Top Banner
Akademija strukovnih studija Beograd Visoka zdravstvena škola Mr Sanja Stanisavljević ZDRAVSTVENA NEGA U INTERNOJ MEDICINI 1 Beograd, 2020.
54

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu...Akademija strukovnih studija Beograd Visoka zdravstvena škola Mr Sanja Stanisavljević ZDRAVSTVENA NEGA U INTERNOJ MEDICINI

Oct 21, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Akademija strukovnih studija Beograd

  Visoka zdravstvena škola

  Mr Sanja Stanisavljević

  ZDRAVSTVENA NEGA U INTERNOJ MEDICINI 1

  Beograd, 2020.

 • ZDRAVSTVENA NEGA BOLESNIKA U

  ALERGOLOGIJI I IMUNOLOGIJI

 • Imunitet je sposobnost organizma da se odupre

  štetnim faktorima iz spoljašnje sredine.

  Može biti prirodni i veštaĉki.

 • Ćelijski imunitet podrazumeva:

  sposobnost belih krvnih ćelija (neutrofila, granulocita,

  monocita) i histiocita (nalaze se u ĉitavom telu) da

  fagocituju mikroorganizme.

  U citoplazmi ovih ćelija enzimi razlažu mikroorganizme i

  tako spreĉavaju njihovo razmnožavanje i razvoj bolesti.

  PRIRODNI IMUNITET

  Ćelijski

  Humoralni

 • Humoralni imunitet obezbeĊuju:

  limfociti i plazmociti koji stvaraju antitela

  (imunoglobuline - igA, igE, igG, igD, igM) koji

  uništavaju mikroorganizme i toksine na tri naĉina:

  • aglutinacijom (slepljivanjem),

  • precipitacijom (taloženjem),

  • citolizom (razlaganjem).

 • Aktivni imunitet

  Stiĉe se nakon preležane bolesti (jasno ili atipiĉno

  ispoljene kliniĉke slike);

  Pasivni imunitet

  Stiĉe se transplacentarno od majke, u intrauterinom

  periodu života.

  Prirodni imunitet

 • Aktivni

  Stiĉe se vakcinacijom (gotovi antigeni koji stimulišu

  organizam na stvaranje antitela).

  Pasivni

  Postiže se davanjem gotovih antitela parenteralnim

  putem u vidu seruma gamaglobulina (imuni odgovor

  traje kratko 2-3 nedelje).

  Veštaĉki imunitet

 • Smanjen imunitet

  Neotpornost organizma nastala usled nedostatka

  leukocita ili njihove nesposobnosti da stvaraju antitela.

  Alergija

  Predstavlja preosetljivost organizma na odreĊene

  supstance ili mikroorganizme.

  Poremećaj imuniteta može se ispoljiti u tri oblika:

  Autoimune bolesti

  Organizam stvara antitela protiv sopstvenih ćelija tkiva

  ili organa.

 • ALERGIJSKE BOLESTI

 • IgE antitela vezuju se za alergen izazivajući mastocite

  da luĉe medijatore (histamin, serotonin, heparin,

  proteaza...), što dovodi do alergijske reakcije.

  Imuni odgovor alergiĉne osobe pogrešno shvata

  alergen kao ugrožavajući faktor za organizam i

  intenzivno stvara igE antitela koja se vezuju za

  mastocite koji se nalaze pod površinom kože u:

  nosu,

  oĉima,

  respiratornom traktu,

  gastrointestinalnom traktu.

 • 1. Kontaktne alergene

  Obuhvataju: hemikalije, kozmetiĉke preparate, nakit…

  Izazivaju alergijske reakcije na koži u vidu:

  urtikarija,

  ekcema,

  angioedema.

  U odnosu na naĉin na koji ulaze u naš organizam

  alergeni se dele na:

 • Urtikarija ili ospa

  Kožne promene u vidu papula koje se javljaju kao

  alergijska reakcija.

  Angioedem

  Eritem subkutanog tkiva u oblastima oko usta, oĉiju,

  laringsu i GIT traktu.

  Nastaje najĉešće zbog oslobaĊanja histamina.

  URTIKARIJA I ANGIOEDEM

 • URTIKARIJA

 • ANGIOEDEM

 • EKCEM

 • 2. Nutritivni alergeni

  Unose se oralnim putem (kikiriki, jaja, riba, jagode,

  aditivi, lekovi…).

  Izazivaju problem u gastrointestinalnom traktu tipa :

  muĉnine,

  povraćanja,

  nadimanja,

  bolova u stomaku,

  diareja;

 • 3. Respiratorni alergeni

  Unose se inhalacijom (prašina, polen, grinje, duvanski

  dim, zagaĊen vazduh…)

  Izazivaju simptome u disajnim putevima tipa :

  alergijskog rinitisa,

  dispneje,

  bronhospazma,

  kašlja.

 • Alergijska reakcija može biti lokalizovana ili generalizovana.

  Alergijski rinitis

  Bronhijalna astma

  U grupu najĉešćih alergijskih oboljenja spadaju :

  Generalizovana anafilaksa

 • ANAFILAKTIĈKI ŠOK

 • Generalizovana reakcija nastala kao posledica alergije

  organizma na prisutne alergene (lekovi, hrana, ubod

  insekta) u vidu masivnog oslobaĊanja medijatora iz

  mastocita i bazofila.

  Simptomi poĉinju u periodu tekućeg minuta

  izlaganja provocirajućem faktoru, a vrhunac dostižu u

  roku od jednog sata.

 • Kliniĉku sliku ĉini je trijada simptoma

  edem laringsa

  bronhospazam

  vaskularni kolaps

 • Bolesnik ima:

  bronhijalnu opstrukciju,

  dispneju,

  cijanozu,

  bol u grudima,

  izraženo bledilo,

  pad tenzije,

  filiforman puls,

  gubitak svesti i moguće konvulzije, urtikariju.

 • Znaci i simptomi anafilakse

  ZAHVAĆEN ORGANSKI SISTEM SIMPTOMI I ZNACI

  Koţa (88%)svrab, crvenilo , urtikarija,

  angioedem

  Oĉi (16%) svrab, suzenje

  Respiratorni sistem

  (edem gornjih disajnih puteva-56%,

  dispnea, vizing- 47%)

  nazalna kongestija, rinoreje,

  kašalj, sridor, vizing, edem

  laringsa, dispneja

  Kardiovaskularni sistem (33%)

  slabost, palpitacije, tahikardija,

  hipotenzija, aritmije, šok, srĉani

  zastoj

  Gastrointestinalni sistem (30%)grĉevi, muka, dijareja, povraćanje,

  metalni ukus, nadutost

 • Intervencije medicinske sestre

 • Prekinuti davanje leka, bez deplasiranja plasirane

  kanile;

  Izvršiti procenu prohodnosti disajnih puteva i

  cirkulacije;

  Elevirati noge bolesnika za 30̊

  Po nalogu lekara:

  kroz već plasiranu kanilu dati 1ml razblaženog

  adrenalina (1:10);

  nastaviti sol. NaCl 0,09% zbog poboljšanja cirkularnog

  volumena;

 • prikljuĉiti kiseonik (4 – 5l/min);

  aplikovati antihistaminike (npr. amp.Synophen)

  aplikovati kortikosteroide (npr. amp. Urbason, Dexason)

  aplikovati bronhodilatatore ( amp. Aminophyllin).

 • Mere prevencije anafilaktiĉkog šoka

  Nikada ne davati lekove bez naloga.

  .

  Uvek proveriti alergijsku dijatezu pacijenta.

  U toku davanja leka posmatrati pacijenta.

  Uvek imati pripremljenu antišok terapiju i pribor.

  Nadzor pacijenta u ordinaciji 15min. nakon aplikovanja

  leka.

 • U stacionarnim ustanovama pored antišok terapije bolniĉka

  jedinica mora posedovati :

  bocu sa kiseonikom,

  set za veštaĉko disanje,

  aspirator,

  set za endotrahijalnu intubaciju,

  set za traheotomiju,

  EKG monitor,

  defribilator,

  sistem za merenje centralnog venskog pritiska,

  pulsni oksimetar.

 • NEGA BOLESNIKA SA BRONHIJALNOM

  ASTMOM

 • Atopijska alergijska astma

  Nastaje kao rezultat senzibilitizacije bronhijalne sluznice

  na odreĊene alergene.

  inhalatorni alergeni su: polen korova, drveća, trava,

  plesni, kućna prašina, grinje, duvanski dim, hemijska

  isparenja, zagaĊen vazduh itd.

  nutritivni alergeni su: riba, orasi, jaja, bobiĉasto

  voće…

  1.

  Bronhijalna astma je hroniĉna, zapaljenska bolest

  disajnih organa, imunoalergijske prirode.

 • Endogena astma

  Autoimunog je porekla.

  Razvija se kao reakcija disajnih puteva na infekciju,

  udisanje nadražajnih gasova, para, hladnog vazduha

  i fiziĉkog zamora.

  Ovaj oblik astme ima progresivni tok i teže se

  reguliše lekovima.

  2.

  Mešovit oblik astme3.

  Evidentna je genetska predispozicija za oboljenje.

 • Simptomi i znaci bolesti bolesti

  nadražajni kašalj,

  nedostatak vazduha,

  pojaĉano znojenje,

  uznemirenost,

  tahikardija,

  zvuĉno disanje pri izdisaju,

  kod dece širenje nozdrva.

  Napad obiĉno traje 10 do 15 min i postepeno prestaje posle

  1 do 2 sata.

  Simptomi se mogu ponavljati.

 • Najteži oblik asmatiĉnog napada pri kome

  pacijent ima izraženu dispneju,

  cijanotiĉan je,

  orošen hladnim znojem,

  uplašen,

  zauzima ortopnoiĉni položaj,

  disanje je ĉujno i šištavo.

  Razvija se hipoksemija, hiperkapnija i respiratorna

  acidoza.

  Bolesnik se smešta u respiratornu jedinicu zbog

  mogućnosti razvoja respiratorne insuficijencije.

  Status asmatikus

 • Leĉenje bronhijalne astme

  Izbegavanje alergena;

  Davanje antiinfamatornih lekova, bronhodilatatora i

  oksigenoterapije.

 • Sestrinske intervencije

  kontrola vitalnih parametara,

  primena oksigeno terapije (3K princip) 4 – 6 l/min.

  binazalnom kanilom ili maskom,

  kontrola saturacije hemoglobina kiseonikom pulsnim

  oksimetrom,

  uzimanje krvi za labaratorijske i gasne analize,

  aplikovanje terapije po nalogu lekara,

  opšta nega bolesnika,

  kontrola bilansa teĉnosti.

 • Zdravstveno-vaspitni sadrţaj

  U periodu cvetanja držati prozore zatvorene zbog ulaska

  polena i prašine;

  Sušenje odeće u zatvorenoj prostoriji da bi se spreĉio

  unos polena;

  Uklanjanje tepiha, zavesa, plišanih igraĉaka, vunenih

  dušeka… ĉesto usisavanje i brisanje prašine;

  Ĉesto provetravanje stana;

  Izbegavanje perjanih ili vunenih jastuka i prekrivaĉa.

 • ALERGOLOŠKI TESTOVI (KOŢNE

  PROBE)

 • Alergeni koji se koriste u ovim testovima dostupni su u

  obliku sterilnih, vodenih rastvora koji se ĉuvaju u

  frižideru na temperature od +4C.

  Postoji 4 vrste alergoloških testova:

  Epikutani test,

  Intradermalni test,

  Test uboda (Prick test),

  Test skarifikacijom.

 • Epikutani test

  Koriste se uglavnom kod dece radi dokazivanja

  osetljivosti prema lekovima.

  Postupak:

  Ispod kljuĉne kosti koža se oĉisti etrom, a zatim se na

  to mesto stavlja parĉe upijajućeg papira ili gaze

  (1x1cm) natopljeni alergenom. Preko toga lepi se

  flaster radi zaštite

  Reakcija se ĉita nakon 72 ĉasa i obeležava krstićima.

  samo crvenilo +, crvenilo i otok ++,

  pojava bula i crevenila sa otokom +++

  1.

 • Epikutani test

 • Intradermalni test

  Postupak:

  Unutrašnja strana podlaktice oĉisti se etrom.

  Subkutano se aplikuje 0,10 ml alergena. Na drugoj

  ruci radi se kontrola fiziološkim rastvorom.

  Rezultat se ĉita posle 10 – 15 min.

  Pojava crvenila većeg od 5mm predstavlja pozitivnu

  reakciju.

  2.

 • Test uboda (Prikov test)

  Postupak :

  Etrom se oĉisti unutrašnja strana podlaktice ili koža

  leĊa. Olovkom se obeleže mesta uboda odgovarajućim

  redosledom. Kapne se po jedna kap svakog alergena

  na obeleženo mesto. Kroz kap alergena se vrši ubod

  lancetom do 2mm dubine.

  Reakcija se ĉita nakon 15min.

  3.

 • Prikov test

 • Prik test

 • Test skarifikacijom

  Postupak:

  Na oĉišćenoj unutrašnjoj strani podlaktice naprave se

  ogrebotine na koje se nanosi alergen.

  Rezultat se ĉita posle 10 – 15min.

  Reakcija je pozitivna ukoliko se javi crvenilo sa

  papulom

  4.

  3 – 5 dana pre izvoĊenja alergoloških testova bolesnik

  ne sme uzimati antihistaminike, a u vreme testa ne

  sme biti febrilan, niti u infekciji

 • TUBERKULINSKE PROBE

 • Predstavljaju imunološka ispitivanja kojim se utvrĊuje

  prisustvo antitela na bacil tuberkuloze u organizmu

  ispitivane osobe.

  Antitela mogu biti stvorena kao posledica infekcije bacilom

  tuberkuloze ili prethodnom vakcinacijom.

  Za ove probe koristi seTuberkulin - biološki preparat

  belanĉevina Kohovog bacila.

  Može biti u formi:

  • alt-tuberkulina koji se razblažuje fiziološkim rastvorom 1

  prema 1000

  • PPD- proĉišćeni proteinski derivat (0,1ml sadrži 3

  jedinice).

 • Mantu proba (intradermalni test)

  Koristi se Alt tuberkulin.

  Radi se na unutrašnjoj strani podlaktice. Nakon

  dezinfekcije intradermalno se aplikuje 0,1ml

  razblaženog tuberkulina.

  Dobija se papula preĉnika 6mm koja se ne sme

  kvasiti, ĉešati niti prebrisavati.

  Rezultat se ĉita posle 72 ĉasa. Rezultat je pozitivan

  ako se javi infiltrat sa crvenilom preko 6mm.

  Ispod ove probe uvek se radi kontrolna papula sa

  fiziološkim rastvorom.

  1.

 • Moro proba (transdermalni test)

  Radi se na prednjoj strani grudnog koša.

  Koža se dezinfikuje.Nanese se tuberkulinska mast

  veliĉine zrna pšenice. Preko toga se lepi leukoplast

  (2x2cm) koji se skida nakon 24 ĉasa.

  Sama proba se ĉita nakon 72 ĉasa od aplikovanja

  masti.

  Za vreme trajanja testa koža se ne sme kvasiti niti

  ĉešati. Test je pozitivan ako se javi crvenilo sa

  papulom.

  2.

 • Pirke proba (skarifikacioni test)

  Radi se na unutrašnjoj strani podlaktice.

  Nakon dezinfekcije kože stavi se 1 kap razblaženog

  tuberkulina. Lancetom se prave 2-3 zareza kože,

  dužine 1 do 2 cm.

  Rezultat se ĉita posle 72 ĉasa.

  Pozitivan je ako se pojavi crvenilo sa infiltratom.

  3.

 • Hvala na paţnji