Top Banner
UBND HUYỆN HỒNG NGỰ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 194/TB-PGDĐT Hồng Ngự, ngày 28 tháng 02 năm 2019 THÔNG BÁO Kết luận tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ Học kì I và nhiệm vụ trọng tâm Học kì II năm học 2018 – 2019 Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại Hội trường Trường THCS Thường Thới Tiền, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Ông Nguyễn Hữu Tiến chủ trì Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ Học kì I và nhiệm vụ trọng tâm Học kì II năm học 2018 2019. Thành phần tham dự gồm: - Ban lãnh đạo, các chuyên viên phụ trách chuyên môn, tổ chức, phong trào, hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); - Lãnh đạo các trường trực thuộc: 46 Hiệu trưởng và 08 Phó Hiệu trưởng trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS. Trên cơ sở định hướng, thảo luận của Trưởng phòng, ý kiến phát biểu của đại biểu dự Hội nghị. Trưởng phòng GDĐT – Ông Nguyễn Hữu Tiến kết luận như sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I 1.1. Mặt đạt được Trong học kỳ I, các cấp quản lý từ phòng Giáo dục và Đào tạo đến các trường đã tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Quy mô phát triển ngành phù hợp với quy mô phát triển dân số. Số trẻ Mầm non học nhà trẻ và các lớp bán trú tăng cao. Số HS phổ thông và giáo dục thường xuyên huy động ra lớp cao hơn năm học trước. Có nhiều giải pháp mới bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng chăm sóc giáo dục học sinh. Các trường chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giá trị sống, hình thành nhân cách cho học sinh; các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh. Tỉ lệ HS giảm thấp ở các cấp học phổ thông đều giảm so với năm học trước. Chất lượng giáo dục đại trà tương đương năm học trước. Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 vượt chỉ tiêu huyện giao, tiệm cận chỉ tiêu năm 2020 (19/20 trường). Việc duy trì và nâng
4

UBND HUYỆN HỒNG NGỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …thtthb2.pgdhongngu.edu.vn/upload/25964/20190301/194-TB_KL_Hoi_nghi_So... · 2 cao kết quả xóa mù chữ,

Aug 29, 2019

Download

Documents

dophuc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 194/TB-PGDĐT Hồng Ngự, ngày 28 tháng 02 năm 2019

  THÔNG BÁO

  Kết luận tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ Học kì I

  và nhiệm vụ trọng tâm Học kì II năm học 2018 – 2019

  Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại Hội trường Trường THCS Thường Thới

  Tiền, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Ông Nguyễn Hữu Tiến chủ trì Hội

  nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ Học kì I và nhiệm vụ trọng tâm Học kì II năm học

  2018 – 2019.

  Thành phần tham dự gồm:

  - Ban lãnh đạo, các chuyên viên phụ trách chuyên môn, tổ chức, phong

  trào, hành chính Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

  - Lãnh đạo các trường trực thuộc: 46 Hiệu trưởng và 08 Phó Hiệu trưởng

  trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS.

  Trên cơ sở định hướng, thảo luận của Trưởng phòng, ý kiến phát biểu của

  đại biểu dự Hội nghị. Trưởng phòng GDĐT – Ông Nguyễn Hữu Tiến kết luận

  như sau:

  1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I

  1.1. Mặt đạt được

  Trong học kỳ I, các cấp quản lý từ phòng Giáo dục và Đào tạo đến các

  trường đã tích cực, chủ động tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành

  khá tốt nhiệm vụ. Tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư

  tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả

  công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

  Quy mô phát triển ngành phù hợp với quy mô phát triển dân số. Số trẻ

  Mầm non học nhà trẻ và các lớp bán trú tăng cao. Số HS phổ thông và giáo dục

  thường xuyên huy động ra lớp cao hơn năm học trước.

  Có nhiều giải pháp mới bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng

  chăm sóc giáo dục học sinh. Các trường chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng

  sống, giá trị sống, hình thành nhân cách cho học sinh; các hoạt động chăm sóc,

  giáo dục học sinh nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các bậc phụ huynh học

  sinh.

  Tỉ lệ HS giảm thấp ở các cấp học phổ thông đều giảm so với năm học

  trước. Chất lượng giáo dục đại trà tương đương năm học trước.

  Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2 vượt chỉ

  tiêu huyện giao, tiệm cận chỉ tiêu năm 2020 (19/20 trường). Việc duy trì và nâng

 • 2

  cao kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục thực hiện tốt. Công tác quản lí giáo dục

  tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn với thực tiễn cơ sở.

  1.2 Hạn chế và nguyên nhân

  1.2.1. Về chuyên môn dạy học

  a) Đối với ngành học mầm non

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng

  vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển về số lượng của ngành như môi trường, sân

  chơi cho trẻ. Mặc dù số nhóm, lớp được tổ chức ăn bán trú có tăng so với năm học

  trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

  Tỉ lệ huy động độ tuổi nhà trẻ còn thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh.

  b) Ngành học phổ thông

  Tỉ lệ HS giảm ở cấp THCS thấp hơn năm học trước nhưng số HS giảm vẫn

  còn cao. Tuy tỉ lệ HS xếp loại học lực từ trung bình trở lên tương đương năm học

  trước nhưng loại khá, giỏi lại thấp hơn.

  Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp tiểu học và trung học cơ sở

  chưa đạt chỉ tiêu của Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng

  Tháp đến năm 2020. Nhất là việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở

  cấp TH thực hiện còn chậm (TH Thường Thới Tiền 2).

  1.2.2. Về công tác quản lí giáo dục

  - Một bộ phận CBQL, giáo viên các trường trình độ chuyên môn còn hạn

  chế, ngại đổi mới, nhất là đổi mới trong quản lí và dạy học, ít sáng tạo, chưa tích

  cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ

  chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và

  đào tạo.

  - Một số đơn vị chưa sáng tạo trong việc tổ chức các cuộc vận động, các

  phong trào thi đua và các hoạt động giáo dục; chưa phát huy vai trò của các tổ

  chức đoàn thể trong nhà trường, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp và sự phối

  hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lí, giáo dục học sinh.

  - Công tác quản lí, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị còn hạn chế: Công

  tác tài chính, kiểm tra nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng văn hoá ứng

  xử trong nhà trường dẫn đến việc vi phạm đạo đức nhà giáo và mất đoàn kết nội

  bộ vẫn còn.

  - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư, song vẫn chưa đồng bộ,

  còn thiếu so với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; nhiều trường

  học còn thiếu diện tích đất, tỉ lệ phòng học/lớp chưa đảm bảo, thiếu thiết bị dạy

  học theo quy định của chuẩn quốc gia.

  2. Ý kiến kết luận của lãnh đạo Phòng GDĐT

  Kết thúc Hội nghị, Trưởng phòng GDĐT đã kết luận và chỉ đạo Hiệu

  trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung trong Học kì II năm học

 • 3

  2018 – 2019 như sau:

  2.1. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức

  cho đội ngũ và học sinh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên,

  đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức

  quán triệt, tuyên truyền thường xuyên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp

  luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW

  ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong

  cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đảo bảo

  nền nếp, kỷ cương dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục trung thực, an toàn,

  lành mạnh, thân thiện không để xẩy ra bạo lực học đường.

  2.2. Tập trung quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu

  về chất lượng chăm sóc, giáo dục theo kế hoạch năm học đề ra. Tăng cường đổi mới,

  nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý; Việc đổi mới phải được thực hiện liên tục,

  thường xuyên; người đứng đầu các đơn vị phải mạnh dạn, giám nghĩ, dám làm, dám

  chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý; lựa chọn việc trọng tâm, theo thứ tự ưu tiên

  để chỉ đạo đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Quản lý chặt chẽ việc tổ chức và thực hiện

  dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Tiếp tục tập trung quản lý, nâng cao

  chất lượng giáo dục tại các điểm trường lẻ.

  2.3. Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc giáo dục, rèn kỹ năng sống,

  giáo dục mũi nhọn cho học sinh, quan tâm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật,

  hình thành nền nếp, kỷ cương trong nhà trường, không để xảy ra tình trạng bạo

  lực trong nhà trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,

  chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Chú trọng

  nâng cao chất lượng tổ chức bán trú học sinh Mầm non, Tiểu học; đảm bảo tuyệt

  đối công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn thể chất, tinh thần cho học sinh.

  Tổ chức bồi dưỡng học sinh dự thi kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Hội khỏe phù

  Đổng cấp Tỉnh đạt kết quả tốt.

  2.4. Tiếp tục bồi dưỡng đối với giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi

  câp tỉnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tinh thần cho giáo

  viên khi tham gia Hội thi.

  2.5. Đẩy mạnh các phong trào giáo dục và phong trào thi đua với tinh thần,

  khí thế, trách nhiệm, gắn với đặc thù của từng đơn vị.

  2.6. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Trường đạt chuẩn quốc gia theo

  kế hoạch: TH Thường Thới Hậu A1, TH Thường Phước 1B, THCS Phú Thuận A,

  TH Thường Thới Tiền 2 (mức độ 2).

  2.7. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, kế hoạch tuyển sinh

  năm học 2019 - 2020.

  2.8. Làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, đặc biệt quản lý, sử dụng có

  hiệu quả nguồn huy động ngoài ngân sách nhà nước; khai thác, sử dụng có hiệu cơ

  sở vật chất hiện có, đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi dạy học.

 • 4

  2.9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trong ngành. Trong đó, tập

  trung: nâng cao chất lượng tin, bài và tập trung truyền thông về đổi mới chương

  trình giáo dục phổ thông.

  Trên đây là Thông báo kết luận tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ Học

  kì I và nhiệm vụ trọng tâm Học kì II năm học 2018 – 2019. Yêu cầu Hiệu trưởng

  các trường, các bộ phận chuyên môn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện, nếu

  có nội dung chưa rõ cần báo cáo kịp thời để được hướng dẫn./.

  Nơi nhận: - Các trường trực thuộc; - Lãnh đạo phòng GDĐT;

  - Các chuyên viên; - Lưu: VT.

  TRƯỞNG PHÒNG

  Nguyễn Hữu Tiến

  2019-02-28T10:42:23+0700Việt NamPhòng Giáo dục và Đào tạo đã ký lên văn bản này!