Top Banner
1 Zákon č. Zákon č. 159/2006 Sb. 159/2006 Sb. o střetu zájmů o střetu zájmů
22

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

Jan 01, 2016

Download

Documents

ingrid-pate

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Na koho se nový zákon o střetu zájmů vztahuje. Zákon se vztahuje na veřejné funkcionáře V podmínkách ÚSC se veřejným funkcionářem rozumí: - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

1

Zákon č. Zákon č. 159/2006 Sb. 159/2006 Sb.

o střetu zájmůo střetu zájmů

Page 2: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

2

Na koho se nový zákon o střetu zájmů Na koho se nový zákon o střetu zájmů vztahujevztahuje

Zákon se vztahuje na veřejné funkcionářeZákon se vztahuje na veřejné funkcionáře

V podmínkách ÚSC se veřejným V podmínkách ÚSC se veřejným funkcionářem rozumí:funkcionářem rozumí:

člen zastupitelstva kraječlen zastupitelstva kraje nebo člen zastupitelstva nebo člen zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „kraj“), který je pro hlavního města Prahy (dále jen „kraj“), který je pro výkon funkce výkon funkce dlouhodobě uvolněndlouhodobě uvolněn (§ 2 odst. 1 písm. (§ 2 odst. 1 písm. o),o),

člen zastupitelstva obcečlen zastupitelstva obce, městské části nebo , městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy (dále jen města a městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“), který je pro výkon funkce „obec“), který je pro výkon funkce dlouhodobě dlouhodobě uvolněn uvolněn (§ 2 odst. 1 písm. p)(§ 2 odst. 1 písm. p),,

Page 3: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

3

Na koho se nový zákon o střetu Na koho se nový zákon o střetu zájmů vztahujezájmů vztahuje

starosta obce a členové rady obce a krajestarosta obce a členové rady obce a kraje, kteří , kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (§ 2 odst. nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (§ 2 odst. 1 písm. q)1 písm. q)

vedoucí zaměstnanec územního samosprávného vedoucí zaměstnanec územního samosprávného celkucelku podílející se na výkonu správních činností podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do zařazený do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy (§ 2 odst. 2 písm. f).části hlavního města Prahy (§ 2 odst. 2 písm. f).

Page 4: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

4

Povinnosti, které platí pro veřejného Povinnosti, které platí pro veřejného funkcionářefunkcionáře

Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí Dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před veřejný funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. hájit. Osobním zájmem se pro účely zákona rozumí Osobním zájmem se pro účely zákona rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případného snížení majetkového nebo jiného prospěchu.snížení majetkového nebo jiného prospěchu.

Veřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, žeVeřejný funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při využije svého postavení, pravomoci nebo informací získaných při

výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu výkonu své funkce k získání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu,

se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí se bude odvolávat na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním s jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním,nebo podnikáním,

dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům dá za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí.

Page 5: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

5

Omezení některých činností veřejných Omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce

veřejného funkcionáře s jinými funkcemiveřejného funkcionáře s jinými funkcemi

Zákon neřeší neslučitelnost funkcí regionálních Zákon neřeší neslučitelnost funkcí regionálních politiků či vedoucích zaměstnanců – řeší politiků či vedoucích zaměstnanců – řeší neslučitelnost u orgánů státní správy.neslučitelnost u orgánů státní správy.

Neslučitelnost funkcí Neslučitelnost funkcí v případě regionálních v případě regionálních politikůpolitiků je tak třeba dále posuzovat dle přísl. je tak třeba dále posuzovat dle přísl. ustanovení zák. 491/2001 Sb., o volbách do ustanovení zák. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, resp. dle přísl. ustanovení zastupitelstev obcí, resp. dle přísl. ustanovení zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a krajů a v případě vedoucích zaměstnancův případě vedoucích zaměstnanců dle dle přísl. ustanovení zák. 312/2002 Sb., o úřednících přísl. ustanovení zák. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, resp. dle přísl. ustanovení zák. 262/2006 ÚSC, resp. dle přísl. ustanovení zák. 262/2006 Sb., zákoník práce.Sb., zákoník práce.

Page 6: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

6

Omezení některých činností veřejných Omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce

veřejného funkcionáře s jinými funkcemiveřejného funkcionáře s jinými funkcemi

Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 Veřejnému funkcionáři uvedenému v § 2 odst. 1 písm. o) a p), který zastupuje kraj nebo obec v písm. o) a p), který zastupuje kraj nebo obec v řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánech podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj nebo podnikající právnické osoby, pokud v ní kraj nebo obec má podíl nebo hlasovací práva, obec má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za nenáleží za tuto činnost odměnatuto činnost odměna..

(Jedná se o členy zastupitelstva obce či kraje, kteří byli pro (Jedná se o členy zastupitelstva obce či kraje, kteří byli pro výkon své funkce výkon své funkce dlouhodobě uvolněni dlouhodobě uvolněni – – nevztahuje se nevztahuje se na neuvolněné na neuvolněné členy zastupitelstva, byť jsou např. členy zastupitelstva, byť jsou např. starostou či členy rady).starostou či členy rady).

Page 7: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

7

Omezení některých činností veřejných Omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce

veřejného funkcionáře s jinými funkcemiveřejného funkcionáře s jinými funkcemi

Veřejný funkcionář se nesmí Veřejný funkcionář se nesmí po dobu 1 rokupo dobu 1 roku od od skončení výkonu funkceskončení výkonu funkce stát společníkem anebo působit stát společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem vykonávajícím pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba nebo zaměstnavatel v posledních nebo zaměstnavatel v posledních 3 letech3 letech přede dnem přede dnem skončení funkce veřejného funkcionáře uzavřeli smlouvu skončení funkce veřejného funkcionáře uzavřeli smlouvu se státem nebo územním samosprávným celkem, se státem nebo územním samosprávným celkem, jednalo-jednalo-li se o nadlimitní veřejnou zakázkuli se o nadlimitní veřejnou zakázku, , a pokud veřejný a pokud veřejný funkcionář nebo orgán, ve kterém veřejný funkcionář funkcionář nebo orgán, ve kterém veřejný funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.působil, o takové smlouvě rozhodoval.

Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH odpovídá nejméně:jejíž předpokládaná hodnota bez DPH odpovídá nejméně: 6.607.000,- Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a 6.607.000,- Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a

veřejných zakázek na službyveřejných zakázek na služby 165.288.000,- Kč v případě veřejných zakázek na stavební 165.288.000,- Kč v případě veřejných zakázek na stavební

prácepráce

Page 8: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

8

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcích Veřejný funkcionář podává formou čestného Veřejný funkcionář podává formou čestného

prohlášení oznámení o:prohlášení oznámení o: osobním zájmu (dále jen „oznámení o osobním zájmu“),osobním zájmu (dále jen „oznámení o osobním zájmu“), jiných vykonávaných činnostech (dále jen „oznámení o jiných vykonávaných činnostech (dále jen „oznámení o

činnostech“),činnostech“), majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen

„oznámení o majetku“),„oznámení o majetku“), příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení o

příjmech, darech a závazcích“).příjmech, darech a závazcích“).

Page 9: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

9

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcíchOznámení o osobním zájmuOznámení o osobním zájmu Veřejný funkcionář je povinen při orgánu územního Veřejný funkcionář je povinen při orgánu územního

samosprávného celku, ve kterém vystoupí v samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý.prospěch nebo zájem obecně zřejmý.

Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.zápisu z jednání.

Page 10: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

10

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcíchOznámení o činnostechOznámení o činnostech Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a

pravdivě písemně oznámit, že:pravdivě písemně oznámit, že: podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou

činnost, a předmět, způsob a místo výkonu podnikání činnost, a předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo této činnosti,nebo této činnosti,

je společníkem nebo členem právnické osoby, provozující je společníkem nebo členem právnické osoby, provozující podnikatelskou činnost (dále jen „podnikající právnická podnikatelskou činnost (dále jen „podnikající právnická osoba“), a o jakou podnikající právnickou osobu jde osoba“), a o jakou podnikající právnickou osobu jde (obchodní firma nebo název a sídlo),(obchodní firma nebo název a sídlo),

je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, a o jakou podnikající podnikající právnické osoby, a o jakou podnikající právnickou osobu jde (obchodní firma nebo název a sídlo),právnickou osobu jde (obchodní firma nebo název a sídlo),

vykonává činnost v pracovněprávním nebo obdobném vykonává činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář.

Page 11: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

11

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcích

Oznámení o majetkuOznámení o majetku Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a

pravdivě písemně oznámit, že v průběhu výkonu pravdivě písemně oznámit, že v průběhu výkonu funkce nabyl:funkce nabyl: vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, včetně vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, včetně

ceny nemovitosti nebo ceny jiného věcného práva, za niž ceny nemovitosti nebo ceny jiného věcného práva, za niž nemovitost nebo právo nabyl, a způsobu jejich nabytí,nemovitost nebo právo nabyl, a způsobu jejich nabytí,

vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné vlastnická práva k věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové hodnoty, včetně způsobu nabytí věci, práva nebo majetkové hodnoty, včetně způsobu nabytí věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, pokud souhrnná cena věcí, práv jiné majetkové hodnoty, pokud souhrnná cena věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, nabytých v průběhu nebo jiných majetkových hodnot, nabytých v průběhu kalendářního roku přesáhla částku 500 000 Kč; kalendářního roku přesáhla částku 500 000 Kč; do tohoto do tohoto souhrnu se nezapočítávají věci, práva nebo jiné souhrnu se nezapočítávají věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, jejichž cena je nižší než 25 000 Kčmajetkové hodnoty, jejichž cena je nižší než 25 000 Kč,,

Page 12: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

12

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcích cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zvláštního cenné papíry nebo práva s nimi spojená podle zvláštního

právního předpisu, pokud celková výše kupní ceny cenných právního předpisu, pokud celková výše kupní ceny cenných papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v papírů od jednoho emitenta nebo práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku době nabytí přesahuje částku

50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů,50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů,

jiný podíl v obchodní společnosti, než je uveden v písmenu c), jiný podíl v obchodní společnosti, než je uveden v písmenu c), pokud hodnota tohoto podílu přesahuje částku 50 000 Kč pokud hodnota tohoto podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních anebo částku 100 000 Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností.společností.

Veřejný funkcionář je povinen v tomto oznámení uvést Veřejný funkcionář je povinen v tomto oznámení uvést za stejných podmínek i majetek, který nabyl jeho za stejných podmínek i majetek, který nabyl jeho manžel a který patří do společného jmění manželů.manžel a který patří do společného jmění manželů.

Page 13: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

13

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcíchOznámení o příjmech, darech a závazcíchOznámení o příjmech, darech a závazcích Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a Veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a

pravdivě písemně oznámit, že:pravdivě písemně oznámit, že: během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné během výkonu funkce získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné

majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v majetkové výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o majetku, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné oznámení o majetku, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách (dále jen nebo činnosti v podnikajících právnických osobách (dále jen "příjmy nebo jiné majetkové výhody"), pokud souhrnná výše příjmů "příjmy nebo jiné majetkové výhody"), pokud souhrnná výše příjmů nebo jiných majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 nebo jiných majetkových výhod přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč; 000 Kč; za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou výhodu se za peněžitý příjem nebo jinou majetkovou výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další náležitosti, na které má veřejný funkcionář nárok v náležitosti, na které má veřejný funkcionář nárok v souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních souvislosti s výkonem funkce podle zvláštních právních předpisů; do tohoto souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž předpisů; do tohoto souhrnu se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč,cena je nižší než 10 000 Kč,

má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, má nesplacené finanční závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč.kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč.

Page 14: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

14

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcích Veškerá oznámení, kromě oznámení o osobním zájmu, je Veškerá oznámení, kromě oznámení o osobním zájmu, je

veřejný funkcionář povinen činit vždy nejpozději do 30. června veřejný funkcionář povinen činit vždy nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. V případě, že veřejný následujícího kalendářního roku. V případě, že veřejný funkcionář ukončí výkon funkce, je povinen učinit tato funkcionář ukončí výkon funkce, je povinen učinit tato oznámení učinit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a oznámení učinit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Jestliže v průběhu kalendářního roku nenastala skutečnost, Jestliže v průběhu kalendářního roku nenastala skutečnost, která by byla předmětem oznámení (kromě oznámení o osobním která by byla předmětem oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu), je veřejný funkcionář povinen učinit o tom oznámení zájmu), je veřejný funkcionář povinen učinit o tom oznámení nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu) bude možné Oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu) bude možné podávat písemně či elektronicky opatřené zaručeným podávat písemně či elektronicky opatřené zaručeným elektronickým podpisemelektronickým podpisem

Oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu) se podávají na Oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu) se podávají na formulářích, jehož strukturu a formát stanovilo Ministerstvo formulářích, jehož strukturu a formát stanovilo Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou spravedlnosti vyhláškou č. 578/2006 Sb.č. 578/2006 Sb.

Page 15: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

15

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcíchRegistr oznámení – Evidenční orgánRegistr oznámení – Evidenční orgán Oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu) vede evidenční Oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu) vede evidenční

orgán v Registru oznámení. Evidenčním orgánem je:orgán v Registru oznámení. Evidenčním orgánem je: ředitel krajského úřadu, jde-li o členy zastupitelstva kraje nebo ředitel krajského úřadu, jde-li o členy zastupitelstva kraje nebo

zaměstnance krajského úřadu,zaměstnance krajského úřadu, tajemník obecního úřadu jde-li o členy zastupitelstva obce nebo o tajemník obecního úřadu jde-li o členy zastupitelstva obce nebo o

zaměstnance obecního úřadu zaměstnance obecního úřadu starosta – v obcích, kde není funkce tajemníka zřízena, jde-li o starosta – v obcích, kde není funkce tajemníka zřízena, jde-li o

členy zastupitelstva jejich obce nebo o zaměstnance jejich členy zastupitelstva jejich obce nebo o zaměstnance jejich obecního úřadu.obecního úřadu.

V případě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje plní v V případě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje plní v souladu s Organizačním řádem funkci evidenčního orgánu souladu s Organizačním řádem funkci evidenčního orgánu oddělení stížností a dozoru obcí odboru vnitra a krajský oddělení stížností a dozoru obcí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad. živnostenský úřad.

Evidenční orgán je povinen plnit veškeré úkoly spojené s Evidenční orgán je povinen plnit veškeré úkoly spojené s podáváním oznámení, včetně dohlížení nad úplností údajů, podáváním oznámení, včetně dohlížení nad úplností údajů, které jsou součástí oznámení a vyžadování doplnění těchto které jsou součástí oznámení a vyžadování doplnění těchto údajů.údajů.

Page 16: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

16

Podávání oznámení o osobním zájmu, o Podávání oznámení o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a činnostech, majetku, příjmech, darech a

závazcíchzávazcích Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet

do Registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy do Registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. veřejných listin. O každém nahlédnutí do O každém nahlédnutí do RRegistru egistru oznámení oznámení se se provede záznam do protokoluprovede záznam do protokolu..

Každému, kdo má zájem nahlížet do Registru oznámení v Každému, kdo má zájem nahlížet do Registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo.evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo.

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v Registru oznámení; uvedených v oznámeních evidovaných v Registru oznámení; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení veřejné datové sítě. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.sdělením naloženo.

Členové evidenčního orgánu a další osoby, které přicházejí s Členové evidenčního orgánu a další osoby, které přicházejí s evidovanými údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost evidovanými údaji do styku, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli, pokud se nejedná o o skutečnostech, o nichž se dozvěděli, pokud se nejedná o informace, které jsou součástí registruinformace, které jsou součástí registru

Page 17: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

17

Odpovědnost veřejných Odpovědnost veřejných funkcionářůfunkcionářů

ŘízeníŘízení Veřejní funkcionáři jsou odpovědni za zaviněné porušení Veřejní funkcionáři jsou odpovědni za zaviněné porušení

povinností stanovených zákonem, nejde-li o trestný čin.povinností stanovených zákonem, nejde-li o trestný čin. O porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených O porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených

zákonem rozhodují zákonem rozhodují na návrh na návrh soudy ve správním soudnictví.soudy ve správním soudnictví. Návrh na zahájení řízení je povinen podat evidenční orgán, pokud Návrh na zahájení řízení je povinen podat evidenční orgán, pokud

na základě zjištěných skutečností nebo sdělení dojde k závěru, že na základě zjištěných skutečností nebo sdělení dojde k závěru, že existuje důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil existuje důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem.povinnosti uložené mu zákonem.

Návrh na zahájení řízení může podat u soudu i ten, kdo má Návrh na zahájení řízení může podat u soudu i ten, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem.uložené mu zákonem.

Návrh na zahájení řízení je možno podat nejpozději do 6 měsíců Návrh na zahájení řízení je možno podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se evidenční orgán nebo osoba oprávněná k podání ode dne, kdy se evidenční orgán nebo osoba oprávněná k podání návrhu dozvěděla o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo návrhu dozvěděla o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo k porušení zákona, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy k takovéto k porušení zákona, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy k takovéto skutečnosti došlo, bez ohledu na to, zda mezitím veřejnému skutečnosti došlo, bez ohledu na to, zda mezitím veřejnému funkcionáři jeho funkce skončila.funkcionáři jeho funkce skončila.

Page 18: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

18

Odpovědnost veřejných Odpovědnost veřejných funkcionářůfunkcionářů

Vyžaduje-li řízení přezkoumání údajů ze správy daní Vyžaduje-li řízení přezkoumání údajů ze správy daní týkající se veřejného funkcionáře, je tento funkcionář týkající se veřejného funkcionáře, je tento funkcionář povinen zprostit správce daně mlčenlivostipovinen zprostit správce daně mlčenlivosti o údajích o údajích týkajících se projednávané věci. Odmítne-li veřejný týkajících se projednávané věci. Odmítne-li veřejný funkcionář zprostit správce daně mlčenlivosti, platí, že funkcionář zprostit správce daně mlčenlivosti, platí, že údaje, kterých se mlčenlivost správce daně týká, byly údaje, kterých se mlčenlivost správce daně týká, byly uvedeny nesprávněuvedeny nesprávně..

Řízení se dokončí, i když se veřejný funkcionář před Řízení se dokončí, i když se veřejný funkcionář před rozhodnutím soudu vzdal funkce veřejného funkcionáře rozhodnutím soudu vzdal funkce veřejného funkcionáře nebo byl z této funkce odvolán.nebo byl z této funkce odvolán.

Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné soudem v řízení, že byl Nasvědčují-li skutečnosti zjištěné soudem v řízení, že byl spáchán trestný čin, je soud povinen takovou skutečnost spáchán trestný čin, je soud povinen takovou skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení.oznámit orgánům činným v trestním řízení.

Page 19: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

19

Odpovědnost veřejných Odpovědnost veřejných funkcionářůfunkcionářů

Zveřejnění rozhodnutíZveřejnění rozhodnutí Rozhodnutí, které nabylo právní moci, je soud povinen Rozhodnutí, které nabylo právní moci, je soud povinen

zaslat i evidenčnímu orgánu, který vede Registr oznámení zaslat i evidenčnímu orgánu, který vede Registr oznámení týkající se veřejného funkcionáře.týkající se veřejného funkcionáře.

Hejtman kraje nebo starosta obce oznámí rozhodnutí, Hejtman kraje nebo starosta obce oznámí rozhodnutí, včetně jeho odůvodnění na nejbližší schůzi příslušného včetně jeho odůvodnění na nejbližší schůzi příslušného zastupitelstva kraje nebo obce, týkající se veřejného zastupitelstva kraje nebo obce, týkající se veřejného funkcionáře, který je členem tohoto orgánu, popřípadě funkcionáře, který je členem tohoto orgánu, popřípadě zaměstnancem územního samosprávného celku. Týká-li se zaměstnancem územního samosprávného celku. Týká-li se rozhodnutí hejtmana nebo starosty, oznámení učiní rozhodnutí hejtmana nebo starosty, oznámení učiní příslušný náměstek hejtmana anebo místostarosta, příslušný náměstek hejtmana anebo místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva.popřípadě jiný člen zastupitelstva.

Page 20: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

20

Odpovědnost veřejných Odpovědnost veřejných funkcionářůfunkcionářů

PokutaPokuta Soud uloží veřejnému funkcionáři, který nedodržel Soud uloží veřejnému funkcionáři, který nedodržel

lhůtu pro podání oznámení (kromě oznámení o lhůtu pro podání oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu), pokutu až do výše 30.000,- Kč; osobním zájmu), pokutu až do výše 30.000,- Kč; pokuta může být uložena opakovaně až do splnění pokuta může být uložena opakovaně až do splnění povinnosti.povinnosti.

Soud uloží veřejnému funkcionáři, kterýSoud uloží veřejnému funkcionáři, který uvedl nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v uvedl nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v

oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu),oznámení (kromě oznámení o osobním zájmu), odvolal se na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s odvolal se na svou funkci v záležitostech, které souvisejí s

jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, jeho osobními zájmy, zejména s jeho povoláním, zaměstnáním nebo podnikáním,zaměstnáním nebo podnikáním,

nepodal oznámení o osobním zájmu (§ 6),nepodal oznámení o osobním zájmu (§ 6),

pokutu až do výše 100.000,- Kč.pokutu až do výše 100.000,- Kč.

Page 21: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

21

Odpovědnost veřejných Odpovědnost veřejných funkcionářůfunkcionářů

Soud uloží veřejnému funkcionáři, kterýSoud uloží veřejnému funkcionáři, který využil svého postavení, pravomoci nebo informací získaných využil svého postavení, pravomoci nebo informací získaných

při výkonu své funkce k získání neoprávněného majetkového při výkonu své funkce k získání neoprávněného majetkového nebo jiného neoprávněného prospěchu nebo neoprávněné nebo jiného neoprávněného prospěchu nebo neoprávněné výhody pro sebe nebo jinou osobu,výhody pro sebe nebo jinou osobu,

vykonával funkci nebo činnost, kterou zákon stanoví jako vykonával funkci nebo činnost, kterou zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře,neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře,

dal za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním dal za úplatu nebo jinou výhodu ke komerčním reklamním účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a účelům svolení k uvedení svého jména, popřípadě jmen a příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s příjmení nebo svolení ke svému vyobrazení ve spojení s vykonávanou funkcí,vykonávanou funkcí,

pokutu až do výše 500 000 Kč.pokutu až do výše 500 000 Kč.

Při stanovení výše pokuty soud přihlíží k závažnosti Při stanovení výše pokuty soud přihlíží k závažnosti porušení zákona, k získanému osobnímu prospěchu a k porušení zákona, k získanému osobnímu prospěchu a k míře zavinění veřejného funkcionáře. Výnos z pokut míře zavinění veřejného funkcionáře. Výnos z pokut uložených veřejným funkcionářům je příjmem státního uložených veřejným funkcionářům je příjmem státního rozpočtu; pokuty vybírá a vymáhá soud, který je uložil.rozpočtu; pokuty vybírá a vymáhá soud, který je uložil.

Page 22: Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

22

Odpovědnost ostatních osobOdpovědnost ostatních osob

Přestupku se dopustí fyzická osoba, kteráPřestupku se dopustí fyzická osoba, která používá nebo dále zpracovává údaje vedené v Registru používá nebo dále zpracovává údaje vedené v Registru

oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře v střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře v souladu se zákonem,souladu se zákonem,

poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem,poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou zákonem, uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení

řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem,stanovených zákonem,

neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do Registru oznámení v přístupové heslo k nahlížení do Registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,- Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.Kč.