Top Banner
Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. ODVIHORLATSKÉ www.podvihorlatskenoviny.sk oviny ROČNÍK: LVIII ČÍSLO 31 31. 7. 2017 CENA: 0,50 (kurz 1 = 30,1260 Sk) NEZÁVISLÝ REGIONÁLNY TÝŽDENNÍK P-2017-0334 P-2017-0249 ELEKTROVOD Slovakia, s.r.o., prevádzka Fidlikova 4, Humenné Prijmeme do zamestnania: Pracovník vo výrobe Náplň práce: • Presun materiálu a výrobkov ručne alebo mechanizačnými prostriedkami • Nakladanie a vykladanie materiálu pomocou mechanizačných zariadení • Zavesovanie, upútavanie a zvesovanie zo žeriavu Výhodou je: • Žeriavnicky príp. viazačsky preukaz • Preukaz na VZV Ponúkame prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, prácu s najmo- dernejšími technológiami, prácu v príjemnom a čistom prostredí, dochádzkový bonus podľa stanovených kritérií, odmeňovací systém porovnateľný s kon- kurenciou Bližšie informácie poskytneme všetkým záujemcom na horeuvedenej adrese, príp. nás môžete kontaktovať mailom na jozef.steranka@ elv-slovakia.sk alebo na telefónnom čísle 0908347277. P-2017-0333 P-2017-0338 LE GRIFFON reštaurácia v Piešťanoch prijme do TPP čašníkov/čašníčky email: [email protected] tel.: 0905 416 939 * ponúkame výhodné platové podmienky, zamestnanecká strava zdarma, s možnosťou ubytovania * podmienky: vyučený v odbore/s praxou anglický alebo nemecký jazyk P-2017-0354 P-2017-0353 P-2017-0348
12

Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

Aug 17, 2019

Download

Documents

lamnhi
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o.

ODVIHORLATSKÉw

ww

.po

dvih

orla

tske

novi

ny.s

k

o v i n yROČNÍK: LVIII ČÍSLO 31 31. 7. 2017 CENA: 0,50 € (kurz 1 € = 30,1260 Sk)

NEZÁVISLÝ REGIONÁLNY TÝŽDENNÍK

P-20

17-0

334

P-20

17-0

249

ELEKTROVOD Slovakia, s.r.o., prevádzka Fidlikova 4, Humenné

Prijmeme do zamestnania:

Pracovník vo výrobeNáplň práce:• Presun materiálu a výrobkov ručne alebo mechanizačnými prostriedkami• Nakladanie a vykladanie materiálu pomocou mechanizačných zariadení• Zavesovanie, upútavanie a zvesovanie zo žeriavu

Výhodou je:• Žeriavnicky príp. viazačsky preukaz• Preukaz na VZV

Ponúkame prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, prácu s najmo-dernejšími technológiami, prácu v príjemnom a čistom prostredí, dochádzkovýbonus podľa stanovených kritérií, odmeňovací systém porovnateľný s kon-kurenciou

Bližšie informácie poskytneme všetkým záujemcom na horeuvedenejadrese, príp. nás môžete kontaktovať mailom na

jozef.steranka@ elv-slovakia.sk alebo na telefónnom čísle 0908347277.

P-20

17-0

333

P-20

17-0

338

LE GRIFFON reštaurácia v Piešťanoch

prijme do TPP čašníkov/čašníčky

email: [email protected].: 0905 416 939

* ponúkame výhodné platové podmienky, zamestnanecká strava zdarma, s možnosťou ubytovania

* podmienky:vyučený v odbore/s praxouanglický alebo nemecký jazyk

P-20

17-0

354

P-20

17-0

353

P-20

17-0

348

Page 2: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

HUMENNÉ. Príslušníci Okresnéhoriaditeľstva Hasičského a Záchranné-ho zboru (OR HaZZ) boli v nedeľu 23.júla privolaní na technickú výpomocdo Nemocnice Svet zdravia z dôvoduvýpadku elektrickej energie. „Spoluso Záchrannou brigádou HaZZ v Hu-mennom sme použili štyri elektrocentrályna zabezpečenie dodávky elektrickejenergie pre dve oddelenia,“ uviedol Sta-nislav Stríž, vedúci operatívno-tech-nického a prevádzkového oddelenia ORHaZZ. Z toho dôvodu nás zaujímalo,či je nemocnica na takéto výkyvy po-časia pripravená a pacienti sa nemu-sia báť. „Nemocnica má v prípade ta-kýchto externých výpadkov elektrické-ho prúdu k dispozícii záložný zdroj v po-dobe naftového agregátu. Ten má po-kryť energetické potreby kritických sú-častí nemocnice: oddelenie ARO, ne-onatológiu a chirurgické sály. Našťas-tie v tomto nepredvídateľnom prípadeneboli pacienti v ohrození. Záložný zdrojenergie bol k dispozícii okamžite. Aj keďsa v tomto prípade vyskytli technické

problémy, operatívnenám so svojimi kapaci-tami pomohol hasičskýzbor. Nemocnica teraz

pracuje na technickej modernizácii, abybola do budúcnosti ešte lepšie pripra-vená na podobné nepredvídateľné si-tuácie,“ objasnil hovorca nemocníc Svetzdravia Tomáš Kráľ. -sta-

Zamestnanci verejnopros-pešných služieb (VPS) vyba-grovali rigoly, vyčistili cestnévpusty, vyzbierali vytrhané ku-sy asfaltu, vyzametali cestu naHámorskej a Sládkovičovej uli-ci až po most cez Cirochu, uvoľ-nili potok na Štúrovej ulici, vy-čistili priepust popod cestu i sa-motnú komunikáciu smeromdo rekreačnej oblasti Rybníkya na Strojárskej ulici pri VÚBbanke. Búrka napáchala ško-dy aj v areáli biokúpaliska, kdepolámala konáre stromov a prí-valová voda podmyla palisádovéschody. Zamestnanci oddelenia re-kreačných a športových služieb od-straňovali vzniknuté škody do nesko-rých nočných hodín, takže v sobotu ná-vštevníci ani nepostrehli, že deň pred-tým sa v tu „ženili všetci čerti“.

Situáciu na Hámorskej ulici samo-

správa dlhodobo rieši, ale jej realizáciusťažujú samotní obyvatelia tejto lokali-ty, ktorí „vyvolali“ tento problém. Od-vodňovacie rigoly sú totiž na súkrom-ných pozemkoch a jednotliví vlastníci ich

zasypali, aby si uľahčili prístup do svo-jich dvorov. Preto vedenie mesta mrzívyjadrenie obyvateľa zaplavenej ulice vodvysielanej televíznej reportáži, v kto-rej ho obviňuje z nečinnosti.

Aj z tohto dôvodu sa v pondelok(24. júla) uskutočnilo ďalšie zasadnu-tie krízového štábu. Vykonal sa opa-kovaný monitoring a boli prijaté ďalšieopatrenia. Jedným z nich je, že pra-covníci VPS rozmiestnia pozdĺž zapla-venej Hámorskej ulice vrecia s pieskom,ktoré v prípade prívalových dažďov za-medzia zatekaniu vody do dvorov a piv-níc. Na odvodnenie spomínanej lokali-ty, na ktorú sa zlievajú vody z okolitýchpoľnohospodárskych pôd od Zemplín-skych Hámrov, dalo mesto predvídavovypracovať projektovú dokumentáciu.Pred niekoľkými týždňami sa uskutoč-nilo výberové konanie na dodávateľastavby a v súčasnosti sú odvodňovaciepráce tesne pred ukončením. Tieto opat-renia by mali zamedziť takýmto a po-dobným situáciám, aj keď pri dnešnejintenzívnej búrkovej činnosti a prívalo-vým dažďom človek nikdy nevie. Trebalen dúfať, že podobným situáciám sa vSnine vyhneme.

Eva Mihaliková, MsÚ v Snine

P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ2 3 1 . 7. 2 0 17 Spravodajstvo/Inzercia

MsKS Humenné* do 31.7. Drevené skulptúry VladimíraKužmu – výstava, výstavná sieň DK v Hu-mennom* 3., 4.8. Humenský jarmok – 3.8. FueraFondo; 4.8. Jožko Jožka, Mária Mačoško-vá, FS Vargovčan, Námestie pred DK, za-čiatok o 15:00 hod.* 6.8. Kultúrne leto – GOSPEL /Mládežníc-ky zbor Spoločenstva Gorazd pri Rímsko-katolíckej farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľav Humennom zaspieva piesne rôznych žá-nrov/, Námestie pri Fontáne lásky v He,začiatok o 17:30 hod.

Vihorlatské múzeum v Humennom* KRÁSA PORCELÁNU – zo súkromnejzbierky Ing. Mirona Mihaliča, výstava, vý-stavné priestory múzea, vstupné: dospelí1€, deti, dôchodcovia 0,50 €* Mária Cingelová – Pohľady do stratena –výstava portrétov, výstavné priestory mú-zea* Orest Dubay – O večnej túžbe človeka... –komorná výstava grafík, výstavné priestorymúzea

MsKS Snina, kaštieľ* Štefan Hodor – DENNÍK LYRIKA – výstava* Snina v objektíve času – výstava dobo-vých fotografií* Jaroslav Drotár – POD HLADINOU – vý-stava objektov humenského sochára Jaro-slava Drotárastála výstava:* Byzantská misiastála muzeálna expozícia:* Ozveny Sniny

MsKS Snina, RO Rybníky* 1.- 4.8. Rock pod Kameňom – 1.8. Gala-večer k 700. výročiu založenia mesta Sni-na. Otvárací koncert festivalu Rock podKameňom 2017 – SUZI Quatro a hostia

Múzeum moderného umenia A. Warhola Medzilaborce

* 7.-11.8. Týždeň s Andym – prednášky sozačiatkom o 10:00 hod.* stála expozícia diel Andyho Warhola

Kino Fajn Humenné* 31.7. Srdečne Vás vítame, začiatok o19:30 hod.* 1.8. Letný prázdninový festival 2017 –Ľadová sezóna, začiatok o 10:00 hod.;Fínske leto s Akim Kaurismäkim – Zločina trest, začiatok o 19:30 hod.* 2.8. Trabantom do posledného dychu,začiatok o 19:30 hod.* 3. a 6.8. Atomic Blonde, začiatok o 19:30hod.* 4. a 5.8. Ja, Zloduch 3, začiatok o 17:30hod.; Čiara, začiatok o 19:30 hod.* 6.8. Čiara, začiatok o 17:00 hod.

Kino Centrum SninaV termíne 24.7.2017 – 6.8.2017 sa nepre-mieta.

Humenné –31.7. – Centrum (Nám. slobo-dy 67), 1.8. – Dr. Max - Kaufland (Štefáni-kova), 2.8. – Fialka (Nemocničná 41/A),3.8. – Mária (Krátka 3), 4.8. – Harmónia(1. mája 21), 5.8. – Centrum (Nám. slobo-dy 67), 6.8. – Dr. Max - Kaufland (Štefáni-kova). Lekárenská pohotovostná služba jeposkytovaná v pracovných dňoch do 20.00hod., počas víkendov a sviatkov v čase od8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00hod..Snina – 31.7. – 6.8. – Nádej (Sládkovičova300). Lekárenská pohotovostná služba jeposkytovaná v pracovných dňoch do 20.00hod., počas víkendov a sviatkov v čase od8.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 20.00hod..

Kam za kultúrou

Lekáreň - služba

Liturgický kalendárRímskokatolícky kalendár

31.7. Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza (spo-mienka)1.8. Svätého Alfonza Márie de‘ Liguori, bi-skupa a učiteľa Cirkvi (spomienka)2.8. Streda 17. týždňa v Cezročnom ob-dobí alebo Svätého Euzébia Vercellského,biskupa alebo Svätého Petra Juliána Ey-marda, kňaza (ľubovoľná spomienka)3.8. Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom ob-dobí4.8. Svätého Jána Márie Vianneya, kňa-za (spomienka)5.8. Sobota 17. týždňa v Cezročnom ob-dobí alebo Výročie posviacky Hlavnej ma-riánskej baziliky v Ríme alebo Panny Má-rie v sobotu (ľubovoľná spomienka)6.8. Premenenie Pána (sviatok)

Gréckokatolícky kalendár31.7. Predprazdenstvo Vynesenia úcty-hodného a životodarného Pánovho Kríža;svätý a spravodlivý Eudokim.1.8. Vynesenie úctyhodných driev úcty-hodného a životodarného Kríža; siedmi svä-tí makabejskí mučeníci, ich matka Solo-mona a starec Eleazar. Začiatok uspen-ského pôstu.2.8. Prenesenie pozostatkov svätého pr-vomučeníka a archidiakona Štefana.3.8. Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmata Faust4.8. Siedmi svätí mladíci z Efezu. [Svätáprepodobná mučenica Eudokia.]5.8. Predprazdenstvo Premenenia nášhoPána Ježiša Krista; svätý mučeník Eu-signios.6.8. Sväté Premenenie nášho Pána, Bo-ha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pravoslávny kalendárStarý štýl

31.7. Muč. Emilián a Jakinf Amastrid-ských. Prep. Ján Mnohotrpiaci.1.8. Prep. Makrína. Prep. Serafim Sárov-ský. Blaž. Štefan, kráľ srbský a jeho mat-ka Milica.2.8. SV. PROROK ELIÁŠ (ILIJA).3.8. Prep. Simeon a Ján. Pror. Ezechiel.4.8. Sv. apoštolom rovná Mária Magda-léna.5.8. Počajevská ikona Matky Božej.Muč. Trofim, Teofil a ďalší.6.8. Veľkomuč. Christína. Muč. Borisa Gleb.

Nový štýl31.7. 9. týždeň po Päťdesiatnici. Predve-čer Čestného Dreva Životodarného Kríža.Svmč. Benjamín a Sergej. Mčc. Julita.1.8. Začiatok pôstu k Zosnutiu PresvätejBohorodičky. Vynesenie Čestného DrevaŽivotodarného Kríža. sv. mučeníkov ma-kabejských, ich matky Solomonie a ichučiteľa Eleazára.2.8. Prenesenie ostatkov sv. prvomuč. ar-cidiakona Štefana z Jeruzalema do Kon-štantínopolu.3.8. Prepod. Izák, Dalmat a Faust.4.8. Siedmi mládenci efezskí. Prepodmčc.Eudokia.5.8. Predvečer Premenenia Pána. Mč. Eu-signij.6.8. 9. Nedeľa po Päťdesiatnici. PRE-MENENIE PÁNA BOHA A SPASITEĽANÁŠHO ISUSA CHRISTA.

SR a ŠZ Humenné oznamuje:Kúpalisko

Vnútorný 25-metrový bazén31.7. zatvorené – sanitárny deň1.8. 08:15 – 20:00 hod.2.8. 09:00 – 20:00 hod.3.8. 09:00 – 20:00 hod.4.8. 09:00 – 20:00 hod.5.8. 09:00 – 20:00 hod.6.8. 09:00 – 20:00 hod.

Sauna - ženy:- streda 15:00 - 18:45 hod.- nedeľa 14:00 - 18:45 hod.

Sauna - muži:- streda 14:00 - 18:45 hod.- nedeľa 14:00 - 18:45 hod.

Bližšie informácie na www.kupaliskohumenne.sk

Kúpalisko a sauna

HumennéJakub Dušan, r. n. 1948

Snina Sekerec Vladimír, r. n. 1973Šteňová Verona, r. n. 1949Mandzák Ján, r. n. 1937 (pochovanýv Osadnom)Bindzarová Anna, r. n. 1936Macanová Anna, r. n. 1933

MedzilaborceVojtková Ľudmila, r. n. 1949

BrestovDucová Mária, r. n. 1926

Kamenica nad CirochouEngelová Anna, r. n. 1939

ĽubišaČernega Štefan, r. n. 1935

OľšinkovKundrát Vasil, r. n. 1935

Radvaň nad LaborcomGalajdová Oľga, r. n. 1965Čulý Michal, r. n. 1942Schneider Andrej, r. n. 1940

TopoľovkaKontuľová Ľudmila, r. n. 1938UdavskéPastyraková Helena, r. n. 1949

Kiná pozývajú

Navždy nás opustili

Kritickú situáciu riešili pred i po búrke

POHREBNÁ SLUŽBAESTEEM SR s.r.o.

RASTISLAV VALALIK● komplexné pohrebné služby

● vlastné vozidlo, chladiace zariadenie

● kamenárske práce, pomníkyNemocničná 2429

Humenné(starý vchod do nemocnice)

0908 34 17 36NON - STOP

KR PZ Prešov informuje

OPITÝ VYPARKOVAL CUDZIE AUTÁ Z prečinov porušovanie domovej slobo-dy, neoprávnené používanie cudzieho mo-torového vozidla a ohrozenie pod vply-vom návykovej látky obvinili policajti zObvodného oddelenia Policajného zbo-ru v Snine 19-ročného muža z obce Dlhénad Cirochou. Ten pod vplyvom alkoholuprišiel v pondelok 24. júla v čase okolo4.00 hod. ráno k jednému z rodinnýchdomov na Študentskej ulici v obci Dlhénad Cirochou. Bez oprávnenia vstúpil napozemok cez otvorenú bránu až k za-parkovanému osobnému motorovému vo-zidlu Škoda Forman. Auto bolo ne-uzamknuté a kľúče sa nachádzali v spí-nacej skrinke. Obvinený muž vozidlo na-štartoval a vyšiel s ním na ulicu pred dom,kde ho ponechal. Následne sa vrátil späťna dvor k druhému autu Peugeot Boxer,ktoré bolo taktiež neuzamknuté a kľú-če sa nachádzali v spínacej skrinke. Ajtoto vozidlo naštartoval a vyšiel s ním naŠtudentskú ulicu, kde spôsobil doprav-nú nehodu, pokračoval v jazde a auto ná-sledne zaparkoval pri miestnom moto-reste. Z auta vystúpil a odišiel do hos-podárskej budovy za rodinným do-mom, spred ktorého vzal autá. Tu bol ná-sledne zadržaný policajtmi. Pri dychovejskúške na alkohol mu policajti namerali0,94 mg/l alkoholu v dychu. Obvinenýmuž je stíhaný na slobode. -džob-

Podvihorlatské noviny na vandrovkeVaše noviny sa opäť rozhodli vydať sa

na vandrovku do sveta.

POZOR !!! SÚŤAŽ !!! POZOR !!!

Milí čitatelia! Nezabudnite sinoviny pribaliť do kufra a vez-mite ich so sebou všade, kampôjdete. Odfoťte ich tak, abybolo viditeľné, kde sa práve

nachádzajú. Fotografiu s vaši-mi kontaktnými údajmi zašlitena adresu [email protected] aleboprostredníctvom správy na

náš facebookový profil. Za od-menu získate predplatné na

jeden mesiac zdarma.

Hámorská ulicaHámorská ulica

Samospráva sa plánuje zapojiť do pro-jektu „Čisté Medzilaborce“. Primátor Vla-dislav Višňovský a poslanci mestskéhozastupiteľstva sa rozhodli požiadať o ne-návratný finančný príspevok, aby moh-li vybudovať nové stojiská a zakúpiť kon-tajnery. Ministerstvo vnútra SR ako Spro-stredkovateľský orgán pre časť Ope-račného programu Ľudské zdroje vy-hlásilo ešte vo februári tohto roku vý-zvu na predkladanie žiadostí. Do dru-hého kola, ktoré potrvá do 14. augus-ta, sa môžu zapojiť obce a mestá s prí-tomnosťou marginalizovaných sku-pín. Z toho dôvodu plánuje radni-ca v prípade získania finančnýchprostriedkov vybudovať šesť sto-jísk, taktiež zakúpiť šesť veľko-kapacitných kontajnerov a trak-tor s nakladačom práve na Zá-močníckej ulici. „Na tejto ulici má-me dva kontajnery, ktoré kapacit-ne nepostačujú. Keďže je to lokali-ta, ktorú obývajú najmä marginali-zované skupiny, musíme situáciu rie-šiť. Nejde nám ani tak o to naučiť

ich triediť, ale musíme s nimi začať úplneod začiatku, to znamená, aby si zvyklihádzať odpadky do nádob na to urče-ných, a nie len tak, z okna,“ uviedol Viš-ňovský. Samospráva sa na projekte bu-de podieľať 5% spoluúčasťou. Keďže vsúčasnosti sa spracováva projektová do-kumentácia vrátane stavebného roz-počtu, nie je možné vyčísliť presnú su-mu. Predpokladaný celkový rozpočet bynemal presiahnuť 200 tisíc eur, čo bypre mesto znamenalo ukrojiť desaťtisíceur z rozpočtu. -sta-; foto: internet

Samospráva chce ČISTÉ MEDZILABORCE

V nemocnici zasahovali hasiči

SNINA. V piatok 21. júla podvečer sa mestom prehnala intenzívna búr-ka s prívalovým dažďom. Na vzniknutú situáciu okamžite zareagovalovedenie mesta, keď zvolalo mimoriadne zasadnutie krízového štábu. Osituácii informovalo aj hasičov, policajtov a ďalšie zložky. Problémy spô-sobené silnou prietržou mračien začala radnica riešiť aj v teréne na „há-morskej“ ceste, kde dážď zapríčinil najväčšie škody.

MEDZILABORCE. Z dô-vodu plánovaných prácna zariadení vysokéhonapätia sa preruší distri-búcia elektriny vo štvrtok3. augusta v čase od07:10 hod. - 16:00 hod.na uliciach: Pod Úbočou,Duchnovičova, Kpt. Ná-lepku, SNP, Gorkého, Tol-stého, Ševčenkova od polície po Slo-venskú správu ciest, Dobrianského odpolície po SAD, Dukelských hrdinov,Mierová od bývalej pekárne Hapek pokoniec smer Borov, Václavského, celémestské časti Borov a Vydraň. -red-

Odstávka elektriny

PRERUŠENIE DODÁVKY

ELEKTRINY

Zámočnícka ulicaZámočnícka ulica

P-2017-0080

Nový vodovod aj cesta na Domašanskej ulici

HUMENNÉ. Obyvateľov Domašanskejulice čaká na prelome leta a jesene re-konštrukcia. Tá sa bude týkať renová-cie 60-ročného vodovodu. Taktiež savymenia pôvodné dlažobné kocky za as-falt na ceste širokej viac ako štyri met-re. Obyvatelia spomínanej ulice čakajúna vynovenie vozovky viac ako 15 rokov.„Obe investičné akcie sú navzájom pre-

pojené kvôli úspore nákladov. Posplnení všetkých administratívnychzáležitostí, ako je napríklad zápis dokatastra nehnuteľností, bude môcťpristúpiť Východoslovenská vodá-renská spoločnosť (VVS) k rekon-štrukcii vodovodu. Následne mestomôže začať s vyberaním dlažobnýchkociek, ktoré potom premiestnime doareálu Technických služieb a budúslúžiť ako stavebný materiál alebosa môžu využiť pri výstavbe par-kovacích miest,“ vysvetlil vicepri-

mátor Andrej Semanco. Asfaltovanie ce-lej cesty sa bude realizovať v poslednejfáze rekonštrukcie tejto ulice. „S pred-staviteľmi VVS máme dohodu, že si ná-klady na nový asfaltový pomer cesty roz-delíme v pomere 2:1, teda mesto sa najej financovaní bude podieľať dvoma tre-tinami a VVS zvyšnou tretinou,“ doplnilviceprimátor. -latt-; foto: MsÚ

Domašanská ulicaDomašanská ulica

Page 3: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

„Môžeme skonštatovať, že mestoHumenné ukončilo hospodárenie shotovostným zostatkom vo výške2 613 663 eur. Obsahuje aj ne-vyčerpané účelovo určené pro-striedky – 216 587 eur. Po ich od-rátaní je tento zostatok zdrojom re-zervného, prípadne sociálneho fon-du. Môžeme povedať, že máme pre-bytok bežných príjmov, a to vo vý-ške 2 842 568 eur, prebytok kapitálovéhorozpočtu 284 183 eur a hospodárenie fi-nančných operácií skončilo so schodkomvo výške 513 088 eur,“ ozrejmila na ostat-nom mestskom zastupiteľstve Ivana Jen-číková, vedúca finančného odboru.Vlani príjmy spolu predstavovali sumu22 843 305 eur, výdavky 20 229 642eur. Zadlženosť mesta bola k poslednémudňu minulého roka 11,06%. Povolenáhranica v zmysle zákona, a to 60% sku-točných bežných príjmov predchádza-júceho roka sa dodržala. „Mesto je lídromekonomiky v Zemplíne. Od roku 2016 bolmajetok mesta posunutý na výšku 104867 124 eur. Z okolitých miest na Zemp-líne sme na tom najlepšie. Mesto nema-lo nútenú správu a ani pri tomto výsledkua zvyšovaní majetku mu nič také nehrozí,“vyjadrila sa primátorka mesta Jana Va-ľová. Zo záverečného účtu vyberáme: Jed-nu z najvyšších príjmových položiek tvo-ria dane z príjmov poukázané územnejsamospráve – 10 838 334 eur, čo pred-stavuje plnenie na 107%. Príjmy z vlast-níctva majetku (prenájom pozemkov,

spravovanie bytov a nebytových prie-storov, iné nájmy) - 1 924 073 eur. Do-tácie pre komisiu školstva – 9 612 eur;kultúry a cestovného ruchu – 15 720eur (z toho cestovný ruch 1 850 eur);športu a mládeže – 14 110 eur (z tohomládež 3 880); sociálna – 14 500 eur;dotácie s dispozičným právom pri-mátorky mesta – 5 990 eur; pre cirk-vi – 18 tisíc eur. Plnenie PROGRAMOVMESTA: 1. Strategické plánovanie, re-gionálny rozvoj a majetok mesta: 2398 416 eur, z toho Realizácia Progra-mu hospodárskeho a sociálneho rozvojamesta na roky 2016 –2022 s výhľadomdo roku 2025 – 46 575 eur; Výstavbainfraštruktúry a bytov – 4 555 eur; Roz-voj mesta a jeho zveľaďovanie – 749 501eur, 2.Samospráva mesta a jej výkonnýaparát: 2 871 496 eur, 3. Verejný po-riadok: 357 297 eur, 4. Sociálne služ-by: 635 337 eur, z toho Zariadenia so-ciálnych služieb – staroba – 210 714 eur;Dávky sociálnej pomoci – pomoc obča-nom v hmotnej núdzi – 22 052 eur, 5.Verejno-prospešné služby – 2 104 515

eur, z toho: Nakladanie s komunálnyma separovaným odpadom – 719 305 eur;Verejná zeleň a pohrebiská – 256 847eur; Miestne komunikácie – 670 373 eur;Verejné osvetlenie – 204 449 eur;Ostatné služby pre občanov mesta (pre-vádzkovanie verejného trhoviska, WC,starostlivosť o lavičky, fontány) – 253 541eur, 6. Kultúra a rôzne spoločenskéaktivity pre každého – 636 331 eur, ztoho: Podpora kultúrno-spoločenských

podujatí v meste – 299 494 eur (cel-kovo bolo v roku 2016 zrealizova-ných 557 podujatí); Organizáciakultúrno-spoločenských aktivít –87 394 eur; Dotácie na podporukultúrnych, športových a iných ak-tivít – 172 200 eur, 7. Šport – 498618 eur, z toho: Rekreačná oblasťLaborec – 4 426 eur; Ihriská, pie-skoviská, rekreačná oblasť Hub-ková, miniihrisko – 5 011 eur; Kú-

palisko – 297 769 eur; Mestská špor-tová hala – 59 625 eur; Futbalový šta-dión – 39 386 eur; 8. Vzdelávanie – 10727 631 eur, z toho: Materské školy –2 234 572 eur; Základné školy – 5 832617 eur; Školské jedálne – 796 888 eur;Voľno-časové aktivity – 1 793 050 eur;Podpora detí zo sociálne znevýhodnenéhoprostredia – 60 892 eur; Dotácia na pod-poru aktivít z oblasti školstva a vzdelá-vania – 9 612 eur.

Príspevkové organizácie mesta hos-podárili nasledovne: Mestské kultúrnestredisko so ziskom hlavnej činnosti vovýške 3 226 eur, v podnikateľskej čin-nosti 1 955 eur. Správa rekreačnýcha športových zariadení v pluse 35 574eur, Technické služby (TS) skončili vhlavnej činnosti na sume 209 eur, av-šak stratou v podnikateľskej činnosti vovýške 1 476 eur. Výsledky hospodáre-nia príspevkových organizácií, teda zi-sky z hlavnej a podnikateľskej činnos-ti sa prevedú do ich rezervného fondu,strata TS sa vysporiada z rezervného fon-du TS. -latt-

HUMENNÉ. Samospráva pravidelne po skončení účtovného a rozpočtovéhoroka zostavuje účtovnú závierku a spracúva návrh záverečného účtu. Tenprezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia, ktorého základným nástrojomje rozpočet na daný rok. Záverečný účet mesta obsahuje údaje o plnení roz-počtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospo-dárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutýchdotáciách, o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, ale aj hodno-tenie plnenia programov mesta.

Jej zámerom bolo, aby vzniklo približnedesať bytov (jedno, dvoj a trojizbové) bež-ného štandardu s priemernou rozlohou60 metrov štvorcových. „Vychádzala somz potrieb občanov, keďže ma oslovujú mla-dé rodiny,“ dodala poslankyňa. Zároveňnavrhla, aby mesto do konca roka da-lo vypracovať projektovú dokumentáciuza účelom stavebného povolenia a rea-lizácie stavby. Za tento poslanecký ná-vrh zahlasovalo osem zo štrnástich prí-

tomných poslancov (za: L. Alušík, J.Čop, D. Galandová, M. Gerboc, M. Kníž,M. Regec, M. Šebák, M. Todáková; pro-ti: Ľ. Reháková; zdržali sa: P. Hasin, J.Homza, J. Koco, A. Kulan, A. Vass). Ajnapriek tomu, že návrh prešiel, primá-tor Štefan Milovčík uznesenie ne-podpísal, keďže to pokladá za rizikovýkrok. Podľa zákona o obecnom zriade-ní môže pozastaviť výkon uznesenia vprípade, ak sa domnieva, že je nevý-hodné. V tomto prípade túto možnosťvyužil a rozhodnutie zo dňa 29. júna ne-podpísal. Pozastavené uznesenie boloschválené rozdielom iba jedného hlasu,čo tiež poukazuje na nejednoznačné sta-novisko zastupiteľstva. „V prípade, žepredmetné uznesenie potvrdí trojpätino-vá väčšina všetkých poslancov, bude todostatočným signálom, že s touto otáz-kou jednoznačne súhlasí aj zastupiteľ-stvo,“ objasnila hovorkyňa mesta Eva Mi-haliková. Podľa jej slov je štatutárovi ľú-to, že musel pristúpiť k takémuto rie-šeniu, no je presvedčený, že pre mestoje to riskantný projekt. „Väčšina komi-

siou schválených žiadateľov o nájomnébyty nespĺňa kritériá Štátneho fondu roz-voja bývania, keďže jediným ich príjmomsú rôzne sociálne dávky. Taktiež je tusúkromný investor, ktorý uvažuje oprestavbe hotela Vihorlat na približne80 bytov. V súčasnosti už prebieha sta-vebné konanie. Takýto počet by bol po-stačujúci a pokryl by dopyt po nájom-ných bytoch v meste pre občanov, ktoríby spĺňali podmienky aj pre mestské by-ty. Rozdiel je však v tom, že súkromnébyty si bude môcť nájomca kedykoľvekodkúpiť. V mestských je takáto možnosťaž po uplynutí 30 rokov a nájomná zmlu-va sa môže uzatvoriť iba na tri roky s mož-nosťou jej opakovaných predĺžení, ak bu-de občan stále spĺňať podmienky,“ pri-blížila problematiku Mihaliková. Radnicasa nebráni výstavbe bytov bežnéhoštandardu, ak sa naozaj preukáže ichakútna potreba. Samozrejme, nie za ce-nu nákladnej prestavby s možnosťouvzniku spomínaných desiatich bytov.Lepším riešením by bola, podľa slov ho-vorkyne, nová výstavba. -sta-

MEDZILABORCE. Najvýznamnejší če-ský výrobca zdravotníckych potrieb, ode-vov, sterilného a obväzového krytia i gá-zoviny - spoločnosť Panep - sídli už21 rokov v meste a zamestnáva trid-siatku žien. Doteraz firma fungovala vnákupnom stredisku na Sídlisku Vrch,no priestory, ktoré mala v prenájme, súuž nevyhovujúce. „Doposiaľ sme vyrá-bali len polotovary. Po novom by smechceli začať s výrobou celých rúškova-cích setov. Dokonca ich plánujeme na Slo-vensku aj sterilizovať a dodávať priamozákazníkom. Doteraz sme všetko posielalina sterilizáciu a kompletizáciu do ma-terskej spoločnosti v Čechách,“ vysve-tlil výrobný a obchodný riaditeľ pre Slo-vensko a Poľskú republiku Ivan Hri-seňko. Preto sa majiteľ a riaditeľ firmyRadek Patočka rozhodol požiadať rad-nicu o odkúpenie pozemku s rozmer-mi120x80 metrov v doposiaľ nevyuží-vanom areáli priemyselnej zóny za úče-lom výstavby nových prevádzkových askladových priestorov. Následne bola vy-hlásená obchodno-verejná súťaž, kto-rú Panep vyhrala, a tak v stredu 26.júla primátor Vladislav Višňovský mo-hol odovzdať pomyselný kľúč od prie-myselnej zóny prvému investorovi.

Novú výrobnú halu postaví vranovskáspoločnosť Betpres. Je naprojektovanátak, aby ju v prípade potreby mohli ke-

dykoľvek rozšíriť. „Časť strechy sme na-projektovali rovnú, aby sme v prípadepotreby mohli nadstaviť ďalšie podlažie.Objekt bude mať tri časti: skladovú ha-lu, expedíciu, výrobnú halu a kancelárskepriestory,“ priblížil plány Hriseňko.„Technologický postup je veľmi rýchly.Hala vyrastieako zvonkuopláštená oceľo-vá konštrukcia.Tento spôsob za-kladania na pet-kách nie je ná-ročný. V čase naj-

vyššieho stavebného ruchu sem naže-nieme približne 60 ľudí, práca bude ajpre miestnych,“ uviedol výrobno – tech-nický riaditeľ Betpresu Roland Ďurko.Práce začínajú už tento týždeň, pričomdátum ukončenia výstavby je na-plánovaný na koniec novembra. Akvšetko pôjde podľa plánu, v decembrimôžu sťahovať. Investícia do výstavbyje podľa odhadov 1,3 milióna eur bezDPH, do novej technológie chcú vliať pri-

bližne šesť mi-liónov českýchkorún. Samo-zrejme, rozšíre-nie výroby zna-mená prijatie ajnových zamest-nancov. Už te-raz vedenie pri-jalo a postupnezaúča pätnás-tich. V pláne jeprevádzka s 50-timi pracovnýmimiestami, z čo-

ho 95 percent tvoria ženy. Samosprá-va tieto rozvojové aktivity investora ví-ta. Primátor si myslí, že pre mesto tobude prínosom v mnohých smeroch.„Konečne nadišiel deň, kedy spoločnosťpreberá zónu a začína sa stavať. Síceľudia sú stále nedôverčiví, no verím, žekeď uvidia stavebný ruch, uveria. Pri-chádza investor, ktorý plánuje rozšíriťvýrobu a prijať nových ľudí, to je pre násnajpodstatnejšie,“ uzavrel štatutár. -sta-

REGIÓN. Deň 25. júl je známy nielen tým, že meniny oslavujú všetci Jaku-bovia, ale aj preto, že sa spája s najznámejšou púťou do Santiaga de Com-postela. V miestnej katedrále sú uložené ostatky sv. Jakuba, ktorý padol dorúk Maurom. V roku 814 sa údajne zjavili hviezdy, ktoré ukázali cestu k je-ho stratenému hrobu a 25. júla boli ostatky nájdené. Na mieste Jakubovhohrobu bol postavený kostol, ktorý sa stal pútnickým miestom.

Iveta Čopová, Snina: „Pred dvoma rokmi som sa zúčastnila na púti do Me-džugoria. Dostala som ju ako darček od svokrovcov. Môžem s čistým svedo-mím povedať, že mi dodala energiu, z ktorej čerpám ešte aj dnes.“Dominik Petro, Humenné: „Nikdy som na žiadnej nebol. Neviem, či by somdokázal fungovať bez telefónu a internetu. Podľa toho čo viem, ak sa človek ne-dokáže odpojiť, púť stráca význam.“Mária Karoľová, Humenné: „Každoročne sa zúčastňujem na púti v Levoči.Duchovne ma to posilní a vyčistí myseľ. Mojím snom je ísť aj do Ríma.“ -sta-

3 1 . 7. 2 0 17P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ 3Spravodajstvo/Inzercia

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval k 27. júlu nasledujúce voľné pracovné miesta:

administratívny pracovník (VP B, len UoZ do 29 rokov), administratívny pracov-ník (len UoZ do 29 rokov – výberové konanie 31.7.2017 o 9:00 hod., prízemie č. dv.12), automechanik nákladných áut (práca na 2 zmeny, prax aspoň 2 roky, VP B(výhoda je VP C+E)), automechanik (aj bez praxe), automechanik (prax aspoň 1 rok),čašník-krupier/krupierka (stredné odborné vzdelanie, aj bez praxe), čašník-čašníč-ka (aj nevyučený/á, aj bez praxe, UoZ do 29 rokov), čašník, servírka (práca na de-lené zmeny, VK 1.8.2017 o 9:00 hod. č.dv. 12, prízemie), čašník, servírka (aj bez pra-xe), čašník–servírka (prax výhodou), elektrikár (aj bez praxe, vyhláška §21 alebo §22),elektrikár–elektrotechnik (prax aspoň 1 rok, dvojzmenná prevádzka, vyhláška – sa-mostatný elektrikár), fyzioterapeut (VŠ II. st., VP B), lakovač (príprava výrobkov predstiekaním (odmasňovanie, očistenie) a samotné stiekanie výrobkov), lakovač (lakovaniekovových konštrukcií), klampiar, pokrývač (prax aspoň 2 roky), kuchár/kuchárka(príprava pizze – prax výhodou), kuchár/kuchárka (príprava teplých a studených je-dál), kuchár/kuchárka (prax aspoň 1 rok, prac. čas od 11:00 do 22:00 hod.), maj-ster odborného výcviku (v študijných odboroch elektrotechnika, mechanik elektro-technik, grafik digitálnych médií), montážny pracovník (montáž zasklievacích sys-témov), montážny pracovník (montáž hliníkových fasádnych obkladov, miesto vý-konu práce Praha), murár (vyučený v odbore, aj bez praxe), murár–zatepľovač (ajbez praxe, práca v Humennom a v okolí), obchodný zástupca (prax aspoň 1 rok, VPB, úplné stredné vzdelanie), obkladač (práca v Humennom a v regióne, prax aspoň1 rok), pomocný agronóm (VP B, prax aspoň 2 roky, rastlinná výroba), pomocnýpracovník na stavbe; pomocný pracovník pri údržbe budovy (len UoZ do 29 ro-kov, výberové konanie 31.7.2017 o 9:00 hod., prízemie č. dv. 12), pracovník potra-vinárskej výroby (trojzmenný pracovný režim, aj bez praxe), predavačka (potravinárskytovar – Večierka, aj bez praxe), predavačka (aj bez praxe, dvojzmenná prevádzka), pre-davač-predavačka (predaj rýchleho občerstvenia), skladník (prax aspoň rok – len uchá-dzači v evidencii nezamestnaných viac ako 2 roky), skladník (prax výhodou, VP B),stavebný robotník-zvárač fólií (práca na Slovensku, pri výstavbe biokúpalísk a okras-ných jazier, aj bez praxe), stavebný robotník-vodár (práca na Slovensku, pri výstavbebiokúpalísk a okrasných jazier, aj bez praxe), stolár (vyučený v odbore, aj bez praxe),stolár (prax aspoň 1 rok, aj nevyučený v odbore), strojár–technológ (VŠ II. stupňa –vhodné aj pre absolventa), šička (dvojzmenný pracovný režim, aj bez praxe), tesár (vy-učený v odbore, aj bez praxe), učiteľ/-ka informatiky (VŠ II. stupňa), účtovník–úč-tovníčka (prax min. 1 rok – podvojné účtovníctvo, ovládanie programu OMEGA), upra-tovačka (len UoZ do 29 rokov, výberové konanie 31.7.2017 o 9:00 hod., prízemie č.dv. 12), vodár-kurenár (prax aspoň 1 rok), vodič nákladného motorového vozidla(VP C, tachograf. karta + karta vodiča), vodič nákladného auta (prevoz kovových kon-štrukcií, VP C+E), vodoinštalatér (prax aspoň 2 roky, technické vzdelanie, VP B), vý-robný pracovník pekárne (trojzmenný pracovný režim, nočná práca od 22:00 do 6:00hod.), zámočník (príprava, obrábanie železných konštrukcií), zámočník (aj bez pra-xe), zvárač (prax aspoň rok, zváračský preukaz, vedieť čítať výkresovú dokumentá-ciu), zvárač (aj bez praxe, zváračský preukaz CO2), zvárač-nerez TIG (prax aspoň 1rok).

Bližšie informácie o hore uvedených pozíciách získate na stránke www.istp.sk, príp. na tel. č. 057 2440 271, 057 2440 272 alebo v kancelárii č. 10

na prízemí ÚPSVR Humenné

Aktuálne voľné pracovné miesta v EÚ/EHP nájdete na stránke ww.eures.sk, www.eures.europa.eu alebo v kancelárii č. 34 na prízemí ÚPSVR Humenné

KK AA MM ZZ AA PP RR ÁÁ CC OO UU

Boli ste už na púti? Čo ste cítili?Prvý investor v priemyselnom parku

Primátor stopol (rizikový) návrh poslankyne SNINA. Poslankyňa Mária Todáko-vá (KDH) predložila na ostatnom za-sadnutí mestského zastupiteľstva(29. 6.) návrh, aby radnica schváli-la investičný zámer prestavby ne-bytových priestorov na Ulici Ko-menského na nájomné byty. Vtých pôvodne sídlila Špeciálna zá-kladná škola. Po jej vysťahovaní jebudova nevyužívaná a už niekoľkorokov chátra. „Mesto má na tietopriestory iba náklady, pokiaľ ideo zabezpečenie a temperovanie,“uviedla Todáková.

Záverečný účet s hotovostným prebytkom

Oznámenie o vyhlásení výberového konaniaMesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.08.2017 o 10.00 hod. v priestoroch malej zasadačky Mestského úradu v Medzilaborciach.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o pri-jatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou naadresu Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce. Záujemcovia ozna-čia obálku „NP KC.“ Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciumajú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 04.08.2017do konca pracovnej doby. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania bolidoručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikač-né predpoklady na danú pozíciu.

Bližšie informácie je možné získať na www.medzilaborce-urad.sk a na MsÚ v Medzila-borciach, odbor organizačný, tel. č. 057 7460126, e-mail: [email protected].

P-20

17-0

347

• jedno pracovné miesto odborného garanta KC;• jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC.

SLOVENSKO. V pondelok 24. júla od-štartoval 9. ročník projektu podnázvom Roma Spirit. Ten jezameraný na podporu ak-tívnej snahy všetkých, kto-rí sa podieľajú na zlepšenírómskej situácie v krajine. Je-ho cieľom je priblížiť širokej ve-rejnosti aktivity organizácií a jed-

notlivcov zamerané na podporu inte-grácie rómskej menšiny do spoločnostia na zlepšenie jej životnej situácie. No-minácie na svojich favoritov môžete po-sielať do 15. septembra, a to v sied-

mich kategóriách (Osobnosť, Činroka, Kultúra, Obec a mes-to, Spoločnosť a zamestná-vateľ, Mimovládna organi-zácia, Médiá). Online pri-

hlášku nájdete na webovejstránke romaspirit.sk. -red-

Roma Spirit 2017

Odovzdanie staveniska Odovzdanie staveniska Zľava: R.Ďurko, I. Hriseňko a Zľava: R.Ďurko, I. Hriseňko a

V. Višňovský V. Višňovský

Vizualizácia výrobnej halyVizualizácia výrobnej haly

Page 4: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

TINA MINOROVÁ vy-stúpila s témou „Nebojte sarobiť chyby“, ktorú nedáv-no odprezentovala aj vrámci týždňa vedy a tech-niky študentom Trnavskejuniverzity. „Snažila som samotivovať decká, aby sa ne-báli a v živote si zvolili po-volanie, ktoré ich bude ba-viť. Som toho názoru, že akmáte prácu, ktorá vás ne-baví, tak ju opustite. A akmáte v hlave takú, ktorá byvás napĺňala, ale ešte ne-existuje, tak si ju vymysli-te,“ povedala Tina, ktorá za-čínala v reklame, no keďpocítila, že mrhá svojím časom a krea-tivitou na klientov, ktorým sama vnú-torne neverí, rozhodla sa odísť. Dnes fun-guje na voľnej nohe a nevie si to vyna-chváliť. Podľa jej slov čokoľvek sa v ži-vote stane, je výborná príležitosť poučiťsa. „Dlho som za svoj najväčší omyl po-važovala fakt, že som sa rozhodla ne-ísť na Vysokú školu múzických umení,ale zvolila som marketingovú komuni-káciu. Teraz viem, že chyby neexistujú,len skúsenosti. Aj tá najhoršia vec v ži-vote je vlastne to najlepšie, čo sa námmohlo stať. V podstate vďaka tomu, žesom vyštudovala marketing, dnes niesom nejaký stratený umelec za výkres-mi, ktorý len doma čaká, či si niekto kú-pi jeho obraz, ale robím pre to aj neja-ké kroky,“ priblížila. Táto mladá ilu-strátorka hľadá inšpiráciu v ľuďoch avšade okolo seba, pričom často sa jejstáva, že tie najlepšie nápady sa jej vmysli vynoria práve v noci, keď spí. Naj-radšej kreslí portréty a rozprávkové by-tosti. Ak by si mala vybrať, komu bychcela ilustrovať knihu, jej odpoveď beznajmenšieho zaváhania bola – MiroslavVálek a Milan Rúfus. Na moderátoro-vu otázku „Čo robí, ak práve nerobí?“,so smiechom odpovedala, že také nie-čo nepozná. „Keďže mám to šťastie, žemoja práce je zároveň mojím koníčkom,tak môžem povedať, že počas toho, ako

pracujem, relaxujem a keď relaxujem,vlastne opäť pracujem,“ doplnila Tina.Pred rokom spolupracovala s PetrouŽiačkovou a Michalom Lőwym v Becherateliéri, kde si poriadne rozkreslila ru-ku, keďže denne „šlo von“ niekoľko de-siatok portrétov.

Tradičnou súčasťou tohto cyklu jezáverečné motto, a to Tinine znie: „Nik-to Ti nepovie, čo máš v živote robiť.“ -sta-

Merkúr, Zem a Slnko rozhodliV roku 1986 nastúpil do funkcie od-borného pracovníka - astronóma Igor Ku-dzej, absolvent Odeskej univerzity, kto-rý v tom čase inicioval myšlienku vý-stavby vysunutej pozorovateľne. Svetelnépodmienky v Humennom boli už natoľkozlé, že vykonávať akékoľvek odborné po-zorovania, ktoré by mali zároveň vedeckúhodnotu, bolo bezpredmetné. Nastali me-siace hľadania vhodného miesta z hľa-diska polohy, svetelného znečistenia aekonomických podmienok. Bohužiaľ, vblízkosti mesta boli ich najväčším ne-priateľom vysoké finančné náklady. Ažsa vo vyhliadke objavila Porúbka, kto-rá má relatívne dobré pozorovacie mož-nosti. Problémom bolo, že chýbal prívodelektriny, čo je jedna z podmienok, abyprístroje fungovali. Potom im pomohlanáhoda. V novembri 1986 sa ocitli najednej priamke Merkúr, Zem a Slnko.„Keďže sme boli najvýchodnejším okre-som v celom Československu, kde bol ten-to úkaz pozorovateľný, obrátili sa na násrôzne inštitúcie najmä z Čiech. Za úlohunám dali nájsť miesto s otvoreným vý-chodným horizontom a oblohou bez sve-telného znečistenia, aby bolo možné za-znamenať tento prechod Merkúra cezSlnečný disk. Úkaz je v dnešnej dobe zhľadiska astronomických výpočtov má-lo významný, keďže máme satelity, kto-ré dokážu zaznamenať parametre v lep-šej presnosti. Ale je zaujímavý z hľadis-ka astronomickej fotografie. Začali smehľadať a objavili túto lokalitu,“ zaspomínalsi dnes už riaditeľ Kolonického obser-vatória Igor Kudzej.Miesto bolo pôvodneservisné stredisko priletisku Agrochemické-ho podniku, ktoré ma-lo výborný výhľad navýchodný obzor, elek-trickú prípojku, stud-ňu, príjazdovú cestu adve unimobunky. Sa-motný úkaz sa pozo-rovať nakoniec nepo-darilo, pretože ránoprišla oblačnosť. Hlbo-ký dojem však zane-chala predchádzajúcanoc. Svetlom nepozna-čená obloha vyvolalamyšlienku práve tu postaviť pozorova-teľňu, a tak už o dva týždne bola pod-písaná zmluva o prenájme. „Najprv smesi areál prenajali len na tri dni, no zisti-li sme, že sú tu vynikajúce astroklima-tické podmienky. Je tu veľmi čistý a prie-zračný vzduch, lebo všade okolo sú le-sy. Nie je tu žiaden priemysel, čo je po-trebné na to, aby nedošlo k absorpcii svet-la z hviezd, ďalej je tu minimálne svetelnéznečistenie, treťou podmienkou je dobrýpozorovací horizont a štvrtou dostatočnánadmorská výška. Observatórium leží483 m n. m., čo je už nad úrovňou hmiel,ktoré sú v dolinách. Plus sme ešte časomzistili, že je tu aj dostatok pozorovacíchnocí,“ doplnil Kudzej s tým, že o mesiacod úkazu už zabetónovali petky pod po-zorovateľňu s otvorenou plechovoustrechou, ktorá plní svoju funkciu už 30rokov.

Majú ten najväčší V čase, keď odkúpili pozemok od Agro-chemického podniku, sa začalo najmäs pozorovateľskými aktivitami. Hu-menčania, Sninčania a postupne ná-vštevníci z celého Slovenska sem robi-li expedície. Na báze dosiahnutých vý-

sledkov vedenie získalo súhlas aj financiena výstavbu budovy s päť metrovou ku-polou, čo sa zrealizovalo v roku 1999.O tri roky neskôr sa donej podarilo umiestniťa spustiť veľký ďale-kohľad s priemeromzrkadla jeden meter.Ten získali v rámcispolupráce s Astro-nomickým observató-riom v Odese. Je tonajväčší fungujúciďalekohľad na Slo-vensku i v častistrednej Európy, ikeď už rok je v skú-šobnej prevádzke ďa-lekohľad s prieme-rom zrkadla 1,30 met-ra v Tatrách. Počas15-tich rokov vykonaluž množstvo dobrejpráce a zaplnil biele miesto astronomickejtechniky v strednej Európe. Po inštalá-cii ďalekohľadu observatórium získalona váhe. Začali s pozorovaniami, ktorémali už aj vedeckú hodnotu. Postupnezískali nové záznamové zariadenia a pus-tili sa do projektu Karpatské nebo. Vrámci tejto cezhraničnej spolupráce Slo-venska a Poľska postavili planetárium,ktoré je výnimočné umiestnením prístrojana zdvíhaciu rampu, čo umožňuje vy-užívať sálu aj ako konferenčnú miest-nosť. Projekčná plocha planetária je zpadáku, spoza ktorého sa vysaje vzducha kupola sa napne. Výsledkom je vyni-

kajúca akustika, sktorou majú v inýchplanetáriách projekč-né plechové alebo be-tónové kupoly pro-blém. Edukačné stre-disko kolonického pla-netária tak na Slo-vensku nemá obdobu.Tmu je potrebné si

chrániťV roku 2010 vznikol vPoloninách Park tma-vej oblohy ako vôbecprvý na Slovensku.„Tmu si treba chrániť.Nie sme proti svieteniuako takému, ale sme

za rozumné svietenie. A najmä za to, abyaj budúce generácie, ktoré po nás prídu,videli Mliečnu dráhu a hviezdy tak, akoich vidíme my. Už dnes, keď sa pozrie-me na mapu svetelného znečistenia, jelen táto časť Polonín v modrej zóne a zvy-šok republiky je presvetlená. Kým my naKolonici vidíme za jasného neba voľnýmokom okolo 2,5 tisíc hviezd, za tých istýchpodmienok v Bratislave ich vidia len 250.Je to obrovský rozdiel, a preto sme ini-ciovali túto časť hviezdneho neba, ktorúchceme uchrániť. Založenie bol veľmi dob-rý počin, lebo sa stal impulzom, čo smeani nečakali, rozvoja cestovného ruchu,“opísal pozitíva rozhodnutia zriadiť ob-servatórium práve v Kolonici riaditeľ. Tu-risti sem chodia za tmavým nebom. Parkzaberá celú oblasť Polonín a katastrál-ne oblasti obcí Ladomirov a Kolonica.Musí byť chránený pohoriami od svet-la veľkých miest. Teda po chrbtoch hor-ských masívov sa vyčlenilo práve totoúzemie. Podľa nášho vzoru vytvorili v ro-ku 2013 aj Poliaci Bieszczadzki Park Na-rodowy a v roku 2016 vznikol Užanskijnacionaľnij prirodnij park na Ukrajine.Pri príležitosti vlaňajšieho okrúhleho vý-

ročia založenia observatóriapodpísali tieto tri parky me-morandum, na základe kto-rého vznikol Tripark tmavejoblohy Východné Karpaty.Ten je najväčší svojho dru-hu v celej Európe. V pláne jeaj spoločné informačné cen-trum. Patrónom ParkuTmavej oblohy v Poloni-nách je prvý slovenský koz-monaut plk. Ing. Ivan Bel-la, ktorý slávnostne pre-strihol pásku počas otvo-

renia planetária v roku 2012. Exkurzie cez deň i v noci

Počas rokov observatórium neustále do-pĺňali a zabezpečovali technikou. Dnestu funguje osem ďalekohľadov, ktoré súprepojené a každý z nich má svoju zá-znamovú techniku. Čo sa pozorovacejtechniky týka, je observatórium v Ko-lonici jednotkou na Slovensku. Vďakatomu získalo aj certifikát z Ministerstvaškolstva, vedy, výskumu a športu SR.Aj napriek tomu, že zaradením v rám-ci štruktúry spadá pod Prešovský sa-mosprávny kraj ako kultúrno - výchovnézariadenie, na báze uvedeného certifi-kátu je na rovnakej úrovni ako Vedec-ké observatórium astronomického ústa-vu na Štrbskom plese, v Modre, alebouniverzitné observatóriá. Čo mu dávamožnosť uchádzať sa o granty. V rám-ci edukácie organizujú rôzne astro-stá-že pre študentov stredných škôl a gym-názií. Taktiež sa konajú astronomickédopoludnia s prehliadkou prístrojov,prednáškou a filmom. Ako jediné ob-servatórium je počas leta otvorené odpondelka do nedele. Dvakrát denne, o14.00 hod. a o 21:00 hod. sa konajú ex-kurzie, na ktoré prichádzajú ľudia z ce-lého regiónu.

Čo iní vidia očami, oni môžu rukamiZaujímavosťou, čo nemá nikto na Slo-vensku, je tyfloplanetárium pre nevi-diacich, ktorí sú ukrátení o krásu naoblohe a nemôžu ju zachytiť očami.Hlavné hviezdy sú vyznačené výčnel-kami. Nevidiaci alebo slabozraký mô-že rukami prechádzať po hviezdach apocíti, ako vyzerá nebo. -sta-

P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ4 3 1 . 7. 2 0 17 Publicistika/Inzercia

Folklórny súbor Voľanka

FOLKLÓRNE LETO

Budúci týždeň uvidíte trio Labirski beťare

Bratislava vidí 250 hviezd, Kolonica až dve a pol tisíc

Najväčší funkčný ďalekohľadNajväčší funkčný ďalekohľad

Zľava: I. Bella a I. KudzejZľava: I. Bella a I. Kudzejprestrihávajú pásku prestrihávajú pásku

Igor Kudzej Igor Kudzej pod tyflopanetáriompod tyflopanetáriom

Chyby neexistujú, len skúsenosti

KOLONICA. Záver mesiaca už tradične patrí jednej z dominánt nášhoregiónu. Tentoraz naše kroky viedli až na Kolonické sedlo, kde sídli astro-nomické observatórium s najväčším fungujúcim ďalekohľadom nielen naSlovensku, ale i v celej strednej Európe. Toto detašované pracoviskoVihorlatskej hvezdárne v Humennom oslávilo uplynulý rok už 30 rokov.

HUMENNÉ. Po dvoch týždňoch sa opäť stretli členovia Mládežníckeho par-lamentu FreeMar, ktorí v spolupráci s webovým portálom nasehumenne.skocenili druhú trojicu inšpiratívnych Humenčanov. Stalo sa tak v stredu26. júla v reštaurácii Yes Grill, kde sa o hudobné spestrenie postarala ná-dejná speváčka Laura Durňaková. Ako je už pravidlom, diskusiu viedol Mar-tin Ruščanský. Trojica inšpiratívcov sa ochotne podelila so svojím príbe-hom. Tentoraz sa dostalo uznania historikovi Michalovi Kirschnerovi, mla-dej ilustrátorke a freelance copywriterke Tine Minorovej a záchranároviMarekovi Puškárovi.

P-20

17-0

346

HUMENNÉ. Hombre Mundoje medzinárodný projektpre tínedžerov, ktorý zahŕňadva týždne dobrovoľníctva,workshopov, dialógov a poznávania nových kultúr,zvykov a jazykov. Organizujú ho mladí ľudia z hnu-tia Fokoláre. Na Slovensku sa tento zaujímavý pro-jekt uskutoční iba v troch mestách, Bratislava, Li-pany a Humenné. Aj preto v pondelok 24. júla pri-jal na pôde mestského úradu viceprimátor AndrejSemanco skupinku dobrovoľníkov zo Slovenska,Ukrajiny a Rakúska angažovaných v programe. Ten-to celosvetový projekt je určený študentom od 14do 17 rokov, ktorí sa chcú zapojiť a pomôcť pri rôz-nych sociálnych aktivitách, ale tiež prežiť týždeňplný zaujímavého programu. Zároveň môžu nad-viazať nové kontakty zo Slovenska, ale aj zo za-hraničia. Študenti budú počas svojho pobytu v mes-te ubytovaní v rodinách, čo má prispieť k ich zblí-ženiu so slovenskou kultúrou. V najbližšíchdňoch majú dobrovoľníci naplánovanú návštevuCentra sociálnych služieb Garden na Podskalke čiúpravu a čistenie chodníkov v meste. MD

Hombre Mundo – Človek svetového rozmeru

P-20

17-0

352

Tyflopanetárium Tyflopanetárium pre nevidiacichpre nevidiacich

Martin Ruščanský a Tina MinorováMartin Ruščanský a Tina Minorová

Dobrovoľníci na pôde MsÚ v HumennomDobrovoľníci na pôde MsÚ v Humennom

Page 5: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

HUMENNÉ. V skanzene Vihorlatské-ho múzea v týchto dňoch opravujú vy-še 100-ročný obytný dom, ktorý po-chádza z obce Klenová (okr. Snina). Re-konštrukcia sa deje pri príležitosti po-dujatia, ktorá sa uskutoční na budúcirok 13. augusta pod názvom „Klenováv skanzene“. To je venované obyvate-ľom a rodákom obce, odkiaľ bol dom vpolovici 70. rokov premiest-nený ako jeden z prvých ob-jektov v expozícii. Súčasťou bu-de prehliadka expozície, pra-voslávna bohoslužba v kosto-líku sv. Michala archanjela zNovej Sedlice a kultúrny pro-gram. Taktiež vzniknú dva in-formačné panely, jeden v ob-ci, ktorý bude informovať odomčeku v skanzene a druhýbude priamo v domčeku a tu-

ristom poskytne údaje o obci. Doteraz múzejníci odstránili starú

vrstvu omietky na vonkajších a vnú-torných stenách a naniesli novú spolus vápennou výmaľbou. V rámci rekon-štrukcie ešte nanesú nátery drevenýchkonštrukcií, ako sú okná, dvere či zá-rubne, zvonku urobia výmaľbu s mo-drým odtieňom, dokončia vnútorné pod-lahy a obnovia inventár. „Práce vyko-návame svojpomocne a s asistenciou pra-covníkov na aktivačnej činnosti z Úradupráce sociálnych vecí a rodiny. Mate-

riálové náklady sú viazané na nátero-vé látky a na náradie. Hlinenú omietkusi vyrábame z hlinených nepálených te-hál, tzv. vaľkov, ktoré získavame pri bú-račkách starých domov v regióne, nor-málne by to skončilo ako závoz,“ priblížiletnológ Vihorlatského múzea JozefFundák.

Domček bude aj naďalej slúžiť ve-

rejnosti ako doposiaľ. „Takáto opravaje možno nezvyčajná, pretože väčšinousa opravuje priebežne, keď niekde od-padne nejaký kúsok omietky, prípadnemaľby. Takéto rozsiahlejšie opravy smerobili od roku 2011 postupne na všetkýchdomčekoch, podľa toho, aké podujatiesme v auguste robili, napr. ZemplínskeHámre, Výrava, Oľšinkov. Objekty vy-beráme tak, aby prezentovali jednotlivétypy a varianty vyskytujúcej sa archi-tektúry v regióne. Potom, ako sme tievhodné odkúpili od majiteľov, sa na pô-vodnom mieste jednotlivé konštrukčnéprvky očíslovali, rozobrali, previezli a zno-vu postavili na pripravenom mieste v ex-pozícii. Prevážala sa drevená kon-štrukcia, krov a ďalšie drevené súčas-ti, ale kamenný základ a podmurovkači hlinené omietky sa dávali nové,“ do-plnil etnológ. -red-

Prečo práve ľudová tvorba? „Pred dvadsiatimi rokmi sme sa pre-sťahovali do Prešova, kde som si za-čala hľadať prácu. Naskytla sa mi mož-nosť vo Folklórnom súbore Šarišan. Pô-sobila som tam sedem rokov. Šila somkroje, starala sa o ne, opravovala, re-novovala, škrobila, prala. Moja funk-cia bola krojárka. Po čase som sa roz-hodla, že si otvorím vlastný obchod sľudovou tvorbou a čiernobielou kon-fekciou. Pripravujem kroje, ktoré poži-čiavam napríklad na svadby, ale ve-nujem sa aj modrotlači, vyrábam ma-ľované tričká, sukne, topánky, traky,ale aj vyšívané tričká, taktiež pánskekošele ku kroju. Som rada, že je to vmóde, pretože nevymiera to, čo našipredkovia založili. Šila som aj kňazs-ké rúcha, podriasníky či reverendy. Zkaždého rožka troška. Donedávnasom pracovala sama, takmer dva ro-

ky mám kolegyňu, ktorá má na starostizáklady, zvyšok vyšívam ja.“

Vďaka svojej práci sa neustálevzdelávate... „A venujem sa jej naplno. Škola na kro-je neexistuje, človek musí mať v sebecit pre túto prácu. Navštevovala som de-diny a skúmala, čo k čomu patrí a akoby to asi malo byť. Zistila som, z akejoblasti pochádza ten-ktorý kroj, po-stupne som sa do toho dostávala a na-učila sa jednotlivé strihy. Je to však roz-manité. Každý región má úplne iné zvy-ky a tradície. Taktiež chodím do mú-zeí, s ktorými aj spolupracujem alebodo depozitáru v Prešove. Som aktívnav medzinárodnom projekte, ktorého cie-ľom je zachovať regióny Slovenska. Kroj-mi sa prezentujú regióny i ľudia. Mo-jou myšlienkou je, aby sa zachovalo to,čo sa nosilo. V minulosti, keď mali ľu-dia kroje, mali zároveň aj majetok, kto-rý sa dedil. Preto majú niektoré aj 100rokov. Dnes sa dedia domy, autá...“

V čom sa odlišujú kroje? „Každý má svoje prvky a pri šití do to-ho nevstupujem, snažím sa všetko za-chovať. Niektoré majú viac zdobenia,iné menej. V minulosti to záležalo natom, kto mal koľko peňazí. Bohatší ma-li na krojoch toho viac, chudobnejší me-nej. Napríklad na raslavickom chlap-čenskom lajblíku je 550 gombíkov. Ru-sínske kroje pre pánov sú menej zdo-bené, skôr hladšie, ale dámske sú viac

vycifrované. Ak chce niekto čo najver-nejšiu napodobeninu, snažím sa aj da-nú látku pozháňať, taktiež stuhy. Aleuž to nie je také, ako voľakedy. Malasom požiadavku vytvoriť z detského kro-ja taký istý, len pre dospelého člove-ka. Šila som lajblíky aj zo 100-ročnýchfotiek.“

Akému regiónu sa venujete?„Šijem prevažne kroje z východného Slo-venska – Zemplín, Raslavice, rusínskykroj, tým najviac rozumiem. Do zá-padného štýlu sa nepúšťam. Naše kro-je sú v zahraničí veľmi oceňované a ma-jú úspech.“

Na Dňoch Habury bol za Rusína „pa-sovaný“ Imrich Béreš, ktorý na pa-miatku dostal rubašku s lajblíkomz vašej dielne... „Pripravila som ho na podnet DanielyPalaščákovej, správkyne Nadácie Dre-vený kostolík Habura a veľmi rada somsa na to podujala. Išlo o rusínsky štýl,podobný lemkovskému, pričom výšiv-ka bola krížikovým vzorom na golieria na manžetách. Bola som sa ešte vmúzeách inšpirovať, aby som čo naj-vernejšie priblížila danú časť Slo-venska. Je dôležité, aby sme chránilinašu kultúru, je krásna. Nech naše de-ti nenosia tričká s anglickými nápismi,ktorým poniektorí ani nerozumieme. Ne-ch nosia naše – ľudové, aby ich za-chovali,“ dodala na záver Elena Sotá-ková. -latt-

3 1 . 7. 2 0 17P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ

Publicistika 5

PREŠOV. Elena SOTÁKOVÁ, ktorápochádza z Kalinova, sa už viac akodve dekády venuje v dnešnej mo-dernej dobe netradičnému remeslu.Robí to, čo ju baví a napĺňa. Šije kro-je. Vyštudovala Odevnú školu voSvidníku, odbor pánsky krajčír. Ne-záživné a monotónne šitie pri páse?To ju ubíjalo. Preto sa rozhodla ísťvlastnou cestou... Chcela tvoriť. Sihlou a niťou. Zámer sa jej vydarila dnes je úspešná podnikateľka. Jejkroje mohli obdivovať v Nemecku čiza veľkou mlákou, ale aj na nedáv-nych Dňoch Habury.

KROJE - uchovanie ľudových tradícií, odkaz ďalším generáciám

Čo bolo jeho poslaním a cieľom?Michal Beňadik: „Podstata bola za-kódovaná už v názve projektu: Infor-mácie pre občanov a spoluprácu. Tie-to tri komponenty akéhokoľvek rozvo-ja v sebe skrývajú mimoriadny poten-ciál pre slovensko-ukrajinskú spolu-prácu. Tá sa rozvíja, ale obe strany opa-kovane podčiarkli, že súčasný stav spo-lupráce ani zďaleka nezodpovedá zá-ujmom a potrebám Slovenska či Ukra-jiny, ani ich možnostiam. Na škodu všet-kých zainteresovaných. Ako novinária vydavatelia považujeme informácieza kľúč k rozvoju mnohých procesov.A stav poznania Ukrajiny na Slovens-ku a už jestvujúcich formách spoluprácenie je dobrý, nehovoriac o možnostiachrozvoja. Preto náš projekt zapojil celýrad osobností a organizácií do tvorbyinformácií a niekoľko komunikačnýchnástrojov do ich šírenia: cez články aprílohy v troch regionálnych týždenní-koch na východnom Slovensku (Po-dvihorlatské noviny v Humennom,Spektrum v Stropkove a Vranovské no-vinky – Spektrum vo Vranove nad To-pľou), dve celoštátne odborné periodi-ká (InStore – magazín pre obchod a lo-gistiku a Generácie – magazín pre se-niorov), nadregionálnu televíziu Zemplína samozrejme aj špecializovanú web-stránku o slovensko-ukrajinskej spo-lupráci www.slovensko.ukrajina.sk.K aktivitám projektu patrili dve konfe-rencie a päť workshopov, ktoré sa usku-

točnili v novembri minulého roka v Pre-šove, aj za účasti zástupcov ukrajinskejambasády na Slovensku, obchodnej ko-mory a zástupcov zo Zakarpatskej ob-lasti Ukrajiny. Ďalšie boli v marci vUžhorode a v apríli v Košiciach. Veľmidobrá spolupráca sa v rámci projektunadviazala a realizovala s OZ FEMANv Košiciach a so zahraničných euro-regiónom Dnister na Ukrajine a s mes-tom Novodnistrovsk. Dokonca sa po-dieľajú na príprave Dní Slovenska naUkrajine, čo by bol mimoriadne cennývýsledok projektu i práce našich part-nerov. No predovšetkým by to bol ďal-ší významný nástroj na rozvoj spolu-práce a šanca aj pre subjekty na vý-chodnom Slovensku nielen prezentovaťsa, ale aj začať plodnú a obojstranneprospešnú obchodnú spoluprácu. Ve-ľa sme si sľubovali aj od nášho užho-rodského partnera – Press clubu a odtamojších regionálnych médií a televí-zií, pretože pre rozvoj spolupráce je pod-mienkou aj silný tok informácií na ukra-jinskej strane hranice. Môžeme pove-dať, že prvé kroky spolupráce boli veľ-mi sľubné a vidíme veľký potenciál ichrozvoja.“Miloš Nemeček: „Nórsky grant pod-poruje v celej Európe rozvoj prihranič-ných oblastí v dotyku s krajinami, kto-ré sú mimo Európskej únie. Pre Slo-vensko je to východná hranica s Ukra-jinou, ktorá sa týka Prešovského a Ko-šického kraja. My sme už realizovali v

minulosti menší projekt výmeny infor-mácií sčasti aj v regiónoch ako teraz,ktorý bol veľmi úspešný. Vtedy sme ne-mali partnera na Ukrajine. Po niekoľ-koročnej prestávke sme ho zopakova-li. Okrem tej mediálnej alebo komuni-kačnej stránky projektu je dôležité ajsieťovanie inštitúcií a organizácií. Za-definovali sme si ich jednoducho, pod-ľa toho, kto je kľúčový pre občianskuspoločnosť. Samosprávy, občianske or-ganizácie, médiá. Pre ekonomiku sú dô-ležité štátne inštitúcie, potom podni-kateľské štruktúry, v našom prípade ob-chodné komory a konkrétni podnika-telia. Preto boli na našich podujatiachzástupcovia z ukrajinského ministerstvaenergetiky či subjekty, ktoré podnika-jú v doprave, cestovnom ruchu a v inýchoblastiach.“Projekt sa skončil, čo priniesol?

Michal Beňadik: „Presnejšie, projektsa neukončil... – skončili sa hlavné pro-jektové aktivity, ktorých poslaním bo-lo objaviť možnosti, naštartovať spo-luprácu a poprepájať konkrétnych ľu-dí, médiá, občianske organizácie. A uká-zať konkrétne príklady, že a ako to ide.Keď sa zrealizovali podujatia, nie je po-trebné už nikoho presviedčať, že je tona osoh obom stranám. Naše aktivityi spolupráca bude pokračovať ďalej. Doprojektu najmä v záverečnej fáze vý-znamným spôsobom vstúpi Press clubv Užhorode a spolupracujúce médiá, ob-čianske organizácie, samosprávy ištátna správa v Zakarpatskej oblastia kontakty sa uskutočnili aj s podni-kateľskou sférou. Občanom v pohra-ničnej oblasti Ukrajiny to prinieslo množ-stvo článkov a televíznych relácií o kon-krétnych formách spolupráce a jej mož-nostiach, o odstraňovaní prekážok prirozvoji normálnych, priateľských, oboj-stranne kultúrne obohacujúcich a eko-nomicky prospešných vzťahov. Teraz

je čas zužitkovať to a prípadne ešte ajrozvinúť.“Miloš Nemeček: „Hlavnou prekážkouje, že Ukrajina nie je súčasťou Európ-skej únie, kde je voľný pohyb osôb, to-varu i služieb. Takže budeme venovaťpozornosť aj tomuto problému. Medzi-časom už došlo k zmenám vo vízovomrežime. Ukrajina je náš najväčší sused,je to mimoriadne perspektívna krajinas veľkým potenciálom – ľudským, su-rovinovým, ekonomickým. Kto by po-vedal, dajme od toho ruky preč, nechsi to oni vyriešia a potom my prídemena hotové, ten podľa mňa robí hlúposť.Podľa mojej mienky z hľadiska ob-čiansko-politického aj ekonomického jeteraz ten správny čas na spoluprácu.My chceme byť priateľmi nielen pre dob-ré časy, ale aj pre tie horšie.Ak by sme mali byť konkrétnejší, už po-čas projektu sme mohli sledovať roz-voj turistiky po linke Zakarpatie – Vy-soké Tatry, aktívnu úlohu v tom zohrávaletisko Košice, ale aj podnikateľské sub-jekty na Slovensku i na Ukrajine. No-vé formy spolupráce sa črtajú medzi Mi-chalovcami a Perečinom, ponuky pred-ložili aj predstavitelia veľmi progresív-ne sa rozvíjajúceho mestečka Novod-nestrovsk...“Michal Beňadik: „Mnoho kontaktov šlouž mimo nás, a to je dobre. Naším po-

slaním je iniciovať, vytvoriť priestor aumožniť výmenu informácií – to je akoprameň spolupráce, potom je už na part-neroch, aký intenzívny bude ďalej tokspolupráce, najmä aby odrážal reálnepotreby a tie prináša sám život. My ichbudeme aj v budúcnosti mapovať, po-kiaľ to bude možné. Spolupráca pria-mo s viacerými našimi partnermi mázatiaľ rámcové črty a bude sa postupnekonkretizovať.“Aké sú závery, poučenia z projek-

tu Informácie pre občanov a spoluprácu?

Michal Beňadik: „Potvrdili sa všetkynaše východiská i „strategické“ ciele– že informácií je na oboch stranách nie-kedy až žalostne málo, a teda náš prí-spevok bol veľmi cenný a bude vhod-né na tento projekt nadviazať; sieťo-vanie nových partnerov dáva netuše-né možnosti, že máme s Ukrajinou ksebe veľmi blízko. Našou doménou súinformácie a tých nie je nikdy dosť. Po-važujem tento projekt za úplný začia-tok, len taký „prieskum bojom“. Vidí-me veľké možnosti pokračovať, možnoaj niektorými novými formami, v po-dobnom projekte a vieme, že aj v Užho-rode je o takúto spoluprácu veľký zá-ujem,“ dodal koordinátor projektu.

Marián Škuba, Imrich Makó

KRAJ. V minulom roku podporil Nórsky finančný mechanizmus v Prešovskomsamosprávnom kraji aj projekt s názvom INFORMÁCIE PRE OBČANOV ASPOLUPRÁCU. Projektové aktivity sa uskutočnili v období od vlaňajšiehoseptembra do apríla tohto roku. Nositeľom projektu bola spoločnosť Cli-nicum v Kežmarku a partnermi spoločnosť DJ Nautilus (Bratislava) a Pre-ss club (Užhorod). Pri jeho realizácii spolupracoval celý rad stavovských aobčianskych organizácií, samospráv i médií. O projekte porozprával jehokoordinátor MICHAL BEŇADIK (súčasne predseda Asociácie vydavateľovregionálnej tlače na Slovensku so sídlom v Martine) a MILOŠ NEMEČEK,manažér publicity projektu (súčasne spolupracovník DJ Nautilus).

Slovensko-ukrajinská spolupráca na dobrej ceste

Vyše storočný domček v staronovom šate

Počet návštevníkov stúpol takmer o 28 percentHUMENNÉ. V uplynulom roku bolo v okrese Humenné deväť ubytova-cích zariadení s kapacitou 198 izieb a 415 lôžok. Služby využilo 21 626návštevníkov, z nich 73,1 % boli Slováci. Zahraniční turisti tvorili 26,9 %a do okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Poľska, Nemecka aUkrajiny. V porovnaní s rokom 2015 sa počet návštevníkov zvýšil o 27,6 %.Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Humenné 21,41EUR. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka bol 1,7 noci acelkové tržby ubytovacích zariadení dosiahli 772,6 tisíc eur.

Jaroslava Petričová, Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR PrešovImrich Béreš v rubaškeImrich Béreš v rubaške

Tretia zľava Elena SotákováTretia zľava Elena Sotáková

Interiér chalúpkyInteriér chalúpky

Domček počas rekonštrukcieDomček počas rekonštrukcie

Konferencia v PrešoveKonferencia v Prešove

Page 6: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

SANOK. V dňoch 22. a 23. júla bol premnohých členov Klubu policajtov vovýslužbe Snina výnimočný. Počas ví-kendu navštívili autobusom poľskémesto Sanok a jeho okolie. V prvý deňim priatelia z družobnej organizácie pri-pravili prehliadku najväčšieho skanze-nu v Poľsku, ktorý sa nachádza hneďna okraji mesta. Obdivovali najmä his-tóriu a architektúru tejto oblasti, kdeodpradávna svornenažívali Poliaci a Ru-síni. Vidieť mohli ori-ginály aj napodobe-niny domov prikry-tých slamou alebodreveným šindľom,chrámy, hospodárskebudovy i celé námes-tie s obchodíkmi, akovyzerali začiatkom 20.storočia. Vzácne iko-ny, z ktorých niekto-ré sú staré aj 300 ro-kov, zaujali každého.Taktiež 700 kilogra-mov vážiaci medenýzvon s pohnutou his-

tóriou. Bol odlia-ty v Paríži zvo-nárskou firmou,ktorá ich odlieva

už celé stáročia. Tento však nikdy ne-zvonil, lebo bol vyhotovený bez „srdca“,iba ako reklama. Večer im priatelia zKrúžku policajných vyslúžilcov pripra-vili bohaté pohostenie a hudbu, pri kto-rej sa zabávali do neskorých nočnýchhodín. Nadviazali nové známosti a pria-teľstvá. Vďaka reklamným predmetomz Mestských úradov v Humennom a Sni-ne mohli nových priateľov obdarovať a

ukázať im aj zaujímavosti a krásy ná-šho regiónu. Na druhý deň sa hneď poraňajkách presunuli do oblasti Solin-ského jazera. Tam navštívili trvalú ex-pozíciu miniatúr drevených kostolíkova cerkvi zo širšieho okolia Sanoku, akoaj spoza hraníc zo severovýchodu Slo-venska a západnej Ukrajiny. Popolud-ní mali zabezpečenú takmer hodinovúvyhliadkovú plavbu loďou po Soline, kdesi zaplávali v blízkosti betónovej hrádzevysokej 80 metrov. Počasie im prialo,a tak si každý prišiel na svoje. Za ten-to vydarený výlet patrí vďaka organi-

zátorom, hlavne preziden-tovi klubu Jozefovi Fedor-kovi a členom výboru Ru-dolfovi Porubskému a Já-novi Harvanikovi. Na stra-ne kolegov z Poľska pred-sedovi Krúžku emeritnýchpolicajtov v Sanoku Miec-zyslavovi Sabatovi, ktorémudarovali na pamiatku dre-venú vyrezávanú sošku.Túto pre neho vyhotovilrezbár Dušan Antolík.Poďakovanie patrí aj Mest-skému zastupiteľstvu vSnine, ktoré na tento výletprispelo dotáciou z rozpočtumesta. Jozef Fedorko

ROŠKOVCE. Už v poradí piaty roč-ník Festivalu Rusínskej kultúry sauskutočnil uplynulú sobotu 29. júlapod záštitou predsedu Národnej radySlovenskej republiky a predsedu Slo-venskej národnej strany (SNS) An-dreja Danka. Podujatie nieslo dôle-žitý odkaz, a to: Vzájomná toleranciaa rešpekt či Spolupráca medzi Rusínmia ďalšími etnikami premietnutá na po-zadie úsilia udržania si svojich uni-kátnych tradícií a kultúr. „Mojím cie-ľom bolo spraviť akciu pre ľudí, ktorížijú v obci, sú srdcom Rusí-ni a hlavne sa za to nehan-bia. Lebo Rusín už nie je na-dávka, ale rešpektovaný ob-čan našej vlasti, ktorý máprávo na svoju identitu. Má-me krásny jazyk a divokú du-šu, čo je najlepšie vidieť prá-ve pri speve a tanci. Akciu sami podarilo zorganizovať beztoho, aby som z obecného roz-počtu ukrojil financie, za čopatrí veľké poďakovaniesponzorom i straníckym ko-legom z SNS,“ uviedol sta-rosta Milan Čeremeta. O kultúrnyprogram sa postarala mužská spe-vácka skupina Dukát zo Sniny, dets-

ká tanečná sku-pina Laborčan zMedzilaboriec,Ľudová hudbaKamjana, fol-klórna hudobnáskupina Ščambaa zanôtiť prišli ajspeváci z Ukra-jiny. Vtipnýmslovom sa pri-hovorila ľudovár o z p r á v a č k a

Hrubá Erža, ktorá rozdávala úsmevyna všetky strany. Pozvanie prijali aj vý-znamní hostia, ako: Jaroslav Regec,

vedúci Služobného úradu Ministerstvapôdohospodárstva a rozvoja vidiekaSR; Adrián Kaliňák, poslanec PSK; Mi-chal Kaliňák hovorca ZMOS; Juraj So-boňa, predseda Rady primátorov a sta-rostov SNS; Miroslav Škvarek, primátormesta Svit; Ján Krišanda predsedaKrajskej rady SNS. To, či vidia po-tenciál v okrajových obciach Slovenska,aké majú tieto obce možnosti na svo-je zveľadenie v rámci Programu roz-voja vidieka a čo sa im najviac páči naRusínskej kultúre sa dočítate v naj-bližšom vydaní novín. -sta-

RUSÍN - rešpektovaný občan vlasti s vlastnou identitou

P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ6 3 1 . 7. 2 0 17 Publicistika/Inzercia

Lajka je milá a prítulná fenka. Je ve-selej a pohodovej povahy. Znesie saso psíkmi aj fenkami, rada sa hrá,ale je trochu žiarlivá. Na nových ľu-dí si zvyká dlhšie, ale môže aj k ro-zumným deťom. Adoptujeme ju užlen do interiéru.

Odčervená, odblšená, čipovaná,vakcinovaná, kastrovaná; nachádzasa v Strážskom

Kontakt : 0910 161 789, e-mail: [email protected]

VEK: 2 roky

RASA: kríženec, cca 8 kg

LAJKA

Priateľstvo bez hraníc

P-2017-0311

SNINA. Minulý rok tomu bolo dvad-sať rokov, čo sa prebudila k životu me-talová beštia Arch Enemy. Táto tvrdona sebe pracujúca kapela každým no-vým albumom pokorila novú métu. Atak sa 8. septemb-ra môžu všetci ichfanúšikovia tešiť zdesiateho štúdiové-ho albumu „Will ToPower“. Nestáva sačasto, aby po vý-mene speváčky,najmä akou bolacharizmatická An-gela Gossow, hu-dobná kariéra sku-piny ďalej stúpala.Avšak s modrovla-sou Alissou White-Gluz sa to podari-lo. Z bývalej náde-je kapely The Ago-nist sa po príchodedo Arch Enemy sta-la rázom metalováikona. Zaplnila ti-tulné strany všet-kých metalovýchčasopisov a stala sa jednouz najsledovanejších rocko-vých osobností. Ten, kto ne-sie celú kariéru Arch Ene-my na svojich pleciach, všaknie je žena za mikrofónom,ale jeden z najtalentova-nejších metalových gitaristov sveta Mi-chael Amott. Jeho osobitný prístupa odhodlanie pre muziku sú tým hlav-ným palivom, ktoré mašinu menom Ar-ch Enemy neúnavne poháňajú od sa-motného počiatku. Za uplynulé rokysa jeho pesničky v mnohých prípa-doch stali i hymnami melodickéhodeath metalu. Arch Enemy si defini-

tívne pokorili mestá a festivaly napriečEurópou, tešiť sa na nich môžete aj 4.augusta na festivale Rock pod Ka-meňom. „Budeme hrať na Slovenskuod 22:00 hod., festival sa volá Rock pod

Kameňom, dúfam, žesa tam uvidíme, vyze-rá to byť na veľmi coolfestival, práve som sipozrela line-up a vyze-rá veľmi zaujímavo. Ka-pely z celého sveta,mnoho miestnych ka-piel, dúfam, že sa vidí-me, Arch Enemy budúheadlineri,“ uviedla mo-drovlasá Alissa. Do-posiaľ medzi uverejne-nými účinkujúcimi náj-deme: Suzi Quatro,Petr Kolář, Kiss mo-ravian girls, Arch Ene-my, Nena, Amorphis,Axxis, Back : n :black, Blues pills, Wa-nastowi vjecy, Hor-kýže slíže, Ravenclaw& Kai Hansen, Alke-hol, Bijouterrier, Slo-

bodná Európa, Harlej, Li-metal, Škwor, Metropolis,Doga, Turbo, Iconito, Rok-sound, Skrytý význam, The

now, Alia Tempora, Massriot a Ma-hagon. Festival Rock pod Kame-ňom sa uskutoční 2. až 4. augusta2017 v rekreačnej oblasti Snins-

ké rybníky. Trojdňové vstupenky súv predaji na predajných miestach vrámci mesta Snina (Cafe Capri), pro-stredníctvom formulára na webovejstránke rockpodkamenom.sk a v sie-ti Ticketportal. Aktuálna cena per-manentky je 32€ a jednodňové vstu-penky za 23 €. -red-

ARCH ENEMY pokoria aj ROCK POD KAMEŇOM

P-20

17-0

307

HUMENNÉ. S piesňou, kyticou kvetov, darčekovým košom a srdečným bla-hoželaním navštívili 10. júla členky Základnej organizácie Slovenskéhozväzu telesne postihnutých (ZO SZTP) tiež dlhoročnú členku Alžbetu Še-peľákovú. Tá oslávila 9. júla nádherné životné jubileum, 105 rokov. Prisrdečnom posedení si zaspomínali nielen na minulosť, ale i na súčasnosť.Betka, tak ju volajú priatelia, sa napriek svojim zdravotným problémomaktívne zaujíma o dianie v meste i vo svete. V detstve prekonala detskú moz-govú obrnu a dnes jej už ani sluch neslúži na sto percent. Ako prvé jej rá-no blízki pripravia raňajky, pri ktorých nesmú na stole chýbať noviny. Cezdeň sa modlí, no najmä číta. Pri rozhovore jej gratulanti žasli, čo všetko sipamätá a vie. Je obdivuhodné, že v jej úctyhodnom veku jej veľmi dobreslúži zrak, a tak slovo nuda nepozná. Betka sa zaujíma aj o náboženskédianie. Svojich blízkych preto žiada, aby jej kňaz vysluhoval sviatosti do-ma, keďže z bytu už nevychádza. Prekvapujúce je, že v tak pokročilom ve-ku užíva iba vitamínové doplnky a nepotrebuje lieky, či návštevu lekára.

Pri príležitosti tohto obdivuhodného jubilea jej všetci členovia ZO SZTPprajú ešte veľa pekných rokov a pevného zdravia. Živio naša Betka!

Irena Mihalíková, členka ZO č. 31 SZTP Humenné

Jubilantka Alžbeta Šepeľáková slovo NUDA nepozná

Detský tanečný súbor Laborčan Detský tanečný súbor Laborčan

V strede Alžbeta a členky ZO SZTPV strede Alžbeta a členky ZO SZTP

Výletníci z Klubu policajtov vo výslužbeVýletníci z Klubu policajtov vo výslužbe

Page 7: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

*PREDAJ●KRYTINY●ODKVAPY●PLECHY●LEXAN●PLEXI●KOMÍNY●KOZUBY●PLAST.OBKLADY INFO 0903 722017 ♦R-0338* Predám RD v Nechválovej Polianke.Cena 11 900 € + dohoda možná.Tel.: 0905 924 727 ♦R-0437* Predám garáž v Strážskom.Tel.: 0903 146 308 ♦R-0397* Predám 3-izb. byt na sídl. III. Tel.:0918 706 796 ♦R-0438* Predám 3-izb. byt na Laboreckej ul. vHE. Tel.: 0905 769 843 ♦R-0423* Predám 3-izb. byt na sídl. III. Tel.: 0918706 796 ♦R-0398* Predám 2-izb. byt. RK nevolať.Tel.: 0902 154 908 ♦R-0424* Predám 2-izb. byt na Mierovej ul. v HE.Volať medzi 18:00 – 20:00 hod..Tel.: 0905 157 735 ♦R-0421* Predám 2-izb. byt s veľkou kuchy-ňou a balkónom pri TATRA banke.Tel.: 0944 983 515 ♦R-0413* Predám 2-izb. byt 63 m2 centrum. Tel.:0908 215 861 ♦R-0412* Predám 1,5-izb. byt v Medzilabor-ciach. Cena 9 000 €. Tel.: 0902 364933 ♦R-0391* Predám AUDI A6 2,7 D, r.v. 1/2007,132 kW, modrá metalíza, koža,komplet výbava, zimné pneu., elek-tróny. Cena 9 500 €. Tel.: 0907 927970 ♦R-0105* Predám karavan. Tel.: 0907150 900 ♦R-0440* Predám stroj na výrobu drevenýchnásad; el. motor 5,5 kW, 380 V, 11,4 AMP. Tel.: 0944 603 544 ♦R-0439* Predám bukové odrezky. Tel.: 0908102 786 ♦R-0085* Predám stôl masív, 120 x 80 cm, ce-na 150 €. Tel.: 0908 143 031; stôl tma-vý, 80 x 80 cm plus 4 čalúnené stolič-ky, cena 70 €. Tel.: 0908 143 031.Dohoda možná. ♦R-0399* Predám králiky VSS. Jase-nov 201 ♦R-0422* Predám pšenicu, jačmeň, nováúroda, 14€/m, p. Sposobová, NižnýKručov 2, Vranov nad Topľou. Tel.: 0915229 191 ♦R-0432

* Kúpim staré ľanové, konopné plát-no, utierky, uteráky, obliečky, obru-sy. Kúpim aj staré vianočné ozdoby,sošky a taniere či iný OBSAH sekre-tárov, kredencov... Volajte kedykoľvekna 0950 757 311. ♦R-0408* Kúpim Škodu 110 R alebo 1000 MB,aj diely na tieto autá. Na stave nezá-leží. Ponúknite-dohoda istá. Tel.:0908 389 630 ♦R-0392

* Dám do prenájmu 3-izb. bytv ML na Sídlisku Vrch. Tel.: 0915551 970 ♦R-0402* Dám do prenájmu, prípadne predám3-izb. byt na sídl. III. Tel.: 0908 090 545.RK nevolať. ♦R-0403* Dám do prenájmu 2-izb. byt na Síd-lisku I. Tel.: 0907 669 165 ♦R-0441* Prenajmem 2-izb. byt v HE. Tel.: 0907997 007 ♦R-0425

* Vymením pozemok 600 m za autov hodnote 5000 € v Jasenove. Tel.: 0904604 485 ♦R-0442

* Sťahovanie, autodoprava. Tel.: 0907090 155 ♦R-0067* Sťahovanie a autodoprava. HE + celéSlovensko. Tel.: 0950 784 764 ♦R-0407 * Ponúkam výkopové, búracie prácea svahovanie pozemkov. Tel.: 0907359 613 ♦R-0401* VÝKOP STUDNÍ do hĺbky 8 m stro-jom DH-112 aj v sťažených pod-mienkach v štrkovom podloží a te-kutých pieskoch v betónovýchskružiach Ø 100 cm drapákom s Ø 90cm. Zemné, výkopové a búraciepráce. Tel.: 0915 978 045 ♦R-0289* Kameraman TV JOJ ponúkafotenie a nakrúcanie svadieb. Tel.: 0908547 210 ♦R-0095* Ponúkame prepis videokaziet a au-diopasiek na DVD/CD a USB kľúč. Pre-berám media typu VHS, VHS-C,Hi8/Video8, MiniDV. Používam kva-litné prehrávače a rekordéry. Lacno.Tel.: 0908 288 458 ♦R-0404* Porez metrovice a guľatiny u vás do-ma rýchlo, čisto a lacno. Tel.: 0915071 846 ♦R-0416* Renovácia eurookien a dverí, scho-dov. Firma s 20 ročnou praxou. Tel.:0915 071 846 ♦R-0415

*Muž v 40-rokoch by sa rád zoznámil súprimnou ženou alebo mamičkou nadlhší vzťah alebo priateľstvo. Tel.: 0948385 332 ♦R-0436

* Firma Promont Glass s.r.o. prijmezvárača-zámočníka s praxou. Nástupihneď. Viac informácií na tel.: 0918623 064 ♦R-0443* Prijmem strojníka na traktorbager aUNC. Tel.: 0907 927 970 ♦R-0182* Spoločnosť PLYNMONT Humenné,s.r.o. vypisuje výberové konanie na po-zíciu vodár - kúrenár a zámočník - zvá-rač (nerez metódou TIG). Nástup ihneď.Tel.: 057 778 38 01 ♦R-0433* Prijmeme zámočníkov, zváračov,brúsičov. Práca v ČR. Tel.: 0905921 228 ♦R-0426* Prijmem pomocnú silu do kuchyne na4 hod.. Tel.: 0908 326 807 ♦R-0405* Prijmeme pracovníkov do drevo-výroby pri Udavskom. Tel.: 0907126 454 ♦R-0368* Prijmeme vodiča na nákladný auto-mobil, VP: C. Tel.: 0905 252 100 ♦R-0434* Prijmem vodiča MKD. Tel.: 0905271 156 ♦R-0427* Prijmem pomocného robotníka,brigádnika na čistenie záhradv Anglicku od 1. augusta. Tel.: 00447966 573 689 email: [email protected] ♦R-0418* Prijmeme zručné ženy/mužov dovýroby v HE. Tel.: 0904 901 632, 0948901 201 ♦R-0428* Prijmeme zručné ženy do textilnejvýroby v Hencovciach. Tel.: 0908 084824 ♦R-0429* Hľadáme robotníkov na výrobné lin-ky do strojárskej výroby v ČR. Prácana turnusy, čistá sadzba 3 Eur/hod.Bezplatne hradené ubytovanie, stra-va a 18 Eur príspevok na cestu.Tel.: 0905 469 411 ♦R-0435* Prijmeme študentov/absolventovVŠ/SŠ do textilnej výroby v Hencovciach.Tel.: 0908 084 824 ♦R-0430* Prijmeme študentov/absolven-tov VŠ/SŠ do výroby v HE. Tel.: 0948901 201 ♦R-0431* Prijmem pomocných robotníkovna stavbu (ihneď). Tel.: 0904 903047 ♦R-0419

3 1 . 7. 2 0 17P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ

Inzercia 7

P R E D A J

P-20

17-0

067

K Ú P I M

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Ničuž nie je také, aké bolo predtým. Všade oko-lo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život, my Te-ba a Ty nás. Skromný a láskavý si bol vosvojom živote a veľký vo svojej láske a dob-rote. Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťamal rád, nemôže zabudnúť. Tak, ako vodasvojím tokom plynie, krásna spomienka naTeba nikdy nepominie.Dňa 3. augusta 2017 sipripomíname 10 rokov,čo nás navždy opustil nášdrahý otec, dedko a brat

Jozef Jancuskoz Kamienky.

S láskou na neho spomínajú synovia a sest-ra s rodinami.

SMÚTOČNÉ SPOMIENKY

P-20

17-0

349

P R Á C A

P-20

17-0

351

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť ne-dovalí. Slza za slzou padá a zmýva z tvá-re žiaľ, čas nikdy nevráti, čo si už raz vzal.Dňa 1. augusta 2017 sipripomíname 15 rokov odúmrtia nášho milovanéhosyna, brata, uja a švagra

Matúša Falisa z Humenného

a

13. augusta 2017 si pri-pomenieme 11. výročieúmrtia manžela, otca adedka

Ing. Pavla Falisa z Humenného.

S láskou spomína celá rodina.

Z O Z N Á M E N I E

S L U Ž B Y

P R E N Á J O M

V Y M E N Í M

P-20

17-0

350

A r c h í v n o v í n n á j d e t e n a :w w w. p o d v i h o r l a t s k e n o v i n y. s k

Page 8: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

Rizoto s kuriatkami asušenými hríbmi

Šťavnaté rizoto na taliansky spôsob,s tou "rozvarenou" ryžou. Oplatí sa in-vestovať do parmezánu, ktorého nieje treba veľa, prípadne ho nahradiť slo-venským Vršatcom. Sladká smotanaje voliteľná, je lepšie ak v ri-zotku je, ale je možné ju vy-nechať. Dobrú chuť!

Ingrediencie: 0,5 kg špeciálnej rizotovejryže, 2 lyžice olivového oleja, 2 hrste čerstvých kuriatok, 1-2 hrste zmesi šušenýchhríbov (dubáky, kozáky atď.), 5 dc zeleninového vývaru, soľ, čierne korenie, petržlenová vňať, drvený parmezán, 1 dc sladkej smotany

Popis prípravy: V prvom hrnci si pripravíme vývar

zo sušených hríbov, asi tak 1 liter. Vdruhom hrnci opražíme na olivovomoleji rizotovú ryžu, ktorú zalejeme ze-leninovým vývarom. Pridáme očiste-né a nakrájané kuriatka a postupnedolievame vývar zo sušených hríbov(aj so sušenými hríbikmi). Ochutímesoľou a čiernym korením, ale najmäso soľou opatrne, keďže na záver pri-dáme ešte aromatický parmezán.

Ryžu dusíme asi 20 - 25 minút, preddovarením vmiešame do rizota smo-tanu, cca 2 lyžice drveného parmezánua čerstvý petržlen. Ochutnáme a akje potrebné, dosolíme, dokoreníme.

Podávame jemne poprášené par-mezánom.

Syrovo-hubové praclíkyIngrediencie:

500 g hladkej múky, 250 g tvrdého syra vhodného na strú-hanie (napr. Eidam), 180 g Hera, 200 ml šľahačková smotana, 100 g rozmixovaných húb (napr. Lie-vik trúbkovitý), Solčanka (zeleninové ochucovadlo bezglutamanu),

mletá sladká papri-ka, hubové korenie (roz-mixované sušenéhuby), soľ, prášok do pečiva

Popis prípravy: Huby pomelieme,

resp. na jemnúčko na-sekáme. Do misy vysypeme pol kilahladkej múky, pridáme 1 ČL soli, pri-dáme na jemno nastrúhaný syr, na-sekané huby, Heru a prášok do peči-va. Prilejeme šľahačku, vypracujemehladké cesto, ktoré vyvaľkáme nahrúbku cca 4-5 mm a vykrajujeme for-mičkou praclíky, ukladáme na plechvystlaný papierom na pečenie a po-trieme rozšľahaným vajíčkom.

V mlynčeku na kávu alebo ako nabylinky zomelieme sušené huby úplnena jemno. Vznikne nám výborné hu-bové korenie, ktoré použijeme v rám-ci „trojboja“ - Solčanka, sladká mle-tá paprika a hubové korenie - ako po-sýpku na praclíky - cca 1 ČL Solčan-ky, 1 ČL sladkej mletej papriky a hu-bové korenie zmiešame a posypeme eš-te pred pečením vajíčkom potreté prac-líky. Dáme piecť pri teplote 180°na cca15-20 minút... kým budú krásne čer-vené a kuchyňou sa začne šíriť krás-na vôňa. zdroj: internet

P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS, s.r.o. HUMENNÉP o d v i h o r l a t s k é n o v i n y

Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ8 3 1 . 7. 2 0 17 Relax/TV program

PONDELOK 31. 07. 2017 07:30 Ranné sprá-vy RTVS * 08:30 Svet z vtáčej perspektívy * 09:00Rosemary a Thymeová * 10:00 Largo * 10:50Duel * 11:20 5 proti 5 * 12:00 Správy RTVS *

12:20 Julie Lescautová * 13:55 Postav dom, zasaď strom * 14:30 Pro-fesionáli * 15:30 Tv šanca * 16:00 Správy RTVS * 16:25 Svet z vtáčejperspektívy * 16:55 Neskoro večer * 17:45 Duel * 18:10 Krátke sprá-vy RTVS * 18:20 5 proti 5 * 19:00 Správy RTVS * 19:55 Góly - body- sekundy * 20:15 Počasie * 20:25 Angelin popol * 22:40 Doktor Mar-tin * 23:35 ProfesionáliUTOROK 01. 08. 2017 07:30 Ranné správy RTVS * 08:30 Svet zvtáčej perspektívy * 09:00 Neskoro večer * 10:05 Largo * 10:50 Duel* 11:20 5 proti 5 * 12:00 Správy RTVS * 12:20 Julie Lescautová * 14:00Postav dom, zasaď strom * 14:30 Profesionáli * 15:30 Tv šanca * 16:00

Správy RTVS * 16:25 Svet z vtáčej perspektívy * 16:55 Rosemary aThymeová * 17:45 Duel * 18:10 Krátke správy RTVS * 18:20 5 proti5 * 19:00 Správy RTVS * 19:55 Góly - body - sekundy * 20:15 Poča-sie * 20:25 Čo ja viem * 22:00 Prípady 1. oddelenia (2 časti)STREDA 02. 08. 2017 07:30 Ranné správy RTVS * 08:30 Svet z vtá-čej perspektívy * 09:05 Rosemary a Thymeová * 10:00 Largo * 10:50Duel * 11:20 5 proti 5 * 12:00 Správy RTVS * 12:15 Julie Lescauto-vá * 14:00 Postav dom, zasaď strom * 14:30 Profesionáli * 15:30 Tvšanca * 16:00 Správy RTVS * 16:25 Svet z vtáčej perspektívy * 16:55Rosemary a Thymeová * 17:45 Duel * 18:10 Krátke správy RTVS *18:20 5 proti 5 * 19:00 Správy RTVS * 19:55 Góly - body - sekundy* 20:15 Počasie * 20:25 Vtedy na západe * 23:05 Vraždy v Saint-Ma-loŠTVRTOK 03. 08. 2017 07:30 Ranné správy RTVS * 08:30 Svet zvtáčej perspektívy * 09:00 Rosemary a Thymeová * 10:00 Largo * 10:50Duel * 11:20 5 proti 5 * 12:00 Správy RTVS * 12:20 Julie Lescauto-vá * 13:55 Postav dom, zasaď strom * 14:30 Profesionáli * 15:30 Tv

šanca * 16:00 Správy RTVS * 16:25 Svet z vtáčej perspektívy * 17:00Rosemary a Thymeová * 17:50 Duel * 18:15 Krátke správy RTVS *18:20 5 proti 5 * 19:00 Správy RTVS * 19:55 Góly - body - sekundy* 20:15 Počasie * 20:25 Obchodníci so smrťou * 21:55 Kapitán Cain(2 časti) * 23:45 ProfesionáliPIATOK 04. 08. 2017 07:30 Ranné správy RTVS * 08:30 Svet z vtá-čej perspektívy * 09:05 Rosemary a Thymeová * 10:05 Largo * 10:50Duel * 11:20 5 proti 5 * 12:00 Správy RTVS * 12:20 Julie Lescauto-vá * 13:55 Postav dom, zasaď strom * 14:30 Profesionáli * 15:30 Tvšanca * 16:00 Správy RTVS * 16:25 Svet z vtáčej perspektívy * 16:55Rosemary a Thymeová * 17:45 Duel * 18:10 Krátke správy RTVS *18:20 5 proti 5 * 19:00 Správy RTVS * 19:55 Góly - body - sekundy* 20:15 Počasie * 20:25 Naj dedinka Slovenska * 21:25 Cestou ne-cestou * 21:55 Žiješ len dvakrát * 23:50 Neskoro večerSOBOTA 05. 08. 2017 06:20 Ako si vycvičiť drakov * 06:45 PoštárPat * 07:00 Prasiatko Peppa * 07:05 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád *07:20 Poštár Pat: Špeciálna zásielková služba * 07:35 Martinka * 07:50

Lilly, malá čarodejnica * 08:10 Fidlibum * 08:40 Trpaslíci * 09:05 Dajsi čas * 09:35 Atlantída * 10:20 Park * 11:10 Monika a pes * 12:10Ako delfin * 14:15 Danielle Steelová: Hviezda * 15:50 Naj dedinka Slo-venska * 16:55 Záhady tela * 17:55 Nebíčko v papuľke * 18:30 Po-stav dom, zasaď strom * 19:00 Správy RTVS * 19:55 Góly - body - se-kundy * 20:15 Počasie * 20:25 Záhady tela * 21:20 Neskoro večer *22:15 Tiene lásky * 23:35 Ako delfinNEDEĽA 06. 08. 2017 06:30 Správy RTVS * 07:20 Góly - body - se-kundy * 07:40 Prasiatko Peppa * 07:45 Hádaj, ako veľmi ťa mám rád* 07:55 Poštár Pat: Špeciálna zásielková služba * 08:10 Martinka *08:25 Lilly, malá čarodejnica * 08:50 Zázračný ateliér * 09:15 Sršnev úli (2 časti) * 10:20 Ushuaia - expedície do prírody * 11:10 Slovenskov obrazoch * 11:35 Svet v obrazoch * 12:00 Četnické humoresky * 13:20Agatha Christie: Poirot * 15:00 Keby som mal pušku * 16:35 Takí smeboli * 17:40 Hurá do záhrady * 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne * 19:00Správy RTVS * 19:55 Góly - body - sekundy * 20:15 Počasie * 20:25Pietro Mennea: Šíp juhu (2 časti) * 23:55 Keby som mal pušku

JEDNOTKA

PONDELOK 31. 07. 2017 07:30 Súdnasieň (2 časti) * 09:30 Súdna sieň - nové prí-pady * 10:35 Pod povrchom * 12:00 Novi-ny o 12:00 * 12:35 Geissenovci - Ťažký ži-

vot milionárov * 13:50 Naši * 15:00 Policajti v akcii * 16:00Aféry * 17:00 Noviny o 17:00 * 17:40 Súdna sieň - nové prí-pady * 19:00 Krimi * 19:30 Noviny TV JOJ * 20:25 Šport *20:30 Najlepšie počasie * 20:35 Inkognito * 23:15 ParanormálnezáhadyUTOROK 01. 08. 2017 07:30 Aféry * 08:30 Súdna sieň *09:35 Súdna sieň - nové prípady * 10:40 Pod povrchom * 12:00

Noviny o 12:00 * 12:35 Geissenovci - Ťažký život milionárov* 13:35 Naši * 15:00 Policajti v akcii * 16:00 Aféry * 17:00 No-viny o 17:00 * 17:40 Súdna sieň - nové prípady * 19:00 Kri-mi * 19:30 Noviny TV JOJ * 20:25 Šport * 20:30 Najlepšie po-časie * 20:35 Uhádni môj vek - špeciál * 22:05 Nikto nie je do-konalý * 23:40 Paranormálne záhadySTREDA 02. 08. 2017 07:30 Aféry * 08:30 Súdna sieň * 09:30Súdna sieň - nové prípady * 10:35 Pod povrchom * 12:00 No-viny o 12:00 * 12:35 Geissenovci - Ťažký život milionárov * 13:30Naši * 15:00 Policajti v akcii * 16:00 Aféry * 17:00 Noviny o17:00 * 17:40 Súdna sieň - nové prípady * 19:00 Krimi * 19:30Noviny TV JOJ * 20:25 Šport * 20:30 Najlepšie počasie * 20:35Pravá tvár * 21:40 Panelák * 23:10 Paranormálne záhady

ŠTVRTOK 03. 08. 2017 07:35 Aféry * 08:35 Súdna sieň *09:35 Súdna sieň - nové prípady * 10:40 Pod povrchom * 12:00Noviny o 12:00 * 12:35 Geissenovci - Ťažký život milionárov* 13:30 Naši * 15:00 Policajti v akcii * 16:00 Aféry 2 * 17:00Noviny o 17:00 * 17:40 Súdna sieň - nové prípady * 19:00 Kri-mi * 19:30 Noviny TV JOJ * 20:25 Šport * 20:30 Najlepšie po-časie * 20:35 Heslo * 21:30 Kosti * 23:35 Bostonské zločinyPIATOK 04. 08. 2017 07:50 Aféry 2 * 08:55 Súdna sieň *09:50 Súdna sieň - nové prípady * 10:55 Pod povrchom * 12:00Noviny o 12:00 * 12:25 Malý unavený Joe * 15:00 Policajti vakcii * 16:00 Aféry * 17:00 Noviny o 17:00 * 17:40 Súdna sieň- nové prípady * 19:00 Krimi * 19:30 Noviny TV JOJ * 20:25Šport * 20:30 Najlepšie počasie * 20:35 Všetko čo mám rád *

22:10 KameňákSOBOTA 05. 08. 2017 06:20 Noviny TV JOJ * 07:25 Káče-rovo * 07:50 Simpsonovci * 08:15 X Factor * 10:00 Bud - vo-lejbalista * 11:45 27 šiat * 14:10 Hry o život: Drozdajka * 16:30Heslo * 17:30 Všetko čo mám rád * 19:00 Krimi * 19:30 No-viny TV JOJ * 20:25 Šport * 20:30 Najlepšie počasie * 20:35TitanicNEDEĽA 06. 08. 2017 06:50 Krimi * 07:25 Noviny TV JOJ* 08:20 Cililing a stratený poklad * 10:05 Timon a Pumbaa *10:35 Titanic * 14:45 Agent v sukni 2 * 16:50 Na chalupe *17:50 Nové bývanie dizajn * 19:00 Krimi * 19:30 Noviny TVJOJ * 20:25 Šport * 20:30 Najlepšie počasie * 20:35 Wolveri-ne * 23:20 Šokujúci prípad Casey

TV JOJ

PONDELOK 31. 08. 2017 08:00 Živá panoráma *08:30 Senior klub * 09:00 Ambulancia * 09:35 He-recké legendy * 09:50 Matka * 11:00 Mozart a jehoskupina * 11:25 Trpaslíci * 11:30 Obedníček * 11:40

O lúpežnikovi Rumpľovi * 11:45 Ako sa mamám nechcelo vstávať do školy *12:00 Živá panoráma * 12:30 Cyklopotulky * 12:40 Zavri oči krásne * 13:20Dvojaký život doktora Šela * 14:00 Neznáme zázraky Japonska (2 časti) * 15:00História jedného dokumentu * 15:30 60 zabijakov divočiny (2 časti) * 16:30Bakalárske návraty * 16:55 Observatóriá - Medzi nebom a zemou * 17:30 Sprá-vy- Hírek * 17:35 Majstri ľudovej umeleckej výroby 2016 - Mária Čobrdová *17:45 Ahoj Slovensko * 18:30 Večerníček * 18:35 O lúpežnikovi Rumpľovi *18:40 Trpaslíci * 18:45 Levík Raa Raa * 18:55 Ako si vycvičiť drakov * 19:15Geolino * 19:30 Nakresli si rozprávku * 19:45 Zázračný miniateliér * 20:00Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku * 20:10 Apokalypsa - Druhásvetová vojna * 21:00 Ostrov v ohni * 22:50 Fargo * 23:45 Správy RTVSUTOROK 01. 08. 2017 08:00 Živá panoráma * 08:30 Encyklopédia sloven-ských obcí * 08:45 Ahoj Slovensko * 09:30 Herecké legendy * 09:45 Ežo Vlko-linský * 11:00 Mozart a jeho skupina * 11:25 Trpaslíci * 11:30 Obedníček *11:40 O lúpežnikovi Rumpľovi * 11:45 Ako sa čarodejnice nahnevali * 12:00Živá panoráma * 12:35 Cyklopotulky * 12:45 Smejeme sa storočiami * 13:10

Umývanie hláv * 14:05 Prečo chudoba? * 15:05 História jedného dokumentu* 15:30 60 zabijakov divočiny (2 časti) * 16:30 Bakalárske návraty * 16:55 Ob-servatóriá - Medzi nebom a zemou * 17:30 Správy- Hírek * 17:35 Majstri ľu-dovej umeleckej výroby 2016 - Alena Hlucháňová * 17:45 Ahoj Slovensko *18:30 Večerníček * 18:35 Malý medvedík * 18:40 Trpaslíci * 18:45 Levík RaaRaa * 18:55 Poštár Pat: Špeciálna zásielková služba * 19:10 Ako si vycvičiťdrakov * 19:35 Geolino * 19:45 Zázračný miniateliér * 20:00 Správy RTVS vslovenskom posunkovom jazyku * 20:10 SK dejiny * 21:30 Vincent a Theo *23:45 1992STREDA 02. 08. 2017 08:00 Živá panoráma * 08:30 Encyklopédia sloven-ských obcí * 08:45 Ahoj Slovensko * 09:30 Herecké legendy * 09:45 Studenépodnebie * 10:45 Japonská mozaika * 11:00 Mozart a jeho skupina * 11:25Trpaslíci * 11:30 Obedníček * 11:40 Malý medvedík * 11:45 Prasiatka na ly-žovačke * 12:00 Živá panoráma * 12:25 Cyklopotulky * 12:35 Smejeme sa sto-ročiami * 13:00 Vynález * 14:05 Viliam Šarközy * 14:20 Ondrej Ruszó * 14:35Tibor Oláh * 14:50 Ondrej Gadžor * 15:05 Rómsky magazín * 15:35 60 zabi-jakov divočiny (2 časti) * 16:30 Bakalárske návraty * 16:55 Observatóriá - Me-dzi nebom a zemou * 17:30 Správy- Hírek * 17:35 Majstri ľudovej umeleckejvýroby - Milan Kočtúch * 17:45 Ahoj Slovensko * 18:30 Večerníček * 18:35Malý medvedík * 18:40 Trpaslíci * 18:45 Levík Raa Raa * 18:55 Poštár Pat:Špeciálna zásielková služba * 19:10 Ako si vycvičiť drakov * 19:30 Geolino *19:45 Zázračný miniateliér * 20:00 Správy RTVS v slovenskom posunkovomjazyku * 20:10 Diera v hlave * 21:40 Všetky moje deti * 23:10 Festivaly 2016

ŠTVRTOK 03. 08. 2017 08:00 Živá panoráma * 08:30 Encyklopédia slovenskýchobcí * 08:45 Ahoj Slovensko * 09:30 Herecké legendy * 09:40 Priateľstvá pa-dajúceho lístia * 11:00 Mozart a jeho skupina * 11:30 Trpaslíci * 11:35 Obed-níček * 11:40 Malý medvedík * 11:45 Kráľovná a jej deti * 12:00 Živá pano-ráma * 12:30 Huby * 12:40 Smejeme sa storočiami * 13:05 Humánna povin-nosť * 14:05 Prečo chudoba? * 15:00 Cítiť pod nohami zem * 15:30 60 zabi-jakov divočiny (2 časti) * 16:25 Bakalárske návraty * 16:55 Observatóriá - Me-dzi nebom a zemou * 17:30 Správy- Hírek * 17:35 Majstri ľudovej umeleckejvýroby 2016 - Jaroslav Švihra * 17:45 Ahoj Slovensko * 18:30 Večerníček *18:35 Malý medvedík * 18:40 Trpaslíci * 18:45 Levík Raa Raa * 18:55 PoštárPat: Špeciálna zásielková služba * 19:10 Ako si vycvičiť drakov * 19:30 Geoli-no * 19:45 Zázračný miniateliér * 20:00 Správy RTVS v slovenskom posun-kovom jazyku * 20:10 Svet zajtrajška * 21:05 Útek do divočiny * 23:30 1992PIATOK 04. 08. 2017 08:00 Živá panoráma * 08:30 Encyklopédia sloven-ských obcí * 08:45 Ahoj Slovensko * 09:30 Sokovia * 11:00 Mozart a jeho sku-pina * 11:25 Trpaslíci * 11:30 Obedníček * 11:35 Malý medvedík * 11:45 No-vý byt * 12:00 Živá panoráma * 12:35 Hríby * 12:45 Smejeme sa storočiami* 13:05 Transplantácia slepého čreva * 14:15 Svet zajtrajška * 15:10 Trezor *15:35 60 zabijakov divočiny (2 časti) * 16:35 Bakalárske návraty * 16:55 Ob-servatóriá - Medzi nebom a zemou * 17:30 Správy- Hírek * 17:35 Majstri ľu-dovej umeleckej výroby 2016 - Gustáv Virág * 17:45 Ahoj Slovensko * 18:30Večerníček * 18:35 Malý medvedík * 18:40 Trpaslíci * 18:45 Levík Raa Raa *18:55 Poštár Pat: Špeciálna zásielková služba * 19:10 Ako si vycvičiť drakov

* 19:35 Geolino * 19:45 Zázračný miniateliér * 20:00 Správy RTVS v sloven-skom posunkovom jazyku * 20:10 Napoleonské vojny * 21:05 Jasmínine slzy* 22:40 1992 * 23:35 Od veciSOBOTA 05. 08. 2017 08:00 Živá panoráma * 08:30 Televíkend * 08:55 Slo-venské hrady objektívom * 09:05 Cyklopotulky * 09:20 History * 09:25 Noc varchíve * 10:25 Napoleonské vojny * 11:20 Paralympijský magazín * 11:50 Vat* 12:15 ZvedaVEC * 12:30 Prichádzame s radosťou v srdciach! Naše kvitnú-ce tradície * 13:35 Farmárska revue * 14:05 Požičaná planéta * 14:30 Testmagazín * 14:40 Návraty a stretnutia - 2. časť * 15:40 Bude nám horúco? *16:45 SK dejiny * 18:15 Futbal - Fortuna liga * 20:35 GEN.sk * 20:55 Speera Hitler: Diablov architekt * 22:25 Most * 23:25 Neznáme dejiny SpojenýchštátovNEDEĽA 06. 08. 2017 08:00 Živá panoráma * 08:30 Kapura * 09:15 Far-márska revue * 09:45 Požičaná planéta * 10:10 Test magazín * 10:25 Hľada-nie stratených svetov * 10:50 Spoločník pána veľkomožného * 11:50 Família* 12:20 O múdrej pekárovej žene * 13:20 Návraty k hereckým legendám * 13:50Slovenské rody * 14:30 52. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe - GAN-GOVÔ * 15:50 Speer a Hitler: Diablov architekt * 17:30 Parkúr Grand Prix *18:30 Večerníček * 18:35 Malý medvedík * 18:45 Trpaslíci * 18:50 Levík RaaRaa * 19:00 Poštár Pat: Špeciálna zásielková služba * 19:15 Ako si vycvičiťdrakov * 19:35 Geolino * 19:50 Zázračný miniateliér * 20:00 Správy RTVS vslovenskom posunkovom jazyku * 20:10 Otcovia a deti * 20:55 Traja zločinciv skrytej pevnosti * 23:15 Taktici, večne živí

DVOJKA

PONDELOK 31. 07. 2017 08:45 Búrli-vé víno * 10:30 Teória veľkého tresku *12:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad* 14:00 Kobra 11 * 15:00 Rodinné prípady* 17:00 Prvé televízne noviny * 17:25 Ref-lex * 17:55 Susedské prípady * 19:00 Te-

levízne noviny * 20:05 Počasie * 20:20 Športové noviny * 20:30Horná Dolná * 22:50 Atletiko Cvernofka * 23:50 MamaUTOROK 01. 08. 2017 08:45 Búrlivé víno * 10:20 Teória veľ-kého tresku * 12:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad (2 čas-

ti) * 14:00 Kobra 11 * 15:00 Rodinné prípady * 17:00 Prvé te-levízne noviny * 17:25 Reflex * 17:55 Susedské prípady * 19:00Televízne noviny * 20:05 Počasie * 20:20 Športové noviny * 20:30Dobre vedieť! * 21:40 Búrlivé víno * 23:50 NCIS - Námornývyšetrovací úrad (2 časti)STREDA 02. 08. 2017 08:45 Varte s nami * 08:55 Búrlivévíno * 10:25 Teória veľkého tresku * 12:00 NCIS - Námornývyšetrovací úrad * 14:00 Kobra 11 * 15:00 Rodinné prípady *17:00 Prvé televízne noviny * 17:25 Reflex * 17:55 Susedsképrípady * 19:00 Televízne noviny * 20:05 Počasie * 20:20 Špor-tové noviny * 20:30 Zámena manželiek * 21:50 Búrlivé vínoŠTVRTOK 03. 08. 2017 08:45 Búrlivé víno * 10:20 Teória

veľkého tresku * 12:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad * 14:00Kobra 11 * 15:00 Rodinné prípady * 17:00 Prvé televízne no-viny * 17:25 Reflex * 17:55 Susedské prípady * 19:00 Tele-vízne noviny * 20:05 Počasie * 20:20 Športové noviny * 20:30Dobre vedieť! * 21:40 Búrlivé víno * 23:50 NCIS - Námornývyšetrovací úradPIATOK 04. 08. 2017 08:45 Búrlivé víno * 11:00 Teória veľ-kého tresku * 12:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad * 14:00Kobra 11 * 15:00 Rodinné prípady * 17:00 Prvé televízne no-viny * 17:25 Reflex * 17:55 Susedské prípady * 19:00 Tele-vízne noviny * 20:05 Počasie * 20:20 Športové noviny * 20:30Jak vytrhnout velrybě stoličku * 22:15 Nebezpečný náklad

SOBOTA 05. 08. 2017 06:55 Priatelia Toma a Jerryho * 07:45Kung Fu Panda * 08:35 Tučniaky z Madagaskaru * 09:00 Chlpa-tí kamoši * 10:30 Teória veľkého tresku * 12:10 Princ a ja: Rokpo svadbe * 14:00 Vášnivý tanec * 16:35 Jak vytrhnout vel-rybě stoličku * 18:20 Smotánka * 19:00 Televízne noviny * 20:05Počasie * 20:20 Športové noviny * 20:30 Denník Bridget Jo-nesovej * 22:35 Môj otec je šialenecNEDEĽA 06. 08. 2017 07:00 Zachráňte Willyho * 09:10 Veľ-kolepá príroda * 10:50 Sladký život * 12:40 Pán domu * 14:40Mušketier * 16:50 Horná Dolná * 19:00 Televízne noviny * 20:05Počasie * 20:20 Športové noviny * 20:30 Bojová loď * 23:10Temný rytier

MARKÍZA

Oranžové barety, módne ohýbanéa krátke nožičky,v tráve krývané.

Nad bielou nôžkou červená sukienka,na nej biele bodky,žiaria sťa svetielka.

Volajú ma tvrďas baníksnáď, že sa mu podobám.Nôžka tmavá, ufúľaná a červenú helmu mám.

Keď ho hubár nájde, jasá:to je fešák, to je krása!Do koša ho navrch dáva,úsmev na tvári.Nech sa pekne nahnevajútí ostatní hubári.

zdroj: Encyklopédia predškoláka, 2016

(muchotrávka červená)

(kozák)

Meniny:31.7. Ignác, Ignácia, Vatroslav1.8. Božidara, Ľudomír/a, Penelopa2.8. Gustáv, Gustáva3.8. Jerguš, Nikodém, Nikodéma4.8. Dominika, Dominik, Rainer5.8. Hortenzia, Osvald, Snežana6.8. Jozefína, Jozefa, NehoslavVýznamné dni:31.7. Sviatok sv. Ignáca z Loyoly

4.8. Deň Matice Slovenskej6.8. Svetový deň boja za zákaz jadro-vých zbraní

Meniny a významné dni

Meniny - psy:31.7. Mikeš1.8. Dolly2.8. Gigolo3.8. Lesan4.8. Prima5.8. Alex

6.8. Čikina

Meniny - mačky: 31.7. Della

1.8. Melichar2.8. Jackie3.8. Mandy4.8. Simba5.8. Áron6.8. Žofka

(hríb sosnový)

Uhádnite, aké huby sa skrývajú v týchto hádankách

(kuriatka)

Na potulkách regiónom Z košíka na tanier

Martinka - RO Slovenská VolováMartinka - RO Slovenská Volová

Ondrej - Vyšný Hrušov; Ondrej - Vyšný Hrušov; obvod Vatovca 112 cmobvod Vatovca 112 cm

Page 9: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

3 1 . 7. 2 0 17P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ

Šport 9

Brány kochanovského štadióna otvorené: nová hracia plocha, zavlažovanie,.. . na rade tribúna KOCHANOVCE. Nedeľa 6. augusta 2017 o 17:00 hod., prvé ko-lo má na programe aj II. B trieda dospelých. Tradičný koloritsviatočného dňa v týždni, na futbal sa vyberú aj Kochanov-čania. Už však nemusia rozmýšľať, ako sa dostať do Brekova(predtým chodili do Humenného či Lackoviec). OŠK Kocha-novce vstupuje do sezóny doma, na svojom...

Pred šiestimi rokmi, v pondelok 4. júla 2011 sa na stránkachregionálnych novín objavila informácia: „Nová hracia plocha, za-vlažovací systém, obnova šatní. Čoskoro kochanovská realita...“Prívalové povodne zanechali na futbalovom areáli vážne stopy, zni-čený bol obklad šatní, podlahy, kvalita hracej plochy po odplave-ní vrchnej vrstvy výrazne utrpela. Škvarový podklad takmer úplneprerážal a nepovoľoval súvislú trávnatú plochu. Začala sa rekon-štrukcia, na ihrisko prišiel buldozér... Veľa vody za šesť rokov vLaborci pretieklo, plány a snahy sa túto nedeľu stanú skutočnosťou.Kochanovský futbal má opäť domáce prostredie, novú hraciu plo-chu so zavlažovacím systémom.

Kosenie trávnika, inštalácia futbalových bránok, dokončenie ohra-dy okolo hracej plochy, úpravy v šatniach či sociálnych zariade-niach. Futbalový deň „D“ sa blíži, tešia sa Kochanovčania, aj sta-rosta obce Miroslav Porochnavý...

Vráťme sa k úplným začiatkom. Pamätáte si ešte na situáciuspred šiestich rokov? – Povodne v roku 2010 boli v našej obci ťaž-ké, prívalová voda zničila aj hraciu plochu, podmočila priestory podtribúnou. To bol pre kochanovských futbalových nadšencov hlav-ný impulz, aby sa začala rekonštrukcia ihriska. Ťažká technika vstú-pila na hraciu plochu 21. júna 2011, po odstránení trávnatej vrstvybolo nutné stiahnuť aj škvarovú podložku. Naviezla sa nová vrstvaštrku, zeminy,- začal debatu starosta obce.

Slová zložené do štyroch viet však reálne jednoduché neboli...– Je potrebné vyzdvihnúť najmä Milana Karabinčíka, Jána Muchu,Petra Čerevku staršieho. Títo páni mali v prvopočiatkoch rekonštrukcienajväčšiu zásluhu na realizácii prác, na zabezpečení všetkého, čos tým súviselo.

Kým sa hracia plocha opäť trávnato zazelenala, ubehlo šesť ro-kov... – Zaskočili nás niektoré technické problémy, bolo potrebné väč-šie množstvo podkladového štrku, najviac nás však trápila kvalit-ná zemina. Ostatné dva roky sme ju zháňali doslova po celom Slo-vensku. Niekto si pomyslí, že je to banalita, ale z pohľadu zákonasa s ornicou, teda vrchnou vrstvou pôdy, nesmie obchodovať. Mô-že sa iba presúvať z istých lokalít a v blízkom okolí sme jej dosta-

tok nedokázali zohnať. Keď sa nám to už podarilo,nebola kvalitou úplne podľa našich predstáv, čo ma-lo následný vplyv na trávnatý porast. Postupne juvšak zúrodňujeme. Popritom sa inštaloval na hracejploche zavlažovací systém. Dovolím si povedať, žejeden z najmodernejších v regióne – trinásť veľkých„trisiek“, desať okolo hracej plochy, tri uprostred. Zahodinku a pol je celá hracia plocha dokonale zavla-žená, sme maximálne spokojní. Nastavený programautomatického zavlažovania stačí iba zapnúť a vy-pnúť. V prvej fáze prác sa musela hracia plocha vy-rovnať laserovým zameriavačom, čo bola jedna z pod-mienok firmy, ktorá realizovala výsev trávnika. Ibana rovnom a priepustnom podklade garantovali po-trebnú kvalitu hracej plochy. Trochu sme sa však strávnikom trápili, zhruba na piatich ároch ostali prázd-ne „fľaky“, zeminu sme rekultivovali, trikrát podsie-vali. Zvýšená miera starostlivosti z našej strany dnes znamená, žehracia plocha je pekne trávnatá. Pravidelným kosením a zavlažo-vaním dosiahneme hustejší koreňový systém rastlín, pevnosť a sú-držnosť trávnika. Hracia plocha je vo finálnej fáze, vyzerá pekne.

V súvislosti s akoukoľvek rekonštrukciou sa naskytá aj otázkafinancií. Bez peňazí to jednoducho nejde... – Prvú fázu prác, kto-ré súviseli s ťažkou technikou, financovali Milan Karabinčík a ďal-ší s ním spojení nadšenci sami. Patrí im aj z mojej strany veľké uzna-nie a poďakovanie. Obec Kochanovce vstúpila do projektu v ostat-nom roku, keď sa realizoval zavlažovací systém, výsev trávnika,finálnu podobu dostali v budove štadióna šatne, sociálne zariade-

nia, ohradenie hracej plochy.Rekonštrukcia futbalového areálu neznamená iba novú hraciu

plochu. Udeje sa niečo aj s tribúnou? – Stará drevená konštruk-cia ošľahaná vetrom i dažďom nutne potrebuje opravu. Máme pri-pravený projekt na jej kompletnú renováciu, plánujeme podať žia-dosť na dotáciu z eurofondov. Práce v areáli futbalového štadiónateda rozhodne nekončia. S pomocou a podporou obecného zastu-piteľstva sa nám podarilo v uplynulom roku postaviť multifunkčnéihrisko s umelou trávou, ktoré je Kochanovčanmi značne využíva-né. Nachádza sa v tesnom susedstve futbalového ihriska, areál chce-me doplniť ešte ďalším ihriskom.

Konečne, po šiestich rokoch, budú môcť Kochanovčania sledo-vať futbal na svojom štadióne. Tešia sa? – Nedočkavosťje veľká, každý čaká, kedy sa futbal do Kochanoviecvráti, ako sa hovorí: Sme už futbalovo hladní. Vzni-kol Obecný športový klub (OŠK) Kochanovce, ktorý bu-de mať v aktuálnej sezóne družstvo žiakov a dospe-lých, stihli sme sa zaregistrovať na Slovenskom fut-balovom zväze, „áčko“ začína v druhej triede, na čin-nosť klubu dohliadajú najmä Peter Čerevka mladšía Igor Štefan. Chcem poďakovať obciam Lackovce, Bre-kov a mestu Humenné, že nás v uplynulých sezónachprichýlili a mohli sme odohrať súťažné zápasy na ichpôde. Poďakovanie patrí všetkým Kochanovčanom, kto-rí účasťou na brigádach pomohli v záverečných fázachrekonštrukčných prác. Verím, že futbal v Kochanov-ciach sa vráti na pozície, ktoré mu v minulosti patri-li,- dodal Miroslav Porochnavý. (mšk)

Tiež rodák z Rokytova pri Hu-mennom sa pred štrnástimi rok-mi podujal usporiadať šľachet-nú akciu, benefičný zápas Mi-rových bývalých spoluhráčovproti vybranému súperovi. Pro-ti Výberu Mira Labuna, ktorýmanažoval Ján Hodor, sa po-stavili domáci bývalí futbalistiSniny trénersky vedení Pa-vlom Diňom. V drese VýberuMira Labuna nastúpil aj jehosyn Tomáš. Pred začiatkom due-lu sa k Mirovi Labunovi, hrá-čom i divákom prihovorili Šte-fan Milovčík, primátor mesta Snina, Ri-chard Havrilla, podpredseda SFZ i pred-seda VsFZ a MUDr. Miroslav Suchý,člen výboru MFK Snina. Medzi hosťa-mi benefície bol aj MUDr. Ján Kľoc,PhD., kapacita v ortopédii, najmä me-dzi futbalistami známy odborník. Štefan Milovčík sa futbalovej benefí-

cie zúčastňuje pravidelne. Čo povedaťk štrnástemu ročníku? „Myšlienku, kto-rá sa zrodila v hlave Vlada Drobňáka,prezidenta klubu, je vynikajúca. Je tostretnutie nielen futbalistov, ale predo-všetkým ľudí, ktorí prejavujú spolupa-tričnosť nielen na ihrisku, ale aj mimoneho. Bohužiaľ aj v takýchto životnýchsituáciách, aká sa pred rokmi stala Mi-rovi Labunovi. Verím, že toto stretnutiemu pomôže nielen trochu materiálne, alenajmä duševne. Vidí, že kamaráti ne-zabúdajú a vážia si ho aj po rokoch, stá-le.“

Richard Havrilla, podpredseda SFZ,predseda VsFZ si stále nájde cestu doSniny, benefičná akcie je nemennou sú-časťou jeho kalendára. „Vždy sa na tú-to akciu teším, i keď súčasne vždy roz-mýšľam, aký bol osud k Mirovi Labu-

novi krutý a futbalistu dušou i telom pri-pútal na invalidný vozík. Veľmi ma te-ší, že stále sa na sninskom trávniku zí-du dobrí ľudia, ktorí ukážu, že majú Mi-ra radi, držia mu prsty v neľahkýchdňoch. Pomohlo mu veľa ľudí, aby mo-hol absolvovať liečenie, páči sa mi, žekamaráti a bývalí spoluhráči sa mu ne-otáčajú chrbtom. Mirovi liečenie veľmi pro-spelo, aspoň takto sa mu ťažké dni tro-chu uľahčili.“

V neľahkých minútach, keď sa v okuzaleskla i slza, sa prítomným prihovo-ril aj Miroslav Labun. „Hlavne sa chcemvšetkým poďakovať. Kamarátom, bý-valým spoluhráčom, SFZ i VsFZ, spon-zorom. Tí všetci mi umožnili liečenie vKováčovej. Ešte raz všetkým veľmi pek-ne ďakujem.“

Ešte pred úvodným hvizdom Miroviodovzdali Richard Havrilla finančný dar,Ján Hodor spomienkovú pohárovú tro-fej. Výber Mira Labuna – Old boys Snina

7:7 (0:3), rozstrel 4:5 Góly: 34. R. Ljubarskij 1:4, 35. M.

Golenya 2:4, 38. a 40. R. Ljubarskij 3:4a 4:4, 44. M. Golenya 5:4, 50.R. Ljubarskij 6:6, 57. M. Gole-nya 7:6 - 15. M. Lukáč 0:1, 26.J. Maliňák 0:2, 30. a 31. M.Uchytil 0:3 a 0:4, 47. V. Vaľko5:5, 50. M. Lukáč 5:6, 60. M.Uchytil 7:7. Rozhodovali: J.Gnip – D. Capík, M. Vavčo. Hra-lo sa 2 x 30 minút. Výber Mi-ra Labuna: G. Šimanský, Ľ. Pa-vlovič, M. Prusák, M. Sopko, J.Talášek, J. Hodor, J. Kanássy,M. Golenya, Š. Stolár, O. Var-ga, B. Majerník, A. Labun, J.Šálka, R. Ljubarskij, T. Labun.Old boys Snina: J. Lajtár, P.Diňa, M. Krivjansčin, J. Kriv-jansčin, M. Lukáč, F. Petruňo,V. Vaľko, J. Maliňák, M. Uchy-til, V. Semanco, M. Kapraľ, Š.Mocák, D. Roško, V. Šebák, J.Eliáš, M. Wikarski (pricestovalsám z Kežmarku), J. Štafura.

Sninskí „starí páni“ do prestávky her-ne (aj kombinačne) dominovali (i keďsa Pavol Diňa sťažoval Jarovi Uchyti-lovi na jeho syna Maroša, že mu do čis-tej šance neprihral). Po obrátke ostalJán Lajtár medzi žrďami „výberu“ a skó-re sa začínalo meniť. Miro Golenya vútoku a Ruslan Ljubarskij v strede zá-lohy mali opraty pevne v moci, razomz 0:4 bolo 5:4. Aj výstavnými gólmi, keď

Ljubarskij predviedol svoju kopaciutechniku hneď po rozohraní zo stre-dového kruhu, čím vyrovnal na 6:6. Tes-ný stav sa ťahal až do záveru, koneč-nú a zaslúženú remízu stanovil MarošUchytil svojím hetrikom. V rozstrele ma-li viac šťastia „žltí“ Old boys Snina.

Miroslav Labun... S futbalom začí-nal v doraste Spartaka Vihorlat Snina.Ani nie 17-ročný nastupoval v základ-nej zostave A–mužstva SV Snina. Je-ho výkony neunikli pozornosti funk-cionárov Tatrana Prešov, kam prestú-pil ešte pred vojenčinou, ktorú si od-krútil v drese Dukly Banská Bystrica.Po návrate bol pilierom prešovskej de-fenzívy až do konca roka 1988. Od 1.januára 1989 sa stal kmeňovým hrá-čom TJ Chemlon Humenné. V roční-ku 1992/93 už ako líder FC Chemlon

Humenné mal ob-rovské zásluhy napostupe do no-vovzniknutej I.slovenskej futba-lovej ligy. Na postestredného obran-cu odohral jej pr-vý ročník. V lete1994 odišiel nahosťovanie doVranova. Hlavič-kový súboj, akýchpočas dlhoročnejkariéry absolvo-val stovky, ba ti-síce, sa mu v dru-hom vranovskomzápase stal vo Svi-te osudným. Po-ranil si krčnúchrbticu, nohyostali ochrnuté,

nepomohla okamžitá operácia, niekoľkorehabilitačných pobytov v Kováčovej. Mi-ro Labun ostal odkázaný na rodinu,priateľov a invalidný vozík.

Okrem futbalovej časti mala benefí-cia Mira Labuna aj spoločenskú, ru-sínske pesničky v podaní hudobníkovzo Stakčína, guláš, pečená klobáska asúčasťou bola taktiež finančná zbier-ka. (mšk)

ŠTRNÁSTA BENEFÍCIA PRE MIRA LABUNA: Gól aj z polovice ihriska Vo finále Sparta cupu PRAHA.

Medziná-rodný teni-sový „Mo-ravia SteelS p a r t aCup“, tur-naj ITF ju-niorov bolú s p e š n ýpre Sa-muela Pu-škára, od-chovanca1. TC Hu-menné. Vh l a v n e jčasti súťa-že (32 te-nistov, tur-naj mal ajkvalifiká-ciu) sa pre-bojoval aždo finále, pričom zvládol až všetky trihrané tajbrejky. Výsledky – 1. kolo: Pu-škár – Adamek (POL, 6) 6:4, 7:6 (3); 2.kolo: Puškár – Contarino (ITA) 6:3, 7:6(5); štvrťfinále: Puškár – Paulson (CZ)6:1, 7:6 (2); semifinále: Puškár – Po-povič (SRB, 8) 3:0 skreč., finále: Puškár– Lehečka (CZ) 3:6, 4:6. (lmch)

SamuelSamuelPuškárPuškár

Tretí v súťaži útechyKOŠICE. Re-prezentant 1.TC Humen-né, Chris-tián Valalik,sa zúčastnilturnaja detído 8 rokov,ktorý uspo-riadal Teni-sový klubMladosť Ko-šice. Prihlá-sených bolo11 chlapcov.Prvá fázaznamenalazápasy vodvoch sku-pinách, zkaždej po-stúpili dvaja

hráči do hlavnej súťaže. Ostatných ča-kala súťaž útechy, v ktorej Christiánskončil na treťom mieste. Výsledky -skupina A: Antal 10:8, Lukáč 10:8, Ze-lenák 10:2, Maruščák 8:10, Javorský6:10; pavúk: Valalik – Kravec 10:1, Va-lalik – Lukáč 3:10. (lmch)

ChristiánChristiánValalikValalik

SNINA. Posledný júlový piatok (28.7.) sa na štadióne MFK Snina usku-točnil 14. ročník benefičného futbalového zápasu v prospech MiroslavaLabuna. Bývalí spoluhráči a kamaráti zo zeleného trávnika sa po rokuopäť stretli, aby Mirovi pomohli v neľahkom osude psychicky i finanč-ne. Hlavný organizátor Vladimír Drobňák kvôli zdravotným problémom(hospitalizácia) chýbal.

Štrnásta benefícia Mira LabunaŠtrnásta benefícia Mira Labuna

Marek Lukáč, VladimírMarek Lukáč, VladimírGombár a Pavol DiňaGombár a Pavol Diňa

Ján Hodor a Jozef ŠtafuraJán Hodor a Jozef Štafura Andrej Demjanovič Andrej Demjanovič a Miroslav Labuna Miroslav Labun

Page 10: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ10 3 1 . 7. 2 0 17 Šport

HUMENNÉ. Pred ostrým štartom súťažného roč-níka 2017/2018 preveruje i pripravuje Komisiarozhodcov ObFZ Humenné arbitrov, aby vstú-pili do sezóny oboznámení so zmenami pravi-diel futbalu a vedomostne pripravení. Dialo satomu tak aj v nedeľu 23. júla, seminár roz-hodcov viedli Štefan Styrančák (predseda KR Ob-FZ), Ladislav Mochnacký (sekretár ObFZ Hu-menné) a Pavol Dzido (člen KR ObFZ). O zme-nách a doplnkoch pravidiel sa však dozvedeloiba jedenásť rozhodcov ObFZ Humenné: Chrin,Jancusko, Kucer, M. Pidanič, Rudík, Ryšák,Skalka, Sopirjak, Švec, Turčík a Zádražný.Účasť na seminári je jedným z hlavných aspektovpôsobiacich na obsadzovanie stretnutí. (mšk)

Najsmelšie predsezónne ciele sú humenské: POSTÚPIŤ

SEKRETARIÁT: * vypra-coval celosezónny rozpisstretnutí pre konkrétnu sú-ťaž, ktorý nájdete na

www.futbalnet.sk v „prehľadsúťaže“ a zároveň je možnosť ho

vytlačiť, v prípade potreby kontaktovať a in-formovať svojich priaznivcov; * pribudol no-vý typ žiadosti v ISSF. Jedná sa o procesregistrácie športových odborníkov. Postupako funguje tento proces nájdete na:http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-od-bornici; tento nový proces priamo súvisí sozmenami na zápise o stretnutí. Od novéhosúť. ročníka bude možné v zápise o stret-nutí doplniť len osoby, ktoré budú regis-trované v systéme ISSF. Všetky voľné tex-tové políčka sú odteraz obmedzené iba navýber z registrovaných osôb.

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA: * vy-konala dňa 25.7.2017 kontrolu vybavenostiihrísk a sociálnych zariadení: Kochanovce,Klenová, Hažín n/Cir., Nižná Sitnica; * pred-voláva na svoje zasadnutie 3.8.2017 (štvrtok)o 16:30 hod. zástupcov TJ Roma Podskal-ka Humenné; * schvaľuje dohody o spo-ločnom mládežníckom družstve na súť. roč-ník 2017/2018: I. trieda dorast: FO Ajax Pa-kostov – TJ Družstevník Lukačovce, TJ Druž-stevník Radvaň n/L. – TJ Koškovce, OŠKUdavské – TJ Družstevník Ladičkovce; I. trie-da žiaci: FO Ajax Pakostov – TJ Družstev-ník Lukačovce, II. trieda žiaci: TJ DP Koša-rovce – FK Slovan N. Sitnica; * vyhovuje žia-dosti o zmenu termínu stretnutí celkov OŠKUdavské dňa 19.8.2017; * vyhovuje žiadostiTJ Lesy Zubné o zmenu ÚHČ v stretnutí 1.kola, II. A trieda: Zubné – Papín; * nezara-dzuje družstvo dospelých TJ Zbudské Dlhédo II. triedy dospelých ObFZ Humenné súť.ročníka 2017/18; * vyhovuje žiadosti OŠKUdavské o zmenu termínu domácich stret-nutí družstva dospelých z nedele na sobo-tu v ÚHČ; * vyhovuje žiadosti TJ Borov ozmenu ÚHČ v stretnutí 1. kola (I. trieda do-spelí): Borov - Lackovce (sobota 5.8.2017 o19:00); 2. kola (I. trieda): Borov - Lieskovec

(nedeľa 13.8. o 19:00); 3. kola (I. trieda): Bo-rov - N. Sitnica (sobota 26.8. o 19:00); * vy-hovuje žiadosti TJ Družstevník Oľka o zme-nu miesta stretnutia 1. kola (II. trieda do-spelí) Turcovce - Oľka. Stretnutia 1. resp.10. kola sa odohrajú v obrátenom poradí(vzáj. dohoda klubov). Proti rozhodnutiamŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1do 14 dní.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA: * zmena dis-ciplinárnych opatrení: U0001: Dominik Ha-vrilik (TJ Družstevník Dlhé n/Cir.) 1201972+ 10 €, žiadosti vyhovuje + 20 €; U0002: Lu-káš Danko (TJ Koškovce) 1254841 + 10 €,žiadosti vyhovuje a mení ho na podmienečnýdo konca jesennej časti; U0003: Tomáš Si-ma (TJ Družstevník Habura) 1223133 + 10€, žiadosti nevyhovuje. Proti rozhodnutiamDK je možné sa odvolať do 7 dní.

KOMISIA ROZHODCOV: * berie na ve-domie ospravedlnenie: Groško (1.- 21.8.), Klič(30.7. – 13.8.); * zasadnutie KR ObFZ sauskutoční 3.8.2017 (štvrtok) o 16:30 hod.v zasadačke ObFZ.

OBSADENIE R a DZ: I. trieda – 1. ko-lo, sobota 5.8. o 19:00 hod.: Borov – Lac-kovce (Ryšák – Chrin, DZ Kalanin), nedeľa6.8. o 17:00 hod.: Lieskovec – Ladičkovce(Kucer – Seman, DZ Barnišin), Dlhé n/Cir.– Ohradzany (Švec – Buchlák, DZ Kalanin),N. Sitnica – Kr. Brod (Jancusko – Ginda, DZFirda), Lukačovce - V. Sitnica (Skalka – Mat-ta, DZ Polovka), Ubľa – Belá n/Cir. (Sopir-jak – P. Barnišin, DZ Bolinger), Koškovce –Udavské (M. Pidanič – Ryšák, DZ Klič).

II. A trieda – 1. kolo, nedeľa 6.8. o 10:30hod.: Zubné – Papín (Vasilenko – Turčík),o 17:00 hod.: Klenová – Z. Hámre (Rudík),Rovné – Kolonica (Vasilenko), Hažín n/Cir.– Podskalka (Zadražný), Ul. Krivé má voľno.

II. B trieda – 1. kolo, nedeľa 6.8. o 17:00hod.: Oľka – Turcovce (Grajcar), Hrabovecn/L. – Hrubov (Turčík), Kochanovce – Ha-bura (Chrin), Rokytov – Ňagov (Jelinek – Ma-rinič), Brestov má voľno.

Za obsahovú náplň zodpovedá ObFZ Humenné.

ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ HUMENNÉ č. 4 – 2017/2018

REGIÓN. Čerstvo sa otvorili súťaž-né brány dvoch najvyšších súťažíVsFZ. V treťoligovom pelotóne nászastupuje MFK Snina, medzi šest-nástkou štvrtoligistov máme štvor-násobné regionálne zastúpenie: FKHumenné, MŠK Spartak Medzila-borce, TJ Družstevník Radvaň n/L.a nováčik TJ Ptava NV Ptičie. Zis-ťovali sme, do akej miery sa v let-nom období obmenili súpisky, resp.s akými ambíciami mužstvá so se-zóny vstupujú.

MFK SNINA: „Veľké zmeny v kád-ri nemáme, odišli Kukula a brankár Mi-haľov, medzi žrde prišiel Peter Diňa. Stá-le väčšiu príležitosť budeme dávaťchlapcom z vlastnej liahne. Sninský do-rast má vo svojich radoch veľa talen-tov, budeme sa teda uberať najmä tým-to smerom,“ konkretizoval Jozef Šta-fura. Aké majú Sninčania do novej se-zóny ambície? Vychádzajúc z jarnejčasti uplynulej sezóny sú všeobecnepasovaní spolu s Lipanmi (vypadli z2. ligy) a Košicami (bývalé Vyšné Opáts-ke) a Vranovom do úzkeho okruhu fa-voritov... „Teší nás, že takto niekde uvá-dzajú či počítajú s nami. Je to výsle-dok svedomitej práce, z ktorej vzišlakvalita i výsledky. Chceme hernú po-hodu mužstva udržať, káder je stabil-ný, budeme zaúčať aj mladých. Našimcieľom sú horné priečky tabuľky,“ do-dal sninský kormidelník.

FK HUMENNÉ: Z kádra uplynulejsezóny odišiel M. Cigán, už dlhšie chý-bal kvôli zraneniu P. Jurov, ktorý sav príprave objavil v brekovských ra-doch. Posilami je bratská dvojica Fran-tišek a Marián Dolutovskí zo Strop-kova, Igor Komjaty z Vyšehradu (ČR),v hre je ešte brankár. „Máme vyššieambície, než v uplynulej sezóne, našímcieľom je špica tabuľky. Chceme po-stúpiť,“ predostrel predsezónne plányJozef Valkučák, humenský tréner. Do-máce zápasy sa hrajú v sobotu (ÚHČ)na štadióne Pri mlyne.

MŠK Spartak MEDZILABORCE: PodKamjanou predĺžili hosťovanie har-

covníci Potoma i Horochonič, prišielVarecha z Habury, na transfer lane jeešte jedna ukrajinská posila. K od-chodom radia ukončené hosťovanieSafka a presun Giča do Habury. Tré-ner Víťazoslav Lukačik bol v otázke cie-ľa do sezóny strohý. „Budeme už hraťna vynovenej trávnatej hracej ploche,chceme byť v horných poschodiach ta-buľky.“

TJ Družstevník RADVAŇ n/L.: Poodmlke spôsobenej zranením sa vra-cia do kádra Šafran, prišiel Maďak zFK Humenné, hosťovanie predĺžil Ma-tús zo Sniny, práve medzi týmito klub-mi došlo k brankárskej rošáde (Diňa– Mihaľov), v štádiu riešenia sú hos-ťovania mladíkov Pundžák i Zubko, ve-denie klubu pracuje ešte na 2 – 3 po-silách. „Naše ciele sú nemenné. Fut-balom potešiť našich priaznivcov, abyradi prichádzali na zápasy. S dobrýmfutbalom súvisí aj snaha umiestniť sav hornej časti tabuľky,“ konštatoval Mi-chal Svičin, radvanský tréner i starostav jednej osobe.

TJ Ptava NV PTIČIE: Nový kormi-delník Lukáš Gabák evidoval pomer-ne čulý hráčsky ruch. Prišli TomášOpiela (Trebišov), Gabriel Pavlulik (Pe-trovce n/L.), ukrajinskí Vadym Vese-lovskyy a Mykola Slovenskyi (obaja Ja-senov), trio mladíkov z vlastného do-rastu, jedno meno je ešte v štádiu rie-šenia. Farby Hačurov už nebudú há-jiť M. Paraska (Pakostov), M. Mihalo-vič (V. Sitnica) a F. Galica (Udavské).Zranení sú V. Melník i A. Šalata, pra-covné povinnosti majú R. Kirvej a P.Kolník. „Káder by sme mali mať kom-pletne pokope asi až niekedy okološtvrtého kola, určite aj trochu potrvá,kým sa družstvo zohrá. Keďže sme no-váčik, hlavným cieľom je vyhnúť sa bo-jom o záchranu, pohybovať sa v stred-ných tabuľkových vodách,“ pozname-nal hrajúci ptičanský tréner.

Verme, že naši zástupcovia budúmôcť 17. júna 2018 bilancovať spo-kojnosť a naplnenie predsezónnych zá-merov. (mšk)

Na seminári iba jedenásti

II. DORASTENECKÁ LIGA, PREDOHRÁVKA 9. KOLOSTARŠÍ: Snina – Sp. Belá 2:0 (1:0), gó-ly: S. Leňo, M. Leňo. MFK: B. Tomáš –M. Lajtár, Matúš Leňo (58. J. Čochráč),S. Leňo, D. Halaburka, P. Roman, Ja-kub Lukáč, A. Ondika, T. Hašuľ (71. M.Špitalik), R. Husťák. Tréner: M. Lukáč.FK Humenné malo voľno.

MLADŠÍ: Snina – Sp. Belá 0:6 (0:4).MFK: J. Piško – M. Štofík, A. Kováč(41. P. Nemčišin), A. Maliňák (26. S.Hrabovčin), D. Butala, J. Zboraj, K.Gič, A. Holinka, M. Hučko, Marek Le-ňo, R. Telvák. Tréner: P. Diňa. FK Hu-menné malo voľno.

Góly: 46., 57. (PK) a 90. O. Vy-shnevskyi, 58. P. Hišem – 49. F. Uhrín.ŽK: Šmajda, Hišem, Skvašík – Košč. ČK:67. Košč (Krompachy). R: Zvolánek. D:550. MFK: M. Lojka - J. Lukáč, M. Hre-ha, R. Šmajda (25. M. Balko), P. Hišem,Ľ. Jankaj, O. Vyshnevskyi, J. Skvašík,J. Popovič (64. M. Fedorka), M. Pčola,L. Bednár (69. M. Plevka). Tréner: Jo-zef Štafura.

V horúčave privítali Sninčania nová-čika, ktorý sa predstavil vo veľmi dob-rom svetle a prehra o tri góly je pre ne-ho krutá. Úvod patril domácim, ale zúzemnej prevahy si gólovú šancu ne-vypracovali. Hostia sa predviedli v 9.min., po rýchlej akcii Hagarova strela ob-trela žrď. V 11. min. po zbytočnej stra-te lopty fauloval pred 16-kou Slejzákaza kartu Šmajda, strela Gibalu z 20 mskončila v múre. O minútu sa Vy-shnevskyi uvoľnil, ale namiesto strely pri-hrával veľmi nepresne. V 13. min. pria-my kop Popoviča z 30 m vystrašil Bur-kuša, v 14. min. vystrelil Bednár odra-zenú loptu po hlavičkovom súboji z hra-nice 16-ky tesne vedľa. V 20. min. opäťpohrozili hostia, rýchly protiútok zakončilSlejzák slabou strelou, v 22. min. sa dra-vý Slejzák opäť ocitol v šanci, prihral Ha-garovi a Lojka sa vyznamenal - prudkústrelu zvnútra pokutového územia vy-

razil na roh. V 24. min. po dlhom pasehlavičkoval Bednár, obranca odkopol lop-tu na roh, po ktorom Hišem pri prvej žrdihlavičkoval tesne vedľa. V 27. min. pohlavičke Bednára a priťuknutí Vy-shnevskeho vystrelil Jankaj, zblokova-nú strelu brankár hostí vytiahol zo ši-benice. V 29. min. podnikli hostia ďal-šiu peknú akciu, na konci ktorej Uhrínv páde zakončil tesne vedľa. V 33. min.našiel Bednár spätnou prihrávkou Po-poviča, jeho volej z hranice 16-ky pre-letel nad. V 37. min. po Bednárovej pri-hrávke vystrelil Vyshnevskyi, jeho zblo-kovanú strelu odhlavičkoval v päťke ob-ranca hostí. V 40. min. zahrali hostiaštandardku z uhla, prudkú prízemnústrelu v poslednej chvíli zrazil Balko doautu. V 44. min. na pád Lukáča v šest-nástke súpera rozhodca nereagoval.

Hneď v 46. min. po Skvašíkovej ak-cii prihral Jankaj do päťky, kde sa naj-lepšie zorientoval Vyshnevskyi a zblíz-ka dotlačil loptu do siete. V 48. min.Skvašík strelou zo 40 m brankára ne-prekvapil, hostia ihneď kontrovali, v 49.min. po akcii z ľavej strany bol Uhrínprvý pri lopte a zblízka prestrelil Lojku.V 54. min. poslal Vyshnevskyi do šan-ce Bednára, ale ten ani na dvakrát ne-trafil v obrovskej šanci loptu. V 57. min.vnikol Bednár do 16-ky, bol faulovaný

Koščom a nariadený pokutový kop Vy-shnevskyi bezpečne premenil. Po rozo-hraní získali Sninčania loptu, Bednár bolpri svojom individuálnom prieniku pred16-kou faulovaný, rozhodca ponechal vý-hodu, keďže lopta sa dostala k Hišemovi,ktorý krásnou strelou do opačnej šibe-nice pridal tretí sninský gól. Vzápätí hos-tia prišli v strede ihriska o zbytočne fau-lujúceho Košča, domáci mal viac ako polhodinu presilovku. V 76. min. sa dostaldo šance Markulík, ale jeho pohotovástrela skončila tesne vedľa. V 80. min.dali o sebe vedieť striedajúci mladí snins-kí hráči Fedorka a Plevka, ich pekná ak-cia skončila nepresnou prihrávkou navoľného Vyshnevskeho. V 83. min. sapo Plevkovej akcii dostal k zakončeniuFedorka, jeho umiestnenú strelu vyra-zil Burkuš na roh. V 87. min. mal opäťprácu, po pekne kopnutej štandardkeSkvašíka, po rohu hlavičkoval v pádePčola vedľa. V 90. min. si center Hre-hu spracoval Vyshnevskyi, po kľučke naobrancu sa dostal pred brankára a chlad-nokrvne stanovil výsledok svojím hetri-kom. (ju)

Ostatné: Lipany – Rožňava 5:0; V.Opátske – Š. Michaľany 2:1; Vranov –V. Revištia 5:0; Giraltovce - Bard. N. Ves1:0; Svit - Prešov B 1:7; Svidník – Strop-kov 0:1; Plavnica – Sabinov 4:1.

III. LIGA, 1. KOLO: SNINA – KROMPACHY 4:1 (0:0)Gólový nádych po prestávke, hetrik Vyshnevskeho

FK Humenné – Zámutov 3:0 (1:0)Góly: 37. C. Vasiľ, 52. Z. Cigán, 76.

Sališ. ŽK: Mihok, Kroka (Zámutov). R: Bé-reš. D: 300. FK: D. Vohár – D. Šatník(55. P. Petričko), L. Krajník, M. Dolu-tovský, F. Dolutovský (56. M. Babin), M.Porvazník (67. M. Balog), N. Sališ, L. Kri-žanovský, J. Bialončík (83. J. Halajčík),C. Vasiľ, Z. Cigán (80. V. Kuľha).

Prvú strelu vyslal hosťujúci Iavoriv zhranice šestnástky, bola nepresná, alena dlhé chvíle to bolo jediná koncovkasúpera. V 6. min. prišla odpoveď z ko-pačky M. Dolutovského – z 20 m mierilsíce presne, ale do miesta, kde bol pri-pravený Grošaft. Domáci využívali ofen-zívne najmä pravú stranu, po jednom zcentrov hlavičkoval Sališ nepresne. Pre-vaha bola na humenskej strane, do pol-hodiny však Grošaft vážnu prácu nemal.V 31. min. zachytil Zubanych rozohrávkuBialončíka, od polovice ihriska si navie-zol loptu až pred šestnástku, ale pálil ved-ľa. Prvý dôležitý zákrok vytiahol Grošaftv 35. min., keď vytisol loptu z hlavy Ci-gána, síce k Sališovi, ale ten z 12 m tech-nickou strelou minul. O dve minúty pri-šla humenská kolmá akcia prvýkrát z ľa-vej strany, Vasiľ vnikol do šestnástky aponad vybiehajúceho brankára krížne na-pol sieť – 1:0. Polčas ukončila pohoto-vá, i keď nepresná jedovka Križanovskéhoz hranice šestnástky. Obraz hry sa poobrátke nezmenil. V 53. min. po rýchlejkombinácii vnikol M. Dolutovský do šest-nástky, spravil kľučku na brankára, užv ostrom streleckom uhle prihral do päť-ky, kde Z. Cigán správnym výberom mies-ta potvrdil úlohu kanoniera – 2:0. V po-kutovom území hostí bolo naďalej horúco,Sališ dvakrát neprepálil hradbu tiel, v 65.min. akcia Vasiľ – pätička Sališa skon-čila strelou Porvazníka z 10 m, ale Gro-šaft sa blysol zákrokom. V 75. min. siSališ obhodil obrancu, ktorý ho rukamistiahol a sám faulovaný sa z bieleho bo-du nemýlil. V 82. min. strelec tretiehogólu spálil tutovku, M. Dolutovský hla-vičkoval z päťky vedľa, Sališa v ďalšej šan-ci Grošaft vychytal. V 89. min. našiel špíl-macher Križanovský kapitána Vasiľa, kto-rý ukončil zápas strelou do brvna.

(mšk)

Radvaň n/L. – Sp. Podhradie 2:0 (1:0)

Góly: 31. D. Legdan, 84. M. Paľo. ŽK:Matús, Ljubarskij – Vandraško. R:Adamčo. D: 50. TJ Družstevník: P. Vaš-ko – G. Horvat, A. Lojan, E. Matús, D.Legdan. R. Ljubarskij, L. Ondica (79. J.Zubko), J. Kuzma, L. Maďák, M. Paľo,M. Ferko (67. M. Fedorco).

V ouvertúre sa domáci Spišiakov obá-vali, nakoľko s nimi odohrali „majstrák“v závere uplynulej sezóny, prakticky čer-stvo poznali ich silu a najmä kombinačnúzohratosť. O to väčšia bola radvanskáspokojnosť po prestávke, keďže takémuvýkonu už dlho diváci netlieskali. Ško-da len, že bol okorenený iba jediným pres-ným zásahom. Po polhodine hry zahralOndica centrovanú štandardku, Maďakhlavou predĺžil na Legdana, ktorý zblíz-ka tiež hlavičkou napol sieť. Radvan-skému gólu predchádzali šance Paľa, kto-rého strelu odvrátil obranca z čiary, v po-slednom kroku nemal šťastie v zakon-čení Maďak, v dobrej pozícii sa dvakrátiba chytal za hlavu Ferko. Spišiaci ma-li v prvom dejstve dve sľubné akcie, kto-ré vo finálnej fáze riešili zbrklo. Po ob-rátke v značnej horúčave domácim po-maly ubúdali sily, dianie na trávniku saviac než vyrovnalo, súper si zaslúži po-chvalu, chcel hrať futbal, uspieť. Ofen-zíva Spišiakov končila pred šestnástkoudomácich, ktorí rozumne tesný náskokdržali, v 78. min. si Paľo v nábehu ob-hodil stopera, postupoval na Dzurillu astanovil poistku výsledku. Cenné rad-vanské víťazstvo s ťažkým súperom.

(ms)

Soľ – Medzilaborce 1:0 (0:0)Gól: 48. L. Hricov. ŽK: Chripák (Me-

dzilaborce). R: Mišenčík. D: 200. MŠKSpartak: R. Vodilka – V. Holovačko, R.Guba, Ľ. Horochonič, V. Gavula (81. V.Lukáčik), J. Vachaľ, T. Chripák, P. Hre-hovčík, I. Varecha (76. V. Višňovský), R.Potoma

Na neutrálnej pôde (v Bystrom) zača-li oba tímy veľmi opatrne. Nováčik malv I. polčase až príliš veľký rešpekt preduž dlhoročným účastníkom súťaže. Me-dzišestnástkový futbal, aj napriek tomu,

že obsahoval obojstranne veľmi málo stre-leckých príležitostí, mal svoju úroveň abol pre diváka zaujímavý. Spartak malv 35. min. kus šťastia, strelecký posunLadomerského tesne minul Vodilkovubránu. Domácim vyšiel vstup do II. pol-času, už v 48. min. sa ujali vedenia, keďstriedajúci Turcovský centrom našiel L.Hricova, ktorý prízemnou strelou pre-konal Vodilku. S chuťou hrajúci Soľa-nia mali v 62. min. tutovku, pokus Haj-níka smeroval nad. Spartakovská sna-ha o vyrovnanie sa topila v streleckýchpokusoch, ktorých bolo ako šafránu. Po-sledné minúty zápasu patrili Medzila-borčanom, nováčik však tesný náskokudržal. (pl)

Záhradné – Ptičie 2:0 (2:0)Góly: 17. M. Kondžura, 24. J. Ange-

lovič. ŽK: Slovenskyi, Pavlulik (Ptičie). R:Želizňák. D: 250. TJ Ptava NV: M. Du-dič – P. Rada, S. Lancoš, T. Karas, N. Ma-ličký, M. Nazad (63. N. Lancoš), G. Pa-vlulik, T. Patarák, V. Veselovskyy (89. T.Hajdučko), M. Slovenskyi, M. Bešák (52.M. Džubák).

Nováčik sa zvučného súpera nezľakol,domáci v zostave s Košičanmi a posila-mi z Lipian hrali do prestávky dobre, ale„Hačure“ sa nevzdávali. Vyrovnaná par-tia trvala do 17. min., kedy po ofsajdo-vej situácii otvoril skóre Kondžura. V 24.min. po centri z pravej strany z päťky do-klepol do prázdnej brány Angelovič. Hos-tia sa osmelili v 40. min., tvrdá strela Ka-rasa z 30 m takmer odtrhla hlavu do-máceho stopera – gólu však zabránil.Druhý polčas začali hostia šancou Ka-rasa, po skvelej prihrávke Slovenskeho,po chvíli prekopol bránu Kakaščíka v tu-tovke Pavlulik. Domáce šance dvakrát ne-zužitkoval Jaworek. Nováčik mal v zá-verečnej fáze viac z hry, v sľubnej pozí-cii v šestnástke bol v 82. min. faulova-ný Veselovskyy, ale píšťalka rozhodcu zos-tala nemá. Ptičania v úvode sezóny ne-hrali zle, po doplnení kádra isto hernúlatku pozdvihnú. (ľr)

Ostatné 1. kolo: Pušovce – Gerlachov1:4; Kračúnovce – Poprad B 3:3; Rasla-vice – Ľubotice 2:3; V. Šariš – Fintice 0:1.

IV. liga: Doma plný záber, vonku úlovok prázdny

Page 11: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

REGIÓN. Prvé kolo 38. ročníka PoháraNexis Fibers a ObFZ Humenné odštar-tovalo súťažný ročník 2017/2018. Pa-tričný záujem futbalovej verejnosti je ve-novaný aj I. triede dospelých. Aj my smezisťovali špeciality zo štrnástich klubo-vých kuchýň. Aké sú aktuálne zmenyv kádri? Aké sú ciele do sezóny?

TJ Borov (uplynulá sezóna / 2.): odiš-li: J. Mišenko (Dlhé n/Cir.); prišli: P. Ma-maj (Hankovce), J. Kolesár (V.Hrušov), M. Zlacký (FK Hu-menné); cieľ: tak, ako kaž-doročne, pokúsiť sa umiest-niť čo najvyššie v súťaži akoaj v pohári.

TJ Slovan Belá n/Cir. (3.):odišli: zatiaľ nikto; prišli: F.Svistun (návrat z hosťovaniavo VSS Košice), v štádiu rie-šenia sú viacerí hráči; cieľ:predvádzať pekný futbal a po-kúsiť sa uspieť v súťaži i po-hári. Zefektívniť koncovku,pretože tá bola v uplynulej se-zóne najväčším problémom.

TJ ŠM Ubľa (4.): odišli: nik-to; prišli: nikto; cieľ: pokojné vody ta-buľky, nadviazať na výkony z uplynu-lej sezóny.

TJ Družstevník Dlhé n/Cir. (5.): odiš-li: nikto; prišli: J. Mišenko (Borov), M.Dzuba (dorast); cieľ: hrať atraktívny fut-bal, ktorý sa bude páčiť divákom,umiestnenie do 5. miesta by bolo úspe-chom. Pokúsiť sa prebojovať v Oblast-nom pohári čo najďalej.

TJ Jednota SD Krásny Brod (6.): odiš-li: P. Greš, R. Smolej, M. Bučko (Ňagov),

P. Salak (Udavské); prišli: I. Tabiš, V.Kandričak, V. Kvaska (Ňagov); cieľ: hroupotešiť svojich fanúšikov, umiestneniedo 5. miesta bude znamenať naplneniepredsezónnych zámerov.

TJ Družstevník Ladičkovce (7.): odiš-li: Š. Mažerik (ukončenie aktívnej čin-nosti); prišli: M. Jalč (Turcovce); cieľ: sumiestnením do 6. miesta budú „ďab-li“ spokojní.

OŠK Udavské (8.): odišli: P. Havril-čak, M. Macko (Vyšný Hrušov), A. Ti-muľák (Hrabovec n/L.), P. Krajkovič(údajne má namierené do Jasenova); pri-šli: F. Galica (Ptičie), P. Salak (Kr. Brod),J. Burda (Radvaň n/L.), P. Kovalik (V.Sitnica), Mi. Nazad (Lackovce); cieľ: pred-vádzať pekný futbal a zbierať potrebnébody, ktoré zaručia stred tabuľky.

TJ Prevádzkar Vyšná Sitnica (9.):odišli: J. Širý (N. Sitnica), R. Barna (Ko-chanovce), P. Kovalik (Udavské); prišli:

M. Mihalovič (Ptičie), J. Karnaj (Kame-nica n/Cir.), J. Jalčák (Turcovce), M. On-dač (Lukačovce); cieľ: pohybovať sa vstrede tabuľky, vyhnúť sa bojom o zá-chranu.

TJ Družstevník Lieskovec (10.): odiš-li: M. Tkáč (Jasenov); prišli: v štádiu rie-šenia sú traja noví hráči; cieľ: záchra-na v súťaži.

TJ Koškovce (11.): odišli: A. Holp (Tur-covce), F. Danko, F. Krajňak (Ro-kytov); prišli: S. Gajdoš (návrat doklubu po dvojročnej prestávke); cieľ:stred tabuľky, vyhnúť sa bojom ozáchranu...

TJ Družstevník Lukačovce (12.):odišli: Š. Porvaznik (N. Sitnica), M.Ondač (V. Sitnica); prišli: V. An-drejco, M. Kičina (Turcovce); cieľ:vyhnúť sa bojom o záchranu, po-tešiť divákov pekným futbalom.

ŠK Slávia Lackovce (13.): odiš-li: M. Kocik, P. Šuľak, M. Kopáč, P.Kopáč (Hažín n/Cir.), P. Pavlik (Ko-chanovce), Mi. Nazad (Udavské); pri-šli: A. Pavuk, Š. Harčarik (Barde-jov), M. Škrlík (Kamenica n/Cir.),

J. Boško (FK Humenné), v štádiu riešeniasú ďalší hráči; cieľ: stabilizovať káder aumiestniť sa čo najvyššie...

OŠK Ohradzany (nováčik): odišli: L.Horvat, T. Kohut (obaja Jasenov); pri-šli: v štádiu riešenia sú 3 až 4 hráči; cieľ:umiestniť sa do 4. miesta.

FK Slovan Nižná Sitnica (nováčik):odišli: nikto; prišli: Š. Porvaznik (Luka-čovce), J. Širý (V. Sitnica), Ľ. Hubcej (Pa-kostov); cieľ: hrať pekný, atraktívny fut-bal a hrou potešiť divákov. (vv, mšk)

3 1 . 7. 2 0 17P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ

Šport 11

Špecialit y zo štrnástich klubových kuchýň

Lackovce - Dlhé n/Cir.Lackovce - Dlhé n/Cir.

HABURA – KOŠKOVCE 3:0 (1:0)Góly: 34. P. Gič, 61. Ľ. Kocurišin (PK),

69. A. Suchanič. ŽK: Bega, Varecha –Danko. R: M. Sopirjak. D: 50. Habura:M. Daňo – M. Galan, P. Gič, A. Bega, M.Varecha (87. J. Ištván), M. Bogric (46.B. Ištván), T. Moroz, A. Suchanič, P. Ba-sarab (46. R. Cigánik), J. Demeter (82.M. Gajdoš), Ľ. Kocurišin. Koškovce: V.Falatko – M. Balica, P. Dušak, L. Dan-ko, D. Haluška, M. Sabo (46. M. Mar-ko), T. Olah, D. Benec, S. Gajdoš (8. M.Ferenc), P. Boško (63. J. Brehovský), P.Ferenc.

ROVNÉ – OHRADZANY 4:1 (1:1)Góly: 21., 66. (PK), 71. a 83. J. Ba-

láž – 14. D. Mišľan. ŽK: Krajník – Pa-vlovský. R: P. Turčík. D: 30. Rovné: M.Bilec – P. Bilec, J. Karabinčík, J. Vočko(51. P. Rašpľa), P. Ivanko, J. Mantič, J.Baláž (86. M. Chautur), D. Krajník, P.Olexa, R. Miškoc, J. Čokina. Ohradza-ny: P. Hrubovčák – K. Palašta, J. Pa-vlovský, P. Otavka, R. Matta (54. J. Kar-naj), T. Tkáč, J. Cholp (75. T. Mišľan),L. Kuzma, D. Mišľan, Ľ. Chochoľak (75.J. Matta), P. Metiľ (63. J. Holp).

ZUBNÉ – LACKOVCE 2:0 (1:0)Góly: 3. a 83. J. Miško. ŽK: nikto. R:

M. Pidanič. D: 50. Zubné: J. Rak – J.Madej, M. Drozd, M. Sima, Ľ. Sima (66.M. Bálint), M. Cmar, P. Hrehovčík, F. Ga-

brik, D. Sima, J. Miško (82. P. Turbák),B. Sima. Lackovce: D. Binda – J. De-lin, M. Danko, M. Orendáč, V. Jevič, S.Harčarík, A. Pavúk, M. Jasik, J. Boško,Z. Kudelas, J. Sus (48. T. Gergeľ).

TURCOVCE – LUKAČOVCE 1:4 (0:3)Góly: 67. A. Vasiľ – 28. a 41. M. Ki-

čina, 31. M. Jašš, 47. V. Andrejco. ŽK:Gajdoš (Turcovce). R: S. Jancusko. D: 50.Turcovce: Š. Gajdoš – R. Jalčák, V. Pac-ko, P. Ragan, E. Lucik, P. Hudák (46. P.Kušnír), M. Lucík, T. Lucík, A. Holp, J.Grec (62. L. Tovarňák), J. Švec (46. A.Vasiľ). Lukačovce: D. Jakubov – A. Jal-čák, T. Revák (75. I. Andraško), Miloš Me-ričko, F. Frenák (75. Martin Maričko), M.Jašš, Samuel Bačovčin, M. Kičina, Se-bastián Bačovčin, V. Andrejco, M. Pavur.

ŇAGOV – LIESKOVEC 1:3 (0:1)Góly: 83. P. Sopko – 28. M. Pekala,

59. M. Kyslan, 65. M. Jurko. ŽK: nikto.R: D. Ryšák. D: 50. Ňagov: I. Magera –P. Gajdoš, M. Kvaško, R. Grundza, R. Pi-so, L. Ferenc, V. Vaško, P. Sopko, L. Sa-varij (74. R. Smolej), D. Petruňo, P. Baj-cura (57. J. Kuruc). Lieskovec: J. Hric– M. Hudák, A. Turcovský, J. Krigovský,R. Tabaka, M. Jurko, M. Varga, M. Pe-kela (70. Ľ. Fedorko), M. Kyslan (74. T.Kurila), M. Salanci, F. Kyslan (80. L. Džat-ko).

KOLONICA – Z. HÁMRE 0:1 (0:1)Góly: 33. T. Cenkner. ŽK: Ľonc (Z.

Hámre). R: M. Kucer. D: 100. Kolonica:P. Sabač – J. Timčík, S. Hašuľ, L. Ľonc,M. Iskajc, V. Lacko, D. Roškanin, M. Ha-buraj, R. Chalčák, Š. Kepič (49. M. Ko-már), M. Iliško. Z. Hámre: J. Biľanský– T. Ľonc, M. Michalenko (81. D. Gier-tl), P. Širgeľ, J. Max, M. Molnár, T. Cenk-ner, A. Bocko, P. Gnip (63. F. Kepič), M.Brečka, Š. Max.

UL. KRIVÉ – PAPÍN 4:3 (3:2)Góly: 24. 34. a 85. T. Kula, 27. R. Čur-

ha – 43. R. Rybár, 44. A. Hurlak, 63. Ľ.Salamon. ŽK: Hurlak (Papín). R: Š. Ru-dik. D: 50. Ul. Krivé: J. Slivka – V. Čo-kyna, M. Mochnaľ (58. M. Petrovka), R.Schwenk, T. Čokyna (65. M. Maliňák),R. Čornanič, M. Holovka, T. Petro, M.Schwenk (59. L. Teľvák), R. Čurha, T. Ku-la. Papín: A. T. Koščo – R. Findrik, R.Ry-bár, Ľ. Salamon, M. Macko (86. P. Pro-cházka), A. Hurlak, M. Židzik (14. D. Paš-ko), P. Gabriš, T. Hudák, T. Ondica, R.Danko.

BRESTOV – N. SITNICA (nehralo sa)

Domáci na stretnutie nenastúpili.

DVOJICE 2. kola (31.8.): Habura –Borov, Rovné – Udavské, Zubné – Ubľa,Lukačovce - V. Sitnica, Lieskovec – Kr.Brod, Z. Hámre – Dlhé n/Cir., N. Sitni-ca – Ladičkovce, Ul. Krivé – Belá n/Cir.

POHÁR NEXIS FIBERS a OBFZ HUMENNÉ, 1. KOLO

Výnimky: sobota ÚHČ – Borov,Udavské.

1. kolo, (ne) 6.8. o 17:00 hod.: Bo-rov – Lackovce (so, 19:00), Lieskovec– Ladičkovce, Dlhé n/Cir. – Ohradzany,N. Sitnica – Kr. Brod, Lukačovce – V.Sitnica, Ubľa – Belá n/Cir., Koškov-ce – Udavské.2. kolo, (ne) 13.8. o 17:00 hod.: Lac-

kovce – Udavské, Belá n/Cir. – Ko-škovce, V. Sitnica – Ubľa, Kr. Brod –Lukačovce, Ohradzany – N. Sitnica, La-dičkovce – Dlhé n/Cir., Borov – Lie-skovec (ne, 19:00).3. kolo, (ne) 20.8. o 16:30 hod.: Lie-

skovec – Lackovce, Dlhé n/Cir. – Bo-rov, N. Sitnica – Ladičkovce, Lukačovce– Ohradzany, Ubľa – Kr. Brod, Ko-škovce – V. Sitnica, Udavské – Belán/Cir. (so). 4. kolo, (ne) 27.8. o 16:30 hod.: Lac-

kovce – Belá n/Cir., V. Sitnica – Udavs-ké, Kr. Brod – Koškovce, Ohradzany– Ubľa, Ladičkovce – Lukačovce, Bo-rov – N. Sitnica (so, 19:00), Lieskovec– Dlhé n/Cir.5. kolo, (ne) 3.9. o 16:00 hod.: Dlhé

n/Cir. – Lackovce, N. Sitnica – Lie-

skovec, Lukačovce – Borov, Ubľa – La-dičkovce, Koškovce – Ohradzany,Udavské – Kr. Brod (so), Belá n/Cir.– V. Sitnica.6. kolo, (ne) 10.9. o 15:30 hod.: Lac-

kovce – V. Sitnica, Kr. Brod – Belán/Cir., Ohradzany – Udavské, Ladič-kovce – Koškovce, Borov – Ubľa (so),Lieskovec – Lukačovce, Dlhé n/Cir. –N. Sitnica.7. kolo, (ne) 17.9. o 15:30 hod.: N.

Sitnica – Lackovce, Lukačovce – Dlhén/Cir., Ubľa – Lieskovec, Koškovce –Borov, Udavské – Ladičkovce (so), Be-lá n/Cir. – Ohradzany, V. Sitnica – Kr.Brod.8. kolo, (ne) 24.9. o 15:00 hod.: Lac-

kovce – Kr. Brod, Ohradzany – V. Sit-nica, Ladičkovce – Belá n/Cir., Borov– Udavské (so), Lieskovec – Koškovce,Dlhé n/Cir. – Ubľa, N. Sitnica – Lu-kačovce.9. kolo, (ne) 1.10. o 15:00 hod.: Lu-

kačovce – Lackovce, Ubľa – N. Sitni-ca, Koškovce – Dlhé n/Cir., Udavské– Lieskovec (so), Belá n/Cir. – Borov,V. Sitnica – Ladičkovce, Kr. Brod –Ohradzany.

10. kolo, (ne) 8.10. o 14:30 hod.:

Lackovce – Ohradzany, Ladičkovce –Kr. Brod, Borov – V. Sitnica (so), Lie-skovec – Belá n/Cir., Dlhé n/Cir. –Udavské, N. Sitnica – Koškovce, Lu-kačovce – Ubľa.11. kolo, (ne) 15.10. o 14:30 hod.:

Ubľa – Lackovce, Koškovce – Luka-čovce, Udavské – N. Sitnica (so), Be-lá n/Cir. – Dlhé n/Cir., V. Sitnica –Lieskovec, Kr. Brod – Borov, Ohra-dzany – Ladičkovce.12. kolo, (ne) 22.10. o 14:00 hod.:

Lackovce – Ladičkovce, Borov – Ohra-dzany (so), Lieskovec – Kr. Brod, Dlhén/Cir. – V. Sitnica, N. Sitnica – Belán/Cir., Lukačovce – Udavské, Ubľa –Koškovce.13. kolo, (ne) 29.10. o 14:00 hod.:

Koškovce – Lackovce, Udavské –Ubľa (so), Belá n/Cir. – Lukačovce, V.Sitnica – N. Sitnica, Kr. Brod – Dlhén/Cir., Ohradzany – Lieskovec, La-dičkovce – Borov.

14. kolo, (ne) 5.11. o 13:30 hod.:Lackovce – Borov, Ladičkovce – Lie-skovec, Ohradzany – Dlhé n/Cir., Kr.Brod – N. Sitnica, V. Sitnica – Luka-čovce, Belá n/Cir. – Ubľa, Udavské –Koškovce (so).

VYŽREBOVANIE JESENNEJ ČASTI: I . TRIEDA 2017/2018

1. kolo, (ne) 6.8. o 17:00 hod.: Kle-nová – Z. Hámre, Rovné – Kolonica, Zub-né – Papín (10:30), Hažín n/Cir. – Pod-skalka, Ul. Krivé má voľno.

2. kolo, (ne) 13.8. o 17:00 hod.: Z.Hámre – Podskalka, Papín – Ul. Krivé,Kolonica – Zubné, Klenová – Rovné, Ha-žín n/Cir. má voľno.

3. kolo, (ne) 20.8. o 16:30 hod.: Rov-né – Z. Hámre, Zubné – Klenová, Ul. Kri-vé – Kolonica, Hažín n/Cir. – Papín, Pod-skalka má voľno.

4. kolo, (ne) 27.8. o 16:30 hod.: Pa-pín – Podskalka, Kolonica – Hažín n/Cir.,Klenová – Ul. Krivé, Rovné – Zubné, Z.Hámre majú voľno.

5. kolo, (ne) 3.9. o 16:00 hod.: Zub-né – Z. Hámre, Ul. Krivé – Rovné, Ha-žín n/Cir. – Klenová, Podskalka – Ko-lonica, Papín má voľno.

6. kolo, (ne) 10.9. o 15:30 hod.: Z.Hámre – Papín, Klenová – Podskalka,Rovné – Hažín n/Cir., Zubné – Ul. Kri-vé, Kolonica má voľno.

7. kolo, (piatok) 15.9. o 15:30 hod.:Ul. Krivé – Z. Hámre, Hažín n/Cir. – Zub-né, Podskalka – Rovné, Papín – Koloni-ca, Klenová má voľno.

8. kolo, (ne) 17.9. o 15:00 hod.: Z.Hámre – Kolonica, Klenová – Papín, Zub-né – Podskalka, Ul. Krivé – Hažín n/Cir.,Rovné má voľno.

9. kolo, (ne) 24.9. o 15:00 hod.: Ha-

žín n/Cir. – Z. Hámre, Podskalka – Ul.Krivé, Papín – Rovné, Kolonica – Klenová,Zubné má voľno.

10. kolo, (ne) 1.10. o 15:00 hod.:Z. Hámre – Klenová, Kolonica – Rovné,Papín – Zubné, Podskalka – Hažín n/Cir.,Ul. Krivé má voľno.

11. kolo, (ne) 8.10. o 14:30 hod.:Podskalka – Z. Hámre, Ul. Krivé – Pa-pín, Zubné – Kolonica, Rovné – Kleno-vá, Hažín n/Cir. má voľno.

12. kolo, (ne) 15.10. o 14:30 hod.:Z. Hámre – Rovné, Klenová – Zubné, Ko-lonica – Ul. Krivé, Papín – Hažín n/Cir.,Podskalka má voľno.

13. kolo, (ne) 22.10. o 14:00 hod.:Podskalka – Papín, Hažín n/Cir. – Ko-lonica, Ul. Krivé – Klenová, Zubné – Rov-né, Z. Hámre.

14. kolo, (ne) 29.10. o 14:00 hod.:Z. Hámre – Zubné, Rovné – Ul. Krivé,Klenová – Hažín n/Cir., Kolonica – Pod-skalka, Papín má voľno.

15. kolo, (ne) 5.11. o 13:30 hod.:Papín – Z. Hámre, Podskalka – Kleno-vá, Hažín n/Cir. – Rovné, Ul. Krivé – Zub-né, Kolonica má voľno.

Skupina o postup (1.- 5.): 22.4. /29.4. / 1.5. / 6.5. / 13.5. / 20.5. / 27.5./ 3.6. / 10.6. / 17.6.

Skupina o umiestnenie (6.- 9.): 22.4./ 29.4. / 6.5. / 13.5. / 20.5. / 27.5. /3.6. / 10.6.

V Y Ž R E B O VA N I E J E S E N E : I I . A T R I E DA 2 0 1 7 / 2 0 18

III. liga – 2. kolo, streda 2.8.2017o 17:00 hod.: Šar. Michaľany – MFKSnina, 3. kolo, nedeľa 6.8. o 16:30hod.: Snina – Lipany.

IV. liga – 2. kolo, streda 2.8. o 17:00hod.: Ptičie – Kračúnovce, Poprad B -FK Humenné, Fintice – Medzilaborce,Soľ – Radvaň n/L.; 3. kolo, sobota 5.8.o 16:30 hod.: FK Humenné – Ptičie,nedeľa 6.8. o 16:30 hod.: Medzilaborce– Ľubotice, Radvaň n/L. – Fintice.

V. liga - 1. kolo, nedeľa 6.8. o 16:30hod.: Pakostov – V. Žipov, Jasenov –V. Hrušov, Kamenica n/Cir. – S. Po-lianka, Stakčín - Kochanovce/Brekov,Sedliská – Ulič.

I. trieda – 1. kolo, sobota 5.8. o19:00 hod.: Borov – Lackovce, nede-ľa 6.8. o 17:00 hod.: Lieskovec – La-dičkovce, Dlhé n/Cir. – Ohradzany, N.Sitnica – Kr. Brod, Lukačovce - V. Sit-nica, Ubľa – Belá n/Cir., Koškovce –Udavské.

II. A trieda – 1. kolo, nedeľa 6.8.o 10:30 hod.: Zubné - Papín, o 17:00hod.: Klenová – Z. Hámre, Rovné – Ko-lonica, Hažín n/Cir. – Podskalka, Ul.Krivé má voľno.

II. B trieda – 1. kolo, nedeľa 6.8.o 17:00 hod.: Turcovce – Oľka, Hra-bovec n/L. – Hrubov, Kochanovce – Ha-bura, Rokytov – Ňagov, Brestov má voľ-no.

II. liga st. a ml. žiaci U15, U13 –1. kolo, sobota 5.8. o 10:00 a 11:45hod.: Giraltovce - Medzilaborce.

KAM ZA FUTBALOM

Výnimky: sobota ÚHČ – Ňagov.

1. kolo, (ne) 6.8. o 17:00 hod.: Oľka- Turcovce, Rokytov – Ňagov, Hrabovec n/L.– Hrubov, Kochanovce – Habura, Brestovmá voľno.

2. kolo, (ne) 13.8. o 17:00 hod.: Hru-bov – Kochanovce, Ňagov – Hrabovec n/L.(so), Oľka – Rokytov, Brestov – Turcovce,Habura má voľno.

3. kolo, (ne) 20.8. o 16:30 hod.: Ro-kytov – Brestov, Hrabovec n/L. – Oľka, Ko-chanovce – Ňagov, Habura – Hrubov, Tur-covce majú voľno.

4. kolo, (ne) 27.8. o 16:30 hod.: Ňa-gov – Habura (so), Oľka – Kochanovce,Brestov – Hrabovec n/L., Turcovce – Ro-kytov, Hrubov má voľno.

5. kolo, (ne) 3.9. o 16:00 hod.: Hra-bovec n/L. – Turcovce, Kochanovce – Bres-tov, Habura – Oľka, Hrubov – Ňagov, Ro-kytov má voľno.

6. kolo, (ne) 10.9. o 15:30 hod.: Oľ-ka – Hrubov, Brestov – Habura, Turcov-ce – Kochanovce, Rokytov – Hrabovec n/L.,Ňagov má voľno.

7. kolo, (piatok) 15.9. o 15:30 hod.:Kochanovce – Rokytov, Habura – Turcovce,Hrubov – Brestov, Ňagov – Oľka (so), Hra-bovec n/L.

8. kolo, (ne) 17.9. o 15:00 hod.: Bres-tov – Ňagov, Turcovce – Hrubov, Rokytov– Habura, Hrabovec n/L. – Kochanovce,Oľka má voľno.

9. kolo, (ne) 24.9. o 15:00 hod.: Ha-bura – Hrabovec n/L., Hrubov – Rokytov,Ňagov – Turcovce (so), Oľka – Brestov, Ko-chanovce majú voľno.

10. kolo, (ne) 1.10. o 15:00 hod.: Tur-covce - Oľka, Ňagov – Rokytov (so), Hru-bov – Hrabovec n/L., Habura – Kocha-novce, Brestov má voľno.

11. kolo, (ne) 8.10. o 14:30 hod.: Ko-chanovce – Hrubov, Hrabovec n/L. – Ňa-gov, Rokytov – Oľka, Turcovce – Brestov,Habura má voľno.

12. kolo, (ne) 15.10. o 14:30 hod.: Bres-tov – Rokytov, Oľka – Hrabovec n/L., Ňa-gov – Kochanovce (so), Hrubov – Habura,Turcovce majú voľno.

13. kolo, (ne) 22.10. o 14:00 hod.: Ha-bura – Ňagov, Kochanovce – Oľka, Hra-bovec n/L. – Brestov, Rokytov – Turcov-ce, Hrubov má voľno.

14. kolo, (ne) 29.10. o 14:00 hod.: Tur-covce – Hrabovec n/L., Brestov – Kocha-novce, Oľka – Habura, Ňagov – Hrubov (so),Rokytov má voľno.

15. kolo, (ne) 5.11. o 13:30 hod.: Hru-bov – Oľka, Habura – Brestov, Kochanovce– Turcovce, Hrabovec n/L. – Rokytov, Ňa-gov má voľno.

Skupina o postup (1.- 5.): 22.4. / 29.4./ 1.5. / 6.5. / 13.5. / 20.5. / 27.5. / 3.6./ 10.6. / 17.6.

Skupina o umiestnenie (6.- 9.): 22.4./ 29.4. / 6.5. / 13.5. / 20.5. / 27.5. / 3.6./ 10.6.

V Y Ž R E B O VA N I E J E S E N E : I I . B T R I E DA 2 0 1 7 / 2 0 18

Kochanovce/Brekov – Jasenov 3:0 (0:0),góly: Šamo 2, Dzurovčin. Koch./Brekov: „no-vý brankár“ – Adam, Kišš, Novák, Kulman– Jenčko, Mišenčík, Murinčák, Ihnát – Ša-mo, Soták (Dzurovčin, Harvilik). Jasenov: Hric– Kríž, Labik, Chalupka, L. Horvát – Beták,P. Horvát, Roško, Tkáč – Cvik, Harakaľ (F.Okoš, Čvirk, Surničin). Kamenica n/Cir. - Borov 1:4 (1:2), góly:

Pecha - I. Černega 3, Kuruc. Kamenica n/C.:Burda - Šedzmak, O. Čabak, Mesaroš, D.Čopak, Mihalič, Vasiľko, T. Čabak, Pecha,S. Karnaj, Benec (D. Cholp); Borov: Vasilenko- J. Kolesár, M. Mamaj, A. Černega, Čišov-ský, Pelech, Popik, Zlacký, Bega, Kuruc, I.Černega (Lojka, R. Kolesár, Suško, P. Vasiľ,L. Okoš, P. Mamaj).

Belá n/Cir. – Ulič 6:5 (2:3), góly: Kirňák

2, Kudravý 2, Svistun, Skarba – D. Janko3, A. Holinka 2. Belá n/Cir.: Gnip (Škutka)– L. Hišem, S. Lojka, Čop, Prislupčák – Svi-stun, Pavlina, Skarba, Suško – Čižmár, Kir-ňák (V. Burik, Kudravý). Ulič: D. Cima – M.Chochrun, Harajdič, Samčík, A. Holinka –D. Janko, P. Vasko, J. Holinka, M. Kačur –M. Kočan, T. Kireš (S. Levkanič, D. Čuchta,Štofira).

PRÍPRAVNÝ FUTBALBaláž zariadil ohradiansky smútok, vo forme aj Kula

SLOVNAFT CUP 2017/18

Kamenica n/Cir. – Podbrezová

Termín stretnutia 2. kola Slovnaft

cupu 2017/18 Kamenica n/Cir. –

Podbrezová sa zmenil, hrať sa bude

v UTOROK 8. augusta 2017 o 17.00 hod.

Všetci fanúšikovia futbalu sú vítaní!

Page 12: Vydavateľ: LINI PRESS s.r.o. - archiv.podvihorlatskenoviny.skarchiv.podvihorlatskenoviny.sk/wp-content/uploads/31_2017.pdf · HUMENNÉ. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

KORTRIJK. Slovenskí volejbaloví re-prezentanti vyhrali vo svojom po-slednom zápase na turnaji 3. kolakvalifikácie majstrovstiev sveta nadŠpanielskom 3:1 a v šesťčlennej ta-buľke obsadili 4. miesto. Zveren-ci trénera Kravárika z piatichduelov na turnaji dva vyhrali, čímnechali za sebou Španielov aj Bie-lorusov. Na skutočnosť, že v tímechýbali viaceré opory, to treba po-važovať za dobrý výsledok. Na sve-tový šampionát postúpilo domáceBelgicko, ktoré zdolalo Estónsko3:1 a na turnaji nenašlo premoži-teľa.

V poslednom slovenskom vystúpenísa v jednom čase objavili na belgic-kej palubovke hneď štyria volejbalistis humenskou minulosťou. V zá-kladnej zostave Slovenska nastúpilMlynarčík, z lavičky zasiahli do hryhumenskí odchovanci Firkaľ a Petráš,na opačnej strane siete bol v pozíciinahrávača De Amo, ktorý zažil štvrtúchemesácku cestu k titulu majstraSlovenska (2014).

Najmladším volejbalistom v slo-venskej reprezentácii bol smečiar Jú-lius Firkaľ. Ľavoruký „skokan“ s do-sahom 358 cm oslávil v januári len19. narodeniny a bol v družstve je-diným teenagerom. Humenský rodákpôsobil do žiackych kategórií vo VKChemes Humenné, v roku 2013 sarozhodol pre COP Trenčín, kde poprivolejbale úspešne ukončil športovégymnázium. Po štvorročnej anabázesa chystá na zmenu pôsobiska, stalsa novou posilou nemeckého bun-desligového tímu SWD powervolleysDüren. V poslednom období jeden znajväčších slovenských talentov je ak-tuálne v „repre“ prípravnom kempepred blížiaci sa majstrovstvami Eu-rópy v Poľsku. Krátke interview smevšak stihli...

Už aj seniorsky reprezentant Slo-venska, angažmán v zahraničí...Plnia sa vám volejbalové sny? – Po-viem, že začali. Nie je mojím snom byťiba súčasťou tímu Slovenska, chcel bysom byť platným hráčom a mať mies-to v základnej zostave. Taktiež chcemokúsiť viaceré svetové ligy. Vtedy bu-dem môcť povedať, že sa mi volejba-lové sny splnili.

Do volejbalového života ťa vypra-vili rodičia, materským klubom bol VKChemes Humenné. Aké boli volejba-lové začiatky? - Otec s mamou mi vždys volejbalom pomáhali, či už vozenímna tréningy alebo kupovaním potreb-ných vecí a podporou, za čo som imveľmi vďačný. Volejbalové začiatkyspájam s trénerom Tholtom, tréningyboli fajn, mali systém a boli sme dob-ra partia chalanov. Pamätám si, že užvtedy som bol v kádri najmladší, pre-to často všetky srandy šli na moje tri-ko. Počas víkendov sme chodili po-máhať do športovej haly s podávanímlôpt pre mužov a tam sa mi volejbalveľmi zapáčil.

Viacero mladých chemesákov pre-šlo do COP Trenčín. Čo znamenalaanabáza pod hradom Matúša Čákavo vašom prípade? - V tíme sme boliviacerí Humenčania, mal som možnosť

rýchlejšie sa adaptovať, šťastím bo-lo, že sa vytvorila super partia. Po vo-lejbalovej stránke to bola pre mňa pod-statná zmena, mal som možnosťefektívnejšie a lepšie trénovať. Dvoj-fázové tréningy, posilňovňa, bloko-dosky, delá na servis a mnoho ďal-ších vecí boli pre mňa novinkou, kto-ré mi pomáhali stále sa zlepšovať poddohľadom super trénerov.

Nemecká bundesliga. Pre 19-roč-ného volejbalistu isto veľká výzva...- Samozrejme, hlavne veľký krokvpred. Idem do klubu s veľmi dobrý-mi volejbalistami, napríklad tam hráBlair Bann, ktorý sa stal najlepším li-berom Final Six Svetovej ligy. Od ta-kýchto hráčov sa môžem veľa naučiť.Čakajú ma ešte kvalitnejšie tréningy,lepšie zápasy, podmienky.

V kvalifikačnom turnaji o postupna majstrovstvá sveta ste boli „ben-jamínom“ v družstve Slovákov. Akoste si účasť v „repre“ užil? - Naplno.Bol som v pozícii štvrtého smečiara,nebolo teda veľa príležitostí na väčšiezásahy do hry. Párkrát ma ale tréner

na palubovku poslal a dá sa povedať,že stále som niečím pomohol. Najlep-ší pre mňa bol zápas so Španielskom,pretože v ňom som dostal najväčšiušancu, hral som jeden a pol setu, čotrénera presvedčilo, aby ma nomino-val ďalej.

Tréner Kravárik vyzdvihol po tur-

naji mená dvoch mladých volejbalistov– Firkaľ a Petráš. Obaja ste Humen-čania, exchemesáci... - V prvom ra-de by som chcel pánovi trénerovi po-ďakovať za možnosť byť súčasťou tí-mu a za šance, ktoré mi dával. S Mi-šom Petrášom sme najlepší kamará-ti, hrávali sme spolu aj v Trenčíne. Kaž-dý úspech i neúspech sme prežívali

spolu, čo nám pomohlo. Som veľmi rád,že sa nám darí a držíme meno Hu-menného aj po rozpade veľmi úspeš-ného klubu. Verím, že môžme byť prí-kladom pre nastávajúce generácie.

Stane sa realitou aj ďalší sen? Účasťna majstrovstvách Európy v Poľsku...– Ako správny športovec vstupujem doprípravy s tým, že sa do kádra do-stanem. S neúspechom nepočítam,spravím všetko, aby som bol našampionáte slovenským účastníkom,-dodal Július Firkaľ. A my mu drží-me palce!

Na margo jeho prvej legionárskejzastávky ešte možno dodať, že v ne-meckej lige v nasledujúcej sezóne bu-dú pôsobiť aj Filip Gavenda (Ne-tzhoppers), Michal Sládeček (Herr-sching) a Štefan Chrtiansky s PetromMlynarčíkom (Hypo Tirol Alpenvol-leys). V sezóne 2012/2013 okúsilbundesligu aj Miroslav Jakubov(RWE Volleys Bottrop).

(mšk), foto: svf, B.Ulbrich

P o d v i h o r l a t s k é n o v i n yVydavateľ: LINI PRESS s.r.o. HUMENNÉ12 3 1 . 7. 2 0 17 Šport

Vy dá va LINI PRESS s.r.o., Humenné. IČO 36 716 944 Zodpovedný redaktor: PaedDr. Marián Škuba, [email protected]; [email protected],Redaktorky: Mgr. Veronika Lattová, Lenka Stanislavská; [email protected], Te l. 057/786 56 04, 0918 482 007 www.podvihorlatskenoviny.sk.Ad re sa re dakcie a admi nistrá cie, vy da va te ľa: Jasenovská 2497, 066 01 Hu menné. Tlač: Petit Press, a. s., divízia východ, o. z., Letná 47, 040 01 Košice.Re dakčná uzá vierka plošnej a riadko vej inzercie je vo štvrtok o 1200 hod. Za obsah inzercie redakcia nezodpovedá. Ne vy žia da né ru ko pi sy nevra cia me. Re dakcia si vyhradzu je prá vo na úpra vu ru ko pi sov. Uve rejne né ná zo ry či ta teľov sa ne mu sia zho do vať so sta no viskom re dakcie. Rozši ru je KAPA DAB, s.r.o., Slovenskápošta a.s. a drobní distribútori. Inzerciu pri jí mame v pra covných dňoch v ča se od 800 do 1500 hod. Evidenčné číslo EV 3207/09. ISSN 1338-1113.

o v i n yODVIHORLATSKÉ

JÚLIUS FIRKAĽ – ROZLET SLOVENSKÉHO VOLEJBALOVÉHO TALENTU Natrvalo zapísané meno víťaza: FK HUMENNÉ

ORAVSKÝ PODZÁMOK CUP 2017 jeturnaj chlapcov narodených v roku2007 a mladších. Futbalový maratónsa stáva v obci už tradíciou, tento rokhosťoval desať tímov z celého Slo-venska. Dvojdňový turnaj (22.- 23.7.)začal písať svoju históriu v roku 2011,siedmy ročník si natrvalo zapamätámladých futbalistov FK Humenné. Sta-li sa totiž víťazmi turnaja!

Výsledky FK Humenné (sobota):Oravský Podzámok 1:1 (Dedič), Holíč3:0 (Karoľ 2, Nináč), Zlaté Moravce 8:2(Karoľ 2, Nináč 2, Volovský 2, Ďuri-na, Dedič), Vodňany/CZ 4:0 (Lešni-ovský 2, Volovský, Ďurina). Po prvomhracom dni priebežné druhé miesto zaRužomberkom, ktorý vyhral všetky svo-je zápasy.

Výsledky FK Humenné (nedeľa):Druhý hrací deň začal dôležitýmzápasom o prvé miesto v priebež-nej tabuľke - Ružomberok 3:0 (Ka-roľ, Volovský, Nináč). Tento vý-sledok posunul humenskú „jede-nástku“ do čela a na pozíciu lídrauž nikoho nepustila: Podbrezová 3:0(Nináč 2, Žinčák), Dlhá n/Oravou 1:0(Žinčák), D. Kubín 2:1 (Gavrecký 2).Poradie najlepších: 1. FK Humenné,2. Ružomberok, 3. Oravský Podzámok.Futbalisti FK Humenné po oba tur-najové dni predvádzali peknú hru, dob-re kombinovali, zaslúžene sa tešili z tur-najového prvenstva. Hrali kolektívnea to rozhodlo. Napriek tomu, že na gólpotrebovali v zápasoch viac šancí, ne-prestali bojovať. Len o vlások unikloindividuálne ocenenie pre najlepšiehostrelca turnaja, v rozstrele bola aj hu-menská dvojica Karoľ a Nináč, svojepenalty však nepremenila. Celé druž-

stvo na čele s trénerom Jozefom Val-kučákom vzorne reprezentovalo klubi mesto Humenné, aj táto konfrontá-cia ukázala, že humenská futbalovámládež má dobrú kvalitu a práca tré-nerov a klubu nie je zbytočná. Už savšetci tešia na I. žiacku ligu.

FK Humenné na diaľku ďakuje or-ganizátorom, Antonovi Červeňovi, je-ho prístup a ochota celý priebeh tur-naja spríjemnila. Ubytovanie bolo su-per a kultúrne podujatia (splav riekyOrava a výstup na Oravský zámok),ktorých sa Humenčania zúčastnili, bo-li úžasné. FK Humenné U11: Karoľ, Bajcura, Po-lomčák, Holej, Ďurina, Dedič, Hlava-

tý, Kuruc, (dolný rad zľava) Nináč,Volovský, Gavrecký, Žinčák,

Hlavatý, Šefčík a Lešniovský,tréner: Jozef Valkučák,ved. družstva: JozefŠefčík. (mšk, jš)

Sny začína plniť reprezentačne i legionársky

Alex Šefčík Alex Šefčík v akciiv akcii

FK Humenné U-11FK Humenné U-11

Ešte trenčiansky...Ešte trenčiansky...

Reprezentačne, číslo 22...Reprezentačne, číslo 22...

Pre 190 zaregistrovaných tímov zo14 krajín Európy (po prvýkrát v his-tórii turnaja sa zúčastnil aj tím z Al-bánska) bolo pripravených štrnásť prí-rodných trávnatých ihrísk a dve ihris-ká s umelým trávnatým povrchom, si-tuované v meste a blízkom okolí (Ľu-botice, Fintice a V. Šariš). Mladé fut-balové nádeje zabojovali o cenné tro-feje v ôsmich chlapčenských vekových

kategóriách (od 8 do15 rokov) a jednejdievčenskej kate-górii (15-ročné amladšie). Medzi 24družstvami kategó-rie U-12 figurovaliaj mladí futbalisti FK Humenné.

Skupina A - poradie: 1. Timisoa-ra/modrí (RO) 19, 2. Matejka Kinder

team 16, 3. Szolnok (HU) 15, 4. Slu-bice (PL) 15, 5. Fortuna Minsk (BY) 9,6. Cluj (RO) 3, 7. Tatran Prešov (bie-li) 3, 8. SAFI Prešov 3 body.

Skupina B – poradie: 1. Tatran Pre-šov (zelení) 19, 2. Brasov (RO) 15, 3.Minsk II (BY) 14, 4. Timisoara/bieli(RO) 10, 5. Jasien (PL) 9, 6. Chisinau

(MKD) 7, 7. Sp.Nová Ves 2, 8.Tornado Minsk(BY) 2 body.

Skupina C – výsled-ky FK Humenné: Valmie-

ra 2:0 (Šivák, Gumenický), FKMinsk I 0:7, Užhorod 1:4 (Šivák), Ol-sztyn 0:0, FAMT Prešov 0:0, Sudului4:0 (Šivák 2, Petrík 2), ObFZ Prešov0:1. Poradie: 1. FK Minsk I (BY) 19,

2. Užhorod(UA) 19, 3. FKHumenné 8, 4.Olsztyn (PL) 8,5. FAMT Pre-šov 8, 6. Su-dului (RO) 8, 7.Valmiera (LV)6, 8. ObFZ Pre-šov 3. Mikrota-buľka 3.- 6.miesto: 1. Hu-menné 5 (4:0),2. Olsztyn 5(1:0), 3. Prešov2 (0:1), 4. Su-dului 2 (0:4).

Začiatok tur-naja ako z veľ-kej knihy – Ši-

vák vymietol pavučinu a Užhorod pre-hrával. Ukrajinci sa však spod tlakurýchlo dostali, výsledok otočili. ProtiMinsku to bol humensky odovzdanývýkon, debakel. Druhý deň začal der-by s FAMT-om, festival nepremenenýchšancí, tri brvná, výsledok ostal bez-gólový. Aj proti prešovskému výberuObFZ, zápas na jednu bránu, avšakzahodených šesť nájazdov malo svo-ju daň. V závere nešikovný faul na sú-pera, penalta a prehra 0:1 bola na sve-te. Tretí deň odštartovali Rumuni a natrávniku to vyzeralo úplne inak: šty-ri humenské strely do priestoru ichbrány = štyri góly. Proti Poliakom malviac z hry súper, bezgólová remíza bo-la cenná. Záverečný zápas v skupineproti Litovčanom bol priamym bojomo postup. Kto vyhrá, teší sa z účastiv osemfinále. Bola to humenská ra-dosť, zo 7. miesta skok na tretie, po-stupové.

Vo vyraďovacej fáze tesne Humen-čania podľahli „béčku“ Minsk II 0:1.Rozhodla smola hneď v 1. minúte, tes-ná prehra mrzela. Humenský premo-žiteľ sa napokon dostal až do zápasuo 3. miesto, v ktorom zdolal „zelený“Tatran Prešov 2:0. Vo finále Užhorod– Minsk I po výsledku 0:0 rozhodli ko-py (1:3), po ktorých zavládla bieloruskáradosť. Oboch finalistov teda mali Hu-menčania v skupine.

FK Humenné (U12) na Fragaria cu-pe 2017: Andrejco, Barančík, Frajtko,Škovranko, Boňko, Sima, Šivak, Be-ľančík, Gumenický, Petrík, Kiča, Kos-tovaľ, tréner: B. Timuľák. (mšk, sa)Humenčania na Fragaria cupe 2017Humenčania na Fragaria cupe 2017

PREŠOV. S letnými prázdninami otvorila opäť svoje brány veľkolepá fut-balová fiesta Fragaria cup 2017 – XVI. ročník jedného z najväčších me-dzinárodných futbalových turnajov svojho druhu v rámci Európy sa v cent-re Šariša konal počas piatich dní (2.- 6.7.) od ôsmej rána do ôsmej ve-čera. Podujatie odštartoval vlajkový sprievod všetkých družstiev histo-rickým centrom mesta, spojený bol s bohatým kultúrnym programom,ktorého vyvrcholenie tvorili ohňostroj a minidiskotéka pria-mo pred budovou Divadla Jonáša Záborského.

FRAGARIA CUP 2017: FK Humenné narazilo na najlepšiu trojicu