Top Banner

Click here to load reader

Współczesna literatura medyczna zawiera wiele naukowych ... REKINA .pdf · PDF fileWspółczesna literatura medyczna zawiera wiele naukowych dowodów na to, że...

Feb 27, 2019

ReportDownload

Documents

Wspczesna literatura medyczna zawiera wiele naukowych dowodw na to,e chrzstka rekina jest niebywale efektywnym preparatem w suplementacj idiety towarzyszcej zmianom zwyrodnieniowym i zapalnym. Wedug pimien-nictwa naley ona do najskuteczniejszych czynnikw przeciwzapalnych i przy-spieszajcych gojenie si ran. Efektywnie stymuluje system immunologicznyczowieka. Przeciwdziaa infekcjom bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym ..

To zadziwiajce. Jedno z najstarszych i najbardziej przeraajcych stwo-rze jest dawc rodkw pomagajcych w leczeniu najbardziej wyniszczaj-cych chorb.

Starsze od dinozaurwRekin to drapiena chrzstnoszkieletowa ryba

spodousta, naleca do rzdu rekinoksztatnych(Galeiformes) i wystpujca w kilkuset gatunkachw morzach tropikalnych i subtropikalnych. Nielicz-ne odmiany mona take spotka w wodach arktycz-nych. Ciao rekina ma wrzecionowaty ksztat, wypo-saone jest w szczeliny oskrzelowe oraz petwypiersiowe i petw ogonow. Ostre, spiczaste zbyrekina, uoone w szeregi, w miar zuywania sizastpowane s nowymi. Rekiny poawiane s zewzgldu na skr, miso i tran uzyskiwany z wtro-by, a take - tkank chrzstn o bezcennych walo-rach zdrowotnych.Badacze ycia w gbinach nie ukrywaj zdumienia

idealnym przystosowaniem rekinw do zamieszkiwa-nego przez nie rodowiska. Ryby te istniej na Ziemiw niezmienionej formie ju od 400 milionw lat. Py-way w morzach i oceanach, zanim jeszcze na naszejplanecie pojawiy si dinozaury. Budowa rekinw, ichnarzdy zmysw i odporno na choroby s niemal do-skonae. Na szczegln za uwag zasuguje niezwyklesilny i skuteczny system immunologiczny. Ich ranyszybko si goj i prawie nigdy nie ulegaj zakaeniom.Na czym wic polega tajemnica rekinw?

Niezwyke waciwociRekiny, jak wiadomo, nie maj w swoim ciele ad-

nych koci - tylko chrzstki, ktre stanowi 6-8 pro-cent masy ich ciaa (u ssakw tylko ok. 1%). One tostanowi o wyjtkowej odpornoci tych stworze. Wa-ciwoci syste-

mu odpornociowego rekinw jest to, e ich chrzstkibez przerwy wytwarzaj wprowadzane do krwiobieguprzeciwciaa. System immunologiczny czowieka nato-miast rni si tym, e przeciwciaa uruchamia dopie-ro w chwili zagroenia. Bazujc na tym, medycyna caswoj uwag skupia wanie na stymulowaniu odpor-noci czowieka w oparciu o substancje czynne z chrz-stek rekina. Dodajmy - nie toksyczne i niewywoujcejakichkolwiek skutkw ubocznych.Dzi preparaty z chrzstki rekina stosuje si na ca-

ym wiecie. Uwaane s w medycynie za naturalnegosojusznika wspomagajcego leczenie ronych przypad-kw chorb przewlekych.

Osteoporoza i osteoartrozaProces budulcowy koci polega - naj krcej mwic

- na rozpuszczaniu i wchanianiu zuytych komrekkoci przez osteoklasty, zwane komrkami kociogub-nymi. Poszukuj one w tkance kostnej miejsc wymaga-jcych rekonstrukcji. Now tkank w tych miejscach

Chrzstka rekina jest zmielo-nym, wczeniej odpowiednio wy-suszonym. oczyszczonym i za-mknitym w kapsukach szkiele-tem chrzstnym rnych gatun-kw rekinw zamieszkujcychwody wok Ameryki Pd. i Pn.,Australii i Nowej Zelandii.

Chrzstka rekina jest produk-tem naturalnym, bezpiecznymi nietoksycznym . Dotychczaso-we badania nie wykazay skut-kw ubocznych jej stosowania.

tworz inne komrki - kociotwrcze osteoblasty. Jed-nak po 50 roku ycia procesy odbudowy koci za po-rednictwem osteoklastw i osteoblastw sabn.Wwczas to mamy do czynienia z osteoporoz. Scho-rzenie to objawia si silnymi blami, a w konsekwencjikalectwem spowodowanym m.in. zapadaniem si kr-gw i ich samomiadeniem pod wpywem wagi ciaa.Osteoporozie - czyli utracie masy i gstoci utka-

nia koci - zapobiega si podawaniem wapnia. Dawkiwapnia, nawet due, nie chroni jednak przed choro-b. Istnieje bowiem co najmniej 18 innych skadni-kw, wanych dla utrzymania koci w optymalnymzdrowiu. S one przyswajane, jeeli pozostaj we wza-jemnej rwnowadze. I t naturaln rwnowag zapew-nia skad chrzstki rekina. Jej skuteczno potwierdzi-y badania kliniczne w licznych szpitalach ameryka-skich, japoskich, a pniej kanadyjskich i europej-skich.Ostatnio preparat z chrzstki rekina z powodze-

niem testowany by w leczeniu innej choroby zwyrod-

nieniowej - osteoartrozy. Okazuje si, e osteoartrozanie jest skutkiem starzenia si tkanek - jak do niedaw-na sdzono - ale wywouj j niedobory ywieniowew chondrocytach - komrkach produkujcych chrzst-k stawow Chondrocyty syntetyzuj kolagen i prote-oglikany, ktre s gwnymi skadnikami chrzstki.Idc tym tropem uczeni stwierdzili, e dieta osb cier-picych na osteoartroz wymaga skadnikw budulco-wych chrzstki, gwnie chondroityny i glukozaminy.To one wanie wystpuj w chrzstce rekina. Prepara-ty z chrzstki rekina i tutaj wic znalazy medyczne za-stosowanie.

Szerokie zastosowanieChrzstka rekina obfituje w substancje bioaktyw-

ne, okrelane oglnym mianem glikokoniugantw.

Zawieraj one m.in. biaka, wap, fosfor, cynk i kom-pleks mukopolisacharydw, tj. czsteczki poczo-nych aminokwasw i wglowodanw o kwanym od-czynie. Deficyt glikokoniugantw w organizmie czo-wieka, do jakiego dochodzi podczas wysiku, jestprzyczyn przecieniowego zwyrodnienia cigien,wizade i staww. Std te przyjmowanie glikoko-niugantw z chrzstki rekina zapobiega degradacjitkanki cznej.Chrzstk rekina zaleca si take w leczeniu sta-

nw zapalnych, a ostatnio rwnie w leczeniu niekt-rych chorb skry - np. owrzodze, trudno gojcychsi ran, trdziku, egzemy i uszczycy. Leczy si nite choroby oczu zwizane z cukrzyc i ylaki.A wszystko dziki znakomitej przyswajalnoci przezorganizm czowieka optymalnego skadu kwaswtuszczowych, biaek, pierwiastkw ladowych i wita-min, pozostajcych w chrzstkach rekina we wzajem-nej rwnowadze.

CHRZSTKA REKINA100 kapsuek

Dietetyczny rodek spoywczy specjalnego przeznaczeniamedycznego o dziaaniu profilaktycznym.

Skadniki:Sproszkowana chrzstka rekina, kapsuka elatynowa: elatyna, dwutle-nek tytanu, ty tlenek elaza (barwniki)

Warto energetyczna:Warto odywcza:

__ w100g75 kcal/300 kJ

w 1 kapsuce

0,3 kca_1/1_,2_kJ__

Biako 36,0 g 0,126 g

D rdo wapnia i fosforu w korzystnej dla. ..organIzmu proporcjI

D Pomaga utrzyma chrzstki stawowew dobrym stanie

D Wspomaga niwelowanie procesw za-palnych

D Polecany osobom zagroonym osteopo-roz

D Poprawia stan odpornoci organizmuD aturalny rodek wzbogacajcy dietD Zapewnia doskona profilaktyk przed

chorobami reumatycznymi i zwyrodnie-. .nlOwyml

D Bezpieczny i efektywny suplement die-tetyczny we wspomaganiu terapii scho-rze artretycznych

Tuszcz 0,4 g 0,0014 g

Sposb uycia:

1-3 kapsuki dziennie

Producent: Andean Medicine Centre Ltd,Londyn, Wielka Brytania

Zalecenia do stosowania dietetycznego rodka spoywczego Chrzstka Rekina:D Dodatek chrzstki rekina do codzienne-

go poywienia moe by odpowiedzial-ny za ustpowanie stanw zapalnychi dolegliwoci blowych staww

D Zaywanie chrzstki rekina przyczyniasi do usprawnienia aktywnoci rucho-weJ

D Podany element wspomagajcy dietw stanach pourazowych

D Korzystny skadnik uzupeniajcy dietze wskazaniem profilaktycznym scho-rze na tle zapalnym i degeneracyjnym

D W naturalny sposb usprawnIa ukadimmunologiczny

D Wysokowartociowy rodek profilak-tyczny

.41?4m~lcaDystrybutor: A-Z Medica Sp. z 0.0.,

ul. Czyewskiego 6/lA, 81-706 Sopot,

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.