Top Banner
31 AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009 AKTUELNI PROBLEMI CURRENT ISSUES UDK 159.95.072:616.8 MONTREALSKA PROCENA KOGNICIJE: SRPSKA VERZIJA MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT: SERB’S VERSION Vanja Kljajević, PhD 1 Sažetak: Montreal Cognitive Assessment (MoCA, “Montrealska procena kognicije”) je test za brzu procenu kognicije. U preglednom radu je data srpska verzija testa sa opisom i strukturom, shemom i uputstvom za primenu i bodovanje testa. Test obuhvata domene pažnje i koncentracije, izvršne funkcije, memoriju, jezik, vizuokonstruktivne sposobnosti, konceptualizaciju, računanje i orijentaciju. Opisane su razlike i istaknute izvesne prednosti u odnosu na „Mini Mental” test (Mini Mental State Examination, MMSE). Ključne reči: Montrealska procena kognicije, Mini mental test Abstract: Montreal Cognitive Assessment is a test for the quickly assessment of cognition. e paper reviewed the Serbian version of the test data description and structure, schemes and guidelines for implementation and scoring of the test. e test includes the domain of attention and concentration, executive functions, memory, language visuoconstructive skills, conceptualization, and calculate the orientation. Differences are described and highlighted certain advantages compared to the Mini Mental State Examination. Key words: Montreal Cognitive Assessment, Mini Mental State Examination 1 Institute of Cognitive Science, Carleton University, Ottawa, ON, Canada
9

Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

Feb 06, 2018

Download

Documents

votu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

31AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

AKTUELNI PROBLEMICURRENT ISSUES

UDK 159.95.072:616.8

MONTREALSKA PROCENA KOGNICIJE: SRPSKA VERZIJA

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT: SERB’S VERSION

Vanja Kljajević, PhD1

Sažetak: Montreal Cognitive Assessment (MoCA, “Montrealska procena kognicije”) je test za brzu procenu kognicije. U preglednom radu je data srpska verzija testa sa opisom i strukturom, shemom i uputstvom za primenu i bodovanje testa. Test obuhvata domene pažnje i koncentracije, izvršne funkcije, memoriju, jezik, vizuokonstruktivne sposobnosti, konceptualizaciju, računanje i orijentaciju. Opisane su razlike i istaknute izvesne prednosti u odnosu na „Mini Mental” test (Mini Mental State Examination, MMSE).

Ključne reči: Montrealska procena kognicije, Mini mental test

Abstract: Montreal Cognitive Assessment is a test for the quickly assessment of cognition. The paper reviewed the Serbian version of the test data description and structure, schemes and guidelines for implementation and scoring of the test. The test includes the domain of attention and concentration, executive functions, memory, language visuoconstructive skills, conceptualization, and calculate the orientation. Differences are described and highlighted certain advantages compared to the Mini Mental State Examination.

Key words: Montreal Cognitive Assessment, Mini Mental State Examination

1 Institute of Cognitive Science, Carleton University, Ottawa, ON, Canada

Page 2: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

32 AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

grošanjem kvaliteta života. Dakle, postoji potreba za testom za rano otkrivanje poremećaja kognicije koji bi bio precizniji od MMSE i koji bi mogao moći testirati veći broj kognitivnih komponenti.

STRUKTURA I OPIS TESTA

Iako je za MoCA test potrebno svega desetak mi-nuta, test obuhvata pažnju, koncentraciju, memo-riju, izvršne funkcije, jezik, vizuelnokonstrukcione sposobnosti, konceptualizaciju, računanje i orijen-taciju. Test počinje zadatkom alterniranog povezi-vanja brojeva i slova (po pet), te kopiranjem kocke i onda crtanjem sata. Sa ovih zadataka za procenu vizuelnoprostornih i egzekutivnih funkcija prela-zi se na zadatak imenovanja. Imenovanje je zbog svoje oslonjenosti kako na jezik tako i na memori-ju tipičan problem u mnogim poremećajima viših kognitivnih funkcija: sve vrste afazija uzrokovanih fokalnim povredama, neurodegenretivne bolesti kao što je primarna progresivna afazija, Alchajme-rova bolest, semantička demencija, i dr. karakte-riše problem imenovanja. Međutim, uzroci ovog problema se razlikuju u različitim tipovima pore-mećaja, pa se na primer kod semantičke demenci-je gube čitava “ostrva znanja”, odnosno semantička polja koja se sastoje od srodnih pojmova, kao što su imena životinja, imena biljaka, imena za boje i slično, dok se zadržavaju pojmovi i imena onih predmeta koji se koriste u svakodnevnoj upotre-bi [2]. Kod afazija izazvanih fokalnim povredama mozga uzroci problema s imenovanjem najčešće su fonološke ili leksičke prirode [3], i nisu uzroko-vani poremećajem semantičke memorije kao kod osoba sa semantičkom demencijom. Iz odgovora ispitanika mogu se izvući informacije o mogućem uzroku problema, što onda omogućava da se spro-vede fokusiranije istraživanje funkcije, koje bi in-formisalo i načine njene rehabilitacije.

Sledi test memorije, koji se sastoji od dva pokušaja ponavljanja pet dvosložnih reči srednje frekven-tnosti upotrebe, pa testiranje pažnje koje se sastoji od zadataka sa ponavljanjem brojeva istim a zatim obrnutim redom, testa vigilnosti, i testa oduzima-nja po sedam.

Test jezičkih funkcija se sastoji od ponavljanja re-čenica i testa fonetske fluentnosti. Testiraju se dva tipa recenica: složene rečenice sa hijerarhijskom kompleksnoću koja zahteva “umetanje” struk-

UVOD

Montreal Cognitive Assessment (MoCA, “Montre-alska procena kognicije”) je test za brzu procenu kognicije koji postaje sve popularniji među neu-rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ostalima koje zanimaju poremećaji viših kogni-tivnih funkcija.Test je osmislio i realizovao mon-trealski neurolog Dr. Ziad Nasreddine. Ideju za ovaj test Dr. Nasreddine je dobio 1996. kada je po završetku specijalizacije iz kognitivne neurologije na UCLA kod Dr. J. Cummingsa, osnivača UCLA Centra za Alchajmerovu bolest, počeo raditi u pri-vatnoj praksi. Mladom je neurologu ubrzo postalo jasno: bude li se držao standradnih neuropsiho-loških baterija testova, moći će da primi samo tri pacijenta na dan! To ne samo da je otvorilo pitanje kako platiti zakupljeni prostor nego i uopšte kako se baviti kognitivnom neurologijom u takvim uslovima. Odustajanje od kognitivne neurologije, međutim, nije bilo opcija za Dr. Nasreddina, koji se tada počinje baviti idejom da napravi brz i po-uzdan test kognicije.

Ono što čini ovaj test vrednim pažnje jesu njegove razlike u odnosu na Mini Mental (Mini Mental State Examination, MMSE): (a) osetljivost na bla-gi kognitivni poremećaj (Mild Cognitive Impair-ment, MCI) i (b) mogućnost da se njime proveri veći broj kognitivnih funkcija. Dok je Mini Men-tal osmišljen kao sredstvo za procenu demencije, registrujući MCI u samo 18% slučajeva, MoCA otkriva ovu ranu fazu tipičnog prelaza u Alchaj-merovu bolest (AD) u 90% slučajeva; međutim, MoCA takođe otkriva AD u 100%, dok Mini Mental to postiže u 78% slučajeva [1]. Kako kod većine MCI slučajeva poremećaj preraste u AD za oko četiri godine, rano otkrivanje ovog poremeća-je omogućilo bi njegovo bolje praćenje i tretiranje. Tako na primer poremećaj bi mogao uzrokovati probleme u mnogim oblastima života osoba koje su prepuštene sebi, od problema sa upravljanjem finansijama, uzimanja lekova, vozačke sposobno-sti, do donošenje odluka, i sl. Uz to, broj obolelih od AD rapidno raste u svetu, a samo u Americi procenjuje se da trenutno ima oko 4.5 miliona lju-di sa ovom bolešću. Jedan od velikih problema je upravo to što se kod mnogih pacijenata dijagnoza AD uspostavlja tek nakon što je bolest uznapre-dovala, što ostavlja veliki broj obolelih nezaštiće-nim, bez ikakvog tretmana, i sa konstantnim po-

Page 3: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

33AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

tura, i rečenice koje su jednostavnije strukture ali zbog veće dužine takođe mogu predstavljati problem. Dakle, test zahvata dva različita meha-nizma rečeničnog procesiranja (ti se mehanizmi npr. razlikuju i po vidovima radne memorije na koje se oslanjaju). Apstraktno mišljenje se te-stira traženjem sličnosti između parova kao što su banana- pomorandža, voz-bicikl, i sat-lenjir, na-kon čega sledi zadatak odgođenog prisećanja pet dvosložnih reči iz gore opisanog testa memorije. Test odgođenog prisećanja ima opcije za pomoć u prisećanju, kao što je mali podsetnik kategorije reči i višestruki izbor, koji uvek čine tri reči. Tako na primer mali podsetnik za reč lice je “deo tela”, a višestruki izbor je niz reči: “nos, lice, ruka”. Kao i ostali delovi MoCA testa, i ovi su zadaci pažlji-vo promišljeni i dopuštaju da ovako prikupljene informacije o pacijentu dopune kliničku sliku o smetnjama u pamćenju. Svrha je podsetnika ne samo da pomognu u prisećanju reči nego i da po-kažu da li su smetnje u pamćenju povezane sa po-remećajem u pronalaženju pojmova ili sa poreme-ćajem u kodiranju pojmova: upotreba podsetnika pomaže u prvom, ali ne i u drugom slučaju. MoCA se završava proverom orijentacije (datum, mesec, godina, dan u nedelji, mesto, ustanova).

Ukupan mogući broj poena je 30, s tim što se re-zultat od 26 i više poena smatra normalnim. Celi test zauzima jednu stranicu, i atraktivnog je di-zajna. Instrukcije su takođe jasne i jednostavne.

Atraktivni, “user friendly” dizajn kao i rezultati studija validacije ovog testa doprineli su njegovoj velikoj popularnosti na klinikama širom sveta. Takođe, zbog svoje osetljivost na MCI test je do-prineo tome da se više pažnje počelo posvećivati ovom poremećaju. MoCA je do sada prevedena na 28 jezika, i koristi se u istraživačkim laborato-rijama i na klinikama ne samo u Severnoj Ameri-ci nego i u zemljama Evrope, Azije i Afrike. Od-nedavno je i srpska verzija testa na raspolaganju svima koje zanima ovaj desetominutni test kogni-tivnih funkcija. Test se može slobodno koristiti u kliničke i obrazovne svrhe, dok je za komerci-jalizovanu i istraživačku upotrebu potrebno prvo kontaktirati Dr. Z. Nasreddina, vlasnika autorskih prava. Verziju testa na srpskom kao i uputstva za primenu i bodovanje možete naći na web strani-ci: www.mocatest.org. Uz to, MoCA se sada testira za upotrebu i kod pacijenata sa ostalim neurološ-kim bolestima, kao što su Parkinsonova bolest, multiple sclerosis, moždani udar, zatim kod trau-matskih povreda glave (TBI), psihijatrijskih obo-lenja, kod poremećaja pažnje (ADHD) i dr. Radi se takođe i na razvijanju formi testa za višestruku upotrebu, kao i na kompjuterizovanim verzijama testa. MoCA test očito ima mnogo potencijala, i prevod na srpski jezik treba da omogući da se ti potencijali prepoznaju i iskoriste i na klinikama na kojima se leče pacijenti kojima je srpski mater-nji jezik.

Page 4: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

34 AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

[ ] 2 1 8 5 4[ ] 7 4 2

[ ] 93 [ ] 86 [ ] 79 [ ] 72 [ ] 65

__/5

__/3

__/5

__/2

__/1

__/3

__/2

__/1

__/2

__/6

__/30

5

12

4 3

© Z.Nasreddine MD www.mocatest.org

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ][ ][ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

МОНТРЕАЛСКА ПРОЦЕНА КОГНИЦИЈЕMONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MoCA)

ВИЗУЕЛНОПРОСТОРНЕ/ ИЗВРШНЕ

ИМЕНОВАЊЕ

МЕМОРИЈА

ПАЖЊА

ОРИЈЕНТАЦИЈА

АПСТРАКТНОМИШЉЕЊЕ

ОДГОЂЕНО ПРИСЕЋАЊЕ

ЈЕЗИК

ИМЕ:Образовање:

Пол:

Прецртајтекоцку

1. покушај

2. покушај

са подсетником за категорију

вишеструки избор подсетника

Испитаник треба да их понови редом

Испитаник треба да их понови обрнутим редом

датум дан месец година установа град

Понављајте: Ја знам само то да је данас Јован на реду да помаже. [ ] Мачка се увек крила испод кауча кад су пси били у соби. [ ]

Прочитајте слова са листе. Испитаник треба да лупне руком сваки пут кад чује слово А. Без поена за резултат ≥ 2 грешке.

Поени за присећање без подсетника

Флуентност / Наведите у једној минути што је могуће више речи које почињу на слово Ф [ ] (N ≥ 11 речи)

Сличност између нпр. банане – поморанџе = воће [ ] воз – бицикл [ ] сат-лењир

Srpski prevod i obrada: Dr. V. Kljajević Испитивач: _______________________________

Серијско одузимање по 7 почевши од 100

Додајте 1 поен за ≤ 12 годинa школе

Верзија 7.1 Нормалан резултат ≥26/30

4 или 5 тачних резултата: 3 п, 2 или 3 тачна: 2 п, 1 тачан: 1 п, 0 тачних: 0 п.

Облик Бројеви Казаљке

ЛИЦЕ СОМОТ ЦРКВА ЗУМБУЛ ЦРВЕН

ЛИЦЕ СОМОТ ЦРКВА ЗУМБУЛ ЦРВЕН

Нацртајте САТ (једанаест и десет)(3 поена)

Прочитајте листу речи; испитаник их мора поновити. Направите 2 покушаја. Испитајте присећање речи након 5 минута.

Прочитајте листу бројева (1 број/сек.).

[ ] Ф Б А Ц М Н А А Ј К Л Б А Ф А К Д Е А А А Ј А М О Ф А А Б

Присећање речи БЕЗ ПОМОЋИ

УКУПНО

ОПЦИОНАЛНО

Крај

Почетак

Датум рођења:ДАТУМ:

Поени

Б

В

Г

Д А

Page 5: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

35AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

(MoCA) je . : ,

, , , , , , . 10 . 30

; 26 . 1. : : : ‘

. [ (1)] 1 , 2 . [ ].

: : 1- -2- -3- -4- -5- , .

0 . 2. ( ): : , : ‘ .’ : .

. . . (

). .

3. ( ): :

: ‘ . .’

: : (1 ): ;

( ., ). (1 ): ,

; ; ;

. (1 ):

; ; .

.

Page 6: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

36 AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

MoCA Verzija Novembar 12, 2004 www.mocatest.org Srpski prevod i adaptacija: © Z. Nasreddine MD Dr. V. Kljajevi

2

4. : : , : ‘ .’ : : (1) , (2) , (3) . 5. : : 5 ,

: ‘ . . . ,

. .’

. ( ., ), , , : ‘

. , .’

.

: ‘ .’ : 1. 2. .

6. : : : : ‘

, .’ .

: : : ‘ , ,

.’ . : , ( .,

2-4-7). : :

, : ‘ . , . ,

.’ :

( ).

7: : : ‘ 100,

, .’ .

: 3 . 0 , 1 1 , 2 , 3

. 7 100.

Page 7: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

37AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

MoCA Verzija Novembar 12, 2004 www.mocatest.org Srpski prevod i adaptacija: © Z. Nasreddine MD Dr. V. Kljajevi

3

, . 7, . . ‘92-85-78-71-64’ ‘92’ , 7 .

3. 7. :

: : ‘ . , [ ]:

. , : ‘ . . [ ]

.’ : .

. ( . ‘ ’, ‘ ’) / ( . ‘ ’; ‘ ’ ‘ ’,

, .). 8. : : ‘

. ( ),

, , , , . . ?

[ ] . [ 60 .]. .’

: 11 60 . .

9. : :

, : ‘ .’ , : ‘

.’ ( ), : ‘ , .’ .

, : ‘ .’ , : ‘ .’

. : . 1 .

: - = , , . - = , .

: - = ; - = .

10. : : : ‘

. .’ ,

, .

Page 8: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

38 AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

MoCA Verzija Novembar 12, 2004 www.mocatest.org Srpski prevod i adaptacija: © Z. Nasreddine MD Dr. V. Kljajevi

4

: 1 .

: ,

.

. . , ,

: ‘ , , , ?’

/ :

: : : , ,

: : : , , : : : , ,

: : : , , : : : , ,

: .

. , .

. 11. : : : ‘

.’ , : ‘ [ , , , ] : ‘

..’ : .

( , , ). .

: .

12 . a 30. 26 .

Page 9: Vanja Kljajević, PhD - np.ac.rs · PDF fileprimenu i bodovanje testa. ... rolozima, psihijatrima, psiho/neurolingvistima i ... loških baterija testova,

39AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, god XVII, br. 3-4, 2009

LITERATURA

Chertkow H, Massoud F, Nasreddine Z, Belleville 1. S, Joanette Y, Bocti C, Drolet V, Kirk J, Freedman M, Bergman H. Diagnosis and treatment of dementia: Mild cognitive impairment and cognitive impairment without dementia. CMAJ, 2008;178(10):1273–1285.

Snowden JS, Griffiths HL & Neary D. Semantic-2. Episodic Memory Interactions in Semantic Dementia: Implications for Retrograde Memory Function. Cogni-tive Neuropsychology. 1996;13:1101-1137.

Hillis AE & Caramazza A. The Compositionality of 3. Lexical Semantic Representations: Clues from Seman-tic Errors in Object Naming. Memory, 1995;3:333-358.