Top Banner
21

TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Jan 13, 2016

Download

Documents

Rasha

TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - Mgr. Veronika Krejčí Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace www.prvok.upol.cz Mgr. Marta Vlachová Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH
Page 2: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - Mgr. Veronika KrejčíUniverzita Palackého v Olomouci - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

www.prvok.upol.cz

Mgr. Marta VlachováKrajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Page 3: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Trestní řízení ve věcech dětí a mladistvých

Pro osoby mladší 18 let, které se dopustily trestného činu, platí

zvláštní režim.

Je třeba v prvé řadě rozlišit termíny:

A.MLADISTVÍ (osoby ve věku 15 – 17 let)

B.DĚTI MLADŠÍ 15 LET

Page 4: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

Trestné činy mladistvých se nazývají provinění.

(je třeba prokázat vysokou míru závažnosti)

Do vazby je lze vzít jen v opravdu výjimečných případech!

V trestním řízení je třeba dodržovat pravidla ochrany osobních údajů

mladistvých – nesmí být zveřejňovány informace, které mohou vést k

odhalení totožnosti mladistvého.

V praxi projednávají trestní věci mladistvých soudy pro mládež

(obecné soudy se specializovanými soudci).

Page 5: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

Ve věcech mladistvých se neukládá trest, ale tzv. opatření.

1.Výchovná opatření

2.Ochranná opatření

3.Trestní opatření

Soud může také od opatření upustit (či podmíněně upustit).

Page 6: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

1.Výchovná opatřeníA. Dohled probačního úředníka

- probační úředník pravidelně sleduje chování odsouzeného v jeho prostředí

B. Probační program- program sociálního výcviku, psychologického poradenství, vzdělávací či

rekvalifikační program, obecně prospěšná činnost (není to trest obecně

prospěšných prací) – max. 60 hodin, spadá i do výchovných povinností.

C. Výchovné povinnosti

- povinnosti k zajištění řádného života – povinnost bydlet s rodičem, nahradit

způsobenou škodu, vykonat společensky prospěšnou činnost, podrobit se

léčení závislosti apod.

Page 7: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

1.Výchovná opatřeníD. Výchovná omezení- např. zákaz návštěv určitých akcí, zákaz styku s konkrétními osobami, zákaz

užívání návykových látek apod.

E. Napomenutí s výstrahou

- soudce nebo v přípravném řízení státní zástupce mladistvému důrazně vytkne

protiprávnost jeho činu a upozorní ho na důsledky, které mu hrozí, pokud by se

v budoucnu dopouštěl další trestné činnosti. 

Page 8: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

2. Ochranná opatřeníA. Ochranné léčení

- psychiatrické, protialkoholní, protitoxikomanické nebo sexuologické

zabezpečovací detence – je to vlastně ochranné léčení, které ale je

vykonáváno v uzavřeném zařízení, spravovaném vězeňskou službou,

takže je mnohem těžší z něj uprchnout, než když je léčba vykonávána v

lékařském zařízení.

Page 9: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

2. Ochranná opatřeníB. Ochranná výchova

- ukládá se v případech, kdy o výchovu mladistvého není dostatečně

postaráno, dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána nebo

prostředí, v němž mladistvý žije, neskýtá záruku řádné výchovy.

Vykonává se ve zvláštních ústavech pro mladistvé.

Page 10: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

2. Ochranná opatřeníC. Zabrání věci či jiné majetkové hodnoty

- týká se to věcí, které byly získány trestným činem, nebo věcí, které

ohrožují bezpečnost, či věcí, které náleží mladistvému, kterého nelze

odsoudit, nebo u něhož bylo upuštěno od uložení opatření.

Page 11: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

3. Trestní opatřeníA. Obecně prospěšné práce

- horní hranice je poloviční oproti trestu obecně prospěšných prací

ukládanému dospělým pachatelům, musí se přihlédnout k možnostem

mladistvého a jeho poměrům.

B. Domácí vězení

- ukládá se mladistvým za stejných podmínek jako dospělým

pachatelům, tedy na dobu až dvou let

(jde o nové trestní opatření, které lze uložit od 1. 1. 2010).

Page 12: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

3. Trestní opatřeníC. Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce 

- mladistvému může být tento trest uložen nejdéle na dobu 5 let (jde o

nové trestní opatření, které lze uložit od 1. 1. 2010).

D. Peněžité opatření (včetně PO s podmíněným odkladem)

- může být uloženo ve výši 10 až 365 denních sazeb, přičemž denní

sazba se smí pohybovat v rozmezí 100 – 5.000,- Kč. Opatření lze uložit

jen tehdy, je-li mladistvý výdělečně činný nebo to umožňují jeho

majetkové poměry.

Page 13: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

3. Trestní opatřeníE. Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

- lze uložit, jedná-li se o věc, která byla použita ke spáchání provinění

nebo k tomu byla určena, nebo o věc získanou proviněním či ji získal za

věc získanou proviněním.

F. Zákaz činnosti

- uložený zákaz nesmí být na překážku přípravě na povolání

mladistvého a nesmí být delší než 5 let.

Page 14: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

3. Trestní opatřeníG. Vyhoštění

- lze uložit jen cizincům, kteří v České republice nemají rodinu a nemají

zde ani azyl.

H. Odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu s

dohledem 

- mladistvému se stanoví zkušební doba, a pokud v ní nepovede řádný

život, bude muset vykonat odnětí svobody v příslušné věznici pro

mladistvé.

Page 15: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Mladiství (15 – 17 let věku)

3. Trestní opatřeníI. Odnětí svobody nepodmíněně

- lze je uložit jen tehdy, kdy by žádná jiná opatření nevedla k dosažení

účelu zákona, tj. zejména k nápravě mladistvého. Oproti dospělým

obviněným se trestní sazby snižují na polovinu (1-5 let).

Pouze v případech, kdy by dospělému pachateli mohl být uložen

výjimečný trest, může být opatření odnětí svobody uloženo

mladistvému až na 10 let. Toto trestní opatření se vykonává odděleně

od dospělých odsouzených ve zvláštních věznicích pro mladistvé nebo

alespoň ve zvláštním oddělení věznice.

Page 16: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Děti (do 15 let věku)

Děti do patnácti let nejsou trestně odpovědné, tj. nemohou být

stíhány za spáchání trestného činu. Pokud se dopustí jednání, které

jinak nese znaky trestného činu, koná se řízení podle občanského

soudního řádu (tedy nikoliv podle trestního řádu). V tomto řízení musí

mít dítě opatrovníka (zpravidla jím je advokát).

Page 17: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Děti (do 15 let věku)

Pokud soud neupustí od uložení opatření, může dítěti uložit:

A. Dohled probačního úředníka.

B. Zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče.

C. Ochrannou výchovu.

Page 18: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍve věcech dětí a mladistvých

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - Mgr. Veronika KrejčíUniverzita Palackého v Olomouci - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

www.prvok.upol.cz

Mgr. Marta VlachováKrajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Page 19: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Přestupek

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je výslovně označeno v přestupkovém zákoně.

Za přestupek je odpovědný každý, kdo v době jeho spáchání dovršil 15 let věku.

Rozlišujeme:

A.Zavinění z nedbalosti

- pachatel věděl, že se dopouští něčeho, co je zakázané, ale spoléhal na to, že se na to nepřijde, a nebo to měl vědět z ohledem na svoji vyspělost. B. Zavinění úmyslné

Page 20: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Sankce za přestupek

A.Napomenutí

- nelze uložit přímo s pokutou

B. Zákaz činnosti

- lze uložit pouze na dobu 1 roku a nesmí to bránit přípravě na povolání

C. Propadnutí věci

D. Pokuta

- ve správním řízení – max 2000,- Kč

- v blokovém řízení – max 500,- Kč

Page 21: TRESTNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCECH DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Děkujeme za pozornost!

Mgr. Veronika KrejčíMgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace & projekt E-Bezpečí

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouciwww.e-bezpeci.cz