Top Banner
Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace je připomínkou a průřezem umělcovou bohatou tvorbou. Stejně, jako jsou Anička skřítek a Slaměný Hubert ze stejnojmenné knihy Vítězslava Nezvala, jež Trnka ilustroval, průvodci výstavou, staly se tyto postavy našimi průvodci pracovními listy. Mohlo by se zdát, že opomíjíme dílo Jiřího Trnky Zahrada, ale této knize je zasvěcena celá interaktivní část pro děti v půdních prostorách galerie Kouzelná zahrada II. Pracovní listy se však nijak neinspirují ani jednou knihou a výběr tak nechávají na pedagogovi. Považujeme za důležité představit žákům Jiřího Trnku jako našeho významného výtvarníka, který byl především významný loutkář, ilustrátor a animátor. Jelikož se ve výstavních prostorách ne vždy setkáváme s dostatečným pracovním zázemím, je velká část aktivit propojena s výukou ve škole. Tyto aktivity nastiňujeme níže v tomto metodickém listu. A tak, jak přicházely múzy a nápady, připravily a rozpracovaly jsme některé aktivity k co největšímu usnadnění Vašeho plánování a k přípravě pro jejich snadnou realizaci. Nepřemýšlejte, prosím, o metodickém listu jako o návodu, který má pouze jedno řešení a nelze si jej nijak upravit. Budeme rády, pokud využijete dílčí aktivity a budou třeba pouhým startem pro Vaše nápady. Pokud s námi budete sdílet své dojmy z výstavy i práce s pracovním a metodickým listem, velmi tuto zpětnou vazbu oceníme. Vaše cenné postřehy nám pomohou při tvorbě dalších pracovních a metodických listů v budoucnu. Přejeme Vám, aby čas na výstavě Jiří Trnka – V zahradách imaginace, v interaktivní části Kouzelná zahrada II i ve škole při tvorbě nebo četbě knih ilustrovaných Jiřím Trnkou, byl plný nekonečné představivosti a aby byl procházkou světem fantazie. Vaše LC GASK
11

Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Feb 02, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Vážení a milí pedagogové,

právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava

V zahradách imaginace je připomínkou a průřezem umělcovou bohatou tvorbou.

Stejně, jako jsou Anička skřítek a Slaměný Hubert ze stejnojmenné knihy Vítězslava Nezvala, jež

Trnka ilustroval, průvodci výstavou, staly se tyto postavy našimi průvodci pracovními listy. Mohlo

by se zdát, že opomíjíme dílo Jiřího Trnky Zahrada, ale této knize je zasvěcena celá interaktivní

část pro děti v půdních prostorách galerie Kouzelná zahrada II.

Pracovní listy se však nijak neinspirují ani jednou knihou a výběr tak nechávají na pedagogovi.

Považujeme za důležité představit žákům Jiřího Trnku jako našeho významného výtvarníka, který

byl především významný loutkář, ilustrátor a animátor.

Jelikož se ve výstavních prostorách ne vždy setkáváme s dostatečným pracovním zázemím, je velká

část aktivit propojena s výukou ve škole. Tyto aktivity nastiňujeme níže v tomto metodickém listu.

A tak, jak přicházely múzy a nápady, připravily a rozpracovaly jsme některé aktivity k co

největšímu usnadnění Vašeho plánování a k přípravě pro jejich snadnou realizaci.

Nepřemýšlejte, prosím, o metodickém listu jako o návodu, který má pouze jedno řešení a nelze

si jej nijak upravit. Budeme rády, pokud využijete dílčí aktivity a budou třeba pouhým startem

pro Vaše nápady.

Pokud s námi budete sdílet své dojmy z výstavy i práce s pracovním a metodickým listem, velmi

tuto zpětnou vazbu oceníme. Vaše cenné postřehy nám pomohou při tvorbě dalších pracovních a

metodických listů v budoucnu.

Přejeme Vám, aby čas na výstavě Jiří Trnka – V zahradách imaginace, v interaktivní části Kouzelná

zahrada II i ve škole při tvorbě nebo četbě knih ilustrovaných Jiřím Trnkou, byl plný nekonečné

představivosti a aby byl procházkou světem fantazie.

Vaše LC GASK

Page 2: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Jak se vyznat na výstavě a co kde najdete?

Pokud budete následovat Aničku skřítka a Slaměného Huberta, za dveřmi s klíčovou dírkou

objevíte svět Jiřího Trnky. I dospělí se zde znovu stávají dětmi, a to nejen kvůli vzpomínkám,

které v nich vyvolávají vystavená díla, ale i proto, že veškerý nábytek je zde obrovský, tak jako

ve světě dětí.

Výstava k 50letému výročí úmrtí významného československého umělce Jiřího Trnky se zaměřuje

na pět výtvarných oblastí, kterým se Trnka věnoval.

Loutkám, které Trnka vyráběl již od dětství, je věnována první – žlutá – místnost. Naleznete zde

Trnkovy první loutky, loutky určené pro divadlo, ale i loutky výstavní. Místnost je doplněna rovněž

ilustracemi k dětským říkankám či návrhem na fresku do bytu Josefa Skupy – Vývoj loutky.

Oranžová místnost představuje Trnkovu ilustrační tvorbu. Trnka ilustroval více než 130 titulů,

zde jsou vystaveny ukázky těch nejznámějších – Zahrada, Anička skřítek a Slaměný Hubert,

Bajaja, O Květušce a její zahrádce, Broučci, Andersenovy pohádky, Karavana a další. Knihy, které

Trnka ilustroval, si zde můžete také prolistovat.

Červená a modrá místnost představují Trnku jako malíře a sochaře, pro kterého je typický návrat

k tradicím, hravost a humor. Mezi obrazy nechybí snad nejznámější Trnkův obraz Betlém.

Trnka je ikonou české i světové animace. Vrcholem výstavy je proto zelená místnost, která je

věnována Trnkovi jako filmaři. Filmové loutky doplňují stránky z technických scénářů filmů a na

závěr je možné ve výstavním „kině“ shlédnout i Trnkovy animované snímky.

Page 3: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Školní skupiny mají možnost využít pracovní koutek v Časové ose - Seznámení se s Jiřím Trnkou - Pravidla chování na výstavě: Nesahat! Nekřičet! Neběhat! Předpokládaný čas: 10 min.

- Seznámení se s loutkou. Co je loutka? - Jak loutka funguje? - Co potřebuje k tomu, aby se mohla pohybovat?

Komunikační a slohová výchova: - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

10 min.

- Prohlédnutí výstavy a výběr jedné postavy, která žáky zaujala – jak z knihy, tak z vystavených ilustrací. - Skica postavy - Popis postavy, dle fantazie žáků: Kdo jsem? Co dělám?

- Výtvarný výchova: - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ - v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace - nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

- tužka

25 min.

- Co je to animace? - Můžeme i my rozpohybovat naší naskicovanou postavu? - Prohlédněte si místnost a hledejte pomůcku, která sloužila Jiřímu Trnkovi

UMĚNÍ A KULTURA - Výtvarný výchova: - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ - interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností - na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil - osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků

Page 4: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

k rozpohybování jeho postav. - Storyboard

a postupů současného výtvarného umění) - porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace - nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

Sepsání příběhu

o postavě

- lze formou storyboardu - prostředí, kulisy

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - Komunikační a slohová: - píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti UMĚNÍ A KULTURA - Hudební výchova- vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace

Flipbook - rozpohybování příběhu nebo jednoho předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - Práce s drobným materiálem:- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

- Flipbook (vytištěný na čtvrtce) - Tužka nebo černý fix

Tvorba papírové

loutky

- Překreslení naskicované postavy (rozdělené na části) - sestavení loutky

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - Práce s drobným materiálem:- vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu - využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic - volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu - udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

- čtvrtka - nůžky - děrovačka - patenty

A) loutka na provázku - lze vytvořit video - s pozadím, kulisy

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY - Dramatická výchova: - zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých - rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná - zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání

- špejle / dřívka od nanuku - provázek / vlasec - papírová loutka

Page 5: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

- spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje prezentace ostatních - reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z dramatického díla (divadelního, filmového, televizního, rozhlasového) - pracuje s pravidly hry a jejich variacemi; dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat - pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscenačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků - prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje, sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků - reflektuje svůj zážitek z dramatického díla; rozlišuje na základě vlastních zkušeností základní divadelní druhy

B) stop motion plochá animace

DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY - Filmová/Audiovizuální výchova: - experimentuje se samostatně vytvořenými výtvarnými prvky a vytváří pohybové efekty, ve své tvorbě uplatňuje základy animace - využívá proces vzniku optického obrazu v dírkové komoře a s jeho principem pracuje při tvorbě optických obrazů a při tvůrčích experimentech - vytváří série fotografií a jiných statických vizualizací, následně s nimi experimentuje a využívá možností technologií vytvářejících pohybový efekt - pozná některé historické přístroje užívané v minulosti k zachycení a promítání pohybu - slovně vyjadřuje děj, situace, příběh promítnutého filmu (animovaného, hraného); zaujímá osobní stanovisko k jednání postav a vyjadřuje svůj názor na film jako celek - ve spolupráci s učitelem dílčím způsobem analyzuje použité prostředky a principy v ukázkách promítnutého filmu

- fotoaparát - stativ - papírová loutka

Page 6: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Storyboard byl neodmyslitelnou pomůckou animátorů v době, kdy se animace ještě tvořila ručně,

a i v dnešní počítačové době animátoři používají tuto formu jako hlavní pomůcku při vzniku animovaného

filmu. Storyboard Vám při animaci pomůže rozvrhnout si příběh pomocí skic do jednotlivých částí. Název

scény je doprovázen ilustrací, může být doplněn o kolonku pozadí, technické zajištění, hudbu a další

poznámky.

Page 7: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Flipbook sloužil od nepaměti jako zábava v dobách, kdy ještě nebyl objeven

fotoaparát ani film. Je to animační technika, při které se skici, použité třeba ze

storyboardu, snadno rozpohybují. Z jednotlivých listů (obrazů) vytvoříme knihu

a rychlým prolistováním dospějeme k pohybu na scéně.

Page 8: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Rozpohybovat papírovou loutku můžete dvojím způsobem. K papírové loutce připevníte vodící lanka

za pomoci špejle nebo dřívek od nanuků a natočíte s ní krátké video. Můžete si vytvořit i vlastní divadlo

a kulisy. Druhým způsobem jak rozpohybovat papírovou loutku je stop motion plochá animace, kterou Vám

popíšeme níže.

Page 9: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace
Page 10: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

K rozpohybování papírové loutky pomocí stop

motion ploché animace budete potřebovat

podkladový papír (namalované pozadí),

fotoaparát (mobilní telefon) a nejlépe staviv.

Loutka leží na podkladovém papíře a ručně

posouváte z částí jejího těla kousek po kousku.

Každý tento pohyb je zaznamenán fotografií.

Jednotlivé fotografie se pak uspořádají

v programu (Movie maker, prohlížeč fotek) za

sebou tak aby vytvořili iluzi pohybu.

Page 11: Vážení a milí pedagogové,...Vážení a milí pedagogové, právě k Vám doputoval metodický list k pracovnímu listu k výstavě Jiřího Trnky. Výstava V zahradách imaginace

Narodil se roku 1912 v Plzni. Kreslil již od útlého mládí, v roce 1923 se seznámil s předním českým

loutkářem profesorem Josefem Skupou a začal s ním spolupracovat v loutkovém divadle Feriálních osad

v Plzni. V letech 1929–1935 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Na studia si vydělával kresbami

pro různé noviny a časopisy a zároveň jako výtvarník Skupova divadla, pro něž navrhoval a vytvářel kulisy.

V roce 1931 vystavoval na Mezinárodní loutkařské výstavě své loutky již samostatně. V letech 1936–37

provozoval vlastní loutkové Dřevěné divadlo v sále Rokoka na Václavském náměstí.

Od roku 1939 spolupracoval jako scénograf s Národním divadlem. V letech 1936–43 vypravil osm činoherních

titulů, nejčastěji pro režiséra Jiřího Frejku. Do výtvarného světa vstoupil už ve svých počátcích také jako

ilustrátor.

Trnka patří k zakladatelům českého animovaného filmu, jemuž se začal věnovat po válce. Špalíček, Bajaja,

Staré pověsti české a řada dalších filmů patří ke zlatému fondu animované tvorby, za něž se mu dostalo

mnoha světových ocenění. Kromě filmové a malířské tvorby dále pokračoval v rozsáhlém ilustračním díle,

za které byl v roce 1968 odměněn prestižní Cenou Hanse Christiana Andersena. Významnou část této oblasti

tvoří ilustrace ke knížkám pro děti. Ve čtyřicátých letech doprovodil obrázky kromě klasických pohádek

i oblíbené Karafiátovy Broučky, Menzelova Míšu Kuličku, jenž se dočkal několika pokračování, a mnoho

dalších. Z časté spolupráce s Františkem Hrubínem vzniklo několik dodnes oblíbených titulů. Pro nejmenší

jsou určeny knížky Říkejte si se mnou a Říkejte si pohádky. Také Špalíček pohádek, Pohádka pro Květušku

a její zahrádce nebo Zimní pohádka o Smolíčkovi či Pohádky tisíce a jedné noci patří dětem. Ilustroval

i všechny již zmíněné dětské knížky Vítězslava Nezvala. Známé jsou i obrázky ke knihám Andersenovy

pohádky, Pohádky bratří Grimmů, Karavana a Staré pověsti české. V šedesátých letech napsal a ilustroval

půvabnou knížku pro děti, kterou nazval Zahrada. Knihy ilustrované Jiřím Trnkou opakovaně vycházejí

nejen u nás, ale dočkaly se také mnoha vydání po celém světě.

Ke konci života se malíř, filmový tvůrce a ilustrátor věnoval i sochařské tvorbě.

Jiří Trnka byl renesanční osobností zasahující do oborů výtvarných i literárních.

Byl všestranně nadaný umělecky i technicky. Měl mimořádný dar jemného laskavého humoru blízkého

i dětem, kterým dobře rozuměl, a kromě ilustrací pro ně navrhoval i hračky. Vynalézavý objevovatel nových

výrazových možností skloubil ve svém díle disciplínu filmovou, ilustrační, scénografickou, malířskou

i sochařskou v jeden celek vyznačující se specifickou poetičností.

Zemřel v roce 1969 v Praze a je pochován na plzeňském hřbitově ve svém rodišti.1

1 NEZVAL, Vítězslav. Anička skřítek a Slaměný Hubert. 1. vydání. Praha: Studio Trnka, 2012. ISBN 978-80-87678-10-7.