Top Banner
UČEBNÉ OSNOVY Náboženská výchova povinný učebný predmet na cirkevných Evanjelických a. v. základných školách pre 1. – 4. ročník 1. stupeň 1
66

UČEBNÉ OSNOVY

Oct 01, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: UČEBNÉ OSNOVY

UČEBNÉ OSNOVY

Náboženská výchova

povinný učebný predmet na cirkevných Evanjelických a. v. základných školách

pre 1. – 4. ročník

1. stupeň

1

Page 2: UČEBNÉ OSNOVY

1. Charakteristika a ciele predmetu: Poslaním náboženskej výchovy ( NAV ) ako povinného predmetu na 1. stupni základnej cirkevnej školy je viesť žiakov k poznaniu Pána Boha, Ježiša Krista a Ducha Svätého primerane veku žiaka. Pričom vyučujúci vychádza zo základných poznatkov vierouky a poukazuje na plnohodnotnú kresťanskú vieru a ovplyvňuje konanie žiakov v kresťanskej láske k svojmu blížnemu a vôbec k jeho okoliu. Náboženská výchova má rozvíjať citový svet žiaka v otvorenej atmosfére radosti a lásky. Bezprostrednou formou je tu dialóg vyučujúceho so žiakmi. Na 1.stupni a najmä v prvých dvoch ročníkoch vyučujúci musí pristupovať k žiakom veľmi citlivo bez mentorovania, autoritárstva a tlaku vytvoriť množstvo vedomostí a pojmov. hravou formou a možnosťou realizácie žiaka ( pracovné listy ) upevňuje v žiakovi deduktívnu formu učenia a zapamätania. Náboženská výchova si kladie za cieľ – vychovávať predovšetkým vnímavého a aktívneho žiaka, ktorý cez jemu dostupné vlastné aktivity umožní poznávať pána Boha ako svojho nebeského Otca a Ježiša Krista ako svojho osobného Záchrancu – Spasiteľa. Vyučujúci svojím pôsobením a správnym vedením dovedie žiakov k poznaniu, že predmet, ktorý sa učia je nezbytný pre formovanie charakteru veriaceho kresťana ako opravdivého nasledovníka Ježiša Krista. Vyučujúci si musí uvedomiť svoje postavenie po každej stránke ( učiteľ, vychovávateľ, priateľ, láskavý – starší brat a predovšetkým osobnosť, ktorá je pre žiaka autoritou ), jeho odborná fundovanosť, názornosť a pohotovosť na vyučovacích hodinách vedie k pozitívnej motivácii žiaka a k jeho aktivite. Opačný jav vedie k negatívnemu postoju žiaka k predmetu, ale aj k vyučujúcemu. Obsah predmetu: Tematické celky svojou postupnosťou vytvárajú ucelený obraz pre získavanie základných poznatkov a pojmov, ktoré sú primerané veku žiaka. Učebné osnovy sú zamerané na zásady a normy kresťanských vzťahov v rodine, v škole, v spoločnosti a všade tam, kde sa žiak pohybuje. Žiak od druhého ročníka získava prvé skúsenosti v práci s Bibliou, s Evanjelickým spevníkom a tiež osvojuje si základné Biblické pojmy. Vyučujúci si v tematických plánoch volí časovú dotáciu a hlavne stanovuje ciele pre dosiahnutie výsledku v tematickom celku.

2

Page 3: UČEBNÉ OSNOVY

1. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Žiak získava primeranou formou základnú dôveru v Pána Boha. Získava sebadôveru, autonómiu, iniciatívu, komunikačné zručnosti, základné integračné vzťahy a naučí sa tieto vzťahy hodnotiť primerane jeho veku. Žiak si osvojí základné pojmy: Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý, Stvoriteľ, Spasiteľ, dieťa Božie, modlitba – modlitba Pánova, Boží chrám, kresťan, brat, sestra, blížny, veriaci a neveriaci. P o z n á m k a: Na vyučovacích hodinách používať: Bibliu a iné vhodné názorné pomôcky korešpondujúce s tematickými celkami. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Kto je Boh? / 8 hod. / Pán, ktorý stvoril všetko Aj my sme Jeho dielo Žijeme vo svete Čo je hriech? 3. Rodina – Boží dar pre mňa / 2 hod. / Moji rodičia Starí rodičia 4. Božia rodina – cirkev / 7 hod. / S rodičmi v kostole. Chrámové spoločenstvo Náš spevník Modlíme sa v rodine. Učíme sa modliť. Brat, sestra Iní bratia a sestry 5. Modlitba Pánova / 6 hod. / Príklad modlitieb Memorovanie Malá glória Čo je modlitba, ako sa môžem modliť, kedy sa môžem modliť za čo sa môžem modliť 6. Kto je Pán Ježiš? / 6 hod. / Vianoce – sviatky Božej lásky Anjel oznamuje naplnenie Božieho zasľúbenia Narodenie Pána Ježiša Pastieri v Betleheme Predstavenie Pána Ježiša v chráme Simeon a Anna 7. Ježiš môj priateľ / 6 hod. / Ježiš – priateľ detí Ježiš má moc nad prírodou Ježiš má moc nad chorobou Ježiš má moc nad smrťou Pán Ježiš trpel za nás Pán Ježiš zomrel za naše hriechy

3

Page 4: UČEBNÉ OSNOVY

8. Viera kresťana / 10 hod. / Verím, v Koho verím Čo to znamená veriť? Kto ma vedie k viere? Pán Boh mi dáva dar viery Nedám sa pomýliť 9. Kto je Duch Svätý / 4 hod. / Duch Svätý pri krste Pána Ježiša On mení život človeka ( Nikodém ) Ako zmenil apoštolov On vedie aj nás 10.Som dieťa Božie / 2 hod. / Ako sa to stalo? Môj krst. Čo pre mňa znamená? Moji krstní rodičia 11. Doma a na ulici / 2 hod. / Pozdrav ( Elizeus a deti ) Rôzne pozdravy. Pokoj vám 12. Opakovanie / 2 hod. / 13. Piesne z ES – výber piesní podľa obsahu preberaného TC – témy ( 10 ) 14. Básne – krátke verše ( 5 ) 15. Podporiť tvorivú zložku žiaka primeranou formou ( omaľovanky, modelovanie a pod. ) Tematické celky uvedené v bodoch 13. – 16. zaradiť v rámci tematických plánov v rozsahu 10 hodín !

4

Page 5: UČEBNÉ OSNOVY

2. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Žiak si osvojí v nadväznosti na prebraté učivo 1. ročníka ďalšie pojmy v spojitosti s 1. článkom Kréda a niektorých biblických dejov zo Starého zákona. Zopakovať prebraté učivo 1. ročníka na základe vstupného testu. Postupne žiakom vštepovať elementárne základy vierouky. Posilňovať aktivitu žiaka v prejave a jeho motiváciu zorientovať k samotnému predmetu. Viesť žiaka k počiatočným krokom v práci s Bibliou a Evanjelickým spevníkom. POZNÁMKA: Na vyučovacích hodinách používať Bibliu, Biblické histórie, Evanjelický spevník. Pre memorovanie básní urobiť vhodný výber. Obsah básní má korešpondovať a preberaným tematickým celkom – témou. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Zopakovanie učiva z 1. ročníka / 2 hod. / 3. Biblia / 5 hod. / Kniha kníh Písmo Sväté Slovo Božie 4. Prvý článok Kréda / 4 hod. / Znenie prvého článku Stvorenie sveta Prví ľudia v raji 5. Hriech / 6 hod. / Neposlušnosť voči Bohu Kain a Ábel Noach – potopa Babylonská veža – pýcha 6. Biblické postavy – Starého zákona / 6 hod. / Poslanie Abraháma Abrahám a Lót Viera Abrahámova Narodenie Izáka Obetovanie Izáka 7. Starozákonné postavy vzniku Izraela / 15 hod. / Ézau a Jákob Jákob u Lábana Jákobov návrat Jákobovi synovia Jozef Jozef u Pótifára Jozef správcom Egypta Jákob sa presťahoval do Egypta Jákobovo požehnanie, smrť a pohreb 8. Dávid / 5 hod. /

5

Page 6: UČEBNÉ OSNOVY

9. Cirkevný rok / 10 hod. / Vianočný kruh Veľkonočný kruh Svätodušný kruh 10. Opakovanie / 2 hod. /

11. Piesne z ES – výber piesní podľa obsahu preberanej témy /TC/ minimálne 10 piesní 12. Kresťanská literatúra - / K.Royová- Ako kvapôčka putovala, Ako prišli lastovičky domov / 13. Rôzne básne – verše / spamäti / aspoň 5

6

Page 7: UČEBNÉ OSNOVY

3. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Spoznávať dôležité biblické príbehy zo SZ a NZ na základe 2. článku Kréda. Žiaka si má osvojiť základné postoje k viere Pána Ježiša, ktorá je podmienená jeho vekovou zrelosťou. Má mať elementárne poznatky o živote kresťana. POZNÁMKA: na hodinách pracuje s Bibliou, Evanjelickým spevníkom a používa Biblické histórie, prípadne ilustrovanú Bibliu pre deti. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Opakovanie biblických postáv z 2.ročníka / 2 hod. / 3. Druhý článok Kréda / 20 hod. / Znenie článku Ján Krstiteľ Jozef a Mária Zjavenie Krista Pána mudrcom Útek do Egypta Dvanásťročný Ježiš v chráme Vjazd do Jeruzalema Pomazanie Ježiša v Betánii Posledná večera Zajatie Ježiša Ježiš pred pilátom Ukrižovanie a Ježišov pohreb Vzkriesenie pána Ježiša Emauskí učeníci Vstúpenie 4. Biblické príbehy zo života Mojžišovho / 15 hod. / Mojžišovo narodenie Mojžišov útek k Midjancom Mojžišovo povolanie Mojžiš pred faraónom Mojžišovo vyjednávanie s faraónom Odchod Izraelcov z Egypta Zjavenie Božie na Sínaji Dosky zákona Kniha zmluvy Zlaté teľa Putovanie Izraelcov po púšti Medený had 5. Boží zákon / 4 hod. / 10 Božích prikázaní 6. Cirkevný rok / 10 hod. / Vianočný kruh Veľkonočný kruh

7

Page 8: UČEBNÉ OSNOVY

Svätodušný kruh 7. Opakovanie / 2 hod. / 8. Piesne z ES / 16 / podľa preberanej témy (TC) 9. Kresťanská literatúra / Červené čižmičky – vydalo Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédia – videokazeta, Kristína Royová: Bez Boha na svete, Ján Karafiát: Chrobáčiky, Dúha – detský časopis / 10. Rôzne básne – verše, vhodné na memorovanie podľa obsahu preberanej témy (TC) min. 5 básní. Upozornenie! – TC č. 6 voliť v tematickom pláne tak, aby časovo korešpondoval s cirkevným rokom.

– TC č. 9 zaradiť do tematického plánu a so žiakmi urobiť obsahový rozhovor.

Prípadne niektorú časť – kapitolu prečítať so žiakmi na hodine. Maximálna dotácia 10 hodín.

8

Page 9: UČEBNÉ OSNOVY

4. ročník

( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Zhrnúť doterajšie skúsenosti a vedomosti žiakov, doplniť elementárne základy ich duchovno – kresťanského vedomia 3.článkom Kréda. Žiak poznáva biblickú pravdu a lásku Božiu v Ježiši Kristu. Vyučujúci má viesť žiakov cestou viery. Na základe jednoduchých vlastných pozorovaní si žiak vytvorí a upevní svoj vzťah k cirkvi a k cirkevnému spoločenstvu. POZNÁMKA: Na vyučovacích hodinách pracovať s Bibliou, Evanjelickým spevníkom a Biblickými históriami. Vyučujúci volí vhodné názorné pomôcky pre danú tému. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Zopakovanie prebratého učiva z 2. a 3. ročníka / 3 hod. / 3. Tretí článok Kréda / 10 hod. / Znenie článku Zoslanie Ducha Svätého Petrova turičná kázeň Vznik Jeruzalemského zboru Prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme Kresťania v Antióchii Príchod Syna človeka O poslednom súde 4. Novozákonné biblické deje / 10 hod. / Pokrstenie Ježiša Pokúšanie na púšti Ježišovo vystúpenie v Nazarete Povolanie učeníkov Ježiš predpovedá skazu Jeruzalema Bohatý mládenec Ježiš a Nikodém Zacheus Mária a Marta Žena hriešnica Ježiš a Samaritánka 5. Ježišove skutky – divy / 15 hod. / Svadba v Káne Galilejskej Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí Uzdravenie stotníkovho služobníka Žena Kanaánka Búrka na mori Slepec v Jerichu Uzdravenie nemého slepca Ježišovo premenenie Uzdravenie porazeného Ježiš chodí po mori Uzdravenie slepca od narodenia

9

Page 10: UČEBNÉ OSNOVY

6. Cirkevný rok / 10 hod. / Vianočný kruh Veľkonočný kruh Svätodušný kruh 7. Opakovanie / 2 hod. / 8. Piesne z Evanjelického spevníka /10/ podľa preberanej témy (TC) 9. Kresťanská literatúra ( Habovštiak: Poklady nad všetky poklady, Milan Rúfus: Nové modlitbičky, Zuzana Kozičová: Rozprávky zo šípového kra, Martin Rázus: Maroško ) / 10 hod. / 10. Rôzne básne – verše – vhodné na memorovanie podľa obsahu preberanej témy minimálne 6. / 5 hod. /

10

Page 11: UČEBNÉ OSNOVY

UČEBNÉ OSNOVY

Náboženská výchova

povinný učebný predmet na cirkevných Evanjelických a. v. základných školách

pre 5. – 9. ročník

2. stupeň

11

Page 12: UČEBNÉ OSNOVY

Celková charakteristika predmetu: Náboženská výchova (NAV) patrí do skupiny predmetov učebného plánu na druhom stupni základnej školy. Pre žiaka základnej školy je tento vyučovací predmet povinný. Výchovnovzdelávací proces v uvedenom predmete má smerovať k tomu, aby si žiak osvojil a poznal:

- Trojjediného Pána Boha, Jeho vlastnosti a vzťah k človeku, - že človek je božie dieťa a má byť vychovávané v pravde Božej pre časný

i večný život, - že človek – kresťan radostne plní Božiu vôľu a buduje kráľovstvo Božie. - lásku a vernosť k evanjelickej a.v. cirkvi, - tolerantnosť k ľuďom iných cirkví, - históriu a cirkevné dejiny, - poslanie, organizáciu a štruktúru súčasnej ev.a.v. cirkvi.

Obsah učebnej osnovy: Žiaci sa oboznamujú s najjednoduchšími pojmami a pravdami kresťanskej viery. Preberané učivo žiak vníma viac zo stránky citovej ako rozumovej ( 5. – 6. roč. ). Elementárnou úlohou pri vyučovaní NAV je pozitívne motivovať žiakov k duchovnému rastu. Žiaci si majú osvojiť základné pojmy a Božie pravdy. Ciele: Náboženská výchova má za úlohu na tomto stupni základnej školy dosiahnuť:

- Neformálny záujem o Slovo Božie, modlitbu, vôbec o duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi.

- Pozitívny postoj žiaka k otázkam života kresťana v cirkvi, jeho práva a povinnosti.

- Vedieť sa zorientovať a byť pevný vo viere ( nebezpečie iných náboženstiev, siekt atď. )

- Zachovať dedičstvo predkov aj v príslušnosti k Ev.a.v.cirkvi. - Najmä v posledných ročníkoch byť dokonale zorientovaný v čítaní Biblie.

Riadenie vyučovacej hodiny: Pri preberaní jednotlivých tém v rámci tematických celkov je potrebné dôsledne dodržiavať stanovené ciele, ktoré si stanoví vyučujúci vo svojich tematických plánoch. Len zodpovedným prístupom môže vyučujúci dosiahnuť efektívnosť. Na hodinách dodržiavať postupnosť a voľbu vyuč. metód obmieňať, pričom rozhodujúcim kritériom ich výberu je efektívnosť splnenia čiastkových cieľov v tematických celkoch a predovšetkým globálneho cieľa v danom ročníku.

12

Page 13: UČEBNÉ OSNOVY

Nezabudnúť: - preberanú tému doplniť čítaním Biblie - na piesne z ES - na rozhovor o kázni z nedeľných bohoslužieb - na modlitbu - na metodické usmernenie spracovania domácej úlohy - na vyhodnotenie aktivít žiakov

N.B. Vyučovanie nesmie prejsť do stereotypu, formálnosti, ale má byť kompromisom medzi duchovnými potrebami kresťana a reálneho sveta, v ktorom jedinec existuje. Predmet sa klasifikuje!!! Poznámka: Vyučujúci NAV, ak je to možné, mal by poznať prostredie, z ktorého žiaci pochádzajú, žijú.

13

Page 14: UČEBNÉ OSNOVY

Prehľad tematických celkov:

5. ročník 1. TC Sviatosť svätého krstu / 5 hod. / 2. TC Používanie Biblie / 5 hod. / 3. TC Dejiny putovania Sz ľudu, doba sudcov / 20 hod. / 4. TC Doba kráľov / 12 hod. / 5. Cirkevný rok / 10 hod. /

6. ročník 1. TC Sviatosť Večere Pánovej / 4 hod. / 2. TC Vyučujúce knihy Starého zákona / 3 hod. / 3. TC Proroci Starého zákona / 7 hod. / 4. TC Ježišove podobenstvá / 12 hod. / 5. TC Ježišove reči / 6 hod. / 6. TC Skutky apoštolov / 6 hod. / 7. TC Vyučujúce knihy Nového zákona / 12 hod. / 8. TC Prorocká kniha NZ / 2 hod. /

7. ročník 1. TC Dejiny cirkvi od vzniku 1.Cirkvi / 5 hod. / 2. TC Duchovné zápasy a vnútorný život / 3 hod. / 3. TC Mníšstvo a misia / 3 hod. / 4. TC Cirkev na východe / 4 hod. / 5. TC Pápežský štát – úsilie o svetskú moc / 3 hod. / 6. TC Stredoveké mníšstvo / 4 hod. / 7. TC Scholastika / 2 hod. / 8. TC Reformačné úsilie / 4 hod. / 9. TC Reformácia v Nemecku, Švajčiarsku / 5 hod. / 10. TC Protireformácia / 6 hod. / 11. TC Domáci cirkevní dejatelia / 7 hod. / 12. TC Pietizmus, denominácie a sekty / 6 hod. / 13. TC Misia / 3 hod. / 14. TC Cirkevný rok / 6 hod. /

8. ročník 1. TC Hodnota človeka a jeho pád / 6 hod. / 2. TC Orientácia kresťana / 5 hod. / 3. TC Zodpovednosť za seba / 6 hod. / 4. TC Zodpovednosť za iných / 14 hod. / 5. TC Zodpovednosť voči Bohu / 8 hod. / 6. TC Povolanie do cirkvi / 6 hod. / 7. TC Úrad cirkvi / 3 hod. / 8. TC Cirkevný rok / 2 hod. /

14

Page 15: UČEBNÉ OSNOVY

9. ročník 1. TC Kresťanské cirkvi / 18 hod. / 2. TC Židovské náboženstvo / 3 hod. / 3. TC Islam / 2 hod. / 4. TC Pohanské náboženstvá / 10 hod. / 5. TC Poslanie a práca cirkvi / 10 hod. / 6. TC Cirkevné zariadenie / 7 hod. /

15

Page 16: UČEBNÉ OSNOVY

5. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Poznať význam Krstu svätého, ako aj úlohu krstných rodičov. Oboznámiť sa s ďalšími knihami Starého zákona. Viesť žiakov k čítaniu Biblie. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Zopakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov /test/ / 2 hod. / 3. Sviatosť svätého krstu / 5 hod. / Ustanovenie Krstu Dary Krstu svätého Cieľ krstu svätého Čo to znamená byť pokrstený Úloha krstných rodičov 4. Používanie Biblie / 5 hod. / Vznik Biblie Stará zmluva a Nová zmluva Preklady Biblie a jej šírenie Apokryfy Význam Biblie a pomôcky na jej používanie 5. Dejiny putovania Sz ľudu, doba sudcov / 20 hod. / Život na púšti Mojžišov brat Áron a jeho rodina Áronovské požehnanie Vyzvedači Mária, sestra Mojžišova Áronova smrť Bileám a Balák Mojžišova pieseň Mojžišovo požehnanie Mojžišova smrť Józua Prechod cez Jordán Pád Jericha Rozdelenie krajiny Józuova smrť Debora a Barák Gideon Jefte Samson Samuel 6. Doba kráľov / 12 hod./ Saul kráľom Saulova smrť Dávid a Jonatán Dávid pomazaný za kráľa Dávid a Goliáš Prenasledovanie Dávida

16

Page 17: UČEBNÉ OSNOVY

Dávid kráľom Dávidov hriech a pokánie Absolón Šalamún – jeho sláva

– stavba chrámu – kráľovná zo Sáby

Rozdelenie kráľovstva 7. Cirkevný rok / 10 hod. / Vianočný kruh Veľkonočný kruh Svätodušný kruh Bezslávnostná polovica cirkevného roka 8. Opakovanie / 2 hod. / 9. Piesne z Evanjelického spevníka (16 ) podľa preberanej témy ( TC ) 10. Kresťanská literatúra ( E.H.Porterová. Pollyana, Martin Rázus: Maroško ) 11. Rôzne básne – verše 12. Spamäti 3 žalmy ( napr.: 1., 23. ,4 )

17

Page 18: UČEBNÉ OSNOVY

6. ročník ( 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Vysvetliť žiakom význam Večere Pánovej. Opodstatnenie súkromnej prípravy k Večeri Pánovej. Žiak má správne pochopiť osobné pokánie, prijímanie chleba a vína. Zamerať sa na objasnenie a obsahové zdôvodnenie niektorých kníh Starého a nového zákona. Poukázať na knihy SZ, ktoré vedú veriaceho človeka k víťazstvu nad hriechom v hlbokom poznaní Ježiša Krista. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Opakovanie učiva z 5.roč. / 2 hod. / 3. Sviatosť Večere Pánovej / 4 hod. / Ustanovenie Večere Pánovej Chlieb a víno pri Večeri Pánovej Za vás sa vydáva Večera Pánova – stolovanie s Pánom Spoveď 4. Vyučujúce knihy Starého zákona / 3 hod. / Kniha Jóbova Žalmy Príslovia Kazateľ Veľpieseň 5. Proroci Starého zákona / 7 hod. / Veľkí proroci Malí proroci 6. Ježišove podobenstvá / 12 hod. / O rozsievačovi O stratenom synovi O stratenej ovci O boháčovi a chudobnom Lazarovi O farizejovi a publikánovi O zlých vinohradníkoch O 10 pannách O kúkoli medzi pšenicou O horčičnom zrne a kvase O veľkej večeri O hrivnách O milosrdnom Samaritánovi O svadbe kráľovského syna 7. Ježišove reči / 6 hod. / Ježiš a zákon Blahoslavenstvá Almužna a pôst O soli zeme a o svetle sveta O modlitbe

18

Page 19: UČEBNÉ OSNOVY

Pravé poklady Napomenutia 8. Skutky apoštolov / 6 hod. / Petrovo účinkovanie v Samárii Saulovo obrátenie Peter a Ján Apoštolovia vo väzení Podivné vyslobodenie Petrovo Pavlove cesty 9. Vyučujúce knihy Nového zákona / 12 hod. / Večná jednota s bohom (R8,35) Pravá služba Bohu (R12) Hymna lásky (1K 13) Ospravedlnenie z viery (G3) Skutky tela a ovocie ducha (G5,19) Láska a pokora (F2, 1-11) Vernosť a čistota (F2,12 – 18) Modliť sa a pracovať (2Tes 3, 1 – 16) Rozličné napomenutia (Jk 5, 12 – 20) 10. Prorocká kniha Nového zákona / 2 hod. / Zjavenie Jána – kniha nádeje 11. Opakovanie / 4 hod. / 12. Piesne z ES 10 voľne vybraných piesní 13. Aspoň 3 NZ texty spamäti 14. Kresťanská literatúra (Friedhelm Konig: O tebe je reč)

19

Page 20: UČEBNÉ OSNOVY

7. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)

Ciele: Oboznámiť žiakov s cirkevnými dejinami a na príklade významných kresťanských osobností poukázať na ich vrúcnu vieru v pána Ježiša Krista. Žiak má pochopiť základné historické údaje reformácie doma i v zahraničí. Poukázať na hlavné znaky siekt, podstatu ich vzniku a ich význam v súčasnosti. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Dejiny cirkvi od vzniku 1.Cirkvi / 5 hod. / Úvod Začiatky kresťanstva Apoštolovia Prenasledovanie kresťanov Justín Martýr Polykarp, Cyprián 3. Duchovné zápasy a vnútorný život / 3 hod. / Milánsky edikt r.313 Cirkevní otcovia Atanázius, Eusébius Ján Zlatoústy, Augustín 4. Mníšstvo a misia / 3 hod. / Benedik z Nurzie Byzanská misia 5. Cirkev na východe / 4 hod. / Východná cirkev Západná cirkev Cyril a Metód Vznik siekt Islam, nebezpečenstvo kresťanstva 6. Pápežský štát – úsilie o svetskú moc / 3 hod. / 7. Stredoveké mníšstvo / 4 hod. / Mníšské rády František z Assisi Klára z Assisi 8. Scholastika / 2 hod. / Tomáš Akvinský Tomáš Kempenský Legenda o svätých 9. Reformačné úsilie / 4 hod. / Peter Vald, Ján Viklef Jeronym Savanarola Ján hus – husitské hnutie 10. Reformácia v Nemecku, Švajčiarsku / 5 hod. / Martin Luther Filip Melanchton Ulrich Zwingli Ján Oekolampadius, Ján Kalvín

20

Page 21: UČEBNÉ OSNOVY

Šírenie reformácie 11. Protireformácia / 6 hod. / Ignác Loyola Tridentský koncil, Bartolomejská noc Tridsaťročná vojna, Dánska vojna, Švédsko-francúzska vojna Ján Ámos Komenský – biskup JB, pedagóg – učiteľ národov 12. Domáci cirkevní dejatelia / 7 hod. / Eliáš Láni a Juraj Thurzo Daniel Krman a Matej Bel Štúrovci Osobnosti novších čias: J.Janoška, S.Zoch, D. Fajnor, V.Čobrda, S.Št.Osuský, F. Ruppeld a iní 13. Pietizmus, denominácie a sekty / 6 hod. / Pietizmus – Filip Jakob Spener, August Herman Francke Anababtisti, unitári, sociniáni Babtisti, kvakéri Metodisti – Armáda spásy Mormoni Špiritizmus, Svedkovia Jehovovi 14. Misia / 3 hod. / Vonkajšia misia Luteránsky zväz + konfesijné zväzy Ekumenické hnutie, Svetová rada cirkvi Vnútorná misia 15. Cirkevný rok / 6 hod. / Vianočný kruh Veľkonočný kruh Svätodušný kruh Bezslávnostná polovica cirkevného roku 16. Opakovanie / 2 hod. / 17. Piesne z ES – voľný výber 16-tich piesní, napr.: O slove Božom, o cirkvi (musia byť zaradené v tematických plánoch vyučujúceho!!!) 18. Kresťanská literatúra (Harold Moris: Dva razy udelená milosť, Don Richardson: Dieťa pokoja, J.B.Šourek: Svedkovia Jehovovi) 19. Aspoň 3 biblické časti spamäti zo SZ podľa vlastného výberu napr.: Iz 9,5 – 6, 40, 30 – 31

21

Page 22: UČEBNÉ OSNOVY

8. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)

Cieľ: Žiak vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s podstatou kresťanstva, životnými cieľmi, etickými hodnotami a normami. Žiak sa učí rešpektovať ľudí, svoje okolie, iné názory, ale zároveň chce zostať sám sebou: formovať svoje životné ciele. Učí sa zaujať správny postoj k otázke dôvery v boha. na otázky súvisiace so sexualitou, rodinou a ekológiou zdôvodňuje ich z pozície kresťanstva, ktorú vidí ako jedinečnú t.j. život s Bohom, dôvera v Boha a v Jeho Syna Ježiša Krista. Pričom si uvedomuje svoje postavenie v cirkvi ako jedinom spoločenstve veriacich s Pánom Ježišom. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Hodnota človeka a jeho pád / 6 hod. / Jedinečnosť človeka (Mt 10,29) Talenty a schopnosti (Mt 25,14) Človek a okolie Problém vzdoru a neposlušnosti Hriech v živote kresťana Čo je hriech? 3. Orientácia kresťana / 5 hod. / Ospravedlnenie (R 1, 16) Sloboda kresťana G 5,1 Eros a Agape Zákon a láska 4. Zodpovednosť za seba / 6 hod. / Závislosti (drogy, alkohol, nikotín, gamblérstvo a pod.) Sexuálny život Zdravie Choroba Moja komunikácia 5. Zodpovednosť za iných / 14 hod. / Vzťah k rodičom Vzťah muža a ženy (chlapec a dievča) Vzťah k autorite Priateľstvo a partnerstvo Manželské vzťahy Súrodenci Zodpovednosť v spoločnosti Sociálne otázky Príroda (Božie dielo) – ekologické otázky Človek uprostred Božej prírody Konflikty, riešenie konfliktov Zodpovednosť v spoločnosti Zodpovednosť za núdznych (diakonia, služba iným... ) 6. Zodpovednosť voči Pánu Bohu / 8 hod. / Suma zákona Hľadanie Boha Úcta k menu Božiemu

22

Page 23: UČEBNÉ OSNOVY

Bázeň pred Bohom Smrť v živote človeka Dar nádeje 7. Povolanie do cirkvi / 3 hod. / Moje miesto v cirkvi Cirkevný zbor a členstvo v ňom Moja služba v cirkevnom zbore Zodpovednosť za jeho život 8. Úrad v cirkvi / 3 hod. / Ordinovaní Cirkevní predstavitelia Inteligencia v cirkvi 9. Cirkevný rok / 2 hod. / Významné sviatky v roku 10. Opakovanie / 3 hod. / 11. Piesne z Evanjelického spevníka – 10 piesní podľa vlastného výberu (musia byť zaradené v tematických plánoch vyučujúceho) 12. Kresťanská literatúra (Ján Grešo: Útek do slobody, W.Busch: Ježiš náš osud, Miloslav Hájek: Viem komu som uveril) 13. Aspoň 3 biblické texty naspamäť

23

Page 24: UČEBNÉ OSNOVY

9. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)

Ciele: Žiaci majú vedieť, že kresťanská cirkev je spoločenstvo ľudí veriacich v Ježiša Krista. Oboznámiť sa so svetovými náboženstvami. Zodpovedať na otázky kultov, siekt, novodobých duchovných prúdov a nekresťanských náboženských spoločenstiev. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Kresťanské cirkvi / 18 hod. / Rímsko – katolícka Grécko – katolícka Pravoslávna Českobratská cirkev evanjelická Evanjelická a.v. Reformovaná kresťanská cirkev Anglikáni Iné protestantské cirkvi a denominácie BJB, Kresťanské zbory Apoštolská cirkev, Cirkev bratská Ev. cirkev metodistická, Cirkev husitská Sekty Nekresťanské náboženské spoločnosti: Svedkovia Jehovovi, New Age, Moon, Cirkev zjednotenia 3. Židovské náboženstvo ( judaizmus) / 3 hod. / 4. Islam (mohamedanizmus) / 2 hod. / 5. Pohanské náboženstvá / 10 hod. / Primitívne, prírodné (historické) náboženstvá Egyptské náboženstvo Asýrsko – babylonské náboženstvo Náboženstvo Germánov Slovanské náboženstvo Náboženstvo Grékov a Rimanov Pohanské náboženstvá, Čínske náboženstvo Náboženstvo Peržanov Indické náboženstvá 6. Poslanie a práca v cirkvi / 10 hod. / Poslanie cirkvi Služby Božie Evanjelický chrám Sviatosti – Krst svätý – Večera Pánova Posvätné výkony Diakonia – cirkev slúžiaca Formy diakonickej práce Sociálno – charitatívna činnosť Misia – dejiny – význam

24

Page 25: UČEBNÉ OSNOVY

Cirkev ako kultúrny činiteľ Vzťah cirkvi a štátu Ekumenická práca v cirkvi 7. Cirkevné zariadenie / 7 hod. / Zásady cirkevného zriadenia Zriadenie cirkvi Cirkevno – právne predpisy Práva a povinnosti členov ev.a.v.cirkvi 8. Záverečné opakovanie / 3 hod. / Výstupný test 9. Piesne z Evanjelického spevníka – 10 piesní podľa vlastného výberu (zaradené v TP vyučujúceho!!!) 10. Kresťanská literatúra (E.Farkašová: Deň za dňom, A.J.Cronin: Svetlo severu, D. Medzihradská- Fakľová: Čas rozdelenia) / 10 hod. / 11. Memorovať 3 biblické texty napr.: Ž 42, Ž 16, Iz 43,1-8

25

Page 26: UČEBNÉ OSNOVY

UČEBNÉ OSNOVY

Náboženská výchova

povinný učebný predmet na stredných cirkevných školách

štvorročné gymnaziálne štúdium

26

Page 27: UČEBNÉ OSNOVY

Ciele a úlohy vyučovania: Náboženská výchova (NAV) patrí do skupiny povinných predmetov, ktoré sa vyučujú na cirkevných stredných školách. NAV nadväzuje na vedomosti žiakov získané na ZŠ a v konfirmačnej príprave a má za úlohu dosiahnuť ciele, ktoré sú potrebné pre kresťanský život. Z nich najpodstatnejšie sú:

- vzbudiť neformálny záujem o Slovo Božie (Bibliu), modlitbu, vôbec o duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi,

- motivovať absolventa cirkevnej školy pre správnu duchovnú orientáciu v zbore, v národe, v spoločnosti a vôbec vo svete,

- formovať historické vedomie žiakov z hľadiska existencie ev.a.v. cirkvi, - kultivácia osobnosti žiakov cirkevného gymnázia, ktorá má byť pomocou tohto

vyučovacieho predmetu vytváraná a formovaná, - rozvíjať systém postojov a názorov k sektám a iným náboženstvám, - zvýrazniť vzťah človeka k prírode z pohľadu viery, - osvojiť si nevyhnutné poznatky dogmatiky, všeobecných kresťanských dejín,

dejín ECAV na Slovensku, - podnecovať aktivizáciu, dynamizáciu a integráciu rozumových, emocionálnych

a vôľových vlastností žiaka a zorientovať ho na duchovné hodnoty. Charakteristika obsahu: Jadrom vyučovania NAV má byť aktívny postoj žiakov k poznávaniu milostivého a láskavého Boha ako Otca Ježiša Krista a skrze Neho a v Ňom ako svojho osobného Spasiteľa. NAV počas 4-ročného štúdia má vytvoriť ucelený pohľad na učenie a život cirkvi. Má viesť žiakov k osobnému poznaniu kresťanskej viery. ....“ veríme, že z milosti Pána Ježiša Krista dôjdeme spasenia“.... Sk 15,11 Doplnenie obsahu učebnej osnovy pre daný školský rok možno realizovať rôznymi individuálnymi formami podľa erudície vyučujúceho a záujmu žiakov.

NAV je maturitný predmet – voliteľný Predmet sa klasifikuje!!! Metódy a formy práce: Žiaci strednej školy prechádzajú obdobím rozvíjajúceho sa logického a abstraktného myslenia, majú špecifické záujmy a vzťahy, zmysel pre zovšeobecnenie a predovšetkým chcú vyjadrovať svoje názory a o nich diskutovať. Vyučovací proces vyžaduje, aby vyučujúci vhodne využíval pomôcky a volil vhodné vyučovacie metódy, metodické postupy. Rozhodujúcim kritériom ich výberu je splnenie čiastkových cieľov a predovšetkým globálneho predmetu. Na posúdenie efektívnosti svojej práce vyučujúci volí také formy kontroly, ktoré umožňujú rýchlo zistiť, či si žiaci preberanú tému, tematický celok, náležite osvojili a či výsledky sú adekvátne vynaloženému úsiliu (spätná väzba). Doporučenie: - písať krátke testy po prebratí TC - dať napísať úvahu k preberanému učivu, podľa vhodnosti - na začiatku hodín NAV sporadicky zaradiť vstupný test (možnosti vyskúšania všetkých) - používať kombináciu vyučovacích metód Zásadne sa vyhýbať stereotypu!!!

27

Page 28: UČEBNÉ OSNOVY

1. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Zdôrazniť žiakom, že podstata náboženstva je život v Bohu. poukázať na skutočnosť, že naozaj vzdelaní ľudia boli hlboko veriaci. Upozorniť žiakov na nedôveru v boha a na náboženské povery. Žiak má vedieť, že kresťanstvo je náboženstvom ducha (J4,24). Centrálnou myšlienkou kresťanskej evanjelickej vierouky a mravouky je uskutočňovať kráľovstvo Božie skrze vykúpenie Ježiša Krista. Obsah tematických celkov: 1. Úvod do štúdia predmetu / 1 hod. / 2. Vstupný test (overenie vedomostí a poznatkov zo ZŠ) / 3 hod. / 3. O Bohu / 6 hod. / Dôkazy existencie Boha Božie vlastnosti Božia trojjedinosť Božie stvorenie sveta Božie udržiavanie a riadenie sveta 4. O človeku / 6 hod. / O hriešnosti človeka O pôvode hriechu Následky hriechu Svedomie O potrebe vykúpenia 5. O Ježišovi Kristovi / 9 hod. / Ježiš Kristus – Syn človeka – Syn Boží Ježišovo dielo vykúpenia Ježiš je Kristus Ježiš je Pán a Kráľ Oslávenie Pánovo Ježiš je prostredník (Mt 6,9; J16,24; 1T2,5; 1P1,3) 6. O Duchu Svätom / 6 hod. / Osoba a dielo Ducha Svätého Poriadok spasenia Prostriedky Božej milosti Krst svätý Večera Pánova 7. O kresťanskom mravnom živote / 5 hod. / Rozdelenie kresťanskej mravouky Povinnosti k Bohu Povinnosti k sebe Povinnosti k blížnym 8. O posledných veciach / 5 hod. / Smrť a vzkriesenie Posledný súd O nesmrteľnosti Večný život, zatratenie

28

Page 29: UČEBNÉ OSNOVY

9. Skutky apoštolov – dejiny rannej cirkvi / 18 hod. / Vznik cirkvi Petrove reči Život prvej cirkvi Peter a Ján svedkami v Jeruzaleme Voľba diakonov Diakon Štefan Evanjelium v Samárii Filip a kráľovský dvoran Saulovo obrátenie, prvé vystúpenie Saulovo Počiatky kresťanstva v Antiochii Misijné cesty apoštola Pavla Apoštolský konvent v Jeruzaleme Zajatie Pavla v Jeruzaleme, Pavlova cesta do Ríma 10. Opakovanie / 2 hod. / 11. Voľný výber piesní z ES (10) 12. Spamäti niekoľko biblických výpovedí zo SZ a NZ (6) 13. Kresťanská literatúra ( prečítať a urobiť besedu ku knihám: P.O.Hviezdoslav – Žalmy a hymny, Tranoscius 1996; H.Zahrnt: Ježiš z Nazareta, Tranoscius 1997) / 5 hod. /

29

Page 30: UČEBNÉ OSNOVY

2. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Poznať dejinné udalosti prvej cirkvi, ktoré sú východiskom pre porozumenie ďalších historických dejov odohrávajúcich sa v rannom období kresťanskej cirkvi. Uvedomiť si zápasy a boje prvých kresťanov – nasledovníkov Ježiša Krista. poukázať na historické medzníky cirkvi a na dôležité udalosti. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 3 hod. / Opakovanie učiva z 1. ročníka 2. Apoštolská doba / 6 hod. / Príprava pre kresťanstvo u židov a u pohanov Vznik kresťanskej cirkvi Misijná práca apoštolov Boj židovstva proti kresťanstvu Kresťania v dobe apoštolskej. Bohoslužba 3. Obdobie zápasu kresťanstva s pohanstvom / 6 hod. / Prenasledovanie zo strany pohanov. Príčiny Bludné smery a cirkevní učitelia. Apologéti Život a cirkevná správa v dobe prenasledovania 4. Šírenie kresťanstva / 10 hod. / Milánsky edikt Zánik pohanstva v Rímskej ríši Kresťanstvo za hranicami Rímskej ríše Islam Vznik pápežskej moci. Cirkevný štát Vieroučné spory Teologické školstvo a cirkevní otcovia v školstve Pustovníctvo a mníšstvo Služby Božie. Kázne, cirkevný spev, sviatosti, sviatky, vzývanie svätých 5. Šírenie kresťanstva v stredoveku / 12 hod. / Kresťanstvo vo Veľkomoravskej ríši Kresťanstvo medzi ostatnými Slovanmi a inými európskymi národmi Úsilie pápežov a svetskú moc Rozdelenie cirkvi na východnú a západnú 6. Cirkev od rozdelenia po reformáciu / 12 hod. / Pápežstvo na vrchole svetskej moci Križiacke vojny. Príčiny. Priebeh a výsledky Úpadok pápežskej moci Stredoveké mníšske rády Pápežská schizma Vnútorný život Stredoveké mníšske rády Scholastika a mysticizmus Bohoslužba, cirkevná kázeň, cirkevné umenie Reformačné pokusy (bogomili, kathari, beghardi – begíni a iní) Peter Vald, Ján Viklef, Jeronym Savanarola

30

Page 31: UČEBNÉ OSNOVY

7. Opakovanie / 3 hod. / Výstupný test 8. Výber piesní z ES – minimálne 10 9. Kresťanská literatúra (Wilhelm Busch: Ježiš náš osud, V.S.Soloviov: Listy nedeľné a veľkonočné) / 10 hod. / 10. Spamäti niekoľko biblických výpovedí

31

Page 32: UČEBNÉ OSNOVY

3. ročník ( 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne)

Cieľ: Poznať dejinné udalosti reformácie, ktoré sú základom pre pochopenie historických dejov odohrávajúcich sa v období reformácie a protireformácie. Uvedomiť si zápasy a boje prvých stúpencov reformácie. Vysvetliť žiakom dôležité životné momenty, v ktorých má reagovať, a reagovať predovšetkým ako kresťan. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Predreformácia / 6 hod. / Stav pred Jánom Husom Majster Ján Hus Husitské vojny Vznik Jednoty bratskej Humanizmus 3. Reformácia / 16 hod. / Dr. Martin Luther, mladosť, v kláštore, na univerzite vo Wittenbergu Počiatky reformácie Luther v cirkevnej a ríšskej kliatbe Sedliacka vojna Filip Melanchton Šírenie reformácie v Nemecku Ríšsky snem a Speieri a Augsburgu Lutherov rodinný život. Lutherova smrť Augsburské vyznanie (Apológia) Šmalkalska vojna – augsburský mier Švajčiarska reformácia (Zwingli, Kalvín) Kniha svornosti Šírenie reformácie mimo územia vzniku Francúzsko, hugenoti, Bartolomejská noc Na území Slovanov 4. Protireformácia / 5 hod. / Rímska cirkev proti reformácii Náboženské pomery v Čechách v 16.storočí České povstanie a 30. ročná vojna Ján Ámos Komenský, život a dielo 5. Kresťanské, etické hodnoty a zásady / 4 hod. / Úvod do kresťanskej etiky Povinnosti kresťana k Bohu Povinnosti kresťana k sebe Povinnosti kresťana k blížnym Narušenie vzťahu (hriech) Právne a mravné normy 6. Negatívne javy života a ich dôsledky / 5 hod. / Neurózy, depresie, duševné traumy, choroby, nešťastia Utrpenie vo svete – lokálne vojny Fóbia, úzkosť a napätie Vina a odpustenie

32

Page 33: UČEBNÉ OSNOVY

Ohrozenia Konzumný život – svetáctvo 7. Príprava na manželstvo a rodičovstvo / 4 hod. / Príprava na povolanie z pohľadu kresťana Vzťah muža a ženy, láska, výber životného partnera Kresťanská rodina a jej funkcia Kresťanské spolužitie muža a ženy 8. Orientácia, zodpovednosť a vzťah / 10 hod. / Ospravedlnenie (R1,16) Sloboda kresťana (G5,1) Zákon a láska (1K13) Závislosti (drogy, alkohol, nikotín, gamblérstvo a pod.) Sexuálny život Zdravie a nemoc Vzťah k rodičom Vzťah k autoritám – k vrchnosti Zodpovednosť v spoločnosti Sociálne otázky Príroda – ekológia – vzťah kresťana k Božiemu dielu Riešenie konfliktov 9. Zodpovednosť voči Bohu / 5 hod. / Hľadanie Boha Úcta k menu Božiemu Bázeň pred Hospodinom (Ž111,10) Smrť v živote človeka – kresťana Dar nádeje 10. Opakovanie / 2 hod. / 11. Piesne z ES podľa vlastného výberu – minimálne 10 12. Kresťanská literatúra: - prečítať, urobiť besedu ku knihám: D. Medzihradská – Fakľová: Čas rozdelenia, Tranoscius 1997; J. Madaras: V utíšení a dúfaní je vaša sila, Tranoscius 1991 13. Výber biblických výpovedí zo SZ a NZ – aspoň 5

33

Page 34: UČEBNÉ OSNOVY

4. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Žiak si má osvojiť dôležité domáce historické udalosti, ktoré majú priamy vzťah k ev. a.v. cirkvi na Slovensku. Poukázať na etické hodnoty a zásady kresťana v súkromí, v rodine a na verejnosti. Vysvetliť žiakom dôležité životné momenty, v ktorých má reagovať ako kresťan. Žiaci majú vedieť, že kresťanská cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Oboznámiť sa so svetovými náboženstvami. Zodpovedať na otázky kultov, siekt, novodobých duchovných prúdov a nekresťanských náboženských spoločenstiev. Povinnosť poznať cirkevnú ústavu ako základný cirkevno-právny dokument. Vedieť sa zorientovať vo vnútornej organizácii evanjelickej a.v. cirkvi. Uvedomiť si základné pramene viery a pravidlá života kresťana – evanjelika. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Opakovanie z predchádzajúceho ročníka / 2 hod. / 3. Šírenie reformácie na Slovensku / 5 hod. / Politické a náboženské pomery v Uhorsku pred reformáciou Počiatky reformácie v Uhorsku Príchod Lutherovej reformácie za Ludvika II. Šírenie reformácie za Ferdinanda I. a Maximiliána Počiatky reformácie Bocskayovo povstanie. Prešovský snem. Viedenský mier Vnútorný vývoj evanjelickej cirkvi do roku 1608 4. Doba protireformácie / 16 hod. / Synoda v Žiline a v Spišskom Podhradí Pázmány, Forgáč – útoky proti evanjelikom, Bratislavský snem 1618 Povstanie G. Bethlena Juraj Rákoczi, Mier v Linci Wesselenyovské sprisahanie a mimoriadny prešovský súd Povstanie Thokolyho a šopronský snem Prešovské jatky Ružomberská synoda. Satmarský mier Satmarský mier a jeho dôsledky Mimozákonný stav evanjelikov za Karola III. Karlove rezolúcie Utláčanie evanjelikov za Márie Terézie Vnútorný život evanj. cirkvi a. v. od roku 1608 do 1781 Evanjelická literárna tvorba. Juraj Tranovský, Juraj Láni, Daniel Krman Jozef II. a tolerančný patent Evanjelická cirkev za Františka I. a Ferdinanda V. Maďarizácia v ev. a. v. cirkvi Evanjelická a. v. cirkev za absolutizmu v rokoch 1848 – 1867 Cisársky patent 1859 a patentálne boje 5. Vnútorný náboženský život v ev. a. v. cirkvi od roku 1791 – 1918 / 1 hod. / Bohoslužba. Cirkevné zriadenie. Školstvo Literárna činnosť slovenských evanjelikov

34

Page 35: UČEBNÉ OSNOVY

6. Od roku 1918 po súčasnosť / 5 hod. / Synoda v Trenčianských Tepliciach Rozvoj cirkvi v I. ČSR Zápas cirkvi proti totalizmu v Slovenskom štáte (SNP) Nástup komunizmu (Piešťanský manifest) Útlak cirkvi Ústava v roku 1952 Sekularizácia spoločnosti Ev. a. v. cirkev po roku 1989 Novelizácia Cirkevnej ústavy 1991 Synoda v Uhrovci 1993 7. Kresťanské cirkvi – iné / 7 hod. / Rímsko-katolícka Grécko-katolícka Pravoslávna Českobratská cirkev evanjelická Reformovaná kresťanská cirkev Anglikáni, iné protest. cirkvi, BJB, Kresťanské zbory, Apoštolská cirkev, Sekty 8. Nekresťanské náboženské spoločnosti / 2 hod. / Mormoni, Svedkovia Jehovovi, New Age, Moon, Cirkev zjednotenia Bádateľstvo, Kresťanská veda, Rodina lásky, Krišneho vedomie Unitári, Kvakeri 9. Židovské náboženstvo (judaizmus) / 2 hod. / 10. Pohanské náboženstvá / 3 hod. / Náboženstvo Germánov Slovanské náboženstvá Čínske náboženstvá Indické náboženstvá 11. Prehľad svetonázorov / 1 hod. / Nacionalizmus, teizmus, deizmus, nihilizmus existencionalizmus, naturalizmus, nacizmus 12. Štruktúra a organizácia Evanjelickej a. v. cirkvi / 5 hod. / Členstvo v cirkvi – vznik a zánik Práva a povinnosti člena cirkvi, disciplína Členenie cirkvi – COJ Cirkevný zbor – základná organizačná jednotka Orgány cirkvi – ústredné orgány cirkvi Cirkevné súdnictvo Cirkevní predstavitelia – duchovní

– laickí Cirkevné právo, cirkevnoprávne predpisy 13. Opakovanie / 1 hod. / 14. Piesne z ES – podľa vlastného výberu 15. Kresťanská literatúra: prečítať, urobiť besedu ku knihám: H. Szienkiewicz: Quo vadis?; P. Konya: Krvavý súd / 8 hod. / 16. Aspoň 3 biblické citáty

35

Page 36: UČEBNÉ OSNOVY

UČEBNÉ OSNOVY

Náboženská výchova

povinný učebný predmet na stredných cirkevných školách

päťročné (bilingválne) gymnaziálne štúdium

36

Page 37: UČEBNÉ OSNOVY

Ciele a úlohy vyučovania: Náboženská výchova (NAV) patrí do skupiny povinných predmetov, ktoré sa vyučujú na cirkevných stredných školách. NAV nadväzuje na vedomosti žiakov získané na ZŠ a v konfirmačnej príprave a má za úlohu dosiahnuť ciele, ktoré sú potrebné pre kresťanský život. Z nich najpodstatnejšie sú:

- vzbudiť neformálny záujem o Slovo Božie (Bibliu), modlitbu, vôbec o duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi,

- motivovať absolventa cirkevnej školy pre správnu duchovnú orientáciu v zbore, v národe, v spoločnosti a vôbec vo svete,

- formovať historické vedomie žiakov z hľadiska existencie ev.a.v. cirkvi, - kultivácia osobnosti žiakov cirkevného gymnázia, ktorá má byť pomocou tohto

vyučovacieho predmetu vytváraná a formovaná, - rozvíjať systém postojov a názorov k sektám a iným náboženstvám, - zvýrazniť vzťah človeka k prírode z pohľadu viery, - osvojiť si nevyhnutné poznatky dogmatiky, všeobecných kresťanských dejín,

dejín ECAV na Slovensku, - podnecovať aktivizáciu, dynamizáciu a integráciu rozumových, emocionálnych

a vôľových vlastností žiaka a zorientovať ho na duchovné hodnoty. Charakteristika obsahu: Jadrom vyučovania NAV má byť aktívny postoj žiakov k poznávaniu milostivého a láskavého Boha ako Otca Ježiša Krista a skrze Neho a v Ňom ako svojho osobného Spasiteľa. NAV počas 4-ročného štúdia má vytvoriť ucelený pohľad na učenie a život cirkvi. Má viesť žiakov k osobnému poznaniu kresťanskej viery. ....“ veríme, že z milosti Pána Ježiša Krista dôjdeme spasenia“.... Sk 15,11 Doplnenie obsahu učebnej osnovy pre daný školský rok možno realizovať rôznymi individuálnymi formami podľa erudície vyučujúceho a záujmu žiakov.

NAV je maturitný predmet – voliteľný Predmet sa klasifikuje!!! Metódy a formy práce: Žiaci strednej školy prechádzajú obdobím rozvíjajúceho sa logického a abstraktného myslenia, majú špecifické záujmy a vzťahy, zmysel pre zovšeobecnenie a predovšetkým chcú vyjadrovať svoje názory a o nich diskutovať. Vyučovací proces vyžaduje, aby vyučujúci vhodne využíval pomôcky a volil vhodné vyučovacie metódy, metodické postupy. Rozhodujúcim kritériom ich výberu je splnenie čiastkových cieľov a predovšetkým globálneho predmetu. Na posúdenie efektívnosti svojej práce vyučujúci volí také formy kontroly, ktoré umožňujú rýchlo zistiť, či si žiaci preberanú tému, tematický celok, náležite osvojili a či výsledky sú adekvátne vynaloženému úsiliu (spätná väzba). Doporučenie: - písať krátke testy po prebratí TC - dať napísať úvahu k preberanému učivu, podľa vhodnosti - na začiatku hodín NAV sporadicky zaradiť vstupný test (možnosti vyskúšania všetkých) - používať kombináciu vyučovacích metód Zásadne sa vyhýbať stereotypu!!!

37

Page 38: UČEBNÉ OSNOVY

1. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Zdôrazniť žiakom, že podstata náboženstva je život v Bohu. poukázať na skutočnosť, že naozaj vzdelaní ľudia boli hlboko veriaci. Upozorniť žiakov na nedôveru v boha a na náboženské povery. Žiak má vedieť, že kresťanstvo je náboženstvom ducha (J 4,24). Centrálnou myšlienkou kresťanskej evanjelickej vierouky a mravouky je uskutočňovať kráľovstvo Božie skrze vykúpenie Ježiša Krista. Obsah tematických celkov: 1. Úvod do štúdia predmetu / 1 hod. / 2. Vstupný test (overenie vedomostí a poznatkov zo ZŠ) / 3 hod. / 3. O Bohu / 6 hod. / Dôkazy existencie Boha Božie vlastnosti Božia trojjedinosť Božie stvorenie sveta Božie udržiavanie a riadenie sveta 4. O človeku / 6 hod. / O hriešnosti človeka O pôvode hriechu Následky hriechu Svedomie O potrebe vykúpenia 5. O Ježišovi Kristovi / 9 hod. / Ježiš Kristus – Syn človeka – Syn Boží Ježišovo dielo vykúpenia Ježiš je Kristus Ježiš je Pán a Kráľ Oslávenie Pánovo Ježiš je prostredník (Mt 6,9; J16,24; 1T2,5; 1P1,3) 6. O Duchu Svätom / 6 hod. / Osoba a dielo Ducha Svätého Poriadok spasenia Prostriedky Božej milosti Krst svätý Večera Pánova 7. O kresťanskom mravnom živote / 5 hod. / Rozdelenie kresťanskej mravouky Povinnosti k Bohu Povinnosti k sebe Povinnosti k blížnym 8. O posledných veciach / 5 hod. / Smrť a vzkriesenie Posledný súd O nesmrteľnosti Večný život, zatratenie

38

Page 39: UČEBNÉ OSNOVY

9. Skutky apoštolov – dejiny rannej cirkvi / 18 hod. / Vznik cirkvi Petrove reči Život prvej cirkvi Peter a Ján svedkami v Jeruzaleme Voľba diakonov Diakon Štefan Evanjelium v Samárii Filip a kráľovský dvoran Saulovo obrátenie, prvé vystúpenie Saulovo Počiatky kresťanstva v Antiochii Misijné cesty apoštola Pavla Apoštolský konvent v Jeruzaleme Zajatie Pavla v Jeruzaleme, Pavlova cesta do Ríma 10. Opakovanie / 2 hod. / 11. Voľný výber piesní z ES (10) 12. Spamäti niekoľko biblických výpovedí zo SZ a NZ (6) 13. Kresťanská literatúra ( prečítať a urobiť besedu ku knihám: P.O.Hviezdoslav – Žalmy a hymny, Tranoscius 1996; H.Zahrnt: Ježiš z Nazareta, Tranoscius 1997) / 5 hod. /

39

Page 40: UČEBNÉ OSNOVY

2. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Poznať dejinné udalosti prvej cirkvi, ktoré sú východiskom pre porozumenie ďalších historických dejov odohrávajúcich sa v rannom období kresťanskej cirkvi. Uvedomiť si zápasy a boje prvých kresťanov – nasledovníkov Ježiša Krista. Poukázať na historické medzníky cirkvi a na dôležité udalosti. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 3 hod. / Opakovanie učiva z 1. ročníka 2. Apoštolská doba / 6 hod. / Príprava pre kresťanstvo u židov a u pohanov Vznik kresťanskej cirkvi Misijná práca apoštolov Boj židovstva proti kresťanstvu Kresťania v dobe apoštolskej. Bohoslužba 3. Obdobie zápasu kresťanstva s pohanstvom / 6 hod. / Prenasledovanie zo strany pohanov. Príčiny Bludné smery a cirkevní učitelia. Apologéti Život a cirkevná správa v dobe prenasledovania 4. Šírenie kresťanstva / 10 hod. / Milánsky edikt Zánik pohanstva v Rímskej ríši Kresťanstvo za hranicami Rímskej ríše Islam Vznik pápežskej moci. Cirkevný štát Vieroučné spory Teologické školstvo a cirkevní otcovia v školstve Pustovníctvo a mníšstvo Služby Božie. Kázne, cirkevný spev, sviatosti, sviatky, vzývanie svätých 5. Šírenie kresťanstva v stredoveku / 12 hod. / Kresťanstvo vo Veľkomoravskej ríši Kresťanstvo medzi ostatnými Slovanmi a inými európskymi národmi Úsilie pápežov a svetskú moc Rozdelenie cirkvi na východnú a západnú 6. Cirkev od rozdelenia po reformáciu / 12 hod. / Pápežstvo na vrchole svetskej moci Križiacke vojny. Príčiny. Priebeh a výsledky Úpadok pápežskej moci Stredoveké mníšske rády Pápežská schizma Vnútorný život Stredoveké mníšske rády Scholastika a mysticizmus Bohoslužba, cirkevná kázeň, cirkevné umenie Reformačné pokusy (bogomili, kathari, beghardi – begíni a iní) Peter Vald, Ján Viklef, Jeronym Savanarola

40

Page 41: UČEBNÉ OSNOVY

7. Opakovanie / 3 hod. / Výstupný test 8. Výber piesní z ES – minimálne 10 9. Kresťanská literatúra (Wilhelm Busch: Ježiš náš osud, V.S.Soloviov: Listy nedeľné a veľkonočné) / 10 hod. / 10. Spamäti niekoľko biblických výpovedí

41

Page 42: UČEBNÉ OSNOVY

3. ročník ( 2 hodina týždenne, 66 hodín ročne)

Cieľ: Poznať dejinné udalosti reformácie, ktoré sú základom pre pochopenie historických dejov odohrávajúcich sa v období reformácie a protireformácie. Uvedomiť si zápasy a boje prvých stúpencov reformácie. Vysvetliť žiakom dôležité životné momenty, v ktorých má reagovať, a reagovať predovšetkým ako kresťan. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Predreformácia / 6 hod. / Stav pred Jánom Husom Majster Ján Hus Husitské vojny Vznik Jednoty bratskej Humanizmus 3. Reformácia / 16 hod. / Dr. Martin Luther, mladosť, v kláštore, na univerzite vo Wittenbergu Počiatky reformácie Luther v cirkevnej a ríšskej kliatbe Sedliacka vojna Filip Melanchton Šírenie reformácie v Nemecku Ríšsky snem a Speieri a Augsburgu Lutherov rodinný život. Lutherova smrť Augsburské vyznanie (Apológia) Šmalkalska vojna – augsburský mier Švajčiarska reformácia (Zwingli, Kalvín) Kniha svornosti Šírenie reformácie mimo územia vzniku Francúzsko, hugenoti, Bartolomejská noc Na území Slovanov 4. Protireformácia / 5 hod. / Rímska cirkev proti reformácii Náboženské pomery v Čechách v 16.storočí České povstanie a 30. ročná vojna Ján Ámos Komenský, život a dielo 5. Kresťanské, etické hodnoty a zásady / 4 hod. / Úvod do kresťanskej etiky Povinnosti kresťana k Bohu Povinnosti kresťana k sebe Povinnosti kresťana k blížnym Narušenie vzťahu (hriech) Právne a mravné normy 6. Negatívne javy života a ich dôsledky / 5 hod. / Neurózy, depresie, duševné traumy, choroby, nešťastia Utrpenie vo svete – lokálne vojny Fóbia, úzkosť a napätie Vina a odpustenie

42

Page 43: UČEBNÉ OSNOVY

Ohrozenia Konzumný život – svetáctvo 7. Príprava na manželstvo a rodičovstvo / 4 hod. / Príprava na povolanie z pohľadu kresťana Vzťah muža a ženy, láska, výber životného partnera Kresťanská rodina a jej funkcia Kresťanské spolužitie muža a ženy 8. Orientácia, zodpovednosť a vzťah / 10 hod. / Ospravedlnenie (R1,16) Sloboda kresťana (G5,1) Zákon a láska (1K13) Závislosti (drogy, alkohol, nikotín, gamblérstvo a pod.) Sexuálny život Zdravie a nemoc Vzťah k rodičom Vzťah k autoritám – k vrchnosti Zodpovednosť v spoločnosti Sociálne otázky Príroda – ekológia – vzťah kresťana k Božiemu dielu Riešenie konfliktov 9. Zodpovednosť voči Bohu / 5 hod. / Hľadanie Boha Úcta k menu Božiemu Bázeň pred Hospodinom (Ž111,10) Smrť v živote človeka – kresťana Dar nádeje 10. Opakovanie / 2 hod. / 11. Piesne z ES podľa vlastného výberu – minimálne 10 12. Kresťanská literatúra: - prečítať, urobiť besedu ku knihám: D. Medzihradská – Fakľová: Čas rozdelenia, Tranoscius 1997; J. Madaras: V utíšení a dúfaní je vaša sila, Tranoscius 1991 13. Výber biblických výpovedí zo SZ a NZ – aspoň 5

43

Page 44: UČEBNÉ OSNOVY

4. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Žiak si má osvojiť dôležité domáce historické udalosti, ktoré majú priamy vzťah k ev. a.v. cirkvi na Slovensku. Poukázať na etické hodnoty a zásady kresťana v súkromí, v rodine a na verejnosti. Vysvetliť žiakom dôležité životné momenty, v ktorých má reagovať ako kresťan. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Opakovanie z 3. ročníka / 2 hod. / 3. Šírenie reformácie na Slovensku / 7 hod. / Politické a náboženské pomery v Uhorsku pred reformáciou Počiatky reformácie v Uhorsku Príchod Lutherovej reformácie za Ludvika II. Šírenie reformácie za Ferdinanda I. a Maximiliána Počiatky protireformácie Bocskayovo povstanie. Prešovský snem. Viedenský mier Vnútorný vývoj evanjelickej cirkvi do roku 1608 4. Doba protireformácie / 30 hod. / Synoda v Žiline a v Spišskom Podhradí Pázmány, Forgáč – útoky proti evanjelikom, Bratislavský snem 1618 Povstanie G. Bethlena Juraj Rákoczi, Mier v Linci Wesselenyovské sprisahanie a mimoriadny prešovský súd Povstanie Thokolyho a šopronský snem Prešovské jatky Ružomberská synoda. Satmarský mier Satmarský mier a jeho dôsledky Mimozákonný stav evanjelikov za Karola III. Karlove rezolúcie Utláčanie evanjelikov za Márie Terézie Vnútorný život evanj. cirkvi a. v. od roku 1608 do 1781 Evanjelická literárna tvorba. Juraj Tranovský, Juraj Láni, Daniel Krman Jozef II. a tolerančný patent Leopold II. a peštianska synoda Evanjelická cirkev za Františka I. a Ferdinanda V. Maďarizácia v ev. a. v. cirkvi Evanjelická a. v. cirkev za absolutizmu v rokoch 1848 – 1867 Cisársky patent 1859 a patentálne boje Stav ev. a .v .cirkvi pred I. svetovou vojnou 5. Vnútorný náboženský život v ev. a. v. cirkvi od roku 1791 – 1918 / 4 hod. / Bohoslužba. Cirkevné zriadenie. Školstvo Literárna činnosť slovenských evanjelikov 6. Od roku 1918 po súčasnosť / 12 hod. / Synoda v Trenčianských Tepliciach Rozvoj cirkvi v I. ČSR Zápas cirkvi proti totalizmu v Slovenskom štáte (SNP)

44

Page 45: UČEBNÉ OSNOVY

Postoj slovenských evanjelikov v otázke rasovej segregácie Nástup komunizmu (Piešťanský manifest) Útlak cirkvi Ústava v roku 1952 Sekularizácia spoločnosti Ev. a. v. cirkev po roku 1989 Novelizácia Cirkevnej ústavy 1991 Synoda v Uhrovci 1993 7. Opakovanie / 2 hod. / 9. Piesne z ES – podľa vlastného výberu 10. Kresťanská literatúra: prečítať, urobiť besedu ku knihám: H. Szienkiewicz: Quo vadis?; P. Konya: Krvavý súd / 8 hod. / 11. Aspoň 3 biblické citáty

45

Page 46: UČEBNÉ OSNOVY

5. ročník ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Žiaci majú vedieť, že kresťanská cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Oboznámiť sa so svetovými náboženstvami. Zodpovedať na otázky kultov, siekt, novodobých duchovných prúdov a nekresťanských náboženských spoločenstiev. Povinnosť poznať cirkevnú ústavu ako základný cirkevnoprávny dokument. Vedieť sa zorientovať vo vnútornej organizácii evanjelickej a. v. cirkvi. Uvedomiť si základné pramene viery i pravidlá života kresťana – evanjelika. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Kresťanské cirkvi / 12 hod. / Rímsko-katolícka Grécko-katolícka Pravoslávna Českobratská cirkev evanjelická Evanjelická a. v. Reformovaná kresťanská cirkev BJB, Cirkevné zbory, Apoštolská cirkev, Cirkev bratská Cirkev Husitská, Ev. cirkev metodistická, Sekty 3. Nekresťanské náboženské spoločnosti / 5 hod. / Mormoni, Svedkovia Jehovovi, New Age, Moon, Cirkev zjednotenia Bádateľstvo, Kresťanská veda, Rodina lásky, Krišneho vedomie Unitári, Kvakeri 4. Židovské náboženstvo (judaizmus) / 4 hod. / 5. Islam / 2 hod. / 6. Pohanské náboženstvá / 10 hod. / Historické náboženstvá Náboženstvo Germánov Slovanské náboženstvá Čínske náboženstvá Indické náboženstvá 7. Prehľad svetonázorov / 2 hod. / Nacionalizmus, teizmus, deizmus, nihilizmus existencionalizmus, naturalizmus, nacizmus 8. Poslanie a práca cirkvi / 4 hod. / Poslanie cirkvi Služby Božie Sviatosti Posvätné výkony 9. Povolanie do cirkvi / 4 hod. / Moje miesto v cirkvi Cirkevný zbor a členstvo v ňom Moja služba v cirkevnom zbore Zodpovednosť za jeho život 10. Štruktúra a organizácia Evanjelickej a. v. cirkvi / 10 hod. / Členstvo v cirkvi – vznik a zánik

46

Page 47: UČEBNÉ OSNOVY

Práva a povinnosti člena cirkvi, disciplína Členenie cirkvi – COJ Cirkevný zbor – základná organizačná jednotka Orgány cirkvi – ústredné orgány cirkvi Cirkevné súdnictvo Cirkevní predstavitelia – duchovní

– laickí Cirkevné školstvo Cirkevné právo, cirkevnoprávne predpisy Výbory v cirkvi, združenia Organizácie pôsobiace v rámci Evanjelickej a. v. cirkvi 11. Opakovanie / 2 hod. / 12. Piesne z Evanjelického spevníka podľa vlastného výberu (10) 13. Kresťanská literatúra: prečítať, urobiť besedu; ThDr. Július Filo st.: Ekumenický dialóg Albert Schweitzer: Ľudia v pralese 14. Aspoń 3 biblické texty naspamäť / 4 hod. /

47

Page 48: UČEBNÉ OSNOVY

UČEBNÉ OSNOVY

Náboženská výchova

povinný učebný predmet na stredných cirkevných školách

osemročné gymnaziálne štúdium

48

Page 49: UČEBNÉ OSNOVY

Celková charakteristika predmetu: Náboženská výchova (NAV) je povinný vyučovací predmet vo všetkých ročníkoch osemročného gymnaziálneho štúdia na cirkevných gymnáziách. NAV poskytuje rozsah vedomostí z oblasti teologických vied, ktoré absolvent strednej školy má ovládať a vedieť ich použiť, ako kresťan – evanjelik, ktorý pozná svoje miesto v duchovnom živote. Náboženská výchova na strednej škole korešponduje aj s ostatnými vyučovacími predmetmi. NAV sa sústreďuje na dôležitý aspekt, ktorý poukazuje na duchovné hodnoty s pozitívnym vzorom správania jednotlivca – človeka –kresťana. Počas ôsmych rokov vyučovania tohto predmetu má žiak vytvoriť ucelený obraz poznatkov zo Starého zákona a nového zákona, Apokryfy. Poznať historické medzníky ev. a. v. cirkvi, postavenie cirkvi v súčasnosti a tiež pred rokom 1989 kresťanskú etiku, vierouku a mravouku, iné náboženstvá (kresťanské cirkvi, polyteistické náboženstvá, judaizmus, islam), ktoré ovplyvňujú duchovnú orientáciu mladého človeka.

Ciele náboženskej výchovy: Náboženská výchova má byť východiskom pre aktívny postoj mladej generácie a predovšetkým k pochopeniu základnej kresťanskej reality poznávania milostivého a láskavého Pána Boha ako svojho nebeského Otca a Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa (Je dôležité, aby výchovno-vzdelávacie pôsobenie bolo úzko prepojené s praktickým reálnym myslením žiaka v aplikácii na súčasný kresťanský život). Náboženská výchova sa zameriava na dosiahnutie týchto najpodstatnejších cieľov:

- poukázať, aby žiak poznal Trojjediného pána Boha, Jeho svätú vôľu a Jeho milosť

- vzbudiť neformálny záujem o Slovo Božie (Bibliu), modlitbu, vôbec o duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi

- s patričným dôrazom zorientovať mladého človeka k presvedčeniu, že nie je možné odkloniť sa od poznanej pravdy Božej

- vychovávať ho ako dieťa Božie pre časný i večný život. Metódy a formy práce Vyučovacie metódy, metodické postupy a organizačné formy si volí vyučujúci sám. Ich výber spočíva v efektívnosti využitia vyučovacej hodiny, pričom rozhodujúcim kritériom je splnenie čiastkových cieľov, ktoré si vyučujúci stanovuje v tematickom pláne. Na posúdenie efektívnosti si vyučujúci volí také formy kontroly, ktoré mu umožňujú zistiť posúdenie osvojenia témy, tematického celku (spätná väzba). Pri riadení výchovno-vyučovacieho procesu je potrebné využívať variabilnosť metód s názornosťou. Vzhľadom na to, že na štátnych školách je nízka týždenná 1 hodinová dotácia je potrebné maximálne efektívne využiť vyučovaciu hodinu. To znamená, že vyučujúci musí do detailu premyslieť sled hodiny, ale pritom nezabudnúť na dodržiavanie jednotlivých prvkov vyuč. hodiny (modlitba, spev náboženskej piesne, rozhovor

49

Page 50: UČEBNÉ OSNOVY

aktualizovaný nedeľnými bohoslužbami, alebo významnými kresťanskými udalosťami). Výpovede z písma, ktoré má žiak memorovať, ako aj piesne z ES majú svojím obsahom korešpondovať s preberanou témou, alebo s obsahom a cieľom tematického celku. Prostriedky náboženskej výchovy Vyučujúci na hodinách NAV pre názornosť, ale aj pre získanie určitých kresťanských návykov používa tieto prostriedky vyučovania:

- Biblia ako jediný, pravý základ viery a života ev. a. v. kresťana, - Biblické histórie - Evanjelický spevník - Evanjelické časopisy, - Symbolické knihy, - učebnice náboženstva (schválené Gen. presbyterstvom), - názorné učebné pomôcky (mapy, nákresy, schémy, audiozáznamy,

videozáznamy a pod.)

Predmet sa klasifikuje!!! Maturitný voliteľný predmet !!!

50

Page 51: UČEBNÉ OSNOVY

Príma ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Poznať význam krstu svätého, ako aj úlohu krstných rodičov. Oboznámiť sa s ďalšími knihami Starého zákona. Viesť žiakov k čítaniu Biblie. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Zopakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov /test/ / 2 hod. / 3. Sviatosť svätého krstu / 5 hod. / Ustanovenie Krstu Dary Krstu svätého Cieľ krstu svätého Čo to znamená byť pokrstený Úloha krstných rodičov 4. Používanie Biblie / 5 hod. / Vznik Biblie Stará zmluva a Nová zmluva Preklady Biblie a jej šírenie Apokryfy Význam Biblie a pomôcky na jej používanie 5. Dejiny putovania Sz ľudu, doba sudcov / 20 hod. / Život na púšti Mojžišov brat Áron a jeho rodina Áronovské požehnanie Vyzvedači Mária, sestra Mojžišova Áronova smrť Bileám a Balák Mojžišova pieseň Mojžišovo požehnanie Mojžišova smrť Józua Prechod cez Jordán Pád Jericha Rozdelenie krajiny Józuova smrť Debora a Barák Gideon Jefte Samson Samuel 6. Doba kráľov / 12 hod./ Saul kráľom Saulova smrť Dávid a Jonatán Dávid pomazaný za kráľa Dávid a Goliáš

51

Page 52: UČEBNÉ OSNOVY

Prenasledovanie Dávida Dávid kráľom Dávidov hriech a pokánie Absolón Šalamún – jeho sláva

– stavba chrámu – kráľovná zo Sáby

Rozdelenie kráľovstva 7. Cirkevný rok / 10 hod. / Vianočný kruh Veľkonočný kruh Svätodušný kruh Bezslávnostná polovica cirkevného roka 8. Opakovanie / 2 hod. / 9. Piesne z Evanjelického spevníka (16 ) podľa preberanej témy ( TC ) 10. Kresťanská literatúra ( E.H.Porterová. Pollyana, Martin Rázus: Maroško ) 11. Rôzne básne – verše 12. Spamäti 3 žalmy ( napr.: 1., 23. ,4 )

52

Page 53: UČEBNÉ OSNOVY

Sekunda ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Vysvetliť žiakom význam Večere Pánovej. Opodstatnenie súkromnej prípravy k Večeri Pánovej. Žiak má správne pochopiť osobné pokánie, prijímanie chleba a vína. Zamerať sa na objasnenie a obsahové zdôvodnenie niektorých kníh Starého a nového zákona. Poukázať na knihy SZ, ktoré vedú veriaceho človeka k víťazstvu nad hriechom v hlbokom poznaní Ježiša Krista. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Opakovanie učiva z 5.roč. / 2 hod. / 3. Sviatosť Večere Pánovej / 4 hod. / Ustanovenie Večere Pánovej Chlieb a víno pri Večeri Pánovej Za vás sa vydáva Večera Pánova – stolovanie s Pánom Spoveď 4. Vyučujúce knihy Starého zákona / 3 hod. / Kniha Jóbova Žalmy Príslovia Kazateľ Veľpieseň 5. Proroci Starého zákona / 7 hod. / Veľkí proroci Malí proroci 6. Ježišove podobenstvá / 12 hod. / O rozsievačovi O stratenom synovi O stratenej ovci O boháčovi a chudobnom Lazarovi O farizejovi a publikánovi O zlých vinohradníkoch O 10 pannách O kúkoli medzi pšenicou O horčičnom zrne a kvase O veľkej večeri O hrivnách O milosrdnom Samaritánovi O svadbe kráľovského syna 7. Ježišove reči / 6 hod. / Ježiš a zákon Blahoslavenstvá Almužna a pôst O soli zeme a o svetle sveta

53

Page 54: UČEBNÉ OSNOVY

O modlitbe Pravé poklady Napomenutia 8. Skutky apoštolov / 6 hod. / Petrovo účinkovanie v Samárii Saulovo obrátenie Peter a Ján Apoštolovia vo väzení Podivné vyslobodenie Petrovo Pavlove cesty 9. Vyučujúce knihy Nového zákona / 12 hod. / Večná jednota s bohom (R8,35) Pravá služba Bohu (R12) Hymna lásky (1K 13) Ospravedlnenie z viery (G3) Skutky tela a ovocie ducha (G5,19) Láska a pokora (F2, 1-11) Vernosť a čistota (F2,12 – 18) Modliť sa a pracovať (2Tes 3, 1 – 16) Rozličné napomenutia (Jk 5, 12 – 20) 10. Prorocká kniha Nového zákona / 2 hod. / Zjavenie Jána – kniha nádeje 11. Opakovanie / 4 hod. / 12. Piesne z ES 10 voľne vybraných piesní 13. Aspoň 3 NZ texty spamäti 14. Kresťanská literatúra (Friedhelm Konig: O tebe je reč)

54

Page 55: UČEBNÉ OSNOVY

Tercia ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Oboznámiť žiakov s cirkevnými dejinami a na príklade významných kresťanských osobností poukázať na ich vrúcnu vieru v pána Ježiša Krista. Žiak má pochopiť základné historické údaje reformácie doma i v zahraničí. Poukázať na hlavné znaky siekt, podstatu ich vzniku a ich význam v súčasnosti. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Dekalóg / 6 hod. / Desať Božích prikázaní – Veľký katechizmus Dr.M. Luthera Kniha zmluvy 3. Dejiny cirkvi od vzniku 1.Cirkvi / 5 hod. / Úvod Začiatky kresťanstva Apoštolovia Prenasledovanie kresťanov Justín Martýr Polykarp, Cyprián 4. Duchovné zápasy a vnútorný život / 3 hod. / Milánsky edikt r.313 Cirkevní otcovia Atanázius, Eusébius Ján Zlatoústy, Augustín 5. Mníšstvo a misia / 3 hod. / Benedik z Nurzie Byzanská misia 6. Cirkev na východe / 4 hod. / Východná cirkev Západná cirkev Cyril a Metód Vznik siekt Islam, nebezpečenstvo kresťanstva 7. Pápežský štát – úsilie o svetskú moc / 3 hod. / 8. Stredoveké mníšstvo / 4 hod. / Mníšské rády František z Assisi Klára z Assisi 9. Scholastika / 2 hod. / Tomáš Akvinský Tomáš Kempenský Legenda o svätých 10. Reformačné úsilie / 4 hod. / Peter Vald, Ján Viklef Jeronym Savanarola Ján hus – husitské hnutie 11. Reformácia v Nemecku, Švajčiarsku / 5 hod. / Martin Luther

55

Page 56: UČEBNÉ OSNOVY

Filip Melanchton Ulrich Zwingli Ján Oekolampadius, Ján Kalvín Šírenie reformácie 12. Protireformácia / 6 hod. / Ignác Loyola Tridentský koncil, Bartolomejská noc Tridsaťročná vojna, Dánska vojna, Švédsko-francúzska vojna Ján Ámos Komenský – biskup JB, pedagóg – učiteľ národov 13. Domáci cirkevní dejatelia / 7 hod. / Eliáš Láni a Juraj Thurzo Daniel Krman a Matej Bel Štúrovci Osobnosti novších čias: J.Janoška, S.Zoch, D. Fajnor, V.Čobrda, S.Št.Osuský, F. Ruppeld a iní 14. Misia / 3 hod. / Vonkajšia misia Luteránsky zväz + konfesijné zväzy Ekumenické hnutie, Svetová rada cirkvi Vnútorná misia 15. Cirkevný rok / 6 hod. / Vianočný kruh Veľkonočný kruh Svätodušný kruh Bezslávnostná polovica cirkevného roku 16. Opakovanie / 2 hod. / 17. Piesne z ES – voľný výber 16-tich piesní, napr.: O slove Božom, o cirkvi (musia byť zaradené v tematických plánoch vyučujúceho!!!) 18. Kresťanská literatúra (Harold Moris: Dva razy udelená milosť, Don Richardson: Dieťa pokoja, J.B.Šourek: Svedkovia Jehovovi) / 5 hod. / 19. Aspoň 3 biblické časti spamäti zo SZ podľa vlastného výberu napr.: Iz 9,5 – 6, 40, 30 – 31

56

Page 57: UČEBNÉ OSNOVY

Kvarta ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Žiak vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s podstatou kresťanstva, životnými cieľmi, etickými hodnotami a normami. Žiak sa učí rešpektovať ľudí, svoje okolie, iné názory, ale zároveň chce zostať sám sebou: formovať svoje životné ciele. Učí sa zaujať správny postoj k otázke dôvery v boha. na otázky súvisiace so sexualitou, rodinou a ekológiou zdôvodňuje ich z pozície kresťanstva, ktorú vidí ako jedinečnú t.j. život s Bohom, dôvera v Boha a v Jeho Syna Ježiša Krista. Pričom si uvedomuje svoje postavenie v cirkvi ako jedinom spoločenstve veriacich s Pánom Ježišom. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Hodnota človeka a jeho pád / 6 hod. / Jedinečnosť človeka (Mt 10,29) Talenty a schopnosti (Mt 25,14) Človek a okolie Problém vzdoru a neposlušnosti Hriech v živote kresťana Čo je hriech? 3. Orientácia kresťana / 5 hod. / Ospravedlnenie (R 1, 16) Sloboda kresťana G 5,1 Eros a Agape Zákon a láska 4. Zodpovednosť za seba / 6 hod. / Závislosti (drogy, alkohol, nikotín, gamblérstvo a pod.) Sexuálny život Zdravie Choroba Moja komunikácia 5. Zodpovednosť za iných / 14 hod. / Vzťah k rodičom Vzťah muža a ženy (chlapec a dievča) Vzťah k autorite Priateľstvo a partnerstvo Manželské vzťahy Súrodenci Zodpovednosť v spoločnosti Sociálne otázky Príroda (Božie dielo) – ekologické otázky Človek uprostred Božej prírody Konflikty, riešenie konfliktov Zodpovednosť v spoločnosti Zodpovednosť za núdznych (diakonia, služba iným... ) 6. Zodpovednosť voči Pánu Bohu / 8 hod. / Suma zákona Hľadanie Boha

57

Page 58: UČEBNÉ OSNOVY

Úcta k menu Božiemu Bázeň pred Bohom Smrť v živote človeka Dar nádeje 7. Povolanie do cirkvi / 6 hod. / Moje miesto v cirkvi Cirkevný zbor a členstvo v ňom Moja služba v cirkevnom zbore Zodpovednosť za jeho život 8. Úrad v cirkvi / 3 hod. / Ordinovaní Cirkevní predstavitelia Inteligencia v cirkvi 9. Cirkevný rok / 2 hod. / Významné sviatky v roku 10. Opakovanie / 3 hod. / 11. Piesne z Evanjelického spevníka – 10 piesní podľa vlastného výberu (musia byť zaradené v tematických plánoch vyučujúceho) 12. Kresťanská literatúra (Ján Grešo: Útek do slobody, W.Busch: Ježiš náš osud, Miloslav Hájek: Viem komu som uveril) / 10 hod. / 13. Aspoň 3 biblické texty naspamäť

58

Page 59: UČEBNÉ OSNOVY

Kvinta ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Zdôrazniť žiakom, že podstata náboženstva je život v Bohu. poukázať na skutočnosť, že naozaj vzdelaní ľudia boli hlboko veriaci. Upozorniť žiakov na nedôveru v boha a na náboženské povery. Žiak má vedieť, že kresťanstvo je náboženstvom ducha (J 4,24). Centrálnou myšlienkou kresťanskej evanjelickej vierouky a mravouky je uskutočňovať kráľovstvo Božie skrze vykúpenie Ježiša Krista. Obsah tematických celkov: 1. Úvod do štúdia predmetu / 1 hod. / 2. Vstupný test (overenie vedomostí a poznatkov) / 3 hod. / 3. O Bohu / 6 hod. / Dôkazy existencie Boha Božie vlastnosti Božia trojjedinosť Božie stvorenie sveta Božie udržiavanie a riadenie sveta 4. O človeku / 6 hod. / O hriešnosti človeka O pôvode hriechu Následky hriechu Svedomie O potrebe vykúpenia 5. O Ježišovi Kristovi / 9 hod. / Ježiš Kristus – Syn človeka – Syn Boží Ježišovo dielo vykúpenia Ježiš je Kristus Ježiš je Pán a Kráľ Oslávenie Pánovo Ježiš je prostredník (Mt 6,9; J16,24; 1T2,5; 1P1,3) 6. O Duchu Svätom / 6 hod. / Osoba a dielo Ducha Svätého Poriadok spasenia Prostriedky Božej milosti Krst svätý Večera Pánova 7. O kresťanskom mravnom živote / 5 hod. / Rozdelenie kresťanskej mravouky Povinnosti k Bohu Povinnosti k sebe Povinnosti k blížnym 8. O posledných veciach / 5 hod. / Smrť a vzkriesenie Posledný súd O nesmrteľnosti

59

Page 60: UČEBNÉ OSNOVY

Večný život, zatratenie 9. Skutky apoštolov – dejiny rannej cirkvi / 18 hod. / Vznik cirkvi Petrove reči Život prvej cirkvi Peter a Ján svedkami v Jeruzaleme Voľba diakonov Diakon Štefan Evanjelium v Samárii Filip a kráľovský dvoran Saulovo obrátenie, prvé vystúpenie Saulovo Počiatky kresťanstva v Antiochii Misijné cesty apoštola Pavla Apoštolský konvent v Jeruzaleme Zajatie Pavla v Jeruzaleme, Pavlova cesta do Ríma 10. Opakovanie / 2 hod. / 11. Voľný výber piesní z ES (10) 12. Spamäti niekoľko biblických výpovedí zo SZ a NZ (6) 13. Kresťanská literatúra ( prečítať a urobiť besedu ku knihám: P.O.Hviezdoslav – Žalmy a hymny, Tranoscius 1996; H.Zahrnt: Ježiš z Nazareta, Tranoscius 1997) / 5 hod. /

60

Page 61: UČEBNÉ OSNOVY

Sexta ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Ciele: Poznať dejinné udalosti prvej cirkvi, ktoré sú východiskom pre porozumenie ďalších historických dejov odohrávajúcich sa v rannom období kresťanskej cirkvi. Uvedomiť si zápasy a boje prvých kresťanov – nasledovníkov Ježiša Krista. Poukázať na historické medzníky cirkvi a na dôležité udalosti. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 3 hod. / Opakovanie učiva z 1. ročníka 2. Apoštolská doba / 6 hod. / Príprava pre kresťanstvo u židov a u pohanov Vznik kresťanskej cirkvi Misijná práca apoštolov Boj židovstva proti kresťanstvu Kresťania v dobe apoštolskej. Bohoslužba 3. Obdobie zápasu kresťanstva s pohanstvom / 6 hod. / Prenasledovanie zo strany pohanov. Príčiny Bludné smery a cirkevní učitelia. Apologéti Život a cirkevná správa v dobe prenasledovania 4. Šírenie kresťanstva / 10 hod. / Milánsky edikt Zánik pohanstva v Rímskej ríši Kresťanstvo za hranicami Rímskej ríše Islam Vznik pápežskej moci. Cirkevný štát Vieroučné spory Teologické školstvo a cirkevní otcovia v školstve Pustovníctvo a mníšstvo Služby Božie. Kázne, cirkevný spev, sviatosti, sviatky, vzývanie svätých 5. Šírenie kresťanstva v stredoveku / 12 hod. / Kresťanstvo vo Veľkomoravskej ríši Kresťanstvo medzi ostatnými Slovanmi a inými európskymi národmi Úsilie pápežov a svetskú moc Rozdelenie cirkvi na východnú a západnú 6. Cirkev od rozdelenia po reformáciu / 12 hod. / Pápežstvo na vrchole svetskej moci Križiacke vojny. Príčiny. Priebeh a výsledky Úpadok pápežskej moci Stredoveké mníšske rády Pápežská schizma Vnútorný život Stredoveké mníšske rády Scholastika a mysticizmus Bohoslužba, cirkevná kázeň, cirkevné umenie Reformačné pokusy (bogomili, kathari, beghardi – begíni a iní) Peter Vald, Ján Viklef, Jeronym Savanarola

61

Page 62: UČEBNÉ OSNOVY

7. Opakovanie / 3 hod. / Výstupný test 8. Výber piesní z ES – minimálne 10 9. Kresťanská literatúra (Wilhelm Busch: Ježiš náš osud, V.S.Soloviov: Listy nedeľné a veľkonočné) / 10 hod. / 10. Spamäti niekoľko biblických výpovedí

62

Page 63: UČEBNÉ OSNOVY

Septima ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Poznať dejinné udalosti reformácie, ktoré sú základom pre pochopenie historických dejov odohrávajúcich sa v období reformácie a protireformácie. Uvedomiť si zápasy a boje prvých stúpencov reformácie. Vysvetliť žiakom dôležité životné momenty, v ktorých má reagovať, a reagovať predovšetkým ako kresťan. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Predreformácia / 6 hod. / Stav pred Jánom Husom Majster Ján Hus Husitské vojny Vznik Jednoty bratskej Humanizmus 3. Reformácia / 16 hod. / Dr. Martin Luther, mladosť, v kláštore, na univerzite vo Wittenbergu Počiatky reformácie Luther v cirkevnej a ríšskej kliatbe Sedliacka vojna Filip Melanchton Šírenie reformácie v Nemecku Ríšsky snem a Speieri a Augsburgu Lutherov rodinný život. Lutherova smrť Augsburské vyznanie (Apológia) Šmalkalska vojna – augsburský mier Švajčiarska reformácia (Zwingli, Kalvín) Kniha svornosti Šírenie reformácie mimo územia vzniku Francúzsko, hugenoti, Bartolomejská noc Na území Slovanov 4. Protireformácia / 5 hod. / Rímska cirkev proti reformácii Náboženské pomery v Čechách v 16.storočí České povstanie a 30. ročná vojna Ján Ámos Komenský, život a dielo 5. Kresťanské, etické hodnoty a zásady / 4 hod. / Úvod do kresťanskej etiky Povinnosti kresťana k Bohu Povinnosti kresťana k sebe Povinnosti kresťana k blížnym Narušenie vzťahu (hriech) Právne a mravné normy 6. Negatívne javy života a ich dôsledky / 5 hod. / Neurózy, depresie, duševné traumy, choroby, nešťastia Utrpenie vo svete – lokálne vojny Fóbia, úzkosť a napätie Vina a odpustenie

63

Page 64: UČEBNÉ OSNOVY

Ohrozenia Konzumný život – svetáctvo 7. Príprava na manželstvo a rodičovstvo / 4 hod. / Príprava na povolanie z pohľadu kresťana Vzťah muža a ženy, láska, výber životného partnera Kresťanská rodina a jej funkcia Kresťanské spolužitie muža a ženy 8. Orientácia, zodpovednosť a vzťah / 10 hod. / Ospravedlnenie (R1,16) Sloboda kresťana (G5,1) Zákon a láska (1K13) Závislosti (drogy, alkohol, nikotín, gamblérstvo a pod.) Sexuálny život Zdravie a nemoc Vzťah k rodičom Vzťah k autoritám – k vrchnosti Zodpovednosť v spoločnosti Sociálne otázky Príroda – ekológia – vzťah kresťana k Božiemu dielu Riešenie konfliktov 9. Zodpovednosť voči Bohu / 5 hod. / Hľadanie Boha Úcta k menu Božiemu Bázeň pred Hospodinom (Ž111,10) Smrť v živote človeka – kresťana Dar nádeje 10. Opakovanie / 2 hod. / 11. Piesne z ES podľa vlastného výberu – minimálne 10 12. Kresťanská literatúra: - prečítať, urobiť besedu ku knihám: D. Medzihradská – Fakľová: Čas rozdelenia, Tranoscius 1997; J. Madaras: V utíšení a dúfaní je vaša sila, Tranoscius 1991 13. Výber biblických výpovedí zo SZ a NZ – aspoň 5

64

Page 65: UČEBNÉ OSNOVY

Oktáva ( 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne )

Cieľ: Žiak si má osvojiť dôležité domáce historické udalosti, ktoré majú priamy vzťah k ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Poukázať na etické hodnoty a zásady kresťana v súkromí, v rodine a na verejnosti. Vysvetliť žiakom dôležité životné momenty, v ktorých má reagovať ako kresťan. Žiaci majú vedieť, že kresťanská cirkev je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Oboznámiť sa so svetovými náboženstvami. Zodpovedať na otázky kultov, siekt, novodobých duchovných prúdov a nekresťanských náboženských spoločenstiev. Povinnosť poznať cirkevnú ústavu ako základný cirkevno-právny dokument. Vedieť sa zorientovať vo vnútornej organizácii evanjelickej a. v. cirkvi. Uvedomiť si základné pramene viery a pravidlá života kresťana – evanjelika. Obsah tematických celkov: 1. Úvodná hodina / 1 hod. / 2. Opakovanie z predchádzajúceho ročníka / 2 hod. / 3. Šírenie reformácie na Slovensku / 7 hod. / Politické a náboženské pomery v Uhorsku pred reformáciou Počiatky reformácie v Uhorsku Príchod Lutherovej reformácie za Ludvika II. Šírenie reformácie za Ferdinanda I. a Maximiliána Počiatky protireformácie Bocskayovo povstanie. Prešovský snem. Viedenský mier Vnútorný vývoj evanjelickej cirkvi do roku 1608 4. Doba protireformácie / 16 hod. / Synoda v Žiline a v Spišskom Podhradí Pázmány, Forgáč – útoky proti evanjelikom, Bratislavský snem 1618 Povstanie G. Bethlena Juraj Rákoczi, Mier v Linci Wesselenyovské sprisahanie a mimoriadny prešovský súd Povstanie Thokolyho a šopronský snem Prešovské jatky Ružomberská synoda. Satmarský mier Satmarský mier a jeho dôsledky Mimozákonný stav evanjelikov za Karola III. Karlove rezolúcie Utláčanie evanjelikov za Márie Terézie Vnútorný život evanj. cirkvi a. v. od roku 1608 do 1781 Evanjelická literárna tvorba. Juraj Tranovský, Juraj Láni, Daniel Krman Jozef II. a tolerančný patent Evanjelická cirkev za Františka I. a Ferdinanda V. Maďarizácia v ev. a. v. cirkvi Evanjelická a. v. cirkev za absolutizmu v rokoch 1848 – 1867 Cisársky patent 1859 a patentálne boje 5. Vnútorný náboženský život v ev. a. v. cirkvi od roku 1791 – 1918 / 1 hod. / Bohoslužba. Cirkevné zriadenie. Školstvo Literárna činnosť slovenských evanjelikov 6. Od roku 1918 po súčasnosť / 5 hod. /

65

Page 66: UČEBNÉ OSNOVY

66

Synoda v Trenčianských Tepliciach Rozvoj cirkvi v I. ČSR Zápas cirkvi proti totalizmu v Slovenskom štáte (SNP) Nástup komunizmu (Piešťanský manifest) Útlak cirkvi Ústava v roku 1952 Sekularizácia spoločnosti Ev. a. v. cirkev po roku 1989 Novelizácia Cirkevnej ústavy 1991 Synoda v Uhrovci 1993 7. Kresťanské cirkvi - iné / 7 hod. / Rímsko-katolícka Grécko-katolícka Pravoslávna Českobratská cirkev evanjelická Reformovaná kresťanská cirkev Anglikáni, Iné protestantské cirkvi, BJB, Cirkevné zbory, Apoštolská cirkev, Sekty 8. Nekresťanské náboženské spoločnosti / 2 hod. / Mormoni, Svedkovia Jehovovi, New Age, Moon, Cirkev zjednotenia Bádateľstvo, Kresťanská veda, Rodina lásky, Krišneho vedomie Unitári, Kvakeri 9. Židovské náboženstvo (judaizmus) / 2 hod. / 10. Pohanské náboženstvá / 3 hod. / Náboženstvo Germánov Slovanské náboženstvá Čínske náboženstvá Indické náboženstvá 11. Prehľad svetonázorov / 1 hod. / Nacionalizmus, teizmus, deizmus, nihilizmus existencionalizmus, naturalizmus, nacizmus 12. Štruktúra a organizácia Evanjelickej a. v. cirkvi / 5 hod. / Členstvo v cirkvi – vznik a zánik Práva a povinnosti člena cirkvi, disciplína Členenie cirkvi – COJ Cirkevný zbor – základná organizačná jednotka Orgány cirkvi – ústredné orgány cirkvi Cirkevné súdnictvo Cirkevní predstavitelia – duchovní

– laickí Cirkevné právo, cirkevnoprávne predpisy 13. Opakovanie / 1 hod. / 9. Piesne z ES – podľa vlastného výberu 10. Kresťanská literatúra: prečítať, urobiť besedu ku knihám: H. Szienkiewicz: Quo vadis?; P. Konya: Krvavý súd / 8 hod. / 11. Aspoň 3 biblické citáty