Top Banner
Zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA (z pohledu studentů) Provoz Provoz ekonomika dopravy ekonomika dopravy a a Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní Masná 18, Praha 1
22

Zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA (z pohledu studentů)

Jan 26, 2016

Download

Documents

Brandy

Provoz. a. ekonomika dopravy. Zaměření ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA (z pohledu studentů). Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní Masná 18, Praha 1. Proč zde studovat. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Zamen ELEZNIN DOPRAVA (z pohledu student)

  Provozekonomika dopravy aVy odborn kola a Stedn prmyslov kola dopravn Masn 18, Praha 1

 • Svj obor jsme si vybrali se zetelem na n spolen zjem o eleznici. Nyn jsme v plce tvrtho ronku a divme se, jak rychle nm to uteklo.

 • Bhem studia chodme na praxe a minul rok jsme mli v dob maturit souvislou nkolikatdenn praxi. Kad jsme byli tam, kde se nm lb. Nkte u vpravch, nkte u D Cargo a jeden z ns el dokonce na Krajsk centrum osobn dopravy(KCOD).

 • V prvnm ronku jsme probrali veobecn vci, na jejich zkladech doposud stavme, jakkoliv jsme ji, my nadenci, ze zkladky vdli nemlo.

 • Druh ronk byl ve znamen rozdlen na tdy na mstskou a eleznin polovinu, neb jsme zaali mt specifick pedmty podle naeho zamen, budouc uplatnn.

 • Ve tetm ronku jsme se dostali do eleznin odborn uebny. Pomalu zaala pprava na maturitu. Na konci roku jsme mli v dob, kdy tvrci prodlvali "zkouku dosplosti" souvisl praxe.

 • tvrt ronk je ve znamen maturity a ppravy na budouc ivot. Tempo nkde pitvrdilo nkde zvolnilo, podle toho, z eho budeme maturovat.

 • Nedvno vznikl pro poteby na koly simulan-vukov program Dop3sim, kter simuluje prci lid, je organizuj drn dopravu.Hm ns i bav:-)

 • Obor eleznin doprava se zcela neekan z velk sti zabv eleznic.Nejdve zskvme znalosti ze vech druh dopravy a pot, ve vych roncch se nae odbornost specializuje.Studium je oiveno rznorodmi exkurzemi a kolnmi zjezdy.

 • Depo Hostiva

 • Jsme zjistili, kdo m a kdo nem na postup do dalch ronk.. a nkte spoluci ns opustili.Zjistili jsme, e eleznin doprava um bt zajmav a to ve dky odbornm pedmtm, skvlm profesorm a dopravnmu simultoru Dopsim.Nejvce nm ovem uarovaly u zmnn exkurze, kterch nen nikdy dost.

 • Exkurze do Muzea sdlovac a zabezpeovac techniky v Hradci Krlov byla velice naun..

 • Ve 3. a 4. ronku pravideln navtvujeme eleznin stanice a jin pracovit, kde se prakticky seznamujeme s provozem nebo jeho plnovnm.Bhem praxe zskvme cenn informace z oboru, kter vyuijeme pi vuce.

 • stipendijn program eskch drah pro nov zamstnance na pozice vprav a strojvedouc po absolvovn studia se stipendijnm programem se k zave nastoupit do firmy esk drhy minimln na dobu 5 let, firma mu zajist zamstnn odpovdajc jeho kvalifikaci vce informac zskte zde

 • technicko-hospodsk funkce administrativn funkce obchodn-ekonomick innosti vprav dirigujc dispeer dozor provozu pracovnk ve veden stanice komern pracovnk eleznin pepravy monost stt se strojvedoucm