Top Banner

of 48

Zirgu Pasts Nr.44

Apr 12, 2015

ReportDownload

Documents

Nr. 11 (44)

2010. gada novembris-decembris

??

??

??

Nadnas Zavadlikas fotoCena 1,90 Ls

44

TICKET SAL

ESBlue Hors Don Romantic. Painting by Thomas Bach Jensen

lod.dk www.varmb

DA NS K VA R M BLOD

STALLION LICENSING 201110-13 MARCH AT MCH MESSECENTER HERNINGSPECIAL EVENTS STALLION SHOW AUCTION ADVENTURES HORSE & RIDER

Thursday night

Stallion licensing, show classes and championships

Find the horse of your dreams

Gala show

The largest tack fair in Northern Europe

WIEGAARDEN.DK DK . SB . 129602

Tickets available on www.varmblod.dkDANSK VARMBLOD | Vilhelmsborg All 1 | DK-8320 Mrslet | Tel. +45 87 47 54 00 | Fax +45 87 47 54 10 | varmblod@varmblod.dk | varmblod.dk

????

aj numurL AT VIJ FFFF FGFF

4.-11. lpp.

Laikraksts Zirgu Pasts, izdevjs Equus partneri. Iespiests

.

Iznk reizi mnes. Dace trausa projekta vadtja +371 26258326, Dace Millere galven redaktore +371 29117718 Inese Ruskule redaktore +371 26479579, Jolanta Lapia redaktore, mrketings +371 26544243 Inga Mielsone konkrs +371 29469825, Anda Pavlovska pajgu braukana +371 26347125 Nadna Zavadilika foto +353 861922762, Maija Gailia makettja. Elektronisk pasta adrese: info@zirgupasts.lv. Adrese pasta stjumiem: Latvijas Zirgaudztju biedrba, avzei Zirgu Pasts, Republikas laukum 2, Rga, LV1010. Informcijas prpublicana un izmantoana pieaujama, ievrojot LR autortiesbu likumdoanu un atsaucoties uz Zirgu Pastu k avotu un/vai darba autoru. Jebkda cita veida informcijas prpublicana, pavairoana un izmantoana komercilos nolkos bez SIA Equus partneri rakstveida ataujas aizliegta un uzskatma par autortiesbu prkpumu.

novembris-decembris, 2010

3

LATVIJ

LJF kausu ieguvji 2010. gada sezonInga Mielsone

5 gadus veci zirgi un zirgi, kas start pirmo sezonu 1. vieta Lady Lora paniece Kate Ansone: - Piecgadg vte Lady Lora ir dzimusi AS Agrofirma Trvete zirgaudztav. No s audztavas kopum esmu iegdjusies jau etrus zirgus, prjie jaunzirgi ir pirkti Vcij un Holand, viens - Grieij, bet trs - no citiem audztjiem Latvij. Lady Lora mti Libertinu, iespjams, var uzskatt par vienu no bra labkajm akciju sabiedrbas Agrofirma Trvete zirgaudztavas kumemtm, jo vias brni darb uzrda labu kvalitti. Esmu jau aizrunjusi nkamo Libertinas kumeu. Lady Lora iegdjos, kad viai bija trs gadi. vei ir patkams un nosvrts raksturs, tai nav izteiktu baiu sajtu no apkrtjs vides. Lady Lora gan darb mjs, gan lecot sacensbs ir oti akurta. irts Bricis kop ar Lady Lora ogad uzrdjis izcilu rezulttu, uzvarot lielkaj da sacensbu, kurs ar o zirgu ir piedaljies. Pateicoties im sportistam, zirgs pardja to, ko patiem spj! Janas sport nepietiek tikai ar labu materilu, ir nepiecieama ar veiksmga sadarbba starp audztju vai zirga panieku un labu jtnieku. Sportists irts Bricis: - Darbs ar zirgiem mjs ir oti svargs, pai ar jaunzirgiem, jo jtnieks tos veido par nkamajiem sporta zirgiem. Sadarbojoties ar audztjiem, sportists sacensbs parda zirga sto kvalitti un spju sasniegt rezulttu. Es nevaru atauties lielko dau sezonas pavadt sacensbs rpus Latvijas, jo mjs paliek daudz zirgu, ar kuriem man ir jstrd. is darbs no manis prasa pilnu atdevi.

2. vieta - La Valletta paniece Inese Hne: - La Valettu (dzimusi SIA Oktes muia, tvs Legato HL 244; mte Verste no Velveta L 1522), iegdjos no Sarmtes Ptersones k neiejtu divus ar pusi gadus vecu meongu vi! Lnm skm strdt. Iejanas process gan mums bija grts, jo via pilngi negribja man pakauties, tpc ar bez traumm es neiztiku! Bet ar laiku ve jau saprata - no darba neizbgt. Pirmo reizi sacensbs La Valetta startja pagjuaj gad un izcnja divas pirms vietas. Tau raksturs tai tiem ir sarets - stall sta mlule, bet koldz jsk strdt, attieksme mains par 180 grdiem. Trenia skum vienmr jprbauda, kas par jtnieku mugur, - varbt vars nestrdt. Ja mjs La Valettu vienu nevar atstt stall skas stress, tad sacensbs t ne no k nebaids un ir oti mierga, protams, ldz brdim, kamr Sarmte uzkpj mugur. Bet lekt viai patk, citdi jau nebtu tdu rezulttu. Gribu pateikt milzgu paldies Sarmtei, kura zirgu gan paldzja iestrdt, gan ar ar to start sacensbs, k ar visiem tiem, kas ms atbalsta. Sportiste Sarmte Ptersone: - K jtniece varu teikt, ka La Valetta nav viegli jjams zirgs, noteikti ne hobijam. Katra trenia skum jatgdina, kur tad sti eit ir galvenais noteicjs. Mierinu sevi ar domu, ka t ir ve, no kuras katru brdi visu ko var sagaidt. Bet sacensbs redzu to k cntju, kura vlas veikt marrutu pc vislabks sirdsapzias un bez soda punktiem. is ar ir galvenais iemesls, kpc es ar to startju. Ne tikai smaga darba rezultt mainjies La Valettas raksturs, bet to noteikti ar ietekmjis tas, ka ms pati novembris-decembris, 2010

saimniece, sportists, zirgkopjs - pret to izturamies ar mlestbu. 3. vieta Robless panieks un sportists Jnis Rimeiks. 6 gadus veci zirgi 1. vieta - Esmeralda panieks Jnis Rimeiks, sportists irts Bricis. 2. vieta Robless panieks un sportists Jnis Rimeiks. 3. vieta Ishor II panieks Kristaps Neretnieks. Sportiste Anda Zvirgzdia: - Segadgais Ishor II (mte Horda LV02048150027 no Horitas, tvs Ishor LV028048150024) dzimis zemnieku saimniecb Akmelauki Ludzas novad, un t panieks ir Kristaps Neretnieks. Trenties ar o zirgu sku vasar, skotnji k Kristapa palgs, bet vlk jau Kristaps man atva ar startt sacensbs. Ikdien Ishor ir oti mlgs un, pc manm domm, staa vispatkamkais zirgs. Sacensbs, protams, ir grtk, jo tas ir nedaudz, k jtnieki saka, uzvilcies un reizm pat prk aktvs. Cenos tam nepievrst tik lielu uzmanbu un darboties k parast treni, protams, tas ne vienmr izdodas. Domju, ka Ishor nav tdas lietas, kas tam nepatk. Interesanti neesmu peldjusi ar o zirgu, bet, pilngi iespjams, ka viam tas ar iepatiktos. Vieng Ishor vjba atrodoties sve viet, iemlties kaimi, un tikldz jaunais draugs aiziet, Ishor rio pa savu boksu un runjas tik ilgi, kamr tas atgrieas. Lai nu k es tikai mcos un Ishor man aj proces oti paldz.

4

LATVIJBrni ldz 16 gadu vecumam 1. vieta Laura Penele Prstv zemnieku saimniecbu Lielceri. Sportiste Laura Penele: - Man ir 15 gadu. T k mani vecki ir oti ciei saistti ar zirgiem, tad jau piecu gadu vecum sku nodarboties ar o sporta veidu. Mans pirmais zirgs bija ponijs Deims. Nedaudz vlk - astou gadu vecum ar nomas zirgu Akords sku trenius pie savas mammas Airisas Peneles. Apmram pc gada jau ar zirgu Alfredo (panieks Raimonds Lcis) mani ska trent ttis Mairis Penelis. Pirms es sku trenties ar Alfredo, mans ttis ar viu piedaljs daudzos Pasaules kausa posmu marrutos ar 150 cm augstiem riem. Ar Alfredo es piedalos konkurenc ldz 18 gadiem. Ar Alfredo ir 15 gadi. Interesanti ir tas, ka ms ar Alfredo esam dzimui vien gad, viena mnes un ar vienas dienas starpbu. Alfredo - 1995. gada 27. aprl, bet es 1995. gada 26. aprl! Sacensbs, iznkot no furgona, tas uzreiz skai zviedz, tdjdi visiem paziojot, ka ir ieradies. Treniu laik Alfredo oti nepatk, ja uz laukuma vai man ir daudz citu zirgu, tad gan, k jau rzelis, tas kst oti dusmgs uz visiem, bet tomr paliek solds un paspj vism vm izteikt komplimentus. Alfredo ir garastvoka zirgs uzvedba ir atkarga no t noskaojuma. Mans otrs sacensbu zirgs Rafaello (septii gadi), ar kuru es piedalos konkurenc ldz 16 gadiem. Rafaello skotnji bija paredzts mammai Airisa Penelei, lai starttu iejd, bet man gadjs to aizemties uz pris sacensbm. T sagadjs, ka ajs sacensbs nostartju ar oti labiem rezulttiem un ldz ar to turpinju regulri piedalties sacensbs. Rafaello ir pilngs pretstats Alfredo. Tas nekad neizrds citiem zirgiem, k to dara Alfredo, ir oti miermlgs, miergs,

bet ar savu raksturiu! obrd es trenjos zemnieku saimniecb Lielceri pie saviem treneriem, veckiem Airisas un Maira Peneiem. Mairis ir mans konkra, bet Airisa - iejdes trenere. Izcnt pirmo vietu konkurencs ldz 16 un 18 gadiem nebija nemaz tik viegli, jo pai pdjos divos posmos bija dadi nevajadzgi prsteigumi un starpgadjumi. Ms cerjm, ka piektais posms notiks man, bet brniem, junioriem un jaunajiem jtniekiem ncs lekt pa dubu vannu, un tiei tad, kad es startju ar Alfredo konkurenc ldz 18 gadiem, sks krusa, kas turpinjs vl nkams konkurences jaunie jtnieki ldz 21 gada vecumam marruta laik. - Kdi ir tavi tuvkie mri? - Mani tuvkie mri btu vairk startt sacensbs rpus Latvijas robem, piedalties kd lab konkra seminr vai treninometn, k ar nkamaj sezon izlekt vismaz vienu marrutu ar 130 cm augstiem riem (is mris man bija jau osezon, bet slikto laika apstku d pdj, piektaj posm tas dieml neizdevs). - Vai esi jau izlmusi, ko darsi pc vidusskolas absolvanas? - Iespjams, pc 12. klases es studu veterinriju rzems, visticamk Vcij, bet nekd gadjum Latvij. - K izdodas apvienot mcbas skol ar treniiem? - Mcbas ar treniiem apvienot nav nemaz tik vienkri, bet pagaidm nav ar prk sareti. Man kaut k izdodas to paveikt, jo paspju gan labi mcties, gan sasniegt labus rezulttus konkr. - Iespjams, smieklgs jautjums, bet - vai ir kds mcbu priekmets skol, kur tev patk vislabk? novembris-decembris, 2010

- Man neviens mcbu priekmets nav sevii m, bet, ja btu jizvlas, tad es dotu priekroku vizulajai mkslai un literatrai. - Vai ir kds diens, no kura tev btu grti atteikties? - Mans mkas diens noteikti ir makaroni ar sieru, k ar pankkas ar ievrjumu! 2. vieta Krista Kristina Alksne Prstv Rgas janas sporta klubu Sport de Lux. Sportiste Krista Kristina Alksne: Man ir 15 gadu. Ar o sporta veidu sku nodarboties, kad man bija astoi gadi. Bet interese sks vl agrk brnb, kad man bija gadi trs, es Salattim paldzu, lai man uzdvina zirdziu, ko vartu turt pie mjas snt - barot, mlt, lutint; vienkri bt kop katru mu brdi. Taj laik man nebija nekdas nojausmas par tdu sporta veidu, bet zirdziu oti vljos. Visus turpmkos gadus mamma mani gribja pasargt no s nodarbes, vedot uz tautas deju ansambli Dzirkstelte. T es dejoju, dejoju, ldz kd pavasara dien ieraudzju gar msu mju jjot meitenes ar zirgiem (viena no vim bija fotogrfe Na