Top Banner
Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych Webinarium www.pwc.pl 11 marca
31

Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Apr 15, 2017

Download

Economy & Finance

PwC Polska
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniuspółek publicznych

Webinarium

www.pwc.pl

11 marca

Page 2: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC Slide 2

I. Nowe standardy i interpretacje obowiązujące od 2016 r. i później

I.1 MSR 1 oraz MSR 7 Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji

I.2 MSSF 9 Instrumenty finansowe

I. 3 MSSF 15 Przychody z umów z klientami

I.4 MSSF 16 Leasing

I.5 Standardy w drodze

II.Oczekiwania Regulatorów odnośnie sprawozdań finansowych sporządzonych wg IFRS

III. Zmiany w raportowaniu z badania na 2016 r.

Agenda

Page 3: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC 3

I.Nowe standardy i interpretacje obowiązujące od 2016 r. i później

Page 4: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Publikacje PwC dotyczące nadchodzących zmian w MSSF

4

TutajPobierz ulotkę

Page 5: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Nowe opublikowane standardy i interpretacje

5

StandardData obowiązywania w UE

Data obowiązywania wg RMSR

MSSF 16 Leasing nie zatwierdzony 1 stycznia 2019 r.

MSSF 15 Przychody z umów z klientami nie zatwierdzony 1 stycznia 2018 r.

MSSF 9 Instrumenty finansowe nie zatwierdzony 1 stycznia 2018 r.

Zmiany do MSR 1 Inicjatywa dot. ujawniania informacji 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r.

Zmiany dot. MSR 7: Inicjatywa dot. ujawniania informacji nie zatwierdzony 1 stycznia 2017 r.

MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe odrzucony 1 stycznia 2016 r.

Zmiany do MSR 12 dot. ujęcia podatku odroczonego od niezrealizowanych strat nie zatwierdzony 1 stycznia 2017 r.

Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 dot. wyłączenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych

nie zatwierdzony 1 stycznia 2016 r.

Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przedsięwzięciami

nie zatwierdzony/zawieszony

data nie została jeszcze ustalona

Zmiany do MSR 16 i MSR 41 dot. upraw roślinnych 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r.

Zmiany do MSSF 11 dot. nabycia udziału we wspólnej działalności 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r.

Zmiany do MSR 16 i MSR 38 dot. amortyzacji 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r.

/ / Roczne zmiany MSSF 2012-2014 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r.

Zmiany do MSR 27 dot. metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych

1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r.

/ / Roczne zmiany MSSF 2010-2012 1 lutego 2015 r. 1 lipca 2014 r.

Zmiany do MSR 19 dot. programów określonych świadczeń 1 lutego 2015 r. 1 lipca 2014 r.

znaczący wpływ na wiele podmiotów działających w Polsce, znaczący wpływ na niewielką grupę podmiotów działających w Polsce, niewiele podmiotów w Polsce dotyczy dana problematyka lub niewielki wpływ zmian lub zmiany wprowadzają dodatkowe opcje czy uproszczenia, ale nie nakładają dodatkowych obowiązków, zasadniczo bez wpływu na podmioty działające w Polsce, ewentualny wpływ może pojawić się w spółkach zagranicznych podlegających konsolidacji bądź dla podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy.

Ocena wpływu

Page 6: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

PYTANIE:Co uważasz za największy problem w raportowaniu zgodnie z MSSF?

Nadmierne wymogi dotyczące ujawniania informacji oraz sztywna struktura sprawozdania finansowego powodują, że w sprawozdaniu finansowym zawarte jest mnóstwo nieistotnych informacji.

6

2016 2017 2018 2019

A.

B.

C.

D.

Sprawozdania finansowe są za długie.

Informacje zawarte w notach objaśniających często nie wnoszą dodatkowej wartości informacyjnej.

Wymogi dotyczące ujawniania niektórych informacji (np. cele i sposoby zarządzania ryzykiem finansowym) są nie do końca zrozumiałe, co wpływa na słabą jakość ujawień.

?

Page 7: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Inicjatywa dotycząca ujawnień (poprawki do MSR 1)

7

• Zmiany stanowią część większego projektu realizowanego przez RMSR mającego na celu poprawę prezentacji i ujawnień w sprawozdaniach finansowych.

• Kluczowe zmiany dotyczą następujących zagadnień:

Istotność: Kierownictwo jednostki decyduje, które informacje są istotne i powinny być ujawnione; Jednostka nie musi ujawnić nieistotnych informacji w żadnym miejscu i kontekście

Nowe wytyczne w zakresie grupowania i agregacji danych: Tzw. „pozycje obowiązkowe” w bilansie mogą być agregowane;

Noty: Porządek not jest wyłącznie przykładem;

Ujawnienia w zakresie polityk rachunkowości: Istotne zasady rachunkowości nie muszą być opisane w jednej nocie.

Tytuł oryginalny: Disclosure Initiative (Amendments to IAS1)

Data publikacji: 18 grudnia 2014 r.

Data wejścia w życie (wg IASB): 1 stycznia 2016 r.

Data wejścia w życie (UE): 1 stycznia 2016 r.

2016 2017 2018 2019

Page 8: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Inicjatywa dotycząca ujawnień (poprawki do MSR 7)

8

• Zmiany uwzględniają zgłaszaną przez inwestorów potrzebę ujawnienia informacji, które pozwolą na lepsze zrozumienie zmian w zadłużeniu jednostek.

• Zmieniony MSR 7 wymaga, aby jednostki zamieściły ujawnienie będące uzgodnieniem zmian w zobowiązaniach wynikających z działalności finansowej.

• Ujawnienie dotyczy zmian wynikających z:

przepływów pieniężnych, tj. wypłaty i spłaty kredytów i pożyczek;

zmian bezgotówkowych, tj. przejęcia, zbycia, czy niezrealizowane różnice kursowe.

Tytuł oryginalny: Disclosure Initiative (Amendments to IAS7)

Data publikacji: 29 stycznia 2016 r.

Data wejścia w życie (wg IASB): 1 stycznia 2017 r.

Data wejścia w życie (UE): nie zatwierdzony

2016 2017 2018 2019

Page 9: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Oczekiwanie na zmiany:

9

• Planowane zmiany dotyczące MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

• Istotność (ang. „Materiality Practice Statement”) – inicjatywa dotycząca ujawnień

• Wymogi dotyczące sprawozdawczości określone przez organy regulacyjne – temat ten zostanie omówiony w dalszej części prezentacji

20192017 20182016

Page 10: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

MSSF 16 Leasing

10

• MSSF 16 znosi klasyfikację leasingu operacyjnego i leasingu finansowego zgodnie z MSR 17 i wprowadza jeden model dla ujęcia księgowego leasingu przez leasingobiorcę.

• Umowy leasingu skutkują uzyskaniem przez leasingobiorcę prawa do użytkowania aktywa („right-of-use”) oraz zobowiązania z tytułu obowiązku zapłaty.

• Możliwe zwolnienie dla umów krótszych niż 12 m-cy oraz umów dla aktywów o niskiej wartości.

• Prawo do używania aktywa jest amortyzowane liniowo lub zgodnie ze sposobem użytkowania; natomiast zobowiązanie z tytułu leasingu jest wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu.

• Koszty z tytułu amortyzacji aktywa oraz koszty odsetek od zobowiązania stanowiące łączny koszt transakcji leasingu maleją w okresie obowiązywania umowy leasingu.

• W przypadku ujęcia leasingu przez leasingodawcę, MSSF 16 w znaczącej części powtarza regulacje z MSR 17.

Tytuł oryginalny: IFRS 16 Leasing

Data publikacji: 13 stycznia 2016 r.

Data wejścia w życie (wg IASB): 1 stycznia 2019 r.

Data wejścia w życie (UE): nie zatwierdzony

2016 201920182017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Koszt leasingu

Amortyzacja

Koszt odsetek

Łączny koszt

Page 11: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

PYTANIE:Co zrobiłem do tej pory w kwestii implementacji MSSF 9?

11

20182016 2017 2019

A.

B.

C.

D.

Nic, bo prawdopodobnie mnie nie dotyczy (nie mam istotnych instrumentów finansowych).

Nie rozpocząłem analizy, bo zaadaptowanie zmian nie będzie wiązało się z dużym nakładem pracy i czasu (zdążę przed 1 stycznia 2018 r.).

Przeprowadziłem wstępną analizę i zidentyfikowałem obszary, na które standard ma wpływ.

Przeprowadziłem szczegółową analizę i wyliczenia w obszarach, które zostały zidentyfikowane jako obszary znaczące.

?

Page 12: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

MSSF 9 Instrumenty finansowe

12

• RMSR opublikowała kompletny standard MSSF 9 Instrumenty finansowe, który zastępuje wytyczne MSR 39.

Tytuł oryginalny: IFRS 9 Financial instruments

Data publikacji: 24 lipiec 2014 r.

Data wejścia w życie (wg IASB): 1 stycznia 2018 r.

Data wejścia w życie (UE): nie zatwierdzony

2016 201920182017

MSR 39

Utrzymywane do terminu zapadalności

Przeznaczone do obrotu (w wartości godziwej przez WF)

Kredyty i pożyczki

MSSF 9

Dostępne do sprzedaży

wg zamortyzowanego kosztu

wg wartości godziwej

przez WF

przez PCD

Klasyfikacja i metody wycenyAktywa finansowe

Page 13: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

MSSF 9 Instrumenty finansowe

13

• Kluczowe zmiany dotyczą następujących obszarów:

201820172016

• Jeden model przewidujący 2 kategorie klasyfikacji aktywów finansowych:

– wyceniane w wartości godziwej i

– wyceniane według zamortyzowanego kosztu

• Klasyfikacja dokonywana jest na moment początkowego ujęcia i uzależniona jest od przyjętego przez jednostkę modelu zarządzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych tych instrumentów.

Klasyfikacja i wycena dłużnych instrumentów finansowych

Model oczekiwanych strat kredytowych

Nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących na bazie oczekiwanych strat (vs. aktualny model bazujący na ponoszonych stratach) - oparty na trzech koszykach lub w formie uproszczonej

Rachunkowość zabezpieczeń

Uproszczenie rachunkowości zabezpieczeń oraz uzgodnienie ze strategią zarządzania ryzykiem w jednostce

2019

Zobowiązania finansowe

Nowy standard powtarza większość regulacji z MSR 39. Główna zmiana polega na tym, że jednostka jest zobowiązana zaprezentować wpływ zmiany ryzyka kredytowego dotyczącego zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy w pozostałych całkowitych dochodach.

Page 14: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Klasyfikacja i metody wycenyInstrumenty kapitałowe

Instrumenty kapitałowe wyceniane wg wartości godziwej przez WF

Możliwość wyceny wg wartości godziwej przez PCD, jeżeli nie przeznaczone do obrotu

Dywidendy nadal rozpoznawane w WF

Brak możliwość wyceny nienotowanych instrumentów kapitałowych wg kosztu

Brak możliwości późniejszego ujęcia kwot z PCD w WF, ale mogą być transferowane w ramach kapitałów

14

Page 15: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

MSSF 15 Przychody z umów z klientami

15

Tytuł oryginalny: IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

Data publikacji: 28 maja 2014 r.

Data wejścia w życie (wg IASB): 1 stycznia 2018 r.

Data wejścia w życie (UE): nie zatwierdzony

2015 201820172016 2019

Oddzielne modele rozpoznawania przychodów:

• Umowy o usługę budowlaną

• Sprzedaż towarów

• Sprzedaż usług

Ryzyka i korzyści

Ograniczone uregulowania:

• Kontrakty wieloelementowe

• Wynagrodzenie zmienne

• Licencje

Jeden 5-cio stopniowy model oparty na obowiązku świadczenia:

• Wypełnianym w czasie

• Wypełnianym jednorazowo

Kontrola

Szersze uregulowania:

Ustalenie co stanowi „performance obligation”, alokacja wynagrodzenia do elementów, umowy licencyjne, wynagrodzenie zmienne, koszty pozyskania klienta

MSR 18 /MSR 11 MSSF 15

Wzrost znaczenia szacunków

Zmiana ujawnień, nawet gdy brak innych różnic księgowych

Page 16: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

16

Uniwersalny model rozpoznawania przychodu wg MSSF 15

Model 5-kroków wg MSSF 15

Krok 1

Identyfikacja umowy

z klientem

Krok 2

Identyfikacja

osobnych

obowiązków

świadczenia

Krok 3

Ustalenie ceny

transakcyjnej

Krok 4

Alokacja ceny do

osobnych

obowiązków

świadczenia

Krok 5

Ujęcie przychodu,

gdy spełnione są

obowiązki

świadczenia

$ $

Page 17: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Główne zmiany wynikające z MSSF 15

17

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

• Duży wpływ na jednostki, które wykorzystują model oparty na podejściu biznesowym (ang. „industry based model”);

• Ujmowanie przychodów w momencie przeniesienia kontroli (transferu towarów lub usług na rzecz klienta), w wysokości ceny transakcyjnej; wszelkie upusty i rabaty dotyczące ceny transakcyjnej należy co do zasady alokować do poszczególnych elementów pakietu;

• Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych obowiązków świadczenia na bazie relatywnych wartości godziwych.

• Zmiana podejścia w stosunku do zmiennego wynagrodzenia: kwoty zmienne zaliczane są do przychodów, ile istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości nie nastąpi odwrócenie przychodu;

• Koszty poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia kontraktu należy aktywować i rozliczać w czasie przez okres konsumowania korzyści z tego kontraktu;

• W przypadku pełnego retrospektywnego zastosowania standardu konieczne może być utrzymywanie podwójnego systemu oraz gromadzenie danych historycznych;

• Wymagane bardziej obszerne ujawnienia.

Krok 5

Page 18: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Inne zmiany w MSSF, które mają znaczący wpływ na ograniczoną grupę podmiotów działających w Polsce:

18

2016 2017 2019

Roczny program poprawek 2010 – 2012: MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych - wprowadza wymóg ujawniania informacji na temat podmiotu, który świadczy usługi „kluczowego personelu kierowniczego”

Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne i prawne – wyjaśnienia dotyczące zastosowania metody amortyzacji opartej na przychodach; wprowadza ograniczenia dotyczące stosowania metod progresywnych

Roczny program poprawek 2012 – 2014:

• MSSF 7 Instrumenty finansowe: Informacje do ujawnienia – wprowadza obowiązek ujawnienia dotyczący umów obsługi, a także wyjaśnienia dotyczące zastosowania zmian do MSSF w śródrocznym sprawozdaniu finansowym;

• MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa – zmiana polega na objaśnieniu odwołania w standardzie do „informacji ujawnionych gdzie indziej w śródrocznym raporcie finansowym”

2019

2019

2018

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy – wyjaśnienia w zakresie rozpoznania aktywów z tytułu podatku odroczonego od niezrealizowanych strat, w szczególności z wyceny instrumentów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży

Zmiany MSSF 8 dotyczące agregacji segmentów

Page 19: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Kluczowe tematy objęte aktualnie programem prac komitetu standardów (IASB) i interpretacji (IFRIC)

19

Temat Kluczowe kwestie Status

Umowy ubezpieczeniowe

Obecne uregulowania rachunkowości ubezpieczycieli są bardzo ograniczone. Występuje duża różnorodność stosowanych zasad rachunkowości. Szczegółowe kwestie nie są nigdzie uregulowane.

Powrót do dyskusji po publikacji poprawionego ostatecznego projektu (ang. Exposure Draft)

Założenia koncepcyjne

Ulepszenie założeń koncepcyjnych. Poprawione założenia mają dać Radzie kompletny i zaktualizowany zestaw reguł, które wykorzysta przy opracowywaniu standardów.

Spodziewana publikacja projektu

Inicjatywa dotycząca ujawnień

Istotność (ang. Materiality Practice Statement)Konsultacje publiczne Oczekiwanie na kolejny dokument do dyskusji

Macro-hedgingPoprawiona prezentacja działalności jednostek w zakresie dynamicznego zarządzania ryzykiem.

Analiza otrzymanych komentarzy

Działalność regulowana

Aktualny projekt nie zawiera szczegółowych zasad rachunkowości. Dotyczy ogólnego podejścia do działalności regulowanej i analizuje jakie cechy działalności regulowanej kreują prawa i obowiązki różne od tych z działalności nie-regulowanej.

Analiza otrzymanych komentarzy

Page 20: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC 20

II. Oczekiwania regulatorów odnośnie sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF

Page 21: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Priorytety ESMA oraz Stanowiska

21

• Wpływ warunków na rynkach finansowych na sprawozdania finansowe

– Obecna sytuacja w odniesieniu do stóp procentowych w Europie (wysoce zmienne, niskie/ujemne), która istotnie wpływa na m.in koszt długu i koszt kapitału

– Ujawnienia na temat stopy dyskontowej oraz analizy wrażliwości dla każdego znaczącego założenia

– Ryzyko wysokiej zmienności i niskich cen towarów oraz jego wpływ na wycenę aktywów

– Ryzyko znacznych niepewności w związku z np. trudnościami finansowymi, napięciami politycznymi, presją na kursy walutowe oraz jego wpływ na wycenę aktywów i zobowiązań

• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz związane z nim ujawnienia

– Konieczność prawidłowej klasyfikacji przepływów pieniężnych oraz, w przypadku gdy wymaga ona osądu, dostarczenia odpowiednich ujawnień

– Wymagana dokładna ocena warunków określonych w definicji środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

– Konieczność wykluczenia transakcji bezgotówkowych ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

• Ustalanie wartości godziwej oraz związane z tym ujawnienia

– Techniki wyceny stosowane do wyceny w wartości godziwej powinny być zgodne z wymogami MSSF, powinny wykorzystywać w maksymalnym stopniu obserwowalne dane wejściowe i w minimalnym stopniu wykorzystywać nieobserwowalne dane wejściowe

• Pozostałe wymogi

– Priorytety z roku 2014 (MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12)

– Nowe standardy (MSSF 9, MSSF 15)

Priorytety w odniesieniu do SF za rok 2015

Page 22: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Stanowisko ESMA

22

Konieczność poprawy jakości ujawnień

• Koncentracja na ujawnieniach specyficznych dla danej jednostki – unikanie ujawnień szablonowych, zbyt ogólnych

• Swobodny/łatwy dostęp do informacji mających znaczenie dla zrozumienia sytuacji finansowej, wyników, przepływów i ryzyk, a w rezultacie podjęcia ekonomicznych decyzji przez inwestorów

• Zastosowanie zasady istotności w stosunku do transakcji, zdarzeń i szczególnych warunków (unikać przeładowania SF nadmierną ilością szczegółów oraz nadmiernej agregacji danych zaciemniających obraz)

• Nacisk na zapewnienie przejrzystości i zwięzłość sprawozdań finansowych – kluczowe informacje nie powinny „zaginąć” w natłoku innych mniej istotnych danych; możliwa modyfikacja układu sprawozdania finansowego lub zastosowanie odnośników/referencji w celu zapewnienia zwięzłości i jasności sprawozdań finansowych

• Konieczna spójność i zgodność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych ze sprawozdaniem z działalności i innymi dokumentami

Publiczne stanowisko w sprawie poprawy jakości ujawnień w sprawozdaniach finansowych

Page 23: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

A w Polsce…. Komisja Nadzoru Finansowego

23

Projekt zmian do Rozporządzenia o Raportach bieżących i okresowych

Zniesie wymóg sporządzania raportu śródrocznego za IV kwartał (pozostaną raporty śródroczne za I kwartał, III kwartał oraz półrocze)

Wprowadza samodzielne określanie przez emitenta zdarzeń wymagających raportowania i etapu, na którym informacja winna zostać przekazana (zgodnie z Rozporządzenie w sprawie nadużyć)

Wprowadza dodatkowy składnik raportu rocznego: ocena organu nadzorującego dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, stanem faktycznym oraz wnioski organu zarządzającego w zakresie podziału zysku albo pokrycia straty.

Wprowadza nowy raport bieżący zawierający stanowisko organu zarządzającego i opinię organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

Projekt zmian ustawy o ofercie publicznej wprowadza możliwość nałożenia przez KNF sankcji na emitenta (do 40 mln zł albo/oraz 5% przychodu), zarząd, oraz radę nadzorczą (8 mln zł na każdego członka zarządu/rady nadzorczej)

Page 24: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC 24

III. Zmiany w raportowaniu z badania na 2016 r.

Page 25: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Implementacja przepisów Reformy Audytu w Unii Europejskiej

25

• dyrektywa 2014/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

• rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (JZP).

Obowiązują za lata obrotowe rozpoczynające się po 17 czerwca 2016 r.

PwC

Page 26: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

• Rotacja firm audytorskich co 8 lat dla JZP;

• Karencja 4 lata dla całej sieci;

• Co najmniej dwuletnie umowy audytowe;

• Rotacja kluczowego biegłego rewidenta co 4 lata dla JZP i co 7 lat dla nie-JZP, karencja 3 lata;

• Czarna lista usług zakazanych;

• Limit 70% wynagrodzenia za dozwolone usługi inne niż wymagane przepisami prawa dla JZP (trzyletniej średniej wynagrodzenia za badanie);

• Limit 50% dla dozwolonych usług podatkowych i wyceny dla JZP;

• Limit 70% dla usług podatkowych i wyceny dla nie-JZP:

• Limity liczone retrospektywnie;

• Nadzór publiczny i kontrole nad badaniami JZP przeniesiony do KNA;

• Możliwość nakładania kar pieniężnych przez KNA (do 1 mln. zł / 10% przychodów) na:

– osoby uczestniczące w badaniu i zarządy firm audytorskich;

– badane podmioty i powiązane z nimi;

– członkowie organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, komitetów audytu badanej jednostki.

• Opłata za nadzór do 7% wynagrodzenia za badanie i inne czynności rewizji dla JZP płatna do budżetu państwa (obecnie 1,75%).

Implementacja przepisów Reformy Audytu w Unii Europejskiej

PwC 26

Page 27: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Zmiany w raporcie audytowym

27

• Wskazanie wszelkich usług poza badaniem ustawowym które świadczył audytor i które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu z działalności lub sprawozdaniu finansowym;

• Oświadczenie, że nie były świadczone usługi zabronione i że audytor pozostał niezależny od jednostki w trakcie przeprowadzania badania

Państwa Członkowskie mogą ustalić dodatkowe wymogi

dotyczące zawartości

Wyjaśnienie w jakim zakresie badanie uznano za

umożliwiające wykrycie nieprawidłowości

(w tym oszustw)

Potwierdzenie że opinia z badania jest spójna ze

sprawozdaniem dodatkowym dla komitetu ds. audytu

• Opis najbardziej znaczących ocenionych rodzajów ryzyka istotnego zniekształcenia;

• Podsumowanie reakcji audytora na te rodzaje ryzyka;

• Najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.

Sprawozdanie z badania

• przedstawienie wyników badania;

• sformułowane w sposób jasny i jednoznaczny

Wskazanie organu

powołującego audytora, daty powołania oraz

nieprzerwanego okresu trwania zlecenia

Page 28: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

Zmiany w raporcie audytowymSprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu

28

• Składane w tym samym dniu co sprawozdanie z badania do wiadomości RN i Zarządu;

• Szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości:

– Oświadczenie o niezależności audytora;

– Zakres i terminy badania;

– Charakter, częstotliwość i zakres kontaktów z komitetem ds. audytu, organem zarządzającym lub nadzorczym badanej jednostki, podając daty spotkań z tymi organami;

– Zastosowana metodyka badania;

– Ilościowy poziom istotności ogólnej, dla poszczególnych grup transakcji, sald lub ujawnień, oraz ujawnienie czynników jakościowych uwzględnionych przy ustalaniu poziomu istotności;

• Osądy dotyczące okoliczności, które mogą wzbudzić poważne wątpliwości co do tego, czy jednostka jest zdolna do kontynuowania działalności, oraz ustala się, czy te zdarzenia lub okoliczności stanowią istotną niepewność;

• Istotne kwestie związane z faktycznymi lub domniemanymi przypadkami nieprzestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych lub statutu spółki stwierdzonymi podczas badania;

• Znaczące słabości systemu wewnętrznej kontroli w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości. Ocena metod wyceny zastosowanych do poszczególnych pozycji rocznych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym wszelkich skutków zmian tych metod;

– Zgłoszenie:

- istotnych trudności napotkanych podczas badania;

- istotnych kwestii wynikających z badania, które zostały omówione lub były przedmiotem korespondencji z zarządem;

• Opis zakresu konsolidacji i kryteriów wyłączenia jednostek z konsolidacji oraz czy są one zgodne z ustawą.

Page 30: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC

TutajPobierz publikację

Publikacje PwC dotyczące zmian w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

30

Page 31: Zmiany w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu spółek publicznych

Akademia PwC 31

Dziękujemy za uwagę!

Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści

informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych

w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych

zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu - za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim

skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji.

© 2016 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci

PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

Tomasz KoniecznyPartner

Tel. +48 (22) 746 4285E-mail: tomasz.konieczny@pl.pwc.com

Mirosław SzmigielskiDyrektor

Tel. +48 (22) 746 6969E-mail: miroslaw.szmigielski@pl.pwc.com