Top Banner
Uhlí jako strategická surovina Pavel Hujer a David Král SŠ technická a dopravní Foto z odvalu Kunčice- 201
26

Uhlí jako strategická surovina

Jan 13, 2016

Download

Documents

Niel

Uhlí jako strategická surovina. Pavel Hujer a David Král. SŠ technická a dopravní. Foto z odvalu Kunčice- 2012. Úvod. Hornictví a uhlí je základ průmyslu. Nerostné suroviny jsou nenávratné přírodní zdroje, a proto je musíme chránit a zachovávat k nim přístup. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Uhl jako strategick surovinaPavel Hujer a David KrlS technick a dopravnFoto z odvalu Kunice- 2012

 • vodHornictv a uhl je zklad prmyslu. Nerostn suroviny jsou nenvratn prodn zdroje, a proto je musme chrnit a zachovvat k nim pstup.Vyuit surovin (uhl) ohrouj pedevm ekonomicka politick vlivy.Dnes je tba uhl v Evrop ve vraznm tlumu.V minulosti tba uhl vznamn pomohla rozvoji ostravskho regionu.Uhl vznikalo ped cca 320 miliony lety v prvohorch v obdob karbonu.

 • Jak vliv m tba uhl na ivotn prostedUhl tme dvma zpsoby- povrchov a hlubinn. Tba uhl m nepzniv dopad na ivotn prosted.Nejvce devastujc je ale povrchov tba.Dnes dochz k ekologizaci tby

  Vodn jma Jeremenko- 2013

 • Zt na ivotn prostedPovrchov tba Celkov deformace krajiny-odten velk vrstvy zeminy.Obtn rekultivace krajiny po vyten.Vysok pranost.Zmna hydrogeologickch proces.

  Hlubinn tbaDeformace krajiny- poklesy pdy.Zmna hydrogeologickch proces.Haldy.Vstup dlnch plyn.

 • Polsk halda dolu Marcel 2012

 • Hlubinn tba pedstavuje men zt na ivotn prosted ne povrchov.Nklady jsou ale vy ne na povrchovou tbu.Vyten prostory v hlubinnch dolech se daj vyplnit vhodnm materilem, kter zabrn propadu pdy na povrchu.

 • Vyuit uhl a produktyVyuv se zejmna v energetickm prmyslu pro vrobu tepla a elektiny.Z uhl se dl koks a bhem toho vznikaj vedlej produkty, kter jsou nepostradateln v chemickm prmyslu (nsledujc kapitola).Velk vyuit uhl je tak v hutnictv.Z uhelnho prachu se vyrb brikety, kter se pouvaj na otop v domcnostech.

 • Vroba koksuProces, pi kterm dochz k zahvn uhl bez pstupu vzduchu a na 1400C.Bhem koksovn dochz k uvolovn koksrenskho plynu, ze kterho lze dle zskat:DehetBenzol (lehk oleje- benzen, toluen)NaftalenAmoniakSraKoks je nepostradateln v hutnictv. D se pout tak na otop.

  Koksovna Svoboda -Zima roku 2012

 • Koksovna Jan verma- Zima roku 2009

 • Uhl jako (ne)nahraditeln zdroj energieV dnen dob se hledaj nejrznj alternativn nhrady za uhl v energetice.Nkter z npad bylo nahradit uhl biomasou, zemnm plynem nebo i komunlnm odpadem.Jejich podl ve vrob el. proudu je ovem v dnen dob zanedbateln.Zatm nejsou znmy zpsoby, jak v nkterch ppadech nahradit uhl v chemickm prmyslu.

 • Graf-paliva v energetice pro rok 2010

  Graf1

  47.6

  32.6

  7

  1.2

  4.3

  7.3

  Prodej

  List1

  Prodej

  hnd uhl47.6

  jadern elektrrny32.6

  ern uhl7

  zemn plyn1.2

  ostatn plyny4.3

  dal (biomasa, solrn panely, hydroelektrrny atp)7.3

  Chcete-li zmnit velikost oblasti dat grafu, pethnte jej prav doln roh.

 • Ochrana loiskaNerostn suroviny jsou nenvratn prodn zdroje, a proto je musme chrnit a zachovvat knim pstup.Vyuit surovin ohrouj pedevm ekonomick a politick vlivy:- tba jen ekonomicky vhodnch zsob (nap. t se mocn a snadno titeln sloje, slab zstvaj nevyuity)- bezkoncepn tlum dol

  Vodn Jma Jeremenko-2013

 • Loisko je teba chrnit, aby mohlo bt vyuito teno.

  Loisko chrn stt tzv. vyhlenm chrnnho loiskovho zem.Je teba k nmu zachovvat pstup.

 • Ochrana loiskaNapklad ve mst Ostrav jsou vechny doly zaveny a vjejich stainch se hromad voda.Aby nedolo k petoku vod do innch revr, je vOstrav Vtkovicch vprovozu vodn jma Jeremenko, kde sttn podnik Diamo erpnm udruje hladinu vod.

 • Vodn jma Jeremenko- 2013

 • Pstup kloisku me ztovat i znemoovat nkolik vc:

  dln vodymetanstar dln dla (zde se navc mohou tyto sloky nahromadit)patn geologick podmnkystavby na povrchu

 • inn doly, kde probh tba, jsou vtrny a rovn maj oderpvn dlnch vod.Loisko, na kterm se momentln tba neprovd, je teba chrnit ped tmito vlivy tzv. konzervanm reimem.

  Dl Paskov - Sta 2012

 • Konzervan reimVhodyNa dole je mon vppad poteby vbrzk dob zahjit tbu.Navc jsou ji nkter prvn vci zajitny.Loisko je chrnno ped znehodnocenm.

  NevhodyTento typ konzervanho reimu je velice nkladn.

  Probhaj pouze udrovac prceDl Frentt- zdroj: www.dulfrenstat.cz

 • Doly v konzervanm reimu v RDl Mr (hnd uhl)Tento lignitov dl se nachzv Jihomoravskm kraji vobci Mikulice nedaleko msta Hodonn.

 • Dl FrenttTento ernouheln dl se nachzv Trojanovicch u msta Frentt pod Radhoem.Zsoby uhl vtto lokalit mohou dosahovat a 1,6miliardy tun ernho uhl.Nachz se zde posledn vznamn loisko ernho uhl na zem R.Spolenost OKD usiluje o proveden przkumu.

  Dl Frentt- zdroj: www.dulfrenstat.cz

 • Dochz zde ke stetu zjmu s mstnmi obcemi a msty, kter usiluj o zruen dolu.Dvodem je strach z tby a nsledn devastace Beskyd.Ktb a kloisku by mlo bt pistupovno zodpovdn. Vsouasnosti pi konzervanm reimu dl nijak neohrouje zdej ivotn prosted.Existuj i zpsoby tby bez pokles, kter vak tbu prodrauj.

 • tlum v OstravPed rokem 1989 byla tba dotovna.Byly dotovny i vysoce ztrtov doly.Od roku 1990 a do 30.6.1994 byla ukonena tba vech dol v Ostrav.tlum postihl tak celou Evropu a trv dodnes.Ostravsk doly tily v nronch geologickch podmnkch.Zato vak mly nejkvalitnj uhl na svt.

 • Likvidace dlnch dlLikvidace dlnch jam zsypem znemouje jejich optovn oteven. Obnoven tby je tm nemon.

 • Hospodrn a ekologick vyuit loiskaMaximln loisko vyut- vytit.Zakldat vyruban prostory zakldkou (nap. stavebn odpad, hluina z hald atp.), aby se nepropadaly.Po vyten dolu zlikvidovat dln dla zakldkou.Pedasnm uzavenm dol a optovnm otevenm se zaplat 3x vc.

 • BudoucnostV budoucnosti se pedpokld vrazn tlum uhl v energetice.Svtov zsoby ropy se odhaduj na 40-50 let - - uhl by mohlo bt plnohodnotnou nhradou.

  V souasn dob je uhl nepostradatelnv chemickm prmyslu.

  Dl Paskov - Sviadnov 2012

 • Dkujeme za pozornostS Technick a dopravn a st. Podniku Diamo za umonn exkurse na VJ Jeremenko upmn dkujeme.KONEC :-D

  Hodit sem jet logo koly*Fotka dolu Jeremenko*Dol hodit njakou vhodnou fotku*Hodit sem fotku dolu frentt*