" /a ima' dos%a dru)i+6. Bud"' &i ovako sa mnom )ovorio( !a *u s" pobrinu%i da

svo!" sumn!" i doka-"m

. Kakv" sumn!"5 Ko!im pravom %i )ovori' o sumn!ama Mi(va&!da( nismo $a&!ub&!"ni par6 4a nisam vodio $apisnik o %vo!im &!ubavnim pus%o&ovinama( ni%i *"' %i o mo!ima. /a$i( Sini'a 4a nisam vi'" ono '%o sam bi&a Ta va&!da vidi' da &!ubim samo %"b"6. Dois%a si dr$ovi%a kad )ovori' o &!ubavi I&i n" $na' '%o !"%o &!ubav5. A %i $na'5. Ako n" $nam( mo)ao bi+ !o' $na%i kad bi+ s" u ko!u iskr"no $a&!ubio

. 3u! m"( Sini'a Ho*u da $na'7 !a s" %"b" n"*u odr"*i I$a%o %i v"&im7 čuva! m" s" Mo)u %i ra$ori%i sr"*u i sav %vo! u.)&"d kad bi+ r"k&a samo !"dnu ri!"čSini'a skupi obrv" i po)&"da )ro:i#u is%ra-u!u*i. 3im" %i m"ni pri!"%i'5Danas %i %o n"*u ka$a%i( !"r $a %o ima !o' vr"m"na A&i upam%i da svakako -"&im

 pos%a%i %vo!a -"na Sini'a s" )ro+o%om nasmi!". 8ar mis&i' da *u !a pr"kri-i%i oni+ s%o%inu &!ubavnika ko!ima !" ispun!"n %vo! dn"vnik5 Ti si dois%a po&ud!"&a Ni%i s"

 m"ni +o*" -"ni%i( ni%i bi+ s" o-"nio %obom T"bi s" svid!"&o dau$m"' časnika $a &!ubavnika( i %u sam %i -"&!u ispunio , B"čunisam imao dru)o) pos&a Mo)u i$ %vo!" s&u-b" kad )od m"

 bud" vo&!a

. Tvo!a )rubi!an'%ina pr"&a$i sv" )rani#" 4a %i( "vo( o$bi&!no v"&im7 ako s" %i n" sma%ra' mo!im v!"r"nikom( onda *u %"!a na %o prisi&i%iSini'a s%isn" us%a( %r)n" !" $a ruku i $api%a muk&im )&asom7. Ko!im pravom %i m"ni pri!"%i'5Gro:i#a s&")n" ram"nima( s&avodobi%no s" nasmi!" i doba#i mu7. Dru)i pu%( dra)i mo!( $a %o imamo !o' dos%a vr"m"na 4a*u $a po& )odin" na!avi%i kra&!i#i da si m" $aprosio

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

Page 217: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 217/303

.A !a *u kra&!i#i sm!"rno r"*i da si %i &a)a&a i da vo&im ba#i%i sab&!u n")o pos%a%i %vo! mu-. E( onda %i ni'%a dru)o n"*" pr"os%a%i n")o da sa$na' čim" *u %" prisi&i%i,os%a&om( %vo!" &i#" sv!"doči da i sada vr&o dobro $na' o č"mu s" radiGro:i#a s" nasmi!a&a i os%avi&a Sini'u On !" s%a!ao kao ukopan Li#" mu s"smrači&o( kao da su )a obu$"&" bri)"

 M"1u%im( prido'" k n!"mu m&ad" p&"mkin!" i pov"do'" )a $a sobom u i)ru I on s"s n!ima smi!ao v"dro i v"s"&o( dok mu !" u du'i bi&o mračno kao u %amni#i V"* s" spus%i&a i no* i u prvom ka%u p&anu'" sv!"%i&!k" I$ ku+in!" !"$amirisa&a v"č"ra Gos%i s" s%a&i uspin!a%i u prvi ka% i okupi&i s" u

 b&a)ovaoni#iGro: Dra'kovi* ponio !" u &ov &i!"pi bro! bo#a na!:ini!") 'ampan!#a( pa !"doskora #i!"&o dru'%vo bi&o ra$i)rano i ra$dra)anoSini'a s" smi!ao i 'a&io A&i u očima %i%rao mu mračni ob&ak Svo!im mis&ima bio!" odsu%an( a svi oko n!")a bi!a+u mu n"snosni i mrskiBuka i smi!"+ ra$&i!")ao s" sobom i dopirao do N"r" I$m"1u sob" u ko!o! !"čami&a i b&a)ovaoni#" ko!o! s" v"s"&io %a! svi!"% bi&a !" samo !"dna oman!a sobau ko!u su ka%kad do&a$i&" )ospod" i )ospoda da ma&o pročavr&!a!u I dok !"dru'%vo p!"va&o( a 'ampan!a# s" %očio( unuka )ro:i#" Ra%kav s!"di&a !" u mračno!

sobi( s%isnu%a o $id( )u'"*i s" u bo&i i o)orč"n!uKakv" &i dr$ovi%os%i . )ovori&a !" u s"bi . kakva b"'*u%nos%6 Kako s" mo)u samo%ako v"s"&o $abav&!a%i ovd!"( u dvoru mo!" bak"( kad ona &"-i %ako %"'ko

 bo&"sna5 I&i !"( mo-da( o$dravi&a5 O+( %o bi bi&a odv"* v"&ika sr"*a A&i n!o!!" mo-da ipak bo&!"( mo-da !" v"* posv" $drava5 To !" &ako mo)u*" 8ar bi ovi&!udi inač" mo)&i p!"va%i u n!"$inim sobama5 Kad bi samo '%o pri!" mo)&a odavd"(da !" vidi( da !" $a)r&i Ho*" &i kap"%an v"* !"dnom do*i da!" odv"d"5

 Na!"dnom $aču!" i$ pokra!n!" sob" n!")ov" korak" Ona i+ !" dobro po$nava&a A&iodma+ i$a n!")a ču&a su s" dva -"nska )&asa I n!i+ !" po$nava&a Bi!a+u %o)&asovi )ro:i#" T"rk" i )ro:i#" Au"rsp"r). 3u!%"( kap"%an" . r"č" )ro:i#a . mi smo prona'&" da nam n"dos%a!" !"dna soba

. 9a&im( )ro:i#"( '%o vam n" mo)u pos&u-i%i( a&i u )orn!"m ka%u n"ma vi'" upo%r"b&!ivi+ soba

. A s%o!" ovd!"5 . r"č" )ro:i#a i poka-" na vra%a ko!a su vodi&a u N"rinu sobu. To !" komora u ko!o! s" n" mo-" s%anova%i

. 8a'%o n"5 , 'umi n" %ra-imo spava*" sob" s ba&da+inom N"ra !" ču&a da!" 'k&!o#nu&a kvaka. /a %u !" $a%vor"no5 . primi!"%i T"rka. Da( $a%vor"na !" . od)ovori Sini'a. A $a'%o5. 8a%o !"r u komori imamo spr"mi'%" pu'aka i baru%a. To s" mo-" &ako i$ni!"%i van

.; %o bi s" mo)&o . r"č" Sini'a mirno . a&i onda bismo mora&i upa&i%i sv!"%&o( a m"ni su va'i -ivo%i odv"* skupo#!"ni( mom#i su mo!i ma&o vi'" pi&i( pa ni!" ba' po-"&!no da im pov!"rim %akav posaoS&u)a po$ov" Sini'u van. Opros%i%" '%o vas moram načas os%avi%i 8ovu m". A&i s" odma+ vra%i%"6 . primi!"%i T"rkaSini'a i$a1"

. Kako vam s" dopada ovd!"( kon%"so5 . upi%a )ro:i#aT"rka ra$)&"dav'i po sobi. Da sam !a bi&a )ro:i#a Ra%kav( si)urno bi+ s"bi udobni!"ur"di&a %a! dvora#. Gro:i#a s" ni!" ni $a '%o brinu&a( a N"ra uop*" ni!" mis&i&a

na %akv" po%r"b" Ona !" -iv!"&a u $raku. Va&!da ni!" &"%!"&a na m"%&i5 S+va*am pros%" -"n" ako $a.

Page 218: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 218/303

-"&" pro!a+a%i na m"%&i( a&i ona !" ima&a čis%okrvni+ kon!a.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

. Mo-da !o! !" 1avo pos&ao !"dno) od svo!i+ vrana#a da !"u)rabi. N"ki dr-" da %o ni!" bio pravi 1avo I !a sam uv!"r"na da!" %o bio !"dan od na'i+ Lu#i:"ra6. Lu#i:"ra5 Dak&" !" is%ina da pos%o!i %akvo dru'%vo5. A&i n" oni+ i$ pak&a n")o i$ )ro:ovski+ dvora. 3ini s" da!" onda N"rin 1avo od krvi i m"sa. I !a bi+ %o r"k&a Nisam )a vid!"&a pa n" mo)u prosudi%i(

 pr"mda v!"ru!"m u 1av&"

. 4a sam uvi!"k s&u%i&a da s" s N"rom n"'%o osobi%o do)a1ai da ona n"kakvim čaro&i!ama $a&udu!" mu'kar#"

. Sad i+ vi'" n"*" $a&udiva%i N!o! vi'" n"ma povra%ka naGrič( pa s" oči%o i n"*" vi'" nikada vra%i%i. A kamo !" n"s%a&a5. To $na 1avo( ona! ko!i !u !" o%"o. Ako !" sud nad" . onda !" n"*" ni%ko spasi%i od &omač". Da!" s%ara na -ivo%u( kra&!i#a bi!" pomi&ova&a Ovako s"n"ma %ko brinu%i $a n!u( a m"ni ni!" ni na kra! pam"%i da s" u%o mi!"'am. A '%o *" bi%i s iman!"m )ro:i#" Ra%kav5. Ono *" pripas%i bra%u s%ar" )ro:i#" barunu Sk"r&"#u. 2%"%a samo $a %a! dvor na Griču Kako )a nisu mo)&i spa

si%i. Kad !" sv!"%ina vid!"&a da !" N"ru o%"o 1avo( %ako s" ras pa&i&a da !" bi&o n"mo)u*" n!om" v&ada%i 8a n"ko&iko časaka bio !" či%av dvora# u p&am"nu. 3udim s" da s" ni!" na'ao ni%ko %ko bi )ro:i#u i$nio i$ p&a

 m"na. Sv!"%ina ni!" dopus%i&a da!" i$n"su K&i#a&a !" od rados%ikad !" vid!"&a da )ro:i#a mora i$)or!"%i Nisam nikad mis&i&ada *" po)inu%i %ako s%ra'nom smr*uI$ N"rin" sob" prodr" pri)u'"ni krik .S%o!" %o bi&o5

. 3udnova%o M"ni s" čini da!" -"nski krik

. Kao da s" n"'%o s%rova&i&o6 /os&u'a!%" ma&o6

. 3u!"%" &i '%o)od5

. Ni'%a Sv" !" %i+o Moram pri$na%i da m" !" s%ra+ . r"č"T"rka pr"p&a'"no. Vi s" bo!i%" du+ova5. Sama n" $nam( a&i sva sam pro%rnu&aSini'a s" op"% vra%io )ospo1ama Opa$io !" kako su ob!" pris&oni&" u+o o vra%aTo )a!" $abrinu&o Kad su )a opa$i&" po1o'" mu u susr"%. Va' baru%( )ospodin" kap"%an"( )ovori( i %o -"nskim )&asom . r"č" )ro:i#a Au"rsp"r)( a u očima odra-ava&a !o! s" &!u

 bomorna sumn!a. N"mo!%" s" 'a&i%i( )ro:i#" . bo!a-&!ivo *" T"rka . N"'%osmo $ais%a ču&" Kao da!" )&as -ivo) s%vora 4o' m" sad pro&a

$" srsi

Page 219: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 219/303

Sini'a !" odma+ s+va%io da su )ospod" n"'%o ču&" i da s" T"rka o$bi&!no pr"s%ra'i&a. A+( pus%i%" %o . r"č" im Sini'a . I$a1imo i$ ov" sob". Napro%iv( !a bi+ +%!"&a da vidim s%o!" %amo . od&učno na)&asi )ro:i#a. I pravo ima%"( kon%"so N" bo!im s" du+ova( a&i bi vam 

 bi&o n"u)odno kad bi+ vam pripovi!"dao kakv" sv" )&asov"ču!"mo no*u u ovom dvor#u. 8ar $bi&!a( kap"%an"5 . upi%a T"rka5. 4"s%( kon%"so 4a n" v!"ru!"m ba' ni u '%a( a&i $ais%a svak"no*i čuo sam svakakvi+ )&asova Do1i%" na ča'u 'ampan!#a(

 pa *u vam ispriča%iOb!" )ospod" po'&" su $a kap"%anom u b&a)ovaoni#u Sini'a i+ !" pov"o onamo da

 N"ra n" bi ču&a '%o *" im ka$iva%i S%ado'" u b&i$ini )ro:i#" 3iku&ini i barunaSk"r&"#a. Svak" no*i i$m"1u dvana"s% i dva sa%a ču!"mo !a i mo!i

 mom#i n"kakvo !aukan!" . kao da n"%ko +oda po %avanu i

 MARI4A 4,RI> 8AGORKA 

KONTESA NERA 

!auč" I'&i smo da vidimo s%o!"( a&i nismo na'&i ni'%a Kad smo po'&i naspavan!"( op"% n"'%o $a!auč"6 V"* sam mis&io da!" n"%ko $a%vor"n u podrumu/onovno smo pr"%ra-i&i či%avu ku*u( &i ni)d!" -iva s%vora Ni%i ima u ku*i

 mačk"( ni%i kakv" dru)" -ivo%in!" ko!a bi mo)&a i$v"s%i %akv" )&asov"( a ipakn"%ko po ku*i +oda i !auč". 8ar s%" %o ču&i odma+ prvi dan kad s%" do'&i ovamo5 . upi

%a barun Sk"r&"# ko!i !" %ako1"r s&u'ao Sini'u. N"( v"* samo od on" v"č"ri kad !" )ro:i#a Ra%kav i$)or!"&a 4a s" sv"mu %om" smi!"m i n" v!"ru!"m ni u '%a( a&i ipak n"

 mo)u por"*i da svak" no*i ču!"m !auk. N"mo!%" s" smi!a%i . r"č" T"rka . a&i !a n"*u ovd!" pr"no*i%i. Ni !a . upadn" )ro:i#a 3iku&ini . 8a'%o da s"bi pokvari

 mo #i!"&u v"č"r5 2%o mis&i%" vi( )ospodin" barun"5. 4a pris%a!"m u$ vas Ionako smo b&i$u )rada 8a'%o da n"id"mo ku*i kad !" )ospo1ama ovd!" n"u)odno spava%i5. /a dobro . pri+va%i ri!"č )ro:i#a Au"rsp"r) . A vi( Sini'a(vi *"%" nas pra%i%i5. Ako ba' svom si&om +o*"%" da id"m( !a sam spr"man A&i

 mis&im da s" odvi'" bo!i%" Bi&o bi $anim&!ivo da %o $a!"dnos&u'amo. N"( n"( mi *"mo ipak o%i*i . r"č" barun Sk"r&"# .Gospod" n"*" ni na '%o dru)o mis&i%i n")o samo na %o kad *"

 poč"%i !auk A onda nam !" či%ava $abava pokvar"na. A&i '%o *" r"*i oni dru)i5 . upo$ori Sini'a . Smi!a% *" s")ospo1ama i ru)a%i( i ba' $a%o os%a%i ovd!" da ču!u %a! no*ni!auk. Mi uop*" n"*"mo nikom" ka$a%i $a'%o od&a$imo . sav!"%ovao i+ !" Sk"r&"#. Tako !" na!bo&!" . po%vrdi )ro:i#a 3iku&ini . Mi smo od &uči&i da od"mo( a dru)i nas mora!u s&u'a%iGro:i#a 3iku&ini po1" sada )ospo1ama i )ospodi i ispriča im kako ni!" $)odno da

os%anu ovd!" N"ma dos%a m!"s%a $a

Page 220: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 220/303

Page 221: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 221/303

I i&ip po+i%i napri!"d /r"d n!ima na podu &"-a&a !" b"$ svi!"s%i N"ra(od!"v"na i spr"mna $a pu% Sini'a !" podi)n"( po&o-i na kr"v"% i po)&"da !o! u&i#" Bi&o !" b&i!"do( a oči $a%vor"n"Ruk" su !o! bi&" popu% &"da( a %i!"&o ukoč"no i +&adno Kao da!" u n!"mu -ivo%v"* davno u)asnuo

Sini'a !" b&i!"dim &i#" i pr"s%rav&!"nim očima n"%r"mi#" )&"dao u N"ru .2%o !"%o bi&o5. N" $nam( a&i s&u%im. Na '%o mis&i'5. Da !" ču&a kakav ra$)ovor i$ pokra!n!" sob" Sv" m" !"s%ra+. Da ni!" mo-da ču&a ono o Sk"r&"#u i )ro:i#i 3iku&ini5. 2%o %o o Sk"r&"#u5. To da udvara )ro:i#i. /us%i &udos%i Da! br$o vod" i&i komovi#". Mis&i' &i da!" on"svi!"'%"na5. Mora da !" on"svi!"'%"na Dru)o ni!" mo)u*"( dru)o n"smi!" bi%i

i&ip odma+ i$a1" da don"s" n"'%o čim" bi kon%"su do$va&i k svi!"s%iSini'a s" mučio da smis&i '%o su učini&i dru)i kad bi %ko bio u n"svi!"s%i A&is" ni!" mo)ao nič"mu dos!"%i%i To )a!" %ako ra$&!u%i&o da s" s%ao udara%i 'akom

 po )&avi n" bi &i '%o pri!" prodrmao i$ n!" kakvu misao ,$a&ud6On u+va%i N"ru $a ruku i kad !" os!"%io kako !" &"d"na pro.do'" )a mr$&i srsi5Da ni!" ipak5Da&!" s" ni!" usudio mis&i%i I pomisao na s%ra'nu ri!"č ko!a mu s" nam"%a&a

 po%r"s&a )a u dno du'" Bio !" sa%rv"n( i$)ubio smisao $a svako prosu1ivan!"Spus%io s" na ko&!"na( u.+va%io +&adnu N"rinu ruku i s%ao 'apu%a%i7. Mr$i m"( N"ro( pr"$iri m" ko&iko +o*"'( samo -ivi( -ivi62%o *" !adna n"sr"%na $"m&!a( ako u)asn" sun#"56 Sv" *" u.

 mri!"%i kad o+&adi sun#"Ona !" &"-a&a n"pomično( ni!"mo Tada pris&oni u+o na n!"$in" )rudi n" bi &i

čuo ku#a! sr#a N!"na )rud bi&a !" +&adna i %i+a . kao smr%

 MARI4A 4 , R I ? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

To )a )o%ovo i$b"$umi Obim rukama u+va%io s" $a kosu( kao da č" !" i'čupa%i ,očima $adr+%ao mu u-as ,s%a mu s%a&a b&i!"di%i( i$ )rudi!u prova&i&i mu )&asovi

 bo&i i s%ra+a

, %o s%upi u sobu i&ip Sini'a skoči7. Da!( da!( pomo$i !o! br$o Buda&" smo( !"r n" $namo da !o!

 pomo)n"mo Tr"ba&i smo odma+ n"'%o učini%i 8na' &i %i '%o bi bi&o na!bo&!"5. 8nam( samo ako !" %o samo n"sv!"s%i#a. N" bun#a!( v"* mi r"#i '%o da radim. Na%ari !o! s&!"poočni#" o#%omSini'a !" pokorno s&u'ao n!")ov" $apovi!"di i s%ao N"ri %r%i s&!"poočni#"( dok!" i&ip %ro -i&" na n!"$inim rukama 8a ma&o dad" Sini'i n"ku boči#u i r"č" mu7. M"%ni !o! ovo pod nos Ako !" -iva( probudi% č" !"6Sini'a u$m" boči#u i pos&u'a i&ipa Dr-"*i !o! boči#u pod nosom upi&!io !" oči u n!"$ino &i#"( oč"ku!u*i nap"%o da &i *" s" probudi%i3ini&o mu s" da!" pro'ao či%av sa% o%kako !" u$a&ud č"kao na $nak da N"ra -ivi

 Na!"dnom opa$i da n!"$ino &i#" )ubi b&!"do*u( da !o! s" us%a po&ako o%vara!u ida !o! s" )rudi di-u i spu'%a!u

Page 222: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 222/303

. Opa-a' &i i %i '%o)od5 I&i m" vid os%av&!a5 . upi%a Sini'ai&ipa. 2u%i( 'u%i6 . %i+o *" i&ip . Ipak !" samo n"sv!"s%i#aSini'ina ruka u ko!o! !" dr-ao boči#u $adr'*" i on dodirn"

 boči#om N"rino &i#" 3i%avim %i!"&om pro1" mu n"ki n"obični os!"*a! N"rin" su oči bi&" o%vor"n" G&"da&a !" ravno u n!")ov"

 N!"$in po)&"d bio !" posv" n"sv!"s%an( p&a+ i pr"s%ra'"n Kao da ni!" ni'%aos!"*a&a ni ra$abira&a '%o s" oko n!" $bivaOba su mu'kar#a 'u%!"&a i č"ka&a +o*" &i '%o)od r"*i A&i ona i ni!" odava&a dai+ raspo$na!" Sini'a s" !o' uvi!"k nadao da *" podi*i )&avu i r"*i '%o s" %o sn!om do)odi&o A&i ona !" %"k $ak&opi&a oči i usnu&a Sini'a i i&ip s!"&i sukra! n!" vr&o

$abrinu%i Muči&a i+ !" n"i$v!"snos% '%o s" !" %o s n!om" do)odi&o( a !o' vi'"i+ !" mučio s%ra+ nad %im '%o *" bi%i. 2%o nam !" sada učini%i5 . upi%a Sini'a. /rič"ka% *"mo dok s" pr"spava. Tr"ba&o bi u)asi%i sv!"%i&!k" da n" i$)&"da kao da s&avimosv"čanos% Idi i&ip"( !a *u os%a%i kod n!"

i&ip s" uda&!io( dok !" Sini'a os%ao s!"d"*i u$ N"rinu pos%"&!u i s&u'ao !"kako di'"Svo! po)&"d upravio !" u n!u /omno !" pa$io na svaki pokr"% n!"$ini+ usni#a(svaki dr+%a! n!"$in" ruk" i bro!io %"'k" u$disa!" ko!ima !" ka%kad u$da+nu&a

 Na!"dnom opa$i da !o! po č"&u pada!u kap&!" $no!a( da !o! s" usni#" rum"n"( pro$irnu pu% n!"$ina &i#a probi!a bo&"sni po-ar Ka%kad bi s" %r)nu&a kao da s" pr"s%ra'i&a( ka%kad !" mi#a&a usni#ama kao da n"'%o )ovoriSini'u !" ob&i!"vao $no! Vidio !" da N"ru +va%a vru*i#a i %o )a !" si&nos%ra'i&o Ako !" sna1" bo&"s% %"'ka( opasna5 Kako *" !" &i!"či%i( a n" oda%i)d!" s" na&a$i5 To da do$na!u i op"% !" odvuku u %amni#u5 A '%o *" učini%i akoobo&i5 2%o *" s n!om u %om pus%om dvoru )d!" su na okupu sami mu'kar#i ko!i !"n" mo)u n!")ova%i5S%o%inu bri)a pro+u!a&o mu !" )rudima i s%o%inu ra$ni+ o.snova kako *" i '%o

učini%i ,$a&ud s" %!"'io da!" n!")ov s%ra+ ispra$an Svakim časom sv" s" vi'"uv!"ravao da!" N"ra $ais%a $apa&a u %"'ku vru*i#u, dvor#u !" sv" u%i+nu&o Momčad po&")&a spava%i Samo !" i&ip +odao po dvoru()asio sv!"%i&!k"( ra$mi'&!a!u*i o N"rino! n"sv!"s%i#i

 Vani s" di$ao v!"%ar nos"*i %mas%" ob&ak" i$ ko!i+ s" doskora spus%i&a si%na!"s"nska ki'a/ro'ao !" )o%ovo či%av sa% s%o!" Sini'a s!"o u$ N"ru i u$dr+.%a&a sr#a oč"kivaokad *" s" probudi%i

 Na!"dnom s" d!"vo!ka %r)n"( podi)n" ruk" uvis kao da n"ko)a +o*" da u&ovi( ondaop"% spus%i ruk" i s%an" s" smi!"'i%i

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 N"pr"s%ano !" mi#a&a usni#ama kao da s n"kim ra$)ovara Ma&o s" op"% umiri( a&i$a čas prodrma sobu oča!ni vrisak i$ n!"$ini+ us%a7.N" da!%" !"( n" da!%" !"6 Baki#"( n"mo! i$)or!"%i /omo*( pomo$i%"6

 N"ko&iko časaka &"-a&a !" mirno nau$nak( a&i onda podi)n" )&avu i s%an" $uri%i uSini'u. Ni!" %o 1avo . ni!" 1avo6 N"mo!%" s" &!u%i%i . ni!" mo!a baki#a ni'%a kriva( kap"%an !" kriv3as $a%im $ak&opi oči i ba#i s" pr"ma $idu( a&i !" $a ma&o u+va%i nova s%rava/očn" vika%i i$ sv")a )r&a7

. N"mo!%"( pomo$i%"( &!udi6 Va%ra( va%ra( baki#a )ori,+va%i rukama svo!u pr"krasnu kosu i s%ad" !" %r)a%i7

Page 223: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 223/303

. 4a id"m u va%ru6 Mi *"mo $a!"dno6 Baki#" n"mo!( %vo!a N"ra !" kod %"b"6 Mami#a !" %u( %a%a !" s nama( mi *"mo $a!"dno u p&am"n6 Baki#"( p"č"5 Odma+ *"mo %" os&obodi%i,mukn" %"'ko di'u*i Kap&!" $no!a #uri&" !o! ni$ &i#" 4abuči#" su !o! )or!"&"(ruk" su !o! bi&" $no!n"( a či%avo %i!"&o savi&o s" u k&upko Sini'a !" u$"o

 pokrivač i pokrio !"( a&i )a ona odba#i( s!"dn" na kr"v"% i upr" u m&adi*a

smu*"ni po)&"d /r"d %im po)&"dom &"#nuo s" Sini'a Sv" vi'" !" k n!"mu sa)iba&a)&avu i sv" 'ir" o%vara&a oči Na!"dnom vikn"7. Kap"%an !" kriv6 Kap"%an !" $apa&io dvor6 Kap"%an !"kriv6Sini'a !" us%ao /ričini&o mu s" da s" či%ava soba vr%i Sav !" $adr+%ao(sk&opio ruk" i pro)ovorio mo&"*i7. Mo&im vas( kon%"so( umiri%" s"6

 A&i ona ni!" ču&a n!")ov" ri!"či ni%i i+ !" s+va%i&a Sini'a !" morao uvid!"%ida )ovori u$a&ud( !"r !" ono '%o mu !" r"k&a bi&o %ako1"r n"sv!"sno A&i ipak !"vid!"&a da !" kra! n!" on ko!i !u !" ono)a dana o%"o u odi!"&u 1av&a i %im"ra$b!"snio pra$nov!"rnu sv!"%inu N"rin" ri!"či pa&" su na Sini'inu du'u popu%o&ova

Do'&o !"( napokon( ono pr"d čim !" %ako si&no s%r"pio Ona !"( dak&"( sa$na&ada!" podiv&!a&a sv!"%ina $apa&i&a n!"$in dvor u ko!"m !" i$)or!"&a n!"$ina baka(!"dini os&on '%o )a!" ima&a na svi!"%uSini'a s" os!"*ao kriv i ni!" s" ničim pr"d sobom ispričavao Sa)nuo !" )&avu ira$mi'&!ao o onom s%ra'nom danu74a sam samo mis&io na %o kako da n!u spasim i nisam nikada ni s&u%io da bi s"

 mo)&a do)odi%i %akva s%ra+o%a Da sam %o mo)ao s&u%i%i( os%avio bi+ svo!u momčadda brani dvor s%ar" )ro:i#"/rok&"%a( $av"d"na sv!"%ina6 Tko bi mis&io da !" %ako o%rovana5 Bio sam &ud '%o%o nisam pr"dvidio N"( %o nisam nikada ni u snu mis&io( %o nisam pr"dmi!"vao4a nisam uop*" ni na '%o dru)o mis&io n")o na n!u i na s%ra'nu &omaču ko!a bi!"

 pro)u%a&a Bo-" mo!( !a bi+ !" bio spasio pa da!" i$)orio #i!"&i Grič i #i!"&iKap%o&6

 A&i '%o *u sad5 Mo!" d!"&o urodi&o !" s%ra'nim pos&!"di#ama 2%o *u( $abo)a(sad( '%o5Kad !" n!")ov po)&"d op"% pao na d!"vo!ku( ko!a !" &"-a&a mirno i %"'ko disa&a(sr#" mu s" s%is&o( a )rudi )a $abo&!"&" Takvi+ bo&i ni!" !o' nikad os!"%ioO%kopča ovra%nik !"r mu !" bi&o kao da *" s" u)u'i%ii&ip !" s%a!ao i$a n!")a kod o%vor"ni+ vra%a N!")ov" su oči bi&" pun" su$aKad )a!" Sini'a $ami!"%io( us%an"( pod" k n!"mu i s%avi mu ob!" ruk" na ram"na7. 2%o sam skrivio Bo)u da !" mo!" d!"&o %ako s%ra'no ka$nio5 6. Ti nisi kriv6. A&i sam %o mo)ao drukči!" učini%i Tr"bao sam ra$ru'i%iku&u kod Kam"ni%i+ vra%a Tr"bao sam sv" n!"$in" s%ra-ar"(sv" su#" i )raban%" pos%ri!"&!a%i i %ako !" o%"%i i n" bi+ bio uči

nio %o&iki $&očin kao '%o sam učinio %ada kad m" napa&a misaoda s" od!"n"m u 1av&a i $ai)ram opasnu i)ru A&i sad !" v"*

 pr"kasno Vidi' '%o s" do)odi&o6.

 MARI4A 4,RI? 8AGORKA 

KONTESA NERA 

 M&adi* poka-" na pos%"&!u N"ra !" op"% bu&a$ni&a( )ovori&a o sv"mu i svač"mu isvaki čas op"%ova&a n" s%ra'n" ri!"či ko!" su para&" Sini'ino sr#"7. Kap"%an !" kriv

. Sada n"ma dru)" n")o da s" posav!"%u!"mo '%o *"moučini%i . r"č" i&ip

Page 224: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 224/303

Page 225: Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

8/13/2019 Gricka Vjestica 1 -Kontesa Nera

http://slidepdf.com/reader/full/gricka-vjestica-1-kontesa-nera 225/303

. Dakako da su i+ vid!"&i

. To !" &udori!a L!udi v!"ru!u u svako!ak" )&upos%i

. N" %ako )&asno( )a$dari#" . opom"n" !" Miki#a . Vi $na%" da vas !a n"*u oda%i( a&i mo)ao bi n"%ko dru)i ču%i i okrivi%ivas. 4a s" niko)a n" bo!im /o'%"n čov!"k n"ma ni pr"d kim s%ra+a A !a imam svo!u pam"%. To !a $nam( a&i( vidi%"( ni!" dobro ovako )ovori%i u sav)&as R"*i *" da $a%o n" v!"ru!"%" ni u '%a !"r s%" i vi #oprni#a

 M&ada s" udovi#a nasmi!"7 . To o m"ni n" mo-" r"*i ni%ko na svi!"%u. To s" ra$umi!" 8a%o sam vas i +%io na n"'%o upo$ori%iKad !" ono bi&a pr"s&u'ana Ka%i#a Do&"n"#( spom"nu&a !" das%" i vi bi&i u #"+u6. 4a5 . i$n"nadi s" >ind"kovka N!"$ino sv!"-" rum"no&i#" prob&i!"di . N"ka !o! Bo) rasvi!"%&i pam"%6 Kako !" mo)&a

 m"n" spom"nu%i kad m" i n" po$na5 4a sam po'%"na -"na idr-im s" svo)a r"da A '%o su r"k&