YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 1

Ř á d 1-0013 Etický kodex

Obsah

1. Úvodní ustanovení

1.1 Účel

1.2 Tvorba a schvalování směrnice

2. Definice

3. Role Společnosti

4. Poskytování informací Společností a o Společnosti

5. Obecné zásady chování Pracovníka

6. Vztahy mezi Pracovníky

7. Vztah Pracovníků ke klientům Společnosti

8. Bezpečnost práce

9. Základní zásady ve vztazích mezi Společností a třetími osobami

9.1 Vztahy s orgány veřejné moci

9.2 Obchodní vztahy a činnost Společnosti

9.3 Opatření v rámci boje proti praní špinavých peněz

9.4 Omezující opatření a další mezinárodní sankce

10. Přijímání a poskytování darů a jiné ohlašovací povinnosti

10.1 Přijímání a poskytování darů

10.1.1 Charitativní dary

10.1.2 Politické příspěvky

10.1.3 Příjem neoprávněných plateb

10.1.4 Občerstvení

10.1.5 Kulturní a sportovní akce

10.2 Další ohlašovací povinnost

10.3 Whisteblowing

11. Předcházení střetu zájmů

12. Vedoucí

13. Ochrana zájmů Společnosti, jejích Pracovníků, Skupiny, klientů a obchodních partnerů

13.1 Ochrana osobních údajů, citlivých a důvěrných informací

13.2 Ochrana duševního vlastnictví

13.3 Ochrana životního prostředí

14. Školení

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Revize a mimořádné události

15.2 Zrušovací ustanovení

15.3 Platnost a účinnost

15.4 Přílohy

V Brně dne 30. října 2019 ____________________ Ing. Luděk Jírů předseda představenstva Home Credit a.s.

Page 2: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 2

1. Úvodní ustanovení 1.1 Účel Účelem tohoto řádu Etický kodex (dále jen „Etický kodex“) je (i) stanovit principy etického chování společnosti Home Credit a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO 26978636 (dále jen „Společnost“), (ii) zachytit základní pravidla, kterými se při výkonu své každodenní činnosti Společnost a její Pracovníci řídí, (iii) stanovit odpovídající povinnosti Společnosti a jejích Pracovníků, a to i jako finanční, platební a úvěrové instituce a člena Skupiny a (iv) stanovit principy protikorupčního jednání Společnosti a jejích Pracovníků.

Tento Etický kodex se řídí etickými kodexy Skupiny a dále je rozvíjí. Tento Etický kodex je součástí programu Corporate Compliance (dále jen „Interní korporátní Compliance program“), který přijala Skupina vzhledem ke svému zájmu na dodržování právních předpisů, mezinárodních smluv, pravidel etiky, morálky a poctivého obchodního styku. Interní korporátní Compliance program stanoví základní zásady, hodnoty a pravidla chování pro Společnost a její Pracovníky a současně umožňuje kontrolu dodržování nastavených pravidel ze strany Skupiny a zjednání nápravy tam, kde se objeví nedostatky, závadné nebo deliktní jednání. Dodržováním etických pravidel při plnění pracovních úkolů se Pracovníci podílejí na posilování dobré pověsti Společnosti. Etická pravidla stanovená tímto Etickým kodexem vychází z pravidel stanovených v rámci Skupiny, z obecně uznávaných pravidel slušného chování a jsou souborem morálních norem představujících minimální standardy chování očekávané od každého Pracovníka. Pracovníci jsou povinni ustanovení tohoto Etického kodexu respektovat a přizpůsobit mu své chování. Společnost lpí na dodržování pravidel a zásad zakotvených v tomto Etickém kodexu a netoleruje jejich porušování. Etický kodex nastavuje rámec, v jehož mezích je třeba vykládat všechny ostatní vnitřní předpisy Společnosti. Účelem Etického kodexu je dodržování čestného, etického a profesionálního obchodního chování. Výčet pravidel v Etickém kodexu není a nemůže být úplný. V otázkách, situacích a vztazích, které Etický kodex výslovně neupravuje, jsou Společnost i její Pracovníci povinni chovat se a jednat v souladu s principy a cíli Etického kodexu, právními předpisy, mezinárodními smlouvami, dobrými mravy, pravidly etiky, morálky a poctivého obchodního styku tak, aby dostáli dobrého jména a pověsti Společnosti i Skupiny, a současně jsou povinni vyhnout se i zdánlivému nevhodnému chování. Pracovník, který by jednal v rozporu s Etickým kodexem, může být potrestán v disciplinárním řízení, a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy. 1.2 Tvorba a schvalování

Normativní znění tohoto Etického kodexu, jakož i znění jeho změn a doplňků, připravuje a zpracovává oddělení Compliance, které následně zahájí připomínkového řízení. Poté, co je Etický kodex schválen v připomínkovém řízení, předloží ho oddělení Compliance představenstvu Společnosti, do jehož pravomoci schvalování tohoto Etického kodexu a jeho změn a doplňků náleží.

2. Definice

V textu tohoto Etického kodexu budou dále používány následující pojmy v uvedených významech: Corporate Compliance („Interní korporátní Compliance program“) – soubor nástrojů, jejichž účelem je předcházení protiprávnímu a/nebo neetickému jednání Společnosti, Skupiny a jejich Pracovníků; Corporate Compliance Internal Investigation („Vnitřní Compliance šetření“) – vyšetřování Podnětů týkajících se dodržování či porušování tohoto Etického kodexu a veškerých dalších vnitřních předpisů Společnosti i obecně platných právních předpisů; CLCO – hlavní právní a compliance officer Skupiny Home Credit Etický e-mail – e-mail zřízený pro účely přijímání Podnětů, konkrétně e-mail [email protected], který je zveřejněn na webové stránce Společnosti www.homecredit.cz;

Page 3: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 3

Podnět – poznatek, stížnost nebo oznámení související s dodržováním či porušováním tohoto Etického kodexu a veškerých dalších vnitřních předpisů Společnosti i obecně platných právních předpisů; PPF Group – společnost PPF Group N. V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, zapsaná v Obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, registrační číslo 33264887 Pracovník – každá fyzická osoba přímo zaměstnaná nebo jednající jménem, v rámci činnosti nebo v zájmu Společnosti (včetně osob, které pracují pro Společnost na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), a to na všech úrovních a pozicích, včetně Vedoucích, členů statutárních orgánů Společnosti a obchodních managerů . Skupina – PPF Group a jí ve smyslu ust. § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, ovládané osoby; a to jak jednotlivě, tak v souhrnu, včetně společností Skupiny Home Credit; Home Credit N.V.- společnost Home Credit N.V., se sídlem Strawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, zapsaná v Obchodním rejstříku Obchodní a průmyslové komory pro Amsterdam, registrační číslo 34126597; jde o hlavní holdingovou společnost Skupiny Home Credit; Skupina Home Credit – zahrnuje Home Credit N.V. jako hlavní holdingovou společnost a všechny jí ovládané společnosti; Webové rozhraní – znamená formulář k podávání Podnětů dostupný na adrese https://etickalinka.ppf.eu. Vedoucí – je Pracovník Společnosti ve smyslu příslušných ustanovení Organizačního řádu. Jedná se o osobu, která je na jednotlivých stupních řízení Společnosti oprávněna stanovit a ukládat podřízeným Pracovníkům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. Veřejný činitel - a) úředník nebo zaměstnanec vlády, agentury, veřejného podniku, včetně jakékoli osoby, která zastává jakékoli legislativní, správní nebo soudní postavení jakéhokoli druhu, ať už je jmenovaný nebo zvolený, úředník nebo zaměstnanec veřejné mezinárodní organizace (např. Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace a OSN) nebo jakákoli osoba vykonávající veřejnou funkci; nebo b) jakákoli politická strana, funkcionář strany nebo kandidát na politickou funkci. Veřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo vládou, včetně státního investičního fondu nebo jakéhokoli subjektu vlastněného státním investičním fondem.

3. Role Společnosti Společnost dodržuje a respektuje platné právní předpisy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a smlouvy ve všech oblastech svého působení, v rámci veškeré své činnosti, a to jak navenek ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám a orgánům veřejné moci, tak i dovnitř ve vztahu ke svým Pracovníkům. Pracovníci jsou v rámci každého svého jednání, kde vystupují jménem Společnosti či Skupiny v rámci jejich činnosti nebo v jejich zájmu povinni relevantní právní předpisy a normy dodržovat, respektovat a svým chováním reprezentovat Společnost i celou Skupinu tak, aby bylo zachováno jejich dobré jméno i pověst a aby nezavdali o činnosti Společnosti ani Skupiny jakékoliv pochybnosti. Stejně tak i při svých soukromých aktivitách jednají Pracovníci pouze a striktně v souladu s hodnotami a pravidly tohoto Etického kodexu, tak aby jejich jednání nijak nepoškodilo Společnost, Skupinu, jejich jméno a dobrou pověst. Společnost striktně odsuzuje a odmítá jakoukoliv trestnou činnost či deliktní jednání. Společnost a její Pracovníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání nebo jakékoliv činnosti, která by mohla být posouzena jako deliktní z pohledu veřejnoprávních předpisů, tedy zejména jako trestný čin, správní delikt nebo jako přestupek.

Page 4: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 4

Společnost netoleruje a striktně odmítá jakoukoli manipulaci výsledků jejího hospodaření, a to za jakýmkoliv účelem. Společnost uplatňuje vlastnosti jako jsou profesionalita, stabilita, zodpovědnost a důvěryhodnost. V případě jakýchkoliv pochybností ohledně aplikace právních předpisů na jejich jednání/činnost jsou Pracovníci povinni konzultovat věc se svým Vedoucím a oddělením Compliance, vždy v souladu a ve smyslu interního předpisu upravujícího Vnitřní Compliance šetření (Corporate Compliance Internal Investigation). V rámci zajištění účinné kontroly dodržování Etického kodexu se zavádí systém, který umožní podávat Pracovníkům i třetím osobám Podněty, a to v případě rozhodnutí oznamovatele i anonymně. Společnost Podněty zpracovává bez ohledu na osobu oznamovatele i zvolený způsob jejich podání. Podání Podnětu není ze strany Společnosti nijak sankcionováno. Vědomě nepravdivé či šikanózní Podněty ale Společnost netoleruje. Pro zachování anonymity lze zaslat e-mail i z mailové adresy, která bude k tomuto účelu zřízena a nebude umožňovat identifikaci oznamovatele, a dále lze využít webové rozhraní Skupiny, viz níže. Primárně by oznámení, které oznamovatel považuje za Podnět, mělo být podáno některým z následujících způsobů:

osobní oznámení Pracovníkovi oddělení Compliance;

Etický e-mail - [email protected] uvedený na webových stránkách a případně na intranetu Společnosti;

E- mail [email protected]

v mimořádných situacích lze využít webové rozhraní Skupiny: https://etickalinka.ppf.eu.

V případě že Pracovník zjistí nebo má podezření, že se někdo v rámci činnosti Společnosti anebo Skupiny, jejich jménem nebo v jejich zájmu hodlá dopustit nebo dopouští jakéhokoliv jednání, které je v rozporu s tímto Etickým kodexem, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit některým z výše uvedených způsobů. Při plnění této povinnosti by měl Pracovník dbát na to, aby nedošlo k porušení na věc dopadajících právních předpisů, zejména předpisů, které se vztahují k ochraně důvěrných, utajovaných a podobných informací. Postup při vnitřním vypořádání Podnětů je dále upraven interním předpisem upravujícím vnitřní Compliance šetření („Corporate Compliance Internal Investigation“) Společnosti. Společnost obezřetně přistupuje k obchodním vztahům, jejichž původ je podezřelý, a v případě, že okolnosti naznačují, že se klient snaží zakrývat původ peněz nebo páchá trestnou činnost, oznámí toto Pracovníkovi integrované divize Legislativně-právní, případně divizi Risk a Collections. Obchodní soutěž, akvizice, publicita a reklama jsou vedeny tak, aby nenarušily důvěryhodnost a nepoškodily prestiž Společnosti či Skupiny, jíž je Společnost členem, ani ostatních společností spotřebitelského financování. Za odporující pravidlům etiky se považuje explicitní poukazování na nedostatky v kvalitě či mezery v nabídce produktů jiných společností či obdobné poukazování na personální vybavení jiných společností. Společnost jedná se všemi Pracovníky důstojně a s respektem. Společnost nepřipouští žádnou formu diskriminace Pracovníků, a to ani, pokud jde o přidělování práce a její oceňování. Tyto zásady jsou povinni dodržovat ve svém přístupu k Pracovníkům všichni Vedoucí. Společnost respektuje soukromí svých Pracovníků. Společnost nepřipouští jakoukoliv formu obtěžování, zastrašování, nucenou či nezákonnou práci. Pracovněprávní vztahy Společnosti a jejích Pracovníků jsou řešeny zvláštními vnitřními normami a platnými právními předpisy.

4. Poskytování informací Společností a o Společnosti

Page 5: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 5

Společnost řádně a včas zveřejňuje informace, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy. Ostatní informace zveřejňuje Společnost při zachování zásady otevřenosti v míře, kterou považuje za vhodnou dané situaci. Společnost dbá na to, aby informace, které zveřejňuje, byly vždy přesné, pravdivé a prověřené. Při komunikaci s médii má Společnost zájem vytvářet pozitivní dojem, a proto se chová vstřícně k novinářům i ke všem druhům informačních médií. Poskytnutí správných a včasných informací kompetentní osobou buduje pozitivní vnímání sdělovacími prostředky i veřejností. Na dotazy médií vždy odpovídají a zprávy o Společnosti poskytují pouze osoby k tomu pověřené. Žádný Pracovník, který k tomu není výslovně pověřen, není oprávněn poskytovat jakékoli informace ve věcech Společnosti. Pracovníci nejsou oprávněni samostatně poskytovat jakékoliv informace o Společnosti médiím, ani takové informace zveřejňovat prostřednictvím jakýchkoliv komunikačních nástrojů vč. sociálních sítí. Pokud je Pracovník dotázán na takovou informaci, odkáže tazatele na osobu pověřenou k poskytování informací za Společnost a o tomto kontaktování je Pracovník povinen informovat svého Vedoucího, integrovanou divizi Legislativně-právní a oddělení Compliance Společnosti. Osobami pověřenými k poskytování informací sdělovacím prostředkům jsou členové představenstva Společnosti, generální ředitel Společnosti (dále jen „CEO“), specialista sekce Externí a Interní komunikace, případně další Pracovníci pověření představenstvem Společnosti nebo CEO.

5. Obecné zásady chování Pracovníka Pracovník vždy dbá zájmů Společnosti a její obchodní politiky, dodržování právních předpisů a morálních pravidel. Pracovník si je vědom, že jeho chování a jednání spoluvytváří a reprezentuje dobré jméno a kulturu Společnosti, a to jak v pracovní době, tak ve volném čase Pracovníka. Pracovníci jsou povinni vykonávat své profesní povinnosti v souladu s „dobrými mravy“ a s ohledem na etické zásady Skupiny, včetně úcty a důstojnosti vůči všem kolegům, zákazníkům a dalším jednotlivcům. Pracovník dbá o svůj zevnějšek a respektuje, že jeho oblečení má odpovídat postavení a významu Společnosti, kterou reprezentuje, pracovnímu zařazení a místu výkonu práce. Zejména při pracovních jednáních je oblečen podle zvyklostí a vnitřních norem Společnosti. Pracovník při výkonu svých práv a povinností, které vyplývají z pracovního poměru ve Společnosti, jedná vždy čestně, svědomitě a s řádnou péčí. Při své pracovní činnosti se zdrží všeho, co by mohlo negativně ovlivnit důvěru v jeho nestranné a korektní plnění pracovních povinností. Dále dbá na to, aby byl důvěryhodný, aby se vyvaroval všech forem obtěžování a nátlaku a aby nebyl ovlivněn jakýmikoli osobními, politickými, náboženskými, národnostními, případně jinými předsudky. Pracovník se při rozhodování v rámci výkonu práce nenechá ovlivnit přátelskými nebo jinými osobními vztahy k subjektům, se kterými jedná nebo o nichž rozhoduje. Jeho jednání a rozhodování vychází z objektivně zjištěných a prokazatelných skutečností a faktů (je profesionální). Pokud při plnění svých pracovních povinností bude mít pochybnost, zda jeho rozhodnutí nebude z výše uvedených důvodů podjaté, neprodleně o tom informuje svého Vedoucího. Pracovník nikdy nezneužije dobrého jména a pověsti Společnosti. Pracovník průběžně prohlubuje své odborné znalosti a jazykovou kvalifikaci. Náklady vynaložené Společností na zvýšení jeho kvalifikace se bude vždy snažit vracet zvýšením odbornosti a produktivity své práce. Získané znalosti, schopnosti, zkušenosti využije v zájmu Společnosti a k jejímu prospěchu. Pracovník spravuje své soukromé záležitosti tak, aby nepoškodil dobré jméno Společnosti. Dbá o to, aby nejednal v rozporu s platnými právními předpisy, obecně platnými zásadami slušného chování, filozofií Skupiny, tímto Etickým kodexem a dalšími vnitřními normami Společnosti. Pracovníci, kteří při plnění pracovních povinností přicházejí do styku s informacemi, které nejsou běžně ostatním Pracovníkům dostupné, tyto informace nikdy nezneužijí za účelem obohacení nebo vyhnutí se ztrátě vlastní ani osoby blízké či spřátelené.

Page 6: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 6

Pracovník nezneužívá technické vybavení Společnosti, zejména výpočetní techniku, její programové vybavení a internetové připojení, komunikační prostředky, kopírovací zařízení, dopravní prostředky, apod., pro svoji soukromou potřebu (pokud není mezi Společností a Pracovníkem písemně dohodnuto jinak).

6. Vztahy mezi Pracovníky Pracovník se chová vždy tak, aby svým jednáním přispíval k vytváření atmosféry vzájemné důvěry a spolupráce jak mezi jednotlivými Pracovníky, tak mezi organizačními útvary Společnosti. Pracovníci se k sobě navzájem chovají vždy zdvořile, a to jak v ústním, tak v písemném styku. Pracovníci maximálně šetří a respektují osobnost a soukromí svých kolegů. Je nepřípustné vyjadřovat se nevhodně, urážlivě či hanlivě o jiných Pracovnících, nebo je svými verbálními či fyzickými projevy jakkoliv obtěžovat, zastrašovat, ponižovat či urážet. Vedoucí nikdy nezneužije svého postavení a pravomocí vůči svým podřízeným Pracovníkům ani vůči ostatním kolegům. Vždy dodržuje zásady společenského chování a ve svém organizačním útvaru nepřipustí žádné formy obtěžování ani jiné diskriminace. Vedoucí jsou povinni zajistit řádné zaučení a odborné vzdělávání podřízených Pracovníků, včetně jejich účasti na školeních organizovaných Společností v rámci dodržování Etického kodexu a prevence jeho porušování. Je nepřípustné jakkoliv znevýhodňovat Pracovníky, kteří upozornili na možné porušování pracovně právních, interních nebo jiných právních předpisů a kteří podali Podnět nebo jakýkoliv návrh na vylepšení činností a postupů Společnosti anebo Skupiny. Dále je nepřípustné vyhrožovat nebo mstít se jinému Pracovníkovi Společnosti, který odmítl spáchat trestný čin úplatkářství. Pracovník nesmí sdělit jinému Pracovníkovi výši své mzdy nebo jiného příjmu u Společnosti, ani úmyslně neumožní jinému Pracovníkovi tyto údaje zjistit, pokud mu to výslovně neukládá jiná vnitřní norma Společnosti. Pracovník je důsledně diskrétní ve všech případech, kdy vzhledem ke své pracovní pozici získá informace o soukromém životě nebo výši mzdy či jiného příjmu kteréhokoli dalšího Pracovníka Společnosti. Pracovník své případné pracovní spory řeší věcně, kultivovaně a otevřeně se svým Vedoucím a jeho rozhodnutí respektuje. Pracovníci vzájemně spolupracují na plnění pracovních úkolů a poskytují si při tom potřebnou součinnost.

7. Vztah Pracovníků ke klientům Společnosti

Pracovník svou pracovní činností směřuje ke spokojenosti klientů Společnosti, projevuje zájem o klienty, jejich potřeby a uplatňuje vždy zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Je si vědom, že každý klient je jedinečnou respektovanou osobností a vyžaduje individuální a proaktivní přístup při řešení jeho požadavků. Pracovník poskytuje klientovi úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace týkající se obchodního vztahu klienta k Společnosti. Dbá, aby podmínky a jednání, za nichž je daný klientský vztah uskutečňován, byly pro klienta transparentní a srozumitelné. Obdobná pravidla se uplatňují při stížnostech klientů. Pracovník je povinen stížnost řešit nepředpojatě. Pracovník dbá, aby údaje o možných klientech Společnosti nezískával tak, aby bylo narušeno klientovo právo na ochranu osobnosti a osobních údajů. Pracovník zachovává důvěrnost informací spojených s obchodním vztahem ke klientovi.

8. Bezpečnost práce

Page 7: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 7

Společnost považuje bezpečnost práce a ochranu zdraví svých Pracovníků za svoji prioritu. Společnost i její Pracovníci dbají na dodržování veškerých právních i vnitřních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a důsledně předcházejí vzniku škody a újmy způsobené porušením těchto předpisů. Vedoucí i jejich podřízení kolegové maximálně eliminují případná rizika spojená s výkonem pracovní činnosti. Společnost přijímá vhodná preventivní bezpečnostní opatření k ochraně zdraví Pracovníků a v případě potřeby tato opatření aktualizuje. Společnost zajišťuje pro Pracovníky vhodná školení, výcviky a přezkoušení týkající se bezpečnosti práce. Společnost je otevřená návrhům svých Pracovníků na zvýšení úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, tyto zpracovává a vyhodnocuje a v případě jejich opodstatněnosti přijímá příslušná opatření.

9. Základní zásady ve vztazích mezi Společností a třetími osobami

Vztahy s třetími osobami se rozumí zejména vztahy mezi Společností a orgány veřejné moci, obchodními partnery, dodavateli, klienty, médii a veřejností – tj. jakýkoliv vztah, ve kterém vystupuje Společnost nebo Pracovník jménem Společnosti, v rámci její činnosti nebo v jejím zájmu, a jímž je současně dotčena jakákoliv třetí osoba. Pro účely tohoto Etického kodexu se klientem rozumím i potencionální klient. 9.1 Vztahy s orgány veřejné moci Společnost s orgány veřejné moci spolupracuje korektně a otevřeně. Společnost respektuje nezávislost a nestrannost orgánů veřejné moci. Společnost a její Pracovníci se nikdy a v žádném případě nepokouší o nezákonné ovlivňování (ať již přímo či nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo subjektu) rozhodnutí a postupů orgánů veřejné moci. Jakékoliv případné snahy v tomto směru Společnost zcela odmítá a netoleruje. Pracovníci Společnosti by měli při styku s veřejnými činiteli a jejich rodinnými příslušníky dbát zvýšené opatrnosti, aby se předešlo i zdání nevhodného chování. Společnost respektuje veškerá pravomocná rozhodnutí a závazné pokyny orgánů veřejné moci. Společnost a její Pracovníci jsou povinni se vyhnout jakémukoliv jednání nebo činnosti, které by mohlo vést k pochybnosti o povaze vzájemných vztahů s osobami jednajícími za orgány veřejné moci. Společnost a její Pracovníci jsou povinni poskytovat orgánům veřejné moci součinnost vyžadovanou příslušnými právními předpisy a v rozsahu těchto příslušných právních předpisů. V rámci součinnosti Společnost i její Pracovníci poskytují vždy přesné, pravdivé a aktuální informace a podklady vyžadované orgány veřejné moci.

9.2 Obchodní vztahy a činnost Společnosti Společnost má zájem na svobodném rozvoji trhů, na nichž Společnost působí, a v rámci své obchodní činnosti dodržuje veškeré právní předpisy, které na její činnost dopadají. Společnost a Pracovníci v rámci svých jednání s dodavateli, obchodními partnery a klienty vždy striktně dodržují příslušné právní předpisy.

Společnost a její Pracovníci ve vztazích s dodavateli, obchodními partnery a klienty v rámci své obchodní nebo marketingové činnosti poskytují pouze pravdivé a přesné informace, a to zejména o výkonech a dosažených výsledcích Společnosti a informace o skutečnostech relevantních pro rozhodnutí dodavatele nebo obchodního partnera a jsou povinni nezamlčet žádné rozhodné okolnosti.

Před uskutečněním jakéhokoliv obchodu jsou příslušní Pracovníci povinni seznámit se se všemi relevantními právními předpisy a tyto předpisy dodržovat. Před uskutečněním obchodu jsou příslušní Pracovníci povinni se v rámci svých možností ubezpečit, že obchodní partner není zapojen v jakékoliv nelegální činnosti, že jeho zdroje jsou legální a že uskutečnění obchodu není v rozporu s ustanoveními článku 9.4 (Omezující opatření a další mezinárodní sankce).

Informace o konkurentech a klientech získává Společnost i její Pracovníci jen způsobem, který je v souladu s právními předpisy a z legálních zdrojů. Společnost a Pracovníci v rámci své činnosti nikdy vědomě neuvádí nepravdivé či zkreslené informace o konkurenčních subjektech, jejich produktech a službách. Pracovníci nesmí uzavírat s konkurenčními subjekty jakékoliv dohody ohledně jakýchkoliv prvků konkurenčního boje, zejména ohledně ceny, prodejních podmínek, nabídky produktů, zvýhodněných

Page 8: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 8

podmínek dodávky zboží či poskytování služeb, které by mohly mít zakázaný dopad na hospodářskou soutěž. Pracovníci jsou povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako snaha Společnosti, případně Skupiny, o dosažení neoprávněné výhody při zadání veřejné zakázky, v rámci veřejné soutěže nebo veřejné dražby, nebo ovlivnění jejich průběhu.

V rámci vstupování do smluvních vztahů s dodavateli a obchodními partnery Společnost a její Pracovníci vyvíjejí snahu, aby součástí každého smluvního ujednání byl závazek dodržovat alespoň minimální standard pravidel etiky, morálky a zásad poctivého obchodního styku a sankce pro případ porušení tohoto závazku ze strany smluvního partnera, spočívající například v povinnosti nahradit škodu, případně možnosti Společnosti smluvní vztah s dodavateli a obchodními partnery v takovém případě ukončit. Společnost za tímto účelem vytvořila vzorové standardizované smluvní ujednání, které se doporučuje pro tyto účely používat. Vzor doporučeného standardizovaného smluvního ujednání je přílohou Etického kodexu. S ohledem na své obchodní aktivity se Společnost/Skupina může dostat do mezinárodních právních konfliktů. V takovém případě se sice od Pracovníků Společnosti/Skupiny neočekává, že budou znát podrobnosti příslušných zákonů a předpisů, ale je důležité, aby dokázali rozpoznat, kdy se mají obrátit s žádostí o radu na orgán dohledu a/nebo Compliance oddělení Společnosti/Skupiny. Pracovníci Společnosti/Skupiny jsou povinni se řídit platnými právními předpisy. V některých případech může dojít ke konfliktu mezi použitelnými zákony dvou nebo více států.. Pokud se Pracovníci Společnosti/Skupiny setkají s takovým konfliktem nebo pokud je právní předpis v rozporu s pravidly a zásadami Etického kodexu, měli by to Pracovníci konzultovat s oddělením Compliance Společnosti/ /Skupiny, které pomůže určit vhodný postup. 9.3 Opatření v rámci boje proti praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je proces, jímž jsou skrývány zisky z nelegální činnosti, znemožňováno zjištění zdroje těchto zisků a jejich skutečného vlastníka nebo měněn charakter těchto zisků tak, aby působily jako zisky legální. Společnost a její Pracovníci striktně dodržují veškeré právní předpisy související s bojem proti praní špinavých peněz, financováním nezákonných aktivit, a potíráním terorismu a jeho podpory. Společnost spolupracuje pouze s klienty a obchodními partnery, jejichž obchodní záměry jsou dle vědomí Společnosti a jejích Pracovníků financovány z legálních zdrojů. Veškeré majetkové převody prováděné Společností v rámci její činnosti jsou řádně zaznamenávány v příslušné dokumentaci a příslušný Pracovník je povinen řádně označit jak příjemce plnění, tak i účel poskytovaného plnění. Společnost a její Pracovníci jsou povinni v rámci svých možností ověřovat, zda činnost vybraného obchodního partnera je legální a zda jeho prostředky pocházejí z legálních zdrojů. Pracovníci za tímto účelem shromažďují a uchovávají dokumenty a informace týkající se obchodních partnerů a realizovaných transakcí. 9.4 Omezující opatření a další mezinárodní sankce Společnost a její Pracovníci dodržují omezující opatření a další mezinárodní sankce, a to (i) v rozsahu, v jakém jsou pro jednotlivé členy Skupiny, jejich pracovníky či jejich činnost právně závazné, a (ii) v rozsahu zavazujících smluvních ujednání (dále jen „Sankce“). Společnost si preventivně počíná tak, aby se při své činnosti přímo ani zprostředkovaně nevystavovala zbytečně riziku porušení Sankcí. Společnost vyvíjí maximální úsilí při monitorování Sankcí a souvisejících rizik pro Společnost a v případě potřeby přijme, případně zavede opatření k předcházení a vyloučení rizik souvisejících se Sankcemi.

10. Přijímání a poskytování darů a jiné ohlašovací povinnosti

10.1 Úplatky, přijímání a poskytování darů

Page 9: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 9

Společnost zcela odmítá jakékoliv přijímání a nabízení neoprávněné výhody, neoprávněného plnění nebo plnění bez právního důvodu, a to bez ohledu na formu a způsob poskytnutí takové výhody či plnění (dále jen „Úplatek“). Společnost totožně jako Skupina přistupuje k úplatkářství a korupci s nulovou tolerancí a v obchodních jednáních a vztazích jedná profesionálně, spravedlivě a bezúhonně. Společnost prosazuje všechny zákony týkající se boje proti úplatkařství a korupci. Zásady boje proti úplatkářství a korupci se vztahují na všechny Pracovníky Společnosti. Za Úplatek je třeba považovat jakékoliv byť jen přislíbené peněžité nebo nepeněžité plnění, poskytované přímo nebo zprostředkovaně za účelem získání jakékoli obchodní, smluvní, regulatorní nebo osobní výhody. Úplatek může zahrnovat také nehmotné výhody jako poskytování informací, poradenství nebo pomoci při zajišťování obchodní transakce.. Pracovník nesmí svého postavení ve Společnosti využít k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoli, především od obchodních partnerů Společnosti nebo od konkurentů Společnosti. Rovněž nesmí svého postavení ve Společnosti využít k nabízení obdobných výhod. Pracovník nebo jeho rodinný příslušník nesmí přijmout dar nebo výhodu nabízené za poskytnutí finanční služby. Pracovník nebo jeho rodinný příslušník by však měl odmítnout i dar nebo výhodu nabízené za nadstandardní osobní přístup. V případě, že by nepřijetí daru mohlo zásadním způsobem ohrozit vztahy s klientem či partnerem Společnosti nebo mít jiný významný negativní vliv na pověst či podnikání Společnosti, je možné dar přijmout. Za Úplatek není považován dar, který je poskytován v souladu s praxí na trhu obvyklou, primárně za účelem prezentace či podpory dobrého jména Společnosti a jehož poskytnutí není protiprávním či neetickým jednáním, a zároveň se jedná o dar, jehož povaha, hodnota a četnost poskytnutí není vzhledem k okolnostem nepřiměřená. Poskytování nebo přijetí daru není zakázáno, jsou-li splněny tyto náležitosti:

dar není poskytován/přijímán s úmyslem ovlivňovat třetí stranu za účelem získání nebo udržení podnikatelské nebo obchodní výhody, ani jako odměna za poskytování nebo udržení podnikatelské nebo obchodní výhody nebo za jinou laskavost či výhodu;

je tak učiněno v dobré víře;

je tak učiněno v souladu s legislativou;

je tak činěno ve jménu Společnosti nikoliv ve jménu Pracovníků Společnosti;

nejedná se o hotovost ani peněžní ekvivalent (jako jsou dárkové certifikáty nebo poukázky);

je to za daných okolností vhodné;

je to vhodné s přihlédnutím k důvodu poskytování/přijímání daru, pohostinnosti, jedná se o dar vhodného typu a hodnoty a je tak učiněno ve vhodnou dobu; není poskytován/přijímán tajně;

dary by neměly být nabízeny vládním úředníkům nebo zástupcům, politikům nebo politickým stranám ani od těchto osob přijímány bez předchozího souhlasu vedoucího oddělení Compliance, který si k tomu vyžádá stanovisko představenstva Společnosti a CLCO.

Pracovníci jsou povinni seznámit se před poskytnutím či přijetím daru či jakéhokoliv jiného plnění (např. úhrady služeb) s příslušnými pravidly právních předpisů, vnitřních předpisů Společnosti a vnitřních předpisů obchodního partnera, pokud jim jsou dostupné, případně s kulturními a společenskými zvyklostmi. Všechny přijaté i vydané dary a věci, jejichž cena nebo hodnota přesahuje 100,- EUR nebo jejichž cena nebo hodnota není známa, a není vyloučeno, že je vyšší než 100,-EUR, podléhají ohlašovací povinnosti dle tohoto Etického kodexu. Přijetí či poskytnutí daru, který podléhá ohlašovací povinnosti, je Pracovník, který dar poskytl nebo přijal, povinen nahlásit oddělení Compliance, a to zprávou předanou v listinné podobě nebo e-mailovou poštou. Ve zprávě uvede:

své jméno a přímení a organizační útvar Společnosti, v němž je zařazen,

identifikaci dárce,

stručný popis daru,

přesnou nebo alespoň odhadovanou cenu či hodnotu daru,

alespoň předpokládaný důvod poskytnutí/přijetí daru,

datum poskytnutí/přijetí daru.

Page 10: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 10

Nahlášené přijaté i vydané dary včetně žádostí o jejich poskytnutí jsou zaznamenány do Seznamu darů a ostatních událostí dle tohoto Etického kodexu (dále jen „Seznam“) vedeného Pracovníkem oddělení Compliance, který o záznamech v Seznamu informuje představenstvo Společnosti. Představenstvo Společnosti může rozhodnout, že přijetí daru je nevhodné, mohlo by mít na Společnost negativní vliv, a pro takový případ uložit povinnost Pracovníkovi vrátit dar dárci, a pokud to není možné, předat dar transparentním způsobem některé veřejně prospěšné společnosti. Všechny Společností nabízené dary nad 500 EUR musí být předem schváleny vedoucím oddělení Compliance, který si k tomu vyžádá stanovisko představenstva Společnosti. Všechny Společností nabízené dary nad 2.000 EUR musí být předem schváleny představenstvem Společnosti, které si vyžádá stanovisko CLCO Skupiny Home Credit. Všechny nabízené dary nad 10.000 EUR musí být předem schváleny představenstvem Společnosti, které si vyžádá stanovisko CLCO Skupiny Home Credit a generálního ředitele Skupiny Home Credit. Pracovník je povinen oznámit svému Vedoucímu a oddělení Compliance i jakýkoliv pokus třetí osoby o ovlivnění jeho činnosti, postoje nebo rozhodnutí v rámci Společnosti, případně Skupiny. Stejně tak je Pracovník povinen oznámit, že došlo nebo by mohlo dojít k jednání, které svou povahou je korupčním jednáním, a to svému Vedoucímu a oddělení Compliance Společnosti. Oddělení Compliance o těchto skutečnostech bude informovat CLCO prostřednictvím mailové adresy - [email protected]. Uvedená ustanovení se nevztahují na přijaté a vydané dary nesouvisející s činností Společnosti či s pracovním poměrem Pracovníků a na dary poskytované mezi Pracovníky navzájem. 10.1.1 Charitativní dary Společnost poskytuje pouze charitativní dary, které jsou legální a etické. Pracovníci mohou v zastoupení Společnosti poskytovat charitativní příspěvky nebo sponzorství pouze pro dobročinné charitativní, vzdělávací, humanitární, neziskové nebo kulturní účely. Všechny žádosti o charitativní příspěvky a sponzorské dary v hodnotě vyšší než 10 000 EUR musí být nejprve zaslány na adresu [email protected] k předchozímu vyjádření CLCO a generálnímu řediteli Skupiny Home Credit. Charitativní příspěvky nebo sponzorské dary by nikdy neměly být používány jako náhrada za politické příspěvky.

10.1.2 Politické příspěvky Společnost nepřispívá politickým stranám, politickým organizacím ani nezávislým kandidátům. Společnost respektuje právo jednotlivých Pracovníků na osobní příspěvky politickým stranám, pokud nejsou žádným způsobem získány při obchodní transakci. Společnost respektuje čistě osobní příspěvky Pracovníků politickým stranám nebo kandidátům, které nesmějí zahrnovat použití jakýchkoli prostředků Společnosti nebo kancelářských prostor Skupiny a musí být poskytovány v souladu se všemi platnými právními předpisy. 10.1.3 Příjem neoprávněných plateb Pracovníci Společnosti nesmí přímo ani nepřímo (prostřednictvím jiné osoby/subjektu) žádat ani souhlasit s přijetím či nepřijetím finanční nebo jiné výhody, která má v úmyslu vyvolat nebo odměnit porušení důvěry, nestrannosti nebo dobré víry kohokoliv v souvislosti s podnikáním Společnosti. 10.1.4 Občerstvení Společnost může pořádat recepce a podávat třetím stranám občerstvení za předpokladu že:

jsou přítomni Pracovníci Společnosti;

místo konání není nevhodné ani neuctivé;

Page 11: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 11

občerstvení nebo recepce přímo souvisí s propagací nebo objasněním obchodu/nebo služeb Společnosti, případně jedná-li se o občerstvení nebo recepci pro zástupce veřejných orgánů, vládní činitele apod. musí to souviset s výkonem činnosti nebo být v rámci spolupráce.

10.1.5 Kulturní a sportovní akce Společnost může hostit třetí strany na kulturních a sportovních akcích, jako jsou sportovní utkání, koncerty a jiná živá vystoupení, za předpokladu, že se:

nejedná o nevhodnou nebo neuctivou akci;

zábava přímo souvisí s propagací obchodu /služeb Společnosti nebo s provedením/plněním smlouvy.

Výše uvedené výhody (občerstvení, kulturní/sportovní akce, cestování, ubytování a dary) nejsou Pracovníci Společnosti oprávněni poskytovat žádným členům rodiny nebo hostům jakéhokoliv Veřejného činitele bez předchozího schválení vedoucího oddělení Compliance, který si k tomu vyžádá stanovisko představenstva Společnosti a CLCO. 10.2 Další ohlašovací povinnost Kromě ohlašovací povinnosti přijatých a vydaných darů jsou Pracovníci povinni hlásit oddělení Compliance veškeré nastalé či hrozící střety jejich zájmů se zájmy Společnosti nebo Skupiny. Každé oznámení střetu zájmů oddělení Compliance ohlásí řediteli integrované divize Legislativně-právní Společnosti. Pracovníci jsou povinni hlásit Pracovníkovi oddělení Compliance skutečnosti, o nichž se dozvědí a které svědčí o porušení tohoto Etického kodexu. Pracovníci jsou oprávněni ohlásit, a to v případě jejich požadavku i na anonymním základě, protiprávní či neetické praktiky nebo jakékoliv porušení Etického kodexu na emailovou adresu [email protected], která je provozována přímo oddělením Compliance Společnosti, případně i na emailovou adresu [email protected]. Zprávy budou považovány za důvěrné, s výjimkou případů potřebných pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti a Skupiny. Společnost nebude postihovat nebo jakýmkoliv způsobem diskriminovat Pracovníka v souvislosti s oznámením učiněným v dobré víře. Všechny hlášené skutečnosti Pracovník oddělení Compliance zaznamená do Seznamu a o záznamech v Seznamu informuje představenstvo Společnosti. Informace o všech závažných porušeních tohoto Etického kodexu oddělení Compliance neprodleně postoupí na ředitele integrované divize Legislativně-právní Společnosti. Oddělení Compliance je na žádost povinno Seznam předložit regulátorovi, případně interním orgánům Společnosti (např. Výboru pro řízení rizik). 10.3 Whisteblowing

Společnost čelí riziku, že může dojít k nelegálnímu nebo neetickému jednání či chování. Skupinová kultura (Skupina) je založena na otevřenosti a odpovědnosti, a to právě za účelem eliminování rizika, že takové jednání či chování nastane. Whisteblowing je ve Společnosti upraven také směrnicí „Systém řízení operačních rizik“, respektive přílohou č. 8 této směrnice. Pracovníci Společnosti by měli být ujištěni, že mohou v dobré víře vyjádřit své oprávněné obavy, aniž by se museli obávat negativních dopadů ze strany Společnosti, a to i v případě, že se ukáže, že se ve svém úsudku zmýlili. Pracovníci Společnosti by měli hovořit se svými Vedoucími o dodržování vnitřních norem Společnosti a skupinových předpisů, o potenciálním nezákonném nebo neetickém chování, kterého byli svědky, a mají-li pochybnosti, měli by být ujištěni o nejvhodnějším postupu v konkrétní situaci (oznamování). Whistleblowing se obecně týká informací, které se vztahují k podezření na protiprávní jednání nebo na nebezpečí při práci. To může zahrnovat následující aspekty: a) trestná činnost;

b) odpírání spravedlnosti;

Page 12: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 12

c) nebezpečí pro zdraví a bezpečnost;

d) poškození životního prostředí;

e) nedodržení právních nebo profesních povinností nebo regulačních požadavků;

f) úplatkářství a/nebo korupce;

g) finanční podvod nebo špatné vedení;

h) nedbalost;

i) porušení interních zásad a postupů Společnosti, skupinových předpisů (včetně tohoto Etického

kodexu);

j) jednání, které pravděpodobně poškodí pověst Společnosti;

k) neoprávněné vyzrazení důvěrných informací;

l) úmyslné utajení kterékoli z výše uvedených záležitostí.

Informace o jakémkoli závažném porušení těchto zásad musí být okamžitě předány vedoucímu oddělení Compliance, na vědomí představenstvu Společnosti a současně oznámeny CLCO, přičemž k ohlášení, a to i prostřednictvím Pracovníků Společnosti, je možné využít adresu [email protected], kdy lze podání učinit i anonymně. Za účelem podání takového podnětu mohou Pracovníci (v případě potřeby anonymně) využít nejen adresu [email protected], ale současně mohou využít i e-mail: [email protected] a oznámit nezákonné, neetické nebo nevhodné obchodní praktiky nebo chování či porušování předpisů Společnosti. Jedná se o schránky, které provozuje přímo oddělení Compliance Společnosti ([email protected]) a oddělení Compliance Skupiny Home Credit ([email protected]).

11. Předcházení střetu zájmů Pracovník je vždy loajální vůči Společnosti a nikdy nezneužije svého pracovního zařazení nebo informací, které má v souvislosti s ním k dispozici, ani osobních kontaktů, které při výkonu své činnosti ve Společnosti získal, využitím pro své osobní zájmy nebo k dosažení vlastního prospěchu ani pro zájmy či k dosažení prospěchu osob jemu blízkých. Ke střetu zájmů může dojít za různých okolností. Střet zájmů vzniká, když osobní zájmy Pracovníka zasahují nebo mohou zasahovat nějakým způsobem do jeho pracovních vztahů vůči Společnosti či Skupině. Ke střetu zájmů může vést též poskytnutí půjčky ve prospěch Pracovníka nebo jeho rodinných příslušníků. V případě pochybností, zda se v konkrétní situaci jedná či může jednat o střet zájmů, je Pracovník povinen vznést dotaz na svého Vedoucího a na Pracovníka oddělení Compliance. Každé oznámení o střetu zájmů musí být okamžitě předáno Společností oddělení Compliance Skupiny Home Credit. Z důvodů střetů zájmů Pracovník není oprávněn pracovat pro konkurenta Společnosti jako konzultant, člen představenstva nebo v jakékoliv jiné funkci, s výjimkou písemného schválení generálním ředitelem, s předchozím vyjádřením CLCO Skupiny Home Credit.

Pokud dojde z jakéhokoli důvodu k ukončení pracovního poměru Pracovníka ke Společnosti, pak Pracovník v průběhu jednání o svém budoucím zaměstnání i po nástupu k novému zaměstnavateli jedná tak, aby nedošlo ke střetu se zájmy Společnosti. Pracovník také nepoužije na novém pracovišti žádné citlivé či utajované informace nebo informace, které mohou tvořit předmět obchodního tajemství, které získal za dobu svého působení ve Společnosti.

12. Vedoucí Každý Vedoucí sleduje dodržování etických pravidel chování stanovených tímto Etickým kodexem ze strany svých podřízených Pracovníků. Pokud vedoucí Pracovník zjistí, že dochází k porušování některých pravidel tohoto Etického kodexu, působí vhodnými prostředky na příslušného Pracovníka tak, aby zjednal nápravu.

Page 13: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 13

13. Ochrana zájmů Společnosti, jejích Pracovníků, Skupiny, klientů a obchodních partnerů

13.1 Ochrana osobních údajů, citlivých a důvěrných informací Osobními údaji se rozumí jakékoliv osobní údaje získané Společností o Pracovnících, klientech a obchodních partnerech či jakýchkoli jiných subjektech osobních údajů. Společnost i její Pracovníci důsledně dodržují veškeré právní i vnitřní předpisy na ochranu osobních údajů. Každý Pracovník je povinen důsledně chránit veškeré osobní údaje, s nimiž přijde v rámci své pracovní činnosti do styku a poskytnout je výhradně osobám, které jsou k tomu oprávněny dle příslušné zákonné úpravy či písemného souhlasu dotčené osoby. Společnost dbá nejen na ochranu citlivých a důvěrných informací o Společnosti a Skupině, ale rovněž i na ochranu těchto informací o svých Pracovnících, klientech a obchodních partnerech, které v souvislosti se svou činností získá. Všichni Pracovníci Společnosti mají v pracovní smlouvě obsaženo ustanovení, které stanoví konkrétní povinnosti týkající se zachování mlčenlivosti a důvěrných informací. Jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo jiných otázek týkajících se důvěrných informací by měly být směrovány na oddělení Compliance Společnosti/oddělení Compliance Skupiny. Pracovníci dbají na to, aby v rámci své činnosti a při řešení obchodních transakcí (jiných než s klienty spotřebiteli), sdělovali třetím osobám pouze nezbytně nutné údaje. Pracovníci také dbají na to, aby se součástí této komunikace se třetí osobou nebo smluvního vztahu stal závazek třetí osoby zachovat mlčenlivost o sdělených informacích a aby při své činnosti nezasahovali do komunikace, která jim není určena. Společnost přijímá vhodná opatření k ochraně veškerých důvěrných interních informací a se získanými údaji nakládá striktně v souladu s právními předpisy a mezinárodními smlouvami, s maximální opatrností a odpovědností, a to zejména, i pokud jde o jakoukoliv komunikaci s třetími subjekty. 13.2 Ochrana duševního vlastnictví Společnost i její Pracovníci důsledně chrání práva vyplývající z duševního vlastnictví a dodržují veškeré právní předpisy a mezinárodní úmluvy, které se této oblasti týkají. Všichni Pracovníci jsou povinni chránit práva duševního vlastnictví Společnosti. Stejně tak jsou všichni Pracovníci povinni respektovat autorská práva jiných subjektů a vždy se ujistit, že jsou oprávněni konkrétní dílo užívat. Společnost dále přijímá další vhodná opatření k ochraně práv Společnosti i Skupiny vyplývajících z duševního vlastnictví. 13.3 Ochrana životního prostředí Společnost si plně uvědomuje, že je zodpovědná jako všichni ostatní za to, jaké máme životní prostředí. Společnost i její Pracovníci důsledně dodržují veškeré právní předpisy upravující ochranu životního prostředí, které se na ni vztahují. Společnost dále analyzuje vliv své činnosti na životní prostředí a přijímá tomu odpovídající opatření k ochraně životního prostředí. Tato opatření pravidelně aktualizuje. Společnost i její Pracovníci minimalizují využití toxických či jinak nebezpečných látek a materiálů v rámci své činnosti a zajišťují odpovídající nakládání s toxickými či jinak nebezpečnými látkami a materiály. Společnost se snaží využívat maximálně postupy a technologie, které jsou pro životní prostředí šetrné.

14. Školení

Page 14: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 14

Společnost je povinna své Pracovníky pravidelně, nejméně jednou za rok, proškolit z problematiky tohoto Etického kodexu se zaměřením na znalosti Interního korporátního Compliance programu, obchodní jednání, etiku a za účelem zamezení jakéhokoliv deliktního jednání Pracovníků.

15. Závěrečná ustanovení Tímto Etickým kodexem se řídí veškeré činnosti, rozhodnutí a kroky Společnosti, Skupiny a jejich Pracovníků. Pracovníci jsou povinni jej beze zbytku dodržovat. Toto úplné znění Etického kodexu je dostupné na www.homecredit.cz. Má-li Pracovník podezření, že došlo nebo by mohlo dojít k porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto Etického kodexu, je povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně svému Vedoucímu a oddělení Compliance Společnosti.

15.1 Revize a mimořádné události Oddělení Compliance dle potřeby reviduje text tohoto Etického kodexu, nejméně však jednou ročně, a to tak, aby odrážel aktuální společenskou potřebu, potřeby Společnosti, Skupiny a jejich Pracovníků. V případě výskytu mimořádné události týkající se tohoto Etického kodexu informuje oddělení Compliance o této události představenstvo Společnosti. 15.2 Zrušovací ustanovení Tento Etický kodex ruší a v plném rozsahu nahrazuje směrnici „Etický kodex“ ze dne 18. června 2019. 15.3 Platnost a účinnost Tento Etický kodex byl schválen představenstvem Společnosti dne 30. října 2019 a nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2019. 15.4 Přílohy Příloha č. 1 VZOR STANDARDIZOVANÉHO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ PODLE ČL. 9.2 ETICKÉHO KODEXU SPOLEČNOSTI Příloha č. 2 – POTENCIONÁLNÍ PŘÍZNAKY MOŽNÉHO KORUPČNÍHO JEDNÁNÍPříloha č.1 Etického kodexu VZOR STANDARDIZOVANÉHO SMLUVNÍHO UJEDNÁNÍ PODLE ČL. 9.2 ETICKÉHO KODEXU SPOLEČNOSTI Společnost přijala a dodržuje Interní korporátní Compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti Společnosti s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování [(program Corporate Compliance)]. [Smluvní partner] (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. [Smluvní partner] odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. [Smluvní partner] zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by [Smluvní partner] nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li [Smluvní partner] pro Společnost nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

Page 15: 1-0013 Etický kodexVeřejným činitelem se také rozumí úředníci, zaměstnanci, zástupci nebo agenti jakéhokoli subjektu vlastněného nebo ovládaného přímo nebo nepřímo

Home Credit a.s. 15

Příloha č. 2 Etického kodexu

POTENCIONÁLNÍ PŘÍZNAKY MOŽNÉHO KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ

Zaměstnanci by si měli být vědomi následujících příznaků, které mohou naznačovat, že dochází k

protiprávnímu jednání, nebo mohou být důvodem k podezření:

a) zákazník nebo obchodní partner, který má úzké vazby na vládu, vládní společnost nebo jinou

relevantní třetí stranu;

b) velké platby za bohaté jídlo nebo zábavu a cestovní výdaje pro třetí strany;

c) vyvíjí se tlak na to, aby platby jiným zákazníkům nebo obchodním partnerům byly prováděny v

hotovosti, naléhavě nebo v předstihu;

d) platby prováděné prostřednictvím třetí země, která není spojena s podnikáním Společnosti;

e) nedostatečná transparentnost výdajů a účetních záznamů obchodního partnera nebo jiné

relevantní třetí strany;

f) přijímání neočekávaných nebo nelogických rozhodnutí o přijetí projektů nebo smluv;

g) neobvykle plynulý proces ve věcech, kde jednotlivec nemá očekávanou úroveň znalostí nebo

odborných znalostí;

h) případně odchylka od obvyklých nabídkových/smluvních procesů;

i) chybějící dokumenty nebo záznamy týkající se schůzek nebo rozhodnutí;

j) nedodržování postupů nebo pokynů Společnosti;

k) odmítnutí dohodnout v dohodách ustanovení o zákazu korupce;

l) prohlášení, která by měla upozornit na obchodního partnera, který se chlubí svými kontakty bez

konkrétních informací, jakým způsobem bude dokončena daná transakce.


Related Documents