Top Banner
., BQ KHOA HOC VA CONG NGr$ C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VltT NAM VAN PHONG Dqc - Tl! do - phuc S6: 588.2018/ QD-VPCNCL Ha N(Ji, ngay 08 thang 11niim2018. QUYETDJNH vifc cong pbong thi GIAMDOC VANPHONGCONGNHANCHATLUONG . . - Can cu Tieu va Qui Icy ngay 30 thang 6 nam 2006; - Can cu Nghi djnh s6 127/2007/ND-CP ngay 01 thang 8 nlim 2007 cua Chinh phu qui djnh chi thi hanh m(>t s6 cua tieu chuAn va Qui kY - Can Ctr djnh sb 76/QB-TTg ngay 16/l/2018 cua Thu ttr6ng Chinh phu cac don vi Slf cong tn,rc thu ()c b(> Khoa hQc va Cong - Can cu djnh s6 2058/QD-BKHCN ngay 23 thang 7 nlim 2018 ve ban hanh T6 chl'.rc va d(>ng Van phong Cong ltrQ'J1g; - Theo de nghi cua Doan chuyen gia danh gia va Ban thAm xet. QUYETDJNH 1: Cong Phong thi PHONG KffiM NGHI¥M HOA HQC VA PHONG KIEM NGH!¥M SINH HQC TR UNG TAM CHAT LUQNG NONG LAM THUY SAN VONG 5 phu hqp theo ISO/IEC 17025 :2005 v6i danh ID\lC cac phep thu kem theo dinh nay 2: Phong thi duqc mang s6 VILAS 104. 3: Phong thi duqc cong 6 1 phai tuan thu du cac yeu cong theo quy dinh hanh. 4: djnh nay c6 lμc ngay 08 thang 11 nam 2021 va Phong thi se chiu sμ giam sat dinh kY m6i nam m9t Ik. Nui nhtin:,f ./ . Ccr so d11Q'C danb gili; HS danh gia; . LIIU VT. AF 16.01 Lan ban hanh: 7 .18 Trangl/l
24

nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Nov 01, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

• .,

BQ KHOA HOC VA CONG NGr$ C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VltT NAM VAN PHONG Dqc l~p - Tl! do - H~nh phuc

CONGN~CHATLUQNG

S6: 588.2018/ QD-VPCNCL Ha N(Ji, ngay 08 thang 11niim2018.

QUYETDJNH

v~ vifc cong nh~n pbong thi nghi~m

GIAMDOC VANPHONGCONGNHANCHATLUONG . .

- Can cu Lu~t Tieu chu~ va Qui chu~ Icy thu~t ngay 30 thang 6 nam 2006;

- Can cu Nghi djnh s6 127/2007/ND-CP ngay 01 thang 8 nlim 2007 cua Chinh phu v~ vi~c qui djnh chi ti~t thi hanh m(>t s6 di~u cua Lu~t tieu chuAn va Qui chu~ kY thu~t;

- Can Ctr Quy~t djnh sb 76/QB-TTg ngay 16/l/2018 cua Thu ttr6ng Chinh phu v~ cac don vi Slf nghi~p cong l~p tn,rc thu()c b(> Khoa hQc va Cong ngh~;

- Can cu Quy~t djnh s6 2058/QD-BKHCN ngay 23 thang 7 nlim 2018 ve vi~c ban hanh Di~u I~ T6 chl'.rc va Ho~t d(>ng Van phong Cong nh~n Ch~t ltrQ'J1g;

- Theo de nghi cua Doan chuyen gia danh gia va Ban thAm xet.

QUYETDJNH Bi~u 1: Cong nh~ Phong thi nghi~m:

PHONG KffiM NGHI¥M HOA HQC VA PHONG KIEM NGH!¥M SINH HQC TR UNG TAM CHAT LUQNG NONG LAM THUY SAN VONG 5

phu hqp theo ISO/IEC 17025 :2005 v6i danh ID\lC cac phep thu kem theo Quy~t dinh nay

Bi~u 2: Phong thi nghi~m duqc mang s6 hi~u: VILAS 104.

Bi~u 3: Phong thi nghi~m duqc cong nh~ 6 Di~u 1 phai tuan thu d~y du cac yeu c~u v~ cong nh~n theo quy dinh hi~n hanh.

l>i~u 4: Quy~t djnh nay c6 hi~u lµc d~n ngay 08 thang 11 nam 2021 va Phong thi nghi~m se chiu sµ giam sat dinh kY m6i nam m9t Ik.

Nui nhtin:,f ./ . Ccr so d11Q'C danb gili;

HS danh gia; . LIIU VT.

AF 16.01 Lan ban hanh: 7 .18 Trangl/l

Page 2: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

PHTJ Ll)C A1TACHMENT

(Kem theo quyit ilinh sa: 5J! .2018/QIJ- VPCNCL nga~ thting 11niim2018

cua Giam troc Van phi>ng Cong nh~n Chat lu(lng}

Ten phong thi nghi~m: PbOng Ki~m nghifm H6a h9c v:\ PhOng Ki~m nghi~m Siob b9c

Laboratory: Chemical Laboratory &: Biological Laboratory

Ca quan chu quan: Truog TAm Chit tuvng Nong IAm Thuy san vung 5

Organization: National Agro- Forestry- Fisheries Quality Asu"ance

Linh \f\l'C thl.r nghi~m: H6a, Sinb

Field of testing: Chemical, Biological

NguOi ph1,1 Representative:

trach/ Ph~m Van Hi~t

Ngum c6 tham quy~n k)i/ Approved signatory:

IT HQ v:\ ten/ Name Pb~m vi dU'Q'c kj/ Scope

I. Ngo Vm Dam

2. Nguy~n Kha.oh Vinh Cac phep thl.r duqc c6ng nh~ Accredited tests

3. Phiµn Vm Hi~t

4. Nguy€n Vm Hien Cac phep thl.r sinh hQCIAccredited biological tests

5. Tr!n Qu6c Thanh

6. Nguy~n Due Hien Cac phep thu h6a hQc/Accredited chemical tests

7. rr!n Vm Phong

8. Lam E>Ang Khoa

9. Dinh Tfut L1,l'c

10. UNhuNguy~t Cac phep thir sinh hQc/Accredited biological tests

11. U Thi T6 Quyen

12. Huynh Qu6c Thai

AFL 01.09 Un ban hanh: 6.16 Trang: 1/21

AN .QN HA" ~ q

Page 3: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

S6 hi~u/ Code:

DANH MVC PREP THir DllQC CONG ~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

VILAS 104

Hi¢u l\fC cong nh~ Period of Validation: () f IA~ /2021

E>ia chi/ Address: 57 Phan Ng9c Hi@n, Phu'img 6, TP. Ca Mau, tinh Ca Mau/ 57 Phan Ngoc Hien Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province.

E>ia di~m/Location: 57 Phan NgQC Hi@n, Phu'img 6, TP. Ca Mau, tinh Ca Mau/ 57 Phan Ngoc Hien Street, Ward 6, Ca Mau City, Ca Mau Province.

E>i~n tho?i!Tel: (0290) 3567409 Fax:(0290)3830062

E-mail: nafiqad5@mard.gov.vn Website: oafiqad5.gov.vo

)/ AFL0109 LAn ban hllnh: 6.16 Trang 2123 ·~

= v

*

Page 4: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

LTnh vi.re thii nghi~m:

Fidd of testing:

Ten san

T phAm, Vft

T li~U c1U'Q'C thfr Materials or

product tested

1.

-

2. Thit va san phi m

- tbuy san 3. Meatand

- fishery

4. product

-5.

Thuy san, thjt va san

6. phi m thjt

Fishery, meat and meat product

7.

- Thuy san va san phi m

8. thuy san

Fishery and fishery - products

9.

10. Thuy san

Fishery

)</' AFL 0109

DANH MVC PHEP THir Dlf<}C CONG ~

U ST OF ACCREDITED TESTS

H6a Chemical

VILAS 104

Ten phep thir cy th~ The name of specific tests

Xac dinh ham hrgng NaCl

Determination of Sodium chloride content

Xac dinh ham hrqng chAt beo

Determination of Fat content

Xac djnh ham luqng Nitrogen

Determination of Nitrogen content

Xac djnh ham luqng Sulphite

Determination of Sulfite content

Xac dinh ham luqng Phospho

Determination of Phosphorus content

Xac dinh ham luqng tro, §m

Determination of Ash, Moisture content

Xac dinh ham Juqng TVB-N

Determinarion of TVB-N content

Xac dinh ham luqng Nito amonjac

Determination of Nitrogen ammonia conrent

Xac dinh t6ng ham luqng axit

Determination of acid content

Xac djnh du luqng Chloramphenicol.

Phuong phap Elisa

Determination ofChloramphenicol residue

ELISA method

Iln ban hanh: 6.16

Gi6i btan cJjnb hrvng (nEu c6)/

Phttm vi do

Li,,Ut of quantitation (if any)lrange of m easurement

30 mg/kg

0,23% cP20s)

5 mg/100 g

0,2 mgNH3/

100 g

0,1 µg/kg (ppb)

Phmmg pbap thir Test method

5.2 CL5/ST 3.1

(reference: AOAC 937.09)

I NMKL No. 131-

1989

NMKLNo.6-2003

NMKL No.132-

I 1989

I NMKLNo.57-

1994

5.2 CL5/ST 3.5

(reference:

I NMKL

No.23.3n1.ed. l 99)

EC/2074/2005

5.2 CL5/ST 3.10

(reference: TCVN: 3706-

1990)

TCVN 3702:2009

5.2 CL5/ST 4.1

Trang: 3123

Page 5: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T phim, v~t

T li~U dlf9'C th fr Materials or

product tested

Thuy san va san phim

11. thuy sin

Fishery and fishery

products

12.

-

13.

>-------Thuy sin va

1 san pham thuy san

Fishery and ftShery

products

] 4.

-

15.

DANH Ml)C PHEP THU I>U'QC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gilri bfn 4jnb larvng (n~u c6')/

Ten phep thfr C\J thi Pb,m vi 40

The name of specific tests Limit of quanliJation (if any)lrange of measurement

Xac djnh du luqng Nitrofuran (AOZ, AMOZ). 0,2 µg/kg Phuong phap Elisa (ppb)

Determination ofNitrofuran (AOZ, AMOZ) m6i residue chWeach

ELISA method compound

Xac dinh ham luQng nh6m Quinolone (Enrofl oxacin/Ci pro fl oxacin)

Phuong pMp Elisa 1 µg/kg

Determination of Qui no/one content (ppb)

ELISA method

Xac dinh ham hrQng Malachite green, leucomalachite green, Crystal violet, Leucocrystal violet. 2 µg/kg

Phuong phap HPLC (ppb)

m6i Determination of Malachite green, ch§tleach leucomalachite green, Crystal violet, compound Leucocrystal violet content.

HPLCmethod

Xac dinh nh6m Quinolones: Phuong phap HPLC Determination of Quinolones: HPLC method - Oxolinic acid 15 µg/kg - Flumequine (ppb) - Sarajloxacine m6i - Difloxacine ch§tleach - Danojloxacine compound

9 µg/kg

- Ciprofloxacine (ppb) %·

- Enprojloxacine m01 chAtleach compound

Xac dinh du luQngnh6m Tetracyclines Phuong phap HPLC 30 µg/kg Determination of Tetracyclines residue: (ppb) HPLCmethod

- Oxytetracyc/ine m01

- Tetracycline chWeach

- Chlotetracyc/ine compound

- Doxycyline

Phmmg phap th fr Test method

5.2 CL5/ST 4.2

5.2 CL5/ST 4.4

5.2 CL5/ST 5.1

I

5.2

CL5/ST 5.8

5.2 CL5/ST 5.3

------,-------W/ AFL 0109 Ldn ban hanh: 6.16 Trang: 4/23 /

Page 6: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T phim, v't

T lieu dU'Q'C thfr Materials or

product tested

16.

Thuy sin va san phi m thuy san

....____ Fishery and fishery

17. products

....____

18.

-19.

-

20.

Nooe nuoi trAng thuy

san, thuy sin va san phim

21. tbuy san Aquaculture

water, Fishery and

fishery products

)/' AFL0109

DANH MT)C PHEP THU f>U'QC CONG Nfl4N LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gicn hfn djnh I hrqng (niu co)!

Ten phep thir cy th~ Phfm vi do Phll'011g phap thir The name of specific tests Limit 01 Test method

quantiladon (if I any)lrange of measuremDll

Xac dinh nh6m Sulfonamides Phuang phap HPLC Determination of Sulfonamides: HPLCmethod - Sulf acetamide - Sulfadiazine 30 µglkg - Sulfathiazole (ppb) - Sulfapyridine

m6i 5.2 CLS/ST 5.6 - Sulfamerazine chit/each - Sulfamethazine

- Sulfamethoxypyridazine compound

- Sulf achloropyridazine - Sulfamethoxazole - Sulfadoxine - Sulf adimethoxine - Sul[achinoxaline Xac dinh ham Im;mg Trimethoprim Phuang phap HPLC 45 µglkg Determination ofTrimethoprim content (ppb) 5.2 CL5/ST 5.11

HPLCmethod Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg

5.2 CL5/ST 5.12 Determination of Praziquantel content (ppb) HPLCmethod Xac dinh ham luqng Nalidixic acid Phuang phap HPLC 30 µglkg

5.2 CL5/ST 5.13 Determination of Nalidixic acid content (ppb) HPLCmethod Xac dinh ham Iugng Histamin Phuong phap HPLC 30 mg/kg

5.2 CLS/ST 5.14 Determination of Histamine content (ppm) HPLCmethod

Xac djnh ham luqng Chloramphenicol, Flophenicol

PhtrCYng phap LC/MS/MS 0,2 µglkg 5.2 CLS/ST 6.1

Determination ofChloramphenicol, Flophenicol (ppb) content

LC/MS/MS method

/1

Lful ban hanh: 6.16 Trang: 5/23

Page 7: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T phim, v~t

T lifu dU'Q'C tbti' Materials or

product tested

Nwc nuoi tr6ng tbuy

san, tbuy sao va san phim

22. tbuy san

Aquaculture water,

Fishery and flShery

products

Tbjt, tbU-c an cblin nuoi, tbuy san,

23. nwc ti~u

Meat, Feed, Fishery and

urine

;z/ AFL0109

DANH Ml)C PREP THU DUQC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i bfD djnh luvng (nEu c6)/

Ten pbep tbfr cy th~ Pbfm vi do

The name of specific tests Limit of quantiJation (if any)/range of measurement

Xac djnh ham lm;mg nh6m Nitrofuran (AOZ, AMOZ, AlID, SEM) Phuong pbap LC/MS/MS Determination o/Nitrofuran (AOZ, AMOZ, AHD, SEM) content LC/MS/MS method

Thuy san/fishery: 0,5 µg/kg

AOZ (ppb) AMOZ m6i AHD chit/each SEM compound

Nu6c nu6i tr6ng thUy sanJ Aquaculture water: 0,6 µg/L AOZ (ppb) AMOZ m6i AHD chAtleach SEM compound

Thit; Thuy san.lmeat;

fishery. 0,6 µg/kg (ppb)

:::'• IDOi

chfttleach compound

Nucrc Xac djnh du lm;mg nh6m beta agonist: ti€ulurine: Phuong phap LC/MS/MS 1,5 µg/kg Determination of beta agonist residue (ppb) LC/MS/MS method - Clenbuterol m6i

- Salbutamol chfttleach

- Ractopamin compound

Thuc fill ch fill

nuoi/feed: 15 µg/kg

(ppb)

m6i chit/each compound

LfuJ ban hanh: 6.16

Pbll'O'Jlg phlip tbti' Test method

5.2 CLS/ST 6.2

5.2 CL5/ST 6.4

Trang: 6/23

~

~ VA~ c6~ :HA'

~ ~

Page 8: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten sin

T phim, v~t

T li~u dtrQ'C th fr Materials or

product tested

24.

>-----

Thuy san va

25. sin phi m thuy san

Fishery and f1Shery

products

-

26.

27. Rau, cu, qua

>----- Vegetables, tubers, fruits

28.

y AFL0109

DANH Ml)C PREP THU DllQC CONG ~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i ban c1jnb hrQ'llg {niu c6'j/

Ten phep tbfr cy th~ Pbfm vi c1o

The name of specific tests Limit of quantitation (if any)/range of measurement

Xac dinh du luc;mg Malachite green, 1,5 µg/kg

Jeucomalachite green, Crystal violet, leucocrystal (ppb);

violet, Basic green ::;, . IDOi

Phuong phap LC/MS/MS ch!tleach Determination of Malachite green, compound leucomalachite green, Crystal violet, Basic green: leucocrystal violet, Basic green residue. 0.5 µg/kg LC/MS/MS method (ppb)

Xac dinh du ltrc;mg nh6m Quinolones Phuong phap LC/MS/MS Determination of Quinolones residue LC/MS/MS method - Oxolinic acid 1,5 µg/kg - Flumequine (ppb) - Enprofloxacine m6i - Sarafloxacine ch~tleach - Difloxacine compound - Ofloxacine - Norjloxacine - Ciprojloxacine - Dano{loxacine Xac djnh nh6m Nitroimidazoles Phuong phap LC/MS/MS Determination of Nitroimidazoles LC/MS/MS method 2 µg/kg -DMZ (ppb) -DMZ-OH m6i -IPZ ch~t/each -IPZ-OH compound -MNZ -MNZ-OH -RNZ Xac djnh ham Juc;mg lmidacloprid Phuong phap LC/MS/MS 15 µg/kg Determination of Imidacloprid content (ppb) LC/MS/MS method Xac djnh ham luc;mg Aldicarb Phuong phap LC/MS/MS 15 µg/kg Determination of Aldicarb content (ppb) LC/MS/MS method

lln ban hilnh: 6.16

Pbll'O'Dg phap tbfr Test method

5.2 CLS/ST 6.5

5.2 CL5/ST 6.6 * =

5.2 CL5/ST 6.7

5.2 CLS/ST 6.8

5.2 CL5/ST 6.9

I

Trang: 7123

Page 9: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T phim, v~t

T lifu <1uvc th ii Materials or

product tested

29.

-

Thuy san va san phim thuy san

Fishery and fishery

30. products

31.

-

Thuy san va san phim thuy san

Fishery and

32. fishery products

fa/" AFL 0109

DANH MVC PHEP THU l>UQC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i hfD djnh hn}11g (nEu c6)/

Ten phep tbfr cy th~ Phfm vi do

The name of specific tests Limit of quantitadon (if any)lrange of measurement

Xac djnh du luQ'I1g Trifluralin Phuong phap GC/MS 1,5 µg/kg Determination o/Trifluralin residue (ppb) GC/MS method

Xac djnh du luQ'I1g thu6c trir sau g6c Clo Phuong phap GC/ECD Determination of Chlorinated pesticides residue GCIECD method

-HCB 14,82 µg/k g (oob)

-Lindane 1,96 µg/kg (oob}

- Heptachlor 15,68 µg/kg (oob)

4,66 µg/kg - Endrin (nob)

-Aldrin 18,71 µg/kg (nob)

- Dieldrin 19,07 µg/kg (oob)

- Cis-chlordane 4,61 µg/kg (oob)

I

I

I

I I

I - Tran-chlordane 4,0 µg/kg (ppb) I

-DDT 30,73 µg/kg (oob)

-DDE 55,4 1 µg/kg (nob)

- Chlorpyrifos 3, 18 µg/kg (oob)

Xac dinh ham luQ'I1g trichlofon - dichlorvos Phuong phap GC/MS 30 µg/kg Determination of trichlofon - dichlorvos content (ppb) GC!MS method

X~c djnh du luQ'I1g nh6m thu6c bao v~ th\fc v?t goc Chlor hOU co. Phuong phap GC/ECD Determination of Chlorinated pesticides residue GC/ECD method 15 µg/kg -A/phaHCH (ppb) -BetaHCH m6i -GamaHCH ch'1Veach - Heptachlor-exoepoxide compound - Heptachlor - Hexachlorobenzene (HCB) - Alpha Endosulfan - Beta Endosulf an

I.ln ban hanb: 6.16

Phuong phap thfr Test method

5.2 CL5/ST 7.1

5.2 CL5/ST 7.2

5.2 CL5/ST 7.3 (reference:

AOAC 2007.01 modified)

5.2 CL5/ST 7.6

Trang: 8123

Page 10: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T pbAm, v't

T li~U dllQ'C tbfr Materials or

product tested

Tbuc In chin nuoi, thuy sin va

33. sin phim thuy san

Feed, Fishery and fishery products

34.

Rau, cu ,_ Vegetables,

tubers, fruits

35.

AFL 0109

DANH Ml)C PHEP THU DUC}C CONG ~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i ban c1jnb IU'Q'llg {n~u c6')/

Ten phep thir c\l th~ Pbfm vi c1o

The name of specific tests Limit of quandtation (if any)lrange of measurement

Tiu'.rc an chan nuOi/ animal feed

30 µg/kg

Xac djnh du 1uqng Ethoxyquin (ppb)

Phuong phap GC/MS Thuys~ va

Determination of Ethoxyquin residue san pharn

GCIMS method thuy san;

Fishery and fishery

products

3µg/kg (ppb)

Xac djnh du luqng nh6m thu6c bao v~ thi,rc v~ g6c Chlor hO'u co. Phuong phap GC/ECD Determination of Chlorinated pesticides residue GCIECD method 15 µg/kg - AlphaHCH (ppb) -BetaHCH ;:-.

m01 -GamaHCH ch&t!each - Heptachlor-exoepoxide compound - Heptachlor - Hexachlorobenzene (HCB) -Alpha Endosulf an - Beta Endosulf an

Xac djnh du Juqng thu6c Mo v~ thi,rc v~t Phuong phap GC/MS Determination of pesticide residue GCIMS method

- Diazinon 15 µg/kg

(ppb)

30 µg/kg

- Ch/orpyrifos (ppb)

,... -Malathion m01

ch&t!each compound

Lin ban hanh: 6.16

PhlJ'Ollg phap thir Test method

5.2 CL5/ST 7.5

(reference: AOAC 2007.01

modified)

I 5.2 CL5/ST 7.4

(reference: AOAC 2007.01

modified)

5.2 CL5/ST 7.7

AOAC 2007.01

Trang: 9123

Page 11: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T phim, v't

T li~u dll'Q'C th fr Materials or

product tested

Thuy sa~ va san phim

36. thuy sin

Fishery and f1Shery

products

Nwc sinh ho~t, nU'O'c

I uong 37. Domestic

water, drinking

water

38.

NU'O'c sinh - ho~t

39. Domestic

- water

40.

41. NU'O'c sinh

- ho~i:~c 42. Domestic

- water,

43. drinking

water

µ/ AFL 0 I 09

DANH MVC PREP TlJlJ DUQC CONG ~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i hfo 4job luvng (oiu c6)/

Ten phep thfr cy th~ Phfm vi 4o

The name of specific tests Limit of quantitation (if any)lrange of meJJSurement

Xac dinh ham lm;mg cac nguyen t6 (Pb, Hg, Cd, As, Cu, Se, Ni, Cr, Ba, Mn) 15 µg/kg

Phuong phap ICP/MS (ppb)

Determination of element content m6i. nguyen to/each

ICP/MS method element (Pb, Hg, Cd, As, Cu, Se, Ni, Cr, Ba, Mn)

Xac djnh ham Jm;mg cac nguyen to (Pb, Hg, Cd, As, Cu, Se, Al, Fe, Zn, Na, Mn, Cr, Ni, Ba, Sb) Determination of element content JCPIMS method (Pb, Hg, Cd, As, Cu, Se, Al, Fe, Zn, Na, Mn, Cr, Ni, Ba, Sb)

15 mg.IL Na

(ppm)

Al, Fe, Zn, , Mn, 3 µg/L (ppb)

Pb, Hg, Cd, As, Cu, Se, Cr, Ni, Ba, Sb 0,3 µg/L

(ppb)

Xac dinh dQ cling.tong Canxi va Magie Phuong phap chuan d() EDT A.

0.05 mmol/L Determination of total Calcium and Magnesium EDTA titrimetric method

Xac dinh ham luQ'Jlg Nitrit 0.02 mg.IL

Determination of Nitrite content

Xac dinh ham luqng Clorua 5 mg/L

Determination of Chloride content

Xac dinh ham luQ'Jlg sit (Fe) 0.01 mg/L

Determination of iron content

Xacdinh pH 2 - 12

Determination of pH value

Xac djnh d¢ dan di~n Determination of conductivity

lln ban hanh: 6.16

Phuong phap th fr Test method

5.2 CL5/ST 8.1

I I 5.2 CL5/ST 8.2

TCVN 6224:1996

5.2 CL5/ST 3.25

TCVN 6194:1996

TCVN 6177:1996

5.2 CL5/ST 3.29

5.2 CL5/ST 3.23

Trang: I 0/23

~NF ~~Q iATL

'-~

Page 12: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T pbAm, Vft

T li~U c1l1Q'e th fr Materials or

product tested

Nwesinh ho1.1t, owe

~ uong 44. Domestic

water, drinking

water

Nwesinh hol}t, owe

u6ng 45. Domestic

water, drinking

water

Nwcsinh

46. ho1.1t

Domestic water

Tblic An chlin nuoi,

47. Ngil c6c

Animal feed, cereal

Bao bi nhva

48. Plastic packing material

fa_/ AFL 0 I 09

DANH MVC PHEP THU DUQC CONG~

LIST OF A CCREDITED TESTS

VILAS 104

Gilri bfn djnb hrvng (n~u c6)/

Ten pb~p thfr ey th~ Phfm vi do

The name of specific tests Limit of quanliJation (if any)/ range of measurement

Xac dinh Mm luc;mg Ammoni 0.2 mg/L

Determination of ammonium content

Xac djnh ham luc;mg Sulphate (So4-2)

Determination of Sulfate content 10 mg/L

Xac djnh ham Juc;mg nito trong nu6c 3 mg/L

Determination of Nitrogen content

Xac dlnh ham luc;mg Aflatoxin Thuc 1\11 Phuong phap HPLC ch1\n Determination of Ajlatoxin content nuoilanimal HPLCmethod f eed

-G1 1,8 µg/kg

(cob)

-Bi 0,9 µg/kg

(ppb) 1,5 µg/kg

-G2 (ppb)

- Bi 0,6 µg/kg

(ppb) Ngii

c&lcerea/: 0,9 µg/kg

Gl ; Bl ; G2; B2 (ppb) m8i

ch§.tleach compound

Xac djnh cac kim Jo~ n~g: Pb, Cd, As, Ba PhuongphaplCP~S 15 µg/kg Determination of heavy metals (ppb) JCP/MS method

Un ban harm: 6.16

Phll01lg pbap thfr Test method

TCVN 5988: 1995

I

TCVN 6200: 1996

I

TCVN 6638:2000

I I

5.2 CL5/ST 5.10

5.2 CL5/ST 5.15

5.2 CLS/ST 8.3

Trang: 11/23

Page 13: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T phim, v~t

T li~u auvc tbfr Materials or

product tested

Tom nguyen l i~u va clc sin phim

49. cua tom

Shrimp and shrimp

products

50. Thjttom

Shrimp meat

Tomnguyen Ji~u va cac san phim

51. cua tom

Shrimp and shrimp

products

Tom nguyen li~u va clc san phim

52. cua tom

Shrimp and shrimp

products

53. Thl!C phim Food

Thll'c an cban nuoi;

S&a; thiiy 54. san

Animal feed, mUk,fishery

AFL 0109

DANH MVC PREP TmJ I>Tf QC CONG~ LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gicn hfn d jnh hrvng (nSu c6)/

Ten phep thir cy th~ Phfm vi do

The name of specific tests Limit of quantitation (if any)/range of measurement

Phat hi?n agar

Detection of Agar L00:0.10%

Phat hi?n agar LOO: 0.20%

Detection of Agar

Phat hi~n t;;tp ch§t tinh b()t, PV A, Gelatin

Detection of Starch, PVA (Poly vinyl alcohol), Gelatin

Starch L00:0.03%

PVA L00:0.03%

Gelatin L00:0.1%

PMt hi?n t;;tp chit CMC LOO: 0.20%

Detection ofCMC (Cacboxy methyl cellulose)

Phat hi?n axit boric va mu6i borat. 0.1%

Detection of boric acid and borate Thl'.rc i\n

chill nuoilanimal

Xac dinh ham luQ'11g Melamine feed:

Phuong pMp LC/MS/MS 750 µg/kg (oob)

Determination of Melamine content Thuy san; LC/MS/MS method siJa/fishery,

milk 150 µg/kg

(ppb)

Lln ban hanh: 6.16

PhU'O'Dg pbap tbir Test method

TT 07/2018 -BNNPTNT

TT 07/2018 -BNNPTNT

TT 07/2018 -BNNPTNT

TT 07/2018 -BNNPTNT

TCVN 8895:2012

5.2 CLS/ST 6.3

Trang: 12123

~

li '

(. 2 G

y

Page 14: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten sin

T phim, v't

T li~U dtrQ'C tbti Materials or

product tested

Nooe siob ho~t, nwc

~ uong 55. Domestic

water, drinking

water

Thuy sin va 1

san pbam thUy sin

56. Fishery and

f1Shery products

57. Nooe sinh bo~t, owe u6ng, owe bSm~t

Domestic ,...__ water,

drinking water,

sutface water

58.

AFL0109

DANH MVC PREP THiJ DUQC CONG N14N LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i h•n djnb hrvng (o~u c6)/

Ten phep th fr C\I th~ Ph•m vi do

The name of specific tests limit of quantitation (if any)lrange of measurement

Xac dinh chi s6 Pecmanganat. Determination of Permanganate index

Xac dinh ham ltrqng Polyphosphate va Citrat/Citric Phuong phap IC Determination of Polyphosphate content

600 mg/kg and Citrate/Citric "· IC method mm

ch!tleach Polyphosphate compound - Monophosphate

- Di-polyphosphate - Tri-polyphosphate - Citrate/citric

Xac dinh ham luqng Anion Phuong phap IC Determination of Anion content IC method

- Chloride ion (Cf) 0,3 mg/L "·

- Fluoride ion (F ) mm

anion/each - Nitrate ion (N03) anion - Bromide ion (Br) - Nitrite ion (N02) - Phosphate ion (PO/)

- Sulfate ion (SO/")

Xac dinh ham Juqng Cation Phuong phap IC Determination of Cation content

0,6 mg/L JC method -Amonium ion (NH4 +)

m6i cation/each

- Calcium ion (Ca2T) cation - Magnesium ion (Mi+J - Sodium ion (Na+) - Potassium ion (JC)

Lful ban hanh: 6.16

Phuong phap thfr Test method

I

TCVN 6186:1996

5.2 CL5/ST 8.4

5.2 CLS/ST 8.5

5.2 CL5/ST 8.6

Trang: 13/23

Page 15: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten sin

T phim, v~t

T li~U l1UQ'C tbfr Materials or

product tested

59.

>------

60. Thuy san va

l san pham

>------ thuy sin Fishery and

ftShery products

61.

~

62.

Bao bi, di,mg C\J nb'13

63. Plastic Packing material

64. Rau qua

>------ Vegetable and fruit

65.

Thuy san va san phim

66. thuy sin

Fishery and ftShery

products

AFL 0109

DANH MVC PREP THU DUQC CONG~

LIST OF ACCREDJTF,D TESTS

VILAS 104

Gi6i bfn djnb hrqng ( niu cO')/

Ten phep thfr cy th~ Ph,m vi do

The name of specific tests limit of quanlitation (if any)/range of measurement

Xac djnh du luc;mg nh6m Cephalexin Phuong phap LC/MS/MS 50 µglkg Determination ofCephalexin residue (ppb) LC/MS/MS method

Xac djnh du luc;mg nh6m Spiramycin. Phuong phap LC/MS/MS 90 µglkg Determination ofSpiramycin residue (ppb) LC/MS/MS method

Xac dinh du luc;mg nh6m beta Lactam. Phuong pMp LC/MS/MS Determination of beta Lactam residue 30 µg/kg LC/MS/MS method (ppb) - Ampicilline m6i - Cloxacilline ch~tleach - Penicillin G compound - Amoxcillin - Cefazoline Xac dinh ham luc;mg Ni to- axit am in Determination of Nitrogen amino acid content

Xac djnh ham luc;mg thoi nhi~m KMn04 Determination of migration KMn04 content

Xac djnh ham luc;mg Methomyl Phuong phap LC/MS/MS 50 µglkg Determination of Methomyl content (ppb) LC/MS/MS method Xac djnh ham luc;mg Methidathion Phuong phap LC/MS/MS 50 µglkg Determination of Methidathion content (ppb) LC/MS/MS method Xac djnh du luc;mg nh6m Tetracyclines Phuong phap LC/MS/MS 10 µglkg Determination of Tetracyclines residue (ppb) LC/MS/MS method %·

- Oxytetracyc/ine m01

ch~tleach - Tetracycline compound - Chlotetracycline

- Doxycyc/ine

L~ ban hanh: 6.16

Phll'O'Dg phap th fr Test method

5.2 CL5/ST 6. IO

I I

5.2 CL5/ST 6.12

5.2 CL5/ST 6.13

5.2 CL5/ST 3.19

QCVN 12-1: 2011/BYT

5 .2 CL5/ST 6.16

5.2 CL5/ST 6.17

5.2 CL5/ST 6.18

Trang: 14/23

Page 16: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

Ten san

T phim, v~t

T li~u duvc thfr Materials or

produd tested

Thin: An chin nuoi,

Tbjt,

67. Rau qua

MeaL, animal feed,

Vegetable and fruit

68. Thuy sin, sin phim

- thuy sin Fishery and

69. flShery

products

Thuy san, san phim

thuy sin; rau qua, owe b~

mJt 70. Fishery and

f1Shery producJs; Vegetable-

fruit; Surface water

Thuy san, san phim

71. thuy sin

Fishery and f1Shery

products

Thuy sin; Thin: An

72. chAn nuoi

Fishery and animo.I feed

AFL 0109

DANH Ml)C PREP THU DlfQC CONG NH4N LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i bfn 4jnb luvng (niu c6)/

Ten phep thli cy th€ Pbfm vi do

The name of specif1e tests limit of quanJitation (if any)lrange of measurentLnt

Xac djnh ham hrc;mg Auramin O Phuong phap LC/MS/MS 3 µg/kg Determination of Auramine 0 content (ppb) LC/MS/MS method

Xac djnh du Juc;mg Erythromycin Phuong phap LC/MS/MS 15 µg/kg Determination of Erythromycine residue (ppb) LC/MS/MS method Xac djnh du Juc;mg Nitrovin Phuong phap LC/MS/MS 3 µg/kg Determination of Nitrovin residue (ppb) LC/MS/MS method

Xac djnh du Juc;mg thubc bao v~ th\l'c v~t ( 49 ch~t)• 6 µg/kg Phuong phap GC/MS/MS (ppb)

m6i Determination of pesticide residue (49 ch.it/each compounds)° compound GC/MSIMS method

Xac djnh ham luc;mg Sulfanilamide

Phuong phap HPLC 60 µg/kg Determination of Sulfani/amide content (ppb)

HPLCmethod

Xac djnh du Juc;mg Trifluralin, Ethoxyquin

Phuong phap GC/MS/MS

Determination of Trifluraline, Ethoxyquin residue

GCIMSIMS method

Trifluraline 1,5 µg/kg

(ppb)

Ethoxyquin 3 µg/kg

(ppb)

I.An ban harm: 6.16

Phll01lg phap thli Test method

5.2 CLS/ST 6.19

I

5.2 CLS/ST 6.20 = I ---.

I

5.2 CLS/ST 6.21

-* I 5.2 CLS/ST 7.12

5.2 CL5/ST 5.16

5.2 CL5/ST 7.13

Page 17: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

DANH Ml)C PREP 11fCJ DllQC CONG N114N UST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gbi chU/ Note:

AOAC

NMKL

ISO EC/207412005

QCVN TCVN Reference

5.2 CL5/ST

Association of Official Analytical Chemists

Nordic Committee Analysis on Food

International Standardi=ation Organi=ation

European regulation

Qui chuful Vi~t Nam Tieu chuful Vi~t Nam Phuong phap tham khao Phuong phap n()i 'oQ/laboratory 's developed method

a- Danh m\)c cac chi tieu da du luqng thu& bao v~ thµc v~t 49 chfil (Phuong phap GC-MS/MS 5.2 CLS/ST 7.12)

SIT/No. Ten/Name Thiet bi phan tich/Instrument I Aldrin GC-MS/MS 2 Aziphos-methyl GC-MS/MS 3 Bifenthrin GC-MS/MS 4 Chlorpyrifos GC-MS/MS 5 Chlorpyrifos-methyl GC-MS/MS 6 Cis-Chlordan GC-MS/MS 7 Cis-Permrthrin GC-MS/MS 8 Cyfluthrin GC-MS/MS 9 Cyperrnethrin GC-MS/MS IO DDE GC-MS/MS I I Deltamethrin GC-MS/MS 12 Diazinon GC-MS/MS 13 Dichloran GC-MS/MS I4 Dichlorvos GC-MS/MS 15 Dieldrin GC-MS/MS 16 Dimethoate GC-MS/MS 17 Edifenphos GC-MS/MS 18 Endrin GC-MS/MS I9 Ethrophos GC-MS/MS 20 Fenchlorphos GC-MS/MS 21 Fenitrothion GC-MS/MS 22 F enpropathrin GC-MS/MS 23 Fenvalerate GC-MS/MS 24 Heptachlor GC-MS/MS 25 Heptachlor-exo-epoxide GC-MS/MS 26 Hexachlorobenzen (HCB) GC-MS/MS 27 Iprobenphos GC-MS/MS 28 L-Cyhalothrin GC-MS/MS 29 Malathion GC-MS/MS 30 Methacrifos GC-MS/MS 31 o.p'-DDT GC-MS/MS 32 p,p'-DDT GC-MS/MS 33 Parathion GC-MS/MS

AFL 0109 Un ban hanh: 6.16

Page 18: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

SIT/No. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

AFL 0109

DANH Ml)C PREP THU DUQC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Ten/Name Thi~t bi pbao ticbllnstrument Parathion-methyl GC-MS/MS Ph en th oat GC-MS/MS Ph orate GC-MS/MS Phosmet GC-MS/MS Profenophos GC-MS/MS Trans-Chlordan GC-MS/MS Trans-Permethrin GC-MS/MS Triazophos GC-MS/MS Trichlorfon GC-MS/MS Trifluralin GC-MS/MS Alpha - Endosulfan GC-MS/MS Alpha - HCH (Lindan) GC-MS/MS Beta- Endosulfan GC-MS/MS Beta- HCH (Lindan) GC-MS/MS Gama-HCH (Lindan) GC-MS/MS lndoxacarb GC-MS/MS

rln ban hrum: 6.16 Trang: 17/23

Page 19: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

' .

Linh vvc thir nghi~m: Field of testing:

Ten sin

T phim, v~t

T Ji~U dU'Q'C tbfr Materials or

product tested

1. ,____

2.

,____

Nooe u6ng,

3. nwc sinb ho:,tt, nwc san xuAt,

~ - mnrc ngam, nwc m~t

4. Drinking water,

domestic - water,

industrial

5. wate, ground water, surface

water ,____

6.

,___

7.

Tb1fC phim, thtrc An chAn

8. nuoi, v~ sinh c6ng ngbi~p

- thvc phim

9. Food, animal feeding stuffs,

AFL 0109

DANH MVC PREP mU DU'QC CONG Nl14N LIST OF ACCREDITED TESTS

Sinh Biological

VILAS 104

Ten phep thtl c\I th~ The name of specific tests

Dinh lm;mg t6ng s6 vi sinh v~t hi~u khf

Enumeration of total aerobic plate count

Dinh lugng Coliform, E. coli

Phuong phap mang l9c

Enumeration of Coliform, E.coli

Membrane filtration method

Dinh luqng Enterococci

Phuong phap mang !QC

Enumeration of Enterococci

Membrane filtration method

Dinh luqng Clostridia

Phuong phap mang l9c

Enumeration ofClostridia

Membrane filtration method.

Dinh Iuqng Clostridium perfringens

Phuong pbap mang lc;>c

Enumeration of Clostridium perfringens

Membrane filtration method.

Dinh luqng Pseudomonas aeruginosa

Phuong phap mang lc;>c

Enumeration of Pseudomonas aeruginosa

Membrane filtration method.

Phat hi~n Samone/la spp.

Detection of Salmonella spp.

Dinh luqng t6ng s6 vi khucln hi~u khf a 30°C

Enumeration of total aerobic enumeration at 3CfC

Dinh luqng Colifonns

Un ban hanh: 6.16

GiOi hfn djnb hrvng (nEu c6)/ Phfm vi do

Limit of quantitation (if any)/range of

measurement

1 CFU/mL

1 CFU/100 mL

l CFU/ lOOmL

1 CFU/ lOOmL

l CFU/ 100 mL

l CFU/ lOOmL

LODso: 4 CFU/l 000 mL

10 CFU/g

10 CFU/g

10 CFU/g

PhU'O'Dg phAp thir

Test method

ISO 6222: 1999

ISO 9308-1 : 2014, Amd

1:2016 ' . ,

I ISO 7899-2: 2000

ISO 6461-2: 1986

ISO 14189: 2013

ISO 16266: 2006

ISO 19250: 2010

NMKL86 5thed:2013

ISO 4833-1 : 2013

'

NMKL44 6thed: 2004

Trang: 18/23

Page 20: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

I I

Ten sin

T phAm, v~t

T Heu ctm;rc th fr Materials or

product tested environment samples (in the area of

food production)

IO.

-

11.

- Thvc phim, th\lc An chlin nuoi, ve sinh

12. c0ng og~iep thy-c pham

Food, animal feeding stuffs,

- and environment samples (in the area of

food

13. production)

-14.

Thvc phim

15. va tbfrc An chlin ou6i Food and animal

- feeding stuffs

16.

j.../ AFLOI09

DANH MT)C PREP THU DUQC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gi6i bfD djnb hr911g

Ten phep thfr cy th@ (niu c6)/ Pbfm vi do

The name of specific tests UmiJ of quandtaJion (if any)/range of

measurement

Phuong phap dem dia

Enumeration ofColiforms

Colorry count technicque 10 CFU/g

Dinh luqng E. coli gia djnh Phuong phap MPN. OMPN/g Enumeration of presumptive Escherichia coli MPN technique. Djnh luqng coliforms Phuong phap MPN

OMPN/g Enumeration of coliforms MPN technique

LODso: 7 CFU/g, 25 g

PMt hi~n colifonns ve sinh c<ing nghiep

thi,rcphbl

Detection of coliforms environment samples: LODso:

5 CFU/sam1J/e - !hi.re phfunlfood:

LODso: 4 CFU/g, 25 g

- ve sinh con~ nghiep

PMt hi~n Salmonella spp. !hi.re phfun/

environment Detection of Salmonella spp. samples:

LODso: 4 CFU/samp/e

LOO: 7 CFU/25 g

PMt hi~n E.coli gia djnh. LODso: Detection of presumpitve Escherichia coli. 3 CFU/g, 25 g

10 CFU/g Dinh luqng Staphylococci duong tinh coagulase

Enumeration of coagulase positive 10 CFU/g Staphylococci

Dinh Juqng Clostridium peifringens IO CFU/g Enumeration of Clostridium perfringens

Lin ban hanh: 6.16

I

I

PhUOllg phap th fr

Test method

ISO 4832: 2006

ISO 7251: 2005

ISO 4831: 2006

ISO 4831: 2006

ISO 6579-1:2017

TCVN

10780-1 :2017

NMKL 71 5thed: 1999

ISO 7251: 2005

NMKL66 5thed:2009

ISO 6888-1:2003, Amd

2:2018

TCVN 4830-1: 2005

ISO 7937: 2004

Trang: 19/23

' -:a

Page 21: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

t I \ r

Ten san

T pbAm, vtt

T li~u c1trQ'C tbfr Materials or

oroduct tested

17.

18.

-

19.

Th.,c phim, v~ sinb cong

ngbi~p - Food and

environment samples (in the area of

food production)

20.

...._

2 1.

22.

- Thl/C phAm

Food 23.

AFL 0109

DANH Ml)C PHEP THir DU<;JC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Gl6i hfD c1jnh l11q11g

Ten phep thfr c\I th~ (n~u c6)/ Pbfm vi do

The name of specifzc tests Limit of q11antitadon (if any)/range of

meas11rement

Dinh luqng t6ng s6 nfun men, m6c

Ky th~t d~m khufut J~c trong san phfun c6 ho~t d9 nuoc 16n hon 0,95

JO CFU/g Enumeration of Mold and Yeast

Colony count technique in products with water activity greater than 0.95

Dinh Juqng tong s6 nam men va m6c

Ky thu~t d~m khuAn l~c tron& silo phfun c6 ho~t d9 nuoc nh6 hon ho~c bclng 0,95

10 CFU/g Enumeration of Mold and Yeast Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0.95

- thµc pham/food: LODso:

6 CFU/ g, 25 g

Phat hi~n Listeria monocytogenes - v~ sinh cong

Detection Listeria monocytogenes. nghl~p thl,J'C phfun/ environment

samples LODso:

4 CFU!sample - thµc phfunlfood:

LODso: 4 CFU/g, 25 g

Phat hi~n Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae (khong bao gAm nh6m 0 l , 0139)

- v~ sinh c6n~ nghi~p thµc pham/

va Vibrio vulnificus environment samples: Detection of Vibrio parahaemolyticus, Vibrio

cholerae (exclude 01, 013 9 serovars) and LODso:

Vibrio vulnificus 5 CFU/sample

LOD5o: 4 CFU/25g

Dinh luqng Staphylococcus aureus

Phuong phap MPN OMPN/g

Enumeration of Staphylococcus aureus

MPN technique

Phat hi~n Staphylococcus aureus LODso: Detection of Staphylococcus aureus 6 CFU/g, 25 g

Dinh Juqng vi khufut kj khf khir sulphite

Enumeration of Sufite-reducing bacteria 10 CFU/g growing under anaerobic conditions

Un ban harm: 6.16

I PhllO'Dg phap th fr

Test method

ISO 21527-1 : 2008

ISO 21572 - 2: 2008

I ISO 11290-1:

2017

I I I I

ISO: 2 1872-1: 2017

FDA, BAM, chapter 9,

2004

ISO 6888-3: 2003

TCVN 4830-3:2005

ISO 15213: 2003

, s0'

Trang: 20/23 /

Page 22: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

I '

Ten san

T phim, v~t

T li~u dUQ'C th fr Materials or

product tested

24.

25.

-

26.

-

27.

-28.

-29. Thvc phim

- Food

30.

-

31.

-32.

-33.

-34.

-35.

AFL 0109

DANH MVC PHEP THU DU'QC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

GiOi hfn dinb hrq11g

Ten phep thfr c\I th~ (n~u co)/ Pbfm vi do

The name of specific tests Limit of quantitation (if any)/range of

measurement

f>inh hrQ'Ilg Colifonn chiu nhi~t va E. coli

Phuong phap d€m khuful l~c

Enumeration ofthennotolerant colifonn and 10 CFU/g E. coli.

Colony count method

f>jnh luQ'Ilg Colifonn, Colifonn emu nhi~t va E. coli

Enumeration o/Colifonns, Thermotolerant 2MPN/g

colifonn and E. coli

Dinh luQ'Tig Enterococcus IO CFU/g

Enumeration of Enterococcus

Dinh luQ'Ilg Enterobacteriaceae 10 CFU/g Phuong phap d€m khuful l~c

Enumeration of Enterobacteriaceae 10 CFU/g

Colony count method

Dinh luQ'Ilg Bacillus cereus gia djnh

Enumeration method of presumptive Bacillus 10 CFU/g cereus

Phat hi~n Bacillus cereus gia dinh LODso: 6 CFU/g Detection of presumptive Bacillus cereus

Dinh luQ'Tig Enterobacteriaceae Phuong phap MPN.

0 MPN/g Enumeration of Enterobacteriaceae MPN technique.

Phat hi~n Enterobacteriaceae. LODso: Detection of Enterobacteriaceae. 5 CFU/g, 10 g

Phat hi~n Camylobacter spp. LOD50:

Detection ofCampylobacter spp. 5 CFU/ g, IO g

Dinh lUQ'Il& CampJ!lobacter spp. Ky th~t df!m khuan l~c

10 CFU/g Enumeration of Camylobacter spp. Colony count techniquer Dinh luQ'Ilg Listeria monocytogenes

10 CFU/g Enumeration of Listeria monocytogenes Phat hi~n cac loai khac ngoai Vibrio parahaemoyticus va Vibrio cholera

LODso: 5 CFU/25 g Detection of potentially enteropathogenic Vibrio SOD.

Un ban hanh: 6.16

I PhU'Ollg phap th fr

I Test method

NMKL 125 4tbed: 2005

NMKL 96 4th ed:2009

\

NMKL 68 5lh ed.: 2011

NMKL144 3rd ed:2005

ISO 21528-2: 2017

I ISO 7932: 2004

TCVN 4992: 2005

IS021871: 2006

ISO 21528-1: 2017

ISO 10272-1: 2017

ISO 10272-2: 2017

ISO 11290-2:2017

TCVN 7905-2:2008

Trang: 21/23

Page 23: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

I l •

Ten san

T phim, v't

T li~u ttuvc th u Materials or

product tested

36.

-37.

38.

-

Th1}'c pbAm

Food 39.

-

40.

Thit va thuy

41. san

Meat and }IShery

Tom va giap xac khac

42. Shrimp and the other

Crustaceans

43.

>-----

44. Tom

Shrimp

>-----

45.

AFL 0109

DANH MVC PHEP THU Dlf (JC CONG~

LISTOF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

GiOi hfn cljnb hrc;mg

Ten phep tbfr C\l th@ (n~u c6)/ Phfm vi do

The name of specific tests Limit of quantitation (if any)/range of

measurement

Phat hi~n Shigella spp. LOD5o: 5 CFU/25 g Detection of Shigella spp.

Dinh luQ'Ilg Vibrio spp. 10 CFU/g

Enumeration of Vibrio spp.

Dinh luQ'Ilg E. coli duong tinh v6i P-glucuronidase Phucrng phap d6 dia

10 CFU/g Enumeration of P-glucuronidase - positive E. coli.

Colony count method.

Dinh luQ'Ilg E. coli duong tinh v6i P-glucuronidase.

Phuong phap MPN Enumeration of P-glucuronidase - positive E.

OMPN/g

coli.

MPNmethod

Phat hi~n E. coli duong tfnh v6i P-Glucuronidase LODso: Detection of P-Glucuronidase - positive E. 4 CPU/sample

coli

Dinh luQ'Ilg Pseudomonas spp. gia dinh Enumeration of presumptive Pseudomonas 10 CFU/g spp.

Phat hi~n virus d6m tr~g (WSSV) Phuong phap PCR 1 o copies/phan Detection of WSSV \mg/reaction PCRmethod

Phat hi~n virus dau vang (YHV) Phuong phap PCR 20 copies phan Detection of YHV \mg/reaction PCR method Phat hi~n virus ho~ tir du6i vo va ca quan ~o mau (IHHNV) 10 copies phan Phuong phap PCR \mg/reaction Detection of IHHNV Phat hien virus ho~ gay hQi chlmg T AURA Phucrng pMp PCR t O copies phan Detection of TA URA (I'SV) \mg/reaction PCRmethod

Un ban h3.nh: 6.16

I PhllO'Dg phap thli

Test method

ISO 21567: 2004

NMKL 156: 1997

ISO 16649-2: 2001

ISO 16649-3: 2015

I

ISO 13720: 2010

6.2CL5/ST 2.2

6.2CL5/ST 2.3

6.2CL5/ST 2. 7

I

6.2CL5/ST 2.4

~ Trang: 22/23

--­* .:::::- ...

Page 24: nafiqad5.gov.vnnafiqad5.gov.vn/uploads/news/20181108_588.2018_qd_vpcncl-iso17025_1.pdf · Xac dinh ham luqng Praziquantel PhtrCYng phap HPLC 60 µglkg 5.2 CL5/ST 5.12 Determination

. ; ...

T T

46.

47.

48.

Ten san phim, v't

Ji~U dU'Q'C thfr Materials or roduct tested

Tom Shrimp

DANH MVC PREP THU DUQC CONG~

LIST OF ACCREDITED TESTS

VILAS 104

Ten phep tbfr cy th~ The name of specific tests

Phat hi~n virus ho~ gay ~nh ho~d tli co (ll\.1NV) Phuong phap PCR Detection of IMNV PCR method Phat hi~n virus d m trang WSSV, virus ho~ tlr du6i VO va CCI quan ~o mau IHHNV Phuong pMp Realtime PCR Detection of WSSV and IHHNV Real time PCR method PCR method PMt hi~n virus gay b~nh Taura (TSV), dau vang (YIN) va virus gay b~nh ho~ tu CCI

(IMNV). Phuong phap Realtime PCR Detection of Taura (TSV), YHV, and IMNV Real time PCR method

Gi6i hfD djnh hr911g I (niu co)/ Phfm vi do PhU'O'Dg phap UmiJ of quantitation th fr

(if any)!range of Test method measurement

1 O copies phan IInglreaction

1 O copies phan IInglreaction

20 copies phan IInglreacti on

6.2CL5/ST 2.8

6.2CL5/ST 2.10

6.2CL5/ST 2.11

Ghi chll/ Note:

AFL0109

US.FDA/BAM "NMKL

ISO wssv YHV IHHNV TSV TCVN

6.2CL5/ST LOD

\

United States. Food and Drug Administration! Bacteriological Analy tical Manual. ·

Nordic Committee Analysis on Food ~N

International Standardi=ation Organi=ation NG White Spot Syndrome Virus

Yellow Head Virus

Infectious Hypodermal Hematopoietic Necrosis Virus

Taura Syndrome Virus

Tieu chufuJ Vi~t Nam Phl!ong phap nQi bQ/ Laboratory developed method Gicri h~ phat hi~n/ limit of detection

i.ln ban hanh: 6.16 Trang: 23/23