Top Banner

of 18

Workshop Beschut werk LCR Congres Nieuwegein

Jan 11, 2017

ReportDownload

Documents

nguyendiep

 • Workshop Beschut werk LCR Congres Nieuwegein

  7 april 2016

 • Arbeidsmarkt

 • Hoe ziet ons speelveld er uit? Inkomen Werk Organisa/e

  Wajongoud Loondispensa/eBaanafspraakbanenBeschutwerk

  UWV

  Wajongnieuw Geenarbeidsvermogen

  UWV

  WSWinstroomtot1-1-2015

  WSW Gemeente

  WSWwachtlijsttotenmet2014

  BaanafspraakbanenBeschutwerk

  UWV/Gemeente/Nietuitkeringsgerech/gd

  Par/cipa/ewet ReguliermetofzonderLKSBaanafspraakBanenBeschutwerk

  Gemeente

  Nietuitkeringsgerech/gd

  BaanafspraakbanenBeschutwerk

  Gemeente

 • Wet Banenafspraak

  Jaar Markt Overheid

  2015 6.000 3.000

  2016 14.000 6.500

  2017 23.000 10.000

  2019 40.000 15.000

  2021 60.000 20.000

  2023 80.000 25.000

  2025 100.000 25.000

 • Wet Banenafspraak Telling: Nulmeting per 1-1-2013 25,5 verloonde uren is 1 baan (minder naar rato) Detacheringen tellen mee bij sector van tewerkstelling WSW detas tellen alleen bij invulling beschut werk Ingekochte diensten tellen niet mee

 • Wet Banenafspraak Telling: Meting per sector Indicatieve verdeling in 2014 door werkkamer Cijfers over 2015 in juni Overheid heeft taakstelling niet gehaald

 • Wet Banenafspraak

 • Wet Banenafspraak Telling: Door UWV: Koppeling doelgroepenregister polisadmini-

  stratie 1x per jaar meting Tussenmeting cijfers eind 2014

  9224 extra banen in marktsector 1508 bij overheid

  Vooral WSW detacheringen Zie ook: www.opnaarde100000.nl

 • Wet Banenafspraak Is iemand in staat om het minimumloon te verdienen?

  -Beoordelen door middel van drempelfunctie: - De drempelfuncties zijn functies die algemeen worden aanvaard (uiteindelijk 16 functies, in 4 categorien qua belasting namelijk; psychisch, autonomie, hand- en vingergebruik, bewegings- apparaat) - De loonwaarde van de functies ligt ten minste op WML of dicht

  daarboven;

  - Het vereiste opleidingsniveau is maximaal niveau 3; - De drempelfuncties komen op meer plaatsen op de Nederlandse

  arbeidsmarkt voor.

 • Wet Banenafspraak

  Er is sprake van Arbeidsvermogen, en:

  De klant kan 1 drempelfunctie uitvoeren: geen indicatie

  De klant kan 1 drempelfunctie uitvoeren met aanpassingen / begeleiding: geen indicatie; De klant kan geen drempelfunctie uitvoeren, maar wel een taak (=arbeidsvermogen): indicatie NB geen arbeidsvermogen, geen indicatie!

  Er geldt een beslistermijn van 8 weken (artikel 4:13 Aw), uiteraard beslissen we eerder indien mogelijk. Tegen de beslissing kan bezwaar aangetekend worden

 • Wet Banenafspraak

  Quotum: Vanaf 2017 Beoordeling in 2016 over 2015 Individuele werkgevers > 25 werknemers Bij WSW detacheringen telt niet de beschut werk eis Hoogte 5.000,-

 • Beschut werk

  Structureel 30.000 plaatsen Eind 2015 1600 plaatsen Eind 2016 3200 plaatsen Tot heden ongeveer 400 indicaties aangevraagd 2/3 positief 1-6-2015 Indicatieve verdeling 2018 Amsterdam 310 Rotterdam 226 Tilburg 93 Breda 58 Almere 58 Nieuwegein 15 Naarden 1 Ameland 0

 • Beschut werk

  Redenen voor niet meewerken of vertraging Gemeenten vinden het te duur kunnen met hetzelfde geld meer mensen helpen Praktijkonderzoek laat grote kostenverschillen zien tussen gemeenten Onzekere financile en rechtspositionele consequenties op de lange termijn

 • Beschut werk financieel

  Per jaar zijn de volgende middelen beschikbaar: Middelen voor begeleiding in het Participatiebudget (structureel) Gemiddeld 8500,- per werknemer per jaar Middelen voor loonkostensubsidie in het I-deel (structureel) 17.000 per werkplek uitgaande van loonwaarde van 30% Wml Loonwaarde van de werknemer Lage Inkomens Voordeel (LIV) vanaf 2017 (structureel) Middelen uit de impuls beschut werk ( 100 mln 2016-2020) (tijdelijk) Eventueel additionele middelen van gemeenten grote verschillen.

 • Doelgroep Beschut

  Voor mensen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en/of ondersteuning. lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zodanig hoge mate van begeleiding of aanpassingen dat niet van werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt Zegt niks over de hoogte van de productiviteit

 • Doelgroep Beschut

  Er is arbeidsvermogen

  Er is een dienstbetrekking verschil met dagbesteding

  Verschil met WSW Beschut nieuw is beperkter

  Ook toegankelijk voor mensen van UWV (meeste gemeenten zeggen van niet)

  Gemeente vraagt indicatie aan

  UWV indiceert en adviseert.

 • Doelgroep Beschut

  UWV toetst aan de hand van SMBA Sociaal Medische Beoordeling Arbeidsvermogen Er moeten knelpunten zijn in werk of werkomgeving Men kijkt naar technische en organisatorische aanpassingen Men stelt begeleidingsbehoefte vast

  Cruciaal: Permanent toezicht Intensieve begeleiding

 • Loonkostensubsidie