Top Banner
INFORMATOR O RADU VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U SUBOTICI Subotica, Marka Oreškovića 16 [email protected] jun 2013. godine
147

Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Feb 21, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

INFORMATOR O RADU

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA U SUBOTICI

Subotica, Marka Oreškovića 16 [email protected]

jun 2013. godine

Page 2: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

1

SADRŽAJ

1. Osnovni podaci o Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici i Informatoru ...................... 3

2. Organizaciona struktura Škole .............................................................................................................. 4

2.1 Organ upravljanja: Savet Škole ............................................................................................................... 6

2.2 Organ poslovođenja Škole: Direktor ....................................................................................................... 8

2.3. Stručni organi Škole ............................................................................................................................... 9

2.3.1. Nastavno – stručno veće ............................................................................................................. 9

2.3.2. Veće studijskih programa ......................................................................................................... 11

2.3.3. Kolegijum.................................................................................................................................. 13

2.3.4. Komisija za kvalitet .................................................................................................................... 13

2.3.5. Studentski parlament ................................................................................................................ 15

2.3.6. Organizacione jedinice .............................................................................................................. 15

2.3.7. Broj zaposlenih .......................................................................................................................... 16

3. Opis funkcija ........................................................................................................................................ 18

4. Pravila u vezi sa javnošću rada ............................................................................................................ 18

5. Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja..................................................................... 19

6. Nadležnost, ovlašćenja i obaveze Škole .............................................................................................. 20

7. Opis postupanja u okviru nadležnosti ovlašćenja i obaveza ............................................................... 20

8. Navođenje propisa .............................................................................................................................. 21

- Statut Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, ...................................................... 24

- Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika Visoke tehničke škole strukovnih

studija u Subotici ......................................................................................................................................... 24

9. Usluge koje Škola pruža zainteresovanim licima ................................................................................ 26

10. Postupak radi pružanja usluga ............................................................................................................ 27

11. Pregled podataka o pruženim uslugama............................................................................................ 29

Page 3: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

2

12. Podaci o prihodima i rashodima ......................................................................................................... 32

13. Podaci o javnim nabavkama ............................................................................................................... 70

14. Podaci o državnoj pomoći ................................................................................................................. 132

15. Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima ......................................................... 132

16. Podaci o sredstvima rada .................................................................................................................. 133

17. Čuvanje nosača informacija .............................................................................................................. 142

18. Vrste informacija u posedu ............................................................................................................... 142

19. Podaci o vrstama informacija kojima Škola omogućava pristup ...................................................... 142

20. Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama .......................................................... 143

20.1 Obrazac Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja u prilogu ............................................... 146

Page 4: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

3

1. Osnovni podaci o Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici

i Informatoru

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS" broj: 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS", broj: 68/2010).

Visoka tehnička škola strukovnih studija je samostalna visokoškolska ustanova koja ostvaruje osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Škole.

Osnivač Škole je Autonomna Pokrajina Vojvodine

Naziv Škole je: Visoka tehnička škola strukovnih studija – Subotica, Visoka

tehnička škola strukovnih studija – Subotica, Szabadkai Műszaki

szakfőiskola - Szabadka

Skraćeni naziv Škole je: VTŠ – VTŠ - SZMSZ

Sedište Škole je u Subotici, ul. Marka Oreškovića br. 16.

Škola je upisana u Trgovinskom sudu u Subotici, u reg. ulošku br. 5-55

Matični broj Škole, prema jedinstvenom registru je: 08009201.

Poreski identifakcioni broj (PIB) Škole je: 100839501.

Internet adresa Škole je: www.vts.su.ac.rs.

Adresa elektronske pošte određene za prijem elektronskih podnesaka je

[email protected].

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,

za ovlašćeno lice Škole za postupanje po zahtevu za slobodan pristup

informacijama od javnog značaja, određeno je odgovorno lice Dr Fürstner Igor –

direktor Škole

Datum prvog objavljivanja Informatora o radu Visoke tehničke škole

strukovnih studija je 13.06.2013.godine.

Štampana verzija informatora u vidu brošure, kataloga i sl. ne postoji, ali se

zainteresovanom licu na zahtev dostavlja poslednja verzija informatora -

odštampani tekst - uz naknadu nužnih troškova štampanja. Mesto gde se može

Page 5: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

4

ostvariti uvid u Informator o radu Visoka tehničke škole strukovnih studija u

Subotici i gde se može nabaviti štampana kopija Informatora o radu Visoke

tehničke škole strukovnih studija je:

Visoka tehnička škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica,

III sprat, soba 305 (biblioteka Škole).

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku na web adresi

Škole i isti se može preuzeti u elektronskoj kopiji na

http://www.vts.su.ac.rs/informator/.

Osnovni podaci o Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija Subotica su

vidljivi i na web strani http://www.vts.su.ac.rs.

2. Organizaciona struktura Škole Statutom kao osnovnim opštim aktom, utvrđuje se pravni položaj,

delatnost, organizacija Škole, način rada, upravljanje, rukovođenje, stručni organi

Škole, studentski parlament, finansiranje Škole, vrste, nivoi i obim studija,

nastavno i nenastavno osoblje, jezik na kome se izvode studije, pravila studija,

režim studija, evidencija i javne isprave, priznavanje stranih visokoškolskih

isprava, vrednovanje stranih studijskih programa, javnost rada, obaveštavanje

zaposlenih, poslovna i druga tajna, opšti akti i kolektivni ugovori i prelazne i

završne odredbe.

Organi Škole su:

1. Organ upravljanja - Savet Škole, 2. Organ poslovođenja – Direktor Škole 3. Stručni organi – Nastavno-stručno veće, Veće studijskih programa,

Kolegijum, Komisija za kvalitet, 4. Studentski parlament

Page 6: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

5

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA U SUBOTICI

NASTAVNO –

STRUČNO VEĆE

KOMISIJA ZA KVALITET

SAVET ŠKOLE

DIREKTOR ŠKOLE

STUDENTSKI PARLAMENT KOLEGIUM

NASTAVA SEKRETARIJAT

ŠKOLE

VEĆE STUDIJSKIH PROGRAMA

LABORATORIJE

POMOĆNIK DIREKTORA

ZA NASTAVU

ISTRAŽIVAČKO

RAZVOJNA JEDINICA

POMOĆNIK DIREKTORA

ZA ISTRAŽIVANJE I

RAZVOJ SEKRETAR ŠKOLE

OPŠTA SLUŽBA

STUDENTSKA

SLUŽBA

RAČUNOVODSTVO

FINANSIJSKA SLUŽBA

TEHNIČKA I

POMOĆNA SLUŽBA

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ШКОЛЕ

POMOĆNIK DIREKTORA

ZA ODNOS SA JAVNOŠĆU

I STUDENTIMA

KOORDINATOR ZA

MEĐUNARODNE

ODNOSE

Page 7: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

6

2.1 Organ upravljanja: Savet Škole

Organ upravljanja Škole je Savet. Broj članova Saveta je neparan.

Savet Škole ima 19 članova.

Izbor i razrešenje članova Saveta vrši se tajnim glasanjem.

Mandat članova Saveta traje četiri godine, osim članova Saveta koji

su predstavnici studenata, čiji mandat traje dve godine.

Predsednik Saveta bira se iz reda predstavnika Škole.

Savet može imati i zamenika predsednika.

Za člana Saveta jedno lice može biti birano više puta.

Rad Saveta uređuje se Poslovnikom o radu.

Struktura Saveta je sledeća:

Predstavnici Škole 45% - 9 članova Saveta,

Predstavnici Osnivača 40% - 7 članova Saveta,

Predstavnici studenata 15% - 3 člana Saveta.

Nastavno-stručno veće i nenastavna jedinica biraju, tajnim glasanjem,

ukupno 9 članova Saveta.

sedam članova Saveta predstavnike Osnivača, bira Osnivač,

tri člana Saveta iz reda studenata, bira Studentski parlament Škole.

Nacionalni savet nacionalne manjine daje mišljenje o kandidatima

predloženim za Savet Škole.

Delokrug rada Saveta Škole utvrđen je zakonom i ovim Statutom i to:

1. donosi Statut Škole, na predlog Nastavno-stručnog veća,

2. bira i razrešava direktora Škole,

3. donosi finansijski plan, na predlog Kolegijuma,

4. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog

Kolegijuma,

5. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog

Kolegijuma,

6. daje saglasnost na odluke o upravljanju imovinom Škole,

7. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava,

8. donosi odluke o visini školarine, na predlog Kolegijuma,

Page 8: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

7

9. podnosi Osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput

godišnje,

10. donosi odluke o usvajanju opštih akata na predlog Kolegijuma,

11. vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Škole,

12. odlučuju kao drugostepeni organ o prigovorima radnika i

studenata Škole,

13. donosi odluku o davanju u zakup poslovnog prostora i stanova i o

otuđenju osnovnih sredstava, uz saglasnost nadležnog organa,

14. daje saglasnost na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih

mesta,

15. donosi Poslovnik o radu,

16. nadzire postupanje direktora radi izvršenja akata prosvetnog

inspektora iz člana 135. stav 3. tač. 5) i 6) Zakona o visokom

obrazovanju.

17. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o visokom

obrazovanju i ovim Statutom.

Predloge iz stava 1. tačke 3,4,5,8 i 10 ovog člana, utvrđuje stručni organ –

Kolegijum.

Savet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Članovi Saveta su:

1. Dr Pinter Robert – predsednik Saveta

2. Dr Sedmina Livia – zamenika predsednika Saveta

3. Dr Gogolak Laslo

4. Mr Pap Zoltan

5. Mr Sakal Tibor

6. Dr Stanić Molcer Piroška

7. Dr Šanta Robert

8. Marton Robert

9. Štampfer Magdolna

10. Malko Jožef

11. Mačković Jovanka

12. Cvijin Blanka – predstavnik studenata

13. Gozdanović Ognjen – predstavnik studenata

14. Ivošević Tatjana – predstavnik studenata

15. Milošević Nikola – predstavnik Osnivača

16. Pualić Nikola - predstavnik Osnivača

17. Pek Zoltan - predstavnik Osnivača

Page 9: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

8

2.2 Organ poslovođenja Škole: Direktor

Organ poslovođenja Škole je direktor.

Direktor se bira iz reda profesora strukovnih studija Škole, sa akademskim

nazivom doktora nauka i koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, na

neodređeno vreme.

Direktor ne može biti lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za

krivične delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje Škola,

ili primanja mita u obavljanju poslova u Školi, odnosno koje je pravosnažnom

presudom osuđeno na kaznu zatvora za drugo krivično delo, kao ni lice koje je teže

prekršilo kodeks profesionalne etike.

Direktor se bira na tri godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Direktor Škole odgovara za poslovanje, zakonitost rada i ostvarivanje

programa Škole.

U vršenju poslovođenja direktor vrši naročito sledeće poslove:

1) rukovodi radom, zastupa i predstavlja Školu,

2) stara se o zakonitosti i pravilnosti rada u Školi,

3) odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih, u skladu

sa zakonom,

4) organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Škole,

5) naredbodavac je u materijalno-finansijskom poslovanju, odlučuje o

svim vrstama troškova, osim o troškovima o kojima je zakonom, ovim

statutom ili opštim aktom propisano da ih odobrava drugi organ,

6) potpisuje diplome i dodatak diplome,

7) izvršava odluke Saveta Škole,

8) donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, uz

saglasnost Saveta Škole i mišljenje Sindikata Škole

9) odlučuje o doprinosu zaposlenog poslovnom uspehu, odnosno o

uvećanju zarade, na predlog Kolegijuma,

10) potpisuje ugovore, naloge i druga akta kojima izvršava odluke drugih

organa i samostalno odlučuje u granicama svojih ovlašćenja u skladu sa

zakonom, Statutom i opštim aktima Škole,

11) predsedava sednicama Nastavno-stručnog veća,

Page 10: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

9

12) odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama i odgovornostima iz

radnog odnosa zaposlenih u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima

Škole,

13) podnosi godišnji izveštaj o rezultatima poslovanja,

14) imenuje koordinatora studijskog programa,

15) imenuje pomoćnika direktora za nastavu,

16) imenuje pomoćnika direktora za odnose sa javnošću i studentima,

17) imenuje koordinatora za međunarodnu saradnju,

18) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima

Škole.

Direktor može imati zamenika ili pomoćnike, koje bira Savet, na predlog

direktora.

Odlukom Saveta Škole broj 01-241/2016 od 13.07.2016. godine, izabran

je direktor Škole na mandatni period od tri godine, počev od 05.oktobra 2016.

godine.

Direktor: Dr Fürstner Igor, kontakt telefon: 024/655-202, e-mail:

[email protected]

2.3. Stručni organi Škole

Stručni organi Škole su: Nastavno-stručno veće, Veće studijskih programa,

Kolegijum i Komisija za kvalitet.

2.3.1. Nastavno-stručno veće

Nastavno – stručno veće čine svi nastavnici i saradnici u nastavi koji su u

radnom odnosu u Školi.

Nastavno-stručnim većem predsedava direktor Škole.

Rad Nastavno-stručnog veća uređuje se Poslovnikom o radu.

Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na

osiguranje kvaliteta nastave, izmenu studijskih programa, analizu efikasnosti

studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u stručnim organima i njihovim telima

Page 11: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

10

učestvuju predstavnici studenata i tada oni ulaze u sastav ukupnog broja članova

stručnog organa.

U radu Nastavno-stručnog veća o pitanjima iz predhodnog stava ovog

člana studenti čine 20% članova, a u telima koje Nastavno-stručno veće formira

čine 20% članova.

U okviru svoje nadležnosti Nastavno-stručno veće:

1) donosi kodeks profesionalne etike i pravila ponašanja, u skladu sa

zakonom i pravilima struke;

2) usvaja i ukida studijske programe;

3) vrši izbor u zvanja nastavnika i saradnika;

4) vrši analizu kvaliteta nastave, efikasnosti studiranja, prati i vrši reformu

studijskih programa;

5) donosi odluku o raspisivanju konkursa za upis u prvu godinu studija i

utvrđuje tekst konkursa;

6) obrazuje komisiju za sprovođenje konkursa za upis studenata u prvu

godinu studija;

7) donosi odluke o priznavanju ispita studentima sa drugih visokoškolskih

ustanova i utvrđuje broj EPSB bodova;

8) utvrđuje programe obrazovanja tokom čitavog života;

9) obrazuje komisije iz delokruga svog rada;

10) bira članove Saveta iz reda nastavnog osoblja;

11) utvrđuje predlog za izbor direktora Škole;

12) daje odobrenje nastavniku ili saradniku za radno angažovanje na

drugoj visokoškolskoj ustanovi;

13) sprovodi postupak i odlučuje o priznavanju stranih visokoškolskih

isprava radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja i

vrednovanju stranih studijskih programa;

14) odobrava teme za izradu završnih radova i bira mentora i članove

komisije za odbranu završnog rada;

15) usvaja godišnji program rada;

16) predlaže članove komisija za pripremu i izradu referata i predloga za

izbor u zvanje nastavnika i saradnika;

17) razmatra godišnji izveštaj o izvršenju, odnosno ostvarivanju

studijskog programa i analizira ostvarivanje ciljeva i ishoda

obrazovanja;

18) usvaja izveštaj Komisije za kvalitet o samovrednovanju studijskih

programa, nastave i uslova rada Škole;

Page 12: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

11

19) utvrđuje predlog Statuta Škole;

20) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim

opštim aktima Škole.

Svoje odluke Nastavno-stručno veće donosi većinom glasova ukupnog

broja članova.

Nastavno-stručno veće, po potrebi, može formirati stručna tela radi

razmatranja određenih pitanja o kojima odlučuje veće.

2.3.2. Veće studijskih programa

Veće studijskog programa čine svi nastavnici, saradnici i laboranti koji u

školskoj godini izvode nastavu na tom studijskom programu, te predstavnici

studenata odgovarajućeg studijskog programa. Broj predstavnika studenata čini

20% ukupnog broja članova Veća studijskog programa. Predstavnike studenata

imenuje Studentski parlament na početku svake školske godine, najkasnije do

15.10. tekuće godine.

Koordinatora studijskog programa imenuje direktor Škole.

Koordinator može da bude imenovan za više Veća studijskog programa, o

čemu odlučuje direktor Škole.

Veće studijskog programa zaseda po potrebi, a najmanje tri puta u toku

školske godine (na početku školske godine, na kraju zimskog semestra, te na kraju

letnjeg semestra). Zasedanje zakazuje koordinator studijskog programa pismenim

putem najkasnije tri radna dana pre termina zasedanja.

Većem studijskog programa predsedava koordinator studijskog programa,

a u slučaju njegove sprečenosti, nastavnik koga odredi direktor Škole.

Veće studijskog programa za svoj rad odgovara Nastavno-stručnom veću, a

koordinator direktoru Škole.

O zasedanju Veća studijskog programa vodi se zapisnik, koji se dostavlja

direktoru i stručnoj službi Škole. Zapisnik potpisuje koordinator studijskog

programa i zapisničar. Zapisničar se određuje iz redova Veća studijskog

programa, na početku svakog zasedanja.

Način rada i odlučivanja Veća studijskog programa, bliže se uređuje

Poslovnikom o radu Veća studijskog programa.

Nadležnost koordinatora studijskog programa je:

1. Obezbeđuje organizovanje zasedanja Veća studijskog programa,

Page 13: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

12

2. Vodi zasedanje Veća studijskog programa i rukovodi radom Veća,

3. Podnosi zapisnik sa zasedanja Veća studijskog programa,

4. Predlaže Nastavno-stručnom veću temu završnog rada i predlaže mentora i

članove komisije za odbranu završnog rada, najkasnije do 25-tog u tekućem

mesecu.

Nadležnost Veća studijskog programa je:

1. Predlaže direktoru izmene i dopune studijskih programa,

2. Predlaže direktoru podelu predmeta u okviru studijskog programa,

3. Prati razvoj i predlaže Nastavno-stručnom veću korišćenje obrazovnih i

informacionih tehnologija,

4. Prati razvoj i rad laboratorija i predlaže Nastavno-stručnom veću mere za

njihov razvoj,

5. Predlaže Savetu Škole plan usavršavanja nastavnika i saradnika,

6. Pokreće pitanja od interesa za realizaciju nastave koja se odnose na

osiguranje kvaliteta nastave,

7. Prati pokrivenost predmeta udžbenicima i drugom potrebnom literaturom i

prati razvoj i rad Biblioteke Škole i predlaže mere za njen razvoj direktoru

Škole,

8. Predlaže izvođenje pojedinih oblika nastave i promene u pojedinim oblicima

izvođenja nastave,

9. Obavlja i druge poslove u vezi organizovanja rada na studijskom programu,

po nalogu direktora i pomoćnika direktora za nastavu,

10. Sarađuje sa drugim stručnim organima Škole.

Koordinatori studijskih programa Škole su:

- Dr Pinter Robert – koordinator studijskog programa: Informatika, osnovne

strukovne studije,

- Dr Gogolak Laslo – kooridnator studijskih programa: Mehatronika osnovne

strukovne studije i Mehatronika, specijalističke strukovne studije,

- Dr Nemedi Imre – kooridnator strudijskog programa: Mašinstvo, osnovne

strukovne studije,

- Dr Sedmina Livia – kooridnator sdtudijskih programa: Tehnički

komunikacioni menadžment, Menadžment životne sredine, osnovne

strukovne studije,

- Dr Buranj Nandor – koordinator studijskog programa: Elektrotehnika,

osnovne strukovne studije

Page 14: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

13

2.3.3. Kolegijum

Kolegijum je stručno telo koje čini: direktor Škole, pomoćnici direktora,

sekretar i rukovodilac finansija.

Kolegijum saziva i njime rukovodi direktor Škole.

Odluke na Kolegijumu se donose većinom glasova.

Odluke Kolegijuma imaju karakter inicijative, preporuke ili predloga u

rešavanju određenih pitanja.

2.3.4. Komisija za kvalitet

Nastavno- stručno veće Škole imenuje Komisiju za kvalitet.

Komisija za kvalitet ima pet članova: tri člana iz nastavne jedinice, jedan

član iz nenastavne jedinice i jedan predstavnik studenata.

Mandat članova Komisije za kvalitet traje tri godine, a mandat članova

Komisije koji su predstavnici studenata traje dve godine.

Članove Komisije predstavnika studenata, predlaže Studentski parlament.

Komisija za kvalitet ima predsednika koga iz redova nastavnika imenuje

Nastavno-stručno veće.

Komisija za kvalitet ima predsednika koga iz redova nastavnika imenuje

Nastavno – stručno veće.

Nadležnosti Komisije za kvalitet su:

- organizovanje i sprovođenje samovrednovanja studijskih programa, nastave,

uslova rada i efikasnosti i uspešnosti studiranja,

- sačinjavanje izveštaja o samovrednovanju,

- iniciranje i predlaganje preventivnih i korektivnih mera u cilju unapređenja

nastave, studijskih programa i uslova rada i poboljšanja efikasnosti i

uspešnosti studiranja,

- iniciranje razvoja i unapređenja unutrašnjih mehanizama za osiguranje

kvaliteta svih procesa rada u Školi.

Pravilnikom o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih

programa, nastave i uslova rada utvrđuje se način i postupak samovrednovanja.

Page 15: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

14

Komisija primenjuje postupke koji su u skladu sa kriterijumima utvrđenim

pravilnikom, koji donosi ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja.

Komisija iz stava 1. ovog člana, sprovodi postupak samovrednovanja i

ocenjivanja kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u intervalima od

najviše tri godine u skladu sa standardima koje donosi Nacionalni savet.

U postupku samovrednovanja razmatra se i ocena studenata.

Predsednik Komisije za kvalitet: Dr Stanić Molcer Piroška, kontakt

telefon: 024/655-203, e-mail: [email protected]

Šema organizacione strukture sistema obezbeđenja kvaliteta:

Page 16: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

15

2.3.5. Studentski parlament

Studentski parlament je organ Škole. Pravo da biraju i da budu birani za

člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Škole, upisani na studije u

školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament.

Predstavnici studenata sa hendikepom i studenata upisanih po afirmativnoj

meri zastupljeni su u članstvu Studentskog parlamenta.

Mandat članova Studentskog parlamenta traje dve godine. Izbor članova

Studentskog parlamenta održava se svake druge godine u aprilu, tajnim i

neposrednim glasanjem.

Učešće studenata u radu Škole ostvaruje se u studentskom parlamentu, preko

izabranih predstavnika i u organima upravljanja, stručnim organima i organima

drugih ustanova u kojima su zastupljeni predstavnici studenata.

Studentski parlament sačinjava jedanaest predstavnika studenata.

Studentski parlament u okviru svojih nadležnosti ostvarivanja prava i

interesa studenata, bira i razrešava svoje predstavnike u Savet Škole, Nastavno-

stručno veće, Veće studijskih programa, Komisiji za kvalitet i drugim stručnim

organima i njihovim telima.

Pravilnikom o studentskom parlamentu bliže se uređuje način izbora članova

parlamenta, nadležnosti, način delovanja i dr.

Predsednik Studentskog parlamenta Škole: Cvijin Blanka, telefon 024/655-

276, e-mail: [email protected]

2.3.6. Organizacione jedinice

Delatnost Škole ostvaruje se u okviru organizacionih jedinica :

1. Nastavno – obrazovna,

2. Istraživačko – razvojna,

3. Nenastavna - Sekretarijat,

Page 17: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

16

Nastavno-obrazovna jedinica obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz

strukovne studije prvog i drugog stepena.

Nastavno-obrazovnu jedinicu čine svi učesnici u nastavnom procesu.

Radom nastavno-obrazovne jedinice rukovodi pomoćnik direktora za

nastavu.

Istraživačko-razvojna jedinica bavi se izradom projekata, inovacijom znanja,

stručnim obrazovanjem i usavršavanjem, transferom tehnologije i dr.

Istraživačko-razvojnu jedinicu čine stručni timovi koji učestvuju u određenoj

aktivnosti.

Sekretarijat – nenastavna jedinica obavlja pravne, kadrovske, opšte poslove,

poslove za potrebe studija, finansijsko-računovodstvene poslove i tehničke i

pomoćne poslove.

Radom sekretarijata rukovodi sekretar.

Sekretar Škole: Stantić Živka – (024) 655-239, [email protected]

Šef računovodstva: Marić Zora - (024) 655-238, [email protected]

Šef Studentske službe: Štampfer Magdolna - (024) 655-229,

[email protected]

2.3.7. Broj zaposlenih

Nastavnici i saradnici

Muško Žensko Ukupno

Profesor strukovnih studija 20 7 27

Predavač 2 2

Saradnik u

nastavi

2 2

Asistent

1

1

Stručni saradnik

Ukupno: 24 8 32

Nenastavno osoblje

Muško Žensko Ukupno

Nenastavno

osoblje

9 15 24

Page 18: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

17

UKUPNO

Muško Žensko Ukupno

Nastavnici i saradnici 24 8 32

Nenastavno

osoblje

9 15 24

UKUPNO: 33 23 56

Detaljniji podaci o nastavnicima, saradnicima i nenastavnom osoblju, mogu

se videti na internet adresi Škole: www.vts.su.ac.rs.

Page 19: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

18

3. Opis funkcija

Školom rukovodi, zastupa je i predstavlja direktor Prof. dr Igor Fürstner.

Funkcija direktora je utvrđena Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni

glasnik RS“ br.88/2017, 27/2017 – dr.zakon i 73/2018), a nadležnost Statutom

Škole, kao i Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09,

32/13, 75/14, 13/2017 – odluka US i 113/2017). Podaci o nadležnosti direktora i

organa upravljanja, navedene su u poglavlju 2. ovog Informatora (Organizaciona

struktura Škole).

4. Pravila u vezi sa javnošću rada

Delatnost Škole zasniva se na principu otvorenosti prema javnosti i

građanima.

Rad Škole je javan.

Direktor Škole ili lice koje on ovlasti obaveštava pravodobno i istinito

javnost o radu Škole.

Javnost se obaveštava o radu Škole putem sredstava javnog informisanja,

davanjem pojedinačnih usmenih ili pisanih obaveštenja, izdavanjem prigodnih i

posebnih publikacija, oglašavanjem na oglasnoj tabli Škole, oglašavanjem na

internet stranici Škole, te na druge prikladne načine koje odredi direktor Škole.

Rad sednica organa Škole ja javan, a zainteresovana lica mogu podneti

zahtev za prisustvo sednici, osim ako je odlučeno da se sednica ili deo sednice

održi bez prisustva javnosti. Statutom Škole je utvrđeno šta se smatra poslovnom

tajnom, i kada se podaci ne mogu saopštavati.

Podaci od značaja za javnost rada Škole su:

Adresa Škole: Subotica, Marka Oreškovića 16

Telefon centrale Škole: 024/655-201

PIB: 100839501

Internet adresa Škole: www.vts.su.ac.rs

E-mail: [email protected].

Page 20: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

19

5. Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja

Način traženja informacija je uglavnom telefonski poziv, elektronska pošta

ili lično u prostorijama Škole. Službe Škole daju odgovore na pitanja.

Od Škole se najčešće traže informacije o uslovima upisa na studijske

programe, o pravilima studiranja, o visini školarine, o kontakt telefonima službi.

Svi odgovori na ova pitanja se mogu naći na internet stranici Škole:

www.vts.su.ac.rs

Od 2010. godine do sada je podneto 9 zahteva za pristup informacijama i

to:

- Katić Borivoje, Beograd, podneo je zahtev za pristup informaciji od javnog

značaja dana 12.02.2013. godine

- Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, Subotica, podneo je zahtev

za pristup informaciji od javnog značaja, dana 18.02.2013. godine

- Karolina Lendák–Kabók, podnela je zahtev za pristup informaciji od javnog

značaja dana 16.01.2014 godine

- Magdolna (Olah) Pokrić, je podnela zahtev za pristup informaciji od javnog

značaja dana 24.10.2014. godine

- Dušan Mandrapa, podneo je zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

dana 25.01.2017. godine,

- Institut za javne nabavke d.o.o, podneo je zahtev za pristup informaciji od

javnog značaja: maj, jul, septembar 2017. godine

- Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,

podneo je zahtev za pristup informaciji od javnog zanačaja: decembar 2017.

godine.

- „Termometal” d.o.o. Ada, podnela je zahtev za pristup informaciji od javnog

značaja dana 31.05.2018. godine,

- Kompanija „Infostud 3” d.o.o. Subotica, podnela je zahtev za pristup

informaciji od javnog značaja dana 21.12.2018. godine.

S obzirom da Škola nema telefonski info-servis, ni info-službu koja pruža

odgovore na pitanja, niti rubliku sa pitanjima i odgovorima na internet stranici,

svim zainteresovanim licima je omogućeno da se, ukoliko imaju bilo kakvo

pitanje, obrate nadležnima u Školi i blagovremeno dobiju odgovor.

Page 21: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

20

6. Nadležnost, ovlašćenja i obaveze Škole

Osnovna ovlašćenja i delatnost Škole utvrđena su Zakonom o visokom

obrazovanju (“Sl.glasnik RS“ br. 88/2017, , 27/2017 – dr.zakon i 73/2018).

Delatnost Škole je ostvarivanje visokog obrazovanja kroz osnovne strukovne i

specijalističke strukovne studije prvog stepena i master strukovne studije drugog

stepena, u okviru akreditovanih studijskih programa, u cilju prenošenja naučnih i

strukovnih znanja i veština i obezbeđivanja stručnog podmlatka.

Škola ostvaruje osnovnu delatnost prema klasifikaciji delatnosti

razvrstane u sledeće kategorije:

8542 - Visoko obrazovanje

- osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije prvog

stepena, na osnovu akreditovanih studijskih programa,

- master strukovne studije drugog stepena, na osnovu akreditovanih

studijskih programa,

85.59 - Ostalo obrazovanje,

85.60 - Pomoćne obrazovne delatnosti,

58.11 - Izdavanje knjiga,

58.14 - Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja,

58.19 - Ostala izdavačka delatnost,

62.01 - Računarsko programiranje,

62.02 - Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije,

62.03 - Upravljanje računarskom opremom,

62.09 - Ostale usluge informacione tehnologije,

71.12 - Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje,

71.20 - Tehničko ispitivanje i analize,

72.19 - Istraživanje i razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama,

72.20 - Istraživački rad,

74.90 - Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti,

82.19 - Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana

kancelarijska podrška,

7. Opis postupanja u okviru nadležnosti ovlašćenja i obaveza

Škola postupa u okviru svojih nadležnosti, obaveza i ovlašćenja na osnovu

sledećih zakona:

Page 22: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

21

- Zakon o visokom obrazovanju(“Sl.glasnik RS“ br.88/2017, 27/2017 – dr.zakon i

73/2018)

- Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS" br. 110/05,

50/06, ispr. 18/10 i 112/2015)

- Zakon o inovacionoj delatnosti („ Službeni glasnik RS" br. 110/05, 18/10 i

55/2013)

- Zakon o udžbenicima („Službeni glasnik RS" br. 27/2018)

- Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 52/11)

Škola permanentno u skladu sa zakonima, Statutom i opštim aktima vrši

proces visokog obrazovanja.

Škola postupa i na osnovu drugih propisa koji su navedeni u sledećem

poglavlju 8. Navođenje propisa.

8. Navođenje propisa

U prilogu sledi lista propisa koje Škola primenjuje u svom radu.

8.1 Akti Republike Srbije

1. Ustav RS („Službeni glasnik RS“ br. 98/06),

2. Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2017 –

dr.zakon i 73/2018),

3. Zakon o udžbenicima („Službeni glasnik RS“ br. 27/2018),

4. Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 52/11)

5. Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Službeni list RS“ br. 101/07),

6. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016)

7. Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89 -

odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 – Ustavna

povelja),

8. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,

13/17 – odluka US i 113/2017),

9. Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Službeni glasnik

RS“ br. 43/01, 101/07, 92/2011),

Page 23: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

22

10. Zakon o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09,

99/11, 119/2012 i 29/2016 – odluka US)

11. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br. 107/05, 72/09, -

dr.zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/2013 – dr.zakon, 93/14, 96/15 i 106/15,

113/17 / dr.zakon i 105/17 / dr.zakon),

12. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“ br. 101/05 i

91/2015 i 113/2017 / dr.zakon)

13. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“ br. 36/10),

14. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik

RS“ br. 30/10),

15. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br.

34/03, 64/04 – odluka USRS, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 –

odluka USRS, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/2014 i

73/2018),

16. Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 107/05 i 109/05 –

ispr., 57/11, 110/12 – Odluka US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – odluka US, i

106/2015 i 10/2016 – dr.zakon),

17. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“ br. 111/09 i 20/2015, 87/2018

i 87/2018 – dr.zakoni),

18. Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik

RS“ br. 34/01, 62/06 – dr. Zakon 63/2006 – ispr.zakona, 116/08 – dr. Zakoni

92/11, 99/11- dr-zakon, 10/13, 55/13, 99/2014 i 21/2016-dr.zakon),

19. Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim

službama („Službeni glasnik RS“ br. 44/01, 15/02 – dr. uredba, 30/02, 32/02 –

ispr., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05,

105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07,

106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 i 54/08, 108/08, 113/08, 79/09,

25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17 –

dr.zakon),

20. Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“ br. 22/09)

21. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni

glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10),

22. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/2015 i

68/15),

23. Zakon o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 95/2018),

24. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10,

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispr. 108/13, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015,

99/2016, 113/2017, 95/2018),

Page 24: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

23

25. Zakon o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br.108/2016, 113/2017 i

95/2018),

26. Zakon o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018),

27. Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“ br. 135/04, 93/12),

28. Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza

evidentiranja prometa preko fiksalne kase („Službeni glasnik RS“ br. 61/10

101/10, 94/11, 83/12, 59/13, 100/14),

29. Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08,

53/10, 66/11 – odluka Ustavnog suda, 67/2013 – odluka US, 112/2013 –

aut.tumačenje i 8/15 – odluka US),

30. Zakon o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“ br. 18/10,

55/2013 i 27/2018 – dr.zakon),

31. Zakon o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS“ br. 104/09),

33. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova

(„Službeni glasnik RS“ br. 40/09, 69/11),

34. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije koju vodi visokoškolska

ustanova („Službeni glasnik RS“ br. 21/06),

35. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS" 87/2018),

36. Zakon o evidencijama u oblasti rada ("Službeni list SRJ", br. 46/96 i „Sl.

glasnik RS“, broj 101/2005-dr. zakon i 36/2009- dr. zakon)

37. Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta

visokoškolske ustanove („Službeni glasnik RS“ br.88/2017),

38. Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta

visokoškolskih ustanova („Službeni glasnik RS“ br.88/2017),

39. Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima

javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS",

br.86/2015)

40. Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova

(„Službeni glasnik RS“ br. 88/2017)

41. Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa

(„Službeni glasnik RS“ br. 88/2017).

42. Pravilnik o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik RS“

br. 53/2017 i 114/2017),

43. Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru

obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja („Službeni glasnik RS“

br. 114/2017)

Page 25: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

24

8.2. Opšti akti Škole

- Statut Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici,

- Strategija obezbeđenja kvaliteta Visoke tehničke škole strukovnih studija u

Subotici

- Akcioni plan za sprovođenje Strategije obezbeđenja kvaliteta,

- Standardi i postupci za obezbeđenje kvaliteta Škole,

- Politika obezbeđenja kvaliteta,

- Mere i subjekti za obezbeđenje kvaliteta,

- Pravilnik o uslovima, načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja

radnog odnosa nastavnika i saradnika

- Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju nastavnog osoblja

- Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika Visoke

tehničke škole strukovnih studija u Subotici

- Pravilnik o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa,

nastave i uslova rada Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici

- Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava i vrednovanje stranih

studijskih programa

- Kodeks profesionalne etike

- Pravilnik o upisu na studije prvog stepena (osnovne strukovne studije) i

specijalističke studije

- Pravilnik o pravilima osnovnih strukovnih i specijalističkih strukovnih

studija

- Pravilnik o izboru studenta generacije i izboru studenata generacije na

studijskim programima na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u

Subotici

- Pravilnik o udžbenicima na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u

Subotici

- Pravilnik o Studentskom parlamentu

- Pravilnik o ocenjivanju

- Pravilnik o završnom radu

- Poslovnik o radu Saveta Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici

- Poslovnik o radu Veća studijskih programa Visoke tehničke škole

strukovnih studija u Subotici

- Pravilnik o radu biblioteke

- Pravila zaštite od požara

- Pravilnik o pružanju prve pomoći u slučaju povrede na radu

- Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Page 26: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

25

- Pravilnik o sticanju i raspodeli sredstava ostvarenih radom na nastavnim i

vannastavnim programima

- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

- Pravilnik o naknadi troškova za vreme službenog puta u inostranstvo

- Pravilnik o načinu i procedurama realizacije međunarodnih projekata kojima

rukovodi, čiji je koordinator ili učesnik Visoka tehnička škola strukovnih

studija u Subotici

- Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju

- Pravilnik o korišćenju opreme Škole

- Akt o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini

- Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju širenja požara i znaci za

uzbunjivanje

- Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila i realizaciji

službenih putovanja u zemlji

- Pravilnik o rangiranju studenata za upis na osnovne strukovne studije u

statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta R Srbije

- Pravilnik o budžetskom računovodstvu

- Pravilnik o nabavkama

- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

- Pravilnik o troškovima reprezentacije

- Pravilnik o načinu podrške studentima Visoke tehničke škole strukovnih

studija u Subotici iz osetljivih grupa

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Visokoj tehničkoj školi

strukovnih studija u Subotici

- Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanja usluga

- Pravilnik o o uslovima i načinu angažovanja gostujećeg profesora na

Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici

- Bezbednosna politika unutar IKT sistema Škole

- Informatička strategija Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici

- Pravilnik o korišćenju informatičke infrastrukture

- Poslovnik o radu Nastavno-stručnog veća Visoke tehničke škole strukovnih

studija u Subotici

- Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa

- Pravilnik o poklonima zaposlenih

- Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije

Opšti akti Škole, nalaze se na internet stranici Škole:

http://www.vts.su.ac.rs/sr/documents#rules

Page 27: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

26

9. Usluge koje Škola pruža zainteresovanim licima

a. Usluge visokog obrazovanja na osnovnim strukovnim studijama

Studijski programi:

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Razvoj proizvoda

Mašinstvo – osnovne strukovne studije

modul: Termotehnika

Elektrotehnika – osnovne strukovne studije

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Tehnička informatika

Informatika – osnovne strukovne studije

modul: Internet i elektronsko poslovanje

Tehnički komunikacioni menadžment - osnovne strukovne studije

Mehatronika - osnovne strukovne studije

b. Usluge visokog obrazovanja na specijalističkim strukovnim studijama

Mehatronika - specijalističke strukovne studije

Page 28: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

27

c. Naučni skupovi:

- Međunarodna konferencija za informacione sisteme SISY

- Međunarodna konferencija SiP

- Međunarodna konferencija EXPRES

- Međunarodna konferencija MECHEDU

d. Izdavačka delatnost

- Knjige

- Časopisi

- Monografije

- Zbirke

- Skripte

- Praktikumi

10. Postupak radi pružanja usluga

• Pružanje usluga visokog obrazovanja (strukovne studije i pecijalističke

strukovne studije).

• Objavljivanje konkursa (utvrđivanje predloga, verifikacija, priprema predloga

teksta konkursa, objavljivanje)

• Organizovanje pripremnog kursa

• Organizovanje prijemnog ispita

• Izrada rasporeda nastave (predavanja i vežbi)

• Izrada preliminarnog rasporeda ispita (rokovi, termini...)

• Izvođenje nastave

• Predavanja

• Vežbe

• Auditorne vežbe

• Laboratorijske vežbe

• Praktična nastava

• Izrada radova u toku nastave

• Izrada seminarskih radova

• Izrada projektnih zadataka

• Konsultacije

• Stručna praksa

• Organizacija ispita

• Izrada rasporeda ispita u konkretnom roku (termini, sale, ...)

Page 29: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

28

• Izvođenje pismenog ispita

• Izvođenje usmenog ispita

• Polaganje ispita pred komisijom

• Poništavanje ispita

• Izrada i odbrana završnih i specijalističkih radova (osnovne strukovne i

specijalističke strukovne studije)

• Pružanje administrativnih usluga korisnicima

• Upis (upis godine i evidencija semestra)

• Prijavljivanje ispita

• Izdavanje indeksa, duplikata indeksa, potvrda i uverenja

• Izdavanje diploma, dodataka diplomi i duplikata

• Pružanje administrativnih usluga u vezi sa smeštajem u studentske domove

• Pružanje administrativnih usluga u vezi kredita i stipendija

• Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama

• Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje

• Tehničko ispitivanje i analize

• Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti

• Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska

podrška,

• Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

• Računarsko programiranje

• Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

• Upravljanje računarskom opremom

• Ostale usluge informacione tehnologije

• Pružanje usluga bibliotečke jedinice

• Korišćenje udžbeničke literature u biblioteci i van biblioteke

• Korišćenje bibliotečkog prostora – čitaonice

• Korišćenje elektronskog kataloga biblioteke i edukacija za pretraživanje

kataloga

• Korišćenje KOBSON servisa u biblioteci i pristup elektronskim časopisima

• Omogućavanje uvida javnosti – referati za izbor u zvanja nastavnika i

saradnika, odbrada završnih radova studenata)

• Izdavanje udžbeničke literature

• Planiranje i izvođenje skupova, savetovanja, konferencija, kurseva, obuka

Page 30: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

29

Pregled podataka o pruženim uslugama

- Školske 2013/2014 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na

teret budžeta upisana su 203 studenata, a na specijalističke strukovne studije,

upisano je 14 studenata koji plaćaju školarinu.

- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2012/2013. godini na svim

studijskim programima je 158.

- Školske 2014/2015 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na

teret budžeta upisano je 163 studenata, a na specijalističke strukovne studije,

upisano je 12 studenata koji plaćaju školarinu.

- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2013/2014. godini na svim

studijskim programima je 121.

- Školske 2015/2016 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na

teret budžeta upisano je 177 studenata, a na specijalističke strukovne studije,

upisano je 7 studenata koji plaćaju školarinu.

- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2014/2015. godini na svim

studijskim programima je 124.

- Školske 2016/2017 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na

teret budžeta upisano je 172 studenata, a na specijalističke strukovne studije,

upisano je 15 studenata koji plaćaju školarinu.

- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2015/2016. godini na svim

studijskim programima je 170.

- Školske 2017/2018 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na

teret budžeta upisano je 160 studenata i 19 studenata koji plaćaju školarinu,

a na specijalističke strukovne studije, upisano je 14 studenata koji plaćaju

školarinu

- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2016/2017. godini na svim

studijskim programima je 119.

Page 31: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

30

- Školske 2018/2019 godine, u prvu godinu osnovnih strukovnih studija, na

teret budžeta upisano je 149 studenata i 14 studenata koji plaćaju školarinu.

- Broj studenata koji su diplomirali u školskoj 2017/2018. godini na svim

studijskim programima je 96.

- U 2013. godini Škola je realizovala međunarodni projekat i organizovala tri

međunarodne konferencije .

Škola je učesnik u međunarodnim TEMPUS projektima:

- Projekat 544373-TEMPUS-1-2013-1-RS-TeMPUS-JPHES „Fostering

students' entrepreneurship and open innovation inuniversity-industry

collaboration (iDEA Lab)“,

- Projekat 517200-TEMPUS-1-2011-1-BE TEMPUS-SMGR ‚‚Establishing

and capacity building of the Southern Serbian Academy and National

Conference for Vocational Higher Education in Serbia“

- U 2014. godini Škola je organizovala međunarodnu konferenciju “SISY

2014”,

- U 2014. godini Škola je organizovala svečanu podelu diploma studentima

koji su završili osnovne strukovne studije.

- U maju 2015. godine Škola je organizovala međunarodnu konfereciju

“MECHEDU 2015”.

- U 2015. godini Škola je organizovala međunarodnu konferenciju “SISY

2015”,

- U 2015. godini Škola je organizovala svečanu podelu diploma studentima

koji su završili osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije.

- U 2016. godini Škola je organizovala svečanu podelu diploma studentima

koji su završili osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije.

- U 2016. godini Škola je organizovala dve međunarodne konferencije “SISY

2016” i “SIP 2016”

Page 32: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

31

- U 2017. godini Škola je organizovala dve međunarodnu konferenciju i

workshop “MECHEDU 2017” i “SISY 2017” .

- U 2017. godini Škola je organizovala svečanu podelu diploma studentima

koji su završili osnovne strukovne studije i specijalističke strukovne studije.

- U 2018. godini Škola je oganizovala međunarodnu konferenciju „SISY

2018“

- U 2018. godini Škola je organizovala svečanu podelu diploma studentima

koji su završili osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

Page 33: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

32

11. Podaci o prihodima i rashodima

PREGLED OSTVARENIH PRIHODA ZA 2011 I 2012. GODINU, SA PLANOM PRIHODA

I RASHODA ZA 2013. GODINU

Re

dni

bro

j

Ekonomsk

a

klasifikacij

a (Konto)

Opis

ostvare

ni

prihod

2011

god.

OSTVARENI PRIHODI U 2012GOD. (U HIL.DIN) PLAN PRIHODA ZA 2013 GOD.(U HILJ. DIN.)

Budžetska

sredstva

Donac

ije

Sopst

veni

priho

di

Ukupn

o

Indeks

količni

k 9/4

Budžetska sredstva Donacije Sopstveni

prihodi Ukupno

Indeks

količnik

15/9

Repub

lika

Srbija

Autono

mna

Pokraji

na

Vojvodi

na

Republika

Srbija

Autonomna

Pokrajina

Vojvodina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Prihodi

1 73112100

Tekuće donacije od

inostranih država 12570 11415 11415 91 10000 10000 88

Page 34: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

33

Ukupno 12570 0 0 11415 0 11415 91 0 0 10000 0 10000 88

2 74232100

Prihodi od usluga -

saradnja s privredom 66 0 0 0 #DIV/0!

3 74232101

Kursevi - prijemni i

drugi 205 282 282 138 250 250 89

4 74232102 Školarina 9719 12665 12665 130 15110 15110 119

5 74232103

Evidentiranje

pohađanja semestra 1165 0 0 0 #DIV/0!

6 74232104

Naknada za prijemni

ispit 752 952 952 127 1150 1150 121

7 74232105

Evidentiranje

apsolventskog staža 2305 530 530 23 600 600 113

8 74232106

Nostrifikacija

diploma 81 122 122 151 100 100 82

9 74232107 Ekvivalencija 129 0 0 0 #DIV/0!

10 74232108 Upisnina 3129 2977 2977 95 3000 3000 101

11 74232109 Ispitne prijave 4831 3341 3341 69 4000 4000 120

12 74232110 nedist, bodovi 1251 0 1000 1000 #DIV/0!

13 74232111

Ostali prihodi

(diplome, uverenja...) 2686 2567 2567 96 2950 2950 115

14 74232112 overa semestra 0 1060 1060 1150 1150 108

26319 24496 24496 93 29310 29310 120

Page 35: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

34

15 74412100

Tekuće donacije od

domaćih prav. lica 30 455 455 50 450 450 99

16 74512101

Prihodi od naplate

štete 58 29 29 150 150 517

17 74512102

Ostali neodređeni

prihodi (kazne i sl.) 0 0 0 0 0 #DIV/0!

88 455 29 484 550 450 150 600 124

18 7711100

Ref.troškova od

fondova 41 105 105 256 0 0 0

41 105 105 256 0 0 0

19 7911100 Bruto zarade 56694 59887 59887 106 61856 61856 103

20 7911101 PIO 6237 6587 6587 106 6487 6487 98

21 7911102 Zdravstvo 3487 3683 2683 77 3805 3805 142

22 7911103 Nezaposlenost 425 449 449 106 464 464 103

66843 70606 70606 106 72612 72612 103

23 7911104 Prihodi za pokloni 0 0 700 700 #DIV/0!

24 7911105

Tekuće održavanje

zgrade (stolarija) 2000 1600 1600 80 2500 2500 156

25 7911106

Energija (grejanje,

električna energija) 2055 1540 1540 75 2230 2230 145

26 7911107

Popravka i

održavanje opreme 205 193 193 300 300 155

Page 36: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

35

27 7911108 Usluge informisanja 59 52 52 88 70 70 135

28 7911109

Materijal za

obrazovanje 30 27 27 90 100 100 370

29 7911110 Komunalne usluge 168 180 180 107 270 270 150

30 7911111 PTT 252 400 400 159 300 300 75

31 7911112

Materijal za

obrazovanje

zaposlenih 48 41 41 85 100 100 244

32 7911113

Građevinski objekti

(kotlarnica) 0 0 0 0 0 #DIV/0!

33 7911114

Drugi prihodi

(otpremnine) 824 0 0 800 800 #DIV/0!

34 7911115

Naučni skupovi i

proslave 435 270 270 62 545 545 202

35 7911116 CEEPUS 0

#DIV/

0! 40 40 #DIV/0!

36 7911117

Poseben namene

(osiguranje, pokloni) 151 157 157 104 200 200 127

37 7911118 Nabavka opreme 108 0 0 700 700 #DIV/0!

6335 0 4460 4460 70 40 8815 8855 199

Prihodi iz budžeta

ukupno 73178 0 75066 75066 103 40 81427 81467 109

38 822121

Prihodi od prodaje

148 69 69 47 200 200 290

Page 37: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

36

zaliha

Prihodi ukupno 112344 0 75066 11870 24699

11163

5 99 40 81427 10450 29660 121577 109

Re

dni

bro

j

Ekonomsk

a

klasifikacij

a (Konto)

Opis

Ostv.ra

h. 2011

god.

OSTVARENI RASHODI 2012,GOD.( u HILJ.DIN.) PLAN RASHODA ZA 2013OD. (U HILJ.DIN)

Budžetska sredstva Donac

ije

Sopstv

eni

prihodi

Ukup

no

Indek

s

količn

ik 9/4

Budžetska

sredstva

Donaci

je

Sopst

veni

priho

di

Ukup

no

Inde

ks

količ

nik

9/4

Republika Srbija

Autonomna

Pokrajina

Vojvodina

Repub

lika

Srbija

Autono

mna

Pokrajin

a

Vojvodin

a

411111 Bruto zarade 63928 59796 4315 64111 100 61856 3300 9400

7455

6 116

412111 Doprinos za PIO 7037 6581 497 7078 101 6487 363 1035 7885 111

412211 Doprinos za zdrav. 3915 3680 278 3958 101 3805 202 578 4585 116

412311 Doprinos za nezap. 479 449 34 483 101 464 25 75 564 117

413151

Nak. U naturi-

134 0 429 429 320 0 700 700 163

Page 38: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

37

mes.karte

414111

Bolovanje na teret

fonda 9 106 106 1178 0 0 0 0

414311

Otpremnina u penz.

Pokloni 999 432 432 43 1500 1500 347

415112

troškovi prevoza

radnika 2150 0 1866 1866 87 0 2200 2200 118

RASHODI ZA

ZAPOSLENE 78651 70506 7957 78463 100 74112 3890 13988

9199

0 117

421111

Troskovi platnog

prometa 355 193 30 153 376 106 225 195 191 611 163

421200 Energetske usluge 3699 1540 1540 3080 83 2230 300 1800 4330 141

421300 Komunalne usluge 497 180 343 523 105 270 30 400 700 134

421400 Usluge komunikacija 714 400 373 773 108 300 30 650 980 127

421500 Troškovi osiguranja 277 157 111 268 97 200 240 440 164

STALNI TROSKOVI 5542 2470 30 2520 5020 91 3225 555 3281 7061 141

4221110

Troškovi sl.put. U

zemlji 148 37 97 148 100 200 400 600 405

4222110

Troškovi sl.put. U

inostranstvu 114 193 158 351 308 250 200 450 128

4221111

Troškovi sl.put. U

zemlji katedre 0 0 0

#DIV/

0! 100 100

#DIV

/0!

4222111 Troškovi sl.put. U

0 0 0 0 #DIV/

100 100 #DIV

Page 39: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

38

inostranstvu katedre 0! /0!

422411

Troškovi putovanja

studenata 76 17 17 22 0 100 100 588

TROŠKOVI

PUTOVANJA 338 230 272 502 149 450 900 1350 269

423111

Admin. Usluge-

vojnici 417 22 22 5 30 30 136

423300

Uuslige obrazovanja

(skolarine Dr;Mr) 273 6 573 579 212 0 1000 1000 173

423400 Uslige informisanja 1722 92 64 156 9 70 250 500 820 526

423599 Usluge po ugovoru 7888 5171 8546 13717 174 1500 9400 8500 62

423600

Usliuge za

domaćinstvo 464 5 115 223 279 622 134 15 200 750 320 1285 207

423700 Reprezentacija 140 105 105 75 345 50 150 545 519

423911 Ostale opšte usluge 4550 835 1176 2011 44 0 1200 1200 60

USLUGE PO

UGOVORU 15454 5 207 6235 10765 17212 111 15 615 2550 12600

1578

0 92

425111

Tekuće popravke i

odr. Zgrade 2910 1774 782 447 3003 103 2700 400 3100 103

425211

Tekuće popravke

opreme 185 19 131 150 81 100 400 500 333

TEKUĆE POPRAVKE I

ODRŽAVANJE 3095 1793 782 578 3153 102 2800 0 800 3600 114

Page 40: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

39

426111 Admin. Materijal 632 4 634 638 101 100 200 650 950 149

426200 Mat. Za poljopr. 1 0 0 10 10

#DIV

/0!

426300 Mat. Za opr. Zaposl. 143 41 176 217 152 150 150 69

426400

Materijal za

saobraćaj-benzin 126 175 175 139 150 300 450 257

4266000

Materijal za

obrazovanje 239 23 144 167 70 100 100 250 450 269

4266001

Materijal za

obrazovanje za

studente 0 0 0 0

#DIV/

0! 0 0 0

#DIV

/0!

426800

Materijal za održ.

Higijene 189 0 192 192 102 0 100 250 350 182

MATERIJAL 1330 68 0 1321 1389 104 200 550 1610 2360 170

4441111

Neg.kursne razlike-

lizing 141 76 70 146 104 50 100 150 103

PRATEĆI TROŠKOVI

ZADUŽIVANJA 141 0 76 70 146 104 100 150 103

472712

Nak.iz bud. Zs+a obr.-

CEPUS 0 17 17

#DIV/

0! 25 25 147

NAK.ZA SOC.ZAŠT.IZ

BUDŽETA 0 17 17

#DIV/

0! 25 25 147

482111

Porez na imovinu-

donacije 64 111 111 173 100 100 90

Page 41: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

40

482211 Adm. Takse 17 12 12 71 50 50 417

482311 Novčane kazne 0 0

#DIV/

0! 0

#DIV

/0!

481911

Dotacije neprof.or.

SSVTŠ 17 0 0 100 100

#DIV

/0!

OSTALI RASHODI 98 0 123 123 126 100 150 250 203

511111 Prikljucak na gasovod 0 0 0

#DIV/

0! 0 0

#DIV

/0!

512111 Oprema za saobraćaj 215 215 215 100 215 215 100

512211 Administ. Oprema 2768 2918 100 3018 109 2000 150 2150 71

5126110

Oprema za

obrazovanje 39 1625 128 1753 4495 700 500 1200 68

5126111

Oprema za

obrazovanje katedre 0 0 0 0

#DIV/

0! 0 0 0

#DIV

/0!

522111 Materijal-skriptarnica 2 0 0 25 25

#DIV

/0!

IZDACI ZA NEF.

IMOVINU 3024 0 4543 443 4986 165 700 2000 890 3590 72

431111 Amortizacija 814 827 827 102 1013 1013 122

AMORTIZACIJA 814 827 827 102 1013 1013 122

424111 Poljp. Usluge 0 0

#DIV/

0! 20 20

#DIV

/0!

POLJOPRIVREDNE

0 0 0 #DIV/

20 20 #DIV

Page 42: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

41

USLUGE 0! /0!

UKUPNI RASHODI I

IZDACI 108487 22 75044 11896 24892

11185

4 103 40 81652 10095 35352

1271

39 114

razlika prihoda I

rashoda suficit 3857 -22 22 -26 -193 -219 0 -225 355 -5692

-

5562

9795

7

POKRICE IZ VISKA

PRIH. R.G. 436 436

#DIV/

0! 5692 5692

#DIV

/0!

REZULTAT(SUFICIT-

DEFICIT) 3857 -22 22 -26 243 217 0 -225 355 0 130

#DIV

/0!

0

#DIV/

0!

0

#DIV/

0!

0

#DIV/

0!

Budžet Škole je 2013. godine, bio podvrgnut reviziji.

Page 43: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

42

Redni

broj

Ekonomska

klasifikacija

(Konto)

Opis

ostvareni

prihod

2013

god.

OSTVARENI PRIHODI U 2014GOD. (U HIL.DIN)

Budžetska sredstva Donacije Sopstveni

prihodi Ukupno

Indeks

količnik

9/4

Republika

Srbija

Autonomna

Pokrajina

Vojvodina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Prihodi

1 73112100 Tekuće donacije od inostranih država 2298 5306 5306 231

Ukupno 2298 0 0 5306 0 5306 231

2 74232100

Prihodi od usluga - saradnja s

privredom 303 231 231 76

3 74232101 Kursevi - prijemni i drugi 290 170 170 59

4 74232102 Školarina 12817 13274 13274 104

5 74232103 Evidentiranje pohađanja semestra 0 0

Page 44: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

43

6 74232104 Naknada za prijemni ispit 1036 644 644 62

7 74232105 Evidentiranje apsolventskog staža 0 0 0

8 74232106 Nostrifikacija diploma 40 40 40 100

9 74232107 Ekvivalencija 0 0

10 74232108 Upisnina 3996 3818 3818 96

11 74232109 Ispitne prijave 3360 3542 3542 105

12 74232110 nedist, bodovi 0 0

13 74232111 Ostali prihodi (diplome, uverenja...) 2978 2141 2141 72

14 74232112 overa semestra 1067 1095 1095 103

25888 0 0 0 24955 24955 96

15 74412100 Tekuće donacije od domaćih prav. lica 21 0 0 0

16 74512101 Prihodi od naplate štete 26 0 0

17 74512102 Ostali neodređeni prihodi (kazne i sl.) 0 0 0

47 0 0 0 0 0 0

18 7711100 Ref.troškova od fondova 0 75 75

0 0 0 0 75 75

19 7911100 Bruto zarade 63976 64103 64103 100

Page 45: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

44

20 7911101 PIO 7037 7346 7346 104

21 7911102 Zdravstvo 3935 3694 3694 94

22 7911103 Nezaposlenost 480 483 483 101

75428 0 75626 0 0 75626 100

23 7911104 Prihodi za pokloni 0 0

24 7911105 Tekuće održavanje zgrade (stolarija) 936 1899 1899 203

25 7911106 Energija (grejanje, električna energija) 2341 2236 2236 96

26 7911107 Popravka i održavanje opreme 199 220 220 111

27 7911108 Usluge informisanja 51 53 53 104

28 7911109 Materijal za obrazovanje 29 32 32 110

29 7911110 Komunalne usluge 108 242 242 224

30 7911111 PTT 170 416 416 245

31 7911112 Materijal za obrazovanje zaposlenih 41 47 47 115

32 7911113 Građevinski objekti (kotlarnica) 0 0 0

33 7911114 Drugi prihodi POKLONI 457 0 0

34 7911115 Naučni skupovi i proslave 431 195 195 45

35 7911116 CEEPUS 119 119

Page 46: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

45

36 7911117

Poseben namene (osiguranje,

pokloni) 165 140 140 85

37 7911118 Nabavka opreme 300 121 121 40

5228 119 5601 0 0 5720 109

Prihodi iz budžeta ukupno 108889 119 81227 5306 25030 111682 103

38 822121 Prihodi od prodaje zaliha 67 40 40 60

Prihodi ukupno 108956 119 81227 5306 25070 111722 103

Razlika prihoda i rashoda (provera) -1381 0 2015 3354 6953 12322 -892

Redni

broj

Ekonomska

klasifikacija

(Konto)

Opis

Ostv.rah.

2013

god.

OSTVARENI RASHODI 2014,GOD.( u HILJ.DIN.)

Budžetska sredstva Donacije Sopstveni

prihodi Ukupno

Indeks

količnik

9/4

Republika

Srbija

Autonomna

Pokrajina

Vojvodina

411111 Bruto zarade 69724 64027 41 7173 71241 102

412111 Doprinos za PIO 7698 7359 839 8198 106

Page 47: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

46

412211 Doprinos za zdrav. 4303 3698 368 4066 94

412311 Doprinos za nezap. 524 484 53 537 102

413151 Nak. U naturi-mes.karte 513 575 575 112

414111 Bolovanje na teret fonda 0 75 75

414311 Otpremnina u penz. Pokloni 342 1558 1558 456

415112 troškovi prevoza radnika 1769 0 1795 1795 101

RASHODI ZA ZAPOSLENE 84873 0 75568 41 12436 88045 104

421111 Troskovi platnog prometa 365 75 4 85 164 45

421200 Energetske usluge 2671 2236 498 2734 102

421300 Komunalne usluge 614 242 264 506 82

421400 Usluge komunikacija 612 414 261 675 110

421500 Troškovi osiguranja 290 141 106 247 85

STALNI TROSKOVI 4552 0 3108 4 1214 4326 95

4221110 Troškovi sl.put. U zemlji 178 126 137 263 148

4222110 Troškovi sl.put. U inostranstvu 572 692 77 769 134

4221111 Troškovi sl.put. U zemlji katedre 0 0 0

4222111 Troškovi sl.put. U inostranstvu katedre 0 0 0 0

Page 48: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

47

422411 Troškovi putovanja studenata 8 29 29 363

TROŠKOVI PUTOVANJA 758 0 0 818 243 1061 140

423111 Admin. Usluge-kom.usl. 335 191 191 57

423300 Usluge obrazovanja (skolarine Dr;Mr) 458 7 394 401 88

423400 Uslige informisanja 235 53 54 107 46

423599 Usluge po ugovoru 8978 274 1509 1783 20

423600 Usliuge za domaćinstvo 372 183 4 187 50

423700 Reprezentacija 118 54 54 46

423911 Ostale opšte usluge 2173 31 477 508 23

USLUGE PO UGOVORU 12669 0 267 281 2683 3231 26

424200 Usluge obrazovanja 803 39 842

424300 Medicinske usluge 43 43

SPECIJALIZOVAN USLUGE 0 0 0 803 82 885

425111 Tekuće popravke i odr. Zgrade 2720 95 266 361 13

425211 Tekuće popravke opreme 100 54 86 140 140

TEKUĆE POPRAVKE I

ODRŽAVANJE 2820 0 149 0 352 501 18

Page 49: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

48

426111 Admin. Materijal 298 33 218 251 84

426200 Mat. Za poljopr. 1 0 0

426300 Mat. Za opr. Zaposl. 166 47 120 167 101

426400 Materijal za saobraćaj-benzin 125 137 137 110

4266000 Materijal za obrazovanje 375 175 175 47

426900 Materijal za psebne nam. Potr. Mat. 183 40 139 179 98

426800 Materijal za održ. Higijene 176 0 215 215 122

MATERIJAL 1324 0 120 0 1004 1124 85

4441111 Neg.kursne razlike-lizing 173 5 7 12 7

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 173 0 0 5 7 12 7

472712 Nak.iz bud. Zs+a obr.- CEPUS 0 119 119

NAK.ZA SOC.ZAŠT.IZ BUDŽETA 0 119 0 0 0 119

482111 Porez na imovinu-donacije 8 90 90 1125

482211 Adm. Takse 13 6 6 46

482311 Novčane kazne 0 0

481911 Dotacije neprof.or. SSVTŠ 23 0 0

OSTALI RASHODI 44 0 0 0 96 96 218

Page 50: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

49

511111 Prikljucak na gasovod 0 0 0

512111 Oprema za saobraćaj 179 0 0

512211 Administ. Oprema 317 0 0

5126110 Oprema za obrazovanje 1694 0 0

5126111 Oprema za obrazovanje katedre 0 0 0 0

522111 Materijal-skriptarnica 0 0

IZDACI ZA NEF. IMOVINU 2190 0 0 0 0 0 0

431111 Amortizacija 934 0 0

AMORTIZACIJA 934 0 0 0 0 0 0

424111 Poljp. Usluge 0 0

POLJOPRIVREDNE USLUGE 0 0 0 0 0 0

UKUPNI RASHODI I IZDACI 110337 119 79212 1952 18117 99400 90

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA -1381 0 2015 3354 6953 12322 -892

POKRICE IZ VISKA PRIH. R.G. 2178 0 0

REZULTAT(SUFICIT-DEFICIT) 795 0 2015 3354 6953 12322

Page 51: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

50

FINANSIJSKI PLANA ZA 2015 tekući izdaci i nefinansijska imovina

Konto Opis Prihodi iz budžeta

Republike

Budžet APV 2015

Donacije 2015 Sopstvena

sredstva 2015

FINANSIJSKI PLAN 2015 UKUPNO

Ostvarenje 2014

Procenat povećanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 0.00 58,249,000.00 0.00 11,546,000.00 69,795,000.00 71,240,720.00 0.98

4111 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 58,249,000.00 11,546,000.00 69,795,000.00 71,240,720.00 0.98

412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 0.00 10,426,000.00 0.00 2,066,000.00 12,492,000.00 12,800,276.00 0.98

4121 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 6,990,000.00 1,386,000.00 8,376,000.00 8,197,894.00 1.02

4122 Doprinos za zdravstveno osiguranje 2,999,000.00 594,000.00 3,593,000.00 4,066,058.00 0.88

4123 Doprinos za nezaposlenost 437,000.00 86,000.00 523,000.00 536,324.00 0.98

413 Naknade u naturi 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 498,754.00 1.20

4131 Naknade u naturi 600,000.00 600,000.00 575,440.00 1.04

414 Socijalna davanja zaposlenima 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 1,633,187.00 0.37

4141 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova

0.00 - 4142 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih

0.00 74,752.00 0.00 4143 Otpremnine i pomoći

500,000.00 500,000.00 1,558,435.00 0.32 4144 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog

ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 100,000.00 100,000.00 - 0

415 Naknade troškova za zaposlene 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,794,694.00 1.11

4151 Naknade troškova za zaposlene 2,000,000.00 2,000,000.00 1,794,694.00 1.11

416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 0.00 0.00 0.00 800,000.00 800,000.00 0.00 -

Page 52: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

51

4161 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 800,000.00 800,000.00 -

417 Poslanički dodatak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4171 Poslanički dodatak 0.00 -

418 Sudijski dodatak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4181 Sudijski dodatak 0.00 -

421 Stalni troškovi 0.00 3,290,000.00 10,000.00 1,690,000.00 4,990,000.00 4,332,434.00 1.15

4211 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 100,000.00 10,000.00 100,000.00 210,000.00 169,803.00 1.24

4212 Energetske usluge 2,340,000.00 660,000.00 3,000,000.00 2,733,642.00 1.10

4213 Komunalne usluge 250,000.00 400,000.00 650,000.00 505,358.00 1.29

4214 Usluge komunikacija 420,000.00 400,000.00 820,000.00 677,352.00 1.21

4215 Troškovi osiguranja 180,000.00 130,000.00 310,000.00 246,279.00 1.26

4216 Zakup imovine i opreme 0.00 -

4219 Ostali troškovi 0.00 -

422 Troškovi putovanja 0.00 0.00 950,000.00 530,000.00 1,480,000.00 1,061,157.00 1.39

4221 Troškovi službenih putovanja u zemlji 200,000.00 180,000.00 380,000.00 262,392.00 1.45

4222 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 750,000.00 250,000.00 1,000,000.00 770,087.00 1.30

4223 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0.00 -

4224 Troškovi putovanja učenika 100,000.00 100,000.00 28,678.00 3.49

4229 Ostali troškovi transporta 0.00 -

423 Usluge po ugovoru 0.00 700,000.00 500,000.00 2,772,000.00 3,972,000.00 3,227,395.00 1.23

4231 Administrativne usluge 0.00 -

4232 Kompjuterske usluge 360,000.00 360,000.00 191,406.00 1.88

4233 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 800,000.00 800,000.00 399,839.00 2.00

4234 Usluge informisanja 250,000.00 318,000.00 568,000.00 106,500.00 5.33

4235 Stručne usluge 500,000.00 400,000.00 900,000.00 1,783,285.00 0.50

4236 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 450,000.00 300,000.00 750,000.00 186,320.00 4.03

4237 Reprezentacija 204,000.00 204,000.00 54,066.00 3.77

Page 53: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

52

4239 Ostale opšte usluge

390,000.00 390,000.00 505,979.00 0.77 424 Specijalizovane usluge

0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 884,426.00 2.20 4241 Poljoprivredne usluge

0.00 - 4242 Usluge obrazovanja, kulture i sporta

1,000,000.00 1,000,000.00 841,638.00 1.19 4243 Medicinske usluge

100,000.00 100,000.00 42,788.00 2.34 4244 Usluge održavanja autoputeva

0.00 - 4245 Usluge održavanja nacionalnih parkova i

prirodnih površina 0.00 -

4246 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge

0.00 - 4249 Ostale specijalizovane usluge

850,000.00 850,000.00 - 425 Tekuće popravke i održavanje

0.00 2,459,432.00 2,000,000.00 650,000.00 5,109,432.00 501,611.00 10.19 4251 Tekuće popravke i održavanje zgrada i

objekata 2,399,432.00 2,000,000.00 350,000.00 4,749,432.00 360,858.00 13.16 4252 Tekuće popravke i održavanje opreme

60,000.00 300,000.00 360,000.00 140,753.00 2.56 426 Materijal 0.00 0.00 1,971,040.00 1,971,040.00 1,121,073.00 1.76 4261 Administrativni materijal 444,000.00 444,000.00 251,208.00 1.77 4262 Materijali za poljoprivredu 20,000.00 20,000.00 - 4263 Materijali za obrazovanje i usavršavanje

zaposlenih 60,000.00 150,000.00 210,000.00 166,123.00 1.26 4264 Materijali za saobraćaj 250,000.00 250,000.00 136,670.00 1.83 4265 Materijali za očuvanje životne sredine i

nauku 0.00 - 4266 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 40,000.00 358,000.00 398,000.00 174,547.00 2.28 4267 Medicinski i laboratorijski materijali 0.00 - 4268 Materijali za održavanje higijene i

ugostiteljstvo 350,040.00 350,040.00 214,030.00 1.64 4269 Materijali za posebne namene 399,000.00 399,000.00 178,495.00 2.24 431 Amortizacija nekretnina i opreme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4311 Amortizacija zgrada i građevinskih

objekata 0.00 - 4312 Amortizacija opreme 0.00 - 4313 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 0.00 -

Page 54: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

53

432 Amortizacija kultivisane imovine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4321 Amortizacija kultivisane imovine 0.00 - 433 Upotreba dragocenosti

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4331 Upotreba dragocenosti

0.00 - 434 Upotreba prirodne imovine

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4341 Upotreba zemljišta 0.00 - 4342 Upotreba podzemnog blaga 0.00 - 4343 Upotreba šuma i voda 0.00 - 435 Amortizacija nematerijalne imovine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4351 Amortizacija nematerijalne imovine 0.00 - 441 Otplata domaćih kamata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4411 Otplata kamata na domaće hartije od

vrednosti 0.00 - 4412 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti

0.00 - 4413 Otplata kamata domaćim javnim

finansijskim institucijama 0.00 -

4414 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 0.00 -

4415 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 0.00 -

4416 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 0.00 - 4417 Otplata kamata na domaće finansijske

derivate 0.00 - 4418 Otplata kamata na domaće menice 0.00 - 4419 Finansijske promene na finasijskim

lizinzima 0.00 - 442 Otplata stranih kamata

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4421 Otplata kamata na strane hartije od

vrednosti 0.00 - 4422 Otplata kamata stranim vladama

0.00 - 4423 Otplata kamata multilateralnim

institucijama 0.00 - 4424 Otplata kamata stranim poslovnim

bankama 0.00 - 4425 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima

0.00 -

Page 55: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

54

4426 Otplata kamata na strane finansijske derivate 0.00 -

443 Otplata kamata po garancijama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4431 Otplata kamata po garancijama 0.00 -

444 Prateći troškovi zaduživanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,219.00 0.00

4441 Negativne kursne razlike 0.00 7,219.00 0.00

4442 Kazne za kašnjenje 0.00 -

4443 Takse koje proističu iz zaduživanja 0.00 -

451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4511 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim

preduzećima i organizacijama 0.00 -

4512 Kapitalne subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama

0.00 - 452 Subvencije privatnim finansijskim

institucijama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4521 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama

0.00 - 4522 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim

institucijama 0.00 -

453 Subvencije javnim finansijskim institucijama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4531 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 0.00 -

4532 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama

0.00 - 454 Subvencije privatnim preduzećima

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima

0.00 - 4542 Kapitalne subvencije privatnim

preduzećima 0.00 - 461 Donacije stranim vladama

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4611 Tekuće donacije stranim vladama

0.00 - 4612 Kapitalne donacije stranim vladama

0.00 -

Page 56: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

55

462 Dotacije međunarodnim organizacijama

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4621 Tekuće dotacije međunarodnim

organizacijama 0.00 -

4622 Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama

0.00 - 463 Transferi ostalim nivoima vlasti

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

0.00 - 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti

0.00 - 464 Dotacije organizacijama obaveznog

socijalnog osiguranja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4641 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

0.00 - 4642 Kapitalne dotacije organizacijama

obaveznog socijalnog osiguranja 0.00 -

465 Ostale dotacije i transferi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

4651 Ostale tekuće dotacije i transferi

0.00 - 4652 Ostale kapitalne dotacije i transferi

0.00 - 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 118,910.00 1.68 4721 Naknade iz budžeta u slučaju bolesti i

invalidnosti 0.00 - 4722 Naknade iz budžeta za porodiljsko

odsustvo 0.00 - 4723 Naknade iz budžeta za decu i porodicu

0.00 - 4724 Naknade iz budžeta za slučaj

nezaposlenosti 0.00 - 4725 Starosne i porodične penzije iz budžeta

0.00 - 4726 Naknade iz budžeta u slučaju smrti

0.00 - 4727 Naknade iz budžeta za obrazovanje,

kulturu, nauku i sport 200,000.00 200,000.00 118,910.00 1.68

4728 Naknade iz budžeta za stanovanje i život 0.00 -

4729 Ostale naknade iz budžeta 0.00 -

Page 57: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

56

481 Dotacije nevladinim organizacijama 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 -

4811 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima

0.00 - 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama

100,000.00 100,000.00 - 482 Porezi, obavezne takse i kazne

0.00 0.00 0.00 265,000.00 265,000.00 96,173.00 2.76 4821 Ostali porezi

250,000.00 250,000.00 89,993.00 2.78

4822 Obavezne takse 15,000.00 15,000.00 6,180.00 2.43

4823 Novčane kazne 0.00 -

483 Novčane kazne i penali po rešenju sudova

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4831 Novčane kazne i penali po rešenju sudova

0.00 - 484 Naknada štete za povrede ili štetu

nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4841 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu

usled elementarnih nepogoda 0.00 -

4842 Naknada štete od divljači 0.00 -

485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4851 Naknada štete za povrede ili štetu nanete

od strane državnih organa 0.00 -

511 Zgrade i građevinski objekti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

5111 Kupovina zgrada i objekata 0.00 -

5112 Izgradnja zgrada i objekata 0.00 -

5113 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 0.00 -

5114 Projektno planiranje 0.00 -

512 Mašine i oprema 0.00 121,000.00 800,000.00 2,058,600.00 2,979,600.00 0.00 -

5121 Oprema za saobraćaj 0.00 -

5122 Administrativna oprema 121,000.00 800,000.00 1,578,600.00 2,499,600.00 -

5123 Oprema za poljoprivredu 0.00 -

Page 58: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

57

5124 Oprema za zaštitu životne sredine 0.00 -

5125 Medicinska i laboratorijska oprema 0.00 -

5126 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 480,000.00 480,000.00 -

5127 Oprema za vojsku 0.00 -

5128 Oprema za javnu bezbednost 0.00 -

5129 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

0.00 - 513 Ostale nekretnine i oprema

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5131 Ostale nekretnine i oprema

0.00 - 514 Kultivisana imovina

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

5141 Kultivisana imovina 0.00 -

515 Nematerijalna imovina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

5151 Nematerijalna imovina 0.00 -

521 Robne rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

5211 Robne rezerve 0.00 -

522 Zalihe proizvodnje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

5221 Zalihe materijala 0.00 -

5222 Zalihe nedovršene proizvodnje 0.00 -

5223 Zalihe gotovih proizvoda 0.00 -

523 Zalihe robe za dalju prodaju 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

5231 Zalihe robe za dalju prodaju 0.00 -

531 Dragocenosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5311 Dragocenosti 0.00 - 541 Zemljište 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5411 Zemljište 0.00 - 542 Rudna bogatstva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5421 Kopovi 0.00 - 543 Šume i vode 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5431 Šume 0.00 -

Page 59: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

58

5432 Vode 0.00 - UKUPNO: 200,000.00 75,295,432.00 4,260,000.00 29,598,640.00 109,354,072.00 99,356,372.00 1.10

Prenesena sredstva iz 2014.

2,020,432,48 3,494,729,96 16,880,192,18 22,395,354,62

Page 60: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

59

Page 61: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

60

Page 62: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

61

Page 63: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

62

Page 64: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

63

Page 65: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

64

Page 66: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

65

Page 67: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

66

FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

Page 68: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

67

FF

Page 69: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

68

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

Page 70: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

.

69

Page 71: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

70

12.

Page 72: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

71

12. Podaci o javnim nabavkama

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2011. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 151.217,04 151.217.04

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2011. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Radovi 1 533,- 629,-

Javne nabavke za period 01.07. – 31.09.2011. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Radovi 2 2.233,- 2.635,-

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2011. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Dobra 1 388,- 420,-

1. Usluge 1 75,- 75,-

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2012. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 157,- 157,-

Page 73: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

72

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2012. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Dobra 1 181,- 214,-

2. Usluge 2 129,- 12,-

3. Radovi 1 1.358,- 1.603,-

Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2012. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Dobra 2 1.190,- 1.292,-

1. Radovi 1 663,- 782,-

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2012. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 75,- 75,-

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2013. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 165,- 165,-

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2013. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1.

Page 74: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

73

Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2013. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1.

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2013. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Radovi 2 2017,- 2420,-

2. Dobra 5 2280,- 2736,-

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2014. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 0 0 0

2. Dobra 1 556,- 668,-

3. Radovi 0 0 0

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

18 975,- 1.146,-

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2014. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 2 1.079,- 1.265,-

2. Dobra 4 1.486,- 1.783,-

3. Radovi 1 711,- 853,-

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

10 956,- 1.212.-

Page 75: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

74

Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2014. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 2 542,- 650,-

2. Dobra 0 0 0

3. Radovi 0 0 0

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

3 86,- 91,-

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2014. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 0 0 0

2. Dobra 0 0 0

3. Radovi 1 833,- 999,-

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

14 582,- 675,-

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2015. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 2 1.079,- 1.265,-

2. Dobra 4 1.486,- 1.783,-

3. Radovi 1 711,- 853,-

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

10 956,- 1.121,-

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2015. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 2 603,- 711,-

2. Dobra - - -

3. Radovi 1

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

20 666,- 784,-

Page 76: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

75

Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2015. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge - - -

2. Dobra - - -

3. Radovi - - -

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

3 69,- 70,-

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2015. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge - - -

2. Dobra - - -

3. Radovi 2 1.516,- 1.820,-

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

13 384,- 433,-

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2016. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge - - -

2. Dobra 1 641,- 769,-

3. Radovi - - -

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

14 905,- 1052,-

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2016. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 530,- 625,-

2. Dobra 0 - -

3. Radovi 1 366,- 439,-

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

15 1138,- 1329,-

Page 77: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

76

Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2016. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 157,- 174,-

2. Dobra 0 - -

3. Radovi 0 - -

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

7 503,- 511,-

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2016. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 0 - -

2. Dobra 0 - -

3. Radovi 0 - -

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

8 439 465

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2017. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 455 546

2. Dobra 3 1292 1550

3. Radovi 0 - -

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

9 464 514

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2017. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 1000 1104

2. Dobra 1 199 239

3. Radovi 1 498 598

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

19 1899 2251

Page 78: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

77

Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2017. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 2 654 667

2. Dobra 2 2436 2923

3. Radovi 1 2071 2486

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

2 75 76

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2017. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge - - -

2. Dobra 4 3182 3819

3. Radovi 2 2266 2719

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

15 1841 1700

Javne nabavke za period 01.01. – 31.03.2018. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge - - -

2. Dobra 1 656 751

3. Radovi - - -

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

3 88 106

Javne nabavke za period 01.04. – 30.06.2018. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 1 292 350

2. Dobra 1 79 95

3. Radovi 2 3058 3669

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

28 1986 2357

Page 79: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

78

Javne nabavke za period 01.07. – 30.09.2018. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge 2 415 458

2. Dobra - - -

3. Radovi - - -

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

6 193 223

Javne nabavke za period 01.10. – 31.12.2018. godine Red.br. Vrsta, predmet javne

nabavke

Ukupan broj

zaključenih

ugovora

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora bez PDV-

a (u hilj.dinara)

Ukupna vrednost

zaključenih

ugovora sa PDV-a

(u hilj.dinara)

1. Usluge - - -

2. Dobra - - -

3. Radovi 1 774 929

4. 39.2.-nabavka ispod

donjeg limita za JNMV

8 179 205

Page 80: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

79

PLAN ZA 2012. GODINU

Red.br. OPIS JNspecifikacija

Nabav.

na god.

Okvirni

iznos u din

Izvor sredstava Datum nabavke vrsta post.

421224 Lož ulje i prirodni gas po potr. po potr. 3330 BS,S tokom god. 6

421311 Usluge vodovoda I kanalizacije po potr. po potr. 160 BS,S,D tokom god. 4

421391 Dopronos za korišćenje gradskog I građevinskog zemljišta po reš. po reš. 200 BS,S tokom god.

421411 Telefon po potr. po potr. 500 BS,S,D tokom god.

421414 Usluge mobilnog telefona po potr. po potr. 90 BS,S tokom god.

421421 Pošta po potr. po potr. 150 BS,S,D tokom god.

421211 Elektricna energija po potr. po potr. 1000 BS,S,D tokom god.

421324 cistoca po potr. po potr. 340 BS,S,D tokom god.

421412 Internet po potr. pp potr 240 BS,S,D tokom god. 6

421511 Osiguranje zgrada po spec. po spec. 30 BS Mar-12 6

421512 Osiguranje vozila po potr. 2 auta 100 S tokom god. 6

421513 Osiguranje opreme po spec. po spec. 70 BS Mar-12 6

421521 Osiguranje zaposlenih po spec. 70X20 140 BS Mar-12 6

421523 Osiguranje studenata 500 po spec. 500 100 S Mar-12 6

421619 Zakup ostalog (

422100 Troškovi putovanja 0 800

422111 Troškovi dnevnica na službenom putu po spec. 300 S,D tokom god.

422121 Troškovi prevoza nam putu po spec. 400 S,D tokom god.

422131 Troškovi smeštaja na službenom putu po spec. 100 S,D tokom god.

422190 Ostale usluge službenog prevoza 0 150

422191 Prevoz u javnom saobraćaju

422194 Naknada za upotrebu sopstvenog vozila po spec. po potr, 150 S,D tokom god.

422199 Ostali troškovi za poslovna putovanja po spec. po potr, 0 S,D tokom god.

422200 Troškovi službenih putov. u inostranstvo 0 400

422211 Troškovi dnevnica na služb.put u inostran. po prilogu po potr, 160 S,D po potrebi

422221 Troškovi prevoza za služ. Put u inostranstvo po prilogu po potr, 100 S,D po potrebi

422231 Trošk.smeštaja na služb. putu u inostran. po prilogu po potr, 90 S,D po potrebi

422299 Ostali trošk. za posl. putov. u inostranstvu po prilogu po potr, 50 S,D po potrebi

422300 Troškovi putov. u okviru redovnog rada 0 0

422321 Troš. putov. u okviru redov. rada

422391 Prevoz sredstvima javnog prevoza

422399 Ostali troško. prevoza u okviru redov. rada

423100 ADMIN. USLUGE 0 100

423111 ADMIN. USLUGE po specif. po potr. 100 S,D tokom godine

423300 Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih 0 1000

423311 Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih 600

423321 Kotizacije za seminare po prilogu po potr, 50 S PO POTR. 12

423322 Kotizacija za stručna savetovanja po prilogu po potr, 50 S PO POTR. 12

423391 Izdaci za učne ispite

423399 Ostali izdaci za stručno obrazovanje po prilogu po potr, 300 S PO POTR-12

423111 Usluge prevodjenja po prilogu po potr, 0 S PO POTR. 12 6

423400 Usluge informisanja 0 820

423419 Ostale usluge stampanja -skripte po prilogu po potr, 150 S tokom godine 6

423421 Usluge informisanja javnosti po prilogu po potr, 50 S tokom godine 6

423431 Uasluge reklame i propagande po prilogu po potr, 400 S PO POTR.12 6

423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa po prilogu po potr, 50 BS,S PO POTR.12

423439 Ostale usluge reklame i propagande S,D

423441 Medijske usluge radija i televizije 170 S,D

423500 Stručne usluge 0 8500

423591 Naknada članovima Saveta i komisija

423599 Ostale strucne usluge Ah,uod, dop.rad po ugov. po potr, 8500 S,D PO POTR.12

423700 Reprezentacija 0 1840

423711 Reprezentacija po pril. Rac. po potr, 195 S,D po potrebi 6

423712 Pkloni( 8 mar, deda mraz ) po prilogu po potr, 500 S po potrebi 6

423621 Uskuge za domaćinstvo po prilogu po potr, 1145 BS,S,D Tokom godine 6

423900 Ostale opšte usluge 1305

423911 Ostale opšte usluge ( pr. Rizika i protivpozarno) po ugovoru po potr, 1305 S po potrebi 6

421000 Stalni troškovi

421500 Troškovi osiguranja

0421611 Zakup imovine i opreme 0

6010

440500

Page 81: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

80

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 100

425219 Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj po računu po potr 100 S po potrebi 6

0 S po potrebi

425220 Tekuće popravke i održavanje administrativne opreme 400

425221 Nameštaj A-1 po prilogu Po potr. S tokom godine 6

425222 Računarska oprema po prilogu Po potr. S tokom godine 6

425223 Oprema za komunikaciju

425229 Ostale popravke i održavanje administrativne opreme

425261 Tekuće popravke i održavanje opreme za obrazovanje po prilogu Po potr. 400 S tokom godine 6

426100 Administrativni materijal 860

426111 Kancelarijski materijal po spec. 860 BS,S,D po potrebi 6

426191 Ostali administrativni materijal

426310 Publikacije, časopisi i glasila 250

426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih po račiunu 198 BS,S po potrebi

426312 Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih po račiunu 52 BS,S po potrebi

426410 Izdaci za gorivo 450

426411 Benzin po potr, 300 S,D po potrebi

426491 Ostali materijal za prevozna sredstva po potr, 150 S,D po potrebi

426610 Materijal za obrazovanje 440

426611 Materijal za obrazovanje po potr 440 BS.S.D po potrebi 6

426810 Materijal za održavanje higijene 350

426811 Hemijska sredstva za čišćenje po specifik. po potr 350 S po potrebi 6

482000 Ostali rashodi 250 tokom godine

482111 Ostali porezi i takse po.potr. 250 S,D

511100 Zgrade i građevinski objekti 0

511200 Izgradnja zgrada i objekata -gasni priključak

511200 Izgradnjazgrada i objekata

511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata

512200 Mašine i oprema 0 2365

512210 Kancelarijska oprema 0 2365

512211 Nameštaj školsli (stlovi,stolice, police i ostalo) 6

512212 Ugradna oprema

512221 Računarska oprema po specif. po potr 2150 S,D po pril sred. 1

512222 Štampači po specif. po potr S.D po pril sred. 6

512232 Telefoni

512233 Mobilni telefoni

512241 Elektronska oprema

512111 automobili 1 215 S u toku godine 6

512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1175

512611 Oprema za obrazovanje po specif. po potr. 1175 BS,S,D po odob. Sred 1

512621 Oprema za nauku

512631 Oprema za kulturu

512900 Oprema za proizv., motorna, nepokret. i nemotorna oprema

512921 Motorna oprema

512931 Ugradna oprema ( klima uredjaji) S tokom godine 6

515100 Nematerijalna imovina 0 50

515121 Knjige u biblioteci po specif. po potr. 50 S tokom god.

UKUPNO 31155

Page 82: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

81

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2013. GODINU

Red.br. OPIS JN

specifikacija

Nabav.

na god.

nivou

Okvirni

iznos u din

Izvor

sredstava

Datum

nabavke

421000 Stalni troškovi 6010

421224 Lož ulje i prirodni gas, el. Energ. po potr. po potr. 3330 BS,S tokom god.

421311 Usluge vodovoda I kanalizacije po potr. po potr. 180 BS,S tokom god.

421391 Doprinos za korišćenje gradskog I

građevinskog zemljišta

po reš. po reš. 180

BS,S tokom god.

421411 Telefon po potr. po potr. 450 BS,S tokom god.

421414 Usluge mobilnog telefona po potr. po potr. 90 BS,S tokom god.

421421 Pošta po potr. po potr. 200 BS,S tokom god.

421211 Elektricna energija po potr. po potr. 1000 BS,S tokom god.

421324 cistoca po potr. po potr. 340 BS,S tokom god.

421412 Internet po potr. pp potr 240 BS,S tokom god.

421500 Troškovi osiguranja 500 440

421511 Osiguranje zgrada po spec. po spec. 30 BS tokom god.

421512 Osiguranje vozila po potr. 2 auta 100 S tokom god.

421513 Osiguranje opreme po spec. po spec. 70 BS mart 2013

421521 Osiguranje zaposlenih po spec. 71x 140 BS mart 2013

421523 Osiguranje studenata 500 po spec. 500 100 S mart 2013

421611 Zakup imovine i opreme 0 0

421619 Zakup ostalog (

422100 Troškovi putovanja 0 720

422111 Troškovi dnevnica na službenom putu po spec. 400 S,D tokom god.

422121 Troškovi prevoza nam putu po spec. 200 S,D tokom god.

422131 Troškovi smeštaja na službenom putu po spec. 120 S,D tokom god.

422190 Ostale usluge službenog prevoza 0 250

422191 Prevoz u javnom saobraćaju

422194

Naknada za upotrebu sopstvenog

vozila

po spec.

po potr, 100 S,D tokom god.

422199 Ostali troškovi za poslovna putovanja po spec. po potr, 150 S,D tokom god.

422200

Troškovi službenih putov. u

inostranstvo 0 380

422211

Troškovi dnevnica na služb.put u

inostran. po prilogu po potr, 150 S,D po potrebi

422221

Troškovi prevoza za služ. Put u

inostranstvo po prilogu po potr, 90 S,D po potrebi

422231

Trošk.smeštaja na služb. putu u

inostran. po prilogu po potr, 90 S,D po potrebi

422299

Ostali trošk. za posl. putov. u

inostranstvu po prilogu po potr, 50 S,D po potrebi

Page 83: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

82

422300

Troškovi putov. u okviru redovnog

rada 0 0

422321 Troš. putov. u okviru redov. rada

422391 Prevoz sredstvima javnog prevoza

422399

Ostali troško. prevoza u okviru redov.

rada

423100 ADMIN. USLUGE 0 420

423111 ADMIN. USLUGE-izrada softvera po specif. po potr. 420 S,D

tokom

godine

423300 Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih 0 1000

423311 Usluge obrazov. i usavrš.zaposlenih po prilogu po potr, 600 S po potrebi

423321 Kotizacije za seminare po prilogu po potr, 50 S po potrebi

423322 Kotizacija za stručna savetovanja po prilogu po potr, 50 S po potrebi

423391 Izdaci za učne ispite

423399 Ostali izdaci za stručno obrazovanje po prilogu po potr, 300 S po potrebi

423111 Usluge prevođenja po prilogu po potr, 0 S po potrebi

423400 Usluge informisanja 0 820

423419 Ostale usluge stampanja -skripte po prilogu po potr, 150 S

tokom

godine

423421 Usluge informisanja javnosti po prilogu po potr, 50 S

tokom

godine

423431 Uasluge reklame i propagande po prilogu po potr, 400 S po potrebi

423432

Objavljivanje tendera i informativnih

oglasa po prilogu po potr, 50 BS,S po potrebi

423439 Ostale usluge reklame i propagande S

423441 Medijske usluge radija i televizije 170 S po potrebi

423500 Stručne usluge 0 8500

423591 Naknada članovima Saveta i komisija

423599 Ostale strucne usluge Ah,uod, dop.rad po ugov. po potr, 8500 S,D po potrebi

423700 Reprezentacija 0 1840

423711 Reprezentacija po pril. Rac. po potr, 195 S,D po potrebi

423712 Pkloni( 8 mar, deda mraz ) po prilogu po potr, 500 S

Tokom

godine

423621 Uskuge za domaćinstvo po prilogu po potr, 1145 BS,S,D

Tokom

godine

423900 Ostale opšte usluge 1200

423911

Ostale opšte usluge ( pr. Rizika i

protivpozarno) po ugovoru po potr, 1200 S,D po potrebi

Page 84: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

83

425100

Tekuće popravke i održavanje

zgrada i objekata 3100

425111 Zidarski radovi

425112

Stolarski radovi (popravka

prozora) po spec. 3100 BS

po odob.

Sredst.

425113 Molerski radovi Krečenje po spec. S

tokom

godine

425114 Radovi na krovu

425115

Radovi na vodovodu i

kanalizaciji(vod.i kanal.,Hidratantska

mre)

425116 Centralno grejanje

425117 Električne instalacije po prilogu po potr. BS,S

tokom

godine

425118

Radovi na komunikacijskim

instalacijama *

425119

Ostale usluge i materijal za tekuće

popravke i održav.zgrada po prilogu po potr. BS,S po potrebi

425200

Tekuće popravke i održavanje

opreme 100

425219

Ostale popravke i održavanje opreme

za saobraćaj po računu po potr 100 S po potrebi

0 S po potrebi

425220

Tekuće popravke i održavanje

administrativne opreme 400

425221 Nameštaj A-1 po prilogu Po potr. S

tokom

godine

425222 Računarska oprema po prilogu Po potr. S

tokom

godine

425223 Oprema za komunikaciju

425229

Ostale popravke i održavanje

administrativne opreme

425261

Tekuće popravke i održavanje opreme

za obrazovanje po prilogu Po potr. 400 S

tokom

godine

426100 Administrativni materijal 950

426111 Kancelarijski materijal po spec. 950 BS,S,D po potrebi

426191 Ostali administrativni materijal

426310 Publikacije, časopisi i glasila 150

426311

Stručna literatura za redovne potrebe

zaposlenih po račiunu 98 BS,S po potrebi

426312

Stručna literatura za obrazovanje

zaposlenih po račiunu 52 BS,S po potrebi

Page 85: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

84

426410 Izdaci za gorivo 450

426411 Benzin po potr, 300 S po potrebi

426491 Ostali materijal za prevozna sredstva po potr, 150 S po potrebi

426610 Materijal za obrazovanje 450

426611 Materijal za obrazovanje po potr 450 BS.S.D po potrebi

426810 Materijal za održavanje higijene 350

426811 Hemijska sredstva za čišćenje po specifik. po potr 350 S po potrebi

482000 Ostali rashodi 250

tokom

godine

482111 Ostali porezi i takse po.potr. 250 S,D

511100 Zgrade i građevinski objekti 0

511200

Izgradnja zgrada i objekata -gasni

priključak

511200 Izgradnjazgrada i objekata

511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata

512200 Mašine i oprema 0 2365

512210 Kancelarijska oprema 0 2365

512211

Nameštaj školsli (stlovi,stolice, police

i ostalo)

512212 Ugradna oprema

512221 Računarska oprema po specif. po potr 2150 S,D po pril sred.

512222 Štampači po specif. po potr S.D po pril sred.

512232 Telefoni

512233 Mobilni telefoni

512241 Elektronska oprema

512111 automobili 1 215 S

u toku

godine

512600

Oprema za obrazovanje, nauku,

kulturu i sport 1175

512611 Oprema za obrazovanje po specif. po potr. 1175 BS,S,D

po odob.

Sred

512621 Oprema za nauku

512631 Oprema za kulturu

512900

Oprema za proizv., motorna, nepokret.

i nemotorna oprema

512921 Motorna oprema

Page 86: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

85

512931 Ugradnja oprema ( klima uređaji) S

tokom

godine

515100 Nematerijalna imovina 0 50

515121 Knjige u biblioteci po specif. po potr. 50 S tokom god.

UKUPNO 31370

Page 87: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

86

PLAN NABAVKI ZA 2014. GODINU - PREDLOG -

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA

JAVNE NABAVKE

Redni

broj

Predmet nabavke/

ORN

Procenjena

vrednost

(ukupno, po

godinama)

Planirana sredstva u

budžetu/fin. planu

(bez PDV-a) Vrsta

postupka

Okvirni datum Napomena

(centralizacija,

prethodno

obaveštenje, osnov iz

ZJN...) Iznos Konto

Pokretanja

postupka

Zaključenja

ugovora

Izvršenja

Ugovora

UKUPNO 15.836.240

DOBRA

1.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

ORN: 09000000

1.000.000

2014 –

835.000

2015 –

165.000

1.000.000

835.000

165.000

421211 Postupak javne

nabavke male

vrednosti

Januar

2014.

(druga

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Mart

2015.

Razlog i opravdanost nabavke;

način utvrđivanja procenjene

Nabavka električne energije je neophodna kako bi se obezbedilo normalno odvijanje nastave i redovan rad Škole.

Page 88: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

87

vrednosti Procena vrednosti izvršena je na osnovu potrošnje količine električne energije u prethodne tri godine, uz uvećanje prema porastu cena na tržištu, imajući u vidu

činjenicu da će se prvih 60 dana u 2014. godini preći na privremenu potrošnju električne energije po skupljoj tarifi.

2.

RAČUNARSKA OPREMA

1. Desktop računari – 37 kom

2. Laptop računari – 7 kom 3. Tablet računari – 5 kom. 4. Digitalna kamera sa

tronožcem – 1 kom. 5. Konzola Microsoft Xbox

360 Slim 4 GB – 1 kom 6. Nabavka programatora

Altera FPGA 7. Projektor – 2 kom.

ORN: 30230000

1.910.000 1.910.000

1.420.000

292.000

54.000

28.200

22.500

10.000

83.300

512221

512221

512221

512221

512221

512221

512221

Postupak javne

nabavke male

vrednosti

April

2014

(prva

polovina)

April

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Page 89: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

88

Razlog i opravdanost nabavke;

način utvrđivanja procenjene

vrednosti

Nabavka računarske opreme i delova se vrši rade potrebe nastave (pripreme i izvođenja) i ostalih aktivnosti Škole (rad stručnih službi). Količina za nabavku opreme

izvršena je na osnovu analize stanja postojeće opreme i potrebe nabavke nove.

Procena vrednosti računarske opreme utvrđena je na osnovu analize potrebnih konfiguracija i aktuelnih cena na tržištu kod ponuđača pregledanih preko interneta u

vezi sa čim je sačinjen zapisnik.

3.

OPREMA ZA OBRAZOVANJE

1. Mini set za ozvučenje – 2 kom.

2. Stabilizirani naponski izvor – 2 kom.

3. Digitalni multimetar – 5 kom.

4. Spoljašnji diskovi – 8 kom

ORN: 30195000

32340000

173.300

173.300

51.660

25.000

16.000

79.980

512611

Postupak javne

nabavke male

vrednosti

April

2014

(prva

polovina)

April

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

USLUGE

1. KOMUNIKACIONE USLUGE

605.830

Page 90: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

89

1.1.

Fiksna telefonija ORN: 64200000

373.330

2014 –

310.830

2015 –

62.500

373.330

421411

Postupak javne

nabavke male

vrednosti

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Februar

2015.

1.2.

Mobilna telefonija ORN: 64200000

62.500 62.500

421414

Postupak javne

nabavke male

vrednosti

Februar

2014.

(prva

polovina)

Fabruar

2014.

(druga

polovina)

Februar

2015.

1.3.

Usluga interneta

ORN: 72400000

170.000

2014 –

141.660

2015 –

28.340

170.000 421412 Postupak javne

nabavke male

vrednosti

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Februar

2015.

Razlog i opravdanost nabavke;

način utvrđivanja procenjene

vrednosti

Radi se o uslugama koje su neophodne za redovno odvijanje svih radnih procesa u Školi i za normalnu komunikaciju između zaposlenih i zaposlenih i studenata.

Procena je izvršena na osnovu potrošnje u toku tekuće 2013. godine.

4. STRUČNE USLUGE

(ugovori o autorskom delu,

5.000.000 5.000.000 423599 Pregovarački

postupak bez

objavljivanja

Mart 2014. April Tokom cele

godine

Page 91: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

90

projekti i dr.) javnog poziva ili

javna nabavka

male vrednosti

2014.

Razlog i opravdanost nabavke;

način utvrđivanja procenjene

vrednosti

Nastvavnici i saradnci su dužni da izdaju skripte i priručnike za studente Škole, te su s toga predviđeni određeni ugovori a na osnovu odluke stručog organa za

pisanje istih. Pojedini nastavnici i saradnici učestvuju u određenim projektima i konferencijama.

Procena je izvršena na osnovu finansiranja stručnih usluga tokom 2013. godine

5. USLUGE RESTORANA I

POSLUŽIVANJA HRANOM

541.660

5.1.

5.2

Hotelske usluge u

Subotici

1. prenoćište za strane i

domaće predavače

ORN: 55300000

166.660

2014 –

200.000

166.660

423621

Postupak javne

nabavke male

vrednosti

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Restoranske usluge u

Subotice

1. Promocija Škole

2. Usluge za konferencije

375.000

2014 –

208.330

125.000

2015 -

375.000

423621

Postupak javne

nabavke male

vrednosti

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Februar

2015.

Page 92: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

91

3. Promocija Škole

ORN: 55300000

41.670

Razlog i opravdanost nabavke;

način utvrđivanja procenjene

vrednosti

Predviđene su restoranske usluge za obeležavanje Dana Škole, i konferencije.

Takođe restoranske usluge su predviđene i za ručkove rukovodstva škole sa poslovnim partnerima.

Procena je izvršena na osnovu dosadašnje potrošnje, kao i procenjene potrebe za restoranskim uslugama.

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Redni

broj

Predmet nabavke

Procenjena

vrednost

(ukupno, po

godinama)

Planirana sredstva

(bez PDV-a) Osnov za

izuzeće

Okvirni datum

Napomena

Iznos Konto Pokretanja

postupka

Zaključenja

ugovora

Izvršenja

Ugovora

UKUPNO

1.

KOMUNALNE USLUGE

1. Usluge gradskog

gasovoda

2. Usluge vodovoda i

1.712.180 1.712.180

1.181.820

421225

Član 7.

stav 1. tačka 1)

Zakona o javnim

nabavkama

Januar

2014.

Januar

2014.

Tokom cele

godine

Page 93: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

92

kanalizacije

3. Odvoz otpada

4. Ostale kom.usluge

ORN: 65000000

141.820

254.540

134.000

421311

421324

421391

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

U pitanju su usluge od Javnog preduzeća koje je nosilac isključivog prava na obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke.

2.

OSIGURANJE 300.000 300.000

1. Osiguranje zaposlenih 2. Osiguranje studenata 3. Osiguranje imovine

ORN: 66510000

170.000

80.000

50.000

421521

421510

Član 39. stav 2.

Zakona o javnim

nabavkama

Mart 2014.

Oktobar 2014.

Mart 2014

Mart 2014.

Oktobar 2014.

Mart 2014.

Februar 2015.

Septembar 2015.

Februar 2015.

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Neophodno je obezbediti kontinuirano osiguranje zaposlenih, studenata i imovine. Procena vrednosti je rađena na osnovu prethodne vrednosti ugovora uz izvršenu

tržišnu analizu putem koje se došlo do zaključka da se osiguranje može obezbediti po istim cenama kao i prethodne godine.

Page 94: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

93

3.

PREVOZ

Prevoz studenata na

takmičenja, sajmove i

izložbe

ORN: 60100000

83.330

83.330 422411 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(druga

polovina)

Mart

2014.

(prva

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Usluge prevoza neophodne su radi odlsaka studenata na takmičenja, sajmove i izložbe.

Procena je izvršena na osnovu i planiranih odlazaka na takmičenja, sajmove i izložbe.

4.

ADMINISTRATIVNE

USLUGE

(ostale administrativne

usluge)

ORN: 75000000

83.330 83.330

423191 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Januar

2014.

Februar

2014.

Februar

2014. –

Decembar

2014.

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Administrativne usluge obuhvataju usluge koje su nabrojane i koje su neophodne za normalan rad Škole.

5.

USLUGE INFORMISANJA

1. postavljanje bilborda

2. štampanje reklamnog

materijala

291.660 291.660

66.660

225.000

423421

423419

Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Mart

2014.

(prva

polovina)

April

2014.

(prva

polovina)

Tokom cele

godine

Page 95: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

94

ORN: 79810000

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Za potrebe informisanja neophodno štampanje reklamnog materijala i postavljanja bilborda.

Procena je izvšena na osnovu ostvarenja u prethodnoj godini.

6.

REPREZENTACIJA

(kafa, sokovi, grickalice,

piće, šećer, voda...)

ORN: 15000000

291.660 291.660 423711

Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Januar

2014.

(druga

polovina)

Februar

2014.

(prva

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Za redovne potrebe Škole kao i promocije neophodna je reprezentacija.

Procena je izvršena na osnovu dosadašnje potrošnje.

7.

DRUGE USLUGE

(izrada pečata, koričenje

matičnih knjiga, izrada

ključeva, izrada diploma)

325.000 325.000 423911 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Januar

2014.

Februar

2014.

Februar

2014. –

Decembar

2014.

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

Pod pojmom druge usluge obuhvaćene su usluge izrada pečata za potrebe Škole, koričenje matičnih knjiga za studijske programe Škole, izrada

ključeva kao i izrada diploma za osnovne strukovne i specijalističke strukovne studije.

Page 96: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

95

procenjene vrednosti Procena je izvršena na osnovu potrošnje sredstava prethodnih godina i prognoze potreba za narednu godinu.

8.

ANGAŽOVANJE SPOLJNIH

SARADNIKA (po ugovoru o

dopunskom radu)

1.200.000 1.200.000 424211 Član 7.

stav 1. tačka 12)

Zakona o javnim

nabavkama

Januar

2014.

Januar

2014.

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

U Školi postoji veliki broj studijskih programa i nije moguće obezbediti profesore stalno zaposlene na neodređeno vreme za sve predmete pa se za odgovarajuće

predmete gde je manja norma angažuju spoljni saradnici.

9.

9.1

9.2.

9.3.

TEKUĆE POPRAVKE I

ODRŽAVANJE

331.660

Popravka i održavanje

zgrade – centralno grejanje

ORN: 50720000

100.000 100.000 425116 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Popravka i održavanje

zgrade - el. instalacije

ORN: 50710000

8.330

8.330

425117

Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Popravka i održavanje

zgrade - vodovod i

kanalizacija

12.500 12.500 425115 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Tekuće popravke i

održavanje zgrade – radovi

16.660 16.660 425114 Član 39. februar Februar Tokom cele

Page 97: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

96

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

na krovu stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

2014.

(prva

polovina)

2014.

(druga

polovina)

godine

Tekuće popravke i

održavanje zgrade –

molerski radovi

35.830 35.850 425113 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Održavanje opreme za

saobraćaj

ORN: 50110000

16.660 16.660 425219 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Popravka i održavanje

računarske opreme

(štampači, projektori,

skeneri, m onitori,....)

ORN: 50312000

50.000 50.000 425222 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Popravka i održavanje

opreme za obrazovanje

(oprema u laborator.,

učionicama i drugim

školskim prostorijama)

91.660 91.660 425261 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Page 98: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

97

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Usluge tekućih popravki i održavanje zgrade i opreme su neophodne kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje Škole i odvijanje procesa rada i nastave tokom cele

godine kako za električne instalacije, centralno grejanje.

Procenjene vrednosti su izvučene iz utrošenih sredstava prethodnih godina

10.

RADNA I HTZ ODEĆA I

OBUĆA

ORN: 18000000

29.160 29.160 426124

426129

Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

April

2014.

April

2014.

Jun

2014.

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Radna i htz odeća i obuća se nabavlja u skladu sa Aktom o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini.

11.

KANCELARIJSKI MATERIJAL

(papir, fascikle i registratori, olovke, toneri za štampače...)

ORN: 30192000

300.000

300.000

426111 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti škole propisanih zakonskim i podzakonskim aktima, sistematizacijom.

Procena količina i vrednosti je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodne tri godine, uvećane za dodatne aktivnosti i potrebe novozaposlenih u skladu sa novom

sistematizacijom;

Procena vrednosti je utvrđena na osnovu analize cena iz ugovora iz prethodne 3 godina, kao i uvidom u aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta, računajući i

procenu porasta cena na tržištu (2% godišnje), u vezi sa čime je sačinjen zapisnik.

Page 99: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

98

12.

MATERIJAL ZA

POLJOPRIVREDU

16.660 16.660 426291 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

13.

13.1.

13.2.

STRUČNA LITERATURA ZA

POTREBE ZAPOSLENIH

ORN: 22000000

266.660 266.660

Publikacije i časopisi

100.000 100.000 426311 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Paket propisa za

računovodstvo i pravnu

službu

166.660 166.660 426311 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Predviđena je potreba za nabavkom stručne literature koju bi koristili nastavnici i saradnici u Školi u cilju stručnog usavršavanja, unapređenja nastave na stručnim

predmetima. Predviđena je potreba za nabavkom stručne literature za tumačenje propisa za stručne službe.

Procena vrednosti utvrđena je na osnovu analiza cena iz prethodnih godina, kao i uvidom u aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta.

Page 100: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

99

14.

MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ

– BENZIN ZA SLUŽBENI

AUTO

208.330 208.330 426411 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Škola za obavljanje svog poslovanja koristi službene automobile, za koje je neophodna nabavka bezina.

Procena vrednosti je utvrđena je na osnovu analiza cena iz prethodnih godina.

15.

15.1.

15.2.

MATERIJAL ZA

OBRAZOVANJE

331.660 331.660

Materijal za obrazovanje:

diplome, futrole, mape,

indeksi, ŠV-obrasci,...

250.000 250.000 426611 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Materijal za obrazovanje:

potrošni materijal za rad

laboratorija

81.660 81.660 426611 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Škola izdaje diplome svršenim studentima, obezbeđuje indekse i ŠV- obrasce za upis školske godine.

Za rad u laboratorijama potrebno je obezbediti određeni potrošni materijal, za funkcionisanje instrumenata.

Procena vrednosti je utvrđena je na osnovu analiza cena iz prethodnih godina

Page 101: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

100

16.

MATERIJAL I SREDSTVA ZA

ODRŽAVANJE HIGIJENE

1. hemijska sredstva za

čišćenje

2. inventar za održavanje

higijene

3. ostali materijal za

higijenu

ORN: 39830000

39200000

33760000

208.330 208.330

125.000

58.330

25.000

426811

426812

426819

Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(druga

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Nabavka se sprovodi radi obavljanja redovnih aktivnosti škole i održavanja higijene u svim objektima.

Procena količina i vrednosti je izvršena na osnovu analize potrošnje prethodne tri godine.

Procena vrednosti je utvrđena na osnovu analize cena iz ponuda dobavljača iz prethodne 3 godina, kao i uvidom u aktuelne cene različitih ponuđača preko interneta,

računajući i procenu porasta cena na tržištu (2% godišnje).

17.

MATERIJAL ZA REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA (elektro gvožđarska roba, roba za održavanje vodovoda i kanalizacije...) ORN: 42670000

332.500 332.500 426911 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Februar

2014.

(prva

polovina)

Februar

2014.

(prva

polovina)

Tokom cele

godine

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Materijal za redovno održavanje objekata namenjen je za održavanje vodovoda, kanalizacije, el. instalacija i dr.

Procena je izvršena na osnovu dosadašnjih potreba za nabavku materijala za održavanje objekata.

Page 102: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

101

18.

TROŠKOVI GREJANJA –

LOŽ ULJE

283.330 283.330 421224 Član 39.

stav 2. Zakona o

javnim

nabavkama

Septembar

2014.

(prva

polovina)

Septembar

2014.

(druga

polovina)

Novembr

2014.

Razlog i opravdanost

nabavke; način utvrđivanja

procenjene vrednosti

Lož ulje se koristi kao dodatni energent uz prirodni gas, za zagrevanje zgrade Škole.

Procena vrednosti utvrđena je na osnovu dosadašnje potrošnje.

Page 103: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

102

Page 104: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

103

Page 105: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

104

Page 106: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

105

Page 107: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

106

Page 108: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

107

Page 109: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

108

Page 110: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

109

Page 111: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

110

Page 112: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

111

Page 113: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

112

Page 114: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

113

Page 115: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

114

Page 116: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

115

Page 117: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

116

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред. број

Предмет набавке/ ОРН

Процењена вредност

(укупно, по годинама)

Планирана средства у буџету/фин. плану

(без ПДВ-а)

Износ на конту са ПДВ

/планска година/

Врста поступка

Оквирни датум

Извор фин.

Напомена /централизација,претходно обвештење,основ из ЗЈН)

Износ Конто Покрет.

поступка Закључ. уговора

Рок трајања уговора

УКУПНО 3.569.902,00

5.118.282,00

ДОБРА 2.415.000,0

0 2.898.000,00

1.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОРН: 09310000

1.100.000 2016 – 913.000 2017 – 187.000

1.100.000

913.000

187.000

421211 1.320.000

1.095.600

224.400

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Март 2017.

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка електричне енергије је неопходна како би се обезбедило нормално одвијање наставе и редован рад Школе. Процена вредности извршена је на основу потрошње количине електричне енергије у претходне три године.

2.

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 8. Десктоп рачунари –

17 ком 9. Лаптоп рачунари –

4 ком 10. Пројектор – 3 ком. 11. Пројектор са

платном – 1 ком. 12. Штампач – 1 ком 13. УПС – 4 комада 14. Рутер – 2 комада

ОРН: 30230000

2016 1.315.000,00 785.000,00

200.000,00

175.000,00

116.666,00 25.000,00 6.667,00 6.667,00

512221

1.578.000,00 942.000,00 240.000,00 210.000,00 140.000,00 30.000,00 8.000,00 8.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Током године

Током године

Током године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене

Набавка рачунарске опреме и делова се врши за наставу (припреме и извођења). Количина за набавку опреме извршена је на основу анализе стања постојеће опреме и потребе набавке нове. Процена вредности рачунарске опреме утврђена је на основу анализе потребних конфигурација и актуелних цена на тржишту код понуђача прегледаних преко

Page 118: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

117

вредности интернета у вези са чим је сачињен записник.

УСЛУГЕ

1.891.902,00

2.220.283,00

3. УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И ПОСЛ. ХРАНОМ

725.000,00 850.000,00

3.1. 3.2

Хотелске услуге у Суботици 1. преноћиште за стране и домаће предаваче ОРН: 55300000

2016 – 170.000 2017 - 25.000

195.000,00

423621 225.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Март 2017

01, 04 и 05

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Ресторанске услуге у Суботице 2. Услуге за конференције ОРН: 55300000

2016 – 450.000 2017 – 80.000

530.000,00

423621

625.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Март 2017.

01, 04 и 05

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Предвиђене су ресторанске услуге за одржавање конференција. Такође ресторанске услуге су предвиђене и за ручкове руководства школе са пословним партнерима. Процена је извршена на основу досадашње потрошње, као и процењене потребе за ресторанским услугама.

4. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

1.141.902,00 1.370.283,00

4.1.

Поправка и одржавање зграде – централно грејање (годишњи преглед гасног и уљног котла и издавање цертификата) - ремонт циркулационе пумпе ОРН: 50720000

2016

75.000,00 33.333,00

425116

425116

90.000,00

40.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Мај 2016.

Мај 2016.

Септем. 2017.

01 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета .

4.2.

Текуће поправке и одржавање зграде – молерски радови ОРН:45442110

2016

56.667,00 425113 68.000,00 Поступак јавне

набавке мале

вредности

Мај 2016.

Мај 2016.

Децембар 2016

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у

Page 119: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

118

складу са Одлуком Савета Школе.

4.3.

Текуће поправке и одржавање зграде – поправка санитарног чвора на четвртом спрату школске зграде (пренето из 2015. године)

458.333,00 425115 550.000,00 Поступак јавне

набавке мале

вредности

Децембар 2015.

Децембар 2015.

Март 2016.

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

4.4.

Текуће поправке и одржавање зграде – замена главне водоводне цеви за санитарне чворове са разводном мрежом

518.569,00 425115 622.283,00 Поступак јавне

набавке мале

вредности

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Мај 2016.

05 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Ради се о радовима који су неопходни за редовно одржавање школске зграде. Процена је извршена на основу актуелних цена на тржишту код понуђача.

Page 120: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

119

NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

Page 121: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

120

Ред. број

Предмет набавке ОРН

Процењена вредност

(укупно, по годинама)

Планирана средства у буџету(фин.плану

(без ПДВ-а)

Износ на контру са

ПДВ /планска година/

Основ за изузеће

Оквирни датуми Из.

фин.

Напомена /централизација,претходно обвештење,основ из

ЗЈН) Износ Конто Покрет.

поступка Закључ. уговора

Рок трајања уговора

УКУПНО

1.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 1. Услуге градског гасовода 2. Услуге водовода и канализације 3. Одвоз отпада 4. Oстале ком.услуге ОРН: 65000000

2016 1.400.000 135.818 286.000 136.000

421225

421311

421324 421391

1.540.000

149.400

314.600 136.000

Члан 7. став 1. тачка 1)

Закона о јавним

набавкама

Јануар 2016.

Јануар 2016.

Током целе године

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

У питању су услуге од Јавног предузећа које је носилац искључивог права на обављање делатности која је предмет набавке.

2.

ОСИГУРАЊЕ

5. Осигурање запослених

6. Осигурање студената

7. Осигурање возила 8. Осигурање опреме 9. Oсигурање имовине

(грађ,објекти)

2016

110.000 90.000 50.000 40.000 20.000

421521

421521

421512

421513

421511

110.000

90.000

50.000

40.000

20.000

Члан 39. став 2. Закона о јавним

набавкама

Фебруар 2016. Септембар 2016. Септембар 2016 Март 2016 Март 2016 Март 2016

Фебруар 2016. Септембар2016. Септембар 2016 Март 2016. Март 2016.

Фебруар 2017. Септембар 2017. Септем. 2017 Фебруар 2017. Фебруар 2017.`

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање запослених, студената, имовине и опреме. Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора уз извршену тржишну анализу путем које се дошло до закључка да се осигурање може обезбедити по истим ценама као и претходне године.

3.

ПРЕВОЗ 83.330 100.000

Превоз студената на такмичења, сајмове и изложбе ОРН: 60100000

2016 83.330 422411 100.000 Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Март 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Услуге превоза неопходне су ради одлсака студената на такмичења, сајмове и изложбе. Процена је извршена на основу и планираних одлазака на такмичења, сајмове и изложбе.

4. КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ (услуге одржавања

2016 300.000

423211 360.000 Члан 39. став 2. Закона

Фебруар 2015.

Фебруар 2015.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са

Page 122: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

121

софтвера финансије) ОРН: 75000000

о јавним набавкама

средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2065.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Компјутерске услуге обухватају услуге које су неопходне за нормалан рад софтвера - финансије Школе.

5.

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА 1. постављање билборда 2. штампање рекламног материјала 3. штампање зборника радова ОРН: 79810000

2016 99.730 207.000 166.583

423421

423419 423411

119.700

248.400 199.900

Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Март 2016.

Април 2016.

Током целе године

01 и 04 .

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

За потребе информисања неопходно штампање рекламног материјала, билтена и постављања билборда. Процена је извшена на основу остварења у претходној години.

6.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (кафа, сокови, грицкалице, пиће, шећер, вода...) - поклони ОРН: 15000000

2016

110.000 60.000

423711

423712

132.000

72.000

Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

За редовне потребе Школе као и промоције неопходна је репрезентација. Процена је извршена на основу досадашње потрошње.

7.

ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ - израда печата, коричење матичних књига, израда кључева, израда диплома - услуге стручног надзора ОРН: 75110000

2016 325.000

245.000

80.000

423911

423911

390.000

294.000

96.000

Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Под појмом друге услуге обухваћене су услуге израда печата за потребе Школе, коричење матичних књига за студијске програме Школе, израда кључева као и израда диплома за основне струковне и специјалистичке струковне студије; за потребе радова у Школи врши се услуга стручног надзора. Процена је извршена на основу потрошње средстава претходних година и прогнозе потреба за наредну годину.

8.

ТЕКУЋЕ ПОП. И ОДРЖАВ.ОПРЕМЕ

Одржавање опреме за саобраћај

80.000 425219 96.000 Члан 39. став 2. Закона

о јавним

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01, 04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су

Page 123: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

122

ОРН: 50110000

набавкама предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Поправка и одржавање рачунарске опреме (штампачи, пројектори, скенери, монитори,....) ОРН: 50312000

68.334 425222 82.000 Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Поправка и одржавање опреме за образовање (опрема у лаборатор., учионицама и другим школским просторијама) ОРН:50800000

60.000 425261 72.000 Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Услуге текућих поправки и одржавање зграде и опреме су неопходне како би се обезбедило несметано функционисање Школе и одвијање процеса рада и наставе током целе године како за електричне инсталације, централно грејање. Процењене вредности су извучене из утрошених средстава претходних година

9. АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ

9.1

- ХТЗ опрема - Остали расходи за одећу, обућу и униформе ОРН: 18000000

10.000 28.000

426124 426129

12.000 33.600

Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе

године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

9.2

Канцеларијски материјал (папир,фасцикле, регистратори, оловке, тонери за штампаче,...) ОРН: 30192000

2016 – 290.000,00 2017 – 22.000,00

312.000

426111 374.400 Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе

године

01 и 04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

9.3

Цвеће и зеленило 2016 – 18.000,00 2017 – 2.000,00

20.000

426131 24.000 Члан 39. став 2. Закона

о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе

године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

ХТЗ одела и обућа се набавља у складу са Актом о процени ризика за радна места и урадној околини. Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе прописаних законским и подзаконским актима, систематизацијом. Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње), у вези са чиме је сачињен записник.

Page 124: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

123

10.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОРН: 14310000

2016 16.660 426291 20.000 Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе

године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

11.

11.1

11.2

СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОТРЕБЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОРН: 22000000

Публикације и часописи

2016 55.000 426311 66.000 Члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе

године

01 и 04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Пакет прописа за рачуноводство и правну службу

2016 120.000 426311 144.000 Члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе

године

01 и 04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Предвиђена је потреба за набавком стручне литературе коју би користили наставници и сарадници у Школи у циљу стручног усавршавања, унапређења наставе на стручним предметима. Предвиђена је потреба за набавком стручне литературе за тумачење прописа за стручне службе. Процена вредности утврђена је на основу анализа цена из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

12.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ – БЕНЗИН ЗА СЛУЖБЕНИ АУТО ОРН: 09132000

2016 – 180.000,00 2017- 28.330,00

208.330 426411 250.000 Члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Школа за обављање свог пословања користи службене аутомобиле, за које је неопходна набавка безина. Процена вредности је утврђена је на основу анализа цена из претходних година.

13.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОРН: 22820000 31000000

Page 125: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

124

13.1

13.2

Материјал за образовање: дипломе, футроле, мапе, индекси, ШВ-обрасци,...

2016 – 230.000,00 2017 – 37.500,00

267.500 426611 321.000 Члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Материјал за образовање: потрошни материјал за рад лабораторија

2016 – 90.000,00 2017 – 9.167,00

99.167 426611 119.000 Члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

14.

Опрема за образов. - дигит.мултиметри – 6 комада - дигит.топломер – 1 комад - стабилизирани извори напона – 5 комада - дигит.генератор функције – 5 комада - уређај за испитивање диода – 1 комад - бела табла – 1 комад

2016 400.000 60.000 10.000 150.000 50.000 90.000 40.000

512611 512611 512611 512611 512611 512611

480.000 72.000 12.000 180.000 60.000 108.000 48.000

Члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Школа издаје дипломе свршеним студентима, обезбеђује индексе и ШВ- обрасце за упис школске године. За рад у лабораторијама потребно је обезбедити одређени потрошни материјал, за функционисање инструмената. Процена вредности је утврђена је на основу анализа цена из претходних година

14.

МАТЕРИЈАЛ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 1. хемијска средства за чишћење 2. инвентар за одржавање хигијене 3. остали материјал за хигијену ОРН: 39830000,

39224000, 33760000

2016 – 260.000,00 2017 – 31.700,00

111.700 80.000

100.000

426811

426812

426819

134.040

96.000

120.000

Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Page 126: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

125

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности школе и одржавања хигијене у свим објектима. Процена количина и вредности је извршена на основу анализе потрошње претходне три године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из понуда добављача из претходнe 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).

15.

МАТЕРИЈАЛ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА - електро гвожђарска

роба, роба за одржавање водовода и канализације, централно грејање, грађ.материјал, електроника - резервни делови за рач.опрему

ОРН: 44192000

2016– 390.000,00 2017– 42.500,00

432.500

332.500

100.000

426911

426912

519.000

399.000

120.000

Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Материјал за редовно одржавање објеката намењен је за одржавање водовода, канализације, ел. инсталација и др. Процена је извршена на основу досадашњих потреба за набавку материјала за одржавање објеката.

16. КОМУНИКАЦ. УСЛУГЕ

16.1

Пошта – маркице ОРН: 22410000

2016 62.440 421421 62.640 Члан 7. став 1. тачка 1)

Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

За комуникацију са странкама потребна је наведена услуга. Процена је извршена на основу потрошње у току текуће 2015. године. Пошта је једини понуђач за наведене услуге.

17.

УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ - Котизација за стручна саветовања - Остали издатци за стручно усавршавање

2016 125.000 541.667

423322 423399

150.000 650.000

Члан 7. став 1. тачка 1)

Закона о јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01 и 04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Page 127: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

126

18.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - Дератизација

2016 41.660

421321

50.000

Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Дератизација је потребна ради здравствене заштите запослених и студената.

19.

УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗРАВСТВА - анализа воде - систематски прегледи запослених

2016 46.660 46.660

424331 424311

50.000 50.000

Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Контрола исправности воде је потребна из здравствених разлога, као и провера здравствене способности запослених, за одређена радна места.

20.

ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - одржавање видео надзора - безбедност и здравље на раду - периодична контрола и испитивање ел.инсталације и испитивање громобранске инсталације, - периодична контрола п.п.апарата – 14 комада / два пута годишње, - периодична контрола хидраната – 7 комада / два пута годишње

2016 36.000 243.600 62.500 18.333 10.000

424911 424911 424911 424911 424911

43.200 243.600 75.000 22.000 12.000

Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Због безбедности имовине Школе, запослених и студената потребно је одржавање видео надзора.

Page 128: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

127

21.

УСЛУГА КОМУНИКАЦИЈА - фиксна телефонија - мобилна телефонија - услуге интернета - достава брзе поште

361.133 83.333 170.000 20.000

421111 421414 421412 421422

433.360 100.000 204.000 20.000

Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

01 и 04

Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Услуге које су неопходне за редовно одвијање свих радних процеса у Школи и за нормалону комуникацију између запослених и запослених и студената.

22.

ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА –месечне карте

2016 – 390.000,00 2017 – 60.000,00

450.000 413151 540.000 Члан 39. став 2. Закона о

јавним набавкама

Фебруар 2016.

Фебруар 2016.

Током целе године

04 Процењена вредност за 2016.год.усклађена је са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном финансијском плану за 2016.год., а у складу са Одлуком Савета Школе.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Наставни процес се одвија у две смене, запослени - одређени број путује из приградских насеља.

Page 129: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

128

Page 130: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

129

Page 131: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

130

На седници Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици, која је одржана дана 31.01.2018. године, усвојен је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред. број

Предмет набавке/ ОРН

Процењена вредност без ПДВ-а

Планирана средства у буџету/фин. плану

(без ПДВ-а)

Износ на конту са ПДВ

/планска година/

Врста поступка

Оквирни датум Извор фин.

Износ Конто Покрет.

поступка Закључ. уговора

Изврш. Уговора

ДОБРА

1.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1.250.000,00

1.250.000,00

421211 1.500.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Фебруар 2018.

Март 2018.

Март 2019.

01 и 04

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка електричне енергије се спроводи ради обављања редовне активности Школе. Процењена количина извршена је анализом утрошка у последње три године.

2.

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

666.667,00 666.667,00 512221 800.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Током године

04

.

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка рачунарске опреме и делова се врши ради потребе наставе (припреме и извођења) и осталих активности Школе. Количина за набавку опреме извршена је на основу анализе стања постојеће опреме и потребе набавке нове. Процена вредности рачунарске опреме утврђена је на основу анализе актуелних цена на тржишту код понуђача прегледаних преко интернета.

3.

ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

1.083.333,00

1.083.333,00

512611

1.300.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Током године

04 .

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Набавка опреме за образовање се врши ради потребе наставе (припреме и извођења) и осталих активности Школе. Количина за набавку опреме извршена је на основу анализе стања постојеће опреме и потребе набавке нове. Процена вредности опреме за образовање утврђена је на основу анализе актуелних цена на тржишту код понуђача прегледаних преко интернета.

УСЛУГЕ

4. УСЛУГЕ РЕСТОРАНА И ПОСЛ. ХРАНОМ

Page 132: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

131

Дана: 31.01.2018. године Председник Савета – Др Пинтер Роберт , с.р. Директор – Др Фирстнер Игор, с.р.

4.1.

Хотелске услуге у Суботици

416.667,00

416.667,00 423621 500.000,00 Поступак јавне

набавке мале

вредности

Април 2018.

Април 2018.

Април 2019

01 и 05

4.2

Ресторанске услуге у Суботице

291.667,00

291.667,00

423621 350.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Април 2018.

Април 2018.

Април 2019

01 и 04

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Предвиђена су средства за смештај учесника конференција као и за смештај гостујућих професора према програму „Маковец“ Мађарска Предвиђене су ресторанске услуге за одржавање конференција. Процена је извршена анализом у последње три године.

Р А Д О В И

5. ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

5.1.

Поправка и одржавање зграде – санација плафона изнад амфитеатра – други и спрат и термоизолација плафона на четвртом спрату Школе (пренето из 2017.)

2.500.000,00

2.500.000,00

425114

3.000.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Фебруар 2018.

Фебруар 2018.

Април 2018

05

5.2.

Текуће поправке и одржавање зграде – столарски радови – замена столарије (пренето из 2017.)

1.400.000,00

1.400.000,00

425114

1.680.000,00

Поступак јавне

набавке мале

вредности

Фебруар 2018.

Фебруар 2018.

Април 2018

05

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности

Ради се о радовима које су неопходни за редовно одржавање школске зграде. Процена је извршена на основу актуелних цена на тржишту код понуђача.

Page 133: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

132

13. Podaci o državnoj pomoći

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, ne pruža pomoć u smislu

tačke 34. Uputstva za izradu i objavljivanje informatora o radu državnim organa

(“Sl.glasnik RS” br.68/10).

14. Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima

Podaci o zaradama su dati tabelarno u neto iznosu, po određenim

kategorijama zaposlenih za prethodni mesec u odnosu na mesec u kom je

informator ažuriran.

Obračun zarada za zaposlene Škole vrši se u skladu sa Zakonom o platama u

državnim organima i javnim službama (“Sl.glasnik RS” br. 34/01, 62/06 – dr.

Zakon i 63/06- ispr.dr.zakona, 116/08 – dr. zakoni, 92/11, 99/11 – dr. zakon,

10/13, 55/13, 99/14 i 21/16 – dr. zakon,) i Uredbom o koeficijentima za obračun i

isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasniik RS“ br 44/2001,

15/2002 – dr.uredba, 30/2002, 32/2002 – ispravka, 69/2002, 78/2002,

61/2003,121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105

/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007,

40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008,

44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011,

65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014, 113/2017 –

dr.zakon) Red.

br.

Radno mesto Broj zaposlenih Prosečna neto plata

1. Profesor sa doktoratom 27 97.252,00

2. Predavač sa magistraturom 2 71.957,00

3. Saradnik VII stepen 3 69.074,00

4. Administrativno tehn.osoblje VII

stepen

5 79.953,00

5. Administrativno tehn.osoblje VI

stepen

3 55.862,00

6. Administrativno tehn.osoblje IV

stepen

3 37.452,00

7. Pomoćno tehn.osoblje

III stepen

4 34.161,00

8. Pomoćno tehn.osoblje

I – II stepen

8 32.318,00

Page 134: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

133

15. Podaci o sredstvima rada

a. Podaci o nepokretnoj imovini

Prostor u ulici Marka Oreškovića 16 u Subotici je svojina AP Vojvodine, a Škola

ima pravo korišćenja istog.

Prostorije Škole:

prostorija broj Broj mesta Površina

m2

1. Amfitetatar 3 488 485,25

2. Slušaonice, učionice 8 244 717

3. Vežbaonice - - -

4. Laboratorije 11 184 981,65

5. Računarske laboratorije 4 68 318

6. Radionice 1 5 80

Biblioteke 1 2 74

Čitaonice 1 20 74

Sale

Ukupno 2.729,90

Nastavnički kabineti 18 309

Laboratorije za rad nastavnog

osoblja 1 3 20

Studentska služba 1 3 30

Sekretarijat 1 2 69

Studentski parlament 1 20 34

Druge prostorije namenjene

zaposlenima 4 120 164

Kotlarnica, sanitarni čvorovi, ostava,

hodnici, stepenište, podrum, itd. 1.597,10

Ukupno 2.223,10

Svega: 4.953.00

Page 135: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

134

Laboratorije Škole:

Naziv broj Površina Broj radnih

mesta

Koristi se u sledećim

studijskim programima

Računarska laboratorija (301) 1 96 30 Mašinstvo ,

Mehatronika,

Elektrotehnika i

Informatika

Računarska laboratorija (10) 1 74 14 Mašinstvo ,

Mehatronika,

Elektrotehnika i

Informatika

Računarska laboratorija IDEALAB (303) 1 74 12 Mašinstvo ,

Mehatronika,

Elektrotehnika i

Informatika

Računarska laboratorija (304) 1 74 12 Mašinstvo ,

Mehatronika,

Elektrotehnika i

Informatika

Laboratorija za ispitivanje materijala (04) 1 120 20 Mašinstvo i Mehatronika

Laboratorija za mašinsku obradu (05) 1 120 20 Mašinstvo i Mehatronika

Laboratorija za električne mašine i

elektromotorne pogone (022)

1 120 20 Elektrotehnika,

Mehatronika i

Informatika

Laboratorija za elektro automatiku (8) 1 120 20 Elektrotehnika,

Mehatronika i

Informatika

Laboratorija za pneumatiku i hidrauliku

(201)

1 96 20 Mašinstvo ,

Mehatronika,

Elektrotehnika i

Informatika

Laboratorija za mehatroniku (107) 1 55 15 Mašinstvo,

Elektrotehnika,

Mehatronika i

Informatika

Laboratorija za mašinska merenja (314) 1 50 15 Mašinstvo i Mehatronika

Laboratorija za električna merenja i

elektrotehniku (401)

1 100 15 Elektrotehnika,

Mehatronika i

Informatika

Page 136: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

135

Laboratorija za fiziku (404) 1 76,65 15 Elektrotehnika,

Mašinstvo,

Mehatronika i

Informatika

Laboratorija za DSP (407/a) 1 50 15 Elektrotehnika,

Mehatronika i

Informatika

15.2. Podaci o pokretnoj imovini

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

1 Apar. za zavarivanje

Varmig 1600

lab. vežbe 1

2 Apar. za zavarivanje

gorenje varstroj

lab. vežbe 1

3 Hidraulična presa

JOHS.KRAUSE

lab. vežbe 1

4 Univerzalni strug

Potisje Ada

lab. vežbe 1

5 Rendisaljka kratkohodna

Temp. Kikinda

lab. vežbe 1

6 Glodalica univerzalna

Progres Zrenjanin

lab. vežbe 1

7 Revolver strug

Prvomajska Zagreb

lab. vežbe 1

8 Univerzalna oštrilica

Prvomajska Zagreb

lab. vežbe 1

9 Stubna bušilica

Dalmastroj Split

lab. vežbe 1

10 Glodalica HYPRO 700

Alcera Francuska

lab. vežbe 1

11 Revolver stružni automat

INDEX B60 Esslingen

lab. vežbe 1

12 CNC strug

EMCO COMPACT 5

lab. vežbe 1

13 Mehanička kidalica

AVK

lab. vežbe 1

14 Vickersov aparat

AVK

lab. vežbe 1

Page 137: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

136

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

15 Brinelov aparat

AVK

lab. vežbe 1

16 Rockwelov aparat

EMCOTEST

lab. vežbe 1

17 Metalurški mikroskop

REICHERT

lab. vežbe 1

18 Pneumatski agregat

DEUTSHE GARDNER

lab. vežbe 1

19 Pneum. ispitna tabla

SAMSOMATIC

lab. vežbe 1

20 Hidraulični agregat

HELLER

lab. vežbe 1

21 Hidraulična isp. instal.

CPOAC

lab. vežbe 1

22 Pneumohidraul garnitura

HYDAIR

lab. vežbe 1

23 Elektrohidraulična grupa

ENERGOMONT

lab. vežbe 1

24 Pobot

Teac

lab. vežbe 1

25 Function Generator MA 3730

Iskra

lab. vežbe 1

26 DSP procesorski moduli, 8 komada

TI-TMS320C50 DSK

lab. vežbe 1

27 Osciloskop

Tektronix TDS 1002

lab. vežbe 1

28 Razvodni orman za kliznokolutnih asinhronih motora

PET 5/5 /NIKOLA TESLA

lab. vežbe 1

29 Trofazni autotransformator (3x(0...500) V / 3x10 A) lab. vežbe 1

30 Monofazni autotransformator (0...300 V / 6,6 A) lab. vežbe 1

31 Trofazni diodni ispravljač 500 Vdc / 60 Adc na kolicima

Sopstvena izrada

lab. vežbe 1

32 Frekventni pretvarač za regulaciju broja obrtaja trofaznih

asinhronih motora snage do 0,12 kW

siemens

lab. vežbe 1

33 Podešljivi izvor jednosmernog napona 0 . 60 Vdc/5Adc lab. vežbe 1

34 Ispitni pult 5. profesionalno ispitivanje svih motora i generatora

snage do 8,5 kW.

lab. vežbe 1

Page 138: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

137

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

35 Motor – Generator grupa

Sopstvena izrada

lab. vežbe 1

36 Asinhroni kliznokolutni motor sa kliznim prstenovima

SEVER

lab. vežbe 1

37 Asinhroni kliznokolutni motor sa kliznim prstenovima

SEVER

lab. vežbe 1

38 Kavezni asinhroni motor lab. vežbe 1

39 Monofazni asinhroni generator snage 5 kW / 3000 obrtaja u

minuti

lab. vežbe 1

40 Motor jednosmerne struje snage do 2 kW / 3000 obrtaja u minuti lab. vežbe 1

41 Motor jednosmerne struje snage do 2 kW / 3000 obrtaja u minuti lab. vežbe 1

42 Transformatore monofazne i trofazne

Sopstvena izrada

lab. vežbe 1

43 otpornik

prn 117 (10ohm,4.5A)

lab. vežbe 1

44 dekadna kutija otpora

MA2115

lab. vežbe 1

45 kondenzator dekadna

MA2400

lab. vežbe 1

46 W-metar

cos fi=1

lab. vežbe 1

47 cos - metar

LFQb

lab. vežbe 1

48 f-metar

H&B

lab. vežbe 1

49 W-metar

OES 0101

lab. vežbe 1

50 A-metar

EKM(10A)

lab. vežbe 1

51 A-metar

EKM(10A)

lab. vežbe 1

52 V-metar

Goerz(60 V AC)

lab. vežbe 1

53 mV-metar

mV metar (60mV)

lab. vežbe 1

54 Strujni Transformator

Ge 4461

lab. vežbe 1

55 Strujni Transformator

Ge 4461

lab. vežbe 1

Page 139: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

138

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

56 Osciloskop

T922

lab. vežbe 1

57 Osciloskop

T922

lab. vežbe 1

58 Osciloskop

T5113

lab. vežbe 1

59 Funkcioni Generator

MA3735

lab. vežbe 1

60 Funkcioni Generator

SYSTRON

lab. vežbe 1

61 TErmički Printer

HP5150A

lab. vežbe 1

62 Dig-Multimetar

2421/A5

lab. vežbe 1

63 Dig-Multimetar

digimer 30

lab. vežbe 1

64 Dig-Tachometar

HANDY-1

lab. vežbe 1

65 Model 17. Model za izvođenje procesa identifikacije elemenata

automatskog upravljanja

Sopstvena izrada

lab. vežbe 1

66 Kompaktni PLC sa dvanaest digitalnih ulaza i osam digitalnih

izlaza tipa EASY 620-DC-TC proizvođača MOELLER. 1 kom.

MOELLER EASSY 620- DC-TC

lab. vežbe 1

67 Kompaktni PLC sa trideset dva digitalnih ulaza i šesnaest

digitalnih izlaza tipa FC640 proizvođača FESTO. 1 kom.

FESTO FC640

lab. vežbe 1

68 Kompaktni PLC sa šest digitalnih ulaza i četiri digitalna izlaza

tipa SYSMAC CPM1 proizvođača

OMRON CPM1

lab. vežbe 1

69 Kombinacioni PLC sa trideset dva digitalna ulaza, trideset dva

digitalna izlaza, četiri analogna ulaza, dva analogna izlaza,

komunikacionim modulom i terminalom za vizualizaciju i unos

SYSMAC CQM1 proizvođača OMRON

lab. vežbe 1

70 Kombinacioni PLC sa šesnaest digitalnih ulaza, šesnaest

digitalnih izlaza, četiri analogna ulaza, dva analogna izlaza, dva

impulsna ulaza, dva ipulsna izlaza i spoljnim brzim brojačem

SYSMAC CQM1 proizvođača OMRON

lab. vežbe 1

Page 140: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

139

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

71 Kombinacioni PLC sa šesnaest digitalnih ulaza, šesnaest

digitalnih izlaza, osam analognih ulaza, četiri analogna izlaza,

komunikacionim modulom za mrežni ETHERNET priključak i

komunikacionim modulom za RS422/485 priključak

SYSMAC CJ16 proizvođača OMRON

lab. vežbe 1

72 Kombinacioni PLC sa šesnaest digitalnih ulaza, šesnaest

digitalnih izlaza, četiri analogna ulaza, četiri analogna izlaza

INFORMATIKA

lab. vežbe 1

73 A/D karticu sa šesnaest analognih ulaza -10...10V lab. vežbe 1

74 A/D karticu sa šesnaest analognih ulaza -10...10V i dva analogna

izlaza -10...10V

lab. vežbe 1

75 Programski paket za programiranje PLC-a

SYSWIN V3.4.OMRON

lab. vežbe 1

76 Programski paket za programiranje PLC-a

CX-Programmer V2.1.OMRON

lab. vežbe 1

77 Programski paket za programiranje SCADA-e

CX-Supervisor V1.0.OMRON

lab. vežbe 1

78 Programski paket za akviziciju podataka

Visual Designer V4.0.DATA

lab. vežbe 1

79 Dvokanalni osciloskop 10 MHz

PHILIPS PM3250

lab. vežbe 1

80 X-Y pisač lab. vežbe 1

81 Funkcionalni generator analogni 0 .... 2 MHz

SYSTRON 400

lab. vežbe 1

82 Frekventni pretvarač za regulaciju broja obrtaja trofaznih

asinhronih motora snage do 2,2 kW

lab. vežbe 1

83 Podešljivi izvor jednosmernog napona 0 .... 30 Vdc / 5 Adc

ZENTRO LA30/5GA

lab. vežbe 1

84 Podešljivi dupli izvor jednosmernog napona 2x0 ....20 Vdc / 1

Adc 1

UNIS RTU01/20-2

lab. vežbe 1

85 Kalibrator napona i struje 1000 V / 1000 mA 1

ISKRA M1077

lab. vežbe 1

86 Obrtni transformator trofazni 0....500 V / 3 A 1

ISKRA TRN330

lab. vežbe 1

87 Obrtni transformator monofazni 0.300 V / 3 A 1

ISKRA MA4803

lab. vežbe 1

88 Multimetar digitalni 3 ½ digita

ISKRA DIGIMER30

lab. vežbe 1

Page 141: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

140

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

89 Ampermetar

EKM

lab. vežbe 1

90 Naponska jedinica

MA4803

lab. vežbe 1

91 Osciloskop

T92

lab. vežbe 1

92 Vatmetar

GOERZ electro

lab. vežbe 1

93 Ampermetar

GOERZ electro

lab. vežbe 1

94 Okretni transformator

TRN 330

lab. vežbe 1

95 Naponska jedinica

Sopstvena izrada

lab. vežbe 1

96 Pisač X-Y

7004B

lab. vežbe 1

97 Pisač

7100BM

lab. vežbe 1

98 Naponska jedinica

RTU 01-20/1

lab. vežbe 1

99 Generator Funkcije

MA3733

lab. vežbe 1

100 Osciloskop

T912

lab. vežbe 1

101 Naponska jedinica

Unis Tos

lab. vežbe 1

102 Osciloskop

Tektronix

lab. vežbe 1

103 Naponska jedinica

PTU 01-20/1

lab. vežbe 1

104 Panel

Kapacitivni merač

lab. vežbe 1

105 Univerzalni most

B221

lab. vežbe 1

106 Ohm. Dekada

MA 2100

lab. vežbe 1

107 Reg. Transformator

1~

lab. vežbe 1

Page 142: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

141

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

108 Ampermetar

FL 11921

lab. vežbe 1

109 Vatmetar

ELO 120

lab. vežbe 1

110 Pomična merila: tačnosti 0,02 mm lab. vežbe 1

111 Pomična merila električno lab. vežbe 1

112 Dubinomer sa nonijusom lab. vežbe 1

113 Dubinometar lab. vežbe 1

114 Mikrometar lab. vežbe 1

115 Pasametar lab. vežbe 1

116 Merni sat lab. vežbe 1

117 Električni induktivni komparator

Fajnprif

lab. vežbe 1

118 Komparatori za kontrolu unutrašnjih mera

Into C Sul

lab. vežbe 1

119 Komparatori za kontrolu unutrašnjih mera

Into D Sul

lab. vežbe 1

120 Pneumatski komparator

komparator sa Silfonom Milipneu 1020

lab. vežbe 1

121 Personalni računar

AMD Sempron 2.8 Ghz, 1GB RAM monitor: Belinea 1705 G1,

Windows XP

lab. vežbe 10

122 Personalni računar

Celeron 2.4 Ghz, 256 MB RAM monitor: Samsung SyncMaster

710v, Windows XP

lab. vežbe 18

123 Personalni računar KI-201

Celeron 1.8 Ghz, 2 GB RAM monitor: AcerV193HQ, Windows

XP

lab. vežbe 14

124 Projektor Mustek MLCP2100 predavanja 1

125 Projektor HP VP6111 predavanja 2

126 Projektor Sony VPL – ES1 predavanja 1

127 Računari sa pratećom opremom predavanje

i vežbe

132

128 Delovi pneumatskih mašina lab.vežbe 116

129 Električna oprema i aparati lab.vežbe 5

130 Merni instrumenti lab.vežbe 3

131 Hardwerska oprema 9

132 Edukativna robotska ćelija lab.vežbe 1

133 CNC glodalica lab.vežbe 1

Page 143: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

142

Red.

Br.

Naziv i tip

Namena Broj

134 Aparat za zavarivanje MIG MAG 400A lab.vežbe 1

16. Čuvanje nosača informacija

Informacije nastale u radu i u vezi sa radom Škole se čuvaju u papirnoj

formi i nalaze se u arhivi Škole, Studentskoj službi Škole i biblioteci Škole. Na

Internet prezentaciji Škole se objavljuju informacije koje su nastale u radu ili u

vezi sa radom, aktivnostima Škole, a čija sadržina ima ili bi mogla imati značaj za

javni interes. Oni na sajtu ostaju dok traje njihova primena ili aktuelnost, a posle

toga se arhiviraju u bazi podataka sajta Škole i po potrebi se koriste. Sajt Škole

redovno održava i ažurira IT služba Škole. Računari na kojima se nalaze

informacije u elektronskoj formi se čuvaju uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

U okviru arhive podaci se čuvaju unutar prostorija, u obezbeđenim ormanima u

registratorima. U okviru biblioteke i Studentske službe Škole, podaci se čuvaju u

obezbeđenim prostorijama, u registratorima koji se nalaze u obezbeđenim

ormanima i u elektronskoj bazi podataka koju održava IT služba Škole. Računari

su zaštićeni od virusa, vrši se sigurnosno snimanje podataka koje održava IT

služba, ispunjeni su uslovi za obezbeđeno čuvanje nosača informacija.

17. Vrste informacija u posedu

Škola poseduje informacije nastale u radu ili u vezi sa radom i koje se

odnose na aktivnosti u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza. Informacije tipa uvida u završne radove, zapisnike sa sednica, odluke, žalbe, zaključeni ugovori, dopisi, primljena elektronska pošta, dokumentacija o izvršenim plaćanjima, dokumenta zaposlenih, dokumentacija o sprovedenim konkursima, službene beleške, uvid u tome ko je završio studije na ovoj Školi.

18. Podaci o vrstama informacija kojima Škola omogućava pristup

Informacije kojima Škola raspolaže, a koje su nastale u radu ili u vezi sa

radom, Škola će saopštiti tražiocu informacije, staviti na uvid dokument koji

sadrži traženu informaciju ili mu izdati kopiju dokumenta, u skladu sa Zakonom o

slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS" broj:

120/04, 54/07, 104/09 i 36/10 ), osim kada su se, prema ovom zakonu, prema

Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS" broj: 87/2018) i

Page 144: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

143

Zakonu o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS" broj: 104/09), stekli uslovi za

isključenje ili ograničenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja.

Pristup se omogućava bez ograničenja, osim kada je pristup informacijama

uskraćen ako su informacije objavljene na veb prezentaciji

Škola i to na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji propisuje da „organ vlasti ne mora tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili na internetu". Takođe, pristup informacijama biće uskraćen ako se traži pristup podacima o brojevima tekućih računa zaposlenih i to na osnovu člana 14. navedenog zakona

koji propisuje: „organ vlasti neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo lica na koje se tražena informacija lično odnosi". Škola će uskratiti davanje podataka koji su poslovna tajna, zbog čijeg bi saopštenja ili davanja na uvid neovlašćenom licu mogle nastupiti štetne posledice po interes i ugled Škole. U obaveštenju i u rešenju o odbijanju zahteva tražiocu informacije biće obrazloženi razlozi za eventualno uskraćivanje pristupa informacijama.

19. Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Škole, može da podnese

svako fizičko ili pravno lice, u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu

informacija od javnog značaja. Zahtev se podnosi u pisanoj formi preko pošte ili

predajom zahteva u Sekretarijat Škole, na adresi Marka Oreškovića 16, Subotica.

Škola je dužna da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva

tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se na takav zahtev primenjuju

rokovi kao da je podnet pismeno. Zahtev mora da sadrži: naziv i adresu Škole,

podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa i eventualno drugi podaci za

kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži i način dostavljanja

informacije. Zahtev može da sadrži i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje

tražene informacije. Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako zahtev

nije uredan, ovlašćeno lice Škole dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako

da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ukoliko

tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od

dana prijema uputstva o dopuni, a nedostatci su takvi da se po zahtevu ne može

postupiti Škola će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog. U

prilogu je dat obrazac za podnošenje zahteva. Škola će razmotriti i zahtev koji nije

sačinjen na tom obrascu. U skladu sa članom 16. Zakona o slobodnom pristupu

informacijama od javnog značaja, Škola je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u

Page 145: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

144

roku od 15 dana od dana prijema zahteva tražioca obavesti: o posedovanju

informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži informaciju i izda mu ili uputi

kopiju tog dokumenta. Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja

Sekretarijata Škole.

Izuzetno, ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti

da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili

zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, Škola će postupiti po zahtevu

najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva. Ako Škola nije u mogućnosti, iz

opravdanih razloga, da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva postupi po

istom, o tome će u roku od 7 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca i

odrediti naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva,

u kome će postupiti po podnetom zahtevu tražioca informacije od javnog značaja.

Škola će, zajedno sa obaveštenjem o tome da će traži ocu staviti na uvid dokument

koji sadrži traženu infomaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti

tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid,

iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Škole. Tražilac može iz opravdanih razloga tražiti da uvid u dokument izvrši u drugo vreme od vremena koje mu je odredila Škola. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca. Ako udovolji zahtevu, Škola neće izdati posebno rešenje, nego će o tome sačiniti službenu belešku. Ako Škola odbije da u celini ili delimično obavesti tražioca o posedovanju informacije,

da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredstva koja može izjaviti protiv takvog rešenja. Kada Škola ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku i obavestiće Poverenika i tražioca o tome u čijem se posedu, po njegovom znanju, dokument nalazi. Tražilac informacija od javnog značaja može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, i to u skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijima od javnog značaja. Naknada troškova se, u skladu sa članom 17. Zakona za uvid u dokument koji sadrži traženu inforamciju, ne naplaćuje. Međutim, kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu

tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja, i troškove upućivanja. Visina naknade nužnih troškova koje plaća tražilac

Page 146: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

145

informacije za izradu kopije i upućivanje kopije dokumenta na kome se nalazi informacija od javnog značaja utvrđuju se na osnovu Uredbe o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenta na kojima se nalaze informacije od

javnog značaja („Službeni glasnik RS" br. 8/06).

Page 147: Visoka tehnička škola strukovnih studija | Naslovna ......Visoka tehnika škola strukovnih studija, Marka Oreškovića 16., Subotica, III sprat, soba 305 (biblioteka Škole). Informator

Informator o radu Visoke tehničke škole strukovnih studija Subotica

Datum poslednjeg ažuriranja - 11.01.2019.

146

20.1 Obrazac Zahteva za pristup informaciji od javnog značaja u prilogu

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Marka Oreškovića 16

24000 Subotica

Z A H T E V

za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

(„Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od Visoke tehničke škole strukovnih

studija u Subotici, zahtevam*:

obaveštenje da li poseduje traženu informaciju;

uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju:**

poštom

elektronskom poštom

faksom

na drugi način:***

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

(navesti što precizniji opis informacije koja se traži kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene

informacije)

U ______________ __________________________

Tražilac informacije/ Ime i prezime

Dana ______ 20 _ .godine ________________________

adresa

drugi podaci za kontakt

potpis

* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite da ostvarite.

** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenata.

*** Kada zahtevate drugi način dostavljanja obavezno upisati koji način dostavljanja zahtevate