Top Banner
PŘEDBĚŽNÝ VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – 16 … 31,5 kA
51

Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

Mar 31, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

PŘEDBĚŽNÝ

VD4Vakuové vypínače vysokého napětí

12 … 25 kV – 630 … 2500 A – 16 … 31,5 kA

Page 2: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou
Page 3: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

1

3

11

29

33

1

2

3

4

43

5

POPIS

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

CELKOVÉ ROZMĚRY

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

Page 4: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

2

Page 5: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

3

1

Všeobecně 4

Princip vypínání 6

Provedení, která jsou k dispozici 6

Rozsah použití 6

Normy a schválení 6

Bezpečnost provozu 7

Příslušenství 8

Pohon 8

Technická dokumentace 10

Systém řízení kvality 10

Systém ekologického řízení 10

Zkušební laboratoř 10

POPIS

Page 6: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

4

POPIS

VšeobecněNové vypínače VD4 jsou syntézou novétechnologie při návrhu a konstrukci vakuovýchzhášedel zalitých v pólech z pryskyřicea dokonalosti při navrhování, technice a výroběvypínačů.Vypínače typu VD4 pro vysoké napětí používajítoto řešení, které značně zvyšuje pevnost póluvypínače a chrání zhášedlo proti poškození aomezení dielektrické pevnosti následkemusazování prachu a vlhkosti.Vakuové zhášedlo, ve kterém jsou uloženykontakty, nahrazuje zhášecí komoru.

Vypínání proudu ve vakuu

Vakuový vypínač nepotřebuje vypínací a izolačnímédium. Vakuové zhášedlo vlastně neobsahujeionizovatelný materiál.

Při oddělení kontaktů je vytvářen obloukz kovových par tvořený výlučně z roztavenéhoa odpařeného kontaktního materiálu. Kovové párypodporované externí energií jsou udržovány jen dodoby, pokud neprojde proud přirozenou nulou.V tomto okamžiku vede rychlé snížení hustotyzatížení a rychlá kondenzace kovových par k velmirychlému obnovení dielektrických vlastností.Vakuové zhášedlo proto obnoví izolační schopnosta schopnost snášet přechodné zotavené napětía definitivně zháší oblouk.Protože ve vakuu je možno dosáhnout vysokédielektrické pevnosti i při minimální vzdálenostech,je zaručeno vypnutí obvodu také, když rozpojeníkontaktů nastane několik milisekund předprůchodem proud přirozenou nulou.

Page 7: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

5

1

1

3

4

5

7

8

9

10

6

2

Tyto charakteristiky umožňují zapínání a vypínánínezávisle na obsluze. Mechanický pohon vypínačeVD4 je jednoduché koncepce se snadnýmpoužitím a může být přizpůsoben potřebámzákazníka pomocí rozsáhlého příslušenstvím, kteréje možno snadno a rychle instalovat.Tato jednoduchost se promění ve větší spolehlivostpřístroje.

Konstrukce

Pohon a póly jsou upevněné na kovovém rámu,který je rovněž podpěrou pro vypínač v provedenípro pevnou montáž. Kompaktní konstrukcezajišťuje odolnost a mechanickou spolehlivost.Mimo odpojovacích kontaktů a hadice sezástrčkou pro připojení pomocných obvodů jevýsuvné provedení vybaveno podvozkem prozasouvání a vysouvání v rozváděči nebo pouzdrupři zavřených dveřích.

Speciální konstrukce a materiál kontaktů, jakož iomezená doba a nízké napětí oblouku zaručujíminimální opotřebení kontaktů a velkou životnost.Mimoto vakuum zabraňuje jejich oxidacia znečištění.

Pohon typu EL

Malá rychlost kontaktů společně se zmenšenýmzdvihem a nízkou hmotností omezují energiipožadovanou pro ovládání a proto zaručují velminízké opotřebení systému. Vypínač proto vyžadujeúdržbu jen v minimálním rozsahu. Vypínače VD4používají mechanický pohon s nastřádanou energiía nezávislou spouští.

Vakuová vypínací technika

Ve vakuu nedochází k oxidaci kontaktů

Vakuové zhášedlo zalito v pólech z pryskyřice.

Zhášedlo chráněné proti poškození, prachua vlhkosti.

Provoz za různých klimatických podmínek

Omezená spínací energie

Střádačový pohon standardně dodáván sezařízením proti pumpování

Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníkas kompletním rozsahem příslušenství

Provedení pro pevnou montáž a výsuvnéprovedení

Malé rozměry

Póly hermeticky uzavřené na dobu životnosti

Odolnost a spolehlivost

Omezená údržba

Zasouvání a vysouvání výsuvného vypínače seprovádí při zavřených dveřích

Nesprávným a nebezpečným manipulacímje zabráněno díky speciálním blokovánímv pohonu a na podvozku

Vynikající ekologická kompatibilita

Vakuové zhášedlo zalité v pólu z pryskyřice

1 Horní vývod2 Vakuové zhášedlo3 Pouzdro z epoxidové

pryskyřice4 Roubík pohyblivého

kontaktu5 Spodní vývod

6 Flexibilní připojení7 Kontaktní pružina8 Táhlo9 Upevnění pólu

10 Připojení k pohonu

Page 8: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

6

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

POPIS

Princip vypínání zhášedel ABB

Ve vakuovém zhášedle vyvolá oddělení kontaktů oblouk ve vakuu a tento je udržován až do dalšínuly proudu a může být ovlivněn magnetickým polem.

Oblouky ve vakuu – difusní a kontraktní

Po oddělení kontaktů se vytváří na celém povrchu katody jednotlivé tavné body, které produkují kovovépáry podporující oblouk. Difusní oblouk ve vakuu je charakterizován expanzí po ploše kontaktua rovnoměrným rozdělením tepelného namáhání na kontaktní ploše.Při jmenovitém proudu vakuového zhášedla je elektrický oblouk vždy difusního typu. Eroze kontaktu jezanedbatelná a počet vypnutí proudu velmi vysoký.Jak se hodnota vypínaného proudu zvyšuje (nad jmenovitou hodnotu), má elektrický oblouk tendenci setransformovat následkem Hallova efektu z difusního na kontraktní typ.Oblouk se začíná na anodě zužovat a se zvyšujícím se proudem má tendenci se ostře vymezit. Vblízkosti zasažené oblasti dochází ke zvýšení teploty s následným tepelným namáháním kontaktu.Aby se zabránilo přehřátí a erozi kontaktů je udržován oblouk v rotaci. Při rotaci oblouku je to podobnéjako u pohybujícího se vodiče, kterým prochází proud.

Spirálová geometrie kontaktů vakuových zhášedel ABB.Speciální geometrie spirálových kontaktů vytváří radiální magnetické pole ve všech plochách sloupceoblouku soustředěných na obvodech kontaktu.Samočinně se vytváří elektromagnetická síla a tato působí tangenciálně, čímž vyvolává rychlou rotacioblouku kolem osy kontaktu.To znamená, že oblouk je nucen rotovat a obsáhnout širší plochu, jež plochu pevného kontraktníhooblouku.Mimo minimalizování tepelného namáhání kontaktů toto způsobuje, že eroze kontaktů je zanedbatelná amimoto dovoluje vypínání i velmi vysokých zkratových proudů.Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou a nezpůsobují žádné znovuzapálení.Rychlé omezení náboje proudu a rychlá kondenzace kovových par současně s nulovým proudemznamená, že se může maximální dielektrické pevnost obnovit mezi kontakty zhášedla běhemmilisekund.

1 Roubík/vývod2 Vedení3 Vlnovec4 Kryt zhášedla5 Stínění6 Keramický izolátor7 Stínění8 Kontakty9 Vývod

10 Kryt zhášedla

Normy a schváleníVypínače VD4 vyhovují normám IEC 62271-100,ČSN EN 62271-100 a normám předníchprůmyslových zemí.Byly podrobeny níže uvedeným zkouškáma zaručují bezpečnost a spolehlivost přístrojev provozu každé instalace.• Typové zkoušky: Zkouška oteplení, zkoušky

elektrické pevnosti izolace výdržným střídavýma impulsním napětím, zkouška krátkodobýma dynamickým výdržným proudem, zkouškymechanické trvanlivosti, zkoušky zkratovézapínací a vypínací schopnosti a vypínánínezatíženého kabelového vedení.

Provedení, která jsou k dispoziciVypínače VD4 jsou k dispozici v provedení propevnou montáž a výsuvném provedení s pohonemv čelní části. Výsuvná provedení jsou určena prorozváděče UniGear typu ZS1 a UniSafe.

Rozsah použitíVypínače VD4 se používají při distribuci elektrickéenergie pro ovládání a jištění kabelů, venkovníchvedení, transformátorových a distribučníchrozvoden, motorů, transformátorů, generátorůa kondenzátorových baterií.

Vakuové zhášedlo

Page 9: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

7

1

Napětí sítěPro

ud, n

apět

í Zkratový proud

Obloukové napětí

Oddělení kontaktů

Doba

Vypnutí zkratového proudu

Zotavené napětí (kmitočet soustavy)

Přechodné zotavené napětí (vysoký kmitočet)

• Kusové zkoušky: Zkoušky elektrické pevnostiizolace hlavních obvodů a pomocných obvodů,střídavým napětím, měření odporu hlavníhoobvodu, mechanické a elektrické funkčnízkoušky.

Bezpečnost provozuDíky kompletnímu rozsahu mechanickýcha elektrických blokování (k dispozici napožadavek), je možno konstruovat s vypínači VD4bezpečné distribuční rozváděče.Byla navržena blokovací zařízení, která zabránínesprávným manipulacím a zajišťují při prováděníinspekce instalace maximální bezpečnost obsluhy.

Zařízení blokování s klíčem a visacím zámkemumožňují vypínání a zapínání a nebo zasouvánía vysouvání.Zařízení pojezdu při zavřených dveřích umožňuje,aby se vypínač zasunul nebo vysunul v rozváděčijen při zavřených dveřích.Blokování proti zasunutí zabrání zasunutí vypínačůs odlišnými jmenovitými proudy a zasunutí přizapnutém vypínači.

Schématický diagram přechodu z difusního oblouku nakontraktní oblouk ve vakuovém zhášedle.

Průběh proudu a napětí během jednofázového vypínání ve vakuu. Uspořádání radiálního magnetickéhopole kontaktů s rotujícím vakuovýmobloukem.

Difusní oblouk Zúžení na anodě Zúžení na anoděa katodě

Page 10: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

8

POPIS

Vysoce spolehlivý pohon díky značně malému počtu komponentůvyráběných s použitím systémů hromadné výroby

Velmi omezená a jednoduchá údržba.

Příslušenství je společné pro celou sérii a je identické jak proaplikace AC tak DC

Elektrické příslušenství je možno snadno a rychle instalovatnebo nahradit díky již připravené kabeláži s vlastními zásuvnýmikonektory

Mechanické zařízení proti pumpování je dodáváno standardně

Vestavěná páka pro střádání zapínací pružiny

Zámek s klíčem pro vypnutý vypínač

Ochranný kryt na vypínacím a zapínacím tlačítku, se kterým je nutnomanipulovat s použití speciálního nástroje

Visací zámek na spínacích tlačítcích

PříslušenstvíVypínače VD4 mají kompletní rozsah příslušenství,které splní všechny požadavky instalace.Pohon má standardní rozsah příslušenstvía náhradních dílů, které je možno snadnospecifikovat a objednat.Příslušenství se instaluje pohodlně z čelní stranyvypínače. Elektrické připojení je provedenozásuvnými konektory.Použití, údržba a provoz přístroje jsou jednoduchéa vyžadují omezené použití prostředků.

PohonPohon je střádačového typu, má standardněnamontované zařízení proti nežádoucímuopětovnému spínání a je vybaven vhodnýmblokováním pro zabránění nesprávné manipulaci.Každý manipulační sled je možno provést jen,jestliže jsou respektovány veškeré podmínkyzajišťující jeho správné provedení.Příslušenství je stejné pro všechny typy vypínačůVD4.Pro usnadnění montáže nebo výměny příslušenstvíjsou zajištěna příslušná místa s vhodnýmistabilními narážkami.

Page 11: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

9

1

F

A

M

G

L

I

H

B C E

F

D

Pohon vypínače

A Vypínací/zapínací pomocné kontaktyB Motor s převodovkou pro střádání zapínacích pružinC Vestavěná páka pro střádání zapínacích pružinD Ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutýE Mechanické počítadlo spínacích cyklůF Zásuvné konektory elektrického příslušenstvíG Ukazatel zapínací pružiny nastřádány/nenastřádányH Pomocné spouštěI Zapínací tlačítkoL Vypínací tlačítkoM Přívodní svorkovnice pomocných obvodů

Page 12: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

10

1

Technická dokumentacePro získání podrobných znalostí o technických a aplikačních aspektechvypínačů VD4 si prosím vyžádejte následující publikace:

- Rozváděče UniSafe

- Rozváděče typu UniGear ZS1

- Jednotka REF 542 Plus

- Ochranná jednotka PR512

POPIS

Systém ekologického řízeníVyhovuje požadavkům noremISO 14001, certifikován externínezávislou organizací.

Systém řízení kvalityVyhovuje požadavkům norem ISO 9001,certifikován externí nezávislou organizací.

Zkušební laboratořVyhovuje požadavkům norem ČSN EN ISO/IEC17025, akreditována externí nezávislou organizací.

Page 13: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

11

2VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů 12

Typy pevně montovaných vypínačů, které jsou k dispozici 14

Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačůpro rozváděče UniGear typu ZS1 16

Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozicipro rozváděče UniGear typu ZS1 18

Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačůpro rozváděče UniSafe 20

Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozicipro rozváděče UniSafe 22

Volitelné příslušenství 24

Page 14: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

12

H

I I

L P

Všeobecné charakteristikypevně montovaných vypínačů(12 - 17,5 - 25 kV)

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Vypínač

Normy

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz

Jmen. výdržné napětí při atmos. impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý proud (40 °C)

Jmenovitý zkratový vypínací proud

(jmenovitý symetrický

zkratový proud)

Jmenovitý krátkodobý

výdržný proud (3 s)

Zkratový zapínací proud

Sled spínání

Doba vypínání

Doba hoření oblouku

Celková doba vypínání

Doba zapínání

Maximální celkové rozměry

Pólové rozteče

Standardizační tabulka rozměrů

Provozní teplota

Tropikalizace

Elektromagnetická kompatibilita

VD4 12

12

12

28

75

50-60

630 630 1250 1250 1600 1600 2000 2000 2500

16 16 16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

16 16 16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

40 40 40 40 – – – – –

50 50 50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63 63 63

80 80 80 80 80 80 80 80 80

~ 45

10-15

55-60

~ 80

461 461 461 461 599 599 599 599 616

450 570 450 570 570 700 570 700 700

424 424 424 424 424 424 424 424 424

150 210 150 210 210 275 210 275 275

TN7405 TN7406 TN7405 TN7406 TN7407 TN7408 TN7407 TN7408 TN7408

– 5 ... + 40

IEC 62271-100

ČSN EN 62271-100

Ur (kV)

Us (kV)

Ud (1 min) (kV)

Up (kV)

fr (Hz)

(2) Ir (A)

Isc (kA)

Ik (kA)

Ip (kA)

O-0,3s-CO-3min-CO

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

H (mm)

L (mm)

P (mm)

I (mm)

[°C]

IEC 60068-2-30

60721-2-1

IEC 60694, 61000-6-2

61000-6-4

Page 15: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

13

2

VD4 17

17.5

17.5

38

95

50-60

630 630 1250 1250 1600 1600 2000 2000 2500

16 16 16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

16 16 16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

40 40 40 40 – – – – –

50 50 50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63 63 63

80 80 80 80 80 80 80 80 80

~ 45

10-15

55-60

~ 80

461 461 461 461 599 599 599 599 616

450 570 450 570 570 700 570 700 700

424 424 424 424 424 424 424 424 424

150 210 150 210 210 275 210 275 275

TN7405 TN7406 TN7405 TN7406 TN7407 TN7408 TN7407 TN7408 TN7408

– 5 ... + 40

VD4 24

25

25

50

125

50-60

630 630 1250 1250 1600 2000 2500

16 16 16 16 16 16 –

20 20 20 20 20 20 –

25 25 25 25 25 25 25

– – – – – – –

16 16 16 16 16 16 –

20 20 20 20 20 20 –

25 25 25 25 25 25 25

– – – – – – –

40 40 40 40 40 40 –

50 50 50 50 50 50 –

63 63 63 63 63 63

– – – – – – –

~ 45

10-15

55-60

~ 80

631 631 631 631 642 642 661

570 700 570 700 700 700 700

424 424 424 424 424 424 424

210 275 210 275 275 275 275

TN7409 TN7410 TN7409 TN7410 TN7411 TN7411 TN7411

– 5 ... + 40

Page 16: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

14

17,5

12

Ur Isc Jmenovitý proud (40 °C) [A]

kV kA H = 461 H = 599 H = 616 H = 631 H = 642 H = 661 Typ vypínačeD = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310l/g = 217.5 l/g = 237.5 l/g = 237.5 l/g = 282.5 l/g = 282.5 l/g = 282.5

I = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275 I = 275L = 450 L = 570 L = 570 L = 700 L = 700 L = 570 L = 700 L = 700 L = 700

16 630 VD4 12.06.16 p15020 630 VD4 12.06.20 p15025 630 VD4 12.06.25 p15031.5 630 VD4 12.06.32 p15016 1250 VD4 12.12.16 p15020 1250 VD4 12.12.20 p15025 1250 VD4 12.12.25 p15031.5 1250 VD4 12.12.32 p15016 630 VD4 12.06.16 p21020 630 VD4 12.06.20 p21025 630 VD4 12.06.25 p21031.5 630 VD4 12.06.32 p21016 1250 VD4 12.12.16 p21020 1250 VD4 12.12.20 p21025 1250 VD4 12.12.25 p21031.5 1250 VD4 12.12.32 p21020 1600 VD4 12.16.20 p21025 1600 VD4 12.16.25 p21031.5 1600 VD4 12.16.32 p21020 2000 VD4 12.20.20 p21025 2000 VD4 12.20.25 p21031.5 2000 VD4 12.20.32 p21020 1600 VD4 12.16.20 p27525 1600 VD4 12.16.25 p27531.5 1600 VD4 12.16.32 p27520 2000 VD4 12.20.20 p27525 2000 VD4 12.20.25 p27531.5 2000 VD4 12.20.32 p27520 2500 VD4 12.25.20 p27525 2500 VD4 12.25.25 p27531.5 2500 VD4 12.25.32 p275

16 630 VD4 17.06.16 p15020 630 VD4 17.06.20 p15025 630 VD4 17.06.25 p15031.5 630 VD4 17.06.32 p15016 1250 VD4 17.12.16 p15020 1250 VD4 17.12.20 p15025 1250 VD4 17.12.25 p15031.5 1250 VD4 17.12.32 p15016 630 VD4 17.06.16 p21020 630 VD4 17.06.20 p21025 630 VD4 17.06.25 p21031.5 630 VD4 17.06.32 p21016 1250 VD4 17.12.16 p21020 1250 VD4 17.12.20 p21025 1250 VD4 17.12.25 p21031.5 1250 VD4 17.12.32 p21020 1600 VD4 17.16.20 p21025 1600 VD4 17.16.25 p21031.5 1600 VD4 17.16.32 p21020 2000 VD4 17.20.20 p21025 2000 VD4 17.20.25 p21031.5 2000 VD4 17.20.32 p21020 1600 VD4 17.16.20 p27525 1600 VD4 17.16.25 p27531.5 1600 VD4 17.16.32 p27520 2000 VD4 17.20.20 p27525 2000 VD4 17.20.25 p27531.5 2000 VD4 17.20.32 p27520 2500 VD4 17.25.20 p27525 2500 VD4 17.25.25 p27531.5 2500 VD4 17.25.32 p275

Vypínač VD4 pro pevnou montáž (bez spodních a horních kontaktních ramen)

Typy pevně montovaných vypínačů, které jsou k dispoziciKompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách.

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Poznámky:

H = Výška vypínačeL = Šířka vypínačeD = Hloubka vypínačeu/l = Vzdálenost mezi

spodním a hornímvývodem

l/g = Vzdálenost mezispodním vývodema opěrnou plochouvypínače

I = Horizontální roztečmezi póly

Page 17: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

15

2

Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních vývodůUr Isc Jmenovitý proud (40 °C) [A]

kV kA H = 461 H = 599 H = 616 H = 631 H = 642 H = 661 Typ vypínačeD = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310l/g = 217.5 l/g = 237.5 l/g = 237.5 l/g = 282.5 l/g = 282.5 l/g = 282.5

I = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275 I = 275L = 450 L = 570 L = 570 L = 700 L = 700 L = 570 L = 700 L = 700 L = 700

16 630 VD4 24.06.16 p21020 630 VD4 24.06.20 p21025 630 VD4 24.06.25 p21016 1250 VD4 24.12.16 p21020 1250 VD4 24.12.20 p21025 1250 VD4 24.12.25 p21016 630 VD4 24.06.16 p27520 630 VD4 24.06.20 p27525 630 VD4 24.06.25 p27516 1250 VD4 24.12.16 p27520 1250 VD4 24.12.20 p27525 1250 VD4 24.12.25 p27516 1600 VD4 24.16.16 p27520 1600 VD4 24.16.20 p27525 1600 VD4 24.16.25 p2716 2000 VD4 24.20.16 p27520 2000 VD4 24.20.20 p27525 2000 VD4 24.20.25 p27525 2500 VD4 24.25.25 p275

Standardní vybavení vypínače pro pevnoumontážZákladní provedení vypínačů jsou třípólová a jsouvybavena:- Ručním pohonem typu EL- Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin,

nastřádaný/nenastřádaný- Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač

vypnutý/zapnutý- Zapínacím tlačítkem

- Vypínacím tlačítkem- Počítadlem funkcí- Sadou deseti vypínacích/

zapínacích pomocných kontaktůvypínače

- Pákou pro ruční střádánízapínacích pružin

- Svorkovnicí pro pomocné obvody

Poznámky:

H = Výška vypínačeL = Šířka vypínačeD = Hloubka vypínačeu/l = Vzdálenost mezi

spodním a hornímvývodem

l/g = Vzdálenost mezispodním vývodema spodní plochouvypínače

I = Horizontální roztečmezi póly

25

Page 18: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

16

H

I I

L P

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Všeobecné charakteristiky výsuvnýchvypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1(12 - 17,5 - 25 kV)

(1) Jmenovité trvaléproudy zaručovanéu výsuvných vypínačůinstalovanýchv rozváděči (40 °C).

(2) Jmenovitý trvalý proud2300 A je zaručováns přirozenou ventilací.

Jmenovitý trvalý proud2500 A je zaručováns nucenou ventilací.

VD4/P 12

12

12

28

75

50-60

630 1250 1600 1600 2000 2000 2500

16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

40 40 – – – – –

50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63

80 80 80 80 80 80 80

~ 45

10-15

55-60

~ 80

632 632 690 690 690 690 690

503 503 653 853 653 853 853

664 664 642 642 642 642 642

150 150 210 275 210 275 275

TN7412 TN7412 TN7415 TN7416 TN7415 TN7416 TN7417

– 5 ... + 40

Vypínač

Normy

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz

Jmen. výdržné napětí při atmos. impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý proud (40 °C)

Jmenovitý zkratový vypínací proud

(jmenovitý symetrický

zkratový proud)

Jmenovitý krátkodobý

výdržný proud (3 s)

Zkratový zapínací proud

Sled spínání

Doba vypínání

Doba hoření oblouku

Celková doba vypínání

Doba zapínání

Maximální celkové rozměry

Pólové rozteče

Standardizační tabulka rozměrů

Provozní teplota

Tropikalizace

Elektromagnetická kompatibilita

IEC 62271-100

ČSN EN 62271-100

Ur (kV)

Us (kV)

Ud (1 min) (kV)

Up (kV)

fr (Hz)

(1) Ir (A)

Isc (kA)

Ik (kA)

Ip (kA)

O-0,3s-CO-3min-CO

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

H (mm)

L (mm)

P (mm)

I (mm)

[°C]

IEC 60068-2-30

60721-2-1

IEC 60694, 61000-6-2

61000-6-4

Page 19: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

17

2

VD4/P 17

17.5

17.5

38

95

50-60

630 1250 1600 1600 2000 2000 2500

16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

16 16 – – – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

40 40 – – – – –

50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63

80 80 80 80 80 80 80

~ 45

10-15

55-60

~ 80

632 632 690 690 690 690 690

503 503 653 853 653 853 853

664 664 642 642 642 642 642

150 150 210 275 210 275 275

TN7412 TN7412 TN7415 TN7416 TN7415 TN7416 TN7417

– 5 ... + 40

VD4/P 24

25

25

50

125

50-60

630 630 1250 1250 1600 2000 2500 (2)

16 16 16 16 16 16 16

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

– – – – – – –

16 16 16 16 16 16 16

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

– – – – – – –

40 40 40 40 40 40 40

50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63

– – – – – – –

~ 45

10-15

55-60

~ 80

794 794 794 794 838 838 838

653 853 653 853 853 853 853

802 802 802 802 790 790 790

210 275 210 275 275 275 275

TN7413 TN7414 TN7413 TN7414 TN7418 TN7418 TN7418

– 5 ... + 40

Page 20: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

18

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

12

17.5

Ur Isc Jmenovitý proud (40 °C) [A] (*)

kV kA L = 650 L = 800 L = 1000 L = 1000 L = 800 L = 1000 L = 1000 Typ vypínačeI = 150 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310∅ = 35 ∅ = 79 ∅ = 79 ∅ = 109 ∅ = 35 ∅ = 35 ∅ = 79

16 630 VD4/P 12.06.16 p15020 630 VD4/P 12.06.20 p15025 630 VD4/P 12.06.25 p15031.5 630 VD4/P 12.06.32 p15016 1000 VD4/P 12.12.16 p15020 1000 VD4/P 12.12.20 p15025 1000 VD4/P 12.12.25 p15031.5 1000 VD4/P 12.12.32 p15016 1250 VD4/P 12.12.16 p15020 1250 VD4/P 12.12.20 p15025 1250 VD4/P 12.12.25 p15031.5 1250 VD4/P 12.12.32 p15020 1600 VD4/P 12.16.20 p21025 1600 VD4/P 12.16.25 p21031.5 1600 VD4/P 12.16.32 p21020 2000 VD4/P 12.20.20 p21025 2000 VD4/P 12.20.25 p21031.5 2000 VD4/P 12.20.32 p21020 1600 VD4/P 12.16.20 p27525 1600 VD4/P 12.16.25 p27531.5 1600 VD4/P 12.16.32 p27520 2000 VD4/P 12.20.20 p27525 2000 VD4/P 12.20.25 p27531.5 2000 VD4/P 12.20.32 p27520 2500 VD4/P 12.25.20 p27525 2500 VD4/P 12.25.25 p27531.5 2500 VD4/P 12.25.32 p275

16 630 VD4/P 17.06.16 p15020 630 VD4/P 17.06.20 p15025 630 VD4/P 17.06.25 p15031.5 630 VD4/P 17.06.32 p15016 1000 VD4/P 17.12.16 p15020 1000 VD4/P 17.12.20 p15025 1000 VD4/P 17.12.25 p15031.5 1000 VD4/P 17.12.32 p15016 1250 VD4/P 17.12.16 p15020 1250 VD4/P 17.12.20 p15025 1250 VD4/P 17.12.25 p15031.5 1250 VD4/P 17.12.32 p15020 1600 VD4/P 17.16.20 p21025 1600 VD4/P 17.16.25 p21031.5 1600 VD4/P 17.16.32 p21020 2000 VD4/P 17.20.20 p21025 2000 VD4/P 17.20.25 p21031.5 2000 VD4/P 17.20.32 p21020 1600 VD4/P 17.16.20 p27525 1600 VD4/P 17.16.25 p27531.5 1600 VD4/P 17.16.32 p27520 2000 VD4/P 17.20.20 p27525 2000 VD4/P 17.20.25 p27531.5 2000 VD4/P 17.20.32 p27520 2500 VD4/P 17.25.20 p27525 2500 VD4/P 17.25.25 p27531.5 2500 VD4/P 17.25.32 p275

Výsuvný vypínač VD4/P pro rozváděče UniGear typu ZS1

Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče UniGear typu ZS1Kompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách.

Poznámky:

L = Šířka rozváděčeI = Horizontální rozteč

mezi pólyu/l = Vzdálenost mezi

spodním a hornímvývodem

∅ = Průměr odpojovacíhokontaktu

Page 21: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

19

2

Ur Isc Jmenovitý proud (40 °C) [A] (*)

kV kA L = 650 L = 800 L = 1000 L = 1000 L = 800 L = 1000 L = 1000 Typ vypínačeI = 150 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310∅ = 35 ∅ = 79 ∅ = 79 ∅ = 109 ∅ = 35 ∅ = 35 ∅ = 79

16 630 VD4/P 24.06.16 p21020 630 VD4/P 24.06.20 p21025 630 VD4/P 24.06.25 p21016 1000 VD4/P 24.12.16 p21020 1000 VD4/P 24.12.20 p21025 1000 VD4/P 24.12.25 p21016 1250 VD4/P 24.12.16 p21020 1250 VD4/P 24.12.20 p21025 1250 VD4/P 24.12.25 p21016 630 VD4/P 24.06.16 p27520 630 VD4/P 24.06.20 p27525 630 VD4/P 24.06.25 p27516 1000 VD4/P 24.12.16 p27520 1000 VD4/P 24.12.20 p27525 1000 VD4/P 24.12.25 p27516 1250 VD4/P 24.12.16 p27520 1250 VD4/P 24.12.20 p27525 1250 VD4/P 24.12.25 p27516 1600 VD4/P 24.16.16 p27520 1600 VD4/P 24.16.20 p27525 1600 VD4/P 24.16.25 p27516 2000 VD4/P 24.20.16 p27520 2000 VD4/P 24.20.20 p27525 2000 VD4/P 24.20.25 p27516 2300 VD4/P 24.25.16 p27520 2300 VD4/P 24.25.20 p27525 2300 VD4/P 24.25.25 p27516 2500 VD4/P 24.25.16 p27520 2500 VD4/P 24.25.20 p27525 2500 VD4/P 24.25.25 p275

Výsuvný vypínač VD4/P pro rozváděče UniGear typu ZS1

Poznámky:

L = Šířka rozváděčeI = Horizontální rozteč

mezi pólyu/l = Vzdálenost mezi

spodním a hornímvývodem

∅ = Průměr odpojovacíhokontaktu

(*) Jmenovitý trvalý proud2300 A je zaručováns přirozenou ventilací.

Jmenovitý trvalý proud2500 A je zaručováns nucenou ventilací.

Standardní vybavení výsuvných vypínačů pro rozváděčeUniGear typu ZS1Základní provedení vypínačů jsou třípólová a jsou vybavena:- Ručním pohonem typu EL- Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin, nastřádaný/nenastřádaný- Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý- Zapínacím tlačítkem- Vypínacím tlačítkem- Počítadlem funkcí- Sadou deseti vypínacích/zapínacích pomocných kontaktů vypínače- Pákou pro ruční střádání zapínacích pružin- Odpojovacími kontakty- Šňůrou s konektorem (jen zástrčka) pro pomocné obvody, s blokovacím

kolíkem, který nedovolí zasunutí zástrčky do zásuvky, jestliže je jmenovitýproud vypínače rozdílný od jmenovitého proudu skříně.

- Páku pro zasouvání a vysouvání (množství musí být určeno podle počtukusů objednaných přístrojů)

- Blokovací magnet na podvozku. Tento zabrání zasunutí vypínače do skříněpři odpojených pomocných obvodech (zásuvka nezasunutá do zástrčky)

- Svorkovnicí pro pomocné obvody

25

Page 22: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

20

H

I I

L P

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Všeobecné charakteristiky výsuvnýchvypínačů pro rozváděče UniSafe(12 - 17,5 - 25 kV)

(1) Jmenovité trvaléproudy zaručovanéu výsuvných vypínačův rozváděči UniSafe přiteplotě okolníhovzduchu 40 °C.

(2) Celkové rozměry nadotaz

VD4/P 12

12

12

28

75

50-60

630 1250 630 1250 1600 2000 2500

16 16 16 16 – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

16 16 16 16 – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

40 40 40 40 – – –

50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63

80 80 80 80 80 80 80

~ 45

10-15

55-60

~ 80

632 632 632 632 690 690 690

503 503 503 503 653 653 853

664 664 664 664 642 642 642

150 150 210 210 210 210 275

TN7412 TN7412 (2) (2) TN7415 TN7415 TN7417

– 5 ... + 40

Vypínač

Normy

Jmenovité napětí

Jmenovité izolační napětí

Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz

Jmen. výdržné napětí při atmos. impulsu

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý proud (40 °C)

Jmenovitý zkratový vypínací proud

(jmenovitý symetrický

zkratový proud)

Jmenovitý krátkodobý

výdržný proud (3 s)

Zkratový zapínací proud

Sled spínání

Doba vypínání

Doba hoření oblouku

Celková doba vypínání

Doba zapínání

Maximální celkové rozměry

Pólové rozteče

Standardizační tabulka rozměrů

Provozní teplota

Tropikalizace

Elektromagnetická kompatibilita

IEC 62271-100

ČSN EN 62271-100

Ur (kV)

Us (kV)

Ud (1 min) (kV)

Up (kV)

fr (Hz)

(1) Ir (A)

Isc (kA)

Ik (kA)

Ip (kA)

O-0,3s-CO-3min-CO

(ms)

(ms)

(ms)

(ms)

H (mm)

L (mm)

P (mm)

I (mm)

[°C]

IEC 60068-2-30

60721-2-1

IEC 60694, 61000-6-2

61000-6-4

Page 23: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

21

2

VD4/P 17

17.5

17.5

38

95

50-60

630 1250 630 1250 1600 2000 2500

16 16 16 16 – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

16 16 16 16 – – –

20 20 20 20 20 20 20

25 25 25 25 25 25 25

31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5

40 40 40 40 – – –

50 50 50 50 50 50 50

63 63 63 63 63 63 63

80 80 80 80 80 80 80

~ 45

10-15

55-60

~ 80

632 632 632 632 690 690 690

503 503 503 503 653 653 853

664 664 664 664 642 642 642

150 150 210 210 210 210 275

TN7412 TN7412 (2) (2) TN7415 TN7415 TN7417

– 5 ... + 40

VD4/P 24

25

25

50

125

50-60

630 1250 1600 2000

16 16 16 16

20 20 20 20

25 25 25 25

– – – –

16 16 16 16

20 20 20 20

25 25 25 25

– – – –

40 40 40 40

50 50 50 50

63 63 63 63

– – – –

~ 45

10-15

55-60

~ 80

794 794 853 853

653 653 853 853

802 802 790 790

210 210 275 275

TN7413 TN7413 TN7418 TN7418

– 5 ... + 40

Page 24: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

22

12

Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče UniSafeKompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách.

17.5

Výsuvný vypínač VD4/P pro rozváděče UniSafeUr Isc Jmenovitý proud (40 °C) [A]

kV kA L = 600 L = 750 L = 750 L = 1000 L = 800 L = 1000 Typ vypínačeI = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 210 I = 275u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310∅ = 35 ∅ = 35 (1) ∅ = 79 ∅ = 109 ∅ = 35 ∅ = 79

16 630 VD4/P 12.06.16 p15020 630 VD4/P 12.06.20 p15025 630 VD4/P 12.06.25 p15031.5 630 VD4/P 12.06.32 p15016 1250 VD4/P 12.12.16 p15020 1250 VD4/P 12.12.20 p15025 1250 VD4/P 12.12.25 p15031.5 1250 VD4/P 12.12.32 p15016 630 VD4/P 12.06.16 p21020 630 VD4/P 12.06.20 p21025 630 VD4/P 12.06.25 p21031.5 630 VD4/P 12.06.32 p21016 1250 VD4/P 12.12.16 p21020 1250 VD4/P 12.12.20 p21025 1250 VD4/P 12.12.25 p21031.5 1250 VD4/P 12.12.32 p21020 1600 VD4/P 12.16.20 p21025 1600 VD4/P 12.16.25 p21031.5 1600 VD4/P 12.16.32 p21020 2000 VD4/P 12.20.20 p21025 2000 VD4/P 12.20.25 p21031.5 2000 VD4/P 12.20.32 p21020 2500 VD4/P 12.25.20 p27525 2500 VD4/P 12.25.25 p27531.5 2500 VD4/P 12.25.32 p275

16 630 VD4/P 17.06.16 p15020 630 VD4/P 17.06.20 p15025 630 VD4/P 17.06.25 p15031.5 630 VD4/P 17.06.32 p15016 1250 VD4/P 17.12.16 p15020 1250 VD4/P 17.12.20 p15025 1250 VD4/P 17.12.25 p15031.5 1250 VD4/P 17.12.32 p15016 630 VD4/P 17.06.16 p21020 630 VD4/P 17.06.20 p21025 630 VD4/P 17.06.25 p21031.5 630 VD4/P 17.06.32 p21016 1250 VD4/P 17.12.16 p21020 1250 VD4/P 17.12.20 p21025 1250 VD4/P 17.12.25 p21031.5 1250 VD4/P 17.12.32 p21020 1600 VD4/P 17.16.20 p21025 1600 VD4/P 17.16.25 p21031.5 1600 VD4/P 17.16.32 p21020 2000 VD4/P 17.20.20 p21025 2000 VD4/P 17.20.25 p21031.5 2000 VD4/P 17.20.32 p21020 2500 VD4/P 17.25.20 p27525 2500 VD4/P 17.25.25 p27531.5 2500 VD4/P 17.25.32 p275

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Poznámky:

L = Šířka rozváděčeI = Horizontální rozteč

mezi pólyu/l = Vzdálenost mezi

spodním hornímvývodem

∅ = Průměr odpojovacíhokontaktu

(1) Kontaktujte náss ohledem na možnostpoužití tohotoprovedení

Page 25: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

23

22

Ur Isc Jmenovitý proud (40 °C) [A]

kV kA L = 600 L = 750 L = 750 L = 1000 L = 800 L = 1000 Typ vypínačeeI = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 210 I = 275u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310∅ = 35 ∅ = 35 (1) ∅ = 79 ∅ = 109 ∅ = 35 ∅ = 79

16 630 VD4/P 24.06.16 p21020 630 VD4/P 24.06.20 p21025 630 VD4/P 24.06.25 p21016 1250 VD4/P 24.12.16 p21020 1250 VD4/P 24.12.20 p21025 1250 VD4/P 24.12.25 p21016 1600 VD4/P 24.16.16 p27520 1600 VD4/P 24.16.20 p27525 1600 VD4/P 24.16.25 p27516 2000 VD4/P 24.20.16 p27520 2000 VD4/P 24.20.20 p27525 2000 VD4/P 24.20.25 p275

Výsuvný vypínač VD4/P pro rozváděče UniSafe

Standardní vybavení výsuvných vypínačůpro rozváděče UniSafeZákladní provedení vypínačů jsou vždy třípólová ajsou vybavena:- Ručním pohonem typu EL- Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin,

nastřádaný/nenastřádaný- Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač

vypnutý/zapnutý- Zapínacím tlačítkem- Vypínacím tlačítkem- Počítadlem funkcí- Sadou deseti vypínacích/zapínacích pomocných

kontaktů vypínače- Pákou pro ruční střádání zapínacích pružin- Odpojovacími kontakty- Šňůrou s konektorem (jen zástrčka) pro pomocné

obvody, s blokovacím kolíkem, který nedovolízasunutí zástrčky do zásuvky, jestliže jejmenovitý proud vypínače rozdílný odjmenovitého proudu skříně.

- Páku pro zasouvání a vysouvání (množství musíbýt určeno podle počtu kusů objednanýchpřístrojů)

- Blokovací magnet na podvozku. Tento zabránízasunutí vypínače do skříně při odpojenýchpomocných obvodech (zásuvka nezasunutá dozástrčky)

Poznámky:

L = Šířka rozváděčeI = Horizontální rozteč

mezi pólyu/l = Vzdálenost mezi

spodním hornímvývodem

∅ = Průměr odpojovacíhokontaktu

(1) Kontaktujte náss ohledem na možnostpoužití tohotoprovedení

25

Page 26: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

24

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Volitelné příslušenstvíPříslušenství identifikovaná stejnými čísly jsou alternativy.

1 Vypínací spoušť (-M01)

Umožňuje dálkové vypínání přístroje. Spoušť může být použita jak prostejnosměrný tak střídavý proud a je vhodná pro mžikové použití. V tomtopřípadě musí být doba minimálního proudového impulsu 100 ms.

Charakteristiky

Un: 24 V–

Un: 30 - 48 - 60 - 110 - 120 - 120 - 127 - 220 - 240 - 250 - 380 - 400 - 440 V– / V ~

Un: 480 V ~

Pracovní rozsah: 70 … 110 % Un

Zapínací příkon (Ps): DC 200 W; AC = 200 VA

Doba zapínání: cca100 ms

Trvalý příkon (Pc): DC = 5 W; AC = 5 VA

Vypínací doba: max 60 ms

Zkušební napětí: 2500 V 50 Hz (1 min.)

2B Vypínací solenoid (-M03)

Vypínací solenoid je speciální spoušť s demagnetizací.Kontaktujte nás s ohledem na možnost použití tohoto provedení

3 Zapínací spoušť (-MC)

Umožňuje dálkové vypínání přístroje. Spoušť může být použita jak prostejnosměrný tak střídavý proud a je vhodná pro mžikové použití. V tomtopřípadě musí být doba minimálního proudového impulsu 100 ms. Trvalenapájená spoušť provádí elektricky funkci proti nežádoucímu opětovnémuspínání.Má veškeré elektrické a provozní vlastnosti vypínací spouště.

2A Druhá vypínací spoušť (-M02)

Jako vypínací spoušť popsaná výše umožňuje dálkové vypínání přístroje a jejínapájecí obvod může být zcela oddělený od spouště – M01.Má veškeré elektrické a provozní vlastnosti vypínací spouště.

Page 27: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

25

2

4 Podpěťová spoušť (-MU)

Podpěťová spoušť vypíná vypínač, když dojde k značnému poklesu napětínebo poruše jejího napájení. Může být použita pro dálkové vypínání (pomocínormálních zapínacích tlačítek), zamčených v zapnuté poloze nebo prokontrolu napětí v pomocných obvodech.Vypínač je možno zapnout jen s napájenou spouští (blokování zapnutí jeprovedeno mechanicky).

Spoušť může být použita jak pro stejnosměrný tak střídavý proud.Podpěťová spoušť je k dispozici v následujících provedeních:

4A Podpěťová spoušť s napájením připojeným na straně napájení.

4B Podpěťová spoušť s elektronickým zpožďovacím zařízením(0,5 - 1 –1,5 – 2 –3 s) (napájení připojené na straně napájení). Totozařízení je nastavené na 0,5 s (nastavení viz kapitola schéma zapojeníelektroniky).

Charakteristiky

Un: 24 V – 120-127 V ~

Un: 30 V ~ 220-240 V ~

Un: 48 V ~ 240-250 V ~

Un: 60 V ~ 380-400 V ~

Un: 110-120 V ~ 440-480 V ~

Pracovní rozsah:- vypínání vypínače: 35-70% Un- zapínání vypínače: 85-110% Un

Zapínací příkon (Ps): DC = 200 W, AC = 200 VA

Doba zapínání: cca 100 ms

Trvalý příkon (Pc): DC = 5 W; AC = 5 VA

Vypínací doba: 30 ms

Zkušební napětí: 2500 V 50 Hz (1 min.)

Elektronické zpožďovací zařízení (-KT)

Elektronické zpožďovací zařízení se musí montovat mimo vypínač. Umožňujevybavení spouště se stanovenými a nastavitelnými dobami. Použití tétopodpěťové spouště se doporučuje, aby se zabránilo vypnutím, když vnapájecí síti spouště může dojít ke krátkodobým výpadkům nebo poklesůmnapětí.Jestliže není připojena na napájení je blokováno zapnutí vypínače.Elektronické zpožďovací zařízení se musí kombinovat s podpěťovou spouštístejného napětí, jako má zpožďovací zařízení.

Charakteristiky zpožďovacího zařízení

Un: 24-30-48-60-110-115-220-250 V

Nastavitelná vypínací doba (spoušť + elektronické zpožďovací). 0,5-1-1,5-2-3s

Page 28: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

26

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

(*) Se skupinou 10pomocných kontaktůa maximempožadovaných aplikací,budou k dispozici čtyřivypínací kontaktysignalizující vypínačvypnutý a tři zapínacíkontakty signalizujícívypínač zapnutý.Se skupinou 15pomocných kontaktůa maximempožadovaných aplikací,bude k dispozici pětvypínacích kontaktůsignalizujících vypínačvypnutý a šestzapínacích kontaktůsignalizujících vypínačzapnutý.

5 Mechanické vyřazení podpěťové spouště

Toto zařízení umožňuje dočasně vyřadit vypnutí podpěťovou spouští.Je vždy vybaveno elektrickou signalizací. Kontaktujte nás prosím s ohledem namožnost dodání tohoto příslušenství.

6 Kontakt pro signalizaci - podpěťová spoušť pod napětím/bez napětí(-BB5)

Podpěťové spouště mohou být vybaveny kontaktem (vypínacím nebozapínacím podle požadavku) pro signalizaci, zda je podpěťová spoušť podnapětím nebo bez napětí a pro dálkovou signalizaci stavu spouště. Kontaktvypínací zajišťuje následující signalizaci:- kontakt vypnutý: spoušť bez napětí- kontakt zapnutý: spoušť pod napětím

7 Pomocné kontakty vypínače (-BB1, 2, 3)

Elektrická signalizace vypínač vypnutý/zapnutý může být zajišťována sadou 15pomocných kontaktů jako alternativou k 10 dodávaných standardně (*).

Charakteristiky

Un: 24 … 220 V AC-DC

Trvalý proud: Ith2 = 10 A

Zkušební napětí: 2500 V 50 Hz (1 min.)

Vnitřní rezistence: 3 mΩm

Vypínací proud a spínací schopnost v kategorii AC11 nebo DC11:

Un Cos φ T In Icu

220 V ~ 0.7 -- 2.5 A 25 A

24 V – -- 15 ms 10 A 12 A

60 V – -- 15 ms 6 A 8 A

110 V – -- 15 ms 4 A 5 A

220 V – -- 15 ms 1 A 2 A

8 Přechodný kontakt (-BB4)

Přechodný kontakt s krátkodobým zapnutím během vypínání vypínače.Kontaktujte nás prosím s ohledem na možnost dodání tohoto příslušenství.

Page 29: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

27

2

9 Polohový kontakt (-BT3)

Polohový kontakt výsuvného vypínače vypnutý během zdvihu odpojení,instalovaný na podvozku (k dispozici jen pro verze výsuvný vypínač /P),jestliže je dodáván blokovací magnet (RL1) na pohonu a pomocné kontakty(-BT1, -BT2) nejsou předpokládány, slouží k zabránění dálkového zapnutíběhem pojezdu v rozváděči.

10 Pomocné kontakty (-BT1, -BT2)

Pomocné kontakty výsuvného vypínače (instalované na podvozku, k dispozicijen pro výsuvné vypínače), signalizující polohu pracovní a odpojenou.

11 Motorové ovládání (-MS)

Provádí automatické střádání zapínacích pružin pohonu vypínače.Po zapnutí vypínače motor s převodovkou okamžitě opětně nastřádá zapínacípružiny.V případě výpadku napájení nebo během údržby mohou být zapínací pružinynastřádány ručně (pomocí speciální páky vestavěné do pohonu).

Charakteristiky

Un 24–30–48–60–100–130–220–250 V

Pracovní rozsah: 85 … 110 % Un

Zapínací příkon (Ps): DC = 500 W, AC = 500 VA

Jmenovitý příkon (Pn): DC = 200 W; AC = 200 VA

Doba zapínacího nárazu: 0.2 ms

Doba střádání: 4-5 s

Zkušební napětí: 2500 V 50 Hz (1 min.)

12 Kontakt pro signalizaci zapínacích pružin nastřádány/nenastřádány(-BS2)

Sestává z mikrospínače, který umožňuje dálkovou signalizaci stavu pružinpohonu vypínače. Kontakt zajišťuje následující signalizaci:- Kontakt vypnutý: signalizace pružiny nenastřádány.- Kontakt zapnutý: signalizace pružiny nastřádány.

Page 30: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

28

2

Zajištění a blokování

K dispozici jsou různá mechanická a elektromechanická ochranná zařízení.

13 Zajištění vypínacího a zapínacího tlačítka

Toto zajištění umožňuje, aby vypínací a zapínací tlačítko bylo ovládános použitím speciálního nástroje.

14 Visací zámky vypínacího a zapínacího tlačítka

Toto zařízení umožňuje, aby vypínací a zapínací tlačítko bylo uzamčenos použitím maximálně tří visacích zámků (nejsou součástí dodávky) ∅ 4 mm.

15 Blokování s klíčem ve vypnuté poloze

Uzamčení je dosaženo speciálním otočným zámkem. K dispozici jsou rozdílnéklíče (pro jednotlivé vypínače) nebo stejné klíče (pro několik vypínačů).

16 Blokovací magnet na pohonu (RL1)

Tento umožňuje aktivaci pohonu, jen když je blokovací magnet připojen nanapětí.Charakteristiky

Un 24 - 30 - 48 - 60 - 100 - 130 - 220 - 250 V DC

Un 48 - 110 - 120 - 127 - 220 (220/240) V AC 50 Hz

Un 110 (127) - 230 (220/240) V AC 60 Hz

Pracovní rozsah: 85 … 110 % Un

Zapínací příkon (Ps): DC = 250 W, AC = 250 VA

Trvalý příkon (Pc): DC = 5 W; AC = 5 VA

Doba zapínacího nárazu: 150 ms

17 Blokovací magnet na podvozku (-RL2)

Povinné vybavení pro výsuvná provedení rozváděčů UniSafe a UniGear typuZS1, pro zabránění zajíždění vypínače do rozváděče při rozpojené zástrčcepomocného obvodu. Zástrčka vytváří blokování proti zajetí pro rozdílnéjmenovité proudy (pomocí zvláštních kolíků). Elektrické charakteristiky vizblokovací magnet na pohonu (příslušenství 16).

18 Blokování pro pevně montovaný vypínač

Zařízení pro pevně montované vypínače, které jsou upravené zákazníkem navýsuvný typ.Kontaktujte nás prosím s ohledem na možnost dodání tohoto příslušenství.

19 Mechanické blokování

Toto zařízení zabrání otevření dveří rozváděče při zajetém vypínači.Zajišťované jen pro vypínače použité v rozváděčích UniSafe, vybavenéspeciální zarážkou v rozváděči.Kontaktujte nás prosím s ohledem na možnost dodání tohoto příslušenství.

VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ

Page 31: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

29

3

Odolnost proti vibracím 30

Tropikalizace 30

Nadmořská výška 30

Zařízení proti nežádoucímu opětovnému spínání 31

Program na ochranu životního prostředí 31

Ochranné zařízení PR512 31

Náhradní díly 32

SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

Page 32: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

30

Ka = e m (H – 1000)/8150

(IEC 60071-2)

Odolnost proti vibracímVypínače VD4 jsou odolné proti mechanickyvytvářeným vibracím.Kontaktujte nás pro provedení schválenápro lodní registry.

TropikalizaceVypínače VD4 se vyrábí v souladu s nejpřísnějšímipředpisy pro použití v horkém, vlhkém klimatus obsahem soli.Všechny důležité kovové části jsou ošetřené protikorozním faktorům podle norem UNI 3564-65třída prostředí C. Zinkování se provádí podlenorem ČSN EN 12329, klasifikační kód Fe/Zn 12,s tloušťkou 12x10-6 m, chráněné konverznímpovlakem převážně obsahujícím chromáty podlenorem ČSN EN 4520.Tyto konstrukční charakteristiky znamenají,že všechny vypínače řady VD4 a jejichpříslušenství odpovídají klimatickému grafu č. 8norem IEC 60721-2-1 a IEC 60068-2-2 (ZkouškaB: Suché horko /IEC 60068-2-30 (Zkouška Bd:Vlhké horko, cyklické).

Nadmořská výškaIzolační pevnost vzduchu se snižuje zvyšovánímnadmořské výšky, proto se musí toto vzít vždyv úvahu pro externí izolaci přístroje (interní izolacenepodléhá žádným změnám, protože je zaručenave vakuu).Tento jev se zohledňuje během etapy navrhováníizolačních komponentů přístroje, který má býtinstalován v nadmořské výšce nad 1000 m.V tomto případě se zavádí korekční činiteluvedený v grafu po straně, který je nakreslenpodle údajů normy IEC 60694.Následující příklad dává jasné vysvětlení informacíuvedených výše.

Graf pro určení korekčního činitele Ka podlenadmořské výšky

H = Nadmořská výška v metrechm = Hodnota vztahující se na zkušební napětí střídavá

a při atmosférickém impulsu a na sdružená napětí.

SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

Příklad• Nadmořská výška instalace 2000 m• Provoz při jmenovitém napětí 12 kV• Zkušební napětí střídavé 28 kV efekt.• Zkušební napětí při atmosférickém impulsu 75

kV max.• Korekční činitel Ka získaný z grafu = 1,13

Jestliže vezmeme v úvahu výše uvedenéparametry, bude muset přístroj vyhovětpro následující hodnoty (při zkoušce při nulovénadmořské výšce, tj. na hladině moře):

– Zkušební napětí střídavé se rovná:

28 x 1,13 = 31,6 kV efekt.

– Zkušební napětí při atmosférickém impulsuse rovná:

75 x 1,13 = 84,7 kV max.

Z výše uvedeného je možno usoudit,že pro instalaci v nadmořské výšce 2000 ms provozním napětím 12 kV je nutné použítpřístroj s jmenovitým napětím 17,5 kVcharakterizovaný izolační hladinou pro střídavénapětí 38 kV efekt. a pro impulsní napětí 95 kVmax.

Page 33: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

31

3

Program na ochranu životního prostředíVypínače VD4 se vyrábí ve shodě s normou ISO14000 (Směrnice na ochranu životního prostředí).Výroba probíhá v souladu s těmito normamis ohledem na snížení spotřeby energie a rovněžsurovin a vytváření odpadu. Toto se dosahujedíky všem opatřením zavedeným v závoděpro výrobu přístrojů vn.Posouzení dopadu na životní prostředí běhemcyklu životnosti výrobku získané minimalizovánímspotřeby energie a celkové spotřeby surovin,se upřesňuje v průběhu stadia návrhu pomocícíleného výběru materiálů, technologií a balení.Toto umožňuje maximální recyklaci na konci cykluužitkové životnosti přístroje.

Zařízení proti nežádoucímu opětovnémuspínáníPohon typu EL na vypínačích VD4 (na všechprovedeních) je vybaven mechanickým zařízenímproti nežádoucímu opětovnému spínání, kterézabrání opětnému zapnutí jak mechanickým takelektrickým ovládáním.Jestliže by bylo současně aktivní jak zapínací takněkteré vypínací ovládání, tak by následoval trvalýsled ovládání pro vypnutí a zapnutí.Zařízení proti pumpování zabrání této situacia zajistí, že za každým jednotlivým zapnutímnásleduje jen jedno vypnutí a že za vypnutímnenásleduje zapnutí. Pro další zapnutí se musíovládání pro zapnutí uvolnit a potom znovu spustit.Mimoto dovolí zařízení proti pumpování zapnutívypínače, jen když jsou splněny současněnásledující podmínky:- Pružiny pohonu jsou plně nastřádány- Vypínací tlačítko a nebo vypínací spoušť

(-MO1/MO2) nejsou aktivovány- Vypínač je vypnutý

Ochranné zařízení PR512Pro ochranu instalace je k dispozici PR512s vlastním napájením. V závislosti na provedení máPR512 následující funkce:• Ochrana 50-51-50N-51N• Měření proud se zobrazením maximální hodnoty

mezi fázemi• DialogDalší informace o spoušti PR512 jsou uvedenyv technickém katalogu649092.

Page 34: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

32

3SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

Náhradní dílyNáhradní díly, jejichž výměna může být provedenajen vyškolenými pracovníky a nebo v našichzávodech:- Vypínací pružiny- Zapínací pružiny- Kompletní pól- Pohonná jednotka- Průchodky, svorky a izolační kryty.

Náhradní díly, jejichž výměna, která může býtprovedena zákazníkem:- Odpojovací kontakty- Koncový kontakt motoru s převodovkou

Objednání

Pro dostupnost a objednání náhradních dílů,kontaktujte prosím naše prodejní oddělenía specifikujte výrobní číslo vypínače.

Page 35: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

33

4CELKOVÉ ROZMĚRY

Vypínače pro pevnou montáž 34

Výsuvné vypínače HD4/P pro rozváděče UniGear typ ZS1a rozváděče UniSafe 38

Page 36: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

34

VD4TN 7405Ur 12 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA31,5 kA

VD4TN 7405Ur 17,5 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA31,5 kA

VD4TN 7406Ur 12 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA31,5 kA

VD4TN 7406Ur 17,5 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA31,5 kA

A

A

A

150 150

120

1222

45 250

217.

520

5

461

115Φ

475

95

24

77.5

345

1144412

409424

32Φ

25 400

435

450

236 28

49 28

170

165631

248

12M10M2X

45Φ

22

22

(*) (*)

(*) (*)

Φ

Φ

12M10M2X

45Φ22

22

A

210 210

2212

160

475

45 250 114 12

95

461

217.

520

5

24

115

77.5

345 44

409424

32

25 520

570

435

308

296 2849 28

170

165631

Vypínače pro pevnou montáž

CELKOVÉ ROZMĚRY

(*) Záměnnost upevňovacích bodů zpřecházejícími sériemi (345 x 400).

(*) Záměnnost upevňovacích bodů zpřecházejícími sériemi (345 x 520).

Page 37: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

35

4

VD4TN 7407Ur 12 kVIr 1600 A

2000 AIsc 20 kA

25 kA31,5 kA

VD4TN 7407Ur 17,5 kVIr 1600 A

2000 AIsc 20 kA

25 kA31,5 kA

VD4TN 7408Ur 12 kVIr 1600 A

2000 A2500 A

Isc 20 kA25 kA31,5 kA

VD4TN 7408Ur 17,5 kVIr 1600 A

2000 A2500 A

Isc 20 kA25 kA31,5 kA

A

A

ΦA

570

435

25520

170

165631

308

296 2849 28

45 250

24

237.

531

0

599

475

95

77.5

345 44

409 12

424

32

210 210

22 12

160

1212

20 20

2020

2xM10

4xM12

(*) (*)

Φ

A

435

700

25 650

170

16

361 2849 28

5631

373

237

310

599

95

475

45 25024

78

345 44

12409424

114

32

275 275

213

22 12

95

616

12M4x

10M2x20 20

2020

1212

1600-2000A

2500A

(*) (*)

(*) Záměnnost upevňovacích bodů zpřecházejícími sériemi (345 x 520).

(*) Záměnnost upevňovacíchbodů z přecházejícímisériemi (345 x 650).

Page 38: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

36

VD4TN 7409Ur 25 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA

VD4TN 7410Ur 25 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA

A

A

(*) (*)

(*) (*)

(*) Záměnnost upevňovacích bodů zpřecházejícími sériemi (345 x 520).

(*) Záměnnost upevňovacích bodů zpřecházejícími sériemi (345 x 650).

Vypínače pro pevnou montáž

CELKOVÉ ROZMĚRY

Page 39: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

37

4

VD4TN 7411Ur 25 kVIr 1600 A

2000 AIsc 16 kA

20 kA25 kA

VD4TN 7411Ur 24 kVIr 2500 AIsc 25 kAA

A

700

435

25 650

373

361 28

49 28

170

1656

31

275 275

22 12

213

45 250 114 12

475

95

282.

531

064

2

24

77.5

345 44

409424

95

661

1212

20 202xM10 4xM12

2020

1600-2000A

2500A

(*) (*)

(*) Záměnnost upevňovacíchbodů z přecházejícímisériemi (345 x 650).

Page 40: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

38

ΦΦ Φ Φ

Φ

492

618

503

19

14531

624.

5

42.5234

213

1656

31

36 2849

28

55

150 150

501490

609

4838

426

020

5

35

154

76 18

25 320370383438

79

129

10

15122

53

36

71

62.5

628

38

662

91

3598

630A 1250A

ΦΦ

468

8

636

653 14

44 230

691

213

16

5631

36 2849 28

25 320359.5370383303 53

428

031

0

688

8

76

165

71

7912

2

36

62.5

642

38

210 210

640

650

55

589

4838

VD4/PTN 7412Ur 12 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA31,5 kA

VD4/PTN 7412Ur 17,5 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA31,5 kA

VD4/PTN 7415Ur 12 kVIr 1600 A

2000 AIsc 20 kA

25 kA31,5 kA

VD4/PTN 7415Ur 17,5 kVIr 1600 A

2000 AIsc 20 kA

25 kA31,5 kA

Výsuvné vypínače pro rozváděče UniGear typ ZS1 a UniSafe

CELKOVÉ ROZMĚRY

Page 41: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

39

4

Φ

Φ

842

468

8

853 14

144 230

691

36 28

49 28

213

1656

31

428

031

0

76

165

25 320359.5370383303 53

688

8

122

36

7971

62.5

642

38

275 275

850

836

55

589

4838

ΦΦ

842

853 14468

8

144 230

691

36 28

49 28

213

16

5631

428

031

0

688

8

71

25 320

370

383

359.5

303 53

152

109

36

642

38

62.5

275 275

55

850836

589

48

38

VD4/P (1)TN 7416Ur 12 kVIr 1600 A

2000 AIsc 20 kA

25 kA31,5 kA

VD4/P (1)TN 7416Ur 17,5 kVIr 1600 A

2000 AIsc 20 kA

25 kA31,5 kA

VD4/PTN 7417Ur 17,5 kVIr 2500 AIsc 20 kA

25 kA31,5 kA

(1) Jen pro UniGeartypu ZS1

Page 42: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

40

VD4/PTN 7413Ur 25 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA

VD4/P (1)TN 7414Ur 25 kVIr 630 A

1250 AIsc 16 kA

20 kA25 kA

ΦΦ

Φ ΦΦ

Φ

477

577

0

653 13.5

44 232636

2836

49 28

213

16

5631

210 210

650636

55

747

4838

432

531

0

20119 23

77035

802

25 320370383458

303 53

71

198

72

36

3879

90.5

3579

98

1250A630A

ΦΦ Φ

ΦΦ

Φ

842

144 232

775

477

0

853 14

283649 28

213

1656

31

275 275

836

850

55

747

48

38

432

531

0

25 320

370

383

303 53

802

20119 23

198

71

36

35 35

790

38

91 79

7998

630A 1250A

Výsuvné vypínače pro rozváděče UniGear typ ZS1 a UniSafe

CELKOVÉ ROZMĚRY

(1) Jen pro UniGeartypu ZS1

Page 43: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

41

VD4/PTN 7418Ur 25 kVIr 1600 A

2000 A2500 A (2)

Isc 16 kA20 kA25 kA

ΦΦ

842

481

0

853 14

144 232

817

36 28

49 30

18

233

1656

31

71

434

531

0

834

20 23

25 320370383

790

303 53

198

72

7913

2

38

275 275

850

836

55

737

48

38

1600A - 2000A 2500A

4

(2) Jen pro UniGeartypu ZS1Jmenovitý trvalýproud 2300 Aje zaručován spřirozenou ventilací.Jmenovitý trvalýproud 2500 Aje zaručováns nucenou ventilací.

Page 44: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

42

Page 45: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

43

5

Aplikační schémata zapojení 44

Zobrazený provozní stav 46

Legenda 46

Popis zobrazení 47

Neslučitelnost 47

Poznámky 48

Grafické symboly pro schémata zapojení 48

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

Page 46: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

44

4018

06 -

11.

10.0

2

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

Aplikační schématazapojeníNásledující schémazapojení (č. 401806)uvádí obvodyvýsuvných vypínačů do25 kV typu VD4/Pdodávanýchzákazníkovi, pomocíkonektoru "-XB".Pro vypínače propevnou montáž jek dispozici specifickéschéma zapojeníč. 401805.

V každém případě jenutno vzít v úvahumodernizaci výrobkua proto se vždydoporučuje vycházetze schéma zapojenídodaného s každýmvypínačem.

Page 47: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

45

5

Page 48: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

46

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

-BB1..2-3= Pomocné kontakty vypínače

-BS1..2 = Pomocné spínače motoru pro střádánípružin

-BD = Polohový kontakt dveří rozváděče

-BB4 = Přechodný pomocný zapínací kontaktzapínající přechodně během vypínánívypínače

-BB5 = Kontakt pro signalizaci - podpěťováspoušť pod napětím / bez napětí

-BT1 = Kontakty signalizující připojenoupolohu vypínače (viz pozn. E)

-BT2 = Kontakty signalizující odpojenoupolohu vypínače (viz pozn. E)

-BT3 = Polohový kontakt vypínače. Je vypnutýběhem pojezdu vypínače.

-SC = Tlačítko nebo kontakt pro zapnutívypínače

-SO = Tlačítko nebo kontakt pro vypnutívypínače

-XB = Konektor pro připojení obvodůvypínače

Zobrazený provozní stavSchéma zapojení uvádí následující podmínky:- Vypínač je vypnutý a připojený- Obvody bez napětí- Zapínací pružiny nenastřádány

Legenda= Číslo zobrazení schématu zapojení

* = Viz poznámka indikovaná písmenem

A1 = Příslušenství pohonu vypínače

A2 = Příslušenství vypínače (mimo pohon)

A4 = Příslušenství rozváděče (označujícízařízení a připojení pro ovládanía signalizaci)

-BM = Zařízení zkušební jednotky SOR prokontrolu nepřerušení cívky vypínacía zapínací spouště (viz pozn. D)

-MS = Motor pro střádání zapínacích pružin(viz pozn. C)

Page 49: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

47

5

Fig. 7 = První vypínací spoušť s možností trvalékontroly nepřerušení cívky (viz pozn. D)

Fig. 8 = Blokovací magnet. Jestliže není připojenna napětí zabrání mechanicky zajetí avyjetí vypínače. (Je možné omezit jehospotřebu připojením zpožďovacíhotlačítka do série pro aktivování funkce).

Fig. 9 = Druhá vypínací spoušť s možností trvalékontroly nepřerušení cívky (viz pozn. D).

Fig. 10 = Vypínací solenoid promikroprocesorovou spoušť mimovypínač.

Fig. 24 = Kontakt signalizující, že podpěťováFig. 25 spoušť je připojena na napětí (viz pozn.

B). Je možno mít vypínací nebo zapínacíkontakt.

Fig. 30 = Přechodný pomocný zapínací kontaktzapínající krátkodobě při vypínánívypínače.

Fig. 31 = Pomocné kontakty, které jsou k dispoziciFig. 32 pro vypínač, když jsou použity kontakty

–BT1, –BT2.

Fig. 33 = Pomocné kontakty, které jsou k dispoziciFig. 34 pro vypínač, když nejsou použity

kontakty–BT1, –BT2.

Fig. 51 = Kontakty signalizující připojenoua odpojenou polohu vypínače umístěnéna vypínači.

NeslučitelnostKombinace obvodů s číselným označenímuvedeným níže nejsou možné na stejném vypínači:

3-4 31-32-33-34 33-34-51

24-25

-XB 2..9 = Konektory příslušenství

-XB1 = Svorkovnice rozváděče (montovanámimo vypínač)

-RL1 = Blokovací magnet. Jestliže nenípřipojen na napětí zabrání mechanickyzapnutí vypínače (je možné omezitjeho spotřebu připojenímzpožďovacího tlačítka do série proaktivování funkce)

-RL2 = Blokovací magnet. Jestliže nenípřipojen na napětí zabrání mechanickyzajetí a vyjetí vypínače (je možnéomezit jeho spotřebu připojenímzpožďovacího tlačítka do série proaktivování funkce)

-MC = Zapínací spoušť (viz pozn. D)

-MO1 = První vypínací spoušť (viz pozn. D)

-MO2 = Druhá vypínací spoušť (viz pozn. D)

-MO3 = Vypínací solenoid pro spoušť mimovypínač

-MU = Podpěťová spoušť (viz pozn. B)

Popis zobrazení ve schématechFig. 1 = Obvod motoru pro střádání pružin s

kontaktem signalizujícím nastřádánízapínací pružiny (viz pozn. C).

Fig. 2 = Zapínací spoušť (opatření protipumpování se dosahuje mechanicky).

Fig. 3 = Blokovací magnet. Jestliže není připojenna napětí zabrání mechanicky zapnutívypínače (toto zobrazení musí býtuvedeno, jestliže je požadováno -BT1,-BT2). (Je možné omezit jeho spotřebupřipojením zpožďovacího tlačítka dosérie pro aktivování funkce).

Fig. 4 = Blokovací magnet. Jestliže není připojenna napětí zabrání mechanicky zapnutívypínače (toto zobrazení musí býtuvedeno, jestliže není požadováno -BT1,-BT2 a je uvedeno –BT3). (Je možnéomezit jeho spotřebu připojenímzpožďovacího tlačítka do série proaktivování funkce).

Fig. 5 = Mžiková podpěťová spoušť (viz pozn. B)

Page 50: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

48

5

M

ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

Grafické symboly pro schémata zapojení (norma IEC 60617)

Tepelný účinek

Elektromagnetickýúčinek

Zpoždění

Ovládací tlačítko

Ovládáno klíčem

Uzemnění(všeobecnáznačka)

Kostra, rám

Vodiče ve stíněnémkabelu (znázorněnydva vodiče)

Připojení vodičů

Svorka nebosvěrka

Zásuvka a zástrčka

Rezistor(všeobecnáznačka)

Kondenzátor(všeobecnáznačka)

Motor (všeobecnáznačka)

Usměrňovač sedvěma půlvlnami(můstek)

Zapínací kontakt

Vypínací kontakt

Přepínací kontaktvypnutí předzapnutím

Přechodný zapínacíkontakt zapínajícíkrátkodobě běhemvybavení

Polohový zapínacíkontakt(koncový spínač)

Polohový vypínacíkontakt(koncový spínač)

Výkonový vypínačs automatickýmvypnutím

Ovládací cívka(všeobecnáznačka)

Signální žárovka(všeobecnáznačka)

PoznámkyA) Vypínač je dodán kompletní jen s

příslušenstvím uvedeným v potvrzeníobjednávky ABB. Před vystavením objednávkyprostudujte katalog přístroje.

B) Podpěťová spoušť je k dispozici v provedenívhodném pro napájení na straně napájenívypínače nebo z nezávislého zdroje. Zapnutívypínače je možné jen s podpěťovou spouštípřipojenou na napětí (blokování zapnutí jeprovedeno mechanicky). V případě stejnéhonapájecího napětí pro zapínací a podpěťovouspoušť, a jestliže se požaduje automatickézapnutí vypínače při obnovení pomocnéhonapětí, je nutné zpozdit připojení zapínacíspouště na napětí o 50 ms po připojenípodpěťové spouště. Toto se může dosáhloupomocí obvodu mimo vypínač obsahujícíhotrvalý zapínací kontakt, kontakt uvedený naobr. 24 a relé pro časové zpoždění.

C) Kontrolujte napájení, které je k dispozici, proověření možnosti současného spuštění několikmotorů pro střádání zapínacích pružin. Aby sezabránilo nadměrné spotřebě, je nutnénastřádat pružiny ručně před připojenýmpomocného obvodu na napětí.

D) Obvod pro kontrolu nepřerušení cívky vypínacía zapínací spouště se musí použít jen pro tutofunkci. Pro kontrolu nepřerušení cívky je možnopoužít zařízení zkušební jednotky SOR.

E) Kontakty signalizující vypínač v připojené aodpojené poloze (-BT1 a –BT2 uvedené na obr.51jsou umístěné na vypínači (pohyblivá část) ajsou k dispozici na požadavek.

F) Obr. 3 je uváděn, když jsou požadovány –BT1a –BT2, obr. 4, když nejsou požadovány –BT1a –BT2 (v tomto případě je povinný –BT3).

G) Jestliže je požadován obr. 10, není k dispozicikontakt –BB3 31-32 uvedený na obr. 32-34.Jestliže je požadován obr. 30 není k dispozicikontakt –BB3 53-54 uvedený na obr. 32-34.

Page 51: Vakuové vypínače vysokého napětí 12 … 25 kV – 630 … 2500 A – … · 2010-09-29 · Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou

ABB s.r.o. Telefon: +420 547 152 465Vídeňská 117 +420 547 152 729619 00 BrnoČeská republika Fax: +420 547 152 451http://www.abb.com +420 547 152 192E-mail: [email protected]

Úda

je a

ilus

trac

e ne

jsou

záv

azné

. V

yhra

zuje

me

si p

rávo

pro

vádě

t zm

ěny

v pr

ůběh

u te

chni

ckéh

o vý

voje

výr

obku

.

1VLC

0000

07-R

ev-,

cs

2003

.05.

02

(1V

CP

0000

01 -

Rev

. -

, en

- 2

002.

12)