YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO

  LANGILEAK

  2007ko LEPa

  GALDESORTA: MENPEKOEN ESKALA

 • -1-

  1.- KONSTITUZIOAREN ARABERA, NORI DAGOKIO SUBIRANOTASUN NAZIONALA?

  1a) Espainiako herriari 1b) Koroari 1c) Kongresuari 1d) Senatuari

  2.- KONSTITUZIOAK ZER ADINETAN EZARTZEN DU ESPAINIARREN ADIN-NAGUSITASUNA?

  2a) 21 urtean 2b) 14 urtean 2c) 18 urtean 2d) 16 urtean

  3.- ZER AITORTZEN DU KONSTITUZIOAREN 27. ARTIKULUAK?

  3a) Katedra-askatasuna 3b) Elkartze-eskubidea 3c) Unibertsitateen autonomia 3d) Erlijio-askatasuna

  4.- ZER ESKUBIDE AITORTZEN DU KONSTITUZIOAK LANGILEEN INTERESEN DEFENTSARI BEGIRA?

  4a) Lanerako eskubidea 4b) Legearen aurrean berdinak izateko eskubidea 4c) Greba-eskubidea 4d) Aurreko hiruretatik bakar bat ere ez da zuzena

  5.- ZER MOTATAKO ESTATUA DA ESPAINIA? 5a) Zuzenbide-estatu sozial eta demokratikoa 5b) Zuzenbide-estatu demokratikoa, baina ez soziala 5c) Soziala eta autoritarioa 5d) Aurreko hiruretatik bakar bat ere ez da zuzena

  6.- ESTATUKO HIZKUNTZA OFIZIALA GAZTELANIA IZANIK:

  6a) Espainiar guztiek jakin behar dute gaztelaniaz 6b) Espainiar guztiek eta Espainian bizi diren atzerritar

  guztiek jakin behar dute gaztelaniaz 6c) Ez dago gaztelaniaz jakiteko betebeharrik 6d) Espainian bizi diren atzerritarrek baino ez dute

  gaztelaniaz jakiteko betebeharra

  7.- ZERI BEGIRATUKO ZAIO KONSTITUZIOAK AITORTZEN DITUEN OINARRIZKO ESKUBIDEEI ETA ASKATASUNEI DAGOZKIEN ARAUAK INTERPRETATZEKO ORDUAN?

  7a) Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalari 7b) Espainiak Giza Eskubideei buruz berretsiak dituen

  nazioarteko tratatuei 7c) Aurreko bi erantzunak zuzenak dira 7d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  8.- ESTATUAK NAZIONALITATE BIKOITZEKO TRATATUAK ADOSTU DITZAKE:

  8a) Iberoamerikako herrialdeekin baino ez 8b) Espainiarekiko lotura berezia dutenekin edo izan

  dutenekin

  8c) Espainiarrei ordaineko eskubide bera aitortzen dien edozein herrialderekin

  8d) Espainiako Konstituzioak ez du aitortzen nazionalitate bikoitza edukitzeko eskubidea

  9.- OINARRIZKO ESKUBIDEAK ETA ASKATASUN PUBLIKOAK GARATZEKO, HONAKO BIDE HAU ERABILIKO DA:

  9a) Lege arruntak 9b) Lege organikoak 9c) Mota orotako legeak 9d) Ez da beharrezkoa Oinarrizko Eskubideak eta

  Askatasun Publikoak garatzea

  10.- KONSTITUZIOAREN ARABERA, INFORMATIKAREN ERABILERA:

  10a) Ez dago mugatuta 10b) Mugatu egingo du legeak 10c) Bermatuta dago 10d) Ezagutu egin behar dute funtzionarioek

  11.- JABETZA PRIBATURAKO ETA JARAUNSPENERAKO ESKUBIDEA:

  11a) Aitortuta daude Espainiako Konstituzioan 11b) Beren funtzio sozialaren arabera mugatzen ditu

  Espainiako Konstituzioak 11c) Oinarrizko Eskubideak dira biak 11d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  12.- BAKEAN ETA ARMARIK GABE BILTZEKO ESKUBIDEA:

  12a) Oinarrizko Eskubidea da 12b) Eskubide hori gauzatzeko, aurretiazko baimena

  beharko da 12c) Ezin gauza daiteke jendea dabilen tokietan 12d) Aurreko erantzunetatik bakar bat ere ez da zuzena

  13.- OINARRIZKO IRAKASKUNTZA: 13a) Nahitaezkoa eta ordaindua da 13b) Borondatezkoa eta doakoa da 13c) Nahitaezkoa eta doakoa da 13d) Aurreko erantzunetatik bakar bat ere ez da zuzena

  14.- ESPAINIAR GUZTIEK DUTE LANERAKO ESKUBIDEA:

  14a) Baina ez lan egiteko betebeharra 14b) Eta nahi duten lanbidea edo ofizioa aukeratzekoa 14c) Espainiako Konstituzioak ez du bere baitan hartzen

  lanerako eskubidea 14d) Aurreko erantzunetatik bakar bat ere ez da zuzena

  15.- KONSTITUZIOAREN ARABERA, HONAKO HAUETATIK ZEIN DIRA ORDENAMENDU JURIDIKOAREN BALIO GORENAK?

  15a) Askatasuna eta autonomia 15b) Autonomia eta justizia 15c) Askatasuna eta justizia 15d) Espainiako Konstituzioan ez dago balio gorenik

 • 16.- KONSTITUZIOAREN ARABERA, HONAKO FORMA POLITIKO HAU DU ESPAINIAKO ESTATUAK:

  16a) Monarkia parlamentarioa 16b) Monarkia absolutua 16c) Errepublika 16d) Aurreko hiruretako bakar bat ere ez

  17.- NOR DAGO KONSTITUZIOAREN ETA GAINERAKO ORDENAMENDU JURIDIKOAREN MENDE?

  17a) Herritarrak, baina ez botere publikoak 17b) Botere publikoak, baina ez herritarrak 17c) Herritarrak eta botere publikoak 17d) Herritarrak eta botere publikoak, baina salbuespen

  batzuekin

  18.- KONSTITUZIOAREN ARABERA, PERTSONAREN GARAPENERAKO INGURUMEN EGOKIAZ GOZATZEKO ESKUBIDEA:

  18a) Oinarrizko eskubidea da 18b) Politika sozial eta ekonomikoa gidatzeko

  printzipioetako bat da 18c) Herritarren eskubidea da 18d) Ez dago Konstituzioan jasota

  19.- NOLA BERRETSI ZEN KONSTITUZIOA? 19a) 1978ko abenduaren 6ko Lege Organikoaren bidez. 19b) 1978ko abenduaren 6ko Gorte Nagusietan. 19c) 1978ko abenduaren 29an Espainiako herriak

  egindako erreferendumaren bidez. 19d) 1978ko abenduaren 6an Espainiako herriak

  egindako erreferendumaren bidez

  20.- 1978KO KONSTITUZIOA: 20a) Zuzenbide-estatua arautzen duten arau gorena da,

  zuzenean ez aplikatzekoa, arlo bakoitza garatzeko lege baten beharra duelako.

  20b) Lege berezitzat hartua da, onartutako lehena izan zelako.

  20c) Lege gorena, zuzenean aplikatzeko artikulu batzuk dituena.

  20d) Goi Mailako Lege Organikoa da.

  21.- ZEIN DA ESPAINIAKO ESTATUAREN FORMA POLITIKOA?

  21a) Monarkia konstituziogilea. 21b) Monarkia parlamentarioa. 21c) Monarkia presidentzialista. 21d) Ganbera bakarreko monarkia.

  22.- ZER PRINTZIPIOK ALDARRIKATZEN DU HERRITARRAK LEGEDI FINKO BATEZ BABESTU BEHARRA?

  22a) Legezkotasun-printzipioa. 22b) Arauak publiko egitea. 22c) Segurtasun juridikoa. 22d) Arau-hierarkia.

  23.- KONSTITUZIOAREN ARABERA, DELITU JAKIN BATERAKO ZIGOR ARINAGOA EZARTZEN DUEN ARAUAK:

  23a) Ez du atzeraeraginik 23b) Atzeraeragina izan dezake. 23c) Arauzkoa behar du izan. 23d) Segurtasun juridikoaren printzipioa urratzen du

  24.- ZER PRINTZIPIOK DIO ARAU JURIDIKOAK BEHERAGOKO MAILAKOEK GORAGOKO MAILAKOEK DIOTENAREN KONTRAKOA EZ ADIERAZTEKO MODUAN ANTOLATUTA DAUDELA?

  24a) Atzeraeraginik ezaren printzipioa. 24b) Segurtasun juridikoaren printzipioa. 24c) Arau-hierarkiaren printzipioa. 24d) Deszentralizazio-printzipioa.

  25.- ZEIN DIRA, KONSTITUZIOAREN ARABERA, ORDENAMENDU JURIDIKOAREN BALIO GORENAK?

  25a) Askatasuna, berdintasuna eta jabegoa. 25b) Justizia, askatasuna, pluralismo politikoa eta

  askatasun sindikala. 25c) Askatasuna, berdintasuna, justizia eta pluralismo

  politikoa. 25d) Askatasuna, berdintasuna eta hezkuntzarako

  eskubidea.

  26.- ZER MOTATAKO ELKARTEAK HARTZEN DITU KONSTITUZIOAK LEGEAREN KONTRAKOTZAT?

  26a) Delitutzat tipifikatutako helburuak dituzten edo halako bitartekoak erabiltzen dituzten elkarteak

  26b) Isilpeko elkarteak 26c) Izaera paramilitarrekoak 26d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira

  27.- KONSTITUZIOAREN ARABERA: 27a) Estatuak ez du bere egingo ezein erlijio 27b) Estatuak erlijio guztiak bere egingo ditu 27c) Estatuak erlijio katolikoa eta hala eskatzen duten

  erlijio oro bere egingo ditu 27d) Estatuak erlijio katolikoa baino ez du bere egingo

  28.- ZENBATEKO IRAUPENA DU PREBENTZIOZKO ATXILOKETAK?

  28a) 72 ordukoa, gutxienez 28b) 72 ordutiko gorako iraupena izan dezake, atxilotua

  arriskutsua bada 28c) Ez du iraupen jakinik 28d) 72 ordukoa, gehienez

  29.- NOR IZAN DAITEKE HERRIAREN DEFENDATZAILEA?

  29a) Ministro Kontseiluko kideak 29b) Kongresuko kideak 29c) Adinez nagusi den edozein herritar 29d) Karrera judizialeko kideak

  30.- ZER ESPARRUTAN DAUDE DEBEKATUTA OHORE-AUZITEGIAK?

  30a) Inongo esparrutan ez

 • -3-

  30b) Administrazio zibilaren eta erakunde profesionalen esparruan

  30c) Administrazio militarraren esparruan 30d) Administrazio penalaren esparruan

  31.- NORBAIT DELITU BATEAN NAHASTUTA DAGOELAKOAN HAREN ETXERA JOANEZ GERO:

  31a) Poliziari barrura sartzen uztera behartuta dago pertsona hori

  31b) Pertsona horrek poliziari barrura sartzen utzi nahi ez badio, epailearen baimena beharko du poliziak sartzeko

  31c) Pertsona horrek barrura sartzeko baimenik eman ez arren, polizia sar daiteke

  31d) Polizia barrura sar daiteke, baina ezingo du barruan gelditu susmagarriaren etxea arakatzeko behar duen denbora doia baino luzaroago

  32.- SALBUESPEN-EGOERA DEKLARATZEA ERABAKIZ GERO, EZIN AHALGABE DAITEKE HONAKO ESKUBIDE/ASKATASUN HAU:

  32a) Greba-eskubidea. 32b) Irakaskuntza-askatasuna. 32c) Gatazka kolektiboko neurriak hartzeko eskubidea. 32d) Zirkulatzeko askatasuna.

  33.- KONSTITUZIOAREN ARABERA, ESTRADIZIOTIK KANPO GELDITZEN DIRA:

  33a) Delitu politikoak, terrorismo-ekintzak barne 33b) Delitu politikoak; ez dira delitu politikotzat hartuko

  terrorismo-ekintzak 33c) Narkotrafikoko delituak 33d) Ezein herrialdek ezin dio uko egin kriminalak

  estraditatzeari

  34.- BA AL DU ADMINISTRAZIO ZIBILAK ZUZENEAN EDO ZEHARBIDEZ ASKATASUNA KENTZEA DAKARREN ZIGORRIK EZARTZERIK?

  34a) Ez, inola ere ez 34b) Bai, badin eta Espainiako Konstituzioak

  horretarako ezarritako prozedura errespetatzen badu

  34c) Bai, baina alarma-egoera denean baino ez 34d) Bai, baldin eta Gobernuko presidenteak

  baimentzen badu

  35.- EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUAK: 35a) 50 artikulu, Xedapen Gehigarri bat eta 9 Xedapen

  Iragankor ditu 35b) 47 artikulu, Xedapen Gehigarri bat eta 9 Xedapen

  Iragankor ditu 35c) 47 artikulu, 9 Xedapen Gehigarri eta 9 Xedapen

  Iragankor ditu 35d) 50 artikulu, 9 Xedapen Gehigarri eta 9 Xedapen

  Iragankor ditu

  36.- NOLA DU IZENA EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUA ARAUTZEN DUEN LEGEAK?

  36a) Abenduaren 18ko 1/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena

  36b) Abenduaren 18ko 1/1978 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena

  36c) Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena

  36d) Abenduaren 18ko 3/1978 Lege Organikoa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena

  37.- EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUA : 37a) Euskal Autonomia Erkidegokoaren oinarrizko

  instituzio-araua da 37b) Euskal Autonomia Erkidegokoaren instituzio-arau

  gorena da 37c) Euskal Autonomia Erkidegokoaren funtsezko

  instituzio-araua da 37d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  38.- ZER AUKERA DUTE EUSKADI OSATZEN DUTEN LURRALDEEK, BEREN AUTOGOBERNURAKO ERAKUNDEEI DAGOKIENEZ,

  38a) Horiek gorde ditzakete, baina ezin dituzte berrezarri eta eguneratu

  38b) Horiek gorde ditzakete, edo, bestela, berrezarri eta eguneratu egin ditzakete

  38c) Horiek berrezarri eta eguneratu ditzakete, baina ezin dituzte gorde

  38d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da zuzena

  39.- EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUAREN ARABERA, EUSKARA:

  39a) Hizkuntza ofiziala izango da, gaztelaniaren gainetik 39b) Hizkuntza ofiziala izango da, baina gaztelaniaren

  azpitik 39c) Hizkuntza ofiziala izango da, gaztelaniarekin batera 39d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  40.- EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUAREN ARABERA, EUSKAL BOTERE PUBLIKOEK, BERORIEI DAGOZKIEN ALORRETAN:

  40a) Oinarrizko eskubide eta betebeharren dekalogo bat osatuko dute

  40b) Herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilera egokia zaindu eta bermatuko dute

  40c) Herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilera egokia zainduko dute, baina ez dute hori bermatuko

  40d) Oinarrizko eskubide eta betebeharren dekalogo bat kopiatuko dute

  41.- NOLA DAGO OSATUA EUSKO LEGEBILTZARRA?

  41a) 100 legebiltzarkidek osatua 41b) 50 legebiltzarkidek osatua 41c) 75 legebiltzarkidek osatua 41d) 80 legebiltzarkidek osatua

  42.- NOLA HAUTATZEN DIRA EUSKO LEGEBILTZARREKO KIDEAK?

  42a) Apetaren arabera 42b) Sufragio unibertsal, libre, zuzeneko eta sekretuz

 • 42c) Gobernuak hautatzen ditu 42d) Lehendakariak hautatzen ditu

  43.- NORK ALDARRIKATZEN DITU LEGEBILTZARRAREN LEGEAK?

  43a) Eusko Jaurlaritzak 43b) Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak 43c) Erregeak 43d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  44.- NORK IZENDATZEN DU LEHENDAKARIA? 44a) Erregeak 44b) Eusko Jaurlaritzak 44c) Eusko Legebiltzarrak 44d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  45.- NOIZ GELDITZEN DA EUSKO JAURLARITZA BERTAN BEHERA?

  45a) Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin ondoren

  45b) Legebiltzarrak konfiantza kentzen dionean 45c) Lehendakariak dimisioa ematen duenean edo

  lehendakaria hiltzen denean 45d) Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira

  46.- EUSKO JAURLARITZAK HONAKO FUNTZIO HAUEK DITU:

  46a) Exekutibo eta judizialak 46b) Exekutibo eta garapenekoak 46c) Exekutibo eta administratiboak 46d) Administratibo eta garapenekoak

  47.- EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDE-BARRUTIA HONAKO HAU DA:

  47a) Koadrila 47b) Eskualdea 47c) Udalerria 47d) Lurralde historikoa

  48.- NORK IZENDATZEN DITU EUSKO JAURLARITZAKO SAILBURUAK?

  48a) Legebiltzarrak 48b) Lehendakariak 48c) Gobernuko presidenteak 48d) Aurreko hiru erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  49.- NON DAGO EUSKO LEGEBILTZARRAREN EGOITZA?

  49a) Bilbon 49b) Gasteizen 49c) Donostian 49d) Eusko Legebiltzarrak ez du egoitzarik

  50.- ZEIN DA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN OINARRIZKO INSTITUZIO-ARAUA?

  50a) Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea

  50b) Eusko Jaurlaritzaren Legea 50c) Euskadiko Autonomia Estatutua 50d) Kontzertu Ekonomikoa onartzen duen legea

  51.- ZER URTETAN ONARTU ZUTEN EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUA?

  51a) 1976an 51b) 1978an 51c) 1977an 51d) 1979an

  52.- EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUAREN ARABERA, EUSKADI OSATZEN DUTEN LURRALDE HISTORIKO BAKOITZAK:

  52a) Lurraldearen eta Espainiako estatuaren arteko harreman politikoak zehaztu ahal izango ditu

  52b) Autogobernurako antolaera eta erakunde propioak gorde edo, bestela, berrezarri eta eguneratu ahal izango ditu

  52c) Erabateko independentziaz jardun ahal izango du, zerga-arloan

  52d) Aurreko erantzun guztiak zuzena dira

  53.- ZEIN DIRA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HIZKUNTZA OFIZIALAK?

  53a) Euskara 53b) Euskara eta gaztelania 53c) Gaztelania 53d) Lurralde historikoaren arabera aldatzen da

  54.- EUSKARARI DAGOKIONEZ, ZEIN DA ERAKUNDE AHOLKU-EMAILE OFIZIALA?

  54a) Euskaltzaindia 54b) Jakiunde 54c) Euskal Herriko Unibertsitatea 54d) Eusko Legebiltzarra

  55.- EUSKADIREN BOTEREAK HONAKO HAUEN BIDEZ GAUZATUKO DIRA:

  55a) Legebiltzarra, Gobernua eta, hala dagokionean, Gorte Nagusiak

  55b) Legebiltzarra, Gobernua eta lehendakaria 55c) Legebiltzarra, Gobernua, lehendakaria eta

  gobernadore zibilak 55d) Legebiltzarra, Gobernua, lehendakaria eta

  arartekoa

  56.- ZENBATEAN BEHIN EGITEN DIRA EUSKO LEGEBILTZARRERAKO HAUTESKUNDEAK?

  56a) 6 urtean behin 56b) 4 urtean behin 56c) 5 urtean behin 56d) Autonomia Estatutuak ez du epe jakinik ezartzen

  57.- NORK ALDARRIKATZEN DITU EUSKO LEGEBILTZARRAREN LEGEAK?

  57a) Eusko Legebiltzarreko presidenteak 57b) Lehendakariak 57c) Erregeak 57d) Lehendakariak edo foru diputatuak, legearen

  ezarpen-eremuaren arabera

 • -5-

  58.- NORK OSATZEN DU EUSKO JAURLARITZA? 58a) Lehendakariak izendatutako sailburuek 58b) Lehendakariak eta Legebiltzarrak izendatutako

  sailburuek 58c) Lehendakariak eta hark izendatutako sailburuek 58d) Lehendakariak, hark izendatutako sailburuek eta

  gobernadore zibilak

  59.- GEHIENEKO ZER EPE EZARTZEN DU EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUAK, EUSKO LEGEBILTZARRAREN LEGEAK ALDARRIKATZEKO?

  59a) 15 egun, legea onartzen denetik 59b) 20 egun, legea onartzen denetik 59c) 30 egun, legea onartzen denetik 59d) Legearen araberakoa da epea

  60.- EUSKO LEGEBILTZARRAK HONELA JARDUNGO DU:

  60a) Ohiko bilkuretan eta bilkura berezietan 60b) Ohiko bilkuretan, beti 60c) Osoko bilkuretan eta batzordeetan 60d) Osoko bilkuretan eta komitean

  61.- EUSKO LEGEBILTZARRAK: 61a) Justiziaren jarduna kontrolatzen du 61b) Euskadiko justizia-administrazioari buru ematen dio 61c) Euskadiko funtzio exekutiboen eta administratiboen

  ardura du 61d) Legegintza-ahalmena du, Lurralde Historikoen

  eskumenei kalterik egin gabe

  62- ADMINISTRAZIOAREN EGINTZAK: 62a) Eskumena duen organoak gauzatuko ditu 62b) Ezarritako prozedurari jarraituz gauzatuko dira 62c) Ordenamendu juridikoari lotuko zaizkio 62d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira

  63.- FORMARI DAGOKIONEZ, HONELA GAUZATU BEHAR DIRA ADMINISTRAZIOAREN EGINTZAK:

  63a) Idatziz, beti 63b) Idatziz; hala ere, beste era egokiagoren batean

  adierazi edo jaso daitezke, egintzaren izaerak hala eskatzen duenen edo horretarako bidea ematen duenean

  63c) Tratamendu informatizaturako erarik egokienean 63d) Prozedurako interesdunek erabakitzen duten

  moduan

  64.- ADMINISTRAZIO-ZUZENBIDEPEKO ADMINISTRAZIOAREN EGINTZAK:

  64a) Baliozkotzat joko dira 64b) Esprestzat joko dira 64c) Aurkakotzat joko dira 64d) Arrazoitutzat joko dira

  65.- NOLA DERITZE ADMINISTRAZIO-ISILTASUNEZ GAUZATUTAKO EGINTZEI?

  65a) Ebazpenak 65b) Kalterako egintzak

  65c) Aurkako egintzak 65d) Presuntziozko egintzak

  66.- NOLA DUTE IZENA PROZEDURA BATEN AMAIERA DAKARTEN ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEK?

  66a) Izapide-egintzak 66b) Ebazpenak 66c) Errekusartzeak 66d) Errekurtsoak

  67.- KASU HAUETAKO ZEINETANEZDAGO ADMINISTRAZIOAREN EGINTZARI ATZERAERAGINIK EMATERIK?

  67a) Ebazpena bada 67b) Zehatze-egintza bada 67c) Interesdunari ondorio mesedegarriak badakarzkio 67d) Administrazioaren egintzek beti eduki dezakete

  atzeraeragina

  68.- 30/1992 LEGEAREN 54. ARTIKULUAK EZARRITAKOARI JARRAITUZ, ARRAZOITUAK IZAN BEHAR DUTE:

  68a) Administrazio-errekurtsoak ebazten dituzten egintzek

  68b) Eskubide edo bidezko interesak mugatzen dituzten egintzek

  68c) Aurreko jardunean erabilitako irizpidearekin bat ez datozenek

  68d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira

  69.- 30/1992 LEGEAREN 54. ARTIKULUAK EZARRITAKOARI JARRAITUZ, EZ DUTE ZERTAN IZAN ARRAZOITUAK:

  69a) Egintzak eteteko erabakiEk 69b) Zehapen-egintzEk 69c) Organo aholku-emaileek emandako irizpenekin bat

  ez datozen egintzEk 69d) Interesdunen aldeko egintzEk

  70.- ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEK EGINTZA EMATEN DEN EGUNETIK AURRERA IZANGO DITUZTE ONDORIOAK. EGINTZEN ERAGINKORTASUNA ATZERATU EGINGO DA, ORDEA:

  70a) Egintzak jakinarazi edo argitaratu beharrekoak direnean; kasu horretan, egintzak ez dira eraginkorrak izango behar bezala jakinarazi edo argitaratu arte

  70b) Egintzen hartzaileak egintzen edukiarekin bat ez badatoz

  70c) Atzeraeragina badute 70d) Administrazio-egintzak egintza ematen denetik

  bertatik dira eraginkorrak, eta ez dago eraginkortasuna inola ere atzeratzerik

  71.- ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEN JAKINARAZPENA:

  71a) Ahoz egingo da 71b) Posta arruntez egingo da 71c) Interesdunak hartu izana eta jakinarazitako egintza

  zein den, noizkoa den eta zer dioen ere jasota

 • gertatzeko modua ematen duen edozein bidetatik egin daiteke

  71d) Telefonoz egingo da

  72.- JAKINARAZPENA INTERESDUNAREN BIZILEKUAN EGITEN BADA ETA INTERESDUNA BERTAN EZ BADAGO, EGIN AL DAKIOKE JAKINARAZPENA BIZILEKU HORRETAN DAGOEN BESTE EDONORI?

  72a) Ez, 30/1992 Legeak ez baitu aukera hori aurreikusten

  72b) Bai, pertsona hori interesdunaren ezkontidea bada 72c) Bai, inolako beste baldintzarik bete gabe 72d) Bai, pertsona horrek nor den adierazita uzten badu

  73.- ZER MOTATAKO ADMINISTRAZIO-EGINTZAK JAKINARAZI BEHAR ZAIZKIE PROZEDURAKO INTERESDUNEI?

  73a) Beren aldeko egintzak baino ez 73b) Izapide-egintzak baino ez 73c) Prozedura horren izapideak egin bitartean

  emandako administrazio-egintza guztiak, izapide soilak izan arren

  73d) Ebazpenak, eta beren eskubide eta interesak ukitzen dituzten gainerako administrazio-egintza guztiak

  74.- INTERESDUNAK HALA ESKATURIK HASITAKO PROZEDURETAN, NON EGINGO DA JAKINARAZPENA, LEHEN-LEHENIK?

  74a) Interesdunak aurrez beste jakinarazpenen bat jaso duen edozein tokitan

  74b) Ustez hartzaileak jakinarazpena jasoko duen edozein tokitan

  74c) Interesdunak eskabidean jakinarazpenetarako jarri duen tokian

  74d) Interesdunaren lantokian

  75.- NOIZ EGIN AHAL IZANGO DA JAKINARAZPENA INTERESDUNAK AZKEN BIZILEKU EZAGUNA IZAN DUEN UDALETXEKO IRAGARKI-OHOLEAN ETA DAGOKION ALDIZKARI OFIZIALEAN?

  75a) Jakinarazpena non edo nola egin daitekeen jakiteko modurik ez dagoenean

  75b) Interesdunak adierazitako tokian jakinarazpena egiten saiatu arren, ezin jakinarazi izan denean

  75c) Prozedurako interesdunak ezezagunak direnean 75d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira

  76.- JAKINARAZPENAK HONAKO EPE HONETAN EGIN BEHARKO DIRA:

  76a) Egintza ematen den egunetik hamar eguneko epean

  76b) Egintza ematen den egunetik hilabeteko epean 76c) Egintza ematen den egunetik bi hilabeteko epean 76d) Egintza ematen den egunetik hiru hilabeteko epean

  77.- JAKINARAZPENA INTERESDUNAREN BIZILEKUAN EGITEN SAIATU ARREN, HAN JAKINARAZPENAZ ARDURATZEKO INOR EZ BADAGO:

  77a) Beste behin egingo da jakinarazpena emateko saiakera, hurrengo hiru egunen barruan eta aurrekoa ez beste ordu batean

  77b) Jakinarazpena behar bezala egintzat hartuko da 77c) Egintza behar bezala jakinarazi arte behar adina

  bider egingo da saiakera 77d) Jardunak artxibatuko dira, beste izapiderik egin

  gabe

  78.- INTERESDUNAK ADMINISTRAZIOAREN JARDUN BATEN JAKINARAZPENA JASOTZEARI UKO EGINEZ GERO:

  78a) Prozedura artxibatu egingo da 78b) Espedientean hala jasoko da, eta izapidea

  gauzatutzat joko da 78c) Aldizkari Ofizialaren bidez egingo da jakinarazpena 78d) Beste behin egingo da jakinarazpena emateko

  saiakera, hurrengo hiru egunen barruan eta aurrekoa ez beste ordu batean

  79.- NON AGERTZEN DIRA ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEI BURUZKO ARAUAK?

  79a) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/ 92 Legean

  79b) Administrazioarekiko Auzi Eskumena arautzen duen 29/98 Legean

  79c) Nahitaezko Desjabetzari buruzko 54ko abenduaren 26ko Legean

  79d) 1978ko Espainiako Konstituzioan

  80.- HERRI-ADMINISTRAZIOEK EMANDAKO ADMINISTRAZIOAREN EGINTZAK:

  80a) Ordenamendu juridikoari lotuko zaizkio 80b) Eskumena duen organoak gauzatuko ditu eta

  ezarritako prozedurari jarraituko diote 80c) Ez dira beren xedeekin bat etorriko 80d) a) eta b) erantzunak zuzenak dira

  81.- ADMINISTRAZIOAREN EGINTZAK IDATZIZ GAUZATUKO DIRA, SALBUESPEN HONEKIN:

  81a) Beste era egokiagoren batean adierazi edo jaso ahal izatea, egintzen izaeraren arabera

  81b) Interesdunak berariaz bestelakorik adieraztea 81c) Goragoko organokoak beste era bat agintzea 81d) Inolako salbuespenik gabe

  82.- ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEN ERAGINKORTASUNA ATZERATU EGIN DAITEKE:

  82a) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 30/92 Legeak balioztatutako kasuetan

  82b) Inola ere ez 82c) Atzeraeragina badu soilik 82d) Goragokoak onartu behar badu

  83.- BETE BEHARREKOAK IZANGO DIR HERRI-ADMINISTRAZIOEN EGINTZAK:

  83a) Egintza guztiak dira bete beharrekoak 83b) Ez dago bete beharreko egintzarik; bete

  beharrekoak administrazioaren karguak dira

 • -7-

  83c) Administrazio-zuzenbidepeko egintzak, eta Araubide Juridikoaren 30/1992 Legeak xedatutakoaren arabera

  83d) Administrazio-zuzenbidepekoak, administraziokoak ez diren erakundeek betetzekoak izanik ere

  84.- NOIZ IZANGO DITU ONDORIOAK JAKINARAZPEN AKASTUNAK?

  84a) Beti 84b) Inoiz ez; ez du ondoriorik izango akatsa zuzendu

  arte 84c) Interesdunak ebazpenaren jakinarazpena akastuna

  dela badakiela erakusten duten ekintzak egindakoan

  84d) Interesdunak jakinarazpenaren akatsaren kontrako errekurtsoa ezarritakoan

  85.- ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEK ONDORIOAK IZATEN DITUZTE, ORO HAR:

  85a) Ematen diren egunetik aurrera 85b) Argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 85c) Eman eta hurrengo egunetik aurrera 85d) Jakinarazi eta handik hilabetera

  86.- ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEN JAKINARAZPENETAN EZ DAGO ADIERAZI BEHARRIK:

  86a) Egintzaren testu osoa 86b) Egintzaren kontra zer errekurtso jar daitekeen 86c) Administrazio-bidetik bete beharrekoa den edo ez 86d) Errekurtsoa zer organoren aurrean jarri behar den

  87.- ARGITALPENAK JAKINARAZPENAREN ONDORIO BERAK IZANGO DITU:

  87a) Zehaztu gabeko hartzaile-talde bati zuzendutako egintza denean

  87b) Edozein motatako hautaketa-prozesu edo norgehiagoka-prozeduretako egintza denean

  87c) Administrazioak nahierara erabili ahal izango ditu argitalpena nahiz jakinarazpena

  87d) a) eta b) erantzunak zuzenak dira

  88.- ADIERAZI ADMINISTRAZIOAREN EGINTZEN ERAGINKORTASUNARI BURUZKO ESALDI HAUETATIK ZEIN DEN ZUZENA:

  88a) Eraginkortasuna duten egintzek ematen diren egunetik dituzte ondorioak, egintza horietan besterik esaten ez bada

  88b) Egintzek eraginkortasuna izan dezaten, bete egin behar dira

  88c) Administrazio-egintzek, berez, ez dute eraginkortasunik; eraginkorrak izan daitezen, bete egin behar dira

  88d) Eraginkortasuna duten egintzak baliozkotzat joko dira

  89.- ADIERAZI ESKUBIDE SUBJEKTIBOAK EDO INTERES ZILEGIAK MUGATZEN DITUZTEN EGINTZEI BURUZKO ESALDI HAUETATIK ZEIN DEN ZUZENA:

  89a) Eskubideak nori mugatzen dizkioten adierazi behar dute

  89b) Arrazoituak izan behar dute 89c) Zer interes mugatzen ari diren adierazi behar dute 89d) Ez dira egintza zuzenak

  90.- ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN 30/92 LEGEAREN XEDEA DA:

  90a) Herritarrei babes eta laguntzarik onena ematea 90b) Herritarren eta herri-administrazioen arteko

  harremanak bideratzea 90c) Herritarren eskariak bideratzea eta errekurtsoak

  ebaztea 90d) Herri-administrazioen araubide juridikoaren

  oinarriak, administrazio-prozedura erkidea eta herri-administrazioen erantzukizun-sistema ezartzea eta arautzea, eta herri-administrazio guztiei aplikatzea

  91.- ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEAREN 30/92 LEGEAREN ARABERA, HAUEK DIRA HERRI-ADMINISTRAZIOAK:

  91a) Estatuko administrazio orokorra, autonomia-erkidegoetako administrazioak, toki-administrazioa osatzen duten erakundeak eta nortasun juridikoa duten zuzenbide publikoko erakundeak, edozein herri-administraziori loturik edo horien mendean daudenean

  91b) Estatuko administrazio orokorra eta horren organismo autonomoak, sektore publiko modura dihardutenean

  91c) Herri-administrazioak, eskumenen eskuordetzaz baliatuta dihardutenean

  91d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  92.- HERRI-ADMINISTRAZIOEK, ORO HAR, HONELA JARDUTEN DUTE:

  92a) Objektibotasunez lan egiten dute interes orokorren alde, ondorio ekonomikoak baditu

  92b) Legeak dioenetik aldendu daitezke, egokieraren arabera

  92c) Bereizketa egingo dute sexu, jaioterri eta jatorriaren arabera

  92d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  93.- HERRI-ADMINISTRAZIOEK HONAKO PRINTZIPIO OROKOR HAUEI JARRAITZEN DIETE BEREN JARDUNEAN:

  93a) Arreta eta ebazpenak emateko, herritarraren bizilekuari erreparatzea, lehen-lehenik

  93b) Eraginkortasuna, hierarkia, deszentralizazioa, deskontzentrazioa eta koordinazioa, betiere erabat errespetatuta legeak eta zuzenbidea

  93c) Administrazio-isiltasun negatiboa 93d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  94.- HERRI-ADMINISTRAZIOEK HONAKO PRINTZIPIO HONI JARRAITZEN DIOTE BEREN ARTEKO HARREMANETAN:

  94a) Lankidetza eta elkarlana 94b) Konpentsazioa eta aurrekontu-oreka 94c) Erreklamazioak ebazteko batasuna 94d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

 • 95.- HERRI-ADMINISTRAZIOEKIN JARDUTEKO GAI IZANGO DIRA: 95a) Arau zibilen arabera jardun dezaketenek, eta

  adingabekoek, administrazioaren ordenamendu juridikoaren arabera baimendutako beren eskubideez baliatu eta interesen alde egiteko

  95b) Adindunek, arau zibilen arabera 95c) Enplegatu publikoek 95d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  96.- ADINGABEAK HERRI-ADMINISTRAZIOEKIN JARDUTEKO GAI IZANGO DIRA:

  96a) Ezintasunen bat badute, beren eskubide eta interesen alde egiteko, guraso-agintea, tutoretza edo kuradoretza duenak esku hartuta

  96b) Ez dute horiekin jarduteko gaitasunik, ezintasunik eduki ez arre ere

  96c) Norberaren autonomia-erkidegoko herri-administrazioarekin baino ez

  96d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  97.- ADMINISTRAZIO-PROZEDURETAN, INTERESDUNTZAT HARTZEN DIRA:

  97a) Prozedurari hasiera ematen diotenak, norbanakoen nahiz taldeen eskubide edo bidezko interesen titular modura

  97b) Enplegatu publikoaren izaerari arlo juridikoan edo ondarearen arloan eragiten dietenak soilik

  97c) Beren lanpostuari eragiten dietenak soilik, borondatezko lan-utzialdian egonik

  97d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  98.- ORDEZKARIAK BALIOZKO EGIAZTAPENIK GABE EGINDAKO KUDEAKETAK ETA EGINTZAK:

  98a) Ez dira gauzatutzat joko 98b) Baliozkotzat joko dira, baldin eta ordezkaritza

  baliozkoa izateko moduan egiaztatzen bada 98c) Baliozkotzat joko dira, baldin eta ez badute ondare-

  edukirik 98d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  99.- ORDEZKARITZA EGIAZTATZEKO EDO BEHAR BEZALA EGIAZTATZEKO EPE HAU EMANGO DA:

  99a) 10 egunekoa 99b) 10 egunekoa, edo luzeagoa, kasuaren

  gorabeherek hala eskatzen badute 99c) 20 egunekoa 99d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  100.- HAINBAT INTERESDUNEN ESKAEREK EDUKI BERA EDO ANTZEKOA DUTENEAN:

  100a) Eskaera berean aurkez daitezke, prozedurako arauek besterik ez badiote

  100b) Beti aurkeztu ahal izango dira eskaera bakarrean 100c) Inola ere ezingo dira eskaera bakarrean bildu 100d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  101.- PROZEDURA UGARI EBAZTEKO JARDUNBIDEAK DIRENEAN:

  101a) Administrazioak interesdun bakoitzak nahiago duen eredua aurkezteko aukera eman behar du

  101b) Administrazioak ezingo du eredu bakar bat ezarri 101c) Administrazioak eskabideak egiteko eredu eta

  sistema estandarizatuak prestatu behar ditu 101d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  102.- PROZEDURA HASTEKO ESKUBIDEAREN EREDU ESTANDARIZATUKO DATUAK ZEHAZTEKO EDO OSATZEKO:

  102a) Ahoz eman daitezke datuak 102b) Egoki irizten zaien elementu oro erantsi ahal

  izango dira 102c) Notario-agiriak baino ez dira onartuko 102d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  103.- PROZEDURA HASTEKO ESKABIDEAK APE 30/92 LEGEAN EZARRITAKO BALDINTZAK BETETZEN EZ BADITU:

  103a) 10 eguneko epea emango da, eskabidea zuzentzeko

  103b) Ez dago zuzenketarako epe finkorik. Interesdunak nahi duenean egin ahal izango du zuzenketa

  103c) Ez dago eskabidea zuzentzerik 103d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  104.- HAUTAKETA- EDO NORGEHIAGOKA-PROZEDURAK EZ DIRENEAN, ZUZENKETARAKO EPEA

  104a) Luzatu egin ahal izango da, salaketarik ez badago 104b) Ezingo da luzatu 104c) Luzatu egin ahal izango da, hasierako epearen

  erdiraino (5 egun) 104d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  105.- PROZEDURAKO INGURUABARREK: 105a) Ez dute beti ekarriko izapideen etendura 105b) Jardunaren etena ekarriko dute, jardunaren

  deuseztasunaren ingurukoak badira 105c) Ez dute ekarriko prozeduraren etendura,

  errekusazioak izan ezik 105d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  106.- PROZEDURAREN INSTRUKZIO-EGINTZETAN, GALDEKETA ETA INKESTEN EMAITZAK ERANTSIKO DIRA:

  106a) Interesdunek hala eskatuta, edozein dela ere beren jatorria

  106b) Legez ezarritako baldintzak beteta eta emaitza horiek lortzeko jarraitutako jardunbidearen identifikazio teknikoarekin baino ez

  106c) Ez dago galdeketa eta inkesten emaitzarik eransterik

  106d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  107.- INTERESDUNEK ALEGAZIOAK EGIN DITZAKETE ETA AGIRIAK AURKEZ DITZAKETE PROZEDURAN:

  107a) Entzunaldiaren izapidea egin aurreko edozein unetan

  107b) Jakinarazpena egin aurreko edozein unetan 107c) Interesdun bat baino gehiago badaude baino ez

 • -9-

  107d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  108.- NOIZ ALEGA DITZAKETE INTERESDUNEK IZAPIDEETAKO AKATSAK?

  108a) Zigor- eta zerga-prozeduretan 108b) Edozein unetan, probaldiaren aurretik 108c) Prozeduraren behin betiko ebazpena eman

  aurreko edozein unetan 108d) Aukera bakar bat ere ez da zuzena

  109.- NOIZ EGITEN DA ENTZUNALDIAREN IZAPIDEA?

  109a) Prozedurako edozein unetan 109b) Prozeduraren instrukzioa egindakoan, ebazpen-

  proposamena idatzi aurretik 109c) Proba egin aurretik 109d) Ebazpena jakinarazitakoan

  110.- NOIZ EZ DAGO ENTZUNALDIAREN IZAPIDEA EGIN BEHARRIK?

  110a) Instrukzio-egileak hala erabakitzen duenean 110b) Zenbatekoa 3.000 eurotik beherakoa denean 110c) Inola ere ezingo da utzi egin gabe 110d) Interesdunak azaldutako egitate, alegazio eta

  frogak bakarrik agertzen badira prozeduran eta horiek bakarrik hartzen badira kontuan

  111.- INTERESDUN OROK BERE ESKUBIDEEI UKO EGIN AHAL IZANGO DIE:

  111a) Nahi duenean 111b) Entzunaldiaren izapidea egin aurretik 111c) Bere akzioa preskribitu gabe badago 111d) Ordenamendu Juridikoak debekatzen ez badu

  112.- UPV/EHU-REN ZERBITZUKO LANGILEEI: 112a) Ez zaie ezarriko Euskal Funtzio Publikoaren

  Legea 112b) Euskal Funtzio Publikoaren Legea ezarriko zaie 112c) Euskal Funtzio Publikoaren Legea ezarriko zaie,

  funtzionarioak badira baino ez 112d) Euskal Funtzio Publikoaren Legea ezarriko zaie,

  langile finkoak badira baino ez

  113.- EUSKAL FUNTZIO PUBLIKOAREN LEGEA EZ ZAIE EZARRIKO HONAKO LANGILE HAUEI:

  113a) EAEko Administrazio Orokorraren zerbitzukoei 113b) Estatuko Administrazio Periferikoaren zerbitzuko

  langileei 113c) Euskal Herriko Unibertsitatearen zerbitzuko

  langileei 113d) Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren zerbitzuko

  langileei

  114.- EUSKAL ADMINISTRAZIOAN MOTA HAUETAKO LANGILEAK DIRA:

  114a) Langile funtzionarioak eta lan-kontratukoak 114b) Langile funtzionarioak, behin-behinekoak eta

  merkataritza-kontratukoak 114c) Langile funtzionarioak, lan-kontratukoak eta

  behin-behinekoak 114d) Langile funtzionarioak eta behin-behinekoak

  115.- BITARTEKO LANGILE FUNTZIONARIOAK DIRA:

  115a) Izendapenez eta premiazko arrazoiak direla medio, karrerako funtzionarioen lanpostuetan dihardutenak, haiek aldi baterako kanpoan daudela-eta

  115b) Lan-kontratu bidez eta premiazko arrazoiak direla medio, karrerako funtzionarioen lanpostuetan dihardutenak, haiek aldi baterako kanpoan daudela-eta

  115c) Izapenez eta konfiantza-arrazoiak direla medio, karrerako funtzionarioen lanpostuetan dihardutenak, haiek aldi baterako kanpoan daudela-eta

  115d) Konfiantzaz eta premiazko arrazoiak direla medio, karrerako funtzionarioen lanpostuetan dihardutenak, haiek aldi baterako kanpoan daudela-eta

  116.- KARRERAKO FUNTZIONARIOEN LAN-HARREMANA HONAKO ZUZENBIDE HONEK ARAUTZEN DU:

  116a) Administrazio-zuzenbideak 116b) Administrazio-zuzenbideak eta, hor aurreikusten

  ez den guztirako, lan-zuzenbideak 116c) Administrazio-zuzenbideak eta lan-zuzenbideak 116d) Lan-zuzenbideak

  117.- EUSKAL ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAKO KARRERAKO FUNTZIONARIO IZAERA EZ DA GALTZEN HONAKO ARRAZOI HONENGATIK:

  117a) Interesdunak berariaz uko egitea eta administrazioak onespena ematea

  117b) Zerbitzu berezien egoera administratibora aldatzea

  117c) Borondatezko erretiroa 117d) Behartutako erretiroa

  118.- LANPOSTUEN ZERRENDETAN HONAKO HAUEK ADIERAZI BEHAR DIRA:

  118a) Aurrekontu-hornidura duten lanpostu guztiak 118b) Langile funtzionarioentzat gordetako lanpostuak

  soilik, aurrekontu-hornidura dutenak 118c) Langile funtzionario eta lan-kontratuko

  langileentzat gordetako lanpostuak, hutsik daudenak izan ezik

  118d) Lanpostu guztiak, aurrekontu-hornidura eduki edo ez

  119.- JARDUERA NAGUSIA LANBIDE BATI LOTUA DUTEN LANPOSTUAK, NAGUSIKI ESKUZKO TEKNIKAK ERABILTZEN DITUZTEN ETA TITULU AKADEMIKO JAKINIK ESKATZEN EZ DUTENAK:

  119a) Lan-kontratu finkoko langileentzat gordeko dira 119b) Lan-kontratu finkoko langileentzat gorde daitezke 119c) Langile funtzionarioentzat gordeko dira 119d) Euskal Administrazio Publikoetan ez dago halako

  lanposturik

  120.- NON ARGITARATU BEHAR DIRA UPV/EHU-KO LANPOSTUEN ZERRENDAK?

  120a) Estatuko Aldizkari Ofizialean 120b) Lanpostu bakoitzari dagokion Lurralde Historikoko

  Aldizkari Ofizialean

 • 120c) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 120d) b) eta c) erantzunak zuzenak dira

  121.- HONAKO IRUDI HAUETAKO ZEINEN BITARTEZ EZ DA BIDERATZEN LANGILE FUNTZIONARIOEN KARRERA ADMINISTRATIBOA?

  121a) Oposizio bidez 121b) Gradu bidez 121c) Barne-promozio bidez 121d) Lehiaketa bidez

  122.- LANGILE FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK BETETZEKO HONAKO BIDE HAUEK ERABILIKO DIRA:

  122a) Oposizioa, oposizio-lehiaketa eta lehiaketa 122b) Oposizioa, oposizio-lehiaketa, barne-promozioa,

  lehiaketa eta aukerako izendapena 122c) Barne-promozioa, lehiaketa eta aukerako

  izendapena 122d) Lehiaketa eta aukerako izendapena

  123.- HONAKO ESALDI HAUETATIK ZEIN DAGOKIE LANPOSTU BATERA LEHIAKETA-PROZEDURAREN BIDEZ SARTZEN DIREN LANGILE FUNTZIONARIOEI?

  123a) Lanpostu horretatik nahierara aldatu ahal izango dituzte

  123b) Inola ere ezingo dituzte lanpostu horretatik aldatu 123c) Lanpostu horretatik aldatu ahal izango dituzte,

  baldin eta errendimendu nahikorik ezaren ondorioz lanpostuari dagozkion eginkizunak eraginkortasunez egitea eragozten badute

  123d) Ezingo diote lanpostu horri uko egin

  124.- LANGILE FUNTZIONARIO SARTU BERRIAK HUTSIK DAUDEN LANPOSTUEI ATXIKIKO ZAIZKIE:

  124a) Behin betiko izaeraz 124b) Beren lehentasunen arabera eta behin-behineko

  izaeraz 124c) Ofizioz, beren gaitasunen arabera, eta behin

  betiko izaeraz 124d) Behin-behineko edo behin betiko izaeraz, langile

  bakoitzak parte hartzen duen deialdiaren oinarrietan ezarritakoaren arabera

  125.- LANGILE FUNTZIONARIOAK BARNE-PROMOZIOAREN BIDEZ SAR DAITEZKE:

  125a) Dagokien taldearen beheragoko hurrengo taldeko kidegoetara

  125b) Dagokien taldeko kidegoetara 125c) Goragoko ezein taldetako kidegoetara 125d) Ezein taldetako kidego eta eskaletara

  126.- FUNTZIONARIO BAT EDOZEIN ADMINISTRAZIO PUBLIKOTAKO BESTE KIDEGO EDO ESKALA BATEAN ZERBITZU AKTIBOA EMATEN ARI BADA (DAGOKION BATERAGARRITASUNA ESKURATU GABE), HONAKO ADMINISTRAZIO-EGOERA HAU EZARRIKO ZAIO:

  126a) Zerbitzua beste administrazio publiko batzuetan

  126b) Zerbitzu-betekizuna beste administrazio publiko batzuetan

  126c) Borondatezko lan-utzialdia 126d) Behartutako lan-utzialdia

  127.- ZER BALDINTZA BETE BEHAR DA INTERES PARTIKULARRENGATIK BORONDATEZKO LAN-UTZIALDIAN SARTZEKO?

  127a) Aurreko bost urteetan ezein herri-administraziotan benetako zerbitzua eginda izatea; muga jakinik gabe jarraitu ahal izango da egoera horretan

  127b) Aurreko bost urteetan ezein herri-administraziotan benetako zerbitzua eginda izatea; egoera hori ezingo da izan hurrenez hurreneko bi urtetik beherakoa

  127c) Aurreko bost urteetan kidego edo eskalan karrerako funtzionario gisa zerbitzua eginda izatea; egoera hori ezingo da izan hurrenez hurreneko bi urtetik beherakoa

  127d) Aurreko bost urteetan ezein herri-administraziotan karrerako funtzionario gisa zerbitzua eginda izatea; egoera hori ezingo da izan hurrenez hurreneko bi urtetik beherakoa

  128.- PLAZA GORDEKO ZAIE HONAKO EGOERA ADMINISTRATIBO HAU DUTEN LANGILE FUNTZIONARIOEI:

  128a) Zerbitzu bereziak 128b) Behartutako lan-utzialdia 128c) Destinoaren zain 128d) Zerbitzua beste administrazio publiko batzuetan

  129.- ZERBITZU BEREZIKO EGOERAN DAUDEN FUNTZIONARIOEI:

  129a) Ez zaizkie gordeko ez plaza ez destinoa 129b) Ez zaie gordeko plaza, bai, ordea, destinoa 129c) Egoera horretan egiten duten denboraldia kontuan

  hartuko zaie hirurtekoen ondorioetarako 129d) Gorde egingo zaizkie bai plaza eta bai destinoa.

  Eta egoera horretan egiten duten aldia kontuan hartuko zaie hirurtekoen ondorioetarako, baldin eta zerbitzu berezietako egoera ezartzen dien ebazpenak hala badio

  130.- HAUEK DIRA LANGILE FUNTZIONARIOEN OINARRIZKO LANSARIAK:

  130a) Soldata, hirurtekoak eta lansari gehigarriak 130b) Soldata eta hirurtekoak 130c) Soldata, destino-osagarria eta berariazko

  osagarria 130d) Soldata, destino-osagarria, berariazko osagarria,

  hirurtekoak eta lansari gehigarriak

  131.- LANPOSTU BATI DAGOZKION ZAILTASUN TEKNIKO BEREZI, ARDURA, ERANTZUKIZUN, BATERAEZINTASUN ETA ARRISKU EDO NEKAGARRITASUNA HONELA ORDAINDUKO DIRA:

  131a) Soldatan 131b) Soldatan eta destino-osagarrian 131c) Soldatan eta berariazko osagarrian 131d) Berariazko osagarrian

 • -11-

  132.- BESTE LANPOSTU BAT BETETZEKO, BEHARREZKOA DA:

  132a) Sektore publikoari nahiz pribatuari dagokienez, aldez aurretik berariazko bateragarritasun-baimena eskuratzea

  132b) Sektore publikoari nahiz pribatuari dagokienez, aldez aurretik berariazko bateragarritasun-baimena eskuratzea, arduraldi partzialeko jarduera ez bada

  132c) Sektore publikoari nahiz pribatuari dagokienez, aldez aurretik berariazko bateragarritasun-baimena eskuratzea, bi jarduerak elkarri lotuak izan daitezkeenean soilik

  132d) Sektore publikoari nahiz pribatuari dagokienez, aldez aurretik berariazko bateragarritasun-baimena eskuratzea, sektore pribatuko arduraldi partzialeko jarduera ez bada

  133.- LANGILE FUNTZIONARIOAK EZ DU ESKUBIDERIK IZANGO:

  133a) Berariazko osagarri finkatuaren mailako lansaria jasotzeko

  133b) Goragokoengandik bera lanean ari den administrazio-unitatearen xede, antolaera eta funtzionamenduari buruzko informazioa jasotzeko

  133c) Bere espedientea ezagutzeko eta eskuratzeko 133d) Askatasun sindikala gauzatzeko

  134.- NORK EMATEN DIO ONESPENA UPV/EHU-REN ADMINISTRAZIO-EGITURARI?

  134a) Klaustroak 134b) Gobernu Kontseiluak 134c) Errektoreordeek 134d) Errektoreak

  135.- HONAKO ORGANO HAUETATIK ZEIN DAGO UPV/EHU-REN ADMINISTRAZIO OROKORRAREN BARRUAN?

  135a) Saileko Kontseilua 135b) Campuseko Batzarra 135c) Gobernu Kontseilua 135d) Hirurak, a), b) eta c)

  136.- ZER MOTATAKO ORGANOEK BETETZEN DITUZTE UPV/EHU-KO GOBERNU- ORDEZKARITZA-, KONTROL-, AHOLKULARITZA- ETA ADMINISTRAZIO-EGINKIZUNAK?

  136a) Kide anitzekoek 136b) Kide anitzekoek eta pertsona bakarrekoek 136c) Gobernu Kontseiluak onartzen dituenek 136d) Errektoreak izendatutako kide anitzeko eta

  pertsona bakarreko organoek

  137.- CAMPUSEKO BATZARRAREN EGINKIZUNETAKO BAT BERE ARAUDIA OSATZEA DA. NORK DU ARAUDI HORI ONARTZEKO ESKUMENA?

  137a) Campuseko errektoreordeak 137b) Zuzendaritza Kontseiluak 137c) Errektoreak 137d) Gobernu Kontseiluak

  138.- SAILETAKO ZUZENDARIEN ZENBAT ORDEZKARIK PARTE HARTZEN DUTE CAMPUSEKO BATZARREAN?

  138a) 6 ordezkarik, gehienez 138b) Campuseko sailetako zuzendari guztiek 138c) Egoitza campusean duten sailetako zuzendariek

  soilik 138d) Campuseko Batzarraren arautegiak ezartzen

  dituen ordezkariek

  139.- CAMPUSEKO BATZARRAK OHIKO NAHIZ EZOHIKO BILKURAK EGIN DITZAKE. OHIKO ZENBAT BILKURA EGIN BEHAR DITU URTEAN?

  139a) Batzarraren buruak egoki irizten dien adina 139b) Ikasturteko hiruhileko bakoitzean bat 139c) Bi, gutxienez 139d) Batzarreko kideen %25ek eskatzen dituen adina

  140.- ZENBAT CAMPUSEK OSATZEN DUTE UPV/EHU?

  140a) Hiru campusek 140b) Lau campusek 140c) Bost campusek 140d) Sei campusek

  141.- UNIBERTSITATEKO ZER ORGANOK DU IKASTEGI (FAKULTATEA EDO ESKOLA) BATEN SORRERARI HASIERAKO ONESPENA EMATEKO ESKUMENA?

  141a) Gizarte Kontseiluak 141b) Campuseko Batzarrak 141c) Gobernu Kontseiluak 141d) Klaustroak

  142.- NORK DU UNIBERTSITATEKO IKASTEGI BAT (FAKULTATEA EDO ESKOLA) SORTZEKO ONESPENA EMATEKO ESKUMENA?

  142a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak 142b) Euskal Autonomia Erkidegoak 142c) Klaustroak 142d) Gobernu Kontseiluak

  143.- NORK EMATEN DIO ONESPENA IKASTEGIKO BARNE ARAUDIARI?

  143a) Ikastegiko Batzarrak 143b) Zuzendaritza Kontseiluak 143c) Campuseko Batzarrak 143d) Gobernu Kontseiluak

  144.- ZER DA IKASTEGIKO ATALA? 144a) Ikastegian ematen diren titulazioetako bakoitza 144b) Ikastegian irakasten duten sailen zientzia

  eremuen araberako elkarketa 144c) Ikastegirako baimendutako titulazioaren

  irakaskuntzaren antolamendua, unibertsitateko campus desberdinen arabera

  144d) Titulazio bera ikastegi desberdinetan ematea

  145.- IKASTEGIKO ATALEK: 145a) Aurrekontuko diru-zuzkidura berezituak dituzte,

  ikastegiaren aurrekontuaren barruan

 • 145b) Ez dute aurrekontu espezifikorik 145c) Ikasleek matrikulatzean ordaintzen dituzten tasak

  erabili ditzakete 145d) Campuseko errektoreordeari euren

  funtzionamendurako aurrekontua eskatu behar diote

  146.- IKASTEGIKO BATZARREAN UNIBERTSITATEKO SEKTORE GUZTIEK DUTE ORDEZKARITZA. NORI DAGOKIO SEKTORE BAKOITZAK IKASTEGIKO BATZORDEAN IZAN BEHAR DUEN ORDEZKARI KOPURUA FINKATZEA?

  146a) Dekanoari 146b) Dekano taldeari 146c) Ikastegien oinarrizko arautegiari 146d) Ikastegiko arautegiari

  147.- IKASTEGIKO BATZARRAK OHIKO NAHIZ EZOHIKO BILERAK EGIN DITZAKE. OHIKO ZENBAT BILERA EGIN BEHAR DITU GUTXIENEZ?

  147a) Ez dago gutxienekorik, Batzarreko buruak beharrezkotzat jotzen dituenak

  147b) Sehilean bi, gutxienez 147c) Ikasturteko hiruhileko bakoitzeko bat 147d) Kideen %25ek hala dituen oro

  148.- IKASTEGIAK EZOHIKO BILERAK EGIN AHAL IZANGO DITU, HONAKO HAUEK HALA ESKATZEN DUTENEAN:

  148a) Kideen erdiek 148b) Kideen %25ek 148c) Kideen herenek 148d) Ikasleen ordezkariek

  149.- IKASTEGIKO BATZARRAK BERE ZEREGINAK BETETZEKO EGOKI DERITZEN BATZORDEAK ERATU AHAL IZANGO DITU, ETA ZEREGIN BATZUK ESKUORDETZEKO ESKUMENA ERE BADU. HONAKO HAUETAKO ZEIN ZEREGIN EZIN DU ESKUORDETU?

  149a) Ikastegiari atxikitako irakasle-lanpostuen eskariez iritzia ematea

  149b) Gobernu-organoei irakasleei eta administrazio eta zerbitzuetako langileei dagokienez dauden beharrizanen berri ematea

  149c) Unibertsitateko planetan biltzen diren helburuak ikastegira egokitzeko plana onartzea

  149d) Bere zereginak betetzeko egoki deritzen batzordeak eratzea

  150.- IKASTEGIKO DEKANOA NAHIZ ZUZENDARIA IKASTEGIARI ATXIKITAKO IRAKASLEEN ARTETIK AUKERATZEN DIRA. BESTE ZER ESKAKIZUN BETE BEHAR DITU FAKULTATE BATERAKO DEKANOGAIAK EDO GOI-ESKOLA TEKNIKO BATERAKO ZUZENDARIGARIAK?

  150a) Doktorea eta karrerako funtzionarioa izatea 150b) Funtzionarioa izatea eta lan-taldean sartuta

  egotea 150c) Lan-taldean sartuta egotea eta ikastegiari atxikita

  egotea

  150d) Unibertsitateko irakasleen kidegoko doktorea izatea

  151.- NORK IZENDATZEN DITU IKASTEGIETAKO DEKANOAK ETA ZUZENDARIAK?

  151a) Ikastegiko Batzarrak 151b) Errektoreak 151c) Campuseko errektoreordeak 151d) Eusko Jaurlaritzak

  152.- NOLA FINKATZEN DA IKASTEGIETAKO DEKANO ETA ZUZENDARIAK IZENDATZEKO SISTEMA ETA PROZEDURA?

  152a) Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeari jarraituz 152b) UPV/EHUren estatutuei jarraituz 152c) Ikastegiko arautegiari jarraituz 152d) Campuseko Batzarrari jarraituz

  153.- DEKANOAREN ETA ZUZENDARIAREN AGINTALDIAREN IRAUPENA MUGATUA DA, URTE KOPURUARI NAHIZ HURRENEZ HURRENEKO AGINTALDIEN KOPURUARI DAGOKIENEZ. ZENBAT URTE IRAUTEN DU AGINTALDI BAKOITZAK?

  153a) Hiru 153b) Lau 153c) Sei 153d) Kargua utzi arte

  154.- ZER ARAUTEGIK EZARTZEN DU DEKANO EDO ZUZENDARI KARGURAKO HURRENEZ HURRENEKO AGINTALDIEN KOPURUA?

  154a) UPV/EHUren estatutuek 154b) Gobernu Kontseiluaren arautegiak 154c) Campuseko Batzarraren arautegiak 154d) Ikastegiko arautegiak

  155.- NORK IZENDATZEN DITU DEKANORDEAK ETA ZUZENDARIORDEAK?

  155a) Ikastegiko Batzarrak 155b) Dekanoak edo zuzendariak 155c) Campuseko errektoreordeak 155d) Errektoreak

  156.- DEKANOA EDO ZUZENDARIA KANPOAN EDO GAIXORIK DAUDENEAN, DEKANORDEAK EDO ZUZENDARIORDEAK ORDEZTEN BADITU, ZENBAT DENBORAN IRAUN DEZAKE EGOERA HORREK, HAUTESKUNDEETARAKO DEIA EGIN GABE?

  156a) Ikasturte osoa 156b) Hiruhileko bat 156c) Sei hilabete 156d) Urte eta erdi

  157.- ZER DOKUMENTUTAN XEDATU ETA GAUZATZEN DA DEKANOA EDO ZUZENDARIA GAIXOTZEN DENEAN HURA ORDEZTUKO DUEN DEKANORDEA EDO ZUZENDARI ORDEA?

  157a) Ikastegiko Batzordearen erabakian 157b) Campuseko Errektoreordeak egiten duen

  izendapenean

 • -13-

  157c) Dekanoak Errektoreari egiten dion proposamenean

  157d) Errektoreak sinatzen duen izendapenean

  158.- NOR DA IKASTEGIKO IDAZKARI AKADEMIKOA?

  158a) Ikastegiko idazkaritzako AZPen burua 158b) Ikastegiko gobernu, ordezkaritza eta

  administraziorako kide anitzeko organoen ekintza eta erabakien fede ematen duena

  158c) Campuseko errektoreordetzari lanpostuen muga proposatzeko ardura duena

  158d) Ikastegian irakasten duten sailen koordinatzailea

  159.- ZER MOTATAKO GUNEEK OSATZEN DUTE UPV/EHU?

  159a) UPV/EHUrenek eta Ikastegien Atalek 159b) UPV/EHUrenek eta UPV/EHUri atxikiek 159c) UPV/EHUrenek eta Unitate Delegatuek 159d) Integratuek, Sailek eta Unibertsitate Institutuek

  160.- ERREKTOREA UNIBERTSITATEKO AGINTARI GORENA DA. NORK EZARTZEN DITU ERREKTOREA HAUTATZEKO SISTEMA ETA PROZEDURA?

  160a) Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeak 160b) UPV/EHUren estatutuek 160c) Klaustroko arautegiak 160d) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak

  161.- NOLA HAUTATZEN DA ERREKTOREA? 161a) Hautaketa zuzen eta sufragio unibertsal libre eta

  sekretuaz 161b) Unibetsitate-irakasle funtzionarioen artean 161c) Klaustroko kideek hautatzen dute 161d) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren ebazpen

  bidez

  162.- ERREKTORE KARGURAKO HAUTAGAITZAK HONAKO BERME HAU IZAN BEHAR DU:

  162a) Katedradunena eta administrazio eta zerbitzuetako langileena

  162b) Ikasleena, irakasle funtzionarioena eta administrazio eta zerbitzuetako langileena

  162c) Klaustrokideen %10ena, gutxienez 162d) Klaustrokidea eta Gobernu Kontseiluko kideena

  163.- NORK IZENDATZEN DU ERREKTOREA? 163a) Klaustroak 163b) Gizarte Kontseiluko buruak 163c) Euskal Autonomia Erkidegoan horretarako

  eskumena duen organoak 163d) Hezkuntza eta Zientzia Ministroak

  164.- ZER ARAUTEGIK EZARTZEN DU ERREKTORE KARGURAKO HURRENEZ HURRENEKO AGINTALDIEN KOPURUA?

  164a) UPV/EHUren estatuek 164b) Gobernu Kontseiluaren arautegiak 164c) Klaustroko arautegiak 164d) Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeak

  165.- ERREKTORE KARGUA ERREKTOREORDEAK BETE DEZAKE, HURA KANPOAN EDO GAIXORIK BADAGO. EGOERA HORI SEI HILABETETIK GORA LUZATZEN BADA, HAUTESKUNDEETARAKO DEIA EGIN BEHARRA DAGO. NORK EGIN BEHAR DU DEIALDIA?

  165a) Klaustroak 165b) Eusko Jaurlaritzak 165c) Gobernu Kontseiluak 165d) Zuzendaritza Kontseiluak

  166.- ERREKTOREAREN ESKUMENETAKO BAT DA BEHAR DIREN BATZORDEAK ERATZEA, HORIEI ESKUMEN OROKOR EDO BEREZIAK EMANDA, GAIAREN ARABERA. ZER MUGA DAUDE BATZORDEAK ERATZEKO?

  166a) Batere ez 166b) Aurrekontuaren araberakoak 166c) Gobernu Kontseiluak ezartzen dituenak 166d) Klaustroak adierazitakoak

  167.- ERREKTOREAK IZENDATUTAKO ERREKTOREORDEEN ARTEAN HONAKO HAUEK EGON BEHAR DUTE, GUTXIENEZ:

  167a) Akademia Antolakuntzakoak eta Ikerketakoak 167b) Irakasleenak eta Ikasleenak 167c) Campusekoek 167d) Akademia Antolakuntzakoak, Ikerketakoak,

  Irakasleenak eta Ikasleenak

  168.- ZER KARGU IZENDA DEZAKE ERREKTOREAK, ERREKTOREORDEEI LAGUNTZEKO?

  168a) Errektoreorde laguntzaileak 168b) Zuzendaria 168c) Konfiantzako kargua 168d) Arloko arduradunak

  169.- GERENTEA DA UPV/EHU-REN ADMINISTRAZIO ETA EKONOMIA-ZERBITZUEN ANTOLAMENDU ETA KUDEAKETAREN ARDURADUNA. NOREN MENDE DAGO ORGANIKOKI ETA FUNTZIONALKI?

  169a) Zuzendaritza Kontseiluaren mende 169b) Ekonomia-gaietarako errektoreordearen mende 169c) Errektorearen mende 169d) Gizarte Kontseiluaren mende

  170.- GERENTEA UPV/EHU-REN KONFIANTZAKO LANGILEA DA, ERREKTOREAK IZENDATUTAKOA. BESTE ZER ORGANOK ETORRI BEHAR DU BAT IZENDAPEN HORREKIN?

  170a) Zuzendaritza Kontseiluak 170b) Gizarte Kontseiluak 170c) Gobernu Kontseiluak 170d) Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta

  Ikerketa Sailak

  171.- BALDINTZA HAUETATIK ZEIN BETE BEHAR DU GERENTE KARGUA DUEN PERTSONAK?

 • 171a) Doktore izatea 171b) Lanaldi osoko arduraldia edukitzea 171c) A taldeko funtzionarioa izatea 171d) Irakaslana eta kudeaketa bateratzea

  172.- GERENTEAK GERENTZIA-TALDEAREN LAGUNTZA IZANGO DU. TALDE HORI HONAKO KIDE HAUEK OSATUA EGON BEHAR DU, GUTXIENEZ:

  172a) Arloko errektoreordeek (langileak, ekonomia-gaiak, gai orokorrak, etab.)

  172b) Zuzendariek 172c) Campuseko gerenteordeek 172d) Arloko gerenteordeek eta campuseko

  gerenteordeek

  173.- HONAKO BALDINTZA HAUETATIK ZEIN BETE BEHAR DU GERENTEORDE KARGUA DUEN PERTSONAK?

  173a) Goi mailako titulua edukitzea 173b) Doktore izatea 173c) A taldeko funtzionario-kidegokoa izatea 173d) Eusko Jaurlaritzako funtzionarioa izatea

  174.- UNIBERTSITATEKO SAILAK ARDURATZEN DIRA IKASTEGI BATEAN EDO GEHIAGOTAN IRAKASKUNTZA KOORDINATZEAZ ETA EMATEAZ. ZEREN ARABERA ANTOLATZEN DIRA SAILAK?

  174a) Jakintza arloka 174b) Ikastegika 174c) Campuska 174d) Gobernu Kontseiluak finkatutako irizpideen

  arabera

  175.- UNIBERTSITATEKO ZER ORGANORI DAGOKIO UNIBERTSITATEKO SAIL BAT SORTZEKO ONESPENA EMATEA?

  175a) Gizarte Kontseiluari 175b) Campuseko Batzarrari 175c) Gobernu Kontseiluari 175d) Klaustroari

  176.- ZER ORGANOK FINKATZEN DU SAILA ERATZEKO BEHAR DEN IRAKASLEEN GUTXIENEKO KOPURUA?

  176a) Gizarte Kontseiluak 176b) Klaustroak 176c) Gobernu Kontseiluak 176d) Eusko Jaurlaritzak

  177.- SAIL BATEN BARNE-ARAUTEGIA DA HAREN JARDUERA ARAUTZEN DUEN ARAU OROKORRA. NORK EMATEN DIO ONESPENA?

  177a) Ikastegiko Batzarrak 177b) Saileko Kontseiluak 177c) Campuseko Batzarrak 177d) Gobernu Kontseiluak

  178.- SAIL BATEK BATZORDE IRAUNKORRIK BADU, BATZORDE HORRETAN

  ORDEZKARITZA EDUKI BEHAR DUTE SAILEKO IRAKASLEEK, BESTEAK BESTE. ZENBATEKO ORDEZKARITZA?

  178a) %25ekoa 178b) %50ekoa 178c) %70ekoa 178d) %75ekoa

  179.- NORK IZENDATZEN DU SAILEKO ZUZENDARIA?

  179a) Saileko Kontseiluak 179b) Ikastegiko Batzarrak 179c) Sailak egoitza ofiziala zer ikastegitan duen, hango

  dekanoak edo zuzendariak 179d) Errektoreak

  180.- SAILEKO ZUZENDARIAREN AGINTALDIAREN IRAUPENA MUGATUA DA, URTE KOPURUARI NAHIZ HURRENEZ HURRENEKO AGINTALDIEN KOPURUARI DAGOKIENEZ. ZENBAT URTE IRAUTEN DU AGINTALDI BAKOITZAK?

  180a) Hiru 180b) Lau 180c) Sei 180d) Kargua utzi arte

  181.- ZER ARAUTEGIK EZARTZEN DU SAILEKO ZUZENDARI KARGURAKO HURRENEZ HURRENEKO AGINTALDIEN KOPURUA?

  181a) UPV/EHUren estatutuek 181b) Gobernu Kontseiluaren arautegiak 181c) Sailen arautegiak 181d) Sailen oinarrizko arautegiak

  182.- SAILETAKO ZUZENDARIAK IRAKASLANETIK SALBUETSI AHAL IZANGO DITU ERREKTOREAK, HEIN HONETAN, GEHIENEZ ERE:

  182a) Arduraldi osoan 182b) Beren irakaslanaren 1/2ean 182c) Beren irakaslanaren 1/3ean 182d) Beren irakaslanaren 1/4ean

  183.- ZER BALDINTZA BETE BEHAR DITU UNIBERTSITATEKO IRAKASLE BATEK, SAILEKO IDAZKARI KARGUA BETETZEKO?

  183a) Karrerako funtzionarioa izatea 183b) Jardunean dagoen irakaslea izatea 183c) Doktorea izatea 183d) Irakasle laguntzailea izatea

  184.- ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA, UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA?

  184a) Ikastegi bakoitzak Ikastegiko Batzarrak egindako arautegi bat izango du. Arautegi hori egiteko, Gobernu Kontseiluak ezarritako oinarrizko arautegiari jarraituko diote

  184b) Ikastegiek Gobernu Kontseiluak ikastegi bakoitzerako egindako arautegia izango dute

  184c) Ikastegi bakoitza bere autonomiaren eta irizpideen arabera hartutako erabaki eta akordioek arautuko

 • -15-

  dute. Alderdi horretatik, ez dute beren gobernua, administrazioa eta ordezkaritza arautzeko inolako arautegirik osatzeko betebeharrik

  184d) Ikastegiari dagozkion erabakiak eta akordioak ikastegiko kide guztien batzarrak hartuko ditu

  185.- ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA, UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA?

  185a) Errektorea unibertsitateko irakasleek hautatuko dute, hautaketa zuzenaz eta sufragio unibertsal, libre eta sekretuaz. Errektore izateko hautagai izan ahalko dira unibertsitatean zerbitzua ematen ari diren irakasle funtzionario nahiz lan-kontratukoak

  185b) Errektorea unibertsitateko kideek hautatuko dute, hautaketa zuzenaz eta sufragio unibertsal, libre eta sekretuaz. Errektore izateko hautagai izan ahalko dira UPV/EHUn jardunean dauden eta arduraldi osoa daukaten unibertsitateko katedradunen kidegoko irakasle funtzionarioak. Errektorea Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunak izendatuko du

  185c) Errektorea ikasleek hautatuko dute, hautaketa zuzenaz eta sufragio unibertsal, libre eta sekretuaz. Errektore izateko hautagai izan ahalko dira UPV/EHUn jardunean dauden eta arduraldi osoa daukaten unibertsitateko katedradunen kidegoko irakasle funtzionarioak. Errektorea Euskal Autonomia Erkidegoko organo eskudunak izendatuko du

  185d) Errektore izateko hautagai izan ahalko dira UPV/EHUn jardunean dauden eta arduraldi osoa daukaten unibertsitateko katedradunen kidegoko irakasle funtzionarioak, eta horien hautaketan ez dute parte hartuko ikasleek.

  186.- ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA, UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA?

  186a) UPV/EHUko gerentea konfiantzako langilea izango da, eta errektoreak izendatuko du, Gizarte Kontseiluarekin ados jarrita

  186b) UPV/EHUko gerentea idazkari nagusiak izendatuko du, Gizarte Kontseiluarekin ados jarrita, eta irakaslanak egin ahal izango ditu bere agintaldian

  186c) UPV/EHUko gerentea errektoreak izendatuko du, baina ez da egongo, inola ere, haren mende

  186d) Gerenteak irakasle izaera edukiko du, eta Gizarte Kontseiluak izendatuko du, aldez aurretik errektoreari eta idazkari nagusiari iritzia eskatuta

  187.- ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA, UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA?

  187a) Saileko zuzendariei dekano deritze 187b) Saileko zuzendariaren agintaldia sei urtekoa

  izango da 187c) Saileko zuzendaria Fakultateko Batzarrak

  hautatuko du, eta dekanoak izendatuko du 187d) Saileko zuzendaria Saileko Kontseiluak

  izendatuko du, sailari atxikitako unibertsitateko irakasleen kidegoetako irakasle doktoreen artetik, eta errektoreak izendatuko du

  188.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, HAUEK DIRA UNIBERTSITATEA OSATZEN DUTEN KIDEAK:

  188a) Ikasleak, irakasle eta ikertzaileak, eta administrazio eta zerbitzuetako langileak

  188b) Ikasleak 188c) Irakasle eta ikertzaileak, eta administrazio eta

  zerbitzuetako langileak 188d) Irakasle eta ikertzaileak, eta ikasleak

  189.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, ZER DIRA UNIBERTSITATEKO IKASKETAK?

  189a) Titulu ofizial onartu edo homologatuak eskuratzera bideratutako ikasketak

  189b) Batxilergoko titulua eskuratzera bideratutako ikasketak

  189c) Lanbide Heziketako ikasketak 189d) Aurreko guztiak dira unibertsitateko ikasketak

  190.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, NOLA DERITZO UPV/EHU-KO ARARTEKOARI?

  190a) Arartekoa 190b) Herriaren defendatzailea 190c) Aldezlea 190d) Aurreko erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  191.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA: 191a) UPV/EHU hainbat campusetan banatutako

  unibertsitatea da 191b) UPV/EHU campus anitzeko unibertsitatea da 191c) UPV/EHU campus bakarreko unibertsitatea da 191d) Aurreko erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  192.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, HAUEK DIRA UNIBERTSITATEKO CAMPUSETAKO GOBERNU-, ORDEZKARITZA- ETA ADMINISTRAZIO-ORGANOAK:

  192a) Campuseko Batzarra 192b) Campuseko errektoreordea 192c) Campuseko Batzarra eta campuseko

  errektoreordea 192d) Campuseko Batzarra, campuseko errektoreordea,

  campuseko idazkaria eta campuseko gerenteordea, gutxienez

  193.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, ERREKTORETZARAKO HAUTAGAI-ZERRENDAK AURKEZTEKO HONAKO BERME HAU BEHARKO DA, GUTXIENEZ:

  193a) Klaustrokideen %10ena 193b) Klaustrokideen %5ena 193c) Klaustrokideen %15ena 193d) Klaustrokideen %20rena

  194.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, EZ DIRA IKASTEGIAK:

  194a) Fakultateak 194b) Unibertsitateko campusak 194c) Goi-eskola teknikoak edo goi-eskola politeknikoak

 • 194d) Unibertsitate-eskolak edo unibertsitate-eskola politeknikoak

  195.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, HONAKO HAU EZ DA PERTSONA BAKARREKO ORGANOA:

  195a) Sailetako Kontseiluak 195b) Errektorea 195c) Gerentea 195d) Errektoreordeak

  196.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, NORK ANTOLATZEN ETA KUDEATZEN DITU UPV/EHU-REN ZERBITZU ADMINISTRATIBO ETA EKONOMIKOAK, UNIBERTSITATEAREN GOBERNU-ORGANOEK FINKATUTAKO IRIZPIDEEI JARRAITUZ?

  196a) Errektoreordeak 196b) Gerenteak 196c) Errektoreordeak 196d) Gerenteordeak

  197.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, NORI DAGOKIO ZIGORTZEKO AHALMENA ERABILTZEA, ETA DAGOZKION ZIGORRAK JARTZEA UNIBERTSITATEKO KIDEEI, KASU BAKOITZEAN DAGOZKION ZEHAPEN-PROPOSAMENAK AURKEZTUZ ESKUMENA DAUKAN ORGANOARI?

  197a) Errektoreari. 197b) Gerenteari. 197c) Dekanoari. 197d) Gerenteordeari.

  198.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, NOREN ARDURA DA SAILAREN GOBERNUA:

  198a) Saileko Kontseiluarena, baina ikastegiko dekanoak gainbegiratuta

  198b) Saileko Kontseiluarena eta saila dagoen Ikastegiko Batzarrarena

  198c) Saileko Kontseiluarena eta zuzendariarena 198d) Aurreko erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  199.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, NOREN EGINKIZUNA DA IRAKASGAIEN OINARRIZKO PROGRAMAK EZARTZEA, KASUAN KASUKO IKASKETA-PLANAREN BARRUAN?

  199a) Ikastegiko Batzarrarena 199b) Campuseko Batzarrarena 199c) Dekanoarena 199d) Saileko Kontseiluarena

  200.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, GIZARTE KONTSEILUA:

  200a) Gizarteak UPV/EHUn parte hartzeko daukan organoa da

  200b) Ez da unibertsitateko organoa 200c) Unibertsitate-hezkuntzan diharduten sektoreak

  biltzen dituen gizarteko organoa da

  200d) Gizartearen eta unibertsitatearen arteko harremanak bideratzeko elementua da

  201.- GIZARTE KONTSEILUA: 201a) Ez da UPV/EHUko kide anitzeko organoa 201b) UPV/EHUko kide anitzeko organoa da 201c) UPV/EHUko pertsona bakarreko organoa da 201d) UPV/EHUri atxikitako organoa da

  202.- UNIBERTSITATEAK HONAKO ORDEZKARI HAUEK DITU GIZARTE KONTSEILUAN:

  202a) Errektoreak izendatutako unibertsitateko Klaustroko kideak

  202b) Errektoreak izendatutako Gobernu Kontseiluko kideak

  202c) Organo horrek aukeratutako unibertsitateko Klaustroko kideak

  202d) Organo horrek aukeratutako Gobernu Kontseiluko kideak

  203.- NORI DAGOKIO GIZARTE KONTSEILUAREN AKORDIOAK BETEARAZTEKO ERANTZUKIZUNA?

  203a) Gizarte Kontseiluko buruari 203b) Gizarte Kontseiluaren osokoari 203c) UPV/EHUko errektoreari 203d) Gizarte Kontseiluko idazkariari

  204.- UNIBERTSITATEKO KLAUSTROAK EZOHIKO BILERA EGIN AHAL IZANGO DU, HONAKO HAUEK HALA ESKATUTA:

  204a) Kide hautetsien bostenek 204b) Kide hautetsien laurdenek 204c) Kide hautetsien gehiengo absolutuak 204d) Kidego bateko ordezkarien herenek

  205.- IKASLEEK HONAKO ORDEZKARITZA HAU DUTE KLAUSTROAN:

  205a) Ikastegi bakoitzak ordezkari bat izango du, gutxienez

  205b) Ikasleen ordezkari kopurua ikastegi bakoitzeko ikasle kopuru osoaren zuzeneko proportzioaren araberakoa izango da eta ez du gutxieneko finkorik

  205c) Ikastegi bakoitzeko ikasle kopuruaren arabera, ordezkari bat edo bi izango dituzte, gutxienez

  205d) Ikastegi guztiek ordezkari kopuru bera izango dute

  206.- KLAUSTRORAKO IKASLEAK HAUTATZEKO, HONAKO PARTAIDETZA HAU BEHARKO DA:

  206a) % 5ekoa 206b) % 3koa 206c) Ez da behar gutxieneko partaidetzarik 206d) % 2koa

  207.- NOIZ EGIN BEHAR DU ERREKTOREAK KLAUSTROA BILTZEKO DEIA, URTEKO GESTIO TXOSTENA AZTERTZEKO?

  207a) Ikasturteko lehenengo hiruhilekoan 207b) Urteko lehenengo hiruhilekoan

 • -17-

  207c) Ikasturteko azken hiruhilekoan 207d) Ikasturteko lehen lauhilekoan

  208.- KLAUSTROAK BERE ESKUMENEN EREMUAN HARTZEN DITUEN ERABAKIEK:

  208a) Gainerako organo guztiek betetzeko indarra daukate

  208b) Orientazio-izaera dute gainerako organo guztientzat

  208c) Kide anitzeko organo guztiek betetzeko indarra daukate

  208d) Pertsona bakarreko organo guztiek betetzeko indarra daukate

  209.- ZER ORGANOREN EZAUGARRIA DA UPV/EHU-REN POLITIKA OROKORREKO GAI NAGUSIAK EZTABAIDATZEA ETA ARGITZEA?

  209a) Gobernu Kontseiluarena 209b) Unibertsitateko Klaustroarena 209c) Zuzendaritza Kontseiluarena 209d) Aholkularien Batzordearena

  210.- UNIBERTSITATEKO KLAUSTROAK: 210a) Aldezlea hautatzen du 210b) Aldezlea proposatzen du, Gobernu Kontseiluak

  hauta dezan 210c) Aldezlea proposatzen dio errektoreari 210d) Aldezlea proposatzen dio Aholkularien

  Batzordeari

  211.- KLAUSTROAK: 211a) Ohiko bilera egingo du, errektoreak bere kabuz

  egindako deiari jarraituz 211b) Ezohiko bilera egingo du, Gobernu Kontseiluaren

  bostenak hala eskatuta 211c) Ezohiko bilera egingo du, Klaustroko kide

  hautetsien bi laurdenek hala eskatuta 211d) Ezohiko bilera egingo du, kidego bateko

  ordezkarien gehiengo sinpleak hala eskatuta

  212.- NOR DA GOBERNU KONTSEILUKO BURUA? 212a) Errektorea 212b) Idazkari nagusia 212c) Gerentea 212d) Kontseiluko kideen artetik hautatutako kide bat

  213.- UNIBERTSITATEKO KLAUSTROAN AUKERATUTAKO GOBERNU KONTSEILUKO KIDEETATIK:

  213a) 3 kide ikasleak dira 213b) 3 kide administrazio eta zerbitzuetako langileak

  dira 213c) 6 kide funtzionario doktoreak ez diren gainerako

  irakasle-kategorietakoak dira 213d) 4 kide funtzionarioak edo funtzionario doktoreak

  dira

  214.- UNIBERTSITATEKO KLAUSTROAREN OSOTASUNAK AUKERATUTAKO GOBERNU KONTSEILUKO KIDEETATIK:

  214a) 6 kide fakultateetako dekanoak edo ikastegi edo eskoletako zuzendariak izango dira

  214b) 6 kide saileko zuzendariak izango dira 214c) 3 kide unibertsitateko institutuetako zuzendariak

  izango dira 214d) Kide bat saileko zuzendaria izango da

  215.- ERREKTOREAK GOBERNU KONTSEILURAKO IZENDATUTAKO KIDEEN ARTEAN:

  215a) Campuseko errektoreorde guztiek egon behar dute, nahitaez

  215b) Campuseko errektoreordeak egon daitezke 215c) Ez dute zertan egon campuseko errektoreordeek 215d) Campuseko errektoreorderen batek egon behar

  du

  216.- ERREKTOREAK GOBERNU KONTSEILURAKO IZENDATUTAKO KIDEEN ARTEAN NAHITAEZ EGON BEHAR DUTE:

  216a) Administrazio eta zerbitzuetako bi langilek eta bi ikaslek

  216b) Administrazio eta zerbitzuetako langile batek eta bi ikaslek

  216c) Administrazio eta zerbitzuetako bi langilek eta ikasle batek

  216c) Administrazio eta zerbitzuetako langile batek eta ikasle batek

  217.- EGOERA HAUETAN UTZIKO DIO UPV/EHU-KO GOBERNU KONTSEILUA ORDEZKARI BATEK ORDEZKARI IZATEARI:

  217a) UPV/EHUko kide izateari utziz gero 217b) Hautatu zuen ikastegiko kide izateari utziz gero 217c) Hautatu zuen kidegoko kide izateari utziz gero 217d) Denak dira zuzenak

  218.- UPV/EHU-REN ESTATUTUAK 2003KO MAIATZAREN 21EAN ONARTU ZITUEN:

  218a) Unibertsitateko Klaustroak 218b) Euskal Autonomia Erkidegoak 218c) Gobernu Kontseiluak 218d) Errektorreak

  219.- UPV/EHU-KO GOBERNU KONTSEILUAREN AKTAK:

  219a) Eskatzen dituzten unibertsitateko kide guztien esku soilik egongo dira

  219b) Eskatzen dituzten unibertsitateko kide guztien esku egongo dira; gainera, argitara emango dira, interesa daukaten guztiek ikus ditzaten

  219c) Idazkari Nagusiaren zaintzapean egongo dira, eta ez dira argitara emango

  219d) UPV/EHUko guneetan jendaurrean erakutsiko dira

  220.- HONAKO KIDE HAUEK OSATUA DA UPV/EHU-KO GOBERNU KONTSEILUA:

  220a) Errektoreak, idazkari nagusiak, gerenteak eta beste 34 kidek

  220b) Errektoreak, idazkari nagusiak, gerenteak, beste 34 kidek eta Gizarte Kontseiluko hiru kidek

 • 220c) Errektoreak, idazkari nagusiak, Gizarte Kontseiluko hiru kidek eta beste 34 kidek

  220d) Errektoreak, gerenteak, Gizarte Kontseiluko hiru kidek eta beste 34 kidek

  221.- UPV/EHU-KO GOBERNU KONTSEILUAK: 221a) Aurrekontuak egiten ditu eta urte anitzerako

  plangintza prestatzen du 221b) UPV/EHUren estatutuak prestatzen ditu 221c) Unibertsitateko campus berriak eratzen ditu 221d) Unibertsitateko ikasleen garapenerako eta

  ikasleek unibertsitatean ikasten jarraitzeko arauak finkatzen ditu

  222.- UNIBERTSITATEKO KLAUSTROA HONAKO SEKTORE HAUEK OSATUA DA:

  222a) Irakasleek, ikasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek

  222b) Unibertsitateko langileek eta ikasleek 222c) Irakasle funtzionario doktoreek, bestelako irakasle

  eta ikertzaileek, administrazio eta zerbitzuetako langile funtzionarioek, administrazio eta zerbitzuetako lan-kontratuko langileek eta ikasleek

  222d) Irakasle funtzionario doktoreek, bestelako irakasle eta ikertzaileek, ikasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek

  223.- ERREKTOREA, IDAZKARIA ETA GERENTEA UNIBERTSITATEKO KLAUSTROKO KIDEAK IZANGO DIRA:

  223a) Beti 223b) Errektorea beti; gainerakoak, hautatzen badituzte

  soilik 223c) Gerentea kide hautetsia izango da 223d) Hautatzen badituzte soilik

  224.- KLAUSTROKO KIDEAK HAUTATZEKO ARAUAK:

  224a) Gobernu Kontseiluak onartzen ditu, hauteskunde erregimen orokorraren arautegiaren barruan

  224b) Unibertsitateko Klaustroak onartzen ditu 224c) Unibertsitateko Klaustroak onartzen ditu eta

  Gizarte Kontseiluak berresten ditu 224d) Ez dago halako hautaketa-arau propiorik

  225.- UPV/EHU-KO UNIBERTSITATEKO CAMPUSARI HONAKO ESKUMEN HAUEK DAGOZKIO, BESTEAK BESTE:

  225a) Estatutuak onartzea 225b) Errektorea hautatzea 225c) Zuzendaritza Kontseilua hautatzea 225d) Aurreko aukeretatik bakar bat ere ez da zuzena

  226.- UNIBERTSITATEKO KLAUSTROAK ERREKTOREA AUKERATZEKO HAUTESKUNDEETARAKO DEIA EGIN AHAL IZANGO DU:

  226a) Errektoreak dimisioa aurkeztuz gero 226b) Errektorea hilez gero

  226c) Deialdia bere kideen bi hereneko gehiengoak onartzen badu, kide hautetsien herenen proposamena kontuan hartuta

  226d) Klaustroak ezin du errektorea aukeratzeko hauteskundeetarako deirik egin

  227.- UPV/EHU-KO GOBERNU KONTSEILUA: 227a) Unibertsitateko ordezkaritza-organo gorena da 227b) Politika orokorraren irizpideak garatzen,

  zuzentzen eta, hala dagokionean, betetzen dituen organoa da

  227c) Unibertsitateko gobernu-organo bakarra da 227d) UPV/EHUn ez dago Gobernu Kontseilurik

  228.- UPV/EHU-KO HONAKO HAU IZANGO DA GOBERNU KONTSEILUKO BURUA:

  228a) Antzinatasun handieneko unibertsitateko katedraduna

  228b) Errektorea 228c) Kontseiluko kideen artetik eta horien artean

  hautatutakoa 228d) Bilkura zer campusetan egiten den, campus

  horretako errektoreordea

  229.- UPV/EHU-KO GOBERNU KONTSEILURAKO IKASLEEN ORDEZKARITZA:

  229a) Errektoreak izendatzen du 229b) Klaustroko kideek hautatzen dute, unibertsitateko

  ikasleen artetik 229c) Ordezkaritzaren parte bat Klaustroko ikasleen

  ordezkarien artean eta horien artetik aukeratzen da, eta beste parte bat errektoreak izendatzen du

  229d) Ikasleek ez dute ordezkaritzarik Gobernu Kontseiluan

  230.- NORI DAGOKIO UPV/EHU-REN ESTATUTUAK ONARTZEA?

  230a) Unibertsitateko Klaustroari 230b) UPV/EHUko Gobernu Kontseiluari 230c) UPV/EHUko Gizarte Kontseiluari 230d) Aurreko erantzunetatik bakar bat ere ez da

  zuzena

  231.- GIZARTE KONTSEILUA: 231a) UPV/EHUren ikuskaritza- eta kontrol-organoa da 231b) Gizarteak UPV/EHUn parte hartzeko daukan

  organoa da 231c) Unibertsitateko kudeaketa-organo gorena da 231d) Ordezkaritza-izaera baino ez duen organo bat da

  232.- UPV/EHU-KO GIZARTE KONTSEILUKO KIDE DIRA, BESTEAK BESTE:

  232a) Errektorea 232b) Idazkari nagusia 232c) Errektorea, idazkari nagusia, gerentea eta

  Gobernu Kontseiluko kideen artean eta horien artetik aukeratutako beste hiru kide

  232d) Aurreko aukeretatik bakar bat ere ez da zuzena

 • -19-

  233.- UPV/EHU-KO UNIBERTSITATEKO KLAUSTROA, GOBERNU KONTSEILUA ETA GIZARTE KONTSEILUA:

  233a) Estatutuen 10. artikuluan aipatzen diren UPV/EHUko gobernu, ordezkaritza, kontrol eta aholkularitzako kide anitzeko organo bakarrak dira

  233b) Estatutuen 10. artikuluan aipatzen diren UPV/EHUko gobernu, ordezkaritza, kontrol eta aholkularitzako kide anitzeko organoetako batzuk dira

  233c) Ez dira UPV/EHUko kide anitzeko organoak 233d) Aurrekoetatik bakar bat ere ez da zuzena

  234.- UPV/EHU-KO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAN MOTA HONETAKO LANGILEAK ARITZEN DIRA:

  234a) UPV/EHUko langile funtzionarioak eta lan-kontratuko langileak

  234b) UPV/EHUko langile funtzionarioak, lan-kontratuko langileak eta behin-behineko langileak

  234c) UPV/EHUko langile funtzionarioak, lan-kontratuko langileak eta UPV/EHUn zerbitzua ematen duten beste administrazio publiko batzuetako langileak

  234d) UPV/EHUko langile funtzionarioak, lan-kontratuko langileak, behin-behineko langileak eta UPV/EHUn zerbitzua ematen duten beste administrazio publiko batzuetako langileak

  235.- UPV/EHU-KO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO ATALEN ORGANIGRAMA:

  235a) Zuzendaritza Kontseiluak onartuko du, gerentearen proposamena kontuan hartuta

  235b) Gobernu Kontseiluak onartuko du, gerentearen proposamena kontuan hartuta

  235c) Klaustroak onartuko du, errektorearen proposamena kontuan hartuta

  235d) Gobernu Kontseiluak onartuko du, errektorearen proposamena kontuan hartuta

  236.- UPV/EHU-KO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN ERREFERENTZIAZKO PLANTILA:

  236a) Administrazio eta zerbitzuetako langileen plantila kudeatzeko tresna da

  236b) Administrazio eta zerbitzuetako langileen politika planifikatzeko tresna da

  236c) Administrazio eta zerbitzuetako langileen gorabeherak izapidetzeko tresna da

  236d) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ebaluazio-sistema da

  237.- NORI DAGOKIO UPV/EHU-REN LAN-ESKAINTZAN JASOTAKO PLAZA HUTSAK BETETZEKO HAUTATZE-PROBEN DEIALDIA ONARTZEA?

  237a) Gobernu Kontseiluari, errektorearen proposamena kontuan hartuta

  237b) Gobernu Kontseiluari, gerentearen proposamena kontuan hartuta

  237c) Zuzendaritza Kontseiluari, errektorearen proposamena kontuan hartuta

  237d) Zuzendaritza Kontseiluari, gerentearen proposamena kontuan hartuta

  238.- UPV/EHU-REN FUNTZIONARIOA EDO LAN-KONTRATU FINKOKO LANGILEA IZATEKO HAUTATZE-PROBEN DEIALDIAREN OINARRIETAN, HONAKO HAUEK ADIERAZI BEHARKO DIRA:

  238a) Lan-eskaintzan jasotako plaza hutsen kopurua baino ez

  238b) Lan-eskaintzan jasotako plaza hutsen kopurua, nahitaez

  238c) Lan-eskaintzan jasotako plaza hutsen kopurua, Gobernu Kontseiluak hala erabakiz gero

  238d) Lan-eskaintzan jasotako plaza hutsen kopurua, kasuaren arabera

  239.- ZER DA BARNE-PROMOZIOA? 239a) Titulazio-talde bateko kidego eta eskalatik

  goragoko hurrengo taldera igotzea 239b) Titulazio-talde bateko kidego eta eskalatik

  goragoko ezein taldetara igotzea 239c) Eskala bakoitzeko funtzionarioak kidego eta

  eskaletan hutsik dauden lanpostuetara sartzea 239d) Beste unibertsitate eta administrazio publiko

  batzuetan aldi bateko eginkizunak betetzea

  240.- NON ARGITARATU BEHAR DIRA UPV/EHU-KO LEKUALDATZE-LEHIAKETAK?

  240a) Estatuko Buletin Ofizialean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian

  240b) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 240c) UPV/EHUko buletinean 240d) UPV/EHUko iragarki-tauletan

  241.- UPV/EHUKO LEKUALDATZE-LEHIAKETETAN HONAKO HAUEK PARTE HARTU AHAL IZANGO DUTE:

  241a) UPV/EHUko langile funtzionarioek baino ez 241b) Unibertsitateetako langile funtzionarioek baino ez 241c) Administrazio publikoetako kidego eta eskaletako

  langileek baino ez 241d) UPV/EHUko langile funtzionarioek,

  unibertsitateetako langile funtzionarioek eta administrazio publikoetako kidego eta eskaletako langileek

  242.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN LAN-POLTSEK HONAKO PRINTZIPIO HAUEK ERRESPETATU BEHAR DITUZTE:

  242a) Zabalkundea, berdintasuna, merezimendua eta kalitatea

  242b) Zabalkundea, berdintasuna, merezimendua eta eragimena

  242c) Zabalkundea, berdintasuna, merezimendua eta gaitasuna

  242d) Zabalkundea, berdintasuna, merezimendua eta eraginkortasuna

  243.- NORI DAGOKIO UPV/EHU-KO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN BARNE-PROMOZIORAKO DEIA EGITEA?

  243a) Gobernu Kontseiluari 243b) Zuzendaritza Kontseiluari

 • 243c) Errektoreari 243d) Gerenteari

  244.- UPV/EHU-KO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEK ZERBITZUAREN FUNTZIONAMENDU EGOKIA ZIURTATZEKO BETEBEHARRA DUTE, HONAKO HAUEK BERTAN EZ DAUDENEAN:

  244a) Nagusiak 244b) Lankideak 244c) Lankideak eta mendekoak 244d) Nagusiak, lankideak eta mendekoak

  245.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, UNIBERTSITATEAK ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN ETENGABEKO PRESTAKUNTZA SUSTATUKO DU:

  245a) UPV/EHUren barruan ematen denean 245b) UPV/EHUtik kanpo ematen denean 245c) UPV/EHUtik kanpo nahiz UPV/EHUren barruan

  ematen denean 245d) Inoiz ez; aurkezten diren eskari zehatzei buruzko

  erabakia hartu besterik ez du egingo

  246.- UPV/EHU-REN ESTATUTUETAN ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN PRESTAKUNTZARAKO ETA HOBEKUNTZARAKO AURREIKUSITA DAGOEN BATZORDEA HONAKO HAUEK OSATUKO DUTE:

  246a) Gerentziako ordezkariek eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariek, parekotasunean

  246b) Zuzendaritza Kontseiluko ordezkariek eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariek, parekotasunean

  246c) Unibertsitatea osatzen duten talde guztien ordezkariek, parekotasunean

  246d) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariek, parekotasunean

  247.- UPV/EHU-REN ESTATUTUEN ARABERA, HONAKO HAU DA ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN ORDEZKARITZA-ORGANOA:

  247a) Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen Batzarra

  247b) Enpresa batzordea 247c) Atal sindikalak 247d) Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira

  248.- UPV/EHU-KO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN ORDEZKARITZA-ORGANOEN BETEKIZUNAK DIRA:

  248a) Administrazio eta zerbitzuetako langileen lan-baldintzen negoziazio kolektiboa

  248b) Administrazio eta zerbitzuetako langileen defentsa, lan-gatazketan

  248c) Administrazio eta zerbitzuetako langileen defentsa, diziplina-espedienteetan

  248d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira

  249.- ZER ADMINISTRAZIOREKIN DITUZTE HOMOLOGATUTA ORDAINSARIAK UPV/EHU-KO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEK?

  249a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin

  249b) Deustuko Unibertsitatearekin 249c) Leioako Udalarekin 249d) Merkataritza Ministerioarekin

  250.- ZERTARAKO BALIO DU ERREFERENTZIAZKO PLANTILAK?

  250a) Ohorezko bekak emateko 250b) Lanaldia eta urteko egutegia arautzeko 250c) Ikastegi eta zerbitzuen langile-arloko premiak

  finkatzeko 250d) Administrazio eta zerbitzuetako langileen lan-

  baldintzak arautzeko

  251.- ERREFERENTZIAZKO PLANTILAKO PLAZEK HONAKO AGIRI HAUETAKO ZEINETAN DUTE BERMATUTA FINANTZIAZIOA?

  251a) Urteko zirkularrean 251b) Lanpostuen zerrendan 251c) Irakasleen zirkularrean 251d) Lansari-instrukzioan

  252.- ZER ALDIZKARI OFIZIALETAN ARGITARATU BEHAR DIRA UPV/EHU-KO LANPOSTUEN ZERRENDA ETA HORIEN ALDAKETAK?

  252a) Arabako Aldizkari Ofizialean 252b) Hiru campusetako aldizkari ofizialetan 252c) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 252d) Autonomia-erkidegoko zabalkunde handieneko

  prentsan

  253.- ZER GOBERNU-ORGANORI DAGOKIO LANPOSTUEN ZERRENDAK ONARTZEA?

  253a) Ikerketa Batzordeari 253b) Campuseko Batzarrei 253c) Saileko Kontseiluari 253d) Gobernu Kontseiluari

  254.- UPV/EHU-K HONAKO SISTEMA HAUEN ARABERA AUKERATU AHAL IZANGO DITU BERE LANGILEAK, FUNTZIONARIOAK NAHIZ LAN-KONTRATUKOAK:

  254a) Sistema irekia nahiz itxia 254b) Lehiaketa, oposizioa eta oposizio-lehiaketa 254c) Price eta Andersen sistemak 254d) Kontratazioa eta azpikontratazioa

  255.- ZER SISTEMA EDO BIDE ERABILTZEN DIRA FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO LANPOSTUAK BETETZEKO?

  255a) Zuzeneko kontratazioa eta zerbitzuak alokatzea 255b) Lehiaketa eta izendapen askea 255c) Lanpostuak kentzea eta behartutako lekualdaketa 255d) Prestakuntzarako ikastaro bizkorrak

 • -21-

  256.- ZEIN DA FUNTZIONARIOENTZAT GORDETAKO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANPOSTUAK BETETZEKO ERARIK ARRUNTENA?

  256a) Lehiaketa 256b) Galarazpen askea 256c) Zerbitzu-betekizuna 256d) Betekizunen esleipena

  257.- BA AL DUTE ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEK UPV/EHU-KO GOBERNU- ETA ORDEZKARITZA-ORGANOETAN PARTE HARTZERIK?

  257a) Ez, irakasle kualifikatuek baino ezin dute horietan parte hartu

  257b) Bai, baldin eta 5 urtez jarraian aritu badira zerbitzua ematen

  257c) Bai, horretarako finkatutako hautatze-prozedurei jarraituz

  257d) Ordezkaritza-organoetan bai, baina ez gobernu-organoetan

  258.- ZEIN DA LAN-KONTRATUKO LANGILEEN ORDEZKARITZA-ORGANO BATERATUA?

  258a) Irakasle eta Ikertzaileen Batzarra 258b) Saileko Batzarra 258c) Enpresa Batzordea 258d) Langile Funtzionarioen Batzordea

  259.- UPV/EHU-KO LANGILE FUNTZIONARIOEN ETA LAN-KONTRATUKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK ARAUTZEN DITUZTEN AKORDIOAK ETA HITZARMEN KOLEKTIBOAK ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEI APLIKAGARRI ZAIEN ARAUTEGIAREN PARTE DIRA?

  259a) Ez, ikasketak amaitu dituzten irakasleei baino ez zaizkie aplikatuko

  259b) Ez, ikasle eta irakasleei baino ez zaizkie aplikatuko

  259c) Bai, horiek aplikatzen zaizkie, estatutuez, unibertsitate-legeria orokorraz eta Euskal Autonomia Erkidegoko legeriaz gainera

  259d) Bai, baina eskola-orduetan baino ez

  260.- ZER IRIZPIDE NAGUSI KONTUAN HARTUKO DA ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN LANPOSTUEN ZERRENDAKO LANPOSTUAK SORTU, ALDATU EDO KENTZEKO?

  260a) Gastua murriztea, aurreko urtekoarekin alderatuta 260b) Zerrenda hori erreferentziazko plantilara

  egokitzea 260c) Zerbitzuak zentralizatzea 260d) Ekimenak banatzea

  261.- ZER LANPOSTU BETE DAITEZKE AUKERAKO IZENDAPENEZ?

  261a) Batzar Nagusian askatasunez zehazten direnak 261b) Langile funtzionarioen lanpostuen zerrendetan

  hala sailkatuta ageri direnak 261c) 21etik gorako ordainsari maila duten lanpostuak 261d) Klaustroak izendatutako lanpostuak

  262.- UPV/EHU-KO HITZARMEN KOLEKTIBOA HONAKO HAUEI APLIKATUKO ZAIE:

  262a) Lan-kontratu finkoa duten UPV/EHUko administrazio eta zerbitzuetako langileei

  262b) Aldi baterako lan-kontratua duten UPV/EHUko administrazio eta zerbitzuetako langileei

  262c) UPV/EHUren zerbitzuko bitarteko funtzionarioei 262d) A eta B erantzunak zuzenak dira

  263.- ZEIN DA ERANTZUN ZUZENA? 263a) Lan-baldintzak arautzeko akordioa gutxieneko

  oinarria da, beharrezkoa eta zatigarria ondorio guztietarako

  263b) Lan-baldintzak arautzeko akordioa gutxieneko oinarria da, beharrezkoa eta zatiezina ondorio guztietarako

  263c) Lan-baldintzak arautzeko akordioa gehieneko oinarria da, beharrezkoa eta zatigarria ondorio guztietarako

  263d) Lan-baldintzak arautzeko akordioa gehieneko oinarria da, beharrezkoa eta zatiezina ondorio guztietarako

  264.- LAN-BALDINTZAK ARAUTZEKO AKORDIOAREN 23. ARTIKULUAREN ARABERA, ZENBATEKOA IZANGO DA SENIDEEN ERITASUN LARRI EDO HERIOTZAGATIKO LIZENTZIA?

  264a) Bi lanegunekoa, bigarren mailarainoko odol- edo ezkon-ahaideek eta urrunagoko mailetakoek, bizikidetzarik badago gaixotasun larri justifikatua hartzen badute

  264b) Hiru egun naturalekoa, bigarren mailarainoko odol- edo ezkon-ahaideak hiltzen badira

  264c) Bost lanegunekoa, funtzionarioaren ezkontide edo bizilaguna, seme/alaba, edo harekin bizi diren gurasoak hil edo gaixotasun larri justifikatua hartzen badute

  264d) A eta C erantzunak zuzenak dira

  265.- EZKONTZAGATIK, LANGILEEK ESKUBIDEA IZANGO DUTE HONAKO LIZENTZIA HAU HARTZEKO:

  265a) Hamabost lanegunekoa 265b) Hogei lanegunekoa 265c) Hamabost egun naturalekoa 265d) Hogei egun naturalekoa

  266.- GIZARTE-FUNTS MODURA ERATUTAKO FUNTSA:

  266a) Langile funtzionarioei nahiz Hitzarmen Kolektiboaren barruko langileei zuzendua da, aldi berean

  266b) Langile funtzionarioei zuzendua da, soil-soilik 266c) Lan-kontratuko langileei zuzendua da, soil-soilik 266d) Irakasleei zuzendua da, soil-soilik

  267- OPORRALDIAN BEHIN-BEHINEKO LAN-EZGAITASUNEKO EGOERA GERTATUZ GERO:

  267a) Ezin gerta daiteke halako egoerarik 267b) Ez da etengo oporraldia

 • 267c) Oporraldia etengo da, eta interesdunak eskubidea izango du zio horri dagozkion egunen kopurua halako bi hartzeko

  267d) Oporraldia etengo da, eta interesdunak eskubidea izango zio horri dagozkion egunak hartzeko

  268.- HITZARMEN KOLEKTIBOAREN APLIKAZIO-EREMUKO LANGILEAK HONELA SAILKATZEN DIRA:

  268a) Lanbide-taldeetan 268b) Lanbide-kategorietan 268c) Ez dago inolako sailkapenik 268d) a) eta b) erantzunak zuzenak dira

  269.- LIZENTZIEN ONDORIOETARAKO, HONAKO HAUEK HARTUKO DIRA UTZIEZINEZKO ZEREGIN PUBLIKO EDO PERTSONALTZAT:

  269a) Notario-eskakizunak edo notario-izapideak 269b) Erakunde ez-ofizialetan egin beharreko izapideak 269c) Bankuetako izapideak 269d) B eta C erantzunak zuzenak dira

  270.- BATZORDE PAREKIDEAREN BILEREI DAGOKIENEZ, HONAKO ESALDI HAUETATIK ZEIN DA ZUZENA?

  270a) Deialdiaren eta bileraren arteko denboraldia elkarren arteko adostasunaz murriz daiteke

  270b) Edonola ere, bilera baten eta hurrengoaren artean ezingo da hilabete bat baino gehiago iragan

  270c) Bilera bakoitzean erabaki daiteke hurrengo bilera egiteko data

  270d) A eta C esaldiak zuzenak dira

  271.- BATZORDE PAREKIDEKO ORDEZKARITZA OSATZEN DUTEN KIDEEK BEREN BETEKIZUNAK BEHAR BEZALA BETETZEKO DENBORARI DAGOKION BAIMEN ORDAINDUA JASOTZEKO ESKUBIDEA IZANGO DUTE:

  271a) Dagokien pertsonen ordu-kreditu sindikalen kargura

  271b) Utziezinezko betebehar publikoen baimenaren kargura

  271c) A eta B erantzunak zuzenak dira 271d) Baimen hori dagokien pertsonen beste baimen,

  lizentzia edo ordu-kreditu sindikalen kargura izan gabe

  272.- NAHITAEZKO ESZEDENTZIEI DAGOKIENEZ: 272a) Langilea kargu publikoren bat betetzeko edo

  eginkizun sindikalak burutzeko izendatua edo aukeratua izan bada eta horrek lanera joateko ezintasunik ez badakarkio gertatuko da

  272b) Egoera horretan dagoen langileak ez du izango lanpostua gorde dakion eskubiderik

  272c) Egoera horretan dagoen langileak eskubidea izango du aldi hori antzinatasun-ondorioetarako kontuan har dakion

  272d) a) eta b) erantzunak zuzenak dira

  273.- LAN-BALDINTZAK ARAUTZEKO AKORDIOA DAGOKIEN LANGILEEK EZ DUTE IZANGO

  LIZENTZIA ORDAINDURIK HONAKO ARRAZOI HAUENGATIK:

  273a) Aitatasuna 273b) Gaixotasuna edo istripua 273c) Lehen mailako ahaide bati etxebizitzaz aldatzen

  laguntzea 273d) Senideak ezkontzea

  274.- GAIXOTASUN ETA ISTRIPUEN ONDORIOZKO BEHIN-BEHINEKO LAN-EZGAITASUNEKO KASUETAN:

  274a) Langileek beroriei dagokien aurreikuspen-erregimenaren araberako prestazioak jasoko dituzte

  274b) UPV/EHUk langileen ordainsariaren %90eraino osatuko du beroriei dagokien aurreikuspen-erregimenaren arabera jasotzen duten prestazioa

  274c) UPV/EHUk langileen ordainsariaren %95eraino osatuko du beroriei dagokien aurreikuspen-erregimenaren arabera jasotzen duten prestazioa

  274d) UPV/EHUk langileen ordainsariaren %100eraino osatuko du beroriei dagokien aurreikuspen-erregimenaren arabera jasotzen duten prestazioa

  275.- KARRERAKO FUNTZIONARIOAK LANALDIA ERDIAN EDO HEREN BATEAN MURRIZTEKO ESKARIA EGIN ETA ESKARI HORI ONARTZEN BAZAIO:

  275a) Ordaindu gabeko bestelako edozein lan egin ahal izango du langile horrek, murriztutako denboran

  275b) Bestelako edozein lan egin ahal izango du langile horrek, murriztutako denboran

  275c) Langile horrek ezin izango du murriztutako denboran bestelako lanik egin, ordaindua izan zein ez

  275d) A eta B zuzenak dira

  276.- NORBERAREN ARAZOENGATIKO BAIMENAK: 276a) Ez dira ordainduko 276b) Ezingo dira izan hiru hilabetetik gorakoak, bi

  urtero 276c) Z


Related Documents