Top Banner
žARNE NIšE za talne in parkovne pokope Dostojen prostor slovesa in spomina Razvili smo jih v spoštovanju do svojcev preminulih in z upoštevanjem potreb izvajalcev talnih žarnih pokopov na parkovnih pokopališčih. Komunalna podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo s pogrebnimi storitvami, potrjujejo, da so žarne niše APLAST najprimernejši izdelek za shranjevanje žarnih školjk. Izdelane so iz visokokakovostnega polietilena, ki zagotavlja naslednje prednosti: neomejeno življenjsko dobo, vodotesnost in ustrezno dimenzijo reber, ki služijo proti vzgonu (območja, ki so izpostavljena večji podtalni vodi), ustrezno obodno togost (odpornost na udarce), majhno težo, primerno ceno in brezplačno dostavo, stalno zalogo in količinske popuste.
2

Zarne nise

Mar 03, 2015

Download

Documents

APLAST d.o.o.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zarne nise

žarne nišeza talne in parkovne pokope

Dostojen prostor slovesa in spomina

Razvili smo jih v spoštovanju do svojcev preminulih in z upoštevanjem potreb izvajalcev talnih žarnih pokopov na parkovnih pokopališčih.

Komunalna podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo s pogrebnimi storitvami, potrjujejo, da so žarne niše APLAST najprimernejši izdelek za shranjevanje žarnih školjk. Izdelane so iz visokokakovostnega polietilena, ki zagotavlja naslednje prednosti:

• neomejenoživljenjskodobo,• vodotesnostinustreznodimenzijoreber,kislužijoprotivzgonu(območja,kisoizpostavljena večji podtalni vodi),• ustreznoobodnotogost(odpornostnaudarce),• majhnotežo,• primernocenoin• brezplačnodostavo,• stalnozalogoin• količinskepopuste.

Page 2: Zarne nise

IZDELEK DIMENZIJEŠ x D x V (mm) ŠIFRA

Žarna niša1/1

270 x 360 400050000

Žarna niša1/2

480 x 270 x 360 400050020

Žarna niša1/3

670 x 270 x 360 400050030

Žarna niša1/4

480 x 480 x 360 400050040

Matična številka: 5098955ID št. za DDV: SI23184604

Aplastproizvodnja in trgovina d.o.o.Petrovče 115a3301 Petrovče, Slovenija

t |+386(0)37132450f | +386(0)37132454info@aplast.siwww.aplast.si

Avgu

st 2

011 |

Prid

ržuj

emo

si p

ravi

co d

o tis

kars

kih

napa

k in

tehn

ični

h sp

rem

emb.