YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: 4 kolory roku
Page 2: 4 kolory roku
Page 3: 4 kolory roku

• Cel badań– Uzyskanie informacji jaką wiedzę posiadają

mieszkańcy Krakowa na temat segregacji odpadów– Uzyskanie informacji w jaki sposób mieszkańcy

Krakowa chcą pozyskiwać informację na temat nowej ustawy dotyczącej gospodarki odpadami

Page 4: 4 kolory roku

• Pytania badawcze– Jakie motywacje skłaniają mieszkańców Krakowa

do segregowania odpadów?– Jakie przesłanki mogą mieszkańców Krakowa

przekonać do segregowania odpadów w przyszłości ?

Page 5: 4 kolory roku

• Hipotezy badawcze– Krakowianie segregują odpady– Krakowianie wiedzą, w jaki sposób segregować

odpady– Krakowianie nie segregują odpadów

Page 6: 4 kolory roku

• Metodologia badań– Metoda celowa– Wielkość próby n=1024

Wielkość próby (% liczby mieszkańców Krakowa)

Śródmieście 16,7

Krowodrza 20,8

Podgórze 34,8

Nowa Huta 27,7

Page 7: 4 kolory roku

Obszar Śródmieściew obszar wchodzą dzielnice:

Stare MiastoGrzegórzki

Prądnik CzerwonyLiczba mieszkańców 123.083*

*Dane pochodzą z BIP Kraków

Page 8: 4 kolory roku

Obszar Krowodrzaw skład wchodzą dzielnice:

Prądnik BiałyKrowodrzaBronowice

ZwierzyniecLiczba mieszkańców 157.830*

*Dane pochodzą z BIP Kraków

Page 9: 4 kolory roku

Obszar Podgórzew skład wchodzą dzielnice:

DębnikiBorek Fałęcki – Łagiewniki

SwoszowicePodgórze Duchackie

Bieżanów – ProkocimPodgórze

Liczba mieszkańców 252.774**Dane pochodzą z BIP Kraków

Page 10: 4 kolory roku

Obszar Nowa Hutaw skład wchodzą dzielnice:

CzyżynyMistrzejowice

BieńczyceWzgórza Krzesławickie

Nowa HutaLiczba mieszkańców 208.676*

*Dane pochodzą z BIP Kraków

Page 11: 4 kolory roku
Page 12: 4 kolory roku
Page 13: 4 kolory roku

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa/dyrektywa odpadowa)

• Wymogiem dyrektywy jest ograniczenie produkowanych odpadów komunalnych oraz zorganizowanie odpowiedniego postępowania dotyczącego zbierania i odzyskiwania odpadów.

Page 14: 4 kolory roku

• Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 w sprawie składowania odpadów (tzw. dyrektywa składowiskowa)

• Wymogiem dyrektywy jest ograniczenie ilości odpadów wywożonych na składowiska odpadów.

• I tak do:– 16 lipca 2006/2010 roku do 75%– 16 lipca 2009/2013 do 50%– 16 lipca 2016/2020 roku do 35%

W stosunku do masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

Page 15: 4 kolory roku

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (tzw. dyrektywa opakowaniowa)

• Wymogiem dyrektywy jest osiągnięcie założonych poziomów odzyskiwania produktów wtórnych z odpadów. Odzyski ustalono do roku 2008/2014 na poziomie 60%, a recykling na poziomie 55% - 80% masy odpadów.

Page 16: 4 kolory roku

• Najważniejszym dokumentem regulującym w Polsce prawo dotyczące gospodarki odpadami jest:

• Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

Page 17: 4 kolory roku
Page 18: 4 kolory roku

`• 66,4% mieszkańców Krakowa deklaruje, że segreguje

odpady, w tym:

Procent osób, które segregują odpady

Kobiety 61,4

Mężczyźni 38,6

Page 19: 4 kolory roku

• Procent osób, które deklarują segregację odpadów, w podziale na 4 rejony Krakowa

Procent osób, które segregują odpady

Śródmieście 61,4

Krowodrza 71,4

Podgórze 66,9

Nowa Huta 64,8

Page 20: 4 kolory roku

• Procent osób, które deklarują segregację odpadów w podziale na kategorie wiekowe

Procent osób, które segregują odpady

do 24 lat 58,2

pomiędzy 25 a 34 lata 69,1

pomiędzy 35 a 44 lata 66,7

pomiędzy 45 a 54 lata 72

pomiędzy 55 a 64 lata 73,6

powyżej 65 lat 65,5

Page 21: 4 kolory roku

• Procent osób, które deklarują segregację odpadów w podziale na wykształcenie

*Osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym

Procent osób, które segregują odpady

Osoby z wykształceniem wyższym 71,4

Osoby z wykształceniem wyższym niepełnym 67,4

Osoby z wykształceniem średnim 62,5

Osoby z innym wykształceniem* 55,1

Page 22: 4 kolory roku

• Procent osób, które deklarują segregację odpadów, w podziale na rodzaj budynku, w którym mieszkają:

Procent osób, które segregują odpady

Osoby mieszkające w domach 83,4

Osoby mieszkające w blokach 64

Osoby mieszkające w kamienicach 55,8

Page 23: 4 kolory roku

Najczęściej segregowane odpady

60.3

30.5

9.2

Plastik Papier Szkło

Respondenci mogli wskazywać dwie odpowiedzi

Page 24: 4 kolory roku

Deklarowane motywacje segregowania odpadów

71.4

13.8 12.54.1 2.1

Dbam o ekologię Zyskuję na tym ekonomicznie Inny powód Taka jest moda

Sąsiedzi segregują

Page 25: 4 kolory roku

Deklarowana dostępność punktów do ………..segregowania odpadów

10.5 11.2

38.8 39.5

3 lub więcej punktów do segregacji 2 punkty do segregacji odpadów

1 punkt do segragacji odpadów Brak punktów do segregacji odpadów

Page 26: 4 kolory roku
Page 27: 4 kolory roku

Powody nie segregowania odpadów

55.6

26.9

10.1 7.4

W mojej okolicy nie ma punktów do segregacji odpadówNie czuję takiej potrzebyUważam, że nie ma to sensuFirma wywożąca odpady, nie daje mi możliwości segregowania odpadów

Page 28: 4 kolory roku

Deklarowane powody przez mieszkańców ………..Krakowa braku sensu segregowania odpadów

64.1

35.9

Ponieważ segregowane odpady mieszają się ze sobą w trakcie wywożenia

Ponieważ segregowane odpady i tak trafiają na wysypisko odpadów

Page 29: 4 kolory roku
Page 30: 4 kolory roku

• Prawie połowa mieszkańców wie, że zmienią się przepisy dotyczące wywożenia odpadów

Procent osób, które wiedzą, że zmienią się

przepisy dotyczące wywożenia odpadów

Procent osób, które nie wiedzą, że zmienią się

przepisy dotyczące wywożenia odpadów

47,7 52,3 100Osoby, które segregują odpady 53,7 46,3 100

Osoby, które nie segregują odpadów 35,8 64,2 100

Page 31: 4 kolory roku

Za pomocą jakiego źródła mieszkańcy Krakowa ………….chcą pozyskiwać wiedzę na temat nowych przepisów

47

29.1 27.4

14.7

Kampanii informacyjnej w Internecie Ulotek informacyjnych Reklam społecznych w radiu i TV Prasy codziennej

Respondenci mogli wskazywać dwie odpowiedzi

Page 32: 4 kolory roku
Page 33: 4 kolory roku

• Przeszło połowa mieszkańców Krakowa deklaruje segregowanie odpadów, które wytwarza w swoich gospodarstwach domowych

• Najczęściej odpady segregują osoby, które mieszkają w domach, natomiast najrzadziej osoby mieszkające w kamienicach

Page 34: 4 kolory roku

• 60% mieszkańców Krakowa deklaruje, że wie, gdzie znajdują się punkty do gromadzenia odpadów – czyli tak zwane „dzwony”

• Mieszkańcy Krakowa chcą pozyskiwać wiedzę na temat „nowej ustawy śmieciowej” za pomocą kampanii w Internecie oraz kampanii społecznej przeprowadzanej w „telewizji miejskiej”

Page 35: 4 kolory roku

Related Documents