Top Banner

Click here to load reader

Żyj i bogać się / Arkadiusz Bednarski

Nov 29, 2014

ReportDownload

Dowiedz się jak kierować swoim życiem finansowym, aby było ono dostatnie, bogate i satysfakcjonujące.

  • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "yj i boga si" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Zote Myli & Arkadiusz Bednarski, rok 2011 Autor: Arkadiusz Bednarski Tytu: yj i boga si Data: 12.01.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: [email protected] Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • 2. S p is tre c iWstp, czyli oczym jest ta ksika?....................................................7 Dlaczego bogaci si bogac, abiedni biedniej?..............11 Dlaczego ludzie nie s bogaci?........................................13 Oznaki blokady finansowej.............................................16 Cz I Wzorce mentalneRozdzia 1. Przekonania iich zmiana................................................19 Cierpienie iprzyjemno................................................23 Przekonania iich zmiana................................................27 Zmiana negatywnych myli............................................46Rozdzia 2. Wartoci iich redefiniowanie..........................................48 Wartoci iprawa, ktre nimi rzdz................................52 Autosabota finansowy..................................................56Rozdzia 3. Potrzeby isposoby ich zaspokajania................................67 Pi podstawowych potrzeb czowieka...........................68 Cz II Wiedza iumiejtnociRozdzia 4. Inwestujemy!.................................................................89Rozdzia 5. Gdzie jeste idokd zmierzasz?..................................... 101 Sze etapw ustanawiania iosigania Twoich celw finansowych............................................................ 101
  • 3. Osiem planw wygrania gry......................................... 103Rozdzia 6. Droga do absolutnej wolnoci finansowej...................... 106 Klucz do wolnoci finansowej....................................... 110 Procent skadany......................................................... 114 Jak pracuj pienidze?................................................. 115 Etat czy biznes?........................................................... 143 MLM Marketing sieciowy........................................ 152 Test tolerancji na ryzyko............................................... 168 Zainwestuj wsiebie..................................................... 175 Warto netto imasa krytyczna.................................... 180 Sze marze finansowych........................................... 181 Trzy kosze finansowe................................................... 183 Trzy pudeka na czekoladki........................................... 188 Sze marze (ipoziomw) finansowych...................... 190 Plan icele.................................................................... 201 Tosamo inwestora................................................... 203Rozdzia 7. Tajemna wiedza finansowa........................................... 207 Dwignie finansowe..................................................... 207 Jak nie straci na spadku?............................................ 212Rozdzia 8. Strategia wyjcia zdugw........................................... 214 Plan wyjcia zdugw (plan na 15 lat)....................... 217Zakoczenie.................................................................................. 220
  • 4. Ksik t dedykuj mojej onie Justynie, z ktr pracowalimy nad caym projektem seminarium yj i boga si! Dziki jej kompetencji oraz zaangaowaniu, w tym take finansowemu, moga ukaza si ta ksika, a seminarium sta si rzeczywistoci.Dzikuj nie tylko za wkad i zaangaowanie w cay projekt, ale take za wsparcie na kadym etapie pisania ksiki. Specjalne podzikowania pragn zoy Andrzejowi Wjcikiewiczowi, pomysodawcy i autorowi pierwotnej wersji seminarium yj i boga si!
  • 5. Wstp,c z y li o c z y m je s t ta k s ik a ? Zastp swoje wymwki sensownymi powodami, awszystko bdzie atwiejsze do zrozumienia Donald TrumpKady, kto bierze do rki now ksik, czyta jej tytuizastanawia si, oczym tak naprawd ona jest.Na pocztek kilka faktw: Bud Post wygra na loterii 16,2 mln dolarw. Po roku mia milion dolarw dugu. Ogosi bankruc- two iyje dzisiaj zubezpieczenia spoecznego. Evelyn Adams wygraa dwukrotnie, cznie 5,4 mln dolarw. Dzisiaj mieszka wprzyczepie inie ma za co y. Callie Rogers wydaa swoj ca wygran z roku 2003 3 mln dolarw na zakupy, kokain, przy- jaci ipowikszenie biustu.Ekonomici z Uniwersytetw: Kentucky, PittsburgiVanderbilt starali si odpowiedzie na pytanie, co sidzieje, kiedy osoby bdce wsabej kondycji finansowejotrzymuj nagle duy zastrzyk gotwki. Zebrali dane od 7
  • 6. Arkadiusz Bednarski35 000 osb, ktre wlatach 19932002 wygray na lote-rii Florida Fantasy 5 cznie ponad 150 mln dolarw, ipo-rwnali to zdanymi stanowego rejestru bankructw. Ichodkrycia opublikowane wThe Review of Economicsand Statistics jesieni roku 2010 pokazuj, e due wy-grane na loteriach nie maj wikszego wpywu na zredu-kowanie prawdopodobiestwa bankructwa. Ponad 1900zwycizcw zbankrutowao wcigu 5 kolejnych lat.Dlaczego tak si dzieje?Badacze staraj si wyjania, e przyczyna tkwi win-nym traktowaniu pienidzy, ktre pojawiaj si jakonieprzewidziany, dodatkowy przychd, oraz e osoby,ktre wygrywaj, najczciej nie maj odpowiedniejedukacji finansowej. S to bardzo wane drogowskazy,ktre pokazuj nam, e aby sta si osob woln finan-sowo, potrzebne s dwie rzeczy: odpowiednie wzorceoraz waciwa wiedza.Iotym wanie jest ta ksika. Traktuje ona take otym,jak Ty s a m , owasnych siach, moesz sta si osobniezalen finansowo.Wksice bd pojawia si na przemian okrelenia: za-mono, bogactwo, wolno finansowa iniezalenofinansowa. Jednak nie jest to publikacja otym, jak stasi miliarderem, chocia techniki oraz wiedza w niejzawarte pozwalaj osign niczym nieograniczonebogactwo. Pozycja ta jest natomiast penym i wyczer-pujcym kompendium, ktre daje gotowe narzdzia do 8
  • 7. Wstp, czyli oczym jest ta ksika?osignicia absolutnej wolnoci finansowej. Osigajcpoziom absolutnej wolnoci finansowej, moesz robito, co chcesz, kiedy chcesz, gdzie chcesz, zkimkolwiekchcesz, tak dugo, jak chcesz. Przez cay czas!Owa wolno finansowa moe dla kadego czowiekastanowi inny poziom miesicznych dochodw orazinn wielko zgromadzonego kapitau. Wwikszociwypadkw jest to rwne posiadaniu konta, na ktrymznajduj si co najmniej 8-cyfrowe kwoty. S jednakosoby, ktre nie potrzebuj wczasw na Hawajach,opynicia kuli ziemskiej czy posiadania garau penegosportowych samochodw. Bd szczliwe, spdzajcdwa beztroskie tygodnie w Egipcie, spywajc CzarnHacz ijedc kilkuletnim volvo. Do tego za wzu-penoci wystarczy owiele nisza kwota, ktra bdzieim dawaa kilkanacie tysicy zotych pasywnego, mie-sicznego dochodu. Dlat
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.