Top Banner
VýROčNá SPRáVA 2014
32

Vyrocna sprava 2014

Jul 25, 2016

ReportDownload

Documents

 

 • CpF Vron sprva 2014 1

  vron sprva

  2014

 • 2 Vron sprva 2014 CpF

  Centrum pre filantropiu n.o. je neziskov organizcia, ktor vznikla 30. 8. 2002. Je zaregistrovan Krajskm radom v Bratislave, v Registri neziskovch organizci, . OVVS-530/49/2002-NO.

  vZIa

  Naou vziou je, aby sa darcovstvo stalo benou sasou ivota obanov aj firiem. Nam cieom je aktvne prispieva k rozvo-ju a kultivcii darcovstva a filantropickho prostredia na Slovensku a zlepi celkov povedomie a postoj ud k darcovstvu.

  Sname sa: spja tch, ktor chc darova svoje zdroje s tmi, ktor pomoc potrebuj,

  rozvja a rozirova mylienkov i fyzick priestor pre psobenie aktvnych ud vo verejn prospech.

  Aby sme naplnili nae poslanie, realizujeme:

  rozvoj firmenho a individulneho darcovstva

  vzdelvacie a vskumn aktivity na tmy filantropie, dobrovonctva, obianskej spolonosti, miestneho a regionlneho rozvoja

  vzdelvacie, organizan a informan sluby v oblasti prpravy, realizcie, manamentu a hod-notenia grantovch a inch rozvojovch programov

 • CpF Vron sprva 2014 3

  HoDnoTY

  Solidarita Schopnos porozumie potrebm druhch je pre ns dleit. Chceme podporova skutky a iny vykonan v prospech inch bez oakvania od-meny, podporova zujem ud o druhch.

  Socilna zmena Aj ke nae programy asto vedia ovplyvni jednot-livca alebo aj skupiny, naou najvou ambciou je dosiahnu nimi zmeny a na rovni spolonosti. Preto oceujeme odvahu tch, ktor sa o ne usi-luj v duchu humanizmu, tolerancie, kultrnosti a nensilia.

  Aktvny oban. Hodnotu aktvneho obianstva a iniciatvnosti vnmame ako kov pre irie socilne a politick zdravie naej spolonosti.

  Podpora ldrov Odvaha by osobnm prkladom, sprvnym ldrom aj to je to, o chceme podporova. Chceme oceova skuton lderstvo, nie to celebritn, ktor sa dnes asto vychvauje v mdich.

  Povanie slabch a znevhodnench Chceme, aby nae programy boli citliv aj voi vo-laniam slabch a znevhodnench, ktor nemali v ivote astie ako t zdrav a bohat.

  TanDarDY naej prce

  Transparentnos poskytovania grantov Vdy vopred zverejnme ciele, podmienky a kritri vberu projektov, aby boli kadmu jasn pravidl. Do sae o podporu sa me prihlsi ktokovek, kto spa kritri oprvnenosti. O vsledkoch po-sudzovania informujeme nielen uchdzaov, ale aj irok verejnos. Zverejujeme men posudzo-vateov projektov ako aj prijmateov prspevkov a grantov.

  Dostupnos pre zujemcov o podporu z rznych socilnych skupn a rznych reginov Slovenska. Nvrhy projektov s nami me kad konzultova tak, ako mu to vyhovuje: osobne, mailom ale-bo telefonicky. Naimi sksenosami pomhame uchdzaom zvi ich ance v grantovej sai.

  Otvorenos Grantov programy navrhujeme a realizujeme ako otvoren, ie do vberovho konania sa me zapoji irok okruh iadateov.

 • 4 Vron sprva 2014 CpF

  vsledky spoluprce CpF s partnermi v roku 2014

  roZvoJ FIrEMnEJ FILanTropIE

  V roku 2014 sme spolupracovali s neziskovmi organizciami korporatvnych darcov nadciou orange, nadciou spp, nadciou Tatra banky a neinvestinm fondom EkoFond.

  Dleitm atribtom pre hodnotenie darcovstva je jeho otvorenos, transparentnos a prstupnos. Verme, e grantov proces je najprehadnejm spsobom prerozdeovania finannch prostriedkov.

  Grantov proces:

  m jasne definovan podmienky a poiadavky, hodnotenie predloench iadost o podporu.

  napa mylienku decentralizcie moci pri rozhodovan o podporench projektoch (rozhodnutie o podporen projek-tov je na externch regionlnych posudzovateoch, ktor s odbornkmi v danej oblasti)

  vsledky podpory s dostupn na internete a s zasielan vetkm, ktor sa zastnili vberu a alm, ktor maj zujem

  darca sa zaujma o realizciu podporench projektoch a zastuje sa na podporench aktivitch

  oBsaH

  Centrum pre filantropiu, n.o.Vron sprva za rok 2014

  4 Rozvoj firemnej filantropie

  11 Rozvoj individulneho darcovstva

  15 Vzdelvacia a osvetov innos

  16 Partnerstv a lenstvo v organizcich

  18 Finann sprva

  Nadcia Centra pre filantropiuVron sprva za rok 2014

  20 Poslanie

  21 Prehad darov

  22 Nadan fondy

  27 Nadan fondy

  28 Finann sprva

  31 udia v CpF

 • CpF Vron sprva 2014 5

  prEHaD GranTovCH proGraMov realizovanch v roku 2014

  nadcia spp

  Program podpory partnerstievPoet predloench projektov: 89 Poet podporench projektov: 61Vylenen suma: 898 800

  Program podpory komuntPoet predloench projektov: 44Poet podporench projektov: 44Vylenen suma: 199 376

  Detsk Davis Cup a Fed Cup slovensk tenisov zvz

  Program podpory partnerstiev, Nadcia SPP

  Program MunicipalityPoet predloench projektov: 52Poet podporench projektov: 52Vylenen suma: 409 302

  Spoluprca so samosprvamiPoet predloench projektov: 10Poet podporench projektov: 10Vylenen suma: 117 988

 • 6 Vron sprva 2014 CpF

  na kolesch proti rakovine, ilinaslovensk paralympijsk vborProgram podpory partnerstiev, Nadcia SPP

  obnova fasdy Katiea Moenok Komunita Krovnej pokoja Obnovme si svoj dom, Nadcia SPP a Ministerstvo kultry SR

  Nadan fond SPPolonePoet predloench projektov: 656Poet podporench projektov: 37Vylenen suma: 199 876

  Program podpory jednotlivcov v ndzi Poet predloench projektov: 138Poet podporench projektov: 24Vylenen suma: 39 000

  Obnovme si svoj domas na grantovom programe, ktor realizovalo Ministerstvo kultry SR.Poet podporench projektov: 5Vylenen suma: 200 000

  roZGaJDanCI-ZaGaJDaJTE sa! 2014gajdosk hudobn diela, oZ spojen huky slovenska

  Program podpory partnerstiev, Nadcia SPP

  poli dobro alej, Komunitn nadcia revia Program podpory partnerstiev, Nadcia SPP

 • CpF Vron sprva 2014 7

  na palube jednoroca Iv, Moonlight CampProgram pecilne prleitosti, Nadcia Orange

  Projekt skvalitnenia ivota det a mldee zo socilne znevhod-nenho prostredia s princpmi inkluzvnej, prosocilnej

  a multikultrnej vchovynadcia orange

  Grantov program pre optimistovPrerozdelen suma: 15 000 Poet predloench projektov: 496Poet podporench projektov: 94

  Grantov program pre predajcovPrerozdelen suma: 15 000 Poet predloench projektov: 36Poet podporench projektov: 11

  Zamestnaneck grantov programPrerozdelen suma: 28 380 Poet predloench projektov: 67Poet podporench projektov: 31

  anca pre v reginPrerozdelen suma: 93 000 Poet predloench projektov: 233Poet podporench projektov: 50

  Zelen pre seniorovPrerozdelen suma: 50 000 Poet predloench projektov: 296Poet podporench projektov: 44

  Darujte VianocePrerozdelen suma: 85 821 Poet predloench projektov: 503Poet podporench projektov: 406

 • 8 Vron sprva 2014 CpF

  prrodn vedy a knihy - naa zubarodiovsk zdruenie pri Z s M Hargaova

  Zamestnaneck program Dobr srdce, Nadcia Tatra banky

  Bylinkov nun chodnk, oZ Misia mladch Program anca pre v regin, Nadcia Orange

  Beekeeping is fashion - Fashion is beekeeping obianske zdruenie kraj Program Viac dizajnu, Nadcia Tatrabanky

  tipendium pre znevhodnenchPrerozdelen suma: 9 000 Poet podporench tudentov/tudentiek: 18

  koly pre budcnosPrerozdelen suma: 60 000 Poet predloench projektov: 383Poet podporench projektov: 50 e-koly pre budcnosPrerozdelen suma: 40 000 Poet predloench projektov: 78Poet podporench projektov: 35

  Program pecilne prleitostiPoet predloench projektov: 65 Poet podporench projektov: 49Vylenen suma: 270 834,16

  Fond pre socilne slabch a chorch120 iadateov podporench sumou 40 500,00

 • CpF Vron sprva 2014 9

  plnovanie operci prostrednctvom 3D tlae Lekrska fakulta UK v Bratislave

  Program Kvalita vzdelvania, Nadcia Tatra banky

  nadcia Tatra banky

  Zamestnaneck grantov program Dobr srdcePoet predloench projektov: 138Poet podporench projektov: 138Vylenen suma: 61 300

  Grantov program Kvalita vzdelvaniaPoet predloench projektov: 107Poet podporench projektov: 14Vylenen suma: 40 800

  Grantov program Vedie viacPoet predloench projektov: 84Poet podporench projektov: 11Vylenen suma: 29 857

  Grantov program tudenti do svetaPoet predloench projektov: 80Poet podporench projektov: 16Vylenen suma: 42 450

  Grantov program E-talentPoet predloench projektov: 31Poet podporench projektov: 9Vylenen suma: 25 000

 • 10 Vron sprva 2014 CpF

  aDMInIsTrCIa poDpornCH proGraMov v roku 2014

  Cena Nadcie Orange za rok 2013 v oblasti komunitnho rozvoja, socilnej inklzie, vzdelvania a obianskej angaovanosti

  Cena Nadcie Tatra banky za vnimon diplomov prcu v oblasti IT za vnimon dobrovoncku aktivitu v oblasti vzdelvania a umenia za umenie

  Grantov program Business IdeaPoet predloench projektov: 16Poet podporench projektov: 4Vylenen suma: 20 000

  Grantov program Prv pomocPoet predloench projektov: 33Poet podporench projektov: 32Vylenen suma: 24 700

  Grantov program Viac umeniaPoet predloench projektov: 99Poet podporench projektov: 32Vylenen suma: 46 020

  Grantov program Viac dizajnuPoet predloench projektov: 75Poet podporench projektov: 28Vylenen suma: 30 000

  Grantov program Stredokolci do svetaPoet predloench projektov: 38Poet podporench projektov: 13Vylenen suma: 12 277

  Grantov program Viac pre reginyPoet podporench projektov: 8Vylenen suma: 40 000

  Trhy pri Bate, Different, o.z. Zamestnaneck program Dobr srdce, Nadcia Tatrabanky

 • CpF Vron sprva 2014 11

  roZvoJ InDIvIDULnEHo DarCovsTva

  Rozvjame a budujeme infratruktru pre individulne darcovstvo na Slovensku.

  retart slovensko 2014 Sa Retart m podpori o najviac online rieen, ktor iniciuj spoloensk zmenu. Prihlsi sa do nej mu aktvni obania, tudenti, mimovldne organizcie, neformlne skupiny, i startupisti, ktor by radi rozbehli verejnoprospen projekt v oblasti transparentnho a efektvneho spravovania vec verejnch, boja proti korupcii, podpory prvneho ttu a otvorenosti spolonosti v rznych oblasti-ach, a chc na to vyui modern technolgie. Aplikcie, ktor vznikn, maj sli obanom a maj kontruktvnym a neagresvnym spsobom pomha riei problmy, s ktormi sa stretvaj obania.

  Kategrie sae v roku 2014:

  Dobr a transparentn sprva vec verejnch(verejn priestor, transparentnos, antikorupcia, efektvne spravovanie, prvny tt...) Rovnos a tolerancia (pomoc socilne vylenm skupinm obyvatestva, rozvoj nrodnostnch menn, prispievanie k rov-nosti prleitost, potlanie sexulneho nsilia na ench a obchodovania s udmi, tlmenie prejavov podnecujcich nenvis, extrmizmus, rasizmus, xenofbiu a antisemitizmus, ...)

  Retart Slovensko je pvodn projekt americkej neziskovej organizcie Techsoup Global. Na Slovensku sme sa realizovali v roku 2012, 2013 a nevynechali sme ani rok 2014. Do prvch dvoch ronkov sa prihlsilo spolu 64 projektov, vo finle ich bojovalo 18. Zskali 24 cien v celkovej hodnote takmer 55 000 EUR. Zahjeniu sae v roku 2014 predchdzali dva kick-off meetingy, a to v iline 26.11.2014 a v Bratislave 27.11.2014. Sa sme otvorili 1.12.2014 na platforme restart.ludialudom.sk, kde sa mohli prihlsi san npady. Do uzvierky 20.2.2015 sa do sae prihlsilo 16 projektov. Sa pokraovala v roku 2015.

  Projekt Retart Slovensko 2014 bol podporen sumou 31 500 eur z Fondu pre mimovldne orga-nizcie, ktor je financovan z Finannho mecha-nizmu EHP 2009-2014. Sprvcom Fondu je Nadcia otvorenej spolonosti Open Society Foundation. Cieom projektu Retart Slovensko 2014 je Posilnenie aktvneho obianstva.

  retart slovensko 2014Kick-off meeting v Bratislave, 27.11.2014

 • 12 Vron sprva 2014 CpF

  EasY GIvInG podpora pravidelnho darcovstva

  Aby sme reagovali na aktnu potrebu zlepenia darcovskho prostredia na Slovensku, iniciovali sme zaloenie Koalcie pre podporu individulneho darcovstva (vznikla 7. aprla 2011 podpisom dohody o spoluprci medzi lenskmi mimovldnymi orga-nizciami). Informcie o koalcii je mon njs na strnke www.darcovstvo.sk

  DarUJME.sk

  V rmci tejto aktivity podporujeme vntorn rozvoj neziskovch mimovldnych organizci cez slubu DARUJME.sk, ktor otvra neziskovm organizcim brnu do sveta online fundraisingu. Prostrednctvom DARUJME.sk si mu neziskov organizcie vytvra vlastn darovacie strnky tak, aby sa stali integrlnou sasou ich webu. Va-ka DARUJME.sk vak nezskavaj organizcie iba dary, ale aj darcov. Ich kontaktn daje slia na

  Ako prv pouila na svojej strnke nov apikan rozhranie organizcia Intitt pre dobre spravovan spolonos - sGI, v projekte odkaz pre starostu: www.odkazprestarostu.sk/podporte-nas

 • CpF Vron sprva 2014 13

  poakovanie za dar ako aj na alie budovanie vzahu darca neziskovka. Systm poskytuje viacero platobnch nstrojov (platobn tlaidl vetkch vznamnch bnk, platba platobnou i kreditnou kartou, potovou poukkou, alebo samostatnm bankovm prevodom, pravideln dar prostrednctvom trvalho prkazu. Viac na www.darujme.sk

  V roku 2014 bolo do projektu zapojench 90 mimovldnych organizci, ktorm systm DARUJME.sk pomohol zska 7808 darov v celkovej sume 170.756,72 eur.Centrum pre filantropiu v roku 2014 poskytlo 14 kolen, na ktorch sa viac ako 70 astnkov nauilo so systmom DARUJME a zskali zkla-dy online fundraisingu a komunikcie s pod-porovatemi.

  V roku 2014 sme vytvorili pecilne API (aplikan rozhranie), ktor mu ikovn organizcie vyui tak, e si vytvoria plne vlastn darovaciu podstrnku na svojej webovej strnke tak, aby bola v slade s jej dizajnom.

  Rozvoj DARUJME.sk bol v tomto roku mon vaka podpore Islandu, Lichtentajnska a Nrska prostrednctvom programu Aktvne obianstvo a inklzia, ktor realizuje Nadcia Ekopolis v spoluprci s Nadciou pre deti Slov-enska a SOCIA - nadcia pre socilne zmeny.

  vErEJn ZBIErKY Tradin a dleit nstroj filantropie

  Verejn zbierky (VZ) ako je De narcisov, Dobr novina i Biela pastelka kadorone prinaj dleit zdroje pre neziskov organizcie, ktor sa venuj boju proti rakovine, humanitrnej pomoci rozvojovm krajinm i nevidiacim a slabozrakm. Problmom pre neziskov orga-nizcie bol vak zastaran a nejasn zkon o VZ z roku 1974. Pri Koalci pre podporu individul-neho darcovstva preto zaiatkom roka 2012 vznik pracovn skupina zloen z najaktvnejch neziskoviek, ktor VZ pravidelne vykonvaj.

  Tieto organizcie oslovili listom ministra vntra s vzvou, aby sa zalenil nov zkon o verejnch zbierkach do plnu legislatvnych loh novej vldy a aby sa tento zkon vypracoval v zkej spoluprci s MNO. Nosnm princpom novho zkona malo poda MNO by heslo verejn zbierka = verejn kontrola. Zkon mal teda prinies viu transparentnos, ktor obmedz zneuvanie intittu VZ poktnymi organizcia-mi, prispsobenie sa sasnej modernej dobe i zmenu z povoovacieho na registrov systm. MV SR vytvorilo na tento el koncom roku 2012 pracovn skupinu, v ktorej s aj traja zstupci MNO, z nich je jeden z CpF. Komunikciu zastreila Koalcia pre podporu individulneho darcovstva a administrovalo ju CpF.

  nov zkon o verejnch zbierkach schvlilo 130 poslancov nr sr 27. mja 2014 a bol podpsan prezidentom 13. jna 2014.

 • 14 Vron sprva 2014 CpF

  UDIa UoMprojekt internetovho darcovstva

  Portl www.ludialudom.sk je nstroj pre vetkch, ktor chc pomha druhm cez internet.

  Prevdzkovateom portlu je neziskov organizcia 4People, n. o., zaloen 9. 9. 2009. Jej zakladatemi s spolonos SK-NIC, a. s. a CpF, n.o. Na realizcii tohto projektu sa podiealo viacero partnerskch organizci, predovetkm zo skromnho sektora. Kad z partnerov prina a dopa znalosti, know-how a sksenosti potrebn k napredovaniu projektu. Financovanie portlu zabezpeovali v roku 2014 viacer partneri, vrtane Nadcie CpF. CpF, n.o. sa na aktivitch portlu podiea naalej ako zakladate dobrovoncky, napr. aj prostred- nctvom zstupcu v Sprvnej rade 4People, n. o.

  E-aukcieCharitatvne e-aukcie mu na portli organizova prjemcovia, ktor maj uverejnen vzvu na portli alebo darcovia, ktor sa rozhodn takto niekomu pomc. Do e-aukcie daj tovar alebo slubu, ktor zska draite s najvyou ponukou. Vaok z e-aukcie je vdy uren na konkrtnu vzvu na udiauom.sk, ktor ur draobnk (organiztor e-aukcie).

  Blog.ludialudom.sk Bloguj pre dobr vecV blogu na portli si kad bloger me vybra jednu a tri vzvy a odporui ich svojim itateom. Text blogu vznik bez nroku na honorr, pre blog-gera, pe len preto, aby podporil dobr projekt i ud v ndzi a prilkal itateov, potencilnych dar-cov, zo vetkch ktov webu.

  Dobrovolnici.ludialudom.sk Nadstavba darcovskho portlu je uren tm, ktor dobrovonkov hadaj, umouje vyui ich pomoc na zklade ich profilov a konkrtnych do-brovonckych ponk, i na zklade zverejnenia vlastnch konkrtnych iadost o pomoc. Portl tak propaguje a pribliuje tmu dobrovonctva, zjednoduuje proces hadania dobrovonkov i dobrovonckych prleitost a propaguje monos asignova 3% z dane (namiesto 2%) pre tch, ktor ako dobrovonci odpracuj minimlne 40 hodn dobrovonckej prce za rok.

  Strnka ludialudom.sk poskytuje vetky zklad-n funkcie potrebn na poskytnutie a prijatie daru. Prijmatelia sa mu pri-hlsi s vzvou a necha si ju overi treou osobou alebo organizciou.

  Darcovia mu vyhadva vzvy poda vlastnch kritri, zoradi ich poda vlastnch preferenci, pozitvne alebo negatvne ohodnoti tie, ktor sa darcovi pia, posla vzvu alej, vytlai si ju alebo ju priamo finanne podpori (cez internet banking, platbou platobnou kartou alebo za-danm jednorazovho alebo trvalho platobnho prkazu). Spolu s platbou me darca prjemcovi daru napsa krtky odkaz, ktor sa zverejn v detaile danej vzvy. Svoje minul dary si darca me sledova v sekcii Moje dary v rmci svojho darcovskho tu na portli. Vka daru nie je znen o iadne poplatky.

 • CpF Vron sprva 2014 15

  vsKUMn a osvETov Innos

  Cena CpF za najlepiu zveren prcu 8. ronk

  U po smykrt vyhlsilo Centrum pre filantropiu sa pre vysokokolskch tudentov, ktor sa vo svojich absolventskch prcach venuj oblasti filantropie, dobrovonctva a tretieho sektora. Novinkou je aj ocenenie pre tudentov na dok-torandskom stupni tdia. Cieom sae je pri-pomna slovenskm a eskm tudentom pojmy tkajce sa filantropie, dobrovonctva a tretieho sektora a podpori ich v snahe preskma tieto oblasti. Naim partnerom pre esk republiku je Nadace Via.

  Do predchdzajcich siedmich ronkov sae sa zapojilo spolu 70 tudentov. Do 8. ronka Ceny prihlsilo svoje odborn prce 9 slovenskch a eskch tudentov a tudentiek. Predloench bolo 5 diplomovch prc, 1 bakalrska prca a 3 dizertan prce.

  Prce posudzovala hodnotiaca komisia v zloen:

  Mgr. Albeta Mrakov Bratislavsk dobrovoncke centrum, o.z.doc. Svetlana Waradzinov vedca katedry divadelnho manamentu, Divadeln fakulta VMU Elena Hybsk Prieskumn agentry TNS a GfK a marketingov oddelenie Union poisova, a.s.Miroslava Birokov Katedra romanistiky, Filozofick fakulta UK v BratislaveBoris Streansk Centrum pre filantropiu n.o.Zuzana Thullnerov Centrum pre filantropiu n.o.

  Komisia hodnotila prce poda tchto kritri: komplexnos spracovania tmy zasadenie tmy do spoloenskho kontextu inovatvny a originlny prstup k tme kritick pohad na zvolen problematiku prtomnos porovnvacch dajov, resp. dt prehadnos a obsah prce

  Vazky zskali finann odmenu vo forme tipendia na vybran vzdelvacie aktivity. Z najzaujmavej- ch pas prc zostavuje CpF Zbornk. Publikcia je uren nielen tudentom a pedaggom, ale aj pracovnkom v pomhajcich profesich, mimovldnych organizcich i CSR manarom a PR oddeleniam. Zbornky zo vetkch ronkov sae njdete na strnke: www.cpf.sk/sk/zborniky

  1. cena - Ing. Diana vasilenkov, phD. Finann udratenos neziskovch organizci a partnerstv s podnikateskm sektorom

  Doktorandka s touto prcou ukonila tdium Ekonomickej univerzity, Fakulty podnikovho manamentu na Podnikovohospodrskej katedre.

  2. cena - Ing. Mria Cetnerov Dopady dao-vch av z titulu Not-for-profit pouitia zisku

  tudentka touto diplomovou prcou ukonila Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomick fakultu, Katedru verejnej ekonomiky a regionlneho rozvoja. 3. cena - Mgr. Dana Kubakov CSR reporting podnikov na Slovensku

  tudentka touto diplomovou prcou ukonila Univerzitu Kontantna Filozofa v Nitre, Filozofick fakultu, Katedru masmedilnej komunikcie a reklamy.

 • 16 Vron sprva 2014 CpF

  parTnErsTv a LEnsTvo v orGanIZCICH

  Povaujeme za dleit udriava a roz-vja vzahy s podobnmi filantropickmi organizciami, ako je naa, na Slovensku i v zahrani, s cieom zdieania a reflexie sksenost v oblasti rozvoja filantropie, darcovstva a obianskej spolonosti. Preto sme lenmi i spoluzakladatemi viacerch iniciatv:

  Rada vldy pre mimovldne neziskov organizcie Za lenov tohto novho poradnho orgnu vldy boli v r. 2012 menovan predseda Sprvnej rady CpF n.o. Marcel Zajac, a riadite CpF Boris Streansk. Podieali sa na pripomienkovan koncepnch dokumentov t-kajcich sa otvorenho vldnutia a rozvoja obianskej spolonosti, ktor pripravoval rad splnomocnenca vldy pre rozvoj obianskej spolonosti.

  Nezvisl monitorovac tm pre fondy E Sme sasou tohto tmu zstupcov MVO, ktorho cieom je podporova demokratick as verejnosti na programovan verejnch fondov, presadzova slad medzi sprvou verejnch fondov a verejnm zujmom, vykonva nezvisl monitoring programovania a sprvy verejnch fondov, navrhova zlepenia v tchto oblastiach, informova o svojich zisteniach verejnos a koordinova spolon postup MVO.

  Slovensk centrum fundraisingu (SCF) Boli sme pri vzniku SCF, ktorho poslanm je rozvoj profesionlneho fundraisingu a financovania verejno- prospench i skromnch aktivt, mimovldnych organizci, verejnch a skromnch intitci a obianskych iniciatv na Slovensku i v zahrani. SCF kadorone organizuje slovensko-esk konferenciu o fundraisingu, na ktorej prprave ako aj aktvnych vstupoch v programe sa podieame.

  Platforma dobrovonckych centier a organizci vznikla v auguste 2011 ako vsledok aktivt Eurpskeho roku dobrovonctva 2011 a neformlnych sieovacch aktivt dobrovonckych centier. Platforma zdruuje dobrovoncke centr a organizcie pracujce s dobro-vonkmi na Slovensku. Od roku 2012 sme jej lenom.

 • CpF Vron sprva 2014 17

  Koalcia pre podporu individulneho darcovstva vznikla v aprli 2011 podpisom dohody o spoluprci medzi 12 zakladajcimi mimovldnymi organiz-ciami. CpF psob ako sekretarit tejto Koalcie. Dvodom jej vzniku je aktna potreba zlepovania darcovskho prostredia na Slovensku. Vytvra plat-formu pre vzjomn spoluprcu a zdieanie skse-nost medzi neziskovmi organizciami na poli fundraisingu od individulnych darcov a v oblasti verejnch zbierok.

  Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) je globlna sie viac ne 140 lenskch asocici a podpornch organizci sliacich grant-makerom, ktor sa spojili s cieom vytvra prlei-tosti na vzjomn uenie sa a podporu, rozvja vzjomn spoluprcu a prispieva k posilovaniu filantropie v globlnom meradle. Riadite CpF Boris Streansk sa podieal na prprave tdie Global Institutional philanthropy report, ktor poskytuje obraz o filantropii z 55 krajn sveta.

  East-West Management Institute v New Yorku Spolupracujeme na vskumnom projekte vedenom prof. Lesterom Salamonom zameranom na zbieranie a analzu prkladov z celho sveta, ako boli vyuit prostriedky z procesov privatizcie na podporu vzni-ku nadci a podporu obianskej spolonosti. Riadite CpF Boris Streansk je lenom medzinrodnho tmu vskumnkov spracvajceho tieto prklady.

  DEMIJOHN Virtulny regionlny think-tank pre obiansku spolonos zastreujci esk republiku, Slovensko, Maarsko a Rumunsko. Na spolonch stretnutiach zdieame informcie o prstupoch, technikch a programoch tkajcich sa obianskej spolonosti v rmci neformlnej siete organizci, ktorej lenmi okrem ns s: nETT Think Tank pro obanskou spolenost (Praha, esk Republika), association for Community relations (Klu, Rumunsko) a roots and Wings - Workshop for Development and Change (Budape, Maarsko).

  Zdieanie sksenost z rozvoja komunitnch nadci na slovensku Sksenosti, ktor sme zskali prcou na pro-jektoch a programoch podporujcich vznik a rozvoj komunitnch nadcii na Slovensku od devdesiatych rokov, s natoko zaujmav, e ich renm, popisovanm a zdieanm meme prispie k rozvoju komunitnch nadci v alch krajinch, v ktorch existuje zujem tento koncept rozvja.

  V oblasti podpory komunitnch nadci Centrum pre filantropiu n.o. na zklade zmluvy s C. S. Mott Foundation zorganizovalo v septembri 2014 tudijn cestu pre 40 pra-covnkov a lenov sprvnych rd komunit-nch nadcii zo strednej a vchodnej Euro-py, afriky a Usa na slovensko. Viac informcii: www.cfpracticelab.org CpF taktie poskytlo technick asistenciu a poradenstvo pre arC - association for Community relations v Cluj (Rumunsko), ktor rozvja program komunitnch nadcii v Rumunsku.

  Komunitn nadcie s nadcie psobiace na geograficky vymedzenej komunite (mesto, okres), zbieraj podporu od obanov, firiem i samosprvy a nsledne za asti komunity tieto zdroje prerozdeuj na podporu rznych iniciatv od skupn obanov v tejto komunite na zklade otvorench grantovch programov, s vopred znmymi kritriami a transparentnm rozhodovanm (komisie zloen z osb s reputciou v komunite).

 • 18 Vron sprva 2014 CpF

  FInann sprva 2014

  vybran ukazovatele svahy a vkazu ziskov a strt

 • CpF Vron sprva 2014 19

  - -

  - - -

  - -

 • 20 Vron sprva 2014 CpF

  Nadcia CpF bola zaloen 3. mja 2012, do registra nadci bola zapsan 25. mja 2012.

  Jedinou zakladatekou nadcie je neziskov organizcia Centrum pre filantropiu, n.o.

  posLanIE

  Nadcia Centra pre filantropiu rozvja darcovstvo a obiansku spolonos.

  Svoje poslanie napa podporu nasledovnch verejnoprospench elov:

  rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovonctva, obianskeho aktivizmu rozvoj a ochrana duchovnch hodnt realizcia a ochrana udskch prv alebo inch humanitnch cieov

  ochrana a tvorba ivotnho prostredia

  zachovanie prrodnch a kultrnych hodnt

  ochrana a podpora zdravia a vzdelvania

  ochrana prv det a mldee

  rozvoj a podpora vedy

  rozvoj a podpora telovchovy

  pomoc pri ivelnch pohromch a ich predchdzanie

  humanitn pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osb, ktor sa ocitli v ohrozen ivota alebo zdravia

  podpora socilnej pomoci

  sprvna rada (sr) nadcie CpF: Marcel Zajac predseda SRZuzana Thullnerov lenka SR (do 25.8.2014) Boris Streansk len SR (od 25.8.2014)Lucia Gregorov lenka SRDuan emrinec len SRZuzana Behrkov lenka SR revzorka: Caroline Likov sprvca nadcie CpF: Boris Streansk do 9.9.2014 Zuzana Thullnerov od 9.9.2014

 • CpF Vron sprva 2014 21

  prehad darov pre nadciu CpF v roku 2014

  Siemens, s.r.o. dary spolu vo vke 20 000 Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG dar vo vke 12 000 Centrum pre filantropiu, n.o. dary spolu vo vke 11 300 Novartis Slovakia s.r.o. dar vo vke 10 000 Nadcia Smart Choice prjem z likvidcie 6 652 ExACtly, s.r.o. dar na podujat Live funding 1 000 Frederic Mulder Foundation dar na podujat Live funding 900 Miriam Benkov-Kunrov dar na podujat Live funding 800 Jn Odzg dar na podujat Live funding 750 Nadcia PROVIDA, Ladislav Kossr dar na podujat Live funding 500 Andrej Zako dar na podujat Live funding 500 Jn Orlovsk dar na podujat Live funding 400

  Dary presahujce 331 spolu vo vke 64 802

  vyhliadka na kalvrii, Bansk tiavnicanadcia Baden-powella

  Sprstupnenie a pravy okolia mimoriadnej historickej pamiatky bolo podporen v grantovom programe Tu sa nm pi, tu chceme i - Baumit.

 • 22 Vron sprva 2014 CpF

  naDan proGraMY

  TU sa nM pI, TU CHCEME IBaumit

  V spoluprci so spolonosou Baumit sme v roku 2014 vyhlsili 9. ronk grantovho programu Tu sa nm pi, tu chceme i. Zkladnou ideou programu je rozvoj komunitnho ivota a as ud, ktor v danej lokalite bvaj alebo pracuj. Dleit je ich ochota pomc pri premene verejnho priestranstva svojou dobrovonckou prcou, materilnou pomocou, mylienkami, npadmi... Podporili sme ud, ktor pomhaj pri vzniku zmysluplnch, funknch verejnch priestranstiev miest , kde ij. Poet predloench projektov: 93Poet podporench projektov: 14Vylenen suma: 14 000

  Predloen projekty posdila komisia v zloen:

  Martina Jnokov Komunitn nadcia BratislavaStanislav tefan Zdruenie rozvoja junho ZemplnaJana Vlaiov Bratislavsk dobrovoncke centrumNatlia Kunierikov FBE Bratislava s.r.o.Tom Sepp Baumit, s.r.o. Eva Tomaschov Baumit, s.r.o.

  Zlesk majk na Malom Dunaji s vyhliadkou a kolou na vode, Zlesie

  oZ nae zlesko

  Na nbre Malho Dunaja vznikol priestor na rekreciu v prrode a pozorovanie jej prejavov. Miestni dobrovonci svojpomocne vybudovali

  majk rozhadu so kolou na vode, aby pritiahli obec bliie k rieke.

  Podporen boli tieto typy verejnoprospench aktivt/ projektov:

  osadenie informanch tab rekontrukcia i vstavba studne prava vyhliadky na Banskotiavnickej kalvri vytvorenie zhrady na rozmnoovanie stromov obnova parkov obnova prrodnho amfitetra vybudovanie rozhadne pri Malom Dunaji rekontrukcia drevenho mosta vytvorenie susedskej zhrady maovanie prekok v skateparku

 • CpF Vron sprva 2014 23

  prbehy parku, prievidzainiciatva parkotvor (Jakub Kme)

  Iniciatva Parkotvor sa sna ukza obyvateom Prievidze, e park Skota je ich miestom, o ktorho podobu sa mu priini. V spoluprci s almi miestnymi skupinami sprstupnili historick informcie o parku a jeho okol na informanch tabuliach na vyhliadke v parku. Vetkm pripom-naj, e park nie je len priestorom venenia psov, ale miestom s vekm prbehom.

 • 24 Vron sprva 2014 CpF

  oTvorEn GranTov proGraMsiemens

  V spoluprci so spolonosou sIEMEns sme podporili projekty verejnoprospench intitcii alebo jednotlivcov v ndzi ale aj rz-norod kreatvne npady a verejnoprospen aktivity, ktor prispeli ku skvalitneniu ivota v komunite, vychdzaj z potrieb a zujmov miestnych obyvateov a prinaj im itok.

  Poet predloench iadost: 10Poet podporench projektov: 10Vylenen suma: 17 740

  Tri podporen projekty predloili mimovldne organizcie venujce sa zvyovaniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pred-metom projektov bola kpa medicnskych prstrojov a revitalizcia spolonch priestorov v nemocniciach. Dva podporen projekty boli zameran na ochranu zdravia a zdravotn prevenciu jednot-livcov, jednalo sa o rehabilitan pobyty a kpu zdravotnch pomcok. Podporili sme aj dva projekty mimovldnych organizci zameran na portov aktivity, jeden zameran na socilnu pomoc, jeden sa tkal ochrany ivotnho prostredia a jeden zachovania kultrnych hodnt.

  Predloen iadosti posudzovala po obsahovej strnke extern hodnotiaca komisia v zloen:

  Vladimr Slezk Siemens, s.r.o.Monika Orbanov Siemens, s.r.o.Marcel Zajac Centrum pre filantropiu, n.o.

  psCH rEvITaL oZ oTvor Dvor

  Projekt obnovy parku podporen v programe Tu sa nm pi, tu chceme i, Baumit

 • CpF Vron sprva 2014 25

  ZaMEsTnanECK GranTov proGraMsiemens

  Prostrednctvom programu boli podporen projek-ty verejnoprospench intitcii alebo jednotlivcov v ndzi navrhnutch zamestnancami spolonosti Siemens, s.r.o. Realiztormi verejnoprospench projektov mohli by jednotlivci, kolsk zariadenia, mimovldne organizcie a zariadenia poskytujce socilnu sta-rostlivos.

  Poet predloench iadost: 110Poet podporench projektov: 71Vylenen suma: 25 247

  32 podporench projektov boli aktivity fyzickch osb zameran na pomoc jednotlivcom. 16 projektov sa tkalo rieenia zdravotnch problmov, 15 poskytlo pomoc v hmotnej ndzi a jeden sa tkal podpory vzdelvania.

  22 obianskych zdruen a 5 neziskovch orga-nizci sa zameralo na portov, vzdelvacie a umeleck aktivity, letn tbory, sae a turnaje najm pre deti a seniorov. Poskytovaniu socilnej pomoci sa venovalo 9 projektov, 6 podpore a rozvoju telesnej kultry, 5 podpore vzdelvania, 4 zachovaniu kultrnych hodnt a 3 ochrane a podpore zdravia. Podporili sme tie 9 projektov venujcich sa vzdelvacm a portovm aktivitm det v kolskch zariadeniach. Podporen bolo aj mzeum za elom podpory vzdelvania, a tie detsk domov a domov socilnych sluieb, ktor poskytuj socilnu pomoc deom a seniorom.

  iadosti posudzovala extern hodnotiaca komisia:

  Ing. Vladimr Slezk Siemens, s.r.o.Mgr. Monika Orbanov Siemens, s.r.o.Mgr. Jana Barborkov Siemens, s.r.o.Mgr. Katarna Kovalkov Siemens, s.r.o.Mgr. Marcel Zajac Centrum pre filantropiu, n.o.PhDr. Katarna Dutkov Centrum pre filantropiu, n.o.

  Mobiln stacionr Zdruenie Sclerosis Multiplex NdejZamestnaneck grantov program, Siemens

 • 26 Vron sprva 2014 CpF

  LIvE FUnDInG

  Centrum pre filantropiu n.o. pripravilo 15. 5. 2014 v priestoroch Pisztoryho palca v Bratislave experimentlne podujatie pre darcov a 3 neziskov projekty s nzvom Live Funding.Prv krt na Slovensku sa odskal model kolektv- neho darovania inpirovan The Funding network z Londna. A spene! V Bratislave sa nm podarilo v priebehu podujatia zska prsub darov v celkovej sume 7 000 EUR od pribline 20 astnkov na tri neziskov projekty. Oproti 4 050 EUR, ktor dohro-mady projekty poadovali ako minimlnu sumu po-trebn na ich realizciu, bola finlna suma takmer dvojnsobn.

  Bratislava sa tak pridala k alm metropolm vo svete ako Londn, New York, Toronto, Sydney, Mel-bourne, Istanbul, Cluj, kde sa podobn podujatia konaj a preukazuj, e darcovstvo nemus by vsostne individulnou, privtnou vecou, ale jeho potencil pre budovanie dvery sa me plne pre-javi v spoloenstve ud, ktor s prtomn na ta-komto podujat.

  Poas prvho Live Fundingu zskali prostriedky na realizciu svojich projektov organizcie:

  Via Cultura, Intitt pre kultrnu politiku 1 780 PRO VIDA, o.z. 3 410 Jem in o.z. 1 960

  Podujatie typu Live Funding je otvoren pre kadho, kto prichdza s priateskm nastavenm a otvoren monosti podpori niektor z prezentovanch projektov. Svojim charakterom vytvra podujatie komunitu dar-cov astnci maj monos sta sa lenmi Kruhu darcov a navrhova projekty na alie podujatia a by informovan o ich realizcii.

  >>>Kad projekt bol prezentovan a uveden svojim

  ambasdorom (Magdou Vryovou, Ladislavom Kossrom a Henrietou Mikovicovou). Nasledoval prib-line 30-mintov moderovan crowdfunding, poas

  ktorho mohli astnci verejnej prehlsi, akou sumou prispej na ktor projekt.

 • CpF Vron sprva 2014 27

  naDan FonDY

  nadan fond prE ZDrav pCa

  Nadan fond Pre zdrav pca pri Nadcii Centra pre filantropiu bol zaloen 28.3.2014 na zklade rozhodnutia sprvnej rady a podnetu lekrov Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spolonosti. Poskytol finann prspevky pre pacientov s chronickou obtruknou chorobou pc, aby zmiernil ich zloit socilnu a ekono- mick situciu, ktor je nsledkom ich zvanho zdravotnho stavu. iadatelia mohli iada finann prspevok na kompenzciu cestovnch vdavkov, nkup lieiv i hradu za sluby, ktor zlepia kvalitu ich ivota.

  Od zaloenia fondu do konca roku 2014 sme prijali 33 iadost o finann prspevok. Podporili sme vetky predloen iadosti, pretoe vetci iadatelia splnili podmienky pre poskytnutie finannho prspevku. Spolu sme prerozdelili iadateom 5 390

  lenovia hodnotiacej komisie: doc. MUDr. Marta Hjkov, CSc, MPH Klinika pneu-molgie a ftizeolgie I SZU-Odd. pneumolgieMUDr. Helena Leiinov Poliklinick oddelenie tuberkulzy a pcnych chorbdoc.MUDr. Ivan Majer, CSc. Klinika pneumolgie a ftizeolgie LFUK FNsP BratislavaMgr. Marcel Zajac predseda Sprvnej rady Nadcie Centra pre filantropiu

  verejn zbierka pre zdrav pca

  Na podporu Nadanho fondu Pre zdrav pca sme realizovali 29. 31. 8. 2014 verejn zbierku v areli Aqua City Poprad. Predajom brandovanch nramkov na podu-jatie Slovanet Beach Exhibition v hodnote 2 sa nm podarilo zska 600 (ist vnos), ktor boli pouit na vyplatenie finannho prspevku pre tyroch iadateov o prspevok z NF Pre zdrav pca. Verejn zbierka bola registrovan pod slom 704-2014-010711.

 • 28 Vron sprva 2014 CpF

  FInann sprva 2014

  vybran ukazovatele

 • CpF Vron sprva 2014 29

 • 30 Vron sprva 2014 CpF

  rozpoet nadcie CpF na rok 2014 odshlasen sprvnou radou

 • CpF Vron sprva 2014 31

  UDIa v CpF

  Boris Streansk riadite (do 30.6.2014), senior expertZuzana Thullnerov riaditeka (od 1.7.2014)Zuzana Dohnalov finann manarkaIgor Polakovi projektov manar pre projekty Aktvne obianstvo a socilna inklzia, Easy Giving a Retart Slovensko 2014Miroslav Lacko projektov manar pre projekt Retart Slovensko 2014Kristna Stolrikov office manarka

  sprvna rada CpFMarcel Dvid Zajac predseda SRZuzana Thullnerov lenka SR (do 25.3.2014)Boris Streansk len SR (od 1.7.2014)Duan emrinec len SRLucia Gregorov lenka SRZuzana Behrkov lenka SR (od 25.8.2014)

  Dozorn rada CpFCaroline LikovJana Thullnerov

  partner pre nadciu Tatra bankyMarcel Dvid Zajac zstupca riaditea, senior programov manarKatarna Dutkov programov koordintorka

  partner pre nadciu orangeMonika Lackov programov manarkaMria Betkov programov koordintorkaJana Ivaniov programov asistentka

  partner pre nadciu sppIvana Brezinsk programov koordintorkaJana Fsekov programov koordintorka

  partner pre EkoFond, n.f.Miroslav Palec programov manarIvana Jansk programov koordintorka

  projekt Zvyovanie kvality neziskovho sektora a kvality sluieb poskytovanch neziskovmi organiz-ciami cez mechanizmus akreditcie Mno financovan prostrednctvom Eurpskeho socilneho fonduMiroslav Lacko technical writer Miroslav Palec expert analytik Radana Dekov expert analytik Pavol Sopko technical expert Kristna Stolrikov asistentka finannho manara

 • 32 Vron sprva 2014 CpF

  Njdete ns na adrese: Batov 5, 811 03 Bratislava

  www.cpf.skwww.darujme.skwww.startlab.skwww.verejnezbierky.sk

  www.ludialudom.skwww.asfin.sk

  Centrum pre filantropiu n.o., 2015

  Button 1: Button 3: Button 2:

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.