YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: {İdtşğ rnı-ıp · 2021. 3. 17. · {İdtşğ xuRuru oısı oeirvıi isci rnı-ıp ponrvıu Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1.Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/İSTANBUL

{İdtşğ xuRuru oısı oeirvıi isci rnı-ıp ponrvıu

Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1. Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/İSTANBULTelefon-E-mail 0212966 02 02 - [email protected]

İşyeri Adı İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.

saylsl 202]. -03 / 0025Talep No 98959111-900-E. 108019

Başvuru Ta rihleri 17 .03.202L-I9.03.202IBaşvuru Adresi

Açık lş Sayısı 1

Tarih ve Saat Geri bildirim|er e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır

Not Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendikten sonra başvurular değerlendirilip mevcutpozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacakır,

Yer Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası

l-Müdürlüğümüzdeki günlük işleyişten sorumlu olmak.Görev Tanımı 2-Mevcut işleri koordineli bir şekilde yürütmek.

3-Bilgisayar girişlerini sağlamak, günlük yazışmaları ayarlamak, raporlama işlemlerini tamamlamak.

Çalışma Adresi Küçükçekmece İnşaat Taah. San. Ve Tic.Aş.. (Küçükçekmece Belediyesi İlçe Sınırları İçinde)

İş Pozisyonu Büro Personeli

Çahşma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Çalışma Saati Normal / Vardiyalı Çalışma Koşulları Esastır

Engel Durumu Enge|li

Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bi|e; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

3 karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleyekarıştırma , edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarındanmahrum olmamak

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağhk sorunu bulunmamak.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmakI2 kamu haklarından mahrum olmamak

olmak45

6

7

8

Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden.

hak kazanmammalullükHerhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,

Lise-Önlisans mezunu

Tercihen aktif araç kullanabilen

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞXUn İş Arayan Belgesi olmayandeğerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diploma, engelli ise engel

Not belgesi başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvurularıUygun adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru içinolarak getirmeleri gerekmektedir.

başvurubelge, sürücü

alınmayacaktırevrakları fiziki

1 Kimlik Fotokopisi

2 Diploma

4 Sürücü belgesi

5 İŞKUR İş Arayan Belgesi

TALEP

vE

öncelik verilecektir

BAşVuRu İçİN GEREKt| BELGEıER .\

9

Page 2: {İdtşğ rnı-ıp · 2021. 3. 17. · {İdtşğ xuRuru oısı oeirvıi isci rnı-ıp ponrvıu Adres Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 1.Posta Sokak No:3/1 Kat:1 K.Çekmece/İSTANBUL

ıq- tffif, xunuıvı oısı oıiıvli isci raı.gp ronnıu

Adres Halkalı Merkez Mahallesi özal Bulvarı 1. Posta SokakTelefon-E-mail 02|2 966 02 02 -

Kat:].şyeri Adı Küçü San. Ve

Talep No 989591k İş Sayısı 5

.-900-E.108459IISayısı 2021an 03 0026

Başvuru Tarih leri t7 .03.202L-I9.03.202lAdresi

Tarih ve Saat Geri bildirimler e-mail veya telefon aracılığı ile yapılacaktır

Müracaat koşulları ve başvuru için gerekli evraklar incelendiken sonra başvurular değerlendirilip mevcutpozisyona uygun bulunan başvuru sahipleri mülakata çağrılacaktır.

Not

Yer Küçükçekmece İnşaatTaah. San. Ve Tic.Aş.Genel Müdürlük Binası

sı n ı rları

Görev Tanımı Müdürlüğümüz bünyesinde ağır vasıta şoförü olarak çalışacak.

Çalışma Süresi Belirsiz Süreli / Tam Zamanlı

Pozisyonu

Esastırlalorm Vard ulla

Engelli Ad:ylara Öncelilk verilecektirTaah. San. Ve

Çalışma SaatiEngel Durumu

Çalışma Adresi

Türk Ceza Kanununun S3.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten lşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinesuçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak

1 Türkiye Cumhuriyeti

malul|ük almaya hak kazanmamış olmakan ni abilecek bir soru bulnu unmamak.herhangi sağl ı kaçısındSağlık göreVi

olmak

Küçükçekmece ilçesi sınır|arı içerisinde ikamet eden.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,

2 Kamu haklarından mahrum olmamak

SRC 2 ve SRC 4 sürücü belgeleİinin o-|.İr,.

En az Lise mezunu

ıı!F

I

ltrVtl

değerlendirmeye alınmayacaktır. Mail adresine detaylı özgeçmiş, diploma, engelli ise engel durumunu gösterir belge, sürücü belgesi

Not başvuru mailinde ek olarak gönderilmelidir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygun

adaylar ile iletişime geçilecektir. Görüşmeye davet edilen adayların görüşmeye gelirken başvuru için gerekli evrakları fiziki olarakgetirmeleri gerekmektedir.

Başvurlar sadece mail adresi üzerinden yapılmalıdır. İŞXUn İş Arayan Belgesi olmayanlar, bizzat yapılan başvurular

1 Kimlik Fotokopisi

2 Diploma

3 Sürücü belgesi4 İkametg6h Belgesi

5 Askerlik durum6 İŞKUR İş Arayan Belgesi

Taah.Turgut

3

yapmaslna

(


Related Documents