Top Banner

Click here to load reader

UZZbr.728114 NOTA - · PDF fileukoliko neko trece lice pokusa osporiti Kupcu pravo svojine ili istakne neko svoje pravo na predmetnim nekretninama, obavezuje se da ce kupca zastltlti

Sep 24, 2019

ReportDownload

Documents

others

 • CRNA CORA UZZ br. 728114

  NOTA

  Dana 24.12.2014.godine (dvadesetcetvrtog dvanaestog dvije hiljade cetrnaeste), u 12i30h (dvanaest casova i trideset minuta), preda mnom, dol]e potpisanim nota rom Klikovac Lidijom, sa sluzbenlm sjediStem u Podgorici, ul.Svetozara Markovica br.12., sa

  zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje, saCinim notarski zapis ugovora 0 prodaji (dokompletiranje urbanistlcke parcele), istovremeno su pristupila sljedeca Ilea: ----------

  1) Direkcija za imovinu Glavnog grada Podgorica, sa sjedistern u Podgorici, ulica Jovana Tomasevica 2A, koja je na osnovu Odluke Gradonacelnika Glavnog grada Podgorica 0 prenosu prava svojine na gradevinskom zernljistu broj 01-031/14-7227 od 16.12.2014.g. (sesnaestog dvanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine), ovlascena da u ime Glavnog grada Podgorica zakljuCi ugovor 0 prenosu prava svojine na gradevinskom zernljistu, a koja je zastupana po po vrsiocu duinosti lIic Mladenu, od oca Vladeta, roden u Podgorici, JMBG 2802978210267, br.licne karte broj 582044140 izdate u MUP Crna Gora PJ Podgorica sa rokom vafenja do 16.10.2019.g., zaposlen u Direkciji za imovinu Glavnog grada Podgorica, u daljem tekstu: Prodavac-----------------------------------------------

  Notar je lzvrsio uvid u prezentovano rjesenje 0 postavljenju za vrsioca duznosti izdatog od strane Glavnog Grada Podgorice, br. 01-033/14-2157 od 24.03.2014.god. (dvadesetcetvrtcg treceg dvijehlljadecetrnaeste godine), te u pravna akta ovlascenja postupanja organa lokalne samouprave, i utvrdio da ne postoje ogranicenja u zastupanju, nakon cega ga je proCitala strankama, koje su ga odobrile, ali se po volji stra naka ne p rilaze izvo rn iku ovog nota rs ko g zap isa. ------------------------------------------------

  2) Gospodin Jovanovic Ranko, od oca Ljubomira, roden u Bileci, dana 15.01.1954.god'J JMBG 1501954210025, drzavljanin Crne Gore, ciji sam identitet utvrdila uvidom u licnu kartu, broj 887768382, izdatu od MUP-a Crne Gore, PJ Podgorica, sa rokom vazenja do 10.05.2018.god., a koji izjavljuje da je: sa prebivalistem i adresom stanovanja u Podgorici, Nikole Tesle broj 133, ozenjen. u daljem tekstu: u daljem tekstu Kupac.---------

  PRE0 HOD NE NAP 0 MEN E:----------------------------------------------------------------------------------

  Ugovorne stranke su se saglasile da zakljuce ovaj Ugovor u cilju prenosa prava svojine na gradevinskom zernljistu, radi dokompletiranja urbanisticke parcele broj B 34 UP 2, u zahvatu DUP-a "lagoric 2" u Podgorlci, ciji je vecinski vlasnik navedene urbanlstlcke parce Ie Kup ac.--------------------------------------------------------------------------------------------------

  Urbanlsticku parcelu broj B 34 UP 2, u zahvatu DUP-a "lagoric 2" u Podgorici cine, pored pred m etn og zem Ij ista :--------------------------------------------------------------------------------------

  1. nepokretnosti na kat. parceli broj 964/2, neplodna zemljiSta, povrsine 164m2, svojina

  1

 • UZZ br. 728114

  Jovanovic Ranka, od oca Ljubomira, sa obimom prava svojine 1/1 upisane u Listu nepokret n0st i broj 4350 K0 Podgorica 11----------------------------------------------------------------

  Uvidom u predmetni list nepokretnosti ovaj notar je ustanovila da u;------------------------ - u G Listu lista nepokrenosti nema upisan teret i ogranicenje.-----------------------------------

  2. nepokretnosti na kat. parceli broj 963, dvoriste, povrsine 281m2, zemljiSte ispod porodicno stambene zgrade broj 1, povrsine 107m2, svojina Jovanovic Ranka, od oca Ljubomira, sa obimom prava svojine 1/1 upisane u Listu nepokretnosti broj 1279 KO Podgorica 11-------------------------------------------------------- ---------------------------------------------

  Uvidom u predmetni list nepokretnosti ovaj notar je ustanovila da u ;------------------------ - u G Listu lista nepokrenosti nema upisan teret i ogranicenje.-----------------------------------

  Ugovorne stranke konstatuju, da zakonski osnov za prenos prava svojine na gradevinskom zemljistu putem neposredne pogodbe, koje se nalazi u svojini nadleznog organa opstine, stoji u clanu 29 stav 2 Zakona 0 drzavno] imovini (,,51.Iist erne Gore", br.21/09 i br.40/11), kojim je propisano da nepokretnim stvarima i drugim dobrima u drfavnoj imovini, na kojima odredena svojinska ovlascenja vrsi opstina, raspolaze nadlezni organ opstine u skladu sa ovim zakonom, zatim u clanu 40 stav 2 tacka 3 istog Zakona, kojim je propisano da se prodaja stvari i drugih dobara u drzavno] imovini, osim putem javnog nadmetanja i prikupljanja ponuda, vrsi i neposrednom pogodbom, u slucaju kada je vlasnik katastarske parcele dufan da trpi promjene granica urbanisticke parcele, prema planu parcelacije (dokompletiranje urbanistlcke parcele), kao i u danu 59 Zakona 0 uredenju prostora i izgradnji objekata ("51.Iist erne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11 i 47/11), kojim je propisano da je vlasnik katastarske parcele duzan da trpi promjene granica urbanisticke parcele, prema planu parcelacije.-------------------------------

  Notar je izvrsio uvid u: list nepokretnosti broj 4350 KO Podgorica II od 04.11.2014.g. (cetvrtog jedanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine), list nepokretnosti broj 1279 KO Podgorica II od 04.11.2014.g. (cetvrtog jedanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine), list nepokretnosti broj 603 KO Podgorica II od 04.11.2014.g. (cetvrtog jedanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine), kopiju plana KO Podgorica II za kat.parc. broj 963, 964/2, 974/2 od 04.11.2014.g. (cetvrtog jedanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine, Izvod iz DUP-a "Zagoric 2" u Podgorici izdatog od strane Sekretarijata za planiranje i uredenje prostora i zastltu zivotne sredine Glavnog grada Podgorice pod brojem 08-351/14-559 od 31.03.2014.g. (tridesetprvog treceg dvije hiljade cetrnaeste godine), izvjestaj komisije Uprave za nekretnine 0 procjeni vrijednosti kat.pare. br. 974/2 KO Podgorica II, od 03.12.2014.god.(treceg dvanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine), sluzbena zabiljeska Glavnog grada Podgorica- Direkcije za imovinu od 12.12.2014.god.(dvanaestog dvanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine), Odluku Gradonacelnika Glavnog grada Podgorica 0 prenosu prava svojine na gradevinskom zernljlstu broj 01-031/14-7227 od 16.12.2014.g. (sesnaestog dvanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine),donijeta na

  2

 • UZZ br. 728/14

  osnovu clana 72,stavl,tacka 19a Statuta Glavnog Grada. ------------------------------------------

  Notar je predmetne isprave proCitao strankama, one se saglasile sa njihovom sadrzlnom. pa se u ovjerenom prepisu prilafu ovom notarskom zapisu, i cine njegov sastavni dio.-----

  Nakon sto je ovaj notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet ugovora nalazi na njegovom sluzbenom podrucju, te se uvjerio u pravu volju stranaka, objasnio im pravne domete i posljedice namjeravanih izjava volje, te iz razgovora 0 situaciji ustanovio da su sposobne za preduzimanje ovog pravnog posla, stranke su izjavile sljedeci:-------------------

  UGOVOR 0 KUPOPRODAJI (dokompletiranje urbanisticke parcele)

  I PRE0 M ET UG0 VO RA--------------------------------------------------------------------------------------- Predmet ugovora je prenos prava svojine na gradevinskom zernljistu iz lista nepokretnosti broj 603 KO Podgorica II, blize opisano kao: na kat. parceli broj 974/2, gradevinska parcel a, povrsine 2m2, sve svojina Glavnog grada Podgorica, sa obimom prava svojine 1/1, a radi dokompletiranja urbanisticke parcele broj B 34 UP 2, u zahvatu DUP-a IIla goric 2 II u Podgori ci.-----------------------------------------------------------------------------

  Identifikaciju nepokretnosti ovaj notar je utvrdila uvidom u list nepokretnosti broj 603 KO Podgorica II od 04.11.2014.g. (cetvrtog jedanaestog dvije hiljade cetrnaeste godine), kojeg su mi stranke prezentovale u originalu i kojeg sam im procitala, one ga odobrile, t e koj i se pri Iaze uz ovaj izvo rn ik.--------------------------------------------------------------------------

  Ovaj notar je osim gore pomenute identifikacije predmeta prodaje, ustanovila da u G listu na predmetnoj katastarskoj parceli nema upisanih tereta i ogranicenja.--------------

  Notar je stranke poducio mogucnosti da, neposredno prije sacinjavanja ovog zapisa, ovaj notar izvrsi neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti, objasnio im svrhu i prednost neposrednog uvida, te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slucaju suprotnog postupanja, a narocito na rnogucnost da je u meduvremenu, od vremena izdavanja predmetnog izvoda iz lista nepokretnosti, doslo do promjena podataka koji se upisuju u list nepokretnosti za predmetnu parcelu i stan, kao i na rnogucnost nesaglasnosti predocenog izvoda iz lista nepokretnosti i podataka upisanih u list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti. Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traie neposredni uvid notara u evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne posljedice i rizike u vezi s tim.------- Notar je stranke upozorila da postoji mogucnost da su nepokretnosti, koje su predmet ovog Ugovora ranije prodati, odnosno da ih Prodavac vec ranije otudio, nakon cega

 • UZZ br. 728/14

  Prodavac izridto izjavljuje da nije raspolagao predmetnim nekretninama, te da se ukoliko neko trece lice pokusa osporiti Kupcu pravo svojine ili istakne neko svoje pravo na predmetnim nekretninama, obavezuje se da ce kupca zastltlti od takvih osporavanja kao i nadoknaditi svu eventualno nastalu stetu, a kupac izjavljuje da je saglasan sa gornjom izjavom Prodavca, te traf zakljucivanje ovog Ugovora.--------------------------------

  - Prodavac izjavljuje da predmetna nepokretnost nije predmet zakupnog odnosa.------

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.