Top Banner
Uživatelská příručka
68

Uživatelská příručka - EURONICS

Mar 28, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Uivatelská pírukaUkládání soubor 19
OOOOO 3
APLIKACE .............................................................. 24
ARDY ..................................................................... 64
Bezpenostní pokyny
PBd BOOájBBBm BrácB O BBmBB BOBBBBBm Oi BBBBrB BBBBBB BuBB
BOBiBBlu. DBdrBváBB BcOBB BBBBB vám BBmB BOjiOBiB vOši
OBBBBBBBOB O BrBdlBuB ivBBBBOB BOBBBBB.
Podmínky pro skladování, pepravu a pouití
PrBvBBBB BBBlBBO BOBBBBB OB BBOBOujB v rBBmBBB 1 O 41°C, BrBBB
BOBBBBB BBvBOBOvujBB BOdmrB vBOBBým BBOB BBBBým BBBlBBám.
NiBdB BBBBBBcOávBjBB BOOBlB v OlBBBBOBi BdrBj BBBlO. PBBud jOBu
BOOBlB BBOB jBjicO iBBlOcB BOOBváBB, mBOBu OB BdBfBrmBvOB
BBOB BBšBBdiB, cB mB véOB B BBáru BBOB B úrOBu BlBBBricBým
BrBudBm.
Pímé slunení svtlo
BrBOBBdB, BOBBBlOd v OuBBmBOilu BBOB v BOB uBOvBBýcO Br-
OOicBcO/OOlBcBcO.
DOBjBB, OOB BOBBBBB BBuBOdlB BO BBm, OBi OB jB BBOBOBB
BOýOOB.
COrOBB diOBlBj BBd BOjBBBB, BBBré OB jBj mBOlB BBšBráOOB BBOB
BBšBBdiB. PrB BOjišBBB OdBBváBBB BcOrOBB diOBlBjB dBBBruBujBmB
BOBBBBB uBládOB dB BcOrOBBéOB O/BBOB BBvBéOB BOOlu.
UcOBvávBjBB mimB dBOOO dBB
ZOBBBBB BBBBuBvBjBB O BBšBBBBBBu OOBBrii BBOB BOOBjBBBBu (rB-
BOiBý BrBB, šBOBBé BBBBOBBB, rBBOiBý BBvBdBB BOOBl). JB-li OOBBriB
BBšBBBBBO (BrOOBlý BrBB, úBiB BlBBBrBlBBu, BmBO BvOru OBd.), jB BBOO
ji BBcOOB u OuBBriBBvOBéOB BBrOBBálu vBmBiB. PBuiBB BBdBmácBu
BBBBBBBBOBBB BBBBBB 8
BBšBBdiB BOBBBBB.
OBBrgOBicBá rBBBBušBdlO (BOB. OBBBBBl).
NBBiOBBBB lBB BdOBrOBiB BBmBcB BBBliBO BOBBB dBOBilBvOBé vBdB.
V BBBOd vOdB diOBlBjB OB BO BijOBBlBý BBBBB BBvOujB O BB vOd-
BýcO BixBl, cB BBBBdOBOvujB vOdu BBdléOOjBcB BárucB.
PBBud BOBBBBB BBOBlB dBlšB dBOu BBuBváBB, BB BiBBjBBB
BOOBjBBBB BBmuOB iBdiBáBBr BOOBjBBB OOBBriB fuBgBvOB. V BBmBB
BBBOd BiBBjBB BOOBjBBBu, BBcOBjBB BOBBBBB BOOBjBB 1 OBdiBu,
BBBé jB BdBBjBB O BBBvu BiBBjBB BOOBjBcB BOBBBBB BBOB USB BOOBl.
ZOBBBBB BOB lBB BBrmálB BBuBB jOBB vdB.
PBd BBBcBm BáruBBB dBOB výrBOBu BBBBOBBujBB BBjOlišB Ou-
BBriBBvOBý OBrviO BOBBBBB BrB BOjišBBB dBdrBváBB OBBBBBBBOBi.
BBBBBBBBOBBB BBBBBB 9
BOlOOBi BOlBBBBBB BO BficiálBBcO iBBBrBBBBvýcO
OBráBBácO OBBlBBBBOBi PBcBBBBBBB IBBBrBOBiBBOl:
ZOBBBBB BijBmá O vBOBlá rádiBvé frBBvBBcB O mB rušiB rádiBvBu
BBmuBiBOci O dOlšB BlBBBrBBicBá BOBBBBB. PBBud BBuBváBB BOBOBB
BdrOvBBBicBá BOBBBBB (BOB. BOrdiBOBimuláBBr BBOB BOOlBucOáBBB),
BBBBOBBujBB OvéOB léBOB BBOB výrBOcB BO úBBlBm BjišBBB, BdO jOBu
BOBB BdrOvBBBicBá BOBBBBB BrBBi BxBBrBBm RF BOBBBBBm cOráBBO.
BBBdráBBvBu BBmuBiBOci BBBBuBvBjBB v mBOBBcO, BdB jB BB BOBáBá-
BB, BOB. BO BOluO lBBOdlO O v BBmBcBicBcO – mBOlO OB BOrušBvOB
lBBBcBBu OviBBiBu BBOB léBOOBé BBOBrBjB.
Vyuití
úBiBBB BO ivBBBB BrBOBBdB O BOBcBé BdrOvB. PrB
BO liBvidOci BBOBBB BOBBBBB. RBcBBlOcB BcOBB mOBBriál BBmáOá
BOcOBvOB BBrBdBB BdrBjB. PrB dOlšB iBfBrmOcB B rBcBBlOci BBBBOB-
BujBB mBOBBB BOBcBB úOd, mBOBBB firmu BrB OOr dBmácBOB BdBOdu,
BrBdBjBu, BdB jOBB BOBBBBB BOBBuBili, BBOB OuBBriBBvOBé OBrviOBB
OBBdiOBB.
LiBvidOcB BlBBBricBýcO O BlBBBrBBicBýcO BBmBBBBBB (OmrBicB OB
vBBOOujB BO BBm EU O BO dOlšB BvrBBOBé BBm, BdB BxiOBujB OO-
mBOBOBBé liBvidOBBB OBOBémB). V jiBýcO BBmBcO liBvidujBB OOBBriB v
OBulOdu O mBOBBBmi BáBBBB.
Vzhled
1. Zpt — v rBimu BBBBB BO- rOcB OBráBBB BBB; v rBimu BBOBOu v BOOBdBácO — BávrOB dB BBdcOB- BB BOOBdBB BBOB OBráBBB v OBBBOmu;
2. Vlevo; 3. Dolù; 4. Ok — BráBBým OBiOBBm BBBvBBB
BBBBrý BrvBB (BOB. BBiOu BBOB BBlBBu BOOBdBB), BrvOlým OBiOBBm — BBBvBBB mBOBBB BOOBdBu BBlBBB (jB-li B diOBBBici);
5. Nahoru; 6. Vpravo; 7. Vped — BOrOcB OBráBBB dBBBdu; 8. Micro-USB port — BrB BiBBjBBB
B BBBBBOBi BBOB B BOOBjBBcB (BOOBjBBBO mB OýB vBliBBlBá);
9. Zdíka pro kartu MicroSD – BrB BxBBrBB BOmBvBu BOrBu (BOrBO MicrB SD mB OýB vBliBBlBá);
10. Tlaítko On/Off (BOBájBcB) — BrvOlým OBiOBBm OB BOBBBBB BOBBB/ vBBBB, BráBBý OBiOB — BámBB BlávBOBicB.
POZNÁMKA: MOBBváBB BlávBO lBB BOBBBfigurBvOB v BOOBOvBBB Nastavení> Personalizace> Mapování kláves. MOBBváBB BlávBO BrB BBOBO v BOOBdBácO O BOrOcBBB OBráBBB BáviOB BO BriBBBOci diOBlBjB.
Technické specifikace
Displej 6” E-Ink CartaTM, 1124×758, 212 dBi, B&W
Pední svtlo ABB CPU 1 GHB
Pam RAM 256 MB Skladování 8 GB *
Operaní systém LiBux® 3.1.35 Sensor krytu ABB Komunikace USB 2.1, Wi-Fi (O/g/B)
Pamový slot MicrBSD (O 32 GB)
Baterie Li-IBB PBlBmBr, 1311 mAO **
Formáty knih
PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM
Formáty obrázk JPEG, BMP, PNG, TIFF Rozmry 161,3 × 108 × 8mm
Hmotnost 155 g
* SBuBBBBá vBliBBOB dBOBuBBé vBiBBB BOmBi OB mB lišiB v BáviOlBOBi BO OBfBwOrBvé BBBfigurOci BBOBrBjB.
** ivBBBBOB OOBBriB O výšB uvBdBBé OBdBBBB OB mBOBu lišiB v BáviOlBOBi BO rBimu BBuiBB, BBBBBBiviB O BOOBOvBBB.
Zaínáme
V BéBB BOBiBBlB OB dBBvBBB, jOB BBOBrBj BiBrOviB BrB Bráci, O
BOBé B jBOB OlOvBBcO BvládOcBcO BrvcBcO.
NABITÍ BATERIE
PBBrvé jB BuBBB BOBBBBB BOOBjBB 8—12 hodin.
NOOBB OOBBrii lBB O (1) PC BBmBcB USB BOOBlu BBOB (2)
O  BBmBcB OBBvéOB BOOBjBcBOB OdOBBéru B  BlBBBricBé OBB
(fOBulBOBivBB).
• ZOBBBBB BiBBjBB USB BOOBlBm B BBBBBOBi BBOB B
BOOBjBBcB. ZOBBBBB OB iOBBd BB BOBáBBu BOOBjBBB BOBBB.
1 2
ZOBBBámB 14
O BOBBBBB jB BiBrOvBBB B BBuiBB.
JB-li BOBBBBB Bi BiBBjBBB BOOBlu B BBBBBOBi BOBBuBé, BBOrOBB
OB diOlBgBvé BBBB O výBvBu BrB výOr BBvBlu - Pipojení k
PC BBOB Nabíjení. NOOBjBBB OB OBuOBB, jBB BBBud jB BvBlBB
BBOlušBý rBim.
ZOBBBámB 15
SPRÁVA ZAÍZENÍ
SBiOBBBB BlOBBBBB Zap/Vyp. JOBmilB jB BOBBBBB BiBrOvBBB B BrBvBBu, BBdlB BOOBOvBBB OB BBOrOBB OlOvBB BOOBdBO BBOB BBOlBdBB BBBvBBá BBiOO.
Vypnutí SBiOBBBB BlOBBBBB Zap/Vyp O drBB OB BiOliB dv OBBuBdB, BB OB BOBBBBB vBBBB.
Zamknutí
ZOBBBBB lBB BOmBBBuB BBmi BBOBOB: 1. OBiOBBBB BlOBBBBB Zap/Vyp, 2. NOOBOviB lBB OuBBmOBicBé OlBBBváBB
BlávBO: BBjdBB BO BBlBBB Nastavení  > Úspora energie > Vypnout po BBOB Uzamknout zaízení po O BOOBOviB dBOu BBBiBBBOBi, BBBrá uBlBBB BBd uBOmBBBBm BOBBBBB.
Odemknout SBiOBBBuB BlOBBBBB Zap/Vyp
Restartovat PBBud BOBBBBB ,BOmrBBB’ (BBrBOgujB BO OBiOB BlOBBBBB ), lBB OB rBOBOrBBvOB OBiOBBm BlOBBBBO Zap/Vyp BB dBOu 11 OBBuBd.
ZOBBBámB 16
Naposledy oteveno
Naposledy staeno
Aplikaní panel
Panel oznámení
ZOBBBámB 17
BB BOOBdBB) BBuBvBjBB BOvigOBBB BlOBBBBO Nahoru, Dol,
Vlevo, Vpravo.
mOBBváBB BOvigOBBBcO BlávBO O BlávBO BrB BOrOcBBB.
PrB BBBvBBB vBOrOBé BBlBBB BráBcB OBiOBBBB BlOBBBBB OK.
TrvOlým OBiOBBm BlOBBBBO OK BBBvBBB mBOBBB BOOBdBu BBlB-
BB, OlBBB BBOB OBliBOcB (jB-li dBOBuBBá). JBOBliB BBBBré B
BBlBBB BOOBdBB BOOOOujB BBBliB úrBvBB, mBBB jimi BrB-
cOáBBB BBmBcB BlOBBBBB Doleva/Doprava.TlOBBBBO BrB BO-
rOcBBB OBráBBB Zpt/Vped OB BBuBvOjB B BOrOcBBB OBráBBB.
TrvOlým OBiOBBm BlOBBBBO Zpt/Vped liOBujBBB v OBBBOmBcO O
BBiOácO BB 11 OBráBBácO BOjBdBBu. KráBBým O BBOBBvOBým
OBiOBBm BlOBBBBO Zpt OB vráBBBB B BBdcOBBB BOOBdcB (BBOB BB
OBráBcB OBBBOmu), BOvBBB OBliBOci, mBOBBB BOOBdBu O BBiOBv-
Bu (jOBB-li BO BrvBB OBráBcB).
ZOBBBámB 18
KlávBOBicB BO BOrOBBvcB OB BBOrOBB BBOdB, BdB jB BuBBé BOdOB
BjOBé BBxBBvé iBfBrmOcB, BOBBBlOd dBBOB BrB vBOlBdáváBB.
PrB BBOBO BO BlávBOBici BBuijBB BOvigOBBB BlávBOB O BlO-
BBBBB OK. PrB urBcOlBBB BBBrOcB BlávBOBicB jOBu všBcOBB
OBmOBlB rBBdlBBB dB BBi BóB. PrvBBm OBiOBBm BOvigOBBB
BlávBOB BBOuBB BurBBr dB OBBdu BvBlBBé BóBB, O BBBBm
mBBB v BéBB BóB vBOrOB BBOdBvOBý OBmOBl. SBiOBBm
BlOBBBBO OK BOdBjBB vBOrOBý OBmOBl.
1. ZmBO vBliBBOBi BBxBu;
3. ZmBiB jOBBB BOdáváBB. COcBBB-li BidOB jOBBB (O 3
rBBvrBBB) B rBBvrBBB BlávBOBicB BO BOrOBBvcB, BBjdBB BO
BBlBBB Nastavení > Klávesnice.
Pipojení k PC. VBiBBB BOm BOBBBBB O BOm MicrBSD-BOrBB OB
BOjBvB v BBBBBOBi jOBB dvO OOmBOBOBBé vBmBiBBlBé diOBB.
PBmBcB WiBdBwO ExBlBrBru BBOB jiBéOB OBrávcB OBuOBr,
BBBBBrujBB BBiOB dB vBOrOBé OlBBB v BOBBBBB BBOB v
MicrBSD-BOrB.
BOBBBBB»!
K  BBuBváBB B-BBiO v  cOráBBém fBrmáBu jB BBBOBBBá
rBgiOBrOcB BO wBOu www.OdBOB.cBm (Pihlásit se > Vytvoit
úet Adobe).
POZNÁMKA: ABBuálBB vBrBB BrBOlBBBB v BOBBBBB BBBBdBBrujB
BBOrávOB FlOOO PlOBBr.
3. KliBBBB BO BdBOB Digital Editions v  OOBcBdBBm
OBBBOmu BrBduBB.
OBBdBB BáOBi OBráBBB vOBuBBB dB BBiOBvBB.
5. VBOBrBB BBiOu O BliBBBB BO mBBBOB SBáOBBuB.
6. NO BOrOBBvcB OB BOjBvB BBBB BrB OBOBBB. NáBBv
OBuOBru OB ml BOOOOBvOB BáBBv BBiOB O BBBBBu .acsm.
KliBBBB BO Uloit.
7. PB ulBBBB OBuOBru dB BBBBBOBB OB BOjBvB BdBOB vB
BvOru URLLiBB.OcOm.
cOráBBBu BBiOu B jOBéOBBBli BB-liBB BBiOBuBBcBvB.
ZOBBBámB 21
BBOBuBujBB BOBBB:
(*.acsm).
3. PBdlB BBBBB BO diOBlBji OBBivujBB BOBBBBB.
PBmBcB BlávBOBicB BO diOBlBji BOdBjBB dB fBrmuláB Device
Activation (ABBivOcB BOBBBBB) BiOlOšBvOcB jméBB O OBOlB
BB Ovému úBBu BO www.OdBOB.cBm . PBBé Oi OudBBB mBci
BBiOu OBáOBBuB.
4. SBáOBBB Oi BBiOu. PB OBOBBB OudB BlBá vBrBB BBiOB
dBOBuBBá BrB BBBBB vB OlBcB Digital Edition.
SBOBBá BBiOO jB cOráBBá (DRM) O BBrBgiOBrBvOBB uivOBBlé
ji BBmBOBu BBBvBB.
POZNÁMKA: Pi BrvBBm BiBBjBBB BOBBBBB B BBBBBOBi váO OBliBOcB
Adobe Digital Editions vBBvB B OBBivOci BBvéOB BOBBBBB. PBuijBB B
BBmu Ové rBgiOBrOBBB údOjB BrB www.OdBOB.cBm. NBBB-li BOBBBBB
ZOBBBámB 22
OBBivBváBB, OBliBOcB Adobe Digital Editions BBumBBB BBBBBrBvOB
BBiOu B PC dB BOBBBBB. AuBBriBOci Adobe Digital Edition lBB BdOBrOBiB
v OBBci Nastavení > Úty a synchronizace > Odstranit autorizaci
ADE.
3. KliBBBB BO mBBBOB Všechny poloky.
4. VBOBrBB Oi BBiOu O BBBBBrujBB ji dB BOBBBBB.
WI-FI
BiBBjBBB. Pi BBBvBBB OBliBOcB, BBBrá vBOdujB BiBBjBBB B IB-
BBrBBBu, OB OuBBmOBicBB BOBBB BiBBjBBB Wi-Fi. NBBB-li B diO-
BBBici BBámá OB, BBBvB OB OBBBOm dBOBuBBýcO OBBdráBBvýcO
BiBBjBBB. JB-li OB, BB BBBré OB cOcBBB BiBBjiB, BOOBBBBBBBá,
BBmBcB BlávBOBicB BO BOrOBBvcB BOdBjBB OBOlB OBB.
KrBm BBOB lBB Wi-Fi BiBBjBBB BOBBBuB/vBBBBuB
BmOBBBuBBm BO iBBBu BO BBBOmBvOcBm BOBBlu. PBBud
jB B diOBBBici BBámá OB, OBBjBBB OB iOBBd vBBvBB OuBB-
mOBicBB, jiBOB OB BBBvB OBBBOm dBOBuBBýcO OBBB.
ZOBBBámB 23
Pokroilé nastavení
tavení > Wi-Fi, BBjdBB BO vBOrOBBu OB O BliBBBB BO
BlOBBBBB Další… v dBlBB BáOBi BOrOBBvBB.
• Si mBBB BmBB BBlBBu Nastavení IP adresy:
• DHCP – BBOBOB OdrBOu IP OuBBmOBicBB (jB-li
BOBBBfigurBváB OBrvBr DHCP);
BBrB BOdBjBB ruBB BBmBcB BlávBOBicB BO BOrOBBvcB;
• Má-li OB, BB BBBré OB BBBBOujBBB BiBBjiB, BrBxB
OBrvBr, mBBB jBOB BOrOmBBrB OBBcifiBBvOB v BáOBi Kon-
figurace proxy.
1. PBjdBB BO Nastavení > Wi-Fi;
2. OBBvBBB BOrBu Pipojení ke skryté síti O v BBli Název
sít (SSID) BlávBOBicB BO BOrOBBvcB BOdBjBB jBjB SSID.
3. V BBOlušBém OBBBOmu vBOBrBB BBB BOOBBBBBBBB:
• ádné – BrB BBBvBBBu OB;
jB BuBBé OBBcifiBBvOB Typ ovení WEP – Otevený
systém BBOB Sdílený klí.
BlBB (O 64 BBOB).
4. COcBBB-li BBBBBrBlBvOB BBBfigurOci OBB O BiBBjiB OB
B OBBi, vrOBB OB dB BáOBi Pipojení ke skryté síti O OBiOBBBB
mBBBOB Pipojit.
BuBBBB v BBBB SBBrB).
BBBBBBu .BOi.
3. NOBBBBý OBuOBr OB BOjBvB v BOOBdcB Poslední události.
4. ZBBBBrBvOBý OBuOBr rBBšBBBB OBuOBB jOBB OBliBOci O
BBBvrBB iBOBOlOci.
BBOuvBBBu BO ádBu uBBBBrBBB.
ZOBBBBB jB ji vBOOvBBB 8 GB vBiBBB BOmBi, BBBrBu lBB
rBBšBiB BBmBcB BOrBB micrB SD (dB 32 GB). KOrBu vlBBB dB
OlBBu BBdlB BOráBBu O lBOcB BOBlOBBB, O OB BBvB uOOdB.
COcBBB-li BOrBu vBjmBuB, lBOcB BOBlOBBB BO jBjB BBrOj, OOB OB
uvBlBilO, O vBBáOBBB ji.
POZOR! V BBBOd uvBBBuBB vOšB SD BOrBB OB ji BBOBOBB vBOuBBuB
OOmi, O BBOmiB BBBBOBBujBB BáBOBBicBBu BBdBBru.
Aplikace
BOiBOBOlBvOBé v BOBBBBB.
BO (BBBud OBlO BOOBOvBBO BdBBvBdOjBcB vBlOO Nastavení >
Osobní nastavení > Otevít pi spuštní). DB HlOvBB BOOBd-
BB OB mBBB vráBiB B jOBéBBliv OBliBOcB OBiOBBuBBm BlávBOB
Zpt.
HlOvBB BOOBdBO OB OBládá B BáOBi Poslední události O B BO-
BBlu OBliBOcB.
POSLEDNÍ UDÁLOSTI
V BéBB BáOBi OB BBOrOBujB BBOlBdBB úBBBB BrBvBdBBé BO BOBBBBB,
BBjméBO BBOlBdBB BBBvBBé O BOBBOlBdB BOBBBBé BBiOB.
PBBud OBiOBBBBB OK BO BáBvu BOBBOlBdB BBBvBBé BBiOB,
BBBvB OB BO OBráBcB, BO BB jOBB BBdBBm OB BBBBBm OBBBBili.
ABliBOcB 25
PB OBiOBu OK BO BBráv B BBdávBB BidOBýcO BBiOácO, BBB-
vB OB Knihovna OB OBBBOmBm BidOBýcO BBiO. KBiOB Ou-
dBu OBOBBBB BBdlB dOBO vBBvBBBB.
Kalkulaka
BBBrOcB, jOBB jOBu rBBé BBOBlBé OBOBémB, BrigBBBmBBricBé
fuBBcB, lBgOriBmB, mBcBiBB O lBgicBé BBBrOcB.
Kalendá
BBBBO / umBujB BOlBBdáBm liOBBvOB. TlOBBBBBm OB
vráBBBB dB OBBuálBBOB mOBcB. O BOOBOvBBB dOBO O BOOu Oi BB-
BBBB v BOBiBBlB Nastavení uivOBBlOBé BBruBBB.
Šachy
ABliBOcB 26
figurBB.
Slovník
cB. ZOdBjBB OlBvB, BBBré cOcBBB BOjBB, O OBliBOcB vB OlBvBBBu
BOjdB jBOB OBOlB. PrB BmBu OlBvBBB OBiOBBBB dvOBráB BlO-
BBBBB Vped, BB OBBBOmu vBOBrBB OlBvBBB, BBBrý BBBBOujBBB,
O OBiOBBBB BlOBBBBB OK.
uBBBBBBB OlBvBBBu OBiOBBBB BlOBBBBB Zpt.
Klondike
seznamu RSS v mBBu PBcBBBNBwO. PidBjBB BBvý BOBál vý-
OrBm mBBBOBi Pidat Zdroj RSS v BáOlBdujBcBm OBBBOmu O
BOdBjBB OdrBOu BBmBcB BlávBOBicB BO BOrOBBvcB.
MBBBOB Aktualizace OBBuOliBujB BBjBBvjšB BBrávB B BBrB-
OBBBdBBcB O BrBBBjB jB BrB OudBucB BBBBB.
MBBBOBB íst Aktuality BBBvBBB BOBBuOliBBvOBé BBrávB v
rBimu BBBBB.
fBBBgrOfiB muOB OýB OBOBBB dB OlBBB Fotografie). MBBB
Oi BrBOlBBB BOráBBB vB fBrmáBBcO JPG, BMP, PNG O TIFF.
ABliBOcB 28
HrO. PBmBcB BOvigOBBBcO BlávBO OB BBOBOujBB jOBB OOd
O OOBrBjBB OrBuBB. DávBjBB BBBBr BO Bdi O BO dOlšBOB OOdO!
Sudoku
BráBdBém BBli OB BBOrOBB BBBB výOru. MBBB vBOrOB BBOli-
ci, B BBBré Oi mBOlBBB, B OB mlO OýB v OucB BBOB v Oérii —
BBOlicB mBOBu BOBOB v OucB.
Knihovna
umBujB OBOBuBBvOB, OdiB, mBiB vBOlBd BéBB BáOBi O
BrBvádB vBOlBdáváBB. VBcB iBfBrmOcB B BéBB OBliBOcB
BOlBBBBBB v BáOBi Knihovna.
vOšBOB BOBBBBB. Pi BOBBuBé fuBBci Wi-Fi OudBu BdBOlOBé
BBiOB OuBBmOBicBB OBOBBB dB BOBBBBB.
ABliBOcB 29
Jak zaít
BrB BBBBB úBBl BBOBuBujBB BáOlBdujBcBm BBOBOBm:
• SBuOBB OBliBOci:
Send-to-PocketBook.
BváBi B jBOB BOBBuBB.
B-mOilBvBu OdrBOu O OBOlB.
BO OBBivOci. E-mOilBvBu OdrBOu OvéOB BOBBBBB (BOBBBlOd
[email protected]) BBOBáBB BliBBuBBm BO BBBBB BdBOB.
POZNÁMKA: KBBBOBBBB B-mOilBvá OdrBOO OlBuB BBuBB B BvBBB
OBliBOcB. K BOOláBB BBiO OlBuB OBrviOBB OdrBOO BOBBBBB uOBrBOmB@
BOOBBc.cBm, BBBud jB cOcBBB dB BOBBBBB OBOOBvOB.
ABliBOcB 31
fuBBcB OBliBOcB O v BBiOBvB OudB vBBvBBBO OlBBO BrB
OBOOBváBB BijOBýcO BBiO – Odeslat do PocketBook.
Jak získávat soubory
mOBicBB OBOBBB dB OlBBB BrB OBOOBváBB v BBiOBvB BOBBBBB.
SlBBO BrB OBOOBváBB jB BB OuBBriBOci BBOBuBBá B umBOBBB:
• Aplikace > Send-to-PocketBook
• Knihovna > Send-to-PocketBook.
Send-to-PocketBook > Sloka pro stahování.
Nastavení > Úty a synchronizace > Send-to-PocketBook
> Pijímat soubory BBOB v BáOBi Knihovna vBOBrBB BBlBBu
Pijímat soubory v BBBBBxBBvé BOOBdcB OlBBB BrB OBOOBváBB.
PijOBé OBuOBrB OudBu B diOBBBici BOBé vB OlBcB BrB OBOOB-
váBB v BBiOBvB BOBBBBB.
BB B OdrBO BOOOBBýcO v „OBlém OBBBOmu“ (OBBBOm dv-
rBOBdBýcO BdBOBlOBBl). AdrBOO uvBdBBá Bi rBgiOBrOci jB v
OBBBOmu uvBdBBO vB výcOBBBm BOOBOvBBB.
PBBud OBl dB vOšBOB BOBBBBB BdBOláB mOil B BBBBámé Od-
rBOB, BOdrBBB dBBiO O BávrOBm BO BidáBB BdBOBlOBBlB dB
„OBléOB OBBBOmu“. PB BBBvrBBBB OudBBB dB OvéOB BOBBBBB
BijBmOB OBuOBrB B BidOBé OdrBOB. TOBBB vám dB BOBBBBB
BBBrBBiBBB OBOm.
ABliBOcB 32
Dropbox PocketBook
OB BOBBBBB. TBBB OBuOBrB mBBB dB úlBišB DrBBOBx Bi-
dOB B liOBvBlBéOB BBBBBOBB BBOB BOBBBBB O BOiBOBOlBvOBBu
OBliBOcB DrBBOBx BBOB B wBOu DrBBOBx. DB OvéOB BOBBBBB
PBcBBBBBBB BBmuOBBB Bic iBOBOlBvOB, OluOu OBOBB BBvBliB.
Jak zaít pouívat slubu
drBBOBx.cBm)
vení > Úty a synchronizace > Dropbox > Pihlášení Ové
údOjB B úBBu DrBBOBx (B-mOilBvBu OdrBOu O OBOlB). TBm OB
BBvBlB OluOO DrBBOBx. (PiBBjBBB Wi-Fi muOB OýB BOBBuBé,
jiBOB váO OBOBém BBádá B jBOB BOBBuBB)
3. PB úOBšBém BvBBB OB v BBiOBvB BOBBBBB vBBvBB
OBBcOrBBiBOBBB OlBBO Dropbox PocketBook. VB vOšBm úBBu
DrBBOBx OB BBOrOBB OdrBOá Aplikace > teka PocketBook
O BB OBBcOrBBiBOci OudB dBOBuBBý B jiBýcO BOBBBBB OB Olu-
OBu DrBBOBx.
ABliBOcB 33
APLIKACE: BO vOšBm BOBBBBB OudB mBB BBOBuB BBuBB B OBuOBrm
vB OlBcB teka PocketBook
Jak se provádí synchronizace
cketBook O dB OBBcOrBBiBOBBB OlBBB BO vOšBm BOBBBBB OB Bi
BOBBuBB iBBBrBBBBvéOB BiBBjBBB OuBBmOBicBB OBBcOrBBiBujB.
2. VšBcOBB OBBcOrBBiBBvOBé OBuOBrB OB OBáOBBu dB
OBBcOrBBiBOBBB OlBBB v BBiOBvB (BBdvBlBBá OBBcOrBBi-
BOBBB OlBBO jB Dropbox PocketBook, v BOOBdcB Nastavení >
Úty a synchronizace> Dropbox > Synchronizaní sloka ji
všOB mBBB BmBiB)
BOBBBcO OlBBácO, v BOOBdcB Nastavení BvBlBB vBlOu Úty a
synchronizace > Dropbox > Synchronizovat soubory BBOB
v BBBBBxBBvé BOOBdcB OBBcOrBBiBOBBB OlBBB v BOOBdcB
Knihovna BvBlBB vBlOu Synchronizovat soubory.
2. PB OBBcOrBBiBOci OudBu všBcOBB BBOBOBé OBuOBrB
dBOBuBBé i v OBBcOrBBiBOBBB OlBcB v BBiOBvB BOBBBBB.
tení knih
V BéBB BOBiBBlB OB BOuBBBB, jOB BBOB B-BBiOB O BBBfigurBvOB
OBfBwOrB BrB BBBBB BrB cB BBjBBOBdlBjšB BBBBB.
ZOBBBBB BBdBBrujB BáOlBdujBcB fBrmáBB BBiO: PDF, PDF
(DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC,
DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM.
PrB BBBvBBB BBiOB BliBBBB v OBBci Poslední události BBOB
Knihovna BO BlOBBBBB OK BO jBjBm BáBvu. PBBud jOBB BBiOu
BBBvBli ji BBdBBm, OudB BBBvBBá BO OBráBcB, BO BBBré jOBB
uBBBBili BBBBB.
U BBBBrýcO fBrmáB BBiO (BOB. FB2 BBOB BPuO) OudB BBi-
OO BB BBBvBBB BBBcB OBliBOcB BBBBBOB OBráBBB . BOBm BOlBu-
lOcB OBráBBB BBOudBu B diOBBBici BBBBré fuBBcB.
KNIHOVNA
COcBBB-li BBBvBB BBiOB, OBiOBBBB BlOBBBBB OK BO jBOB BáBBv.
BBBB BBiO 35
mBiB vBOlBd BéBB BáOBi O BrBvádB vBOlBdáváBB.
1. Kritéria seskupování
BáOlBdujBcBcO mBBBOBB:
• Všechny knihy,
OBOBuBB (Z-A).
2.KriBériO OBBBB
Podrobný – v BBmBB rBimu jOBu BBOrOBBBB BOBé
iBfBrmOcB B OuBBrBvi, BáBvu, miBiOBurB, iBfBrmOcB B
fBrmáBu O vBliBBOBi O BrBcBBBB BBBBBBB.
Zobrazení seznamem - v BBmBB rBimu OB BBOrOBujB Bá-
OlBdujBcB iBfBrmOcB:
• Stavová ikona íst O BrBcBBBB BBBBBBéOB.
Kontextová nabídka...
...O umBujB BrBvádB BBBB BBBrOcB OB OBuOBrB O OlBBOmi:
• Informace o knize – OBruBBé iBfBrmOcB B BBiBB/
OlBcB,
Vlevo/Vpravo. TrvOlým OBiOBBm BlOBBBBO Zpt/Vped OB
BOrOcB 11 OBráBBB BOjBdBBu.
BBd BOrBu, mBBB dB rBimu BdBOB vOBBuBiB BrvOlým
OBiOBBm BlOBBBBO OK (v BBOBBém BBBOd BOdrBBB BBrávu
O iBfBrmOcB, B OBráBBO BBBOOOOujB ádBé BdBOBB, BO BBBré
jB mBBB BBjBB). ZBOrOBB OB BurBBr O vB OudBBB mBci BdBOB
vBOrOB BBmBcB BlávBO Dol/Nahoru O BBjBB BO Bj BáOlBd-
Bým OBiOBBm BlOBBBBO OK.
U BBiO O fBrmáBBvOBým BBxBBm (BPuO, FB2 OBd., O výjimBBu
PDF O DjVu) mBBB vBliBBOB BBOmO mBiB BlOBBBBB Na-
horu/Dol. PBBud BvBlBBB BBjvBšB BBOB BBjmBBšB, BBxB OB
BBOrOBB BBjmBBšBm/BBjvBšBm BBOmBm.
BBBB BBiO 39
Obsah
BOdrBBB BBrávu B BBm, B BOOOO cOBOB. ABBivBB BOOOO BBO-
rOBB BOOOO, BálBBB O BBBBámBB, BBBré jOBB Oi Bi BBBBB ud-
lOli. Má-li BOOOO vBcB BB jBdBu úrBvB, BáBiOB vBššB úrBvB
OudBu BBBOBBBB BBOméBBBm „+“. RBBOOlBBé BBlBBB OB
BBOrOBujB OB BBOméBBBm „−“. TlOBBBBB Vlevo/vpravo OB
OOOlujB/rBBOOlujB vBOrOBé vBvB BBdBddBl.
OK BrB BBBvBBB vBOrOBé BOBiBBlB BBiOB, BrvOlý OBiOB BlOBBBBO
OK BrB BBBvBBB mBOBBB BOOBdBB.
BBBB BBiO 41
vBvOB BBOB mOBOB BBBBámBB (BBxBBvé i grOfi cBé) O BálBBB,
rBBOOliB/OOOliB vBOrOBé vBvB BBdBddBl. V BáOBi Nastavení
mBOBBB BOOBdBB mBBB BOBBBfi gurBvOB, BBBré BrvBB cOcBBB
BBOrOBiB:
• OOOOO;
• ZálBBB;
• PBBBámBB.
BréBBB OBráBBB BrBOBBdBicBvBm
OBráBBB OB v BBBOdB BBBvB BáOlBd OBráBBB. PBBud B BOOBdBB
BdBjdBBB OBiOBBm BlávBOB Zpt, BOBOBBBB BO OBráBcB, BO BB
jOBB OBli BBdBBm.PBd BBOuvBBBBm OB BBOrOBB BáBBv BOBiBBlB.
BBBB BBiO 41
BBxBBvBu vrOBvu. Pi vBOlBdáváBB BBxBu v BBiBB jB BOBBBBOB
BBOlušBý BBxB BOdOB BBmBcB BlávBOBicB BO BOrOBBvcB. NO-
lBBBBý BBxB OudB BvýrOBBB, O mBBi BOlBBBBými výOBBBB lBB
BBBBBOB BBmBcB BOvigOBBBcO BlávBO Vlevo/vpravo. PrB
uBBBBBBB rBimu vBOlBdáváBB OBiOBBBB BlOBBBBB OK.
POZNÁMKA: RBim vBOlBdáváBB BBBB B diOBBBici BrB BBiOB vB fBr-
máBu DJVU.
BálBBB OB v BrOvém OBrBBm rBOu BBOrOBB BálBBO.
VšBcOBB BálBBB OB BBOrOBB v BOOOOu. PrB BdOBrOBBB BálB-
BB BBBvu BvBlBB BdBBvBdOjBcB BBlBBu BOOBdBB.
BBBB BBiO 42
mBBBOBBcO O fuBBcBcO v BéBB BOOBdcB.
EPUB, FB2 atd.
dOlšB BBiOB v BBxBBvýcO fBrmáBBcO, BBBvBBB BOOBdBu BBBB
O BvBlBB mBBBOB Nastavení.
váBB, vBliBBOB BBOmO, šBBu BBrOj O
BOBé BBvBliB BBOB BOBáBOB dlBBB.
KOrBO Písmo - BuBB BOrBu BBuijBB
BrB vBlOu vBliBBOBi O OBBlu BBOmO.
KOrBO Obrazovka - mBBB BBvBliB
OBráBBB.
v BvBdBBm rBBlBBBB BBiOB. JBdBO OBráBBO OB mB v
BáviOlBOBi BO BOOBOvBBB BBBBB BBOrOBiB BO jBdBé BBOB vBcB
BOrOBBvBácO.
BBBvBBB BBiOB BBOB BB BmB BOOBOvBBB BBBBB cOvBli BrvOB.
Pi BOdém dOlšBm BBBvBBB BBiOB OB ji výBBBBB BBBBu
BOrOBBvBB BBOudB BBOBBvOB.
PDF a DjVu
KBiOB vB fBrmáBu PDF O DjVu mOjB v BOOBdcB mBOBB BBlBBB
Nastavení BBlBBu Reim. RBim BrBOlBBBB vBOBrBB BBmBcB
BlávBO Vlevo/vpravo. K diOBBBici jOBu BáOlBdujBcB rBimB:
• Oíznutí okraj — umBujB BmBBšiB šBBu BBOB
výšBu BBrOj. PBmBcB jBBOBicBu dBfiBujBB BBrOj, BBBrý cOcBBB
BBBBBuB, O OBiOBBBB BlOBBBBB OK. PBmBcB jBBOBicBu BBOu-
BujBB BlOBBBBO OB šiBBOmi BOB, OOBOBB BOOBOvili šBBu O výšBu
BBrOj. PB výOru BOlOOBi B BBBBuBB BvBlBB mBBBOB Pi-
jmout. PBBé dBfiBujBB BOOBOvBBB BBBBuBB: cBlý dBBumBBB,
BBBB BBiO 44
SvBu vBlOu BBBvrBB BliBBuBBm BO BBlBBu Pijmout.
• Pizpsobit na šíku — BmBO vBliBBOBi OBráBBB BO
šBBu BOrOBBvBB;
• Sloupce — BrB BBBBB BBiO O BBxBBm rBBdlBBým dB
OlBuBc. PrB BBOBO BO OBráBcB BBuijBB BOvigOBBB BlávBOB.
SBráBBO OudB BBBBBBO BB dBOOBBB OBBdBBOB BBrOjB liOBu;
Znovu naformátovat — v BBmBB rBimu jB BBxB BOfBrmáBB-
váB BrB BBOrOBBBB BO cBlBu OBráBBu. VBliBBOB BBOmO mBBB
BmBiB BlávBOOmi Nahoru O Dol. V BBmBB rBimu OB BBmuOB
BBOrOBiB BBBBré BOráBBB O BOOulBB. RBim BBBBvBéOB fBr-
máBBváBB jB BBdBBrBváB jBB u BBiO vB fBrmáBu PDF.
PrB BiOlBBBB BáOBi OBráBBB mBBB BBuBB rBim Piblíit -/+.
NO diOBlBji OB BBOBOujBB BrvOlým OBiOBBm BlávBO VlBvB, VBrO-
vB, NOOBru O DBl. RBim Piblíit -/+ jB rBimBm dBBOOBým,
dB výcOBBBOB BBOB BOBBOlBdB dBfiBBvOBéOB rBimu OB m-
BBB vráBiB OBiOBBm BlávBO Vlevo, Vpravo O Vped.
BBBB BBiO 45
SBiOBBm BlOBBBBO OK BBBBBBB BO BOBBl BáOBrBj.
Otoit
BBmi BlávBOOmi.
Pro výbr slova pepnte na text
Zmna slovníku
Peklad slova
Výstup
BlOBBBBB Nahoru O Dol BvBlBB mBOBB, BdB OudB vOšB BB-
BBámBO BOBBBOB, O BrB BOOBOvBBB OBrBBOB BBrOjB BBBBámBB
OBiOBBBB OK.
BBm BlOBBBBO OK BOOBOvBB OBBdBB BBrOj BBBBámBB. NOOBdBO,
BBBrá OB BOjBvB, vám BOOBdBB ulBBBB vBOrOBé BáOBi jOBB
BOráBBB BBOB BBxB (jB-li B diOBBBici) BBOB BrušBBB vBBváBBB
BBBBámBB.
Nastavení
V BéBB BOBiBBlB OB BOuBBBB, jOB vlOOBBBOBi rBBOrOBB O OBfBwOru
BOBBBBB BOBBBfigurBvOB BrB BBjBBOBdlBjšB BBuiBB.
KBBfigurOci BOBBBBB lBB BrBvéOB BB výOru Nastavení v v
hlavní nabídce. VBšBBré BmBB OB BrBvBdBu BB BdcOBdu
B BéBB BáOBi.
B OBBi OB BBOrOBB BáOlBdujBcB BOOBOvBBB:
• Pipojení ke skrytým sítím – VBcB Oi BBBBBB v BáOBi
Wi-Fi BéBB BBruBBB
vBlO jBdBé B BcOBB mBBBOBB uvidBBB BOrOmBBrB BBOBBB
BiBBjBBB: NáBBv OBB (SSID), OBlO OigBálu, BOOBBBBBBBB, IP
OdrBOO, mOOBO OBB, OlOvBB OráBO O DNS.
NOOBOvBBB 48
dáváBB, BBOmBBá BB, B BOBBBBB vBOlBdává dBOBuBBé OBB.
ÚTY A SYNCHRONIZACE
mBBBOBi:
iOBrBvOBB, BrB OuBBriBOci BOdBjBB OvBu BBBBOBBBB B-mOilBvBu
OdrBOu O OBOlB. PB BBOBáBB OuBBriBOcB OB mBBB BB OluOB
SBBd-BB-PBcBBBBBBB BdOláOiB.
vOšB BOBBBBB BiBBjBBB B iBBBrBBBu.
• Pijímat soubory automaticky: ZOBBBuB BBOB
VBBBBuB. Pi BOBBuBém BiBBjBBB Wi-Fi OudBu OBuOBrB,
BdBOBlOBé BO OdrBOu BOBBBBB [email protected], Ou-
BBmOBicBB OBBuOliBBváBB vB OlBcB BrB OBOOBváBB. PrB BBBi-
mOliBOci BrBduBBiviBB BOBBBBB mBBB OuBBmOBicBé BijBmáBB
OBuOBr vBBBBuB.
SlBBO Send-to-PocketBook jB BOOBOvBBO vB výcOBBBm BOO-
BOvBBB. MBBB Oi vBOrOB BBBrBuBBli jiBBu OlBBu BBOB vBBvBiB
BBvBu vB vBiBBBm úlBišBi BOBBBBB BBOB BO BxBBrBB SD BOrB.
• O OluO – BBdrBOBji B OluO.
Dropbox — V BéBB BáOBi jOBu B diOBBBici BáOlBdujBcB
mBBBOBi:
Bi, BrB BBvBlBBB vlBBB Ové údOjB úBBu DrBBOBx. JOBB-li Ou-
BBriBBváBi, mBBB OB BdOláOiB BB OluOB DrBBOBx.
• Synchronizovat nyní: SBBcOrBBiBujB OB OBuOBrB
v synchronizaní sloce O OdrBOái BOBBBBB PBcBBBOBBB.
PBd OBBcOrBBiBOcB OBuOBr BBBBBrBlujBB, jB-li vOšB BOBBBBB
BiBBjBBB B IBBBrBBBu O jB-li BiBBjBBB BB OBrávBému úBBu
DrBBOBx
NOOBOvBBB 51
mOBicBBu OBBcOrBBiBOci.
Book. V iBBBrBB BOmBi BOBBBBB BBOB BO BxBBrBB BOrB SD
mBBB BvBliB jiBBu OlBBu BBOB vBBvBiB BBvBu OlBBu.
• Informace o slub — iBfBrmujBB OB BOBé B OluO.
Adobe DRM — COcBBB-li BBvBliB vOBuB Ové Pihlašení (B-
mOilBvá OdrBOO) O Heslo. MáBB-li BBOlušBé BBrávBBB, BB-
OrOBB OB vOšB BiOlOšBvOcB údOjB O Konec poloky Adobe
DRM. PB BdBOráBB BBOBOBBu OýB BBOBuBBé všBcOBB dBBu-
mBBBB cOráBBé BBcOBBlBgiB DRM.
PBmBcB vBlOB Obal knihy mBBB BOOBOviB BOOl BOBBOlBdB
BBBvBBé BBiOB.
NOOBOvBBB 51
BOOBdBO.
POZNÁMKA: JOBB lBgB mBBB BOBé BBuBB Ovj vlOOBBB BOráBBB B
OBliBOcB GOlBriB. VBcB iBfBrmOcB BOjdBBB v BáOBi Galerie.
Aktualizace celé stránky. NiBdB/vdB/BOdé 3 OBráBBB/
BOdýcO 5 OBráBBB/BOdýcO 11 OBráBBB
Signalizace LED diodami – BBBBrBlBu LED lBB BOBBBuB BBOB
vBBBBuB.
BlávBO BBdlB vOšicO BBOdOvB.
umBujB vBBvBiB BBvý BrBfil.
NOOBOvBBB 52
Rozloení klávesnice
Konfigurovat slovníky
• Nastavení datum/as;
Automatická synchronizace asu, cOcBBB-li BBuBB dOBum
O BOO BB OBB.
Brgii OOBBriB:
NOOBOvBBB 53
• Zamknout Pístroj za — BOOBOvBB dBOu BBBiBBBOBi,
BB jBjBm uBlBBuBB OB BOBBBBB uBOmBBB: vBB, 5 miB, 11 miB.
• VBBBBuB BB — BOOBOvBB dBOu BBBiBBBOBi, BB jBjBm
uBlBBuBB OB BOBBBBB vBBBB: vBB, 11, 21, 31 BBOB 11 miB.
ÚDRBA
pipojování, pipojení poítae, nabíjení
BBBfigurOBBB OBuOBr, BBBrý OB má BOBBviB;
• Zálohování konfigurace na SD – BBmBB úBBBBm
OB vBBvBB BálBBB OlBBO BO BxBBrBB BOrB micrBSD O ulBB
OB dB BB BOOBOvBBB OBOBému. PrBOBBdBicBvBm BlávBOBicB BO
BOrOBBvcB OudBBB vBBváBi B BOdáBB BáBvu OBuOBru.
Ochrana soukromých údaj
O BOdBjBB OBOlB B BlávBOBicB BO BOrOBBvcB. NBBB BBBOdé,
BdB OB BBBuOBBB BOdOB BáOB Nastavení, OudBBB vBBváBi B
BOdáBB OBOlO. MBBB BdOBrOBiB BBOB BmBiB OBOlB výOrBm
BdBBvBdOjBcB BBlBBB. COcBBB-li BBBrOBBvOB, OudBBB vBBváBi
B BOdáBB OBOlO BBBvu.
PBcBBBBBBB B BBBBrýcO úBBBBcO BrBvádBýcO uivOBBlBm
BO ZOBBBBB BO úBBlBm dOlšBOB BvýšBBB BvOliBB ZOBBBBB O
OluBO BrB uivOBBlB. SériBvé BBOlB O dOlšB iBfBrmOcB BrB
idBBBifiBOci uivOBBlB OB BBulBB. TuBB mBBBOB OBOBOvBváBB
OBOBiOBiBOOru dOB lBB BOBáBOB v OBBci Diagnostika a pouití.
Formátovat interní pam – BBmBB úBBBBm OB vBmOBu
všBcOBO dOBO BrBm OBOBémBvýcO OBuOBr.
POZOR! PBBud BBBBOujBBB vBmOBOB všBcOBO dOBO v BOBBBBB,
BBuijBB BBuBB BuBB fuBBci O BBBBBBušBjBB vBiBBB BOm BOBBBBB
fBrmáBBvOB BrBOBBdBicBvBm PC.
B BxBBrBB BOrBB micrBSD.
BBvárBBOB BOOBOvBBB, BOBB dBjdB B vBmOBáBB uivOBBlOBýcO
BOOBOvBBB. OOBOBBB dOBO (BOB. BBiOB, fBBBgrOfiB) BBrOcBBO
BBOudBu;
demo v BBlBBB Zap.
BdrBjB OBBuOliBOcB v BáOlBdujBcBm BBOdB: BOrBO micrBSD,
vBiBBB BOm, IBBBrBBB.
BBBBcO OBrOB BBuBvOBýcO v BOBBBBB.
O ZAÍZENÍ
Model zaízení (mBdBl, OériBvé BBOlB, OOrdwOrBvá BlOBfBr-
mO, OdrBOO Wi-Fi MAC),
BOmBi O BOrBB MicrBSD),
BOBBBBB.
OBm BB OB BmBB OBrávO OBfBwOru BOBBBBB. V BBBOd BBOBrávBéOB
BrBvádBB BBOB BáOOOu mB OýB BrBgrOm BBšBBBBB O OudB vBO-
dBvOB BBrOvu v cBBBru OluBO. Pi BrBvBdBBB uBgrOdu BBOBuBujBB
BBdlB BBB uvBdBBýcO BBBBB.
Automatické aktualizace
Nastavení > Software > Aktualizace softwaru.
OudB cOBBB BiBBjiB B BBBBré B dBOBuBBýcO OBBdráBBvýcO OBBB.
ABBuOliBOcB fi rmwOru 58
BBvém BBBOd OudB BOBBBBB vBuBvOB výOrOdB Wi-Fi
BiBBjBBB.
Nastavení > Software > Verze softwaru.
3. SBáOBBB Oi Firmware dB BBBBBOBB;
4. RBBOOlBB BOOOO OrcOBvu, OBuOBr SWUPDATE.BIN, O
BBBBBrujBB OB dB BBBBBvé OlBBB BOrBB micrB SD, BBOB
vBiBBB BOmBi BOBBBBB;
6. ZOBBBB PBOBrBj BBmBcB BlOBBBBO On/Off. SBiOBBBB
O drBB BlOBBBBO urBBBá BrB liOBBváBB OBráBBB O BárBvB,
dBBud OB BO BOrOBBvcB BBBOjBvB BBrávO Aktualizace
firmwaru....
pojte napájecí kabel O BBBBm B BOBBBBB BiBBjBB BOOBl USB
PBBBBjBB, dBBud OB BO BOrOBBvcB BBBOjBvB BBBBB Stisknte
centrální klávesu...
BOBBBBB, OudB mBB OOBm BrBcBOu OBBuOliBOcB vBššB BriBriBu BB OBu-
OBr ulBBBý BO BOmBvé SD BOrB.
ešení potíí
Chybové hlášení Dvod Zpsob opravy
Nebyl nalezen ádný obraz aktualizace
NO BOrB micrBSD BB- OBl OBuOBr SWUPDATE. BIN BOlBBBB. UjiOBBB OB, BdO OB OBuOBr BO- cOáBB v BBBBBvé OlBcB BOrBB.
ZBuOBB BOrBu MicrB SD BOfBrmáBBvOB (BBd fBrmáBBváBBm vBBvBBB BálBBB BBBiB cBléOB jBjBOB BOOOOu) O OBuOBr BBBBBrujBB dB BBBBBvéOB OdrBOáB BráBdBé BOrBB. PBBud BOBB cOBOO BBBrvává, BBuijBB jiBBu BOrBu.
ABBuOliBOcB fi rmwOru 61
Obraz aktualizace je poškozen nebo je obraz prázdný
SBuOBr SWUPDATE.BIN jB BBšBBBBB BBOB BO BOrB micrBSD BBBB dB- OBOBBB vBlBéOB mBOBO.
OdOBrOBB B BOrBB B- BBBré OBuOBrB O OBuOBr SWUPDATE.BIN BO Bi BBBBBrujBB jBšB jBdBBu. ZBBOBujBB OBOOBváBB BB OBráBBB www.BBcBBB- OBBB-iBB.cBm. PBBud OB BOBB cOBOO BBOBujB, BBuijBB jiBBu BOrBu.
Chyba pi tení souboru
COBOO BOrBB MicrBSD ZBuOBB BBuBB jiBBu BOrBu MicrBSD
Chyba. V zaízení jsou nainstalovány rzné verze firmwaru
V iBBBrBB BOmBi BOB- BBBB jB ulBBB OBuOBr O firmwOrBm OBOršB vBrBB.
OdOBrOBiB OBOrBu vBrBi OBuOBru O firmwOrBm B BBBBBvé OlBBB vBiBBB BOmBi BOBBBBB
ešení potíí
Porucha Possible Reason ešení ZOBBBBB OB BBOBBušBB BBOB OB OBuOBB, OlB BOBBB OB jBB lBgB
BOBBriB jB OlOOá NOOijBB OOBBrii
KBiOO OB BBBBBvBrá - BBOrOBB OB BBrávO Kniha je pravdpodobn poškozená nebo chránná, BBOB OB BBOBOBB vOBc Bic
KBiOO jB BBšBBBBBá
PBBud OBlO BBiOO OBOBBO B BB-liBB BrBdBjBB, BBBuOBB OB ji BBBvu BOBBOB. PBBud OBuOBr BBBvBBB vB Ovém BBBBBOBi, BiBBliv všOB v BO- BBBBB, ulBBB BBiOu v jiBém fBrmáBu (TXT, DOC, PDF).
HBml BBiOu BBBvB, BBOrOBB OB všOB BBOBrávB.
JOBu v BB BOBBBlOd BráBdBé OBráBBB, cOBOB BBBBrá BáOB BBxBu OBd
SBuOBrB HTML BOOOOujB BBBBxBBvé BrvBB (rámB, JAVA-OBriBBB, BrvBB flOOO)
UlBBB OBráBBu vB fBrmáBu TXT
KBiOO OB BBBvB, OlB mBOBB BBOmBB jOBu v BB BBOrOBBBB rBBé OBmOBlB, BOB. BBOBBBBB OBd
NBOBrávBé BódBváBB PBBBBB dB rBimu BBBBB, BvBlBB BBlBBu Nastavení O BmBB BódBváBB
PB OBiOBu jOBéBBli BlávBOB BBdBjdB B ádBé BdBBv
ZOBBBBB mB BBdB (BOB. Bi OBOOBváBB BBšBBBBBýcO BBOB BBliš vBlBýcO BBiO) BOmrBBBuB
ZOmrBlBu OBliBOci uBBBBBBB OBiOBBm BlávBOB Return BO dBOu 1–2 OBBuBdB.
BšBBB BBBBB 62
VOšB BOBBBBB jB v rBimu BOOBjBBB OOBBriB.
V BBlBcB Nastavení HlOvBB BOOBdBB BBBBBrBlujBB rBim USB. NOOBOvBB Pipojení k PC BBOB Dotázat se pi pipojení
V BiBBjBvOcBm BOOBlu BBBB OigBál
ZBBBBrBlujBB OBOv USB BOOBlu O jBOB OBrávBé BiBBjBBB BB BBBBBBBru. ZBuOBB BOOBl USB BiBBjiB B jiBému BBrBu
NBlBB ulBiB BálBBB, BOOBOvBBB O OBBuálBB BBBici v OBuOBru
SBOBém OBuOBr jB BBšBBBBB
PiBBjBB BOBBBBB B BBBBBOBi O BBBBBrBlujBB diOBB. PrB BBBrOBBváBB, BBBvBBB OlB- Bu Tento poíta, BrOvým BlOBBBBBm mBši BliBBBB BO vBOrOBý diOB O BvBlBB BB- lBBB Vlastnosti > Údrba > Kontrola disku
VBiBBB BOm jB BlBá OdOBrOBB BBiOB, BOrOBB O/BBOB OudBOBB OBuOBrB, BBBré BBBBBBOujBBB
BOBBriB OB vBOBjBjB BBliš rBcOlB
AuBBmOBicBé vBBBuBB jB BOBáBáBB
Nastavení > Hodiny v HlOvBB BOOBdcB. U BBlBBB Automaticky vypnout za... vBOBrBB BOO OuBBmOBicBéOB vBBBuBB
Zákaznická podpora
BrBOBm BBuijBB BBBBOBBB uvBdBBé BBB:
Deutschland 0-800-187-30-03
esko 800-701-307
France 0805-080277
Italia 800-788-913
Österreich 0-800-802-077
Polska 0-800-141-0112
Switzerland 0-800-898-720
Název modelu: PB616W
Firmware: 5.17
EUT OB ml OýB BOBájBB BBO USB BBrB B vBOBvujBcBOB BmBBBBéOB-
BOBájBcBOB BdrBjB vOšBOB PC BBOB BBBBOBBBu.
EUT OB ml OýB BOBájBB BBO OdOBBér B vBOBvujBcBOB BmBBBBéOB
BOBájBcBOB BdrBjB.
Jmenovitý výkon: DC 5V 1A.
ZOBBBBB jB BBBOBBBB OBmOBlBm O jB mBBé jBj BBuBvOB všudB v
BBmBcO EvrBBOBéOB OBBlBBBBOBvB. TB BBOBB, B BOBBBBB vBOBvujB
OmrBici R&TTE1999/5/EC. FrOBciB – 2,4 GHB BrB mBBrBBBliBBB
FrOBcii.
mBBrBBBliBBBcO dBBOrBBmBBBBcO BO BáOlBdujBcBcO BBd-
mBBBB, O BB vBBjB, Bi OBuBrBm:
• PBuiBB uvBiB: MOximálBB vBBáBBý výBBB (B.i.r.B.) 111
mW BrB cBlé BmiBBBBBvé BáOmB 2411-2483,5 MHB
PrBOlášBBB B OOBd O mBBiBárBdBBmi OBOBdOrdB 65
• PBuiBB vBBBu: MOximálBB vBBáBBý výBBB (B.i.r.B.) 111
mW BrB BáOmB 2411–2454 MHB O mOximálBB vBBáBBý výBBB
(B.i.r.B.) 11 mW BrB BáOmB 2454–2483 MOB.
DLEITÉ: NBOuBBriBBvOBé BmBB O mBdifiBOcB BBOBBB BrBduBBu
mBOBu OBulBvOB OOBdu O EMC O OBBdráBBvými OBOBdOrdB O BiBrOviB
váO B BrávB BrBduBB BBuBvOB. TBBBB BrBduBB vBBáBOl OOBdu OB
OBOBdOrdB EMC BO BBdmBBBB, BBBré BOOrBBvOlB BBuiBB BBmBOBiOil-
BBcO BBrifBrBBcO BOBBBBB O OBBBBýcO BOOBl mBBi OBOBémBvými BBm-
BBBBBBB. PBuBváBB BBmBOBiOilBBcO BBrifBrBBcO BOBBBBB O OBBBBýcO
BOOBl mBBi OBOBémBvými BBmBBBBBBB jB dlBiBé, BrBBBB BOB
OBiujBBB BrOvdBBdBOBBOB, B BBOBOBBB rušBBB rádiB, BBlBviBB O
jiBýcO BlBBBrBBicBýcO BOBBBBB.
Certifikaní informace (SAR)
Váš BBOBrBj jB rOdiBvým vBOBlOBBm O BijBmOBBm. JB BOvrBB
BOB, OOB BBBBBrOBBvOl limiBB vBOBOvBBB rOdiBvým vlBám
dBBBruBBBé mBBiBárBdBBmi BBdBiOB. TOBB BrOvidlO OBlO
vBBvBBBO BBBáviOlBu vdBcBBu BrgOBiBOcB ICNIRP O BO-
OOOujB BOBBvé OBBBBBBBOBBB rBBBBB, OOB OBlO BOjišBBO
PrBOlášBBB B OOBd O mBBiBárBdBBmi OBOBdOrdB 66
OBBBBBBBOB všBcO BOBO, OBB BOlBdu BO vB BBOB BdrOvBBBB OBOv.
PrOvidlO BrB vBBOBváBB mBOilBBcO BBOBrBj BrOcujB O mrBBu
jBdBBBBBu BBámBu jOBB OBBcifi cBá mBrO OOOBrBcB (SAR, SBBcifi c
AOOBrBBiBB ROBB). LimiB SAR jB dlB BrOvidBl ICNIRP BrmrB
2,1 wOBB/BilBgrOm (W/Bg) OBOBBvBBý B rBfBrBBBBB OBdBBBB BO
11 grOm BlBB BBáB. TBOBB BO SAR jOBu BrBvádBB BO BBuiBB
OBOBdOrdBBcO BrOcBvBBcO BBlBO O BBOBrBjBm BrOcujBcBm BO BBjvBššB
dBBlOrBvOBé výBBBBvé úrBvBi vB všBcO BBOBBvOBýcO frBBvBBBBBcO
BáOmBcO. SBuBBBBá mBmBBBálBB úrBvB SAR BrBvBBBvOBéOB
BBOBrBjB mB OýB BBd BBuBB mOximálBB OBdBBBBu, BrBBBB BBOBrBj
jB vBrBOBB BOB, OOB BBuBvOl BBuBB výBBB BuBBý BrB BiBBjBBB B OBBi.
TBBB BOBBBBB vBOBvujB dBBBruBBBB EvrBBOBé rOdB B 12 BBrvBBcB 1999
B BmBBBBB BxBBBicB BOBO BlBBBrBmOgBBBicBým BBlBm (1999/519/EC).
PBcBBBOBBB IBBBrBOBiBBOl SA
TBl. 1811-187-3113
Ukládání soubor