YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Biblical Prophecy (Hebrew)

תופעת הנבואה במקרא

כתבה: הגר שדה

Page 2: Biblical Prophecy (Hebrew)
Page 3: Biblical Prophecy (Hebrew)

המנותקת מהשלטון ואפילו לתופעה עצמאיתעם הזמן הנבואה הפכה פעלה נגדו. הנביאים יצאו כנגד מלכים מושחתים ולא הסכימו להעניק "שירותי נבואה".

שנואים הפועלים נגד המלךלאנשי שוליים מאנשי חצר מפונקים הפכו הנביאים

.ונמצאים כל הזמן בסכנה. לא האמינו להםאז מה הם עשו?

נביאים אלה כתבו את נבואותיהם על מגילות וספרים. על מנת להוכיח בעתיד כי נבואתם

היא נבואת אמת:

קח לך מגלת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דברתי אליך"": 2ירמיהו ל"ו

זו הסיבה שיש לנו היום ספרים כגון: ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, עמוס, הושע ועוד.

Page 4: Biblical Prophecy (Hebrew)

: רק מבני ישראלעל פי חוקי התורה אלוהים בחר נביאים

כמוך מקרב אחיהם 'נביא אקים להם : 18דברים י"ח ונתתי דברי בפיו

.' ודבר אליהם את כל אשר אצונו

, אך בחלק ולרוב לא משנה מהו מוצאו השבטיאלוהים מתגלה לאדם מסוים, מהמקרים

השניים .משה, ירמיהו ויחזקאל. למשל: שבט לוינראה שיש עדיפות יוצאי האחרונים היו

גם כוהנים.

– אין להקשיב לו. והוא אינו מעם ישראל אם מישהו טוען כי הוא נביא . התורה מתייחסת בזלזול רב לגויים שטוענים שיש להם נביא שקרהוא

הבעיה היא שלעתים ."קוסמים וחולמי חלוםיכולת נבואה ומכנה אותם "מה עושים ?? אזה"קוסמים" עושים מופתים ולהטוטים שבאמת מצליחים.

Page 5: Biblical Prophecy (Hebrew)

:הפתרון מאוד פשוט

, זה מוכיח שאלוהים נתן לו את היכולת באותות ומופתיםאם הנביא-הגוי מצליח להרשים אותך הזאת כדי לנסות את אמונתם של בני ישראל:

ברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא : "4דברים י"ג כי לא תשמע אל ד.". .מנסה יהוה אלהיכם אתכם

מי שגילה אותו רשאי להתחיל צריך 'קצת' להרוג אותו. לא מספיק להתעלם מנביא שקר – -: וכל החבר'ה אחריובהוצאה להורג - -

: 10דברים י"ג -כי הרג תהרגנו )!!!( "-ידך תהיה בו בראשונה להמיתו -ויד כל העם באחרנה:"-

אבל האם באמת עשו את זה ? זה נשמע קצת ברברי....

Page 6: Biblical Prophecy (Hebrew)

נציג שתי דוגמאות: איך אפשר לדעת ?

על פי ירמיהו פרק כ"ו כאשר ירמיהו נחשד בנבואת שקר ערכו לו משפט. השופטים1( אמנם קבעו כי הוא נביא אמת, אבל מזה אפשר ללמוד כי ההחלטה מיהו נביא אמת

ומיהו נביא שקר לא נעשתה 'ברחוב' על ידי עובר אורח ו"החבר'ה" שלו אלא היה הליך בדיקה מסודר.

שלושהולמרות זאת כתבו עליו נביא אחד שאינו ישראלי ( יש בתנ"ך 2 פרקים שלמים )במדבר כ"ב – כ"ד( !! הנביא הזה )יש אומרים רק קוסם(

הוא בלעם בן-בעור אליו התגלה אלוהים:

אמר לו ....: 20 במדבר כ"ב 'ויבא אלהים אל בלעם לילה ויבר אשר אדבר אליך אתו תעשה: את הד

הסיפור רומז שנביאי הגויים הם רק כלי להעברת מסר, אין להם "ראיה נבואית" כמו לנביאי ישראל. ראיה נבואית

הייתה מאפשר לבלעם לראות את המלאך.

. מה 1יש לך?

2 .מלאך!

. מה 3את

'דברת?

Page 7: Biblical Prophecy (Hebrew)

נ ס ח פ נ ו. ממש לא !!

גם אנחנו יכולים להתגאות בכמה נביאי שקר משובחים.כאשר עמדו אבותינו מול נביא – היה להם קשה מאוד להחליט אם הוא נביא שקר או

אמת. ? אשר לא דברו ה'"נדע את הדבר איך()וכי תאמר בלבבך איכה : "21דברים י"ח

נביאי השקר נראו כמו נביאי אמת, דברו בסגנון של נביאי אמת וידעו לשכנע בדבריהם.

אז איך יודעים?התשובה מאוד בעייתית:

יודע הנביא כשהנבואה תתקיים( )בבא דבר הנביא "9ירמיהו כח שלחו יהוה באמת". )אם( אשר

יש!! מצאנו!!כלומר - נבואה שמתקיימת היא נבואת אמת !!

אז זהו, שלא...

Page 8: Biblical Prophecy (Hebrew)

יש שתי גישות:

– נבואה היא נבואה היא לא חיזוי מדויק של העתיד ( 1 אזהרה

מפני מה שעלול לקרות אם העם ימשיך לעשות חטאים. הנבואה כשהעם משנה את התנהגותו וחוזר בתשובה –

. נבואות האמת מתגשמותלא כל מתבטלת !! לכן החליט לברוח כשאלוהים בחר בו:יונה הנביאזו הסיבה ש

יונה ידע שאלוהים ינבא עונש ובסופו של דבר יסלח והעונש מ יתבטל:

"קום לך אל נינוה העיר הגדולה: 2 יונה א

וקרא עליה כי עלתה רעתם

לפני:"

מצטער, קבעתי להיום...

Page 9: Biblical Prophecy (Hebrew)
Page 10: Biblical Prophecy (Hebrew)
Page 11: Biblical Prophecy (Hebrew)

.הנבואה הייתה מוכרת גם אצל עמים זרים שנים רבות לפני שהייתה בישראלהנבואה העתיקה שירתה אף היא את המלך אך דרכי הניחוש היו שונות. להלן

חלק מהם:

1 ) מצבו של כבד של כבשה שימש לניחוש בעתיד. ישנה ניחוש בכבד של כבשה – תורה שלימה של 'קריאה בכבד' מאשור הקדומה )סוריה של היום(.

2 )ניחוש העתיד באמצעות הסתכלות בתנועת ניחוש באמצעות עננים וכוכבים –העננים

.והכוכבים בשמיים. אלה שתי שיטות שונות

3 ) גם לכך נוצרו מפות ניחוש באמצעות כיוון מעופן של ציפורים – קריאה של כיווני מעוף הציפורים.

.ועוד ועוד תופעות טבע שמהן היה ניתן להסיק מה צפוי לקרות

Page 12: Biblical Prophecy (Hebrew)

על פי חז"ל – הנבואה הסתיימה קצת אחרי סיום בנייתראו: תלמוד בבלי, מסכת לפנה"ס( 516בית המקדש השני )

.סנהדרין י"א עמוד א

נביאי הבית השני עודדו את העם לבנות את בית המקדש מלאכיוכשזה הושלם – פסקה הנבואה. יש הטוענים כי

זכריה.היה הנביא האחרון ואחרים טוענים שהאחרון היה

. 2001, ירושלים, הנבואה הקלאסית והתודעה הנבואיתחומר עזר: ב' אופנהיימר,

. 1955, ירושלים, תולדות האמונה הישראלית י' קויפמן,


Related Documents