YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: dr. sc. Vedran Katavi ć

dr. sc. Vedran Katavić

Odgovorna provedba istraživanja (Responsible Conduct

of Research, RCR)

Page 2: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCR

• osnova dobivanja vjerodostojnih podataka

Page 3: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCR Odgovorna provedba istraživanja

• za znanstvenika:– posvećenost intelektualnoj

iskrenosti i odgovornosti• aspekt moralnog značaja i iskustva

• za instituciju:– promocija i PROCJENA standarda

izvrsnosti, zakonitosti i istinitosti

Page 4: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCRCRR

Individualni stupanj (6 točaka):

1. Znanstvena čestitosta) stručnostb) prikupljanje, obrada, pohrana i

vlasništvo nad podacimac) statistička obradad) intelektualna čestitost

Page 5: dr. sc. Vedran Katavi ć

RIZ-I čestitost

Briga da javno prikazani rezultati dosljedno odgovaraju provedenim istraživanjima, tj. da ne postoji znanstveno “nepoštenje” (scientific misconduct).

Page 6: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCRCR R Individualna (6 točaka):

2. Kolegijalnosta) autorstvo u publikacijamab) razmjena informacija i uporaba opremec) plagiranjed) recenzija (peer-review)e) mentorski odnos

Page 7: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCRCR R Individualna (6 točaka):

3. Zaštita ispitanikaa) dragovoljno sudjelovanjeb) pristanak obaviještenog ispitanika

(informed consent)c) povjerljivost, tajnost i anonimnostd) omjer boljitka/rizika (cost/benefit)e) etička povjerenstva

Page 8: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCRCR R Individualna (6 točaka):

4. Briga o pokusnim životinjama

5. Čestitost prema ustanovia) sukob interesab) sukob lojalnosti/privrženostic) pravila ustanove

Page 9: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCRCR R Individualna (6 točaka):

6. Društvena odgovornosta) prioritetib) javnost službec) utjecaj na društvo i okolišd) financijska odgovornost

Page 10: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCRCRR3 pitanja o etičnosti

1. Je li to istina?

• Falsificiranje• Fabrikacija• Plagiranje• kompetencija• statistika

Page 11: dr. sc. Vedran Katavi ć

2. Je li to pravedno?• istraživač – istraživač

(autorstvo, plagiranje, dijeljenje, peer review, mentorstvo...)

• istraživač – pacijent(informirani pristanak, tajnost, povjerljivost, iskrenost...)

• istraživač – pokusna životinja(dobrobit, “humani” odnos, “prava” životinja..)

• istraživač – institucija, financijer, država(sukob interesa, sukob privrženosti, poštivanje pravila...)

RCRCRR3 pitanja o etičnosti

Page 12: dr. sc. Vedran Katavi ć

3. Je li to mudro?• odnos istraživač – opće dobro

• prioriteti istraživanja• utjecaj na društvo i/ili okolinu• financijska odogovornost• javnost službe• edukacija• “zabranjena” znanja

RCRCRR3 pitanja o etičnosti

Page 13: dr. sc. Vedran Katavi ć

RCRRCR

• Institucijski stupanj– aktivna provedba i podrška RCR– poticanje poštovanja za sve uključene u istraživanje– poticanje produktivne suradnje i interakcije između

mentora i njegovih “podređenih”– zagovaranje poštivanja svih pravila u provođenju

istraživanja– otkrivanje i rješavanje sukoba interesa– provođenje istrage o mogućim slučajevima

znanstveno-istraživačkog “nepoštenja”– EDUKACIJA– praćenje, ocjena/procjena i aktivan rad na

poboljšanju RCR

Page 14: dr. sc. Vedran Katavi ć

Vodilje za RCR

Opća pravila:

– posvećenost Društvu i općem boljitku

– posvećenost kompetenciji

– razumijevanje zakona, regulative i pravilnika

– jasno navođenje sukoba interesa

Profesionalna pravila:

– Peer Review– pravilno provođenje

istraživanja i vođenje/dostupnost podataka

– posvećenost uvjerljivosti

– mentorski rad, edukacija

– autorstvo i objavljivanje

– odgovornost prema kolegama i suradnicima

Posebna pravila:

– zaštita pacijenata/sudionika istraživanja

– humani odnos prema pokusnim životinjama

– promišljena genetska istraživanja

Page 15: dr. sc. Vedran Katavi ć

Scientific misconductZnanstveno “nepoštenje”

Page 16: dr. sc. Vedran Katavi ć

Scientific misconductZnanstveno “nepoštenje”

• izmiizmišljanje/šljanje/fabrifabrikkaacciijaja– izmišljanje podataka i rezultata, te njihovo bilježenje i prikazivanje

• prepravljanje/prepravljanje/falsififalsificiranjeciranje – mijenjanje/izbacivanje podataka ili rezultata

• plagirplagiranjeanje – otuđivanje ideja, postupaka, rezultata ili riječi bez citiranja ili “honoriranja”

Page 17: dr. sc. Vedran Katavi ć

Scientific misconduct (nast.)

• F, F, P u predlaganju, provođenju, reviziji ili prikazivanju istraživanja i njihovih rezultata

• NE uključuje “poštenu” pogrešku ili razlike u promišljanjima

Page 18: dr. sc. Vedran Katavi ć

Uobičajeno NAZIVLJE u RCR

Upitni postupci u znanosti

• krše tradicionalne vrijednosti istraživačkih stremljenja ali nisu “nepoštenje”

– prikazivanje nagađanja znanstvenom istinom– “slabo” vođenje bilježaka istraživanja– davanje/poklanjanje/zahtijevanje autorstva– uskraćivanje podataka– “iskorištavanje” podređenih

Page 19: dr. sc. Vedran Katavi ć

Uobičajeno NAZIVLJE

“Patološka” znanost• slučajevi gdje ne postoji nepoštenje ali

gdje su zaključci dobiveni pod subjektivnim dojmom, graničnim statistikama i“wishful thinking”

Page 20: dr. sc. Vedran Katavi ć

Istraga Z-I nepoštenja

• prigovaratelj/dojavljivač (complainant/whistleblower)

• ured za Z-I čestitost

• optuženi (respondent)

Page 21: dr. sc. Vedran Katavi ć

• razvija pravila, postupke i regulativu vezanu uz otkrivanje, istragu i PREVENCIJU znanstvenog “nepoštenja”

• nadgleda istrage znanstvenog nepoštenja

• prikazuje rezultate istrage i predaže administrativne mjere

Page 22: dr. sc. Vedran Katavi ć

• promovira RCR i pomaže u unapređivanju istrage navodnih znanstvenih “nepoštenja”

• pruža tehničku pomoć institucijama tijekom istraga znanstvenih “nepoštenja”

Page 23: dr. sc. Vedran Katavi ć

AUTORSTVOAUTORSTVO

Page 24: dr. sc. Vedran Katavi ć

Što je autorstvo?

Tko je autor?

Page 25: dr. sc. Vedran Katavi ć

• International Committee of Medical Journal International Committee of Medical Journal EditorsEditors (ICMJEICMJE) – prije Vancouver Group

• neformalna skupina, a ne organizacija s članstvom

• pišu Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (URM) – kriterije, tj. uvjete koje moraju ispuniti publikacije u biomedicinskim časopisima

Page 26: dr. sc. Vedran Katavi ć

Sve osobe označene kao autori moraju ispuniti kriterije autorstva, te svi oni koji ispunjavaju uvjete autorstva moraju biti označeni.

Svaki autor morao je sudjelovati u radu toliko da može javno preuzeti odgovornost za odgovarajuće dijelove sadržaja.

Jedan (ili više) autora mora preuzeti odgovornost za integritet cijelog rada, od začetka do objave.

Autori moraju pružiti detaljan opis svojeg sudjelovanja, a urednici tu informaciju moraju objaviti.

Page 27: dr. sc. Vedran Katavi ć

ICMJE kriteriji autorstva:

A. koncept i ustroj ili raščlamba i tumačenje podataka ii

B. pisanje prve verzije članka ili njegova kritička revizija ii

C. završno odobrenje članka prije tiskanja

A + B + C = AUTORSTVOAUTORSTVO

Page 28: dr. sc. Vedran Katavi ć

Guest authors – Gost autorstvo

Gift authors – Poklonjeno autorstvo

Ghost authors – Autori duhovi

Ghost writers – Pisci duhovi

Page 29: dr. sc. Vedran Katavi ć

• GUEST authorGUEST author – autor koji ne ispunjava sve ICMJE kriterije autorstva

• GIFT authorGIFT author – autor kojemu je autorstvo “poklonjeno” (slično kao Guest)

Page 30: dr. sc. Vedran Katavi ć

• GHOST authorGHOST author – autor kojeg se nnee navodi navodi kao autora kao autora iako je sudjelovao dovoljno da bude autorom

• GHOST WRITERGHOST WRITER – autor kojeg se nne e navodi kaonavodi kao autor autoraa iako je sudjelovao u pisanju člankačlanka

Page 31: dr. sc. Vedran Katavi ć

Autorstvo

vs.

Sudjelovanje(contribution)

Page 32: dr. sc. Vedran Katavi ć

Autorsko

vs.Ne-autorsko(acknowledgment)

Sudjelovanje

Page 33: dr. sc. Vedran Katavi ć

autorstvo

sudjelovanje

Page 34: dr. sc. Vedran Katavi ć

SudjelovanjeSudjelovanjekoje NIJE povezano s AUTORSTVOM

– pristup materijalima ili pacijentima– prikupljanje, sakupljanje i posjedovanje podataka– statistička ekspertiza– financijska potpora– administrativna/tehnička/logistička potpora– garancija integriteta istraživanja

Page 35: dr. sc. Vedran Katavi ć

a. conception and designb. analysis and interpretation of datac. provision of study materials or patientsd. collection and assembly of datae. statistical expertisef. drafting the articleg. critical revision for the intellectual contenth. final approval of the articlei. obtaining fundingj. administrative/technical/logistical supportk. guarantor

Authorship/Contribution

ICMJE. Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals. Ann. Intern. Med. 1997;126:36-47.

Page 36: dr. sc. Vedran Katavi ć

a. kocept i dizajn istraživanjab. analiza i interpretacija podatakac. posjedovanje/pristup podacimad. prikupljanje i sakupljanje podatakae. statistička ekspertizaf. pisanje prve verzije člankag. kritička revizija intelektualnog sadržaja

radah. završno odobravanje članka prije tiskanjai. priskrba financijaj. administrativna/tehnička/logistička

potporak. garantiranje integriteta istraživanja

Autorstvo/Sudjelovanje

ICMJE. Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals. Ann. Intern. Med. 1997;126:36-47.

Page 37: dr. sc. Vedran Katavi ć

– razvoj provjerljive hipoteze ili specifičnog pitanja

– prijedlog da legitimni autori rade na problemu

– autor(i) prvi zapazili dotad nepoznatu pojavu

– rutinska briga ili služba liječnika, sestre ili farmaceuta

– kritički prikaz pregledanih radova i prikupljenih podataka

– prijedlog da se napiše pregledni rad

Stvaranje rada:

Page 38: dr. sc. Vedran Katavi ć

– razvoj novih postupaka (laboratorijskih, terenskih, statističkih) ili bitno poboljšanje poznatih postupaka

– opažaji i mjerenja dobiveni rutinskim metodama

– sudjelovanje u prikupljanju i (!) obradi podataka

– prikupljanje podataka, bez obrade

– novi dijagnostički i terapijski napori

– rutinski dijagnostički i terapijski napori koji bi se izveli i da znanstveno istraživanje nije napravljeno

Istraživački doprinos:

Page 39: dr. sc. Vedran Katavi ć

– uvid u i objašnjenje neočekivane pojave

– rutinsko objašnjenje nalaza (npr., očitavanje EKG-a ili rendgenske slike)

Tumačenje podataka:

Page 40: dr. sc. Vedran Katavi ć

– pisanje prvoga nacrta rada, ili kritički važan popravak nacrta, ili tumačenje rezultata u susljednim nacrtima

– samo kritika nacrta ili natuknice za promjenom prikaza, ali ne i zamisli;

– izmjene tehničke naravi, primjerice stilske promjene ili slaganje tablice

Pisanje rada:

Page 41: dr. sc. Vedran Katavi ć

– sposobnost da se intelektualno opravdaju zaključci članka, uključujuči obranu dokaza i protudokaza uporabljenih za stvaranje zaključka

– samo potvrda točnosti pojedinačnih objavljenih podataka

Odgovornost za sadržaj:

Page 42: dr. sc. Vedran Katavi ć

Budite iskreniBudite pošteniZnajte pravila

Pitajte


Related Documents