Top Banner
Kathmandu-ngày 20 thng 09 năm 2013 Con, Học trò nhỏ : Thích Chúc Khả THUẬT NGỮ PHẬT HỌC THƯỜNG DÙNG Li Ngõ, Kính thưa chư vị thiện hữu tri thức, Hin ti vì chưa có Ti liệu Việt -Tng nên chúng con mo muội pht tâm nghiên cứu, biên son,dịch Bộ T Đin ny ra Việt ngữ nguyện ít nhiều giúp ích cho những huynh đệ học Tng Ngữ có Ti liệu đối chiếu. Tuy nhiên chúng con vì ti hèn trí kém nên rất mong quý Thầy, Cô v chư huynh đệ, cùng đng tâm đóng góp- xây dng hon chỉnh một cch cụ th cho t đin Việt -Tng ny, ngõ hầu đ cho tất cả người con Phật sau ny thâm nhập gio lý Kim Cang Thừa một cch thuận duyên nhất . Thnh kính tri ân s chỉ gio của chư vị v thnh tâm sm hối về tất cả sai sót về từ đin Việt Tng ny . Đng thời không quên hi hướng những mảy may công đức có được từ tập ti liệu ny đến tất cả huynh đệ đã, đang v sẽ học Tng ngữ chóng thâm nhập mật nghĩa của Chư Phật . Nguyện chư Phật gia trì bảo hộ cho tất cả chư vị an lnh v chóng thnh tu. Kính tri ơn Đi Đức Trí Không, Đ.Đ Viên Định, ĐĐ Mộc, ĐĐ Ni Nhật Hnh, Đo Hữu Quang Nhân, Đ.H Tịnh Thiện đã nhiệt tình động viên , chỉ đim, góp ý, cùng hiệu đính hon thiện về nội dung v trình by tc phẩm nhỏ ny. Page 1 Dict 4 languages
95

Tu Vung Phat Giao Tib_eng_chinese_vnese glossary

Nov 27, 2015

Download

Documents

Hoai Thanh Vu

tibetan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Kathmandu-ngy 20 thang 09 nm 2013

  Con,

  Hc tr nh : Thch Chc Kh

  THUT NG PHT HC THNG DNG

  Li Ng, Knh tha ch v thin hu tri thc, Hin tai v cha c Tai liu Vit -Tang nn chng con mao mui phat tm nghin cu, bin soan,dch B T in nay ra Vit ng nguyn t nhiu gip ch cho nhng

  huynh hc Tang Ng c Tai liu i chiu. Tuy nhin chng con v tai hn tr km nn rt mong qu Thy, C va ch huynh , cng ng tm ng gp- xy dng hoan

  chnh mt cach c th cho t in Vit-Tang nay, ng hu cho tt c ngi con Pht sau nay thm nhp giao l Kim Cang Tha mt cach thun duyn nht.

  Thanh knh tri n s ch giao ca ch v va thanh tm sam hi v tt c sai st v t in Vit Tang nay. ng thi khng qun hi hng nhng my may cng c c

  c t tp tai liu nay n tt c huynh , ang va s hc Tang ng chng thm nhp mt ngha ca Ch Pht. Nguyn ch Pht gia tr bo h cho tt c ch v an lanh va

  chng thanh tu.

  Knh tri n ai c Tr Khng, . Vin nh, Mc, Ni Nht Hanh, ao Hu Quang Nhn, .H Tnh Thin nhit tnh ng vin, ch im, gp , cng hiu

  nh hoan thin v ni dung va trnh bay tac phm nh nay.

  Page 1 Dict 4 languages

 • VIETNAMESE TIBETAN CHINESE ENGLISH

  Nht sinh s h (nht sanh b x) =>

  a B Tat nay cn tri qua mt kip na s c qu

  Pht.

  [] one hindered by one birth

  Nht sat na => mt sat na an instantNht tng trang nghim tam ma a

  (nht tng hoc nht hanh tam mui) =>

  chanh nh do tm chuyn ch vao mt hanh ma tu

  tp

  []

  []meditative stabilization of

  single arrangement

  Nht tha => Pht tha = ti thng tha single vehicle

  Nht thi => mt thi im nao once; on a certain time

  Nht gian => gian oan mt ln one interruption

  Nht du thin na (nht do tun )

  => 1 do tun dai khong 500 si tay [] a length of 500 armspans

  NH I BT THIN A PHP => 2 nn tng

  bt thin 2 bases of big unvirtuous mental factors

  1.V tam => khng bit t h thn 1 non-shame

  2.V qu = khng bit xu h vi ngi 2 non-embarrassment

  NH TH (MT TC ) = 2 giai oan tu mt [] 2 stages of tantric practice

  Page 2 Dict 4 languages

 • 1.Sanh khi th =giai oan sanh khi 1 generation stage

  2.Vin mn th = giai oan vin mn 2 completion stage

  NH S (NH LI ) = 2 iu li [] 2 purposes

  1.T s ( t li ) = li cho mnh 1 [] purpose of self

  2.Tha s ( li tha ) = li cho ngi 2 [] others' purpose; altruism

  NH NIT BN =2 nit ban 2 nirvanas

  Hu d nit ban 1 nirvana with remainder

  V d nit ban 2 nirvana without remainder

  NH TR = 2 tr 2 kinds of knowledge

  1.Tn s hu tr (th tc tr) =

  tr bit phap tng i 1 knowledge of all conventional phenomena

  2.Nh s hu tr (thng ngha tr ) =

  tr bit phap tuyt i 2 knowledge of all ultimate phenomena

  NH V NG 2 selflessnesses

  1.B c gia la v ng ( nhn v ng )

  hu tnh v ng = bao gm 6 loai chng sanh 1 [] selflessness of persons

  2.Php v ng 2 selflessness of phenomena

  NH LNG = 2 lng = c 2 loai nhn thc

  ng 2 types of valid cognition

  1.Hin lng = nhn thc trc tip 1 direct valid cognition

  2.T lng = nhn thc suy lun 2 inferential valid cognition

  NH NGHIP = 2 nghip 2 kinds of karma

  1.nh nghip 1 karma whose fruits will not definitely be

  experienced

  2.Bt nh nghip 2 karma whose fruits will not definitely be

  experienced

  NH NGHIP = 2 nghip 2 kinds of karma

  1.Hu lu nghip = nghip c s nhim 1 contaminated action

  Page 3 Dict 4 languages

 • 2.V lu nghip = nghip thanh tnh 2 uncontaminated action

  NH NGHIP = 2 nghip 2 kinds of karma

  1.T nghip = nghip ca tm 1 actions of intention

  2.T d nghip = nghip ca t duy 2 intended actions

  NH T LNG = 2 tch ly 2 types of meritorious collections

  1.Phc c t lng = tch ly phc c 1 accumulation of merits

  2.Tr tu t lng = tch ly tr tu 2 accumulation of wisdom

  NH CHNG I THA= 2 loai ai tha 2 great vehicles

  1.Bat nh tha 1 perfection vehicle

  2.Mt ch tha (Kim cang tha) ( ) 2 []secret mantra vehicle

  [adamantine vehicle]

  NH CHNG THNH TU = 2 loai thanh tu 2 actual attainments

  1.(Xut th thanh tu) ti thng thanh tu

  = th thng,tc a= thanh Pht 1[] supreme attainments

  2.(Th gian thanh tu ) Cng ng thanh tu 2[] common attainments

  NH CHNG NG CHP = 2 loai ng chp 2 kinds of grasping at self

  1.B c gia la ng chp = 2 hang ngi chp

  ng 1 2 kinds of grasping at the self of a person

  a.Cu sanh nhn ng chp= hang ngi

  chp ng bm sinh a innate grasping at the self of a person

  b.Phn bit nhn ng chp = hang ngi chp

  ng da trn thc phn bit b intellectual grasping at the self of a person

  2.Phap ng chp= 2 phap chp ng 2 2 types of grasping at the self of a

  phenomenon

  a.Cu sanh phap ng chp = phap chp ng

  bm sinh a innate grasping at the self of a phenomenon

  b.Phn bit phap ng chp = phap chp ng

  da trn thc phn bit b

  intellectual grasping at the self of a

  phenomenon

  NH CHNG NH = 2 loai nh 2 types of meditative

  ( Nh chng ng ch ) [] absorptions

  Page 4 Dict 4 languages

 • 1.Dit tn nh 1 absorption of cessation

  2.V tng nh 2 absorption of lacking discrimination

  NH CHNG S TRI = 2 i tng nhn bit 2 objects of knowledge

  1.Tng = chung 1 generalities

  2.Bit = ring 2 particularities

  NH CHNG S TRI = 2 i tng nhn bit 2 objects of knowledge

  1.Cng tng 1 generally characterized phenomena

  2.T tng 2 self characterized phenomena

  NH CHNG S TRI= 2 i tng nhn bit 2 objects of knowledge

  1.Thng 1 permanent

  2.V thng 2 impermanent

  NH CHNG PHT TM= 2 loai phat tm 2 kinds of bodhicitta

  1.Th tc phat tm = phat tm tng i 1 conventional bodhicitta

  2.Thng ngha phat tm = phat tm tuyt i 2 ultimate bodhicitta

  NH CHNG NG DN TR = 2 loai ng

  dn tr = tr dn vao s qun bnh = chanh nh 2 wisdoms of meditative

  ( Cn bn tr ) [] equipoise

  1.V gian ao = con ng khng chng ngai

  khng t qung ( lin tc) 1 uninterrupted path

  2.Gii thoat ao= con ng gii thoat 2 path of release

  NH CHNG B TM =2 loai phat tm B 2 kinds of bodhicitta

  1. Phat khi b tm 1 wishing bodhicitta

  2.Thc hanh b tm 2 committed bodhicitta

  NH CHNG THC = 2 loai thc 2 types of consciousness

  1.Nhn v thc (nhn thi thc ) = thc ca

  thi k tao nhn 1 causal consciousness

  2.Qu v thc ( qu v thc ) = thc ca thi

  k tr qu 2 resultant consciousness

  Page 5 Dict 4 languages

 • NH CHNG = 2 chng 2 obstructions

  1.Phin no chng = chng ca phin no 1 afflictive obstructions

  2.S tri chng = chng ca nhn thc 2. obstructions to knowledge of objects

  NH = 2 s tht 2 truths

  1.Thng ngha (chn )= s tht tuyt i 1 ultimate truth

  2.Th tc ( tc ) = s tht tng i 2 conventional truth

  NH BIN= 2 cc oan= 2 thai cc 2 extremes

  1.Thng bin= cho rng mi th lun thng

  cn, vnh vin. 1 extreme of eternalism

  2.oan bin = cho rng mi th sau khi cht la

  chm dt. 2 extreme of nihilism

  NH BIN =2 cc oan= 2 thai cc 2 extremes

  1.Hu bin = cho rng mi lun hin hu 1 extreme of existence

  2.V bin = cho rng mi th khng c tn tai 2 extreme of non-existence

  TAM TAM MA A= 3 loai thin nh (ch ) 3 meditative stabilizations

  1.Khng tam ma a= thin nh tanh khng 1 emptiness meditative stabilization

  2.V tng tam ma a= thin nh v tng 2 signless meditative stabilization

  3.V nguyn tam ma a= thin nh v nguyn 3 desireless meditative stabilization

  TAM TAM MA A = 3 loai thin nh (ch ) 3 meditative stabilizations

  1.Hu tm hu t tam ma a = thin nh vi s

  tinh tn quan tng hnh tng bn tn 1 meditative stabilization with signs and effort

  2.V tm duy t tam ma a= thin nh vi s

  khng tinh tn quan tng hnh tng bn tn 2

  meditation stabilization with signs but

  without effort

  3.V tm v t tam ma a= thin nh vi s

  khng tinh tn khng quan tng hnh tng bn

  tn

  3 meditation stabilization with neither signs

  nor effort

  TAM S = 3 hang ngi 3 types of person

  Page 6 Dict 4 languages

 • 1.Ha s =hang ngi tu v khng mun a

  xung 3 ci thp (v mun tai sanh hng

  phc ci tri hoc ci ngi ).

  1 beginner

  2.Trung s =hang ngi tu t bn thn thoat

  khi lun hi sanh t. 2 intermediate

  3.Thng s =hang ngi tu v cu chng sanh

  ma phat ai nguyn.

  .

  3 advanced

  TAM CHI (NHN MINH ) = 3 nhanh ca php

  suy lun

  [] 3-membered proof; 3 parts of a syllogism

  1.Tng / phat th, bo chng 1 thesis; proposition

  2.Nhn / nng lp, l do 2 sign; reason

  3.D = th d 3 example

  TAM TH (TAM THI ) = 3 thi [] 3 periods; 3 times

  1. Qua kh 1 past

  2. Hin tai 2 present

  3. V lai 3 future

  TAM HU = 3 cnh gii 3 states of birth

  1.T hu= cnh gii cht 1 death state

  2.Trung hu = cnh gii chuyn tip (trung m ) 2 intermediate state

  3.Sanh hu = cnh gii sinh 3 birth state

  TAM HU = 3 ci 3-fold place of existence

  1.Dc hu = dc gii 1 places of desire

  2.Sc hu = sc gii 2 places of form

  3.V sc hu = v sc gii 3 places of formless

  TAM HNH = tam nghip hanh= 3 hanh nghip 3 types of karma formation

  1.Phc hanh => phc 1 meritorious actions

  2.Phi phc hanh => khng phi phc 2 non-meritorious actions

  3.Bt ng hanh => khng ng 3 unfluctuating actions; invariable actions

  TAM SC X = 3 hnh th 3-fold compilation of form

  Page 7 Dict 4 languages

 • 1.Hu kin hu i sc= c th thy va tip xc 1 form seen and touched by sense-organs

  2.V kin v i sc = c th thy va khng tip

  xc c. 2

  form which cannot be seen, but can be

  touched by sense-organs

  3.V kin v i sc = khng th thy va

  khng tip xc c. 3

  form which can neither be seen nor touched

  by sense-organs

  TAM THN = 3 thn 3 bodies of a buddha

  1.Php thn 1 truth body

  a.T tanh thn a nature body

  b.Tr (nguyn s) phap thn b wisdom truth body

  2.Bo thn 2 complete enjoyment body

  3.Ho thn 3 emanation body

  TAM NHN = 3 hanh tng nhn nhc 3 types of patience of not retaliating

  1.Nai tha oan hai nhn = nhn nhc ( khi b hai) 1 against someone who harms you

  2.An th chng kh nhn= nhn nhc bnh an n

  nhn au n 2 patience of willingly enduring sufferings

  3.Phap t thng gii nhn= nhn nhc lnh hi

  i vi phap 3

  patience of discriminative awareness of the

  dharma

  Tam tai / tam hoai = 3 s hy hoai 3 destructions

  1.Ho hoai =hy hoai ca la 1 destruction caused by fire

  2.Thu hoai = hy hoai ca nc 2 destruction caused by water

  3.Phong hoai = hy hoai ca gi 3 destruction caused by wind

  TAM TH = 3 cm th 3 feelings

  1.Lac th = cm nhn an lac 1 joyous feeling

  2.Kh th= cm nhn au kh 2 painful feeling

  3.(X th ) Bt kh bt lac th = cm nhn bnh

  thng 3[] neutral feeling

  TAM MINH = 3 s sang sut 3 insights

  Page 8 Dict 4 languages

 • 1.Tc tr tr chng minh = bit i qua kh 1 insight into the mortal conditions of self &

  others in previous lives

  2.T sanh tr chng minh= bit c lc sinh khi

  t 2

  knowledge of vanishing and reappearing of

  beings

  3.Lu tn tr chng minh = bit c Nit Ban 3 nirva insight

  TAM PHP N = 3 phap n 3 seals of buddhist doctrine

  1.Ch hanh v thng= tt c s r chy u v

  thng 1 all products are impermanent

  2.Ch phap v ng = tt c phap u rng rang va

  khng t ng 2 all phenomena are empty and selfless

  3.Nit ban tch tnh = nit ban la an tnh 3 nirvana is peace

  TAM YU ( tu hanh ) = 3 con ng chnh yu [] 3 principal aspects of the path

  1.Xut ly = s t b 1 renunciation

  2.B tm= tm giac ng 2 mind of enlightenment

  3.Chanh kin = cai nhn ng ( trn vn ) 3 right view

  TAM TH = 3 s b th (cho/cng dng ) 3 types of giving

  1.Tai th = b th ca ci 1 giving material help

  2.Phap th = b th phap ( chn l ) 2 giving dharma teachings

  3.V u th= b th s can m ( dng mnh) 3 giving protection from fear

  TAM TNG (nhn minh ) = 3 phng thc [] 3 modes of reasoning

  1.Tng php 1 property of the subject

  2.(ng phm nh hu) Tu bin 2[] subsequent pervasion

  3.(D phm bin v ) o bin 3[] counter pervasion

  TAM TNG (tam tanh ) [] 3 characteristics1.Bin k s chp = Tt c nhng hin hu u la

  kt qu ca tr tng tng (huyn giac), do chp

  trc, cho rng s vt trc mt la c tht, la c

  lp.

  1 imputed phenomena

  Page 9 Dict 4 languages

 • 2.Y tha khi =ngha la da vao cai khac ma sinh

  ra: Tt c phap hu vi u do nhn duyn ma

  phat sinh, l thuc vao nhau, khng c t tnh

  2 dependent phenomena

  3.Vin thanh tht =Tm vn thanh tnh, la Chn

  nh, Nh Lai tang, la tnh Khng 3 ultimate phenomena

  TAM GiI CU A= 3 ci gii 9 cp 3 realms and 9 levels

  1.Dc gii = ci dc 1 desire realm

  (Ng xc tap c a ) =chng sinh vi thn th

  va t tng khac nhau [] [beings with different

  (Thn d tng d) [] bodies and different thoughts]

  2.Sc gii 2 form realm

  a.Ly sanh h lac = s thin a [] first concentration

  b.nh sanh h = nh thin b [] second concentration

  c.Ly h diu lac = tam thin c [] third concentration

  d.X nim thanh tnh = t thin d [] fourth concentration

  3.V sc gii 3 formless realm

  a.Khng v bin x a infinite space

  b.Thc v bin x b infinite consciousness

  c.V s hu x c nothingness

  d.Phi tng phi phi tng ( hu nh) d [] peak of cyclic existence

  TAM C = 3 c 3 poisons

  1.Tham 1 desire

  2.Sn 2 hatred; anger

  3.Si 3 ignorance

  TAM LUT NGHI = 3 loai gii lut 3 types of vows

  1.Bit gii thoat lut nghi = gii thanh vn 1 vows of individual liberation

  2.B tat lut nghi = gii b tat 2 bodhisattva vows

  3.Mt ch lut nghi = gii mt tha 3 secret mantra vows

  TAM KH = 3 kh 3 sufferings

  Page 10 Dict 4 languages

 • 1.Kh kh 1 suffering of pain

  2.Hoai kh 2 suffering of change

  3.Hanh kh 3 pervasive suffering

  TAM THA = 3 tha ( c xe ) 3 vehicles

  1.Thanh vn tha 1 hearer's vehicle

  2.c giac tha 2 solitary realizer's vehicle

  3.B tat tha 3 bodhisattva's vehicle

  TAM S = 3 bc thy 3 teachers

  1.Gii hoa thng=bc thy ca Sa Di 1 preceptor

  2.Yt ma s =bc thy nghi l 2 announcing-preceptor

  3.Giao th s = bc thy day tu mt 3 instructor

  TAM CN = 3 cp tr nng 3 levels of intelligence

  1.n cn = tr nng km 1 poor intellect

  2.Trung cn =tr nng trung bnh 2 moderate intellect

  3.Li cn = tr nng nhay bn 3 sharp intellect

  TAM THI NGHIP = 3 loai nghip 3 kinds of karma

  1.Thun hin phap th nghip = nghip tr qu

  trong hin kip 1 karma bearing fruit in this present life

  2.Thun th phap th nghip= nghip s tr

  qu trong kip k tip 2 karma bearing fruit in the next life

  3,Thun hu th th nghip = nghip s tr qu

  trong kip v lai xa 3 karma bearing fruit in the distant future

  TAM THANH TNH A = 3 cp thanh tnh 3 pure stages

  1. bat a =cp ( B tat ) th 8 1 eighth stage

  2. cu a = cp ( B tat ) th 9 2 ninth stage

  3. thp a = cp ( B tat ) th 10 3 tenth stage

  TAM TR = 3 loai tri 3 kinds of knowledge

  1.C bn tr 1 knowledge of bases

  2.ao tr 2 knowledge of paths

  Page 11 Dict 4 languages

 • 3.Nht thit tr 3 omniscient mind

  TAM LNG = 3 loai nhn thc ng 3 awarenesses

  1.Hin lng = nhn thc trc tip 1 direct valid cognizer

  2.T lng = nhn thc suy lun 2 inferential valid cognizer

  3.Thanh giao ngn lng = nhn thc do bc

  Thanh c thm quyn khu truyn 3 authoritative valid cognizer

  TAM KT 3 constant fetters

  1.Tat gia da kin = thn kin/ hoai t kin 1 view of the transitory collection as real I and

  mine

  2.Gii cm th 2 conception of [bad] ethics and modes of

  conduct as supreme

  3.Nghi 3 doubt

  TAM V T TNH 3 identityless phenomena

  1.Tng v t tanh tanh 1 identitylessness of characteristics

  2.Sanh v t tanh tanh 2 identitylessness of production

  3.Thng ngha v t tanh tanh 3 identitylessness of ultimate phenomena

  TAM V VI PHP 3 uncompounded phenomena

  1.H khng 1 space

  2.Trach dit = hoai dit c phn tch 2 analytical cessation

  3.Phi trach dit = hoai dit khng phn tch 3 non-analytical cessation

  TAM V LU CN = 3 nng lc v lu 3 uncontaminated sense powers

  1.V tri ng tri cn= Nng lc bit tt c

  nhng iu cha bit 1 sense power of knowing all that is unknown

  2.D tri cn = nng lc bit tt c (nhng iu

  tri nghim ) 2

  sense power of knowing all; sense power of

  that which

  3.C tri cn = nng lc bit trn vn nhng

  iu c lin quan vi nhau. 3 has the quality of knowing all

  TAM NIT BN = 3 nit ban 3 nirvanas

  1.Hu d nit ban ( hu d y nit ban) 1 nirvana with remainder

  Page 12 Dict 4 languages

 • 2.V d nit ban ( v d y nit ban ) 2 nirvana without remainder

  3.V tr nit ban ( v tr x nit ban ) 3 nirvana without abiding

  TAM THIN CN = 3 gc (cn bn) thin 3 root virtues

  1.V tham thin cn 1 root of virtue devoid of desire

  2.V sn thin cn 2 root of virtue devoid of hatred

  3.V si thin cn 3 root of virtue devoid of ignorance

  TAM THIN TH 3 happy migrators; 3 happy migrations

  1.Thin = tri 1 gods

  2.Nhn = ngi 2 humans

  3.A t lac (A tu la ) = phi thin 3 demigods

  TAM THNH 3 nobles

  1.Thch Ca Mu Ni Pht 1 shkyamuni buddha

  2.Dc S Pht 2 bhaisajyaguru buddha

  3.A Di a Pht 3 amitbha buddha

  TAM THNH ( ty phng ) [] 3 nobles

  1.A Di a Pht 1 amitbha buddha

  2.Quan Th m B Tat / Th Gian T Tai 2 avalokiteshvara bodhisattva

  3.ai Th Ch B Tat 3 mahsthmaprpta bodhisattva

  TAM VIN MN = 3 vin mn 3 excellent accomplishments

  1.T s vin mn =t li vin mn 1 accomplishment of one's own goals

  2.Tha s vin mn = li tha vin mn 2 accomplishment of others' goals

  3.Phng tin vin mn = thanh tu 2 phng

  tin vin mn 3

  accomplishment of the means for achieving

  both

  TAM C TH ( tam ac ao ) = 3 ng ac [] 3 bad migrators; 3 bad migrations

  1.a ngc 1 hell beings

  2.Nga qu 2 hungry ghosts

  3.Bng sanh ( Sc sanh ) 3 [] animals

  TAM NGHIP = 3 nghip 3 actions

  Page 13 Dict 4 languages

 • 1.Thin nghip 1 karma giving rise to happiness

  2.c nghip 2 karma giving rise to suffering

  3.V k nghip 3 karma giving rise to indifferent feelings

  TAM NGHIP = 3 nghip 3 actions

  1.Thn nghip 1 physical actions

  2.Ng nghip 2 verbal actions

  3. nghip 3 mental actions

  TAM NGHIP = 3 nghip 3 actions

  1.Phc nghip 1 virtuous karma

  2.Phi phc nghip 2 non-virtuous karma

  3.Bt ng nghip 3 unfluctuating karma

  TAM NGHIP QU 3 types of karmic effect

  1.D thc qu = qu chn mui 1 fruitional effect

  2.ng lu qu = qu tng ng nhn 2 causally concordant effect

  3.Tng thng qu = qu vt tri 3 owned effect

  TAM GiI THOT MN = 3 ca gii thoat 3 doors of liberation

  1.Khng gii thoat mn 1 liberation through emptiness

  2.V tng gii thoat mn 2 liberation through signlessness

  3.V nguyn gii thoat mn 3 liberation through wishlessness

  TAM T (tam phm ) [] 3 heaps

  1.Knh l 1 heap of prostration

  2.Hi qua 2 heap of confession

  3.Tu h 3 heap of rejoicing

  (Hi hng ) [] [dedication]

  TAM T TNH GII = 3 gii lut 3 types of morality

  1.Lut nghi gii = gii ng x 1 morality of abstention from misbehaviour

  2.Nhip thin phap gii=gii thu nhip cng c 2 morality of integrating virtues

  Page 14 Dict 4 languages

 • 3.Nhiu ch hu tnh gii=gii v li ch chng

  sanh khc 3

  morality of working for the welfare of other

  sentient beings

  TAM T =3 thi 3 times

  1.Tin t = qua kh 1 past time

  2.Hu t = v lai 2 future time

  3.Trung t = hin tai 3 present time

  TAM CHNG HO THN = 3 ha thn 3 emanation bodies of a buddha

  1.S nghip hoa thn 1 artisan emanation

  2.Th sanh hoa thn 2 miscellaneous emanation

  3.Ti thng hoa thn 3 supreme emanation

  TAM CHNG TH O = 3 loai php mu 3 kinds of miracle

  1.Thn bin th ao 1 miracle of body

  2.K tm th ao 2 miracle of mind

  3.Giao gii th ao 3 miracle of speech

  TAM CHNG CHNH NHN = 3 loai l do

  ng 3 correct reasons

  1.Qu chanh nhn = l do ng v hu qu 1 correct reason of effect

  2.T tanh chanh nhn =ldo ng v nhn thc 2 correct reason of nature

  3.Bt kh c chanh nhn ( Bt mch chanh

  nhn ) =l do ng v phi nhn thc 3 [] correct reason of non-cognition

  TAM CHNG T NHN = 3 loai l do sai 3 wrong reasons

  1.Bt thanh nhn = l do khng xac lp 1 unestablished reason

  2.Tng vi nhn =l do mu thun 2 contradictory reason

  3.Bt nh nhn = l do khng xac nh 3 uncertain reason

  TAM CHNG NH = 3 loai nh 3 meditative stabilizations

  1.Kin hanh nh = thin nh ta anh hng 1 meditative stabilization going like a hero

  2.Nh huyn nh =thin nh ta o tng 2 meditative stabilization like an illusion

  3.Kim cang d nh =thin nh ta kim cang 3 meditative stabilization like a vajra

  Page 15 Dict 4 languages

 • TAM CHNG S TRI = 3 loai i tng nhn

  bit 3 objects of knowledge

  1.Hin tin = hin tng hin tin 1 manifest phenomena

  2.n hi = n t = hin tng tim n 2 obscure phenomena

  3.Phi thng n hi =cc n t = hin tng

  cc n kn 3 extremely obscure phenomena

  TAM CHNG T BI 3 types of compassion

  1.Chng sanh duyn t 1 compassion merely observing sentient beings

  2.Phap duyn t 2 compassion observing the doctrine

  3.V duyn t ( v tht hu duy t ) 3 compassion observing the lack of true

  existence

  TAM CHNG TT O = 3 loai dng tm 3 types of sattvas [beings]

  1.Th c tat o = li nguyn dng tm 1 commitment being

  2.Tr tat o = tr dng tm 2 wisdom being

  3.nh tat o = dit tn nh dng tm 3 concentration being

  TAM Tu 3 types of wisdom

  1.Vn s thanh tu = tr c c do nghe 1 wisdom acquired through hearing

  2.T s thanh tu = tr c c do t duy 2 wisdom acquired through contemplation

  3.Tu s thanh tu = tr c c do tu tp 3 wisdom acquired through meditation

  TAM HC 3 trainings

  1.Tng thng gii hc (Gii hc ) 1 [] training in higher discipline; ethics

  2.Tng thng tm hc 2 training in higher meditative

  (nh hc ) [] stabilization

  3.Tng thng tu hc ( Tu hc) 3 training in higher wisdom

  TAM TNG 3 scriptural collections

  1.Kinh tang 1 sets of discourses

  2.Lut tang 2 sets of discipline

  3.Lun tang 3 sets of manifest knowledge

  Page 16 Dict 4 languages

 • TAM CHUYN PHP LUN 3 turnings of the wheel of dharma

  1.Phap lun u ( t phap lun ) [] 1 [] the first turning of the wheel of dharma

  2.Phap lun gia (v tng phap lun ) [] 2 [] the second turning of the wheel of dharma

  3.Phap lun cui ( phn bit phap lun ) [] 3 [] the third turning of the wheel of dharma

  TAM QUY Y 3 refuges

  1.Quy y Pht 1 taking the buddha as refuge

  2.Quy y Php 2 taking the dharma as refuge

  3.Quy y tng 3 taking the sagha as refuge

  TAM BO 3 Jewels

  1.Pht bo 1 buddha, the fully enlightened one

  2.Phap bo 2 dharma, the teachings

  3.Tng bo 3 sangha, the holy community

  T LC I TR ( 4 lc i tr ) 4 opponent forces

  1.Y (tha ) ch lc 1 force of reliance

  2.i tr lc 2 force of overcoming misdeeds through

  antidotes

  3.Nng pha lc 3 force of repentance

  4.Phng h lc 4 force of not repeating the misdeeds

  T (I) TNG PHI 4 tenets

  1.( Thuyt phn bit b ) Ba Sa b 1[] vaibhika

  2.Kinh lng b 2 sautrntika

  a.Tu giao (tn ) hanh kinh lng b a sautrntika-follower of scripture

  b.Tu l (phap) hanh kinh lng b b sautrntika-follower of reasoning

  3.Duy thc tng 3 mind only school

  a.Tu giao (tn) hanh duy thc tng a cittamtrin-follower of scripture

  b.Tu l (phap) hanh duy thc tng b cittamtrin-follower of reasoning

  TRUNG QUN TNG middle way school

  a.Trung quan tng t tc phai= TQT y t khi a mdhyamika svtantrika

  Page 17 Dict 4 languages

 • b.Trung quan tng ng thanh phai= TQT

  c duyn b

  mdhyamika prsagika; consequence

  school

  T (I) CHU 4 continents

  1.ng Thng Thn Chu 1 East Continent; Great Body

  2.Nam Thim B Chu 2 South Continent; Jambudvpa

  3.Ty Ngu Hoa Chu 3 West Continent; Using Oxen

  4.Bc Cu L Chu 4 North Continent; Unpleasant Sound

  T TAM MA A= 4 thin nh 4 meditative stabilizations

  1.Kin hanh tam ma a 1 meditative stabilization going as a hero

  2.H khng kh tam ma a 2 meditative stabilization like a sky treasury

  3.V cu tam ma a 3 stainless meditative stabilization

  4.S t phn tn tam ma a 4 meditative stabilization like a loftily looking

  lion

  T BT NH = 4 bt nh 4 changeable mental factors

  1.Thu min = ng 1 sleep

  2.c tac = hi tic 2 regret

  3.Tm = truy cu 3 investigation

  4.T = phn tch 4 analysis

  T SANH = 4 loai sanh 4 types of birth

  1.Non sanh = sanh t trng 1 birth from an egg

  2.Thai sanh = sanh t thai 2 birth from a womb

  3.Thp sanh = sanh t ch m thp 3 birth from heat and moisture

  4.Hoa sanh = t sanh 4 miraculous birth

  T GIA HNH V (T thun quyt trach phn) [] [] 4 levels of the path of preparation

  (T thin cn) = 4 gia hanh ao [] [] [4 good roots]

  1.Non = nhit 1 heat

  2.nh = nh 2 peak

  3.Nhn 3 forbearance

  Page 18 Dict 4 languages

 • 4.Th nht phap = phm cht siu vit nht 4 supreme mundane qualities

  T CHNH ON = 4 chanh cn 4 thorough abandonings

  1.V sanh ac linh bt sanh= ac hanh cha sanh

  khng khi sanh 1

  non-generation of afflictions not yet

  generated

  2.D sanh ac linh dit =ac hanh sanh (cn) bung

  b 2 abandoning of afflictions already generated

  3.V sanh thin linh sanh= thin hanh cha sanh

  ( cn ) phat khi 3

  generation of pure phenomena not yet

  generated

  4.D sanh thin linh tng trng = thin hanh

  sanh (cn) tng trng 4

  increasing of pure phenomena already

  generated

  T HU = 4 trang thai 4 states of birth

  1.Trung hu = trang thai trung m 1 intermediate state

  2.Sanh hu = trang thai khi sanh 2 birth state

  3.Bn hu = trang thai khi sng 3 live state

  4.T hu = trang thai khi cht 4 death state

  T HNG T QU 4 enterers and 4 abiders

  1.D lu hng (Tu a hoan hng ) 1 [] enterer into the fruit of a stream-winner

  2.D lu qu (Tu a hoan qu ) 2 [] stream-winner

  3.Nht lai hng 3 enterer into the fruit of a

  (T a ham hng ) [] once-returner

  4.Nht lai qu (T a ham qu ) 4 [] abider in the fruit of a once-returner

  5.Bt hoan hng ( A na ham hng) 5 [] enterer into the fruit of a never returner

  6.Bt hoan qu (A na ham qu ) 6 [] abider in the fruit of a never returner

  7.A la han hng 7 enterer into the fruit of a foe-destroyer

  8.A la han qu 8 abider in the fruit of a foe-destroyer

  T KIP( t trung kip ) [] 4 intermediate aeons

  1.Thanh kip 1 aeons of the formation

  2.Tr kip 2 aeons of its persistence

  3.Hoai kip 3 aeons of its dissolution

  Page 19 Dict 4 languages

 • 4.Khng kip 4 aeons of vacuityT PH = T-Ph-a thanh-in ( kinh thanh

  ca ao Ba La Mn ) 4 vedas of brahmins

  1.L cu ph a = tan tng minh lun (vn th ) 1 science of poetry

  2.Da nhu ph a = t t minh lun( th cng) 2 science of sacrifice

  3.Sa ma ph a = ca vnh minh lun 3 science of aphorisms

  4.A that ba ph a = nhng tai minh lun

  cu phc ) 4 science of administration

  T TC 4 mental engagements

  1.Lc l vn chuyn tac = tac c ap lc 1 forcible engagement

  2.Hu gian khuyt vn chuyn tac = tac gian

  oan 2 interrupted engagement

  3.V gian khuyt vn chuyn tac = tac khng

  gan oan 3 uninterrupted engagement

  4.V cng dng vn chuyn tac =tac v dng

  cng 4 spontaneous engagement

  T KHNG= 4 khng 4 emptinesses

  1.Hu tanh khng = tanh khng ca phap 1 emptiness of a thing

  2.V tanh khng= tanh khng ca khng phap 2 emptiness of non-things

  3.Bn / t tanh khng= tanh khng t nhin 3 emptiness of nature4.Tha tanh khng= tanh khng chnh yu ca

  php khc 4 emptiness of other-nature

  T TNH = 4 loai 4 castes of Hintu society

  1.Ba la mn ( tnh hanh ) = tu s ( Hindu ) 1 [] priest caste

  2.Sat li (vng chng ) = vua cha 2 [] warrior caste

  3.Ph xa ( thng gi ) =lnh cha nh 3 [] merchant caste

  4.Th a la (nng lip nhn) = n l, a v thp 4 [] labourer caste

  T Y 4 reliances

  1.Y ngha bt y ng 1 relying on meaning and not on the

  expression

  2.Y phap bt y nhn 2 relying on teachings and not on the person

  Page 20 Dict 4 languages

 • 3.Y tr bt y thc 3 relying on wisdom & not on an ordinary

  mind

  4.Y liu ngha kinh bt y 4 relying on definitive

  bt liu ngha kinh teachings and not on interpretive teachings

  T TH 4 compulsive acquisitions

  1.Dc th 1 compulsive acquisition of desire

  2.Kin th 2 compulsive acquisition of view

  3.Gii cm th 3 compulsive acquisition of regarding moral

  discipline and practices as superior

  4.Ng ng th 4 compulsive acquisition of the view of self

  T PHP N , 4 seals of buddhist doctrine

  1.Ch hanh v thng 1 all products are impermanent

  2.Ch lu giai kh 2 all contaminated things are miserable

  3.Ch phap v ng a all phenomena are empty and selfless

  4.Nit ban tch tnh 4 nirvana is peace

  T NIM TR= 4 nim x 4 mindful establishments

  1.Thn nim tr/ x 1 mindful establishments of body

  2.Th nim tr/ x 2 mindful establishments of feelings

  3.Tm nim tr/ x 3 mindful establishments of thoughts

  4.Phap nim tr/ x 4 mindful establishments of phenomena

  T PHP TC SA MN = 4 phap tu kh hanh 4 precepts of a monk1.Tha ma bt ng phn ma= khng thoa ma tr lai

  ngi thoa ma mnh 1 not to scold another although being scold

  2.Tha sn bt ng phn sn=khng sn hn tr

  lai ngi sn hn mnh 2 not to become angry when incited to angry

  3.Tha iu bt ng phn iu=khng phat cau tr

  lai ngi phat cau mnh 3 not to reveal another's faults when he does so

  4.Tha bt ng phn = khng anh tr khi b

  ngi anh 4 not to hit another in return when being hit

  Page 21 Dict 4 languages

 • T S NGHIP 4 types of virtuous activity

  1.Tc tai = hanh thin nghip= tch tnh nghip 1 activity of peace

  2.Tng ch= tng trng s li ch 2 activity of increase

  3.Hoai ai= uy quyn nghip 3 activity of power

  4.Hang phc/ hung mnh nghip 4 activity of force

  T THC = 4 loai thc phm 4 types of food

  1.oan thc =thc phm th 1 coarse food

  2.Xc thc = thc phm xc cham 2 food of touch

  3. t thc = thc phm cho tm 3 food of mental thought

  4.Thc thc = thc phm cho thc 4 food of consciousness

  T THN TC= 4 nh tc 4 legs of manifestation; 4 legs of emanation

  1.Dc thn tc 1 leg of manifestation of aspiration

  2.Cn thn tc 2 leg of manifestation of effort

  3.Tm thn tc 3 leg of manifestation of thought

  4.Quan thn tc 4 leg of manifestation of analysis

  T UY NGHI 4 activities

  1.Hanh = i 1 walking

  2.Tr = ng 2 standing

  3.Toa = ngi 3 sitting

  4.Ngoa = nm 4 sleeping

  T K VN = 4 cach tr li 4 methods of dealing with questions

  1.Nht hng k= tr li trc tip 1 direct answer

  2.Phn bit k =tr li phn bit 2 discriminating answer

  3.Phn vn k = tr li bng cu hi

  3 questioning in return

  4.Mc tr k = lng thinh 4 silenceT HIN LNG =4 nhn thc hiu qu trc

  tip 4 direct valid cognizers

  1.Cn hin lng = nhn thc hiu qu trc tip

  ca 5 giac quan 1 sense direct valid cognizer

  Page 22 Dict 4 languages

 • 2. hin lng = nhn thc hiu qu trc tip

  ca thc 2 mental direct valid cognizer

  3.T chng hin lng=nhn thc hiu qu trc

  tip ca tr c t nhin 3 self-knowing direct valid cognizer

  4.Du gia hin lng= nhn thc hiu qu trc tip

  ca s thc hanh (Yoga ) 4 yogic direct valid cognizer

  T MT TC = 4 cp mt in 4 classes of tantra

  1.Tac tc = mt in hanh ng 1 action tantra

  2.Hanh tc = mt in thc thi 2 performance tantra

  3.Du gia tc = mt in thc hanh 3 yoga tantra

  4.V thng du gia tc = mt in thc hanh cao

  cp nht 4 highest yoga tantra

  T CHNG 4 types of monastic community

  1.Bt s (T khu ) 1 [] monk

  2.Bt s ni (T khu ni ) 2 [] nun

  3.(u ba tc,cn s nam) ba sach ca =nam pt 3[,] layman

  4.(u ba di,cn s n) ba t ca= n pt 4[,] laywoman

  T TR 4 wisdoms

  1.ai vin cnh tr= tr ta gng 1 mirror-like wisdom

  2.Bnh ng tanh tr= tr v song 2 wisdom of equality

  3.Diu quan sat tr = tr phn bit 3 wisdom of discrimination

  4.Thanh s tac tr = tr vin mn 4 wisdom of accomplishment

  T V SC NH 4 formless meditative

  (T v sc ng ch) [] absorptions

  1.Khng v bin x 1 meditative absorption of infinite space

  2.Thc v bin x 2 meditative absorption of infinite

  consciousness

  3.V s hu x 3 meditative absorption of nothingness

  4.Phi tng phi phi tng x 4 meditative absorption of

  Page 23 Dict 4 languages

 • (hu nh ) []neither-discrimination-nor-non-

  discrimination [peak of cyclic existence]

  T V S U= 4 khng s hi 4 fearlessnesses

  1.Chanh ng giac v u

  1 fearlessness with respect to asserting that I

  am completely and perfectly enlightened

  with respect to all phenomena

  2.Lu vnh tn v u 2fearlessness with respect to teaching that the

  afflictive obstructions and obstructions to

  omniscience are to be ceased

  3.Thuyt chng phap v u 3 fearlessness with respect to teaching the

  paths of deliverance

  4.Thuyt xut ao v u 4 fearlessness with respect to teaching that the

  obstructions are to be ceased

  T V VI PHP 4 uncompounded phenomena

  1.H khng 1 space2.Phi trach dit (v vi) =s hoai dit khng phn

  tch l v vi 2 non-analytical cessation

  3.Trach dit (v vi)=s hoai dit c phn tch la v

  vi 3 analytical cessation

  4.Chn nh (v vi) 4 suchness

  T V LNG 4 immeasurables

  1.T v lng 1 immeasurable love

  2.Bi v lng 2 immeasurable compassion

  3.H v lng 3 immeasurable joy

  4.X ( bnh ng ) v lng 4 immeasurable equanimity

  T V NGI GII 4 perfect specific understandings

  1.Ngha v ngai gii = hiu bit tuyt ho v

  ngha 1 specific perfect understanding of meaning

  2.Phap v ngai gii=hiu bit tuyt ho v phap 2 specific perfect understanding of dharma

  Page 24 Dict 4 languages

 • 3.T v ngai gii=hiu bit tuyt ho v ngn

  t 3

  specific perfect understanding of definitive

  words

  4.Bin v ngai gii=hiu bit tuyt ho v s

  t tin 4 specific perfect understanding of confidence

  T H 4 joys

  1.S h 1 joy

  2.Thng h 2 great joy

  3.Cc h 3 exalted joy

  4.C sanh h 4 innate joy

  T THNH 4 noble truths

  1.Kh thanh 1 true sufferings

  2.Tp thanh 2 true origins of suffering

  3.Dit thanh 3 true cessations of suffering

  4.ao thanh 4 true paths out of suffering

  T NGHIP ( cu xa ) [] 4 actions

  1.Hc hc d thc nghip 1 a black result due to black actions

  2.Bach bach d thc nghip 2 white result due to white actions

  3.Hc bach hc bach d thc nghip

  3 black-white result due to black-white actions

  4.Phi hc phi bach v d thc nghip

  nng tn ch nghip

  4

  lacking result and destroying the actions due

  to non-black and non-white actions

  T CHNG PHN BIT= 4 phn bit 4 conceptions

  1.S th phn bit= phn bit i tng 1 conceptions of grasping at objectsa.Tap nhim s th phn bit = phn bit i

  tng nhim a grasping at deluded phenomena

  b.Thanh tnh s th phn bit = phn bit i

  tng thanh tnh b grasping at purified phenomena

  2.Nng th phn bit= phn bit dnh mc 2 conceptions of grasping at the subject

  Page 25 Dict 4 languages

 • c.Tht hu nng th phn bit= phn bit dnh mc

  c tht c grasping at substantial phenomena

  d.Gi hu nng th phn bit =phn bit dnh mc

  ch nu tn d grasping at imputed phenomena

  T CHNG PHN TNH= 4 (nim) chuyn

  tm 4 thought transformations

  1.Ha mn nan c= suy gm s t do va thun

  duyn kh c (ca thn ngi him qu). 1 realizing the preciousness of human birth

  2.T vng v thng= suy gm cai cht v

  thng 2 realizing the impermanence of life

  3.Lun hi thng kh= suy gm khim khuyt lun

  hi 3 realizing the faults of cyclic existence

  4.Nghip qu quyt nh= suy gm chc chn

  haikt qu an vui va kh au ca nghip thin

  v c

  4 realizing that pleasure and suffering result

  from good and bad actions,respectively

  T CHNG DIU LA NI MN 4 doors of retention

  1.Nhn a la ni mn 1 retention of patience

  2.Ch a la ni mn 2 retention of secret speech

  3.T a la ni mn (phap ) 3 [] formula for retaining words

  4.Ngha a la ni mn 4 formula for retaining meaning

  T CHNG NH(gia hanh ao)= 4 loai nh [] 4 meditative stabilizations

  1.Minh c=thin nh at c nhn thc v

  tnh khng 1

  meditative stabilization of achieving

  perception of emptiness

  2.Minh tng= thin nh phat trin nhn thc

  v tanh khng 2

  meditative stabilization of the increase of

  the perception of emptiness

  3.Nhp chn ngha nht phn (n thun nh ) 3 []meditative stabilization which understands

  suchness one-sidedly

  4.V gian = thin nh khng chng ngai 4 uninterrupted meditative stabilization

  T CHNG S DUYN 4 objects of calm abiding meditation

  1.Bin mn s duyn = i tng thm thu 1 pervasive objects

  a.Hu phn bit nh tng s duyn= phn tch

  nh hng a analytical image

  Page 26 Dict 4 languages

 • b.V phn bit nh tng s duyn= gii han

  ca phap b non-analytical image

  c.S bin t s duyn=thanh tu vin mn mc

  tiu c limits of phenomena

  d.S tac thanh tu s duyn= i tng hanh

  thanh tnh d thorough achievement of the purpose

  2.Tnh hanh s duyn 2 object for purifying behavioura.a tham hanh gi duyn bt tnh= hanh gi tham

  lam quan bt tnh a [desire] [ugliness]

  b.a sn hanh gi duyn tu t =hanh gi sn si

  quan t bi b [hatred] [love]

  c.a si hanh gi duyn khi duyn chng duyn c [obscuration]

  tanh ch = hanh gi si m quan duyn khi [dependent-arising]

  d.Kiu man hanh gi duyn gii sai bit= kiu

  man quan gii sai bit d [pride][division of constituents]

  e.Th t hanh gi e [discursiveness]

  duyn nhp xut tc nim = nhiu vng tng,

  hi th v ra [inhalation and exhalation of the breath]

  3.Thin xo s duyn=i tng ca thin xo 3 skilful objects

  a.Un thin xo a aggregates

  b.Gii thin xo b constituents

  c.X thin xo c sources

  c.Duyn khi thin xo d dependent-arising

  d.X phi x thin xo = ni hp va khng hp e appropriate and inappropriate4.Tnh hoc s duyn= i tng cho vic tnh hoa

  phin no 4 objects for purifying afflictions

  T CHNG QUN NH 4 initiations

  1.Bnh quan nh 1 vase initiation

  2.Mt quan nh 2 secret initiation

  Page 27 Dict 4 languages

 • 3.Tr tu quan nh 3 wisdom initiation

  4.Danh t quan nh 4 word initiation

  T C ( ( nit ban ) [] 4 qualities

  1.Thng 1 permanence

  2.Lac 2 joy; bliss

  3.Ng 3 personality

  4.Tnh 4 purity

  T DUYN 4 conditions

  1.Nhn duyn 1 causal condition

  2.ng v gian duyn 2 immediate condition

  3.S duyn duyn 3 objective condition

  4.Tng thng duyn 4 fundamental condition

  T TNH L = t thin 4 concentrations

  1.S tnh l = s thin 1 first concentration

  a.Tm (truy cu ) a investigation

  b.T ( phn tch ,phn bit) b analysis

  c.H c joy

  d.Lac d bliss

  e.Tm nht cnh tanh= tm chuyn ch 1 im e mental one-pointedness

  2. nh tnh l = nh thin 2 second concentration

  a.Ni ng tnh = thu r bn trong a internal clarity

  b.H b joy

  c.Lac c bliss

  d.Tm nht cnh tanh=tm chuyn ch 1 im d mental one-pointedness

  3. tam tnh l= tam thin 3 third concentration

  a.X = bnh ng a equanimity

  b.Nim b mindfulness

  c.Chnh tri c introspection

  Page 28 Dict 4 languages

 • d.Lac d bliss

  e.Tm nht cnh tanh= tm chuyn ch 1 im e mental one-pointedness

  4. t tnh l = t thin 4 fourth concentraion

  a.X thanh tnh a thoroughly pure equanimity

  b.Nim thanh tnh b thoroughly pure mindfulness

  c.Bt kh bt lac th= khng kh cng khng vui c neutral feeling

  d.Tm nht cnh tanh=tm chuyn ch 1 im d mental one-pointedness

  T BIN ( t sanh ) [] 4 extremes

  1.T sanh 1 production from self

  2.Tha sanh 2 production from others

  3.Cng sanh 3 production from both

  4.V nhn sanh 4 production without causes

  T IN O 4 wrong thoughts

  1.Thng= v thng ma chp la thng 1 to apprehend what is impermanent as

  permanent

  2.Lac= kh ma chp la vui 2 to apperhend what is miserable as happiness

  3.Tnh= bt tnh ma chp la tnh 3 to apperhend what is impure as pure

  4.Ng= v ng ma chp la c ng 4 to apperhend what is selfless as having a self

  T MA 4 devils

  1.Un ma 1 evil of aggregates

  2.Phin no ma 2 evil of afflictions

  3.T ma 3 evil of death

  4.Thin t ma 4 evil of the son of a god

  T NHIP S = 4 phap nhip phc 4 qualities making for amicable association

  1.B th nhip s 1 giving

  2.i ng nhip s 2 affectionate speech

  3.Li hanh nhip s 3 conduct profitable to others

  Page 29 Dict 4 languages

 • 4.ng s nhip s 4 cooperation with others to lead them into the

  truth

  NG LC 5 forces

  1.Tn lc 1 force of faith

  2.Tinh tn lc 2 force of enthusiastic perseverance

  3.Nim lc 3 force of mindfulness

  4.nh lc 4 force of concentration

  5.Tu lc 5 force of wisdom

  NG CHI TC PHP 5-membered proof; 5 parts of a syllogism

  1.Tng = lun , kin ngh, li ha nguyn 1 thesis; proposition

  2.Nhn = l do, lp lun 2 sign; reason

  3.D =v d 3 demonstration of the pervasion in an

  example

  4.Hp= ng dng tuyt i 4 application

  5.Kt =kt thc 5 summary; conclusion

  NG PHNG PHT 5 buddha families

  1.T L Gia Na Pht ( ai Nht Nh Lai) 1 [] vairocana

  2.Bt ng Pht [] 2 akshobhya

  3.Bo Sanh Pht 3 ratnasambhava

  4.A Di a Pht ( V Lng Quang Pht) 4 [] amitbha

  5.Bt Khng Thanh Tu Pht 5 amoghasiddhi

  NG TH ( mt ch ) [] 5 stages of mantra vehicle

  1/Ng vin li (thn vin ly ) 1 isolation of speech

  2/Tm vin li 2 isolation of mind

  3/Huyn thn 3 illusory body

  4/Quang minh 4 clear light

  5/Song vn =hp nht 5 unification

  NG GII 5 ethics; 5 precepts

  1/Li sat sanh (bt sat sanh) 1 [] not killing

  Page 30 Dict 4 languages

 • 2/ Li bt d th (bt thu ao) a not stealing

  3/ Li dc ta hanh (bt ta dm ) 3 [] not indulging in sexual misconduct

  4/ Li h cung ng (bt vng ng ) 4 [] not lying

  5/ Bt m tu 5 not taking intoxicating drinks

  NG V (THAI TRUNG)= 5 giai oan tam

  trong thai [] 5 periods in womb

  1/ Yt lat lam v 1 viscous foetus

  2/ t b am v 2 oval-shaped foetus

  3/ B thi v 3 hard fleshy foetus

  4/ Kin nam v 4 soft fleshy foetus

  5/ Bat la xa kh v 5 5 protuberances

  NG QUYT NH (BO THN PHT) [] [] 5 certainties of Sambhogakaya

  1/ X quyt nh= ni chn quyt nh 1 definite abode

  2/ Thn quyt nh = bao thn quyt nh 2 definite body

  3/ Thi quyt nh= thi gian quyt nh 3 definite time

  4/ Phap quyt nh= phap ai tha quyt nh 4 definite doctrine

  5/ Quyn thuc quyt nh= chng b tat q 5 definite retinue

  NG DIU DC (5 chng cng c)= 5 c dc [] [] 5 qualities of desires

  1/ Sc= phm cht sc tng ca la 1 visible form [as the quality of fire]

  2/Thanh = phm cht m thanh ca h khng 2 sound [as the quality of space]

  3/ Hng = phm cht mi v ca t 3 odor [as the quality of earth]

  4/ V = phm cht v nm ca nc 4 taste [as the quality of water]

  5/ Xc = phm cht xc cham ca gi 5 tangible object [as the quality of wind]

  NG BIT CNH 5 determining mental factors

  1/ Dc =mong c, khat vng 1 aspiration

  2/ Thng gii = lng sng ao 2 belief

  3/ Nim = chanh nim 3 mindfulness

  4/ Tam ma a (nh) = an nh 4 [] stabilization

  Page 31 Dict 4 languages

 • 5/ Tu 5 knowledge

  NG MINH 5 sciences

  1/ Thanh minh = ngn ng hc 1 linguistics

  2/ Cng ngh minh (cng xo minh) = ngh thut 2 [] arts

  3/ Y phng minh = y hc 3 medicine

  4/ Nhn minh = lun l hc va nhn thc lun 4 logic and epistemology

  5/ Ni minh 5 inner science

  NG Qu = 5 qu 5 effects

  1/ ng lu qu= qu tng ng vi nhn 1 causally concordant effect

  2/Tng thng qu = qu ca chnh n 2 owned effect

  3/ S dng qu= qu do con ngi tao tac 3 effect caused by persons

  4/ D thc qu = qu chn mui 4 fruitional effect

  5/ Li h qu = qu t do 5 cessational effect

  NG PHP (DUY THC ) [] 5 phenomena

  1/ Danh 1 name

  2/ Tng 2 signs

  3/ Phn bit / t duy 3 conceptualization

  4/ Chanh tr/ v phn bit tr 4 non-conceptual wisdom

  5/ Nh nh/chn nh/ tanh khng 5 reality

  NG PHP UN (V LU)= 5 hp th thanh

  tnh [] 5 uncontaminated aggregates

  1/ Gii un 1 moral discipline

  nh un 2 concentration

  Tu un 3 wisdom

  Gii thoat un 4 thorough liberation

  Gii thoat tri kin un 5 that which sees the wisdom of thorough

  liberation

  NG TT S (5 T KHU )= 5 v t kheo

  t u tin ca Pht Thch Ca [] 5 good disciples

  Page 32 Dict 4 languages

 • 1/ A Nh Kiu Trn Nh 1 ajnytakauinya

  2/ Thp Lc Ca Dip (Ba Sa Ba) 2 [] dasabala-ksyapa [vpas]

  3/ Bat 3 bhadrika

  4/ Ma Ha Nam ( ai Danh) 4 [] mahnmas

  5/ A Thuyt Th (M Thng) 5 [] ashvajit

  NG THN THNG 5 extraordinary knowledges; 5 clairvoyances

  1/Thn cnh tr chng thng 1 knowledge of miracles

  2/Thin nhn tr chng thng 2 knowledge of the divine eye

  3/ Thin nh tr chng thng 3 knowledge of the divine ear

  4/ Tha tm tr chng thng 4 knowledge of others' minds

  5/ Tc tr tu nim tr chng thng 5 memory of former lives

  NG CN 5 powers

  1/Tn cn 1 power of faith

  2/Tinh tn cn 2 power of effort

  3/ Nim cn 3 power of mindfulness

  4/ nh cn 4 power of meditative stabilization

  5/Tu cn 5 power of wisdom

  NG CN BN KH 5 principal winds

  1/ Tr mnh kh 1 life supporting wind

  2/ Ha hanh kh 2 downward moving wind

  3/ Thng hanh kh 3 upward moving wind

  4/Bnh tr kh 4 equally abiding wind

  5/Bin hnh kh 5 pervasive wind

  NG NHN 5 eyes

  1/ Nhc nhn 1 fleshy eye

  2/Thin nhn 2 divine eye

  3/Tu nhn 3 wisdom eye

  Page 33 Dict 4 languages

 • 4/Php nhn 4 dharma eye

  5/Pht nhn 5 buddha's eye

  NG O (V ) = 5 con ng [] 5 paths

  1/ T lng ao =con ng tch lu 1 path of accumulation

  2/ Gia hanh ao 2 path of preparation

  3/ Kin ao 3 path of seeing

  4/ Tu ao 4 path of meditation

  5/(V hc ao) Cu canh ao 5[] path of no more learning

  NG QU THT= 5 li lm 5 faults

  1/Gii i = li bing 1 laziness2/ Vng thanh ngn = qun giao hun ca bc

  thnh 2 forgetting the advice

  3/Hn trm, trao c , 3 laxity and excitement

  4/Bt tac hanh = khng dng cng 4 non-application

  5/Tac hanh = dng cng 5 [over]application

  NG BIN HNH 5 omnipresent mental factors

  1/Th 1 feeling

  2/Tng 2 discrimination

  3/ T 3 intention

  4/ Tc 4 mental engagement

  5/ Xc 5 contact

  NG NH TM QUN 5 meditations; 5 objects for

  (Ng chng tnh hanh s duyn ) [] purifying behaviour1/ Bt tnh quan (v d: bach ct quan = quan b

  xng trng) 1 [] ugliness

  2/T bi quan 2 love

  3/Duyn khi quan 3 dependent-arising

  4/ Gii phn bit quan 4 division of constituents

  5/ Tr tc nim 5 inhalation and exhalation of

  Page 34 Dict 4 languages

 • ( s tc quan) = theo di hi th ra vao [] the breath

  NG TNH C (Thin) = 5 ci tri Tnh [] 5 pure celestrial places

  1/V phin thin 1 none greater

  2/V su thin 2 without pain,sorrowless realm

  3/Thin hin thin 3 excellent appearance

  4/Thin kin thin 4 excellent perception

  5/ Sc cu cnh thin 5 not low

  NG TR 5 wisdoms

  1/ Phap gii th tanh tr 1 wisdom of the embodied nature of dharmadhtu

  2 /ai vin cnh tr 2 mirror-like wisdom

  3/ Bnh ng tanh tr 3 wisdom of equality

  4/ Diu quan sat tr 4 wisdom of discrimination

  5/ Thanh s tac tr 5 wisdom of accomplishment

  NG V GIN ( 5 ti nng nht ) 5 boundless actions

  1/ Sat ph = git cha 1 killing one's father

  2/ Sat mu = git m 2 killing one's mother

  3/ Sat A La Han = git A La Han 3 killing an Arhat

  4/ Pha hoa hp tng 4 causing a schism within the spiritual

  community

  5/ Xut Pht thn huyt=lam thn Pht chy mau

  5 drawing blood from the body of a buddha

  with evil intention

  NG THUN THNG PHN KT=

  5 s tri buc thun vi ci cao

  5 higher bonds of desire still existing in the

  upper realms

  1/ Sc tham 1 desire of form realm

  2/ V sc tham 2 desire of formless realm

  3/ V minh [ ] 3 ignorance

  4/ Man 4 pride

  5/ Trao c 5 excitement

  Page 35 Dict 4 languages

 • NG THUN H PHN KT = 5 s tri buc

  thun vi ci thp 5 bonds in the lower desire-realms

  1/Tham dc 1 desire

  2/ Sn 2 anger

  3/ Tat gia da kin ( Thn kin ) = chp ng va ng

  s 3 []

  view of the transitory collection as real I and

  mine

  4/ Gii cm th 4 conception of [bad] ethics and modes of

  conduct as supreme

  5/ Nghi 5 doubt

  NG B C GI LA= 5 qu v chng c 5 persons on the Hinayana paths

  1/ D lu qu 1 stream winner; stream enterer

  2/ Nht lai qu 2 once returner

  3/ Bt hoan qu 3 never returner

  4/ A La Han qu 4 foe-destroyer

  5/c giac qu 5 solitary realizer NG CHNG PHP THC UN = (NG

  CHNG TH T TM)

  5 phenomena on the level of the aggregate

  of consciousness

  1/ Bat thp phn bit tm= 80 tm phn bit 1 eithty indicative minds2/ Bach hin chi tm=tm trnh hin phat quang

  trng 2 mind of radiant white appearance

  3/ Hng tng chi tm= tm phat quang 3 mind of radiant red increase

  4/ Hc c chi tm=tm cn c phat quang en 4 mind of radiant black near attainment

  5/ T quang minh tm=tm tnh quan khi cht 5 mind of the clear light of death

  NG CHNG TNH 5 families

  1/Thanh vn tha chng tanh 1 hearer family

  2/ c giac tha chng tanh 2 solitary family

  3/Nh lai tha chng tanh

  3 tathgata family

  4/Bt nh chng tanh 4 indefinite family

  5/ Quyt nh chng tanh 5 definite family

  NG CI (HP )= 5 s ngn che 5 obstructions

  Page 36 Dict 4 languages

 • 1/ Tham dc cai 1 aspiration to attributes of the desire realm

  2/ Sn nhu cai 2 harmfulness

  3/ Hn trm thu min cai 3 lethargy and sleep

  4/ Trao c, ac tac cai ( hi hn) 4 excitement and contrition

  5/ Nghi ci 5 doubt

  NG THIN TI = 5 ti 5 downfalls

  1/ Ba la di= thua bai 1 defeats

  2/Tng tan= dnh mc 2 remainders

  3/X oa = pham gii 3 propelling downfalls

  4/ xa ni (hng b hi )= hi tic 4 [] individual confessions

  5/ t kit la (ac tac )= sai lac 5 [] faults

  NG TH (ng ao )= 5 loai chng sanh [] 5 migrators

  1/ Thin th= tri 1 gods

  2/ Nhn th= ngi 2 human beings

  3/ a ngc th 3 hell beings

  4/ Nga qu th a hungry ghosts

  5/ Bng sanh th (Sc sanh th)= sc sanh 5 [] animals

  NG TRC (5 trc )= 5 suy thoai 5 dregs

  1/ Kin trc= cai nhn suy thoai 1 degenerated views

  2/Phin no trc= phin no nng n 2 degenerated delusions

  3/ Chng sanh trc= chng sanh suy thoai 3 degenerated persons

  4/ Mnh trc= th mang suy thoai 4 degenerated lifespan

  5/ Kip trc= thi ai suy thoai 5 degenerated time

  NG UN 5 aggregates

  1/ Sc un 1 form

  2/ Th un 2 feeling

  3/ Tng un 3 discrimination

  4/ Hanh un 4 compositional factors

  Page 37 Dict 4 languages

 • 5/Thc un 5 consciousness

  LC LC = 6 nng lc 6 forces

  1/ Thnh vn lc = nng lc nghe 1 hearing

  2/T duy lc=nng lc tuy duy 2 thinking

  3/ c nim lc=nng lc nim 3 mindfulness

  4/ Chanh tri lc 4 introspection

  5/ Tinh tn lc 5 effort

  6/ Xuyn tp lc = thun thc,nhun nhuyn 6 familiarity

  LC I PHIN NO A PHP= 6 cn bn

  phin no ln 6 bases of big afflictions

  1/ Si =s ngu dt 1 ignorance

  2/Phng dt = s l la/ khng ch 2 non-conscientiousness

  3/ Gii i= li bing 3 laziness

  4/Bt tn = khng tin 4 non-faith

  5/ Hn trm 5 lethargy

  6/ Trao c 6 excitement

  LC CHI (THI LUN)= 6 phn hanh tr

  trong Vin Mn Th Thi Lun []

  6 limbs of the completion stage practice

  according to the Kalachakra tantra

  1/Bit nhip= nhip tm 1 collection

  2/ Tnh l= an tr/ thin 2 absorption

  3/ Trung thin = iu kh 3 wind control

  4/ Nhn tr =tr gi 4 retention

  5/ Tu nim= chanh nim 5 mindfulness

  6/Tam ma a = nh 6 meditative stabilization

  LC C NGHA (thng lun phai) [] 6 principles of the particularists

  1/Tht c ngha a substance

  2/ c c ngha 2 quality

  3/Nghip c ngha 3 action

  Page 38 Dict 4 languages

 • 4/ ng c ngha 4 generality

  5/D c ngha 5 particularity

  6/Hoa hp c ngha 6 composition

  LC NHN 6 types of causes1/ Nng tac nhn= nhn hanh vi/ nhn ch th hanh

  ng 1 acting cause

  2/ Cu hu nhn = nhn cng xut hin 2 simultaneously arising cause

  3/ D thc nhn = nhn chn mui 3 ripening cause

  4/ Tng ng nhn 4 concomitant cause

  5/ Bin hanh nhn =nhn hin din khp ni 5 omnipresent cause

  6/ ng loai nhn 6 equal-state cause

  LC HP THCH 6 methods of compounding

  1/Bt tn thch (ln cn thch) 1 [] adverbial compounds

  2/B s thch (Y s thch ) 2 [] dependent determinate compounds

  3/Phn hp thch (tng vi thch ) 3 [] copulative or aggregative compounds

  4/a cc thch (a tai thch ) 4 [] relative or attributive compounds

  5/ Tr nghip thch (ng y thch) 5 [] descriptive determinate compounds

  6/ Song phn thch (ai s thch ) 6 [] numeral determinate compounds

  LC TH THN= 6 cm th ca thn 6 aggregates of feeling

  1/ Nhn xc vi duyn s sanh ch th

  = cm xc sinh khi t tip xc ca mt

  1

  feeling produced through

  visual contact

  2/Nh xc vi duyn s sanh 2 feeling produced through

  ch th= cm xc sinh khi t tip xc ca tai olfactory contact

  3/T xc vi duyn s sanh 3 feeling produced through

  ch th= cm xc sinh khi t tip xc ca mi aural contact

  4/Thit xc vi duyn s sanh 4 feeling produced through

  ch th=cm xc sinh khi t tip xc ca li gustatory contact

  5/ Thn xc vi duyn s sanh 5 feeling produced through

  Page 39 Dict 4 languages

 • ch th=cm xc sinh khi t tip xc ca thn physical contact

  6/ xc vi duyn s sanh 6 feeling produced through

  ch th=cm xc sinh khi t tip xc ca mental contact

  LC V = 6 v 6 types of taste

  1/V ng 1 bitter

  2/V chua 2 sour

  3/V ngt a sweet

  4/V cay 4 hot

  5/V mn 5 salty

  6/V nhat 6 astringent

  LC PHP (NA LC )= 6 phap ca ngai Naropa [] 6 doctrines of Naropa

  1/Chuyt ho = giao hun ni ho 1 yoga of psychic heat

  2/o thn= giao hun huyn thn 2 yoga of illusory body

  3/Quang minh = giao hun anh sang 3 yoga of clear light

  4/Thin thc= giao hun chuyn di (thn thc) 4 yoga of consciousness transference

  5/Mng quan = giao hun gic mng 5 yoga of dreams

  6/ Trung hu = giao hun chuyn tip 6 yoga of intermediate rebirth

  LC BA LA MT A 6 perfections

  1/B th ba la mt a 1 giving

  2/Tinh / tr gii ba la mt a 2 ethics

  3/An nhn/ nhn nhc ba la mt a 3 patience

  4/ Tinh tin ba la mt a 4 effort

  5/ Tnh l/ thin nh ba la mt a 5 concentration

  6/Bat nh/ tu ba la mt a 6 wisdom

  LC GiI ( LC I ) = 6 yu t [] 6 elements

  1/ a gii = t 1 earth

  2/ Thu gii = nc 2 water

  3/ Ho gii = la 3 fire

  Page 40 Dict 4 languages

 • 4/ Phong gii = gi 4 wind

  5/ Khng gii= h khng 5 space

  6/ Thc gii = thc 6 consciousness

  LC THNH (TRUNG N )= 6 kinh thanh

  ( trung tm nc n ) [] 6 cities of central India

  1/ Vng Hp Thanh= Rajagrha 1 rjagha2/ T Xa Li Thanh (Qung Nghim Thanh )=

  Vaishali 2 [] vaishli

  3/ Tht La Phit Thanh (Xa V Thanh )=

  Shravasti 3 [] shrvast

  4/ Chim Ba Thnh = Champaka 4 champaka

  5/ Sa Ch a Thanh=Saketa 5 sketa

  6/Ba La Nai Thanh= Varanasi 6 varaasi

  LC PHI NGOI O [] [] 6 ancient Hindu schools of the non-buddhists

  1/ Thun th phai l gia da 1 [] lokyatas

  (Qung Ch Phai ) followers of B.rhaspati

  Gia Nh Ngo Tap Phai hedonist

  2/ Ki Na Phi 2 followers of Jains

  Ni Kin T nirgrantha

  a/Kho hnh phai a digambara

  b/Bach y phai a shvetmbara

  3/S lun phai (tng kh phai ) 3 [] sakhya

  Gi t la phi follower of kapila

  4/Di man sai phai (t sat phai ) 4 [] analyser

  5/ Thng lun phai ( v th s ) 5 [] particularist

  Thc tit tin phai follower of kada

  6/ Chanh l phai (Ni da da ) 6 [] logician

  Tc mc phai follower of akipda

  K tha ngoai ao tng phai other schools

  Page 41 Dict 4 languages

 • Ph an a phai vedantins

  Du gi phi yogacara

  Bin nhp phai ( t nu thin ) [] vaishava

  T tai thin phai ( khi ) [] ishvara

  Ta mnh lun jvaka

  Bt kh tr lun agnosticism

  Pham thin phai brhmaas

  LC T UN 6 aggregates of intention1/Nhn xc s sanh t= ch tm sinh khi t tip

  xc ca mt 1 intention produced through visual contact

  2/Nh xc s sanh t=ch tm sinh khi t tip

  xc ca tai 2 intention produced through aural contact

  3/T xc s sanh t =.mi 3 intention produced through olfactory contact

  4/ Thit xc s sanh t = .li 4 intention produced through gustatory contact

  5/ Thn xc s sanh t = .thn 5 intention produced through physical contact

  6/ xc s sanh t =. 6 intention produced through mental contact

  LC THN THNG 6 extraordinary knowledges

  1/ Thn cnh tr chng thng 1 knowledge of miracles

  2/ Thin nhn tr chng thng 2 knowledge of the divine eye

  3/ Thin nh tr chng thng 3 knowledge of the divine ear

  4/ Tha tm tr chng thng 4 knowledge of others' thoughts

  5/Tc tr tu nim tr chng thng 5 knowledge of recollecting past lives

  6/Lu tn tr chng thng a knowledge of the extinction of

  contamination

  LC S (NGOI O ) [] 6 teachers of the non-buddhists

  1/A K a S Xa Khm Ba La 1 ajita-keshakambala [of carvka]

  2/Ni Kin T Nhc T 2 nirgrantha jnyti-putra [of jaina]

  3/Ph Lu Na Ca Dip 3 praa kshyapa [of ajvaka]

  Page 42 Dict 4 languages

 • 4/ Mat Gia L Cu Xa L T 4 maskr goshaliputra [of ajvaka]

  5/Ca Cu a Ca Chin Din 5 kakuda ktyana [of ajvaka]

  6/Tan Nh Di T La T 6 sanyjaya vairaiputra [of ajna]

  LC CN 6 senses

  1/ Nhn cn 1 eye sense power

  2/ Nh cn 2 ear sense power

  3/T cn 3 nose sense power

  4/ Thit cn 4 tongue sense power

  5/Thn cn 5 body sense power

  6/ cn 6 mental sense power

  LC CN BN PHIN NO 6 root afflictions

  1/ Tham 1 desire

  2/Sn 2 anger

  3/Man 3 pride

  4/V minh 4 ignorance

  5/Kin (Bt chanh kin ) 5 [] afflicted view

  6/ Nghi 6 doubt

  LC DC THIN= 6 ci tri dc gii 6 classes of the gods in the desire realm

  1/T ai Vng Chng Thin= t ai thin

  vng 1 four great kings

  2/Tam Thp Tam Thin=tri 33 2 gods of the Thirty-three

  3/Da Ma Thin= tri da ma 3 gods of non-combat

  4/ S a Thin= tri ao li 4 gods of Tushita

  5/Lac Bin Hoa Thin=tri vui sng bin hoa 5 gods enjoying emanations

  6/Tha Hoa T Tai Thin 6 gods controlling other's emanations

  LC TRANG NGHIM 6 ornaments

  1/ Ngai Long Th 1 ngarjna

  2/Ngai Ba ( Thanh Thin) 2 [] ryadeva

  3/ Ngai V Trc 3 asanga

  Page 43 Dict 4 languages

 • 4/Ngai Th Thn 4 vasubandhu

  5/Ngai Trn Na/ Vc Long a dignga

  6/Ngai Phap Xng 6 dharmakrt

  LC V VI PHP (BCH PHP ) [] 6 uncompounded phenomena

  1/ H khng v vi 1 space

  2/ Trach dit v vi 2 analytical cessation

  3/ Phi trach dit v vi 3 non-analytical cessation

  4/Bt ng dit v vi 4 state of being unmoved by pleasure or pain

  5/Tng th dit v vi 5 state without discrimination and feeling

  6/ Chn nh v vi 6 suchness

  LC TNG= 6 nhn thc 6 discriminations

  1/ V thng tng 1 discrimination of impermanence

  2/Kh tng 2 discrimination of suffering

  3/V ng tng 3 discrimination of selflessness

  4/Bt tnh tng 4 discrimination of ugliness

  5/T tng 5 discrimination of death6/Nht thit th gian bt kh lac tng= trn th

  gian khng c an lac 6

  discrimination of disaffection with

  everything worldly

  LC TNG THN/ = 6 tng un 6 aggregates of discriminations

  1/ Nhn xc s sanh tng= nhn thc/tng khi

  sinh t tip xc cu mt 1

  discrimination produced through visual

  contact

  2/Nh xc s sanh tng= nhn thc khi sinh

  t tip xc ca tai 2

  discrimination produced through aural

  contact

  3/T xc s sanh tng= nhn thc khi sinh

  t tip xc ca mi 3

  discrimination produced through olfactory

  contact

  4/Thit xc s sanh tng= nhn thc khi sinh

  t tip xc ca li 4

  discrimination produced through gustatory

  contact

  5/Thn xc s sanh tng= nhn thc khi sinh

  t tip xc ca thn 5

  discrimination produced through physical

  contact

  Page 44 Dict 4 languages

 • 6/ xc s sanh tng= nhn thc khi sinh

  t tip xc ca 6

  discrimination produced through mental

  contact

  LC CNH= 6 i tng 6 objects

  1/Sc = nhng g ma mt nhn thy c 1 visible form

  2/Thanh= m thanh 2 sound

  3/Hng= mi hng 3 odor

  4/V 4 taste

  5/ Xc= va cham 5 tangible object

  6/Phap = hin tng 6 phenomenaLC TU NIM= 6 i tng/ mc/s

  duyn 6 recollections

  1/ Pht tu nim= nh tng Pht 1 recollection of buddha

  2/Phap tu nim= nh tng Phap 2 recollection of dharma

  3/Tng tu nim=nh tng Tng 3 recollection of sangha

  4/Gii tu nim= tng nh Gii 4 recollection of moral-discipline

  5/X tu nim= tng nh B Th 5 recollection of giving

  6/Thin tu nim = tng nh Bn Tn 6 recollection of the deity

  LC TH (LC O )= 6 loai chng sanh [] 6 migrators

  1/Thin th 1 gods

  2/Nhn th 2 human beings

  3/A Tu La th 3 demigods

  4/a th 4 hell beings

  5/Nga qu th 5 hungry ghosts

  6/Sc sanh th 6 [] animals

  LC THC 6 consciousnesses

  1/ Nhn thc 1 eye consciousness

  2/Nh thc 2 ear consciousness

  3/T thc 3 nose consciousness

  4/Thit thc 4 tongue consciousness

  Page 45 Dict 4 languages

 • 5/Thn thc 5 body consciousness

  6/ thc 6 mental consciousness

  LC XC 6 contacts

  1/Nhn xc 1 contact through association with eye

  2/Nh xc 2 contact through association with ear

  3/T xc 3 contact through association with nose

  4/Thit xc 4 contact through association with tongue

  5/hn xc 5 contact through association with body

  6/ xc 6 contact through association with mind

  THT CHI ( PH HIN )= 7 phn [] 7 branch practices

  1/Kinh l ch Pht = knh l 1 prostration

  2/Qung tu cng dng= cng dng 2 offering

  3/Sam hi nghip chng= sam hi 3 confession

  4/Tu h cng c 4 rejoicing

  5/Thnh chuyn phap lun= li thnh cu 5 requesting

  6/Thnh Pht tr th= li thnh cu 6 supplication

  7/Ph giai hi hng= hi hng 7 dedication

  THT CHI HO HP= 7 phn hoa hp [] 7 features of complete enjoyment body

  1/ Th dng vin mn 1 complete enjoyment

  2/Hoa hp 2 embracing each other

  3/ai lac 3 great bliss

  4/V t tanh 4 non-inherent existence

  5/ai bi chu bin= tm bi bin khp 5 completely pervaded by compassion6/Li sanh v gian= dng tng tc khng gian

  oan 6 uninterrupted continuity

  7/V dit= khng hoai dit 7 non-cessationTHT NHN QU KHU QUYT= 7 phn nhn

  qu li giao hun luyn tm b 7-fold quintessential instructions

  1/Tri mu= bit tt c chng sanh tng la cha m

  mnh 1 recognizing all sentient beings as mothers

  Page 46 Dict 4 languages

 • 2/Nim n= nh n c 2 being mindful of their kindness

  3/Bao n = n n 3 repaying their kindness

  4/T = t t thng yu 4 heartwarming love

  5/Bi 5 compassion

  6/ Tng thng lac= ng c v tha hn 6 resolute thought

  7/B tm 7 motive of enlightenment

  THT S (TNG NG GIO) [] 7-limbed topics

  1/Un 1 aggregates

  2/X 2 sources of perception

  3/Gii 3 sensory spheres

  4/Duyn khi 4 dependent arising

  5/Thc 5 food

  6/Thanh 6 noble truth

  7/B phn 7 limbs of enlightenment

  THT CHNG = 7 chng 7-fold followers

  1/T khu 1 [] monk

  2/T khu ni 2 [] nun

  3/Thc xoa ma na (hc phap n) 3 [] probationary nun

  4/Sa di (cn sach nam) 4 [] novice monk

  5/Sa di ni (Cn sach n ) 5 [] novice nun6/(u ba tc,cn s nam) ba sach ca= c s

  nam 6[,] layman

  7/(u ba di,cn s n) ba t ca= c s n 7[,] laywoman

  THT NG GIC CHI= 7 phn giac ng 7 branches of enlightenment

  1/Nim -ng giac chi 1 mindfulness2/Trach phap- ng giac chi = phn tch ng

  n 2 wisdom

  3/Tinh tn -ng giac chi 3 effort

  4/H -ng giac chi 4 joy

  Page 47 Dict 4 languages

 • 5/Khinh an -ng giac chi 5 suppleness

  6/nh -ng giac chi a concentration

  7/X -ng giac chi= bnh ng 7 equanimity

  THT THNH TI= 7 bau vt ca bc Thanh 7 jewels of the Aryas

  1/Tn ti 1 faith

  2/Gii tai 2 moral discipline

  3/Tam tai= mc c 3 shame

  4/Qu tai= xu h 4 embarrassment

  (Cn tai) effort

  5/Vn tai = nghe 5 hearing

  6/X tai = b th 6 generosity

  7/Tu tai = tr tai 7 knowledge; wisdom

  THT MN = 7 kiu man 7 prides

  1/Man 1 pride

  2/Qua man 2 exalted pride

  3/Man qua man= kiu man cng iu 3 exaggerated pride

  4/Ng man 4 egotistic pride

  5/Tng thng man = t ph 5 presumptuous pride

  6/Ti man= t ti mc cm man 6 modest pride

  7/Ta man = kiu man sai lac 7 perverted pride

  THT CHNG TC = 7 loai khi 7 mental contemplations

  1/Liu tng tac = khi nhn bit tng

  danh tng 1

  mental contemplation of individual

  knowledge of the character

  2/Thng gii tac = khi sanh t s thanh tn 2 mental contemplation arisen from belief

  3/Vin ly tac = khi hoan toan c lp 3 mental contemplation of thorough isolation

  4/Nhip lac tac = khi bao gm h lac 4 mental contemplation of withdrawal or joy

  5/Quan sat tac = khi quan sat 5 mental contemplation of analysis

  6/ Gia hanh cu canh tac = khi thc hanh cu

  cnh 6 mental contemplation of final training

  Page 48 Dict 4 languages

 • 7/Gia hanh cu canh qu tac = khi thc hanh

  qu cu canh 7

  mental contemplation that is the fruit of

  final training

  THT CHNG GIC TRI= 7 loai nhn thc 7 awarenesses

  1/Hin thc= cm nhn trc tip 1 direct perceivers

  2/T suy= nhn thc suy lun 2 inferential cognizers

  3/Quyt oan thc= nhn thc tr lai a subsequent cognizers

  4/ t = kho sat 4 correctly assuming consciousnesses

  5/Hin nhi v nh= nhn bit v nhng cai thy

  khng chc chn 5

  awarenesses to which the object appears but

  is not acertained

  6/Do nghi = nghi ng 6 doubting

  7/in o thc= bit sai lac 7 wrong consciousnesses

  THT BO= 7 th qu bau 7 treasures

  1/Kim = vng 1 gold

  2/Ngn= bac 2 silver

  3/Lu ly 3 lapis lazuli

  4/Pha l (thu tinh ) 4 [] crystal

  5/Xa c 5 agate

  6/Xch chu = hng ngc 6 rubies

  7/M no 7 cornelian

  THT BO ( LUN VNG) [] 7 precious objects

  1/Lun bo = banh xe qu 1 precious wheel

  2/Mat ni chu bo= chu bau 2 precious jewel

  3/N bo 3 precious queen

  4/Ch tang thn bo 4 precious minister

  5/ Tng bo 5 precious elephant

  6/ M bo = nga bau 6 precious horse

  7/Ch binh thn bo (tng qun bo)= tng

  bu 7 [] precious general

  BT I B TT= 8 b tat ln (8 thin nam t

  thn gn ) 8 close disciples

  Page 49 Dict 4 languages

 • 1/ Diu Kit Tng (Man Th Tht li) 1 [] manjushr

  2/Kim Cang Th 2 vajrapi

  3/ Quan T Tai (Quan Th m) 3 [] avalokiteshvara

  4/ a Tang 4 kitigarbha

  5/Tr Cai Chng 5 sarvanivaraavis kambini

  6/ H Khng Tang 6 kshagarbha

  7/ Di Lc 7 maitreya

  8/ Ph Hin 8 samantabhadra

  BT BT NH 8 changeable mental factors

  1/ Tm= truy cu 1 investigation

  2/ T = phn tch 2 analysis

  3/ c tac = hi tic 3 regret

  4/ Thu min= m ng 4 sleep

  5/ Tham 5 desire

  6/Sn 6 anger

  7/ Man 7 pride

  8/Nghi 8 doubt

  BT TM PHP = 8 thc [] 8 consciousnesses

  1/ Nhn thc 1 eye consciousness

  2/ Nh thc 2 ear consciousness

  3/ T thc a nose consciousness

  4/Thit thc 4 tongue consciousness

  5/ Thn thc 5 body consciousness

  6/ thc = thc th 6 6 mental consciousness

  7/ Mat na thc ( ) = thc th 7 7 []afflicted consciousness; mind afflicted with

  egoism

  8/ A Lai Da thc (tm) = thc th 8 8 [] foundation consciousness; mind-basis-of-all

  BT TH PHP (BT PHONG) [] 8 worldly concerns

  Page 50 Dict 4 languages

 • 1/ c = c 1 gain

  2/ Bt c = khng c/ mt 2 loss

  3/Hu = b ri lam nhc 3 disgrace

  4/ D (danh d ) = danh ting 4 fame

  5/ Xng= khen= c tng bc 5 praise

  6/ C =ch= b tha 6 blame

  7/Lac= h 7 happiness

  8/ Kh 8 suffering

  BT S ( NHN MINH ) [] 8 topics of the logicians

  1/ Hin lng = cm nhn trc tip ng 1 correct direct perception

  2/ T hin lng = cm nhn trc tip sai 2 wrong direct perception

  3/ T lng= nhn thc suy lun ng 3 correct inferential perception

  4/T t lng = nhn thc suy lun sai 4 wrong inferential perception

  5/ Nng lp= lun im ng 5 correct argument

  6/ T nng lp= lun im sai 6 wrong argument

  7/ Nng pha= bac b ng 7 correct refutation

  8/ T nng pha= bac b sai 8 wrong refutation

  BT S (BT NH KINH )= trch t Thin

  quan trang nghim lun ca ngai Di Lc [] 8 topics of the Perfection of Wisdom Text

  1/ Nht thit tng tr 1 omniscient mind

  2/ao tng tr 2 knowledge of paths

  3/ Nht thit tr= nn tng tr/ c (bn ) tr 3 knowledge of bases

  4/Vin mn gia hanh=tu tp vin mn v mi kha

  canh 4 complete training of all aspects

  5/ nh gia hanh= tu tp tt nh 5 peak training

  6/ Cu canh gia hanh= tu tp gii thoat 6 serial training

  7/ Sat na gia hanh = tu tp trong khong khc 7 momentary training

  8/ Qu phap thn 8 resultant truth body

  BT KH 8 kinds of suffering

  Page 51 Dict 4 languages

 • 1/ Sanh kh 1 birth

  2/Lo kh 2 old age

  3/Bnh kh 3 disease; sickness

  4/T kh 4 death

  5/ Oan tng hi kh= kh v gp nhng iu khng

  a thch 5 association with the disliked

  6/ i bit ly kh= kh v phi xa nhng iu a

  thch 6 separation from the liked

  7/ Cu bt c kh= kh v khng at nhng

  iu a thch 7 not getting what one wishes

  8/ Lc nhip nht thit ng th un kh= tm

  lai tp hp 5 s bam chp la kh 8

  in brief, 5 grasped aggregates are a source of

  suffering

  BT TNG THNH O 8 deeds

  1/ Tng u sut thin ha=giang xung trn gian t

  ci tri u Sut 1 descent from Tushita heaven

  2/ Nhp thai 2 entering the womb of his mother

  3/Xut sanh/ n sanh 3 taking birth

  4/ Xut gia 4 renunciation and ordination as a monk

  5/ Hng ( ging) ma 5 defeating the host of demons

  6/ Thanh ao 6 attaining full enlightenment

  7/ Chuyn phap lun 7 turning the wheel of doctrine

  8/ Nhp nit ban 8 passing into the state of peace

  BT B CHNG 8 groups of gods and serpents

  1/ Thin 1 gods

  2/ Long 2 serpents

  3/Dc Xoa 3 demons

  Page 52 Dict 4 languages

 • 4/ Kin at phc (Can That Ba) 4 celestial musicians

  5/ A T Lac (Phi Thin ) 5 [] demigods

  6/ Yt L (Kim S iu ) 6 [] mythical birds

  7/ Khn Nai Lac Ca( Thn ) 7 [] mythical beings

  8/ Mac H Lai Gia (aiPhc ) 8 [] large-bellied demons

  BT HiN QUN= 8 s nhn thc r 8 clear realizations

  1/ Nht thit tng tr= toan tr 1 omniscient mind

  2/ao tng tr= ao tr 2 knowledge of paths

  3/ Nht thit tr = c bn tr 3 knowledge of bases

  4/Vin mn gia hanh 4 complete training of all aspects

  5/nh gia hanh 5 peak training

  6/ Cu canh gia hanh 6 serial training

  7/ Sat na gia hanh 7 momentary training

  8/ Tr tu phap thn= tr phap thn 8 wisdom truth body

  BT HN A NGC= 8 ngc lanh 8 cold hells

  1/Ngc phng gip 1 [] blistering

  2/Ngc phng gip nt n 2 [] bursting blisters

  3/Ngc nghin rng 3 [] chattering

  4/Ngc than khc 4 ahoo hell

  5/Ngc rn xit 5 moaning

  6/Ngc nt n nh sen n gia khuya 6 [] split like an utpala

  7/Ngc nt n nh mt hoa sen 7 [] split like a lotus

  8/Ngc nt n va rt au nhc 8 [] split like a great lotus

  BT V VI PHP 8 uncompounded phenomena

  1/ Thin phap chn nh 1 suchness of virtuous phenomena

  2/ Bt thin phap chn nh 2 suchness of non-virtuous phenomena

  3/ V k phap chn nh 3 suchness of un-recordable phenomena

  4/ H khng 4 space

  Page 53 Dict 4 languages

 • 5/Phi trach dit= s hu dit khng phn tch 5 non-analytical cessation

  6/Trach dit= s hu dit c phn tch 6 analytical cessation

  7/ Bt ng 7 state of being unmoved by pleasure or pain

  8/ Tng th dit= khng cm va phn bit 8 state without discrimination and feeling

  BT THNG X 8 surpassing concentrations

  1/ Ni hu sc tng quan ngoai sc thiu=t nhn

  thc c sc tng bn trong,thy sc tng nh bn

  ngoai va vt qua chng

  1

  imaging himself having form, he sees small

  external forms, and overcome them

  2/Ni hu sc tng quan ngoai sc a=t nhn

  thc c sc tng bn trong,thy sc tng ln

  bn ngoai va vt qua chng

  2

  imagining himself having form, he sees

  large external forms, and overcome them

  3/ Sc v sc tng quan ngoai sc thiu=t nhn

  thc khng sc tng bn trong,thy sc tng nh

  bn ngoai va vt qua chng

  3

  imagining himself lacking form, he sees

  small external forms, and overcome them

  4//Ni v sc tng quan ngoai sc a=t nhn

  thc khng sc tng bn trong,thy sc tng ln

  bn ngoai va vt qua chng

  4

  imagining himself lacking form, he sees

  large external forms, and overcome them

  5/Ni v sc tng quan ngoai sc thanh= t nhn

  thc khng sc tng bn trong,thy sc tng mau

  xanh dng bn ngoai va vt qua chng

  5

  imagining himself lacking form, he sees

  external blue forms, and overcome them

  6/Ni v sc tng quan ngoai sc hoang=t nhn

  thc khng sc tng bn trong,thy sc tng mau

  vang bn ngoai va vt qua chng

  6

  imagining himself lacking form, he sees

  external yellow forms, and overcome them

  7/Ni v sc tng quan ngoai sc xch=t nhn

  thc khng sc tng bn trong,thy sc tng

  bn ngoai va vt qua chng

  7

  imagining himself lacking form, he sees

  external red forms, and overcome them

  Page 54 Dict 4 languages

 • 8/Ni v sc tng quan ngoai sc bach=t nhn

  thc khng sc tng bn trong,thy sc tng ln

  bn ngoai va vt qua chng

  8

  imagining himself lacking form, he sees

  external white forms, and overcome them

  BT V H (BT NN ) [] 8 non-conducive factors

  1/ a ngc 1 birth as a hell being

  2/ Bng sanh/ sc sanh 2 birth as an animal

  3/ Nga qu 3 birth as a hungry ghost

  4/ Trng th thin=ci tri trng th 4 birth as a long living god

  5/ Bin a= sinh ni xa xi ho lanh ; 5 birth in a barbaric land where the Buddha's

  doctrine does not exist

  6/ Cn khuyt = b phn c th khng y 6 having incomplete sense faculties

  7/Ta kin (th tr bin thng)= cai nhn sai lch 7 [] holding wrong view

  8/Nh lai bt xut th= sinh ra trc hoc sau ch

  Pht 8

  birth in a land where Buddha's doctrine does

  not (flourish) exist

  BT GII THOT = 8 s gii thoat 8 liberations; 8 emancipations

  1/ Ni hu sc tng quan ch sc gii thoat=gii

  thoat thng qua vic thy sc tng ca thn 1 liberation of the embodied looking at a form

  2/Ni v sc tng quan ngoai sc gii thoat=

  gii thoat thng qua vic thy sc tng la v sc 2 liberation of the formless looking at a form

  3/Tnh gii thoat thn tac chng c tc tr gii

  thoat=gii thoat thng qua vic thy sc tng p

  v thng= tnh gii thoat

  3 liberation through beautiful form

  4/Khng v bin x c tc tr gii thoat=

  gii thoat thng qua khng gian v han=khng v

  bin x gii thoat

  4 liberation of infinite space

  5/ Thc v bin x c tc tr gii thoat=

  gii thoat thng qua khng gian ca thc v han=

  thc v bin x gii thoat

  5 liberation of infinite consciousness

  6/ V s hu x c tc tr gii thoat= gii thoat

  thng qua tnh khng= v v hu x gii thoat 6 liberation of nothingness

  Page 55 Dict 4 languages

 • 7/Phi tng phi phi tng x c tc tr gii thoat=

  gii thoat thng qua nh ca s tn tai khng c

  cng khng khng c nhn thc= phi tng phi

  phi tng x gii thoat= hu nh giai thoat

  7 liberation of the peak of existence

  8/Dit tng th nh c tc tr gii thoat=

  gii thoat thng qua an tr trong ht cac cm xc

  = dit gii thoat

  8 liberation of equipoise of cessation

  BT THNH O CHI (BT CHNH O = 8

  phn ca con ng Thanh [] 8 branches of the superior path

  1/Chanh kin 1 correct view

  2/ Chanh t duy 2 correct realization

  3/Chanh ng 3 correct speech

  4/Chanh nghip 4 correct aims of actions

  5/Chanh mnh 5 correct livelihood

  6/Chanh tinh tn 6 correct effort; correct exertion

  7/Chanh nim 7 correct mindfulness

  8/Chanh nh 8 correct meditative stabilization

  BT NHIT A NGC (BT I A NGC)

  =8 a ngc nng [] 8 hot hells

  1/Ngc cht i sng lai 1 reviving

  2/Ngc dy st en buc ko ti nhn 2 black line

  3/Ngc p ti nhn ti nat nh 3 crushed together

  4/Ngc khao khc 4 crying

  5/Ngc khao khc thng thit 5 great crying

  6/Ngc thiu chay 6 hot

  7/Ngc thiu chay cc nng 7 very hot

  8/Ngc A t danh cho 5 ti ng nghch 8 most torturous

  BT ON HNH= 8 cach i tr 8 antidotes

  1/ Dc = mong mun, khat vng 1 aspiration

  Page 56 Dict 4 languages

 • 2/ Cn= tinh tn 2 effort; exertion

  3/Tn 3 faith

  4/An = khinh an 4 pliancy

  5/ Nim 5 mindfulness

  6/ Chnh tri 6 introspection

  7/ T= nh, mc ch 7 intention

  8/ X= bnh ng 8 equanimity

  BT QUAN TRAI GII 8 precepts of a one day vow holder

  1/Ly sat sanh= khng git sanh mang 1 not killing

  2/ Ly bt d th= khng c khng cho ma ly 2 not stealing

  3/Ly phi pham hanh= khng ta dm 3 not indulging in sexual misconduct

  4/ Ly h cung ng= khng ni di 4 not lying

  5/ Ly m ch tu= khng ung ru [] 5 not taking intoxicating drinks

  6/ Ly tr hng mang thai (Ly ca v )=

  khng xc nc hoa,trang im lo lot,ma hat

  6 []not being dressed with flowers, perfumes

  and cosmetics [not singing and dancing]

  7/ Ly cao qung ai sang= khng ngi gh cao hay

  ging rng lng ly 7 not using high and luxurious seat or bed

  8/ Ly phi thi thc= khng c n t sau 12 gi

  tra 8 not taking a meal after noon

  BT CHUYN THANH= 8 trng hp trong

  ng phap ( Tang ) 8 cases in grammar

  1/Th thanh= bn cht ct li 1 nominative case

  2/ Nghip thanh= mc ch 2 accusative case

  3/C thanh=hanh ng 3 instrumental case

  4/S vi thanh= tng cach/ch nh 4 dative case

  5/ S tng thanh= ngun gc 5 ablative case

  6/S chc thanh= s hu cach 6 genitive case

  7/S y thanh= s y cach (ni chn)= b tr 7 locative case

  8/H thanh= than t 8 vocative case

  Page 57 Dict 4 languages

 • CU TM TR 9 mental abidings

  1/ Ni tr= tr tm 1 setting the mind

  2/ ng tr= lin tc tr 2 continuous setting

  3/An tr 3 resetting

  4/Cn tr 4 close setting

  5/ iu thun 5 disciplining

  6/ Tch tnh 6 pacifying

  7/Ti cc tch tnh 7 thorough pacifying

  8/ Chuyn ch nht th 8 making one-pointed

  9/ ng tr= an tr bnh ng 9 setting in equipoiseCU TH NH ( CU NG CH )= 9

  cp nh [] 9 serial absorptions

  1/T tnh l= t thin (s,nh,tam,t thin thuc

  ci sc ) 1 4 concentrations

  2/ T v sc nh (khng va thc v bin x nh,

  v s hu x & phi tng phi phi tng x nh) 2 4 absorptions within the formless realm

  3/Dit tng th nh= dit tn nh 3 meditative absorption of cessation

  CU TNG=9 quan tng bt tnh 9 discriminations

  1/Ban trng tng= quan thn xac xnh trng 1 discrimination of the bloated corpse

  2/ Nng lan tng= quan thn xac di b n 2 discrimination of the worm-infested corpse

  3/ D xch tng= quan thn xac mau m 3 discrimination of the bleeding corpse

  4/Thanh tng=quan thn xac ng mau tm,

  xm 4 discrimination of the livid corpse

  5/Trac am tng= quan thn xac b tan ra 5 discrimination of the gnawed corpse

  6/Li tan tng= quan thn xac b ra nat 6 discrimination of the scattered corpse

  7/Hai ct tng=quan b xng 7 discrimination of the skeleton

  8/ Phn thiu tng=quan thn xac b thiu t 8 discrimination of the corpse being burnt

  9/Dit hoai tng= quan thn xac b h thi 9 discrimination of the festering corpse

  Page 58 Dict 4 languages

 • CU CHNG THT HU (NG)= 9 s tn tai

  tht c t tng [] 9 selves [inherently established]

  1/ D t tng tn tai (t tng hu)= c t

  tng 1 [] existence by way of its own character

  2/D t tanh tn tai (T tanh hu)= c t tanh 2 [] inherent existence

  3/D t th tn tai ( t th hu)= c t th 3 [] existence through its own entitiness

  4/Chn tht tn tai ( hu) 4 [] true establishment

  5/Chn chanh tn tai (chn hu) 5 [] exist as its own reality

  6/ Thng ngha tn tai (thng ngha hu ) 6 [] ultimate existence

  7/Chn tanh tn tai (Chn tanh hu) 7 [] existence as its own suchness

  8/Tht cht tn tai (Thc vt hu) 8 [] substantially established

  9/ Tng t phng tn tai (t phng hu)= tn

  tai theo cach ring ca n 9 [] existence from its own side

  THP LC = 10 nng lc ca Pht 10 forces of a buddha

  1/X phi x tr lc=Bit r tnh kh thi va tnh bt

  kh thi trong mi trng hp 1 knowledge of sources and non-sources

  2/Nghip d thc tr lc=Bit r lut nhn qu,

  qu bao, tc la nghip nao tao qu nao 2 knowledge of actions and their fruitions

  3/Chng chng gii tr lc=Bit r nguyn nhn

  nao dn n con ng tai sinh nao 3

  knowledge of the divisions of the eighteen

  constituents

  4/Chng chng thng gii tr lc=Bit r cac th

  gii vi nhng yu t thanh lp ca chng 4 knowledge of varieties of inclinations

  5/ Cn thng lit tr lc=Bit r cn tnh ca chng

  sinh 5

  knowledge of superior and non-superior

  faculties

  6/Bin th hanh tr lc=Bit r cn c hc ao

  cao thp ca mi chng sinh 6

  knowledge of the paths leading to all forms

  of cyclic existence and solitary peace

  7/Tnh l gii thoat ng tr ng ch nhim tnh tr

  lc=Bit tt c cac cach thin nh 7

  knowledge of the concentrations,

  liberations, meditative stabilizations, and

  meditative absorptions, and knowledge of

  others' afflictions and others' non-

  contamination

  Page 59 Dict 4 languages

 • 8/ Tc tr tu nim tr lc= Bit r cac tin kip

  ca chnh mnh 8 knowledge remembering earlier lives

  9/ T sanh tr lc=Bit r s tiu hu va tai xut

  ca chng sinh 9

  knowledge of death, transmigration, and

  birth

  10/ Lu tn tr lc=Bit cac cu u (sa. srava)

  s chm dt nh th nao. 10

  knowledge of contaminations and their

  extinction

  THP I A PHP=10 yu t c bn ca Tm 10 main bases of mental factors

  1/ Th= cm nhn 1 feeling

  2/Tng= nhn thc- phn bit 2 discrimination

  3/ T 3 intention

  4/Xc= xc cham 4 contact

  5/Dc 5 aspiration

  6/ Tu 6 knowledge

  7/Nim 7 mindfulness

  8/Tc 8 mental engagement

  9/ Thng gii= c tin/ lng tin tng 9 belief

  10/ Tam ma a = thin nh 10 stabilization

  THP I T= 10 t ln ca Pht 10 principal disciples

  1/ Xa Li Pht 1 shriputra

  2/Mc Kin Lin 2 mudgalyyana

  3/ai Ca Dip 3 kshyapa

  4/ A Na Lut 4 a-niruddha

  5/ Tu B 5 subhti

  6/ Ph Lu Na 6 pramityya

  7/ Ca Chin Din 7 mahktyyana

  8/ u Ba Li 8 upli

  9/ La H La 9 rhula

  10/A Nan a 10 nanda

  Page 60 Dict 4 languages

 • THP I THIN A PHP= 10 yu t thin

  c ca Tm 10 bases of big virtuous mental factors

  1/ Tn 1 faith

  2/Bt phng dt 2 conscientiousness

  3/ Khinh an 3 pliancy

  4/ X 4 equanimity

  5/Tm 5 shame

  6/Qu 6 embarrassment

  7/ V tham 7 non-attachment

  8/V sn 8 non-hatred

  9/ Bt hai 9 non-harmfulness

  10/ Tinh tin 10 effort

  THP TIU PHIN NO A PHP 10 bases of small afflictions

  1/Phn= giao tranh/ tham chin 1 belligerence

  2/Phc= che giu 2 concealment

  3/ San= keo kit 3 miserliness

  4/Tt= ghen 4 jealousy

  5/ No= th 5 spite

  6/ Hai 6 harmfulness

  7/ Hn 7 resentment

  8/Sim =ao c gi 8 dissimulation

  9/Cung= la o 9 deceit

  10/Kiu 10 haughtiness

  THP PHNG= 10 phng hng 10 directions

  1/ng 1 east

  2/Nam 2 south

  3/ Ty 3 west

  4/Bc 4 north

  5/ ng Nam 5 south-east

  Page 61 Dict 4 languages

 • 6/ Ty Nam 6 south-west

  7/ Ty Bc 7 north-west

  8/ ng Bc 8 north-east

  9/ Ha = di 9 downward direction

  10/ Thng= trn 10 upward direction

  THP BT THIN O=10 nghip ac 10 non-virtues

  1/ St sanh 1 killing

  2/Bt d th (thu ao ) 2 [] stealing

  3/ Dc ta hanh (ta dm ) 3 [] indulging in sexual misconduct

  4/ H cung ng (vng ng) 4 [] lying

  5/Th ac ng ( ac khu ) 5 [] harsh speech

  6/ Ly gian ng (lng thit ) 6 [] divisive speech

  7/ Tap u ng ( ng )= ni li v ch , 7 [] senseless talk

  8/Tham 8 covetousness

  9/Sn 9 harmful intent

  10/ Ta kin 10 wrong view

  THP BNH NG TNH 10 samenesses

  1/V thng bnh ng tanh 1 lacking truly existence features

  2/V th bnh ng tanh 2 lacking truly existence signs and marks

  3/ V sanh bnh ng tanh 3 lacking production from four extremes

  4/V khi bnh ng tanh 4 being unproduced

  5/Vin ly bnh ng tanh 5 being empty

  6/ Bn lai thanh tnh bnh ng tanh= vn thanh

  tnh ngay lc ban u 6 being primordially pure

  7/ V h lun bnh ng tanh 7 lacking conceptual elaboration

  8/ V th v x bnh ng tanh=khng dnh mc

  ly va b 8

  not being objects of cultivation and

  elimination

  Page 62 Dict 4 languages

 • 9/ Nh mng nh huyn nh nh nh thu trung

  nguyt nh cnh trung tng nh hoa s bnh ng

  tanh=nh trong gic mng,nh gi huyn,nh bng

  trng trong nc,nh phn chiu cnh tng trong

  gng

  9

  being like a dream, hallucination,