Top Banner
Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová
30

Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Feb 12, 2016

Download

Documents

coby

Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování. Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová. Legislativa. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Legislativa. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová

Page 2: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Legislativa

• Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

Page 3: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Legislativa

• Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

• Vyhl. č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

Page 4: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Legislativa

• Vyhl. č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Page 5: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS

• Pokud zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zpracovává dle § 12 hasičský záchranný sbor kraje (za obecní úřad obce s rozšířenou působností) vnější havarijní plán.

• Pokud zóna havarijního plánování zasahuje území více než jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, zpracovává dle §10 hasičský záchranný sbor kraje (za krajský úřad) vnější havarijní plán. (ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností)

Page 6: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Základní pojmy

• Zóna havarijního plánování• Oznámení o zařazení objektu do příslušné skupiny• Zařazení do skupiny „A“• Zařazení do skupiny “B“• Bezpečnostní program• Bezpečnostní zpráva • Vnitřní havarijní plán• Vnější havarijní plán

Page 7: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Zóna havarijního plánování

• Je území okolí objektu nebo zařízení (dále jen „objekt“), v němž krajský úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů.

Page 8: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Oznámení o zařazení objektu do příslušné skupiny

• Oznámení o zařazení objektu do příslušné skupiny je dokument, jímž provozovatel oznámí krajskému úřadu základní identifikační údaje o objektu, uvede v něm seznam umístěných nebezpečných látek podle jejich druhu a množství, zařazení objektu do skupiny A nebo B a hodnocení rizik závažné havárie.

• Oznámení je provozovatel povinen zpracovat podle vzoru uvedeného v příloze k zákonu 353/99 Sb.

Page 9: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Zařazení do skupiny „A“

• Město Ostrava• Okres Frýdek – Místek• Okres Karviná• Okres Bruntál

Page 10: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Město Ostrava

• LINDE TECHNOPLYN a.s.• LINDE – VÍTKOVICE (býv. AGA)

- kyslíkárna (Ostrava – Hulváky)- acetylénka (Ostrava-Vítkovice)

• MG ODRA GAS s.r.o. (výroba acetylénu v areálu NH a.s.)

• VÍTKOVICE, a.s. Ostrava• VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Page 11: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Okres Frýdek – Místek

• LINDE TECHNOPLYN a.s., Třinec• BIOCEL a.s., Paskov• MG ODRA GAS s.r.o., Vratimov

Page 12: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Okres Karviná

• Krieg Plyny s.r.o., Stonava• ŽDB a.s., Bohumín• LINDE TECHNOPLYN a.s., Bohumín

Page 13: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Okres Bruntál

• DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o., Úvalno

Page 14: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Zařazení do skupiny „B“

• Město Ostrava• Okres Frýdek – Místek• Okres Karviná• Okres Opava

Page 15: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Město Ostrava

• BorsodChem MCHZ s.r.o.• OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, a.s.

- koksovna Svoboda- koksovna Jan Šverma

• Nová huť, a.s.• Energetika Vítkovice a.s.• DETEX s.r.o. Krmelín (sklady)

Page 16: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Okres Frýdek – Místek

• Energetika Třinec a.s.• Třinecké železárny a.s., Třinec• DETEX s.r.o., Krmelín (správní budova)

Page 17: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Okres Karviná

• BOCHEMIE s.r.o., Bohumín• PRIMAPLYN s.r.o., Horní Suchá

Page 18: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Okres Opava

• IVAX-CR a.s., Opava-Komárov

Page 19: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Co objekty zpracovávají

• Objekty zařazené do skupiny A- bezpečnostní program

• Objekty zařazené do skupiny B- bezpečnostní zprávu včetně bezpečnostního programu- vnitřní havarijní plán- podklady: a) pro stanovení zóny havarijního plánováníb) pro vypracování vnějšího havarijního plánu

Page 20: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Bezpečnostní program

• Provozovatel objektu je povinen zpracovat bezpečnostní program a podle něj postupovat v případě, že objekt zařadí do skupiny „A“.

• Bezpečnostní program je dokument, který stanoví systém řízení bezpečnosti v objektu.

Page 21: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Bezpečnostní zpráva

• Provozovatel objektu je povinen zpracovat bezpečnostní zprávu a podle ní postupovat v případě, že objekt zařadí do skupiny „B“.

• Bezpečnostní zpráva je dokument, který obsahuje program s podrobným zpracováním hodnocení rizika závažné havárie, hodnocení rozsahu možných škod a popis preventivních bezpečnostních opatření v objektu.

Page 22: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Vnitřní havarijní plán

• Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu, je povinen zpracovat vnitřní havarijní plán.

• Vnitřní havarijní plán stanoví preventivní bezpečnostní opatření k minimalizaci následků závažné havárie. Tato opatření musí být provedena uvnitř organizace.

• Půdorysný obvod území, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, tvoří vnitřní hranici zóny havarijního plánování.

Page 23: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Vnější havarijní plán

• Vnější havarijní plán je dokument, v němž jsou uvedeny popisy činnosti a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků v okolí objektu. Tzn., že zóna havarijního plánování je větší než plocha ohraničená vnitřní hranicí zóny havarijního plánování.

• Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu, je povinen vypracovat a předložit krajskému úřadu písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu současně s předložením bezpečnostní zprávy.

Page 24: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Spolupráce na stanovení zóny havarijního plánování

• Zóna havarijního plánování se stanovuje pro organizace zařazené do skupiny „B“

• V roce 2002 zóny stanovovaly okresní úřady a Magistrát města Ostravy

• Od roku 2003 zóny stanovuje krajský úřad• Synergické a kumulativní účinky vyhodnocuje KÚ

(synergie=zesilování,kumulace=hromadění)• dominoefekt

Page 25: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Kontroly v roce 2002

• Vnitřní havarijní plán• Podklady pro stanovení zóny havarijního

plánování• Podklady pro vypracování vnějšího

havarijního plánu

Page 26: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Zpracování vnějších havarijních plánů Ostrava

• Byl stanoven rozsah VHP• Byly stanoveny odpovědnosti za jednotlivé

části VHP (hl. plánů konkrétních činností)• Schváleno na zasedání BRMO• Zóny havarijního plánování stanovil MMO

– odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením KaHP KŘ HZS MSK

• Zóny byly schváleny v BRMO v říjnu 2002

Page 27: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Další postup při zpracovávání vnějších havarijních plánů

• Zpracovat části VHP, za které odpovídají HZS kraje

• Spolupracovat se zpracovateli dalších plánů konkrétních činností či částí VHP

• Uzavřít potřebné součinnostní dohody• Uzavřít smlouvy potřebné k realizaci plánů

konkrétních činností (provádí všichni zpracovatelé)

• Předložit bezpečnostní radě VHP

Page 28: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Co dál ?

• VHP se projedná s provozovatelem a připraví se jeho veřejné projednávání (zajišťuje krajský úřad).

• Zapracovat do VHP vyjádření veřejnosti.• Předložit VHP ke schválení starostovi obce s

rozšířenou působností, případně hejtmanovi.• Schválený VHP se předá provozovateli.• Zaslat (předat) výpisy z VHP, vč. informace o

stanovení zóny složkám IZS, dotčeným orgánům samosprávy.

Page 29: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

BorsodChem MCHZ a.s.

• Vyhodnocení kumulativních a synergických účinků.

• Stanovení počtu ohrožených obyvatel v zóně havarijního plánování.

• Chovy zvířectva v zóně.• Využití dostupných podkladů pro zpracování

jednotlivých částí VHP.• Doplňující konzultace.• Ohrožené obyvatelstvo, orgány a organizace v

zóně (nutno je uvědomit).

Page 30: Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Děkuji za pozornost