Top Banner
WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ
19

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ

Jan 09, 2016

Download

Documents

orion orion

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ. Rolnictwo w Unii Europejskiej. Europa jest głównym eksporterem i największym światowym importerem żywności, głównie z krajów rozwijających się. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • WSPLNA POLITYKA ROLNAUNII EUROPEJSKIEJ

 • Europa jest gwnym eksporterem i najwikszym wiatowym importerem ywnoci, gwnie z krajw rozwijajcych si.Europejski sektor rolnictwa, w ktrym stosuje si bezpieczne, czyste i przyjazne dla rodowiska metody produkcji, dostarcza produkty najwyszej jakoci speniajce wymagania konsumentw.Europejska polityka rolna wspiera spoecznoci wiejskie. UE wspiera nie tylko produkcj ywnoci, ale take przyczynia si do promowania obszarw wiejskich jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku. Europejska polityka rolna jest tworzona na szczeblu unijnym przez przedstawicieli pastw czonkowskich i wcielana w ycie na szczeblu lokalnym przez poszczeglne pastwa. Obszary wiejskie zajmuj 90% terytorium UE, z czego ponad poowa przypada na gospodarstwa rolne.Rolnictwo w Unii Europejskiej

 • Zapewnienie obywatelom staego zaopatrzenia w bezpieczn ywno po przystpnych cenach;Zapewnianie godziwego standardu ycia europejskim rolnikom, przy jednoczesnym wsparciu modernizacji i rozwoju przemysu rolnego;Wspieranie stabilizacji rynku produktw rolnych we wszystkich regionach UE.Poprawa jakoci europejskich artykuw ywnociowych;Gwarantowanie bezpieczestwa ywnoci;Dbao o dobrobyt spoecznoci wiejskich;Ochrona rodowiska naturalnego z myl o przyszych pokoleniach;Troska o zdrowie i godziwe warunki hodowli zwierzt.Rola UE w zakresie rolnictwa

 • Gwne produkty rolne UE 2005 r.

 • Wsplna polityka rolna powstaa w latach 50-tych w Europie Zachodniej, ktrej spoeczestwa bardzo ucierpiay na skutek wojny i borykay si z problemem braku ywnoci z powodu szkd, jakie wyrzdzia ona w rolnictwie. Priorytetem wczesnej WPR byo wic promowanie zwikszonej produkcji ywnoci, tak aby zapewni konsumentom stae zaopatrzenie po przystpnych cenach, a jednoczenie zagwarantowa rentowno sektora rolniczego w UE. WPR zachcaa rolnikw do zwikszania produkcji, proponujc dotacje i gwarantujc im wysokie ceny zbytu.WPR z powodzeniem zrealizowaa swj cel doprowadzajc UE do samowystarczalnoci poczwszy od lat 80-tych. Okazao si jednak, e w UE utrzymuj si nadwyki gwnych produktw rolnych. Cz z nich bya eksportowana, pozostae za musiay by magazynowane bd zagospodarowywane wewntrz UE. WPR musiaa si zmieni. Wsplna Polityka Rolna - pocztki

 • Zasadniczym etapem zmian WPR bya tzw. reforma MacSharryego, przyjta w 1992 r. Reforma dotyczya rynkw zb, rolin oleistych i wysokobiakowych, mleka, woowiny oraz wprowadzaa szereg dziaa strukturalnych, realizowanych przez kraje czonkowskie w ramach programw wieloletnich. W wyniku przeprowadzonych zmian WPR rynki rolne stay si bardziej zrwnowaone, a wielko zapasw publicznych ulega znacznej redukcji, szczeglnie w przypadku zb. Ceny produktw rolnych zbliyy si do cen wiatowych. Ograniczenie wsparcia cen rynkowych oraz wprowadzenie patnoci bezporednich spowodowao wiksz przejrzysto pomocy dla rolnikw, a przez to lepsz kontrol wydatkw na WPR. Istotn wad przeprowadzonej reformy by brak spjnoci programw realizowanych w zakresie rozwoju obszarw wiejskich, co prowadzio do ich niskiej efektywnoci.Reforma MacSharryego

 • Dalsze przesanki reformowania polityki rolnej wynikay z niekorzystnych prognoz rozwoju sytuacji na rynkach rolnych UE w nadchodzcych latach. Unia ponownie staa przed problemem nadprodukcji towarw rolnych. Planowane rozszerzenie UE wymagao ponadto reformy budetu unijnego i zasad finansowania kluczowych instrumentw unijnych, tzn. WPR i Funduszy Strukturalnych. Zmiana priorytetw WPR kada nacisk na wzrost konkurencyjnoci europejskiego rolnictwa ale obja rwnie nowy, istotny element polityk rozwoju wsi promujc rozmaite inicjatywy na obszarach wiejskich. Jednoczenie pomagano rolnikom w restrukturyzacji gospodarstw, rnicowaniu produkcji, a take poprawie marketingu produktw. Ustanowiony zosta te prg budetowy gwarantujcy podatnikom, e koszty WPR nie wymkn si spod kontroli. W roku 2003 postanowiono przeprowadzi kolejn, gruntown reform. Agenda 2000

 • W lutym 2006 roku przyjto europejskie wytyczne strategiczne dotyczce polityki rozwoju obszarw wiejskich. Polityka rozwoju obszarw wiejskich na lata 20072013 zostaa oparta na trzech tematach i wpisana w trzy odpowiadajce im osie okrelone w nowym rozporzdzeniu dotyczcym rozwoju obszarw wiejskich, tj.: poprawa konkurencyjnoci sektora rolnego; poprawa stanu rodowiska naturalnego;wspieranie gospodarowania gruntami oraz poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej.

  Czwarta o, zwana Osi Leader, opiera si na dowiadczeniach inicjatywy wsplnotowej Leader i ma na celu wdraanie lokalnych strategii rozwoju obszarw wiejskich w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

  ODDZIELNY FUNDUSZ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH

 • Obecnie dotacje dla rolnikw nie s zwizane z wielkoci produkcji. Dzisiejsz WPR rzdzi prawo popytu. Wedug zasad nowego systemu, rolnicy nadal otrzymuj dopaty bezporednie, ktre gwarantuj stabilno ich przychodw, lecz nie s powizane z produkcj. Ponadto rolnicy s zobowizani do przestrzegania norm w zakresie ochrony rodowiska, bezpieczestwa produkcji ywnoci, stosowania rodkw ochrony rolin i waciwego traktowania zwierzt. Przeprowadzone reformy umoliwiy wytyczenie bardziej stabilnej wsplnej polityki rolnej, a take jej nakierowanie na kwestie istotne dla caego spoeczestwa. W nastpstwie przeprowadzonych reform UE zmniejszya wykorzystanie dotacji do eksportu, a jednoczenie utrzymaa, a nawet zwikszya eksport produktw rolnych. UE jest jednak nadal wanym importerem netto produktw rolnych, szczeglnie z krajw znajdujcych si na niszym poziomie rozwoju.Wsplna Polityka Rolna dzisiaj

 • Negocjacje finansowe w Radzie UE zakoczyy si redukcj rodkw unijnych na II filar WPR. Propozycja Komisji w tym zakresie zostaa zredukowana o ponad 21 proc. (z poziomu 88,8 mld do 69 mld ). Spord pozostaych postanowie dotyczcych rolnictwa naley take odnotowa rozszerzenie moliwoci korzystania z modulacji. Pozostawiajc w mocy rozwizania przyjte podczas reformy WPR w 2003 r., wprowadzono moliwo dobrowolnego podwyszenia stopy modulacji do 20% wydatkw na I filar WPR. Ustalono, e Komisja Europejska przeprowadzi w 2008/2009r. caociowy przegld, obejmujcy wszystkie aspekty wydatkw UE, w tym WPR.Nowa perspektywa finansowa 2007-2013

 • W cigu nadchodzcych lat WPR ulegnie dalszym zmianom, tak aby:Pozosta ywo reagujc polityk, ktra wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom spoeczestwa UE;Wspiera zrwnowaone rolnictwo oferujce bezpieczne produkty wysokiej jakoci, chronic jednoczenie rodowisko naturalne i dbajc o waciwe traktowanie zwierzt;Wspiera wielofunkcyjn rol, jak odgrywaj rolnicy dostarczajc spoeczestwu dobra publiczne;Promowa wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich;Wzmocni konkurencyjno i innowacj w sektorze rolnym tak, by byo ono w stanie stawi czoa wyzwaniom rynku globalnego;Opiera si na prostych i przejrzystych reguach.Przyszo Wsplnej Polityki Rolnej

 • Rolnictwo ze wzgldu na swj specyficzny charakter powinno by nadal wspierane w UE i nie powinno by w peni poddane zasadom rynkowym;Rolnictwo musi zachowa swj wsplnotowy charakter (wsplne zasady funkcjonowania oraz finansowanie z budetu UE). Powinno si zapewnia rwne warunki konkurencji w poszerzonej UE oraz wspiera budowanie konkurencyjnoci rolnictwa europejskiego na rynkach wiatowych;Naley dy do uproszczenia istniejcych instrumentw;Nie mona ograniczy wydatkw na WPR. II filar odgrywa istotn rol modernizacyjn i pro-rozwojow, naley wic dy do wzrostu znaczenia II filara, ale nie poprzez redukcj rodkw na I filar.Polska wizja Wsplnej Polityki Rolnej

 • W ramach systemu patnoci bezporednich powinna obowizywa jednolita stawka patnoci na hektar we wszystkich krajach UE-27. Polska ma duy potencja wzrostu produkcji mleka, dlatego bdzie si domaga uzyskania w najbliszych latach zwikszenia krajowej iloci referencyjnej (kwoty mlecznej).W celu stabilizacji europejskiego rynku rolno-spoywczego Polska powinna zabiega o jak najdusze utrzymanie refundacji eksportowych, zwaszcza w sektorach, ktre s szczeglnie naraone na ryzyko wynikajce ze zmniejszenia ce (zboa, miso, mleko). Polska bdzie si domaga modyfikacji zasad wparcia eksportu zb z wolnego rynku.W przypadku sektora skrobi ziemniaczanej, Polska powinna postulowa o utrzymanie kwotowania w tym sektorze, jednoczenie zabiegajc o zwikszenie przysugujcej jej kwoty skrobi z ok. 145 tys. t do 180 tys. t. Powinno zachowa si moliwo czciowego powizania wsparcia bezporedniego (tj. patnoci bezporednich) z produkcj skrobi. Uwagi szczegowe Polski

 • Polska powinna postulowa o zachowanie wszystkich dotychczasowych instrumentw interwencji w dotychczasowym ksztacie.W sektorze biopaliw naley zwikszy tzw. wsplnotow powierzchni gwarantowan objt patnociami do powierzchni rolin energetycznych.Polityka rozwoju obszarw wiejskich jest kluczowym elementem, obok polityki spjnoci, dla procesu rozwoju i doganiania (catching-up) pastw EU-15. Polska opowiada si za sposobem przyznawania rodkw na II filar WPR, ktry uwzgldni te potrzeby.Polska opowiada si za utworzeniem nowoczesnego i skutecznego systemu ubezpiecze w peni odpowiadajcego skali problemw, przed jakimi stoi europejskie rolnictwo i gospodarka ywnociowa.Jeli instrumenty interwencji rynkowej ulegn silnej redukcji, powinny powsta lub poszerzy si instrumenty zarzdzania kryzysami: mechanizm prywatnego przechowalnictwa, instrument nadzwyczajnych rodkw wsparcia, wsparcie grup producentw itp. Uwagi szczegowe Polski

 • rda informacji o Wsplnej Polityce Rolnej Materiay w jzyku polskim1. Portal EUROPA

  Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, COM(2007) 722 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0722:FIN:PL:PDF Objanienie wsplnej polityki rolnej, Bruksela 2007 http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_pl.pdf Przygotowanie do oceny funkcjonowania reformy WPR, 20.11.2007 http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/pres_pl.pdf Komunikat Komisji Reformowanie budetu, zmienianie Europy: dokument dotyczcy publicznych konsultacji w sprawie przegldu budetu w okresie 2008-2009, SEC(2007) 1188 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/issue_paper/consultation_paper_pl.pdf

  2. Urzd Komitetu Integracji Europejskiej

  Reformy Wsplnej Polityki Rolnej http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/0/F1EBF407F4AB1A54C1257188004CC84D?Open

 • rda informacji o Wsplnej Polityce RolnejMateriay w jzyku polskim 3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Polska wizja Wsplnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR http://bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=26466 Stanowisko Rzdu RP w odniesieniu do Komunikatu Komisji - Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, przyjte przez KERM w dniu 5 lutego 2008 http://bip.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=29566 Strona internetowa Ocena funkcjonowania WPR http://bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1680&LangId=0

  4. FAPA Fundacja Programw Pomocy dla Rolnictwa

  Kierunki Reformy Wsplnej Polityki Rolnej w ramach przegldu zaplanowanego na lata 2008/09 r. z perspektywy Polski, dokument konsultacyjny, raport FAPA Fundacji Programw Pomocy dla Rolnictwa http://www.fapa.com.pl/gfx/saepr/dokument_konsult_na_www.pdf Modulacja w Polsce wyliczenia szacunkowe, sierpie 2007 http://www.fapa.com.pl/gfx/saepr/Wyliczenie_modulacji.pdf

 • rda informacji o Wsplnej Polityce Rolnej Materiay w jzyku angielskim

  1. Portal EUROPAProspects for agricultural markets and income 2007-2014 Strona z linkami do poszczeglnych czci raportu http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2007b/index_en.htm Executive summary http://ec.europa.eu/agriculture/publi/caprep/prospects2007b/summary.pdf

  2. Parlament EuropejskiNez Ferrer J., Kaditi E. A.: The EU added value of agricultural expenditure from market to multifunctionality gathering criticism and success stories of the CAP, Brussels 2007 (raport przygotowany na zlecenie Parlamentu Europejskiego) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/200/200802/20080227_cap_study_en.pdf

  3. Institute for European Environmental PolicyTowards the CAP Health Check and the European budget review. The proposals, options for reform, and issues arising. A paper commissioned by the German Marshall Fund, September 2007 http://www.ieep.eu/publications/pdfs/2007/health_check_12_10_07.pdf

 • Dzikuj za uwag

  Zdzisaw Czucha