Top Banner
mca . nl Welkom op Geriatrie Verpleegafdeling voor ouderen (huisnummer 261)
24

Welkom op Geriatrie

Jan 11, 2017

Download

Documents

phamhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Welkom op Geriatrie

mca.nl

Welkom op GeriatrieVerpleegafdeling voor ouderen

(huisnummer 261)

Page 2: Welkom op Geriatrie

2

Inhoudsopgave

Medisch Centrum Alkmaar (072) 548 44 44

Polikliniek geriatrie (072) 548 23 80

Verpleegafdeling geriatrie (072) 548 33 80

Behandelend arts:

...............................................................................................................................................................

Opname verpleegkundige:

...............................................................................................................................................................

Belangrijke telefoonnummers

Voorbereiding thuis 4

Welkom op de verpleegafdeling geriatrie 5

De opname 7

Wie werken er op de afdeling? 11

Bezoek 13

Algemene voorzieningen 15

Wat kunt u zelf doen? 17

Hebt u een klacht? 19

Weer naar huis 20

Notities 22

Page 3: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 3

Met deze brochure maken we u vast een beetje wegwijs in het ziekenhuis.

We willen namelijk graag dat u zich op uw gemak voelt tijdens uw verblijf op

onze afdeling. En dan is het fijn om van te voren een beetje zicht te hebben

op de gang van zaken nietwaar? Natuurlijk is deze informatie niet alleen

handig voor u, maar ook voor uw familie en/of begeleiders.

Als u na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebt, stel ze dan gerust.

Onze medewerkers zijn altijd bereid om uw vragen zo goed mogelijk te

beantwoorden. Hebt u bepaalde wensen? Laat het ons weten. Wij doen

graag ons best om uw verblijf bij ons zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Page 4: Welkom op Geriatrie

4

Welkom op Geriatrie

“ Het is zo fijn dat er iemand

met me meedenkt.”

Voorbereiding thuis

Wat neemt u mee?•   Uw identiteitsbewijs en uw ziekte­

kostenpapieren

•   Adressen en telefoonnummers van 

contactpersoon, familie en  

eventuele hulpverleners

•   Alle medicijnen die u gebruikt, bij 

voorkeur in de originele verpakking. 

Hiermee bedoelen we ook zalf en  

druppels. Als u eventuele zelfhulp­

middelen (van de drogist) gebruikt, 

zoals vitamines en natuurgenees­

middelen, en –kruiden, wilt u die 

dan ook meenemen?

•   Dieetvoorschriften

•   Voldoende kleding voor overdag en 

goede schoenen

•   Extra ondergoed

•   Nachtkleding, pantoffels en kamer­

jas

•   Toiletartikelen

•   Eventuele hulpmiddelen, zoals een 

wandelstok, rollator, antislipsokken, 

gehoorapparaat of (lees)bril

•   Hobbyartikelen (bijvoorbeeld boek, 

handwerk, muziek, spel)

•   Een pen om uw vragen te noteren

Wie is uw contactpersoon?Voor ons is het prettig als wij een  

contactpersoon uit uw familie of  

directe omgeving hebben. Graag  

horen wij van u aan wie wij inlichtingen 

mogen geven over uzelf, uw ziekte of 

behandeling.  

Deze contactpersoon kan ook  

optreden als uw belangenbehartiger. 

Mocht u door bijvoorbeeld een 

tijdelijke verwardheid niet meer in 

staat zijn beslissingen te nemen, dan 

doet de belangenbehartiger dat voor 

u, zoals u dat zelf gewild zou hebben. 

De contactpersoon kan bovendien 

uw familie en vrienden op de hoogte 

houden. Het is voor onze artsen 

en verpleegkundigen onmogelijk 

om met alle familieleden apart te 

spreken. Daarom krijgt alleen de 

contactpersoon informatie over u, uw 

ziekte en/of behandeling.

Page 5: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 5

Welkom op de verpleegafdeling geriatrie

Deze verpleegafdeling is speciaal 

ingericht voor ouderen. Als oudere 

mensen ziek zijn gaat het vaak om een 

combinatie van problemen op licha­

melijk, psychisch en sociaal gebied. 

Daardoor is niet altijd direct duidelijk 

om welke ziekte het gaat. Het specia­

lisme dat zich richt op ouderdomsziek­

ten heet geriatrie.

Onze afdeling geriatrie is gespeciali­

seerd in de zorg voor ouderen. Hier 

werken mensen uit verschillende 

vakgebieden nauw samen. Door deze 

samenwerking kunnen wij sneller en 

beter achterhalen wat er met u aan 

de hand is. Tijdens uw verblijf op de 

afdeling willen we graag dat u zo veel 

mogelijk vasthoudt aan uw eigen 

ritme. Op die manier krijgen wij een 

goed beeld van de beperkingen waar 

u tegenaan loopt. Zo kijken wij onder 

meer naar hoe u zichzelf verzorgt en 

hoe het eten, drinken en toiletbe­

zoek verloopt. Als zich problemen 

voordoen willen we die samen met u 

onderzoeken en voor zover mogelijk 

oplossen. Waar dit nodig is krijgt u 

natuurlijk ondersteuning. De bedoe­

ling is dat u na onderzoek en behan­

deling terugkeert naar huis, zo nodig 

met extra hulp. Ook als blijkt dat een 

andere woonomgeving geschikter 

voor u zou zijn. Meer hierover leest u 

in het hoofdstuk Weer naar huis.

Hoe bereikt u de afdeling?De routebeschrijving naar Medisch  

Centrum Alkmaar en parkeermogelijk­

heden in de buurt, staan in de aparte  

folder die u hebt gekregen. Eenmaal 

in het ziekenhuis volgt u vanaf de 

hoofdingang de blauwe lijn. Aan het 

eind van de gang neemt u de trap 

of lift naar de tweede etage. Ons 

huisnummer is 261. Bij twijfel kunt u 

natuurlijk altijd de weg vragen bij de 

receptie. 

Bij de receptie kunt u de route naar geriatrie vragen (huisnummer 261).

Page 6: Welkom op Geriatrie

6

Welkom op Geriatrie

Hoe ziet de afdeling eruit?Op de afdeling is plaats voor  

veertien mensen. Er zijn 

vierpersoons­ drie persoons­ en een­

persoonskamers. Verder zijn er twee 

huiskamers en is er een ruimte voor 

activiteitenbegeleiding.

De toegangsdeuren van de afde­

ling hebben een codeslot. Als u de 

code kunt onthouden, is het gewoon 

mogelijk om de afdeling te verlaten. 

Wilt u het wel even zeggen tegen de 

verpleegkundige of afdelingssecreta­

resse als u de afdeling verlaat? 

De code is ingesteld als veiligheids­

maatregel. Het voorkomt dat mensen 

met een verminderde geheugen­

functie de afdeling verlaten en in 

het ziekenhuis gaan dwalen. Om die 

reden noemt men onze verpleeg­

afdeling geriatrie een halfgesloten 

afdeling. 

De huiskamer

Page 7: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 7

De opname

Op de dag van opname kunt u ge­

woon direct naar de verpleegafdeling 

gaan (huisnummer 261). U hoeft dus 

niet langs de afdeling opname of de 

spoedeisende hulp.

Opnamegesprek We adviseren u om niet alleen naar het 

ziekenhuis te komen, maar samen met 

familie/begeleiders. Als eerste spreekt 

u met de arts en de verpleegkundige 

over uw gezondheidssituatie. Het 

streven is altijd om een opname op 

de afdeling geriatrie zo kort mogelijk 

te houden. Dit is natuurlijk afhankelijk 

van uw persoonlijke omstandigheden, 

maar ook van de zorg die u eventueel 

thuis nodig hebt en de tijd die nodig 

is om dat goed te regelen. Tijdens 

het opnamegesprek staan we ook stil 

bij uw rechten en plichten. Om u niet 

te overstelpen met de zogenaamde 

kleine lettertjes is deze informatie 

beschikbaar in aparte brochures. Wilt 

u er meer over weten? Vraag dan naar 

de folders:

•  Uw rechten en plichten als patiënt

•   Spelregels second opinion en/of 

voorzetting behandeling elders en

•   Uw rechten bij behandelverbod, 

niet­reanimeren, euthanasie, 

weefsel orgaandonatie, ter beschik­

king stellen van de wetenschap, 

obductie. 

De laatste folder is geschikt om u te 

helpen in het vormen van uw mening 

over een of meer van deze moeilijke 

onder werpen. Hij is gemaakt omdat 

iedereen op een bepaald moment  

terecht kan komen in een situatie 

waarbij ingrijpende beslissingen  

genomen moeten worden. Het is  

prettig om er dan al eens over  

nagedacht te hebben. Belangrijke 

patiënten informatie staat ook op onze 

website www.mca.nl/patientenfolders. 

Na het opnamegesprek krijgt u een 

rondleiding over de afdeling.

De eerste kennismaking

Page 8: Welkom op Geriatrie

8

Welkom op Geriatrie

MantelzorggesprekAls u thuis regelmatig mantelzorg 

krijgt voert de verpleegkundige een 

apart gesprek met uw familie/ 

mantelzorger. Dit noemen we een 

mantelzorggesprek. Wij willen ook 

graag van hen horen,  hoe uw thuis­

situatie er uit ziet en welke knelpunten 

zij ervaren in de hulp die ze u bieden. 

Dit gesprek is natuurlijk niet nodig  

als u in een verzorgingshuis of  

verpleeghuis woont. 

We willen graag weten hoe uw mantelzorger de situatie ervaart.

Page 9: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 9

vergelijkbaar. Als u toch bezwaar hebt 

tegen het gebruik van andere  

medicijnen, dan kunt u dit bespreken 

met uw behandelend arts. 

Onderzoek en behandelplanOp de opnamedag doet uw 

behandelend arts een lichamelijk 

onderzoek. Daarna spreken de 

verpleegkundige en de arts met u af, 

aan welke gezondheidsproblemen 

gewerkt zal worden en op welke 

manier. Deze afspraken 

worden genoteerd in het zogenoemde 

behandelplan.

VoortgangNa verloop van tijd bespreken de arts 

en verpleegkundige de voortgang van 

uw behandeling met uw familie/ 

mantelzorgers. Dit heet een familie­

gesprek of voortgangsgesprek.

Dit gesprek vindt vijf dagen na de 

dag van opname plaats. Heeft u 

een korte opname, dan kan  dit 

voortgangsgesprek gelijk ook het 

ontslaggesprek zijn.

Ontslaggesprek

Aan het einde van de opnameperiode 

hebt u een ontslaggesprek met de arts 

en verpleegkundige. Wij adviseren om 

uw familie/begeleiders hierbij aanwezig 

te laten zijn.

Medicijnen Alle medicijnen die u tijdens uw  

opname gebruikt krijgt u van de 

ziekenhuis apotheek van Medisch  

Centrum Alkmaar. Omdat de 

ziekenhuisapotheek werkt met een  

vastgestelde lijst van goedgekeurde 

middelen, hoeft u hiervoor niets te  

betalen. Soms betekent het dat u  

andere medicijnen krijgt dan u  

gewend bent, maar de werking is 

Page 10: Welkom op Geriatrie

10

Welkom op Geriatrie

Dagindeling

08.00 ­ 10.00 uur   Om 08.00 uur krijgt u ontbijt op uw kamer. Na het ontbijt 

kunt u zich wassen en verzorgen, al dan niet met  

begeleiding van de verpleegkundige. Het is goed om de 

verzorging zo veel mogelijk zelf te doen, zoals u dat thuis 

gewend bent. Overdag bent u grotendeels in de huiska­

mer als uw situatie dit toelaat.

10.00 ­ 12.00 uur   Rond 10.00 uur is er koffie. Vaak drinken we gezamenlijk 

koffie in één van de huiskamers of bij de activiteiten­

begeleiding. Afhankelijk van uw behandelplan en uw 

interesse kunt u daarna activiteiten doen waarbij een 

activiteitenbegeleidster u kan ondersteunen.

12.00 ­ 13.00 uur  Gezamenlijke broodmaaltijd in de huiskamer. 

13.00 ­ 15.00 uur  Na de middag kunt u rusten.

15.30 ­ 16.30 uur   Bezoekuur. ‘s Middags vinden ook onderzoeken en/of 

activiteiten plaats. 

17.00 ­ 18.00 uur  Gezamenlijke warme maaltijd in de huiskamer.

19.30 ­ 20.30 uur  Bezoekuur 

20.30 uur   Als u dit wilt kunt u na het bezoek terecht in één van de 

huiskamers om televisie te kijken, te lezen of nog wat 

muziek luisteren. Zo nodig krijgt u begeleiding van de 

verpleegkundige bij het naar bed gaan. 

Page 11: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 11

Wie werken er op de afdeling?

Artsen Uw geriater is gespecialiseerd in 

ouderdomziekten. Hij/zij is eindverant­

woordelijk voor uw medische behan­

deling. Een deel van uw onderzoek 

en behandeling is in handen van de 

arts­assistent. Dit is een volledig  

bevoegde arts (meestal in op leiding 

voor medisch specialist). De arts­ 

assistent werkt nauw samen met de 

geriater en is alle (werk)dagen aan­

wezig op de afdeling. Bij de arts­ 

assistent kunt u terecht met vragen 

over de dagelijkse medische zorg. 

Hij komt op maandag, woensdag en 

vrijdag bij u langs; een van deze keren 

komt de geriater mee. In MCA werken 

ook coassistenten. Zij zijn in het laatste 

jaar van hun artsenstudie en voeren 

beperkte taken uit bij uw behandeling.

VerpleegkundigenWij proberen uw zorg zo veel mogelijk 

te laten uitvoeren door dezelfde  

verpleegkundige. De verpleeg­

kundige die op uw kamer werkt is 

speciaal verantwoordelijk voor uw 

zorg en daarbij ook de contact persoon 

voor u en uw familie. Op het overzichts­

bord tegenover de receptie staat welke 

verpleegkundige op uw kamer werkt. 

Een sociaal geriatrie verpleegkundige 

kan u adviseren en begeleiden bij 

terugkeer naar huis, of bij het zoeken 

Op het bord bij de receptie ziet u dagelijks welke verpleegkundige u helpt.

Page 12: Welkom op Geriatrie

12

Welkom op Geriatrie

naar een andere woonomgeving. Als 

u extra nazorg nodig hebt, dan vraagt 

zij die aan. Zij zorgt er voor dat alles 

geregeld wordt. 

Overige medewerkersNaast de arts en verpleegkundige 

werken er nog veel meer deskundigen 

op onze afdeling. Denk aan een acti­

viteitenbegeleidster, fysiotherapeut, 

ergotherapeut of diëtist. Of u met hen 

te maken krijgt is afhankelijk van uw 

gezondheidstoestand.

Onze afdelingssecretaresse houdt uw 

medisch­administratieve gegevens bij.   

Zij weet ook wanneer onderzoeken  

gedaan worden en wanneer de artsen  

hun ronde over de afdeling doen. Laat  

u het haar even weten wanneer u de  

afdeling verlaat? Dan mist u in ieder  

geval geen afspraken. 

U hebt zelf een stem in de samen­

stelling van uw maaltijden. Onze 

voedings assistente helpt u hier  

graag bij.

U kunt meer dan u denkt.

Page 13: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 13

Multidisciplinair overleg Alle hulpverleners die bij uw zorg 

betrokken zijn overleggen elke week 

met elkaar. In dit zogenoemde multi­

disciplinair overleg bespreken ze de 

voortgang van uw behandeling.

Geestelijke verzorgingZiekte en opname grijpen in op het 

leven van u en uw naasten. Veel 

mensen waarderen op zo’n moment 

een mentaal steuntje in de rug. Deze 

steun kan heel verschillend zijn, niet 

iedereen heeft dezelfde behoeften. 

Medisch Centrum Alkmaar wil u daarin 

zo veel mogelijk tegemoet komen. 

Aan ons ziekenhuis zijn twee katho­

lieke pastores, twee dominees en een 

humanistisch raadsman verbonden. 

De verpleegkundige kan u met hen in 

contact brengen. Zij kunnen het ook 

voor u regelen als u een andere  

geestelijk verzorger wilt spreken  

bijvoorbeeld van een ander geloof. 

De afdeling geestelijke verzorging is 

telefonisch bereikbaar op werkdagen 

van 9.00 tot 16.30 uur op nummer 

(072) 548 35 41.  

Bezoek

Denk om u zelfBezoek is gezellig, maar vraagt ook 

behoorlijk wat energie, zeker als er 

meer mensen op een kamer liggen. 

Om u te beschermen tegen te veel 

inspanning gelden een paar een­

voudige maar uitermate belangrijke 

regels. 

•   Niet meer dan twee bezoekers per 

patiënt (laat elkaar onderling afwis­

selen);

•   Houd rekening met de bezoektijden 

en met de andere patiënten;

•   Geen huisdieren; 

•   Verpleegkundige en medische zorg 

gaan voor.

“ Je hebt het eerst niet zo in de gaten, maar de drukte van zo’n

ziekenhuis vraagt toch echt meer energie.”

Page 14: Welkom op Geriatrie

14

Welkom op Geriatrie

Speciale bezoektijden GeriatrieDe bezoektijden op onze verpleeg­

afdeling zijn anders dan de algemene 

bezoektijden. Wilt u uw bezoekers  

hierop attenderen? 

Uw bezoek is welkom van 15.30 tot 

16.30 uur en van 19.30 tot 20.30 uur. 

Op zaterdag en zondag is een extra 

bezoekuur van 10.30 tot 11.30 uur.

Tijdens de maaltijdAls u hulp nodig hebt bij het eten en u 

wilt zich graag laten helpen door een 

bekende of familielid, dan kunt u dit 

overleggen met de verpleegkundige. 

Soms kunnen we hiervoor een uitzon­

dering maken op de bezoektijden. 

Rust is belangrijk voor uw herstel; houdt daarom rekening met de bezoektijden.

Logeren in Familiehuis MCAWilt u uw dierbaren graag dicht bij 

u in de buurt hebben? Bent u met 

spoed of voor lange tijd opgenomen? 

Heeft uw bezoek vervoersproblemen? 

Informeer dan naar de mogelijkheden 

voor verblijf in het Familiehuis. Een 

comfortabele logeermogelijkheid op 

vijf minuten loopafstand van het 

ziekenhuis, tegen geringe kosten. 

Meer informatie leest u in de folder  

Welkom in Familiehuis MCA Kijk in het 

folderrek bij de ingang van de afde­

ling. Het familiehuis heeft ook een 

website www.familiehuismca.nl en is 

op alle werkdagen telefonisch bereik­

baar van 9.00 tot 17.30 op nummer 

(072) 548 36 38.

“ Als ik gerust heb, kan ik meer

genieten van mijn bezoek.”

Page 15: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 15

Algemene voorzieningen

Post U krijgt uw post op uw kamer. Post die  

u wilt versturen kunt u afgeven bij de  

afdelingssecretaresse.

Telefoon In MCA en op onze afdeling geriatrie  

mag u uw mobiele telefoon gewoon 

gebruiken. Mobiel bellen is niet toe­

gestaan op afdelingen waar dit storing 

kan veroorzaken aan medische  

apparatuur. Deze plaatsen herkent u 

aan een bordje. Als u een eigen tele­

foonaansluiting bij uw bed wilt huren, 

kunt u dit aangeven bij de  

afdelingssecretaresse. Hieraan zijn 

kosten verbonden. 

Radio, televisie en internetOp de afdeling staan radio’s. Bij de  

acti viteitenbegeleiding van de afde­

ling kunt u een radio aanvragen. In 

beide huiskamers kunt u televisie kij­

ken. Het is niet mogelijk een televisie 

op uw slaap kamer te huren. Er is geen 

internetverbinding op de afdeling.

Persoonlijke verzorgingEen bezoek aan de kapper of pedicure 

kan uw dag net even anders kleuren. 

KapperWoensdag, donderdag en vrijdag 

vanaf 9.00 uur.

PedicureDinsdag van 8.30 tot 15.30 uur.

Een afspraak maakt u het makkelijkst 

via de afdelingssecretaresse of ver­

pleegkundige. De kosten zijn voor 

eigen rekening.

Vuile was Wilt u uw kleding laten wassen? Dit 

kan via de ziekenhuisservice van Was­

salon De Wals. De eerste kilo was kost 

€ 2,50. Daarna kost elke kilo € 2,00 

(prijs onder voorbehoud). Over de 

werkwijze leest u meer op onze web­

site www.mca.nl. U kunt ook bellen 

naar (072) 532 50 60.

Stiltecentrum (huisnummer 135)In het stiltecentrum kunt u zich terug­

trekken voor rust, gebed, meditatie, 

om te lezen of zomaar wat rond te 

kijken. Er ligt een schrift waarin u kunt 

schrijven en een map met gedichten 

om mee te nemen. U vindt het  

stiltecentrum op de eerste verdieping. 

Page 16: Welkom op Geriatrie

16

Welkom op Geriatrie

Gebedsruimte voor moslims (huisnummer 135)Bent u moslim? Naast het stiltecentrum 

is een gebedsruimte waar u zich kunt 

wassen en bidden.

Kerkdiensten (activiteitenzaal, huisnummer 176)Wilt u een kerkdienst bijwonen?  

Dit kan elke zondag om 10.30 uur, u 

mag ook iemand meenemen naar de 

dienst. Afwisselend leidt een pastor of 

dominee de dienst. Door een ring­

leiding is de ruimte ook geschikt voor 

slechthorenden. Vrijwilligers komen u 

op de afdeling persoonlijk uitnodigen. 

Als dit nodig is helpen zij u om naar de 

activiteitenzaal te komen. Als u dit wilt 

kunt u op de afdeling de communie 

of het avondmaal ontvangen. Geef dit 

dan a.u.b. door aan de verpleging.

Verlies en diefstalU bent ­ net als ieder ander in het 

ziekenhuis ­ verantwoordelijk voor uw 

eigen spullen; MCA is niet aansprake­

lijk. Het kan voorkomen dat tijdens uw 

verblijf op de verpleegafdeling  

geriatrie persoonlijke eigendom­

men zoekraken of beschadigen. De 

volgende tips helpen u dit risico te 

beperken:

•   Neem geen waardevolle spullen 

of grote geldbedragen mee als u 

op genomen wordt. Als u toch iets 

mee genomen hebt, geeft dit dan bij 

voorkeur mee terug aan uw familie/

begeleiders.  

Zo nodig kunt u uw kostbaarheden 

in bewaring geven bij de verpleging 

of afdelingssecretaresse.

•   Merk uw eigendommen met uw 

naam (denk hierbij aan uw bril, rol­

lator, tas enz.)

InformatieIn het folderrek bij de ingang van de  

afdeling is nog veel meer informatie  

beschikbaar over MCA, patiënten­

rechten en plichten, enz. Kijk er gerust 

eens rond. U kunt ook vragen stellen 

aan de medewerkers van de balie 

patiëntenvoorlichting (huisnummer 

037). 

“ Geweldig hoor, een vrijwilliger

die je helpt bij het vervoer naar

de kerkdienst.”

Page 17: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 17

Alle belangrijke informatie is ook te 

vinden op onze website www.mca.nl

Wat kunt u zelf doen?

Deze vraagt verrast u misschien. U bent 

toch niet voor niets onder behandeling 

bij een medisch specialist? Toch kunt 

u zelf een belangrijke rol spelen. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat uw actieve 

betrokkenheid en die van uw naasten, 

een van de dingen is waardoor een 

behandeling beter verloopt. 

Door mee op te letten vergroot u ook  

de veiligheid in de zorg. Vergelijk het 

met verkeersregels; wie zich er aan 

houdt helpt mee aan grotere verkeers­

veiligheid. Dit is in de zorg net zo. 

Daar zijn ook regels. Als u bijvoor­

beeld de instructies bij medicijnen of 

dieet goed opvolgt, draagt u zelf bij 

aan een sneller herstel.Maar wat kunt 

u dan nog meer doen? Wij helpen u 

op weg met een paar tips.

Geef alle informatie over uw gezondheidWeet uw arts welke medicijnen zonder 

recept u gebruikt? Gebruikt u homeo­

pathische middelen? Vertel het! Alleen 

dan kunnen we controleren of het vei­

lig is om bepaalde medicijnen tegelijk 

te gebruiken. 

Tips

•   Zorg wordt veiliger als u ook zelf 

actief meedenkt en mee oplet. 

•   Geeft de verpleegkundige u een 

medicijn met een andere kleur 

of vorm dan u gewend bent? 

•   Vraag er naar! Denk niet “De 

dokter zal wel andere medicij­

nen hebben voorgeschreven”. 

•   Wij leggen dit soort vragen niet 

uit als gebrek aan vertrouwen, 

maar zijn vooral blij met uw 

alerte en betrokken opstelling

Page 18: Welkom op Geriatrie

18

Welkom op Geriatrie

Volg instructies en adviezen goed opHet helpt om in uw eigen woorden 

te herhalen, hoe u de instructies en 

adviezen begrepen hebt. Zeg het als 

u denkt dat u tegenstrijdige adviezen 

krijgt. 

Bespreek het verloop van uw behandelingVraag wat u kunt verwachten, hoe 

lang het duurt voordat verbetering 

optreedt, wat u zelf kunt doen en wat 

u moet doen als het anders ver­

loopt. Wordt u doorverwezen? Vraag 

waarom en wie de eindverantwoorde­

lijkheid heeft voor uw behandeling. 

Durf te vragenHet is belangrijk dat u begrijpt wat 

er gebeurt en waarom dit is. Door te 

vragen voorkomt u misverstanden en 

verkeerde verwachtingen. Verloopt de 

behandeling anders dan is afgespro­

ken, of anders dan u verwacht? Stel 

dan vragen die beginnen met wie, wat, 

waar, wanneer, waarom, waardoor of 

hoe. De folder Wat vraag ik aan mijn

arts? helpt u in het voorbereiden van 

een dergelijk gesprek. 

Zorg voor voldoende rustRust is belangrijk is voor uw herstel en  

dat van uw kamergenoten. Het helpt 

als u tijdens nacht­ en middagrust 

geen gebruik maakt van (mobiele) 

telefoon. U kunt uw contactpersoon 

vragen om er voor te zorgen dat u 

tijdens het rustuur niet gebeld wordt. 

Zorg voor niet teveel bezoekDe bezoektijden in MCA zijn bedoeld 

om u te beschermen tegen te veel in­

spanning ineens. Hetzelfde geldt voor 

de regel van maximaal twee bezoe­

kers tegelijk. Niemand zal het vreemd 

vinden dat u zich hier aan wilt houden, 

dus zeg het gerust. Het is immers in 

uw eigen belang?  

Wees alert op pijnGoed doorademen, ophoesten en  

bewegen zijn belangrijk voor uw 

herstel. Pijn kan dit belemmeren. MCA 

werkt met een systeem van pijnregis­

tratie dat er voor zorgt dat we uw pijn 

zo goed mogelijk kunnen verminde­

ren. Het is voor uw herstel dus beter 

om pijnstillers te ge bruiken dan om 

pijn te hebben. Vertel de verpleegkun­

dige hoeveel pijn u hebt.  Een goede 

manier om na te gaan hoeveel pijn u 

hebt, is om een cijfer te geven tussen 

Page 19: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 19

0 en 10. Een 0 betekent helemaal 

geen pijn. Een 10 is de ergst denkbare 

pijn die u zich kunt voorstellen. U kunt 

nooit een verkeerd cijfer geven. Geeft 

u uw pijn een cijfer vanaf 4 tot en met 

10, dan is het niet acceptabel. Dat 

betekent dat u meer medicijnen nodig 

hebt. Meer informatie hierover leest u 

in Pijn en pijnbestrijding.

Ken de risico’s van doorliggenWie langdurig in bed ligt of in een (rol)

stoel moet zitten loopt risico op door­

ligwonden. Dit soort wonden geneest 

niet makkelijk. Alle reden om ze te 

voorkomen. Wat u daar zelf aan kunt 

doen leest u in de folder Decubitus,

voorkomen van doorliggen.

Let op uw voedingOndervoeding ligt op de loer op het 

moment dat u weinig trek hebt, terwijl 

uw lichaam door de ziekte of behan­

deling juist extra energie nodig heeft. 

Eet u minder dan u gewend bent of 

valt u af, trek dan aan de bel bij de 

zorgverlener. Wat u meer kunt doen 

leest u in de folder Ongewild afval-

len… denk er niet te licht over. Als u 

hulp nodig hebt bij het eten vindt u 

het misschien prettig dat een bekende 

u hierbij helpt. Overleg in zo´n geval 

even met de verpleegkundige. 

Hebt u een klacht?

Bent u ontevreden of hebt u een 

suggestie om de behandeling of 

verzorging te verbeteren? Bespreek 

dit dan bij voorkeur rechtstreeks met 

de betrokken personen of de afde­

lingsleiding. De afdelings secretaresse 

helpt u graag met een afspraak. Komt 

u er na overleg niet uit, dan kunt u bij 

Tenslotte alle tips nog even op een rij

•   Geef alle informatie over uw 

gezondheid

•   Volg instructies en adviezen 

goed op

•   Bespreek het verloop van uw 

behandeling

•  Durf te vragen

•   Zorg voor voldoende rust en 

dus niet te veel bezoek

•  Wees alert op pijn

•  Ken de risico’s van doorliggen

•  Let op uw voeding

Page 20: Welkom op Geriatrie

20

Welkom op Geriatrie

de klachtenfunctionaris terecht. Meer 

informatie en een klachtenformulier 

vindt u in de folder Een klacht, laat het

ons weten.

Weer naar huis

Ons uitgangspunt is dat u na uw 

verblijf in het ziekenhuis weer terug 

gaat naar de plaats waar u vandaan 

komt. Meestal hoort u een of twee 

dagen van tevoren van uw arts wan­

neer u wordt ontslagen. U hebt dan 

nog voldoende tijd om vervoer naar 

huis (eigen auto, taxi of rolstoeltaxi) en 

andere zaken te regelen. 

OntslaggesprekVoordat u naar huis gaat hebt u 

een ontslaggesprek met de arts en 

verpleegkundige. Wij vinden het 

belangrijk om uw familie/begeleiding 

hier ook bij te betrekken. Het ontslag­

gesprek gaat over hoe de opname 

is verlopen, uw vertrek, de nazorg en 

uw vragen. Wilt u zich goed voor­

bereiden? Gebruik dan het lijstje 

hiernaast.

Verzorging thuisHet kan zo zijn dat u thuis (tijdelijk) on­

dersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld 

op huishoudelijk gebied of wat betreft 

verpleging of persoonlijke verzorging.  

Zo ja, dan regelen wij dat voor u. 

Misschien blijkt tijdens uw opname dat 

een andere woonomgeving beter bij  

u past. Als u het daarmee eens bent,  

dan kunnen wij een aanvraag voor een 

andere woonvorm voor u verzorgen. 

U kunt niet in het ziekenhuis wachten 

tot er een plaats beschikbaar is. In 

de tussentijd gaat u terug naar huis, 

zo nodig met extra ondersteuning. 

Meer informatie over de mogelijkhe­

den leest u in de folder Ontslagen

uit het ziekenhuis en u hebt nog zorg

nodig…

Page 21: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 21

Voorbeeldvragen voor uw ontslaggesprek

•   Hoe nu verder met mijn ziekte?  

•  Wat mag ik thuis wel/niet doen? 

•  Hoe verzorg ik de wond/wanneer gaan de hechtingen er uit?

•   Bij welke gezondheidsklachten neem ik contact op met MCA en met welke 

afdeling?

•  Krijg ik een (controle)afspraak op de polikliniek?

•  Wat ik nog wil zeggen over mijn opname in MCA

•  Wat kan ik zelf doen om mijn klachten te verminderen en herstel te bevorderen?

•  Kan ik met eigen vervoer naar huis?

Over nazorg

•   Wat zijn de gevolgen van de ziekte en de ziekenhuisopname? 

Welke ongemakken kan ik straks tegenkomen in mijn dagelijks leven?

•  Heb ik thuis extra zorg en hulp nodig?  

•  Zo ja, waar heb ik  (tijdelijk) zorg en hulp bij nodig?

•  Welke zorg en hulp kunnen mijn naasten mij thuis geven?

•  Wie kan ik nog meer inschakelen? (bijvoorbeeld buren, ­vrijwillige­ thuiszorg).

Mogelijke vragen over medicijnen

•  Welke (andere) medicijnen krijg ik thuis en waar zijn ze precies voor?

•  Wanneer moet ik ze innemen en hoeveel?

•   Kan de ziekenhuisapotheek regelen dat ik op mijn eerste dag thuis over 

alle (nieuwe) medicijnen beschik?  

•  Ik gebruik meerdere medicijnen, combineren ze allemaal goed met elkaar?

•  Welke bijwerkingen kunnen optreden?

•  Heb ik recepten nodig voor de medicijnen thuis?

Page 22: Welkom op Geriatrie

22

Notities

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 23: Welkom op Geriatrie

Welkom op Geriatrie 23

Colofon

Redactie:   Medisch Centrum Alkmaar

Fotografie:   Beeldgroep MCA

Vormgeving: Beeldgroep MCA 

Oplage:   750

Druk:  Marcelis ­ Dékavé

Artikelnr.:   38793 / 2014

Op alle behandelingen in MCA zijn de algemene voorwaarden van MCA

van toepassing, zie www.mca.nl of vraag bij de balie van patiëntenvoorlichting.

Page 24: Welkom op Geriatrie

mca.nl

Medisch Centrum AlkmaarWilhelminalaan 12

1815 JD Alkmaar

(072) 548 44 44

mca.nl/geriatrie