YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr Marada

Page 2: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Program

Agroenvironmentální hospodaření

• Ošetřování travních porostů

• péče o krajinu

• zatravňování orné půdy,

• pěstování meziplodin,

• biopásy.

•  

• Zakládání a péče o biopásy, zatravněné plochy

• Exkurze v terénu – založené biopásy, zatravňování orné půdy

Page 3: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Důvody pro agroenvi opatření

• Společnost začíná stále více uvědomovat roli zemědělce jako tvůrce venkovské krajiny a hospodáře

• Bez šetrné péče by zachování harmonické a pestré mozaiky prostředí nebylo možné.

Page 4: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Důvody pro agroenviro opatření

Page 5: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Důvody pro agroenviro opatření

Page 6: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Funkce okrajů polí ve GAP

Zájmy Funkce

zemědělské - určují okraje polí - zajišťují ochranu plodin (před pojezdy neukázněných řidičů, jako větrolam v případě odpovídajícího vzrůstu dřevin) - redukují používání pesticidů (prostředí pro predátory a parazitoidy) - zvyšují populace opylovačů - slouží jako zdroj ovoce, krmiva, dřeva

Environmentální - redukují vodní a větrnou erozi - omezují unášení agrochemikálií a přípravků na ochranu rostlin větrem - snižují odnos hnojiv a dalších látek povrchovým odtokem

Biodiverzity - jsou refugiem nebo koridorem pro volně žijící organismy

Sociální a rekreační - mají význam z hlediska mysliveckého - udržují krajinný ráz, zvyšují atraktivitu krajiny

Page 7: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Co to jsou agroenvi opatření

• Soubor dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na ochranu přírody a krajiny

• Umožňují zemědělcům získat další zdroje příjmů ze zemědělské činnosti.

• Přináší nové možnosti podpory zemědělského hospodaření šetrného k přírodě.

Page 8: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Hlavní cíle AEO

• zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny

• snížit erozi půdy• podpořit

ekologickou stabilitu krajiny

• zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě

Page 9: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Proč je dobré dělat AEO

Finanční podpora po dobu smluvního závazku (5 let), kterou mohu v rámci agroenvironmentálních opatření získat, mi uhradí

- náklady spojené s prováděním opatření,

- nahradí mi snížení výnosů

Finanční prostředky však nejsou tím jediným, co díky těmto opatřením získám:

- opatření vedou ke zvýšení úrodnosti půdy,

- ochraně půdy před erozí a před vysycháním.

- zvýšení schopnosti celé krajiny zadržovat vodu, což je nejlepší prevencí záplav.

- službou celé společnosti je pak ochrana vzácných druhů rostlin i živočichů a vůbec péče o krajinu jako o kulturní dědictví.

Page 10: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Předpoklady pro úspěch

Zvládnout sociální poměry…… • ekologická past…pro lišky - myslivci, • pleveliště – „taky“ zemědělci,• porosty pro špačky…• v Africe nemají co jíst a vy tady děláte blbosti…za naše daně

děláte zbytečné věci… zbytek vesnice

Plně se ztotožnit se smyslem opatření• Vzdělávat se, osvojovat si znalosti, být nadšeni• Nesmí se stát cestou do nejistoty, proto je třeba se

vzdělávat….

Page 11: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Předpoklady pro úspěch

Jistý stupeň nezávislosti na vesnickém mínění

• ve vesnickém prostředí platí „jiná“ kritéria úspěšnosti• Koupit nebo jinak získat pozemky a hospodařit na

svém….hospodařím na svém….nepotřebuji brát ohledy na druhé….

• Pořídit své vlastní stroje a související mechanizaci• Klíčová je připravenost (všech partnerů a

spolupracovníků a schopnost improvizace….

Page 12: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jaké máme pro AEO pravidla?

• Stěžejní opatření osy II PRV• Stěžejním předpisem pro žadatele je nařízení

vlády č. 79/2007 Sb. Toto nařízení vlády bylo v roce 2008,2009 a 2010 novelizováno, a to novelami nařízení vlády č. 114/2008 Sb. a č. 45/2009 Sb. ….č.61/2012.

• Shrnutí nejdůležitějších změn provedených novelou bývá přehledně uvedeno v metodice MZe

Page 13: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 14: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Rok 2012…..

• Hlavním cílem nařízení vlády je uzavření příjmu žádostí do titulů agroenvironmentálního opatření (AEO).

• Vzhledem k blížícímu se konci programového období a naplnění absorpční kapacity dotačního titulu je od roku 2012 nepřijímat nové žádosti o zařazení v rámci AEO.

• V roce 2012 nemohou do AEO vstoupit noví žadatelé, s výjimkou vstupů do titulu zatravňování orné půdy. Příjem žádostí do tohoto titulu bude pokračovat i v roce 2012 a 2013 z důvodů dlouhodobého boje MZe proti erozi půdy.

• Vzhledem k uzavření příjmu žádostí o zařazení v roce 2012 a 2013 je umožněno prodloužení stávajících závazků žadatelům, kteří se nacházejí v pátém roce závazku. V roce 2011 se bude jednat o skupinu žadatelů, která do AEO vstoupila v roce 2007 a v roce 2012 o skupinu žadatelů, která v AEO uzavřela závazek v roce 2008. Prodloužení závazku je navrhováno v souladu s článkem 27(12) nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 do 31. 12. 2013, respektive do 31. 3. 2014 (titul pěstování meziplodin, titul biopásy)

Page 15: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Rok 2012….

• Členské státy mohou umožnit, aby agroenvironmentální závazky nebo závazky v oblasti dobrých životních podmínek zvířat byly v období jejich použitelnosti přizpůsobovány, za předpokladu, že program pro rozvoj venkova obsahuje prostor pro takové přizpůsobení a že toto přizpůsobení je řádně odůvodněno s ohledem na cíle závazku.

• Toto přizpůsobení může mít také formu prodloužení trvání závazku.• Druhým cílem je změna způsobu kontroly intenzity chovu hospodářských zvířat.

Tato úprava je navrhována s ohledem na uskutečněnou auditní misi Evropské komise č. RD2/2009/04, která vyjádřila pochybnosti o účinnosti nastavené kontroly podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat k jednomu dni. Zároveň je touto úpravou zohledněn požadavek nevládních zemědělských organizací na úpravu podmínek intenzity chovu hospodářských zvířat, tj. zacílit podporu na zemědělce skutečně se zabývajících chovem zvířat. Je navrhováno rozšíření kontrolního období na 3 měsíce a úprava navazujícího sankčního systému.

Page 16: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Rok 2012….

• Třetím cílem je úprava podmínek pro poskytnutí platby u titulu Ekologické zemědělství – sady. Nově byla zavedena podmínka seče meziřadí a příkmenného pásu a pravidelný prosvětlovací řez. U nově vysázených ekologických sadů, na jejichž výměru je žádána dotace na kulturu sad, je nově zaváděna podmínka prokazování původu množitelského materiálu použitého k založení sadu a povinnost zajištění opory a ochrany proti okusu ovocných stromů a keřů.

• Cílem této změny je zpřesnění podmínek pro provádění tohoto dotačního titulu vycházející ze správné ovocnářské praxe a zkvalitnění hospodaření v ekologických sadech.

Page 17: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Základní podmínka AEO

• Základní podmínkou pro poskytování finanční podpory v AEO je uzavření pětiletého závazku

• Podání žádosti o zařazení na počátku pětiletého období a

• v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace.

Page 18: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Kdo nám o AEO poradí ?

• Gesci za NV 79 má v rámci MZe odbor environmentálních podpor PRV.

• Gesci za administraci žádostí a vyplácení dotací má v rámci SZIF odbor PP a environmentálních opatření. Garanty za AEO jsou:

Page 19: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Kdo může žádat o dotaci AEO

• Žádost o zařazení může podat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na minimální stanovenou výměru zemědělské půdy evidované na žadatele v LPIS.

• Žadatel nemusí být podnikatelem podle § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku; o dotaci v rámci AEO mohou žádat i nepodnikatelé mající právní subjektivitu (např. obce, fyzické osoby nepodnikající, školy), jestliže tyto subjekty mají evidovány v LPIS alespoň minimální výměru zemědělské půdy a podávají na ní žádost o zařazení.

Page 20: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Kdo může žádat o dotaci AEO

• Žádost o zařazení se podává na pětileté období, které začíná u všech titulů s výjimkou titulu pěstování meziplodin a biopásy 1. ledna prvního kalendářního roku. U titulu pěstování meziplodin a biopásy začíná pětileté období 1. dubna prvního kalendářního roku. Konec pětiletého období se tedy váže k datu 31. 12. nebo v případě titulů pěstování meziplodin a biopásy k datu 31. 3.

• Žádost o zařazení se doručí na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok (k dispozici na AZV a www.szif.cz) do 15. 5. prvního roku pětiletého období na místně příslušnou AZV, přičemž místní příslušnost se řídí bydlištěm fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby.

• POZOR! Na později podané žádosti o zařazení nebude brán zřetel.

Page 21: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Minimální výměry pro AEO

Page 22: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Změny ve výměře AEO

• Změny v žádosti o zařazení• Zvýšení výměry• Snížení výměry• restituce podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a

jinému zemědělskému majetku, v platném znění,• pozemkové úpravy podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a

pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění,• zásahu vyšší moci (čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006),• provedení změny v LPIS podle § 3h zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, v

platném znění, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého půdního bloku/dílu o více než 5 % původní výměry tohoto bloku/dílu,

• prvního zalesnění zemědělské půdy na půdním bloku, popřípadě jeho dílu (čl. 43 nařízení Rady č. 1698/2005 Sb.),

Page 23: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Změny ve výměře AEO

• Snížení výměry

Page 24: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Dobrovolné ukončení závazku

• Žadatel se v průběhu pětiletého závazku může rozhodnout ukončit tento závazek a požádat SZIF o vyřazení z AEO.

• Porušení pětiletého závazku bude SZIF sankcionováno vrácením poskytnuté dotace od počátku pětiletého období,

• pokud žadatel neuplatňuje na celou výměru zařazenou v AEO některý z pardonovaných důvodů vztahujících se ke snížení zařazené výměry.

Page 25: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Výše sazeb dotace

Page 26: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Výše sazeb dotace

Page 27: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Výše sazeb dotace

Page 28: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Podmínky pro žadatele o AEO

• Od 1. 1. 2009 je poskytnutí dotace v AEO podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (kontrola podmíněnosti).

• Cross compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), povinné požadavky na hospodaření (SMR) a v případě žadatelů AEO rovněž minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

• Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe (Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2010).

Page 29: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Směnný kurz

Směnným kurzem pro rok 2012, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova, je kurz 25,505 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:

• II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)

• II.1.2.1. Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě

• II.1.3. Agroenvironmentální opatření

• II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy

• II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu

• II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů

Page 30: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

VEDENÍ EVIDENCE O HNOJIVECH, POMOCNÝCH LÁTKÁCH, UPRAVENÝCH KALECH

A SEDIMENTECH (§ 4 ODST. 2 PÍSM. D) NV 79)

Při vedení evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech je nutno dodržovat zejména následující obecné zásady:

• evidence musí být vedena soustavně a řádně (pozor – je nutno zaznamenávat i pastvu hospodářských zvířat);

• záznam o použití hnojiva, pomocné látky, upraveného kalu nebo sedimentu musí být v evidenci proveden do 1 měsíce od ukončení jeho použití;

• vede se evidence o množství, druhu a době použití hnojiv, pomocných hnojiv, upravených kalů a sedimentů;

• při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu;• evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí

počítačových programů, s využitím Portálu farmáře);• záznamy v evidenci mohou být řazeny podle pozemků, podle plodin nebo podle let;• evidence se uchovává 7 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu,

kterému také musí být umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).

Page 31: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 32: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Vedení evidence o hnojivech

• Zemědělští podnikatelé jsou povinni řádně vést evidenci o hnojivech a pomocných látkách použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích; tato povinnost se nevztahuje na evidenci vedlejších produktů při pěstování kulturních rostlin, s výjimkou slámy.

• Zemědělští podnikatelé jsou povinni řádně vést evidenci též o upravených kalech a sedimentech použitých na zemědělské půdě. Zemědělští podnikatelé, kteří používají upravené kaly na zemědělské půdě, jsou povinni zaslat ústavu nejpozději 14 dnů před jejich použitím hlášení podle prováděcího právního předpisu.

Page 33: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

VEDENÍ EVIDENCE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

(§ 4 ODST. 2 PÍSM. E) NV 79)

Při vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin je nutno dodržovat zejména následující obecné zásady:

• evidence o používání přípravků na ochranu rostlin musí být vedena bezodkladně (údaje o použití přípravků musí být zaznamenány nejpozději následující den);

• při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu;

• evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí počítačových programů, s využitím Portálu farmáře);

• evidence se uchovává 5 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu, kterému také musí být umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).

Page 34: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

VEDENÍ EVIDENCE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

(§ 4 ODST. 2 PÍSM. E) NV 79)

Kontrola evidence se zaměřuje na shodu evidovaných údajů s předepsanými relevantními údaji, kterými jsou:

• ošetřovaný objekt (plodina, kultura, skleník apod.);

• rozsah, velikost (plocha, výměra apod.);

• datum a hodina aplikace (použití);

• přípravek, číslo šarže (výrobní číslo);

• způsob aplikace (použití);

• celkové množství aplikovaného (použitého) přípravku;

• dávkování (dávka na jednotku v litrech, kg);

• účel aplikace (cílový škodlivý organismus nebo jiný účel).

Page 35: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ (§ 4 ODST. 2 PÍSM. F) NV 79)

• Žadatel zajistí, aby na půdních blocích/dílech se zemědělskou kulturou travní porost evidovanou v LPIS byl travní porost alespoň 1x ročně spasen hospodářskými zvířaty nebo alespoň 2x ročně posečen.

• Pro provedení sečí jsou závazné termíny provedení první seče s odklizem biomasy do 31. 7. a provedení druhé seče s odklizem biomasy do 31. 10.

Provedení dvou sečí a dodržení výše uvedených termínů není závazné, pokud:• je na půdním bloku/dílu uplatňován některý z titulů v rámci podopatření ošetřování

travních porostů podle NV 79 nebo podle NV 242, který stanovuje možnost provedení pouze jedné seče nebo jiné termíny provádění sečí,

• žadatel doručí souhlasné vyjádření OOP s posunem termínu seče nebo s vynecháním seče SZIF nejpozději v den, kdy měla být podmínka seče splněna.

Pokud se jedná o plochu označenou jako nevhodnou pro AEO v LPIS nebo o plochu, u které není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody a žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného OOP, není podmínka obhospodařovánítravního porostu sečemi či pastvou povinná.

Page 36: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

OBHOSPODAŘOVÁNÍ TRAVNÍCH POROSTŮ (§ 4 ODST. 2 PÍSM. F) NV 79)

VÝŠKA TRAVNÍHO POROSTU (§ 4 ODST. 2 PÍSM. G) NV 79)• Žadatel zajistí, aby na půdních blocích/dílech se zemědělskou kulturou travní porost

evidovanou v LPIS nebyl travní porost po 31.10. vyšší než 30 cm. Dodržení výšky travního porostu není závazné, pokud:

• je na půdním bloku/dílu uplatňován některý z titulů v rámci podopatření ošetřování travních porostů podle NV 79 nebo podle NV 242, který stanovuje možnost provedení pozdější seče než v termínu do 31. 10.,

• žadatel doručí souhlasné vyjádření OOP s posunem termínu seče po 31. 10. SZIF nejpozději v den, kdy měla být podmínka seče splněna.

Pokud se jedná o plochu označenou jako nevhodnou pro AEO v LPIS nebo o plochu, u které není vhodný žádný z titulů navrhovaných v rámci podopatření ošetřování travních porostů z hlediska ochrany krajiny a přírody a žadatel doloží tuto skutečnost v žádosti o zařazení souhlasným vyjádřením příslušného OOP, není podmínka 30 cm výšky travního porostu po 31. 10. povinná. Plnění podmínky výšky travního porostu po 31. 10. se dále nebude kontrolovat u titulu horské a suchomilné louky, trvale podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního a suché stepní trávníky a vřesoviště.

Page 37: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

KOMBINOVATELNOST AEO S DOTACEMI POSKYTOVANÝMI MŽP

• Na půdních blocích/dílech zařazených do AEO je možné provádět z dotací MŽP takové činnosti, které jsou svým charakterem odlišné od činností financovaných v AEO (a pokud jsou v souladu s pravidly pro evidenci ploch plnících mimoprodukční funkce v LPIS tj. metodika LPIS). Jedná se například o výsadbu linií, skupin dřevin nebo tvorbu tůněk a malých vodních ploch, revitalizace vodních toků, revitalizace blat, revitalizace nivy nebo mokřadu, odstranění nežádoucích náletových a invazních dřevin, ošetření památného stromu, údržbu tůňky pro obojživelníky, výstavbu oplocení mokřadu atd.

• POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací MŽP nebude mít vliv na změnu (snížení) výměry půdního bloku v AEO, neboť takové snížení výměry není v rámci AEO pardonováno!

Page 38: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

KOMBINOVATELNOST AEO S DOTACEMI POSKYTOVANÝMI MŽP

• Výše zmíněné aktivity je možné realizovat dle příslušných limitů pro plochy plnící mimoprodukční funkce na zemědělské půdě. Kritéria pro ponechání plochy plnící mimoprodukční funkce na zemědělské půdě jako součásti půdního bloku/ dílu jsou uvedena v metodických pokynech pro aktualizaci LPIS.

• Na půdních blocích zařazených do AEO je možné provádět z dotací MŽP takové činnosti, které jsou svým charakterem podobné činnostem financovaným v AEO, ale pouze v případě, kdy dotace MŽP hradí jiný dodatečný náklad než, který je již zohledněn v platbě AEO (viz příloha č. 7 PRV).

• Jedná se například o posun termínu seče, ponechání nepokosených ploch, ruční seč, dodatečná seč, založení druhově bohatého travního porostu přísevem, podpora extenzivního hospodaření (zákaz hnojení) atd. POZOR! Pokud je žadateli v rámci AEO již hrazena újma vznikající nastavením podmínek v AEO (např. újma za snížení výnosu píce z důvodu pozdní seče či nehnojení) nelze činnost, která vede ke vzniku této újmy podporovat ještě z dotací MŽP. POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací MŽP nebude mít vliv na plnění podmínek rozhodných pro poskytnutí dotace v AEO. V případě kolizí je možné využít nastavených mechanismů souhlasného vyjádření OOP.

Page 39: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Podrobné podmínky - biopásy

Page 40: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Kultura orná půda evidovaná v LPIS

Page 41: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Předepsané osivo

Page 42: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Předepsané osivo

Page 43: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Šíře biopásů, umístění

Page 44: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Co je správné….???

• Žadatel umístí vytvořené biopásy o šíři 6 – 12m při okrajích půdních bloků/dílů nebo uvnitř půdních bloků/dílů ve směru orby; vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř půdních bloků/dílů musí být minimálně 50 m.

• Vzdálenost mezi jednotlivými biopásy uvnitř polí musí být nejméně 50m….(Program rozvoje venkova ČR, leden 2007)

strana 44

Page 45: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Realita v praxi……

strana 45

Page 46: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Ponechání bez zásahu

Page 47: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Ne k přejezdům!

Page 48: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Ne k přejezdům!

Page 49: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jak vypadá biopás…

Page 50: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jak vypadá biopás…

Page 51: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jak vypadá biopás

Page 52: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jak vypadá biopás…

Page 53: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jak vypadá biopás

Page 54: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jak vypadá biopás…

Page 55: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Jak vypadá biopás…

Page 56: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 57: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 58: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Ne jenom biopásy….

Page 59: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Zatravňování orné půdy

Page 60: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Podrobné podmínky – zatravňování orné půdy

Page 61: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Podrobné podmínky – zatravňování orné půdy

Page 62: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 63: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 64: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Závěr

• Diskuse• Děkuji za pozornost!

Dr.Ing. Petr Marada ([email protected])

Moto: Vše, co postihne Zemi, postihne i děti ZeměVše, co se stane zvířatům, stane se i lidem.

Seattle, indiánský náčelník

Page 65: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

První vlaštovky……

Page 66: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

První vlaštovky…..

Page 67: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 68: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 69: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 70: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 71: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 72: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 73: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 74: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 75: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 76: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 77: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích

Page 78: Agroenvironmentální opatření

Dr.Ing. Petr MaradaZemědělství v Šardicích