Top Banner
Visoka tehnička škola strukovnih studija Zrenjanin Nastavni predmet Hidrulika i pneumatika Seminarski rad na temu PRIMENA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE NA PRIKOLICE OD 3 TONE IMT682.5.9 - 1 -
57

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Jun 30, 2015

Download

Documents

bloodi89
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Zrenjanin

Nastavni predmet

Hidrulika i pneumatika

Seminarski rad na temu

PRIMENA HIDRAULIKE I PNEUMATIKE NA PRIKOLICE OD 3

TONE IMT682.5.9

Učenik Profesor

Vasić Damir Dr Dragan Živković

- 1 -

Page 2: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Sadržaj:

1.Uvod2.Opis prikolice2.1.Ram prikolice2.2.Hidruličma instalacija2.3.Ruda prikolice2.4.Osovina sa točkovima i kočnicana2.5.Platforma sa stranicama 2.6.Signalna i električna instalacija3.Opremanje traktora za rad sa prikolicim4.Automatska poteznica5.Pričvršćivanje sklopa kuke za traktor6.Pričvršćivanje automatske poteznice za traktor6.1.Otkačivanje automatske poteznice sa traktora7.Pričvršćivane hidrulične instalacije za traktor8.Postavljanje priključne cevi na traktore IMT-533 I IMT-5589.Priključivanje električne instalacije 10.Priključivanje prikolice za traktor11.Priključivanje pneumatske instalacije12.Rad sa prikolicom12.1.Vožnja prikolice12.2.Utovar i razmeštaj tereta na prikolici12.3.Istovar — kipovanje prikolice12.4.Kočenje prikolice13..Podešavanje i održavanje prikolice13.1..Podešavanje kočnica13.2.Podmazivanje13.3..Održavanje elektricne instalacije13.4..Održavanje hidraulične instalacije13.5..Održavanje pneumatske instalacije13.6..Opste održavanje13.7.Opšta šema pneumatske instalacije13.8.a.Tabela delova pneumatske instalacije 113.9.b.Tabela delova pneumatske instalacije 213.10.c..Tabela delova pneumatske instalacije 314.Dodatak, prikaz slika još nekih prikolica osim IMT od 3 tone15.Zaključak16.Literatura

- 2 -

Page 3: Visoka tehnička škola strukovnih studija

1.Uvod

Količine poljoprivrednih proizvoda reprodukcijonog materijala,goriva i maziva , građevinskog materijala , poljoprivrednih mašina , stoke , stočnih proizvoda i drugog materijala u savremenoj agrotehnici su tolike daje potrebno angažovati traktor sa oko 50%.Ovo je sasvim razumljivo kada se ima u vidu da je na jednom gazdinstvu,koje je opremljeno i drugim mašinama, potrebno u toku jedne godine prevesti znatne količine raznog materijala.Obzirom na raznovrsnost prevoza,transport u poljoprivredi se deli na spoljni i unutrašnji. Pod spoljnim transportom podrazumeva se transport raznog materijala na relaciji parcela-ekonomsko dvorište-tržište i obratno i on se uglavom obavlja traktoskim prikolicama.

Slika 1. Traktor sa univerzalnom prikolicom

……………………(1)

- 3 -

Page 4: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Do skoro se transport u poljoprivredi obavljao zaprežnim kolima, koja su malog kapaciteta i čija je brzina kretanja u velikoj meri ograničena.Upotrebom traktorskih prikolica kapacitet prevoza je nekoliko puta povećan.Ovaj momenat igra naročito važnu ulogu kod transporta lako pokvarljivih proizvoda i proizvoda koji se u kratkom vremenskom roku moraju ukloniti sa polja.Prikolica je opremljena savremenom signalnom i električnom instalacijom koja omogućava njenu primenu u javnom saobraćaju.U skladu sa najnovijim međunarodnim i našim propisima, industrija mašina i traktora proizvodi i prikolice snabdevene pneumatskim kočnicama.Prikolica 3 tone namenjena je za traktore IMT-533 i IMT-540, ali se sa posebnim adaptorom može koristiti i uz traktor IMT-558.

Slika 1.2. Slika prikolice u otkačenom poližaju.............................(3)

- 4 -

Page 5: Visoka tehnička škola strukovnih studija

2.Opis prikolice

Prikolice 3 tone izrađene su od kvalitetnog materijala koji im omogućava dugi vek trajanja. Konstruisana je tako da se vrlo lako I brzo može priključiti na traktor direktno sa sedišta traktora. Prikolica se sastoji iz sledecih glavnih delova:

1) Ram prikolice (šasije)2) Hidrulična instalacija3) Ruda prikolice4) Osovine sa točkovima i kočnicama5) Platforma sa stranicama6) Signalne i električne instalacije

2.1.Ram prikolice ( šasije )

Izrađen je od dva uzdužna nosača sačinjena od dovoljno dimenzinisanog profilisanog čelika, koji su na zadnjem kraju povezani (zavareni) sa jednim poprečnim nosačem .Prednji kraj je povezan prednjim poprecnim nosačem, irađenim od debelog presovanog lima, koji ujedno služi i kao oslonac platforme. Na prednjem kraju za ram je zavrtnjima vezan nosač kočione ručice. Na sredini rama nalazi se donji oslonac hidrauličnog podizača.Na gornjoj strani zadnjeg dela rama, zavarena su dva poprečna nosača, koja služe kao zadnji oslonac plaforme.

2.2.Hidrulična instalacija

Kao sto je pomenuto prikolice se proizvode sa jednostranim i trostranim kipovanjem. Hidraulična, instalacija za obe prikolice je u osnovi ista ; i sastoji se iz: crevovoda visokog pritiska na čijem se jed nom kraiu nalazi nepovratni prikljuičak — ženski, pomoću kojeg se hiidraulična instalacija prikolice povezuje sa hidrauličnom instalacijom na traktoru, zatim iz crevovoda visokog pritiska i teleskopskih podizača.

- 5 -

Page 6: Visoka tehnička škola strukovnih studija

2.3. Ruda prikolice

Izrađena je od debelog presovanog lima i vezana je za prednji kraj rama šasije sa osam jakih zavrtnjeva. Na prednjem kraju nalazi se uška rude koja je termički doterana tako da je otporna na habanje.Na prednjem kraju vezan je oslonac rude ,koja održava rudu na određenoj visini i time omogućava prikačivanje prikolice za traktor bez silaženja traktorista sa traktora.Na kraju kojim se vezuje za ram šasiju ruda je posebno ojačana sa unutrašnje strane.Pojavom novih traktora IMT,pojavila se potreba da se u težim uslovima rada prikolica koristi i uz ove traktore .Pošto postoji znatna razlika u visini priključne tačke kuke između traktora IMT-533, IMT 540 i IMT 558, to je dato novo rešenje rude koje omogućava priključivanje za ove traktore .Osim ovoga za prikolice koje se već nalaze u eksploatacijinapravljen je specijalan adaptor koji održava rudu na potrebnoj visini i omogućava prikačivanje za traktor lMT-558.

2.4.Osovina sa točkovima i kočnicama

Osovina je izradena od kvalitetnog čelika kvadratnog preseka. Na rukavicama osovine nalaze se glavične u kojima se nalaze po dva konusno -valjkasta ležaja. Sa unutrašnje strane glavčina je zatvorena zaptivačem —simeringom a sa spoljne strane kapom.Osovina se vezuje za ram prikolice (šasiju) pomoću uzengija .Na njoj se nalazi pričvršćen nošač kočnog cilindra. U dobošu, kočnice nalaze se dve papuče međusobno vezane oprugama i segment za regulisanje kočnice.Sa unutrašnje strane doboš je zatvoren poklopcem kočnice, koji je pričvrsćen zavrtnjima za prirubnicu na osovini . Regulisanje kočnica vrši se kroz poseban otvor na ovom poklopcu.

- 6 -

Page 7: Visoka tehnička škola strukovnih studija

2.5.Platforma sa stranicama

Platforma se sastoji od osnovnog rama i patosa.Osnovni ram kod prikolice sa trostranim kipovanjem je nesto drugacije konstrukcije. On se takođe sastoji iz profilisanih, međusobno zavarenih nosača, ali je nesto jači zbog drugačijeg rešenja gornjeg oslonca teleskopskog podizača. Na zadnjem kraju rama nalaze se zavarena dva nosača —-uva, za koje se vezuje zadnji oslonac platforme. Na prednjem kraju pomoću zavrtnjeva pričvršćen je prednji oslonac platforme.Patos prikolice je limeni. Lim debljine 4 mm zavaren je na jake čelične nosače. Alternativno patos može da se radi i od podužnih međusobno povezanih dasaka. Daske su im pregnirane u vrelom lanenom ulju. Sa gornje strane obložene su limom debljine 1 mm. Posebnim poprečnim nosačimaPrikolica je opremljena metalnim stranicama koje su izradene od dekapiranog lima debljine 1,25 mm. Posebnu jacinu stranica daju specijalno izvedeni stubovi i rebra utisnuta na slobodnim poljima. Na stubove se po potrebi montiraju držači nastavka stranica. Ovako izvedene stranice omogućuju prevoz zrnaste hrane.

2.6.Signalna i električna instalacija

U skladu sa najinovijim propisima o bezbednosti u javnom saobraćaju, Industrija mašina i traktora pristupila je , i opremanju svih svojih prikolica savremenom signalnom i električnom instalacijom. Ova instalacija u potpunosti zadovoljava saobraćajne propise i u drugim zemljama.U pogledu funkcionalniih zahteva instalacija je u principu ista na svim prikolicama, a razlkuje se ,samo po načinu postavljanja nekih elemenata. Na primer kod prikolice sa trostranim kipovanjem konstrukcija je dozvolila povoljniji raspored svih elemenata, a naročito onih koji treba da budubolje uočljivi (signalni trougao i žmigavci). Instalacija se sastoji iz petopolnog utikača, razvodnih kablova, levog, i desnog stalnog i stop svetla, jednog para signalnih trouglova. Na osnovu kočnc ručice nalazi se poseban drzač u koji se postavlja petopolni utikač, kada je prikolica odvojena od traktora.Razvodni kiablovi su dovoljno dimenzionisani, izolovani i smešteni u posebnom polivinilskom bužir crevu.

- 7 -

Page 8: Visoka tehnička škola strukovnih studija

3.Opremanje traktora za rad sa prikolicom

Da bi se omogućilo prikačivanje prikolice za traktor, ptrebno je na traktor postaviti automatsku poteznicu i cev sa nepavratnim priključkom(za prikolicu sa kiperom). Ova oprema je neobavezna i isporučuje se na poseban zahtev kupca.

4.Automatska poteznica

Koristi se za vuču svih jednoosovinskih prikolica, kao i drugih slicnih oruđa. Zahvaljujući tome što je poteznica vezana za donje traktorske poluge i deluje posredstvom hidraulika na traktoru, moguće je prikačiti ili otkačiti prikolicu bez silaženja traktoriste sa traktora.

- 8 -

Page 9: Visoka tehnička škola strukovnih studija

5.Pričvršćivanje sklopa kuke za traktor

Da bi se postavila kuka potrebno je skinuti četiri zavrtanja sa donje strane centralnog kućišta traktora i na njihovo mesto postaviti četiri dugačka uvrtnja (4) prikazana na sl. 2

Slika 2.prčvršćivanje sklopa kuke za traktor

………………………….(1)

Priljubiti levi i desni nosač(1 i 2),prikazan na sl. 3, uz kuku (3). Pre njihovog postavljanja, postaviti na dva zadnja uvrtnja osigurač priključka(7) sa kolenom okrenutim naviše. Pridržavajući jednom rukom osigurač drugom podici pripremljeni sklop kuke i nosača i postaviti na četiri uvrtnja (4).Postaviti zatim opruzne podlgške i sve skupa dobro pritegnuiti navrtkama, kako bi se obezbedilo potpuno naleganje, svih elemenata na centralno kućište. Podici zatim drugi kraj kuke (3) u gornji polozaj, provuci osovinicu (5) kroz levi i desni ugaoni nosač i kuku i osigurati je pomoću klina sa elastičnim osiguračem (6).

- 9 -

Page 10: Visoka tehnička škola strukovnih studija

6.Pričvršćivanje automatske poteznice za traktor

Postaviti automatsku poteznicu iza traktora sa bravicom (A, sl. 4) okrenutom na gore. Izvaditi klin sa elastičnim osiguračem (6, sl. 3), osovinicu (5) i spustiti kuku (3). Postaviti levu i desnu polugu (D, sl. 4) na rukavce poprečne osovine unutrašnjeg klizača (G) i osigurati prstenastim uskočnicima (F). Drugi kraj leve i desne poluge (D) postaviti na kuku (B), spojiti osovinicom (C) i osigurati pomoću klina sa električnim osiguračem. Navući sklop spoljneg klizača (E), sa bravicom (A) okrenutom na gore, na unutrašnji kllzač koji je čvrsto spojen sa poprečnom osovinom (G).Prikačiti donje traktorske poluge za rukavce poprečne osovine klizača (G) i osigurati sa klinovima sa elastičnim osiguračem, koji se već nalaze vezani lancima za krajeve donjih traktorskih poluga.Podici rukom poprečnu osovinu unutrašnnjeg klizača sa donjim traktorskim polugama i spojiti viljušku spoljnjeg klizača (E) za traktor sa prelomnom osovinicom, a zatim osigurati sa elektricnim osiguračem.

Da bi automatska poteznica funkcionisala normalno, mora se obratiti naročita pažnja da poprečna osovina unutrasnjeg kliizača bude paralelna sa zadnjim mostom traktora (poluosovinama). Ovo podešavanje se vrši pomoću ručice za izravnanje.

Slika 3.Pričvršćavanje autonatske poteznice za traktor......................(1)

- 10 -

Page 11: Visoka tehnička škola strukovnih studija

6.1Otkačivanje automatske poteznice sa traktora

Izvaditi klin sa elastičnim osiguračem i osloboditi levu i desnu polugu (D). Podići kuku na gore, provući osovnicu (S) i osigurati klinom sa elastičnim osiguračem.Odvojiti od poteznice levu i desnu donju traktorsku polugu. Izvući prelomnu osovinicu i odvojiti viljušku spoljnjeg klizača.Vratiti prelomnu osovinicu na traktor i osigurati je klinom sa elastičnim osiguračem.

7.Priključivanje hidraulične instalacije

Priključna cev hidraulične instalacijePriključna cev hidraulične instalacije postavlja se na traktor koristi se samo kada traktor vuče prikolicu sa kiperom.

Slika 4. Priključna cev hidrulične instalacije na traktoru IMT-533 i IMT-558

……………………….(1)

Priključna cev je neobavezna oprema traktora i isporučuje se na zahtev kupca. Ona je zajednička za sve traktore proizvodnje IMT i može se koristiti uz sve prikolice koje poseduju hidrauličnu instalaciju.

- 11 -

Page 12: Visoka tehnička škola strukovnih studija

8.Postavljanje priključne cevi na traktoreIMT-533 I IMT-558

Postupak za postavljanje priključne cevi na traktore je sledeći:

1) Postaviti ručicu komande za vuču u polozaj »spuštanje«.2) Odvrnuti čep sa navojem.3) Postaviti okce priključne cevi na otvor iz kojega je odvrnut čep sa navojem, i pričvrstiti provodnim zavrtnjem.Pri ovome voditi računa da se prethodno sa donje i gornje strane okca cevi postave — specijalne zaptivne podloške.4) Pričvrstiti držač za uvrtanj kućišta poluosovine.5) Pričvrstiti nepovratni priključak muški za držač pomoću navrtke.

Slika 5. Priključivanje hidraulične instalacije prikolice za hiclrauiičnu instalaciju traktora.............................(1)

- 12 -

Page 13: Visoka tehnička škola strukovnih studija

6) Spojiti prikljucnu cev sa nepovratnim priključkom — muškim pomoću spojne navrtfce.7) Navrnuti zaštitnu kapu. Ona mora stajati uvek na priključnoj cevi kada traktor ne radi sa prikolicom

Priključivanje hidraulične instalacije prikolice za hidrauličnu instalaciju traktora vrši se na isti način kod svih traktora proizvodnje IMT i prikazano je na SI. 6. Pre spajanja zaštitnu kapu skinuti i navrnuti na nosač kočne ručice.

Slika 6. Petopolni utikac sa utikackom kutijom...........................(1)

- 13 -

Page 14: Visoka tehnička škola strukovnih studija

9.Priključivanje električne instalacije

Prikljiučivanje električne instalacije prikolice za električu instalaciju traktora,vrši se preko petopolnog utikača prikolice i utikačke kutije traktora.Na petopolnom utikaču i utikačkoj kutiji nalaze se posebni brojevi koji omogucuju pravilno povezivanje električne instalacije traktora i prikolice. Značenje ovih brojeva i način povezivanja instalacije na prikolici prikazan je na posebnim semama koje se nalaze na kraju ovog priručnikaPre postavljanja utikača u utikačku kutiju proveriti pazljivo da li su svi kablovi dobro pričvršćeni i da li su delovi utikača i utikačke kutije ispravni i dovoljno čisti.Nakon stavljanja utikača, proveriti da li sva svetla na prikolici i traktoru normalno funkcioinišu.

Slika 7. Utičnica za priključivaje instalacije prikolice na traktor................................(1)

- 14 -

Page 15: Visoka tehnička škola strukovnih studija

10.Priključivanje prikolice za traktor

Dizati automatsku poteznicu postavljanjem komandne ručice hidraulika traktora u polozaj »dizanje», sve dok se ne omogući izvlačenje ručice brave, a zatim izvuci ručicu i okrenuti je za 90%. Kada je ručica brave podignuta i zaokrenuta vratiti komandnu ručicu hidraulika u polozaj »spuštanje«.Spuštati donje traktorske poluge sve dotle dok se kuka ne spusti na potrebnu visinu, a zatim traktor lagano kretati unazad ka prikolici,sve kuka ne dođe direktno ispod uške rude. Ova operacija navođenja traktora — kuke ka prikolici rudi, može se olakšati gledanjem duž teleskopskog dela poteznice. Pri vođenju traktora obratiti pažnju da poprečna osovina automatske poteznice obavezno naiđe na gornju stranu rude.

Slika 8.Položaj prikolice i traktora pre priključivanja.........................(1)

- 15 -

Page 16: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Sve dotle dok ručica brave ne uskoči u odgovarajuću rupu na teleskopskom nosaču, a zatim vratiti komandnu ručicu hidraulika u položaj »spuštanje«.Ovo je veoma važno, jer se na taj način rasterećuje hidraulički uređaj na traktoru i čuva od eventualnih kvarova.Odvrnuti savitljivo crevo visokog pritiska sa nosača kočne ručice na prikolici, a zatim sa priključne cevi hidraulične instalaciie na traktoru odvrnuti zaštitnu kapu i navrnuti je na nosač kočne ručice na mestu gde je dotle stajalo crevo visokog pritiska.Pre spajaja jedne i druge hidraulične instalacije proveriti još jednom da li se komandna ručica hidraulika nalazi u položaju »spuštanje« a zatim izvršiti spajanje instalacije na način koji je prikazan na sl. 6.Po izvršenom spajanju postaviti komandnu ručicu u položaj »dijzanje«, pri čemu će se sanduk prikolice početi da dize. Kod ove operacije obratiti pažnju da li se na nekom od spojeva instalacije ne pojavljuje eventualno curenje ulja i u koliko se ono pojavi ponovo dobro pritegnuti sve spojeve. Način prikačivanja prikolice za sve traktore proizvodnje IMT je isti.

Slika 9.Priključena prikolica za traktor.............................(1)

- 16 -

Page 17: Visoka tehnička škola strukovnih studija

11.Priključivanje pneumatske instalacije

Priključivanje pneumatske instalacije prikolice za pneumatsku inistalaciju traktora je jednostavno i sastoji se u spajanju spojničke glave prikolice sa spojničkom glavom na traktoru. Pri tome treba voditi računa da se crevo sa spojničkom glavom prikolice ne uprede. Nakon toga ručicu slavine za vazduh postaviti u odgovarajuci položaj. Ako je prikolica prazna pložaj »prazna« (u vertikalan) a ako je puna u položaj »puna« (okrenuta na dole).

Ako je instalacjja traktora pod pritiskom pri sajanju spojničkih glava treba ručku na slavini za vazduh zakrenuti u krajnji desni ili levi pložaj i izvršiti spajanje spojničkih glava.Nakon spajanja ručicu slavine za vazduh obavezno vratiti u »nulti« položaj jer se u protivnom instalacija prikgIice neće puniti vazduhom a pri dizanju traktorskih poluga doći do oštećenja ručice.

- 17 -

Page 18: Visoka tehnička škola strukovnih studija

12.Rad sa prikolicom

U rad sa prikolicom spadaju sledeće radnje :1. Vožnja prikolice2. Utovar i razmeštaj tereta na prikolici3. Istovar — kipovanje prikolice4. Kočenje prikolice

12.1.Vožnja prikolice

Prikolica je kao i traktor konstruisana i predviđena za maksimalne brzine kretanja do 25 km/h. Ovu okolnost ne treba nikada zaboraviti tj. nikada ne treba prikačivati prikolicu za druga vozila, cija je brzina kretanja veća od gornje, Tip kočnice na prikolici određen je na bazi ove brzine, pa je svako prekoračenje, naročito kada je prikolica pod maksimalnim opterecenjem, veoma opasno. Ako prikolica u spreži sa traktorom ima izvanredne manevarske sposobnosti, ne treba praktikovati okretanje ovog tandema u krugu manjem od onog koji se u normalnim uslovima može ostvariti.Prečnik ovoga kruga iznosi oko 11 m. Na kraju treba napomenuti da maksimalna brzina kretanja zavisi od mnogih faktora, all je uglavnom uslovljena vrstom, rasporedom i veličinom tereta, stanjem puta po kome se prikolica vozi i opstim stanjem traktora i same prikolice. Ovome treba dodati i uvežbanost vozača koja je u većini slučajeva od presudne važnosti.

12.2.Utovar i razmeštaj tereta na prikolici

Vek trajanja sanduka prikolice (pod i stranice) u najvećoj meri zavise od načina utovara i oblika tereta. Teške komade nepravilnog oblika (kamenje i gvozdeni predmeti) treba utovarati polako i pažljivo. Svako bacanje ovakvih komada brzo će oštetiti lim poda i stranice sanduka. Osim ovoga od bitne je važnosti i razmeštaj tereta na prikolici. treba

- 18 -

Page 19: Visoka tehnička škola strukovnih studija

12.3.Istovar — kipovanje prikolice

Istovar prikolice se postiže stavljanjem komandne ručice hidraulika u položaj »dizanje« pri čemu se sanduk podiže na jednu od tri strane (desno, levo ili nazad).Pre dizanja-istovara, potrebno je obaviti neke radnje, koje ce omogućiti istovar na zeljenu stranu. Na svakoj prikolici

Slika 10. Istovar prikolice ................(1)

sa trostranim kipovanjem nalaze se 4 ručice brave (dve napred i dve nazad) vezane lancima, koji su zavareni za ram prikolice — šasiju. Uvek se po dve ručice pre podizanja sanduka postavljaju u odgovarajuće rupe, pa se time postiže da se istovar — kipovanje vrši na suprotnu stranu. Pri ovome treba voditi računa da na suprotnoj strani ručice budu izvađene iz svojih rupa — ležišta.

- 19 -

Page 20: Visoka tehnička škola strukovnih studija

PRIMER:Ako se želi istovar — kipovanje na desnu stranu, potrebno je izvaditi ručice sa leve strane iz svojih rupa, dok na desnoj strani ručice moraju ostati na istom mestu u kome su bili pri transportu tj. u svojim rupama.Kada se želi istovar — kipovanje na levu stranu, redosled operacija je isti kao i prethodni s torn irazlikom sto se pri ovome vade rucice sa desne strane, a leve ostaju na svo¬jim mestima.Kod istovara — kipovanja na zadnju stranu, potrebno je izvaditi obe prednje rucice, a ostaviti zadnje na svojim mestima.

Slika 11. Istovar prikolice na levu stranu.......................(1)

PRE ISTOVARA — KIPOVANJA, BILO NA KOJU STRANU, PROVERITI DA LI SU NA STRANI SUPROTNOJ OD STRANE ISTOVARA, RUČICE IZVAĐENE.UKOLIKO SE NA OVO ZABORAVI, NEMINOVNO ĆE DOĆl DO OZBILJNOG OŠTEČENJA PRIKOLICE (KRIVLJENJE ŠASIJE ILI PLATFORME) ILI HIDRAULIČNE INSTALACIJE NA NJOJ.

- 20 -

Page 21: Visoka tehnička škola strukovnih studija

12.4.Kočenje prikolice

Mehanička kočnica

Ova prikolica snabdevena je ručnom mehaničkom kočnicom. Aktiviranje kočnice vrši se pomoču ručice, koja se nalazi na posebnom nosaču pričvršćenoim za prednji deo prikolice.Rucica je na dohvatu vozača. Povlacenjem k sebi odnosno vraćanjem, vozač po potrebi, koči ill otkočuje prikolicu.Ovo je omogućeno samom konstrukcijom ručice odnosno zupčastim segmentom i skakavicom.Efikasnost kočenja u prvom redu zavisi od stanja i ispravnosti sistema za kočenje, a u drugom od uvežbanosti vožača.Traktor sa prikolicom predstavlja jednu celinu — tandem. Obzirom da se kod ove prikolice 1/3 bruto tereta stalno prenosi na zadnji most traktora, to pravovremeno kočenje ovog tandema predstavlja kočenje jednog vozila na sva četiri tocka.

Pneumatska kočnica

Ova kočnica služi za efikasno kočenje prikolice. Aktivira se istovremenim aktiviranjem kočnice na traktoru.Pneumatska kočnica radi na sledeći način (vidi sl. 12 šema pneumatske instalacije).U otkočenom položaju vazduh pod punim pritiskom dolazi iz pneumatske instalacije traktora i preko spojničke glave (1) prelazi kroz razvodni kanal (2), puneći rezervoar (3) na prikolici.U otkočenom položaju jedini vod između traktora i prikolice sluzi za napajanje.U zakočenom polozaju pritisak opada u ovom vodu, čime se razvodni ventil (2) aktivira. Veza između spojničke glave (1) i rezervoara (3) se prekida, a uspostavlja se veza izmedu rezervoara (3) i kočnog cilindra (4). U zavisnosti od jačine kočenja, opada pritisak u vodu od traktora do prikolice, a raste u kočnom cilindru prikolice.Prema tome u zakočenom položaju jedini vod između traktora i prikolice služi za kočenje

- 21 -

Page 22: Visoka tehnička škola strukovnih studija

1. Kada je prikolica pod teretom, ručica razvodnog ventila treba da bude okrenuta na dole u polozaj »puna«.2. Kada je prikolica prazna, ručicu razvodnog ventila okrenuti u horizontalan položaj tj. u položaj »poluprazna«.U slučaju raskida veze između traktora i prikolice, prikolica će se automatski zakočiti.Na dnu rezervoara (3) nalazi se drenažni ventil koji služi za povremeno ispuštanje kondezata — vode.

Slika 12. Šema pneumatske instalacije.........................(1)

- 22 -

Page 23: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Kao što je rečeno, kada je prikolica odvojena od traktora ona će se automatski zakočiti, all ako je potrebno sa istom dalje manevrisati, može se otkočiti prebacivanjem ručice razvodnog ventila (2) ;na položaj »otkočena« Efikasnost kočenja u prvom redu zavisi od stanja i ispravnosti sistema za kočenje, a zatim od uvežbanosti vozača.Traktor sa prikolicom predstavlja jednu celinu — kočni voz. Obzirom da se kod love prikolice približno 1/3 bruto tereta stalno prenosi na zadnji most traktora to je pravovremeno kočenje ovog voza od neobične važnosti.Da ne bi došlo do maletanja prikolice na traktor (što bi bilo jako opasno kada je prikolica pod opterećenjem) potrebno je da ona bude kočena nesto pre od traktora. Ovaj uslov je zadovoljen još u faibrici kod svakog traktora koji se isporučuje sa pneumatskom inistalacijom.

- 23 -

Page 24: Visoka tehnička škola strukovnih studija

13.Podešavanje i održavanje prikolice

13.1Podešavanje kočnica

Na svakoj novoj prikolici podešavanje košnica izvrseno je još u fabrici, tako da krajnji korisnik nema potrebe da ih za izvesno vreme sam podešava. Bez obzira na ovo svaki vozač je dužan da pre svakog rada sa prikolicom proveri ispravnost i podesenost njeniih kočnica.U vezi s tim treba naglasiti da se podešenost kočnica vremenom remeti a time se i efikasnost kočenja osetno smanjuje. Pored toga čest je slučaj da se gubitak podešenosti kočnica ne vrši istovremeno na oba tocka, već na jednom u većoj a na drugom u manjoj meri.Ovo pri naglom dejstvu na kočnice dovodi do zanošenja prikolice što predstavlja vrlo nepoželjnu pojavu.Nepravilno ili nejednako podešene kočnice mogu se vrlo lako uočiti u normalnoj vožnji. Dovoljno je voziti traktor brzinom od 8—10 km/h i pri tome naglo delovati na kočnice. U trenutku kočenja oba točka moraju biti ukočena, a tragovi kočenja moraju biti iste dužine. Ako ovoga nema treba izvršiti sledeće podešavanje (vidi si. 18).1 — Kroz mali otvor na nosaču kočnice provuci odvrtač ili neki sličan alat i okrenuti čauru sa zupčastim točkom za onoliko zuba koliko se u prvom momentu smatra da je potrebno. 2 — Ponovo voziti traktor brzinom 5—8 km/h i naglo dejstvovati na kočnice. Ako se opet pojavi nejednaka podešenost kočnica ponoviti postupak iz lac. 1 sve dak se ne postigne potpuna podešenost obe kočnice.

- 24 -

Page 25: Visoka tehnička škola strukovnih studija

13.2Podmazivanje

Briga oko podmazivanja prikolice je svedena na minimum, jer nema potrebe za čestim podmazivanjima.Jedino mesto koje treba podmazivati je glavčina točka, pa i ovde ovaj posao se svodi na to da se jedanput godišnje izvrši pregled i ustanovi da li se podmazivanje ležaja vrši pravilno. Prilikom ovog pregleda potrebno je odvrnuti poklopac glavčine i ustanoviti koliko ima i u kakvom je stanju mast kojom je glavčina napunjena. Ako je mast »izrađena« potrebno je glavčinu skinuti, odstraniti staru mast i ponovo napuniti nekom od tehničke masti:

Proizvodač HENA NAFTAGAS INA

Naziv masti LITMA-2 LUMA-2 LIS-2

Tabela 1.Vrste masti za podmazivanje......................(2)

Na kraju poklopac glavčine napuniti mašću i zavrnuti u glavčinu.

13.3Održavanje elektricne instalacije

I ako je električna instalacija na ovo prikolici dobro zašticena, potebno je češće vršiti proveru stanja i ispravnosti. Ako su kablovi ispravni jedina neispravnost može se pojaviti na svetlima. Otklanjanje ove neispravnosti je jednostavno i sastoji se u zameni pregorele sijalice.Električna instalacija na prikolici je još u fabrici povezana i njeno funkcionisanje sinhronizovano je sa instalacijom na traktoru.Prema tome, nije potrebno posebno naglšavati od kolike je važnosti pravilno funkcionisanje ove instalacije. Ako je stara instalacija dotrajala toliko da se mora menjati, nova se može postaviti prema semi koja je data na kraju ovog seminarskog.

- 25 -

Page 26: Visoka tehnička škola strukovnih studija

13.4Održavanje hidraulične instalacije

Održavanje hidraulične instalacije svodi se na redovnu kontrolu priklučnih mesta i pravilno postavljanje crevovoda visokog pritiska. Kada prikolica nije u radu, priključak crevovoda pričvršćuje se na priključku koji se nalazi na nosaču kočne ručice.Ako negde ima pojave curenja ulja treba to odmah otkloniti, a ako se ovo curenje javlja na teleskopskom podizaču najbolje je obratiti se najbližoj servisnoj radionici.

13.5Održavanje pneumatske instalacije

Održavanje ove instalacije svodi se na redovni pregled svih spoje i kontrolu njihove ispravnosti. Svaka neispravnost mora se odmah odkloniti jer se na taj način uklanjaju sve mogućnosti za bilo kakva iznenađenja i neprijatnosti.Osnovno je voditi računa da se u zimskom periodu svakodnevno ispušta kondenzator (voda) iz rezervoara, kako bi se sprečilo njeno zamrzava. U letnjem periodu kondenzat treba, ispuštati svakih 7 dana.Ako se kod kočnog cilindra ill razvodnika primete neispravnosti najbolje je obratiti, se za pomoć najbližoj servisnoj radionici koja poseduje originalne rezervne delove i koja ce svaki kvar najstručnije i sa garancijom otkloniti.

- 26 -

Page 27: Visoka tehnička škola strukovnih studija

13.6.Opste održavanje

Pored navedenih uputstava za održavanje prikolice od velike je važnosti svakodnevno održavanje koje se sastoji u sledećem:1 — Pritezanje navrtki i zavrtnjevaa) Na novim prikolicama posle prva 3 časa rada odnos predenih 50 km, prekontrolisati i ponovo pritegnuti sve navrtke i zavrtnjeve. Pri ovome naročitu pažnju obratiti da navrtke i zavrtnjevi na točkovima i rudi budu dobro pritegnuti.b) Na prikolicama u eksploataciji svakodnevno pre početka rada, pregledati sve zavrtnjeve i navrtke i odvrnute dobro pritegnuti. Zanemariti pritezanje zavrtnjeva i navrtki znači skratiti vek trajanja prikolice, a često i omogućiti da dode do nesrece.2 — Kada prikolica nije u upotrebi skloniti je pod krov, ako će duže vreme biti van upotrebe, podignuti zadnji kraj i osloboditi gume od tereta. Prednji kraj rude osloniti na neki drveni podmetač.3 — Kad god se, pri upotrebi, ošteti površinska zaštita — boja, ogolele delove brzo ce nagristi korozija. Zbog toga je potrebno takva mesta ponovo pokriti bojom, a s vremena na vreme izvršiti bojenje cele prikolice.

- 27 -

Page 28: Visoka tehnička škola strukovnih studija

13.7Opšta šema pneumatske instalacije

Slika 13. Opšta šema pneumatske instalacije..........................(1)

- 28 -

Page 29: Visoka tehnička škola strukovnih studija

13.8.aTabela delova pneumatske instalacije 1

Poz. Br. BROJ DELA NAZIV DELA Komada PRTMPHRR

682.5 682.91 2 3 4 5 6

1 682.23.40 Nosac kocnog cilindra 1 1

2 682.23.102 Podmetac 2 2

3 IS 2101— M10x90 Zavrtanj 4 4

IS 2173— M10 Navrtka 8 8

4 682.23.410 Jednokomorni kocni cilindar 1 1

5 IS 2101— M10x28 Zavrtanj 4 4

IS 2281—10 Opruzna podloska 4 4IS 2171— M10 Navrtka 4 4

6 555.97.034 Prstenasta zaptivka 1 1

7 555.97.033 Zaptivni konus 1 1

8 555.97.032 Niska navrtka 1 1

9 555.97.031 Dvokraki pravougli prikljucak 1 1

555.97.013 Zaptivni konus 1 110 555.97.012 Spojna navrtka 1 1

11 682.21.313 Obujmica 3 3

IS 2101— M6x28 Zavrtanj 3 3IS 2281—6 Opruzna podloska 3 3

IS 2171— M6 Navrtka 3 312 682.50.073 Cev 1 113 682.23.005 Nosac razvodnika 1 114 555.97.012 Spojna navrtka 1 1

555.97.013 Zaptivni konus 1 1

15 555.97.031 Dvokraki pravougli prikljucak 1 1

- 29 -

Page 30: Visoka tehnička škola strukovnih studija

13.8.bTabela delova pneumatske instalacije 2

Poz. Br. BROJ DELA NAZIV DELA Komada PPTMRTYRR

682.5 682.9 PRIMEDBE

1 2 3 45 6

16 555.97.032 Niska navrtka 1 1

555.97.033 Zaptivni konus 1 1

555.97.034 Prstenasta zaptivka 1 1

17 683.25.020 Razvodni ventil 1 118 682.50.092 Cev 1 119 IS 2101— M10x30 Zavrtanj 4 4

IS 2281—10 Opruzna podiloska 4 4

IS 2171— M10 Navrtka 4 4

20 IS 2101— M6X28 Zavrtanj 3 3

IS 2281—6 Opruzna podloska 3 3

IS 2171— M6 Navrtka 3 3

21 683.15.002 Zaptivka 1 1

22 JUS M.C4.500 Zaptivka 1 123 683.15.040 Spojna navrtka 1 1

JUS M.C4.500 Zaptivka 1 1

555.97.011 Dupli prikljucak 1 1

555.97.012 Spojna navrtka 1 J Ne

555.97.013 Zaptivni konus i 1 lxe 1 1 vidi

682.23.006 CevCf1

JUS M.C4.500 Zaptivka 1 1

555.97.011 Duplli prikljucak 1 1

555.97.013 Zaptivni konus : j slid

- 30 -

Page 31: Visoka tehnička škola strukovnih studija

555.97.012 Spojna navrtka 1 1

24 682.23.500 Pritezac rezervoara 2 2

13.8.cTabela delova pneumatske instalacije 3

Poz. Br. BROJ DELA NAZIV DELA Komada ppuvmrmw

682.5 682.9

1 2 3 4 5 6

25 IS 2101— M10x28 Zavrtanj 2 2

JUS M.B2.032 Zaptivka 2 2

IS 2171— M10 Navrtka 2 2

26 683.15.004 Zacepni vijak 1 1

JUS M.C4.500 Zaptivka 1 1

IS 2171— M8 Navrtka 1 1

JUS M.C4.500 Zaptivka 1 1

27 555.97.870 Ventil za ispustanje vode 1 1

28 683.15.050 Rezervoar za vazduh 1 1

29 682.50.074 Cev 1 1

Napomena : tabele su preuzete iz knjuge Industrija mašina i traktora- Beograd uputstva za rukovanje i održavanje prikolica 3 tone

- 31 -

Page 32: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Poz. Br. BROJ DELA NTA7TV DPI A Komada PRTMFTTRA

i\rli-/JL V LL/J_il_iri —— 682.5 682.91 682.21.360 Nepovratni prikljucak, zenski

JUS M.C4.500 (servira se kao komplet) 1 1

A16X20 Zaptivka 1 12 682.21.350 Crevovod visokog pritiska

682.21.304 (servisira se kao koimplet) 1 1

3 682.21.340 SMop cevi 1 14 682.21.313 Obujmica 2 2

IS 2135— M6xlO Zavrtka 2 25 682.54.110 Sklop cevi 1 1

A22X27 Zaptivka 1 16 DIN 7611—13 Nastavak prikljucka 1 17 682.54.100 Teleskopski podizac 1 1

JUS M.81.053 Zavrtanj 4 4M14x40JUS M.B2.110 Opruzna podloska 8 8

8 682.54.001 Navrtka 8 8

9 682.21.322 Obujmica 1 1

- 32 -

Page 33: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Slika 14. Šema dela prikolice za kipovanje.............................(1)

14.DodatakPrikaz slika još nekih prikolica osim IMT prikolice od 3

tone

Slika 15. IMT-eova prikolica od 4 tone u položaju za kipovanje..................................(3)

- 33 -

Page 34: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Slika 16 .Zmajevga prikolica u položaju ža kipovanje..............................(3)

Slika 17. Prikolica u kipujućem položaju............................(3)

- 34 -

Page 35: Visoka tehnička škola strukovnih studija

Slika 18. Prikaz prikolice nepoznate marke od 2 tone.............................(3)

15.Zaključak

Pre nego što se počne sa bilo kakvim radom sa prikolicom, potrebno je izvršiti mali tehnički pregled koji se sastoji u sledećem: 1 Proveriti da li je prikolica pravilno prikačena za traktor i da li je automatska poteznica dobro zabravljena.

2 Proveriti da li su hidraulična, električna i pneumatska instalacija pravilno povezane i da li pravilno funkcionišu. Provera funkcionalnosti hidraulične lnstalacije sastoji se u delimičnom dizanju sanduka i očnoj kontroli cele instalacije. Provera električne instalacije sastoji se u tome da se proveri da li svetiljke ispravno rade.

3—Proveriti da li su sve navrtke dobro pritegnute.Naročitu pažnju obratiti da li su navrtke ha točkovima dovoljno pritegnute.

4 -Proveriti stanje i pritisak u gumama. Nedovoljno ili previše napunjene gume, brzo se habaju što skracuje njihov vek trajanja. Gde god postoji mogućnost proveriti pritisak u gumama. On treba da bude oko 4,5 at.

5 —Proveriti ispravnost kočnog uređaja. Proveru izvršiti u kretanju pri brzini 10—15 km/h, povlačenjem ručice kočnice. Ovu proveru izvršiti 2—3 puta i tom prilikom proveriti da li su tragovi iste dužine. Ukoliko oni nisu iste dužine izvršiti potrebno podešavanje.

6-Obavezno proveriti da li su zavrtnji, kojima je vezana ruda za šasiju, dovoljno pritegnuti. Nedovoljno pritegnuti zavrtnj predstavljaju veliku opasnost ne samo za vozača traktora nego i za sva lica koja se eventualno nalaze na prikolici.

- 35 -

Page 36: Visoka tehnička škola strukovnih studija

16.Literatura

1. Industrija mašina i traktora-Beograd uputstva za rukovanje i održavanje prikolica 3 tone

2. Priručnik za upotrebu prikilice

3. Internet(www.poljoprivredne masine. Com)

- 36 -

Page 37: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 37 -

Page 38: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 38 -

Page 39: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 39 -

Page 40: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 40 -

Page 41: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 41 -

Page 42: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 42 -

Page 43: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 43 -

Page 44: Visoka tehnička škola strukovnih studija

- 44 -