Top Banner
Your Future Power
25

Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Dec 04, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Your

Future

Power

Page 2: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Firma TigTech s.r.o. vznikla na jaře roku 2011,

sídlem společnosti v Opavě – Komárově.

Společnost s ručením omezeným je zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

č. 37250.

Jsme pružnou a dynamicky se rozvíjející

společností, která se od začátku působení na

trhu zaměřila na svařování kovů se

specializací na hliník a jeho slitiny.

Co je naší silnou doménou:

Svařování hliníku a jeho slitin

CNC obrábění

Výroba jednoúčelových strojů a

zařízení

TigTech s.r.o. was established in the spring of

2011 with the registered office in Opava –

Komárov. The limited liability company is entered

in the Commercial Register kept by the Regional

Court of Commerce in Ostrava, Section C, File

37250.

We are a flexible and dynamically developing

company which has focused on welding metals

with specialisation in aluminium and its alloys

since its start of operation in the market.

Our strong points:

Welding aluminium and its alloys

CNC Metalworking

Production of single-purpose machines

and equipment

SPOLEČNOST

COMPANY

Page 3: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Svařování hliníku a jeho slitin – specializace

Svařování nerezových materiálů

Svařování konstrukčních ocelí

Výroba jednoúčelových strojů a zařízení

Výroba svařovacích, upínacích, měřících a kontrolních přípravků

CNC obrábění

Welding aluminium and its alloys

Welding stainless steel materials

Welding structural steels

Production of single-purpose machines and equipment

Production of welding, measuring, clamping fixtures and gauges.

CNC metalworking

VÝROBA

PRODUCTION

Page 4: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Svařování hliníku a jeho slitin je jedna z nejsilnějších stránek naši společnosti. Patříme mezi malý

počet firem v ČR, které se přímo soustředí na sváření tohoto materiálu. Znalost problematiky

hliníku ve výrobě spojená s nejmodernější technikou a dlouholetými zkušenostmi našich

zaměstnanců, nám i Vám dodává jistotu vždy kvalitně odvedené práce, ač se jedná o

jednoduché svařence, až po náročné aplikace pro ropný průmysl.

Welding aluminium and its alloys is one of the biggest strengths of our company. We belong

among a small number of companies in the Czech Republic which directly specialize in welding

this material. The knowledge of the aluminium problems in production associated with the state-

of-the-art technology and long-term experience of our employees gives us certainty of always

performing work in high quality, whether we weld simple weldments or demanding applications

for the oil industry.

Svařování hliníku a jeho

slitin

Weldingaluminium

and its alloys

Naši svářeči vlastní certifikáty dle ISO EN 9606-2WPQR - Protokoly o kvalifikaci postupu svařování dle ČSN EN ISO 15614-2

Our welders hold certificates according to ISO EN 9606-2WPQR - Protocols on the welding procedure qualification according to ČSN EN ISO 15614-2

Page 5: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Svařování hliníku a jeho

slitin

Weldingaluminium

and its alloys

větší svařence s CNC obráběním/larger weldments with CNC machining sériově vyráběné díly / mass-produced parts

Page 6: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Svařování hliníku a jeho

slitin

Weldingaluminium

and its alloys

Kryty generátorů pro jaderné elektrárny / covers for nuclear power generators

Menší svařené a obráběné díly / Small welding and machining partsKryty a záchrané moduly na ropné plošiny / covers and rescue modules for oil rigs

Kryty a záchrané moduly na ropné plošiny / covers and rescue modules for oil rigs

Page 7: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Specializací firmy TigTech s.r.o. je od počátku působení na trhu svařování nerezových materiálů.

Pro tyto účely disponujeme nejmodernějšími svářecími zdroji firmy EWM, které pokrývají celý rozsah

obloukového svařování. S využitím těchto zdrojů, našich zkušenosti, atestovaných přídavných

materiálů a kvalitních plynu firmy Air products jsme konkurenčněschopní i společnostem, které

jsou na trhu už řadu let.

TigTech s.r.o. has specialized in welding stainless steel materials since its start of operation in the

market. For this purpose we have the latest EWM welding machines which cover the whole range

of arc welding. Thanks to the use of these machines, our experience, certified filler materials and

quality gas from Air Products we are able to compete even with companies which have been in

the market for many year.Svařování nerezových materiálů

Weldingstainless steel

materials

• SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131• SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135• SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW - 141

• WELDING BY MEANS OF THE MIG/GMAW - 131 METHOD• WELDING BY MEANS OF THE MAG - 135 METHOD• WELDING BY MEANS OF THE TIG/WIG/GTAW - 141 METHOD

Page 8: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Svařování nerezových materiálů

Weldingstainless steel

materials

sériově vyráběné díly/mass-produced partssériově vyráběné díly /mass-produced parts

sériově vyráběné díly /mass-produced parts

Page 9: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

• Svařování konstrukčních ocelí v odděleném prostoru s jeřábovou dráhou do 2 tun• Opracování výrobků• Jakoukoliv povrchovou úpravu u našich partnerů

• Welding structural steels in a separated area with a crane track having the load-bearing capacity up to 2 tons

• Machining of products• Any surface treatment at our partners

Svařování konstrukčních

ocelí

Weldingstructurals

steels

Page 10: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Svařování konstrukčních

ocelí

Weldingstructurals

steels

Page 11: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Svařování materiálů s kombinací kovovýroby firmu TigTech s.r.o. nasměrovalo k výrobě prototypových a jednoúčelových strojů a zařízení do potravinářského, chemického, farmaceutického a automobilového odvětví průmyslu.

K projektu nabízíme:• Detailní bezplatnou cenovou nabídku • Elektro projekt • Strojní projekt • Návody ( elektro, údržba, obsluha … ) • Seznam opotřebitelných dílů • ES prohlášení o shodě

Welding materials combined with metalworking directed TigTech s.r.o. to the production of prototype and single-purpose machines and equipment and the equipment for food, chemical, pharmaceutical and automotive industries.

Projects include:• Detailed quotation free of charge • Electrical system design • Engineering design • User manuals (electrical system,

maintenance, operation etc.) • Wearing part list • EC Declaration of Conformity

Výroba jednoúčelových strojů a zařízení

Production ofsingle-purposeamchines and

equipments

Page 12: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Výroba jednoúčelových strojů a zařízení

Production ofsingle-purposeamchines and

equipments

Page 13: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Výroba jednoúčelových strojů a zařízení

Production ofsingle-purposeamchines and

equipments

Page 14: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Pro fixaci svařovaných dílů slouží naše přípravky, které vyrábíme pro robotizovaná, automatizovaná, ale i ruční pracoviště.Navrhneme pro Vás dle požadavků jakékoliv ruční, nebo automatické svařovací a upínací přípravky. Všechny přípravky se vyrábí z odolných a kvalitních materiálu pro dosažení co možná nejdelší životnosti. Plně automatizované přípravky jsou osazeny nejkvalitnějším pneu a elektro materiálem za velmi výhodné ceny.

Přípravky jsou navrženy tak, aby byly dodrženy požadavky jako: POKA-YOKE přincipy, souřadnicový systém měřeného výrobku, neopotřebitelnost materiálů přípravku, jednoduchá obsluha, kalibrace použitých měřidel atd.

For fixing parts to be welded are used our jigs which we produce for robotic, automated, but also the manual work stations.We will design for you according to the requirements any manual or automated welding and clamping fixtures. All products are made from durable and high quality materials to achieve the longest possible lifetime. Fully automated fixtures are fitted with top-quality tires and electrical material.

Fixtures and gauges are designed to ensure compliance with requirements such as: Pokayoke principle, the coordinate system of measured product, easy handling, calibration of measuring instruments used etc.

Výroba svařovacích, upínacích, měřících a kontrolních přípravků

Production ofwelding,

measuring, clamping fixtures

and gauges

Page 15: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Ruční svařovací přípravek / manual welding jig

Výroba svařovacích, upínacích, měřících a kontrolních přípravků

Production ofwelding,

measuring, clamping fixtures

and gauges

Svařovací přípravek brzdných systému pro AUDI Q7, B9 / Welding fixture of braking

systém for AUDI Q7, B9

Svařovací přípravek / Welding fixture

Page 16: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Společnost se od samého začátku věnuje také zakázkové kovovýrobě. Výroba kovových výrobků je prováděná dle dokumentace dodané zákazníkem, nebo dle výkresové dokumentace vytvořené v interních 3D CAD aplikacích. Náš strojový park disponuje technologickým vybavením od automatických pil a stojanových vrtaček až po CNC frézy a soustruhy. Veškeré CNC stroje jsou programovány CAM systémem od společnosti SolidWorks.

Since the very beginning the company has also dealt with customized metalworking. The production of metal products is carried out according to the documentation supplied by a customer or the drawing documentation elaborated in internal 3D CAD applications. Our machinery includes technological equipment from automatic saws and box-column drilling machines to CNC milling cutters.

CNC obrábění

CNC machining

Page 17: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

CNC obrábění

CNC machining

Page 18: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Naše vývojové a konstrukční oddělení pracuje na nejmodernějších pracovních stanicích DELL PRECISION, využívajíc nejúspěšnější strojírenský 3D CAD systém na českém trhu SOLIDWORKS Professional. S pomocí SolidWorksu Vám nabízíme výkonné objemové i plošné modelování, vertikální nástroje pro plechové díly, svařence a formy, práci s neomezeně rozsáhlými sestavami a automatické generování výrobních výkresů.

Pro zefektivnění práce jsme zakoupili také modul SOLIDWORKS COMPOSER, který nám umožní vytvářet snadno produktové manuály, 3D animace, videa, působivé marketingové prezentace, instruktážní návody, simulace procesů a mnoho dalšího. Pro simulaci a kontrolu obrábění a pro generování CNC programu využíváme SolidCAM - 3D CAM pro CNC

obrábění.

Konstrukce

Design department

Svařovací přípravek do automobilového průmyslu – jig for automotiv industry

Page 19: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Konstrukce

Design department

Plně automatická výrobní linka / Fully automatic production line

Page 20: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Konstrukce

Design department

Svařovací přípravek pro zemědělské výrobce strojů / jig for agricultural machinery producer

Ohýbačka trubek / tube bender

Svařovací zařízení AA baterií / welding equipment AA batteries

Page 21: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Naše společnost zavedla a udržuje:

• ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu kvality

• ČSN EN ISO 3834-2:2006systém jakosti při tavném svařování

kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost

Kvalita

Quality

Our company has implemented and maintains:

• ČSN EN ISO 9001:2009 quality management system

• ČSN EN ISO 3834-2:2006welding process focused on welding aluminium sctructures, production of jigs and equipmentand repair and modification of moulds.

Naši zaměstnanci vlastní certifikát EVROPSKÉHO SVÁŘEČSKÉHO TECHNOLOGA aDle ČSN EN ISO 9712:2013 – způsobilost provádět nedestruktivní zkoušení v rozsahu metody VT-2

Our employees have got certificate EUROPEAN WELDING TECHNOLOGIST andaccording ČSN EN ISO 9712:2013 - ability to perform non-destructive testing method VT-2.

Page 22: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Kvalita

Quality

3D měřící stroj Wenzel / 3D coordinate measuring Machine Wenzel

Page 23: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

Strojový park

Machinery park

2400m2 výrobní plochy/2400m2 production areaCNC soustruhy / CNC lathesCNC frézy / CNC milling machinesSvářovací invertory / Welding invertersBrusky na plocho / surface grinding mach.Jeřáby do 10 tun / Cranes up to 10 tonsPily na kov / saw for metal 3D měřící zařízení / 3D measuring mach.……

Page 24: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

REFERENCE

REFERENCE

Our biggest costumer: WELDING

METAL PRODUCTION AND AUTOMOTIVE

Page 25: Your Future Power · • SVAŘOVÁNÍ METODOU MIG / GMAW -131 • SVAŘOVÁNÍ METODOU MAG -135 • SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG / WIG / GTAW -141 ... Pro zefektivnění práce jsme zakoupili

TigTech s.r.o.IČ: 28654293

DIČ: CZ [email protected]

www.tigtech.cz

DĚKUJEME ZA POZORNOST

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION