YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiajcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobw

  budowlanych i uchylajcego dyrektyw Rady 89/106/EWG

  (Publikacja tytuw i odniesie do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

  (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

  (2016/C 126/04)

  Przepisy rozporzdzenia nr 305/2011/UE s nadrzdne wobec wszelkich sprzecznych przepisw zharmonizowanych norm.

  ESO (1) Odniesienie i tytu normy(oraz dokument referencyjny)Odniesienie do

  normy zastpionej

  Data dostpnoci normy jako normy

  zharmonizowanej

  Kocowa data okresu przejciowego

  (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1:1998Piece grzewcze na paliwa cieke z palnikami odparowujcymi i przyczem kominowym

  1.1.2008 1.1.2009

  EN 1:1998/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 40-4:2005Supy owietleniowe Cz 4: Wymagania dotyczce supw owietleniowych z betonu zbrojonego i spronego

  1.10.2006 1.10.2007

  EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 40-5:2002Supy owietleniowe Cz 5: Supy owietle-niowe stalowe Wymagania

  1.2.2003 1.2.2005

  CEN EN 40-6:2002Supy owietleniowe Cz 6: Supy owietle-niowe aluminiowe Wymagania

  1.2.2003 1.2.2005

  CEN EN 40-7:2002Supy owietleniowe Cz 7: Supy owietle-niowe z kompozytw polimerowych wzmocnio-nych wknem szklanym Wymagania

  1.10.2003 1.10.2004

  CEN EN 54-2:1997Systemy sygnalizacji poarowej Cz 2: Centrale sygnalizacji poarowej

  1.1.2008 1.8.2009

  EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008

  EN 54-2:1997/A1:2006 1.1.2008 1.8.2009

  C 126/116 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 54-3:2001Systemy sygnalizacji poarowej Cz 3: Poarowe urzdzenia alarmowe Sygnalizatory akustyczne

  1.4.2003 1.6.2009

  EN 54-3:2001/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

  EN 54-3:2001/A2:2006 1.3.2007 1.6.2009

  CEN EN 54-4:1997Systemy sygnalizacji poarowej Cz 4: Zasilacze

  1.10.2003 1.8.2009

  EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005

  EN 54-4:1997/A1:2002 1.10.2003 1.8.2009

  EN 54-4:1997/A2:2006 1.6.2007 1.8.2009

  CEN EN 54-5:2000Systemy sygnalizacji poarowej Cz 5: Czujki ciepa Czujki punktowe

  1.4.2003 30.6.2005

  EN 54-5:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

  CEN EN 54-7:2000Systemy sygnalizacji poarowej Cz 7: Czujki dymu Czujki punktowe dziaajce z wykorzys-taniem wiata rozproszonego, wiata przecho-dzcego lub jonizacji

  1.4.2003 1.8.2009

  EN 54-7:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

  EN 54-7:2000/A2:2006 1.5.2007 1.8.2009

  CEN EN 54-10:2002Systemy sygnalizacji poarowej Cz 10: Czujki pomienia Czujki punktowe

  1.9.2006 1.9.2008

  EN 54-10:2002/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008

  CEN EN 54-11:2001Systemy sygnalizacji poarowej Cz 11: Rczne ostrzegacze poarowe

  1.9.2006 1.9.2008

  EN 54-11:2001/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/117

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 54-12:2015Systemy sygnalizacji poarowej Cz 12: Czujki dymu Czujki liniowe dziaajce z wy-korzystaniem wizki wiata przechodzcego

  EN 54-12:2002 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 54-16:2008Systemy sygnalizacji poarowej Cz 16: Centrale dwikowych systemw ostrzegawczych

  1.1.2009 1.4.2011

  CEN EN 54-17:2005Systemy sygnalizacji poarowej Cz 17: Izolatory zwar

  1.10.2006 1.12.2008

  EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 54-18:2005Systemy sygnalizacji poarowej Cz 18: Urzdzenia wejcia/wyjcia

  1.10.2006 1.12.2008

  EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 54-20:2006Systemy sygnalizacji poarowej Cz 20: Czujki dymu zasysajce

  1.4.2007 1.7.2009

  EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

  CEN EN 54-21:2006Systemy sygnalizacji poarowej Cz 21: Urzdzenia transmisji alarmw poarowych i sygnaw uszkodzeniowych

  1.3.2007 1.6.2009

  CEN EN 54-23:2010Systemy sygnalizacji poarowej Cz 23: Poarowe urzdzenia alarmowe Sygnalizatory optyczne

  1.12.2010 31.12.2013

  CEN EN 54-24:2008Systemy sygnalizacji poarowej Cz 24: Dwikowe systemy ostrzegawcze Goniki

  1.1.2009 1.4.2011

  CEN EN 54-25:2008Systemy sygnalizacji poarowej Cz 25: Podzespoy wykorzystujce cza radiowe

  1.1.2009 1.4.2011

  EN 54-25:2008/AC:2012 1.7.2012 1.7.2012

  C 126/118 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 179:2008Okucia budowlane Zamknicia awaryjne do wyj uruchamiane klamk lub pytk naciskow, przeznaczone do stosowania na drogach ewa-kuacyjnych Wymagania i metody bada

  EN 179:1997 1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 197-1:2011Cement Cz 1: Skad, wymagania i kryteria zgodnoci dotyczce cementw powszechnego uytku

  EN 197-1:2000EN 197-4:2004

  1.7.2012 1.7.2013

  CEN EN 295-1:2013Systemy rur kamionkowych w sieci drenaowej i kanalizacyjnej Cz 1: Wymagania dotyczce rur, ksztatek i pocze

  EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 295-4:2013Systemy rur kamionkowych w sieci drenaowej i kanalizacyjnej Cz 4: Wymagania dotyczce adapterw, pocze i zczy elastycznych

  EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 295-5:2013Systemy rur kamionkowych w sieci drenaowej i kanalizacyjnej Cz 5: Wymagania dotyczce rur perforowanych i pocze

  EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 295-6:2013Systemy rur kamionkowych w sieci drenaowej i kanalizacyjnej Cz 6: Wymagania dotyczce elementw studzienek wazowych i rewizyjnych

  EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 295-7:2013Systemy rur kamionkowych w sieci drenaowej i kanalizacyjnej Cz 7: Wymagania dotyczce rur i pocze stosowanych do przecisku

  EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 331:1998Kurki kulowe i kurki stokowe z zamknitym dnem, sterowane rcznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynkw

  1.9.2011 1.9.2012

  EN 331:1998/A1:2010 1.9.2011 1.9.2012

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/119

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 413-1:2011Cement murarski Cz 1: Skad, wymagania i kryteria zgodnoci

  EN 413-1:2004 1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 416-1:2009Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotem-peraturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych Cz 1: Bezpieczestwo

  1.12.2009 1.12.2010

  CEN EN 438-7:2005Wysokocinieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) Pyty z ywic termoutwardzalnych (zwane laminatami) Cz 7: Laminaty kompaktowe i panele kompozytowe z HPL stosowane jako wykoczenia cian wewntrznych i zewntrznych oraz sufitw

  1.11.2005 1.11.2006

  CEN EN 442-1:2014Grzejniki i konwektory Cz 1: Wymagania i warunki techniczne

  EN 442-1:1995 13.11.2015 13.11.2016

  CEN EN 450-1:2012Popi lotny do betonu Cz 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnoci

  EN 450-1:2005 +A1:2007

  1.5.2013 1.5.2014

  CEN EN 459-1:2010Wapno budowlane Cz 1: Definicje, wyma-gania i kryteria zgodnoci

  EN 459-1:2001 1.6.2011 1.6.2012

  CEN EN 490:2011Dachwki i ksztatki dachowe cementowe do pokry dachowych i okadzin ciennych Charakterystyka wyrobu

  EN 490:2004 1.8.2012 1.8.2012

  CEN EN 492:2012Pytki wknisto-cementowe i elementy wyposa-enia Waciwoci wyrobu i metody bada

  EN 492:2004 1.7.2013 1.7.2013

  CEN EN 494:2012+A1:2015Profilowane pyty wknisto-cementowe i elemen-ty wyposaenia Waciwoci wyrobu i metody bada

  EN 494:2012 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 516:2006Prefabrykowane akcesoria dachowe Urzdzenia do chodzenia po dachu Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wskie

  1.11.2006 1.11.2007

  CEN EN 517:2006Prefabrykowane akcesoria dachowe Dachowe haki zabezpieczajce

  1.12.2006 1.12.2007

  C 126/120 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 520:2004+A1:2009Pyty gipsowo-kartonowe Definicje, wymagania i metody bada

  EN 520:2004 1.6.2010 1.12.2010

  CEN EN 523:2003Osony kabli sprajcych z tam stalowych Terminologia, wymagania, sterowanie jakoci

  1.6.2004 1.6.2005

  CEN EN 534:2006+A1:2010Faliste pyty bitumiczne Charakterystyka wy-robu i metody bada

  EN 534:2006 1.1.2011 1.1.2011

  CEN EN 544:2011Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej Waciwoci wyrobu i metody bada

  EN 544:2005 1.4.2012 1.4.2012

  CEN EN 572-9:2004Szko w budownictwie Podstawowe wyroby ze szka sodowo-wapniowo-krzemianowego Cz 9: Ocena zgodnoci wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 588-2:2001Rury wkno-cementowe do kanalizacji Cz 2: Studzienki wazowe i niewazowe

  1.10.2002 1.10.2003

  CEN EN 598:2007+A1:2009Rury, ksztatki i wyposaenie z eliwa sferoidal-nego oraz ich poczenia do odprowadzania ciekw Wymagania i metody bada

  EN 598:2007 1.4.2010 1.4.2011

  CEN EN 621:2009Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszon konwekcj do ogrzewania pomieszcze nie-mieszkalnych o obcieniu cieplnym nieprzekra-czajcym 300 kW, bez wentylatora wspomagajcego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin

  1.8.2010 1.8.2011

  CEN EN 671-1:2012Stae urzdzenia ganicze Hydranty wewntrz-ne Cz 1: Hydranty wewntrzne z wem psztywnym

  EN 671-1:2001 1.3.2013 1.7.2013

  CEN EN 671-2:2012Stae urzdzenia ganicze Hydranty wewntrz-ne Cz 2: Hydranty wewntrzne z wem pasko skadanym

  EN 671-2:2001 1.3.2013 1.7.2013

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/121

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 681-1:1996Uszczelnienia z elastomerw Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych Cz 1: Guma

  1.1.2003 1.1.2009

  EN 681-1:1996/A3:2005 1.1.2008 1.1.2009

  EN 681-1:1996/A1:1998 1.1.2003 1.1.2004

  EN 681-1:1996/A2:2002 1.1.2003 1.1.2004

  CEN EN 681-2:2000Uszczelnienia z elastomerw Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych Cz 2: Elastomery termoplastyczne

  1.1.2003 1.1.2004

  EN 681-2:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

  EN 681-2:2000/A2:2005 1.1.2010 1.1.2010

  CEN EN 681-3:2000Uszczelnienia z elastomerw Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych Cz 3: Materiay z gumy porowatej

  1.1.2003 1.1.2004

  EN 681-3:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

  EN 681-3:2000/A2:2005 1.7.2012 1.7.2012

  CEN EN 681-4:2000Uszczelnienia z elastomerw Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek zczy rur wodocigowych i odwadniajcych Cz 4: Elementy uszczelniajce odlewane z poliuretanu

  1.1.2003 1.1.2004

  EN 681-4:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

  EN 681-4:2000/A2:2005 1.7.2012 1.7.2012

  C 126/122 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 682:2002Uszczelnienia z elastomerw Wymagania materiaowe dotyczce uszczelek do rur i kszta-tek stosowanych do przesyania gazu i wglowo-dorw pynnych

  1.10.2002 1.12.2003

  EN 682:2002/A1:2005 1.7.2012 1.7.2012

  CEN EN 771-1:2011Wymagania dotyczce elementw murowych Cz 1: Elementy murowe ceramiczne

  EN 771-1:2003 1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 771-2:2011Wymagania dotyczce elementw murowych Cz 2: Elementy murowe silikatowe

  EN 771-2:2003 1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 771-3:2011Wymagania dotyczce elementw murowych Cz 3: Elementy murowe z betonu kruszywo-wego (z kruszywami zwykymi i lekkimi)

  EN 771-3:2003 1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 771-4:2011Wymagania dotyczce elementw murowych Cz 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komrkowego

  EN 771-4:2003 1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 771-5:2011Wymagania dotyczce elementw murowych Cz 5: Elementy murowe z kamienia sztucz-nego

  EN 771-5:2003 1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 771-6:2011+A1:2015Wymagania dotyczce elementw murowych Cz 6: Elementy murowe z kamienia natural-nego

  EN 771-6:2011 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 777-1:2009Gazowe wielopalnikowe ukady promiennikw niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-niach niemieszkalnych Cz 1: Ukad D Bezpieczestwo

  1.11.2009 1.11.2010

  CEN EN 777-2:2009Gazowe wielopalnikowe ukady promiennikw niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-niach niemieszkalnych Cz 2: Ukad E Bezpieczestwo

  1.11.2009 1.11.2010

  CEN EN 777-3:2009Gazowe wielopalnikowe ukady promiennikw niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-niach niemieszkalnych Cz 3: Ukad F Bezpieczestwo

  1.11.2009 1.11.2010

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/123

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 777-4:2009Gazowe wielopalnikowe ukady promiennikw niskotemperaturowych stosowane w pomieszcze-niach niemieszkalnych Cz 4: Ukad H Bezpieczestwo

  1.11.2009 1.11.2010

  CEN EN 778:2009Ogrzewacze pomieszcze mieszkalnych z wymu-szon konwekcj opalane gazem, o obcieniu cieplnym nieprzekraczajcym 70 kW, bez wen-tylatora do wspomagania doprowadzenia powie-trza do spalania i/lub odprowadzenia spalin

  1.8.2010 1.8.2011

  CEN EN 845-1:2013Specyfikacja wyrobw dodatkowych do murw Cz 1: Kotwy, listwy kotwice, wieszaki i wsporniki

  EN 845-1:2003 +A1:2008

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 845-2:2013Specyfikacja wyrobw dodatkowych do murw Cz 2: Nadproa

  EN 845-2:2003 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 845-3:2013Specyfikacja wyrobw dodatkowych do murw Cz 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

  EN 845-3:2003 +A1:2008

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 858-1:2002Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) Cz 1: Zasady projektowania, waciwoci uytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoci

  1.9.2005 1.9.2006

  EN 858-1:2002/A1:2004 1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 877:1999Rury i ksztatki z eliwa, zcza i elementy wyposaenia instalacji do odprowadzania wd z budynkw Wymagania, metody bada i zapewnienie jakoci

  1.1.2008 1.9.2009

  EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  EN 877:1999/A1:2006 1.1.2008 1.9.2009

  C 126/124 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 934-2:2009+A1:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz 2: Domieszki do betonu Definicje, wymagania, zgodno, oznakowanie i etykietowa-nie

  EN 934-2:2009 1.3.2013 1.9.2013

  CEN EN 934-3:2009+A1:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz 3: Domieszki do zapraw do murw Definicje, wymagania, zgodno, oznakowanie i etykietowanie

  EN 934-3:2009 1.3.2013 1.9.2013

  CEN EN 934-4:2009Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz 4: Domieszki do zaczynw iniekcyjnych do kanaw kablowych Definicje, wymagania, zgodno, oznakowanie i etykietowanie

  EN 934-4:2001 1.3.2010 1.3.2011

  CEN EN 934-5:2007Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz 5: Domieszki do betonu natryskowego Definicje, wymagania, zgodno, oznakowanie i etykietowanie

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 969:2009Rury, ksztatki i wyposaenie z eliwa sferoidal-nego oraz ich poczenia do budowy gazocigw Wymagania i metody bada

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 997:2012Miski ustpowe z integralnym zamkniciem wodnym

  EN 997:2003 1.12.2012 1.6.2013

  EN 997:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

  CEN EN 998-1:2010Wymagania dotyczce zapraw do murw Cz 1: Zaprawa tynkarska

  EN 998-1:2003 1.6.2011 1.6.2012

  CEN EN 998-2:2010Wymagania dotyczce zapraw do murw Cz 2: Zaprawa murarska

  EN 998-2:2003 1.6.2011 1.6.2012

  CEN EN 1013:2012+A1:2014Profilowane pyty z tworzywa sztucznego prze-puszczajce wiato do jednowarstwowych po-kry dachowych, cian i sufitw Wymagania i metody bada

  EN 1013:2012 10.7.2015 10.7.2016

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/125

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1020:2009Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszon konwekcj do ogrzewania pomieszcze nie-mieszkalnych o obcieniu cieplnym nieprzekra-czajcym 300 kW z wentylatorem wspomagajcym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin

  1.8.2010 1.8.2011

  CEN EN 1036-2:2008Szko w budownictwie Lustra z powlekanego srebrem szka float do zastosowa wewntrznych Cz 2: Ocena zgodnoci; norma wyrobu

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 1051-2:2007Szko w budownictwie Pustaki szklane i szklane ksztatki podogowe Cz 2: Ocena zgodnoci wyrobu z norm

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 1057:2006+A1:2010Mied i stopy miedzi Rury miedziane okrge bez szwu do wody i gazu stosowane w instala-cjach sanitarnych i ogrzewania

  EN 1057:2006 1.12.2010 1.12.2010

  CEN EN 1090-1:2009+A1:2011Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Cz 1: Zasady oceny zgodnoci elementw konstrukcyjnych

  EN 1090-1:2009 1.9.2012 1.7.2014

  CEN EN 1096-4:2004Szko w budownictwie Szko powlekane Cz 4: Ocena zgodnoci/Zgodno wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 1123-1:1999Rury i ksztatki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdunym ocynkowanych ogniowo Cz 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoci

  1.6.2005 1.6.2006

  EN 1123-1:1999/A1:2004 1.6.2005 1.6.2006

  CEN EN 1124-1:1999Rury i ksztatki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdunym Cz 1: Wymagania, badania, sterowanie jako-ci

  1.6.2005 1.6.2006

  EN 1124-1:1999/A1:2004 1.6.2005 1.6.2006

  C 126/126 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1125:2008Okucia budowlane Zamknicia przeciwpanicz-ne do wyj uruchamiane prtem poziomym, przeznaczone do stosowania na drogach ewa-kuacyjnych Wymagania i metody bada

  EN 1125:1997 1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 1154:1996Okucia budowlane Zamykacze drzwiowe z regulacj przebiegu zamykania Wymagania i metody bada

  1.10.2003 1.10.2004

  EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

  EN 1154:1996/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004

  CEN EN 1155:1997Okucia budowlane Przytrzymywacze elektrycz-ne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadowych Wymagania i metody bada

  1.10.2003 1.10.2004

  EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

  EN 1155:1997/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004

  CEN EN 1158:1997Okucia budowlane Regulatory kolejnoci zamykania skrzyde drzwiowych Wymagania i metody bada

  1.10.2003 1.10.2004

  EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

  EN 1158:1997/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004

  CEN EN 1168:2005+A3:2011Prefabrykaty z betonu Pyty kanaowe

  EN 1168:2005 +A2:2009

  1.7.2012 1.7.2013

  CEN EN 1279-5:2005+A2:2010Szko w budownictwie Izolacyjne szyby zespolone Cz 5: Ocena zgodnoci

  EN 1279-5:2005 +A1:2008

  1.2.2011 1.2.2012

  CEN EN 1304:2005Dachwki ceramiczne i akcesoria Definicje i specyfikacja wyrobw

  1.2.2006 1.2.2007

  CEN EN 1317-5:2007+A2:2012Systemy ograniczajce drog Cz 5: Wy-magania w odniesieniu do wyrobw i ocena zgodnoci dotyczca systemw powstrzymuj-cych pojazd

  EN 1317-5:2007 +A1:2008

  1.1.2013 1.1.2013

  EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/127

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1319:2009Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszon konwekcj do ogrzewania pomieszcze miesz-kalnych z palnikami wspomaganymi wentylato-rem o obcieniu cieplnym nieprzekraczajcym 70 kW

  1.10.2010 1.10.2011

  CEN EN 1337-3:2005oyska konstrukcyjne Cz 3: oyska elastomerowe

  1.1.2006 1.1.2007

  CEN EN 1337-4:2004oyska konstrukcyjne Cz 4: oyska wakowe

  1.2.2005 1.2.2006

  EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 1337-5:2005oyska konstrukcyjne Cz 5: oyska garnkowe

  1.1.2006 1.1.2007

  CEN EN 1337-6:2004oyska konstrukcyjne Cz 6: oyska wahaczowe

  1.2.2005 1.2.2006

  CEN EN 1337-7:2004oyska konstrukcyjne Cz 7: oyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

  EN 1337-7:2000 1.12.2004 1.6.2005

  CEN EN 1337-8:2007oyska konstrukcyjne Cz 8: oyska prowadzce i oyska blokujce

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 1338:2003Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody bada

  1.3.2004 1.3.2005

  EN 1338:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 1339:2003Betonowe pyty brukowe Wymagania i metody bada

  1.3.2004 1.3.2005

  EN 1339:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 1340:2003Krawniki betonowe Wymagania i metody bada

  1.2.2004 1.2.2005

  EN 1340:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  C 126/128 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1341:2012Pyty z kamienia naturalnego do zewntrznych nawierzchni drogowych Wymagania i metody bada

  EN 1341:2001 1.9.2013 1.9.2013

  CEN EN 1342:2012Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewntrznych nawierzchni drogowych Wyma-gania i metody bada

  EN 1342:2001 1.9.2013 1.9.2013

  CEN EN 1343:2012Krawniki z kamienia naturalnego do zewntrz-nych nawierzchni drogowych Wymagania i metody bada

  EN 1343:2001 1.9.2013 1.9.2013

  CEN EN 1344:2013Ceramiczna kostka brukowa Wymagania i metody bada

  EN 1344:2002 8.8.2014 8.8.2016

  EN 1344:2013/AC:2015

  CEN EN 1423:2012Materiay do poziomego oznakowania drg Materiay do posypywania Kulki szklane, kruszywo przeciwpolizgowe i ich mieszaniny

  EN 1423:1997 1.11.2012 1.11.2012

  EN 1423:2012/AC:2013 1.7.2013 1.7.2013

  CEN EN 1433:2002Kanay odwadniajce nawierzchni dla ruchu pieszego i koowego Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnoci

  1.8.2003 1.8.2004

  EN 1433:2002/A1:2005 1.1.2006 1.1.2006

  CEN EN 1457-1:2012Kominy Ceramiczne wewntrzne przewody kominowe Cz 1: Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym Wymagania i metody bada

  EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013

  CEN EN 1457-2:2012Kominy Ceramiczne wewntrzne przewody kominowe Cz 2: Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym Wymagania i metody bada

  EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013

  CEN EN 1463-1:2009Materiay do poziomego oznakowania drg Punktowe elementy odblaskowe Cz 1: Wymagania dotyczce charakterystyki nowego elementu

  EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/129

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1469:2015Wyroby z kamienia naturalnego Pyty oka-dzinowe Wymagania

  EN 1469:2004 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 1504-2:2004Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakoci i ocena zgodnoci Cz 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

  1.9.2005 1.1.2009

  CEN EN 1504-3:2005Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakoci i ocena zgodnoci Cz 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

  1.10.2006 1.1.2009

  CEN EN 1504-4:2004Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakoci i ocena zgodnoci Cz 4: czenie konstrukcyjne

  1.9.2005 1.1.2009

  CEN EN 1504-5:2004Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakoci i ocena zgodnoci Cz 5: Beton iniekcyjny

  1.10.2005 1.1.2009

  CEN EN 1504-6:2006Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakoci i ocena zgodnoci Cz 6: Kotwienie stalowych prtw zbrojeniowych

  1.6.2007 1.1.2009

  CEN EN 1504-7:2006Wyroby i systemy do ochrony i napraw kon-strukcji betonowych Definicje, wymagania, sterowanie jakoci i ocena zgodnoci Cz 7: Ochrona zbrojenia przed korozj

  1.6.2007 1.1.2009

  CEN EN 1520:2011Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

  EN 1520:2002 1.1.2012 1.1.2013

  C 126/130 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1748-1-2:2004Szko w budownictwie Podstawowe wyroby specjalne Szka borokrzemianowe Cz 1-2: Ocena zgodnoci wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 1748-2-2:2004Szko w budownictwie Podstawowe wyroby specjalne Cz 2-2: Tworzywa szklano-cera-miczne Ocena zgodnoci/Norma wyrobu

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 1806:2006Kominy Ceramiczne bloczki ksztatowe do kominw jednopowokowych Wymagania i metody bada

  1.5.2007 1.5.2008

  CEN EN 1825-1:2004Oddzielacze tuszczu Cz 1: Zasady projek-towania, uytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakoci

  1.9.2005 1.9.2006

  EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 1856-1:2009Kominy Wymagania dla kominw metalowych Cz 1: Elementy systemu kominowego

  EN 1856-1:2003 1.3.2010 1.3.2011

  CEN EN 1856-2:2009Kominy Wymagania dotyczce kominw metalowych Cz 2: Metalowe kanay wew-ntrzne i metalowe czniki

  EN 1856-2:2004 1.3.2010 1.3.2011

  CEN EN 1857:2010Kominy Czci skadowe Betonowe kanay wewntrzne

  EN 1857:2003 +A1:2008

  1.1.2011 1.1.2012

  CEN EN 1858:2008+A1:2011Kominy Czci skadowe Ksztatki betonowe

  EN 1858:2008 1.4.2012 1.4.2013

  CEN EN 1863-2:2004Szko w budownictwie Termicznie wzmocnio-ne szko sodowo-wapniowo-krzemianowe Cz 2: Ocena zgodnoci wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 1873:2005Prefabrykowane akcesoria dachowe Pojedyncze wietliki dachowe z tworzywa sztucznego Specyfikacja wyrobu i metody bada

  1.10.2006 1.10.2009

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/131

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 1916:2002Rury i ksztatki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wknem stalowym i elbetowe

  1.8.2003 23.11.2004

  EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 1917:2002Studzienki wazowe i niewazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wknem stalowym i elbetowe

  1.8.2003 23.11.2004

  EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 1935:2002Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody bada

  1.10.2002 1.12.2003

  EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 10025-1:2004Wyroby walcowane na gorco ze stali konstruk-cyjnych Cz 1: Oglne warunki techniczne dostawy

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 10088-4:2009Stale odporne na korozj Cz 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cien-kich i tam ze stali nierdzewnych do zastosowa konstrukcyjnych

  1.2.2010 1.2.2011

  CEN EN 10088-5:2009Stale odporne na korozj Cz 5: Warunki techniczne dostawy prtw, walcwki, drutu, ksztatownikw i wyrobw o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowa konstruk-cyjnych

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 10210-1:2006Ksztatowniki zamknite wykonane na gorco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziar-nistych Cz 1: Warunki techniczne dostawy

  1.2.2007 1.2.2008

  CEN EN 10219-1:2006Ksztatowniki zamknite ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych Cz 1: Warunki tech-niczne dostawy

  1.2.2007 1.2.2008

  CEN EN 10224:2002Rury i zczki ze stali niestopowej do transportu pynw wodnych cznie z wod przeznaczon do spoycia przez ludzi Warunki techniczne dostawy

  1.4.2006 1.4.2007

  C 126/132 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  EN 10224:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007

  CEN EN 10255:2004+A1:2007Rury ze stali niestopowych do spawania i gwinto-wania Warunki techniczne dostawy

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 10311:2005Poczenia dla rur stalowych i zczek do trans-portu wody i innych pynw wodnych

  1.3.2006 1.3.2007

  CEN EN 10312:2002Rury ze szwem ze stali odpornej na korozj do transportu wody i innych pynw wodnych Warunki techniczne dostawy

  1.4.2006 1.4.2007

  EN 10312:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007

  CEN EN 10340:2007Odlewy staliwne do zastosowa konstrukcyjnych

  1.1.2010 1.1.2011

  EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010

  CEN EN 10343:2009Stale do ulepszania cieplnego do zastosowa konstrukcyjnych Warunki techniczne dostawy

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 12004:2007+A1:2012Kleje do pytek Wymagania, ocena zgodnoci, klasyfikacja i oznaczenie

  EN 12004:2007 1.4.2013 1.7.2013

  CEN EN 12050-1:2001Przepompownie ciekw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Cz 1: Przepompownie ciekw zawierajcych fekalia

  1.11.2001 1.11.2002

  CEN EN 12050-2:2000Przepompownie ciekw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Cz 2: Przepompownie ciekw bez fekaliw

  1.10.2001 1.10.2002

  CEN EN 12050-3:2000Przepompownie ciekw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Cz 3: Przepompownie ciekw zawierajcych fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

  1.10.2001 1.10.2002

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/133

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12050-4:2000Przepompownie ciekw w budynkach i ich otoczeniu Zasady budowy i badania Cz 4: Zawory zwrotne do przepompowni ciekw bez fekaliw i z fekaliami

  1.10.2001 1.10.2002

  CEN EN 12057:2004Wyroby z kamienia naturalnego Pyty modu-owe Wymagania

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 12058:2004Wyroby z kamienia naturalnego Pyty posadz-kowe i schodowe Wymagania

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 12094-1:2003Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 1: Wymagania i metody bada dotyczce elektrycznych auto-matycznych urzdze sterujcych i opniaj-cych

  1.2.2004 1.5.2006

  CEN EN 12094-2:2003Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 2: Wymagania i metody bada nieelektrycznych automatycz-nych urzdze sterujcych i opniajcych

  1.2.2004 1.5.2006

  CEN EN 12094-3:2003Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 3: Wymagania i metody bada dotyczce rcznych urzdze wyzwalajcych i zatrzymujcych

  1.1.2004 1.9.2005

  CEN EN 12094-4:2004Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 4: Wymagania i metody bada zespow zaworu zbiornika i ich urzdze wyzwalajcych

  1.5.2005 1.8.2007

  CEN EN 12094-5:2006Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 5: Wymagania i metody bada zaworw kierunkowych wyso-kocinieniowych i niskocinieniowych oraz ich urzdze wyzwalajcych

  EN 12094-5:2000 1.2.2007 1.5.2009

  C 126/134 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12094-6:2006Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 6: Wymagania i metody bada nieelektrycznych urzdze blokujcych

  EN 12094-6:2000 1.2.2007 1.5.2009

  CEN EN 12094-7:2000Stae urzdzenia ganicze Podzespoy do urzdze ganiczych gazowych Cz 7: Wymagania i metody bada dysz stosowanych w urzdzeniach ganiczych na CO2

  1.10.2001 1.4.2004

  EN 12094-7:2000/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006

  CEN EN 12094-8:2006Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 8: Wymagania i metody bada cznikw

  1.2.2007 1.5.2009

  CEN EN 12094-9:2003Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 9: Wymagania i metody bada specjalnych czujek poarowych

  1.1.2004 1.9.2005

  CEN EN 12094-10:2003Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 10: Wymagania i metody bada dotyczce manometrw i czni-kw cinieniowych

  1.2.2004 1.5.2006

  CEN EN 12094-11:2003Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 11: Wymagania i metody bada dotyczce mechanicznych urz-dze wacych

  1.1.2004 1.9.2005

  CEN EN 12094-12:2003Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze ganiczych gazowych Cz 12: Wymagania i metody bada dotyczce pneumatycznych urzdze alarmowych

  1.1.2004 1.9.2005

  CEN EN 12094-13:2001Stae urzdzenia ganicze Podzespoy do urzdze ganiczych gazowych Cz 13: Wymagania i metody bada zaworw zwrotnych

  1.1.2002 1.4.2004

  EN 12094-13:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/135

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12101-1:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa Cz 1: Wymagania techniczne dotyczce kurtyn dymowych

  1.6.2006 1.9.2008

  EN 12101-1:2005/A1:2006 1.12.2006 1.9.2008

  CEN EN 12101-2:2003Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa Cz 2: Wymagania techniczne dotyczce klap dymowych

  1.4.2004 1.9.2006

  CEN EN 12101-3:2015Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa Cz 3: Wymagania techniczne dotyczce wentylatorw oddymiajcych

  EN 12101-3:2002 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 12101-6:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa Cz 6: Wymagania techniczne dotyczce systemw cinieniowych Zestawy urzdze

  1.4.2006 1.4.2007

  EN 12101-6:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 12101-7:2011Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa Cz 7: Odcinki przewodw wentylacji poarowej

  1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 12101-8:2011Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa Cz 8: Klapy odcinajce w systemach wenty-lacji poarowej

  1.2.2012 1.2.2013

  CEN EN 12101-10:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepa Cz 10: rda energii

  1.10.2006 1.5.2012

  EN 12101-10:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 12150-2:2004Szko w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szko sodowo-wapniowo-krzemiano-we Cz 2: Ocena zgodnoci wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 12209:2003Okucia budowlane Zamki Zamki mechanicz-ne wraz z zaczepami Wymagania i metody bada

  1.12.2004 1.6.2006

  EN 12209:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

  C 126/136 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze tryskaczowych i zraszaczowych Cz 1: Tryskacze

  1.4.2002 1.9.2005

  EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 1.11.2006 1.11.2007

  EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 1.3.2005 1.3.2006

  CEN EN 12259-2:1999Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze tryskaczowych i zraszaczowych Cz 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

  1.1.2002 1.8.2007

  EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005

  EN 12259-2:1999/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007

  EN 12259-2:1999/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007

  CEN EN 12259-3:2000Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze tryskaczowych i zraszaczowych Cz 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

  1.1.2002 1.8.2007

  EN 12259-3:2000/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007

  EN 12259-3:2000/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007

  CEN EN 12259-4:2000Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze tryskaczowych i zraszaczowych Cz 4: Turbinowe urzdzenia alarmowe

  1.1.2002 1.4.2004

  EN 12259-4:2000/A1:2001 1.1.2002 1.4.2004

  CEN EN 12259-5:2002Stae urzdzenia ganicze Podzespoy urzdze tryskaczowych i zraszaczowych Cz 5: Wskaniki przepywu wody

  1.7.2003 1.9.2005

  CEN EN 12271:2006Powierzchniowe utrwalenie Wymagania

  1.1.2008 1.1.2011

  CEN EN 12273:2008Cienka warstwa na zimno Wymagania

  1.1.2009 1.1.2011

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/137

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12285-2:2005Zbiorniki stalowe Cz 2: Naziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedyczych lub pod-wjnych ciankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszcze wody

  1.1.2006 1.1.2008

  CEN EN 12326-1:2014upek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakadkowych pokry dachowych i okadzin ciennych Cz 1: Wymagania dotyczce upkw i pytek wglanowo-upkowych

  EN 12326-1:2004 13.2.2015 13.2.2016

  CEN EN 12337-2:2004Szko w budownictwie Chemicznie wzmocnio-ne szko sodowo-wapniowo-krzemianowe Cz 2: Ocena zgodnoci/Zgodno wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 12352:2006Urzdzenia do sterowania ruchem drogowym wietlne urzdzenia ostrzegawcze i sygnalizacyj-ne

  1.2.2007 1.2.2008

  CEN EN 12368:2006Urzdzenia do sterowania ruchem drogowym Sygnalizatory

  1.2.2007 1.2.2008

  CEN EN 12380:2002Zawory napowietrzajce do systemw kanaliza-cyjnych Wymagania, metody bada i ocena zgodnoci

  1.10.2003 1.10.2004

  CEN EN 12446:2011Kominy Czci skadowe Obudowy betonowe

  EN 12446:2003 1.4.2012 1.4.2013

  CEN EN 12467:2012Pyty paskie wknisto-cementowe Charakte-rystyka wyrobu i metody bada

  EN 12467:2004 1.7.2013 1.7.2013

  CEN EN 12566-1:2000Mae oczyszczalnie ciekw dla obliczeniowej liczby mieszkacw (OLM) do 50 Cz 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

  1.12.2004 1.12.2005

  EN 12566-1:2000/A1:2003 1.12.2004 1.12.2005

  CEN EN 12566-3:2005+A2:2013Mae oczyszczalnie ciekw dla obliczeniowej liczby mieszkacw (OLM) do 50 Cz 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przy-domowe oczyszczalnie ciekw

  EN 12566-3:2005 +A1:2009

  8.8.2014 8.8.2015

  C 126/138 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12566-4:2007Mae oczyszczalnie ciekw dla obliczeniowej liczby mieszkacw (OLM) do 50 Cz 4: Osadniki gnilne skadane in situ z elementw prefabrykowanych

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 12566-6:2013Mae oczyszczalnie ciekw dla obliczeniowej liczby mieszkacw (OLM) do 50 Cz 6: Prefabrykowane urzdzenia do oczyszczania odpywu z osadnikw gnilnych

  1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 12566-7:2013Mae oczyszczalnie ciekw dla obliczeniowej liczby mieszkacw (OLM) do 50 Cz 7: Prefabrykowane urzdzenia do oczyszczania trzeciego stopnia

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 12591:2009Asfalty i lepiszcza asfaltowe Wymagania dla asfaltw drogowych

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 12602:2008+A1:2013Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawi-zowanego betonu komrkowego

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 12620:2002+A1:2008Kruszywa do betonu

  EN 12620:2002 1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 12676-1:2000Drogowe systemy przeciwolnieniowe Cz 1: Dziaanie i charakterystyka

  1.2.2004 1.2.2006

  EN 12676-1:2000/A1:2003 1.2.2004 1.2.2006

  CEN EN 12737:2004+A1:2007Prefabrykaty betonowe Prefabrykowane pod-ogi dla budynkw inwentarskich

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 12764:2004+A1:2008Urzdzenia sanitarne Specyfikacja dla wanien z hydromasaem

  EN 12764:2004 1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 12794:2005+A1:2007Prefabrykaty z betonu Pale fundamentowe

  EN 12794:2005 1.2.2008 1.2.2009

  EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/139

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12809:2001Koty grzewcze na paliwa stae Nominalna moc cieplna do 50 kW Wymagania i badania

  1.7.2005 1.7.2007

  EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

  EN 12809:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007

  EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 12815:2001Kuchnie na paliwa stae Wymagania i badania

  1.7.2005 1.7.2007

  EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  EN 12815:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007

  EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 12839:2012Prefabrykaty z betonu Elementy ogrodze

  EN 12839:2001 1.10.2012 1.10.2013

  CEN EN 12843:2004Prefabrykaty betonowe Maszty i supy

  1.9.2005 1.9.2007

  CEN EN 12859:2011Pyty gipsowe Definicje, wymagania i metody bada

  EN 12859:2008 1.12.2011 1.12.2012

  CEN EN 12860:2001Kleje gipsowe do pyt gipsowych Definicje, wymagania i metody bada

  1.4.2002 1.4.2003

  EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

  CEN EN 12878:2005Pigmenty do barwienia materiaw budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie Wymagania i metody bada

  1.3.2006 1.3.2007

  EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 12899-1:2007Stae pionowe znaki drogowe Cz 1: Znaki stae

  1.1.2009 1.1.2013

  C 126/140 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 12899-2:2007Stae pionowe znaki drogowe Cz 2: Podwietlane supki przeszkodowe (TTB)

  1.1.2009 1.1.2013

  CEN EN 12899-3:2007Stae pionowe znaki drogowe Cz 3: Supki prowadzce i urzdzenia odblaskowe

  1.1.2009 1.1.2013

  CEN EN 12951:2004Prefabrykowane akcesoria dachowe Drabiny dachowe mocowane na stae Charakterystyka wyrobu i metody bada

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 12966-1:2005+A1:2009Pionowe znaki drogowe Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treci Cz 1: Norma wyrobu

  1.8.2010 1.8.2010

  CEN EN 13024-2:2004Szko w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szko borokrzemianowe Cz 2: Ocena zgodnoci/Zgodno wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 13043:2002Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierz-chniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-nych do ruchu

  1.7.2003 1.6.2004

  EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006

  CEN EN 13055-1:2002Kruszywa lekkie Cz 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

  1.3.2003 1.6.2004

  EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

  CEN EN 13055-2:2004Kruszywa lekkie Cz 2: Kruszywa lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale oraz niezwizanych i zwizanych za-stosowa

  1.5.2005 1.5.2006

  CEN EN 13063-1:2005+A1:2007Kominy Systemy kominowe z ceramicznymi kanaami wewntrznymi Cz 1: Wymagania i badania dotyczce odpornoci na poar sadzy

  EN 13063-1:2005 1.5.2008 1.5.2009

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/141

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13063-2:2005+A1:2007Kominy Systemy kominowe z ceramicznymi kanaami wewntrznymi Cz 2: Wymagania i badania dotyczce eksploatacji w warunkach zawilgocenia

  EN 13063-2:2005 1.5.2008 1.5.2009

  CEN EN 13063-3:2007Kominy Systemy kominowe z ceramicznymi kanaami wewntrznymi Cz 3: Wymagania i badania kanaw powietrzno-spalinowych

  1.5.2008 1.5.2009

  CEN EN 13069:2005Kominy Gliniane/ceramiczne obudowy syste-mw kominowych Wymagania i metody bada

  1.5.2006 1.5.2007

  CEN EN 13084-5:2005Kominy wolno stojce Cz 5:Materiay na wykadziny murowane Wymagania dotyczce wyrobw

  1.4.2006 1.4.2007

  EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 13084-7:2012Kominy wolno stojce Cz 7: Wymagania dotyczce cylindrycznych wyrobw stalowych przeznaczonych na jednopowokowe kominy stalowe oraz stalowe wykadziny

  EN 13084-7:2005 1.9.2013 1.9.2013

  CEN EN 13101:2002Stopnie do studzienek wazowych Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnoci

  1.8.2003 1.8.2004

  CEN EN 13108-1:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz 1: Beton asfaltowy

  1.3.2007 1.3.2008

  EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 13108-2:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw

  1.3.2007 1.3.2008

  EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  C 126/142 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13108-3:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz 3: Bardzo mikki beton asfaltowy

  1.3.2007 1.3.2008

  EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 13108-4:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz 4: Mieszanka HRA

  1.3.2007 1.3.2008

  EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 13108-5:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz 5: Mieszanka SMA

  1.3.2007 1.3.2008

  EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 13108-6:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz 6: Asfalt lany

  1.3.2007 1.3.2008

  EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 13108-7:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Cz 7: Beton asfaltowy porowaty

  1.3.2007 1.3.2008

  EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 13139:2002Kruszywa do zaprawy

  1.3.2003 1.6.2004

  EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

  CEN EN 13160-1:2003Ukady wykrywania przeciekw Cz 1: Zasady oglne

  1.3.2004 1.3.2005

  CEN EN 13162:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z weny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13162:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13163:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fa-brycznie Specyfikacja

  EN 13163:2012 10.7.2015 10.7.2016

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/143

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13164:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13164:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13165:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13165:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13166:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13166:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13167:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze szka piankowego (CG) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13167:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13168:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z weny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13168:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13169:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13169:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13170:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produ-kowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 13170:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13171:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wkien drzewnych (WF) produkowa-ne fabrycznie Specyfikacja

  EN 13171:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 13224:2011Prefabrykaty z betonu ebrowe elementy stropowe

  EN 13224:2004 +A1:2007

  1.8.2012 1.8.2013

  CEN EN 13225:2013Prefabrykaty z betonu Prtowe elementy konstrukcyjne

  EN 13225:2004 8.8.2014 8.8.2015

  C 126/144 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13229:2001Wkady kominkowe wraz z kominkami otwar-tymi na paliwa stae Wymagania i badania

  1.7.2005 1.7.2007

  EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007

  EN 13229:2001/A1:2003 1.6.2006 1.6.2007

  EN 13229:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007

  EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 13240:2001Ogrzewacze pomieszcze na paliwa stae Wymagania i badania

  1.7.2005 1.7.2007

  EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  EN 13240:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007

  EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 13241-1:2003+A1:2011Bramy Norma wyrobu Cz 1: Wyroby bez waciwoci dotyczcych odpornoci ogniowej lub dymoszczelnoci

  EN 13241-1:2003 1.1.2012 1.1.2013

  CEN EN 13242:2002+A1:2007Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hyd-raulicznie materiaw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

  EN 13242:2002 1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 13245-2:2008Tworzywa sztuczne Profile z nieplastyfikowa-nego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do stosowania w budownictwie Cz 2: Profile PVC-U i PVC- UE stosowane na cianki wewntrzne i zewntrz-ne oraz do wykoczenia sufitw

  1.7.2010 1.7.2012

  EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010

  CEN EN 13249:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych do budowy drg i innych powierzchni obcionych ruchem (z wyczeniem drg kole-jowych i nawierzchni asfaltowych)

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13249:2000/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/145

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13250:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych do budowy drg kolejowych

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13250:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  CEN EN 13251:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13251:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  CEN EN 13252:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych w systemach drenaowych

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13252:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  CEN EN 13253:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegw)

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13253:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  CEN EN 13254:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych do budowy zbiornikw wodnych i zapr

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13254:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  EN 13254:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

  CEN EN 13255:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych do budowy kanaw

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13255:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  EN 13255:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

  C 126/146 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13256:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych do budowy tuneli i konstrukcji podziem-nych

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13256:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  EN 13256:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

  CEN EN 13257:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych do budowy skadowisk odpadw staych

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13257:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  EN 13257:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

  CEN EN 13263-1:2005+A1:2009Py krzemionkowy do betonu Cz 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoci

  EN 13263-1:2005 1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 13265:2000Geotekstylia i wyroby pokrewne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowa-nych do budowy zbiornikw odpadw ciekych

  1.10.2001 1.10.2002

  EN 13265:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

  EN 13265:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006

  CEN EN 13279-1:2008Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe Cz 1: Definicje i wymagania

  EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010

  CEN EN 13282-1:2013Hydrauliczne spoiwa drogowe Cz 1: Hyd-rauliczne spoiwa drogowe szybkowice Skad, wymagania i kryteria zgodnoci

  1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 13310:2003Zlewozmywaki kuchenne Wymagania uytko-we i metody bada

  1.2.2004 1.2.2006

  CEN EN 13341:2005+A1:2011Naziemne termoplastyczne zbiorniki stacjonarne do magazynowania olei opaowych lekkich, nafty oraz olei napdowych domowego uytku Wykonane metod wydmuchiwania lub formo-wania rotacyjnego polietylenu i polimeryzacji anionowej poliamidu 6 Wymagania i metody bada

  EN 13341:2005 1.10.2011 1.10.2011

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/147

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13361:2004Bariery geosyntetyczne Waciwoci wymagane w odniesieniu do budowy zbiornikw wodnych i zapr

  1.9.2005 1.9.2006

  EN 13361:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008

  CEN EN 13362:2005Bariery geosyntetyczne Waciwoci wymagane przy zastosowaniu do budowy kanaw

  1.2.2006 1.2.2007

  CEN EN 13383-1:2002Kamie do robt hydrotechnicznych Cz 1: Wymagania

  1.3.2003 1.6.2004

  EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

  CEN EN 13407:2006Pisuary nacienne Wymagania funkcjonalne i metody bada

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 13450:2002Kruszywa na podsypk kolejow

  1.10.2003 1.6.2004

  EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 13454-1:2004Spoiwa, spoiwa wieloskadnikowe oraz otrzymy-wane fabrycznie mieszanki na podkady pod-ogowe na bazie siarczanu wapnia Cz 1: Definicje i wymagania

  1.7.2005 1.7.2006

  CEN EN 13479:2004Materiay dodatkowe do spawania Oglna norma wyrobu dotyczca materiaw dodatko-wych i topnikw do spawania metali

  1.10.2005 1.10.2006

  CEN EN 13491:2004Bariery geosyntetyczne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla pynw do budo-wy tunelw i budowli podziemnych

  1.9.2005 1.9.2006

  EN 13491:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008

  CEN EN 13492:2004Bariery geosyntetyczne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowanych do budowy skadowisk odpadw ciekych, stacji porednich lub wtrnej obudowy zabezpieczaj-cej

  1.9.2005 1.9.2006

  EN 13492:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008

  C 126/148 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13493:2005Bariery geosyntetyczne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowanych do budowy magazynw i skadowisk odpadw staych

  1.3.2006 1.3.2007

  CEN EN 13502:2002Kominy Wymagania i metody bada ceramicz-nych nasad kominowych

  1.8.2003 1.8.2004

  CEN EN 13561:2004+A1:2008Zasony zewntrzne Wymagania eksploatacyj-ne cznie z bezpieczestwem

  EN 13561:2004 1.8.2009 1.8.2010

  CEN EN 13564-1:2002Urzdzenia przeciwzalewowe w budynkach Cz 1: Wymagania

  1.5.2003 1.5.2004

  CEN EN 13616:2004Urzdzenia zapobiegajce przepenieniu dla zbiornikw stacjonarnych na paliwo cieke ropopochodne

  1.5.2005 1.5.2006

  EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

  CEN EN 13658-1:2005Metalowe siatki, naroniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i metody bada Cz 1: Tynki wewntrzne

  1.3.2006 1.3.2007

  CEN EN 13658-2:2005Metalowe siatki, naroniki i listwy podtynkowe Definicje, wymagania i metody bada Cz 2: Tynki zewntrzne

  1.3.2006 1.3.2007

  CEN EN 13659:2004+A1:2008aluzje Wymagania eksploatacyjne cznie z bezpieczestwem

  EN 13659:2004 1.8.2009 1.8.2010

  CEN EN 13693:2004+A1:2009Prefabrykaty z betonu Specjalne elementy dachowe

  EN 13693:2004 1.5.2010 1.5.2011

  CEN EN 13707:2004+A2:2009Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry dachowych Definicje i waciwoci

  1.4.2010 1.10.2010

  CEN EN 13747:2005+A2:2010Prefabrykaty z betonu Pyty stropowe do zespolonych systemw stropowych

  EN 13747:2005 +A1:2008

  1.1.2011 1.1.2011

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/149

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13748-1:2004Pytki lastrykowe Cz 1: Pytki lastrykowe do zastosowa wewntrznych

  1.6.2005 1.10.2006

  EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005

  EN 13748-1:2004/A1:2005 1.4.2006 1.10.2006

  CEN EN 13748-2:2004Pytki lastrykowe Cz 2: Pytki lastrykowe do zastosowa zewntrznych

  1.4.2005 1.4.2006

  CEN EN 13808:2013Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

  EN 13808:2005 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 13813:2002Podkady podogowe oraz materiay do ich wykonania Materiay Waciwoci i wymaga-nia

  1.8.2003 1.8.2004

  CEN EN 13815:2006Wkniste wyroby gipsowe Definicje, wymaga-nia i metody bada

  1.6.2007 1.6.2008

  CEN EN 13830:2003ciany osonowe Norma wyrobu

  1.12.2004 1.12.2005

  CEN EN 13859-1:2010Elastyczne wyroby wodochronne Definicje i waciwoci wyrobw podkadowych Cz 1: Wyroby podkadowe pod niecige pokrycia dachowe

  1.4.2011 1.4.2012

  CEN EN 13859-2:2010Elastyczne wyroby wodochronne Definicje i waciwoci wyrobw podkadowych Cz 2: Wyroby podkadowe

  1.4.2011 1.4.2012

  CEN EN 13877-3:2004Nawierzchnie betonowe Cz 3: Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogo-wych betonowych

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 13915:2007Prefabrykowane panele z pyt gipsowo-kartono-wych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli Definicje, wymagania i metody bada

  1.6.2008 1.6.2009

  CEN EN 13924:2006Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltw drogowych twardych

  1.1.2010 1.1.2011

  EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

  C 126/150 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13950:2014Pyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej Definicje, wymagania i me-tody bada

  EN 13950:2005 13.2.2015 13.2.2016

  CEN EN 13956:2012Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry dachowych Definicje i waciwoci

  EN 13956:2005 1.10.2013 1.10.2013

  CEN EN 13963:2005Materiay do spoinowania pyt gipsowo-kartono-wych Definicje, wymagania i metody bada

  1.3.2006 1.3.2007

  EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 13964:2014Sufity podwieszane Wymagania i metody bada

  EN 13964:2004 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 13967:2012Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej cznie z wyrobami z two-rzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw-wodnej czci podziemnych Definicje i waciwoci

  EN 13967:2004 1.3.2013 1.7.2013

  CEN EN 13969:2004Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej cznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw-wodnej czci podziemnych Definicje i waci-woci

  1.9.2005 1.9.2006

  EN 13969:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 13970:2004Elastyczne wyroby wodochronne Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej Definicje i waciwoci

  1.9.2005 1.9.2006

  EN 13970:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 13978-1:2005Prefabrykaty z betonu Prefabrykowane garae betonowe Cz 1: Wymagania dla elbetowych garay monolitycznych lub skadajcych si z pojedynczych sekcji o rozpietoci pomieszcze-nia

  1.3.2006 1.3.2008

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/151

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 13984:2013Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej Definicje i waciwo-ci

  EN 13984:2004 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 13986:2004+A1:2015Pyty drewnopochodne stosowane w budownic-twie Waciwoci, ocena zgodnoci i znakowa-nie

  EN 13986:2004 13.11.2015 13.11.2016

  CEN EN 14016-1:2004Spoiwa do podkadw magnezytowych Mag-nezja techniczna i chlorek magnezu Cz 1: Definicje, wymagania

  1.12.2004 1.12.2005

  CEN EN 14023:2010Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji asfaltw modyfikowanych polimerami

  1.1.2011 1.1.2012

  CEN EN 14037-1:2003Sufitowe tamy promieniujce zasilane wod o temperaturze poniej 120 stopni C Cz 1: Specyfikacja techniczna i wymagania

  1.2.2004 1.2.2005

  CEN EN 14041:2004Elastyczne, wkiennicze i laminowane pokrycia podogowe Waciwoci zasadnicze

  1.1.2006 1.1.2007

  EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 14055:2010Zbiorniki spukujce do misek ustpowych i pisuarw

  1.9.2011 1.9.2012

  CEN EN 14063-1:2004Materiay i wyroby do izolacji cieplnej Wyroby z lekkiego kruszywa ceramicznego (LWA) formo-wane in situ Cz 1: Specyfikacja wyrobw w postaci niezwizanej przed zamontowaniem

  1.6.2005 1.6.2006

  EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 14064-1:2010Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z weny mineralnej (MW) w postaci niezwizanej formowane in situ Cz 1: Specyfikacja wyrobw w postaci niezwizanej, przed ich zastosowaniem

  1.12.2010 1.12.2011

  C 126/152 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14080:2013Konstrukcje drewniane Drewno klejone war-stwowo i drewno lite klejone warstwowo Wymagania

  EN 14080:2005 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 14081-1:2005+A1:2011Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym sortowane wytrzyma-ociowo Cz 1: Wymagania oglne

  EN 14081-1:2005 1.10.2011 31.12.2011

  CEN EN 14178-2:2004Szko w budownictwie Podstawowe wyroby ze szka z tlenkw wapniowcw i krzemionki Cz 2: Ocena zgodnoci/Zgodno wyrobu z norm

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 14179-2:2005Szko w budownictwie Termicznie hartowane w gorcej kpieli bezpieczne szko sodowo- wapniowo-krzemianowe Cz 2: Ocena zgod-noci/Zgodno wyrobu z norm

  1.3.2006 1.3.2007

  CEN EN 14188-1:2004Wypeniacze szczelin i zalewy drogowe Cz 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorco

  1.7.2005 1.1.2007

  CEN EN 14188-2:2004Wypeniacze szczelin i zalewy drogowe Cz 2: Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

  1.10.2005 1.1.2007

  CEN EN 14188-3:2006Wypeniacze szczelin i zalewy drogowe Cz 3: Wymagania wobec wkadek uszczelniajcych

  1.11.2006 1.11.2007

  CEN EN 14190:2014Wyroby wytworzone w procesie obrbki pyt gipsowo-kartonowych Definicje, wymagania i metody bada

  EN 14190:2005 13.2.2015 13.2.2016

  CEN EN 14195:2005Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemw z pyt gipsowo-kartonowych Defini-cje, wymagania i metody bada

  1.1.2006 1.1.2007

  EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

  CEN EN 14209:2005Formowane gzymsy z pyt gipsowo-kartonowych Definicje, wymagania i metody bada

  1.9.2006 1.9.2007

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/153

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14216:2015Cement Skad, wymagania i kryteria zgodnoci dotyczce cementw specjalnych o bardzo ni-skim cieple hydratacji

  EN 14216:2004 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 14229:2010Drewno konstrukcyjne Supy drewniane do linii napowietrznych

  1.9.2011 1.9.2012

  CEN EN 14246:2006Elementy gipsowe do sufitw podwieszanych Definicje, wymagania, metody bada

  1.4.2007 1.4.2008

  EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 14250:2010Konstrukcje drewniane Wymagania produkcyj-ne dotyczce prefabrykowanych elementw kon-strukcyjnych czonych pytkami kolczastymi

  EN 14250:2004 1.11.2010 1.11.2010

  CEN EN 14296:2005Urzdzenia sanitarne Publiczne umywalnie do mycia rk

  1.3.2006 1.3.2008

  CEN EN 14303:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby z weny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 14303:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14304:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) pro-dukowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 14304:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14305:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby ze szka piankowego (CG) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 14305:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14306:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie Spe-cyfikacja

  EN 14306:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14307:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowa-ne fabrycznie Specyfikacja

  EN 14307:2009 1.11.2013 1.11.2013

  C 126/154 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14308:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycz-nie Specyfikacja

  EN 14308:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14309:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 14309:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14313:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  EN 14313:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14314:2009+A1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie Specy-fikacja

  EN 14314:2009 1.11.2013 1.11.2013

  CEN EN 14315-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ Cz 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastoso-waniem

  1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 14316-1:2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspando-wanego (EP) formowane in situ Cz 1: Specyfikacja wyrobw przed zastosowaniem w postaci zwizanej i niezwizanej

  1.6.2005 1.6.2006

  CEN EN 14317-1:2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eks-foliowanego (EV) formowane in situ Cz 1: Specyfikacja wyrobw przed zastosowaniem w postaci zwizanej i niezwizanej

  1.6.2005 1.6.2006

  CEN EN 14318-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ Cz 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed za-stosowaniem

  1.11.2013 1.11.2014

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/155

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14319-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez do-zowanie in situ Cz 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem

  1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 14320-1:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ Cz 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem

  1.11.2013 1.11.2014

  CEN EN 14321-2:2005Szko w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szko z tlenkw wapniowcw i krze-mionki Cz 2: Ocena zgodnoi/Zgodno wyrobu z norm

  1.6.2006 1.6.2007

  CEN EN 14339:2005Hydranty przeciwpoarowe podziemne

  1.5.2006 1.5.2007

  CEN EN 14342:2013Podogi drewniane Waciwoci, ocena zgod-noci i oznakowanie

  EN 14342:2005 +A1:2008

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 14351-1:2006+A1:2010Okna i drzwi Norma wyrobu, waciwoci eksploatacyjne Cz 1: Okna i drzwi zew-ntrzne bez waciwoci dotyczcych odpornoci ogniowej i/lub dymoszczelnoci

  EN 14351-1:2006 1.12.2010 1.12.2010

  CEN EN 14353:2007+A1:2010Metalowe naroniki i profile specjalne do stoso-wania z pytami gipsowo-kartonowymi Defini-cje, wymagania i metody bada

  EN 14353:2007 1.11.2010 1.11.2010

  CEN EN 14374:2004Konstrukcje drewniane Fornir klejony war-stwowo (LVL) Wymagania

  1.9.2005 1.9.2006

  CEN EN 14384:2005Hydranty przeciwpoarowe nadziemne

  1.5.2006 1.5.2007

  C 126/156 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14388:2005Systemy redukujce haas Specyfikacja

  1.5.2006 1.5.2007

  EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 14396:2004Drabiny do zamocowania na stae w studzienkach wazowych

  1.12.2004 1.12.2005

  CEN EN 14399-1:2015Zestawy rubowe wysokiej wytrzymaoci do pocze spranych Cz 1: Wymagania oglne

  EN 14399-1:2005 8.4.2016 8.4.2017

  CEN EN 14411:2012Pytki ceramiczne Definicje, klasyfikacja, cha-rakterystyki, ocena zgodnoci i znakowanie

  EN 14411:2006 1.7.2013 1.7.2014

  CEN EN 14428:2004+A1:2008Kabiny prysznicowe Wymagania funkcjonal-noci i metody bada

  EN 14428:2004 1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 14449:2005Szko w budownictwie Szko warstwowe i bezpieczne szko warstwowe Ocena zgod-noci/Zgodno wyrobu z norm

  1.3.2006 1.3.2007

  EN 14449:2005/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

  CEN EN 14471:2013+A1:2015Kominy Systemy kominowe z kanaami wew-ntrznymi z tworzyw sztucznych Wymagania i badania

  EN 14471:2013 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 14496:2005Kleje gipsowe do paneli kompozytowych i pyt gipsowo-kartonowych bdcych izolacj termicz-n/akustyczn

  1.9.2006 1.9.2007

  CEN EN 14509:2013Samonone izolacyjno-kostrukcyjne pyty war-stwowe z dwustronn okadzin metalow Wyroby fabryczne Specyfikacje

  EN 14509:2006 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 14516:2006+A1:2010Wanny do uytku domowego

  1.5.2011 1.5.2012

  CEN EN 14527:2006+A1:2010Brodziki natryskowe do uytku domowego

  1.5.2011 1.5.2012

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/157

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14528:2007Bidety Wymagania funkcjonalne i metody bada

  EN 14528:2005 1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14545:2008Konstrukcje drewniane czniki typu wkadek i piercieni Wymagania

  1.8.2009 1.8.2010

  CEN EN 14566:2008+A1:2009czniki mechaniczne do konstrukcji z pyt gipsowo-kartonowych Definicje, wymagania i metody bada

  EN 14566:2008 1.5.2010 1.11.2010

  CEN EN 14592:2008+A1:2012Konstrukcje drewniane cznik trzpieniowe Wymagania

  EN 14592:2008 1.3.2013 1.7.2013

  CEN EN 14604:2005Autonomiczne czujki dymu

  1.5.2006 1.8.2008

  EN 14604:2005/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

  CEN EN 14647:2005Cement glinowo-wapniowy Skad, wymagania i kryteria zgodnoci

  1.8.2006 1.8.2007

  EN 14647:2005/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

  CEN EN 14680:2006Kleje do bezcinieniowych systemw przewodw rurowych z tworzyw termoplastycznych Wy-magania

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14688:2006Urzdzenia sanitarne Umywalki Wymagania funkcjonalne i metody bada

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14695:2010Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji wodochronnej betonowych pyt pomostw obiektw mosto-wych i innych powierzchni betonowych przezna-czonych do ruchu pojazdw Definicje i waciwoci

  1.10.2010 1.10.2011

  CEN EN 14716:2004Sufity napinane Wymagania i metody bada

  1.10.2005 1.10.2006

  CEN EN 14782:2006Samonone blachy metalowe do pokry dacho-wych, okadzin zewntrznych i wewntrznych Charakterystyka wyrobu i wymagania

  1.11.2006 1.11.2007

  C 126/158 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14783:2013Blachy i dachwki metalowe podparte na caej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry dachowych, zewntrznych obudw cian i okadzin wewntrznych Charakterystyka wyrobu i wymagania

  EN 14783:2006 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 14785:2006Ogrzewacze pomieszcze opalane peletami Wymagania i metody bada

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 14800:2007Bezpieczne metalowe przewody przyczeniowe falicie gitkie do przyczania urzdze domo-wych zasilanych paliwami gazowymi

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14814:2007Kleje do systemw przewodw rurowych z ter-moplastycznych tworzyw sztucznych do przesy-ania pynw pod cinieniem Wymagania

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14843:2007Prefabrykaty z betonu Schody

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14844:2006+A2:2011Prefabrykaty z betonu Przepusty skrzynkowe

  EN 14844:2006 +A1:2008

  1.9.2012 1.9.2013

  CEN EN 14846:2008Okucia budowlane Zamki Zamki i zaczepy elektromechaniczne Wymagania i metody ba-da

  1.9.2011 1.9.2012

  CEN EN 14889-1:2006Wkna do betonu Cz 1: Wkna stalowe Definicje, wymagania i zgodno

  1.6.2007 1.6.2008

  CEN EN 14889-2:2006Wkna do betonu Cz 2: Wkna polime-rowe Definicje, wymagania i zgodno

  1.6.2007 1.6.2008

  CEN EN 14891:2012Wyroby nieprzepuszczajce wody stosowane w postaci ciekej pod pytki ceramiczne moco-wane klejami Wymagania, metody bada, ocena zgodnoci, klasyfikacja i oznaczenie

  1.3.2013 1.3.2014

  EN 14891:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/159

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14904:2006Nawierzchnie terenw sportowych Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do upra-wiania wielu dyscyplin sportowych Specyfika-cja

  1.2.2007 1.2.2008

  CEN EN 14909:2012Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i waci-woci

  EN 14909:2006 1.3.2013 1.7.2013

  CEN EN 14915:2013Boazerie i okadziny z drewna litego Waci-woci, ocena zgodnoci i znakowanie

  EN 14915:2006 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 14933:2007Lekkie wyroby wypeniajce i izolacyjne do zastosowa w budownictwie ldowym i wodnym Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  1.7.2008 1.7.2009

  CEN EN 14934:2007Izolacja cieplna konstrukcji drg, torowisk i na-sypw Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  1.7.2008 1.7.2009

  CEN EN 14963:2006Pokrycia dachowe Podnoszone cige nawietla z tworzywa Klasyfikacja, wymagania i metody bada

  1.8.2009 1.8.2012

  CEN EN 14964:2006Wyroby do niecigych pokry dachowych i oka-dzin ciennych Sztywne podoa do niecigych pokry dachowych Definicje i waciwoci

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14967:2006Elastyczne wyroby wodochronne Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe Definicje i waci-woci

  1.3.2007 1.3.2008

  CEN EN 14989-1:2007Kominy Wymagania i metody bada kominw metalowych i kanaw powietrznych do urzdze grzewczych z zamknit komor spalania Cz 1: Pionowe kocwki do urzdze typu C6

  1.1.2008 1.1.2009

  C 126/160 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 14989-2:2007Kominy i systemy kanaw powietrznych do urzdze z zamknit komor spalania Wy-magania i metody bada Cz 2: Kanay spalinowe i powietrzne do indywidualnych urzdze z zamknit komor spalania

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 14991:2007Prefabrykaty z betonu Elementy fundamentw

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 14992:2007+A1:2012Prefabrykaty z betonu Elementy cian

  EN 14992:2007 1.4.2013 1.7.2013

  CEN EN 15037-1:2008Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Cz 1: Belki

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 15037-2:2009+A1:2011Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Cz 2: Pustaki betonowe

  1.12.2011 1.12.2012

  CEN EN 15037-3:2009+A1:2011Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Cz 3: Pustaki ceramiczne

  1.12.2011 1.12.2012

  CEN EN 15037-4:2010+A1:2013Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Cz 4: Bloki styropianowe

  EN 15037-4:2010 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15037-5:2013Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Cz 5: Lekkie bloki szalunkowe

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15048-1:2007Zestawy rubowe do pocze niespranych Cz 1: Wymagania oglne

  1.1.2008 1.10.2009

  CEN EN 15050:2007+A1:2012Prefabrykaty z betonu Elementy mostw

  EN 15050:2007 1.12.2012 1.12.2012

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/161

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 15069:2008Zabezpieczajce zawory przyczeniowe do git-kich przewodw metalowych stosowane do przyczania domowych urzdze zasilanych paliwem gazowym

  1.1.2009 1.1.2010

  CEN EN 15088:2005Aluminium i stopy aluminium Wyroby kon-strukcyjne do robt budowlanych Warunki techniczne kontroli i dostawy

  1.10.2006 1.10.2007

  CEN EN 15102:2007+A1:2011Dekoracyjne okadziny cienne Wyrb w po-staci zwoika i panela

  EN 15102:2007 1.7.2012 1.7.2012

  CEN EN 15129:2009Urzdzenia antysejsmiczne

  1.8.2010 1.8.2011

  CEN EN 15167-1:2006Mielony granulowany uel wielkopiecowy sto-sowany do betonu, zaprawy i zaczynu Cz 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoci

  1.1.2008 1.1.2009

  CEN EN 15250:2007Piece akumulacyjne na paliwo stae Wymagania i metody bada

  1.1.2008 1.1.2010

  CEN EN 15258:2008Prefabrykaty z betonu Elementy cian oporo-wych

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 15274:2015Kleje oglnego przeznaczenia do pocze kon-strukcyjnych Wymagania i metody bada

  EN 15274:2007 13.11.2015 13.11.2016

  CEN EN 15275:2015Kleje do poczekonstrukcyjnych Charakterys-tyka klejw anaerobowych do wsposiowych pocze metalowych stosowanych w konstruk-cjach budowlanych oraz wykorzystywanych w in-ynierii ldowej i wodnej

  EN 15275:2007 13.11.2015 13.11.2016

  CEN EN 15283-1:2008+A1:2009Pyty gipsowe zbrojone wknami Definicje, wymagania i metody bada Cz 1: Pyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat

  EN 15283-1:2008 1.6.2010 1.6.2011

  C 126/162 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 15283-2:2008+A1:2009Pyty gipsowe zbrojone wknami Definicje, wymagania i metody bada Cz 2: Pyty gipsowo-wknowe

  EN 15283-2:2008 1.6.2010 1.6.2011

  CEN EN 15285:2008Konglomeraty kamienne Pyty moduowe posadzkowe i schodowe (wewntrzne i zewntrz-ne)

  1.1.2009 1.1.2010

  EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

  CEN EN 15286:2013Konglomeraty kamienne Pyty i pytki do wykoczenia ciany (wewntrzne i zewntrzne)

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15322:2013Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji asfaltw upynnionych i fluksowanych

  EN 15322:2009 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15368:2008+A1:2010Spoiwo hydrauliczne do zastosowa niekon-strukcyjnych Definicje, wymagania i kryteria zgodnoci

  1.9.2011 1.9.2012

  CEN EN 15381:2008Geotekstylia i wyroby pokrewne Wymagania w odniesieniu do wyrobw stosowanych w na-wierzchniach i nakadkach asfaltowych

  1.1.2010 1.1.2011

  CEN EN 15382:2013Bariery geosyntetyczne Waciwoci wymagane w odniesieniu do wyrobw stosowanych w in-frastrukturze transportu

  EN 15382:2008 8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15435:2008Prefabrykaty z betonu Pustaki szalunkowe z betonu zwykego i lekkiego Waciwoci wyrobw

  1.2.2009 1.2.2010

  CEN EN 15497:2014Zcza klinowe w konstrukcjach drewnianych Wymagania jakociowe i minimalne wymagania produkcyjne

  10.10.2014 10.10.2015

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/163

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 15498:2008Prefabrykaty z betonu Szalunki z wirobetonu Cechy wyrobu i waciwoci uytkowe

  1.2.2009 1.2.2010

  CEN EN 15501:2013Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby z ekspandowanego perlitu (EP) i eksfoliowanego wermikulitu (EV) produkowane fabrycznie Specyfikacja

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15599-1:2010Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ Cz 1: Specyfikacja wyrobw w postaci zwizanej i niezwizanej, przed ich zastosowaniem

  1.4.2011 1.4.2012

  CEN EN 15600-1:2010Wyroby do izolacji cieplnej wyposaenia budyn-kw i instalacji przemysowych Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ Cz 1: Specyfikacja wyrobw przed zastosowaniem w postaci zwizanej i niezwizanej

  1.4.2011 1.4.2012

  CEN EN 15650:2010Wentylacja budynkw Przeciwpoarowe klapy odcinajce montowane w przewodach

  1.9.2011 1.9.2012

  CEN EN 15651-1:2012Kity stosowane do pocze niestrukturalnych w budynkach i przejciach dla pieszych Cz 1: Kity do elementw fasad

  1.7.2013 1.7.2014

  CEN EN 15651-2:2012Kity stosowane do pocze niestrukturalnych w budynkach i przejciach dla pieszych Cz 2: Kity szklarskie

  1.7.2013 1.7.2014

  CEN EN 15651-3:2012Kity stosowane do pocze niestrukturalnych w budynkach i przejciach dla pieszych Cz 3: Kity do pomieszcze sanitarnych

  1.7.2013 1.7.2014

  C 126/164 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 15651-4:2012Kity stosowane do pocze niestrukturalnych w budynkach i przejciach dla pieszych Cz 4: Kity stosowane do przej dla pieszych

  1.7.2013 1.7.2014

  CEN EN 15682-2:2013Szko w budownictwie Wygrzewane termicznie hartowane bezpieczne szko z tlenkw wapniow-cw i krzemionki Cz 2: Ocena zgodnoci/ Norma wyrobu

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15683-2:2013Szko w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szko profilowe Cz 2: Ocena zgodnoci/ Norma wyrobu

  8.8.2014 8.8.2015

  CEN EN 15732:2012Wyroby izolacyjne i lekkie wyroby wypeniajce do zastosowa w budownictwie ldowym i wod-nym (CEA) Wyroby z lekkiego kruszywa z pczniejcych surowcw ilastych (LWA)

  1.8.2013 1.8.2014

  CEN EN 15743:2010+A1:2015Cement supersiarczanowy Skad, wymagania i kryteria zgodnoci

  EN 15743:2010 13.11.2015 13.11.2016

  CEN EN 15814:2011+A2:2014Grubowarstwowe powoki asfaltowe modyfiko-wane polimerami do izolacji wodochronnej Definicje i wymagania

  EN 15814:2011 +A1:2012

  10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 15821:2010Wielopaliwowe piece stosowane w saunach opa-lane paliwami staymi Wymagania i metody bada

  1.7.2011 1.7.2012

  CEN EN 15824:2009Wymagania dotyczce tynkw zewntrznych i wewntrznych na spoiwach organicznych

  1.4.2010 1.4.2011

  CEN EN 16034:2014Drzwi, bramy i okna Norma wyrobu, waci-woci eksploatacyjne Waciwoci dotyczce odpornoci ogniowej i/lub dymoszczelnoci

  1.9.2016 1.9.2019

  8.4.2016 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 126/165

 • (1) (2) (3) (4) (5)

  CEN EN 16069:2012+A1:2015Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produko-wane fabrycznie Specyfikacja

  EN 16069:2012 10.7.2015 10.7.2016

  CEN EN 16153:2013+A1:2015Przewodzce wiato wielowarstwowe paskie pyty poliwglanowe (PC) dla wewntrznych i zewntrznych dachw, cian i sufitw Wymagania i metody bada

  EN 16153:2013 10.7.2015 10.7.2016

  Cenelec EN 50575:2014Kable i przewody elektroenergetyczne, sterowni-cze i telekomunikacyjne Kable i przewody do zastosowa oglnych w obiektach budowlanych o okrelonej klasie odpornoci poarowej

  1.7.2016 1.7.2017

  (1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna: CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu) CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu) ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

  UWAGA:

  Wszelkie informacje na temat dostpnoci norm mona uzyska w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, ktrych wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporzdzenia (UE) nr 1025/2012 (1).

  Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmuj normy w jzyku angielskim (CEN i CENELEC publikuj je rwnie w jzyku francuskim i niemieckim). Nastpnie krajowe jednostki normalizacyjne tumacz tytuy norm na wszystkie pozostae wymagane jzyki urzdowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoci za poprawno tytuw zgoszonych do publikacji w Dzienniku Urzdowym.

  Odniesienia do sprostowa /AC:YYYY publikuje si wycznie w celach informacyjnych. Za pomoc sprostowania usuwa si z tekstu normy bdy w druku, bdy jzykowe lub im podobne, sprostowanie moe dotyczy jednej wersji jzykowej lub kilku wersji jzykowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjtej przez europejsk organizacj normalizacyjn.

  Publikacja odniesie w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej nie oznacza, e normy s dostpne we wszystkich jzykach urzdowych Unii Europejskiej.

  Wykaz ten zastpuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

  Wicej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich mona uzyska na stronie internetowej:

  http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

  C 126/166 PL Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej 8.4.2016

  (1) Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

  http://www.cen.euhttp://www.cenelec.euhttp://www.etsi.euhttp://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


Related Documents