Top Banner
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA GODINA 2017./2018. Šibenik 2017.
83

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

Nov 04, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

MENADŽMENT

IZVEDBENI PLAN NASTAVE

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

Šibenik 2017.

Page 2: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1. ZAHTJEVI I REZULTATI STUDIJSKOG PROGRAMA

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment organiziran na Veleučilištu namijenjen je

obrazovanju menadžera za više upravljačke funkcije u turističkom poduzećima i drugim

poslovnim sustavima. Zbog značajnog udjela ekonomskih obrazovnih sadržaja, ovako

obrazovani polaznici studija mogu uspješno obavljati i sve poslove za koje su potrebna znanja

i vještine poslovne ekonomije i ekonomske analize.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment namijenjen je prvenstveno studentima

stručnog studija Menadžment, ali je otvoren i za studente drugih preddiplomskih studija našeg

i ostalih visokih učilišta koji žele svoje kompetencije razvijati u području menadžmenta.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment mogu upisati i studenti koji su završili

stručni studij ili sveučilišni preddiplomski studij na drugom visokom učilištu. Prilikom

koncepcije studija, vodilo se računa da studenti ravnomjerno stječu i opće i stručne

kompetencije, odnosno s jedne strane znanja, vještine i stavove, a s druge strane

interpersonalne, instrumentalne i sistemske kompetencije.

Program specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta definira programske

sadržaje studija s ciljem specijalizacije kompetencija u pravcu složenijih menadžerskih

poslova, a posebno sa stajališta povećanja kompetencija upravljanja ljudskim faktorom tržišta,

poslovnog sustava i odnosa s javnošću, te specijalizacije u pravcu specifičnih kompetencija

strategijskog menadžmenta, operacijskog menadžmenta i menadžmenta troškova.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment programa nositelj ove

kvalifikacije ovlašten je koristiti zakonski zaštićen stručni naziv specijalist ekonomije za

menadžment (spec. oec.) i izvršavati stručne poslove u okviru svoga zanimanja.

2. OČEKIVANI ISHODI UČENJA

Prepoznati različite konkurentske prednosti poduzeća te temeljem toga koristiti

različite poslovne strategije ka ostvarenju ciljeva poduzeća

Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta

Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove i inovacije u mikro i

makro poslovnom okruženju

Razumjeti važnost inovativnih projekata i praksi, prepoznati taktike inoviranja i

spoznati mogućnosti inoviranja

Objasniti važnost poslovne etike i kulture u poslovnim odnosima

Samostalno statistički analizirati slučajeve iz realne poslovne prakse

Koristiti vjerojatnosne modele za različite diskretne i kontinuirane stohastičke pojave

Objasniti osnovne metode i probleme metode uzoraka, procijeniti parametre

populacije, postaviti statističke hipoteze i provesti test

Provesti osnovnu statističku analizu (deskriptivnu i diferencijalnu) pomoću MS Excela

Osposobiti se za rad u različitim područjima marketinške komunikacije, rad u

oglasnim agencijama ili drugim srodnim područjima.

Koristiti i usporediti, predložiti i procijeniti profile prehrane u ovisnosti o životnoj

dobi, zdravstvenom statusu, fizičkoj aktivnosti i vjerskoj pripadnosti.

Objasniti značaj higijenski ispravne proizvodnje i pripreme hrane i načine čuvanja

Page 3: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

Izraditi plan upravljanja zaštićenim područjima, nadzor u zaštićenim područjima,

poznavati ulogu zaštićenih područja za razvoj održivog turizma u zaštićenim

područjima

Prepoznati različite faze istraživačkog procesa, primijeniti temeljne istraživačke

metode i tehnike te primijeniti stečena znanja u pisanju rada

Pomoću programske potpore riješiti probleme linearne optimizacije, primijeniti

osnovne algoritme i metode za rješavanje problema na mrežama

Osmisliti plan javne nabave, pripremiti osnovne dokumente za provođenje otvorenog

postupka javne nabave

Razumjeti organizaciju poslovnih procesa s naglaskom na probleme organizacije

sustava upravljanja kapacitetima i tokovima materijala

Razumjeti važnost etičkog ponašanja menadžera te društvene odgovornosti poduzeća

prema okolini u cilju postizanja reputacije i poboljšanja poslovanja

Prepoznati i povezati procese koji utječu na sustave prometa i turizma

Sposobnost interpretiranja procesa i principa modeliranja, te iz ulaznih podataka

odabrati diskretnu simulaciju, izraditi i primijeniti simulacijski model primjenom

programskih paketa Sigma, Arena i Capsim te alata poput Excell-a i ExpertFit-a

Planirati, izvoditi i/ili nadzirati stručne, razvojne i istraživačke projekte

Poznavati tehnike upravljanja različitim poslovnim funkcijama, procesima i

projektima u području marketinga, prodaje i nabave

Istražiti, smisleno objasniti i predložiti reakcije na promjene u tržišnom, financijskom,

pravnom, tehnološkom i društvenom okruženju uz uvažavanje, podupiranje i

razvijanje etičkih i ekoloških standarda, te standarda kvalitete poslovanja.

Moći će sudjelovati u pripremi, izradi i provedbi EU projekata.

3. PROHODNOST KROZ STUDIJ

Student je dužan upisati se u akademsku godinu u utvrđenim rokovima za upis. Osoba

koja se ne upiše u akademsku godinu gubi status i prava studenta. Rokovi upisa

objavljeni su na Internet stranicama i oglasnim pločama veleučilišta te, po potrebi, i u

publikacijama Veleučilišta (brošure, promo-materijali i dr.).

Pri upisu u studijsku godinu student upisuje obavezne nastavne predmete te izborne

nastavne predmete čiji zbroj nosi minimalno 27 ECTS do maksimalno 35 bodova

semestralno tj. minimalno 60 ECTS do 66 ECTS bodova godišnje, sukladno Pravilniku o

studiranju.

I. Studenti upisuju višu studijsku godinu ukoliko su s prethodne godine studija stekli

minimalno 50 ECTS bodova i to na način: iz prethodne godine studija upisuju sve

nepoložene predmete inajmanje 60 ECTS bodova s više studijske godine.

II. Studenti imaju pravo upisati ponavljanje studijske godine uz parcijalan upis predmeta iz više

studijske godine uz slijedeće uvjete: - Parcijalan upis predmeta iz druge (2.) studijske godine, ukoliko je na prvoj (1.) studijskoj

godini stekao najmanje 30 ECTS bodova III. Ukoliko je student do kraja studijske godine položio onoliko predmeta čija ECTS

vrijednost nosi 29 ili manje ECTS bodova dužan je upisati ponavljanje godine u

Akademskim kalendarom utvrđenim rokovima za upis iduće akademske godine.

Nastava na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment sastoji se od

predavanja, seminara, vježbi, laboratorijskih vježbi, terenske nastave, praktične

Page 4: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

nastave, projekata, konzultacija, mentorskog rada, kolokvija, ispita te drugih oblika

provjere znanja i stručne prakse.

Preduvjet za upis u višu studijsku godinu su odslušani nastavni predmeti s niže studijske

godine (potvrđeno potpisom nositelja predmeta). Student je obvezan biti nazočan svim

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog nastavnog

predmeta.

Nastava za redovite i izvanredne studente izvodi se zajednički kad je to moguće obzirom na

prostorne i druge uvjete.

Studenti su dužni izvršiti sve preuzete obveze prema nastavnom predmetu (seminarski

radovi, protokoli vježbi, projektni rad, studije slučaja) što nastavnik ovjerava potpisom u

indeks na kraju semestra (u pravilu posljednji nastavni tjedan semestra u kojem se izvodi

nastava). Nastavnik može uskratiti potpis redovnom studentu koji je izostao s više od

30% nastavnih sati.

Nastavne obveze izvanrednih studenata prilagođene su mogućnostima njihove nazočnosti na

nastavi koja mora biti sukladna odobrenim izvedbenim planom nastave pojedinog nastavnog

predmeta.

Ukupne obveze redovitih studenata mogu biti najviše 48 sati tjedno, a ne manje od 40 sati

tjedno, od čega aktivne nastave najviše 24 sati tjedno. Iznimno, obveze studenata mogu biti i

veće ako je riječ o povećanoj praktičnoj nastavi, ali ne više od dva tjedna uzastopce tijekom

semestra.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment vrednuje se sa 120 ECTS bodova, koji se

ostvaruju putem upisanih nastavnih predmeta.

Prije predaje završnog rada student mora položiti sve nastavne predmete. Zbroj bodova

položenih nastavnih predmeta skupa sa obranjenim završnim radom treba biti minimalno 120

ECTS bodova.

Page 5: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

4. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA KOJI IZVODE NASTAVU NA

SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU MENADŽMENT

IME I PREZIME NASTAVNIKA NASTAVNI PREDMET KONTAKT E-MAIL KONZULTACIJE

BUJAS RUPIĆ, IVANA, MAG. OEC., PRED. Upravljanje EU projektima Prema rasporedu predavanja

i ispita

ŽELJKO DEKOVIĆ, MAG.OEC., V.PRED. Operacijski menadžment [email protected]

r

Kabinet 4,

Prema rasporedu predavanja

i ispita

NIKOLINA GAĆINA, MAG. ING., V.PRED. Prehrana u turizmu [email protected] Kabinet 1

ANITA GRUBIŠIĆ, MAG.OEC., V.PRED. Upravljanje troškovima [email protected] Kabinet 7

DR. SC. DRAGO MARGUŠ Menadžment zaštićenih

područja [email protected]

Prema rasporedu predavanja

i ispita

MR. GINA LUGOVIĆ

Psihologija za menadžere

Menadžment konflikata

Poslovna etika Metode znanstvenog istraživanja

[email protected] Kabinet 7

ŽELIMIR MIKULIĆ, DIPL. ING., V.PRED.

Kvantitativne metode za

poslovno odlučivanje

Poslovne simulacije

[email protected] Kabinet 12/ II kat.

ANA PERIŠIĆ, UNIV.SPEC.OEC., V. PRED.

Statistika

Kvantitativne metode za

poslovno odlučivanje

[email protected] Kabinet 3

MR. ALENKA POLJIČAK, V. PRED. Strategijski menadžment

Sustav javne nabave [email protected] Kabinet 12

DR. SC. IVICA POLJIČAK, V.PRED. Upravljanje EU projektima [email protected] Kabinet 13

MR. SC. TANJA RADIĆ LAKOŠ, V.PRED. Upotreba DDD i HACCP-a u

hotelijerstvu [email protected] U dekanatu

DR. SC. MILI RAZOVIĆ Inovacije i tehnološke strategije

[email protected]

Prema rasporedu predavanja

i ispita

JELENA ŠIŠARA, UNIV.SPEC.OEC.,

V.PRED. Marketinško komuniciranje [email protected] Kabinet 4

DR. SC. ANA UDOVIČIĆ, PRED. Menadžment rizika

Semestralna stručna praksa [email protected] Kabinet 5

DR. SC. FRANE UREM, V.PRED.

Softversko inženjerstvo

Intelektualno vlasništvo i

informacijski sustavi

[email protected] Kabinet 6

DR. SC. DRAGAN ZLATOVIĆ Intelektualno vlasništvo i

informacijski sustavi [email protected] Kabinet 13

JELENA ŽAJA, MAG. OEC., ASISTENT Operacijski menadžment [email protected] Kabinet 2

Page 6: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

5. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM

STRUČNOM STUDIJU MENADŽMENT

Nastava na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment obavlja se na

Veleučilištu u Šibeniku, u Šibeniku, na adresi Trg Andrije Hebranga 11. Na navedenoj

lokaciji, osim ureda službi, nalazi se 12 predavaonica ukupne površine 757 m2.

Prostori u kojima se odvija nastavni proces pružaju optimalne uvjete s obzirom na upisani

broj studenata. Navedeni prostor sadrži prostorne kapacitete koji prateći standarde izvođenja

visokoškolske nastave omogućavaju studentima kvalitetno praćenje i sudjelovanje u

nastavnim aktivnostima.

Nastava na Veleučilištu odvija se kroz tjedan od ponedjeljka do petka (u iznimnim

slučajevima subotom u jutarnjim satima) prema fiksnom Rasporedu sati objavljenom na

oglasnim pločama i na službenoj Internet stranici Veleučilišta. U skladu sa zahtjevima

Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti

visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i re-akreditaciju visokih učilišta (Narodne

novine, broj 24/10) članak 5. st. 2, Veleučilište udovoljava omjeru broja upisanih studenata i

prostornih mogućnosti za izvođenje nastave (1,25 m2 / student).

Page 7: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

6. AKADEMSKI KALENDAR ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

AKTIVNOST TERMIN

Zimski semestar 2. listopada 2017. – 24. veljače 2018.

Zimski praznici 26. prosinca 2017. – 5. siječnja 2018.

Zimski redoviti ispitni rok 29. siječnja 2018. - 24. veljače 2018.

Testiranje zimskog semestra 19. veljače 2018. – 23. veljače 2018.

Ljetni semestar 26. veljače 2018. – 30. rujna 2018.

Ljetni redoviti ispitni rok 11. lipnja 2018. – 7. srpnja 2018.

Ljetni praznici 10. srpnja 2018. – 19. kolovoza 2018.

Jesenski redoviti ispitni rok 20. kolovoza 2018. – 15. rujna 2018.

DRŽAVNI BLAGDANI I NERADNI DANI

DATUM BLAGDAN ILI SPOMENDAN

08. listopada Dan neovisnosti

01. studenog Dan svih svetih

25. i 26. prosinca Božićni blagdani (Božić i blagdan sv. Stjepana)

01. siječnja Nova godina

06. siječnja Bogojavljenje (Sveta tri kralja)

02. travnja Uskrsni ponedjeljak

01. svibnja Praznik rada

31. svibnja Tijelovo

22. lipnja Dan antifašističke borbe

25. lipnja Dan državnosti

05. kolovoza Dan domovinske zahvalnosti

15. kolovoza Velika Gospa

Page 8: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

7. TERMINI ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ GODINI 2017/2018.

1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

I. SEMESTAR

Perišić A. Statistika 07.02. 21.02. 13.06. 27.06. 27.08. 10.09.

Lugović G. Psihologija za menadžere 30.01. 13.02. 13.06. 27.06. 22.08. 05.09.

Poljičak A. Strategijski menadžment 03.02. 17.02. 16.06. 30.06. 25.08. 08.09.

Razović M. Inovacije i tehnološke

strategije

30.01. 13.02. 18.06. 02.07. 20.08. 03.09.

Šišara J. Marketinško komuniciranje 31.01. 24.02. 13.06. 27.06. 22.08. 05.09.

Radić Lakoš T. Upotreba DDD i HACCP-a u

hoteljerstvu

30.01. 13.02. 12.06. 26.06. 21.08. 04.09.

Gaćina N. Prehrana u turizmu 08.02. 22.02. 21.06. 05.07. 30.08. 13.09.

II. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Mikulić Ž. Kvantitativne metode za poslovno

odlučivanje 31.01. 14.02. 20.06. 04.07. 28.08. 11.09.

Udovičić A. Menadžment rizika 02.02. 16.02. 19.06. 03.07. 29.08. 12.09.

Deković Ž. Operacijski menadžment 05.02. 19.02. 14.06. 28.06. 23.08. 06.09.

Lugović G. Menadžment konflikata 31.01. 14.02. 12.06. 26.26. 21.08. 04.09.

Lugović G. Poslovna etika 31.01. 14.02. 12.06. 26.06. 22.08. 05.09.

Poljičak A. Sustav javne nabave 03.02. 17.02. 16.06. 30.06. 25.08. 08.09.

Grubišić A. Upravljanje troškovima 06.02. 20.02. 15.06. 29.06. 24.08. 07.09.

Page 9: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

III. SEMESTAR 1.ispitni termin 2.ispitni termin 3.ispitni termin 4.ispitni termin 5.ispitni termin 6.ispitni termin

Mikulić Ž. Poslovne simulacije 29.01. 12.02. 14.06. 28.06. 28.08. 11.09.

Lugović G. Metode znanstvenog

istraživanja 30.01. 13.02. 13.06. 27.06. 21.08. 04.09.

Urem F. Softversko inženjerstvo 07.02. 21.02. 15.06. 29.06. 31.08. 14.09.

Zlatović D./ Urem

F.

Intelektualno vlasništvo i

informacijski sustavi

30.01. 13.02. 15.06. 29.08. 29.08. 12.09.

Poljičak I. Upravljanje EU projektima

06.02. 20.02. 12.06. 26.06. 28.08. 11.09.

Marguš D. Menadžment zaštićenih područja 01.02. 15.02. 21.06. 05.07. 23.08. 06.09.

Page 10: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

8. POPIS NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNIKA I SURADNIKA, SATNICA PREDMETA TE RADNO OPTEREĆENJE

STUDENATA NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU MENADŽMENT

NOSITELJ KOLEGIJ NASTAVNIK -

PREDAVANJA

NASTAVNIK -

VJEŽBE /

SEMINARI

P S Broj

grupa

V Broj

grupa ECTS

sati tjedno sati tjedno sati tjedno

I. SEMESTAR

Perišić A. Statistika Perišić A. Perišić A. 3 2 2 6

Lugović G. Psihologija za menadžere Lugović G. Lugović G. 3 1 1 6

Poljičak A. Strategijski menadžment Poljičak A. Poljičak A. 3 1 1 6

Razović M. Inovacije i tehnološke strategije Razović M. Razović M. 3 1 1 6

Šišara J. Marketinško komuniciranje Šišara J. Šišara J. 2 2 1 6

Radić Lakoš T. Upotreba DDD i HACCP-a u

hoteljerstvu Radić Lakoš T. Radić Lakoš T. 3 1 1 6

Gaćina N. Prehrana u turizmu Gaćina N. Gaćina N. 3 1 1 6

II. SEMESTAR

Mikulić Ž. Kvantitativne metode za poslovno

odlučivanje Mikulić Ž. Perišić A. 3 2 2 6

Udovičić A. Menadžment rizika Udovičić A. Udovičić A. 3 1 1 6

Deković Ž. Operacijski menadžment Deković Ž. Žaja, J. 3 2 1 6

Lugović G. Menadžment konflikata Lugović G. Lugović G. 3 1 1 6

Lugović G. Poslovna etika Lugović G. Lugović G. 3 1 1 6

Poljičak A. Sustav javne nabave Poljičak A. Poljičak A. 2 2 1 6

Grubišić A. Upravljanje troškovima Grubišić A. Grubišić A. 3 1 1 6

Page 11: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

III. SEMESTAR

Mikulić Ž. Poslovne simulacije Mikulić Ž. Mikulić Ž. 3 2 2 6

Lugović G. Metode znanstvenog istraživanja Lugović G. Lugović G. 3 1 1 6

Urem F. Softversko inženjerstvo Urem F. Urem F. 3 1 1 6

Zlatović D./

Urem F.

Intelektualno vlasništvo i

informacijski sustavi

Zlatović D./

Urem F. Urem F. 3 1 1 6

Bujas Rupić, I. Upravljanje EU projektima Bujas Rupić, I. Bujas Rupić, I. 2 2 2 6

Marguš D. Menadžment zaštićenih područja Marguš D. Marguš D. 2 1 1 1 1 6

IV. SEMESTAR

Udovičić A. Stručna praksa 10

Završni rad 20

Page 12: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ana Perišić, univ. spec. oec., v. pred.

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta STATISTIKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 45P + 30V

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni on-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 2.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Stjecanje znanja iz teorije i ovladavanje praktičnim vještinama potrebnim za adekvatnu statističko-ekonomsku analizu i interpretaciju rezultata.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Samostalno statistički analizirati slučajeve iz realne poslovne prakse

Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove i inovacije u mikro i makro poslovnom okruženju

Koristiti vjerojatnosne modele za različite diskretne i kontinuirane stohastičke pojave

Objasniti osnovne metode i probleme metode uzoraka, procijeniti parametre populacije,postaviti statističke hipoteze i provesti

test

Provesti osnovnu statističku analizu (deskriptivnu i diferencijalnu) pomoću MS Excela

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Provesti deskriptivnu statističku analizu; definirati osnovne pojmove vjerojatnosti; prepoznati i koristiti vjerojatnosne modele za različite diskretne i

kontinuirane stohastičke pojave; opisati osnovne metode i probleme metode uzoraka; procijeniti parametre populacije; postaviti statističke hipoteze

i provesti test; razlikovati parametarske i neparametarske statističke testove; objasniti osnovne pojmove regresijske (linearne regresija) i

korelacijske analize; provesti linearnu regresijsku analizu; provesti osnovnu statističku analizu (deskriptivnu i inferencijalnu) pomoću MS Excela.

Page 13: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJE VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3

Uvodno predavanje. Prikupljanje podataka. Uređivanje i

grafičko prikazivanje podataka. Populacija i uzorak,

varijabla, parametri.

1 1 Ponavljanje: deskriptivna statistika- klasifikacija i

uređivanje varijabli.

2 3

Deskriptivna statistika: srednje vrijednosti, mjere

disperzije, mjere asimetrije, mjere zaobljenosti.

Standardizirana vrijednost, pravilo Čebiševa.

2 1

Deskriptivna statistika: srednje vrijednosti, mjere

disperzije, mjere zaobljenosti, mjere asimetrije,

standardizirano obilježje, pravilo Čebiševa,

empirijsko pravilo, korištenje EXCEL-a.

3 3

Prostor elementranih događaja. Vjerojatnosni prostor.

Diskretna i nediskretna vjerojatnost. Uvjetna i potpuna

vjerojatnost.

3

Inferencijalna statistika: slučajni događaji,

vjerojatnost, slučajna varijabla, očekivanje, varijanca

slučajne varijable

4 3

Slučajna varijabla: diskretna i kontinuirana slučajna

varijabla. Očekivanje i varijanca.Modeli i primjene

diskretnih slučajnih varijabli. Binomna, Poissonova,

hipergeometrijska i uniformna razdioba.

4 1

Modeli i primjene diskretnih slučajnih varijabli.

Binomna, Poissonova, hipergeometrijska, i

uniformna razdioba.

5 3 Kontinuirane distribcije: normalna, Studentova, hi-

kvadrat distribucija, Fischerova distribucija. 5 1

Kontinuirane distribcije: normalna, Studentova, hi-

kvadrat, Fischerova distribucija.

6 3

Dvodimenzionalna slučajna varijabla. Marginalne

vjerojatnosti i distribucije. Neovisnost slučajnih varijabli.

Uvjetne distribucije. Kovarijanca. Koeficijent korelacija.

6 1

Dvodimenzionalna slučajna varijabla. Marginalne

vjerojatnosti i distribucije. Neovisnost slučajnih

varijabli. Uvjetne distribucije. Kovarijanca.

Koeficijent korelacije.

7 3 Ponavljanje za kolokvij. Teorija uzoraka. Sampling

distribucija aritmetičkih sredina, proporcija i varijanci. 7 1 Ponavljanje za kolokvij.

8 3

Teorija uzoraka. Sampling distribucija aritmetičkih

sredina, proporcija i varijanci. Procjene aritmetičke

sredine (za velike i male uzorke), proporcije i standardne

devijacije populacije. Intervali pouzdanosti.

8 1 Procjene aritmetičke sredine , proporcije i standardne

devijacije populacije. Intervali pouzdanosti.

9 3

Testiranje hipoteza o pretpostavljenoj aritmetičkoj

sredini, proporciji i varijanci populacije. Veličina uzorka

i razina signifikantnosti.

9 1 Procjene aritmetičke sredine , proporcije i standardne

devijacije populacije. Intervali pouzdanosti.

10 3

Testiranje hipoteza o pretpostavljenoj aritmetičkoj

sredini, proporciji i varijanci populacije. Veličina uzorka

i razina signifikantnosti.

10 1

Testiranje hipoteza o pretpostavljenoj aritmetičkoj

sredini, proporciji i varijanci populacije. Veličina

uzorka i razina signifikantnosti

11 3

Usporedba aritmetičkih sredina i testiranje hipoteza o

razlici aritmetičkih sredina dviju populacija temeljem

(ne)ovisnih uzoraka. Usporedba proporcija i testiranje

11 1

Testiranje hipoteza o pretpostavljenoj aritmetičkoj

sredini, proporciji i varijanci populacije. Veličina

uzorka i razina signifikantnosti

Page 14: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

hipoteza o razlici proporcija dviju populacija.

12 3

Usporedba aritmetičkih sredina i testiranje hipoteza o

razlici aritmetičkih sredina dviju populacija temeljem

(ne)ovisnih uzoraka. Usporedba proporcija i testiranje

hipoteza o razlici proporcija dviju populacija.

12

Usporedba aritmetičkih sredina i testiranje hipoteza o

razlici aritmetičkih sredina dviju populacija.

Usporedba proporcija i testiranje hipoteza o razlici

proporcija dviju populacija.

13 3 Neki neparametarski testovi (hi kvadrat test, Wilcoxonov

test…). 13 1 Neparametarski testovi.

14 3 Regresijska analiza. 14 1 Ponavljanje za kolokvij.

15 3 Regresijska analiza. 15 1 Regresijska analiza.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe). Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

nastavi. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje zadatka i sl. Studenti koji nisu u

mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila

([email protected] ). Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će

objavljene na e-learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave Pismeni ispit 6 (bez projekta i

kolokvija) Projekt

1.2 (bez

pismenog

ispita)

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera 0.3 (bez pismenog

ispita)

Kolokviji 4.5 (bez pismenog

ispita) Seminarski rad Problemski zadatak

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave polaganjem dvaju kolokvija i pisanjem neobaveznog praktičnog rada. Na svakom kolokviju potrebno je

ostvariti minimalno 50% bodova kako bi student bio oslobođen pismenog ispita. Kolokvijima je moguće ostvariti ukupno 80 bodova (svaki kolokvij nosi

40 bodova). Neobaveznim praktičnim (projektnim) zadatkom moguće je ostvariti najviše 20 bodova. Završna ocjena formira se na usmenom ispitu kao

zajednička ocjena kolokvija, neobaveznog praktičnog zadatka i usmenog ispita. Studenti imaju pravo na ispravak jednog kolokvija uz uvjet da su

položili barem jedan kolokvij. Studenti koji ne polože kolegij putem kolokvija, imaju pravo izlaska na pismeni ispit i ukoliko ga polože pristupaju

Page 15: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

usmenom dijelu ispita na kojem se zatim formira završna ocjena. Studenti dodatne bodove mogu ostvariti aktivnim sudjelovanjem na nastavi kroz

kontinuirane provjere znanja.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Šošić I., Primjenjena statistika , Školska knjiga , Zagreb 2004. 12 Ne

Azcel A. Sounderpandian J., Complete Business Statistics, McGraw Hill, 2009. 1 Ne

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Newbold P., Statistics for Buisness and Economics , Englewood Cliffs: Prentice Hall , 1997

Čižmešija M., Kurnoga Živadinović N., Zbirka riješenih zadataka iz osnova statistike,Mirorad d.o.o.,

Zagreb,2006

Dumičić K., Bahovec V., Poslovna Statistika, Element, Zagreb, 2011.

Priručnici za programsku potporu Excel

/

5

5

Ne

Ne

Ne

Da

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- kroz interaktivan rad na nastavi

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

- studentska anketa

Page 16: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr. Gina Lugović, v. predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta PSIHOLOGIJA ZA MENADŽERE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45 P + 15 S

1.3. Suradnici / 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina, materijali dostupni on line, 0% izvođenja

kolegija on line

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI

STRUČNI STUDIJ 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje X da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

- Upoznavanje temeljnih pojmova psihologije na kojima počivaju međuljudski odnosi.

- Usvajanje osnovnih pojmova međuljudskih odnosa:

- prirode međuljudskih odnosa, socijalne percepcije,

- komponente međuljudskih odnosa.

- Stavovi i važnost stavova za ponašanje.

- Stereotipi i predrasude.

- Oblici socijalnog ponašanja.

- Razvoj morala.

- Socijalne vještine kao temelj međuljudskih odnosa.

- Sukob i nenasilno rješavanje sukoba.

- Razumijevanje međuljudskih odnosa i socijalnih vještina,

- Uočavanje uzroka konflikata i načina smanjivanja i sprječavanja konflikata.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema ulaznih kompetencija.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Stjecanje znanja o komunikaciji, usvajanje verbalne i neverbalne komunikacije, uviđanje samootkrivanja, savladavanje tehnika aktivnog slušanja,

prepoznavanje empatije, naučena pravila komunikacije, razumijevanje uloge stavova, stereotipa i predrasuda u komunikaciji, razlikovanje prosocijalnog

i agresivnog ponašanja, razumijevanje razvoja morala i formiranja socijalnih vještina i socijalne kompetencije, te uzroka možebitnih sukoba i

sprječavanja sukoba. Studenti se uče timskom radu u rješavanju vježbi/posebnih programskih zadataka, vježbaju se tehnike kreativnosti i prezentacijske

vještine uz nadzor i kontrolu nastavnika.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Očekuje se da će studenti nakon odslušanog kolegija i pripremanja seminarskih radova moći:

- prepoznati i definirati osnove i elemente komunikacije,

- uočiti verbalnu i neverbalnu ekspresiju,

- primijeniti pravila komunikacije,

Page 17: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

- primijeniti asertivno i prosocijalno ponašanje,

- razumjeti razvoj morala,

- povećati svoju razinu socijalne kompetentnosti

- primijeniti socijalne vještine za smanjivanje konflikata,

- uspješnije komunicirati u svojoj socijalnoj sredini.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3

Uvodno predavanje - Pojam i sadržaj psihologije za

menadžere, Razlike potreba i želja, odustajanje i aktivno

sudjelovanje.

1 1 Podjela seminara.

2 3

Međuljudski odnosi (priroda međuljudskih odnosa,

važnost socijalne percepcije u ostvarivanju međuljudskih

odnosa).

2 1 Podjela seminara. Komunikacijske razlike - uzroci

razlika.

3 3 Međuljudski odnosi (komponente međuljudskih odnosa -

verbalna i neverbalna ekspresija). 3 1

Komunkacija suprotnosti - "bridginig the gap",

vježbe komunikacije po grupama od 5 studenata.

Seminari.

4 3 Međuljudski odnosi (samootkrivanje, asertivnost, aktivno

slušanje, empatija, pravila komunikacije). 4 1 Upitnik tolerancije - svi. Seminari.

5 3 Stavovi i važnost stavova za ponašanje (formiranje i

komponente stava i uloga u ponašanju). 5 1

Prije nego što je prekasno…. prije 6-te godine.

Seminari.

6 3 Stavovi i važnost stavova za ponašanje (mehanizmi koji

utječu na promjenu stava). 6 1

ORID - vježbe po grupama od 5 studenata.

Seminari.

7 3 Stereotipi i predrasude, utjecaj stereotipa i predrasuda na

međuljudsku interakciju. 7 1 Nasilje bez spola i dobi. Seminari.

8 3 Oblici socijalnog ponašanja (prosocijalno ponašanje,

agresivno ponašanje). 8 1

Razlika asertivnog, impulzivnog i agresivnog

ponašanja. Seminari.

9 3 Oblici socijalnog ponašanja (socijalna inhibicija,

formiranje i uloga u međuljudskim odnosima). 9 1 Uloge koje igramo. Seminari.

10 3 Moral (teorije razvoja morala). 10 1 Razlika dobra i zla. Seminari.

11 3 Moral (tolerancija). 11 1 Upitnik tolerancije. Seminari.

12 3

Socijalne vještine kao temelj međuljudskim

odnosima (formiranje socijalnih vještina i njihova uloga u

komunikaciji).

12 1 Upitnik emocionalne inteligencije. Seminari.

Page 18: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

13 3 Socijalne vještine kao temelj međuljudskim

odnosima (socijalna kompetencija). 13 1

Primjeri socijalne kompetentnosti u svakodnevnom

životu. Seminari.

14 3 Sukob i nenasilno rješavanje sukoba. 14 1 Donošenje odluka na temelju informacija -

kompromis kao moguće rješenje? Seminari.

15 3 Ponavljanje. Upute za ispit. Potpisi. 15 1 Seminari.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Predavanja prate praktične vježbe koje izvode studenti

samostalno, u parovima ili skupinama do pet studenata, sa

studentima se, po potrebi, mogu prirediti i radionice i

mentorski rad za pojedine seminare.

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti imaju obvezu prisustvovati minimalno 70% predavanja. Izvanredni studenti obvezni su prisustvovati minimalno 30% predavanja.

Svi studenti dužni su odabrati teme, izraditi, prezentirati i obraniti dva seminarska rada (jedan s hrvatskom a drugi s engleskom korištenom literaturom;

predati u tekstu i prezentirati sa ppt; seminarski rad se sastoji od minimalno 10 stranica: naslovnica, sadržaj, uvod, rad, zaključak, literatura od 2000. do

2017., seminari obuhvaćaju teoretski sadržaj predmeta kao pripremu za pismeni ispit.

Seminarski radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected]).

Studentima se preporuča dolaženje na konzultacije u vrijeme konzultacija ili za neki drugi termin.

Informacije o nastavi i nastavni materijali su na web stranici Veleučilišta (http://www.vus.hr).

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt /

Eksperimentalni rad / Istraživanje / Praktični rad /

Esej / Referat / Kontinuirana provjera /

Kolokviji / Seminarski rad 2 (ostalo upisati) /

Aktivnosti u nastavi / Usmeni ispit / (ostalo upisati) /

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Ocjenjivanje i vrednovanje studenata tijekom nastave temelji se na redovitom pohađanju nastave (redovni studenti min. 70% nastave, a izvanredni

studenti min. 30% nastave tijekom semestra), pozitivno ocijenjenim seminarskim radovima (dva seminarska rada na osnovi literature na hrvatskom i

engleskom jeziku) i održanim prezentacijama seminarskih radova iz odabrane teme (word i ppt). Literatura seminara (naslovnica, sadržaj, uvod, rad,

zaključak, literatura, minimalno 10 stranica) od 2000.- 2017. Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave, dio sadržaja kolegija izvodi se "case"

metodom na vježbama tijekom predavanja. Uvjet za pristupanje ispitu je potpis nakon utvrđene nazočnosti na predavanjima i obrane seminarskih

radova. Završna ocjena znanja studenta formira se kao zajednička ocjena nazočnosti na predavanjima, seminarskih radova i pismenog ispita.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

1. Penington, D. (1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2 -

Page 19: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2. Knapp, M. L., Hall, J. A. (2010). Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji. Jastrebarsko:

Naklada Slap. 2 -

3. Marušić, S. (2006). Upravljanje ljudskim potencijalima. Zagreb: Adeco. 3 -

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Yukl, G. (2008). Rukovođenje u organizacijama. Jastrebarsko: Naklada Slap. 3

2. Bhagoria, A. (2012). Managing Business Through Human Psychology. http://www.free-

ebooks.net/ebook/Managing-Business-Through-Human-Psychology-A-Handbook-for-

Entrepreneur/pdf/view

/ pdf

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- interaktivnim radom na predavanjima,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata na predavanjima,

- dobivenim informacijama na temelju rezultata ispita, potrebnih za povećanje efikasnosti rada,

- upućivanjem studenata u prava, obveze, metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentske ankete, podaci HZZ-a o godišnjem stanju

zaposlenosti studenata, ankete poslodavaca i udruga Alumni.

Page 20: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr. Alenka Poljičak, dipl.oec., v. pred.

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta STRATEGIJSKI MENADŽMENT 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P+15S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija -

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Osposobiti studente da mogu razumjeti strategijski menadžment, da mogu prepoznavati sve ključne faze u procesu strategijskog menadžmenta. Ključni

cilj je pripremiti studenete da mogu sudjelovati u izradi strateških planova i njihovoj implementaciji te kontroli.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

uvjeti potrebni za upis prve godine.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će usvojiti znanja i vještine koji će im omogućiti da mogu sudjelovati u izradi strateških planova te njihovoj realizaciji.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će:

• znati definirati ključne pojmove koji se odnose na strategijski menadžment;

• prepoznavati osnovne faze u strategijskom menadžmentu;

• analizirati strategijsko okruženje i situacije, te odabrane strategije implementirati u organizacijski kontekst;

• razumjevati međusobnu uzročno posljedičnu povezanost pojedinačnih faza strategijskog menadžmenta, a u svrhu ostvarivanja poslovnih, ali ne

samo poslovnih uspjeha, već i uspjeha u osobnom i profesionalnom segmentu;

• razumjeti značaj stvaranja konkurentske prednosti;

• znati izraditi strateški plan;

• razlikovati različite poslovne strategije;

Page 21: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Uvod u strategijski menadžment, proces strategijskog

menadžmenta 1 1 O strategijskom menadžmentu

2 3 Osnove analize okoline 2 1 O strukturi i ciljevima analize okoline

3 3 Opća, poslovna i unutarnja okolina 3 1 O strukturi i ciljevima analize okoline

4 3 Metode i tehnike analize opće okoline 4 1 O metodama i tehnikama analize okoline

5 3 Metode i tehnike analize poslovne okoline 5 1 O metodama i tehnikama analize okoline

6 3 Metode i tehnike analize unutarnje okoline 6 1 O metodama i tehnikama analize okoline

7 3 Misija, vizija i ciljevi 7 1 O misiji, viziji, ciljevima i vrijednostima

8 3 Formuliranje strategije 8 1 O strategijskoj analizi i strategijskom izboru

9 3 Poslovne strategije 9 1 Strategije vodstva u troškovima, straegije

diferencijacije i strategije fokusiranja

10 3 Korporacijske strategije 10 1 Poslovni portfolio

11 3 Implementacije strategije pomoću funkcijskih strategija 11 1 Funkcijske strategije i provedba

12 3 Implementacije strategije putem strukture, vodstva,

kulture i nagrađivanja 12 1

Organizacijska struktura i strategijski planovi te

implementacije

13 3 Evaluacija rezultata 13 1 Evaluacija ostvarenja akcijskih planova

14 3 Strategijska kontrola 14 1 O strategijskoj kontroli

15 3 Mjerila performansi 15 1 Izbor mjerila performansi

Page 22: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Nastava se izvodi u prvom semestru (zimskom semestru) u obliku predavanja (45 sati) i seminara (15 sati). Studenti su obvezni prisustvovati nastavi na

minimalno 70% predavanja i izraditi seminarski rad što je uvjet za potpis.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 4 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 4 Seminarski rad 1 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studeni istražuju case slučajeve i kao timovi izrađuju seminarski rad. Pismeni ispit mogu polagati na kolokvijima ili zasebno pristupiti pisanom ispitu.

Ispit se okončava usmenim ispitom.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Buble, M. i suradnici: Strateški menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005.

2. Case slučajevi iz knjige: Thompson, A.A.Jr., Strickland A.J. III i Gamble, J.E.: "Strateški

menadžment : u potrazi za konkurentskom prednošću", IV izdanje, Mate, Zagreb, 2006.

3. stručni članci, poslovne informacije i poslovni slučajevi – Internet izvori, na hrvatskom i na

engleskom jeziku

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Porter, M: Konkuretska prednost, Masmedia, Zagreb, 2007.

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Vođenje evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, kontinuirano praćenje napretka

studenata putem kolokvija. Studenti su upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu

literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 23: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Doc. dr sc. Mili Razović, v. pred.

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta INOVACIJE I TEHNOLOŠKE STRATEGIJE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45+0+15+0

1.3. Suradnici nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line,

0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija -

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove i inovacije u mikro i makro poslovnom okruženju

Razumjeti važnost inovativnih projekata i praksi, prepoznati taktike inoviranja i spoznati mogućnosti inoviranja

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Značaj inovacija, tehnologija i znanja 1 1 Steve Jobs – inovacije i tržišna valorizacija inovacija

2 3 Kvalifikacija inovacija 2 1 Inovacije u gastronomiji

3 3 Istraživanje i razvoj osnova izvora

inovacija 3 1 Inovaciji u maloprodajnim objektima na primjeru tvrtke „Tisak“

4 3 Tržišna realizacija inovacija 4 1 Internet i inovacije

5 3 Menadžment inovacija 5 1 Inovacije u rezervacijskom sustavu

6 3 Izvanjski izvori za inovaciju; Inovacija

poboljšanja 6 1 Inovacije u privatnom smještaju turističkog sektora

Page 24: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

7 3 Kreativno mišljenje i inovacija;proces

kreativnog mišljenja 7 1 Inovacije u protupožarnoj zaštiti zaštićenih dijelova prirode

8 3 Poduzetnička atmosfera i kreativni

timski rad u stvaranju inovacija 8 1 Inovacije u radu zaštićenih dijelova prirode

9 3

Inventivna organizacija; Poduzetničko

poduzeće; Mjerenje inovatorske

uspješnosti

9 1 Inovacije u glazbenoj industriji

10 3 Inovacije kao menadžerski proces 10 1 Inovacije u recepcijskom poslovanju

11 3 Strategija inoviranja i pripadni rizici 11 1 Inovacije u hotelijerstvu

12 3 Upravljanje odjelom za istraživanje i

razvoj ; Izvor ideja 12 1 Inovacije u kamping turizmu

13 3 Razvoj novog proizvoda; razvoj nove

usluge 13 1 Inovacije u ugostiteljstvu

14 3 Odabir koncepta inovacije novog

proizvoda i nove usluge 14 1 Inovacije u poslovanju turističkih agencija

15 3 Lansiranje proizvoda na tržište; Inovacija

i kako mjeriti uspješnost 15 1 Inovacije u promociji

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

x mentorski rad

x studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 2 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad 1 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 2 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Prati se prisutnost i aktivnost na nastavi-predavanjima i seminaru. Rezultat ispita temelji se na više od 50 % bodova na pismenom dijelu ispita a što je

preduvjet za pristup usmenom dijelu ispita. Na usmenom dijelu ispita treba pozitivno odgovoriti na više od 50% postavljenih pitanja.

Page 25: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija 1. KEELY,L., WALTERS,H.,PIKKEL,R., QUIN,B.,: TEN TYPES OF INNOVATION, THE DISCIPLINE OF BUILDING

BREAKTHROUGHS, WILY, 2013.

4

2. HALL MICHAEL,M:. and WILLIAMS ALLAN M. : TOURISM AND INOVATION, ROUDGLE, LONDON, 2008.

0

3. RAZOVIĆ, M., : INOVACIJE I TEHNOLOŠKE STRATEGIJE, SKRIPTA-PREDAVANJA, ŠIBENIK, 2015.

da

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. PRESTER,J. MENADŽMENT INOVACIJA, SINERGIJA,ZAGREB, 2010. 5

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za

daljnje upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 26: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Jelena Šišara, univ.spec.oec., v.

pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta MARKETINŠKO

KOMUNICIRANJE

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+30S

1.3. Suradnici nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI

STRUČNI STUDIJ 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 1. i 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovnom koncepcijom integrirane marketinške komunikacije, te im pružiti stjecanje temeljnih

znanja i vještina sukladno novoj paradigmi marketinga i marketinškoj komunikaciji. Upoznati studente s ulogom komunikacije, procesom

komuniciranja te sudionicima u procesu komuniciranja. Prezentirati studentima vrste tržišnog komuniciranja i njihove prednosti i

nedostatke. Te ih osposobiti putem nastave, interaktivne diskusije i praktičnih zadataka/studija slučaja za rad u različitim područjima

marketinške komunikacije, rad u oglasnim agencijama ili drugim srodnim područjima. Omogućiti studentima da kritički promišljaju i

razvijaju praksu integriranog marketinškog komuniciranja.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

Kolegij Marketinško komuniciranje je u korelaciji s istim kolegijima na svim Veleučilištima i Sveučilištima u Hrvatskoj.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

- Osposobiti se za rad u različitim područjima marketinške komunikacije, rad u oglasnim agencijama ili drugim srodnim područjima.

- Prepoznati različite konkurentske prednosti te temeljem toga koristiti različite poslovne strategije ka ostvarenju ciljeva poduzeća.

- Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Od studenata se na kraju nastave očekuje da će:

- Usvojiti osnovna znanja o teorijsko-metodološkim osnovama integriranog marketinškog komuniciranja.

- Objasniti osnovne pojmove integriranih tržišnih komunikacija.

- Opisati značenja elemenata integriranih tržišnih komunikacija i njihovu praktičnu primjenu.

- Izgraditi bazu za kritičko promišljanje i razvijanje prakse integriranog marketinškog komuniciranja.

- Steći osnovne sposobnosti rada u timu i razviti osnovne vještine formiranja integrirane marketinške komunikacije.

Page 27: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 2 UVODNO PREDAVANJE

POIMANJE KOMUNICIRANJA 1 2

UVOD U SEMINARE, UVOD U ANALIZU STUDIJE SLUČAJA,

2 2 KOMUNIKACIJA I PONAŠANJE POTROŠAĆA 2 2 IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

3 2 OBLIKOVANJE I UPRAVLJANJE INTEGRIRANIM

MARKETINŠKIM KOMUNIKACIJAMA 3 2

IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA, ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

4 2 KREIRANJE IMIDŽA MARKE PROIZVODA 4 2 IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

5 2 KOMUNIKACIJSKI PROCES KAO TEMELJ PONAŠANJA

POTROŠAČA 5 2

IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

6 2 I KOLOKVIJ 6 2 I KOLOKVIJ

7 2 UPRAVLJANJE OGLAŠAVANJEM 7 2 IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

8 2 UNAPREĐENJE PRODAJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU 8 2 IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

9 2 GOSTUJUĆE PREDAVANJE: ODNOSI S JAVNOŠĆU 9 2 IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

10 2 DIZAJNIRANJE I UPRAVLJANJE PRODAJNIM

SNAGAMA NAČELA OSOBNE PRODAJE I DIREKTNI MARKETING

10 2 IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

11 2 Internet I OSTALI OBLICI IZRAVNE MARKETINŠKE

KOMUNIKACIJE 11 2

IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA, ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

12 2 MJERENJE UČINKOVITOSTI MARKETINŠKE

KOMUNIKACIJE 12 2

IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

13 2 MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA NA TRŽIŠTU

POSLOVNE POTROŠNJE I NA MEĐUNARODNOM

TRŽIŠTU 13 2

IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA, ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

14 2 II KOLOKVIJ 14 2 II KOLOKVIJ

15 2

ETIČKI ASPEKTI MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

ZAVRŠNA RAZMATRANJA,

ISPRAVKA KOLOKVIJA (I. ILI II.) POTPISI IZ KOLEGIJA

15 2 IZLAGANJE SEMINARSKIH RADOVA,

ANALIZA STUDIJE SLUČAJA

Page 28: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 70%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

nastavi, osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva i sl.

Izrađen, prezentiran i pozitivno ocijenjen seminarski rad.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected] ).

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1* Pismeni ispit 2** Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 1**

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 4* Seminarski rad 1* / 1** (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 2** (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A*. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke

zadaće).

Opcija B**. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

Ako se studenti ne odluče aktivno zalagati na nastavi, ili ne polože kolokvij tada izlaze na redovni ispitni rok. Uvjet za izlazak na redovni ispitni rok za

sve studente je pozitivno ocijenjen seminarski rad (što je ujedno i uvjet za potpis iz kolegija) te za redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i

seminara) od minimalno 70%.

2.11. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

1. Gardijan, P., (2008.) Marketinški menadžment, Veleučilište u Šibeniku 10

Page 29: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2. Kesić, T., (2003), Integralna marketinška komunikacija, Opinio, Zagreb 3

2.12. Dopunska literatura (u trenutku prijave izmjena i/ili dopuna studijskoga programa)

1. 1. Kenneth E. Clow, Donald E. Baack, (2014), Integrated Advertising, Promotion, and

Marketing Communications, Prentice Hall 0

2. 2. Alex Blyth, (2011), Brilliant Online Marketing: How to Use The Internet to Market Your

Business, Prentice Hall 0

3. Duncan, T., Ouwersloot, H., (2008) Integrated marketing communications, McGraw-Hill,

London 0

2.13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za

daljnje upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

- Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 30: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta UPOTREBA DDD I HACCP-A U

HOTELIJERSTVU

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) (45+0+15+0)

1.3. Suradnici nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 2.

1.5. Status kolegija (O,I) Izborni 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 1. studijska godina 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja iz područja higijene i sanitacije u proizvodnji hrane. Budući da je proizvodnja zdravstveno ispravne hrane tema

kojom su proizvođači hrane u svijetu, pa tako i od nas najviše zaokupljeni cilj je osposobiti studente da prilikom proizvodnje hrane vode računa o:

prevenciji mikrobiološke kontaminacije hrane, učinkovitim postupcima čišćenja, upotrebi odgovarajućih sanitacijskih sredstava, primjeni dobre

proizvođačke prakse, održavanju procesnih postrojenja, higijeni osoblja, higijenskom rukovanju hranom..

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Završeno preddiplomsko obrazovanje; posjedovanje kvalifikacije na razini 5

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Razumjeti značaj higijenski ispravne proizvodnje i pripreme hrane i načine njena čuvanja od štetočina.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Od studenata se na kraju nastave očekuje da će: znati definirati i opisati temeljne pojmove vezane uz higijenu i sanitaciju; razumjeti će i moći opisati

zašto je važna higijena i sanitacija u prehrambenoj industriji; moći će predvidjeti posljedice lošeg i neučinkovitog čišćenja, dezinfekcije, dezinsekcije i

deratizacije; dati primjer mjera za provođenje osobne higijene, higijene u proizvodnom procesu i higijene okoliša; interpretirati načine sprečavanja

zaraznih bolesti; utvrditi procese i aktivno doprinijeti zaštiti hrane od potencijalnih opasnosti kontaminacije; odabrati i preporučiti odgovarajuća

komercijalna sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Student će ovladati metodologijom za pretraživanje znanstvene literature i ovladati osnovnim

sposobnostima rada u timu.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Uvodno predavanje. Definiranje pojmova DDD i HACCP, te pojmova vezanih uz iste. Zakonodavni okvir za uvođenje HACCP sustava. HACCP sustav.

KT/KKT. HACCP plan. Uređenje pogona za preradu hrane. Higijena vode. Pročišćavanje pitke i otpadne vode. Sanitacija. Osobna higijena. Higijena

rukovanja i pripreme hrane. Načini na koje se hrana kontaminira. Trovanje i sprečavanje trovanja hranom. Alergeni u hrani. Mikroorganizmi - uzročnici

trovanja hranom. Crijevni paraziti. Epidemija. Dezinfekcija. Dezinsekcija. Deratizacija. Terenska nastava - (obilazak hotelijerske industrije - način

postavljanja mamaca, čišćenje i sanitacija u pogonu). Terenska nastava - (Primjena HACCP sustava u hotelijerstvu). Priprema i ponavljanje za ispit.

Page 31: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Na seminarskoj nastavi studenti će pojedinačno, u paru,

sokratovim trojkama ili u timu rješavati studije slučaja, pisati

seminarske radove i rješavati problemske zadatke metodom oluje

mozgova, t-tablicom i dr. nakon čega će se primijeniti metoda

rasprave.

2.8. Obveza studenata

Za sve redovite studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 70%. Izvanredni studenti imaju obvezu prisustvovanja nastavi

predavanja minimalno 50%.

Svi studenti moraju izraditi, prezentirati i pozitivno kolokvirati seminarski rad.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 2 Pismeni ispit Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad 1 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 3 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Rad studenta na predmetu vrednuje se tijekom nastave i na završnom ispitu. Student će redovnim pohađanjem nastave i izradom seminarskog rada steći

pravo na potpis. Aktivno sudjelovanje na nastavi (polaganje kratkih kolokvija, izrada domaćih zadaća, rješavanje problemskih zadataka) donosi 10%

konačne ocjene. Izrada i prezentacija seminarskog rada donosi 10% konačne ocjene, a usmeni dio ispita 80% konačne ocjene.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

Krajcar, S. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, Zagreb, 2001. 5

Turčić, V. HACCP i higijena namirnica, Zagreb, 2000. 0

Krešić, G. Trendovi u prehrani, FMTU, Opatija, 2012. 5

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Vodič dobre higijenske prakse za ugostitelje

HACCP vodič - Praktična provedba načela HACCP sustava za ugostitelje

Nacionalno zdravstveno vijeće. Kodeks Jamstvo neškodljivosti namirnica u ugostiteljstvu HACCP

sustavom. Zagreb, 1997.

da

da

da

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz interaktivan

rad. Vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi te dobivenim informacijama o

napretku studenata putem kolokvija dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i

potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 32: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Nikolina Gaćina, mag. ing., v. pred.

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta PREHRANA U TURIZMU

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 45 P + 15 S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni on-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija 2.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Upoznavanje sa specifičnim prehrambenim režimima ovisno o dobi, zdravstvenom statusu, fizičkoj aktivnosti, vjeroispovijesti te tjelesnoj

masi pojedinca ili skupine. Razumijevanje uloge hrane i naročito tradicionalne gastronomije u turističkoj ponudi.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Definiranje, opisivanje, analiziranje i argumentiranje specifičnih vrsta prehrane za različitu populaciju u turizmu i

ugostiteljstvu.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladane tematike kolegija studenti će moći

- Definirati, opisati i analizirati specifičnosti prehrane određene populacije u odnosu na životnu dob (djeca, adolescenti, odrasle osobe i starije osobe)

- Definirati, opisati i analizirati specifičnosti tradicionalnih načina prehrane na svjetskoj razini i primijeniti to znanje na izradi specifičnih menija

- Definirati, opisati i analizirati specifičnosti prehrane s obzirom na zdravstveni status naročito bolesti uzrokovane lošim prehrambenih navikama

- Definirati, opisati i analizirati prednosti hrvatske tradicionalne gastronomije

- Definirati i opisati označavanje hrvatskih proizvoda, autohtona hrvatska jela i pića

- Definirati, opisati i analizirati prehranu kod alergija i intolerancija na hranu

- Definirati, opisati i analizirati prehrambene specifičnosti u ovisnosti o različitom fizičkoj aktivnosti i tjelesnoj masi

- Definirati, opisati i analizirati prehrambene specifičnosti u ovisnosti o vjeroispovijesti i tradiciji pojedine populacije

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

1. Uvodno predavanje, Probava, Nutricionizam , Makronutrijenti i Uvjeti za pisanje svemirskog rada i odabir tema za seminare (3 h predavanja, 1

sat seminara), 2. Mikronutrijenti, Funkcionalna hrana, Tradicionalni načini prehrane (4 sata predavanja), 3. Hrvatske tradicionalna gastronomija,

CRO quality (4 sata predavanja), 4. Alergije i intolerancije na hranu, Deklariranje hrane, Hrana za specifične prehrambene potrebe (4 sata

predavanja), 5. Normativi , Sredstva ponude jela i pića, Obrane seminarskih radova (2 h predavanja, 2 sata seminara), 6. Prehrambeni aditivi, CPH ,

Hrana i turizam, Obrane seminarskih radova (3 h predavanja, 1 sat seminara), 7. Prehrana po dobnim skupinama (4 sata predavanja), 8. Gostujuće

predavanje, Prehrana sportaša (4 sata predavanja) , 9. Antropometirjska mjerenja, Obrane seminarskih radova (2 h predavanja, 2 sata seminara), 10.

Page 33: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

Dijetoterapija, Obrane seminarskih radova (3 h predavanja, 1 sata seminara), 11. Gostujuće predavanje, Projektni zadatak (4 sata predavanja), 12.

Sigurnost hrane, Projektni zadatak, Obrane seminarskih radova (3 sata predavanja, 1 sat seminara), 13. Projekti zadaci (4 sata predavanja), 14.

Kolokvij, Obrane seminarskih radova (1 h predavanja, 3 sata seminara), 15. Obrane seminarskih radova (4 sata seminara)

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ mentorski rad

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti moraju prisustvovati 70% nastave predavanja i seminara .

Izvaredni studenti nemaju obavezu prisustvovanja nastavi predavanja, osim u slučaju kada je za njih posebno organizirana, dok nastavi seminara

moraju prisustvovati barem jednom kada imaju obranu svoj seminarskog rada i kad trebaju izraditi projektni zadatak.

I redovni i izvaredni studenti moraju:

1. uzeti temu seminarskog rada koja je fiksirana za odgovarajući termin nastave

2. tjedan dana prije obrane seminarskog rada donijeti sažetak rada u Word-u kao i prezentaciju rada u Power Point-u na uvid nositelju kolegija u

elektroničkom ili papirnatom obliku ili ga poslati na službeni mail [email protected] (1. pregled rada), ukoliko su potrebne korekcije ili nadopuna rada

student rad mora korigirati prema naputcima nositelja kolegija i ponovo donijeti na uvid (2. pregled rada)

3. obraniti rad u unaprijed dogovorenom terminu

4. donijeti CD na kojem se nalaze sažetak rada u Word-u i ppt. prezentacija rada

5. nakon obranjenog seminarskog rada moraju na nastavi izraditi projektni zadatak.

Obranjen seminarski rad i pozitivno izrađen projektni zadatak uvjeti su za dobivanje potpisa za izvaredne studente, a za redovne također je i prisustvo na

nastavi od 70%.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 ECTS Pismeni ispit 2 ECTS* Projekt 0,5 ECTS

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat 0,5 ECTS* Kontinuirana provjera

Kolokviji 4 ECTS* Seminarski rad 2 ECTS Problemski zadatak

Aktivnosti u nastavi 0,5 ECTS* Usmeni ispit 1 ECTS (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti imaju mogućnost polaganja ispita preko 1 kolokvija i redovnog pismenog i usmenog ispita. Na 1. kolokvij mogu izaći redovni studenti koji

imaju minimalno 70% prisustva na nastavi i koji su prijavili izlazak u unaprijed dogovorenom terminu, kao i izvaredni studenti koji moraju prijaviti

samo izlazak na 1. kolokvij. Ukoliko student položi kolokvij oslobađa se usmenog ispita ukoliko je zadovoljan sa ukupnom ocjenom ili može usmeno

odgovarati za veću ocjenu.

Studenti koji idu na redovni pismeni ispitni rok isti moraju položiti sa minimalnih 50% da bi mogli doći na usmeni dio ispita. Ukupna ocjena se dobiva

iz kompilacije: prisustva na nastavi, ocijene seminarskog rada, usmenog ispita i pismenog ispita, te aktivnost u nastavi ili referata. Uvjet za izlazak

studenta na redovni ispitni rok je potpis iz kolegija koji uza redovne studente znači sa su bili minimalno 70% prisutni na nastavi predavanja i seminara i

Page 34: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

da su pozitivno izradili, obranili i predali seminarski rad te pozitivno izradili projektni zadatak, dok za izvaredne studente znači da su izradili, obranili i

predali seminarski rad, te pozitivno izradili projektni zadatak.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Gaćina N: Prehrana u turizmu, Interna skripta - handouti Veleučilišta u Šibeniku, Šibenik,

2013. e-learning VUŠ-a

2. Krešić G: Trendovi u prehrani, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

2012. 4

3. Vranešić D, Alebić I: Hrana pod povećalom: kako razumjeti i primijeniti znanost o

prehrani?, Profil International 5

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Kažinić Kreho L: Prehrana 21. stoljeća, Profil, Zagreb, 2009.

2. Mateljan G: Najzdravije namirnice svijeta, Planetoterapija, Zagreb, 2008.

3. Mahan KL, Esoot-Stumo S: Krauses Food and Nutrition Therapy, SAUNDERS Elsevier, 12e, ST.

Luies, Missouri, 2008.

1

3

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanje znanja, vještina i kompetencija osigurava se kroz interaktivan rad nastavi, provođenjem evidencije

nazočnosti studenata i njihove aktivnosti na nastavi predavanja i seminara, temeljem rezultata na seminarskim izlaganjima, parcijalnim ispitom

(kolokvijem), pismenim i usmenim ispitima. Studenti su upoznati u sa svojim pravima i obavezama već na prvom uvodnom predavanju i sav sadržaj

potreban za kolegij, i nastavni i informativni, se nalazi na e-learning stranicama kolegija.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete su: anonimna studentska anketa ocjene predavača i nastave, praćenje godišnjih podataka HZZZ-a o godišnjem

stanju zaposlenosti bivših studenata VUŠ-a, ankete poslodavaca i udruge Alumni.

Page 35: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Želimir Mikulić, mag. ing., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta KVANTITATIVNE METODE ZA

POSLOVNO ODLUČIVANJE

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45 P + 30 V

1.3. Suradnici Ana Perišić, univ. spec. oec., v. pred. 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line, 10%

interaktivni alat

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje

1.6. Godina studija II 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Upoznati studente s raznim vrstama problema koji se javljaju pri poslovnom odlučivanju. Upoznati i naučiti koristiti metode koje nam služe za

rješavanje određenih problema u poslovnom odlučivanju i metode za optimizaciju takvih problema.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušan kolegij Statistika

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Kompetencije stečene studiranjem programskog sadržaja kolegija omogućavaju studentima prepoznavanje i rješavanje različitih tipova problema s kojima se

susreću u praksi, kako determinističkih tako i onih koji u sebi sadrže stohastičku komponentu. Studenti stječu sposobnost apstrakcije problema tj modeliranja

problema koje susreću u praksi kao odgovarajućeg matematičkog modela pri čemu su u stanju procjeniti ograničenost modela kroz provođenje analize

osjetljivosti. Studenti su svjesni važnosti kvantitativnig vrednovanja , prednosti, ali i ograničenja i predrasuda koje mogu izvirati iz njihove primjene.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Studenti će: prepoznati probleme linearnog programiranja; izgraditi matematički model za probleme linearne optimizacije, pomoću programske potpore riješiti

probleme linearne optimizacije; prepoznati probleme na mrežama; primijeniti osnovne algoritme i metode za rješavanje problema na mrežama; upoznati se sa

problemima dinamičkog programiranja; znati riješiti osnovne probleme dinamičkog programiranja; znati primijeniti stabla odlučivanja za vrednovanja odluka i

izračunavanje vrijednosti informacija; upoznati se sa osnovama teorije igara.

Page 36: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Uvod u kvantitativne metode. 1 2 Postavljanje matematičkog modela

2 3 Linearni problemi, matematički model i geometrijska

vizualizacija. 2 2 Postavljanje matem. Modela. Rješavanje simplex.met.

3 3 Uvod u simplex metodu. 3 2 Rješavanje problema optimizacije

4 3 Teoretska onovica simpleks metode. 4 2 Simplex metoda. Postoptimalna analiza

5 3 Postoptimalna analiza, osjetljivost i sjena cijene 5 2 Postoptimalna analiza

6 3 Posebni slučajevi linearnih problema, transportni

problem 6 2 Transportni problem.

7 3 Usmjerena simplex metoda za transportne probleme.

Problem asignacije. 7 2 Problem asignacije.

8 3 Mrežne metode: problem minimalnog stabla, najkraćeg

puta, maksimalnog toka 8 2 Rješavanje karakterističnih tipova linearnih problema.

9 3 Mrežne metode za upravljanje projektima. 9 2 Ponavljanje

10 3 Dinamičko programiranje 10 2 Primjena mreža u rješevanju linearnih problema

11 3 Stohastičko dinamičko programiranje. 11 2 Minimalno stablo, najkraći put, maks.tok, min. cijena toka.

12 3 Teorija odlučivanja: Stabla odlučivanja. 12 2 Metoda kritičnog puta

13 3 Teorija odlučivanja: Vrijednost informacije 13 2 Dinamičko programiranje

14 3 Bihevioristička ekonomija. Predrasude i zablude

korištenja kvantitativnih metoda. 14 2 Dinamičko programiranje. Teorija odlučivanja

15 3 Analiza problema, odabir modela i metode rješavanja. 15 2 Ponavljanje.

2.6. Vrste izvođenja nastave:

predavanja

□ seminari i radionice

vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ terenska nastava

2.7. Komentari:

Page 37: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe), da bi stekli pravo pristupanja provjeri ishoda učenja.

Izvanredni studenti nemaju zadan postotak minimalnog prisustvovanja nastavi kao uvjet za odobravanje pristupanju ispitu. Preporučeno je da studenti

aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje zadatka i sl. Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na

nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila ([email protected] ).

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnim promjenama termina dostavljaju se

studentima e-mailom i objavljene su e-learning stranici kolegija, sa svim informacijama o kolegiju, nastavnim materijalima, seminarskim i projektnim

zadacima.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 2.5 Pismeni ispit 2.5 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Prati se interakcija studenata na predavanjima i samostalan rad vježbama koje se izvode u manjim grupama. Studenti imaju pravo izlaska na dva

kolokvija u kojima iz oba kolokvija moraju ostvariti barem 50% bodova kako bi mogli pristupiti usmenom dijelu ispita. Studenti koji nisu uspjeli

položiti jedan kolokvij od dva, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne polože kolokvije imaju mogućnost polaganja putem

pismenog ispita, u kojem moraju ostvariti minimalno 50% bodova kako bi imali pravo izlaska na usmeni dio ispita. Na usmenom ispitu formira se

zaključna ocjena u skladu s danim bodovnim granicama.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Kalpić D., Mornar V., Operacijska istraživanja, DRIP, Zagreb 1996. 5

Hillier F., Lieberman G. : Introduction to operations Research, McGraw Hill 8th ed. 2005, 8th Ed. 1 Pdf format

Swift L., Piff S.: Quantitative Methods for Business, Menagement and Finance, Palgrave, 3rd Ed. 5

Winston W.: Microsoft Excel 2013: Dana Analysis and Business Modeling 5

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Babić Z., Linearno programiranje, Sveučilište u Splitu , Split 1991.

Bradley, Hax, and Magnanti : Applied Mathematical Programming, Addisson-Wesley, 1977

1

1 Pdf format

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje izlaznih

znanja, vještina i kompetencija

- kroz interakciju i praćenje aktivnosti na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti,

- temeljem analize rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

- studentska anketa

Page 38: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Dr.sc. Ana Udovičić, pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta MENADŽMENT RIZIKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P + 15S

1.3. Suradnici nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O

1.10. Osuvremenjavanje x

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Upoznati studente sa vrstama poslovnih rizika, spoznati problematiku prepoznavanja, upravljanja te mogućnostima anticipacije te mehanizama

ublažavanja učinaka rizika.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti stječu znanja i kompetencije koje omogućuju kritičku analizu i sposobnost primjene stečenih znanja iz područja menadžmenta rizika te su

osposobljeni za dijagnosticiranje različitih problema na koje se nailazi te na pronalaženje adekvatnih rješenja za utvrđene probleme.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Od studenta se na kraju nastave očekuje da će: identificirati temeljne rizike u menadžmentu 21. stoljeća; prepoznati značenje rizika u poslovnom

svijetu te imenovati mehanizme upravljanja rizicima te prepoznati rizične situacije. .

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Poslovna kriza, uzorci i simptomi 1 1 Način izrade i prezentacije seminarskih radova

2 3 Pojam i vrste rizika (spekulativni i čisti rizici),

klasifikacija poslovnog rizika. 2 1 Obrane seminarskih radova

3 3 Stavovi donositelja odluke prema riziku. 3 1 Obrane seminarskih radova

4 3 Odlučivanje na temelju odnosa dobiti i rizika. 4 1 Obrane seminarskih radova

5 3 Metode zaštite od čistih rizika (prijenos, smanjivanje, 5 1 Obrane seminarskih radova

Page 39: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

preuzimanje, raspored)

6 3 Pojam i obilježja analize rizika. 6 1 Obrane seminarskih radova

7 3 Identifikacija rizika (rizici projekta, poduzeća i

tržišta), 7 1 Obrane seminarskih radova

8 3 Metode mjerenja rizika 8 1 Obrane seminarskih radova

9 3 Vrednovanje opcija 9 1 Obrane seminarskih radova

10 3 Odlučivanje u uvjetima neizvjesnosti. 10 1 Obrane seminarskih radova

11 3 Analiza rizika simulacijom 11 1 Obrane seminarskih radova

12 3 Faza definiranja menadžmenta, Faza preuzimanja

kontrole, Faza evaluacije 12 1 Obrane seminarskih radova

13 3 Faza hitnosti, Faza stabilizacije 13 1 Obrane seminarskih radova

14 3 Faza povratka rastu 14 1 Obrane seminarskih radova

15 3 Kriza - prestanak i karakteristike 15 1 Obrane seminarskih radova

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i seminari). Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

nastavi. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u grupnim izradama studija slučaja, grupnoj raspravi i sl.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili putem e-maila ([email protected] ).

Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-

learning stranici kolegija, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i nastavni materijali i popis literature.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

Pohađanje nastave Pismeni ispit 2**

Seminarski rad (prilikom

polaganja kolegija putem

kolokvija)

2*

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Page 40: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

bodovnoj vrijednosti kolegija) Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 4* Seminarski rad 2** (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 2** (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studenti moraju izvršiti sve obveze izrade i prezentacije seminarskog rada te dobiti pozitivnu ocjenu seminarskog rada kako bi zadovoljili uvjete izlaska

na pismeni ispit.

Studenti imaju mogućnost polaganja kolegija i putem kolokvija. Uvjet izlaska na 1. kolokvij je min. 60 % prisustva na nastavi. Pravo izlaska na 2.

kolokvij je uspješno položen 1. kolokvij. Ponavljanja kolokvija nema.

Završna ocjena studenta formira se na usmenom ispitu kao zajednička ocjena aktivnosti studenata na predavanjima, pismenog i usmenog dijela ispita te

ocjene 2 kolokvija.

Studenti koji ne polože kolegij putem kolokvija, imaju pravo izlaska na pismeni ispit i ukoliko ga polože pristupaju usmenom dijelu ispita na kojem se

zatim formira završna ocjena.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

1. Sučević, D. Krizni menadžmenta, Lider, zagreb, 2010.

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

1. Klarić, M.: Analiza rizika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayer,

Osijek, 2006. 3 ne

2. . Sučević, D. Krizni menadžmenta, Lider, Zagreb, 2010.

1 ne

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. materijali sa predavanja

2. Klarić, M.: Uvod u menadžment rizika, , Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja

Strossmayer, Osijek, 2011.

- ne

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

- studentska anketa

Page 41: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Željko Deković, mag.oec., viši pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta OPERACIJSKI MENADŽMENT 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P+30V

1.3. Suradnici Jelena Žaja, mag.oec. 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

- Upoznaje studente s pojmom operacijskog menadžmenta, njegovom ulogom u poslovanju kompanije kao i načinima unapređenja poslovanja

kompanije s posebnim osvrtom na razvoj načina promišljanja operacijskih poslovnih procesa. Posebni osvrt je na razvoju načina promišljanja

organizacije poslovnih procesa s naglaskom na probleme organizacije sustava upravljanja kapacitetima i tokovima materijala. Cilj kolegija je prenijeti

studentima osnove operacijskog menadžmenta kroz predavanja, diskusije u učionici i poslovne slučajeve, te uputiti studente u kreiranje operacija i

unapređenje sustava koji stvaraju primarne proizvode i usluge kompanija tako da nakon završetka kolegija svaki student zna kako treba pristupiti

osnovnim problemima iz operacijskog poslovanja i gdje trebaju potražiti dodatne informacije za rješavanje složenih pitanja iz operacijskog

menadžmenta koji se pojavljuju u praksi u svakodnevnom poslovanju.

- Upoznavanje temeljnih koncepata operacijskog menadžmenta i načinima unapređenja operacijskog poslovanja poslovnih subjekata

- Usvojiti i proširiti znanja iz područja:

- proizvodne funkcije i strategija poduzeća;

• oblikovanja proizvoda te izbora procesa i tehnologije;

• upravljanja kvalitetom te kontrolom i poboljšanjem kvalitete;

• upravljanja menadžementom prinosa i prebukiranja kapaciteta u sulužnim djelatnostima;

• upravljanja kadrovima;

• modela upravljanja zalihama;

• prognoziranja poslovanja;

• o japanskim proizvodnim filozofijama;

• metoda za upravljanje projektima;

• izbora procesa i tehnologije te planiranja i terminiranja kapaciteta.;

Page 42: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

- Razumijevanje donošenja temeljnih i ispravnih proizvodnih i operacijskih odluke iz područja upravljanje proizvodnjom i uslugama te

provedbom odgovarajućeg operativnog planiranja praćenog analizom i kontrolom postignutih pokazatelja i rezultata.

- Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim konceptima modernog operacijskog menadžmenta i pripremiti ih za njihovu praktičnu primjenu

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

Kolegij Operacijski menadžment je u korelaciji s istim kolegijima na svim Veleučilištima i Sveučilištima u Hrvatskoj.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Prepoznati različite konkurentske prednosti te temeljem toga koristiti različite poslovne strategije ka ostvarenju ciljeva poduzeća

Istražiti, smisleno objasniti i predložiti reakcije na promjene u tržišnom, financijskom, pravnom, tehnološkom i društvenom okruženju uz uvažavanje,

podupiranje i razvijanje etičkih i ekoloških standarda, te standarda kvalitete poslovanja.

Razumjeti organizaciju poslovnih procesa s naglaskom na probleme organizacije sustava upravljanja kapacitetima i tokovima materijala

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija Operacijski menadžment moći:

- Definirati i razumjeti osnovne pojmove operacijskog menadžmenta i njihovu praktičnu primjenu;

- Razumjeti mogućnosti primjene statističke kontrole procesa i koncepte upravljanja kvalitetom u suvremenom poslovanju;

- Analizirati planiranje i upravljanje proizvodnim i uslužnim procesima i kapacitetima;

- Razumjeti sposobnost efikasna planiranja kapaciteta i troškova proizvodnje;

- Izraditi na praktičnom primjeru hotelijerskog poduzeća plan upravljanja menadžementom prinosa i prebukiranja kapaciteta

- Opisati vještine upravljanja kadrovima

- Osmisliti strategiju upravljanja repovima čekanja na konkretnom primjeru

- Objasniti i primjeniti u praksi modele upravljanja zalihama.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3

Uvod u kolegij i izvedbeni plan nastave.

Uvodno predavanje – temeljni pojmovi i

odrednice operacijskog menadžmenta

1 2 Uvod u vježbe

2 3 Operacijska strategija i upravljanje

proizvodnjom 2 2 Vježba 1: Produktivnost

3 3 Izbor procesa proizvodnje 3 2 Vježba 2: Točka pokrića troškova / Dijagram toka

4 3 Oblikovanje procesa proizvodnje i usluga

4 2 Vježba 3: Mjerenje rada

5 3 Izbor tehnologije i analiza toka procesa 5 2 Vježba 4: Predviđanje

6 3 Upravljanje radom 6 2 Vježba 4: Predviđanje

7 3 Predviđanje 7 2 Vježba za 1. Kolokvij

8 3

Agregatno planiranje i glavni proizvodni

raspored te planiranje kapaciteta i lokacije

u OM–u

8 2 1. kolokvij

Page 43: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

9 3 Upravljanje uslugama / menadžment

prinosa 9 2 Vježba 5. Agregatno planiranje i planiranje kapaciteta

10 3 Upravljanje uslugama / repovi čekanja 10 2 Vježba 6. Menadžment prinosa – prebukiranje

11 3 Upravljanje kvalitetom 11 2 Vježba 7. Repovi čekanja

12 3 Terminiranje proizvodnje 12 2 Vježba 8. Upravljanje zalihama

13 3 Upravljanje zalihama 13 2 Vježba 5. Kontrolne karte / Upravljanje projektima

14 3 Upravljanje resursima poduzeća 14 2 Vježba za 2. kolokvij

15 3 Upravljanje projektima Podjela potpisa 15 2 2. kolokvij

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

x mentorski rad

x studije slučaja

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i vježbi) od minimalno 70%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja nastavi,

osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected] )

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave Pismeni ispit 3** Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 6* Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 3** (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke

zadaće).

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

Page 44: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

Ako se studenti ne odluče aktivno zalagati na nastavi ili ne polože kolokvij tada izlaze na redovni ispitni rok.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

1.Skripta: Prester J., (2012), Operacijski menadžment, Mikrorad, Ekonomski fakultet Zagreb 9

2. Deković, Ž., Šišara, J.,: Primjena operacijskog menadžmenta – zbirka zadataka s teoretskim

objašnjenjima, Veleučilište u Šibeniku, Šibenik, 2012. 10

3.Taylor B.W., Russell R.S. (2006). Operations Management: Quality and Competitiveness in a Global

Environement 5e. Wiley 0

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1.Schroeder, R. G.: Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje, Mate, Zagreb, 1999 1

2. Barković, Dražen Uvod u operacijski menadžment,(1999), Ekonomski fakultet Osijek 0

3. Operations Management (7th Edition): Slack N., Brandon-Jones A., Johnston R.,

ISBN-10: 0273776207 • ISBN-13: 9780273776208,©2014 • Pearson • Paper, 768 pp Published 13 Jun

2013

0

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za

daljnje upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

- Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 45: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr. Gina Lugović, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta MENADŽMENT KONFLIKTA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45 P + 15 S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina, materijali dostupni on line, 0%

izvođenja kolegija on line

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje X da

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

- Upoznavanje temeljnih pojmova uzroka, razvoja i rješavanja sukoba u međuljudskim odnosima.

- Usvajanje termina uzroka, razvoja i rješavanja sukoba:

- posredovanje, uključivanje treće strane,

- izbor i uloga medijatora,

- procjena i povećanje interesa sudionika u rješenju problema kroz medijaciju,

- postavljanje pravila za poboljšanu komunikaciju i vođenje sudionika vještinama pregovaranja,

- umijeće razgovora, zahtjev za jasnoćom, strpljivost,

- zadržavanje integriteta, izbjegavanje pretpostavljan)a i zloće, procjene drugih,

- kontrola emocija, priznavanje grešaka i ispričavanje, izbjegavanje prijetnje i manipulativne taktike,

- razumijevanje vremenskog okvira, podjela većih pitanja u manja pitanja,

- efektivna upotreba humora,

- fokusiranje na problem a ne na rješenje, definiranje rješenja temeljenih na interesima, odbacivanje slabih rješenja,

- osjetljivost na kulturološke barijere,

- pomoć sudionicima sukoba u planiranju budućih interakcija.

- Razumijevanje sukoba u međuljudskih odnosa i socijalnih vještina za rješavanje sukoba,

- Učenje i primjena posredovanja/medijacije pri rješavanju konflikata.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Položen kolegij „Psihologija za menadžere“.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Stjecanje znanja o uzrocima konflikata i načinima rješavanja konfliktnih situacija posredovanjem/medijacijom:

Usvajanje tehnike posredovanja/medijacije,

- izbora i uloge medijatora,

- savladavanje procjene i povećanje interesa sudionika u rješenju problema medijacijom,

- primjena pravila za poboljšanu komunikaciju i vođenje sudionika vještinama pregovaranja,

Page 46: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

- uvježbavanje razgovora, jasnoće i strpljivosti,

- savladavanje načina zadržavanja integriteta i izbjegavanje pretpostavki, prijetnje, procjene drugih i manipulativnih taktika,

- naučena kontrola emocija i načina priznavanja grešaka i ispričavanja,

- savladan vremenski okvir zadatka i način podjele većih pitanja u manja pitanja,

- savladana upotreba humora,

- savladana usmjerenost na problem a ne na rješenje i definiranje rješenja temeljenih na interesima uz odbacivanje slabih rješenja,

- uočavanje osobne osjetljivost na kulturološke barijere,

- savladavanje pomoći sudionicima sukoba u planiranju budućih interakcija.

- Razumijevanje sukoba u međuljudskih odnosa i socijalnih vještina za rješavanje sukoba,

- Učenje i primjena posredovanja/medijacije pri rješavanju konflikata.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Kompetencija - sposobnost posredovanja u konfliktima.

Kompetencije rješavanja sukoba trećih strana primjenom tehnike posredovanja/medijacije,

- kontrola emocija pri posredovanju/medijaciji,

- definiranje rješenja temeljenih na interesima stranaka u procesu posredovanja,

- primjerena upotreba humora,

- razumijevanje i poštivanje kulturoloških različitosti,

- usmjeravanje sudionika posredovanja na samostalno rješavanje možebitnih sukoba, odnosno na ponašanje koje će umanjiti ili u potpunosti smanjiti

buduće nesporazume/sukobe.

Primjena posredovanja uz korištenje tehnika aktivnog slušanja, planiranja, fokusiranja na problem i rješavanja kulturoloških i ideoloških razlika.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJE SEMINARI

Tjedan Sati Tematska jedinica predavanja i vježbi Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Uvodno predavanje, Pojam i sadržaj menadžmenta

konflikata. Značaj mentalnog zdravlja. 1 1 Upute za pisanje seminarsrkih radova

2 3 Početak i razvoj sukoba, uzroci. Započinjanje

komunikacije - nadilaženje sukoba. 2 1

1. Početak i razvoj sukoba, 2. Uzroci razvoja sukoba, 3.

Posredovanje, 4. Uključivanje treće strane

3 3

Posredovanje, uključivanje treće strane, izbor

medijatora, uloga medijatora. Praćenje sudionika

posredovanja.

3 1

5. Izbor medijatora, 6. Uloga medijatora, 7. Procjena i

povećanje interesa sudionika u rješenju problema kroz

medijaciju, 8. Postavljanje pravila za poboljšanu

komunikaciju

4 3

Posredovanje, procjena i povećanje interesa

sudionika u rješenju problema kroz medijaciju,

postavljanje pravila za poboljšanu komunikaciju.

Interpretacija odnosa - predrasude u komunikaciji.

4 1

9. Vođenje sudionika tijekom zajedničkih sastanaka, 10.

Pomoć sudionicima sukoba u planiranju budućih

interakcija, 11. Vođenje sudionika vještinama

pregovaranja, 12. Shvaćanje drugih

Page 47: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

5 3

Posredovanje, vođenje sudionika tijekom

zajedničkih sastanaka, pomoć sudionicima sukoba u

planiranju budućih interakcija. Proces tijeka

posredovanja.

5 1 13. Umijeće razgovora, 14. Zahtjev za jasnoćom, 15.

Strpljivost, 16. Zadržavanje integriteta

6 3 Aktivno slušanje, percepcija. Podnošenje šutnje…. 6 1

17. Izbjegavanje pretpostavki i zloće, 18. Procjene drugih,

19. Kontrola emocija, 20. Priznavanje grešaka i

ispričavanje

7 3

Vođenje sudionika vještinama pregovaranja,

shvaćanje drugih, umijeće razgovora. Te tri

riječi……

7 1

21. Razumijevanje vremenskog okvira, 22. Podjela većih

pitanja u manja, 23. Izbjegavanje prijetnje i manipulativne

taktike, 24. Efektivna upotreba humora

8 3 Zahtjev za jasnoćom, strpljivost, zadržavanje

integriteta. Red u mislima i red u riječima. 8 1

25. Fokusiranje na problem a ne na rješenje, 26.

Definiranje rješenja temeljenih na interesima, 27.

Odbacivanje slabih rješenja, 28. Osjetljivost na

kulturološke barijere (zajedničke značajke svih ljudi,

kulturološke i ideološke razlike)

9 3 Izbjegavanje pretpostavljanja i zloće, procjene

drugih. Razlikovanje činjenica i procjene. 9 1

Billikopf: Party - Directed Mediation: Helping Others

Resolve Differences

10 3 Kontrola emocija, priznavanje grešaka i

ispričavanje. Što želim? 10 1

Billikopf: Party - Directed Mediation: Helping Others

Resolve Differences

11 3 Razumijevanje vremenskog okvira, podjela većih

pitanja u manja. Organiziranje vremena. 11 1

Billikopf: Party - Directed Mediation: Helping Others

Resolve Differences

12 3

Odjeljivanje problema od samosvijesti,

izbjegavanje prijetnje i manipulativne taktike.

Kontrola, kritika, manipuliranje.

12 1 Billikopf: Party - Directed Mediation: Helping Others

Resolve Differences

13 3 Efektivna upotreba humora. Možemo li učiti

humor? 13 1

Billikopf: Party - Directed Mediation: Helping Others

Resolve Differences

14 3

Fokusiranje na problem a ne na rješenje, definiranje

rješenja temeljenih na interesima, odbacivanje

slabih rješenja. Donošenje odluka.

14 1 Billikopf: Party - Directed Mediation: Helping Others

Resolve Differences

15 3

Osjetljivost na kulturološke barijere (zajedničke

značajke svih ljudi, kulturološke i ideološke

razlike). Različitost kao pravilo.

15 1 Završno predavanje, provjera izvršenja studentskih

obveza, priprema za ispit, potpisi

2.6. Vrste izvođenja nastave: x predavanja □ samostalni zadaci 2.7. Komentari:

Page 48: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

x seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

Vježbe se izvode u skupinama uz nadzor i kontrolu nastavnika.

Tijekom vježbi potiče se učenje rješavanja i rješavanje

različitih konfliktnih situacija pri čemu se primjenjuju tehnike

rješavanja konflikata, analiza slučajeva i testovi procjene i

samoprocjene osobnih dimenzija osobnosti i uspješnosti.

2.8. Obveza studenata

Redovni studenti imaju obvezu prisustvovati minimalno 70% predavanja. Izvanredni studenti obvezni su prisustvovati minimalno 30% predavanja.

Svi studenti dužni su odabrati teme, izraditi, prezentirati i obraniti dva seminarska rada (jedan s hrvatskom a drugi s engleskom korištenom literaturom;

predati u tekstu i prezentirati sa ppt; seminarski rad se sastoji od minimalno 10 stranica: naslovnica, sadržaj, uvod, rad, zaključak, literatura od 2000. do

2014. g. Seminari obuhvaćaju teoretski sadržaj predmeta kao pripremu za pismeni ispit.

Seminarski radovi šalju se na pregled e-mailom ([email protected]).

Studentima se preporuča dolaženje na konzultacije u vrijeme konzultacija ili za neki drugi termin.

Informacije o nastavi i nastavni materijali su na web stranici Veleučilišta (http://www.vus.hr).

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima

za svaku aktivnost tako da

ukupni broj ECTS bodova

odgovara bodovnoj vrijednosti

kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt /

Eksperimentalni rad / Istraživanje / Praktični rad /

Esej / Referat / Kontinuirana provjera /

Kolokviji / Seminarski rad 2 (ostalo upisati) /

Aktivnosti u nastavi / Usmeni ispit / (ostalo upisati) /

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

- Redovito pohađanje nastave. Redovni studenti pohađaju minimalno 70% nastave a izvanredni studenti minimalno 30% nastave tijekom semestra.

- Pozitivno ocijenjeni seminarski radovi (na osnovi literature na hrvatskom i engleskom jeziku).

- Održane prezentacije seminarskih radova iz odabrane teme (word i ppt) uz pozitivnu ocjenu. Odabrana tema (naslovnica, sadržaj, uvod, rad, zaključak,

literatura, minimalno 10 stranica), reference od 2000.- 2014. g. Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi

"case" metodom, sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva seminara. Uvjet za pristupanje ispitu je potpis nakon utvrđene nazočnosti na

predavanjima i obrane seminarskih radova. Završna ocjena znanja studenta formira se kao zajednička ocjena nazočnosti na predavanjima, seminarskih

radova i pismenog dijela ispita.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Billikopf, G. (2009). Party-Directed Mediation - Helping Others Resolve Differences, University of

California Agricultural Extension, 2004. http://www.cnr.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7conflict/ - Internet, pdf

2. Lazarus, R. S., Folkman, S. (2004). Stres, procjena i suočavanje, Naklada Slap, Jastrebarsko. -

3. Lugović, G. (2011). Menadžment konflikata, Veleučilište u Šibeniku, E-learning Internet,

http://www.vus.hr/

Page 49: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Billikopf, G. (2002). Contributions of Caucusing and Pre-Caucusing to Mediation, Group Facilitation:

A Research and Applications Journal, 4, 3-11. http://www.cnr.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/research

/res04.htm

Internet,

http://www.cnr.be

rkeley.edu/ucce50

/ag-labor/research

/res04.htm

2. Kure, N., Winslade, J. (2010). A Narrative Approach to Working with an Organization in Conflict,

http://journal-of-conflictology.uoc.edu

Internet,

http://journal-of-

conflictology.uoc.

edu

3. Linden, J. (2001). Mediation Styles: The Purists vs. The Toolkit, Mediate.com, 2001.

Internet,

http://www.media

te.com/

articles/linden4.cf

m

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- interaktivnim radom na predavanjima,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata na predavanjima,

- dobivenim informacijama na temelju rezultata ispita, potrebnih za povećanje efikasnosti rada i

- upućivanjem studenata u prava, obveze, metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentske ankete, podaci HZZ-a o godišnjem stanju

zaposlenosti studenata, ankete poslodavaca i udruga Alumni.

Page 50: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr. Gina Lugović, v. pred.

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta POSLOVNA ETIKA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45 P + 15 S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina, materijali dostupni on line, 0% izvođenja

kolegija on line

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menažmenta 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija /

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje x

1.6. Godina studija 2. godina 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Studenti stječu znanja o temeljnim teorijskim pristupima u području poslovne etike i osposobljavaju se za primjenu moralnih i etičkih načela u

poslovanju, za primjenu koncepta društvene odgovornosti i za rješavanje moralnih i etičkih dilema.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nazočnost na nastavi, položeni seminarski radovi.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Kompetencije stečene studiranjem sadržaja ovog kolegija su: upoznatost sa teorijom i praksom suvremene poslovne etike u zemlji i svijetu, te shvaćanje i

primjenu primjerenih poslovnih etičkih načela poslovanja, kao i primjena istih u različitim poslovnim situacijama.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Pojedinačni ishodi učenja

Identificirati specifična znanja iz područja poslovne etike.

Identificirati temeljne teorijske pristupe

Prepoznati poveznice poslovne etike

Interpretirati problematične situacije Analizirati i sintetizirati različite pristupe

Izgraditi sustavno znanje za daljnje proučavanje i analizu

Kritički prosuđivati primjenu poslovne etike u različitim organizacijama

Kritički prosuđivati šire socijalne i etičke probleme u području poslovne etike

Page 51: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3

Definiranje i objašnjavanje poslovne etike. Struktura poslovne etike: poslovna

etika poduzeća (kolektivna etika) i profesionalna etika (etika pojedinca,

pripadnika određene profesije). Pisana i nepisana pravila. Etika, moral i kodels.

Pravila ponašanja prema klijentima, kolegama, poštivanje propisa u profesiji i

prema javnosti.

1 1

Seminari

2 3 Osnovne odrednice etike i etičkog ponašanja/morala. Teorije, podjele,

vrijednosti, prosuđivanje, motivacija, ponašanje, kriza. Bonton, protokol. 2 1 Seminari

3 3

Etičke teorije u poslovanju i vrste etike: interpersonalna, funkcijska,

korporacijska, profesionalna, menadžerska, poduzetnička etika i etika

zaposlenika. Odnos etike i organizacijske kulture. Etika i mas mediji, Internet,

3 1 Seminari

4 3 Etika i društvena odgovornost: pojam modela, vrste i razine morala, strategije i

upravljanje društvenom odgovornošću. Zaštita ljudskih prava. 4 1 Seminari

5 3 Moral/etika društva (politike unutar društvenog uređenja u odnosu na etiku

menadžera). 5 1 Seminari

6 3 Moral poduzeća (teorija, korporacijska društvena odgovornost, odnos poduzeća

i zaposlenika). 6 1 Seminari

7 3 Moral (etički kodeks) poduzeća i države, dioničara, konkurencije, kupaca,

strategija poduzeća i implementacija etike u poslovnoj praksi. 7 1

Seminari

8 3 Etičke dileme u poslovanju: pojava, analiza i rješavanje etičkih dilema u poslovanju.

Etično i legalno? 8 1

Seminari

9 3 Kršenja etičkih normi u poslovanju: kriminalne aktivnosti, korupcija, zanemarivanje

ekoloških problema i održivosti i siromaštva u svijetu ( ). 9 1

Seminari

10 3 Načini provođenja etičkog ponašanja u poslovanju, provjera etičnosti, primjena etičnih

teorija i principa na poslovnu prasku i odnos prema načelima poslovanja za zaposlenike. 10 1

Seminari

11 3 Implementiranje etičkih načela i društvena odgovornost, stvaranje etičke organizacijske

klime i kulture, potreba etike načela, kodeksa i bontona, propisa. 11 1

Seminari

12 3

Institucionaliziranje poslovne etike: etički odbori, podučavanje etike u

programima razvoja managementa i leadershipa, čimbenici povećanja

etičnosti u poslovanju. Klima i kultura u poslovanju, korporacijska društvena

odgovornost.

12 1

Seminari

Page 52: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

13 3

Psihologijski aspekti etike/morala: temeljna znanstvena objašnjenja moralnog razvoja i

učenja morala, pozitivne vrijednosti. Razlike prosocijalnog, asocijalnog, agresivnog

ponašanja.

13 1 Seminari

14 3

Sociokulturni i pravni aspekti etike/morala: sustavi vrijednosti različitih kultura/etičkih

normi, utjecaj procesa globalizacije/univerzalizacije na poštivanje etičkih normi,

jednakost? poslovanja.

14 1 Seminari

15 3 Temeljni principi humanističkog menadžmenta, menadžment poštenja i povjerenja,

organizacijska kultura. Ponavljanje. Upute za ispit. Potpisi. 15 1

Seminari

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost. upisati)

2.7. Komentari:

Korištene metode: predavanja se izvode kombiniranom („ex

cathedra"/"case") metodom. Teoretski nastavni sadržaj izlaže se metodom

„ex cathedra" korištenjem računalnih prezentacija u programu MS

PowerPoint i handout-a. Predavanja se upotpunjuju „case" metodom

karakterističnih istraživanja upotpunjenih timskim radovima studenata.

Studente se potiče na timski rad u rješavanju posebnih programskih

zadataka, vježbaju se tehnike kreativnosti i prezentacijske vještine.

2.8. Obveza studenata Prisustvo na nastavi, položeni seminarski radovi.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt /

Eksperimentalni rad / Istraživanje / Praktični rad /

Esej / Referat / Kontinuirana provjera /

Kolokviji / Seminarski rad 2 (ostalo upisati) /

Aktivnosti u nastavi / Usmeni ispit / (ostalo upisati) /

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

- Redovito pohađanje nastave. Redovni studenti pohađaju minimalno 70% nastave a izvanredni studenti minimalno 30% nastave tijekom semestra. -

Pozitivno ocijenjeni seminarski radovi (na osnovi literature na hrvatskom i engleskom jeziku).

- Održane prezentacije seminarskih radova iz odabrane teme (word i ppt) uz pozitivnu ocjenu. Odabrana tema (naslovnica, sadržaj, uvod, rad, zaključak,

literatura, minimalno 10 stranica), reference od 2000.- 2014. g. Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja kolegija koji se izvodi "case"

metodom, sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva seminara. Uvjet za pristupanje ispitu je potpis nakon utvrđene nazočnosti na predavanjima i

obrane seminarskih radova. Završna ocjena znanja studenta formira se kao zajednička ocjena nazočnosti na predavanjima, seminarskih radova i pismenog

dijela ispita.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Bebek, B., Kolumbić, A., Poslovna etika, Sinergija, Zagreb, 2000. 3 -

Page 53: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

Pennington, D., Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997. 3 -

Žugaj, M., Šehović, J., Cingula, M. (2004.): Organizacija, Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje, poglavlje 12:

Etika u poslovanju, Varaždin, TIVA, 571-590. - pdf

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Aleksić, A. (2007). Poslovna etika - element uspješnog poslovanja, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 5, 419-

428. - pdf

Buble, M. (2006.): Management, glava IV. (Etika i društvena odgovornost menadžmenta), Split, Ekonomski fakultet,

str. 91-106. 2

Karpati, T. (2001.): Etika u gospodarstvu (religije-moral-poslovanje), Osijek, Ekonomski fakultet. 2

Žitinski, M. (2006.). Poslovna etika, Dubrovnik, Sveučilište u Dubrovniku 2

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Praćenje pohađanja nastave i uspješnost izvršenja ostalih obaveza studenata (nastavnik) Nadzor izvođenja nastave (prodekan za nastavu) Analiza uspješnosti studiranja po svim predmetima studija (prodekan za nastavu) Studentska anketa o kvaliteti nastavnika i nastave za svaki predmet studija (UNIST, Centar za unaprjeđenje kvalitete) Ispitom koji provodi predmetni nastavnik provjeravaju se svi ishodi učenja predmeta. Periodično se vrši provjera

sadržaja ispita, temeljem koje se utvrđuje primjerenosti načina provjeravanja ishoda učenja (prodekan za nastavu).

Page 54: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr. Alenka Poljičak, dipl.oec., v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta SUSTAV JAVNE NABAVE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 30P+30V

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija -

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Cilj je kolegija upoznavanje studenata sa sustavom javne nabave, njegovim osnovnim pojmovima i procedurama, kao i stjecanje temeljnih znanja i

vještina za provođenje postupaka javne nabave. Obradom pojma javne nabave na case slučajevima studenti se educiraju:

za stjecanje praktičnih znanja o sastavljanju dokumenata u sustavu javne nabave;

za proceduralne postupke koji prate javnu nabavu.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

uvjeti potrebni za upis u 2. semestar

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će usvojiti znanja i vještine koji će im omogućiti da mogu sudjelovati u javnoj nabavi koju provode obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će:

znati definirati ključne pojmove koji se odnose na javnu nabavu

prepoznavati osnovne faze u javnoj nabavi

analizirati Elektronički oglasnik javne nabave i razumijevati objave koje se nalaze u njemu

razumjeti značaj sustava javne nabave;

znati izraditi plan nabave za obveznike primjene ZJN;

razlikovati različite postupke javne nabave;

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

1) Uvod u sustav javne nabave, 2) Opće odredbe o javnoj nabavi, 3) Obveznici javne nabave, 4) Postupci javne nabave, 6) Otvoreni postupak javne

nabave 7) Ograničeni i pregovarački postupci 8) Načini javne nabave 9) E-nabava, 10) Dokumentacija za nadmetanje, 11) Uvjeti i dokazi sposobnosti

ponuditelja za nadmetanje u sustavu javne nabave, 12) Objave u sustavu javne nabave, 13) Ponude, otvaranje, pregled i ocjena ponuda, 14) Postupak

donošenja odluka i pravna zaštita, 15) Žalbeni postupak 16) Javno-privatna partnerstva i koncesije, 17) Ugovori o javnoj nabavi i izvršenje ugovora.

Page 55: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Nastava se izvodi u drugom semestru (ljetnom semestru) u obliku predavanja (30 sati) i vježbi (30 sati). Studenti su obvezni prisustvovati nastavi na

minimalno 70% predavanja i 50% vježbi.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 3 Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 2 Usmeni ispit 3 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studeni tijekom nastave rade u timu na vježbama. Studenti imaju pravo izlaska na dva kolokvija u kojima iz oba kolokvija moraju

ostvariti barem 51% bodova kako bi mogli pristupiti usmenom dijelu ispita.

Studenti koji nisu uspjeli položiti jedan kolokvij od dva, imaju pravo izaći na popravni kolokvij. Ukoliko studenti ne polože kolokvije imaju mogućnost

polaganja putem pismenog ispita, u kojem moraju ostvariti minimalno 51% bodova kako bi imali pravo izlaska na usmeni dio ispita. Na usmenom ispitu

formira se zaključna ocjena u skladu s danim bodovnim granicama.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) x

2. Podzakonski propisi: Pravilnici i uredbe

x

3. Skripta „Sustav javne nabave“ e-learning

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

4. stručni članci, poslovne informacije i poslovni slučajevi – Internet izvori, na hrvatskom i na

engleskom jeziku

Page 56: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Vođenje evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, kontinuirano praćenje napretka

studenata putem vježbi i kolokvija. Studenti su upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i

potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 57: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Anita Grubišić, mag. oec., v. pred.

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P+15S

1.3. Suradnici Jelena Žaja, mag. oec., asistentica

Gost predavač

1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □

1.6. Godina studija 1. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Upravljanje troškovima u poduzeću, raspored troškova po mjestima i nosiocima, te evidentiranja troškova i rashoda klasičnim i suvremenim metodama

obračuna.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će usvojiti znanja, vještine i stavove: koji im omogućavaju upravljanje troškovima u poduzeću, jer je ostvareno razumijevanje logike nastanka

troškova, njihov raspored po mjestima i nosiocima, te evidentiranja troškova, rashoda klasičnim i suvremenim metodama obračuna te upravljanja

troškovima.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Student should be able to: Describe the way managers use accounting information to create value in organizations. Explain how costs are presented in

financial statements. Understand the assumptions and limitations of CVP analysis. Use differential analysis to analyze decisions. Understand the reasons

for estimating fixed and variable costs. Explain how a basic product costing system works. Understand the ethical issues in job costing. Analyze the

accounting choice between FIFO and weighted-average costing. Compare activity-based product costing to traditional department product costing

methods. Explain the role of a management control system. Understand the role of budgets in overall organization plans. Evaluate divisional accounting

income as a performance measure. Evaluate divisional accounting income as a performance measure.

Page 58: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Uvodno predavanje. Mjesto, uloga, sadržaj,

funkcija upravljačkog računovodstva. 1 1

2 3 Obrazovanje za računovodstvenu profesiju.

Informatizacija internog obračuna. 2 1 Podjela tema.

3 3 Troškovi. Klasifikacija troškova. 3 1 Upute za pisanje seminarskog rada i

prezentacije.

4 3 Računovodstveno praćenje troškova. 4 1 Upute o načinu izlaganja seminarskog rada.

5 3 Troškovi u internom obračunu. 5 1 Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

6 3 Osobitosti klasičnih i modernih obračuna

troškova. 6 1

Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

7 3 Utjecaj metoda vredovanja zaliha na poslovni

rezultat. 7 1

Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

8 3 Sadržaj i izrada poslovnog plana poduzeća. 8 1 Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

9 3 Računovodstvo odgovornosti i fleksibilni

proračun. 9 1

Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

10 3

Računovodstveni standardi i harmonizacija

izvještavanja. Transferne cijene i njihove

računovodstvene i porezne implikacije.

10 1

Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

11 3 Informacijska osnovica kratkoročnog poslovnog

odlučivanja. Upravljanje novčanim tokom. 11 1

Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

12 3 Strategijsko računovodstvo. Instrumenti

strategijskog računovodstva. 12 1

Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

13 3 Informacijska osnovica dugoročnog poslovnog

odlučivanja. 13 1

Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

14 3 Upravljačko računovodstvo javnog sektora. 14 1 Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

15 3 Ponavljanje. Upute za ispit. Potpisi. 15 1 Prezentacije seminarskih radova. Rasprava.

Page 59: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ Engleski jezik

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Nastava se izvodi u drugom semestru (ljetnom semestru) u obliku predavanja (30 sati) i vježbi (30 sati). Studenti su obvezni prisustvovati nastavi na

minimalno 70% predavanja i 50% vježbi.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 0,5 Pismeni ispit Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad 3,5 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi 1 Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Stečeno znanje studenta provjerava se tijekom nastave, polaganjem završnog ispita (završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela).

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

1. grupa autora: Upravljačko računovodstvo, RIF, Zagreb, 2011. 4

2. Belak, V., Menadžersko računovodstvo, RRIF, Zagreb, 1995. 1

3. Grubišić, A.; Analiza poslovanja, skripta, Veleučilište u Šibeniku, 2010. da

4. Lanen, W.N. & Anderson, S.W. & Maher, M.W., Fundamentals of cost accounting, Third Edition,

2011, by The McGraw-Hill da

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Žager, L. I dr., Analiza financijskih izvještaja, Masmedia, Zagreb, 2008.

2. Lanen, W.N. & Anderson, S.W. & Maher, M.W., Fundamentals of cost accounting, Third Edition,

2014, by The McGraw-Hill - PPP

2 da

Page 60: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

-kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi,

-temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za daljnje

upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

- Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete:

Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata,

ankete poslodavca i udruge Alumni

Page 61: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

3. SEMESTAR

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Želimir Mikulić, viši predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta POSLOVNE SIMULACIJE 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45+15

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina – materijali dostupni On-line, 10% video

predavanja, interaktivni alati

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjivanje

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Kolegij je namijenjen upoznavanju studenata sa simulacijskim modeliranjem i njegovom primjenom u analizi i oblikovanju poslovnih procesa.

Simulacijsko modeliranje omogućuje stvaranje modela dinamičkih poslovnih procesa, izvođenje simulacijskih eksperimenata s modelom i procjenu

performansi poslovnih procesa.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušani kolegiji Statistika i Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će poznavati važnost i ulogu simulacijskih studija, biti osposobljeni za rad sa programskim paketima za simuliranje, izradu modela poslovnih

procesa i interpretaciju simulacije.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon položenog kolegija od studenata se očekuje da budu sposobni opisati i interpretirati proces modeliranja i principe modeliranja, izraditi

simulacijski model diskretnim događajima upravljanog procesa i analizirati rezultate izvođenja simulacije u simulacijskim programima Sigma i Arena.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 4 Uvodno predavanje, osnovne ideje simulacije. Izgradnja

simulacijskih modela. 1

2 3 Izgradnja simulacijskih modela. Vrste simulacija. 2 1 Uvodno

3 3 Diskretne i kontinuirane simulacije 3 1 Case study: upravljanje proizvodnjom

4 3 Strategija izvođenja simulacijskih modela na računalu 4 1 Vjerojatnost

Page 62: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

5 3 Konceptualni simulacijski modeli, graf događaja sistema 5 1 Slučajne varijable i njihovo generiranje

6 3 Sigma simulacijski softver 6 1 Analiza ulaznih podataka: procjena parametara razdioba

7 3 Modeliranje jednostavnih sustava grafom događaja 7 1 Korištenje SIGMA za izvođenje simul. na mod. grafa

događaja

8 3 Osnovni elementi vjerojatnosti i statistike, generiranje i

analiza uzoraka ulaz.podataka 8 1

Korištenje SIGMA za izvođenje simul. na mod. grafa

događaja

9 3 Modeliranje složenih sustava grafom događaja.

Specijalizirani simul.paketi. 9 1 Prezentiranje izvještaja poslovnih simulacija timova

10 3 Arena simulacijski softver. Korištenje animacija. 10 1 ARENA simulacijski softver

11 3 Modeliranje složenih sustava u Areni 11 1 ARENA simulacijski softver

12 3 Mogućnosti korištenja prog.paketa MS Excell za

izvođenje simulacija. 12 1 Simulacije u Excel-u

13 2 Mogućnosti korištenja prog.paketa MS Excell za

izvođenje simulacija. 13 2

Scenarij, Što-ako analiza, Monte Carlo simulacije, Analiza

rizika u Excel-u

14 3 Planiranje izvođenja i analiza izlaza simulacijskih

eksperimenata. 14 1 Prezentiranje izvještaja poslovnih simulacija timova

15 3 Sistemska dinamika. Potpisi 15 1 Prezentiranje izvještaja poslovnih simulacija timova

2.6. Vrste izvođenja nastave:

predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Obveza za sve redovne studente je minimalno 70% prisustvovanja na nastavi (predavanja i vježbe), da bi stekli pravo pristupanja provjeri ishoda učenja.

Izvanredni studenti nemaju zadan postotak minimalnog prisustvovanja nastavi kao uvjet za odobravanje pristupanju ispitu.

Studenti su dužni izraditi seminar i izraditi dva projekta: model procesa u programskom paketu Sigma, model procesa u programskom paketu Arena s

analizom dobivenih rezultata i prezentiran izvještaj tima. Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u

raspravama, rješavanje zadatka i sl. Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se

konzultirati sa profesorom u vrijeme konzultacija ili putem e-maila ([email protected] ). Obveza svakog studenta je redovito se informirati o

odvijanju nastave. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnim promjenama termina dostavljaju se studentima e-mailom i objavljene su e-learning

stranici kolegija, sa svim informacijama o kolegiju, nastavnim materijalima, seminarskim i projektnim zadacima

Page 63: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 2 Pismeni ispit Projekt 2

Eksperimentalni rad 1 Istraživanje 0.4 Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad 0.5 (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 0.1 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Prati se aktivnost studenata na predavanjima, studenti timski izrađuju jedan seminar (studiju slučaja) kojeg timski predstavljaju i brane. Pored toga

izrađuju dva simulacijska projekta. Projekti se izvode na edukacijskim verzijama programskih paketa Sigma i Arena. Studenti projekte izvode i

prezentiraju timski, a pojedinačno ih brane na usmenom ispitu. Pored toga na usmenom pojedinačno se provjerava poznavanje korištenja mogućnost

korištenja MS Excel-a za izradu i analizu simulacijskih studija.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

LAW, Averill M., Simulation Modeling and Analysis, 4th ad., McGrow Hill, 2007 1 DA

VERSCHUUREN, Gerard, Excel Simulations, Holy Macro, 2014 1 DA

ČERIĆ, Vlatko, Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb 1993. 5 NE

KELTON, D.W., SADOWSKY R.P., SADOWSKY, D., Simulation with Arena, 2nd McGrow Hill 2003 1 DA

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

LAGUNA, M., MARKLUND, J., Business Process Modelling, Simulation and Design, Prentice Hall,

2004.

ROSS, Sheldon m., Simulation, 4th ed., Elsevier, 2006.

1

1

NE

NE

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

- kroz interakciju i praćenje aktivnosti na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti,

- temeljem analize rezultata studenata na kolokvijima i ispitima

- studentska anketa

Page 64: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta mr. Gina Lugović, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta METODE ZNANSTVENOG

ISTRAŽIVANJA

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45 P + 15 S

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1. razina, materijali dostupni on line, 0% izvođenja

kolegija on line

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menažment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje X

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% x

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa

- vrstama znanstvenih i stručnih radova,

- istraživanjima u znanosti,

- metodama istraživačkog rada,

- fazama istraživanja i

- metodama prikupljanja podataka u procesu istraživanja,

- instrumentima istraživanja,

- obradom i analizom podataka,

- te primjenom stečenih znanja u istraživačkim procesima i pisanju rada.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema ulaznih kompetencija.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Usvojena znanja i vještine za

- prepoznavanje, razumijevanje i primjenu osnovnih istraživačkih metoda i tehnika te pisanje rada,

- razumijevanje metodologije istraživačkog rada, - prepoznavanje faza istraživanja,

- iznalaženje adekvatnih metoda prikupljanja podataka u procesu istraživanja,

- primjenu stečenih znanja u istraživačkim procesima i u pisanju istraživanja.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Očekuje se da će studenti moći:

- definirati ključne pojmove i procese znanstvenog istraživanja,

- razumjeti važnost etičkih pitanja i principa povezanih s procesom istraživanja,

- primijeniti osnovne principe kritičkog pregleda literature, te ispravno referencirati korištenu literaturu,

- znati izabrati i primijeniti različite metode prikupljanja podataka tijekom istraživanja,

Page 65: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

- prepoznati različite faze istraživačkog procesa,

- primijeniti temeljne istraživačke metode i tehnike,

- primijeniti primjerene instrumente istraživanja,

- primijeniti primjerenu obradu podataka, te

- primijeniti stečena znanja u pisanju vlastitog poslovnog istraživanja.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE |

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Općenito o znanosti. Definiranje znanosti. Znanstveni cilj i

znanstvena metoda.

1 1 Izbor teme seminarskog rada.

2 3 Istraživanje i istraživačka filozofija. Vrste istraživanja. Etika

istraživanja. Osnovni principi kritičkog pregleda literature.

2 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

3 3 Kvantitavina metodologija. Osnovna obilježja kvantitativnog

pristupa.

3 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

4 3 Kvalitativna metodologija. Načela kvalitativnih istraživanja. 4 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

5 3 Izbor i definiranje problema istraživanja. Prikupljanje literature.

Razvoj teorijskog okvira. Definiranje ciljeva istraživanja.

5 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

6 3 Definiranje varijabli i ljestvica mjerenja.

Definiranje hipoteza.

6 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

7 3 Izrada nacrta istraživanja. Određenje uzorka i vrste istraživanja. 7 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

8 3 Metode prikupljanja podataka: desk analiza, analiza sadržaja,

studija slučaja, promatranje.

8 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

9 3 Metode prikupljanja podataka: anketa. 9 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

10 3 Metode prikupljanja podataka: intervju, fokus grupa. 10 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

11 3 Metode prikupljanja podataka: ostale istraživačke metode. 11 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

12 3 Sastavljanje instrumenta istraživanja. 12 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

13 3 Obrada i analiza podataka. Prikazivanje rezultata.

Rasprava i zaključak.

13 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

14 3 Upute i savjeti za izradu rada. Jezik i stil pisanja. 14 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

15 3 Vrste znanstvenih i stručnih radova. 15 1 Prezentacija i obrana seminarskog rada.

Page 66: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

x seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

x samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

Korištene metode: predavanja se izvode kombiniranom („ex cathedra"/"case")

metodom. Teoretski nastavni sadržaj izlaže se metodom „ex cathedra" korištenjem

računalnih prezentacija u programu MS PwerPoint i handout-a. Predavanja se

upotpunjuju „case" metodom karakterističnih istraživanja upotpunjenih timskim

radovima studenata. Studente se potiče na timski rad u rješavanju posebnih

programskih zadataka, vježbaju se tehnike kreativnosti i prezentacijske vještine.

2.8. Obveza studenata Prisustvo na nastavi, položeni seminarski radovi.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 3 Projekt /

Eksperimentalni rad / Istraživanje 1 Praktični rad /

Esej / Referat / Kontinuirana provjera /

Kolokviji / Seminarski rad 1 (ostalo upisati) /

Aktivnosti u nastavi / Usmeni ispit / (ostalo upisati) /

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

- Redovito pohađanje nastave. Redovni studenti pohađaju minimalno 70% nastave a izvanredni studenti minimalno 30% nastave tijekom

semestra. - Pozitivno ocijenjeni seminarski radovi (na osnovi literature na hrvatskom i engleskom jeziku).

- Održane prezentacije seminarskih radova iz odabrane teme (word i ppt) uz pozitivnu ocjenu. Odabrana tema (naslovnica, sadržaj, uvod,

rad, zaključak, literatura, minimalno 10 stranica), reference od 2000.- 2014. g. Stečeno znanje provjerava se tijekom nastave dijela sadržaja

kolegija koji se izvodi "case" metodom, sudjelovanjem na vježbama i polaganjem dva seminara. Uvjet za pristupanje ispitu je potpis nakon

utvrđene nazočnosti na predavanjima i obrane seminarskih radova. Završna ocjena znanja studenta formira se kao zajednička ocjena

nazočnosti na predavanjima, seminarskih radova i pismenog dijela ispita.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N., (2014.). Priručnik za metodologiju istraživanja u

društvenim djelatnostima, M.E.P. d.o.o., Zagreb. 3 -

Zelenika, R. (2000.). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela (Treće, četvrto, peto

i šesto poglavlje), Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka. 3 -

Mejovšek, M. (2008.). Metode znanstvenog istraživanja (Prvo, drugo, peto i šesto poglavlje), Naklada

Slap, Jastrebarsko. 3 -

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Ivanović, Z. (1990.). Metodologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Sveučilište u Rijeci, Rijeka.

3

-

Milas, G. (2009.). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima (Opći dio),

Jastrebarsko, Naklada Slap. 3 -

Zelenika, R. (2011.). Znanstvena, znanstveno-stručna i stručna djela (Treće poglavlje), Ekonomski 3 -

Page 67: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

fakultet u Rijeci, Rijeka.

Kail, R. V. (2015.). Scientific Writing for Psychology. Lessons in Clarity and Style. Sage

Publications. - -

Zelenika, R., Zelenika, S., (2006.). Klasifikacija znanosti u fokusu metodologije i tehnologije

znanstvenoga istraživanja, Pomorski zbornik, 44, 1, 11-39.

- Internet

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- interaktivnim radom na predavanjima,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata na predavanjima,

- dobivenim informacijama na temelju rezultata ispita, potrebnih za povećanje efikasnosti rada i

- upućivanjem studenata u prava, obveze, metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentske ankete, podaci HZZ-a o godišnjem stanju

zaposlenosti studenata, ankete poslodavaca i udruga Alumni.

Page 68: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta dr.sc. Frane Urem, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta SOFTVERSKO INŽENJERSTVO 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45P+15V

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1.

1.5. Status kolegija (O,I) O 1.10. Osuvremenjavanje □ da

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

- Upoznavanje s ekonomikom softverskog inženjerstva

- Usvojiti i proširiti znanja iz područja:

o Osnove ekonomike u softverskom inženjerstvu

o Donošenje tehničkih odluka u profitnom poslovanju

o Donošenje tehničkih odluka u neprofitnom poslovanju

o Procjena, rizika i neizvjesnosti u softverskom projektu

o Odabir optimalnog tehničkog rješenja

o Višekriterijsko odlučivanje

- Cilj predmeta je naučiti studente donošenju tehničkih odluka u području razvoja ili implementacije softvera

- Razumijevanje područja ekonomike u razvoju i održavanju softvera

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Nema uvjeta.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Usklađivanja tehničkih rješenja(softvera) s poslovnim ciljevima organizacije.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Studenti mogu donijeti poslovnu odluku koja se tiče nabave ili razvoja softvera korištenjem znanja iz inženjerske ekonomike

Page 69: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

PREDAVANJA SEMINARI / VJEŽBE

Tjedan Sati Tematska jedinica Tjedan Sati Tematska jedinica

1 3 Osnove ekonomike softverskog

inženjerstva 1 1 Izrada i sadržaj ponude za izvođenje softverkog projekta

2 3 Osnove ekonomike softverskog

inženjerstva 2 1 Novčani tijek u softverskom projektu, vremenska vrijednost novca

3 3 Osnove ekonomike softverskog

inženjerstva 3 1

Usporedba različitih ponuda za softver koje zadovoljavaju tehničku

specifikaciju, Donošenje poslovne o odluke koja se tiče nabave

softvera za poslovnu organizaciju

4 3 Donošenje tehničkih odluka u

profitnom poslovanju 4 1

Profitna analiza za nabavu ili razvoj softvera, računanje MARR i IRR u

softverskom projektu

5 3 Donošenje tehničkih odluka u

profitnom poslovanju 5 1 Inflacija, gubitak vrijednosti softvera tijekom korištenja,

6 3 Donošenje tehničkih odluka u

neprofitnom poslovanju 6 1 Analiza troškova i koristi nabave softvera za javni ili neprofitni sektor

7 3 1. kolokvij 7 1 1. kolokvij

8 3 Procjena, rizika i neizvjesnosti u

softverskom projektu 8 1 Korištenje tehnika za procjenu rizika

9 3 Procjena, rizika i neizvjesnosti u

softverskom projektu 9 1 Korištenje tehnika za procjenu neizvjesnosti

10 3 Višekriterijsko odlučivanje u

softverskom projektu 10 1 Utvrđivanje funkcionalnih zahtjeva na softver

11 3 Višekriterijsko odlučivanje u

softverskom projektu 11 1 Utvrđivanje nefunkcionalnih zahtjeva na softver

12 3 Višekriterijsko odlučivanje u

softverskom projektu 12 1

Odlučivanje o isplativnosti zamjene ili nadogradnje postojećeg softvera

u poslovnoj organizaciji

13 3 Održavanje softvera 13 1 Planiranje i ugovaranje održavanja softvera

14 3 2. kolokvij 15 1 2. kolokvij

15 3 Ponavljanje 1. i 2. kolokvij 15 1 Ponavljanje 1. i 2. kolokvij

Page 70: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□seminari i radionice

X vježbe

□ obrazovanje na daljinu

x mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□studije slučaja

2.7. Komentari:

Nastavni materijali su dostupni na sustavu za e-učenje.

Studenti kolokvije rješavaju na sustavu za e-učenje. Studenti

mogu odabrati

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

nastavi, osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Polaganje kolokvija ili pisanje stručnog rada za objavu na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji pod mentorstvom predmetnog

nastavnika.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected] ) Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku

nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se

ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave Pismeni ispit 4 Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 6 Seminarski rad Stručni rad prihvaćen za objavu na

međunarodnoj znastveno-stručnoj

konferenciji 6

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 2 (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

Opcija C. Stručni rad prihvaćen za objavu na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

1. Nastavni materijali na e-learning sustavu VUŠ-a za kolegij : Softversko inženjerstvo Sustav za e-učenje

2. IEEE Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Sustav za e-učenje

– PDF kopija

Page 71: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

1. Booch, Grady (1997). Object-Oriented Analysis and Design with Applications.

Addison-Wesley. ISBN 0-8053-5340-2.

2. Eeles, Peter; Oliver Sims (1998). Building Business Objects. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-19176-0.

2

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- kroz interaktivan rad na nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za

daljnje upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

- Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udrugeAlumni.

Page 72: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Dr.sc. Dragan Zlatović, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

I INFORMACIJSKI SUSTAVI

1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) 45 P + 15 V

1.3. Suradnici Dr.sc. Frane Urem, v. pred.

1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija 1

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □

1.6. Godina studija II 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% X

Više od 20 %

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Intelektualno vlasništvo zauzima sve značajnije mjesto u suvremenom svijetu, posebice u poslovanju trgovačkih subjekata uključujući i elektronsko

poslovanje. Ovaj predmet obuhvaća temeljna pitanja prava intelektualnog vlasništva, s posebnim naglaskom na autorsko pravo i srodna prava, žig,

industrijski dizajn, patent i nepošteno trgovanje, te posebice o utjecaju gospodarskog i digitalnog okruženja na razvoj prava intelektualnog vlasništva.

Pored pitanja strukture pravnih izvora, izučavaju se i svrhe, zaštita i raspolaganje pojedinim pravima intelektualnog vlasništva. Studentima se stoga

prenose opća i posebna znanja o pravu intelektualnog vlasništva te ih se osposobljava u praktičnoj primjeni tih znanja.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Poznavanje osnova prava

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Upravljanje pravima vlasništva digitalnog sadržaja. Poštivanje autorskih prava kod korištenja softvera. Prepoznavanje žiga kao bitnog elemeta zaštite

autorskih prava i intelektulanog vlasništva u informacijskim sustavima. Profesionalno i etično ponašanje u korištenju informacijskih sustava.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: - objasniti pojam i povijesni razvitak prava intelektualnog vlasništva; - identificirati i samostalno

se koristiti izvorima prava intelektualnog vlasništva; - usporediti različite sustave zaštite prava industrijskog vlasništva na nacionalnoj i međunarodnoj

razini; - objasniti zaštitu izuma patentom, zaštitu žiga, zaštitu industrijskog dizajna, zaštitu topografije poluvodiĉkih proizvoda, zaštitu oznaka

zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti; - provjeriti patentabilnost konkretnog izuma; odnosno ispitati udovoljavanje apsolutnim i relativnim

uvjetima za registraciju žiga i industrijskog dizajna (npr. razlikovnost, opisnost, raniji žig); - analizirati prednosti registracije određenog prava

industrijskog vlasništva u Hrvatskoj ili na međunarodnoj razini; - predložiti prijavu određenog prava industrijskog vlasništva na nacionalnoj odnosno

međunarodnoj razini sukladno potrebama klijenta; - definirati i objasniti autora, autorsko djelo, pravnu narav autorskog prava, sadržaj autorskog prava i

srodnih prava, sadržajna i vremenska ograničenja autorskog prava i srodnih prava, zaštitu baza podataka i računalnih programa; - predložiti

odgovarajuće raspolaganje prava intelektualnog vlasništva (npr. ugovor o licenci, ugovor o prijenosu i sl.); - vrednovati osjetljiv balans između prava

nositelja intelektualnog vlasništva i informacijskog društva u cjelini da se koristi predmetom njegovog intelektualnog vlasništva.

Studenti će ovladati modelima licenciranja softvera. Primjenit će zakonski okvir prava korištenja žiga u informacijskim sustavima. Poštivat će (ili

zaštiti) autorska prava na softver. U uporabi digitalnih sadržaja i softvera koristit će važeće profesionalne kodekse ponašanja.

Page 73: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

1. Uvod u pravo intelektualnog vlasništva / Pravna vrela / Zaštita žiga

2. Sporovi u svezi zaštite naziva internet domena / Merchandising i sponsorship

3.Patentno pravo / Postupak registracije kod DZIV RH

4.Drugi znakovi razlikovanja (industrijski dizajn, zemljopisne oznake, tvrtka)

5.Autorsko pravo i srodna prava

6.Autorskopravna zaštita i informacijsko društvo – promjena paradigme?!

računalnih programa i baza podataka

7.Ugovori o prometu prava intelektualnog vlasništva

8. Građanskopravna, upravnopravna , kaznenopravna i prekršajnopravna zaštita prava intelektualnog vlasništva /

9. Poslovna tajna/ Nelojalna utakmica

10. Provedba IPR

11.Licenciranje softvera

12. Žigovi i patentna prava za softverske proizvode

13.Autorska prava za softverske proizvode

14.Softversko piratstvo

15. Kodeks časti i pravila ponašanja kod korištenja licenciranog softvera

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

X seminari i radionice

x vježbe

obrazovanje na daljinu

mješovito e-učenje

terenska nastava

x samostalni zadaci

x multimedija i mreža

□ laboratorij

x mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Za sve redovne studente prisustvo na nastavi (predavanja i seminara) od minimalno 50%. Izvanredni studenti nemaju obvezu prisustvovanja

nastavi, osim u slučaju kada nastava za njih nije posebno organizirana.

Preporučeno je da studenti aktivno sudjeluju u nastavi što podrazumijeva sudjelovanje u raspravama, rješavanje studija slučajeva, izradu projektnog

zadatka i sl.

Studenti koji nisu u mogućnosti dolaziti redovito na nastavu zbog statusa izvanrednog studenta trebaju se konzultirati sa profesorom u vrijeme

konzultacija ili pute e-maila ([email protected] ili [email protected] )

Osim toga, obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave. Poželjno je o tijeku nastave pitati studente ili profesora. Sve obavijesti

o održavanju ili eventualnoj odgodi nastave bit će objavljene na e-learning stranici kolegij, gdje se ujedno nalaze i sve informacije o kolegiju kao i svi

potrebni materijali.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

Pohađanje nastave Pismeni ispit 3 – opcija B Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Page 74: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

bodovnoj vrijednosti kolegija) Kolokviji 6 – opcija A Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit 3 – opcija B (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Svi studenti (redovni i izvanredni) mogu birati između dvije opcije za polaganje ispita koje su pojašnjene u nastavku.

Opcija A. Polaganje ispita putem kolokvija

Da bi ostvarili pravo polaganja ispita putem kolokvija, od studenata se očekuje da:

- aktivno sudjeluju na nastavi (rješavaju studije slučaja, vježbe i kratke zadaće),

Opcija B. Izlazak na redovni ispitni rok (pismeni i usmeni ispit)

Ako se studenti ne odluče aktivno zalagati na nastavi ili ne polože kolokvije tada izlaze na redovni ispitni rok.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost

putem ostalih

medija

ZLATOVIĆ, D., Pravo intelektualnog vlasništva i informacijsko društvo, Veleučilište u Šibeniku,

Šibenik, 2015. Digitalno izdanje e-learning

DRAGIĆEVIĆ, D., Pravna informatika i pravo informacijskih tehnologija, narodne novine, Zagreb,

2015. 2

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva, knjiga II, Mostar, 1999.

ČIZMIĆ, J., Ogledi iz prava industrijskog vlasništva, Tehnološki centar Rijeka i Tiskara Maslina Split,

Split, 1998.

MATANOVAC, R., (op.red.) i dr., Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa

Europskoj uniji, DZIV & Narodne novine, Zagreb, 2006.

RAČKI MARINKOVIĆ, A., KUZMANOVIĆ, V., KORDIĆ, A., HORVATIĆ, K., Praktični vodič za

zaštitu industrijskog dizajna, DZIV, Zagreb, 2012.

BOYLE, J., JENKINS, J., Intellectual Property. Law & The Information Socijety – Cases & Materials,

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se:

- kroz interaktivan radna nastavi,

- vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi ,

- temeljem rezultata studenata na kolokvijima i ispitima dobit će se informacije potrebne za

daljnje upute studentima u cilju povećanja efikasnosti njihova rada.

- Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 75: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Ivana Bujas Rupić, mag. oec. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 30P+30V

1.3. Suradnici nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina), postotak

izvođenja kolegija on line (maks. 20%)

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija -

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje □

1.6. Godina studija 2. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna programa

kolegija

Manje od 20% □

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija Osposobiti studente da mogu razumjeti upravljanje EU projektima, da mogu prepoznavati sve glavne korake od ideje do izrade i provedbe projekta.

Ključni cilj je pripremiti studente da mogu sudjelovati u pisanju i provedi EU projekata.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

uvjeti potrebni za upis druge godine.

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Studenti će usvojiti znanja i vještine koji će im omogućiti da mogu sudjelovati u pripremi, izradi i provedbi EU projekata.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon položenog predmeta studenti će:

• znati definirati ključne pojmove koji se odnose na upravljanje EU projektima;

• prepoznavati europske strukturne fondove;

• razumijevati institucionalni okvir za provedbu EU fondova u Republici Hrvatskoj;

• razumjeti upravljanje projektnim ciklusom;

• znati izraditi logičku matricu;

• znati pronaći aktualne natječaje raspisane za EU projekte;

• popuniti projektne prijave; znati planirati i pratiti provedbu EU projekata;

• znati izraditi izvješća

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Uvod u Europsku uniju. Tijela EU: Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće europske unije, Europska komisija. Korištenje fondova: strategije i

politike EU za razdoblje 2014.-2020. Europski strukturni i investicijski fondovi. Programi unije. Institucionalni okvir za provedbu EU fondova u RH.

Programi EU koji su na raspolaganju RH - državi članici. Upravljanje projektnim ciklusom. Razlikovanje programa i projekta. Definiranje osnovnih

obilježja projekta. Elementi i tijek projektnog ciklusa. Pristup logičke matrice (PLM). Nastanak i korištenje u EU projektima. Definiranje PLM. Glavni

koraci PLM. Informacije sadržane u logičkoj matrici - struktura LM. PLM - razrade faze analize i faze planiranja. Analiza dionika: ciljne skupine, kranji

korisnici, partneri, suradnici. Analiza problema: izrada problemskog stabla. Analiza ciljeva: izrada stabla ciljeva. Analiza i odabir strategije.

Popunjavanje logičke matrice. Primjer dobre prakse. Priprema proračuna projekta. Najčešće kategorije troškova. Najčešće greške u izradi proračuna.

Page 76: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

Planiranje i praćenje projekta. Utvrđivanje projektnih aktivnosti. Upravljanje aktivnostima, resursima i troškovima. Popunjavanje projektne prijave.

Primjer uspješno popunjene projektne prijave. Ocjenjivanje projektne prijave. Koraci u ocjenjivanju. Donošenje odluke o prihvaćanju projekta za

financiranje. Provedba projekta. Uloga dionika u provedbi. Projektni tim. Ugovorne obveze u provedbi projekta. Javna nabava na projektima. Revizorski

trag u provedbi EU projekata. Praćenje projekta u sustavu proračuna. Izrada izvješća i praćenje provedbe. Završni pregled glavnih koraka, neophodnih

za uspješnu izradu i provedbu EU projekata

2.6. Vrste izvođenja nastave:

x predavanja

□ seminari i radionice

x vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata Nastava se izvodi u trećem semestru (zimskom semestru) u obliku predavanja (30 sati) i vježbi (30 sati). Studenti su obvezni prisustvovati nastavi na

minimalno 50% predavanja i vježbi što je uvjet za potpis.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave 1 Pismeni ispit 4 Projekt 1

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji 4 Seminarski rad (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Studeni na vježbama izrađuje ključne elemente projekta. Pismeni ispit mogu polagati na kolokvijima ili zasebno pristupiti pisanom ispitu. Ispit se

okončava usmenim ispitom.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

Upravljanje EU projektima (2014.), Zagreb,TIM4PIN d.o.o. 5

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

Tufekčić, M., Tufekčić, Ž., (2013.) EU politike i fondovi: 2014.-2020., Zagreb, Plavi partner. 5

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje

izlaznih znanja, vještina i

kompetencija

Vođenje evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi, kontinuirano praćenje napretka

studenata putem kolokvija. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i potrebnu

literaturu.

Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: studentska anketa, praćenje godišnjih podataka s HZZZ –a o

godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni.

Page 77: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta Drago Marguš 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta Menadžment zaštićenih područja 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-

učenje) P 20, V (terenska nastava) 10, S 30

1.3. Suradnici - 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) -

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij 1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa kolegija III

1.5. Status kolegija (O,I) I 1.10. Osuvremenjavanje √

1.6. Godina studija 2017./2018. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija

Manje od 20% √

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

Stjecanje temeljna znanja o upravljanju zaštićenim područjima, financiranju zaštićenih područja, izradi planova upravljanja, zakonskoj regulativi,

kriterijima zaštite, nadzoru u zaštićenim područjima, problemima zaštite prirode, ulozi zaštićenih područja u edukaciji i razvoju održivog turizma u

zaštićenim područjima.

2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Osnovno znanje o zaštiti prirode i okoliša i zakona RH i poznavanje jednog svjetskog jezika

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Nakon položenog ispita studenti će se osposobiti za timski rad u menadžmentu u turističkim poduzećima i za rad na području zaštiti prirode u državnim,

regionalnim i lokalnim tijelima .

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Nakon položenog ispita studenti će steći temeljna znanja o upravljanju zaštićenim područjima, financiranju zaštićenih područja, izradi planova

upravljanja, zakonskoj regulativi, kriterijima zaštite, nadzoru u zaštićenim područjima, problemima zaštite prirode, ulozi zaštićenih područja u edukaciji

i razvoju održivog turizma u zaštićenim područjima.

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Predavanja:

OSNOVE UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – 1 sat

o Definicija, ciljevi i zadaće zaštite prirode

o Povijest zaštite prirode u svijetu i u Hrvatskoj

o Razvoj upravljanja zaštićenim područjima

ULOGA, VAŽNOST I KATEGORIZACIJA ZAŠTIĆENIH PODRUČA – 1 sat

o Važnost i uloga zaštićenih područja

o Kategorije i statistika zaštićenih područja

o Koncept upravljanja zaštićenim područjima

ZAKONSKA REGULATIVA – 2 sata

o Zakonski i podzakonski akti u zaštiti prirode

Page 78: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

o Međunarodni pravni propisi

o Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske

NADLEŽNA DRŽAVNA TIJELA U HRVATSKOJ – 1 sat

o Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Uprava za zaštitu prirode

o Državni zavod za zaštitu prirode

PLANIRANJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – 1 sat

o Procesi planiranja zaštićenih područja

o Kriteriji planiranja zaštićenih područja

o Prostorno planiranje u zaštićenim područjima

OSNOVE UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – 1 sat

o Načela uspješnog upravljanja

o Konflikti i rizici upravljanja

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U HRVATSKOJ – 2 sata

o Uloga i financiranje upravljačkih ustanova

o Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima

o Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode

o Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima županija

o Prihodi zaštićenih područja

o Troškovi zaštite i upravljanja

PLANOVI UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – 4 sata

o Smjernice za izradu plana upravljanja

o Vizija i misija plana upravljanja

o Zoniranje zaštićenih područja

o Akcijski planovi za provođenje plana upravljanja

o Sudjelovanje javnosti

ZAŠTITA BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI – 2 sata

o Konvencija o europskim krajobrazima

o Ekološka mreža NATURA 2000

o Nacionalna ekološka mreža CRO-NEN

o Crveni popis Hrvatske

EDUKACIJA I INTERPRETACIJA – 2 sata

o Ekološka edukacija u zaštićenim područjima

o Interpretacija u zaštićenim područjima

TURIZAM U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – 2 sata

o Ekoturizam i održivi turizam u zaštićenim područjima

Page 79: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

o Važnost i rizici razvoja turizma u zaštićenim područjima

o Prihvatni kapacitet zaštićeni područja

o Financijski učinci turizma u zaštićenim područjima

NADZOR U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – 1 sat

o nadzorna služba u zaštićenim područjima

o problemi zaštite

o zakonodavna pozicija i ovlaštenja nadzornika

UKUPNO PREDAVANJA 20 sati – 12 tema

Seminari:

OSNOVE UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – 1 sat

ULOGA, VAŽNOST I KATEGORIZACIJA ZAŠTIĆENIH PODRUČA – 1 sat

ZAKONSKA REGULATIVA – 1 sat

STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ZAŠTITE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI RH – 1 sat

NADLEŽNA DRŽAVNA TIJELA U HRVATSKOJ – 1 sat

PLANIRANJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA – 3 sata

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U HRVATSKOJ (primjeri iz prakse) – 5 sati

PLANOVI UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA (primjeri iz prakse) – 5 sati

ZAŠTITA BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI – 2 sata

EDUKACIJA I INTERPRETACIJA – 2 sata

TURIZAM U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA – 2 sata

FINANCIRANJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA EU FONDOVIMA – 2 sata

SLOBODNE TEME IZ ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE U DOGOVORU SA STUDENTIMA (Promocija zaštićenih područja

na elektroničkim medijima, Održivi razvoj turizma u NP „Krka“ Utjecaj zaštićenih područja na razvoj lokalnih zajednica,

Upravljanje speleološkom objektima, Doprinos znanstvenih istraživanja u upravljanju zaštićenim područjima i sl.) – 4 sata

UKUPNO SIMINARI: 30 sati

TERENSKSI RAD: 10 sati

2.6. Vrste izvođenja nastave:

√ predavanja

√ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

√ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ (ost.upisati)

2.7. Komentari:

2.8. Obveza studenata

Page 80: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave √ Pismeni ispit Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad √ (ostalo upisati)

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit √ (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Seminar – smisao teme <35 %, izlaganje<25 %,, prezentacija<25 %,, diskusija studenata <15 % / ocjena izvrstan od 90 do 100 %, vrlo dobar od 75

do 89 %, dobar do 60 do 74 % i dovoljan od 50 do 59 %

Ispit – 4 pitanja po 25 % / ocjena izvrstan od 90 do 100 %, vrlo dobar od 75 do 89 %, dobar do 60 do 74 % i dovoljan od 50 do 59 % <25%

2.11. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem ostalih

medija

Martinić, I., 2010. Upravljanje zaštićenim područjima prirode – planiranje, razvoj i održivost.

Sveučilište u Zagrebu i Šumarski fakultet, Zagreb.

U knjižnici JU „NP Krka“

NN 30/2009 Strategija održivog razvitka RH, Zagreb. Web portal

NN 143/2008 Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske Web portal

Müller, H., 2004. Turizam i ekologija. Povezanost i područja djelovanja. Masmedia, Zagreb.

Graefe, A., F. R. Kuss, J. J. Vaske, 1990. Visitor impact management: the planning framework.

Washington, DC, National Parks and Conservation Association, 105 str.

2.12. Dopunska literatura (u trenutku prijave izmjena i/ili dopuna studijskoga programa)

Marguš i sur. (2011): Nacionalni park „Krka“ – plan upravljanja. Javna ustanova “Nacionalni park Krka”, 119 str., Šibenik Lausche, B. (2011): Guidelines for protected areas legislation, IUCN. Gland, Switzerland, 370 str. Dudley, N. (2008): Guidelines for applying protected area management categories, IUCN. Gland, Switzerland, 87 str. NN 80/2013 Zakon o zaštiti prirode

U knjižnici JU „NP

Krka“

2.13. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Razmjena mišljenja sa studentima o kvaliteti nastave i provjera njihovog zadovoljstva predmetnim programom Kontinuirana interna procjena znanja studenata Poticanje studenata na kritičko miljenje, aktivnost u nastavi, otvorenu diskusiju uz međusobno uvažavanje (prije svega u seminarskom dijelu nastave), timski rad i sl.

Page 81: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

1.OPĆE INFORMACIJE

1.1. Nositelji predmeta

Dr. sc. Ana Udovičić

1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6

1.2. Naziv predmeta STRUČNA PRAKSA 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati

P+V+S+e-učenje) 160 sati

1.3. Suradnici Nema 1.9. Razina primjene e-učenja (1.,2.,3. razina),

postotak izvođenja kolegija on line (maks. 20%) 1. razina – materijali dostupni On-line, 0%

1.4. Studijski program (stručni,

specijalistički diplomski stručni

studij)

Specijalistički diplomski stručni studij

Menadžment

1.10. Redni broj izmjena i/ili dopuna opisa

kolegija -

1.5. Status kolegija (O,I)

O 1.10. Osuvremenjavanje novi kolegij

1.6. Godina studija 3. 1.11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna

programa kolegija Manje od 20% ●

Više od 20 % □

2. OPIS PREDMETA

2.1. Ciljevi kolegija

- omogućiti studentima dodir sa stvarnim radnim okruženjem

- obrazovna korist kroz praktičan rad na stvarnim problemima uz profesionalno vodstvo mentora u tvrtki

- lakše zapošljavanje

- povezivanje poduzeća s najboljim i najkompatibilnijim kadrovima

- jačanje veza između Veleučilišta u Šibeniku i gospodarstva

- povratna informacija o znanjima i vještinama koje današnje tržište rada očekuje – poboljšanje nastavnog procesa 2.2. Uvjeti za upis kolegija i

ulazne kompetencije koje su

potrebne za kolegij

Odslušani kolegiji sa prethodnih semestara

2.3. Ishodi učenja na razini

programa kojima kolegij

pridonosi

Upoznavanje, savladavanje i primjenjivanje temeljnih i naprednih praktičnih znanja o stručnim poslovnim procesima iz tvrtki koje se bave različitim

poslovima u turističkoj djelatnosti, te poslovima operativne i taktičke razine menadžmenta, a kojima će studenti raspolagati i moći ih primijeniti nakon

završetka studija, te prilikom zapošljavanja u tvrtke koje se bave sličnim djelatnostima.

2.4. Očekivani ishodi učenja na

razini kolegija (4-10 ishoda

učenja)

Studenti će nakon izvršenja (obavljanja ove prakse) usvojiti i primijeniti osnovna stručna znanja o načinu i procesima upravljanja odjelima i sektorima u

poduzeću što podrazumijeva procese različitih vrsta planiranja (financija, razvoja poduzeća, razvoja novih proizvoda), organiziranja (turističkih

aktivnosti, definiranja organizacijskih struktura), vođenja (projekata, ljudi), kontrole (financijskih resursa, ljudskih resursa).

2.5. Sadržaj kolegija detaljno

razrađen prema satnici nastave

Page 82: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove

2.6. Vrste izvođenja nastave:

□ predavanja

□ seminari i radionice

□ vježbe

□ obrazovanje na daljinu

□ mješovito e-učenje

□ terenska nastava

□ samostalni zadaci

□ multimedija i mreža

□ laboratorij

□ mentorski rad

□ timski rad

2.7. Komentari:

Studenti na stručnoj praksi trebaju usvojiti većinu ishoda koja

je definirana pod 2.4.

2.8. Obveza studenata

Student je sukladno potpisanom Sporazumu (ugovoru) o stručnoj suradnji između Veleučilišta u Šibeniku i pravne, obavezan odraditi Stručnu praksu, u

odgovarajućem vremenskom razdoblju (ova praksa obavezna je za sve redovne i izvanredne studente). Studenti koji su zaposleni u tvrtkama koje se

bave turizmom i/ili rade na operativnoj ili taktičkoj razini menadžmenta, oslobođeni su obavljanja ove prakse, te nositelju kolegija trebaju donijeti

kopiju ugovora o radu kao dokaz zaposlenja. Student je obavezan voditi Dnevnik rada u kojem upisuje nazive stručnih procesa (vježbi ili zadataka) koje

je obavio svaki dan, u tvrtki izvršavanja Stručne prakse.

2.9. Praćenje rada studenata

(upisati udio ECTS bodovima za

svaku aktivnost tako da ukupni

broj ECTS bodova odgovara

bodovnoj vrijednosti kolegija)

Pohađanje nastave Pismeni ispit Projekt

Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 6

Esej Referat Kontinuirana provjera

Kolokviji Seminarski rad Pristupni rad

Aktivnosti u nastavi Usmeni ispit (ostalo upisati)

2.10. Ocjenjivanje i vrednovanje

rada studenata tijekom nastave i

na završnom ispitu

Student je tijekom obavljanja Semestralne stručne prakse u tvrtki (pravnoj osobi), dužan voditi i napisati Dnevnik rada o izvršenim zadacima/vježbama.

Student unaprijed dogovara vrijeme donošenja Dnevnika rada, kod nositelja kolegija. Dnevnik rada student donosi nositelju kolegija na pregled. Nositelj

kolegija ocjenjuje dnevnik rada te nakon toga studentu u indeks upisuje ZADOVOLJIO ili NIJE ZADOVOLJIO. U slučaju NIJE ZADOVOLJIO,

student je obavezan ispraviti dnevnik rada, te doći ponovo na pregled.

2.11. Obvezna literatura

(dostupna u knjižnici i putem

ostalih medija)

Naslov Broj primjeraka u

knjižnici

Dostupnost putem

ostalih medija

2.12. Dopunska literatura (u

trenutku prijave izmjena i/ili

dopuna studijskoga programa)

2.13. Načini praćenja kvalitete

koji osiguravaju stjecanje izlaznih

znanja, vještina i kompetencija

Kontrola kvalitete rada studenata i stjecanja potrebnih znanja i vještina osigurat će se kroz interaktivan

rad. Vođenjem evidencije o nazočnosti i aktivnosti studenata u nastavi te dobivenim informacijama o

napretku studenata putem kolokvija dobit će se informacije potrebne za daljnje upute studentima u cilju

povećanja efikasnosti njihova rada. Studenti će biti upućeni u svoja prava i obveze te metode rada i

potrebnu literaturu. Indikatori sustava osiguravanja kvalitete: Studentska anketa, praćenje godišnjih

podataka s HZZZ –a o godišnjem stanju zaposlenosti studenata, ankete poslodavca i udruge Alumni

Page 83: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU · Osmisliti, argumentirati i prezentirati marketing i poslovni plan gospodarskog subjekta Prepoznati, analizirati i interpretirati kljucne poslovne trendove