Top Banner

of 12

TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

May 30, 2018

Download

Documents

marco spada
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  1/12

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  2/12

  Khsul

  Sukegb UjgbkskjvSukegb UjgbkskjvSukegb UjgbkskjvSukegb Ujgbkskjv2222 Tkvklhv" Tjuvjv $ Tkejv dul` Mkomju Ck`jhvklhvTkvklhv" Tjuvjv $ Tkejv dul` Mkomju Ck`jhvklhvTkvklhv" Tjuvjv $ Tkejv dul` Mkomju Ck`jhvklhvTkvklhv" Tjuvjv $ Tkejv dul` Mkomju Ck`jhvklhv 8888

  @kougsklh@kougsklh@kougsklh@kougsklh" hlh" hlh" hlh" hlh- ---ujdlzbj`jhs"ujdlzbj`jhs"ujdlzbj`jhs"ujdlzbj`jhs"Jgusv FkskqjhvmkyJgusv FkskqjhvmkyJgusv FkskqjhvmkyJgusv Fkskqjhvmky

  FLTJU1 HL KSV HLS YMLSLVMLY( SMKV KV UJGB VSZDD ( KSV G ULGC VKOH

  LH VGH CKJOL DUJJ_G[V( CUKTJUV GUJ GBJUSJC SL YLVVKEBJ @KOUGHSVUZHHKHO GFULVV SUGDDKF BGHJV" BLLNKHO DLU JB HLUSJ( EZS" _GKS G@L@JHSSMJ SJU@ YULMKEKCL KV HLS SMJ JHOBKVM DLU FGZSKLH( VL_MGS< GFSZGBB[" SMKV !YULMKEKCL! VKOH SJBBV @KOUGHSV SMGS KS KV!DLUEKCCJH! SL UZH GFULVV SUGDDKF BGHJV -GHC ZV ELUCJUV

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  3/12

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  4/12

  Smkv kv g 57vs

  Fjhszu{ J}lczv

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  5/12

  Ym{vkfgb j}g`khgsklh ld dj`gbj k``koughsv gs Jbbkv Kvbghc" Hjw [lun Fks{ 7;77

  SUQ kh ymzbb D]'K yulczfjc g tkcjl fgbbjc Vsughojuv Khhg Vsughoj Bghc" wmjuj K egvkfgbb{

  khtksj yjlybj sl smkhn lh smj vjtjugb ck`jhvklhv ld g flhsultjuvkgb kvvzj vzfmgv @kougsklh" vmguj kcjgv wksm lsmjuv kh lucju sl flbbjfsktjb{ vjgufm dlu wkh-

  wkh vlbzsklhv( Ybjgvj wgsfm smj tkcjl" ugsj ks" fl``jhs ks'

  Ybzv" K `gcj g SU; tkcjl ybg{bkvs wksm j}fjuysv dul` `ltkjv" tkcjlvfmjfn ks lzs fmgbb'

  mssy1,,www({lzszej(fl`,zvju,VGKvjbjfsg

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  6/12

  DLUJKOHJUV KH G@JUKFG _j fl`j sl bktj ejssju bktjv

  Fjhsul ck Yju`ghjhqg Sj`ylughjg -FYS+ Cjsjhsklh Fjhsju ezkbckho" Bg`yjczvg Kvbghc wmjuj j`koughsv mjbc dlu j}yzbvklhv ghc ujajfsklhv `g{ ol kh dkhj wjgsmju " Ksgb{ 599;

  Cjsjhsklh yjh lh ulld ld `gkh ezkbckho" Jbbkv Kvbghc" wmjuj j`koughsv mjbc dlu cjylusgsklh`g{ ol kh dkhj wjgsmju" Hjw [lun ZVG 7;95Vlzufj1 ZV Bkeugu{ ld Flhoujvv Gufmktj

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  7/12

  !olbc flgvs

  ,, `khjEbllc

  ! Obkssjukho ebllcwlucv

  e{dughfkv

  oegcgol

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  8/12

  %Kh @j`lukg`% Mkv hg`j wgv@lg``jc Vfjge

  cjvfjhcghsld hl`gckf j`kujvmj slln mkv bkdjejfgzvj mj mgc hlDgsmjubghc

  Mj bltjc Dughfjghc fmghojc mkv hg`j

  mj wgv @gufjbezs mj wgv hls Dujhfmghc ckc hl blhoju nhlw mlwsl bktj kh smj sjhs ld mkv yjlybjwmjuj lhj bkvsjhv sl smj vkho-vlhold smj Nlughwmkbvs ujbkvmkho flddjj

  ghc mj ckc hls nhlw mlw sl`jbssmj vlho ld mkv bjgtkho

  K gffl`yghkjc mk`slojsmju wksm smj bgc{ lwhju ld smj mlsjbwmjuj wj bktjc kh Ygukvgs hz`eju : uzj cjv Fgu`jv

  g wksmjujc clwh-vblgykho gbbj{

  Mj ujvsvkh smj fmzufm{guc ld Ktu{g vzezue wmkfm gbwg{v vjj`v sl ejkh g cg{ld gcjfl`ylvjc wkbcjbkdj

  ghc `g{ej lhb{ Kvskbb nhlwsmgs mj bktjc

  %Kh `j`lukg%

  Vk fmkg`gtg@lg``jc Vfjge

  Ckvfjhcjhsjck j`kuk ck hl`gckvzkfkcg

  yjufm hlh gtjtg ykYgsukgG` bg Dughfkgj `zs hl`j

  Dz @gufjb`g hlh jug Dughfjvjj hlh vgyjtg yktktjujhjbbg sjhcg cjk vzlkcltj vk gvflbsg bg fghskbjhgcjb Flughlozvsghcl zh fgdd

  J hlh vgyjtgvfklobkjujkb fghslcjb vzl geeghclhl

  Bml gffl`ygohgslkhvkj`j gbbg ygculhg cjbbgbejuolcltj geksgtg`lg Ygukokcgb hz`jul : cjbbg uzj cjv Fgu`jv

  gyygvvksl tkflbl kh ckvfjvg(

  Ukylvghjb fg`ylvghsl cKtu{vleeluol fmj ygujvj`yujkh zhg okluhgsgck zhgcjfl`ylvsg dkjug

  J dluvj kl vlblvl ghflugfmj tkvvj

  O( Zhogujssk-Gbjvvghcukgc/Jokssl 7==="@kbghl 7;?9+(

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  9/12

  SUQ

  SukegbUjgbkskjvyulczfsklhQyujqjhs

  ^FSUBP . F^FSUBP . T

  SUQ vskfnjuq1 fzs $ ygvsj'`{vygfj(fl`,sukegbujgbkskjv

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  III IIIIIIIII

  IIIIIIIIIIII

  III II II IIII IIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII

  III II II IIII IIIIIIIIII II I

  IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII

  III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  III IIIIIIIII

  IIIIIIIIIIII

  SUQ

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  10/12

  vsjujls{yjv! vsjujls{yjv !

  k o h l u g h f j kohlughfj kohlughfj

  ! k hlughfj !

  ohlughfj kohlughfj

  kohlughfj

  k hlu g h fjughfj k o h l u g h f jvsjujls{yjv !! vsjujls{

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  11/12

  2Hzdd Ujvyjn Sl 1 dgekgh" dlbkwj" cg`kghl $ `kfmjbg" uksg" blujhql bllq"

  ugddg $ bjgm" dughfl $ fgskg" fbgzckg dkbkyyl gbjvvghcug" ogeukjbj"ckck s" jtju{elc{ I okguckhk dgtg -elblohg+ . wmljtg wghhg mjby `j

  cjbktjukh gm vo 8

  Jtju{smkho cjvkohjc,yulczfjc,cjbktjujc e{ @gufl Vygcgzhbjvv lsmjuwkvj khckfgsjc(

  www(`ngsghg(eblovyls(fl` `ngsghgIo`gkb(fl`

  jckslu @gufl Vygcg kv g vmg`gh" guskvs $ flhsjhs yulczfju( @ltjc

  sl smj Oujjh Mjgus ld Ksgb{ -Flbbjbzhol" Z`eukg+ kh g 74smfjhszu{ @gokf Slwju" mj flhskhzjv sl yulczfj tkvklhgu{ guswlunv"mk huo tkejv $ dujvm luoghkf duzksv(

  flhsukezsluv

  Dughfkv Oegcgol kv

  +

  {lzu hg`j mjuj jtjhszgbb{+

  fujcksv

 • 8/14/2019 TRIBAL REALITIES Issue 9 Beta2

  12/12

  SMGHSMGHSMGHSMGHn nn n[LZ[LZ[LZ[LZ 3 333 UJGCKHOUJGCKHOUJGCKHOUJGCKHOSUKEGBUJGBKSKJVSUKEGBUJGBKSKJVSUKEGBUJGBKSKJVSUKEGBUJGBKSKJV `go `go`go`go- ---ggg g- ---qkhj k}qkhj k}qkhj k}qkhj k}