YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • Takcs Ferenc

  Drske 750 ves trtnete

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 1

 • ISBN 978-963-08-5093-3

  Kiadja: Drskei rksgv, Faluszpt s Falufejleszt Egyeslet

  Nyomdai munkk: Punger Nyomda Szombathely

  Min den jog fenn tart va, be le rt ve a m so ls, sok szo ro s ts, a m rsz le tek ben vagy eg sz ben va l ki ad s nak s br mely egyb fel hasz n l s nak jo gt is.A ki ad rs be li en ge dlye nl kl sem a tel jes k tet, sem va la mely r sze sem mi lyen adat hor do zn nem rg zt he t

  nem t rol ha t, nem sok szo ro st ha t s nem pu bli kl ha t.

  doroske_Layout 1 2012.11.28. 12:15 Page 2

 • Takcs Ferenc

  Drske750 ves trtnete

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 3

 • 4

  Takcs Ferenc

  (19211989)

  1921. mrcius 26-n szletett Drskn, Vas megyben.Az elemi iskolai hat osztlyt a drskei elemi npisko-

  lban vgezte. Anyagi okok miatt nem tudta egy ideigtanulmnyait folytatni. Alkalmi munkkbl lt, volt mez-gazdasgi, majd gyri munks, jjelir.A II. vilghborban bevonult. Frontkatona volt 1940.

  december 12. s 1941. december 21. kztt. Megsebeslt,krhzba kerlt, majd hadirokkant lett. A polgri iskoltmagntanulknt vgezte 194446-ig.1946-ban felvtelt nyert a Dolgozk szombathelyi llami Horvth Boldizsr kereske-

  delmi kzpiskoljba, ahol 1948-ban rettsgizett.Szombathelyi tanulvei alatt a NKOSZ-hoz tartoz Sabaria Npi Kollgiumban

  lakott. 1948-tl kt ven t vndorknyvelknt jrta a Zala megyei fldmvesszvetke-zeteket. Knyveli keresetbl flretett annyit, hogy folytathassa tanulmnyait Budapes-ten. Felsfok tanulmnyait a Budapesti Kzgazdasgtudomnyi Egyetemen kezdte, majdtiratkozott a Pedaggiai Fiskolra, magyartrtnelem szakra.1951-ben kerlt a Magyar Rdihoz, mint lektor.19521962-ig a Gyermek-, majd az Ifjsgi Osztlyt vezette. 19621982-ig a Msor-

  szerkesztsg fosztlyvezetje volt.Aktv vei alatt szmtalan rdimsort is ksztett. F tminak egyike, a Dereskey, a

  Ndasdy, a Festetics s a Batthyny csaldok, valamint a birtokokaikon dolgoz summ-sok, munksok lete, sorsuk alakulsa a felszabaduls utn. Ezt a tmt dolgozta fel Pls-kei Ferenc trtnsszel a Dunntli trtnetek cm knyvben is.1982-ben nyugdjba vonult s mint nyugdjas, a Dokumentcis Bizottsg vezetje-

  knt folytatta rdis tevkenysgt egszen 1989-ben bekvetkezett hallig. Nyugdjasveiben szabad idejnek jelents rszt az Orszgos Levltrban s a Szchnyi Knyvtr-ban tlttte. 198586-ban feldolgozta szlfaluja monogrfijt, amelyet Drsknekadomnyozott. Hallig aktvan tevkenykedett a Vasiak Barti Krben, melynek alap-t tagja volt.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 4

 • 5

  A falu els neve: Druska

  Bl Mtys rja a vasi tjakrl:E hegyhtak s hegygerincek, s a rszint bokros, rszint ligetes terletek, melyek a vidket min-den irnyban tarktjk, versenyre kelhetnek a hegyi fekvs tjak sszes gynyrsgvel. Mertolyan ez a megye, hogy mikor a hegyek kisimulnak s a tj sksgg trul, alig rnek vget a ter-mkeny sr erdk, mris jak terlnek el, a tbbinl mg szlesebben s hosszasabban. majdhozzfzi: Ligeteknek, erdknek, hegyeknek s vlgyeknek a sk sggal val csodlatos kever-ke: lakosainak lakst, a marhk nak legelt ad, fldjt knyelmesen kanyarg folyk jrjk t,s bkezen nyjt mindenfle gabont.Az ltalunk vizsglt fldrajzi, tjat Vrs Kroly gy rja le:

  (A Notita Hungariae cm, Bl Mtys ltal rott knyv bl idzte Vrs Kroly: Vasmegye 1744. vi ad sszersa cm, 1962-ben kzreadott tanulmnyban. Kzponti Sta-tisztikai Hiva tal Knyvtra, Mzeumok Rotazeme, Mveldsgyi Minisztrium-Levl-tri Osztlya.)

  A Rbtl dlre, tle alig nhny kilomterre, mindvgig a folyval prhuzamosan, szak-kelet fel, egyre alacsonyabb vl sszefgg, kavicsos, dombos fennsk hzdik. Egyes szaka-szait Vendvidk, rsg, Hegyht, legszakibb rszn pedig Kemenesalja nvvel jellik. A folyszintje fl nyugaton mg 80-90, szak keleti rszn azonban csak 50-60 mterrel emelkedfennsk ltalban hirtelen trssel bukik le a foly rterlete krli sk sgra.A Rbtl dlre folyik, Drske alatt, vagyis az egy kori Druska alatt a Csrnc. A dr.

  Horvth Ferenc ltal szerkesztett s 1978-ban kiadott Srvr monogrfija cm knyv-ben olvashatjuk, hogy a Csrnct fels szakaszn, a Vasi-Hegyht nyugati peremn Berki -pataknak, kzps szakaszn Csrncnek, Srvr vidkn pedig Herpenynek nevezik sa folycska Srvrnl mlik a Rbba. (Rgen te tbbfle medre is volt.) Vize szmos mal-mot hajtott.A jelzett hegyhti tjegysggel ksbb mg foglalkozunk, vizsgljuk meg elszr a

  monogrfim tmjul vlasztott Drske nevnek kezdeteit.A Druska nv eredett illeten a tudomnyos vlemnyek megoszlanak. Ezen a n -

  ven a 13. szzadi oklevelekben emlege tett Duruska, Dereske, Dyriske, Derecske, stb.neveken Magyar orszg terletn tbb teleplst is emlegetnek. A Debrecen k zelbenlv Derecskt s ms tvolabbi hasonl nev teleplst mellzhetjk, de utalni kella Veszprm megyei Druska-Derecske azonossgra. (C s K betkkel egyarnt rjk.)A Veszprm megyei levltrban, a megye helytrtneti lexikonban (Ila Blint, Kovcs

  Jzsef, Akadmiai Kiad, Buda pest, 1964) olvashatjuk, hogy Ppaderecske 1240-benDoroska, Csnki Dezs pedig (Magyarorszg trtneti fldrajza a Hunyadiak korban;Magyar Tudomnyos Akadmia, Budapest, 1894, 744. old.) Dere(c)ske/Derecske/Deres-ke nven emlti. (A Hazai Okmnytr VIII. ktetnek 184. okmnyra utal.)(Hazai Okmnytr A Magyar Tudomnyos Akadmia prto lsa mellett kiadjk Ipo-

  lyi Arnold, Nagy Imre s Vghelyi Rezs. Budapest, 1876. Nyomatott Kocsi Sndornl.IVIII. ktet. A tovb biakban HOt. X. ktet s oldal.) Hivatkozik Csnki tovbb a HOt.VI. ktet 232, 1283, VIII. ktet 192, 1292, s az 1464. vi Lajtafalusi levltr Illshzya-

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 5

 • 6

  na (Lad. 23.f. 4.u.4.) ok mnyaira, amelyekben Duruska, Duruske, Derechke nevek jelzikaz emltett Druska falut. Csnki a III. ktet 228. oldaln a hely sgnvrl azt rja, hogy aszlv eredet Dugosa szemlynv ala kulsa. A HOt. VIII. ktetben a 353. okmny(422425. old.) arrl tanskodik, hogy IV. Bla kirly felesge Corrard pincemester nekadomnyozott birtokot Veszprm megyben. A felmretett fl dek kztt Doroska sDrusca az adomnylevlben tbbszr el fordul, bizonyos azonban, hogy 1240-ben nema Vas megyei Drusk rl van sz.Csnki Dezs annak ismertetshez hozzfzi: Vas megyben is van Duruska (Csnki

  II.k. 422. s 744. old.) ma Drcske nev falu, ugyanazon szemlynvbl. Van DrcskeSomogy megyben s van Derecske Biharban, mindkettnek van eredetibb mlyhang rgi ada-ta. A Dugosa szemlynv kerlt sz ba, mint lehetsges nvad vltozat.Kiss Lajos a Fldrajzi nevek etimonolgiai sztrban (MTA, Budapest, 1978.) a

  Derecske szt bizonytalan eredetnek rja: Taln a derkhosszan elnyl talajkiemelke-ds s... cse kpz bokros szrmazka rejlik benne rja s hozzfzi: Ms feltevs szerintszlv eredet szemlynvbl keletkezett magyar nvadssal. Az els emltst az oklevelek-ben 1244-re teszi, mg Ppaderecskt 1240-re.A talajkiemelkeds ktsgtelen, hiszen Druska-Drske (utbbi a mai neve, de gy

  az emltett kutatk nem rtk) a Kr mend mellett foly Rba melletti sksgot megtrve,egy dombtetn plt. (A Dugosa nevet a Veszprm megyei levltros Lichtnecker Andrsis ktsgbevonja, mghozz a mssalhangzk kz illesz ked magnhangzk szlv nyelvszerinti alakulsa alapjn.)A Vas megyben lv Druska-Drske szlv eredete tekint ve, hogy Privina herceg,

  tovbb a Szvatopluk idej ben arra a vidkre, egszen Zalavrig (kiterjedst nem rszle -tezzk, T. F.) elnyl szlv birtokls tnye jl ismert, elfo gadhat tudomnyos llspontknt.Clszer azonban utalni a Druskval szomszdos, illetve hozz kzel es nhny tele-

  pls els oklevlszer emltsnek idpontjra s nevnek kialakulsra.Szarvaskend (Zorvoskend) Kiss Lajos szerint az rpd-hzi Kurszm Kende s az el-

  jetett zorvos = szarvas sszettelbl alakult ki. Ezt rja: (Sokflekppen olvashatjuk aklnfle dokumentumokban. T. F.)

  Az sszettel utols tagja az egykori magyar trzsszvet sg f uralkodjnak, Kurszn Ken-dnek tiszti ksrett alkot, taln trk etnikumu Kend-re utal. Az eltag a szarvas llatnv,amely esetleg a Kende szarvaskultuszval hozhat kapcsolatba.Kurszn neve elfordul a Magyarorszg trtnete (Gondolat Kiad, 1971. I. ktet, 36-

  37. s 55. old.) cm knyvben is. A hon foglals elttrl: A honfoglals elestjn rpd(ekkor taln rangban mg msodik) s Kuszn (neve trkl: kesely, azonos jelents a k sb-bi Kartal vagy Korszan nemzetsgnvvel) etelkzi magyar fnkk egyezsgre lptek a bizncicsszr kvetvel a dunai bolgrok ellen.A honfoglals idszakban pedig: Az aquincumi katonai amfitetrumot, amely a 17.

  szd. elejig llhatott fenn, a honfoglal magyarok 900 krl erd knt hasznltk. Valsznlega honfoglal kuszn vezr, a Knd fia vette birtokba. A vrat ugyanis Anonymus Kursznvrnak nevezte, s hasonl nven a 14. szzadi okleveles anyagban is el fordul... A fejedelemnyugati krnikkban mg szerepel 904-ben Chusset, Cussal nven. Ez idben halhatott meg.A vezets Kuszn vezr kezbl teljesen lmos fia rpdba jutott.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 6

 • 7

  A leteleped vezrek elhelyezkedsnl viszont azt rjk, hogy a nyugati vgeket a horkatrzse szllta meg, a keletieket a gyul. Az orszg szvben elszr a Knd csaldja uralkodott.

  A Knd, a gyula s a horka mltsgai idszertlenekk lettek, a szemlyek trzsszvet-sgi mltsgokbl idvel egy-egy terlet uraiv vltak rjk a 44. oldalon.Dr. Erdlyi Lszl: A magyar lovagkor nezetsgei 12001408 cm (Budapest, Szent

  Istvn Trsulat, 1932) knyvben rja, hogy a korszn nemzetsgbeliek kzl Knd hon-foglal vezr az budtl Szzhalomig s Gyiig terjed fldet kapta s fia Korszn p-tette ott Korszn vrt, de egy msik Knd-leszrmazott a Dunntlon lakott, gy kz-lk Mrton vasvri ispn az els is mert csaldtag 1205-ben.Szarvaskendet elszr 1236-ban emltik, ezt veszi alapul Kiss Lajos is. (HOt. VIII.

  3233. old., 21. okmny.) Ebben az okmnyban a vasvri kptalan Zorvoskend, Holostovs Hodacensium helyneveket emlt. (Szarvaskend, Halast, Hodsz = Hegyhthodsz.) Alnyege szerint Mortun hodszi comes s a szarvaskendiek kpviseli kijelentik, hogy Far-kas orszgbr eltt bepereltk ugyan Ivahunt s Ptert, de elismerik, hogy mshon nanodakltztt szabad emberek, a szabadsgukat teht bkvel lvezhetik. 1236.Halast Szarvaskend szomszdkzsge. Rla ezt rja Kiss Lajos: Holostow 1236. A tele-

  pls egy halastnl plt, s rla kapta nevt.A msik szomszdkzsg Nagymizd. Ismt Kiss Lajost idz zk: Noghmezavou, 1277

  Mezadou. A Mizd helynv arra utal, hogy a falu lakosai mzzel adztak. A Nagy-eltag aSrfimizd-tl val megklnbztetsre szolgl.A Drskvel jelenleg egy tancsi s teszkrzetet alko t Szarvaskend, Halast s Nagy-

  mizd teht magyar nveredetre vezethet vissza. Az tdik kzsgDbrhegy. Kiss Lajosrla ezt rja: Deberhegye. Dubar nvbl, amelyben a szemlynvknt hasznlt szlv dobra =j, rejlik. Uttagja: magaslat, emelkeds. (Az idpontot 1538-ban jelzi Dbrhegynl.)Utaljunk mg nhny kzel es telepls nevnek kialaku lsra, szintn Kiss Lajos eti-

  molgiai sztrbl:Katafa: 1230: Villa Kathy. A Kata n szemlynvnek s a birtokos szemlyraggal ell-

  tott falu-nak az sszettele.Ndasd: 1233: Nadast. A magas nddal bentt terlet fnvi d-kpzs szrmazka.Krmend: 1238: Curmend. Taln a Krmen, vr, vros fnv vel kapcsolhat ssze.

  Szlv szrmaztatsa kevss valszn. A Kremen, Kremini, Kremy nevekben a kovak, akvarc rejlik, a Kr mend helynv vgn n-d kpz van rja Kiss Lajos. A krmendi tor-nyot a vasvri kptalan kezdte pteni 1255-ben, de az pt kezsrl az oklevelekben 1269-ben is olvashatunk.Drsknek a Vasvri fel vezet ton szomszdja Nagymkfa. Kismkfnl elemzi

  Kiss Lajos:Kismkfa: 1286: Makua. A Mkfa helynv valsznleg szlv eredet. A Kis s a Nagy

  elnv egymshoz viszonytva ala kultak ki.A Rba partjn keletkezett Molnaszecsd teleplsrl: 1399: Zechud, 1406: Molnu-

  szechend; 1433: Molnaszechen. A Szecsd helynv szemlynvbl keletkezett magyar nvads-sal. A Molnus-Molna eltagnak a malommal rendelkez, malmos az rtelme.Szentptery Imre: Az rpd-hzi kirlyok okleveleinek kritikai jegyzke cm knyv-

  ben (Magyar Tudomnyos Akadmia, Budapest, 1923. I. k. 69. old.) rja, hogy II. Andrs

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 7

 • 8

  kirly 1205-ben a vasvrmegyei Zechud, mskp Lapsa nev birtokot tartoz kaival Istvn-nak, Chernukey Chernuk finak adja. Teht ettl a csaldnvtl ered Molnaszecsd neves mr 1205-ben ltezett.Vasvrt 1141-ben emltik elszr oklevlben: 1330: Woswarurk Burg. A 1314. sz-

  zadban Castrum Ferreum. A magyar vas s vr fnevek sszettele. A vidk vastermels-nek felgyeletvel s a beszolgltatott nyersvas raktrozsval van kapcsolatban.A tatrjrs eltt kirlyi vasraktr volt Vasvron, ahonnan a kirly vasat utalt ki. Nme-

  lyek Vasvrt bevehetetlen erssgnek, vagyfekete vrnak rtelmezik. Mg kevsb meg-gyz feltevs szerint az eltag egy krlkertett, megers tett hely jelents urli sz foly-tatsa, amely a magyar vas, Eisen ferrum fnvnek csupn homonimja rja rla Kiss La -jos az etimolgiai sztrban.sszegezve Druska-Drske s krnyknek szlv, illet ve magyar nveredett: szlv ere -

  det re utal Kiss Lajos Druska, Dbrhegy=Deberhegye (Dubar, stb.) esetleg Kr -mend=Cur mend, s Nagy- illetve Kis-Mkfa esetben=Makua; Magyarra: Szarvas -kend=Zorvoskend; Halast=Halastov; Nagymizd=Mezadou; Katafa=Villa Kathy;Ndasd=Nadast; biztosabb Krmend=Curmend esetben a szlvnl s Molnaszecsd=Zechud, Molnuszechend, stb. s Vasvr helyneveknl. A tbbflesg okait a terlet bir-toklsnak vlto zsaiban kereshetjk.Vasvrmegye s a Dunntlon korbban ismeretes Pann nia terlete sidk ta

  lakott. A rmaiak emlke pl. Krmenden, Vasvron, de fknt Szombathelyen szmos fel-trt rgszeti emlk ben felismerhet (Pl. a Vasvr s Gyrvr kzt katonat s a sn-cok is.). Tudjuk, hogy Pannniig terjedt Nagy Kroly nmet frank birodalma, akiknekaz avarok is fizettk az adt. A 9. sz zadban a ksbbi Vas vrmegye dlkeleti rszt Pri-vina szlv her ceg birtokolta, aki szintn adfizetje volt a nmet csszrnak. Rszleteseb-ben tbbek kzt Borovszky Samu Vas vrmegyrl kszlt monogrfijban, (Buda-pest, 1898.) olvashatunk errl.A szlv eredet jvevnyszavak ma is ismeretesek Drskn s krnykn, pl. birka,

  bivaly, csorda, jszol, kakas, jrce, galamb, gerlice, kanca, zabla, abrak, kalsz, rd, pzna,asztag, pajta, polyva, szalma, murva, korpa, lapt, rozs, zab, konkoly, mezsgye, parlag, ugar,cirok, iga, jrom, sztn (sztke), ka pl, uborka, lencse, tk, ckla, rpa, repce, bab,kposzta, ka por, murok, dinnye, mk, barack, cseresznye, szilva, berkenye, naspolya (las-ponya), gerezd, venyige, motolla, len, gereben, pozdorja, guzsaly, nyst, takcs. Mindezekaz rpd-korabeli fldmvelsre, llattenysztsre, gymlcstermesztsre is utalnak, ame-lyek a magyar honfoglals eltti szlv teleplseken (szrvnyokon) folytak.Birtokolt terleteket a 9. szzad msodik felben Pann niban Karinthia hercege,

  Arnulf, aki hadat viselt Szvatopluk szlv fejedelem ellen. A keleti frank rgrfsg a magya-rok 896-ban trtnt honfoglalsa utn kiszorult Pannnia terletrl s 89798-ban meg-dlt. A Vasvr kzpont terletet Vas-vrmegynek neveztk el.A Vas vrmegye s Szombathely megyei vros 19311932-ben cm knyvben (kiad-

  ta a Vasmegyei Tisztviselk Orszgos Egyesle te. III. ktet.) olvashatjuk a vasvri vrrl,amelyet rmai kori eredetnek rnak: Ily vr volt e megye terletn az eredetileg rmai cast-rum Vasvr, a rla elnevezett mai Vas vrmegye. (A msik vasi vrrl, Karakrl is rnak,amely a tatrjrs utn szerzetesi birtok lett.) A Sr nev telepls Srvr krzetben volt

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 8

 • 9

  egykor, ma mr nem ltezik, de 1519-ben az emltett Srvr monogrfij bl tudjuk, hogy mezvros volt s Klssr nven Srvr klte rletnek is emltik. Srvrt ahogyanZalavrt, vrt (utbbi nem ltezik), Kapuvrt, stb. a fldvrak kategrijba sorol jk,s nevt ettl szrmaztatjk.Tmnk htternek megrajzolsa cljbl iktassunk ide Szentptery Imre: A kronol-

  gia kziknyve cm sszegezsbl n hny adatot. (Kiadta a Knyvrtkest Vllalat,Budapesten, 1985-ben.)Viharos esztendk kzt uralkodott II. Endre, hiszen ismert, hogy felesgt Gertudis

  kirlynt megltk, fia pedig, a ksbbi IV. Bla, akit mr 1214-ben megkoronztatott,1220 ta pedig ifjabb kirlyknt tevkenykedett, szembefordult ap jval. A trnviszlytkveten 1235-ben vette kezbe IV. Bla a kirlyi plct, m a furak kzt is volt ellent-bora. A ndori szkben ez id tjt gyorsan vltoztak a benne lk: 1227-tl 1229-ig Apodfia Dnes, utna egy vig Mojs, majd ismt Apod fia Dnes msodszor 1231-tl 1234-ig.t kvette Tomaj fia Dnes 1235-tl 1241-ig, a Muhi csatban val hallig. Aztn aBuzd-Haht nembeli Arnold kvetkezett a ndori szkben 1242 els fe lben. Kn nem-beli Lszl a ndori tisztet 12421245 kztt tl ttte be, majd a Trje nembeli Dneskvetkezett 12451246-ban. A Gut-Keled nembeli Istvn 12461248 kztt s a Trjenembeli Dnes msodszor, 1248 mjustl szeptemberig, valamint a Rtt nembeliLrnd kvetkezett 1248-tl 1261-ig.Kivonat az 1244. oct. 28-n IV. Bla kirly ltal Kurmund (Krmend) szmra adott

  oklevlbl, amelybl a Druska s a Cernecz szavakra vonatkoz rszt emeljk ki, ame-lyek Krmend akkori hatrt jelzik: Item concedimus ut feneti usum in R/a/ba incipiendoa uilla que dicitur Druska usque ad locum molendini Gelka eorum communitas libere habeantinpedimento quolibet non obstante qua tamen ultra Cernech fluuium transire omnino nondebeant quia quicquid ultra est Castro uolumus quiete et pacifice remanere vt autem series ordi-nacionis libertatis hospitum predistorum salua semper et monino inretractabilis perseueretin posterum in perpetue robur firmitatis presentes litteras duximus oncedendas dupplicissigilli nostri patrocinio cusimunitas, da tum prope Kamarun Anno dominice Incarnacionis,Millesimo ducentesimo Quadragesimo Quarto V to kalendas Nouembris Regni autem nostriAnno decimo.Az Ipolyi Arnold, Nagy Imre, Vghelyi Rezs ltal szer kesztett: Codex Diplomaticas

  Patrius = Hazai Okmnytr (a tovb biakban HOt. X. ktet), Budapest, 1876, Kocsis Sn-dor Nyomda, VI. ktetben, a 4243. oldalon kzreadott 29. okmny teljes ma gyar sz-vege, amely el a szerzk ezt rtk: IV. Bla kirly, a krmendieknek tbb rendbeli kivlt-sgokat ad. Komrom mellett, 1244. oct. 28. (Ez utbbi a helyre s a keltezs idpontjrautal.)A Nyiri Andrs ltal latinbl fordtott magyar szveg tartalma ugyanaz, mint amelyet

  a Rba Helytrtneti Mzeum Kr mendi killtsi anyagban olvashatunk, de kifejezseimsok. Iktassuk ide azt is: Ugyancsak megengedjk, hogy a kzssget a sznahasz nlat jogaszabadon megillesse, a Rbtl kezdve a Drsknek (Druskt gy vettk. T. F.) nevezett Vil-ltl egszen a Golka-malom trsgig, minden akadly nlkl. De a Czernecz patakon tlraegyltaln nem mehetnek, mert ami azon tl van a Vrnak akarjuk nyugalomban s bkbenmeghagyni.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 9

 • 10

  Az utols mondathoz Madchy Kroly, a jelzett mzeum volt igazgatja azt fzi hoz-z, hogy Krmenden tudnak olyan vlemnyrl is, miszerint az Vasvrra vonatkozik.Httrinformciknt emltsk meg, hogy histrink adott idszakban kik voltak Vas

  megye legtekintlyesebb vezeti.Dr. Wertner Mr: Az rpd-kori megyei tisztviselk (Budapest, 1897. Athenaeum Rt.

  kiadsa) cm knyvben rja, hogy Vas megye fispni szkben 1237-tl 1239-ig aBuzd-Haht nembeli Hahold, 1240-ben Balduin, majd 1242-ben a Ratold nembeliRoland fia Roland a fispn Vas s Sopron megyben, st ismt Balduin, majd pedig1244. november 24-tl Gssingi (Nmetjvri) Henrik a vasi fispn.A hatalmi harc folyt, mert 1245. prilis 26-n ismt Balduin, de cemberben jra Gs-

  singi Henrik 1247-ig. IV. Bla halla utn, V. Istvn trnralpsekor a Pcz nembeli Ger-gely, a kirlyn trnokmestere kapta a vasi fispnsgot.A feudlis hatalmi harcok kihatottak az orszg vdelmi kpessgeinek alakulsra is.Ismeretes, hogy a tatrok 1241-ben Muhi-pusztnl meg vertk IV. Bla magyar kirly

  seregt s fokozatosan elfoglal tk az orszg Dunig terjed rszt. Borovszki knyvben isol vashatjuk, hogy 1242-ben tmentek a Dunn, feldltk Esztergomot, ostromoltk Fejr-vrt, Gyrt, majd Vas megyben elpuszttottk Szombathelyt s a Rbakz szmos tele-plst. (Terletfoglal saikat nem rszletezzk. T.F.) Knyvben olvashatjuk azt is, hogy1233-ban az akkori Druska faluhoz kzeli Ndasd s Sr bir tokosai a Ndasd nemzetsg-hez tartoztak. Ebbl szrmazott az 1233-ban Pethendknt emltett Peth, aki Mizdispnnal egyetemben Vasvrt a tatr bets ellen megvdelmezte. (545546. old.)Druska, amely a Vasi-Hegyhton Krmend s Vasvr kztti kb. 20 km-es (lgvonal)

  tvolsg kzepn fekszik, egszen bizo nyosan szintn szenvedett a tatr hadaktl. A Vasmegyei Druska neve elszr tnyszeren bizonythatan amint emltettk abban azoklevlben fordul el, amelyben IV. Bla kirly 1244. okt. 28-n tbb rendbeli kivlts-got adott Krmendnek. Ez mr teht a tatr jrs utn trtnt, amikor is az orszg elpusz-tult, Bla kirly buzdtotta Curmend-Krmendet is arra, hogy kereskedjenek, pt -kezzenek. A mezvros mr 1238-ban is szerepel oklevlben. (Wencel Gusztv: pdhzij okmnytr, Monumenta Hungariae Historica, Pest, 1867., XII. ktet 626364. old.41. okmny.), de csak egy Buza nev birtokos s rdektrsai, illetve a Krmendi vend-gek kzti egyezsget, dntst foglalja ssze. Az emltett msik okle vl, amelyet a kirlyKomrom mellett keltezett, szlesebb kr, st, a telepls hatrait is jelzi. gy kerlt beleaz oklevlbe Druska.

  A Dereskey csald 1283-ban zlogbaadja Dereskt a Ndasdy csaldnak.

  Mi, a vasvri Szent Mihly egyhz kptalanja, a jelen okle vllel emlkeze-tl adjuk, hogy Gersei Chapo fia Andrs je lenltnkben kijelentette, hogyDereske nev fldbirtokbl, amelyrl elmondotta, hogy a kirly ur ado-mnyozta neki, hrom ekealjnyi terletet Itemer testvre finak, Imrnekzlogba adott kilenc mrkrt a dlfldek kivtelvel, a Boldogsgos SzzMria Mennybemenetele napjtl ennek az nnepnek a hato dik leforgs-

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 10

 • 11

  ig oly mdon, hogy ezen vek elteltvel Andrs ispn, amikor csak akarja,becslssel egybektve szabadon ren delkezzk a visszavtel lehetsgvel.

  Kelt, Hitvall Szent Domonkos nnepn az Ur 1283. vben.

  Dereskt a Ndasdy csaldtagok 1283-ban elszr zlogbirtok knt szereztk meg. A HazaiOkmnytr VIII. ktetnek 186. ok mnya el ezt a szveget rta Nagy Imre: A vasvrikptalan eltt Gersei Chapo fia Andrs a Gersei Pethk se, Dereske nev Vas vrmegyei bir-tokt, hrom ekre val fldet, a rtek kivtelvel Itemer finak Imrnek, a Nadasyak snekzlogba adja. 1283. aug. 5.

  Dereske 1276-ban Dereskey Andark birtoka.

  Mi, Andrs prpost s a vasvri kptalan, a jelen sorokkal mindenkinek, akitillet, ugy a mostaniaknak, mint a jv belieknek a tudomsra kivnjuk hoz-ni, hogy Kldi Marcell ispn egy rszrl, a msikrl pedig Dereskei Andarks ve lk egytt Mrton, Pl fival, Zega fia Lszl, Devecser fia Istvn sDumb Mikls gyszintn dereskei nemesek, akik nekik mezsgyeszomsz-dai szemlyesen megjelenve elttnk kijelentettk, hogy ugyanezen Andarkfentemlitett rokonainak valamint Mrton s Fia Pl, Zega fia Lszl, Deve-cser fia Istvn s Dumb Mikls engedelmvel s aka ratbl teljes sajt ille-tsg dereskei fldbirtokt, min den haszonvteleivel egytt s a SzentJakab apostol egyhzban fennll rszt eladta az emlitett Marcell ispn-nak tizent mrkrt, amit jelenltnkben teljesen kifize tett, hogy ezltalezt fiai s azoknak fiai is folyamato san, visszavonhatatlanul birtokoljk.

  Mi pedig, hogy ennek az adsvtelnek a kapcsa rk emlke zetl szolgl-jon, s hogy ne keletkezhessen perpatvar ef ltt az idk sorn, Marcellispnnak tengedjk pecstnkkel megerstett oklevelnket.

  Kelt, a Szent Mihly arkangyal nevenapja utni nyolcadik na pon Andrsprpost, Kozma templomr, Simon dkn s Egk f jegyz jelenltben,az Ur 1276. vben.

  A 144. okmny a Hazai Okmnytr VIII. ktetbl val. A bevezet szveg: A vas-vri kptalan Derecskei Andark birtokrszt rokonai beleegyezsvel Kldi Marcelnek tizentmrkrt eladja.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 11

 • 12

  Sajnos a kzirat ezen rsze hinyzik.

  is Istvn ifjabb kirly ndoraknt. A vltozsok azt is jel zik, hogy IV. Bla kirly ugyan-gy viaskodott a fival, a k sbbi V. Istvnnal, ahogyan annak idejn apjval, II. Endr -vel. Ez is kzrejtszott a ndorok gyors cserlgetsben. A n dorcsere folyamat folytat-dott V. Istvn s annak fia IV., va gyis ismertebb nevn Kun Lszl idejben is, mert andori szkben Kemny fia Lrinc utn, teht 1267-tl az rpdhzi kirlyok utols sar-ja, III. Endre 1301-ben bekvetkezett hallig 36 al kalommal vltozott a ndor szemlye.A vltozsok okait Krist Gyula: Csk Mt (Gondolat, 1986, Budapest) cm monogr-fijban rszletesen elemzi. Okait elssorban a kirlyok, ifjabb kirlyok s trnignylkkzti har cokra, s a furak helyezkedseire vezeti vissza. A dli vgeken a Subics, Babonicss Frangepn csaldok; a nyugatin - szaki Dunntlon a Kszegi csald tagjai, szakon sa Dunntl Duna fel es rszn a Csk Mt s rokonsga; szakkeleten az Amad fiakjelentettk a legnagyobb erket, s a klnfle csatroz sokban. Ezek nemcsak a magukhatalmas katonai s gazdasgi ere jre tmaszkodtak, hanem az ket szolgl serriensek,kisebb-nagyobb nemesek erejre is. Az oligarchk mindezek mellett arra trekedtek, hogykzjogi pozcikat szerezzenek, gy Krist Gyula szerint volt olyan idszak, hogy egyi-dejleg ngy ndora is volt az orszgnak, ezek kzt tbben is tbbszr nhatalmlag nevez-tk-neveztettk magukat ndornak.A Druska-Dereske birtoklst magnak mondhat Dereskey, majd Ndasdy csald

  serviensi hovatartozsrl a jelzett id szakban nem talltunk adatokat. Bizonyosnakvehet, hogy birtokaik fldrajzi fekvstl fggen a dli s a nyugati orszgrszekben

  Sajnos a kzirat ezen rsze hinyzik.

  Dereske a Dereskey s a Ndasdy csald kztt eleinte zlogbirtokknt szerepelt. A HOt.VIII. ktetnek 232. olda ln a 186. okmny eltt az emltett knyv szerzi ezt rtk: Avasvri kptalan eltt Derecskei Sixtus, Dereske nev birtoknak felt a Ndasd nemzetsgbe-liek megegyezsvel Ndasdi Imrnek eladja. 1278.A szvegben Dyriske, Holostov (Halast) A vgn olvashat: A vasvri kptalan-

  nak Hohannes et Steppanus filii Dominici de genere Ndasd (Ndasdi Jnos s Istvn urak)kr sre in octavis Pasche 1328-ban kiadott tiratbl, melynek eredetije a gr. Esterhzy cs.galntai levltrban riztetik. 17, 42. fzte hozz Nagy Imre az okmnyhoz.Mg a tbbi Dereskre vonatkoz okmny ismertetse eltt kzbevetleg utaljunk a

  Ndasdy(i) csaldra, mert a k sbbi Drske s Ndasd sorsa akkoriban sok tekintetbenssze fggtt.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 12

 • 13

  A Ndasdi(y) csald eredett tbben s tbbflekppen rtelmezik, kztk az a legel-fogadhatbb, hogy a Vas megyei N dasd kzsgrl vettk fel nevket. Nagy Imre ms-knt rja: Genealogusaink a Ndasdy csald szrmazsi helyre nzve nem rtenek egyet.Tbbsgk megllapodott abban, hogy az a Vas-megyei Ndasd helysgbl veszi eredett, mirtne lehetne teht az, a fentebb rintett Ndasd puszta Srvr vidkn? A fentebb azt jelen-ti, hogy egyesek a Srvr melletti Ndasd-pusztt tartjk a nvadnak.rpdhzi II. Endre kirly uralkodsa alatt trtnt, 1233-ban, hogy Demeter mester,

  az orszgbr dnttt a Ndasd nemzetsgbeliek kztt vita trgyt kpez Ndasd falunegyed rsznek birtoklsrl. (HOt. VII.k. 19. okm.) Ezt kveten IV. Bla kirly ural-kodsa idejn trtnt, hogy 1246-ban Ndasdi Mikls a vasvri kptalan eltt kttt egyez-mnyt Ndasdon s msutt lv birtokainak eladsrl. (HOt. VI.k. 31. okm.) A csa-ld amely ksbb orszgosan ismert s kevsb ismert gaza tokra osztdott mr akkor-tjt is szerzett mshol is birtokokat, gy 1250-ben a Csallkzben. (HOt. 1234-1536kt.ben a 17. okm.) Ez utbbit Roland ndor erstette meg Ndasdi Mihly fiait ille ten.A Ndasdi nemzetsgbeliek: Istvn, Lszl fia 1265-ben meg osztoztak az si birtokon. A bir -toknevek kzt olvashatjuk: Ndasd, Bel-mura, Sr neveit. (HOt. VI. 92. okm.)Emltett Ndasdi Imre 1258-ban tengedi rokonnak Morcz nev pusztjt s meg-

  szerzi Ndasd s Sr birtokjogt (HOt. VIII. ktet 59. okm.) Iktassuk ide teljes szveggelazt, amit Nagy Imre ennek az okmnynak a vgre feljegyzett arra nzve, hogy honnanvettk ki a 92. okmny szvegt: A vasvri kptalannak in testo beati Galli 1378-bankelt tiratbl, mely szerint I. Lajos kirly Dereskei Istvn fia Lrincz krsre 1378-banVisegrdon in octavis beati Petri et Pauli kelt levelben a kptalannak meghagyta, hogysekres tyjben lv oklevelekbl a Derecske, Ndasd, Maranch, Touthffalu (ez a Rba mellettfekdt), Monyorsd, Ozko, Dalina, Buzad, Bolcrath s Mishalond nev Vas vrmegyei birto-kokra vonatkoz okle veleket rja t; az tirat eredetije meg van a gr. Esterhzy cs. galntai levl-trban. 14.29.A Ndasdy csald eredett dr. Karcsonyi Jnos tbb gra szakadan taglalja. (Magyar

  nemzetsgek a XIV. szzad kzepig. Magyar Tudomnyos Akadmia Budapest, I. ktet1900, II.k. 1901, III.k. els fele 1901, II. fele 1904. Ez utbbit Csoma Jzsef rta.)Az I. gbeliek a Ndasdi csald azon tagjai, akik utbb Ndasdrl vettk fel nevket.

  A II. g a Darabos-g, amely Dara boshegyhez kapcsolhat.A Ndasdi csald kt gra utaltunk, most egy harmadik kvetkezik a gersei Peth-g.

  A HOt. VIII. ktetnek 186. ok mnya szerint: A zlogba adott hrom eknyi fld nagy-sgrl a kvet kezket mondhatjuk: Bogdn Istvn: Magyarorszg Hossz s Fldmrt-kek a XVI. szzad vgig (Akadmia Kiad, Budapest, 1978. 150166. old.) cm kny-vben szmos vlemnyt jeleznek, de egysges llspon tot nem kzlnek. Kzlk aztemeljk ki, amely szerint egy ek nyi (ekealja) fld 150 kat. holdat jelentett (jelenthetett).Fgedi Erik: Ispnok, brk, kiskirlyok (Magvet Kia d, Budapest, 1986. 59. old.)

  cm knyvben kt pldt hoz fel; az egyik szerint Nevegynl egy birtok 5 ekealj, azaz1200 hold, vagyis egy ekealj 240 hold volt; a msik Vencsellnl 7 ekealj 1400 hold,vagyis 1 ekealj 200 hold.Brmelyik varicit fogadjuk el, a Dereskey csaldnak Dereskn 450720 hold kzt-

  ti nagysg birtoka volt. Ez tekint ve az akkori faluhatrt azt jelentette, hogy egyedli

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 13

 • 14

  fldesr lehetett, ugyanakkor a HOt. VIII. ktetnek 262. okmnya sze rint birtokviti vol-tak Dereskei Jakab fia Miklsnak s btyjai nak 1292-ben Hidvgi Andrssal.

  Dereskei Jakab fia Mikls birtokvitja Dereskrl 1292-bena Ndasdyakkal rokon Hidvgi csalddal.

  Mi, a vasvri Szent Mihly arkangyal egyhzhoz tartoz kp talan, jelenoklevelnket emlkezetl adjuk, hogy Dereskei Jakab fia Mikls ispn amaga valamint testvrei Bolpach s Demetrius ispnok nevben egy rsz-rl, Hidvgi Endre fia And rs ispn s neki Endre fia ms rszrl jelenl-tnkben sze mlyesen eladtk, hogy a perben, amit nevezett Mikls ind -tott Andrs ispn ellen, Mikls ndorispn ur szine el idztetvn t, aDeresknek hivott fld hatrfelosztsnak meg rontsa miatt. Tudniillik, eza Dereske nev fld a Makwa fo ly mentn helyezkedik el szaki irnyban,amely Andrs ispn hoz kerlt ajndkozs s az anyai negyed rvn, mikppmondta. Hites szemlyek vlemnye alapjn s a mi korbbi tanubizonys-gaink szerint egyezsget ktttek, hogy a fldet, a hatrok meghzsa smegjellse utn felosztjk: elsknt a Makwa fo ly mellett llaptottk mega ketts hatrt, innt hzdik a fld mg egy darabig tovbb dli irnybaegy hatrig, majd in nen tovbbra is dl fel hzdik egy msik hatrig, egycseresznyefig, ettl a cseresznyeftl pedig flfel a hegyol dalon ennekegyik szgletben van egy boztos, ez jelzi a ket ts hatrt, majd a mvelhe-t fldek mentn egy vlgybe jutva van a hatr, ahonnt jkora tvolsgrahzdva egy kzut mel lett az emlitett boztos vgn van a ketts hatr sezektl tovbb dli irnyban jut vissza az elbbi hatrokhoz, s ezek riztes-senek meg egytl egyig. Ezenkvl nevezett Mikls kte les hagyni, hogyAndrs ispn jobbgyai hasznljk az utat s engedje, hogy a fldjn keresz-tl jussanak a kthoz. Hozztet tk mg a felek, hogy minden gyet, vdats panaszt, ami k zttk felmerl, lappang vagy ppen elnyugszik, alapo-san megvizsglnak.

  Kelt, a dicssges szz Nativitasa vigilijn, az Ur 1292. v ben.

  (A Hazai Okmnytr VIII. ktetnek 262. okmnya.)

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 14

 • 15

  DERESKE a Ndasdy csald jobbgyfaluja

  (12931767)

  A Dereskey csald az 1283-ban Ndasdyaknak zlogba adott Dereskt 1293-ban eladtanekik. A HOt. VIII. ktete 278. okmnynak latin szvege eltt Dereske eladsrl azokmnytr szerzi ezt rjk: A vasvri kptalan eltt Chopon fia Andrs fiai Andrs s Lsz-l, Derecske nev fldet, melyet atyjuk Itemer finak Imrnek zlogba adott, ugyan ennekkilencz mrka fellfizets mellett elrkitik. 1293. (Nevezettek Ndasdy csaldtagok. T. F.)Karcsonyi Jnos is megrta emltett knyvben: 1278-ban Dereske egy rszt veszi meg

  a Mkva patak mellett. 1286-ban pedig annak msik felt szerz meg. 1283-ban ugyanott 3eknyi fldet zlogba vett.Ezeket a vsrlsokat emltett Ndasdy Imre (12581293) eszkzlte, aki megszerez-

  te Drskt is.

  Dereske 1293-ban a Ndasdy csald birtokba kerlt.

  Mi, a vasvri Szent Mihly egyhz kptalanja, a jelen ok levl tartalmvaltudatjuk mindenkivel, hogy Andrs s Lszl, akik Chopou fia Andrs fiai,a maguk s Dionisius testvrnk nevben nyilvnosan megjelentek elt-tnk s lszval eladtk, hogy amikor Andrs ispn, az emltettek atyja,a Deresknek nevezett fldterletet, amelyet rgeb ben Buzud birtokolt,miknt ltjuk azt, hogy jelen okleve lnk is magba foglalja ezt, Itimer fi-nak, Imre ispnnak tizenegy mrka teljes fizetsg ellenben zlogbaadta sminthogy ezt a fldet sem ezen atya, sem ennek fiai vissza vsrolni nemtudtk, gy ezt az egsz fldterletet sszes haszonvtelvel, vagyontrgyai -val s tartozkaival egytt azon hatrok kztt, ahol k birtokoltk, Imreispnnak s fiainak, Domonkosnak s Imrnek eladtk hsz mrkrt, ami-bl kilencet nyilvnosan kifizettek s a htralv tizenegyet pe dig odakld-tk, hogy rkre bkben, hbortatlanul s vissza vonhatatlanul az vklegyen. Ennlfogva se Andrs fiainak, se rkseinek vagy rokonainak nelegyen lehetsge arra, hogy a fent lert dereskei fldet a nevezett Imreispntl s annak fiaitl valamint leszrmazottaitl visszakvetelje s a lertadsvtel rvnyt visszavonja. Nem hagyhat figyelmen kvl az sem, hogyaz emltett Dionisius, Andrs ispn fiainak test vre, akirt k jtlltak, hahborgatni prbln valamilyen rggyel az eladott fld kapcsn Imreispnt, ennek fiait vagy leszrmazottait, akkor Andrs s Lszl tartoznakket megse gteni fradozsukkal s pnzzel, nemklnben a fld tulaj dontktelesek Imre ispn s fiai szavra srtetlenl megriz ni.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 15

 • 16

  Ennek az gynek az emlkezetre s teljesebb megismersre bo cstottuk kijelen oklevelnket pecsttel megerstve, az Ur 1293. vben Mihly pr-post, Kozma kntor, Balzs templomr s Simon dkn egyhziak jelenl-tben.

  (A Hazai Okmnytr VIII. ktetnek 278. okmnya.)

  Mieltt Dereske tovbbi trtnett vzolnnk, utaljunk a Dereskey csald ksbbi sor-sra. Borovszki rja (563. old.): Dereskey, srgi csald. 1515-ben mint Gerse s Kardfl-de bir tokost, a XVII. szzadban Kemenes Szt.Mrtonban talljuk a csa ldot. 1844-ben haltki. Az Orszgos Levltrban (O. L.) is ta llunk rluk 1606-bl egy levelet. Az 1276-bankiadott okmnyt nem hoztk a csalddal sszefggsbe. Gutheil Istvn Az rpd -koriVeszprm (Veszprm, 1977) cm monogrfijban azt rja, hogy Derecskei Istvn a veszp-rmi korlt-malmon 1439-ben Lszl ccsvel osztozott, majd Istvn eladta rkrszt Fai-szi nyos Mihlynak, aki a malmot mostohafival, Derecskei Lszlval egytt 1452-benelcserlte, majd eladta a veszprmi kptalannak.Az O. L.-ban R. 284. Vghelyi Dezs gyjtemnye. 2. csom Derecskey csald (Veszp-

  rm megye, 1607) elsrgult agyonkopott, szinte olvashatatlan kt okmny tallhat aDereskey csaldrl, Veszprm megyt feltntetve. Annyi mgis kivehet belle, hogyDereskey Jnos, Gyrgy, Imre s Ferenc osztozkodott Szke Gyrgy, Szke Benedek sVidi Jnossal. Hogy mi volt az osztozkods tr gya, kivehetetlen, az sem, hogy hol laktak.A keltezs az egyi ken 1607. mrcius 29-e.A Vas megyei levltrban a Dereskey csald telekesi levltrnak nyilvntartsa a 18.

  szzadra utal. 1803-ban mr Drskey-nek rva olvashat a fedlapon. A kimutatsoksze rint 1801. mjus 22-n Telekesen kelteztk Dereskei Lajos Ngy rvinak, gymintJzsefnek, Gyrgynek, Francisknak s Katicznak rszekre a hagyatkot. Kln felsoroljk,hogy mit melyikre hagyott, viszonylag kevsb tekintlyes rksg et. Jzsef gy kezd-dik: 10 Hat Srolos Asztaly keszkeny. 2 0 Hrom ing s kt lbraval. Csupa ingsg, bir-tokrl nincs sz a tbbiekben sem.Egy msik kimutatsbl tudjuk, hogy Dereskei Lajos javai eladattak, mghozz a vevk

  s az r, az rak megneve zsvel. A vevk kzt szerepel pl. Dereskey Jnos r egy karos -szkkel 16 frt 18 kr-rt a Dereskey Zsid egy vasgyat vett 26 kr-rt, sok-sok ingsg.A vgn Szombathelyen az boldogult Asszonnl talltatott ksz pnz s bza ra 501 frt 6kr-rt. Telekesen a hznl talltatott pnz 54 frt 25 1/2 krajcr.Egy harmadik kimutatsban az llatok s gazdasgi fel szerelsi eszkzk szerepelnek,

  sszes rtk: 786 frt 54 kr.Az iratokat 1816-ban Dereskey Gyrgy megbzsbl Hor vth Jzsef Elek gyvd lt-

  tamoztatta.Az iratokban Telekes mellett olvashat Gyrvr, Boldogfa, Rbahidvg, Halast, Ali-

  bnfa, Egervr.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 16

 • 17

  Ha idekapcsoljuk a jelzett Borovszki vlemnyt, hogy a csald 1844-ben halt ki, akkorkiderl, hogy az srgi Dereskey csald Dereske birtoklsnak megsznse utn is ltezett,mghoz z Veszprm megyben, tovbb a Dereskhez kzeles Telekesen, illetve Keme-nesszentmrtonban. Sajnos arrl, hogy 1244 s 1293 kztt laktak-e Dereskey csaldta-gok Dereskn, nincsenek adatok e sorok rjnak birtokban. (Taln lehetett nagyobbudvarhzuk, amelyrl ott a kastly-dombot elneveztk?)A Ndasdiak sokat csereberltek Monyors (Magyarsd. T. F.) Hodsz, Morcz

  (Marcz) stb. faluban, pusztkon, ezekbl csak a Dereskt is rint rszeket emeljk ki, deeltte utalni kell szlesebb sszefggsekre is.Az rpd-hzi kirlyok 1301-ben kihalt utols tagja, III. Endre hallt kveten trn-

  viszly keletkezett, amelyben tbbek kzt a Dunntl nyugati-dli rszt ural Kszegi csa-ld is rsztvett. A Kszegi csald tagjai 1316-ban kiirtottk a N dasdy csald egyik gt,csak egy kislnyt, Margitot hagytak letben, aki Magyar Plhoz mint fistott rksment feles gl. A Ndasdy nemzetsgbeli Margitot Gersei Margitknt emlti Fgedi Erik.(Ispnok, brk, Kiskirlyok. Magvet, 1986. 25152. old.) A Gersei Pet csald, amelyrokonsgban llott a Ndasdiakkal, Ulszl kirly idejben (1444-ben halt meg a vrnaicsatban) Vas s Zala megyben birtokol tekintlyes jszgokat.A Kszegi s a Nmetjvri csaldtagok hatalmaskodsai az egsz vidken l lakos-

  sgra kihatottak.Utaltunk a Ndasdy csald hrom gazatra, emltsk meg a negyediket, Karcsonyi

  Jnos szerint az oszki gazatot. (Vas vr kzelben lv kzsg.)Dereske birtokosai a Ndasdy csald Darabos ghoz tar toztak. A rszletek knnyebb

  elhelyezhetsge cljbl foglaljuk ssze ket elre is:

  A Ndasdy(i) csald gazatai

  Petend (Karcsonyi Jnosnl Petenagy = Petncz) Comes de genere Ndasd kezdi asort 1229-ben, t kveti Lszl, Ist vn, Lrinc de Ndasd (1364), Tams mester deNdasd 1400, Andrs, Gspr (utbbi felesge Sernyi Erzse), majd Lszl 1472, (Sank-falvi Kata), Lszl 1492, (Ebres Ilona), Jnos a Darabos gbl.Erdlyi Lszl A magyar lovagkor nemzetsgei 12001408 cm knyvben (Budapest,

  Szent Istvn Trsulat, 1932) azt rja, (54. old.) hogy a Ndasdy csald se az a Petenagy,aki 1229-ben birtokot vsrolt a Mura mellett (a falu ksbbi ne ve Petencz) s fiai: Vinc-l, Varaszl, Lszl szlv nevek, akiktl szrmazott a Darabos s Gersei-Peth gon aNdasdi csaldnv Ndasd falurl. Ndasdi Itemr fia, Imre kirlyni aprd, 1273-banErzsbet kirlyn udvari lovagja... Gerse 1316-ban legett folytatja Erdlyi s az ura-sgbl csak a kis Margit maradt meg. Ezt I. Kroly fistotta s Magyar Pl gimesi vr-nagyhoz adta nl... 1332-ben. A Ndasd-nembeli Petenagynak Petncot 1233-ban adtkel Petenagy leszrmazottai.Dr. Wertner Mr: A magyar nemzetsgek a XIV. szzad kze pig cm knyvben

  (III. ktet, Temesvr, 1891. A vonatkoz rsz az I. ktet 199. oldaln) azt rja, hogyNdasd falu gy ben a vasvri kptalan 1233-ban gy dnttt, a dntst Demeter orszg-br hozta, hogy Ndasdot Itemer s Heym kapja meg. A Ndasdy csaldtagok birtokcse-

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 17

 • 18

  ri kzt emlti azt is, hogy A vasvri kptalan eltt Derecskei Synik fia Sixtus Dyriske ne vbirtoknak felt ndasdi Wytemer fia Imrnek eladja (1328-ban Ndasd nb. Domonkos fiaiJnos s Istvn rszre trva.)Az emltett knyvben 1326. oktber 25-n fordul el is mt: Ndasd nembeli Domo-

  kos fiai Lrinc, Jnos s Istvn a Zala-megyei Tesknd nev birtokuk egy rszt nvrknekPonai szrcski Elek fia Lrincz nejnek, Dyruske-rt cserbe adjk.A Ndasdy csald 4. gazataknt jelzi Wertner Mr az Itemer (mkfai) gazatot 1265-

  tl, akinek fia Domonkos, fiai Lrinc, Jnos Istvn s Imre, lenya pedig Pona, Szrcs-ki L rinc felesge 1326-ban. Dereske teht tle a Ndasdi-Darabos csald snek szm-t Imrhez kerl. (12581298) majd az le szrmazottai: Domokos (12911298), Imre(12931298), Katalin (1311) frje Sri Marcell kezre jutott.A Ndasdyak 5. gazata mkfai Itemer fia Ptertl (12911293) szmtva a gersei

  Peth csaldot, amelynek utols frfitagjt, Miklst, Zala s Vasvrmegye fispnjt14621470 kztt emlti Wertner Mr.Ebben a bonyolult Ndasdy csaldi leszrmazsban dn tttek mindig Dereske sors-

  rl is, amely vgl is a Darabos-gazatbeliek birtoka lett. Mieltt ezt rszleteznnk, utal-junk az orszgosan ismertt vl gazatra Nagy Ivn alapjn, aki az or szgos politikbanismert Ndasdyakat 1492-tl, Ndasdy I. Ferenctl ismerteti, ilyen sorrendben: Tams,sz. 1498-ban megh. 1562-ben, Ndor, felesge Kanizsay Orsolya; az fia II. Ferenc sz.1555-ben, megh. 1604-ben, felesge Bthori Erzsbet; majd Pl kvetkezik 16131650 akinek fia az a Ndasdy III. Ferenc, or szgbr, akit 1671-ben lefejeztek. Az ht gyermeke kzl IV. Ferenc vitte tovbb a csaldft, majd Lipt: 1785, kvetke-zett, aki testvrvel, Ferenccel egytt tovbb vitte ezt a velk kt gra szakadt gazatot.Tmakrnk szemszgbl nzve a Ndasdyak tovbbi legazsnak nincs jelentsge.A grfi cmet Ndasdy Pl Vasvrmegye fispnja kapta 1625-ben, aki dunntli fka-

  pitny s kirlyi fudvarmester volt. (A Darabos-gban Pl, Tams s Boldizsr csak alis-pnsgig vitte.)Ndasdy Ferenc, akit 1671. prilis 30-n kivgeztek, Kempelen Bla szerint (Magyar

  frang csaldok, Budapest, 1931. A szerz kiadsa.) az orszgban a leggazdagabb embervolt, mirt kortrsai magyar Krzusnak neveztk. A Wesselnyi-fle sszeeskvsben val rsz-vtelrt... kivgeztetett. Mess nagysg vagyont elkoboztk s 11 gyermeke mindssze 165.000forintot kapott.Trjnk vissza a Dereskt is birtokl Ndasdy gazathoz. Borovszki rja: (545546.

  old.) A Ndasd nemzetsgbl legelszr a ndasdi Darabos-csald vlik ki a szzad (13. szd.T. F.) vgn. Birtokaik az gynevezett Hegyhton terltek el, kztk Morcz, Lnka, Belm-ra s Sr fordul el az 1265-iki osztlyban. Megszereztk ezt kveten Monyordot, Gerst,Hodszt, Drcskt (1278), Halogy-Ttlakot s szmos birtokot.Az egyb birtok szerzsekrl: (551552. old.) Gersei Peth Jnos 1438-ban Vasvrt

  kapja adomnyul Zsigmond kirlytl s birtokosok lesznek a Pethk Kovcsiban, Olasz-fn, s a Rpce mellett tbb faluban. A Ndasdyak 1414-ben Mkfa, Ivncz, Ndasd sszmos vend falura kaptak ismt adomnylevelet, birtokaik a Fels-LindvaMuraszombats Krmend szgben helyezkedtek el. A Darabos csald pedig Szczt szerezte meg.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 18

 • 19

  A Ndasdy Darabos gazat:

  Ndasdy Boldizsr, aki a Drske dombjairl jl lt hat Nmet-Szecsdn lakott, Tar-rody Orsolya hozomnyaknt kap ta Tardft, amely az iratokban oly sokszor elfordul.Kt fia rvn folytatdott a csald.

  Figon ez az gazat kihalt.Kzbevetleg megjegyezzk, hogy a fnemes Ndasdy Tams uradalmai: Srvr, Lka,

  Ikervr, krzetben 18 jobbgyfalu. A ndasdi-Darabos csaldnak 8, a Ndasdy Gersei Pet-hknek 4 jobbgy faluja volt a mohcsi vszt kvet idszakban. Iktassuk ide Borovszkiknyvbl a 16. szzad vgn jellemz birtokmegoszlst.

  Az 1582-i Vasvrmegyei birtokmegoszls:Batthyny Boldizsr (Nmet-jvr, Szalnak, Csks, Rohonc).................... 415 portaPoppel Lszl (Dobra, F. Lendva, Muraszombat 1/1) ..............................121 1/2 portaGrf Gyula (Muraszombat)....................................................................... 93 1/2 portaSzentgothrdi apt..................................................................................... 84 1/2 portaZrinyi Gyrgy grf (Vp, Monyorkerk)................................................. 76 1/2 portaNdasdy Ferenc s Kristf zvegye ............................................................ 66 1/4 portaTelekesi (Szcsny, Acsd) ............................................................................... 48 portaOstffy (Hgysz, Mindszent) ........................................................................... 40 portaCsoron (Jnoshz, Pereszteg) ..................................................................... 38 1/2 porta

  Jnos

  Pl 1545.1591. Vas v. alispn

  (Pkateleki Zomor Krisztina)

  Tams1566. Vas v. alispn(Lengyel Kata)

  Imre Jnos Boldizsr Gbor Lszl Menyhrt

  dm Lszl1654.

  de Nmet Szecsd1628. Vas v. alispn

  1653. (Tarrdy Orsolya)

  BoldizsrAndrs

  (telekesi Trk Margit)Tams

  (Meszlnyi va)

  Imre(Mrffy Anna) Lszl

  Klra(Sallr Istvn)

  Mria(Bertalan dm)

  Terz(Lengyel Lajos)

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 19

 • 20

  Gyri pspk................................................................................................... 37 portaVasvri kptalan ........................................................................................ 33 1/2 portaPolnyi ............................................................................................................ 22 portaPeth (Vasvr)........................................................................................... 21 1/2 portaDarabos (Ndasdi) .................................................................................... 18 3/4 portaErddy grf (Krmend) ............................................................................ 18 1/2 portaPorni apt................................................................................................ 14 1/2 portaNdasdy (Petnc) ...................................................................................... 13 1/4 portaRumy ........................................................................................................ 13 1/2 portaSitkey............................................................................................................... 12 portaLdonyi (magyar Gencs).................................................................................. 10 portaBakacs (Martonfalva) ......................................................................................... 9 porta

  A Vas megyei birtokosok kzt teht 1582-ben ngy gazatbeli Ndasdy csaldtag is sze-repel.A Ndasdy Darabos s a Zarka Pl kztti (lenygi) osztozkodskor, 1610-ben, Ste-

  fani Darabos de Ndasd kapta Daraboshegy, Ndasd, Drske, Bdrhegy, Molnri,Gyan(?), Vas alja s Kisklked helysgekben a jobbgytelkeket, Zarkahza, Tardfa (Tar-rdhza) s ms jszgok pedig a tbbi osztozkodk lettek, gy pl. Mogyorsd, Domo-kosfalva, stb. Ezt Thurz Gyrgy ndor (palatinus) is jvhagyta.(Egy kzbevet megjegyzs: A Ndasdy levelek egy rsze az Orszgos Levltrban

  (O.L.) a Sallr csald iratai kzt ta llhat. (P. 285.) Sallr csald 15271815. 7. csom,fasc. 47. Ndasd 13771753. P. 285. Sallr csald fasc. 89. Ndasdiano-Sallriano13691705.)A Festetics csalddal majd ksbb foglalkozunk, annyit elljrban mgis meg kell

  jegyezni, hogy a Georgikon alaptja, Festetics Gyrgy grf Sallr Juditot vette felesgl,s gy ke rltek a Ndasdiakkal rokon Sallr csaldhoz, majd a Festetics csaldhoz a korb-bi idszak levelei is. Dereske rintlegesen fordul el a levelezsben.Ismeretes, hogy Magyarorszg 1526 utn hrom rszre szakadt: a trkk ltal meg-

  szllt kzps, nagyobbrszt dlrl, a Duna vonala fell Budra tart hromszg idnkntkiszle sedett. s tterjedt a Dunntl dli rszeire; az n. kirlyi Magyarorszgra, amelyZalaegerszeg krnyktl Krmend, Szom bathely, Pozsony, majd a fels orszgrsz karj-szer rszeire, amely gyszintn tbbszr vltozott, s vgl az Erdlyt mag ban foglalterletre, a Partiummal.Ismt a trtnsek httereknt iktatjuk ide elre vettve is , hogy kik ltek a ndo-

  ri szkben.Ndasdy Tams 1554. mrcius 13-tl 1562. jnius 2-ig volt ndor. tugorva egy fl v -

  szzadot: A ndori szkben 1608-ban Illshzy Istvn, 1609-ben Thurz Gyrgy lt 1616-ig,1618-tl 1621-ig Forgch Zsigmond, 1622-tl 1625-ig Thurz Szaniszl, 16251645kztt, teht kereken 20 vig Esterhzy Mikls, majd 1646-tl 1648-ig Draskovich Jnos,1649-tl 1654-ig Plffy Pl, 1655-tl 1667-ig Wesselnyi Ferenc, kzben Ndasdy Ferencorszgbr kirlyi helytart 16671670 kztt, s Szelepcsnyi Gyrgy esztergomi rsekugyancsak kirlyi helytartknt 16701681 kztt. A ndori szket 1681-tl 1713-ig Ester-

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 20

 • 21

  hzy Pl fog lalta el. A herceg lett Esterhzy utn Plffy Mikls 17141732 kztt, s ekz-ben Lotharingiai Ferenc lett a kirlyi hely tart 17321741-ig. Plffy Jnos 1741-tl 1751-ig,Batthyny La jos pedig 1751-tl 1765-ig, teht 14 esztendeig viselte a leg magasabb magyarkzjogi mltsg cmt. A tmnak szemszgbl kiemelt Dereske-Drske mindvgig a kir-lyi Magyarorszghoz tartozott, de a trk sokszor megkzeltette Egerszeget, az rsget, gykzvetve rintette ezt a falut is pl. a katonai terheket, krokat illeten. Nmetjvr, Szalnak,Rohonc, Krmend s a nyugati orszgrsz legnagyobb birtokosai a Batthyny csald tagjai let-tek, akik Krmenden (s msutt is) rsget, katonas got tartottak. A katonk, a hajdk idn-knt megltogattk a szomszdos falvakat is. Az O.L-ban a P. 285. Sallr csald 15271815,fasc. 12. Dereske s a fasc. 14. Dbrhegy jelzs iratok kzt olvashatjuk:

  Minem hatalmaskodsokat kvettek el Grff Batthyny dm r e Nagysga Katonis Hajdi Drskei s Dbrhegyi Jobbgyokon. Az idpontok 16351642 kzttiek. Sz-mos nevet rtak, gy pld. 1635-ben Borsos Gyrgy drskei, 1636-ban Nmeth Mtysdrskei, 1637-ben Nmeth Ferenc drskei, 1641-ben Somogyi Istk, Hant Mikls,Tth Istk, Molnr Gyrgy, Vrs Gyrgy, Nagy Tams drskei, 1642-ben Antal Jakab,Vrs Imre drskei, Bki Pter dbrhegyi jobbgyok elvitetsrl, vagy megtmads-rl rnak. Cmzett s alr nincs.1686. mjus 4-n a Tardhzn lak Ndasdy Andrs udvar hzt felkereste a Vas

  megyei Fszolgabr s tbbekkel egytt vallatst rendeltek el abban az gyben, hogy kilte meg Gl Istvn drskei jobbgyot. Tbb gyanstott is volt, gy Horvth Pl sTakcs Pl, tovbb Halba (Hajba?) Jnos, Gl Istvn szol gja. A vallatk azt is kutattk,hogy tudott-e Gl Istvn fele sge arrl, hogy az urt meg akarjk lni, vagy taln az asszonyanyja is rszes a felbjtsban. A vallomsokbl az derl ki, hogy Gl Istvn ers testalka-t ember lehetett, gy egyedl aligha brt volna vele a gyilkos. Tovbb: a gyilkossg a fele-sge mellett trtnt, aki utna nem futott azonnal jelenteni. Az uri-szk vallati kidertet-tk, hogy Halba Jnos mr harmadik ve szolglt Gl Istvnnl, eltte a gazda s felesgejl meg voltak egymssal, de a szolga az asszony beleegyezst krte ar ra nzve, ha megliaz urt, a gazdn felesgl megy hozz, mi kor pedig erre az asszony vonkodott kezet adni,azt mondotta Halba Jnos, ha az utn hat Emberhez mennl is frnek, mind meg lm ket,magnak is a kezt levgn. A tettes nevt nem rgztettk.Ndasdy Andrsnak kldte 1687-ben Batthyny dm (a II. ilyen nev. T.F.) azt a

  levelet, amelyben jelzi, hogy a drs kei s dbrhegyi jobbgyok gyben rott leveltmegkapta, a profont (elfuvaroztats. T. F.) al vett jobbgyokat s Ndasdy jszgait azmennyire lehetett meg kmllyettk, s csak a felttlenl szksges mrtkben vettk ketignybe. A krokat felbecsltetik s megtrtik, amennyiben azok a tborozs alatt nem afalubeliektl, hanem a katonktl keletkeztek.

  Kitekints a megye terletre

  Vas megyben a 17. szzad vgn, 1696-ban 44.000 f magyar, 28.500 nmet, 5000 hor-vt s 10.000 vend nemzetisg la kos lt s 13.500 ebbl Vrs Kroly szerint vegyeslakossg falvakban. A megye a mohcsi vsz utni idszakban viszonylag vdettebb volta hborktl, mint a trkk ltal megszllt or szgrsz, vagy akr pl. Fels-Magyarorszg

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 21

 • 22

  s Erdly, ezrt fej ldse gyorsabb is volt azoknl, s a Dunntl legnpesebb me gyje volt,fejlett mezgazdasgi mvelssel. A trk betsek idejn azonban 1577-ben, 1512 sza-bad porta mellett 64 volt a hdolt portk szma, amely egy v mltn mr 1178:258arnyt, majd 1582-ben: 1132 3/4:344 3/4-re alakul arnyt mutatott; 1583-ban pedig mrnagyobb volt: 1044:326 1/4 a szabad s a h dolt portk arnya. Elssorban a Ttsg-naknevezett (az rsg, Vendvidk dli szomszdsga terlett, de a Hegyhtot s a Ke -menesaljt is idnknt elrtk a trk betsek. (Pl. 1643, 1646, 1664, 1683.) Ugyanak-kor az osztrk hatrmenti terleteken is ntt a terleti bizonytalansg s tbbszr kldtekki hatrmegllapt bizottsgokat.A vasi fldbirtokosok kztt a Batthynyok, Erddyek, Ndasdyak, Szchenyiek,

  Esterhzyak s Szapryak voltak a leg ismertebbek a 1718. szzadban, de sok volt a kzp-birtokos is. Az 1754. vi nemesi sszerskor 3000 nemes frfit rtak ssze Vas megyben,s ebbl levonva a csaldjog zvegyeket 25002600-ra taksltk a sajt gazdjaknt lnemessg frfiaink szmt.A megye gazdasga teht igen nagy mrtkben alapozdott a jobbgyrendszerre. A

  nagybirtokos s a kisbirtokon foly gaz dlkodsi rendszer egyre nagyobb eltrseket muta-tott, ersdtt a nagybirtok knyszere, amelyhez klnfle katonai terhek is egy re nagyobbmrtkben jrultak. Fokozdott Vas megybl az elvn dorls, s az 16971787 kztti 90vben (Vrs Kroly adatai) Vas megye mr a legalacsonyabb szint npesedsi temmegyk kz tartozott. (Szktek a jobbgyok, majd pedig 1765-ben fknt BatthynyLajos birtokain parasztmozgalomban cscsosodik ki az elgedetlensg.) A trk megszl-ls vgeztvel a majorsgi nagybirtokok gazdlkodsa ismt fellendlst mutat, amely a job-b gyok szegnyedsvel jr egytt. Az 1720-ik vi sszerskor a megyben 52% a nagy-birtokon l s 05 pozsonyi mr dzsmt fizetk arnya, vagyis a szmok a jobbgytel-kek elaprzst jel zik. A kis s kzpbirtokon az arny ennl jobb, 14,5%. A 16 mrnltbbet fizet, nagybirtokon robotol jobbgyok arnya csak 0,7%, ez utbbi a kis s kzp-birtokon 17%. Kvetkeztets: a nagybirtokon l jobbgysg helyzete egyre romlott, sidzzk Vrs Kroly knyvbl: A XVIII. szzadban jogait mg bvt Krmend s Sr-vr az egsz XVIII. szzadon t harcban ll a Batthynyokkal, illetve a Draskovichokkal...Az 1744. vi adkivetskor j adrendszert dolgoztak ki, amelynek lnyege az, hogy

  nem ltalban, hanem konkrtan szab tk meg az adzk tartozst, a hztartsok, a job-bgyok birtokai, llatai szerint, amelyet 1744-ben vezettek be s utna tbbszr mdos-tottak is. (A felmrs mdszereit is rszletezi Vrs Kroly) A megye npessge 1744-ben175.082 llek. (1697 s 1869 kztt 8,8%-os az emelkeds, amely a magyarorszgi tlag-nl 10% nagyobb, vagyis 12,4% a vasi szaporods. A szerzk kzbevetik, hogy kln-fle sszevetsek alapjn Vas megye npessge 196.221 f volna.)Az adsszers nem terjedt ki az egyhzi szemlyekre s az ket kzvetlenl szolglk-

  ra amely a megyben kb. 550600 f lehetett , s a klnfle kivonandk utn az ssze-rt hztartsok szma 1744-hez kpest 1778-ban 21,5%-kal ntt, ebbl 14,5% volt a tel-kesjobbgy, 4,5% a zsellr, vagyis sza porodott az adzk szma, mert egyre tbb korb-ban ad al nem es terlet utn kellett adzni.Az 1744-es adsszersban Districtus Hegyht cmsz alatt olvashatjuk: Ivncz,

  Szent Mrton (Hegyhtszentmrton), Morcz (Felsmarcz), Halugy (Halogy), Szent

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 22

 • 23

  Pterfa (Hegyhtszent pter), Magyarzd (rimagyarzd), Szent Jakab (Hegyhtszentja-kab), Szcze, Ndasd, Sal (Hegyhtsl), Katafa, Hodsz (Hegyhthodsz), Nagy Mizd(Nagymizd), Szarvaskend, Dbrhegye (Doborhegy), Drs ke, Srfi Mizd (Srfimizd),Telekes, Kartsflde (Kartsfld), Gerse (Gersekart), Mihlyfa (Petmihlyfa), Andrsfa,Dnesfa (Dneslak), Egervr, Egervrosa (Egervr), Boldogh Aszonfa (Vasboldogasszony),Gsfa, Gyrvr, Viszgh (Viszk), Vasvr Oppidum (Vasvr), Puszta Halast (Halast),Jnosfa (Felsjnosfa), (A zr jeles nevek az 1744-tl 1913-ig vltoz nevet tntetik fel.)Az 547-tl 578-ig terjed sorszm szerint 31 kzsg tartozott ebbe a hegyhti kategriba.Kiemelve kzlk Drskt, Szarvaskendet, Dbrhegyet, Nagymizdt s Halastt.

  Drskn 169-en laktak 1697-ben s 1846-ban 232-en, magyarokSzarvaskenden 232-en laktak 1697-ben s 1846-ban 373-an magyarokDbrhegyen 105-en laktak 1697-ben s 1846-ban 301-en magyarokNagymizdn 138-an laktak 1697-ben s 1846-ban 259-en magyarokHalastn ismeretlen 1846-ban 82-en magyarok

  A krmendi uradalomhoz (Krmend oppidum) Haraszti falu, Berki falu, Molnr Sze-csd (Molnaszecsd), Hidas Holls, Egyhzas Holls s Sroslak tartozott. (Ndasd pl.1744-ben mg nem.) A kszegi uradalom, a srvri, szombathelyi, vpi, lkai, pinkafi,borostynki, szalnaki, krmendi, uradalmak csoportostsai mel lett tallhat a Distric-tum Hegyht, tovbb Niczky Jnos szolga br falvai, Zarka Istvn szolgabr jrsnakfalvai, a szentgotthrdi uradalom, Dobrai uradalom, Fels-Lendvai, Muraszombath-Raki-csni uradalom, a Csknyi uradalom (nagyobbrszt az rsg), a Districtus Ttsgh Nobi-lium (Zalhoz tartozik jelenleg) s Ba logh dm jrsa. A feloszts teht egszen rendha-gy. Vasvr pl. Hegyhti Districtusban szerepel s nem Festetics uradalomknt. A kive-tett ad szemlyekre s hztartsokra vonatkozott aszerint is differencilva, hogy ki mennyis milyen fldet, rtet mvel, mennyi az llatllomnya, stb., telkesjobbgy, zvegy job-bgy asszony, hzas zsellr, hzatlan zsellr, egyb adz.1690-ben sszertk a drskei s dbrhegyi Puszta Hely Fldeket, s 25 ilyent

  talltak. Kztk volt Vrs Jnos hrom hold a Nimet Jancsi Helihez jelzs s a Helyifldben ngy hold, amelyeket bevettettek velk, sszertk tovbb azokat is, akik htra-lkban voltak, gy pl. Borsos Gyrgy tartozott 1689-rl egy kbl rozzsal, Balogh Andrshrom holdra val kbllel, Heder Andrs kt hold fld utn, Popics Istk fl kblzabbal, Buza Mrton s Gl Gergely megadta tartozst, Vrs Jnos bizonytotta, hogyhrom hold fld utn fizetett, Torma Istvn leszolglta, Varga Gyrgy kt hold utn tar-tozik. Hogy a szmadst ki s kinek ksztette, az nem derl ki.Ndasdi Imre 1722-ben, augusztus 20-n Drskn keltez te azt a levelt, amelyben

  kivltja a Dbrhegyen lakoz Knya vt, Nhay Bals Mihly felesgt szz forintrt.Az okok nem kerlnek a levlbe. Tarrdhzra 1730-ban is cmeztek levelet EmericusNdasdi-hoz. Forcsics Kristf dbrhegyi, drskei s mkfai jobbgyok legeltetsi viti-rl rtesti az urasgot.rdekes az utols levl (a Sallr levltrban) amelyet Dbrhegyrl s Drskrl

  egytt jelentett egy olvashatatlan nev valaki az urasgnak. Rszletek a ngyoldalas levl-

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 23

 • 24

  bl. Dry Istvn azt vallotta, hogy sem , sem pedig szolgja nem vittek ft az urasg erde-jbl, nem tudja kik loptak. Ugyanezt vallva Szakl Gyrgy, Gerg Gyrgy a tilalmasierd-re vonatkozan, de ltta Gyrk Gyurit, hogy faragot azon tilalmasi erdben. VrsAndrs sem vitt el ft, de ltta Kovcs Istvn, hogy egy szekrrel ft vitt el. Balogh And-rs is tagadta a lopst, de is ltta Gyrk Gyurit. Nmeth Gyrgy, Santok Gyrgy, BorosMihly, Zsmr Jnos tagadott, de Vincze Gyrgy ltta fval Czein Jankt. Kovcs IstvnBakos Ferencz fit, Varga Ferencz fit s Takcs Istvnt ltta, hogy ft vgott az urasgierdn. Nem lo pott ft Vrs Mrton, Kovcs Ferencz, goston Benedek s unokja, Sza-b Istvn, aki szintn Gyrk Gyurit vdolta be. Nmeth Istvn, J Benedek, Takcs Ist-vn, Polgr Gyrgy szintn csak a maguk r tatlansgrl vallottak, de Gerg Istvn lttaPolgr Istvnt, hogy akcot hasogatott. Polgr Gyrgy, Szab Gyrgy, Kovcs Ist vneskdtt, hogy nem bns a fatolvajlsban.A vizsgl s feljelent javasolta, hogy eskt tetessen az urasg Vrs Andrs s Gerg

  Andrs erdrkkel, gyszintn Polgr Istvnnal. Gyrk Jnos nem vallott Gyrk Gyu-ri ellen. A falopsban az egsz falut kihallgattk, az emltettek mellett Horvth Mihly,Balogh Andrs, Balogh Mihly, Polgr Andrs, Gll Benedek, Balsn, Nagy GyrgyJnos, Gerg Istk, Kopcsy Istvn, Szakl Gyrgy, Takcs Istvn neve fordul el. Gyr-k Gyurirl rtk: Gyrk Gyuri s btyja szernt hogy tbet nem vgot, hanem egyet kar-nak. A jelents befejezetlen.Az idzett rszletek arrl tanskodnak, hogy az urasg szemmel tartott minden olyan

  esemnyt, amely valamilyen mdon rintette, vagy szndkolta rinteni vagyont, hats-krt st, olyan terletre is kiterjedt figyelme, amelynek nem vagyoni ki hatsai lehettek.Ndasdy Imre dtum nincs megbzst adott tbbeknek kztk csak Bruthin Agre-

  grd neve kiolvashat , hogy vizsgl jk ki miszerint Drskn lakoz Kaman Jnos ugyanittDrskn lakoz Horvth Jnosnak felesgvel mennyi idtl fogva fajtalan kodik: bizonyitot s velelakot. A krdsek tovbb: Van-e Kaman Jnosnak hites felesge? kurvlkodik-e mssalKornis Mrton felesge s fatyai voltak-e? Tudja-e a tan, hogy Imre Kata fajtalankodik sfatyt vetel. Tudja-e a tan, hogy ugyanott lak Tth Mihlynak a szalonnjt ki lopta el?Tovbbi krdsek: Tugya-e a Tan nyilvn, hogy Dbrhegyen lakoz Bals Andrs

  ugyan Dbrhegyen lakoz Bals Mihly felesgvel mint ngyval fajtalankodik s volt efatya. (Bals Andrs felesge Knya va volt) Fajtalan letet l-e Dbrhegyen PolgrBenedek? Fajtalankodik-e nyilvn (?) Kata? A tanvallomsok nagyobbrszt hinyoznak,de vallott valaki amellett, Bals Andrsnak az ngyitl kt fatya volt s tbb msrl ishasonlkat. A vgzsek hinyoznak.A P. 285. Sallr csald 15271815, 2. csom 12. Fasc. Drske 16351755 s a 14.

  Fasc. Dbrhegy 16351746 jelzs iratcsomagban olvashat: Az Dereskei Templom pit-tse alatt Anno 1731 jelzsi kis jegyzet, amelybl az olvashat ki, hogy tglra Vasvrrafizettek 2000 frt-ot, csok munkjra ment 606 frt, szmla szerint kenyrre kiadtak 41 frt-ot. Szerepel mg valamirt (olvashatatlan) 4 s 50 frt, valamint egyb munkrt 74 frt. Amsik oldaln de A0 1731, Dereske, Dereskei Templomra tett kltsgh szma olvashat sa Sallr jelzs.Ugyancsak a Sallr csald iratai kzt ismerhetjk meg azt a klns levelet, amelyet

  1738-ban rt Polgr Ferenc, Dry Istvn s Vrs Gyrgy drskei jobbgy.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 24

 • 25

  Albb megirttak adjuk tudtra mindenkinek, akiket illik Hogy Dereskn. T.H. Vasvrme-gyben lakoz Takcs Mihly rks Jobbgy bizonyos rut kromkodst tett Fldes AsszonyaT.H. Ndasdi Anna Asszony ellen s ms fenyeget szkrl tapasztaltatott, mellyrt megfogat-tatvn tmlczbe ttetett, ezen sanyarsgt ltvn krtk azon az tisztelt Asszont, hogy adnki kezess gnkre, a mit knyrgsnket meghallgatvn ki bocstotta em litett Fldes Asszo-nyunk; Azrt ha ennek utnna ollyas rut le tet tallnnk, vagy netaln elszknk, lettnk keze-sek az az szemly szerint husz-husz forintokat fizettnk rjk, majd fogadkoznak, hogyilyesmi nem fordulhat tbb el. Az rs Tarrdhzn kszlt, teht ott lakott Drske sDbrhegy Fldes Asszonya.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 25

 • 26

  Ndasdy Imre 1742-ben kszttetett Dereskei urbriuma

  (A szmozst a szerz tette a nevek el. P. 285. Sallr cs. 15271815. 2. csom, 12. Pasc.Dereske 16351755, 14. Fasc. Dbrhegy 16351746. Nmetl kszlt. A cm: Cons-ciptrio Cotonoeum Sessionis Dereske... Emerio Nadas/dian Anno 1742 die Mj.)

  Dereskei jobbgyok:1. Balogh Mihly 1 telkes, 15 hold sznt, 6 szekr sznt term rt2. Pll Jnos 1 telkes, 10 hold sznt, 8 szekr sznt term rt3. Varga Jnos, Gyrgys Pol gr Istvn 1 telkes, 20 hold sznt, 4 szekr sznt term rt

  4. Kopcsy Istvn 1/4 telkes, 6 hold sznt, 5 szekr sznt term rt5. Bals Gyrgy s Mihly 1 telkes, 30 hold sznt, 15 szekr sznt term rt6. J Andrs, Ferenc s Bals 1 telkes, 14 1/2 hold sznt, 4 szekr sznt term rt7. Gyrk Istvn s Gyrgy 1 telkes, 10 hold sznt, 8 szekr sznt term rt8. Gergcz Mihly 1 telkes, 12 hold sznt, 6 szekr sznt term rt9. Vrs Istvn, Andrs, Pl s dm 1 telkes, 18 hold sznt, 7 szekr sznt term rt

  10. Szakl Ferenc, Pter, Andrs, Jnos 1 telkes, 13 hold sznt, 3 szekr sznt term rt

  11. Takcs Mihly,Istvn s Gyrgy 1 telkes, 16 hold sznt, 6 szekr sznt term rt

  12. Gyrk Jnos, Vincze s ifj. Jnos 1 telkes, 10 hold sznt, 6 szekr sznt term rt

  13. Vrs Andrs 1 telkes, 9 hold sznt, 6 szekr sznt term rt14. Borsos Andrs,

  Gyrgy s Jnos 1 telkes, 10 hold sznt, 7 szekr sznt term rt15. Hevr Istvn 1/2 telkes, 7 hold sznt, 3 szekr sznt term rt16. Tth Mihly 1 telkes, 17 hold sznt, 8 szekr sznt term rt17. Dara Mihly 1 telkes, 10 hold sznt, 6 szekr sznt term rt18. Gyrk Jnos 1 telkes, 19 hold sznt, 3 szekr sznt term rtsszesen: 16 3/4 238 1/2 111

  A msik oldalon a 16 drskei zsellr hzt rtk ssze:1. Balogh Andrs 9. Nagy Jnos2. Hevr Gyrgy 10. Pass Ferenc3. Balogh Istvn 11. Takcs Jnos4. Polgr Andrs 12. Horvth Mihly5. J Gyrgy 13. Gergcz Gyrgy6. Gergcz Istvn 14. Tams Gyrgy7. Gyrk Jnos 15. Polgr Istvn8. Gyrk Gyrgy 16. Lszl Istvn

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 26

 • 27

  Dbrhegyen 1742-ben 38 egsz telkes jobbgyot s egy negyedtelkeset rtak bele aNdasdy-urbriumba. A nmetl fel sorolt nevek magyarra fordtva: J Istvn, Pass And-rs, Dry Jnos, Dry Gyrgy, J Benedek, Szakll Gyrgy, Nagy Jnos ( az 1/4 telkes),Gerg Andrs, Borsos Mihly, Vincze Mihly, Szab Pl, Szakll Gyrgy, Botr Ferenc,Bals Andrs, Nmeth Jnos, Gerg Benedek Mrton (Ismt:) Bals Andrs, gostonBenedek, Vrs Mihly, Szab Gyrgy, Vrs Gyrgy, Gerg Istvn, Nmeth Gyrgy,Fr Gyrgy, Nmeth Istvn, Knya Mihly, Vgh Jnos, Pulay Istvn, Zsmr Mihly (sJzsef) Beni Pter, Vrs Ist vn, Horvth Pl, Mihlyfai Gyrgy, Szaklly Jnos, KovcsIst vn, Zsuppn Istvn, Nmeth Istvn, Makray Jnos, Bikaly Benedek.A summzatban is 21 1/4 + 17 telek szerepel = 38 1/4.1743. mjus 29-n, Sgh-on keltezte Festetics Kristf azt a levelet, miszerint a Szar-

  vaskenden Sibrik Ferenc ltal tle megvsrolt sessik rban az is benne foglaltatik, hogya Sibrik-leszrmazottak, Gbor (s Blint) legeltethetik llatai kat a Festetics Vasvri ura-dalmhoz tartoz Nagy-Mizd hatrban, de csak akkor, ha krt nem okoznak az uradal-mi javakban.A Festeticsek 1755-ben zlogban birtokoltk Drskt, amikoris a jobbgyok vona-

  kodtak a Mkfn is birtokos Ndasdy r asszony (Imre zvegye) szmra, a rtre kaszso-kat kldeni k ugyanis vi 100 frt-ot mr fizettek a Festetics-urasgnak ka szsok megvl-tsrt, Sallr Istvn szolgabrnak kellett intz kednie, m az urasg gy rt: az Ur nemidegen attul, hogy ha a kaszsokat mgis adjk.1746-ban Dbrhegy s Drske tulajdonosa Ndasdy Imre Terzia lenya, frjezett

  Lengyeltti Lengyel Lajosn, aki meg tiltja, hogy a falubeliek irtsk a fkat, legeltessenek,makkol tassanak, faizzanak birtokain. A Szombathelyen keltezett ira tot hitelestette Sze-lestey Boldizsr s Lippich Boldizsr me gyei tisztvisel, Egervry Antal szomszd helys-gek birtokosa s ms rintett szomszd birtokos. Krmend s Szarvaskend kztt, a Rbnalul, (ma is hd van ott) a Csrncz folycskn lv hdon, mivel egysgre lptek a kr-mendiekkel, a szarvaskendiek szedtk a hdvmot. A krmendi Rba-hdon (ma is hd llott), viszont a szerzds ellenre hdvmot szedtek tlk is. A kt levl kzl az els(1757. mjus 5.) a szerzdssel, a m sodik a szarvaskendiek srelmeivel foglalkozik.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 27

 • 28

  Dereskt s Dbrhegyet Ndasdy Terzia

  eladja Festetics Plnak

  A kt jobbgyfalu a vasvri uradalomhoz tartozott

  Ndasdy Terzia (Lengyel Lajosn) levele, illetve Drskre s Dbrhegyre vonatkozads-vevsi szerzdse Festetics Pllal, teljes szveggel olvashat az O.L.-ban a 236., Fes-tetics csald, Birtokjogi iratok I., 5. csom, 9. Vasvri uradalomra vo natkoz iratok:15401911. cm dossziban.Rszletek Ndasdy Terzia indokolsbl, amely szerint a grf eleinte gy ltszik

  nem nagyon akarhatta a vtelt, mert Ndasdy Terzia ezt rta: mely krsemre s sok izbe-li knyrgsemre E Excellentija hajulvn fllebb is megnevezett Derecske s Dbrhegyihely sgeket mindennem azokhoz tartozand mezeivel, erdejivel, kaszlival, halsz vize-ivel, malmaival, szleivel, jobbgyai val egy szval minden akr mely nven nevezend bene-ficiumaival s haszonvteleivel egyetemben Negyvenktezer etszz hat vanegy forintokrt s et-venhrom krajczrokrt, melly summt is E Excellentija rsz szerint creditoraimnak, rsz sze-rint pedig kezemhez fogyatkozs nlkl lefizetettFolytatva az indokolst: A magam slyos sorst megfontolvn, hogy az illetn blcstelen-

  sgemet elmellzhessem, mind pedig tovbb ltal ltvn azt is, hogy creditoraim (hitelezim,T.F.) ltal minden javaimbl kivet kztetvn, szksges tpllsomra egyb mdon nem marad-na, hanem hogy ha ollyatin jszgaimnak rkjtl megvln, mellyek nmely hasznosabbantart creditiok alat volnnak elzlogostva.Ez azt jelenti, hogy Drskre s Dbrhegyre hitelt vett fel, amit gy rt: ezen okok-

  tul indttatvn, s tbb rend bli ell kerlhetetlen szksgeimtl viseltetvn Nagy MltsghuGroff Tolnaj Festetics Pal Ur Btymhoz, E Felsghek Bels Titkos Tancsoshoz, s Fl-sges Udvari Magyar Kamarnak Vice-Praesesshez E Excellentijhoz, ki hozzm nagykegyessggel s szorongatsaimban klns segedelemmel tbb zben mltztatott, folyamodtams NA Vas vrmegyben helyeztetett s engem illet Dereske s Dbrhegye nevezet helysgek-nek, mellyek mostansgh ugyan E Excellentijnak birtokban zlogkppen vannak, s lta-lam nagy summnak lettelvel vlthatnnak vissza, rks gvel, el tkllett szndkombl sszabadakaratombl megk nltamgy vetett szmot, hogy Drske s Dbrhegy elad sval megszabadul adsaitl s

  mg pnzt is kap. Folytatta in dokolst, hogy ezzel hitelezitl megszabadulva sajt magtis megmenthetn a nagyobb nsgtl: Az illetn rksgrt kezemhez veend pnzzel... azexegualt (vgrehajtott elads) s zlogostott jszgaimnak egy rszt kivlthatnm s azoknakjvedelmbl kpesleg lhessek, kvet kezskppen egyedl ezen mddal mind az becsletemetmegtart hatnm.Teht vgszksgben, eladsodva s mr korbban is elzlogostva volt knytelen

  Ndasdy Terzia Drskt (mg a kt falu nevt sem tudta jl lerni) s Dbrhegyet elad-ni, rk ron, visszavonhatatlanul a mindkt hitbizomnyi jszggal rendel kez Festeti-cseknek, illetve rkseiknek.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 28

 • 29

  Az ads-vteli szerzds mell leltrt nem mellkeltek. Hogy hny jobbgyrl volt sz,az majd a Festeticsek 1767-ben, teht egy v mlva elksztett urbriumaibl lthat, erreott trnk ki.A Festetics csald horvtorszgi eredet. Magyarorsz gon az els kt Festetics mg a

  Batthyny csald gazdatisztje.Festetics I. s II. Pl a vagyonszerzsben fokozato san haladt elre, de utbbi kt fia:

  Jzsef s Kristf mr ugrs szeren elretrtek. Kzbevetleg jegyezzk meg, hogy a Feste-tics csald keszthelyi levltra a Magyar Orszgos Levltr ban a P. 234-es jelzstl a P. 284-es jelzsig 1527 s 1945 kztti iratokat, stb. gyjtemnyeket tartalmaz. Ugyanott foly -tatdik a P. 285-s jelzssel a Sallr csald gyjtemnye, amely ben 15271815 kztt jelez-nek dokumentcit. Sallr Judit ugyanis a nagy vagyonszerz Festetics Gyrgy felesge volts birtokai kztt Drske, Dbrhegy, Mizd, Szarvaskend, Halast, Ndasd, Katafa,Nagymkfa, Vasvr, stb. kzsgek is szerepeltek, amelyek utbb Festetics-birtokok lettek.A csald trtnetre a kvet kezkben csak Dereske-Drske vonatkozsban utalunk.A Ndasdyak szolglatban lv jobbgyokrl a Festeti csek mihamar urbriumot ksz-

  tettek. (O.L. P. 275. Dereske kz sg. 91/a,b,c. Dereske 17671858.)Ideiktatsa eltt egy-kt megjegyzs. A 18 drskei jobbgy szolglta a Ndasdyakat is.

  A fldesr-csere vajon je lentett-e valami mdosulst Dereske-Drske jobbgyainak let -ben? Erre a vlasz: a lnyeg nem vltozott. rks jobbgyknt fizettk a kilencedet mind-kt csaldnak s a tizedet a papnak. A fldesurakkal val tallkozsban, a kontaktusokbanazonban trtnt vltozs. A Ndasdon, Tardhzn, Szecsdn, Molnri ban, lv udvar-hzaikban lak Ndasdy csaldtagok kzelebb vol tak Dereskhez s idnknt egszenbizonyosan szemlyesen is meg jelentek ott, hiszen nem voltak olyan nagyurak, mint a Fes-teti csek, akik elssorban Keszthelyen sszpontostottk uradalmaik igazgatst. Deres-ke a Vasvri uradalom rszeknt az Ollri uradalomhoz tartozott. Ollr a Zala folyvl gyben (ma Kemendollr) napi jrsra esett a Festetics birodalom nyugati szln, a pere-mn lv Deresktl. Megkzeltse: Vasvr, Csehi, Balta vr, Batyk, Zalabr, Pakod irny-ban azt is jelentette, hogy az urasg kiadta Dereskt is a gazdatisztjeinek. A patriarchalisjelleg megsznt, helybe a nagy gazdasgra jellemz szemlytelenebb kizskmnyols lpett. A magyarorszgi jobbgyok szmra a kiszolgl tatottsg fokozdott, olyannyira, hogy

  1764-ben az orszggyls en is foglalkozni kellett vele. Az orszggylsen megszavazott700.000 forintos ademels terheit a fldesurak a jobbgysgra hrtottk. Ez a kincstr-nak htrnyt is jelentett, mert a jobbgyok teherbrkpessgnek cskkensvel jrt, ezrtMria Terzia, mivel a nemesi admen tessg megszntetst nem tudta keresztlvinni,elrendelte a jobbgyok ktelezettsgeinek szablyozst. j urbriumokat k szttettek,amelybe a teleknagysg mellett belertk az egyb ktelezettsgek mellett a jogokat is. Arendezs nagy vihart kavart a fldesri berkekben is, de mg nagyobbat a jobbgyok kr-ben, s 1765-ben Vas megybl kiindulva orszgos elge detlensg robbant ki. A Bat -thyny Lajos s Batthyny dm Vencel birtokain zajl felkelsekrl a trtnelemknyvekis emltst tesznek. Az sszevetsek rdekben idznk a Magyarorszg tr tnete (Gondo-lat, 1971. I.kt. 378. old.) cm knyvbl: Az urbrium aprlkosan szablyozta a paraszt-sg szol gltatsait. A 16 s 38 magyar hold kztt vltakoz szntbl, tovbb a 6 s 22 kaszs(I kaszs = 1 szekr sznt term rt) kztt ingadoz rtbl s belssgbl ll jobbgytelek

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 29

 • 30

  utn heti kt nap kzi robotot, vagy 1 nap igs robotot (2 krrel, sajt szerszmmal, napkel-ttl napnyugtig) kellett teljesteni. Ezenkvl vi 2 nagy hosszfuvar, 1 forint cenzus, a ter-mny ki lencede (szl esetben a helyi szoks szerint vltoz hegyvm), tojsbl, baromfibl svajbl pedig ajndk illette meg a fldesurat. A fldesr erdejben sajt szksgletre plet - stzift vghatott a jobbgy, tovbb legelhasznlati s sajt terms borra Szent Mihlytlkarcsonyig kimrsi jo ga volt a jobbgynak.Eddig a Mria Terzia ltal elrendelt rbri szab lyozsbl a kiemels.Az 1767-ben ksztett drskei Festetics urbrium mr az j rendelet szerint kszlt.

  A teleknagysg viszonylag ala csony. A szntfldet, a rtet s a robotot emeljk ki belle.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 30

 • 31

  Az 1767-es drskei Festetics-urbrium

  rks jobbgyok: kat. h. sznt szekr sznt marhs v. gyalog robotterm rt

  1. Dora Mihly 9 3/4 6 34 3/4 69 2. Tth Mihly 20 3/4 4 60 120 3. Gal Mihly 10 1/3 4 33 1/3 65 4. Borsos Istvn 16 1/2 6 48 1/2 97 5. Vrs Benedek 13 2/4 4 1/2 40 80 6. Gerg Jnos 16 6 47 1/2 95 7. Takcs Istvn 18 3 46 1/2 97 8. Szaklli Pter 8 3/4 6 32 3/4 65 1/3 9. Varga Pl 19 6 54 10810. Vrs Mihly 17 7 52 10411. Borsos Gyrgy 7 1/2 8 34 1/4 68 1/212. Borsos Jnos 15 5 43 1/2 8713. J Gyrgy (Jo) 15 5 43 1/2 8714. Varga Istvn 22 5 58 1/2 11715. Pll Andrs 10 6 42 8416. Vrs Andrs 18 1/2 7 55 11017. Kiss Ferenc 4 1/2 2 16 3218. Benk Andrs 6 1 16 1/2 33

  Az rks jobbgy a lert roboton kvl teleknagysg szerint fizetett, illetve adottvajat, kappanyt, csirkt, to jst. (A jelzettek urasgi szolgltatsok, a papi tized ettl fg-getlen.)A legnagyobb telkes jobbgy Tth Mihly 1 1/8-ad tzi ft, 6 3/4-ed fonyst (ken-

  derbl, vagy lenbl) 1 itze vajat, 2 kappanyt, 4 csirkt s 21 tojst tartozott az uradalom-ba szl ltani.Az rks jobbgyokon kvl a Magok Hzokban Lak Zsellrek kln kimutats-

  ban szerepelnek, sszesen 20 f: Nmeth Jnos, Gergcz Istvn, Thomas Ferenc, GergFerenc, Hor vth Mihly, Vrs Gyrgy, Varga Ferenc, Nagy Mihly, Vrs J nos, Vin -cze Andrs, Gergcz Ferenc, Gergcz Jnos, J Istvnn, Hder Istvn, Gl (Gal) Gyrgy,Kiss Ferenc, Gerg Gyrgy, Tth Andrs, Gergcz Pter, Thomas Jnos, akik 18 napi gya-log robotra ktelesek. Kett kzlk: Gergcz Istvn 44 1/2 marhs-robotra s gyszintnVrs Gyrgy 33 1/2-re. Ms hzban lak zsellr: Vrs dm 12 napi gyalogrobotraktelezett.Az 1742-ben ksztett Ndasdi Imre fle s az 1767-ben kiadatott Festetics urbrium

  kztt a zsellrek szmban is van klnbsg, utbbiban 20, elbbiben 10 a drskei zsel-lrek sz ma.A Festetics csald els drskei urbriuma 1767-ben ugyanazokkal az ltalnos ren-

  delkezsekkel kezddik, mint a tbbi birtokhoz tartoz uradalmakban.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 31

 • 32

  Az Els Punctum a Job bgy Hz-Helynek Mi-votrul szablyozza. Az egsz jobbgy-telek 18 hold sznt s akkora rt, amelyen hat szekr szna terem s vente ktszer kaszl-hat.

  A msodik Punctum a jobbgyok haszon-vtelrl ren delkezik: rulhatjk boraikat Szent Mihly naptl Szent Gyrgy napig. Az irtsfldet nem veheti el az urasg s nem sorol hatja a tbbi fld kz. A jobbgyok marhinak legyen legelje, ahol a gula legelhet. Szraz fbl (ahol nincs nyersbl) hasznlhatnak t zelt. (Faizs.) Ingyen pletft kapnak. Makkoltathatnak, darabonknti vi 6 krajcrrt, szed hetnek gubacsot, makkot.

  A harmadik Punctum a robotrl rendelkezik: Egsz telkes jobbgy hetenknt egynapot napkelttl napnyugtit dolgozik, mghozz kt marhval, maga ekjvel, szeker-vel, vagy Boronjval, Tudniillik mind nnn magnak szokott szolglni. A marhs-robothelyett kt napi gyalog robot is lehet. Szablyoztk a kzeli, vagy tvoli fldekre menrobotolk beszmtott jrkel idejt is. A jobbgyok robotolsi idszakt arats s szl-munkk idejn az urasg dup lzhatja. (Vagyis nagyobb dologidben tbbet, a kisebbenkeve sebbet robotoltathat.)A hazavitel tformlhat gyalogrobotra is. A kilenced s a hegyvm fizetse a terms-

  bl ktelez, mghozz a roboton kvl, azt kteles a jobbgy az urasg ltal kijellt hely-re szlltani. A vadszatkor kapnak puskaport, srtet, golyt s rszt vesznek a krtkony llatok

  kiirtsban, ez vi hrom napi robot.Az urasg malmaiban vm nlkl rltethet a jobbgy.

  A negyedik Punctum a jobbgy adzst szablyozza. A hzad vi egy frt jobbgy-nak s zsellrnek. Az egsz holdas gazda vente az urasgnak kteles kt csirkt, kt kap-panyt, 12 to jst s egy itze kifztt Vajat beadni. A feloszts a kisebb jobbgytelkekrearnyos. A 30 holdas egsz helyes gazda egy v ben egy borjat, vagy helyette 1 frt 30 krtfizet.A jobbgy kteles a fldesri csald tagjainak eskvj kn a konyhravalhoz hozz-

  jrulni, vagy egsz helyes jobbgy 48 krt-fizethet, a tbbi arnyosan. Az esetleges fogsg-ba es fldesr kivltsban a jobbgy rszt vllal, gyszintn az orszggylsen val rsz-vtelekor is.Plinkt fz jobbgy vi 2 frt-ot fizet.Az tdik Punctum a kilencedrl s a hegyvmrl kln is ren delkezik. A termszet-

  beni kilenced helyett az egsz telkes job bgy vi ngy forintot is fizethet, vagy llatok le -adsra is tvlthatja. A borbl is jr a kilenced. Ha nincs terms, akkor a hegyvmot nemvetik ki. (A pnzre val tvlthatsg a keres kedelmi viszonyok fejldst jelzi.)

  A hatodik Punctum a fldesr jussairul s tulajdon Jvedel meirl rendelkezik. A meg -holt jobbgy leszrmazottai rklnek, a magvaszakadtak visszaszll az urasgra. A vad-

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 32

 • 33

  szat, halszat, madarszat egyedl az urasg joga, a jobbgynak tilos. A bor s sr, plinkamrs megengedett a jobbgynak a kijellt idben, de ha az urasg olyan korcsmt pt-tet, amelyben vendgek szll hatnak meg, akkor egsz vben tilos. Brbe is adhatja jobbgy -nak az urasg a korcsmjt, akkor ez a jobbgy mentesl a robot stb. all.

  A hetedik Punctum cme: Minden el tiltatott, s ennek utna el tvosztand Rend kivlval cselekedetektl, s helytelen Szoksokrul.Az urasg nem kr fizetsget az osztozkodknak nyjtott segtsgrt, a vgrendelete-

  krt. A jobbgy adhat-vehet dohnyt, mzet, viaszt, vajat, lent, kendert, s egyb term-ket, ebben az urasg nem zavarhatja, de megvsrolhatja. A kereskeds joga megengedett.rltethet a jobbgy ms malomban, trgyzni nem kteles az urasg fldjt, tollbl tizednem jr, az uras gi szlktzshez nem ktelesek szalmt vinni, az urasgi em bereket nemktelesek szlltani, a szksek elleni pnz-kauci szedse tilos, a mustra-llatok vgsra ajobbgyot nem kny szerthetik, a megromlott bor tvtelre nem ktelezhetk, tilos amegvesztegets, a lepnzelsre ktelezs. A dzsmabort az ura sgi hordkban kell trolni,a jobbgy fldjt, rtjt cserl getni tilos.

  A nyolcadik Punctum a jobbgytilalmakkal foglalkozik. A krt okoz jobbgyokat atrvny szerint brsgoljk. A tlzott bj tltets tilos, nehogy a jobbgy ne tudjon robo-tolni. (A papi tizedre csak utalnak, vagyis: a kilenced kivetse utni mennyisgre vetettkki a papi tizedet a termnyekre s a borra.)Az erdei krtevsrt, s az egyb vtsgekrt vasba veretett jobbgyok a vasbavers klt-

  sgeirt 15 krajcrt tartoznak fi zetni.Az irtvnyfldeket ha a brt az urasg kifizeti maga ke zelsben veheti. Huszon-

  ngy plcabntetst kap az a jobbgy, aki az erdei termket sszeszedegeti. Fegyvert a job-bgy nem hordhat. Az urasg kocsmjba sajt borukat fogyasztsra nem vihetik be a job-bgyok. A robotrl elmarad jobbgy 12 plc val bntethet. Tilos a hskimrs a job-bgyoknak. A megzve gylt jobbgyasszony kteles az urasgnak jelenteni s annakengedelme nlkl a hzbl el nem mehet. Klcsnt csak az ura sg tudtval vehet fel. Jve-vnyek nem engedhetk be a faluba.

  A kilencedik Punctum a rendtartsrl intzkedik. Brt hrom urasgi jellt kzlvlaszthatnak. Eskdteket s Notariust a kzsg maga vlaszthat s el is bocsthatja. Abrk is fizetik az urasgnak a jrandsgukat. Szmadst kell ksztenik vente. A job-bgy, ha esetleges sre lem ri, az urasghoz fordulhat, vagy a vrmegyhez.A gyalogos robot a sajt hzzal rendelkezknl ven te 18 nap, a hz nlkli zsellrnek

  pedig 12 nap. A brrt val dolgoztatst az orszgos elrsok szerint kteles a jobbgy,vagy zsellr vgezni.Az egyes faluk kzsen is vgezhetik a robotot.A faiz jobbgy egy l ft kteles az urasgbl hazavinni robotknt a kijellt helyre,

  s arnyosan rtend a fl, a negyed, s nyolcadtelkesekre is.A lnyegt vettk ki a sokfle rendelkezst tartal maz urbriumnak, amely Drske

  jobbgyaira s zsellreire az 1767-ik vtl kteleznek szmtott.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 33

 • 34

  A Festetics csald Drskn lv fldjei: a malom f ltt val fld 4 1/2 hold; ugyan-csak kln ott mg 1 1/2 hold, a Nagy Gdrnl val fld 3 hold; a Majos Bki fld16 hold; a Rosta Gdri fltt 14 1/2 hold; a Pizdi nevezet fld 39 1/2 hold; Zor-d nevezet fld 14 hold; sszesen teht 93 hold fld.Az urasgi rtek: Drskn Hegy alat lev Rtek, vagy szllk alatt, 5 kaszs; Pin -

  cze eltt val Rtek 1 kaszs.A jellemzs, illetve a fldek minstse: Generlis reflekcik (ltalnos szrevtelek), az

  melyekbl kvetkeznk, mi mdon lehetne segtteni; jobb mdon sszevonni a gazdasgot. (Eztaln affle tagost elgondo ls lehetett a minstst kszt urasgi szakrtnl. T. F.)Vagy a marht szaportvn az ltal a trgyt is. (Vagyis inkbb llattenysztsre rendez-kedni be. T. F.) A kt gondolatot ismtlik: Vagy sszehozvn a fldeket, vagy egyb form-ban is mikp lehetne megnagyobbtani az gazdasgot? nem klnben az pleteknek mivolt-rl s egyb minden ki gondolhat gazdas gossgok (olvashatatlan) kllenek?A rszletes minstst pedig gy rta le: Ezen Dereskei Fldekben az egy parragolson

  kvl az Hegyes Vlgyes (olvashatatlan), s minden Majortul tvol lte miat semmi javttst,semmit nem tehet, s azrt, de egybernt is nagyobb rszen kvetses, s dombos fldek lvn, csakrozsot vettetnek.Tovbbi rszletezs: Malom fltt val fld: Ezen fld igen kvetses s vzmossos, nem

  culminltatk. (Nem m veltk. T. F.) Kavicsos a Majos Bki fld, a Rosta Gdri. A legnagyobb tagban lv, 39 holdnyi Pizdirl rjk: Ezen fld nagyon hegyes vlgyes,

  kvecses, rossz ter m fld. Minden drskei fldet 3-ad osztlynak minstett a Festeticsgazdasgi szakrtje, de sem a neve, sem a kszts idpontja nem szerepel ezen a kitnelemzsen, amely brki ksztette s kszttette pontos kpet adott Drskn nemcsakaz urasgi, hanem az egyb fldekrl is.Hozzfzzk mg azt, hogy az rutermels nvelsvel or szgszerte jellemz volt az ura-

  sgi kezelsben lv fldter letek nvelse s azt szmos helyen (Ndasdon pl. majd) jfldfelmrsekkel s cserkkel valstottk meg. (A malomrl ksbb.)

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 34

 • 35

  Conscriptio Sossessionis-Dereske AO 783

  Az 1783-ban ksztett urbrium Conscriptio Sossessio nis Dereske de AO 783 cmet vise-li. Ksztse msknt tr tnt mint az 1767-ben fldet, rtet, robotot jelz sszegezs. Azj urbrium ksr szvege jelzi a clt is:

  Ezen Drskei Helysgh Istenben boldogult Nagy. Mlt. Grf Tolnai Festetics Pl EExcellentiajanak idejben szerez tetett I.M. Vasvrmegyben fekszik ugyan Nagy. Mghu. GrfBatthy nyi Urasg hatrjnak szomszdsgban flll, alul pedigh Kardfldi hatrral meghtkzik.Az urasgi vagyon: 1. hrom derkbl ll hz. Megje gyezzk, hogy a drskei hzakat akkoriban fa tal-

  pazatra rp tett kark gy tartottk ssze, hogy kzjk svnyt fontak, azt srral beta-pasztottk. A tett szalma, illetve zsp fedte (Boronapts). Az udvarokat lsvnnyelkertettk el a szom szdtl.2. Volt az urasgnak Drskn egy malma, egy kerkre, a malomhz fenyfa boro-

  nbul zsppal fedve. Ezt brbe adtk, mellette llott a molnr hza hrom derkbl,trhet llapot ban. (A malom a Dbrhegy fell foly patakon volt. T. F.)3. Az urasg sajt kezelsben lv fldje 65 hold, ame lyet minden msodik vben vetet-

  tek be, ez a Pizdi dlben fe kdt.4. A borrustsi jogot egy fl vre adta az urasg Drsknek, ezrt fizettek neki ven-

  te 13 forint 30 kr-t.5. Az urasgi szlhegy 70 kaps volt, krltte gy mlcss s rt, pincehzzal s prs-

  hzzal.6. A szl alatti rtet Kiss Ferenc brta vi 3 napi robotrt.7. A hegyekben lv egyb terletekrt Drske s D brhegy egytt adott az urasg-

  nak 70 2/4 ak (56 lit.= 1 ak) bort.

  Kln rendelkezs kszlt a korcsmrl, amelyet Kovcs Jzsef tiszttart az uradalom,Bals Gyrgy a drskei br (kzjeggyel a tbbiek is) Kiss Ferenc reg Esktt, VargaJnos Esktt, Takcs Istvn Esktt rt al.

  A drskei urbriumban 1783-ban 25 nv szerepel mint rks jobbgy(Ebben az llatllomnyt rtk ssze.)

  kr tehn ????? diszn malac egyb1. Nmeth Ferenc 4 1 3 2 32. Tth Gyrgy 4 1 2 2 23. Pall Ferenc 4 2 3 2 44. Borsos Mihly 6 4 10 5 8 4 mhcs.5. Benk Andrs 4 2 2 2 26. Borsos Jnos 7. Nagy Mihly 4 2 2 2 1

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 35

 • 36

  kr tehn ????? diszn malac egyb08. Jo Jnos 1 2 lova volt09. Takcs Istvn 6 4 11 1/5 3 410. Szakly Mihly 4 2 1 3 411. Varga Perenc 4 3 2 3 4 35 juh, 50 mh12. Vrs Jnos 4 2 2 2 313. Gergcz Jnos 4 2 2 214. Kocsis Mihly 2 1 1 1 115. Jo Istvn 2 1 16. Jo Gyrgy 4 2 4 4 317. Vrs Gyrgy 2 1 2 18. Varga Pter nem Ferencz 4 3 5 3 219. Pall Pter 1 2 120. Szakly Jnos 4 2 1 221. Hder Istvn 2 1 1 2 22. ifj. Varga Ferencz 2 1 2 1 123. Csaba Jnos 24. Horvth Jzsef (zsellr) 2 1 25. Balogh Andrs (zsellr) 1 1 1

  Az 1783-as dbrhegyi urbrium ms szempontok szerint kszlt. Abban nincs kln-vve a jobbgy s a zsellr. Egytte sen 37 sorszm alatt tntetik fel a falubelieket. Az ura-sgi vagyon miatt lerjk, hogy hol fekszik a falu: Ezen Dbrhegyi helysg mg IstenbenBoldogult M. Grff Tolnai Festetics Pll E Excellentija letben szerez tetett Nemes Vass V-megyben fekszik. Tettes Zsibrik Antal Szarvaskendi lakos Hatrnak Szomszdsgban,alul pedig Kardfldi, s Srfimizdi hatrval megtkzik.Drskn 1804-ben 32 hzban 39 csald lt, 226 f, ebbl 109 frfi, 117 n, 49 a 17

  ven aluli, 39 a 1840 kztti, 41 vesnl idsebb 25 f, hzas 26, ntlen s zvegy 13,tiszt visel nem volt, polgr nem volt, szolga nem volt, paraszt 19, zsellr 38, a csaldokfiai 52 ezek a rubrikk szerepeltek az sszersban.Dbrhegyen 1804-ben 39 hzban 45 csald lt, 260 f, 127 frfi, 133 n, 54 a 17

  ven aluli, 48 a 1840 kztti, 41 v feletti 25, hzas 30, ntlen s zvegy 13, tisztvisel-polgr nem volt ott sem, szolga 2, paraszt 30, zsellr 40, a csaldok fiai cmsz utn pedig55-s szm olvashat.

  A drskei jobbgyok nvsora 1807-ben: A Liber Fundualis Sossessionis Drske cm urbrium nevei:

  (Nmetbl fordtva. T. F.)hold hold szekr szl

  bels telek sznt rt01. Gergcz (Gergcs) Jnos 4 1/8 30 14 3 10/3202. Vrs Gyrgy 2 2/10 14 6 27/32

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 36

 • 37

  hold hold szekr szl bels telek sznt rt

  03. J Istvn 2 2/10 8 4/10 8 6/10 1 4/1004. J Andrs 4 4/10 24 6/10 9 6/10 2 6/1005. Vrs Gyrgyn 2 1/10 17 6/10 6 7/10 2 18/3206. reg Varga Ferenc 2 2/10 17 1/10 8 4/10 2 18/3207. Pl Mihly 6 1/10 19 1/10 6 18/3208. Commitasz Kansz hza 1/10 09. Nagy Gyrgy 2 3/10 12 9 1 1/1510. Pass Gyrgy 1 14 10 410 2 26/3211. Gergcz Andrs 1 14 2/10 9 4/10 2 25/3212. Krcz Ferenc 3 16 5 3/10 13. Commitas Csords hza 1/10 14. Iskola mester hza 1/10 15. Zsid hza 2 6/10 16. Gergcz Jnos (Bogdnkert) 2 1/10 17. Fels Varga Ferenc 1 5/10 19 3/10 8 6/10 1 31/3218. Plbnia Zsellr hza 1 1/10 19. Kotsis Istvn 2 4/10 18 4/10 10 3/10 3 10/3220. Pl Ferenc 2 3/10 20 2/10 8 3/10 2 10/3221. Borsos Andrs 3 4/10 20 5/10 16 5/10 8 22/3222. Benk Istvn 2 4/10 22 6/10 10 2 15/3223. Nagy Ferenc 2 5/10 14 5 1 13/3224. Dme Mrton 2 6/10 7 7/10 4 4/10 1 18/2225. Takcs Mihly 3 24 3/10 15 11 30/3226. Molnr Hza 5/10 27. Molnr Rt 1 3/10 28. Commitas Kovcs Hza 1/10 29. Benk Pl 12 3/10 27 5/10 8 4/10+7 1 14/3230. Kotsis Andrs zsellr 2/10 31. Hollsi Ferencn zsellr 1/10 32. Horvth Ferenc zsellr 2/10 33. Vincze Jnos zsellr 3/10 34. Varga Jnos (jobbgy) 6 22 2/10 8 1/10 3 11/3235. Pusza Hz hely 2 1/10 36. Vrs Mihly 4 7/10 23 6/10 12 5/10 2 19/3237. Vrs Gyrgy Telek. 2 6/10 37. Helysgh. Telek 6/10 4 1/10 4

  Az rks jobbgyok mellett kln felsoroljk a hzas zsellreket, akik nmelyiknlnhny hold fld is szerepel.Hzas zsellrek: Holsi Ferenc, Horvth Jzsef, Vincze Jnos, Kotsis Andrs, Plbnia

  zsellr, Drskei Jacob zsid.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 37

 • 38

  Hztalan zsellrek: Farkas Jnos, Rba Gyrgy, Benk va.Nagymizdi lakos: Nmeth Ferencn.A lakossg szma teht valamelyest emelkedett Drskn, ahol az 17841787 kztt

  vgzett, els magyarorszgi npszml ls szerint 204-en laktak 37 hzban. (A Bp. 1960.vi npszml lsban sszegeztk.)Hossz lista kszlt mindazokrl, akik nem drskei lako sok, de ott rendelkeznek sz-

  lbirtokkal, amely utn termszetesen kilencedet fizetnek az urasgnak. A Drske job-bgykzsg fejl dse szempontjbl htrnyos klteleki birtokszerzs okai tbb flk. Bizo-nyra az urasgnak az volt az rdeke, hogy szljt minl jobban megmveljk, trgyz-zk. A kisllekszm Drske erre kevesebb biztostkot nyjtott, mint a szomszdosbirtok szerzk, akiknek legnagyobb rsze a Rba menti Molnaszecsd, Hollsok, stb.helyekrl azrt is vsrolt szlt, mert a cso dlatos szpsg Templom-hegy, Bogrcs-hegy,Dombos-t, reg hegy, Gyertynos-hegy, Gdr-hegy vonzotta.

  doroske_Layout 1 2012.11.21. 13:23 Page 38

 • 39

  Az 1811-es dereskei Festetics-urbrium

  A Vasvri Festetics-uradalom 1811. augusztus 10-n kiadatta a Megjobbittatott Urbaria -lis Tabellja Nemes Vas Vrmegyben lv Drskei Helysgnek cm sszegezst, amelymindssze egy oldal s 26 jobbgy neve szerepel rajta. Az rub rikk azonosak a korbbiak-kal, de a rtet nem szekr sznban adtk meg, hanem Rt ember vg-knt, vagyis: hnykaszs vgn le egy nap alatt. A telkeknl pedig megadjk azt is, hogy egsz, hrom, negyed,fl, vagy negyed-telkes jobbgyrl van-e sz.

  Drskn egsz telkes jobbgy volt 1811-ben:

  hold kaszs marhs gyalogszntval rttel robottal robottal

  1. Fels Varga Ferenc 19 3/8 6 52 104 2. Kotsis Istvn 18 1/8 6 1/8 52 104 3. Gl Ferenc 18 6 52 104 4. Borsos Ferenc 17 6/8 6 6/10 52 104 5. Benk Istvn 18 6 3/10 52 104 6. Nagy Ferenc 17 2/8 6 6/10 52 104 8. Takts Mihly 19 6 52 104 9. Benk Pl 18 1/10 6 52 10414. Mzsa Mihly 18 1/10 6 1/10 52 10415. Vrs Mihly 18 1/10 6 52 10416. Gergtz Jnos 18 6 1/10 52 10417. Vrs Gyrgy 18 2/10 5 4/10 52 10419. J Mihly 18 2/10 6 5/10 52 10421. reg Varga Ferenc 18 5/10 6 52 10424. Pap Gyrgy 18 4/10 6 52 104

  A 26 jobbgybl 15 egsz telkes, szinte valamennyinek azonos a fldje, rtje. A 19. sz-zad eleji gazdasgi polarizci Drskn nem rvnyeslt, piacra nem termeltek, hiszenmind Krmend, mind pedig az uradalmi kzpont Vasvr 10-12 km-re volt, habr elb-bire a rti ton 8 kilomternyi szekerezs utn is el lehetett jutni. Lovasgazda azonban aJ csaldon kvl Drskn nem akadt, a vontats krkkel trtn


Related Documents