Top Banner
WEBOVÉ PORTÁLY KNIHOVEN z pohledu informačních zdrojů Jan Pokorný, Ústav výpočetní techniky UK
33

WEBOVÉ PORTÁLY KNIHOVEN z pohledu informačních zdrojů

Jan 21, 2016

Download

Documents

Jed

WEBOVÉ PORTÁLY KNIHOVEN z pohledu informačních zdrojů. Jan Pokorný, Ústav výpočetní techniky UK. Situace. SOUČASNÁ SITUACE - vznik zdrojů. Knihovny převedly nebo úspěšně převádějí své sbírky do elektronické podoby. Převádějí:  sekundární informace = katalogy, kartotéky, bibliografie - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • WEBOV PORTLY KNIHOVENz pohledu informanch zdrojJan Pokorn, stav vpoetn techniky UK

 • Situace

 • Knihovny pevedly nebo spn pevdj sv sbrky do elektronick podoby. Pevdj:

  sekundrn informace = katalogy, kartotky, bibliografie

  samotn primrn dokumenty i objekty = pln texty, obrazy

  Vznikaj kvalitn lokln elektronick zdroje.

 • Lokln elektronick zdroje vznikaj v mnoha knihovnch. Krom toto velkou adu zdroj knihovny kupuj (Ebsco, Anopress atd.). Kad zdroj ale mnohdy vyuv rzn programov prostedky.

  zdroj je velice mnohojsou prezentovny v nejrznjch prostedchpouvaj nejrznj dotazovac jazykyzobrazuj vsledky v nejrznjch formtechjsou pstupn na rznch adresch a pod rznmi hesly

 • Knihovny nevd, jak tyto zdroje nabdnout ve svch studovnch, nato na svch webovch sdlech.

  Webov strnky knihoven nejsou pipraveny na provoz slueb, nemaj charakter informanho systmu.

  Rznorodost formy i obsahu je ohromn.

 • Dky rozvojovm programm typu VISK3 m dnes vtina knihoven zajitn pstup na internet.

  Vtina velkch/specilnch knihoven m zajitno pevn pipojen.(= ty, kter mohou nabdnout zajmav zdroje)

  Tm je zajitn zkladn pedpoklad propojovn zdroj. Vznikaj informan gatewaye a soubory zdroj.

 • Co vznikne, kdy se velk mnostv odlinch zdroj zane v sovm prosted propojovat?

  IROK NABDKAale zroveINFORMAN CHAOS

 • een

 • Nutnost jednotnho prosted pro zpstupnn Zajistit zen a bezpen vstup Doplujc sluby pro uivatele

 • Prostedkyintegrace

 • MetaLib zklad JIBMetaLib lze vyut pes 3 rzn rozhran: pomoc klienta WWW v prosted MetaLibu nap. www.jib.czpomoc klienta Z39.50 katalogizace, stahovn zznampomoc API v jinm systmu WWW

 • WWW rozhranWWW klientdotaz HTTPWWWMetaLibvsledky v HTML

 • WWW rozhran

 • Z39.50 rozhranKatalogizan klients podporou Z39.50dotaz Z39.50KonvertorMARCzznamv poadovanm formtuZ39.50MetaLib

 • Z39.50 rozhran

 • API rozhran vyhledvac odkazWWW klientvyhledvac odkazWWWMetaLibvsledky v HTMLLibovolnISdotaz HTTPHTML s odkazem

 • API rozhran

 • API rozhran pmoWWW klientdotaz na APIvsledek v XMLLibovolnISdotaz HTTPvsledek v HTMLMetaLib

 • API rozhran

 • Budovn webovch portl

 • Jak zdroje nabzet on-lineznme een pro integraci informanch zdroj = MetaLib knihovny maj pipraveny webov technologie

  eenm je MetaLib zabudovat do webovho sdla knihovny

  Knihovny by mly sv webov sdla pojmat jako informan portly, ve kterch budou nabzet kompletn souhrny informac a kompletn nabdku on-line slueb.

  Nov posln knihoven sluby zaloen na elektronickch informacch. ten je obsluhovn on-line, ne u pultu.

  Portly jsou souhrnem dlch st, tzv. portlet.

 • MetaLib jako portletMetaLib je dodvn do portlu jako komponenta, kterou nen teba nijak konfigurovat.

  Jedn se o hotov een.

  Propoj se s ostatnmi komponenty portlu podle poteby.

  Portlet MetaLibu je dodvn jako webov sluba.

 • Pklad webov slubyprovozujeme turistick prvodce

  chceme doplnit o pedpov poas

  Nevyplat se nm koupit meteorologickou stanici a pedpov poas pipravovat vlastnmi prostedky (statisce korun).

  Budeme vyuvat webov sluby jinho subjektu, kter se pedpovd poas zabv. Slubu pipojme do naeho systmu.

 • MetaLib jako webov slubaSluba b na konkrtn adrese WWW - snadn zalenn Sluba zpstupn informan zdroje knihovny na jednom mst v jednotnm prosted Sluba spolupracuje s autentikanm systmem knihovny (pokud m oteven rozhran, jako nap. LDAP)

  Sluba vytvo pracovn profily pro uivatele, kde si mohou uchovvat svoji prci Sluba generuje pehledn statistiky

 • MetaLib jako webov slubaCO JE K DISPOZICI: - pedem pipraven konfigurace zdroj s jejich popisem - zdroje jsou zalenny do kvalitnho systmu tdn - jednotn a intuitivn rozhran pro WWW - monost nastaven vzhledu rozhran podle poadavk

  CO JE MONO NASTAVOVAT - tvorba nabdky zdroj z irokho seznamu (vybereme pesn to, co potebujeme) - autentikace ten pes stvajc ty knihovny - definice vyhledvacch skupin

 • MetaLib serverIS knihovny1. instance2. instance3. instancewebov sluba

 • MetaLib jako integrtor zdrojV RMCI JIB: - kompletn nabdka nejdleitjch zdroj tdnch podle pedmtovch skupin Konspektu - univerzln pouit z hlediska slueb

  PERSPEKTIVN JAKO WEBOV SLUBA: - pln integrace do portlu knihovny - pouze zdroje, kter instituce potebuje + zdroje, kter nejsou v JIB zahrnuty (regionln a mstn vznam) - vlastn autentikace a uivatelsk prosted - bezev integrace do informanho systmu instituce - vlastn definice vyhledvacch skupin

 • Dkuji za pozornostKontakt:

  Jan Pokornjan.pokorny@ruk.cuni.cz

  Univerzita Karlova v Prazestav vpoetn technikyOvocn trh 3-5116 36 Praha 1