of 45

URGENCIAS TIROIDEAS

Feb 24, 2016

ReportDownload

Documents

havard

URGENCIAS TIROIDEAS. IM: DANIEL TINTAYA PINTO. PATOLOGIA TIRODEAS. URGENCIAS TIROIDEAS. TORMENTA TIROIDEA. COMA MIXEDEMETOSO. EMBRIOLOGIA DE LA GLANDULA TIROIDES. - PowerPoint PPT Presentation