Top Banner
21

Vad är nationella riktlinjer?

Feb 24, 2016

Download

Documents

halen

Vad är nationella riktlinjer?. Rekommendationer på gruppnivå Fördelning av resurser. Sök i riktlinjerna på webben . Nationella riktlinjer . Palliativ vård Astma och kol Bröst-, kolorektal- och prostatacancer Missbruk och beroende Hjärtsjukdomar Stroke Diabetes - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vad är nationella riktlinjer?
Page 2: Vad är nationella riktlinjer?

Vad är nationella riktlinjer?• Rekommendationer

på gruppnivå

• Fördelning av resurser

Page 3: Vad är nationella riktlinjer?

Sök i riktlinjerna på webben

Page 4: Vad är nationella riktlinjer?

Nationella riktlinjer • Palliativ vård• Astma och kol• Bröst-, kolorektal- och prostatacancer• Missbruk och beroende• Hjärtsjukdomar• Stroke • Diabetes• Depression och ångestsyndrom• Demens• Psykosociala insatser vid schizofreni • Lungcancer • Sjukdomsförebyggande åtgärder • Tandvård • Rörelseorganens sjukdomar

Page 5: Vad är nationella riktlinjer?

Vägen till riktlinjernas rekommendationer

Formulera frågeställning

Samla bästa tillgängliga kunskap

Prioritera

Page 6: Vad är nationella riktlinjer?

Informationssökning för nationella riktlinjer

Page 7: Vad är nationella riktlinjer?

Arbetsprocess för litteratur-sökning för riktlinjer

Uppdraget kommer till informationsspecialisterna

Planering tillsammans med projektledning Sökning med experter

Uppdateringssökningar, hälsoekonomiska

sökningar

Page 8: Vad är nationella riktlinjer?

Sökning med experter

• Informationssökningsmöten

• Kompletterande sökningar– Cochrane Library, PsycInfo, Cinahl

• Litteraturbeställningar

Page 9: Vad är nationella riktlinjer?

Informationssökningsmötet

• Sökstrategin fastställs (PICO)

• Sökning i PubMed

• Granskning och godkännande av resultat

• Dokumentation

Page 10: Vad är nationella riktlinjer?

Hur tas litteraturen fram?

Vetenskapligt underlag

Granskning av referenslistor

Expertkunskap

Informationssökning

Page 11: Vad är nationella riktlinjer?

Hur gör vi litteratursökningen?

• Systematik och transparens

• Höga krav på specificitet, medelhöga krav på sensitivitet

• 2-3 databaser

Page 12: Vad är nationella riktlinjer?

Dokumentation“The search process needs to be documented in enough detail (…) to the extent that all the searches of all the databases are reproducible.”

http://www.cochrane-handbook.org/, kapitel 6.6.1

Page 13: Vad är nationella riktlinjer?

Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: 2012-05-25 Ämne: Bensodiazepinabstinens- Bensodiazepinnedtrappning (50P) Ämne: Bensodiazepinabstinens med befarade abstinenskramper - Bensodiazepinnedtrappning med tillägg av karbamazepin (50Q) Sökning gjord av: Maja Kärrman Fredriksson På uppdrag av: Tove Abrahamsson Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **)

1. MeSH, FT Benzodiazepines/adverse effects[Majr] AND (discontinuing[tiab] OR discontinuation[tiab] OR discontinue[tiab] OR withdrawal[tiab] OR "Substance Withdrawal Syndrome"[Mesh] OR substance related disorders[MeSH]) OR benzodiazepine discontinuation[tiab] OR (benzodiazepine[ti] AND (discontinuation[ti] OR discontinuing[ti]) OR benzodiazepine withdrawal[tiab] OR benzodiazepine dependence[tiab] OR ((benzodiazepine[ti] OR benzodiazepines[ti] ) AND (dependence[ti] OR depending[ti] OR addiction[ti]))

1758

2. MeSH, FT "Substance Withdrawal Syndrome/drug therapy" [Mesh] OR "Substance Withdrawal Syndrome/therapy" [Mesh] OR "Drug Administration Schedule"[Mesh] OR taper[tiab] OR tapering[tiab] OR gradual dose reduction[tiab] OR "Carbamazepine"[Mesh] OR carbamazepine[tiab] OR "Anticonvulsants"[Mesh] OR "Anticonvulsants" [Pharmacological Action] OR pharmacological treatment[tiab] OR pharmacological therapy[tiab] OR pharmacological therapies[tiab] OR pharmacological intervention[tiab] OR pharmacological interventions[tiab] OR pharmacologic treatment[tiab] OR pharmacologic therapy[tiab] OR pharmacologic therapies[tiab] OR pharmacologic intervention[tiab] OR pharmacologic interventions[tiab] OR pharmacotherapy[tiab] OR drug therapy[tiab]

213280

3. 1 AND 2 Filters activated: Humans, Randomized Controlled Trial, English, Danish, Norwegian, Swedish

78

4. 1 AND 2 Filters activated: Humans, Systematic Reviews, English, Danish, Norwegian, Swedish

10

Page 14: Vad är nationella riktlinjer?

Referenser

• Alla referenser sparas i EndNote-bibliotek

• All dokumentation sparas och publiceras

Page 15: Vad är nationella riktlinjer?

Uppdateringssökningar och hälsoekonomiska sökningar

• Hälsoekonomiska sökningar – inför prioritering

• Uppdateringssökningar – Inför publicering– Inför uppdatering av riktlinjen

Page 16: Vad är nationella riktlinjer?

© 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer Kvantitativ och kvalitativ undersökning bland verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården i Sverige

December 2012

Page 17: Vad är nationella riktlinjer?

0tan28a566028

0tan9a56609

0tan19a566019

0tan29a566029

0tan9a56609

0tan19a566019

0tan29a566029

96% av verksamhetscheferna känner till riktlinjerna något, ganska eller mycket väl

Page 18: Vad är nationella riktlinjer?

18

F9: Har du någon gång använt dig av Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Total

0tan2a566020tan5a56605

0tan7a56607

0tan17a566017

0tan6a56606

0tan25a566025Ja, regelbundet

Ja, vid flertalet tillfällen

Ja, vid enstaka fall

Ja, vid ett fåtal tillfällen

Nej, aldrig

Osäker/Vet ej

90 %

90 % använder någon gång de nationella riktlinjerna

63 % använder regelbundet eller vid ett flertal tillfällen

26 % använder vid enstaka fall eller vid ett fåtal tillfällen

6 % använder aldrig de nationella riktlinjerna

Page 19: Vad är nationella riktlinjer?

Riktlinjerna anpassas till lokala förhållanden

Verksamhet X

Lokala PM/rutiner

Landstinget

Nationella riktlinjer

Regionala vårdprogram/riktlinjer

Page 20: Vad är nationella riktlinjer?

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer

Page 21: Vad är nationella riktlinjer?

TACK!maria.branting-elgstrand@[email protected]