Top Banner

Click here to load reader

Uniwersytet Trzeciego Wieku w ... w świecie cyfrowym, z drugiej strony dorosłe pokolenie nie jest w stanie śledzić błyskawicznego rozwoju technologicznego. Dla dorosłego pokolenia

Jul 25, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

  w Lubsku

 • Obecny Zarząd Stowarzyszenia

  Prezes- Zofia Głogowska Zastępca-Andrzej Mól

  Skarbnik- Danuta Dzikiewicz Sekretarz- Bożena Manik Członek- Renata Jasińska

  Członek- Maria Klauz Członek- Stefan Antoniszyn

 • Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  w Lubsku

 • ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

  UTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność

  pożytku publicznego na rzecz ogółu osób starszych

 • ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

  • Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie: • podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, • ochrony i promocji zdrowia, • ekologii, • upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, • działania na rzecz osób niepełnosprawnych, • nauki, edukacji, oświaty i wychowania, • krajoznawstwa i wypoczynku, • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, • upowszechniania kultury fizycznej i sportu, • rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, • promocji i organizacji wolontariatu.

 • Cele UTW

  • prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,

  • włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,

  • wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,

  • udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,

  • aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,

 • Wyżej wymienione cele realizuje się przez

  następujące działania

 • Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku lubskim, regionie, Polsce

  i na świecie

 • Zajęcia ruchowe

 • Naukę języków obcych

 • Aktywna działalność turystyczno-krajoznawcza

 • Działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań zgodnie z potrzebami

 • Współdziałanie członków UTW

 • Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą

 • Prowadzenie działalności informacyjnej

 • CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  Członkiem zwyczajnym UTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy obywatel

  Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym lub posiadający stałą rentę,

  który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów UTW,

  złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do UTW oraz będzie opłacał składki

  członkowskie.

 • CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu

 • Członkowie mają prawo:

  • czynnego i biernego wyboru do organów stowarzyszenia

  • zapoznawania się z programem działalności UTW

  • zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW

  • organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, klubowej zgodnie z celami UTW i potrzebami członków

  • korzystania z pomieszczeń UTW, sprzętu środków.

 • Członkowie zwyczajni UTW są zobowiązani

  • aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW

  • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów UTW

  • regularnie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań i opłacać składkę członkowską

 • ORGANA UTW

  • Ogólne Zgromadzenie Członków

  • Zarząd

  • Komisja Rewizyjna

 • Do zakresu działania Zarządu UTW należy:

  • realizowanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków, • ustalanie planów działalności i budżetu UTW oraz

  sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Ogólnym Zgromadzeniu Członków,

  • zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Członków, • rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących

  nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności UTW,

  • decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,

  • powoływanie biura UTW i ustalanie zakresu jego działalności,

 • Do zakresu działania Zarządu UTW należy:

  • podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających UTW oraz o wygaśnięciu członkostwa

  • podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków

  • zarządzanie majątkiem UTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami UTW

  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych UTW

 • Składki członkowskie

  Wpisowe- 50,00zł( jednorazowo)

  I semestr- 50,00zł ( 5 miesięcy) II semestr- 50,00zł( 5 miesięcy)

  za lipiec i sierpień składki nie są pobierane

  Składki należy opłacać w terminie do 20.10 za I semestr

  i do 20.02. za II semestr

 • Składki członkowskie

  Składki należy uiszczać za pokwitowaniem bez zbędnej zwłoki w wyznaczonych terminach, tak aby nie narażać pracowników organizacji

  na niecelowe i dodatkowe zajmowanie się tym obszarem.

  Należności z tytułu składek i wpisowych zasilają ogólne konto organizacji.

 • Składki członkowskie

  Składki członkowskie i wpisowe można wpłacać bezpośrednio na konto:

  PKO BP

  48 1020 5460 0000 5902 0111 3059

 • Zajęcia edukacyjne w roku akademickim

  2015/2016

 • Język angielski

  Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu

  w pracowniach przy ul. Dworcowej 2 ( I piętro)

 • Zajęcia informatyczno-komputerowe

  Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu

  w pracowniach komputerowych przy ul. Dworcowej 2 ( I piętro)

 • Język niemiecki

  Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu

  w pracowniach przy ul. Dworcowej 2 ( I piętro)

 • Język rosyjski

  Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu

  w pracowniach przy ul. Dworcowej 2 ( I piętro)

 • Inne zajęcia

 • Strzelectwo pneumatyczne

  wtorek i piątek

  w godz. 9.00-13.00

  siedziba LOK przy ul. Krakowskie Przedmieście

  Odpłatność 3 zł miesięcznie

  Umiejętności strzeleckie są szczególnie przydatne w trakcie kolejnych

  planowanych międzynarodowych imprez sportowych i lokalnych

  zawodów strzeleckich

 • Sport- zajęcia ogólnorozwojowe

  Hala sportowa przy ul. Bohaterów

  Terminarz zajęć zostanie podany do 6.10.2015 na stronie internetowej UTW

  W programie zajęć : lekkoatletyka, ping-pong, badminton

 • Kręgle Terminarz spotkań grupy „kręglarskiej”

  Środa 15.00-16.00 Hala Sportowa ul. Bohaterów

 • Kabaret „Zośka” Grupa otwarta

  Studentów, którzy potrafią śpiewać, tańczyć, recytować, pisać teksty kabaretowe

  zachęcamy do wstąpienia w szeregi naszego kabaretu

 • Sekcja Plastyczna

  Grupa malarska swoje zainteresowania realizuje w pracowni plastycznej

  Lubskiego Domu Kultury.

  Czwartek od 14.00-16.00

 • Warsztaty DJ Warsztaty umożliwiające uzyskanie

  umiejętności obsługi sprzętu nagłośniającego, odtwarzaczy, laptopa i prowadzenia imprez tanecznych dla wybranej grupy wiekowej

  Czas trwania: 10 godzin (grudzień 2015-styczeń-2016)

 • Uniwersytecki Korpus Werblistów

  Cykliczne zajęcia umuzykalniające na instrumentach perkusyjnych

  środa godz. 14.00 Biuro UTW ul. Dworcowa 2

  Przewidywane rezultaty:

  Oprawa muzyczna uniwersyteckich uroczystości oraz lokalnych i regionalnych imprez

  okolicznościowych: święta państwowe, mecze piłkarskie i inne

 • Imprezy okolicznościowe

  Inauguracja Roku Akademickiego

  20 października 2015

  godzina 17.00

  Świetlica Gimnazjum Bojanowskiego

 • Tydzień Seniora

  Okolicznościowy cykl imprez: wykłady tematyczne, rekreacja,

  spotkanie integracyjne

 • „Andrzejki”

  Zabawa „andrzejkowa” z wróżbami i przebierańcami

  Tańce, konkursy, gry, biesiada

  Listopad 2015

 • Polskie tradycje

  Wspólna Wigilia Bożenarodzeniowa z opłatkiem i kolędami

  grudzień 2015

 • Działalność dobroczynna

  Koncert kolęd i wizyta w Domu Opieki Społecznej

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  Wolontariat WOŚP Styczeń 2016

 • Spotkanie noworoczne

  Integracyjne spotkanie studentów UTW

  styczeń 2016

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.