Top Banner
Zvesti AdAmovských kochAnoviec
10

Zvesti AdAmovských kochAnoviec · 2008. 2. 1. · 3 Zvesti AdAmovských kochAnoviec Uznesenie č. 57/2007 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obecnej knižnice. Uznesenie

Jan 20, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 2

  Vážení spoluobčania!

  Blíži sa čas, keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu, lásku, aby spoločne pre-žili chvíle pohody, radosti a odpustenia.

  Vianoce sú ako sen – voňavé, rozžiarené, vyzváňajú krásnymi melódiami, napĺňajú nás radosťou. Ako sen aj rýchlo uletia. Aby pocit šťastia z nich nevyprchal tak rýchlo, pokúsme sa o to spoločne a všetci.

  Vianoce sú každoročne očarujúce, podriaďujú si nás a vzbudzujú v nás pocit spolupatričnosti. Vianoce sú čas,

  kedy v kruhu svojich blízkych prežívame neopakovateľné čaro vianočného stromčeka, prskaviek, radostných iskri-čiek v očiach našich detí pri rozbaľovaní vianočných dar-čekov. Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou znovu a znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potre-bujeme, a že pekné a dobré ľudské vzťahy sú predsa tou najväčšou hodnotou života. Vianoce symbolizujú lásku, dobro a prajnosť. Toto všetko vám všetkým prajeme.

  Šťastné, veselé a pokojné Vianoce, veľa zdravia, šťas-tia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2008 želajú starosta obce, poslanci a pracovníci obecného úradu.

  • zo dňa 27. 7. 2007Uznesenie č. 40/2007Obecné zastupiteľstvo berie na ve-domie správu starostu obce o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupi-teľstva.

  Uznesenie č. 41/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a ukladá obecnému úradu do konca no-vembra 2007 zabezpečiť školenie štá-bov a jednotiek CO.

  Uznesenie č. 42/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie správu o finančnej situácii OcÚ.

  Uznesenie č. 43/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prednesenú čiastočnú správu hlavného kontrolóra za I. polrok 2007. Kompletná správa bude predložená písomne na zasadnutí OcZ v septembri 2007.

  Uznesenie č. 44/2007Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:Rozvojový plán obce na rok 2007 s pri-pomienkami – viď príloha č. 1 tejto zá-pisnice.

  Uznesenie č. 45/2007a/ Obecné zastupiteľstvo berie na ve-

  domie prednesenú správu o činnosti združenia Hyppokrates.

  b/ Obecné zastupiteľstvo berie na ve-domie prednesenú správu o činnosti Združenia obcí Bielokarpatsko-Tren-čianskeho mikroregiónu a ukladá starostovi prejednať na schôdzi vý-konného výboru:- možnosť zriadenia penziónu pre

  starých ľudí v niektorej z člen-ských obcí,

  - spoločné riešenie likvidácie bio-odpadu.

  Uznesenie č. 46/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie prednesenú správu o čerpaní roz-počtu a ukladá účtovníčke v spolupráci

  s finančnou komisiou zosumarizovať položky, v ktorých dochádza k značné-mu rozdielu v čerpaní a pripraviť návrh zmeny rozpočtu na najbližšie zasadnu-tie OcZ.

  Uznesenie č. 47/2007Obecné zastupiteľstvo vyhovuje žiadosti p. Pomšára o možnosť prístavby a re-konštrukcie budovy a ukladá finančnej komisii prehodnotiť nájomnú zmluvu s p. Pomšárom a zároveň prehodnotiť ostat-né nájomné zmluvy.

  Uznesenie č. 48/2007Obecné zastupiteľstvo schvaľuje RNDr. Pavla Devána, CSc., za člena komisie výstavby.

  Uznesenie č. 49/2007Obecné zastupiteľstvo ukladá obec-nému úradu písomne upozorniť obča-nov bývajúcich vedľa Adamovského potoka, aby do konca novembra 2007 ukončili vypúšťanie odpadových vôd do Adamovského potoka. Zároveň ukladá obecnému úradu preveriť kvalitu čiste-nia odpadových vôd v DSS vypúšťaných do Adamovského potoka.

  Uznesenie č. 50/2007Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh systému odmeňovania starostu obce na 2. polrok 2007 a ukladá zástupkyni sta-rostu predložiť na budúcom zasadnutí OcZ návrh odmien starostovi obce za 1. polrok 2007.

  • zo dňa 20. 8. 2007Uznesenie č. 51/2007Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 1. Zmeniť doplnok územného plánu

  obce Adamovské Kochanovce o lo-kalitu Sihoť a vytvoriť tak podmien-ky pre umiestnenie priemyselného parku v zmysle určenia podmienok pre spracovanie projektu „Zmena – doplnok č. 1 územného plánu obce Adamovské Kochanovce“.

  2. Rozšírenie zastavaného územia ob-

  ce Adamovské Kochanovce o lokali-ty 1 až 7 v zmysle platného územné-ho plánu obce.

  Uznesenie č. 52/2007Obecné zastupiteľstvo ukladá obecné-mu úradu v termíne dvoch týždňov:1. Dať vypracovať Program hospodár-

  skeho a sociálneho rozvoja obce.2. Zistiť možných odborníkov a projek-

  tantov na športové zariadenia.3. Urýchlene zvolať vlastníkov Horného

  políčka a oboznámiť ich so zámerom výstavby športového areálu v mies-tach terajšieho futbalového ihriska.

  • zo dňa 5. 10. 2007Uznesenie č. 53/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie správu starostu obce o likvidácii komunálneho a stavebného odpadu a ukladá obecnému úradu zriadiť v Ada- movciach druhé zberné miesto na se-parovaný odpad, zabezpečiť likvidáciu konárov a haluziny, zabezpečiť kontrolu vypúšťania vody z DSS s odberom vzor-ky z čističky a preveriť, kde sa vyvážajú výpalky z pálenice.

  Uznesenie č. 54/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie správu účtovníčky o finančnej situá-cii obecného úradu a ukladá obecnému úradu v termíne do 7 dní poslať upo- mienku RDP Chocholná-Velčice.

  Uznesenie č. 55/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie správu starostu obce o dopravno-bezpečnostnej situácii v obci a ukladá obecnému úradu pri rokovaní so Slo-venskou správou ciest a Dopravným in-špektorátom uvažovať s perspektívnou výstavbou spomaľovačov na ceste III. triedy cez obec.

  Uznesenie č. 56/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie správu starostu obce o zabezpeče-ní zimnej údržby.

  Zo samosprávy obce • Uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 3

  Uznesenie č. 57/2007Obecné zastupiteľstvo schvaľuje štatút obecnej knižnice.

  Uznesenie č. 58/2007Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ná-vrh na úpravu rozpočtu a súhlasí s pred-loženou úpravou rozpočtu v niektorých položkách, so zachovaním príjmov a výdavkov.

  Uznesenie č. 59/2007a/ Obecné zastupiteľstvo berie na ve-

  domie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly nakladania s fi-nančnými prostriedkami obce v pr-vom polroku 2007 a rozhodlo nedo-statky vyplývajúce zo správy uviesť do súladu so zákonom.

  b/ Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že pracovníčka OcÚ a starosta obce nemôžu poberať príspevok zamest-návateľa 55 % na nákup stravných lístkov.

  c/ Ukladá starostovi zabezpečiť stra-vovanie v materskej škole.

  Uznesenie č. 60/2007Obecné zastupiteľstvo poveruje sta-rostu obce jednať s p. Pomšárom, aby predložil nový rozpočet len na nehnu-teľné veci a tie, ktoré potrebuje pre spl-nenie podmienok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vzhľadom na zmenu vlastníckych vzťahov firmy GAS-TRO ROYAL poveruje starostu pripraviť návrh novej nájomnej zmluvy so zohľad-nením plánovanej investície.

  Uznesenie č. 61/2007Obecné zastupiteľstvo ukladá finančnej komisii do 15. 10. 2007 prehodnotiť pod-mienky úveru a stanoviť výšku úveru a jeho použitie.

  Uznesenie č. 62/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu starostu obce o stave problema-tiky daru. (Poznámka redakčnej rady: ide o finančný dar na rekonštrukciu ma-terskej školy.)

  Uznesenie č. 63/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie správu starostu obce o príprave

  a spracovaní projektu na športový areál a ukladá obecnému úradu zabezpečiť rokovanie s vlastníkmi pozemkov v uve-dených lokalitách.

  Uznesenie č. 64/2007Obecné zastupiteľstvo berie na vedo-mie informáciu o stave prípravy inves-tičného zámeru priemyselného parku v časti Sihoť a odporúča starostovi obce umožniť firme ARDING, ktorá zastupu-je MAX TRADE, zúčastniť sa rokovania s Keramoprojektom.

  Uznesenie č. 65/2007Obecné zastupiteľstvo mení organizač-nú štruktúru obecného úradu s plat-nos-ťou od 1. 10. 2007 zrušením pra-cov-ného miesta knihovníčky s tým, že táto práca bude vykonávaná na dohodu o pracovnej činnosti.

  Uznesenie č. 66/2007Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypla-tenie odmeny starostovi obce za 1. pol-rok 2007 vo výške 5 % súčtu platov.

  Letné tvorivé dielne – júl, august 2007

  Leto bolo v plnom prúde a prázdniny vo svojej polovici, keď sme s hŕstkou šikovných dievčatiek v piatkové pred-poludnie (27. júla 2007) zvládli jedno-

  duchú servítkovú techniku. Ploché kamienky od Váhu (dobre umyté sapo-nátom a vysušené), šikovné ruky dievčat najskôr ponatierali dvoma vrstvami

  slovakrylovej farby. Kým farba zaschla, potrápili sa vystrihovaním pestrých ser-vítkových námetov. A potom ich už len opatrne prilepovali na duvilaxovú vrstvu a vyhladzovali. Dievčatá si niektoré kamienky zabalili do celofánu ako malé darčeky a tie, na ktorých obrázky tvorili série, si nechali na budúcu dielňu, ktorú sme si naplánovali a napokon aj uskutočnili presne o mesiac. A to už bol vlastne záver prázdnin. Na augustovej dielni sme spoločne vyrobili rámiky z prírodného materiálu, za ktorý pekne ďakujeme pani Viole Múdrej. Kamienky sme prilepili na kartón a špagátikmi pripevnili do rámikov. Tieto originálne obrázky určite potešili nielen zručné tvorkyne, ale aj ich mamy a babky, ktorým sa nimi zavďačili. A tie, ktoré si nestihli vyrobiť obrázky z kamienkov, vyrobili si iné, rovnako zaujímavé – zo zrniek hrachu, fazuľky, kávy, ryže, maku... A vyzerali ako chutné koláčiky.

  Keďže sme si urobili veľa neporiad-ku, upratovanie trvalo hodnú chvíľu. Tú sme vyplnili spevom a zistili sme, že dievčatá sú nielen zručné, ale po-daktoré aj hudobne veľmi nadané.

  Posedenie pri dychovke Kykulanská dolinečkaPresne po roku – 12. augusta – tentoraz však v nedeľu,

  sála kultúrneho domu opäť privítala milovníkov ľudoviek. Hoci sa posedenie malo uskutočniť pred obecným úradom, prudký dážď po úvodných skladbách zahnal muzikantov aj obecenstvo do sály, čo malo tiež svoje výhody – hlavne pre

  tancachtivých. Výborné hudobné výkony štvorčlennej kapely zo susednej obce Chocholnej-Velčíc nenechali poslucháčov dlho sedieť a po chvíli sa už na parkete zvŕtal prvý tanečný pár. Postupne ich pribúdalo a na záver už sedelo iba zopár divákov.

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 4

  Dôchodcovia sa stretli v Melčickej doline

  Stretávanie sa členov Jednoty dôchodcov z Adamovských Kochanoviec sa už stalo pre jej členov tradíciou. Aj keď zvyčaj-ne sa kochanovskí dôchodcovia stretávajú v sále miest-neho kultúrneho domu, tento rok sa rozhodli zmeniť miesto pravidel-nej stretávky.

  „Po spoločnej dohode sme sa rozhodli pre malú zmenu a po-dujatie sme zorganizovali v Melčickej doline,“ informovala pred-sedníčka miestneho združenia Anna Pavlíková. „Stretli sme sa s veľkou ochotou a ústretovosťou členov, preto sme sa rozhodli pre tento výlet, ktorý sme spojili s malým občerst-ve-ním,“ vysvetlila. Aj keď v čase termínu výletu trápili Slovensko tropické horúčavy, dôchodcovia sa odradiť nedali. „Vybrali sme toto miesto, lebo je tu chladnejšie ako dolu v obci,“ vysvetlila Anna Pavlíková. Na podujatí sa zúčastnilo štyridsaťpäť členov a o zábavu sa svojou harmonikou postaral Ján Holásek. „Po-sedenie bolo veľmi vydarené, dokonca sme si aj zaspievali,“ zdôraznila predsedníčka jednoty. Jednota dôchodcov Adamov-ské Kochanovce oficiálne funguje od roku 1999 a v súčasnosti má osemdesiatštyri členov. Najstarším členom je 88-ročný Ján Gajdoštín, ktorý sa tiež zúčastnil výletu do Melčickej doliny. Ako nás Anna Pavlíková informovala, združenie nemá núdzu ani o nových členov, ktorí každoročne pribúdajú.

  Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

  S tohtoročným letom sme sa rozlúčili výstavou úrody zo záhrad, polí a lúk našich občanov. Kultúrna komisia v spolu-práci s miestnymi organizáciami – Úniou žien, Jednotou dôchodcov, Klubom zá-hradkárov, aj s členmi klubu Veronica, pripravili hodnotnú kultúrno-spoločenskú akciu, ktorá tradične oslovuje širokú ve-rejnosť. Hoci na začiatku, pri príprave, sme sa stretali so skeptickými kon-štatovaniami o neúrodnom roku, pred-sa len 56 vystavovateľov prinieslo množstvo zaujímavých exponátov. Už tradične sme oslovili pedagógov a žia-kov z miestnej materskej školy a ZŠ z Melčíc-Lieskového. Ich pestré výtvarné a ručné práce na vystavovanú tému vítali návštevníkov hneď vo vestibule. Sprievodnou akciou pre miestne deti bola súťaž o najkrajšieho svetlonosa. Poradie určili návštevníci na základe ankety počas výstavy. Okrem ocenenia svetlonosov, určovali aj najzaujímavejší exponát – resp. súbor exponátov zo zeleniny, ovocia, kvetov a liečivých rastlín.

  Ocenení boli títo vystavovatelia: Za exponáty zeleniny: rodina Šebe-

  ňová, rodina Marenčáková, rodina Hla-vicová.

  Za exponáty ovocia: Jozef Murárik, Ján Múdry, Alena Králiková.

  Za exponáty kvetov: Dušan Apolen, Eva Mikušaťová, Mária Stachová.

  Za liečivé rastliny: Rudolf Kuchta, manželia Malíkoví – Ján a Božena, Mar-ta Mitanová.

  Ceny za svetlonosov dostali: Janko, Betka a Peťko Devánovci, Barborka a Dominika Stachové, Maťko a Betka

  Breznickí, Deniska a Lívinka Matejíkové, Natálka Regnerová, Pavlínka Capá-ková.

  Za raritu výstavy bol vyhlásený zaujímavý trojplod modrého kalerábu a gigantická kŕmna repa od pána Kudlu.

  Návštevníkov iste zaujal mincier plný zeleniny – od pána Šebeňa, obrovské vatovce, ktoré našiel pán Králik, čerstvé figy od Pavla a Kristíny Križkových, pe-pino, ačokča, granátové jablká, okrasné tekvičky najrôznejších tvarov, exotické izbové rastliny. Organizátorov potešilo, že svoje exponáty priniesli aj noví, mladí obyvatelia našej dediny. Pán Blaho zo susednej pálenice poskytol „na koštov-ku“ chutné kandizované hrušky a fľašku z každého druhu vypáleného ovocného destilátu, za čo mu udelili „cenu vďaky“.

  Vyvrcholením výstavy však bola, okrem vyhodnotenia, aj prednáška náš-

  ho rodáka Ing. Petra Gajdoštína – odbor-níka na semenárstvo a zeleninárstvo, známeho aj z televíznej obrazovky (TV NOVA – Rady ptáka Loskutáka). Prezen-toval najnovšie trendy semenárskej firmy SEMO Smržice, v ktorej v súčasnosti pracuje. Po audiovizuálnych ukážkach sa rozprúdila debata, odpovedal na rôz-ne otázky, podelil sa o svoje skúsenosti. Výstava trvala až do pondelka, kedy ju navštívili žiaci z MŠ, ZŠ Melčice-Lies-kové a ZŠ Ivanovce.

  Organizátori ďakujú všetkým vysta-vovateľom a obetavým amatérskym aranžérkam, aj jednej profesionálnej – p. Solaříkovej (rastlinné aranžmány) za skutočne kultivované a nápadité rozlo-ženie exponátov v interiéri. Ukázalo sa, že tento druh výstavy má trvalé miesto v kultúrno-spoločenskom dianí v našej obci a netreba sa báť ani neúrody.

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 5

  Uvítanie detíDieťatko sa narodilo, otvorilo modré očká, usmialo sa na svet milo.Vitaj nám a nech ti rastiekaždým dníčkom ľudské šťastie.

  Len v očiach detí objavíš zázračné studničky osudu.

  Len v očiach detí možno objaviť strie-borné hviezdy sĺz s láskou, bez ktorej sa nedá žiť nikde na svete.

  ... a videli sme to všetko dňa 24. ok-tóbra 2007, kedy sme privítali rodičov, ktorí priniesli svoje deti, aby sme ich slávnostne uviedli do radov občanov na-šej obce. Rodičov stretlo šťastie a my sme boli radi, že sme ho mohli chvíľočku zdieľať spolu s nimi. Novými občanmi sa stali: Adrian Juriga, Oliver Jánsky, Zuza-na Ollerová, Zdenka Pappová, Samuel Počiatek, Martina Janíková, Ema Suthe, Juraj Pavlík.

  Starosta obce Ing. Kadlečík ich pozdravil slávnostným príhovorom, tri sudičky – Betka, Veronika a Slávka spolu s recitátorkou Miškou im priniesli pesničky a vinše v krátkom programe. Uspávanku zaspievala Anna Petrová.

  Milú slávnosť sme ukončili podpismi rodičov do pamätnej knihy obce, odo-vzdaním darčekov a prípitkom na zdra-vie vzácnych hostí – maličkých aj veľ-kých.

  Stretnutie dôchodcovHoci s oneskorením, ale o to s väčšou láskou, sme aj

  v tomto roku pripravili stretnutie, ktoré je prejavom úcty tým, ktorým čas svojvoľne sfarbil vlasy do striebra a tvár obsypal vráskami. Veď nič neexistuje večne. Ani mladosť.

  Prišli sme ich pozdraviť básňou v podaní Zuzky Benkovej,

  vystúpením detí z DFS Kochanovský štvorlístok pri MŠ pod vedením J. Koštialovej. Nechýbali ani ženy zo speváckej skupiny Kolovrátok s harmonikárom pánom J. Surovským, ktorý doprevádzal aj vystúpenie detí z miestneho detského folklórneho súboru Vretienko pod vedením pani K. Kuchtovej. Pozdravili sme i dobrým slovom, ktoré je hojivým liekom aj na tie najbolestivejšie rany v živote človeka – slovo a slová poďakovania zložené do viet a súvetí v príhovore starostu obce Ing. Kadlečíka a slovami uvitými do vinšov pre jednotlivých jubilantov v podaní recitátoriek Mišky Vankovej a Veroniky Láslopovej. Zopár viet pridala aj Anna Pavlíková, predsed-níčka MO Jednoty dôchodcov. O pohostenie sa postarali dobrým gulášom sami dôchodcovia – večne jarí – Pavol Šebáň, Vladimír Jurčo a Ján Solník. Makovníky a orechovníky upiekla Jarmila Šebáňová.

  A tak im zavinšujme k prípitku:

  Čašu na život dvíhame a pripíjame rokom minulými tým, čo ešte prídu – so želaním:Žite ešte dlho v zdraví medzi nami a nech vám slúži srdce i zem pod nohami!

  Ekumenická spomienka venovaná pamiatke zosnulých

  Do lístia novembra spomienka zas padá. Má krásnu vôňu tento čas...A človek človeka – život život hľadá.Smrť niečo končí – stretneme sa zas?

  Keď rozkvitnú biele chryzantémy a pa-dajúce lístie pokrýva zem, je tu novem-ber. Čas spomienok, čas stretnutí. Aj my sme sa stretli – v tichej záhrade po-sledného odpočinku našich zosnulých, aby sme si s úctou spomenuli na tých, ktorí v počas roka od nás odišli.

  Nechceli sme jatriť rany zármutku váckou skupinou Kolovrátok a spevác-kou skupinou katolíckej cirkvi.

  u pozostalých, chceli sme si s po-citom úcty k životu, dielu, či odkazu spomenúť na všetkých našich desať spoluobčanov, za ktorých na katafalku horelo desať plamienkov blikotavých spomienok...

  Spomínali sme si na Štefana Mala, Máriu Vankovú, Ľudevíta Adamkoviča, Rudolfa Capáka, Jána Škvarilu, Ľudovíta Némedyho, Annu Križanovú, Mgr. Elenu Kadlečíkovú, Katarínu Kobelovskú a Já-na Buša.

  Spomienka bola pripravená v spolu-práci s duchovnými oboch cirkví, spe-

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 6

  Prišiel Mikuláš

  Mikuláš prišiel do našej obce presne v deň svojich menín – 6. decembra.

  Najskôr na krásnom koči ťahanom ko-níkmi spolu s čertom a anjelom prešli našimi uličkami. Pozdravili a rozdali cuk-ríky tým, ktorí ich neprišli privítať pred obecný úrad – pod rozsvietenú strie-bornú jedličku. Práve pod ňou všetkým dobrým deťom, od najmladších po naj-staršie, odovzdali sladké balíčky. Deti Mikulášovi recitovali, spievali – zborovo aj jednotlivo. Anjel bol ako každý rok mi-lučký, čert pre zmenu tiež. Veľmi pekne ďakujeme manželom Pastierovičovým za sponzorský príspevok, ktorý venovali na túto akciu.

  Materská školaS príchodom jesenných dní ožila i na-

  ša materská škola. Otvorila náruč 23 deťom vo veku od 3 do 6 rokov. Pobyt v materskej škole sa im snažia sprí-jemniť pani učiteľky Jožka Koštialová s Broňkou Kvasnicovou. O čistotu sa stará Margarétka Navrátilová, chutné obedíky varí pani Olinka Konečná.

  A koľko toho detičky popapkajú, zráta mamičkám pani Danka Križanová.

  Každý deň prinesie deťom niečo nové, zaujímavé. Či už je to nová hra, báseň, pieseň, nové poznatky, didaktické hry či aktivity, nové priateľstvá. V tomto školskom roku sme s radosťou privítali pozvanie pána riaditeľa Domova sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach na predstavenie mí-

  ma. Touto spoluprácou sa snažíme i o odbúranie bariér medzi zdravými a postihnutými deťmi. Dňa 23. novembra sme sa zúčastnili na muzikálovom predstavení v Novom Meste n/V. – Ako Letko a Katka zachránili rozprávkovú ríšu. Niektoré piesne z muzikálu si deti ešte stále nôtia. Náš detský súbor Kochanovský štvorlístok sa snažil vyčariť úsmev na tvárach našich starších spoluobčanov na stretnutí dôchodcov folklórnym pásmom V Hodoníne za vojačka ma vzali.

  V týchto dňoch už máme materskú školu pekne vyzdobenú, napečené i vyzdobené medovníčky. Zostáva len vyzdobiť stromček a môže zavítať Miku-láš. Telegram nám už poslal.

  Na záver poďakovania:Ďakujeme Jánovi Koštialovi, ktorého

  pričinením nám bol poskytnutý spon- zorský príspevok 30.000,- Sk na zakú-penie koberca do triedy. Tento krásny príspevok nám darovala a. s. Západo-slovenská energetika, ktorej úprimne ďakujeme. O bezplatný dovoz koberca sa postarali Miroslav Myšák a J. Koštial. O to, aby mali deti pripravenú triedu s novým kobercom, sa postarali a svoj voľný čas obetovali J. Koštial, P. Koštial a I. Koštialová.

  Poďakovanie chceme vysloviť i pani Majke Regnerovej, ktorá bola ochotná kopírovať pracovné listy pre prácu detí.

  Trenčianske hodiny ZŠ a MŠ Melčice-Lieskové„Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali?“

  “ V Lieskovskej škole sme 14. novembra súťaž mali.“

  V sychravý novembrový deň sa z našej hudobnej triedy ozývali pomalé i rezké tóny slovenských ľudových pies-ní. Žiaci 1. a 2. stupňa súťažili v speve. Rezké tóny i ťahavé melódie oslovili všetkých zúčastnených. Všetci strávili príjemné popoludnie. V obvodnom kole súťaže nás reprezentovala Natália Reg-nerová.

  Šachový turnajSpoločenský šach má svojich fanúši-

  kov aj medzi našimi žiakmi. Andrej Hrdý z Adamovských Kocha-

  noviec sa dňa 13. 11. 2007 zúčastnil okresného kola základných škôl v šachovom turnaji. V silnej hráčskej konkurencii získal 22. miesto.

  Blahoželáme!!!

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 7

  Folklórny súbor Vretienko sa predstavil na jarmoku

  Detský folklórny súbor Vretienko z našej obce vystúpil v sobotu 29. septembra na jarmoku v Trenčianskych Teplici-ach. Vystúpenie sa uskutočnilo na základe pozvania mestské-ho úradu a malo veľký úspech. Celý program doprevádzal na harmonike Jaroslav Surovský.

  Po vystúpení prijali členov súboru na mestskom úradev Trenčianskych Tepliciach. Podujatie si prišlo pozrieť aj veľa občanov z našej obce.

  Radšej vonku na snehu ako doma pod perinouPrišla zima a ráno sa nám potme vstá-

  va oveľa ťažšie. Farebné kopy lístia z parkov už dávno zmizli. Jesenných šar-kanov vystriedali neľútostné guľovačky, súťaže o najkrajších snehuliakov alebo bláznivé naháňačky na lyžiach. Pravda-že len vtedy, ak sa vám podarilo vyhnúť sa nepríjemnej chorobe. Na to, aby ste mohli byť na všetkých snehových súboj-och, by ste mali byť otužilí. Takže žiadne nekonečné kúpanie v horúcej vode, ale pravidelné sprchovanie vlažnou vodou. Pri športovaní pomôže niekoľko vrstiev oblečenia, ktoré vás bezpečne ochránia pred mrazom. Veď stavanie snehulia-kov nie je zábava na pár minút. Posta-

  vonku zabávať.A čo raňajky? Že vám nechutia? Ra-

  ňajky by mali byť základom dňa. Bez nich nezvládnete všetky dôležité stret-nutia na ľade s korčuľami a kamarát-mi! Najviac vitamínov obsahuje čerstvé ovocie (pomaranče, banány, jablká) a zelenina. Neutekajte ani pred mliečny-mi výrobkami, spoľahlivo vás ochránia pred nepriateľskými vírusmi. Malým ne-bezpečným potvorkám, bacilom, ukážte cestu von aj z vašej detskej izby. Po-proste mamičku, aby vám pred spaním dôkladne vyvetrala. Možno k vám počas sna príde Snehová víla a splní vám taj-né želanie.

  Monika Stachová

  viť skutočné dielo zo snehu si vyžaduje dlhú a trpezlivú prácu. Niektorí rodičia na to už možno zabudli. Skúste im to pripomenúť a pozvite ich von, nech sa s vami zahrajú s pápe-rovým snehom. Bude to oveľa zábav-nejšie i užitočnej-šie ako vysedávanie pred televízorom. Na chvíľu sa spolu s vami stanú „ľado-vými“ umelcami.

  Po namáhavom dni určite oceníte ho-rúci čaj s medom a citrónom, ktorý vie najlepšie pripraviť mama. Na „zdravé zvládnutie“ celej zimnej sezóny je treba piť veľa čaju, ovocných džúsov a mi-nerálnej vody. Ľadovo studené nápoje prenechajte tým, ktorí sa v zime nechcú

  Vianočné zvyky na Slovensku

  Zimné obdobie má svoje nezameni-teľné čaro. Sviatočné radovánky potešia najmä deti, ktoré počítajú dni a noci, ke-dy príde Mikuláš a vytúžené chvíle pod jagajúcim sa vianočným stromčekom...

  Pred Vianocami často spomíname. Zmocní sa nás akási zvláštna clivota. Vianoce a celé predvianočné obdobie sú plné rôznych zvykov, ktoré dnes už našim deťom pripadajú ako rozprávky.

  Kresťanské vianočné sviatky sa vlast-ne začali koncom novembra, po Kata-ríne a na Ondreja, keď bol vyhlásený ad-ventný pôst. Štvortýždňové obdobie pred Vianocami sa nazývalo advent. Vtedy boli zakázané spoločné zábavy, svadby, nesmelo sa ani tancovať.

  Starostlivé gazdinky vydrhli všetky hrnce, rajnice, varešky, nesmela na nich ostať ani mastná škvrnka. Maslom a masťou sa počas pôstu šetrilo. Jedli sa najjednoduchšie jedlá bez mäsa. Dôle-žitým pokrmom dlhých zimných a pôst-nych dní bolo aj ovocie.

  Prvým zimným sviatkom bol Mikuláš. Ľudová riekanka vraví: „A na toho Miku-láša, celá zima naša...“ Po dedine cho-dil Mikuláš. Bol oblečený ako biskup, v ruke mal zvonec a ním oznamoval svoj príchod. Deťom rozdával orechy, jablká

  a tým zlým, ktoré nechceli poslúchať a nepomodlili sa, dal cesnak, čierne uhlie alebo zemiak.

  Trinásteho decembra je Lucie. Ani tento sviatok neostal bez povšimnutia. Dievčatá, zväčša dievky, sa zahalili do bielych posteľných plachiet, do ruky vzali kríž a tak chodievali po dedine. Kam vošli, tam sa pozreli, či je kríž na stene a vo sväteničke svätená voda. V deň Lucie sa celú noc nespalo. Dedi-na bola na nohách. Po Lucii boli už na prahu Vianoce. Deň pred Štedrým veče-rom sa zo sýpky priniesla múka zo žita, aby bola teplá a cesto dobre kyslo na chlieb a ko-láče. Gazda vinšoval všet-kým šťastie po celý rok.

  „Vinšujem vám, vinšujem, Adama a Evy, aby vám dal Pán Boh zdraví, šťastí, požehnání, a šecko, čo si od Pána Boha žádate.“

  Gazdiná nesmela z domu vyjsť. Mu-sela napiecť čerstvého chleba, koláčov a pripraviť večeru. Cez deň sa držal pôst. Keď sa gazda vrátil domov, vystro-jil stromček, borovicu alebo jedličku, do slávnostného rúcha. Ozdoby boli skrom-né: sviečky, slamené hviezdičky, pozlá-tené orechy, klásky z jačmeňa, oblátky a jabĺčka. Potom stromček zavesil na

  hradu do rohu izby. Zasnežená dedinka bola tichá, akoby v pokoji oddychovala. Ale srdce hriala láska a radosť. Deti boli vzrušené a netrpezlivé, kedy už príde dlhoočakávaný Ježiško. Gazda vonku zapálil sviečku a držiac ju v pravej ruke, vošiel dnu a zavinšoval:

  „Vinšujem vám, vinšujem, Krista Pá-na narodení, aby vám Pán Boh šťastí, zdraví, požehnaní, po smrti kráľovstvo nebeské obsáhnutí.“

  Monika Stachová

  Ovocná báseň

  Červené jabĺčko, zelená hruštička, mám vás rada ocko, mamička. Mám vás radšej ako maliny, ste dušou našej rodiny.

  Išla som raz hájom zeleným, išla som ja krajom veselým. V tom kraji žil šuhaj mladistvý. Zaľúbila som sa sladučko, teraz sa červenám ako jabĺčko.

  Slávka Kováčová

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 8

  Váha láskyOdvážim sa tvrdiť, že jednou z najpotrebnejších súčastí

  predvianočného snaženia sú kuchynské váhy. Používajú ich najmä ženy. Každú chvíľu je potrebné niečo zvážiť: 12 dkg strúhaných orechov, 15 dkg práškového cukru, 30 dkg hladkej múky... (nie je to žiadny rozpis chutného koláča, ktorý by ste mohli vyskúšať). Ale sú veci, ktoré zatiaľ nikto nedokázal odvážiť a to nielen preto, že sa nezmestia na misky váh. Alebo ste snáď počuli, či sami skúsili odvážiť radosť, pokoj, lásku? Budem ale namietať proti myšlienke, že nevážia nič. Okrem iného ma k tomu vedie i príbeh, ktorý som si pred časom prečítal.

  Nedávno a neďaleko sa poľná myš spýtala múdrej sovy, koľko váži snehová vločka. „Úplne nič,“ odpovedala sova. Myš začala sove rozprávať, ako odpočívala na jedľovej vetvičke a počítala snehové vločky, ktoré na vetvičku dopadli. Napočítala ich presne tri milióny štyristosedemdesiatjedentisíc deväť-stopäťdesiatdva. Keď dopadla posledná vločka, ozvalo sa prasknutie. Vetvička sa ulomila a myš spolu so snehom dopadla na zem. „Hm... a to bola váha ničoho,“ zakončila myš.

  Množstvo lásky sa nedá vyjadriť v kilogramoch, gramoch

  alebo v iných váhových jednotkách. A predsa láska neváži úplne nič. Hodnotu lásku spoznáme, ak sa pozorne započúvame do vianočného príbehu, ktorý presahuje hranice historického Betlehema. Božia láska zhmotnená v narodenom dieťati zjavuje svoju nekonečnú mieru. Nie je to totiž láska motivovaná túžbou spríjemniť človeku pár dní, počas ktorých oslavujeme narodenie Božieho Syna. Nie je to láska, ktorá chce vniesť chvíľkový pokoj do inak nepokojom zmietanej doby. Je to láska nebeského Otca, ktorý vysiela svojho Syna do rozvráteného a ľudským hriechom poznačeného sveta. Je to láska, ktorá sa nezľakne utrpenia, ani potupnej smrti na kríži, pretože v nej vidí spôsob záchrany človeka. Nie neosobnej masy ľudí, ale každého jedného z nás. Taká je váha – hodnota skutočnej lásky: nepýta sa, čo chceme, ale dáva to, čo potrebujeme – aj keď je s tým spojená bolesť a utrpenie.

  Takže, keď si budeme myslieť o svojich skutkoch, činoch, ktoré napomohli spravodlivosti, daroch lásky, že sú ničím, alebo že sú to maličkosti, spomeňme si, že keď sa jedno pridá k druhému a k ďalšiemu, a tak ďalej, môžu sa z ničoho stať veľmi veľké veci. Veď čo sa zdá obyčajné a všedné, môže sa zmeniť na niečo mimoriadne. Práve preto vám prajem mimoriadne vianočné sviatky.

  Mgr. Ján Ochodnický

  V ovzduší VianocŤažko je nám ubrániť sa vianočnej

  atmosfére, milí priatelia, veď preniká k nám v mnohorakej podobe. Vlastne sa tejto tajomnej sile, ktorá premieňa naše srdcia, ani nebránime. Dnešná podoba Vianoc vyrástla zo stáročí, a to nielen u veriacich, ale aj u tých, ktorým sa milosti kresťanskej viery nedostalo. Ani oni sa nechcú zrieknuť čara tých-to sviatkov. Aj keby naša tradícia bola tieto udalosti o niečo skrášlila či pozmenila, uvedomujeme si, že narodenie Ježiša Krista znamená veľmi veľa.

  Za oných čias sa v Betleheme Boh svojím vlastným, nečakaným a nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho sveta. Oslovil človeka svojou pokorou, keď sa stal takým ako on, so všetkou jeho biedou a slabosťou, okrem hriechu... Tým, že sa stal Ježiš človekom, prijal nás za svojich bratov, a tým dal ľudstvu novú dimenziu. Sám Boh sa dotýka našich bolestí, našich rán! Našich i tých, čo sme spôsobili iným.

  Preto tvrdosť sveta, jeho chytrácka taktika musí ustúpiť Ježišovej miernosti a láskavosti. Tvrdosť sŕdc jeho nekoneč-nému milosrdenstvu.

  Jeho príchod nie je jednorazovou zále-žitosťou. Boh k nám prichádza stále, hoci tajomne. V tomto milostivom čase viac ako inokedy. Prichádza vo vianočných bohoslužbách: v Božom slove, Eucha-ristii, sviatostnom odpustení, v tichej modlitbe. Dovoľme mu aj týmto spôso-

  bom vstúpiť do nášho života. Ľudský život dosahuje svoj najvyšší stupeň zre-losti v chvále Boha. Veď prvou časťou vianočnej radostnej zvesti zaznieva: Sláva Bohu na výsostiach... Neslávme Vianoce bez toho, ktorý je ich príčinou.

  Nebojme sa ho, ak sme aj celé roky stratili s ním kontakt. Je tichý, neukazuje svoju silu, ale svoju lásku, aby sme aj my milovali a túto lásku prinášali do

  dnešného sveta. Preto sa chce s nami stretnúť aj prostredníctvom iných.

  Stará vianočná pieseň začína otáz-kou:”Kto klope tam?” Je to otázka ľudí, ktorí sedia uprostred svojich blízkych pri bohatom stole v príjemne vykúrenej izbe. Na otázku piesne odpovedajú bojazlivé hlasy Márie a Jozefa, ktorí prosia o útulok pre seba a ešte nenarodené dieťa. Boh na ceste k ľuďom ako človek je však v tomto prípade človekom odmietnutý. Vianočné evanjelium nie je len príbeh vzdialenej udalosti. Klopanie na dvere odvtedy neprestalo, a nie sú to dvere

  iných ľudí, na ktoré sa klope, ale dvere každého z nás.

  Dnešné jasličky netreba dlho hľadať. Nachádzame ich na každom kroku: medzi deťmi v detských domovoch, medzi starými opustenými ľuďmi, medzi bezdomovcami. V týchto a im podob-ných ľuďoch klope betlehemské Dieťa Ježiš na naše srdcia. Veď on sám raz povie: Čo ste urobili jednému z týchto

  najmenších, mne ste urobili.Vianoce sa teda opäť stávajú

  v našom svete výzvou, aby sme vyšli von. Akokoľvek sme si urobili z Vianoc naše najsúkromnejšie sviatky, ony nimi v skutočnosti nikdy neboli. Boh neprišiel zachrániť len skupinku pastierov, či mudrcov, ale prišiel ako záchranca všetkých. “Pokoj ľuďom dobrej vôle”, ozýva sa po stáročia v druhej časti vianočného odkazu. Vianoce teda nemožno pochopiť ako príležitosť utiahnuť sa do nášho súkromného, “svätého pokoja“, akokoľvek veľmi to možno potrebujeme. Vianočné posolstvo, ohlasované na prvé Vianoce, sa nedá ani uzatvoriť do

  niekoľkých sviatočných hodín či dní. Je to veľká príležitosť opäť nabrať odvahu byť viac človekom.

  Milí priatelia, nebráňme sa teda sile Vianoc, nechajme ich pôsobiť v nás! Zamilujme si túto atmosféru porozu-menia a vzájomnej lásky! Žime v jej ovzduší, aby Boh mohol tieto hodnoty ponúknuť dnešnému svetu aj cez nás.

  Preto, priatelia, šťastné a veselé!Jozef Sudor, kňaz,

  správca rímskokatolíckej farnosti Adamovské Kochanovce

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec

  Spoločenská rubrikaŠtatistické údaje za obdobie od 1. 7. 2007 do 15. 12. 2007 Počet obyvateľov: 810 Blahoželáme jubilantom, ktorí oslávili životné jubileá od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007

  Meno č. d.50-roční:Alžbeta Bahnová 13Mária Kyselová 152Ing. Anna Muchová 6Miroslav Srňánek 211Elena Staňáková 127

  55-roční:Mária Čaňová 261Mária Habdáková 92Mária Horňáková 159Ľuboslav Cholvád 25Oľga Cholvádová 25Darina Kollárová 222Oľga Konečná 116Milan Konečný 116

  60-roční:Oľga Ďurigová 87Jarmila Forgáčová 105Pavol Chrenko 279Zdenka Križková 242Miloš Mihalička 135Emília Mikušová 149Marta Mitanová 239Marta Pavlíková 171Milan Stanek 234Dušan Šebeň 286

  65-roční:Eva Jurčová 61Eva Mikulová 185

  70-roční: Emília Hlavatá 226Margita Kolínková 59Margita Marenáková 273Ján Zaťko 225

  75-roční: Mária Habdáková 272Blanka Holičková 33Jaroslav Kopúnec 58Emília Lenárdová 130Ján Mikula 185Oľga Srnánková 207

  80-roční: Emília Capáková 83Kristína Križková 264Štefan Novák 96

  85-roční: Anna Horňáková 66Miroslav Solník 111

  90-roční: Ján Fabian 95

  Najstaršou občiankou obce je Anna Starostová č. d. 104 – 99 rokov Prisťahovali sa: č. d.Richard Pelikán 134Adriana Pelikánová 134Jaroslav Baláž 122Alžbeta Malková 122Katarína Valová 122Martin Bolo 120Miroslav Ďuriš 151Michal Ďuriš 151Milena Ďurišová 151Milena Hrdá 151Andrej Hrdý 151

  Odsťahovali sa:Ján Holásek Richard Kubica Lukáš Vaško Martin Bušo

  Naši najmenší:Letícia Kubišová Daniela Vaňková Jakub Andrej KrecháčViktória Mária Breznická

  Navždy nás opustili:Ján Bušo Katarína Kobelovská Katarína Valová Pavlína Masaryková

  Manželstvo uzatvorili:Ján Holásek a Jana Markovská

  Ing. Igor Vaško a Bc. Lívia Šilhanová

  Marián Kadák a Martina Rosíková

  Ďakujeme darcom krvi

  V mene celej rodiny Fabianovej sa chceme srdečne poďakovať všetkým darcom krvi, ktorí nezištne a ochotne darovali krv nášmu synovi Jaro-slavovi Fabianovi.

  Naša vďaka patrí: Drahoslavovi Fabianovi, Lukášovi Januškovi, Michalovi Švikruhovi, Jurajovi Švikruhovi, Silvii Cifrušovej, Ka-taríne Vankovej, Simone Kolínko-vej, Františkovi Švikruhovi, Ras-tislavovi Zongorovi, Branislavovi Porubanovi, Ondrejovi Križanovi, Pavlovi Baďurovi ml., Samuelovi Porubanovi, Jane Vidovej, Patrícii Mikušovej, Milanovi Horňákovi, Petrovi Stachovi, Antonovi Stacho-vi, Michalovi Berkovi, Vladimírovi Jančovi, Dušanovi Školárovi, Šte-fanovi Gračkovi, Petrovi Blaškovi, Jánovi Bokovi.

  Zároveň sa chceme poďakovať aj darcom, ktorí prišli na transfúzne od-delenie, ale z rôznych príčin neboli vhodnými darcami. Rovnako ďaku-jeme i všetkým anonymným darcom, ktorí pomohli nášmu synovi v ťaž-kých chvíľach.

  Jaroslav Fabian st. s manželkou

  MiskaJeden otec bol už veľmi starý, ruky

  sa mu triasli, takže neraz pri obede rozlial polievku po obruse. Niekedy mu aj z úst vytiekla. Jeho synovi a neveste, synovej žene, sa to priečilo. Nakoniec ho pri jedle posadili do kúta za pec. Tam sedával osamelý, dívajúc sa smutno smerom k stolu.

  Raz mu ešte k tomu vypadla z tras-ľavých rúk miska, z ktorej jedával, a rozbila sa. Mladá pani, jeho nevesta, ho vyhrešila. Kúpila mu drevenú misku, z ktorej odvtedy musel jedávať.

  Jedného dňa štvorročný syn mladých manželov vystruhoval malú doštičku. Zbadal ho otec, syn toho starého pána, a pýta sa: „Čože to robíš?“ „Robím malý hrnček,“ odpovedalo dieťa, „z ktorého budú jesť otec a mama, keď budú starí.“

  Otec s matkou pozreli vzájomne na seba. Ihneď priviedli starého otca opäť k stolu. A už nikdy nepovedali

  ani slova, aj keď niekedy dačo rozlial.

  NAŠA OBEC OPÄŤ NA INTERNETEV tomto týždni bola znovu spustená internetová stránka našej obce.

  Nájdete ju na adrese: www.adamovskekochanovce.sk

  9

 • Zvesti AdAmovských kochAnoviec 10

  Nohejbalový turnaj O pohár starostu obce Adamovské Kochanovce

  Konečné poradie: 1. Nové Mesto n/V. 5. SOKOL ,,B“2. TSKI TORNÁDO 6. FEŠÁCI 3. BEER TEAM 7. SOKOL ,,A“4. ERECTUS TEAM 8. CSUNAMI.

  O týždeň neskôr výber Adamovských Kochanoviec zvíťazil v Chocholnej-Vel-čiciach v zložení: Rasťo Križan, Ján Vi-do, Peter Capák.

  V júli na neoficiálnom turnaji vo Veľ-kých Bierovciach získali tiež najvyššie ocenenie naši hráči v zložení: Ján Králik ml., Ján Vido, Ján Králik st.

  Úspešné ťaženie zavŕšila dvojica Rasťo Križan, Daniel Križko – opäť v Chocholnej-Velčiciach dňa 18. augusta na turnaji dvojíc, kde suverénne vyhrali všetky zápasy.

  Ján Vido

  Séria nohejbalových turnajov v oko-litých obciach bola odštartovaná 16. júna.

  Prvá štafeta patrila turnaju v našej obci. Bol to už v poradí 8. ročník, čo ho radí medzi najstaršie. 8. ročník = 8 tímov: minuloroční víťazi – Nové Mesto nad Váhom, veční finalisti – TSKI TORNÁDO, historicky najúspešnejší – ERECTUS (Ad. Kochanovce), čierny kôň – BEER TEAM (Ad. Kochanovce-Melčice), veľkí nadšenci – SOKOL ,,A“ a SOKOL ,,B“ (Chocholná), nováčik – FEŠÁCI (Trenč. Bohuslavice), traja statoční – CSUNAMI (Ad. Kochanovce).

  Po množstve vzájomných zápolení, tvrdých súbojov i zaujímavých kúskov vzišli štyri tímy, ktoré bojovali o konečný primát. Prvý semifinálový duel vyznel víťazne pre obhajcu titulu – Nové Mesto nad Váhom, keď zdolali ERECTUS – 2 : 1 na sety. Oveľa zaujímavejší bol druhý semifinálový zápas. O niečo lepší BEER TEAM, v ktorom hral najlepší hráč turnaja – Daniel Križko, bol už jednou nohou vo finále, ale trestuhodne nevyužil zlomové lopty, čo bola voda na mlyn pre skúsenejšie TORNÁDO. Finále napokon lepšie zvládlo Nové Mesto n/V., keď si TORNÁDO nepripustilo veľmi k telu. S prehľadom kontrolovali priebeh zápasu a tým obhájili minuloročné víťazstvo.

  Pozývame vás na vianočné turnaje

  27. 12. • stolnotenisový turnaj

  28. 12. • turnaj v DámeHodový futbalový zápas • STARÍ – MLADÍ 3 : 11

  Hodové stretnutie sa skončilo naozaj hodovo. Schuti si zastrieľali hlavne tí mladší, ktorí uštedrili svojmu súperovi ukážkový debakel. Peknými akciami, krásnymi gólmi a kom-binačným futbalom postavili svojich protivníkov len do úlohy štatistov. Treba však podotknúť, že ich zostava nebola úplne ideálna a chýbalo zopár skvelých opôr. No mladíci mali beztak svoj deň. Do čoho kopli, to brankár lovil zo siete. S dresom mladých sa lúčili pre svoj vek Martin Bušo, Ján Vido a nehra-júci Michal Srňánek a Michal Križan. Hetrikom sa blysol

  Matúš Pavlík, dva góly strelili Daniel Križko a Peter Habdák. Po jednom góle pridali Libor Ďuriš, Peter Štefák, Ján Horňák a lúčiaci sa Ján Vido. Súper korigoval Jarom Šikudom, Milkom Mikušaťom a Milošom Capákom z 11 m. Štadión sv. Jakuba bol opäť vypredaný, rozhodcovskej píšťalky sa tentoraz ujal Marián Breznický, ktorý uplatnil cit pre hru, nechal zápasu voľný priebeh, čo sa ukázalo ako správna voľba. Na pozápasovej tlačovej konferencii sa obaja súperi zhodli, že tentoraz do-minovali mladí, ale Veľká noc bude určite iná.

  Zvesti Adamovských Kochanoviec, vychádza 2-krát ročne. Ročník X, číslo 2/2007. Vydáva Obecný úrad Adamovské Kochanovce. Zodpovedná redaktorka: Emília Križková. Redakčná rada: Ing. Rudolf Kadlečík, Jana Vidová, Janka Capáková.

  Reg. číslo: OÚ Trenčín 98/11961-PT-1. Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko Trenčín. Tlač: T-expres Trenčín. Náklad: 300 ks.Adresa redakcie: Obecný úrad, 913 05 Adamovské Kochanovce.

  Tel./fax: 032/64 903 25, www.adamovskekochanovce.sk, e-mail: obec@adamovskekochanovce.sk