Top Banner
21

Zdravotnictví pro lidi

Feb 07, 2016

Download

Documents

Elton

Zdravotnictví pro lidi. Prof. MUDr. Ivan Šterzl , CSc. stínový ministr zdravotnictví. Cíl reformy zdravotnictví. h ledat přijatelný poměr mezi „rozvíjejícími se“ možnostmi vědy a „omezenými“ finančními zdroji v ytvářet pro pacienty přátelské zdravotnictví se spokojenými zdravotníky - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zdravotnictví pro lidi
Page 2: Zdravotnictví pro lidi

Zdravotnictví pro lidi

Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.stínový ministr zdravotnictví

Page 3: Zdravotnictví pro lidi

Cíl reformy zdravotnictví• hledat přijatelný poměr mezi

„rozvíjejícími se“ možnostmi vědy a „omezenými“ finančními zdroji

• vytvářet pro pacienty přátelské zdravotnictví se spokojenými zdravotníky

• zdravotnictví na odborně-sociální bázi (lékař-pacient) a ne na obchodní (klient-prodejce)

Page 4: Zdravotnictví pro lidi

Hlavní cíle• zdravotní péče musí být dostupná na úrovni „lege

artis“ všem pacientům, bez dalších poplatků• je-li výběr financí na podkladě zákona, potom čerpání

peněz nesmí podléhat politickým vlivům a pojišťovny musí být kontrolovány jako každé organizace financované z veřejných prostředků na aktuálním politickém dění nezávislým kontrolním orgánem

• státem poskytovaná a placená zdravotní služba musí mít stejné podmínky financování, nezávisle na tom, zda cílové zdravotnické zařízení je či není zprivatizováno

Page 5: Zdravotnictví pro lidi

Hlavní cíle• zákony ovlivňující existenci zdravotnických

zařízení nesmí umožňovat nekalé manipulace s majetkem (např. zákon o univerzitních nemocnicích, kde se předpokládá ušetření 60 mil. Kč, ale k dispozici se dává 63 mld. Kč)

• peníze vybrané do zdravotnictví musí podléhat důsledné veřejné kontrole – jsou nezbytné kontroly např. průhlednosti a efektivity výdajů VZP a ostatních ZP

Page 6: Zdravotnictví pro lidi

Hlavní cíle• ceny léků jsou stanovovány netransparentně,

platíme za ně víc, než je jejich reálná hodnota• jsme pro určování ceny léků formou aukcí tak,

aby výrobci léků platili vysoutěžené bonusy přímo zdravotním pojišťovnám na základě až pacientům skutečně vydaných léků

• zdravotnické vyhlášky nesmí vést k likvidaci a zprivatizování zavedených zdravotnických zařízení

Page 7: Zdravotnictví pro lidi

Hlavní cíle• dokonalým příkladem je deprivace lázeňské

služby vedoucí ke krachu lázeňství s (podtextem) možností zakoupení lukrativních majetků za nejnižší cenu a rekonstruovat ji především pro bohatou zahraniční klientelu, kde pro rehabilitaci např. neurologicky postižených a ochrnutých českých dětí zbudou jen druhořadá pracoviště

• proto v průběhu června plánuje naše strana uskutečnit demonstraci proti zrušení dětských lázní Vesna v Janských Lázních

Page 8: Zdravotnictví pro lidi

Hlavní cíle• právě vyhláška „nový indikační seznam“

snižuje indikace lázeňské péče, což má zdrcující dopady jak na zaměstnance, tak následně i na pacienty

• výpadek příjmů pro lázně ze systému zdravotního pojištění až mínus 60 %

= propouštění, snižování mezd, zavírání lůžek

(likvidace LLP „Vesna“ – MZ bagatelizuje)

Page 9: Zdravotnictví pro lidi

Zvyšování DPH• 2012: Zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % (+ 40 %)• 2013: Zvýšení obou sazeb DPH o 1 % na 15, resp. 21 %• ministr Heger souhlasil i se sjednocením obou

sazeb DPH (17,5 %)

• zdravotnická zařízení jsou z daňového hlediska konečným spotřebitelem svých vlastních služeb !!!!

Page 10: Zdravotnictví pro lidi

Zvyšování DPH

• nulová sazba DPH na léky existuje v rámci EU v řadě vyspělých států (např. ve Velké Británii, ve Švédsku, na Maltě)

• proč v ČR nezůstaly léky ve snížené sazbě?Státní rozpočet vysává v letech 2012 a 2013 cestou zvyšování DPH ze zdravotnictví navíc

6,6 mld. Kč (!)

Page 11: Zdravotnictví pro lidi

Některé příčiny vysokých výdajů za léky

• revize cen a úhrad léků SÚKL neprovádí každoročně, ale jednou za 3 roky (zákon ministra Hegera legalizoval nečinnost)

• úhradové soutěže měly přinést úsporu 5 miliard korun

• od prosince 2011 do dnešního dne nevyhlásilo MZ ČR ani jedinou úhradovou soutěž (!)

• Reexporty zůstávají nevyřešeny• Rostou i výdaje zdravotních pojišťoven

(meziročně +5,5%)

Page 12: Zdravotnictví pro lidi

Vícezdrojové financování • pojištění - povinné veřejné zdravotní pojištění

zůstane základním zdrojem financování• státní a regionální rozpočty - od převodu

okresních nemocnic pod kraje jejich podíl klesá (v roce 2011 byly například o 7 mld. Kč nižší výdaje než v roce 2003)

• přímá spoluúčast - nejrychleji rostoucí položka - je plošná a nerespektuje sociální rozložení obyvatel jako např. v Německu (zatímco se veřejné výdaje v letech 2000 až 2011 zvýšily o 82 %, soukromé výdaje za stejné období stouply o 234 %)

Page 13: Zdravotnictví pro lidi

Vícezdrojové financování

• připojištění – v ČR zatím neexistuje, podmínkou je zavedení standardů

• nadstandardy - v systému podle Hegera (TOP 09) není možné prokázat finanční efekt tohoto kroku, zejména přínos do systému veřejného zdravotního pojištění

Page 14: Zdravotnictví pro lidi

Nedostatek peněz i lékařů• kvůli stárnutí populace a rozvoji medicíny rostou

výdaje na zdravotní péči a potřeba lékařů všude ve světě

výdaje na zdravotnictví:průměr států OECD v roce 2000: 7,8 % HDP (ČR 6,6 %)průměr států OECD v roce 2008: 9,0 % HDP (ČR 7,2 %)

počet lékařů:v uplynulé dekádě se počet lékařů v rámci zemíOECD zvyšoval v průměru o 2 % ročně (v ČR o 1,6 % ročně)

Page 15: Zdravotnictví pro lidi

Personální devastace: pracující lékaři stárnou - 47,3 % starších 50 let.

Není koncepce personální jednoty odborností

Věk 2000 2010

- 29 11,0 % 9,7 %

30 – 39 23,1 % 20,2 %

40 – 49 33,0 % 22,8 %

50 – 59 21,5 % 28,8 %

60 – 69 8,7 % 14,6 %

70 + 2,8 % 3,9 %

Page 16: Zdravotnictví pro lidi

Omezování solidarityZdravých s nemocnými:• ochranné limity jsou děravý cedník, neschopenka jako luxus

Mladých se starými:• regulační poplatky a přímé platby dopadají pouze na nemocné a největší tíhu nesou seniořiBohatých s chudými:• přetrvává nespravedlnost v platbách pojistného (stropy přechodně zrušeny, ale zvýhodnění OSVČ trvá)• v případě zavedení dvousložkového pojistného – fixního a nadstavby by jeho fixní část platili lidé ve stejné výši bez ohledu na své příjmy

Občané mají oprávněný pocit, že platí stále více a přitom za své peníze dostávají stále méně!

Page 17: Zdravotnictví pro lidi

Omezování svobody• posilování moci pojišťoven nad zdravotnickými

zařízeními i pacienty:- omezení možnosti měnit pojišťovnu- prohlubování nerovnosti ve smluvních vztazích- podle plánů ministra Hegera by zdravotní pojišťovny

rozhodovaly o síti zdravotnických zařízení i o výši úhrady za služby těmto jednotlivým zdravotnickým zařízením

• omezování autonomie lékaře v rozhodování- lékaři jsou ekonomicky motivováni k tomu, aby omezovali

zákonem garantované nároky pacientů

• řízená péče (lékař zodpovídá, ale pojišťovna rozhoduje)

Page 18: Zdravotnictví pro lidi

Závěrem• ministr Heger (TOP 09) nehájí zájmy resortu zdravotnictví

ani pacientů • tvrdé dopady „deklarované“ ekonomické krize v ČR a

neprokázané přínosy reformy zdravotnictví devastují již tak klesající úroveň zdravotnictví, jsou nesmyslné a zamlžují pravé příčiny nedostatku financí v rezortu

• výsledkem dosavadních „reforem“ je především snižování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče

• vybrané peníze do zdravotnictví mají sloužit lidem a nemají být nepřiměřeným ziskem podnikatelů

• kvůli nepravdivé politické propagandě část pacientů bohužel ze současného tristního stavu obviňuje lékaře

Page 19: Zdravotnictví pro lidi

Závěrem• důsledkem úmyslného podfinancování

zdravotnictví je nárůst vnitřní zadluženosti systému, který je provázený nejen jeho personální devastací, ale i morální a etickou krizí

• cílem kroků současné vládnoucí garnitury je taková privatizace zdravotnictví, kde pacient dostane za své peníze jen nejnutnější péči a podnikatelé si zbytek peněz, které jsou vybírány na základě zákona, rozdělí mezi sebou jako zisk

Page 20: Zdravotnictví pro lidi

Děkuji Vám za pozornost!

Page 21: Zdravotnictví pro lidi