Top Banner
Uputstvo za montažu za stručnjake VIESMANN Vitocrossal 100 Oznaka CI1 jedinica, 80 do 318 kW Gasni kondenzacioni kotao sa cilindričnim gorionikom MatriX, zavisan od vazduha u prostoriji i nezavisan od vazduha u prostoriji Kompletno predmontiran i sa električnom instalacijom VITOCROSSAL 100 5795 928 RS 3/2017 Nakon montaže ukloniti!
40

Uputstvo za montažu VIESMANN...Uputstvo za montažu za stručnjake VIESMANN Vitocrossal 100 Oznaka CI1 jedinica, 80 do 318 kW Gasni kondenzacioni kotao sa cilindričnim gorionikom

Jan 18, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Uputstvo za montažuza stručnjake

  VIESMANN

  Vitocrossal 100Oznaka CI1 jedinica, 80 do 318 kWGasni kondenzacioni kotao sa cilindričnim gorionikom MatriX,zavisan od vazduha u prostoriji i nezavisan od vazduha u prostorijiKompletno predmontiran i sa električnom instalacijom

  VITOCROSSAL 100

  5795 928 RS 3/2017 Nakon montaže ukloniti!

 • 2

  Molimo Vas da se obavezno pridržavate ovihbezbednosnih uputstava, kako bi se isključileopasnosti za ljude i nastajanje materijalnih šteta.

  Objašnjenje bezbednosnih uputstava

  OpasnostOvaj znak upozorava na moguće povrede.

  ! PažnjaOvaj znak upozorava na moguće materijalne iekološke štete.

  NapomenaNavodi s oznakom Uputstvo sadrže dodatneinformacije.

  Ciljna grupa

  Ovo uputstvo je namenjeno isključivo ovlašćenimstručnim licima.■ Radove na gasnim instalacijama smeju da izvode

  samo instalateri, koje je za to ovlastio nadležni distri-buter gasa.

  ■ Radove na električnim instalacijama smeju da izvodesamo školovani električari.

  Propisi koji treba da se uvaže

  ■ Nacionalni propisi za instalacije■ Zakonski propisi za sprečavanje nesreća■ Zakonski propisi za ekološku zaštitu■ Pravila profesionalnih udruženja■ Odgovarajuće bezbednosne odredbe iz DIN, EN,

  DVGW, TRGI, TRF i VDEa ÖNORM, EN, ÖVGW G K smernice,

  ÖVGW-TRF i ÖVEc SEV, SUVA, SVGW, SVTI, SWKI, VKF i EKAS

  smernica 1942: Tečni naftni gas, Deo 2

  Radovi na instalaciji

  ■ Isključiti strujno napajanje instalacije (npr. prekoposebnog osigurača ili preko glavnog prekidača) iproveriti da nema napona.

  ■ Osigurati instalaciju protiv ponovnog uključivanja.■ Ako se kao gorivo koristi gas, zatvoriti zapornu

  slavinu za gas i osigurati je protiv slučajnogotvaranja.

  Bezbednosna uputstva

  5795

  928

  RS

 • 3

  1. Informacije Odlaganje ambalaže .............................................................................. 4Simboli ................................................................................................... 4Namenska upotreba .............................................................................. 4

  2. Informacije o proizvodu Informacije o proizvodu .......................................................................... 6Prepravke za druge zemlje odredišta .................................................... 6

  3. Pripreme za montažu ................................................................................................................ 7

  4. Redosled montaže Postavljanje i centriranje kotla za grejanje ............................................. 9Demontaža prednjeg lima ...................................................................... 9Montaža priključne cevi za gas (dodatna oprema) ................................ 10■ Mogućnost polaganja priključnog voda za gas ................................... 10Priključivanje gorionika na strani gasa ................................................... 12Montaža kompleta za rad nezavisan od vazduha u prostoriji ................ 13Montaža priključnog komada kotla ........................................................ 15Montaža sifona i senzora temperature dimnih gasova .......................... 16■ Odvod kondenzata ............................................................................. 16Priključivanje uređaja za neutralizaciju (dodatna oprema) .................... 17Montaža prednjeg lima .......................................................................... 18Električno povezivanje kotla .................................................................. 19■ Otvaranje regulacije ............................................................................ 19■ Postavljanje vodova ............................................................................ 20■ Eksterni vodovi ................................................................................... 22■ Cirkulaciona pumpa na utikač sÖ ....................................................... 24■ Cirkulaciona pumpa na utikač sA ....................................................... 25■ Pumpe sa primljenom strujom većom od 2 A ili priključak za VE

  pumpe ................................................................................................. 25■ Pumpe 400 V~ .................................................................................... 26■ Eksterni zahtev preko kontakta za uključivanje .................................. 26■ Eksterni zahtev preko ulaza 0 – 10 V ................................................. 27■ Eksterna blokada preko kontakta za uključivanje ............................... 27■ Priključak delova dodatne opreme ..................................................... 28Montaža gornjih limova .......................................................................... 29Priključivanje na strani vode za grejanje ................................................ 30■ Izvođenje sigurnosnih priključaka ....................................................... 30Priključak za odvod dimnih gasova ........................................................ 31■ Priključivanje na strani dimnih gasova ................................................ 31Puštanje u rad i podešavanje ................................................................ 31

  5. Dodatak Šema veze i električne instalacije .......................................................... 32Tehnički podaci ...................................................................................... 33■ Tehnički podaci kotla za grejanje ........................................................ 33■ Tehnički podaci za cilindrični gorionik MatriX ..................................... 38

  Sadržaj57

  95 9

  28 R

  S

 • 4

  Ambalažni otpad reciklirati u skladu sa zakonskimpropisima.RS: Koristite organizovani sistem odlaganja otpada

  firme Viessmann.AT: Koristite zakonom propisan sistem odlaganja

  otpada ARA (Altstoff Recycling Austria AG,Lizenznummer 5766).

  CH: Ambalažni otpad se odlaže preko preduzeća zagrejanje i klimatizaciju.

  Simboli

  Simbol ZnačenjeUpućivanje na drugi dokument sadodatnim informacijama

  1. Radni korak u slikama:Numerisanje odgovara redosledu radnogpostupka.

  Upozorenje na materijalne i ekološke štete Područje pod naponom Posebno obratiti pažnju. ■ Sastavni deo mora da čujno uđe u

  ležište.ili

  ■ Zvučni signal■ Postaviti novi sastavni deo.

  ili■ U kombinaciji sa alatom: Očistiti površi-

  nu.Propisno odložiti sastavni deo. Sastavni deo predati na predviđenimmestima za sakupljanje. Sastavni deo neodlagati u kućni otpad.

  Namenska upotreba

  Prema standardu EN 12828, postavljanje uređaja iupravljanje njime moguće je samo u zatvorenimsistemima grejanja, uz poštovanje odgovarajućih uput-stava za montažu, servisiranje i upotrebu.

  Uređaj je predviđen isključivo za zagrevanje toplevode.

  Odlaganje ambalaže

  5795

  928

  RS

 • 5

  Komercijalna ili industrijska upotreba u druge svrhe,osim za zagrevanje vode, smatra se nenamenskomupotrebom.

  Namenska upotreba podrazumeva da je postavljanjezajedno sa odobrenim komponentama specifičnim zainstalaciju obavljeno na stalnom mestu.Svaka druga upotreba smatra se nenamenskom. Štetakoja nastane kao posledica je isključena iz garancije.

  Proizvođač mora da izda odobrenje za upotrebu zasvaki slučaj koji nije obuhvaćen namenskomupotrebom.

  Namenska upotreba obuhvata i poštovanje intervalaza održavanje i ispitivanje.

  Namenska upotreba (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 6

  Vitocrossal 100, tip CI1, 80 do 318 kW sa dozvoljenimradnim pritiskom od 6 bar (0,6 MPa).Gasni kondenzacioni kotao za zemni gas E, L i LL, samodulišućim radijacionim gorionikom Matrix.Radijacioni gorionik Matrix sa regulacijom sagorevanjalambda Pro Control

  Prepravke za druge zemlje odredišta

  Vitocrossal 100 principijelno sme da se isporučuje uzemlje koje su navedene na tipskoj pločici. Za isporukuu ostale zemlje, ovlašćeno specijalizovano preduzećemora, na sopstvenu inicijativu, da zatraži pojedinačnoodobrenje prema važećim propisima dotične zemlje.

  Informacije o proizvodu

  5795

  928

  RS

 • 7

  Dimenzije odstojanja

  70050

  0

  1000

  500

  Slika 1

  Isporuka i unošenje

  Kotao se isporučuje na drvenoj paleti. U svrhu unošenja su na zadnjoj strani kotla postavljenitočkići, a sa prednje strane zakretni točkić. Zapomeranje kotla podesive nožice ostaviti pritegnutezavrtnjima. Min. dimenzija unošenja sa oblogom iznosi750 mm (kod svih kapaciteta).

  A B C4xSlika 2

  1. Demontirati drveni sanduk C.

  2. Rampu A nasloniti na paletu.

  3. Ukloniti transportni osigurač B.

  4. Kotao skotrljati pravo unazad preko rampe.

  OpasnostKotao koji se prevrće može izazvati teškepovrede.Kotao pomerati sa najmanje 2 osobe. Kotaokotrljati pravo.

  Pripreme za montažu57

  95 9

  28 R

  S

 • 8

  Kotao je opremljen dodatnim pomoćnim transportnim sredstvima

  BA

  C

  Slika 3

  Alternativna pomoćna transportna sredstvaA 4 otvora za provlačenje šipki kao pomoć kod

  nošenja.Demontirati prednji lim, vidi stranu 9.

  B Uška za dizalicuDemontirati gornje limove, vidi stranu 19.

  C Mogućnost provlačenja za viljuškareDemontirati prednji lim, vidi stranu 9.

  Smanjenje dimenzije unošenjaU svrhu smanjenja dimenzije unošenja mogu da sedemontiraju obloga i drugi sastavni delovi. Za maleširine prolaza, kotao može da se isporuči i upojedinačnim komponentama.

  Pripreme za montažu (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 9

  NapomenaAko je kotao za grejanje postavljen direktno na pod, namestu postavljanja mora da postoji odgovarajući odvodkondenzata (maks. 50 mm iznad poda).

  ±15mm

  Slika 4

  Odvrnuti podesive nožice, sve dok se ne rasteretetransportni točkići. Centrirati pomoću podesivih nožica.

  NapomenaAko se montira uređaj za neutralizaciju, podesivenožice odvrnuti što je više moguće.

  NapomenaNije potreban nikakav poseban temelj.

  Demontaža prednjeg lima

  Za postavljanje priključne cevi za gas i dodatneopreme RLU kompleta i uređaja za neutralizaciju morada se demontira prednji lim.

  1.

  3.

  2.

  Slika 5

  1. Prednji lim sa gornje strane blago nagnuti premanapred.

  2. Odviti sigurnosne zavrtnje koliko je potrebno da bise mogao izvaditi prednji lim.

  Postavljanje i centriranje kotla za grejanje57

  95 9

  28 R

  S

 • 10

  NapomenaSlike pokazuju na koji način priključna cev za gas izdodatne opreme treba da prolazi.

  Uputstvo za montažu „Priključna cev za gas“

  Položaj priključne cevi za gasZbog boljeg pregleda, kotao je na slikama prikazanbez obloge.

  A

  Slika 6 Kotao do 80 kW

  A

  Slika 7 Kotao 120 do 318 kW

  Uputstvo za montažu „Priključna cev za gas“

  ! PažnjaMehanički opterećene priključne cevi za gasvode do propuštanja i oštećenja uređaja.■ Prilikom popuštanja i pričvršćivanja priključaka

  za gas treba kontra pridržavati drugimviljuškastim ključem.

  ■ Priključak gasa izvesti tako da ne bude optere-ćen, niti napregnut.

  Mogućnost polaganja priključnog voda za gas

  Ako se ne koristi priključna cev za gas kompanijeViessmann (dodatna oprema), onda izabrati sledećuvođicu voda:

  Mogućnosti polaganja priključnog voda za gas■ Bočno levo■ Bočno desno■ Nazad kroz pod kotla

  Cevni prolaz kroz oblogu kotlaNa odgovarajućim bočnim ili zadnjim limovima, limizbiti na perforaciji blagim udarcima čekića.

  OpasnostOštri limovi mogu izazvati povredeposekotinama.Nositi zaštitne rukavice.

  a = Visoka gornja ivica gasnog cevovoda premagornjoj ivici podne šine kotla maks. 60 mm.

  Montaža priključne cevi za gas (dodatna oprema)

  5795

  928

  RS

 • 11

  a

  Slika 8 Kotao do 80 kW

  Slika 9 Kotao do 80 kW

  a

  Slika 10 Kotao 120 do 318 kW

  Slika 11 Kotao 120 do 318 kW

  Priključna cev za gas i rad koji zavisi od vazduha uprostorijiPrilikom postavljanja priključne cevi za gas u pogonukoji zavisi od vazduha u prostoriji uvažiti položaj vaz-dušnog creva.

  Montaža priključne cevi za gas (dodatna oprema) (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 12

  NapomenaPreporučujemo korišćenje Viessmann priključne ceviza gas (dodatna oprema).

  1. Priključak za gas izvesti u skladu sa smernicomTRGI 2008 a Priključak za gas izvesti prema austrijskom

  standardu ÖVGW-TR Gas 2009 i premaregionalnim građevinskim odredbama.

  c Priključak za gas izvesti prema švajcarskomstandardu SVGW.

  ■ Priključni pritisak gasa: 20/25 mbar (2/2,5 kPa)■ Maks. dozv. priključni pritisak gasa: 30 mbar

  (3 kPa)■ Priključak za gas:

  Veličina kotla Priključak80 kW G 1120 do 318 kW G 1½

  ! PažnjaMehanički opterećene priključne cevi za gasvode do propuštanja i oštećenja uređaja.■ Prilikom popuštanja i pričvršćivanja

  priključaka za gas treba kontra pridržavatidrugim viljuškastim ključem.

  ■ Priključak gasa izvesti tako da ne budeopterećen, niti napregnut.

  2. Izvršiti ispitivanje hermetičnosti.

  NapomenaZa ispitivanje hermetičnosti koristiti samo pogodnai odobrena sredstva (EN 14291) i uređaje zatraženje mesta curenja. Sredstva za traženjemesta curenja koja sadrže nepogodne sastojke(npr. nitrite, sulfide) mogu da izazovu oštećenjematerijala.Posle ispitivanja odstraniti ostatke sredstva zatraženje mesta propuštanja.

  ! PažnjaSuviše visok ispitni pritisak dovodi dooštećenja na gorioniku i kombinovanomregulatoru gasa.Maks. kontrolni pritisak 150 mbar. Ako jepritisak za traženje propuštanja veći, odvojitigorionik i kombinovani regulator gasa saglavnog voda. Popustiti navojni spoj.

  NapomenaNije deovoljno samo zatvoriti zapornu slavinu zagas. Ovde tada preti opasnost da pritisak dospe uarmaturu.Za štete koje nastanu usled povišenog pritiskaispitivanja garancija prestaje da važi.

  3. Odušiti vod za gas.

  NapomenaPrema pravilniku o sistemima loženja, u dovod gasamora da se ugradi termički mehanizam za zatvaranje. Ako je vod za gas zaprljan (npr. stari vodovi saproizvodima korozije), preporučujemo da se u dovodinstalira filter za gas.

  OpasnostCurenje gasa može da dovede do eksplozija,koje dovode do najtežih oblika povreda.Vod za gas ne odušivati preko ložišta kotla zagrejanje.

  Priključivanje gorionika na strani gasa

  5795

  928

  RS

 • 13

  Uputstvo za montažu „Dodatna oprema za radnezavisan od vazduha u prostoriji“

  Položaj vodova za rad nezavisan od vazduha uprostorijiZbog boljeg pregleda, kotao je na slikama prikazanbez obloge.

  A

  Slika 12 Kotao do 80 kW

  A Priključak za dovod vazduha

  A

  Slika 13 Kotao 120 do 160 kW

  A Vod za dovod vazduha sa adapterom

  Montaža kompleta za rad nezavisan od vazduha u prostoriji57

  95 9

  28 R

  S

 • 14

  A

  Slika 14 Kotao 200 do 318 kW

  A Vod za dovod vazduha sa adapterom

  Uputstvo za montažu „Dodatna oprema za radnezavisan od vazduha u prostoriji“

  Montaža kompleta za rad neza visan od vazduha u… (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 15

  OpasnostAko se koristi pogrešan priključni komad, možedoći do stvaranja opasne koncentracije ugljen-monoksida u dimnom gasu. Dimni gas koji ističeizaziva trovanja ugljen-monoksidom koja suopasna po život.Kotao sme da se koristi samo sa originalnimpriključnim komadom kotla od 90°.Ispitati hermetičnost priključka za odvod dimnihgasova.

  A

  1.

  3.

  2.

  Slika 15

  1. Zakačiti vezni lim.

  2. Priključni komad kotla postaviti do kraja u nastavakza odvod dimnih gasova.

  NapomenaZaptivke A su već postavljene u priključnomkomadu kotla.

  3. Pričvrstiti pomoću 2 zavrtnja M 8, obrtni momenatpritezanja 18 Nm.

  Montaža priključnog komada kotla57

  95 9

  28 R

  S

 • 16

  Slika 16

  1. Prethodno postavljeni vod priključiti na senzortemperature dimnih gasova u priključnom komadukotla.

  2. Sifon napuniti vodom, postaviti i čvrsto pritegnuti.

  Odvod kondenzata

  ■ Sifon pomoću plastičnog creva priključiti na drenažnisistem.

  ■ Odvod kondenzata izvesti sa padom ispod nivoavraćanja vode sabirnika dimnih gasova.

  ■ Odvod kondezata u drenažni sistem mora da budevidljiv.

  ■ 7 spoljašnjeg priključka: 17 mm

  OpasnostDimni gas koji ističe iz sifona može da izazovetrovanja ugljen-monoksidom koja su opasna poživot.Pre puštanja u rad sifon obavezno napunitivodom.

  Montaža sifona i senzora temperature dimnih gasova

  5795

  928

  RS

 • 17

  B

  C

  A

  Slika 17

  A Crevo za odvod od sifona prema uređaju zaneutralizaciju, 7 spoljašnjeg priključka: 17 mm

  B Crevo za odvod od uređaja za neutralizaciju premadrenažnoj mreži

  C Uređaj za neutralizaciju

  CSlika 18

  Uputstvo za montažu i servisiranje „Uređaj zaneutralizaciju“

  1. Demontirati donju prednju masku.

  2. Uređaj za neutralizaciju C postaviti sa prednjestrane ispod kotla.Da bi se uređaj za neutralizaciju mogao izvući saprednje strane, koristiti dugačko crevo za odvodA.

  3. Crevo za odvod A položiti opušteno od uređaja zaneutralizaciju prema sifonu. Crevo za odvod Apriključiti na sifon.

  4. Uređaj za neutralizaciju priključiti na sistemodvoda.

  5. Montirati donju prednju masku.

  Priključivanje uređaja za neutralizaciju (dodatna oprema)57

  95 9

  28 R

  S

 • 18

  3.

  1.

  2.

  Slika 19

  2. Prednji lim obezbediti zavrtnjima.

  Montaža prednjeg lima

  5795

  928

  RS

 • 19

  Otvaranje regulacije

  2.

  1.

  4.

  3.

  Slika 20

  Električno povezivanje kotla57

  95 9

  28 R

  S

 • 20

  Postavljanje vodova

  A

  B

  Slika 21

  A Ekserni niskonaponski vodoviB Priključni mrežni vod 230 V

  NapomenaVodove fiksirati na kotlu vezicama vodova. U tu svrhukoristiti već montirane držače u gornjoj šini.

  OpasnostNestručno izvedene električne instalacije moguda izazovu povrede električnom strujom i dadovedu do oštećenja uređaja.Niskonaponske vodove A i vodove> 42 V/230 V∼ B postavljati odvojeno jedne oddrugih.

  Podešavanja zatezanja vodova

  1.

  2.

  4.

  3.

  Slika 22 Sa vodova skinuti izolaciju od maks.100 mm.

  Električno povezivanje kotla (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 21

  Vodovi sa gotovom kablovskom uvodnicom

  1.

  2.2.

  Slika 23

  Električno povezivanje kotla (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 22

  Eksterni vodovi

  Napomena za priključak delova dodatneopremeUputstvo za montažu dodatne opreme,priloženo uz deo dodatne opreme.

  230V

  ~

  230V~L N

  1LN

  M 1~

  LN

  M 1~

  LN

  145

  5

  LN

  M 1~

  96

  40

  40

  96

  20

  28

  21

  1

  0-10 V

  Slika 24

  Električno povezivanje kotla (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 23

  Utikač 230 V~sÖ Pumpa kruga kotla ili prigušna klapna sa

  povratnom oprugom (samo kod instalacija sa višekotlova)Nominalni napon: 230 V~Nominalna struja: maks. 2 (1) A ~

  sA Cirkulaciona pumpa za zagrevanje bojlera BNominalni napon: 230 V~Nominalna struja: maks. 2 (1) A ~

  sK Recirkulaciona pumpa (dodatna oprema)Nominalni napon: 230 V~Nominalna struja: maks. 2 (1) A ~

  fÖ Priključak na mrežu, na proširenje kapaciteta SA169

  OpasnostPogrešno povezane žice mogu da dovedudo teških povreda i do oštećenja uređaja.Žice „L1“ i „N“ ne smeju da se zamene.

  ■ Priključak na mrežu izvesti kao fiksni priključak(3-žični vod NYM). Kod priključka sa fleksibilnimpriključnim mrežnim vodom mora se kodotkazivanja kablovske uvodnice obezbeditizatezanje provodnika koji provode struju ispredzaštitnog provodnika (min. 1 cm duže).

  ■ Na priključnom mrežnom vodu treba da se pred-vidi odvajač koji će odvojiti od mreže sve polovesvih aktivnih vodova i koji odgovara kategorijiprenapona III (3mm) za potpuno odvajanje. Ovajodvajač mora da se ugradi prema odredbama zapostavljanje u čvrsto položenoj električnojinstalaciji.

  ■ Dodatno preporučujemo montažu zaštitnoguređaja diferencijalne struje osetljivog na svevrste struje (FID klasa B ) zajednosmerne (diferencijalne) struje koje mogu danastanu energetski efikasnim pogonskimsredstvima.

  ■ Osigurač: maks. 16 A.lH Eksterni zahtev

  Eksterna blokadaPriključak dodatne opreme na mrežu(230 V~ 50Hz). Kod postavljanja uređaja u vlažneprostorije, priključak dodatne opreme na mrežukoja je izvan vlažnog područja ne sme da seizvede na regulaciji.Ukoliko se kotao za grejanje postavlja izvanvlažnih prostorija, priključivanje delova dodatneopreme na mrežu može da se izvrši direktno naregulaciji. Taj priključak se uključuje direktno prekoglavnog prekidača (maks. 6 A).

  Niskonaponski utikač! Senzor spoljne temperature

  Montaža:■ Severni ili severozapadni zid, 2 do 2,5 m

  iznad zemlje, kod višespratnica u gornjojpolovini 2. sprata

  ■ Ne iznad prozora, vrata ili ventilacionihotvora

  ■ Ne neposredno ispod balkona ili oluka■ Ne sme da bude zamalterisan.■ 2-žični vod, maks. dužine od 35 m sa

  poprečnim presekom voda od 1,5 mm2% Senzor temperature akumulacionog bojleraaVG KM-BUS učesnik (dodatna oprema), neop-

  hodno za razdelnik dodatnog KM-BUSučesnika■ Daljinsko upravljanje Vitotrol 200-A ili 300-A■ Proširena oprema mešača■ Modul solarne regulacije, tip SM1■ Proširenje EA1■ Bežična bazna stanica■ Proširenje AM1

  0-10 V Priključak upravljanja brojem obrtaja, izlazpumpe 20

  Detaljni planovi priključivanjaUputstvo za servisiranje „Vitocrossal 100, tipCI1“

  Električno povezivanje kotla (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 24

  Cirkulaciona pumpa na utikač sÖ

  A 1~M

  sÖ?

  0 - 10 V

  Slika 25

  A Visoko efikasna cirkulaciona pumpa, saregulacijom broja obrtaja preko signala od 0 - 10 V

  Ako je moguća regulacija broja obrtaja, priključakutikača 0 - 10-V utaknuti na X4.

  Nominalna struja 2(1) A~Nominalni napon 230 V ~

  Prilagođavanje funkcije cirkulacione pumpe

  Hidraulični priključak/uslovi zapriključivanje

  Podešavanje na regulacijiAdresa kodiranja/grupa

  Podešavanje nacirkulacionoj pumpi

  Instalacija sa jednim kotlom sa:■ krugom grejanja bez mešača■ priključkom bez hidraulične skretnice i bez

  međubojlera vode za grejanje

  ■ Maks. broj obrtaja pumpe:E6: ... /krug grejanja

  ■ Min. broj obrtaja pumpe:E7: ... /krug grejanja

  Za ostale podatke vidi sledećidijagram i poglavlje „Kruggrejanja ...“ u kodiranju 2.

  Ekst. InEkst. In

  2

  6

  1212

  2

  6

  Instalacija sa jednim kotlom sa priključkomkrugova grejanja sa hidrauličnom skretnicom ilisa međubojlerom vode za grejanje

  30:0/Kotao/2 Ekst. In26

  1212

  2

  6

  Preporuka pri Δt = 15 K■ 49 kW: = 2 ≙ 2,80 m3/h■ 60 kW: = 3 ≙ 3,44 m3/h

  Samoregulišuća pumpa

  Pumpa se isključuje i uključuje preko utikača sÖ.

  B

  L N?

  C

  N ?

  A

  L

  D

  Slika 26

  A PumpaB Prema regulacijiC KontaktorD Poseban priključak na mrežu (obratiti pažnju na

  podatke proizvođača)

  Električno povezivanje kotla (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 25

  Cirkulaciona pumpa na utikač sA

  A1~M

  sAL N?

  Slika 27

  A Cirkulaciona pumpa

  NapomenaCirkulacione pumpe potrošne tople vode sasamostalnim funkcijama priključiti direktno na 230 V∼.

  Nominalna struja 2(1) A~Nominalni napon 230 V ~

  U adresi kodiranja „39“ podesiti funkcijupriključenog sastavnog dela.Funkcija KodiranjeCirkulaciona pumpa potrošne tople vo-de

  39:0

  Pumpa za krug grejanja bez mešačaA1

  39:1

  Cirkulaciona pumpa za zagrevanjeakumulacionog bojlera (stanje prilikomisporuke).

  39:2

  Pumpe sa primljenom strujom većom od 2 A ili priključak za VE pumpe

  LN

  Ekst.UKLJ./ISKLJ.

  L N

  N PE

  NL

  L

  D

  C

  ABSlika 28

  A PumpaB Prema regulacijiC KontaktorD Poseban priključak na mrežu (obratiti pažnju na

  podatke proizvođača)

  Električno povezivanje kotla (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 26

  Pumpe 400 V~

  LN L1 L2 L3 N PE

  A

  C

  3~M

  B

  Slika 29

  A PumpaB Prema regulacijiC Kontaktor

  Za upravljanje kontaktoraNominalna struja 4(2) A~Preporučeni priključni vod H05VV-F3G 0,75 mm2

  Ili H05RN-F3G 0,75 mm2

  Eksterni zahtev preko kontakta za uključivanje

  Mogućnosti priključivanja:■ Proširenje EA1 (dodatna oprema, vidi posebno uput-

  stvo za montažu)■ Utikač lH

  Kada je kontakt zatvoren, gorionikom se upravlja uzavisnosti od opterećenja. Voda u kotlu se zagreva nazadatu vrednost podešenu u adresi kodiranja „9b“ ugrupi „Opšte“/1. Ograničenje temperature vode ukotlu vrši se preko ove zadate vrednosti i elektronskogograničavanja maksimalne temperature (adresakodiranja „06“ u grupi „Kotao“/2).

  ! PažnjaKontakti koji su pod naponom izazivaju kratakspoj ili spoj faza.Eksterni priključak mora da bude bez napona ida ispunjava zahteve klase zaštite II.

  Električno povezivanje kotla (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 27

  Utikač lH Proširenje EA1

  A

  lHN?1 L

  A Beznaponski kontakt (prilikom priključivanja odstra-niti mostić između L i 1)

  B[{SDE [{DDE[{ADE

  A

  A Beznaponski kontaktB Proširenje EA1

  kodiranja■ „4b:1“ u grupi „Opšte“/1■ Dejstvo funkcije na odgovarajuću pumpu kruga

  grejanja:Adresa kodiranja „d7“ u grupi „Krug grejanja“ (samokod regulacije rada prema vremenskim uslovima)

  ■ Dejstvo funkcije na cirkulacionu pumpu za zagrevanjebojlera:Adresa kodiranja „5F“ u grupi „Topla voda“/3

  kodiranja■ „3A“ (DE1), „3b“ (DE2) ili „3C“ (DE3) postaviti na 2 u

  grupi „Opšte“/1■ Dejstvo funkcije na odgovarajuću pumpu kruga

  grejanja:Adresa kodiranja „d7“ u grupi „Krug grejanja“ (samokod regulacije rada prema vremenskim uslovima)

  ■ Dejstvo funkcije na cirkulacionu pumpu za zagrevanjebojlera:Adresa kodiranja „5F“ u grupi „Topla voda“/3

  Eksterni zahtev preko ulaza 0 – 10 V

  Priključak na ulaz 0 – 10 V na proširenju EA1.Između zaštitnog provodnika i negativnog pola izvoranapona na objektu mora da se obezbedi galvanskorazdvajanje.

  U

  +

  L N LN

  S P

  aBJ

  Ö

  [{{]0-10V f-]A

  + -

  Slika 30

  0 do 1 V Bez zadavanja zadate vrednostitemperature vode u kotlu

  1 V Zadata vrednost 10 ℃10 V Zadata vrednost 100 ℃

  Eksterna blokada preko kontakta za uključivanje

  Mogućnosti priključivanja:■ Utikač lH■ Proširenje EA1 (dodatna oprema, vidi posebno uput-

  stvo za montažu)

  Kada je kontakt zatvoren, gorionik se isključuje.Pumpa kruga grejanja i cirkulaciona pumpa zazagrevanje bojlera (ako postoji) uključuju se premapodešenom kodiranju (vidi sledeću tabelu „Kodiranja“).

  Električno povezivanje kotla (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 28

  ! PažnjaKontakti koji su pod naponom izazivaju kratakspoj ili spoj faza.Eksterni priključak mora da bude bez napona ida ispunjava zahteve klase zaštite II.

  Utikač lH Proširenje EA1

  A

  lHN?1 L

  A Beznaponski kontakt (prilikom priključivanja odstra-niti mostić između L i 1)

  B[{SDE [{DDE[{ADE

  A

  A Beznaponski kontaktB Proširenje EA1

  kodiranja■ „4b:2“ u grupi „Opšte“/1■ Dejstvo funkcije na pumpu kruga grejanja:

  Adresa kodiranja „d6“ u grupi „Krug grejanja“ (samokod regulacije rada prema vremenskim uslovima)

  ■ Dejstvo funkcije na cirkulacionu pumpu za zagrevanjebojlera:Adresa kodiranja „5E“ u grupi „Topla voda“/3

  kodiranja■ „3A“ (DE1), „3b“ (DE2) ili „3C“ (DE3) postaviti na 3 ili

  4 u grupi „Opšte“/1■ Dejstvo funkcije na pumpu kruga grejanja:

  Adresa kodiranja „d6“ u grupi „Krug grejanja“ (samokod regulacije rada prema vremenskim uslovima)

  ■ Dejstvo funkcije na cirkulacionu pumpu za zagrevanjebojlera:Adresa kodiranja „5E“ u grupi „Topla voda“/3

  Priključak delova dodatne opreme

  B C

  aVG

  lH

  A D

  E

  aVG

  aVG

  f-]A

  aVG

  aVG

  f-]A

  aVG

  aVG

  f-]A

  Slika 31

  A Regulacija kotla za grejanjeB Proširena oprema za krug grejanja sa mešačem

  M2C Proširena oprema za krug grejanja sa mešačem

  M3

  D Proširenje EA1, proširenje AM1 ili modul solarneregulacije, tip SM1

  E Mrežni prekidač

  Ako do priključenih aktuatora (npr. cirkulacione pumpe)teče veća struja od vrednosti osigurača odgovarajućegdela dodatne opreme: odgovarajući izlaz koristiti samoza upravljanje relejem na objektu.

  Dodatna oprema Interni osigu-rač uređaja

  Proširena oprema za krug grejanja samešačem

  2 A

  Proširenje EA1 2 AProširenje AM1 4 AModul solarne regulacije, tip SM1 2 A

  Električno povezivanje kotla (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 29

  4.

  2.1.

  3.

  4,8 x 9,5

  Slika 32

  3. Gornji lim centrirati prema kotlu.

  4. Gornji lim postaviti, po potrebi tek nakon montažepriključaka na strani vode za grejanje.

  Montaža gornjih limova57

  95 9

  28 R

  S

 • 30

  A

  B

  C

  D

  E

  Slika 33

  A Polazni vod kotla do 160 kW DN 50, >160 kW DN65

  B Manometar R ½C Pražnjenje, R 1¼D Povratni vod kotla do 160 kW DN 50, >160 kW DN

  65E Sigurnosni ventil R 1¼

  NapomenaVitocrossal je pogodan samo za toplovodne instalacijegrejanja sa pumpom. Ne smeju se montirati 4-kraki mešači, prelivni ventiliniti ostali obilazni vodovi polaznog i povratnog voda.Povratni vod grejanja ne sme da se priključi na sigur-nosni povratni vod.

  ! PažnjaMehanički opterećeni spojevi mogu izazvatioštećenja uređaja.Cevovode priključiti tako da ne budu opterećeni ibez pritezanja.

  1. Dobro isprati instalaciju grejanja.

  2. Priključiti krugove grejanja.

  Izvođenje sigurnosnih priključaka

  Uputstvo za montažu malog razdelnika

  1. Postaviti sigurnosne vodove.

  Minimalni poprečni preseci:Ulazni priključak sigurnosnog ventila 3 i 4 bar (0,3/0,4 MPa): Do 160 kW R 13 i 4 bar (0,3/0,4 MPa): Od 200 kW R 1¼6 bar (0,6 MPa) R 1Ispusni vod sigurnosnog ventila 3 i 4 bar (0,3/0,4 MPa): Do 160 kW R 1¼3 i 4 bar (0,3/0,4 MPa): Od 200 kW R 1½6 bar (0,6 MPa) R 1¼

  ! PažnjaMehanički opterećeni spojevi mogu izazvatioštećenja uređaja.Cevovode priključiti tako da ne budu optere-ćeni i bez pritezanja.

  2. Proveriti hermetičnost priključaka na strani vode zagrejanje.

  Dozv. radni pritisak 6 bar (0,6 MPa)Min. radni pritisak 0,5 bar (0,05 MPa)Pritisak ispitivanja 7,8 bar (0,78 MPa)

  Osiguranje od nedostatka vode (graničnik nivoavode)

  Ispitivanjima je dokazano da su zadovoljeni zahtevi uskladu sa EN 12828. Nije potrebno dodatno osiguranjeod nedostatka vode.

  Sigurnosni ventil

  Kotlovi za grejanje trebaju da se opreme sigurnosnimventilom. Koristiti samo sigurnosne ventile čiji susastavni delovi ispitani u skladu sa TRD 721 i označeniu zavisnosti od izvedene instalcije.

  Priključivanje na strani vode za grejanje

  5795

  928

  RS

 • 31

  Puštanje u rad izvršiti tek kada su ispunjeni sledećiuslovi:■ Slobodan prolaz u odvodu dimnih gasova.■ Sistem za odvod dimnih gasova pod nadpritiskom je

  hermetično zatvoren.■ Poklopac za zatvaranje na revizionim otvorima je

  ispitan na sigurno i hermetično postavljanje.■ Otvori za dovoljno snabdevanje vazduhom za

  sagorevanje su otvoreni i izvedeni tako da ne moguda se zatvore.

  ■ Za izgradnju i puštanje sistema za odvod dimnihgasova u rad poštovani su važeći propisi.

  OpasnostSistemi za odvod dimnih gasova koji nisuhermetički zatvoreni, koji su začepljeni ili imajunedovoljno snabdevanje vazduhom zasagorevanje, mogu da izazovu trovanja opasnapo život usled stvaranja ugljenmonoksida udimnim gasovima.Obezbediti pravilno funkcionisanje sistema zaodvod dimnih gasova. Otvori za dovod vazduhaza sagorevanje ne smeju da budu izvedeni takoda mogu da se zatvore.

  Priključivanje na strani dimnih gasova

  NapomenaPriključak za odvod dimnih gasova mora da bude izve-den tako da ne bude opterećen i bez pritezanja.

  Uputstvo za montažu sistema za odvod dimnihgasova

  Priključak za odvoddimnih gasova:

  7 200 mm

  ! PažnjaDimne cevi/cevi za dovod svežeg vazduha ilidimne cevi ne smeju da popuštaju.Za fiksiranje cevi koristiti obujmice zapričvršćivanje koje su učvršćene na podu ili zidu(dodatna oprema sistema za odvod dimnihgasova/dovod svežeg vazduha).

  Nastavak za odvod dimnih gasova povezati sa vodomza odvod dimnih gasova najkraćim putem i sa blagimnagibom prema gore (min. 3°). Izbegavati oštrasavijanja.

  Puštanje u rad i podešavanje

  Uputstvo za servisiranje „Vitocrossal 100 CI1“ iregulacije kruga kotla

  Priključak za odvod dimnih gasova57

  95 9

  28 R

  S

 • 32

  Slika 34

  ! Senzor spoljne temperature? Senzor temperature polaznog voda% Senzor temperature akumulacionog bojlerasÖ Podešavanje pumpe kruga grejanja, pumpe

  kruga kotla ili prigušne klapneKodiranje 37

  sA Cirkulaciona pumpa po izboru:■ Cirkulaciona pumpa za zagrevanje

  akumulacionog bojlera■ Eksterna pumpa kruga grejanja■ Cirkulaciona pumpa potrošne tople vode

  Kodiranje 39

  Šema veze i električne instalacije

  5795

  928

  RS

 • 33

  sK Izlaz releja po izboru:■ Zbirna dojava smetnji■ Cirkulaciona pumpa za zagrevanje

  akumulacionog bojlera■ Eksterna pumpa kruga grejanja■ Cirkulaciona pumpa potrošne tople vodeKodiranje 53

  dG Kombinovani regulator gasagD Klapna dimnih gasovaaVG KM-BUS učesnici (dodatna oprema)

  ■ Daljinsko upravljanje Vitotrol 200-A ili 300A■ Vitocom 100, tip GSM■ Proširena oprema mešača■ Modul solarne regulacije, tip SM1■ Proširenje EA1■ Bežična bazna stanica■ Proširenje AM1

  a¢Ö Motor ventilatora0-10 VA1 Osnovna elektronska pločaA2 Uključni mrežni deo integrisan u osnovnu

  elektronsku pločuA3 Kodni utikačA4 Mrežni prekidačA5 Jedinica za opsluživanjeA6 Priključni adapter sa Optolink-omA7 Priključni adapterA8 Komunikacioni modul LON (dodatna oprema)A9 Deblokada/resetovanjeA10 Proširenje priključka SA 100A11 Proširenje kapaciteta

  Tehnički podaci

  Tehnički podaci kotla za grejanje

  Opseg nominalnogtoplotnog kapaciteta

  TV/TR = 50/30 kW 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318TV/TR = 80/60 kW 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291Nominalno toplotnoopterećenje

  kW 76 113 151 189 226 264 300

  ID broj proizvoda CE-0085CR0391Dozv. radna temperatura °C 95Dozv. temperaturapolaznog voda(= sigurnosna temperatura)

  °C 110

  Maks. dozv. radni pritisak bar 6 MPa 0,6Min. dozv. radni pritisak bar 0,5 MPa 0,05Ispitni pritisak bar 7,8 MPa 0,78Dimenzije tela kotla Dužina/dimenzije priunošenju*3

  mm 660/450 780/570 780/570 900 900 1010 1010

  Širina mm 680 680 680 680 680 680 680Visina mm 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459Ukupne dimenzije bezpriključno dela za kotao

  Dužina g mm 745 875 875 980 980 1090 1090Širina c mm 750 750 750 750 750 750 750Visina a mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

  *3 Sa rasklopljenom podnom šinom

  Šema veze i električne instalacije (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 34

  Opseg nominalnogtoplotnog kapaciteta

  TV/TR = 50/30 kW 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318TV/TR = 80/60 kW 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291Dimenzije temelja Dužina mm 750 850 850 1000 1000 1100 1100Širina mm 800 800 800 800 800 800 800Visina mm 100 100 100 100 100 100 100Težina Ukupna težina jedinice kg 238 295 295 340 340 385 385Nezapakovana jedinica kg 288 345 345 390 390 435 435Telo kotla kg 183 230 230 265 265 300 300Telo kotla sa transportnompaletom

  kg 210 260 260 295 295 330 330

  Gorionik kg 10 11 11 15 15 15 15Zapremina vode l 65 103 103 145 145 180 180Priključci Polazni vod kotla PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65Povratni vod kotla PN 6 DN 50 50 50 65 65 65 65Bezbednosni priključak R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼Pražnjenje R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼Sifon sa odvodomkondenzata

  mm 20 20 20 20 20 20 20

  Karakteristične vrednostidimnih gasova*2

  Temperatura (pri temperaturipovratnog voda od 30 °C)

  ■ Kod nominalnog toplotnogkapaciteta

  °C 45 45 45 45 45 45 45

  ■ Kod delimičnog opterećenja °C 35 35 35 35 35 35 35Temperatura (pri temperaturipovratnog voda od 60 °C)

  °C 65 65 65 65 65 65 65

  Maseni protok (kod dimnoggasa)

  ■ Kod nominalnog toplotnogkapaciteta

  kg/h 120 180 240 300 360 420 477

  ■ Kod delimičnog opterećenja kg/h 36 54 72 90 108 126 143Priključak za odvod dimnihgasova

  DN 200 200 200 200 200 200 200

  Uzgon na mbar 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7Nastavak za odvod dimnihgasova

  Pa 70 70 70 70 70 70 70

  *2 Računarske vrednosti za dimenzionisanje instalacije za odvod gasova prema EN 13384 u odnosu na 10 % CO2 kodzemnog gasa.Temperature dimnih gasova kao izmerene bruto vrednosti pri temperaturi vazduha za sagorevanje od 20 °C.Podaci za delimično opterećenje odnose se na snagu od 30 % nominalnog toplotnog kapaciteta. Kod odstupajućegdelimičnog opterećenje (u zavisnosti od načina rada gorionika), maseni protok dimnih gasova treba da se izračunaanalogno.

  Tehnički podaci (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 35

  Opseg nominalnogtoplotnog kapaciteta

  TV/TR = 50/30 kW 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318TV/TR = 80/60 kW 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291Karakteristične vrednostiproizvoda prema zakonu oštednji energije (EnEV)

  Normni stepen korisnosti Pri temperaturi sistemagrejanja 40/30 °C

  % do 98 (Hs)/109 (Hi)

  Pri temperaturi sistemagrejanja 75/60 °C

  % do 96 (Hs)/106 (Hi)

  Gubitak zbog spremnostiqB,70

  % 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

  NOx NOx klasa 6, < 56 mg/kWh

  Opseg nominalnogtoplotnogkapaciteta

  TV/TR = 50/30 kW 16 - 75 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318TV/TR = 80/60 kW 15 - 69 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291Nominalno toplotnoopterećenje

  kW 71 76 113 151 189 226 264 300

  ID broj proizvoda CE-0085CR0391 Dozv. radnatemperatura

  °C 95

  Dozv. temperaturapolaznog voda(= sigurnosnatemperatura)

  °C 110

  Maks. dozv. radnipritisak

  bar 6

  MPa 0,6Min. dozv. radnipritisak

  bar 0,5

  MPa 0,05Ispitni pritisak bar 7,8 MPa 0,78Dimenzije tela kotla Dužina/dimenzije priunošenju*3

  mm 660/450 660/450 780/570 780/570 900 900 1010 1010

  Širina mm 680 680 680 680 680 680 680 680Visina mm 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459Ukupne dimenzijebez priključnog delaza kotao

  Dužina g mm 745 745 875 875 980 980 1090 1090Širina c mm 750 750 750 750 750 750 750 750Visina a mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

  *3 Sa rasklopljenom podnom šinom

  Tehnički podaci (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 36

  Opseg nominalnogtoplotnogkapaciteta

  TV/TR = 50/30 kW 16 - 75 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318TV/TR = 80/60 kW 15 - 69 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291Dimenzije temelja Dužina mm 750 750 850 850 1000 1000 1100 1100Širina mm 800 800 800 800 800 800 800 800Visina mm 100 100 100 100 100 100 100 100Težina Ukupna težinajedinice

  kg 238 238 295 295 340 340 385 385

  Zapakovana jedinica kg 288 288 345 345 390 390 435 435Telo kotla kg 183 183 230 230 265 265 300 300Telo kotla satransportnompaletom

  kg 210 210 260 260 295 295 330 330

  Gorionik kg 10 10 11 11 15 15 15 15Zapremina vode l 65 65 103 103 145 145 180 180Priključci Polazni vod kotla PN 6

  DN50 50 50 50 65 65 65 65

  Povratni vod kotla PN 6DN

  50 50 50 50 65 65 65 65

  Bezbednosnipriključak

  R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

  Pražnjenje R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼Sifon sa odvodomkondenzata

  mm 20 20 20 20 20 20 20 20

  Karakterističnevrednosti dimnihgasova*4

  Temperatura (pritemperaturi povrat-nog voda od 30 °C)

  ■ Kod nominalnogtoplotnogkapaciteta

  °C 45 45 45 45 45 45 45 45

  ■ Kod delimičnogopterećenja

  °C 35 35 35 35 35 35 35 35

  Temperatura (pritemperaturi povrat-nog voda od 60 °C)

  °C 65 65 65 65 65 65 65 65

  *4 Računske vrednosti za dimenzionisanje instalacije za odvod gasova prema EN 13384 u odnosu na 10 % CO2 kod zemnoggasa.Temperature dimnih gasova kao izmerene bruto vrednosti pri temperaturi vazduha za sagorevanje od 20 °C.Podaci za delimično opterećenje odnose se na snagu od 30 % nominalnog toplotnog kapaciteta. Kod odstupajućegdelimičnog opterećenja (u zavisnosti od načina rada gorionika), maseni protok dimnih gasova treba da se izračunaanalogno.

  Tehnički podaci (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 37

  Opseg nominalnogtoplotnogkapaciteta

  TV/TR = 50/30 kW 16 - 75 16 - 80 32 - 120 32 - 160 48 - 200 48 - 240 64 - 280 64 - 318TV/TR = 80/60 kW 15 - 69 15 - 74 29 - 110 29 - 146 44 - 184 44 - 220 58 - 258 58 - 291Maseni protok (koddimnog gasa)

  ■ Kod nominalnogtoplotnogkapaciteta

  kg/h 112 120 180 240 300 360 420 477

  ■ Kod delimičnogopterećenja

  kg/h 34 36 54 72 90 108 126 143

  Priključak za odvoddimnih gasova

  DN 200 200 200 200 200 200 200 200

  Uzgon na mbar 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7nastavku za odvoddimnih gasova

  Pa 70 70 70 70 70 70 70 70

  Karakterističnevrednosti proizvodaprema zakonu oštednji energije(EnEV)

  Normni stepenkorisnosti

  Pri temperaturisistema grejanja40/30 °C

  % do 98 (Hs)/109 (Hi)

  Pri temperaturisistema grejanja75/60 °C

  % do 96 (Hs)/106 (Hi)

  Gubitak zbogspremnosti qB,70

  % 0,7 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6

  NOx klasa 6, < 56 mg/kWh

  Tehnički podaci (nastavak)57

  95 9

  28 R

  S

 • 38

  Tehnički podaci za cilindrični gorionik MatriX

  Nominalni toplotni kapacitetkotla za grejanjeTpol/Tpov 50/30 ℃

  kW 80 120 160 200 240 280 318

  Instalacija sa dva kotla 240 320 400 480 560 636Toplotni kapacitet gorionika,donji/gornji kapacitet*5

  kW 15,1/75,5

  30,2/113,2

  30,2/150,9

  45,3/188,7

  45,3/226,4

  60/264,2

  60/300

  Tip gorionika CI175/80k

  W

  CI1120/160

  kW

  CI1120/160

  kW

  CI1200/240

  kW

  CI1200/240

  kW

  CI1280/318

  kW

  CI1280/318k

  WID broj proizvoda Vidi Kotao za grejanjeNapon V 230Frekvencija Hz 50Primljena snaga Kod gornjeg toplotnogkapaciteta

  W 140,5 130 268 171 279 260 393

  Kod donjeg toplotnogkapaciteta

  W 19,5 28 28 29 29 26,5 26,5

  Verzija ModulišućiDimenzije Širina a mm 463 426 426 463 463 463 463Dužina b mm 442 481 481 655 655 731 731Visina c mm 400 273 273 356 356 356 356TežinaGorionik sa kombinacijskomarmaturom

  kg 8,85 10,3 10,3 14,65 14,65 14,8 14,8

  Pritisak na priključku za gasG20/G25

  mbar 20/25

  kPa 2/2,5Priključak za gas R 1 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½Priključne vrednosti u odnosuna maks. opterećenje sa

  ■ zemnim gasom E (G20),delimično opterećenje/puno opterećenje

  m3/h 1,6/7,99

  3,19/11,98

  3,19/15,97

  4,79/19,97

  4,79/23,56

  6,35/27,95

  6,35/31,75

  ■ zemnim gasom LL (G25)delimično opterećenje/puno opterećenje

  m3/h 1,86/9,28

  3,71/13,92

  3,71/18,57

  5,57/23,21

  5,57/27,85

  7,38/32,49

  7,38/36,9

  *5 Odgovara nominalnom toplotnom opterećenju kotla za grejanje.

  Tehnički podaci (nastavak)

  5795

  928

  RS

 • 39

  57

  95 9

  28 R

  S

 • 40

  Viessmann d.o.o. BeogradTabanovačka 311000 BeogradTelefon: +381 11 30 97 887Telefax: +381 11 30 97 886www.viessmann.com 57

  95 9

  28 R

  SZa

  drža

  vam

  o pr

  avo

  na te

  hnič

  ke iz

  men

  e!

  Uputstvo za montažuVitocrossal 100Bezbednosna uputstvaSadržajInformacijeOdlaganje ambalažeSimboliNamenska upotreba

  Informacije o proizvoduInformacije o proizvoduPrepravke za druge zemlje odredišta

  Pripreme za montažuRedosled montažePostavljanje i centriranje kotla za grejanjeDemontaža prednjeg limaMontaža priključne cevi za gas (dodatna oprema)Mogućnost polaganja priključnog voda za gas

  Priključivanje gorionika na strani gasaMontaža kompleta za rad nezavisan od vazduha u prostorijiMontaža priključnog komada kotlaMontaža sifona i senzora temperature dimnih gasovaOdvod kondenzata

  Priključivanje uređaja za neutralizaciju (dodatna oprema)Montaža prednjeg limaElektrično povezivanje kotlaOtvaranje regulacijePostavljanje vodovaEksterni vodoviCirkulaciona pumpa na utikač sÖCirkulaciona pumpa na utikač sAPumpe sa primljenom strujom većom od 2 A ili priključak za VE pumpePumpe 400 V~Eksterni zahtev preko kontakta za uključivanjeEksterni zahtev preko ulaza 0 – 10 VEksterna blokada preko kontakta za uključivanjePriključak delova dodatne opreme

  Montaža gornjih limovaPriključivanje na strani vode za grejanjeIzvođenje sigurnosnih priključaka

  Priključak za odvod dimnih gasovaPriključivanje na strani dimnih gasova

  Puštanje u rad i podešavanje

  DodatakŠema veze i električne instalacijeTehnički podaciTehnički podaci kotla za grejanjeTehnički podaci za cilindrični gorionik MatriX