Top Banner
Vuosikertomus 2018
32

Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Aug 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Vuosikertomus 2018

Page 2: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

2 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

SiSältötoimitusjohtajan katsaus ........................................... 3

Organisaatio ja hallinto ......................................... 4-6

Hallinto ja talous ........................................................ 7

Kemin Energia ja Vesi Oy, tuloslaskelma ................ 8

Kemin Energia ja Vesi Oy, tase: vastaavaa .............. 9

Kemin Energia ja Vesi Oy, tase: vastattavaa .........10

Konserni, tuloslaskelma ...........................................11

Konserni, tase: vastaavaa .........................................12

Konserni, tase: vastattavaa ......................................13

Sähköverkkoliiketoiminta .................................14-17

tuloslaskelma, sähköverkkoliiketoiminta .............18

tase: vastaavaa, sähköverkkoliiketoiminta ...........19

tase; vastattavaa, sähköverkkoliiketoiminta ........20

lämpöliiketoiminta ............................................21-23

Vesiliiketoiminta ..................................................24-26

tuloslaskelma, vesiliiketoiminta .............................27

tase: vastaavaa, vesiliiketoiminta ............................28

tase: vastattavaa, vesiliiketoiminta.........................29

Rahoituslaskelma, vesiliiketoiminta .......................30

Page 3: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

3Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

Toimitus-johtajankatsaus

Vuosi 2018 oli Kemin Energia ja Vesi Oy:n yhdeksästoista toimin-tavuosi. Se oli Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 106. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 43. vuosi. Vesilaitostoiminta vietti

80-vuotista toimintaansa työn merkeissä. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2018 oli 4,0 prosenttia lämpi-mämpi kuin edellinen vuosi ja vuosien 1981 - 2010 keskiarvoon verrattu-na 8,0 prosenttia lämpimämpi. Leudomman vuoden johdosta kaukolämmön myynti laski 1,7 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 156,9 gigawattituntia ja sähkönkäyttö väheni 1,9 prosenttia ollen 164,7 gigawattituntia. Sähkön siirtohintoihin ja kaukolämmön hintoihin ei tehty vuoden aikana muutoksia. Molemmat hinnat ovat valtakunnallisissa hintatilastoissa yli 10 prosenttia keskiarvoja halvempia. Kemissä asiakkaille toimitettu kaukolämpö on lähes kokonaan kotimai-silla raaka-aineilla tuotettua, sillä vuonna 2018 asiakkaille toimitetusta kau-kolämmöstä 99,3 prosenttia tuotettiin lähialueen turpeella ja puulla, ja vain 0,7 prosenttia lämmöntuotannosta tapahtui öljyllä. Kotimaisten polttoainei-den tärkeä etu on huoltovarmuus, sillä niiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa. Turve ja puu ovat lähialueen energiaa, joten polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa. Asiakkail-le toimitetusta kaukolämmöstä hiilineutraalia oli 48,8 prosenttia. Päästöoikeuksien hinnat nousivat vuoden aikana noin kolminkertaisik-si, mikä vastaa tuleville vuosille ennakoitua hintatasoa. Lämmön tuotannon omavaraisuuden kasvattamiseksi ja tulevien vuosien lämmöntuotantokus-tannusten hillitsemiseksi, yhtiön hallitus käynnisti 18 megawatin kiinteän polttoaineen lämpökeskushankkeen. Tavoitteena on saada lämpökeskus tuotantokäyttöön vuoden 2021 alussa. Investoinnin ansiosta yhtiön turpeen-käyttö ja hiilidioksidipäästöt alenevat yhteen kolmasosaan nykyisestä. Kaikki asiakkaille myytävä vesi on laadukasta pohjavettä, josta 94 pro-senttia hankittiin alueelliselta tukkuvesiyhtiö Meri-Lapin Vesi Oy:ltä ja 6 prosenttia pumpattiin omasta Ajoksen pohjavesiottamosta. Vuonna 2018 vettä myytiin 1,25 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2,9 prosenttia vähem-män kuin edellisvuonna. Jäteveden laskutus väheni 0,3 prosenttia ollen 1,12 miljoonaa kuutiometriä. Kemin kaupungin päätöksen mukaisesti hulevesien huolehtimisvastuu ja hulevesiverkostojen omistus siirtyi maankäyttö- ja rakennuslain mukai-sesti vesiyhtiöltä Kemin kaupungille vuoden 2018 alussa. Siirron seuraukse-na vesiyhtiö alensi vuoden 2018 alussa jäteveden käyttömaksua ja kaupunki otti käyttöön kunnan hulevesimaksun hulevesijärjestelmän rahoittamiseksi. Hulevesivastuiden siirtäminen kaupungille parantaa vesiyhtiön mahdolli-suuksia lisätä jätevesiviemärien ja vesijohtojen saneerausta ja parantaa vesi-huoltopalveluiden toimitusvarmuutta. Esitän lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaille, yh-teistyökumppaneille, yhtiön hallitukselle ja ammattitaitoiselle henkilökun-nalle.

Anne Salo-ojaToimitusjohtaja

Page 4: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus

11.9. - 31.12.2018.

Kuvassa vasemmalta: Matti Kettunen, Jouko Juntunen,

Kalle Helske, Anne Salo-oja,

Jarmo Nousiainen ja Raimo Holopainen

Kuvasta puuttuvat Sari Auvinen,

Sari Moisanen ja Pirkko Pehkonen

Kemin Energia ja Vesi Oy on Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiö, jonka koko osakekannan omis-taa Kemin kaupunki. Vuoden 2016 alussa yhtiöstä tuli myös konsernin emoyhtiö, kun se osti Kemin kaupungilta Kemin Vesi Oy:n osakekannan.

Vuosi 2018 oli Kemin Energia ja Vesi Oy:n yhdeksästoista toimintavuosi. Se oli Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 106. toimintavuosi ja kaukolämpötoiminnan 43. vuosi sekä vesilaitostoiminnan 80 toimintavuosi. Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä: Sari Auvinen, Kalle Helske, Raimo Holopainen, Jouko Juntunen, Matti Kettunen, Sari Moisanen ja Pirkko Pehkonen. Hallituksen puheen-johtajana toimi Matti Kettunen. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Anne Salo-oja ja sihteerinä talousjohtaja Jarmo Nousiainen. Tytäryhtiö Kemin Vesi Oy:n hallituksessa oli neljä jäsentä: Matti Kettunen, Anne Salo-oja, Petri Gyldén ja Jani Peurasaari. Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Kettunen. Hallituksen esittelijänä toimi toimitusjohtaja Juha Hiltula ja sihteerinä talousjohtaja Jarmo Nousiainen.

tarkastustoiminta

Kemin Energia ja Vesi- konsernin tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Julkisyhteisöt Oy ja tarkastajana KHT, JHT Juha Väärälä.

laatusertifikaatti

Kemin Energia ja Vesi-konsernilla on Det Norske Veritasin (DNV) myötämä johtamisjärjestelmäsertifi-kaatti, joka vahvistaa, että yhtiön johtamisjärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2015 vaatimukset. Vuoden 2018 ulkoisessa auditoinnissa sertifikaatti laajeni koskemaan myös vesiliiketoimintaa. Konsernin tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Konsernin omien laatuarviointien lisäksi sertifikaatin myöntäjä arvioi yhtiön ja konsernin toimintaa määräaikaistarkastuksilla. Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta on myöntänyt kaukolämpötoiminnalle Reilu kau-kolämpö -laatumerkin.

ORGANISAATIO JA HALLINTO

Page 5: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

5Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

•sähkönsiirtopalvelut•sähköverkonsuunnittelu, rakentaminen,käyttöja kunnossapito•sähköenergianmittaukset•kartta-jasijaintitietopalvelut•katuvalaistus-jaliikennevalo- yms.asennustyöt•materiaalitoimi

•lämmönhankintajamyynti•lämpöverkonjalämpökeskusten suunnittelu,rakentaminen, käyttöjakunnossapito•lämpöenergianmittaukset

HAlliNtO- JA tAlOUSOSAStO

talousjohtajaJarmo Nousiainen

KeminEnergiajaVesiOy:norganisaatiokaavio

HAllitUSPuheenjohtaja Matti Kettunen

tOiMitUSJOHtAJAAnne Salo-oja

SäHKöOSAStOVerkkojohtajaPetri Gyldén

läMPöOSAStO Kaukolämpöjohtaja

Jani Peurasaari

•talous-jarahoitusasiat•laskentatoimi•laskutustoiminnatja asiakaspalvelu•henkilöstöasiat•toimistopalvelut

VESiOSAStOVesihuoltojohtaja

Juha Hiltula

työsuojelu- ja ympäristövastaava työsuojelupäällikkö laatupäällikkö

•vedenhankintajajakelu•jätevedenviemäröintija puhdistus•vesihuoltoverkonjapumppaa- moidensuunnittelu,rakenta- minen,käyttöjakunnossapito•vesimittaukset

tYtäRYHtiöKemin Vesi Oy

työsuojeluvastaava

Vastuullista toimintaa

EnergiatehokkuussopimusKemin Energia ja Vesi on ollut vuodesta 2008 alkaen mukana valtakunnallisessa energiatehokkuus-sopimuksessa. Sopimus on osa toimenpideohjelmaa, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan direktiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä yhtiön omat energiatehokkuustoimet että toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energia-tehokkuustoimista, joilla edistetään direktiivin edellyttämän energiansäästötavoitteen toteutumista. Sähkö- , lämpö- ja vesiasiakkailla on käytössä online palvelut, joista asiakas saa Kenven kotisivujen kautta tietoa omasta energian käytöstään ja energiansäästöstä.

Meidän Energia&Vesi

Konsernin asiakaslehti Meidän Energia ja Vesi ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehdessä annetaan mui-den ajankohtaisten aiheiden lisäksi neuvoja energian ja veden säästäväisestä käytöstä.

Oppilaitosyhteistyö

Kemin Energia ja Vesi tekee säännöllistä oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla työharjoittelupaikkoja ammattiopis-to Lappian ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Oppilaitosten opiskelijoille on annettu stipendejä. Kemin Energia ja Vesi Oy osallistui Lapin ammattikorkeakoulun varainkeruukampanjaan 10 000 euron lahjoituksella. Kerätyllä pääomalla Lapin AMK tutkii ja kehittää aktista olosuhdeosaamista yhdes-sä alueen elinkeinoelämän kanssa tukee osaltaan uuden yritystoiminnan viriämistä Pohjois-Suomeen.

Asiakastapahtumat

Maaliskuussa Kaukon päivänä polskittiinKemin Energia ja Vesi-konserni tarjosi kemiläisille ilmaisen uimahallikäynnin Kaukon päivänä 3.3.2018.

Page 6: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

6 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Kaukon päivä on valtakunnallinen kaukolämpöyritysten asiakkailleen suuntaama toimintapäivä. Päivä olikin menestys: noin 600 polskijaa nautti mukavasta päivästä Kemin uimahallissa. Kaukon päivän uimahallivierailu oli konsernin tapa muistaa asiakkaita kemiläisen vesilaitostoiminnan täyttäessä 80 vuotta ja samalla esitellä, mitä mukavaa ja virkistävää konsernin palveluilla sähköllä, lämmöllä ja vedellä saadaan aikaan.

Sähköisiä kulkuneuvoja käyttöön

Kemin Energia ja Vesi Oy hankki kaukolämmön työkäyttöön ensimmäisen sähköauton. Auton sijoituspaikka on Karjalahden lämpökeskus, jossa auton akut saadaan kesäaikana ladattua aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä. Yhtiö avusti päiväkotien retkillä käytettävän muksubussin hankinnassa. Muksubussi on sähköavustei-nen polkupyörä, jonka hytissä voidaan kuljettaa useita päiväkotilapsia lähialueelle retkelle.

Jäsenyydet ja osakkuudet

Kemin Energia ja Vesi Oy on Energiateollisuus ry:n, Sähköenergialiitto ry:n, Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:n, Suomen Sähköurakoitsijaliiton, Lapin Kauppakamarin, Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n, Bioenergia ry:n ja Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö. Kemin Vesi Oy on Vesilaitosyhdistys ry:n jäsen. Kemin Energia ja Vesi Oy on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä.

Henkilöstö tärkein voimavara

Koko konsernin henkilökunta on emoyhtiö Kemin Energia ja Vesi Oy:n palveluksessa. Vesiyhtiö ostaa henkilöstöpalvelut emolta. Vuoden 2018 lopussa henkilökunnan määrä oli yhteensä 67 henkilöä. Henkilökunnasta 4 henkilöä oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuo-den lopussa oli 46,2 vuotta. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana yhteensä 106, mikä on 2,1 päi-vää henkilöä kohti. Vuoden aikana sattui 3 työtapaturmaa, joista aiheutui yhteensä 9 päivän työstä pois-saolo. Kemin kaupungin järjestämässä Kehys-hankkeessa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin liikuntaryhmiin. Yhtiön henkilöstötoiminkunta on järjestänyt liikunta- ja virkistystapahtumia. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia on tuettu Tyky-sete-leillä.

työsuojelu

Työsuojelupäällikkönä on toiminut Petri Gyldén ja työsuojeluvastaavina Jani Peurasaari ja Juha Hiltula. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuina ovat toimineet Jarmo Vesterling ja toimihenkilöiden työsuojeluval-tuutettuina Veijo Savolainen. Työntekijöiden varavaltuutettuina ovat toimineet Tuomo Saukkonen, Tuomo Taskinen ja Hannu Hoikka. Toimihenkilöiden varavaltuutettuna on toiminut Virpi Kekäläinen. Työturvalli-suuden kehittämiseksi kerättiin turvallisuushavaintoja, joista joka kuukauden ja vuoden paras palkitaan.

Page 7: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

7Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

tAlOUdEN tUNNUSlUKUJA

Vuosi 2014 2015 2016 2017 2018

liikevaihto 1000 e 16 070 15 812 17 093 17 695 17 495

liikevoitto 1000 e 2 387 2 044 2 990 3 268 3 344

Maksuvalmius (Quick ratio) 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7

liikevoitto % 14,9 12,9 17,5 18,5 19,1

Sijoitetun pääoman tuotto % 5,7 4,9 7,2 7,6 7,6

Omavaraisuus % 74,0 76,9 73,8 76,6 78,6

Jarmo Nousiainen

Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallinto- ja talousosasto huolehtii konsernin taloushallinnosta, lasku-tuksista, rahaliikenteestä ja muista yhteisistä palveluista. Osaston johtajana toimii talousjohtaja Jarmo Nousiainen. Nousiainen on myös konsernin laatupäällikkö.

talouden tunnuslukuja

Kemin Energia ja Vesi Oy:n vuoden 2018 liikevaihdoksi muodostui 17,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 0,2 miljoonaa euroa ja 1,1 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtuu energioiden myyn-timäärien vähenemisestä. Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan osuus on 0,9 miljoonaa euroa, sähkön siirtotoiminnan 5,3 miljoonaa euroa, kaukolämpötoiminnan 9,5 miljoonaa euroa ja asennustoiminnan 0,6 miljoonaa euroa. Tytäryhtiölle myytyjen palveluiden liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa. Kemin Ener-gia ja Vesi ei toimi sähkön vähittäismyyjänä, vaan sähkön myynti muodostuu sähkön tuotanto-osuuden myynnistä tukkumarkkinoille. Sähkönmyynnin liikevaihto kasvoi sähkön markkinahinnan nousun myötä, sähkön siirtotoiminnan liikevaihto säilyi ennallaan, mutta kaukolämmön liikevaihto aleni energiamäärän vähenemisen johdosta. Asennustoiminnan työmäärä oli edellisvuotta pienempi, alensi liikevaihtoa. Liikevoittoa syntyi 3,3 miljoonaa euroa eli 19,5 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,4 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 2,4 miljoonaa euroa. Tytäryhtiö Kemin Vesi Oy:n liikevaihto oli 5,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto aleni 118 564 euroa ja 2,0 prosenttia. Liikevoitto oli 527 670 euroa eli 9,0 prosenttia. Tulos ennen satunnaiseriä ja tilinpäätös-siirtoja oli 131 741 euroa ja tilikauden voitto 169 376 euroa. Kemin Energia ja Vesi Oy:n ja tytäryhtiö Kemin Vesi Oy:n muodostaman konsernin liikevaihdoksi muodostui 21,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoa syntyi 4,1 miljoonaa euroa. Konsernin tase oli 73,6 miljoo-naa euroa. Konsernin tase pieneni, koska hulevesiverkko siirtyi 1.1.2018 Kemin kaupungin omistukseen. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 5,5 miljoonaa euroa. Korvaus- ja uudisrakennusinvestoinneis-ta kohdistui sähköverkkoon 1,6 miljoonaa euroa, lämpökeskuksiin ja lämpöverkkoon 1,6 miljoonaa euroa sekä kaupungintalon ylävesisäiliöön, vesijohto- ja jätevesiverkkoon 1,9 miljoonaa euroa. Karjalahden lämpökeskustonttiin ostettiin lisäalue 89 000 eurolla. Toimitalon salaoja- ja sisätilaremonttiin investoitiin 0,3 miljoonaa euroa.

HALLINTO JA TALOUS

Page 8: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

KeminEnergiajaVesiOy,tuloslaskelma

1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017

liiKEVAiHtO 17 495 285,46 17 695 233,63

liiketoiminnan muut tuotot 8 801,45 26 790,87

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 5 926 339,79 5 856 930,76

Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) -170 350,49 55 629,57

Ulkopuoliset palvelut 885 095,91 -6 641 085,21 997 045,77 -6 909 606,10

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 3 208 432,92 3 033 538,66

Henkilösivukulut

Eläkekulut 583 619,63 576 450,53

Muut henkilösivukulut 64 897,91 -3 856 950,46 71 335,13 -3 681 324,32

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -2 565 652,85 -2 708 644,45

liiketoiminnan muut kulut -1 096 094,95 -1 154 210,07

liiKEVOittO (-tAPPiO) 3 344 303,44 3 268 239,56

Rahoitustuotot ja kulut

tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 218 146,75 222 572,47

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 235,66 2 086,44

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -126 507,38 -145 932,42

Muille -986,63 90 888,40 -6 537,63 72 188,86

VOittO (tAPPiO) ENNEN

tiliNPäätöSSiiRtOJA JA VEROJA 3 435 191,84 3 340 428,42

tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) -452 596,90 -621 288,87

tuloverot -555 337,27 -498 738,82

tiliKAUdEN VOittO(tAPPiO) 2 427 257,67 2 220 400,73

8 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Page 9: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

KeminEnergiajaVesiOy,tase:vastaavaa

31.12.2018 31.12.2017

PYSYVät VAStAAVAt

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 595 564,08 460 064,99

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 853 841,55 764 921,55

Rakennukset ja rakennelmat 5 195 702,01 5 105 829,60

Verkostot 19 130 670,27 18 404 542,37

Koneet ja kalusto 9 469 995,22 9 762 649,70

Muut aineelliset hyödykkeet 383 804,85 160 791,43

Keskeneräiset hankinnat 411 806,09 35 445 819,99 262 975,10 34 461 709,75

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 3 556 000,00 3 556 000,00

Muut osakkeet ja osuudet 5 931 514,98 9 487 514,98 5 957 848,31 9 513 848,31

VAiHtUVAt VAStAAVAt

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 375 016,37 236 181,45

Keskeneräiset tuotteet 41 557,90 416 574,27 10 042,33 246 223,78

lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 3 527 840,89 5 266 122,40

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 894 058,05 91 941,15

Muut saamiset 580,09 646,29

Siirtosaamiset 11 945,11 4 434 424,14 20 102,66 5 378 812,50

Rahat ja pankkisaamiset 4 241 034,77 3 713 934,10

VAStAAVAA YHtEENSä 54 620 932,23 53 774 593,43

9Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

Page 10: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

KeminEnergiajaVesiOy,tase:vastattavaa

31.12.2018 31.12.2017

OMA PääOMA

Osakepääoma 5 045 637,79 5 045 637,79

Ylikurssirahasto 6 414 519,33 6 414 519,33

Edellisten tilikausien voitto 11 335 446,03 10 313 485,22

tilikauden voitto 2 427 257,67 25 222 860,82 2 220 400,73 23 994 043,07

tiliNPäätöSSiiRtOJEN KERtYMä

Poistoero 17 626 530,41 17 176 493,59

ViERAS PääOMA

Pitkäaikainen

lainat rahalaitoksilta 105 135,00 1 075 369,00

Velat saman konsernin yrityksille 3 500 000,00 3 500 000,00

liittymismaksut 2 897 115,71 6 502 250,71 2 816 322,26 7 391 691,26

lyhytaikainen

lainat rahalaitoksilta 970 234,00 970 234,00

Saadut ennakot 72 947,98

Ostovelat 1 608 705,50 1 497 363,45

Velat saman konsernin yrityksille 55 076,27 75 321,72

Muut velat 1 693 186,82 1 799 508,74

Siirtovelat 869 139,72 5 269 290,29 869 937,60 5 212 365,51

VAStAttAVAA YHtEENSä 54 620 932,23 53 774 593,43

10 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Page 11: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Konserni,tuloslaskelma

1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017

liiKEVAiHtO 21 803 795,71 22 108 939,60

liiketoiminnan muut tuotot 8 887,95 82 792,97

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 7 142 162,79 7 196 340,72

Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) -136 721,70 23 773,70

Ulkopuoliset palvelut 1 374 074,22 -8 379 515,31 1 328 891,12 -8 549 005,54

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 3 136 482,05 2 989 020,96

Henkilösivukulut

Eläkekulut 568 485,16 569 551,60

Muut henkilösivukulut 63 216,30 -3 768 183,51 67 833,50 -3 626 406,06

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -4 111 017,40 -4 412 550,13

Konsernireservin vähennys 240 427,50 -3 870 589,90 240 427,50 -4 172 122,63

liiketoiminnan muut kulut -1 681 994,42 -1 743 740,82

liiKEVOittO (-tAPPiO) 4 112 400,52 4 100 457,52

Rahoitustuotot ja kulut

tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 218 146,75 222 572,47

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 2 587,99 5 764,59

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -494 107,38 -513 532,42

Muille -31 667,12 -305 039,76 -43 109,21 -328 304,57

VOittO(tAPPiO) ENNEN VEROJA 3 807 360,76 3 772 152,95

tuloverot

tilikauden verot -598 567,67 -541 551,97

laskennalliset verot -74 346,38 -672 914,05 -121 142,25 -662 694,22

tiliKAUdEN VOittO(tAPPiO) 3 134 446,71 3 109 458,73

Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS 11

Page 12: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Konserni,tase:vastaavaa

31.12.2018 31.12.2017

PYSYVät VAStAAVAt

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 6 435,63

Aineettomat oikeudet 733 459,97 733 459,97 477 221,13 483 656,76

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 853 841,55 764 921,55

Rakennukset ja rakennelmat 7 308 180,96 7 292 621,40

Verkostot 37 548 059,61 40 229 017,42

Koneet ja kalusto 10 197 938,26 10 648 944,12

Muut aineelliset hyödykkeet 407 784,42 187 620,04

Keskeneräiset hankinnat 709 817,65 57 025 622,45 948 449,57 60 071 574,10

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 5 931 514,98 5 957 848,31

VAiHtUVAt VAStAAVAt

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 375 016,37 236 181,45

Keskeneräiset tuotteet 135 977,01 510 993,38 157 196,04 393 377,49

lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 4 198 852,86 5 628 885,52

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 613 603,59 36 332,12

Muut saamiset 580,09 646,29

Siirtosaamiset 51 772,95 4 864 809,49 124 116,61 5 789 980,54

Rahat ja pankkisaamiset 4 548 408,08 4 533 184,13

VAStAAVAA YHtEENSä 73 614 808,35 77 229 621,33

12 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Page 13: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Konserni,tase:vastattavaa

31.12.2018 31.12.2017

OMA PääOMA

Osakepääoma 5 045 637,79 5 045 637,79

Ylikurssirahasto 6 414 519,33 6 414 519,33

Edellisten tilikausien voitto 25 876 602,91 23 967 632,17

tilikauden voitto 3 134 446,71 40 471 206,74 3 109 458,73 38 537 248,02

KONSERNiRESERVi 1 682 992,47 1 923 419,97

ViERAS PääOMA

Pitkäaikainen

lainat rahalaitoksilta 860 453,00 2 109 219,00

Velat saman konsernin yrityksille 17 573 136,61 21 880 000,00

liittymismaksut 3 233 186,94 3 200 393,59

laskennalliset verovelat 3 661 863,82 25 328 640,37 3 588 029,45 30 777 642,04

lyhytaikainen

lainat rahalaitoksilta 1 248 766,00 1 248 766,00

Saadut ennakot 72 947,98 725,97

Ostovelat 2 101 522,70 1 905 095,22

Velat saman konsernin yrityksille 69 567,68 68 116,28

Muut velat 1 765 405,26 1 881 926,11

Siirtovelat 873 759,15 6 131 968,77 886 681,72 5 991 311,30

VAStAttAVAA YHtEENSä 73 614 808,35 77 229 621,33

13Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

Page 14: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINTA

Petri Gyldén

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii sähköverkonhaltijana Kemin kaupungissa ja palvelee verkkoalu-eellaan sähkön siirron asiakkaita. Sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakkaiden energiamittauksista ja va-

paan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä huolehtii sähköosasto, jonka verkkojohtajana toimii Petri Gyldén.

Sähkön käyttö pieneni

Vuonna 2018 sähköä toimitettiin asiakkaille 164,7 gigawattituntia, jossa on vähennystä edelliseen vuo-teen verrattuna 1,9 prosenttia. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 21 kappaletta ja liittymämuutoksia teh-tiin 8 kappaletta. Sähkönsiirtoasiakkaita oli vuoden lopussa 15 007 kappaletta. Vuoden suurin yhden tunnin teho 35,6 megawattia saavutettiin tammikuun 23.päivä. Teho oli kuiten-kin 4 megawattia pienempi kuin muutaman vuoden takainen kaikkein suurin saavutettu huipputeho 39,5 megawattia.

Siirtohinnat pidettiin ennallaan

Kemin Energia ja Vesi Oy:n siirtohinnat sijoittuvat valtakunnallisissa hintavertailuissa halvimpaan kol-mannekseen ja ovat 12 – 19 prosenttia edullisemmat verrattuna Energiaviraston julkaisemaan keskiar-voiseen siirtohintaan (EV 12/2018). Sähkönsiirron laskutus- ja asiakaspalvelu ostettiin Oulun Sähkönmyynti Oy:ltä, jonka palvelupiste toimi Peurasaaren toimitalossa. Asiakkaan vikakeskeytysaika vajaa 19 minuuttia

Sähköverkon häiriöt kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön verkkoa syöttävässä 110 kilovoltin verkossa oli yksi vikakeskeytys. Omassa 20 kilovoltin verkossa oli 9 vikakeskeytystä ja 0,4 kilovoltin verkossa 16 vikakeskeytystä. Vuosienergialla painotettu vikakeskeytysaika oli noin 5 minuuttia ja vastaava keskeytysaika suunni-teltujen keskeytysten osalta vajaa minuutti.Asiakkaan muuntopiirikohtaisesti laskettu keskeytysaika oli vajaa 19 minuuttia. Vikakeskeytyksistä suurin osa oli maakaapeleiden vioittumisista johtuvia keskeytyksiä. Sääilmiöt eivät näytelleet suurta osuutta vioista johtuen korkeasta 82 prosentin maakaapelointiasteesta. Suuri maa-kaapelointiaste tuo haasteita vikojen paikallistamiseen, mihin on panostettu laiteinvestoinneilla ja koulu-tuksella. Kaapelinnäyttöjä oli vuoden aikana 570 kappaletta ja työmaakeskuksia toimitettiin 75 kertaa.

14 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Page 15: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

15Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

lautiosaaren 20 kilovoltin kytkemö uusittiin

Uudisrakentaminen Kemissä oli edelleen hiljaista, joten sähköverkon rakentaminen painottui korvaus-investointeihin. Lautiosaaren etäkäytettävä 20 kilovoltin kytkemö ja muuntamo uusittiin vanhan tultua käyttöikänsä loppuun. Samassa yhteydessä lentokentän lähialueen 20 kV ilmajohdot kaapeloitiin ja pyl-väsmuuntamo korvattiin puistomuuntamolla. Pienjänniteverkon perusparannusta jatkettiin Vainiosta Tor-visen kaupunginosaan. Vähähaarankadulla ja osin Tornionkadulla pienjänniteverkon saneeraus ostettiin kokonaisuudessaan ulkopuoliselta urakoitsijalta. Lähialueella Sahurinkadulla pienjännite- ja keskijänni-teverkon saneeraustyötä tehtiin oman henkilökunnan voimin ja korvattiin pylväsmuuntamo puistomuun-tamolla. Yhteistyö urakoitsijan ja oman henkilökunnan kesken sujui hyvin, kiitos kummankin yhtiön am-mattitaitoisen henkilökunnan. Sähköverkkoa perusparannettiin myös Pohjolan- ja Varikonkaduilla, jossa pylväsmuuntamo korvattiin puistomuuntamolla. Kahden vedenottamon ilmajohtosyötöt kaapeloitiin ja asennettiin puistomuuntamot, joiden valuma-altailla estetään mahdollisessa vikatilanteessa muuntajaöljyn valuminen pohjaveteen. Kaupungintalon kiinteistömuuntamo uusittiin.

Muuntajat

Päämuuntajien yhteisteho oli vuoden lopussa 75 megavolttiampeeria. (Sy-väkangas 2x25 MVA ja Karihaara 25 MVA). Kemin Energia ja Vesi Oy:n ja-kelumuuntajien yhteisteho oli 97 730 kilovolttiampeeria ja asiakkaiden omis-tamien muuntajien yhteisteho oli 16 500 kilovolttiampeeria.

Asennustoiminta

Asennustoiminta kuuluu sähköosastoon ja se tekee yhtiön ulkopuolisia sähkö- ja valaistusasennustöitä. Kemin kaupun-gille perusparannettiin katuvalaistusta samoilla alueilla, joissa tehtiin omaan verkkoon perusparannuksia. Yhtiön omi-en verkonrakennuskohteiden yhteydessä asennettiin myös asiakkaiden valokuitu-kaapeleita. Kaupungin katu- ja liiken-nevalot huollettiin ja kunnossapidettiin. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen valais-tuksia huollettiin ja Kemin Satamalle tehtiin kunnossapitosopimuksen mukai-sesti valomastojen huollot Ajoksen, Veit-siluodon satamissa ja pienvenesatamissa, sekä huollettiin linjavalot. Kaapelin-näyttö- ja vikojen paikantamispalveluita myytiin muille energia- ja teollisuuslai-toksille.

Page 16: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

16 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

tUOtOKSEt 2018 2017

Sähkön jakelu (GWh)

Sähkön toimitus asiakkaille 164,7 167,9

Päästöt

SF-kojeistojen kaasu 0 0

Jätteet (Määrä, t)

Sekajäte, polttokelpoinen 12,6 13,2

Ongelmajäte 2,2 3,3

Pahvi-ja paperijäte *) 8,4 9,2

Sähkö-ja elektroniikkaromu *) 0,7 0,8

Metalliromu *) 16,7 15,0

*) kierrätykseen

PANOKSEt 2018 2017

Verkkoon syötetty sähkö (GWh)

Kantaverkko 170,0 174,0

Oma energian käyttö (kulutus MWh)

Häviösähkö 6 027 6 082

toimitalon sähkö 347,9 354,2

toimitalon lämmitys 295,0 243,6

Muu kulutus (kulutus m3)

Kuljetuspolttoaineet 15,4 15,5

toimitalon vesi 491 452

SäHKöVERKKOtOiMiNNAN JA tOiMitAlON YMPäRiStötASE 2018

Page 17: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

17Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

Asiakasryhmä Energia MWh Osuus %

teollisuus .................................................... 5 840................... 3,6 %

Yksityinen .................................................86 559................. 52,6 %

Maatalous .........................................................16................... 0,0 %

Palvelu .......................................................62 475................. 37,9 %

Julkinen ....................................................... 9 791................... 5,9 %

YHtEENSä ...........................................164 681.............100,00 %

SäHKöN KäYttö ASiAKASRYHMittäiN VUONNA 2018

teollisuus 3,6 %

Palvelu 37,9 %

Julkinen 5,9 %

SäHKöN KäYttö KUUKAUSittAiN VUONNA 2018

tammi Helmi Maalis Huhti touko Kesä Heinä Elo Syys loka Marras Joulu

20000

16000

12000

8000

MWh

tammikuu ................ 19 563

helmikuu .................. 18 488

maaliskuu ................. 18 101

huhtikuu .................. 13 731

toukokuu ................. 10 526

kesäkuu .......................8 885

heinäkuu .....................8 581

elokuu .........................9 388

syyskuu .................... 10 488

lokakuu .................... 13 732

marraskuu ............... 15 174

joulukuu ................... 18 025

YHtEENSä .......... 164 681

4000

Yksityinen 52,6 %

Maatalous 0,0 %

Page 18: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Tuloslaskelma,sähköverkkoliiketoiminta

1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017

liiKEVAiHtO 5 260 480,12 5 280 460,20

liiketoiminnan muut tuotot 10 983,40

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Häviösähkö 203 787,27 231 675,15

Muut ostot tilikauden aikana 89 424,03 225 090,08

Ulkopuoliset palvelut

Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut 858 426,21 855 017,85

Muut ulkopuoliset palvelut 231 571,09 -1 383 208,60 112 153,16 -1 423 936,24

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 856 578,90 766 096,98

Henkilösivukulut

Eläkekulut 159 685,04 152 746,43

Muut henkilösivukulut 4 512,43 -1 020 776,37 10 379,60 -929 223,01

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Sähköverkon hyödykkeistä 858 515,60 805 274,24

Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 113 087,41 -971 603,01 135 293,21 -940 567,45

liiketoiminnan muut kulut

Vuokrakulut 17 304,68 15 792,71

Muut liiketoiminnan muut kulut 545 303,99 -562 608,67 545 368,36 -561 161,07

liiKEVOittO (-tAPPiO) 1 322 283,47 1 436 555,83

Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -3 784,00 -6 308,00

Muille -108,77 -3 892,77 -3 450,25 -9 758,25

VOittO (tAPPiO) ENNEN

tiliNPäätöSSiiRtOJA JA VEROJA 1 318 390,70 1 426 797,58

tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos

Sähköverkon hyödykkeistä -563 261,53 -546 470,33

Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä 20 514,38 -542 747,15 105 534,40 -440 935,93

tuloverot -155 897,89 -172 445,71

tiliKAUdEN VOittO(tAPPiO) 619 745,66 813 415,94

VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy18

Page 19: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Tase:vastaavaa,sähköverkkoliiketoiminta

31.12.2018 31.12.2017

PYSYVät VAStAAVAt

Aineettomat hyödykkeet

Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 47 662,71 50 031,44

Muut aineettomat hyödykkeet 18 955,60 66 618,31 16 964,93 66 996,37

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 116 885,71 116 885,71

Rakennukset ja rakennelmat 630 371,00

Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 15 258 694,18 14 009 896,34

Muut aineelliset hyödykkeet 302 742,50 327 255,90

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 70 819,41 15 749 141,80 84 407,20 15 168 816,15

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 6 664,28 6 664,28

VAiHtUVAt VAStAAVAt

Saamiset

lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 2 513 162,58 2 510 154,09

Siirtosaamiset 3 882,79

Muut saamiset 3 421 182,80 5 938 228,17 3 113 084,64 5 623 238,73

Rahat ja pankkisaamiset 1 378 559,07 1 194 031,06

VAStAAVAA YHtEENSä 23 139 211,63 22 059 746,59

Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS 19

Page 20: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Tase:vastattavaa,sähköverkkoliiketoiminta

31.12.2018 31.12.2017

OMA PääOMA

Osakepääoma 2 421 906,14 2 421 906,14

Ylikurssirahasto 3 078 969,28 3 078 969,28

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 010 229,18 1 194 253,16

tilikauden voitto (tappio) 619 745,66 8 130 850,26 813 415,94 7 508 544,52

tiliNPäätöSSiiRtOJEN KERtYMä

Poistoero 10 767 744,77 10 227 557,70

ViERAS PääOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

Muut velat 63 081,00 189 222,00

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

liittymismaksut 2 052 514,69 2 115 595,69 1 987 927,74 2 177 149,74

lyhytaikainen vieras pääoma

lyhytaikainen korollinen vieras pääoma

Muut velat 126 140,00 126 140,00

lyhytaikainen koroton vieras pääoma

Ostovelat 540 816,47 505 618,81

Siirtovelat 372 178,89 372 897,77

Muut velat 1 085 885,55 2 125 020,91 1 141 838,05 2 146 494,63

VAStAttAVAA YHtEENSä 23 139 211,63 22 059 746,59

20 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Page 21: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

21Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

Ympäristöystävällistä lämpöä

Kaukolämpö on lämmitysmuoto, joka säästää energiaa ja pitää ympäristön puhtaana. Kemissä kaukoläm-pö tuotetaan lähes kokonaisuudessaan kotimaisilla polttoaineilla, turpeella ja puulla. Kaukolämpötoiminta on keskittynyt kaupungin ydinkeskustaan ja sitä reunustaviin kaupunginosiin. Verkosto on yhtenäinen ja sitä on 58 kilometriä. Tällä hetkellä yli puolet kemiläisistä asuu kaukolämmi-tyksen piirissä. Lämpöosasto huolehtii lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta. Kauko-lämpöjohtajana toimii Jani Peurasaari.

Edellisvuotta lämpimämpi vuosi näkyi lämmöntoimituksissa

Kaukolämpöä myytiin 156,9 gigawattituntia. Lämmitystarveluvulla mitaten vuosi oli 4,0 prosenttia lämpi-mämpi kuin edellinen vuosi ja kolmenkymmenen vuoden keskiarvoon nähden 8,0 prosenttia lämpimämpi. Edelliseen vuoteen verrattuna myyty energiamäärä laski 1,9 prosenttia leudomman sään seurauksena. Lämpöenergiasta 85,2 gigawattituntia / 50,5 prosenttia tuotettiin turpeella, 51,9 gigawattituntia / 30,7 prosenttia tuotettiin puulla, 1,2 gigawattituntia / 0,7 prosenttia tuotettiin öljyllä ja 30,7 gigawattituntia / 18,1 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä Fibrestä. Kaukolämmön tuotanto oli yhteensä 169,1 gigawattituntia.

Korkea kotimaisuusaste

Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 99,3 prosenttia ja hiilineutraalien polttoainei-den osuus oli 48,8 prosenttia.

Vakaa ja edullinen hinta

Vuonna 2018 kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia. Edellisen kerran hinta muuttui maaliskuussa 2015, jolloin kaukolämmön energiamaksua alennettiin 5,1 %. Kemissä kaukolämmön hinta on 14 % valtakunnan erillistuotetun kaukolämmön hinnan painotettua keskiarvoa alhaisempi

tehokas lämmöntuotanto

Vuoden 2018 aikana kaikki tarvittava perusenergia tehtiin kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa lu-kuun ottamatta kesäaikaa, jolloin pienimpien kuormien aikana energia ostettiin Metsä Fibrestä. Tämä mahdollisti KPA kattilan seisottamisen, jolloin vuosihuoltotyöt voitiin jaksottaa pidemmälle ajalle ja kesä-lomien pito helpottui, kun vuorotyötä ei tehdä KPA:n seisoessa. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen teho on 32 megawattia. Lämpökeskuksessa on myös 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitos sekä 12 megawattinen öljykattila.

LÄMPÖLIIKETOIMINTA

Jani Peurasaari

Page 22: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

22 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Toisen kiinteän öljylämpökeskuksen yhteisteho (Karjalahti) on 30 megawattia ja siirrettävien lämpökes-kusten (Eteläntie, Takajärvi, Kivikangas) yhteisteho on 29 megawattia. Verkkoon syötetty vuorokautinen huipputeho 45,3 megawattia saavutettiin 23. tammikuuta 2018, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli -21,1 astetta.Verkkoon syötetty tuntinen huipputeho 50,0 megawattia saavutettiin myös 23. tammikuuta 2018, jolloin tunnin keskilämpötila oli -20,0 astetta. Vuoden 2018 suurin investointi oli 26 metrin autovaa´an hankinta. Ilkivaltariskien vähentämiseksi Takajärven ja Kivikankaan lämpökeskustontit aidattiin. Kaivojen hälytysjärjestelmää huollettiin ja doku-mentointi päivitettiin.

Asiakkaita varten

Kemin Energia ja Vesi Oy:n lämpöasiakkaina on pääosin kerros- ja rivitaloja sekä liike- ja julkisia raken-nuksia. Asiakkaiden lukumäärä vuoden 2018 lopulla on 441 ja asiakaskiinteistöjen keskikoko on noin 8392 kuutiometriä. Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana neljä uutta asiakasta. Omakotitaloja on asiak-kaista noin kaksikymmentä. Keskimääräinen ominaiskulutus toimintavuonna oli 41,2 kilowattituntia kuutiometrille ja lämmitettävä rakennustilavuus oli 3,70 miljoonaa rakennuskuutiometriä. Vuoden 2018 aikana kaukolämmön laskutus- ja asiakaspalvelut siirrettiin ostopalvelusta yhtiön oman henkilökunnan hoidettavaksi. Muutoksessa otettiin käyttöön Solteq Oy:n toimittama lämpö- ja ve-silaskutustietojärjestelmä. asiakastietojärjestelmä.

lämpöverkko

Verkossa havaittiin vuoden aikana 5 vuotoa. Vuodot korjattiin saman vuoden aikana. Sauvosaarenkadun ja Kirkkopuistokadun risteyksessä havaittu vuoto johti linjasaneeraukseen, jossa Sauvosaarenkadulla uusit-tiin 125 metriä kaukolämpölinjaa. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa yhteensä 58 kilometriä. Verkoston vesitilavuus on noin 3 600 kuutiometriä.

Päästöt ilmaan vähenivät

Turpeen käytön väheneminen ja raskaan polttoöljyn käytöstä luopuminen vähensivät päästöjä ilmaan. Hiilidioksidipäästöt laskivat edellisestä vuodesta 14 prosenttia ja rikkidioksidipäästöt vähenivät yhteen kolmasosaan

30

25

20

15

10

5

0

KAUKOläMMöN MYYNti KUUKAUSittAiN V. 2018 (GWh)

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Page 23: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

23Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

KAUKOläMPötOiMiNNAN YMPäRiStötASE 2018

PANOKSEt 2018 2017

Energiantuotannon polttoaineet, kulutus (GWh)

Kevyt polttoöljy 1,2 0,9

turve 85,3 94,3

Puu 51,9 45,8

lämmön osto 30,7 34,1

Veden kulutus, kulutus (m3)

Kaukolämpöverkkoon 1024 2 650

lämmöntuotantoon 8 634 9 956

Sähkönkulutus, kulutus (MWh)

lämmöntuotanto ja siirto 5 025,6 4 876,0

Muu kulutus, kulutus (m3, t)

Kuljetuspolttoaineet 5,6 5,7

Hiekka 848,8 780,3

lipeä 146,5 156,3

tUOtOKSEt 2018 2017

Energiantuotanto, tuotanto (GWh)

Kaukolämmön myynti 156,9 159,5

Päästöt ilmaan, määrä (t)

typen oksidit NO2:na 75,5 78,5

Hiukkaset 3,5 3,8

Rikkidioksidi 2,0 5,9

Hiilidioksidi 32 862 38 204

Jätteet / tuotokset, määrä (t)

tuhka hyötykäyttöön 737 822

tuhka kaatopaikalle 112 218

Nuohousjäte 0,0 11,4

Sekajäte 7,4 16,9

Rakennusjäte 0,0 0,0

Ongelmajäte 0,0 19,4

Pahvi- ja paperijäte 1,04 *) 0,8 *)

lauhdevesi (m3) 12 977 9 630

*) Kierrätykseen

180

170

160

150

140

130

120

läMMitYStARVElUVUllA KORJAttU MYYNti (GWh)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Page 24: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

24 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

VESILIIKETOIMINTA

Juha Hiltula

Kemiläisten vesihuollosta vastaa Kemin Vesi Oy, joka on Kemin Energia ja Vesi Oy:n tytäryhtiö. Vesihuollon operatiivinen toiminta tapahtuu emoyhtiön vesiosastolla, mutta verkostot ja laitteet ovat vesiyhtiön omistuksessa. Vesihuoltojohtajana toimii Juha Hiltula, joka on myös Kemin

Vesi Oy:n toimitusjohtaja.

Kemissä jaetaan hyvälaatuista pohjavettä

Kemin Vesi Oy jakaa asiakkailleen hyvälaatuista luonnon pohjavettä. Suurin osa eli noin 94 prosenttia vedestä ostettiin Meri-Lapin Vesi Oy:ltä, joka on alueen kuntien (Kemi, Tornio, Keminmaa ja Tervola) omistama vedenhankinta- ja tukkumyyntiyhtiö. Meri-Lapin Vesi Oy:llä on pohjavedenottamoita kaikkien osakaskuntien alueella. Kemissä nautittu vesi on pääosin peräisin Tervolan Kauvonkankaan ja Anttilan-kankaan pohjavesialueilta sekä Kemin Länkimaan pohjavesialueelta. Lisäksi Kemin Vesi Oy:llä on omaa veden tuotantoa Kemin Ajoksessa, jossa sijaitsevasta pohjavedenottamosta saatiin toimintavuonna noin 6 prosenttia kemiläisten vedentarpeesta. Pohjaveden hyvän laadun ansiosta Kemiin toimitetun veden käsittely on varsin vähäistä ja yksinker-taista. Meri-Lapin Vesi Oy:n Tervolasta ottama vesi voidaan pumpata Kemin Vesi Oy:n jakeluverkostoon lähes sellaisenaan, siihen ainoastaan lisätään vähäinen määrä natriumhypokloriittia veden hygieenisyy-den varmistamiseksi jakeluverkostossa. Kemin Länkimaan pohjavesissä on rautaa ja mangaania, jota poistetaan vedestä Meri-Lapin Vesi Oy:n vedenkäsittelylaitoksella Keminmaan Lautiosaaressa. Veden laatua seurataan säännöllisesti Kemin Vesi Oy:n vesijohtoverkostossa ja Meri-Lapin Vesi Oy:n pohjavedenottamoilla ja käsittelylaitoksella terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutki-musohjelman mukaisesti. Valvontatutkimusohjelman mukaiset vesianalyysit teetetään ulkopuolisessa ja akkreditoidussa vesilaboratoriossa. Lisäksi Kemin Vesi Oy suorittaa omaa käyttötarkkailua omassa vesi-laboratoriossaan. Ulkopuolisessa vesilaboratoriossa analysoitiin viranomaistarkkailun 11 vesinäytettä. Jaettu vesi oli laadultaan hyvää, ja sen laatu täytti kaikki sosiaali- ja terveysministeriön antamat laatu-vaatimukset ja -suositukset.

Veden myynti väheni

Toimintavuonna vettä myytiin 1,25 miljoonaa kuutiometriä ja jätevettä laskutettiin 1,12 miljoonaa kuu-tiometriä. Laskutettu vesimäärä väheni noin 2,9 prosenttia ja laskutettu jätevesimäärä väheni noin 0,3 prosenttia Yhtiön liikevaihto oli 5,86 miljoonaa euroa, jossa vähenemää edelliseen vuoteen oli 0,12 mil-joonaa euroa eli 2,0 prosenttia. Liikevaihdon lasku oli pääosin seurausta veden myynnin vähenemisestä, joka puolestaan on seurausta kunnan asukasmäärän pienenemisestä, uusien asuntoyhtiöiden huoneisto-kohtaisesta veden mittauksesta sekä vähemmän kuluttavien vesikalusteiden yleistymisestä. Pienkuluttajia laskutettiin arviolla joka toinen kuukausi. Tasauslaskutus tehtiin syksyllä kuluttajien internetin kautta tai postitse ilmoittamien mittarilukemien perusteella. Suurkuluttajia laskutettiin kerran kuukaudessa ja tasauslaskutus tehtiin huhti- ja syyskuussa. Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön uusi vesi- ja lämpölaskutuksen tietojärjestelmä.

Johtoverkosto ja liittyjät

Toimintavuonna sekä vesi- että jätevesiverkostoon liittyi 16 kiinteistöä. Vuoden lopussa vesijohtoverkos-

Page 25: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

25Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

toon liittyneitä kiinteistöjä oli 5 332 ja jätevesiverkkoon liittyneitä 5 075 kiinteistöä. Vesijohtoon liitty-misaste on Kemissä noin 99 prosenttia ja jätevesiviemäriin noin 97 prosenttia eli lähes kaikki kemiläiset asuinrakennukset on liitetty vesijohto- ja viemäriverkkoon. Vesihuoltoverkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa 377 kilometriä, josta vesijohtoverkostoa on 208 kilometriä, jätevesiverkostoa 169 kilometriä. Hulevesiverkosto siirtyi Kemin kaupungin omistukseen ja hoitoon 1.1.2018.

investoinneista suurin ylävesisäiliöiden saneeraus

Toimintavuoden suurin investointi oli kaupungintalon yläkerroksissa sijaitsevien ylävesisäiliöiden, pro-sessiventtiilien ja säiliötilojen saneeraus. Myös vesijohtojohto- ja viemäriverkostoja saneerattiin eri puo-lilla kaupunkia. Saneerauksissa vesijohdot ja jätevesiviemärit uusittiin uudelleen rakentamalla ja lisäksi kaduille rakennettiin uutena palveluna hulevesiviemäröinti kiinteistöjen ja kadun kuivatusta varten.

Verkostoa saneerattiin Kivikankaan kau-punginosassa Riistamiehentiellä, Rytikarin kaupunginosassa Rytikadulla ja Karikadul-la, Takajärven kaupunginosassa Alaojanka-dulla, Isoahonkadulla, Jussapäkinkadulla, Kyynelkivenkadulla ja Kihokinkujalla, Taka-ritikantiellä ja Siikakankaankujalla. Lisäksi tehtiin useita pistemäisiä kaivosaneerauksia eri puolilla kaupunkia. Saneerauksissa uusittiin vesijohtoa 945 metriä ja jätevesiviemäriä 874 metriä sekä rakennettiin uutta kaupungin hulevesivie-märiä 864 metriä. Kaikki verkoston aluesaneerauskohteet kilpailutettiin ja hankittiin urakoitsijoilta ja pienet korjaus- ja saneerauskohteet suo-ritettiin omajohtoisena työnä omia asentajia käyttäen, konetyö urakoitsijoilta hankkien. Muita toimintavuoden investointaja oli-vat kuuden jätevesipumppaamon saneeraus, jätevedenpuhdistamorakennuksen sanee- raus ja väistötiloina toimivien toimistokont-tien rakentaminen, jätevedenpuhdistamon fosforianalysaattorin hankinta, vesimittarei-den uusinta, Ajoksen paineenkorotusaseman pumppujen uusinta, Solteqin asiakastieto-järjestelmän hankinta ja vesilaboratorion kalustus. Investoinnit olivat yhteensä 1,96 miljoonaa euroa. Verkoston, omien pohjavedenottamoiden ja jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kunnos-sapitotehtävät, verkoston kartoituspalvelut ja pääosa verkostosuunnittelusta hoidettiin vesiyhtiön ja energiakonsernin omana työnä. Mittauspalvelut hankittiin pääosin Kemin kaupungilta. Puhdistamolietteen kuljetus-palvelut ja osa verkoston suunnittelupalve-luista hankittiin yksityisiltä palveluntarjoa-jilta.

Page 26: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

26 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen tarkistaminen vireille

Lapin ELY-keskuksen 7.9.2017 antaman lausunnon mukaan Kemin Vesi Oy:n oli haettava Peurasaaren jäteve-denpuhdistamon ympäristöluvan lupaehtojen tarkistamista 31.12.2018 mennessä. Lupaehtojen tarkistamis-hakemus laadittiin konsulttityönä ja lähetettiin aluehallintovirastoon joulukuussa. Lupaehtojen tarkistamis-hakemuksessa esitetään, että nykytilanteessa kustannustehokkain tapa parantaa puhdistamon puhdistustehoa ja pienentää vesistökuormitusta on jätevesiviemäriin johtuvan hulevesimäärän vähentäminen. Kemin Vesi Oy esittää lupaehtojen tarkistamishakemuksessa, että seuraavan 10 vuoden aikana yhtiö saneeraa viemäriver-kostoa noin 23,5 kilometriä ja käyttää vuotavien verkostojen ja pumppaamojen saneerauksiin noin 10,5 mil-joonaa euroa. Verrattuna edelliseen lupakauteen 2007–2017 jätevesiviemärien putkipituudella mitattu vuo-sittainen uusimismäärä kasvaa noin 116 prosenttia. Verkoston voimakkaan saneerauksen lisäksi hulevesien johtumista jätevesiviemäriin vähennetään hulevesien erotteluun ohjaavalla jäteveden hinnoittelulla, joka otettiin käyttöön 1.1.2019. Uuden hinnaston mukaisesti kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevesiä jätevesiviemäriin peritään 2 vuoden siirtymä-ajan jälkeen 50 prosentilla korotettu jäteveden käyttö-maksu, mikäli kiinteistö ei erottelukehotuksesta huoli-matta lopeta hulevesien joh-tamista jätevesiviemäriin.

Jätevesien käsittely

Peurasaaren jätevedenpuh-distamo on perinteinen biologis-kemiallinen rinnak-kaissaostuslaitos, missä puh-distetaan Kemin kaupungin ja Simon kunnan jätevesiä. Peurasaaren jäteveden-puhdistamolla käsiteltiin jä-tevettä vuonna 2018 yhteensä 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Käsitelty jätevesimäärä oli 0,31 miljoonaa kuutiometriä eli 10 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017. Jätevesimäärän vähentyminen oli seurausta edellisvuotta pienemmästä viemäriverkoston vuotovesimää-rästä. Peurasaaren jätevedenpuhdistamon puhdistustulos täytti lupaehtonsa pitoisuusvaatimusten osalta vuonna 2018. Myös lupaehtojen reduktiovaatimukset täyttyivät jokaisella vuosineljänneksellä.

Ohijuoksutukset vesistöön

Kemin Veden jätevesipumppaamoilta ohitettiin käsittelemätöntä jätevettä vesistöön 2 300 kuutiometriä ja Simon Vesihuolto Oy:n verkostosta 4000 kuutiometriä. Syynä verkostossa ja jätevedenpumppaamoilla ta-pahtuneisiin ohijuoksutuksiin olivat jätevedenpumppaamoiden ja viemäriverkoston kapasiteetin ylittyminen lumensulamisen aiheuttamien suurien viemäriverkoston virtaamien aikaan. Peurasaaren jätevedenpuhdista-mon ympäristöluvan alaiset jätevesien ohijuoksutukset olivat yhteensä 6 300 kuutiometriä. Puhdistamolla vastaanotettiin toimintavuonna sako- ja umpikaivokaivolietettä yhteensä 2 453 tonnia, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 14 prosenttia. Puhdistamolla kuivattua jätevesilietettä kuljetettiin 2 491 tonnia Tornioon Perämeren Jätehuolto Oy:n jätekeskus Jäkälään kompostoitavaksi. Valmis komposti täyttää lannoitelain vaatimukset ja jäteyhtiö myy kompostimultaa viherrakentamiseen.

Page 27: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017

liiKEVAiHtO 5 857 669,53 5 976 233,89

liiketoiminnan muut tuotot 86,50 56 002,10

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 1 396 131,25 1 410 042,16

Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 33 628,79 -31 855,87

Ulkopuoliset palvelut 1 769 062,39 -3 198 822,43 1 768 822,81 -3 147 009,10

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -1 545 364,55 -1 703 905,68

liiketoiminnan muut kulut -585 899,47 -589 530,75

liiKEVOittO (-tAPPiO) 527 669,58 591 790,46

Rahoitustuotot ja kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä

Muilta 2 352,33 3 678,15

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -367 600,00 -367 600,00

Muille -30 680,49 -395 928,16 -36 571,58 -400 493,43

VOittO (tAPPiO) ENNEN

tiliNPäätöSSiiRtOJA JA VEROJA 131 741,42 191 297,03

tilinpäätössiirrot

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 80 864,99 15 577,60

tuloverot -43 230,40 -42 813,15

tiliKAUdEN VOittO (tAPPiO) 169 376,01 164 061,48

Tuloslaskelma,vesiliiketoiminta

27Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

Page 28: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

Tase:vastaavaa,vesiliiketoiminta

31.12.2018 31.12.2017

PYSYVät VAStAAVAt

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 0,00 6 435,63

Aineettomat oikeudet 137 895,89 137 895,89 17 156,14 23 591,77

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat 2 112 478,95 2 186 791,80

Verkostot 18 417 389,34 21 824 475,05

Koneet ja kalusto 727 943,04 886 294,42

Muut aineelliset hyödykkeet 23 979,57 26 828,61

Keskeneräiset hankinnat 298 011,56 21 579 802,46 685 474,47 25 609 864,35

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Muut saamiset 39 713,67 38 313,67

VAiHtUVAt VAStAAVAt

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Keskeneräiset/valmiit tuotteet 94 419,11 94 419,11 147 153,71 147 153,71

lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 671 011,97 362 763,12

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 83 460,28 7 205,44

Siirtosaamiset 39 827,84 794 300,09 104 013,95 473 982,51

Rahat ja pankkisaamiset 307 373,31 819 250,03

VAStAAVAA YHtEENSä 22 953 504,53 27 112 156,04

28 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Page 29: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

31.12.2018 31.12.2017

OMA PääOMA

Osakepääoma 1 000 000,00 1 000 000,00

Ylikurssirahasto 2 500 000,00 2 500 000,00

Edellisten tilikausien voitto 2 170 507,10 2 006 445,62

tilikauden voitto 169 376,01 5 839 883,11 164 061,48 5 670 507,10

tiliNPäätöSSiiRtOJEN KERtYMä

Poistoero 682 788,69 763 653,68

ViERAS PääOMA

Pitkäaikainen

lainat rahalaitoksilta 755 318,00 1 033 850,00

Velat saman konsernin yrityksille 14 073 136,61 18 380 000,00

liittymismaksut 375 784,90 15 204 239,51 422 385,00 19 836 235,00

lyhytaikainen

lainat rahalaitoksilta 278 532,00 278 532,00

Saadut ennakot 725,97

Ostovelat 492 817,20 407 731,77

Velat saman konsernin yrityksille 378 406,15 55 609,03

Muut velat 72 218,44 82 417,37

Siirtovelat 4 619,43 1 226 593,22 16 744,12 841 760,26

VAStAttAVAA YHtEENSä 22 953 504,53 27 112 156,04

Tase:vastattavaa,vesiliiketoiminta

Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS 29

Page 30: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

1.1 - 31.12.2018 1.1 - 31.12.2017

liiKEtOiMiNNAN RAHAViRtA

Myynnistä saadut maksut 5 472 439,87 5 943 743,42

liiketoiminnan muut tuotot 86,50 56 002,10

Maksut liiketoiminnan kuluista -3 347 980,29 -3 902 435,51

Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista -399 543,01 -405 535,57

Saadut korot muut rahoitustuotot 2 352,33 3 678,15

Maksetut välittömät verot 5 163,15 -53 885,46

liiketoiminnan rahavirta 1 732 518,55 1 641 567,13

iNVEStOiNtiEN RAHAViRtA

investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 990 370,31 -644 600,29

investoinnit muihin sijoituksiin -1 400,00 -1 400,00

Keskeneräiset 254 776,91 -634 799,82

investointien rahavirta 2 243 747,22 -1 280 800,11

RAHOitUKSEN RAHAViRtA

lainojen takaisinmaksut -4 488 142,49 -278 532,00

lainojen nosto

Rahoituksen rahavirta -4 488 142,49 -278 532,00

Rahavarojen muutos -511 876,72 82 235,02

Rahavarat 1.1. 819 250,03 737 015,01

Rahavarat 31.12. 307 373,31 819 250,03

RAHAVAROJEN MUUtOS -511 876,72 82 235,02

Rahoituslaskelma,vesiliiketoiminta

30 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy

Page 31: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

31Kemin Energia ja Vesi Oy VUOSIKERTOMUS

Page 32: Vuosikertomus 2018 - kenve.fi · nalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja. 4 VUOSIKERTOMUS Kemin Energia ja Vesi Oy Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus 11.9. - 31.12.2018. Kuvassa vasemmalta:

KeminEnergiajaVesiOypuh.(016)259303Kalkkinokantie594700Kemiwww.kenve.fi

Mai

nost

oim

isto

Rek

laam

i 6

/201

9