Top Banner
Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová UČEBNÉ PLÁNY 2018 / 2019
22

UČEBNÉ PLÁNY - edu

Nov 18, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
UEBNÉ PLÁNY
2018 / 2019
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová
Lipová 8, 972 51 Handlová Názov ŠkVP Obchodná akadémia – bilingválne štúdium
Kód a názov ŠVP 63,64 Ekonomika a organizácia, obchod a sluby
Kód a názov študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 5 rokov
Druh školy štátna škola
Vyuovací jazyk slovenský jazyk
2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 2018/19
1. A 2. A 3.A 4.A 5. A Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 33 19 16 16 10 94
Jazyk a komunikácia 23 10 11 12 8 64
Slovenský jazyk a literatúrab) j) 3 3 4 4 - 14
Druhy vyuovací jazyk a) b) e) 20 4 4 5 5 38
Druhý cudzí jazyk a) b) e) - 3 3 3 3 12
lovek a hodnoty 1 1 - - - 2
Etická výchova/Náboenská výchovac) 1 1 - - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - - 5
Dejepis 2 1 - - - 3
lovek a príroda 1 2 - - - 3
Geografia 1 - - - - 1
Biológia - 2 - - - 2
Matematika a práca s informáciami 4 2 2 2 - 10
Matematikab) 2 2 2 2 - 8
Informatika b) 2 - - - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 2 10
Telesná a športová výchovab) e) g) h) 2 2 2 2 2 10
Odborné vzdelávanie - 14 17 17 23 71
Teoretické vzdelávanie - 12 11 8 11 42
Podniková ekonomika v CUJb) - 4 3 3 4 14
Útovníctvo b) e) - - 3 3 3 9
Administratíva a korešpondenciav CUJ b) e)
f)
Hospodárska geografia - 2 - - - 2
Právna náuka - - 2 - - 2
Tovaroznalectvo - 2 1 - - 3
Ekonomické cvienia b) e) f) - - 1 2 2 5
Podnikateské vzdelávanie b) e) f) i) - - 1 1 2 4
Aplikovaná informatika b) e) f) - 2 2 - - 4
Praktické útovníctvo b) e) f) - - 2 2 2 6
Volitené predmety - - - 4 6 10
Podnikanie v cvinej firmeb) e) f) k) - - - 2 2 4
Podnikanie v cestovnom ruchu b) e)f) k) - - - 2 2 4
Aplikovaná ekonómia b) e) f) k) - - - 2 2 4
29
Manament b) - - - 2 - 2
Marketing b) - - - - 2 2
Makroekonómia b) - - - - 2 2
Spolu 33 33 33 33 33 165
Úelové kurzy/uivo
zdravia h)
Kurz pohybových aktivítg) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola , Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP
Kód a názov študijného odboru 2675 M elektrotechnika
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
Kategórie a názvy vyuovacích predmetov Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku
2018/2019
VŠEOBECNÉ PREDMETY 20 17 13 12 62
Jazyk a komunikácia 7 7 8 8 30
Slovenský jazyk a literatúra b) 3 3 4 4 14
Prvý cudzí jazyk a) b) 4 4 4 4 16
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova / náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Dejepis 1 1 - - 2
lovek a príroda 3 2 0 - 5
Fyzika b) 2 2 - - 4
Chémia b) 1 - - - 1
Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12
Matematika b) 3 3 2 2 10
Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 2 8
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 13 16 20 21 70
Teoretické vzdelávanie 6 10 11 9 36
Strojníctvo d) f) 4/3 - - - 1
Elektrotechnika d) f) 4/1 4/1 - - 6
Aplikovaná matematika - 3 1 - 4
Aplikovaná informatika e) f) 2 - - - 2
Elektronika d) f) - 4/2 - - 2
Ekonomika - 1 1 - 2
Automatizácia d) f) - - 2 2/2 2
Aplikovaná elektronika - - 4/2 2 2
Sieové technológie - - 2 - 2
Elektrotechnická spôsobilos d) f) - - - 2/1 1
Praktická príprava 7 6 9 12 34
Prax e) f) i) 3 3 3 2 11
Mikroprocesorová technika e) f) - - - 2 2
29
Spolu 33 33 33 33 132
Úelové kurzy/uivo
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia 12 hodín 12 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia min 18 hod.
Kurz pohybových aktivít min 15 hod. min 15 hod.
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP
Kód a názov študijného odboru 2679 K mechanik - mechatronik
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
Kategórie a názvy vyuovacích predmetov Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku
2018/19 2018/19
TEORETICKÉ VYUOVANIE 20 17,5 17 17 71,5
VŠEOBECNO VZDELÁVACIE PREDMETY 11 11 10 9 41
Jazyk a komunikácia 6 6 6 6 24
slovenský jazyk a literatúra e) 3 3 3 3 12
cudzí jazyk d), f) 3 3 3 3 12
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
etická výchova/náboenská výchova g) 1 1 - - 2
lovek a spolonos - 1 1 - 2
dejepis - - 1 - 1
lovek a príroda 0,5 0,5 0,5 0,5 2
fyzika 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Matematika a práca s informáciami 2,5 1,5 1,5 1,5 7
matematika 1,5 1,5 1,5 1,5 6
informatika i) 1 - - - 1
telesná a športová výchova d) 1 1 1 1 4
ODBORNÉ PREDMETY 9 6,5 7 8 30,5
elektrotechnika l) 3 - - - 3
elektrotechnológia d) 1 - - - 1
strojníctvo l) 2 1 - - 3
elektrické merania l) - 1 - - 1
strojárska technológia l) 1 1 2 - 4
elektronika l) - 1 1 1 3
mechatronika l) - 1 2 2 5
elektrické stroje a prístroje - - 1 2 3
grafické systémy i) - - 1 1 2
elektrotechnická spôsobilos i) - - - 1 1
ekonomika - 0,5 - 1 1,5
odborný výcvik i) 15 17,5 17,5 17,5 67,5
Spolu
Úelové kurzy/uivo
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia h) 12 hodín 12 hodín
29
Kurz pohybových aktivít g) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2387 M mechatronika
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
Kategórie a názvy vyuovacích predmetov Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku
2018/19
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 20 17 13 12 62
Jazyk a komunikácia 7 7 8 8 30
Slovenský jazyk a literatúra b) 3 3 4 4 14
Prvý cudzí jazyk a), b) 4 4 4 4 16
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Dejepis 1 1 - - 2
Fyzika b) 2 2 - - 4
Chémia b) 1 - - - 1
Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12
Matematika b) 3 3 2 2 10
Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
Telesná a športová výchova b), e) g) h) 2 2 2 2 8
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 13 16 20 23 70
Teoretické vzdelanie 5 6 9 9 29
Mechanika d) f) 3/1 - - - 2
Strojníctvo d) 2/1 4/1 3/1 3/1 12
Elektrotechnika d), f) 3/1 3/1 - - 6
Elektronika d), f) - - 3/1 2/1 5
Elektrotechnická spôsobilos d), f) - - - 2/1 2
Automatizaná technika d) - - 2/1 2/2 4
Mechatronika - - 3 3 6
Aplikovaná matematika - - - 2 2
Ekonomika - 1 1 - 2
Technické kreslenie e) f) 3 - - - 3
Programovanie e) f) 2 2 - - 4
Programovanie mikropoítaov e) f) - - - 3/2 3
Kontrola a meranie e) f) - - 2 - 2
Prax e), f) i) - 2 2 2 6
29
Aplikovaná informatika e) f) - 2 2 2 6
Elektrotechnické meranie d) f) - - - 2 2
Spolu
Úelové kurzy/uivo
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia h) 12 hodín 12 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia g) 5 dní
Kurz pohybových aktivít g) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov študijného odboru 2387 M mechatronika
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
Kategórie a názvy vyuovacích predmetov Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku
2018/19
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 20 17 13 12 62
Jazyk a komunikácia 7 7 8 8 30
Slovenský jazyk a literatúra b) 3 3 4 4 14
Prvvý cudzí jazyk a), b) 4 4 4 4 16
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Dejepis 1 1 - - 2
Fyzika b) 2 2 - - 4
Chémia b) 1 - - - 1
Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12
Matematika b) 3 3 2 2 10
Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
Telesná a športová výchova b), e) g) h) 2 2 2 2 8
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 13 16 20 23 70
Teoretické vzdelanie 5 6 9 9 29
Mechanika d) f) 3/1 - - - 2
Strojníctvo d) 2/1 4/1 3/1 3/1 12
Elektrotechnika d), f) 3/1 3/1 - - 6
Elektronika d), f) - - 3/1 2/1 5
Elektrotechnická spôsobilos d), f) - - - 2/1 2
Automatizaná technika d) - - 2/1 2/2 4
Mechatronika - - 3 3 6
Aplikovaná matematika - - - 2 2
Ekonomika - 1 1 - 2
Technické kreslenie e) f) 3 - - - 3
Programovanie e) f) 2 - - - 2
Programovanie mikropoítaov e) f) - - - 3/2 3
Kontrola a meranie e) f) - - - 2 2
Prax e), f) i) - 6 6 - 12
CAD systémy e) f) - 2 2 - 4
CAD/CAM systémy - - - 2 2
Spolu
Úelové kurzy/uivo
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia h) 12 hodín 12 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia g) 5 dní
Kurz pohybových aktivít g) 15 hodín 15 hodín
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51
Handlová Názov ŠkVP Technické lýceum
Kód a názov ŠVP 39 Špeciálne technické odbory
Kód a názov študijného odboru 3918 M technické lýceum
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku 2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 Spolu
2.C 3.E 4.E
Jazyk a komunikácia 7 7 8 8 30
Slovenský jazyk a literatúra b) 3 3 4 4 14 Cudzí jazyk a), b) 4 4 4 4 16
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/Náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Dejepis 1 1 - - 2 Obianska náuka 1 1 1 - 3
lovek a príroda 5 6 3 2 16
Fyzika b) 2 2 - - 4 Cvienia z fyziky b) 1 2 2 2 7
Chémia b) 2 2 1 - 5
Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 10
Matematika b) 3 3 2 2 10 Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 2 8
ODBORNÉ PREDMETY 11 12 3 4 30
Teoretické vzdelávanie 9 9 3 2
Ekonomika - 2 2 - 4 Technika administratívy f) 2 - - - 2
Aplikovaná matematika 2 2 1 2 7
Technická grafika b) 3 3 - - 6
Základy techniky 2 2 - - 4
Praktická príprava 2 3 - 2
Aplikovaná informatika f) 2 3 - - 5 Roníkový projekt f) - - - 2 2
predmety bloku INFORMATIKA j) 0 0 14 15 29
Teoretické vzdelávanie - - 5 3
Praktická príprava - - 9 12
Sieové technológie e) f) - - 2 2 4 Databázové systémy e) f) - - 2 - 2
29
Praktické cvienia z informatiky e) f) i) - - 2 - 2
CAD systémy e) f) - - - 2 2
predmety bloku STROJÁRSTVO j) 0 0 14 15 29
Teoretické vzdelávanie - - 5 5
Náuka o materiáloch - - 3 - 3 Strojárska technológia d) - - - 3/1 3
Strojníctvo d) - - 3/1 4/1 7
Praktická príprava - - 9 10
Aplikovaná informatika e) f) - - 2 2 4 Deskriptívna geometria - - 2 - 2
CAD systémy e) f) - - 2 2 4
Kontrola a meranie e) f) - - - 2 2
Programovanie CNC e) f) - - - 2 2
Prax v odbore e) f) i) - - 2 - 2
predmety bloku ELEKTROTECHNIKA j) 0 0 14 15 29
Teoretické vzdelávanie - - 4 6
Základy elektrotechniky d) f) - - 4/1 - 4 Elektronika d) f) - - 2/1 2/1 4
Elektroenergetika - - - 2 2
Praktická príprava - - 10 9
CAD v elektrotechnike e) f) - - - 2 2 Objektové programovanie e) f) - - 2 - 2
Elektrotechnické meranie e) f) - - - 2 2
Informané technológie e) f) - - 2 - 2
Mikroprocesorová technika e) f) - - 2 - 2
Elektrotechnická spôsobilos d) e) f) - - - 2/1 2
Prax v odbore e) f) i) - - 2 2 4
predmety bloku EKONOMIKA j) 0 0 14 15 29
Teoretické vzdelávanie - - 3 4
Manament - - - 1 1
Praktická príprava - - 11 11
Aplikovaná informatika e) f) - - 2 2 4 Útovníctvo e) f) - - 3 3 6
Administratíva a korešpondencia e) f) - - 2 2 4
Ekonomická prax e) f) i) - - 2 2 4
Ekonomický aplikaný softvér e) f) - - 2 2 4
Spolu 33 33 33 33 132
Úelové kurzy/uivo
zdravia h)
12 hodín 12 hodín Kurz na ochranu ivota a zdravia g) 5 dní
Kurz pohybových aktivít g) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová,Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP Mechanik poítaových sietí
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov uebného odboru 2682 K mechanik poítaových sietí
Stupe vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
vyuovacích predmetov
2018/19 2018/19 2018/19
Všeobecnovzdelávacie predmety 19 16 13 11 59
Jazyk a komunikácia 7 7 8 8 30
Slovenský jazyk a literatúrab) 3 3 4 4 14
Prvý cudzí jazyka) b) 4 4 4 4 16
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/Náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Obianska náuka 1 1 1 - 3
Dejepis 1 1 - - 2
Fyzika b) 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12
Matematika b) 3 3 2 2 10
Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 1 7
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 1 7
Odborné predmety 14 17 20 22 73
Teoretické vzdelávanie 6 6 4 3 19
Programové vybavenie poítaov b) f) 2 2 2 3 9
Technické vybavenie poítaov b) 1 2 1 - 4
Ekonomika - 1 1 - 2
Základy elektrotechniky 2 - - - 2
Základy elektroniky - 1 - - 1
Aplikácie poítaových sietí f) 2 2 2 3 9
Elektrické merania e) f) - - - 2 2
Odborný výcvik f) 6 6 12 14 38
Volitené predmety g) - 3 2 - 5
Programovanie e) f) - 3 2 - 5
Tvorba web stránok e) f) - 3 2 - 5
Spolu 33 33 33 33 132
Úelové kurzy
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia f) 12 hodín 12 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia f) 5 dní
Kurz pohybových aktivít) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP Mechanik poítaových sietí – športová trieda
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov uebného odboru 2682 K mechanik poítaových sietí
Stupe vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
vyuovacích predmetov
2018/19
Všeobecnovzdelávacie predmety 21 19 17 15 72
Jazyk a komunikácia 7 7 8 8 30
Slovenský jazyk a literatúrab) 3 3 4 4 14
cudzí jazyk a) b) 4 4 4 4 16
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/Náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Obianska náuka 1 1 1 - 3
Dejepis 1 1 - - 2
Fyzika b) 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciami 4 2 2 2 10
Matematika b) 2 2 2 2 8
Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 5 6 6 5 22
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 1 2 2 1 6
športová výchova b) e) 4 4 4 4 16
Odborné predmety 14 16 18 20 68
Teoretické vzdelávanie 6 6 4 2 18
Programové vybavenie poítaov b) f) 2 2 2 2 8
Technické vybavenie poítaov 1 2 1 - 4
Ekonomika - 1 1 - 2
Základy elektrotechniky 2 - - - 2
Základy elektroniky - 1 - - 1
Aplikácie poítaových sietí b) f) 2 2 2 2 8
Odborný výcvik b) e) f) 6 6 12 14 38
Volitené predmety - 2 - 2 4
Programovanie e) f) - 2 - 2 4
Tvorba web stránok e) f) - 2 - 2 4
Spolu 35 35 35 35 140
Úelové kurzy
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia f) 12 hodín 12 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia f) 5 dní
Kurz pohybových aktivít 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Lipová 8,
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov uebného odboru 2682 K mechanik poítaových sietí
Stupe vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
vyuovacích predmetov
2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Jazyk a komunikácia 6 6 8 8 28
Slovenský jazyk a literatúrab) 3 3 4 4 14
Prvý cudzí jazyka) b) 3 3 4 4 14
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/ Náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Obianska náuka 1 1 1 - 3
Dejepis 1 1 - - 2
Fyzika b) 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciami 5 2 2 2 11
Matematika b) 3 2 2 2 9
Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 2 1 2 1 6
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 1 2 1 6
Odborné predmety 15 21 21 22 79
Teoretické vzdelávanie 7 5 4 3 19
Programové vybavenie poítaov b) f) 2 2 2 3 9
Technické vybavenie poítaov b) 2 1 1 - 4
Ekonomika - 1 1 - 2
Základy elektrotechniky 3/1 - - - 3
Základy elektroniky - 1 - - 1
Aplikácie poítaových sietí f) 2 2 2 3 9
Elektrické merania e) f) - - - 2 2
Odborný výcvik f) 6 12 12 14 44
Volitené predmety g) - 2 3 - 5
Programovanie e) f) - 2 3 - 5
Tvorba web stránok e) f) - 2 3 - 5
Spolu 33 34 34 33 134
Úelové kurzy
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia h) 12 hodín 12 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia f) 5 dní
Kurz pohybových aktivít v prírode g) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Lipová 8, 972 51 Handlová Názov ŠkVP Grafik digitálnych médií
Kód a názov ŠVP 34 Polygrafia
Kód a názov uebného odboru 3447 K grafik digitálnych médií
Stupe vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 Spolu
1.B 2.B 3.B 4.B
Jazyk a komunikácia 7 7 8 8 30
Slovenský jazyk a literatúra b) 3 3 4 4 14
Cudzí jazyk a) b) 4 4 4 4 16
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Obianska náuka 1 1 1 - 3
Dejepis 1 1 - - 2
Fyzika b) 2 2 - - 4
Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12
Matematika b) 3 3 2 2 10
Informatika b) 2 - - - 2
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 2 8
Odborné vzdelávanie 14 16 20 21 71
Teoretické vzdelávanie 7 5 7 7 26
Elektronické publikovanie b) 2 2 3 3 10
Ekonomika - 1 1 - 2
Aplikovaná informatika b) e) f) 2 - - - 2
Aplikovaná matematika - - - 2 2
Grafický dizajn digitálnych médií b) f ) 1 2 3 2 8
Praktická príprava 7 11 13 14 45
Spracovanie obrazu a textu f) 1 2 2 2 7
Spracovanie sekvencií f) - 3 2 2 7
Odborný výcvik f) 6 6 9 10 31
Spolu 33 33 33 33 132
Úelové kurzy
zdravia 12 hodín 12 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia g) 18 hodín
Kurz pohybových aktivít g) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová
Lipová 8, 972 51 Handlová Názov ŠkVP INFORMANÉ A SIEOVÉ TECHNOLÓGIE
Kód a názov ŠVP 25 Informané a komunikané technológie
Kód a názov uebného odboru 2561 M informané a sieové technológie
Stupe vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dka štúdia 4 roky
2018/19 Spolu
Jazyk a komunikácia 6 6 6 6 24
Slovenský jazyk a literatúra b) 3 3 3 3 12
Anglickýí jazyk a) b) 3 3 3 3 12
lovek a hodnoty 1 1 - - 2
Etická výchova/náboenská výchova c) 1 1 - - 2
lovek a spolonos 2 2 1 - 5
Obianska náuka 1 1 1 - 3
Dejepis 1 1 - - 2
Fyzika b) 2 1 - - 3
Matematika a práca s informáciami 5 5 6 6 22
Matematika b) 5 5 6 6 22
Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 2 8
Odborné vzdelávanie 15 16 18 19 68
Teoretické vzdelávanie 9 10 10 13 42
tvorba web stránok 1) 2 - - - 2
programovanie 1) 4 4 4 4 16
internet vecí 1) - 2 2 - 4
aplikaný software 1) 3 2 0 - 5
operané systémy 1) - 2 0 - 2
databázové aplikácie 1) - - 2 3 5
serverové technológie 1) - - 2 4 6
ekonomika 1) - - 0 2 2
Praktická príprava 6 6 8 6 26
odborná prax 1) 2 2 4 0 8
roníkový projekt 1) - - - 2 2
sieové technológie 1) 4 4 4 4 16
Spolu 33 33 33 33 132
Úelové kurzy
zdravia 12 hodín 12 hodín
Kurz na ochranu ivota a zdravia g) 18 hodín
Kurz pohybových aktivít g) 15 hodín 15 hodín
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8, 97251 Handlová
Názov Škvp Ekonomika a organizácia, obchod a sluby
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a sluby
Kód a názov uebného odboru 6475 H technicko-administratívny pracovník
Stupe vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dka štúdia 3 roky
2018/19 2018/19 Spolu
1. J 2.K 3.
Všeobecnovzdelávacie predmety 12 8 8 28 Jazyk a komunikácia 5 5 5 15
Slovenský jazyk a literatúra b) 2 2 2 6 Cudzí jazyk a) b) 3 3 3 9
lovek a hodnoty 1 - - 1
Etická výchova/náboenská výchova c) 1 - - 1
lovek a spolonos 1 - - 1
Obianska náuka 1 - - 1
Fyzika b) 1 - - 1
Matematika b) 1 1 1 3 Informatika b) 1 - - 1
Zdravie a pohyb 2 2 2 6
Telesná a športová výchova b) e) g) h) 2 2 2 6
Odborné predmety 21 25 25 71
Teoretické vzdelávanie 9 8 6 23
Ekonomika b) 2 2 2 6 Právna náuka - 1 - 1
Útovníctvo b) - 2 1 3
Spoloenská komunikácia - 1 - 1
Materiály 1 - - 1
Technológia - 1 - 1
Marketing - - 1 1
Praktická príprava 12 17 19 48
Odborný výcvik f) 12 12 14 38 Sekretárske práce f) - 3 3 6
Cvienia z útovníctva f) - 2 2 4
Spolu 33 33 33 99
Úelové kurzy Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia h) 6 hodín 6 hodín 6 hodín Kurz na ochranu ivota a zdravia g) 5 dní Kurz pohybových aktivít v prírode g) 5 dní Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová,
Lipová 8, 972 51 Handlová Názov ŠkVP Mechanik opravár – duálne vzdelávanie
Kód a názov ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov uebného odboru 2466 H Mechanik opravár 02 stroje a zariadenia
Stupe vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dka štúdia 3 roky
Kategórie a názvy vyuovacích predmetov Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku
2018/2019 2018/2019 2018/2019
1.J 2. J 3.J Spolu Všeobecnovzdelávacie predmety 7 5,5 6 18,5
Slovenský jazyk a literatúra a 1,5 1 1 3,5 Cudzí jazyk a,f ,k 1,5 1,5 2 5
Obianska náuka c - - 1 1
Etická výchova/náboenská výchova a,b 1 - - 1
Matematika 1 1 1 3
informatika 1 - - 1
Telesná a športová výchova a ,d 1 1 1 3
Odborné predmety 25 28,5 28 81,5
Teoretické vzdelávanie 7 7,5 7 21,5
Ekonomika g - 1 1 2 Technické kreslenie a,f 2 1 1 4
Základy strojárstva f,g 2 2 1 5
Strojárska technológia a,f 2 1 - 3
Kontrola a meranie f,g 1 - - 1
Oprava, obsluha a údrba strojov a zariadení f - 1 1 2
Výroba a montá a,f,g 1,5 1 2,5
Stavba a prevádzka strojov a zariadení a,f,g - - 2 2
Praktická príprava 18 21 21 60
Odborný výcvik e,f 18 21 21 60
Spolu 32 34 34 100
Úelové kurzy
Spoznajme sa navzájom g) 6 hodín 6 hodín 6 hodín Kurz na ochranu ivota a zdravia g) 18hodín Kurz pohybových aktivít v prírod e h) 15 hodín 15hodín
Kurz zvárania - - 105 hodín Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP Elektromechanik – silnoprúdová technika
duálne vzdelávanie
Kód a názov ŠVP 26 Elektrotechnika
Kód a názov uebného odboru 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Stupe vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dka štúdia 3 roky
Kategórie a názvy vyuovacích predmetov Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku
2018/19 2018/19 2018/19 1.J 2. J 3.J Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety 7 5,5 6 18,5
Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1 1 3,5 Cudzí jazyk d) e) 1,5 1,5 2 5
Etická výchova / náboenská výchova f) 1 - - 1
Obianska náuka - - 1 1
Informatika g) 1 - - 1
Odborné predmety 25 28,5 28 81,5
Teoretické vzdelávanie 7 7,5 7 21,5
Elektrotechnika b) g) j) 3 - - 3 Technické kreslenie g) 2 - - 2
Technológia b) 2 - - 2
Elektronika b) - 1 - 1
Rozvod a vyuitie elektrickej energie b) - 2,5 1,5 4
Grafické systémy b ) g) - - 1 1
Elektrotechnická spôsobilos b) i) - - 1 1
Ekonomika b) - 1 1
Úelové kurzy
Úelové cvienia na ochranu ivota a zdravia 6 hodín 6 hodín Kurz na ochranu ivota a zdravia h) min 18 hod
Kurz pohybových aktivít v prírode h) min 15 hod min 15 hod
Spoznajme sa navzájom 15 hodín
29
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová
Názov ŠkVP Sociálno-právna innos Kód a názov ŠVP 68 Právne vedy
Kód a názov študijného odboru 6851 N Sociálno-právna innos
Stupe vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED
Dka štúdia 2 roky
Kategórie a názvy vyuovacích predmetov Poet týdenných vyuovacích hodín v roníku
2018/19 2018/19
Odborné vzdelávanie
Teoretické vzdelávanie 21 22 43
Cudzí jazyk v odbore Anglický jazyk, nemecký jazyk a) b) 2 2 4
Základy vied o loveku a spolonosti
Psychológia 2 - 2
Pedagogika 2 - 2
Sociológia - 2 2
Práca so zdravotne postihnutými 2 - 2
Sociálna psychológia - 2 2
Sociálna práca a jej metódy
Metódy sociálnej práce 3 4 7
Personálna práca - 1 1
Základy právnych vied
Praktická príprava 12 11 23
Sociálno-právna innos
Komunikácia a etika
Odborná prax 9 8
Technika administratívy a korešpondencia
Odborná prax 3 4 7
SPOLU 33 33 66